Leica DM750 P Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DM750 P Manual"

Transkript

1 Leica DM750 P Manual

2 Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2

3 Indhold Sikkerhedsforskrifter 4 Sikkerhedskoncept 5 Symboler anvendt i denne brugsanvisning 6 Vigtige bemærkninger 7 Instruktioner om anvendelse 8 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug 10 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet 11 Instruktioner vedr. pleje 12 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation 13 Elektriske data og omgivende betingelser 14 Leica DM750 P 15 Introduktion 16 Udpakning 17 Klar! 18 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul 19 Observationsrør 20 Montering af objektiver 21 Filtre 22 Underniveau-kondensator 23 Parat! 25 Grundlæggende opsætning 26 Brug af aperturkondensator 27 Opsætnings af polariseret lys 28 Fokusering 30 Justering af observationsrør 31 Köhler-opsætning 32 Objektivcentrering 33 Bertrand-linsebetjening 35 Start! 36 Klar! Parat! Start! 37 Pleje af mikroskopet 38 Generel vedligeholdelse 39 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning 41 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 3

4 Sikkerhedsforskrifter Leica DM 750P Brugsanvisning 4

5 Sikkerhedskoncept Til enkelte moduler i Leica M-mikroskopserien medfølger en interaktiv CD-ROM med alle de relevante brugsanvisninger på flere sprog. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Du kan også downloade og udskrive brugsanvisninger og opdateringer på vores hjemmeside på Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør. Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Læs ovenstående betjeningsvejledninger igennem, før du installerer, betjener eller bruger instrumenterne. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt generelle sikkerhedsanvisninger. Leica DM 750P Brugsanvisning 5

6 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, som altid skal læses og overholdes. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Advarsel mod en varm overflade. Dette symbol advarer mod varme steder, der kan berøres, f.eks. pærer. Vigtig information Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager til forståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding Dette symbol angiver særlig vigtig information, som det er obligatorisk at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne. Forklarende bemærkninger Dette symbol inde i teksten henviser til ekstra information og forklaringer. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Leica DM 750P Brugsanvisning 6

7 Vigtige bemærkninger Beskrivelse Leica DM750 P mikroskop er udviklet efter den seneste teknologiske standard. Alligevel kan der forekomme faremomenter under driften. De potentielle risici er beskrevet nedenfor. Før man installerer eller anvender dette instrument, skal man læse denne brugsanvisning. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. Kontaktadresser Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder vigtige instruktioner vedrørende driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør, Dit Leica DM750 P mikroskop leveres med en interaktiv CD-ROM med alle relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside Tilbehør fra andre leverandører Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Original tilstand For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Lovkrav Overhold generelle og lokale lovbestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse. EF-overensstemmelseserklæring Eldrevet udstyr er konstrueret efter aktuel teknisk standard og omfattet af en EF-overensstemmelseserklæring. Leica DM 750P Brugsanvisning 7

8 Instruktioner om anvendelse Tiltænkt brug Leica DM750 P mikroskop er et optisk instrument, som anvender forstørrelse og belysning for at forbedre gengivelsen af objekter. Det anvendes til observation og dokumentation. Leica DM750 P mikroskopet må kun anvendes i lukkede rum, og det skal placeres på et stabilt gulv. Leica DM750 P mikroskopet kan bruges i rene rum uden problemer. Placér Leica DM750 P mikroskopet således, at det kan afbrydes fra strømforsyningen til enhver tid. Den strømførende ledning skal altid være tilgængelig. Anvendelsessted Brug kun instrumentet i lukkede, støvfri rum og mellem +10 C og +40 C. Beskyt enheden mod olie, kemikalier og ekstrem fugtighed. Hvis du anvender enhederne udendørs, skal du beskytte dem mod støv og fugt. Brug aldrig elektriske enheder udendørs. Montér elektriske enheder mindst 10 cm fra væggen og væk fra antændelige stoffer. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanne forhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig pleje for at forhindre, at der dannes svamp. Ikke-formålsmæssig anvendelse Hvis man anvender instrumentet på en måde, der afviger fra specifikationerne i brugsanvisningen, kan det medføre tilskadekomst og beskadigelse af objekter. Det kan endvidere medføre, at beskyttelsesindretningernes funktion påvirkes negativt. Man må aldrig montere andre stik eller skrue mekaniske komponenter af, med mindre dette er udtrykkeligt beskrevet i instruktionerne. Leica DM750 P mikroskopet kan ikke anvendes inden for oftalmologi! De apparater og det tilbehør, som er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. Leica DM 750P Brugsanvisning 8

9 Instruktioner om anvendelse (fortsat) Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning. Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav. Transport Brug den originale emballage til forsendelse eller transport af enkeltmoduler, hvis muligt. For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Bortskaffelse Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Integration i produkter fra andre producenter Når man monterer Leica-produkter i produkter fra tredjemand, er producenten af det komplette system eller forhandleren heraf ansvarlig for, at alle relevante sikkerhedsanvisninger, lovbestemmelser og retningslinjer følges. Leica DM 750P Brugsanvisning 9

10 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter og forbedrer observationsarbejdet, men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Optimal indretning af arbejdsplads Det ergonomiske design og konstruktion af Leica mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren. Fare for infektion Den direkte kontakt med okularer er en potentiel overførselsvej for bakterielle og virale øjeninfektioner. Risikoen kan holdes helt nede, hvis hver bruger anvender personlige okularer, eller hvis der anvendes aftagelige okularer. Fare i forbindelse med brug Leica DM750 P mikroskopet må kun tilsluttes et stik med jord. Man må ikke anvende Leica DM750 P mikroskopet, hvis det har defekter. LED klasse 1 /Class 1 LED Product Belysningsstyrken lever op til kravene i laserklasse 1 i overensstemmelse med IEC "Sikkerhed for LED produkter". Hyppig ændring af aktivitet Grundig vejledning af personalet, hvor det tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdets organisering. Class 1 LED Product LED klasse 1 Leica DM 750P Brugsanvisning 10

11 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Man skal sikre sig, at Leica DM750 P mikroskopet udelukkende anvendes af kvalificeret personale. Man skal sikre sig, at denne manual altid er tilgængelig sammen med Leica DM750 P mikroskopet. Foretag regelmæssige inspektioner for at sikre dig, at de autoriserede brugere overholder sikkerhedskravene. Når du instruerer nye brugere, skal du være grundig og forklare betydningen af advarselsskiltene og meddelelserne. Overdrag ansvaret for start, anvendelse og vedligeholdelse af instrumentet til enkeltpersoner, og hold øje med om dette overholdes. Brug ikke Leica DM750 P mikroskopet, hvis det er defekt. Giv straks besked til din Leica-repræsentant eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG, Industry Division, 9435 Heerbrugg, Svejts, i tilfælde af en produktfejl, som ville kunne medføre tilskadekomst eller beskadigelse. Hvis du anvender tilbehør fremstillet af tredjemand sammen med Leica DM750 P mikroskopet, skal du sikre dig, at disse producenter bekræfter, at teknikken er sikker at anvende, og du skal læse produktets brugsanvisning. Ændringer på og vedligeholdelse af Leica DM750 P mikroskopet må kun foretages af professionelle, der er udtrykkeligt autoriserede af Leica. Der må kun anvendes originale Leica-reservedele i forbindelse med vedligeholdelse af dette produkt. Efter servicearbejde eller tekniske ændringer skal enheden konfigureres igen, og vores tekniske krav skal overholdes. Hvis enheden ændres eller vedligeholdes af uautoriserede personer, hvis ikke den vedligeholdes korrekt (i tilfælde af at andre har udført vedligeholdelsen), eller hvis den håndteres forkert, yder Leica ingen garanti. De elektriske installationer i bygningen skal leve op til national standard, og vi anbefaler en strømstyrkebaseret beskyttelse med afledning til jord (beskyttelse mod for høj strømstyrke). Leica DM 750P Brugsanvisning 11

12 Instruktioner vedr. pleje Generel vejledning Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod damp, fugt, syrer, alkaliske og korrosionsdannende stoffer. Opbevar ikke kemikalier i nærheden af enheden. Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod olie og smørefedt. Smør aldrig mekaniske dele eller glidende overflader med fedt eller olie. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Rengøring af coatede dele og plasticdele Man bør fjerne støv og smuds med en blød børste eller en fnugfri bomuldsklud. Fjern grove urenheder med en fugtet engangsklud. Fastsiddende smuds kan fjernes med petroleumsether eller alkohol Acetone, xylen eller nitro-holdige fortyndere må IKKE anvendes. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Rengøring af glasoverflader Fjern støv med en fin, tør og fedtfri børste fremstillet af hår, eller ved at blæse med en trykblæser eller med en støvsuger. Fjern urenheder med en ren klud, som er blevet fugtet med destilleret vand. Fjern fastsiddende smuds med alkohol, chloroform eller petroleumsether. Leica DM 750P Brugsanvisning 12

13 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation Tilbehør Udelukkende følgende tilbehør må anvendes sammen med Leica DM750 P mikro skopet: Leica-tilbehøret beskrevet i denne manual. Andet tilbehør, hvis det er blevet udtrykkeligt godkendt af Leica som teknisk sikkert i denne forbindelse. Vedligeholdelse Leica DM750 P mikroskopet er som en hovedregel vedligeholdelsesfrit. For at sikre, at det altid fungerer sikkert og pålideligt, anbefaler vi, at du kontakter den ansvarlige serviceorganisation. Her kan du aftale en periodisk inspektion, eller indgå en serviceaftale med dem, hvis det er hensigtsmæssig. Reparation og servicearbejde Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af stikdåserne, før apparaterne åbnes. Undgå kontakt med strømførende elektriske kredsløb, da dette kan medføre tilskadekomst. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Der må kun anvendes originale reservedele til vedligeholdelse og reparation. Service-adresse Hvis du har problemer, kan du kontakte os på følgende adresse: Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Tlf Leica DM 750P Brugsanvisning 13

14 Elektriske data og omgivende betingelser Udskiftning af sikring Frakobl instrumentet før udskiftning af sikringer. Leica DM750 P har to sikringer, der sidder bag strømkabeludgangen. Brug kun sikringstype: 5 20 mm, 3.15 amp/250 V, Hurtigvirkende (# 13RFAG300002) Elektriske data Input: V, 50/60 Hz, 35 W Kameramodul, USB eller ekstern strømforsyning Input: VAC, 50/60 Hz, 0.5 A Output: 5 VDC, 2.4 A, 12 W max. Omgivelser Temperatur ved brug +10 C +40 C Opbevaringstemperatur -20 C +52 C Manipulationsstød Transportstød (ikke-emballeret) Transportstød (emballeret) Transportvibrationer (ikke-emballeret) +50 F +104 F 25 mm på 50 mm hårdt træ 100 g / 6 ms 800 mm frit fald Hz / 1.5 g Atmosfærisk tryk "under brug" og ved opbevaring: mbar Luftfugtighed "under brug" og ved opbevaring: 20 90% Installationskategori II (overspændingskategori) Forureningsgrad 2 Leica DM 750P Brugsanvisning 14

15 Leica DM750 P Leica DM 750P Brugsanvisning 15

16 Introduktion Vi takker for dit køb af et Leica DM 750 P polariseringsmikroskopsystem fra Leica Microsystems. Leica DM 750 P er et meget fleksibelt instrument med overlegen optik og præcision til uddannelsesmæssig og grundlæggende industriel polariseret lysmikroskopi. Leica DM 750P Brugsanvisning 16

17 Udpakning Fjern forsigtigt mikroskopet og eventuelle komponenter fra emballagen. Kontrollér at komponenterne er konfigureret som planlagt. Valgfrit tilbehør såsom kontrasttilbehør, kameraadaptere, kameraer og bæretasker leveres ikke som en del af standardudstyret. Disse enheder leveres i separate emballager. Du må ikke smide emballagematerialer ud. De skal bruges til sikker opbevaring og transport af instrumentet, hvis der skulle blive behov for dette. Leica DM 750P Brugsanvisning 17

18 Klar! Leica DM 750P Brugsanvisning 18

19 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul Anvendt værktøj Indstiksnøgle 2. Juster sporet på undersiden af modulet, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på mikroskopstanderen. 4. Spænd sætskruen for at låse modulet fast. 1. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den medfølgende indstiksnøgle. 3. Sæt svalehalen på modulet ind i standeren. (Analysator/Bertrand-linsemodul vist). Leica DM 750P Brugsanvisning 19

20 Observationsrør 1. Løsn sætskruen, der sidder øverst på analysatormodulet, lidt. 5. Hvis du bruger briller til mikroskopobservation, skal du holde gummiøjebeskyttelserne foldet ned. Hvis du ikke bruger briller, kan det være nyttigt at folde gummiøjebeskyttelserne ud for at hjælpe med at holde lyset i rummet ude. 2. Juster sporet på undersiden af polariseringsobservationsrøret, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på modulet. Installer okularet med trådkors-mikrometeret i observationsrøret til højre, så den forhøjede funktion på okularet flugter og sidder med retningssporet i højre observationsrør. 4. Sæt okularerne ind i øjerørene. 3. Sæt svalehalen på polariseringsobservationsrøret i modulet, og spænd sætskruen godt fast uden at bruge for mange kræfter. Det sikrer, at kroppen placeres præcist på mikroskopets optiske akse. Leica DM 750P Brugsanvisning 20

21 Montering af objektiver Hvis du har købt en standard mikroskopkonfiguration, vil du bemærke, at objektiverne allerede er monteret på næsestykket, og underniveau-kondensatoren allerede er monteret på stativet. I dette tilfælde skal du gå til afsnittet "Betjening". Hvis du har købt din Leica DM750 P efter komponenter og ikke standard konfiguration, skal du fortsætte i dette afsnit. 1. Mens du drejer næsestykket i urets retning, skal du montere objektiverne ved at skrue dem ind i næsestykkehullerne med den laveste forstørrelse og gå frem til den højeste forstørrelse. Drej altid næsestykket vha. den riflede næsestykkering. Leica DM 750P Brugsanvisning 21

22 Filtre Montering af filtre 1. Fastgør det magnetiske blåfilter øverst på Köhler-feltblændet, der sidder på standerens base. Sørg for, at magneterne på filteret flugter med de tilsvarende skruer på Köhlerfeltblændet. Magneter Leica DM 750P Brugsanvisning 22

23 Underniveau-kondensator Underniveau-kondensator Leica DM 750 P har et åbent underniveau-kondensatorbeslag. Derfor skal kondensatoren installeres. 2. Juster kondensatorbeslaget til den nederste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 3. Drej polarisatoren, der er forbundet med bunden af kondensatorbeslaget, til venstre. 1. Løft bordet til den øverste position ved hjælp af den grove fokuseringsknap på højre side af mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 23

24 Underniveau-kondensator (forts.) 4. Løsn de to vingeskruer på kondensatorbeslaget helt. 6. Løft kondensatoren til den øverste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 7. Spænd vingeskruerne, så underniveaukondensatoren centreres groft, så den øverste linse på kondensatoren er centreret under det objektiv, der anvendes. Du kan læse mere om, hvordan du centrerer kondensatoren og bringer den i fokus, i afsnittet "Köhler-opsætning". 5. Skub underniveau-kondensatoren ind i gaflen, der sidder under niveauet ved at tilpasse positioneringsstiften på undersiden af kondensatoren til sporet på bagsiden af gaflen. Leica DM 750P Brugsanvisning 24

25 Parat! Leica DM 750P Brugsanvisning 25

26 Grundlæggende opsætning Som en sikkerhedsforanstaltning er strømkablet jordforbundet til mikroskopfoden. Brug aldrig en adapter mellem strømkablet og strømkilden; derved vil jordforbindelsen miste sin virkning. Arbejdsoverflade Brug altid mikroskopet på en hård, stabil overflade. 2. Slut mikroskopets strømkabel til en passende jordet stikkontakt. Der medfølger 3-benet kabel. 3. Indstil lyskontrolknappen (sidder nederst til venstre på mikroskopstativet) til den laveste indstilling for at starte. Med lyskontrolknappen kan du justere intensiteten af det lys, der produceres af belysningssystemet. 4. Tænd mikroskopet med kontakten nederst til højre på mikroskopstativet. Strøm 1. Hvis strømkablet ikke allerede er sat på, skal det sættes bag på mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 26

27 Brug af aperturkondensator Kondensatoren er udstyret med en irisblænde, der kan justeres, så den passer til objektivets effektive numeriske åbning. 1. For at åbne og lukke blænden skal du dreje den riflede kondensatorring til højre eller venstre, så linjen på rotationsringen er på linje med den anvendte objektivforstørrelse. 2. For at starte skal du åbne irisblænden på åbningskondensatoren helt ved at dreje ringen helt til højre. Leica DM 750P Brugsanvisning 27

28 Opsætnings af polariseret lys Polarisatoren er placeret under underniveau-kondensatoren i et beslag, der kan svinge ind og ud. Sving det på plads, og sørg for, at det klikker på plads. 1. Løsn låsevingeskruen til polarisatoren, der sidder på højre side af polarisatoren. 2. Drej polarisatoren til nul-position. Leica DM 750P Brugsanvisning 28

29 Opsætning af polariseringslys (forts.) Analysatoren sidder i modulet mellem observationsrøret og stativet enten i et glidermodul eller i et analysator/bertrandlinsemodul. Hvis du har en glider, skal du glide analysatoren på plads. 3. Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, skal du dreje analysatoren på plads ved at vippe den nederste vippekontakt til højre (positionen "A"/analysator ind), mens du sikrer, at den øverste vippekontakt på analysator-/bertrand-linsemodulet er vippet vil venstre (positionen "O"/Bertrandlinse ud). 4. Forøg lysintensiteten lidt. Når du kigger i mikroskopet med polarisator og analysator monteret og uden objekt, vil du bemærke, at feltet fremstår mørkt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du dreje polarisatoren let, indtil du har det mørkeste synsfelt. Leica DM 750P Brugsanvisning 29

30 Fokusering Fokusering 1. Placer polariseringslysobjektet på niveauet. 2. Drej 10 objektivet til arbejdsposition. 3. Hæv mikroskopniveauet ved hjælp af den grove justeringsknap, indtil du når det positive stop, eller objektet rører ved objektivet. 4. Se ind i okularerne og justér lysintensiteten, så den er behagelig til observation. 5. Brug finfokusjusteringsknappen til at bringe objektet i skarp fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 30

31 Justering af observationsrør Justér øjerørene til din øjenafstand. 1. Fold observationsrørene ind eller ud, indtil du ser en oplyst cirkel. Observationsrøret bevarer en konstant rørlængde for alle øjenafstandsindstillinger. Dette betyder, at en ændring i øjenafstanden ikke påvirker parfokalitet, forstørrelse eller kalibreringer, so, afhænger af forstørrelse. For at indstille okularerne korrekt skal du sikre, at trådkorsokularet sidder godt fast i sporet på højre observationsrør. 2. Fokuser trådkors-mikrometeret ved at tage fat om den riflede del og dreje den øverste del af okularen, indtil mikrometeren er i klar fokus. 3. Kig alene gennem trådkortokularet, og fokuser på objektet med finfokuseringen på mikroskopet. Det kan være en fordel at dække det andet øje til. 4. Se nu gennem den anden okular (fokuseringsokular uden trådkors) med det andet øje. Denne gang skal du fokusere på objektet vha. fokuseringsevnen i fokuseringsokularet. Du må ikke løfte eller sænke bordet for at fokusere! 5. Tag fat i den riflede del på fokuseringsokularen med en hånd, og drej overdelen af okularen med den anden hånd, indtil objektet er i fokus med dette øje og denne fokuseringsokular. Dette vil rette enhver synsforskel mellem det højre og venstre øje. 6. Skift nu til et højere forstørrelsesobjektiv (ikke et olieobjektiv) og fokusér mikroskopet, mens du observerer med begge øjne. De højere forstørrelser har en mere overfladisk dybdeskarphed. Derfor vil du efter fokusering med en høj forstørrelse finde, at når du skifter til lavere forstørrelser, skal du næsten eller slet ikke finfokusere. Leica DM 750P Brugsanvisning 31

32 Köhler-opsætning Köhler-opsætning 1. Luk Köhler-feltblændet på mikroskopets fod, så irisbladene er inden for synsfeltet, når du kigger gennem okularerne. 3. Drej vingeskruerne til centrering af kondensatoren samtidig for at centrere billedet i feltblændet i synsfeltet. 2. Brug kondensatorfokuseringknappen, der sidder på venstre side af underniveauet, til at bringe bladene på feltblændet i skarpt fokus. 4. Åbn feltblændet, indtil irisbladene forsvinder lige ved kanten af synsfeltet. Leica DM 750P Brugsanvisning 32

33 Objektivcentrering Anvendt værktøj Centreringsnøgler 2. Stil skarpt på polariseringsobjektet. 3. Flyt en stor del af objektet ind mod midten af trådkorset. 1. Tag de to centreringsnøgler ud af emballagen, og sæt centreringsværktøjerne i centreringshullerne, der sidder over det objektiv, der anvendes. Sæt den runde ende af centreringsværktøjerne ind i sætskruerne, som er skjult i centreringshullerne. 4. Løsn niveaubremsen, og drej niveauet, indtil den største del af objektet er længst væk fra midten af trådkorsene. Det kan endda være helt uden for synsfeltet. Dette er tegn på, at objektivet ikke er centreret i forhold til niveauet. Leica DM 750P Brugsanvisning 33

34 Objektivcentrering (forts.) 5. Juster skruerne til centrering af niveauet, indtil den største del af objektet befinder sig midt mellem positionen længst væk og midten af trådkorsene. Derved flyttes midten af objektivet tættere på midten af niveauet. 6. Flyt objektet (ikke skruerne til centrering af objektivet), så den største del befinder sig midt for trådkorsene igen. 7. Sørg for, at den største del forbliver centreret i trådkorsene, når du drejer niveauet. Hvis den ikke er det, skal du gentage centreringen. Hvert objektiv skal centreres separat. Bag på analysatoren eller analysator-/ Bertrand-linsemodulerne sidder der et magnetisk lager til opbevaring af værktøjerne til centrering af objektivet. Leica DM 750P Brugsanvisning 34

35 Bertrand-linsebetjening Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, kan du se et konoskopisk billede gennem okularerne. 1. Anbring den del af objektet, som du vil se i konoskopi (med Bertrand-linse), i midten af feltet 2. Drej Bertrand-linsen ind ved at vippe den øverste vippekontakt på analysator-/ Bertrand-linsemodulet til positionen "B". Sørg for, at polarisatoren og analysatoren også er korrekt indstillet. Du kan nu se det konoskopiske billede gennem okularerne. 3. Du kan om nødvendigt finindstille Bertrandlinsens centrering ved hjælp af de medfølgende værktøjer. 4. Hvis du har en analysator-/bertrand-linse med en fokuserbar Bertrand-linse, kan du nu dreje grebet på den øverste vippekontakt for at bringe Bertrand-linsebilledet i fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 35

36 Start! Leica DM 750P Brugsanvisning 36

37 Klar! Parat! Start! Det eneste du skal gøre nu, er at skifte objektiver, indstille aperturkondensatoren og feltblændet iht. den anvendte objektivforstørrelse, og nyde udsigten! Leica DM 750P Brugsanvisning 37

38 Pleje af mikroskopet Leica DM 750P Brugsanvisning 38

39 Generel vedligeholdelse Generel Bær altid mikroskopet med to hænder. Der sidder et håndtag på bagsiden af mikroskopet og et indhak på forsiden til dette formål. Med kabelviklingen kan du vikle kablet således, at ku den længde, du skal bruge, trækkes ud. Det er vigtigt at opbevare tilbehøret de rigtige steder, så de ikke bliver væk eller bliver ødelagt. Der findes opbevaringspladser til værktøjerne til centrering af objektivet og til to kompensatorer bag på analysator-/ Bertrand-linsemodulet. Bær ikke mikroskopet i forsiden! Den indbyggede halogenlampe kan varme huset så kraftigt op, at der kan opstå brandskader ved berøring! Leica DM 750P Brugsanvisning 39

40 Generel vedligeholdelse (fortsat) Det er vigtigt at holde alle optiske komponenter rene, så den optiske ydelse forbliver god. Mikroskopet skal altid dækkes med plastikstøvhætten (medfølger instrumentet), når det ikke er i brug. Hvis en optisk overflade tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse det af med en kanyle, eller børste det af med en børste af kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der er fugtet med metanol eller et almindeligt vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol. Det er meget vigtigt at undgå overdreven brug af opløsningsmidler, så brug dem sparsomt. Den fnugfrie klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen. Ingen dele på mikroskopet samler snavs, støv og olie som forsiden af objektivets linse. Når der forekommer mangel på kontrast, slørethed eller dårlig definition, skal du nøje undersøge den forreste linses tilstand med en lup. De nederste forstørrelsesobjektiver har forholdsvis store forlinser, og kan rengøres med en klud eller linsestof, der er viklet om fingeren og fugtet med metanol. Brug ikke alkohol. har objektivet en lille konkav forlinse med forholdsvis kort radius eller runding. Denne forlinses overflade kan rengøres med en tandstik, der er dækket af vat, eller med en lille vatrondel. Fugt vattet med methanol, og pres det næsten tørt. Tør forlinsen let uden at presse for hårdt eller skrubbe. Sørg for at vattet kommer i kontakt med den konkave linseoverflade. Undersøg objektivet med en lup efter rengøring. Hvis du skal fjerne mikroskopets observationsenhed, skal du passe på ikke ved et uheld at røre den ydre linseoverflade (på undersiden af enheden). Fingeraftryk på denne overflade vil gøre billedet mere utydeligt. Denne linse kan rengøres på samme måde som objektiver og okularer. Rengøring af 40 og 100 objektiver kræver mere forsigtighed. Bemærk: For at opnå den høje fladhedsgrad, som fås med objektiver med højere forstørrelse, Leica DM 750P Brugsanvisning 40

41 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning Mekanisk vedligeholdelse Brug støvhætten. Det er den vigtigste metode til at holde mikroskopet i god mekanisk og fysisk stand. Lampeudskiftning Lampens glashylster kan blive meget varmt. Forsøg ikke at udskifte lampen, før hylsteret er kølet helt af. 3. Tag forsigtigt fat om lampen med en linseklud, og tag den ud af fatningen. Leica DM750 P har en holdbar finish. Alle ikke-optiske dele af instrumentet kan rengøres med methanol, nafta eller sæbe og vand. Undlad at bruge andre organiske opløsningsmidler, når du rengør instrumentet. Hvis du berører lampen med de bare hænder, skal du rengøre overfladen med en linseklud og methanol, før du monterer den. Brug ikke alkohol. 1. Tag stikket ud af instrumentet. 2. Åbn lampedækslet ved at skubbe det nedad og trække. 4. Sæt en ny lampen i fatningen ved hjælp af en linseklud. 5. Luk lampedækslet. Leica DM 750P Brugsanvisning 41

42 Dimensioner Leica DM 750P Brugsanvisning 42

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning

Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning Nivelleringsinstrument 8926 Betjeningsvejledning - 1 - BESKRIVELSE (FIG. 1) 1. Bundplade 2. Vandret cirkel /gon-skala 3. Vandret cirkel referencemærke / gonskala-aflæsning 4. Kompensatorlås 5. Fokuseringsskruer

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

www.nikkostirling.com

www.nikkostirling.com www.nikkostirling.com DK Låsering Objektiv Parallaksejustering Sigterør Hætte til stilleskrue Højdejustering Sidejustering Forstørrelsesjustering Belysning Okular Ring til hurtig fokusering 40 Tillykke

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning

BeoLab 7-1 BeoLab 7-2. Vejledning BeoLab 7-1 BeoLab 7-2 Vejledning Forholdsregler! Sørg for, at højttaleren placeres og tilsluttes i overensstemmelse med instruktionerne i denne vejledning. Forsøg aldrig at skille højttaleren ad. Alle

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR

BeoLab 1. Brugervejledning. ENTER v/henriksens ELEKTR BeoLab 1 Brugervejledning BeoLab 1 højttaleren leveres i to kasser: Den ene indeholder søjlen, og den anden indeholder bundpladen. Denne betjeningsvejledning beskriver, hvordan du samler BeoLab 1 højttalersøjlen

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068

MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 MEKANISK OVERLASTSIKRING SM4067 SM4068 BRUGERMANUAL 1 VIGTIG INFORMATION DENNE VEJLEDNING ER UDELUKKENDE RETTET MOD KVALIFICEREDE INSTALLATØRER. DISSE OPLYSNINGER MÅ IKKE UDLEVERES TIL SLUTBRUGERE. LÆS

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

Fodfil til batteri Model Nr: 2184

Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Fodfil til batteri Model Nr: 2184 Opbevar denne vejledning til fremtidig brug. Indledning Tillykke med dit køb! Denne hårdhudsfjerner er et nyskabende produkt, der er beregnet til at blødgøre tør, ru og

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12

Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 Brugervejledning Kopelevator SK5 SK12 1 Montage- og betjeningsvejledning til kopelevatorer Indholdsfortegnelse Generelle henvisninger... 2 Udførelse og anvendelsesformål... 3 Sikkerhedshenvisninger...

Læs mere

2 UDENDØRS STIKDÅSER

2 UDENDØRS STIKDÅSER 2 UDENDØRS STIKDÅSER med skumringssensor på jordspyd Type: EMP701MD Betjeningsvejledning DK 2 udendørs stikdåser med skumringssensor på jordspyd Indholdsfortegnelse 1. Hensigtsmæssig anvendelse 2. Funktioner

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Brugsanvisning VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Ved anvendelse af elektriske maskiner bør grundlæggende sikkerhedsregler altid overholder, herunder følgende: Læs samtlige instruktioner, før du tager symaskinen

Læs mere

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten

Kikkertoptik. Kikkertoptik. Kikkertteknologi. Optiske specifikationer. Kikkertegenskaber. At købe en kikkert. Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Kikkertoptik Kikkertteknologi Optiske specifikationer Kikkertegenskaber At købe en kikkert Rengøring af kikkerten Kikkertoptik Generel beskrivelse: En kikkert er et optisk præcisionsinstrument,

Læs mere

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen.

Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Råd om vedligeholdelse Følg disse nemme råd om vedligeholdelse for at få den optimale glæde af sengen. Velkommen til en ny verden med din Hästens-seng Nyd din drømmeseng resten af dit liv begynder her.

Læs mere

VT serien Dansk brugervejledning

VT serien Dansk brugervejledning VISICO VT-serien Ÿ Letvægtsmodel, kompakt og nem at betjene Ÿ Tydeligt digitaldisplay viser flashniveauet Ÿ CMS chipteknologi Ÿ Bowens type fatning til ekstraudstyr Ÿ Flashstyrken kan reguleres fra 1/1

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

d f f f a1 a2 i j g m k

d f f f a1 a2 i j g m k DA b f d f c f e f a1 a2 a h l i j g m k n o n3 o4 n2 o3 R o2 n1 R Q o1 p Q 1 2 3 4 1 2 5 6 2 3 1 Q Q 7 8 2 4 3 Q 1 9 10 Q DA SIKKERHEDSANVISNINGER Læs disse sikkerhedsanvisninger grundigt, inden apparatet

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31

Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE. Model EN 60335-2-31 Betjeningsvejledning VÆG EMHÆTTE Model EN 60335-2-31 KEND DIN EMHÆTTE 4 1 2 3 1: Betjeningspanel 2: Fedtfilter 2: Lys 3: Emhætte kabinet A E B C D F FIGUR 2 FIGUR 1 VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122

Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 Nokia Monteringsfæste til holder HH-20 og Nokia Mobilholder CR-122 B 1 D C E A 2.0. udgave A C D 2 F E G B 4 4 3 3 5 7 8 6 2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Nokia, Nokia Connecting People og logoet

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01

STIGA PARK 2WD. 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING. »HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 STIGA PARK 2WD 125 Combi Pro B BRUGSANVISNING»HC P K»fl œoà «Œ EÀfl 8211-0546-01 1 2 3 4 5 6 7 8 C A B 9 10 1/3 11 12 D 13 24 Nm DA DANSK 1 GENERELT Dette symbol betyder ADVARSEL. Der er risiko for alvorlig

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING

BETJENINGSVEJLEDNING BETJENINGSVEJLEDNING KAFFEMASKINE WWW.primo-elektro.be WWW.PRIMO-ELEKTRO.BE Læs instruktionerne omhyggeligt - hold brugermanualen til fremtidig brug. 1. GARANTI 3 2. MILJØANBEFALING 4 3. SIKKERHEDSFORHOLDSREGLER

Læs mere

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX

SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX SPISEROBOT NELSON NEL 01.100EX (DK) Rev.01 Januar 2015 en kan downloades på www.jyskhandi.dk under produktet eller scan QR-koden. Indholdsfortegnelse 1. Generelt...3 1.1. Produktbeskrivelse...3 1.1.1.

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling.

Brugsanvisning. U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Brugsanvisning U.S. Patentnr. 7,152,267 U.S. Patentnr. 7,340,795 Andre patentansøgninger i USA og andre lande er under behandling. Distribueret af TVINS AB www.tvins.com Tillykke med din ledningsfrie gulv-

Læs mere

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory

S9 Wireless Module. User Guide. Dansk. Data Transfer Accessory S9 Wireless Module Data Transfer Accessory User Guide A 3 1 4 2 B 1 2 3 4 Det glæder os, at du har valgt det trådløse S9-modul. Det anvendes sammen med ResMeds S9-apparater i hjemmemiljøet og sender patientbehandlingsdata

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK I KB3550,I KB( P)3554 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 1 3. Opstilling af apparatet... 1 3.1. Bortskaffelse af emballage...

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+

FRITSTÅENDE KØLESKAB. Brugervejledning KS 345 A+ FRITSTÅENDE KØLESKAB Brugervejledning KS 345 A+ Indhold Sikkerhedsforanstaltninger ------------------------- 1~2 Tegning ----------------------------------------------------- 3 Klargøring --------------------------------------------------

Læs mere

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning

SelectTech 4.1 træningsbænk. Samlevejledning SelectTech 4.1 træningsbænk Samlevejledning Indhold Vigtige sikkerhedsanvisninger...3 Advarselsmærkater og serienummer...4 Specifikationer...5 Før samling af udstyret...5 Komponenter...6 Monteringsdele...7

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX FM7300GAN http://da.yourpdfguides.com/dref/609271 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX FM7300GAN i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo

MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo MANUAL Læs venligst denne manual omhyggeligt inden brug af Cavi-Lipo Indholdsfortegnelse 1. Introduktion side 3 2. Komponenter side 4 a) Apparatet b) Tilbehør 3. Betjening af apparatet side 5 a) Kontrolknapper

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

MONTAGEVEJLEDNING (DK)

MONTAGEVEJLEDNING (DK) MONTAGEVEJLEDNING (DK) Tillykke med Deres nye møbel fra dk3 ROYAL SYSTEM reolen blev tegnet i 1948 af den legendariske danske designer og producent Poul Cadovius. Det var ét af verdens første væghængte

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING Brændesave

BRUGERVEJLEDNING Brændesave BRUGERVEJLEDNING Brændesave. FØR IBRUGTAGNING AF PRODUKTET: GENNEMLÆS VENLIGST DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Indhold Afsnit Side A Sikkerhedsanvisninger og ulykkesforebyggelse 2 B Retningslinier for ibrugtagning

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning

ALU RAMPER. Manual og brugsvejledning ALU RAMPER Manual og brugsvejledning Specifikationer på Grenes aluramper Foto Varenuer Betegnelse Mål og max Godkendelse 2991 HPS202010 Alurampe lige med boltesæt, 200 2000 x 220 Max 400 kg Testet og afprøvet

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR

LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR LÆGTE/METAL/STRØM DETEKTOR Brugsanvisning Læs denne brugsanvisning grundigt før brug INTRODUKTION Dette er en avanceret detektor med multifunktion. Den kan finde og lokalisere metal, strøm og lægter. Figur

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning

TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 Brugsvejledning TS-E24mm f/3.5l TS-E45mm f/2.8 TS-E90mm f/2.8 DEN Brugsvejledning Tak fordi du har købt et Canon produkt. Canons TS-E-objektiver er tilt/shift-objektiver designet for EOS-kameraer. Vippe/flyttemekanismen

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn

Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005. Manual Jasopels Flåtårn Manual for Jasopels Flåtårn 3210-187005 Manual Jasopels Flåtårn Tlf. 98420566 Flåtårn Da_Manual 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 2 2. Forord... 3 3. Symbol forklaring... 3 3.1 Symboler

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine.

Dansk tilføjelse. og oversættelse til. instruktionsbog for. Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. Dansk tilføjelse og oversættelse til instruktionsbog for Mark 22. 220 mm pålægsmaskine. 1 Oversættelse af instruktionsbog for installation og brug af pålægsmaskine MARK G 22. ( se illustrationerne i bogen

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1

-2- -11- INTRODUKTION AF APPARATET. Produkt med touch-kontrol produkt 1144 (3 SPD) 1144 (5 SPD) Billede 1 1144-60 1144-90. Figur 1 1144 FUSE 10 FUSE LA MP INTRODUKTION AF APPARATET Produkt med touch-kontrol produkt For at få det bedste ud af din emhætte bør du; *Være opmærksom på tidspunktet for rengøring af aluminiumfiltrene og udskiftning

Læs mere

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED:

CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: NYHED! Januar 2015 UDSTILLING CLARO PAKKEN LEVERES I SAMARBEJDE MED: Distributør: NSI Electronic ApS Bredskifte Allé 7 DK- 8210 Århus V. Tel.: +45 87 45 46 00 Email: mb@nsi-el.dk www.nsi-el.dk FUNKTIONEL,

Læs mere

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791

Din brugermanual SONY ALPHA DSLR-A700 http://da.yourpdfguides.com/dref/1092791 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Infrarød byggesæt med karbonpaneler

Infrarød byggesæt med karbonpaneler Infrarød byggesæt med karbonpaneler DANSK Indhold: 2 stk. paneler 34 x 105 cm. 6 stk. paneler 44 x 105 cm. 1 Stk. kontrol / Displayboks 1 stk. systemboks 1 stk. temperaturføler 4 stk. ledninger med keramiske

Læs mere

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13

Betjeningsvejledning. Apparatets dele 13 DK Betjeningsvejledning STABILA REC 300 Digital er en receiver, som er nem at betjene, til hurtig registrering af roterende lasere. Med Receiver REC 300 Digital kan der modtages laserstråler fra rotationslasere,

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

UPPLEVA Tv og lydsystem

UPPLEVA Tv og lydsystem 27_015 UPPLEVA Tv og lydsystem Livet i hjemmet stiller store krav til tv og lydsystemer hver dag. UPPLEVA er testet i henhold til standarderne ved privat brug i hjemmet og opfylder de høje krav, vi stiller

Læs mere

TRILLE NOA Brugsanvisning DK

TRILLE NOA Brugsanvisning DK * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * VIGTIGT * * * Læs denne brugsanvisning grundigt igennem før du anvender kombivognen og gem den for fremtidigt brug. Dit barn kan komme til skade, hvis du ikke følger disse

Læs mere

Vordingborg Bad. plejeanvisninger

Vordingborg Bad. plejeanvisninger Vordingborg Bad Montage og plejeanvisninger Montagevejledning af dit bad arrangement. Før du påbegynder montage af dine bad skabe, så pak dem ud og gå for synlige skader. Skader på allerede monterede skabe

Læs mere

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l

TROLLA Gødning og saltspreder 36 l TROLLA Gødning og saltspreder 36 l Artikel nr.: 12006 DK montagevejledning 2010/01 Kære kunde, Tillykke med dit nye Trolla produkt. Vi håber du vil få stor glæde af det. Kassen med dit nye Trolla produkt

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås.

Øjenværn. Øjenværn skal anvendes, hvis arbejdet ikke på anden måde kan tilrettelægges og udføres, så skadelig påvirkning af øjnene undgås. Øjenværn At-vejledning D.5.8 April 2007 I denne vejledning informeres om egenskaberne ved forskellige typer øjenværn, og der redegøres for en række ofte forekommende problemstillinger i forbindelse med

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning

Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Meaco Mist Standard Ultrasonisk Luftfugter Brugsvejledning Udgave: Oktober 2013 Læs denne brugsvejledning omhyggeligt igennem, inden apparatet tages i brug, og gem den til eventuelt senere brug. Tak fordi

Læs mere

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG

Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG s Issued by Gigaset Communications GmbH Schlavenhorst 66, D-46395 Bocholt Gigaset Communications GmbH is a trademark licensee of Siemens AG Gigaset Communications GmbH 2008 All rights reserved. Subject

Læs mere

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501

Brugsanvisning. Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Brugsanvisning Vertikalskærer ELIET E 401 og ELIET E 501 Fabrikeret af : Machines Eliet, Belgien --------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI

Setsan DK INSTALLATIONSVEJLEDNING + GARANTI K Setsan K INSTALLATIONSVEJLENING + GARANTI ANVENELSE SETSAN K LEVEREE ELE MÅL A x 1 B x 1 C x 2 x 2 25 x 40 E x 1 F x 2 KAPACITET L/MIN. YELSER: HØJE OG LÆNGE 5 4 max 5 m max 10 3 4 3 max 20 max 30 OK

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl250g

Installationsvejledning til Mobile iwl250g Installationsvejledning til Mobile iwl250g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0128 1. Indledning Før

Læs mere

BESKRIVELSE AF APPARATET

BESKRIVELSE AF APPARATET DK Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET (se fig.

Læs mere

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse

Information. Til lykke med din nye radio. Giv dig venligst tid til at læse denne brugsanvisning. God fornøjelse BRUGSANVISNING Indhold 02 INDHOLD 03 INFORMATION 04 FRONT PANEL OVERBLIK 06 BAG PANEL OVERBLIK 08 BETJENING AF R5 08 INDSTILLING AF ALARM 09 INDSTILLING AF SLEEP TIMER 09 DIM 09 PRESETS 09 FAVOR 09 AUX

Læs mere