Leica DM750 P Manual

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Leica DM750 P Manual"

Transkript

1 Leica DM750 P Manual

2 Kapitel overblik Sikkerhedsforskrifter 4 Leica DM750 P 15 Klar! 18 Parat! 25 Start! 36 Pleje af mikroskopet 38 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 2

3 Indhold Sikkerhedsforskrifter 4 Sikkerhedskoncept 5 Symboler anvendt i denne brugsanvisning 6 Vigtige bemærkninger 7 Instruktioner om anvendelse 8 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug 10 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet 11 Instruktioner vedr. pleje 12 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation 13 Elektriske data og omgivende betingelser 14 Leica DM750 P 15 Introduktion 16 Udpakning 17 Klar! 18 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul 19 Observationsrør 20 Montering af objektiver 21 Filtre 22 Underniveau-kondensator 23 Parat! 25 Grundlæggende opsætning 26 Brug af aperturkondensator 27 Opsætnings af polariseret lys 28 Fokusering 30 Justering af observationsrør 31 Köhler-opsætning 32 Objektivcentrering 33 Bertrand-linsebetjening 35 Start! 36 Klar! Parat! Start! 37 Pleje af mikroskopet 38 Generel vedligeholdelse 39 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning 41 Dimensioner 42 Leica DM 750P Brugsanvisning 3

4 Sikkerhedsforskrifter Leica DM 750P Brugsanvisning 4

5 Sikkerhedskoncept Til enkelte moduler i Leica M-mikroskopserien medfølger en interaktiv CD-ROM med alle de relevante brugsanvisninger på flere sprog. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Du kan også downloade og udskrive brugsanvisninger og opdateringer på vores hjemmeside på Denne brugsanvisning beskriver de specielle funktioner i de enkelte moduler i Leica DM-mikroskopserien, og indeholder vigtige instruktioner vedr. driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør. Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Læs ovenstående betjeningsvejledninger igennem, før du installerer, betjener eller bruger instrumenterne. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Brochuren "Sikkerhedskoncept" indeholder ekstra sikkerhedsoplysninger vedrørende servicearbejde, krav og håndtering af mikroskop, tilbehør og elektriske tilbehørsdele samt generelle sikkerhedsanvisninger. Leica DM 750P Brugsanvisning 5

6 Symboler anvendt i denne brugsanvisning Advarsel om et farligt sted Dette symbol står ud for anvisninger, som altid skal læses og overholdes. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Advarsel mod en varm overflade. Dette symbol advarer mod varme steder, der kan berøres, f.eks. pærer. Vigtig information Dette symbol står ved supplerende informationer eller forklaringer, som bidrager til forståelsen. Advarsel om farlig elektrisk spænding Dette symbol angiver særlig vigtig information, som det er obligatorisk at læse, og samtidig skal man følge instruktionerne. Forklarende bemærkninger Dette symbol inde i teksten henviser til ekstra information og forklaringer. Overholdes dette ikke, kan det resultere i følgende: Fare for personer Funktionsfejl eller beskadigede instrumenter Leica DM 750P Brugsanvisning 6

7 Vigtige bemærkninger Beskrivelse Leica DM750 P mikroskop er udviklet efter den seneste teknologiske standard. Alligevel kan der forekomme faremomenter under driften. De potentielle risici er beskrevet nedenfor. Før man installerer eller anvender dette instrument, skal man læse denne brugsanvisning. Overhold specielt alle sikkerhedsforskrifter. Kontaktadresser Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Brugsanvisning Denne brugsanvisning indeholder vigtige instruktioner vedrørende driftssikkerhed, vedligeholdelse og tilbehør, Dit Leica DM750 P mikroskop leveres med en interaktiv CD-ROM med alle relevante brugsanvisninger. Den skal opbevares omhyggeligt og være til rådighed for brugeren. Brugsanvisninger og opdateringer kan også downloades fra vores hjemmeside Tilbehør fra andre leverandører Du kan kombinere enkelte systemenheder med enheder fra eksterne leverandører (f.eks. koldlyskilder etc.). Læs betjeningsvejledningen og producentens sikkerhedsanvisninger igennem. Original tilstand For at opretholde den tilstand, som udstyret er i ved levering, og sikre en risikofri drift skal du overholde de anvisninger og advarsler, der findes i disse brugsanvisninger. Lovkrav Overhold generelle og lokale lovbestemmelser vedrørende forebyggelse af uheld og miljøbeskyttelse. EF-overensstemmelseserklæring Eldrevet udstyr er konstrueret efter aktuel teknisk standard og omfattet af en EF-overensstemmelseserklæring. Leica DM 750P Brugsanvisning 7

8 Instruktioner om anvendelse Tiltænkt brug Leica DM750 P mikroskop er et optisk instrument, som anvender forstørrelse og belysning for at forbedre gengivelsen af objekter. Det anvendes til observation og dokumentation. Leica DM750 P mikroskopet må kun anvendes i lukkede rum, og det skal placeres på et stabilt gulv. Leica DM750 P mikroskopet kan bruges i rene rum uden problemer. Placér Leica DM750 P mikroskopet således, at det kan afbrydes fra strømforsyningen til enhver tid. Den strømførende ledning skal altid være tilgængelig. Anvendelsessted Brug kun instrumentet i lukkede, støvfri rum og mellem +10 C og +40 C. Beskyt enheden mod olie, kemikalier og ekstrem fugtighed. Hvis du anvender enhederne udendørs, skal du beskytte dem mod støv og fugt. Brug aldrig elektriske enheder udendørs. Montér elektriske enheder mindst 10 cm fra væggen og væk fra antændelige stoffer. Undgå store temperatursvingninger, direkte sollys og rystelser. Målinger eller mikrofotografiske optagelser kan ødelægges gennem sådanne forhold. I varme og fugtigvarme klimazoner kræver de enkelte komponenter særlig pleje for at forhindre, at der dannes svamp. Ikke-formålsmæssig anvendelse Hvis man anvender instrumentet på en måde, der afviger fra specifikationerne i brugsanvisningen, kan det medføre tilskadekomst og beskadigelse af objekter. Det kan endvidere medføre, at beskyttelsesindretningernes funktion påvirkes negativt. Man må aldrig montere andre stik eller skrue mekaniske komponenter af, med mindre dette er udtrykkeligt beskrevet i instruktionerne. Leica DM750 P mikroskopet kan ikke anvendes inden for oftalmologi! De apparater og det tilbehør, som er beskrevet i brugsanvisningen, er kontrolleret med henblik på sikkerhed eller mulige risici. Leica DM 750P Brugsanvisning 8

9 Instruktioner om anvendelse (fortsat) Kontakt den ansvarlige Leica-repræsentant, når apparatet ændres, modificeres eller bruges sammen med ikke-leica-komponenter, som ikke er dækket af denne brugsanvisning. Ved uautoriserede indgreb i apparatet eller ved ikke-forskriftsmæssig anvendelse bortfalder ethvert garantikrav. Transport Brug den originale emballage til forsendelse eller transport af enkeltmoduler, hvis muligt. For at undgå beskadigelser forårsaget af rystelser skal alle bevægelige komponenter, som kunden (ifølge brugsanvisningen) selv kan montere og afmontere, afmonteres og pakkes separat. Bortskaffelse Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser. Integration i produkter fra andre producenter Når man monterer Leica-produkter i produkter fra tredjemand, er producenten af det komplette system eller forhandleren heraf ansvarlig for, at alle relevante sikkerhedsanvisninger, lovbestemmelser og retningslinjer følges. Leica DM 750P Brugsanvisning 9

10 Sundhedsrisici og faremomenter ved brug Sundhedsfarer Arbejdspladser med mikroskoper letter og forbedrer observationsarbejdet, men de stiller også store krav til brugerens synsorganer og muskulatur. Afhængigt af hvor lang tid der arbejdes uden pauser, kan der forekomme problemer med astenopi og knogler og muskler. Der skal derfor træffes de nødvendige foranstaltninger for at mindske arbejdsbelastningen: Optimal indretning af arbejdsplads Det ergonomiske design og konstruktion af Leica mikroskopserien er beregnet til at minimere den fysiske belastning for brugeren. Fare for infektion Den direkte kontakt med okularer er en potentiel overførselsvej for bakterielle og virale øjeninfektioner. Risikoen kan holdes helt nede, hvis hver bruger anvender personlige okularer, eller hvis der anvendes aftagelige okularer. Fare i forbindelse med brug Leica DM750 P mikroskopet må kun tilsluttes et stik med jord. Man må ikke anvende Leica DM750 P mikroskopet, hvis det har defekter. LED klasse 1 /Class 1 LED Product Belysningsstyrken lever op til kravene i laserklasse 1 i overensstemmelse med IEC "Sikkerhed for LED produkter". Hyppig ændring af aktivitet Grundig vejledning af personalet, hvor det tages hensyn til ergonomiske aspekter og arbejdets organisering. Class 1 LED Product LED klasse 1 Leica DM 750P Brugsanvisning 10

11 Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Information rettet mod den person, der har ansvaret for instrumentet Man skal sikre sig, at Leica DM750 P mikroskopet udelukkende anvendes af kvalificeret personale. Man skal sikre sig, at denne manual altid er tilgængelig sammen med Leica DM750 P mikroskopet. Foretag regelmæssige inspektioner for at sikre dig, at de autoriserede brugere overholder sikkerhedskravene. Når du instruerer nye brugere, skal du være grundig og forklare betydningen af advarselsskiltene og meddelelserne. Overdrag ansvaret for start, anvendelse og vedligeholdelse af instrumentet til enkeltpersoner, og hold øje med om dette overholdes. Brug ikke Leica DM750 P mikroskopet, hvis det er defekt. Giv straks besked til din Leica-repræsentant eller til Leica Microsystems (Schweiz) AG, Industry Division, 9435 Heerbrugg, Svejts, i tilfælde af en produktfejl, som ville kunne medføre tilskadekomst eller beskadigelse. Hvis du anvender tilbehør fremstillet af tredjemand sammen med Leica DM750 P mikroskopet, skal du sikre dig, at disse producenter bekræfter, at teknikken er sikker at anvende, og du skal læse produktets brugsanvisning. Ændringer på og vedligeholdelse af Leica DM750 P mikroskopet må kun foretages af professionelle, der er udtrykkeligt autoriserede af Leica. Der må kun anvendes originale Leica-reservedele i forbindelse med vedligeholdelse af dette produkt. Efter servicearbejde eller tekniske ændringer skal enheden konfigureres igen, og vores tekniske krav skal overholdes. Hvis enheden ændres eller vedligeholdes af uautoriserede personer, hvis ikke den vedligeholdes korrekt (i tilfælde af at andre har udført vedligeholdelsen), eller hvis den håndteres forkert, yder Leica ingen garanti. De elektriske installationer i bygningen skal leve op til national standard, og vi anbefaler en strømstyrkebaseret beskyttelse med afledning til jord (beskyttelse mod for høj strømstyrke). Leica DM 750P Brugsanvisning 11

12 Instruktioner vedr. pleje Generel vejledning Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod damp, fugt, syrer, alkaliske og korrosionsdannende stoffer. Opbevar ikke kemikalier i nærheden af enheden. Beskyt Leica DM750 P mikroskopet mod olie og smørefedt. Smør aldrig mekaniske dele eller glidende overflader med fedt eller olie. Følg anvisningerne fra producenten af desinfektionsmidlet. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Rengøring af coatede dele og plasticdele Man bør fjerne støv og smuds med en blød børste eller en fnugfri bomuldsklud. Fjern grove urenheder med en fugtet engangsklud. Fastsiddende smuds kan fjernes med petroleumsether eller alkohol Acetone, xylen eller nitro-holdige fortyndere må IKKE anvendes. Rengør aldrig farvede overflader og tilbehør med gummierede dele med kemikalier. Dette kan beskadige overfladerne, og prøver kan blive forurenede af afskrabede partikler. Rengøring af glasoverflader Fjern støv med en fin, tør og fedtfri børste fremstillet af hår, eller ved at blæse med en trykblæser eller med en støvsuger. Fjern urenheder med en ren klud, som er blevet fugtet med destilleret vand. Fjern fastsiddende smuds med alkohol, chloroform eller petroleumsether. Leica DM 750P Brugsanvisning 12

13 Tilbehør, vedligeholdelse og reparation Tilbehør Udelukkende følgende tilbehør må anvendes sammen med Leica DM750 P mikro skopet: Leica-tilbehøret beskrevet i denne manual. Andet tilbehør, hvis det er blevet udtrykkeligt godkendt af Leica som teknisk sikkert i denne forbindelse. Vedligeholdelse Leica DM750 P mikroskopet er som en hovedregel vedligeholdelsesfrit. For at sikre, at det altid fungerer sikkert og pålideligt, anbefaler vi, at du kontakter den ansvarlige serviceorganisation. Her kan du aftale en periodisk inspektion, eller indgå en serviceaftale med dem, hvis det er hensigtsmæssig. Reparation og servicearbejde Der må kun anvendes originale reservedele fra Leica Microsystems. Slå strømmen fra, og træk stikkene ud af stikdåserne, før apparaterne åbnes. Undgå kontakt med strømførende elektriske kredsløb, da dette kan medføre tilskadekomst. Vi anbefaler, at man indgår en serviceaftale med Leica Service. Der må kun anvendes originale reservedele til vedligeholdelse og reparation. Service-adresse Hvis du har problemer, kan du kontakte os på følgende adresse: Leica Microsystems (Switzerland) Ltd. Industry Division Max Schmidheiny Strasse 201 CH-9435 Heerbrugg (Svejts) Tlf Leica DM 750P Brugsanvisning 13

14 Elektriske data og omgivende betingelser Udskiftning af sikring Frakobl instrumentet før udskiftning af sikringer. Leica DM750 P har to sikringer, der sidder bag strømkabeludgangen. Brug kun sikringstype: 5 20 mm, 3.15 amp/250 V, Hurtigvirkende (# 13RFAG300002) Elektriske data Input: V, 50/60 Hz, 35 W Kameramodul, USB eller ekstern strømforsyning Input: VAC, 50/60 Hz, 0.5 A Output: 5 VDC, 2.4 A, 12 W max. Omgivelser Temperatur ved brug +10 C +40 C Opbevaringstemperatur -20 C +52 C Manipulationsstød Transportstød (ikke-emballeret) Transportstød (emballeret) Transportvibrationer (ikke-emballeret) +50 F +104 F 25 mm på 50 mm hårdt træ 100 g / 6 ms 800 mm frit fald Hz / 1.5 g Atmosfærisk tryk "under brug" og ved opbevaring: mbar Luftfugtighed "under brug" og ved opbevaring: 20 90% Installationskategori II (overspændingskategori) Forureningsgrad 2 Leica DM 750P Brugsanvisning 14

15 Leica DM750 P Leica DM 750P Brugsanvisning 15

16 Introduktion Vi takker for dit køb af et Leica DM 750 P polariseringsmikroskopsystem fra Leica Microsystems. Leica DM 750 P er et meget fleksibelt instrument med overlegen optik og præcision til uddannelsesmæssig og grundlæggende industriel polariseret lysmikroskopi. Leica DM 750P Brugsanvisning 16

17 Udpakning Fjern forsigtigt mikroskopet og eventuelle komponenter fra emballagen. Kontrollér at komponenterne er konfigureret som planlagt. Valgfrit tilbehør såsom kontrasttilbehør, kameraadaptere, kameraer og bæretasker leveres ikke som en del af standardudstyret. Disse enheder leveres i separate emballager. Du må ikke smide emballagematerialer ud. De skal bruges til sikker opbevaring og transport af instrumentet, hvis der skulle blive behov for dette. Leica DM 750P Brugsanvisning 17

18 Klar! Leica DM 750P Brugsanvisning 18

19 Montering af analysatormodul eller analysator/bertrand-linsemodul Anvendt værktøj Indstiksnøgle 2. Juster sporet på undersiden af modulet, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på mikroskopstanderen. 4. Spænd sætskruen for at låse modulet fast. 1. Løsn sætskruen (oven på stativet) med den medfølgende indstiksnøgle. 3. Sæt svalehalen på modulet ind i standeren. (Analysator/Bertrand-linsemodul vist). Leica DM 750P Brugsanvisning 19

20 Observationsrør 1. Løsn sætskruen, der sidder øverst på analysatormodulet, lidt. 5. Hvis du bruger briller til mikroskopobservation, skal du holde gummiøjebeskyttelserne foldet ned. Hvis du ikke bruger briller, kan det være nyttigt at folde gummiøjebeskyttelserne ud for at hjælpe med at holde lyset i rummet ude. 2. Juster sporet på undersiden af polariseringsobservationsrøret, så det flugter med stabiliseringsstiften bag på modulet. Installer okularet med trådkors-mikrometeret i observationsrøret til højre, så den forhøjede funktion på okularet flugter og sidder med retningssporet i højre observationsrør. 4. Sæt okularerne ind i øjerørene. 3. Sæt svalehalen på polariseringsobservationsrøret i modulet, og spænd sætskruen godt fast uden at bruge for mange kræfter. Det sikrer, at kroppen placeres præcist på mikroskopets optiske akse. Leica DM 750P Brugsanvisning 20

21 Montering af objektiver Hvis du har købt en standard mikroskopkonfiguration, vil du bemærke, at objektiverne allerede er monteret på næsestykket, og underniveau-kondensatoren allerede er monteret på stativet. I dette tilfælde skal du gå til afsnittet "Betjening". Hvis du har købt din Leica DM750 P efter komponenter og ikke standard konfiguration, skal du fortsætte i dette afsnit. 1. Mens du drejer næsestykket i urets retning, skal du montere objektiverne ved at skrue dem ind i næsestykkehullerne med den laveste forstørrelse og gå frem til den højeste forstørrelse. Drej altid næsestykket vha. den riflede næsestykkering. Leica DM 750P Brugsanvisning 21

22 Filtre Montering af filtre 1. Fastgør det magnetiske blåfilter øverst på Köhler-feltblændet, der sidder på standerens base. Sørg for, at magneterne på filteret flugter med de tilsvarende skruer på Köhlerfeltblændet. Magneter Leica DM 750P Brugsanvisning 22

23 Underniveau-kondensator Underniveau-kondensator Leica DM 750 P har et åbent underniveau-kondensatorbeslag. Derfor skal kondensatoren installeres. 2. Juster kondensatorbeslaget til den nederste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 3. Drej polarisatoren, der er forbundet med bunden af kondensatorbeslaget, til venstre. 1. Løft bordet til den øverste position ved hjælp af den grove fokuseringsknap på højre side af mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 23

24 Underniveau-kondensator (forts.) 4. Løsn de to vingeskruer på kondensatorbeslaget helt. 6. Løft kondensatoren til den øverste position ved hjælp af kondensatorens fokuseringsknap, der sidder på venstre side af underniveauet. 7. Spænd vingeskruerne, så underniveaukondensatoren centreres groft, så den øverste linse på kondensatoren er centreret under det objektiv, der anvendes. Du kan læse mere om, hvordan du centrerer kondensatoren og bringer den i fokus, i afsnittet "Köhler-opsætning". 5. Skub underniveau-kondensatoren ind i gaflen, der sidder under niveauet ved at tilpasse positioneringsstiften på undersiden af kondensatoren til sporet på bagsiden af gaflen. Leica DM 750P Brugsanvisning 24

25 Parat! Leica DM 750P Brugsanvisning 25

26 Grundlæggende opsætning Som en sikkerhedsforanstaltning er strømkablet jordforbundet til mikroskopfoden. Brug aldrig en adapter mellem strømkablet og strømkilden; derved vil jordforbindelsen miste sin virkning. Arbejdsoverflade Brug altid mikroskopet på en hård, stabil overflade. 2. Slut mikroskopets strømkabel til en passende jordet stikkontakt. Der medfølger 3-benet kabel. 3. Indstil lyskontrolknappen (sidder nederst til venstre på mikroskopstativet) til den laveste indstilling for at starte. Med lyskontrolknappen kan du justere intensiteten af det lys, der produceres af belysningssystemet. 4. Tænd mikroskopet med kontakten nederst til højre på mikroskopstativet. Strøm 1. Hvis strømkablet ikke allerede er sat på, skal det sættes bag på mikroskopet. Leica DM 750P Brugsanvisning 26

27 Brug af aperturkondensator Kondensatoren er udstyret med en irisblænde, der kan justeres, så den passer til objektivets effektive numeriske åbning. 1. For at åbne og lukke blænden skal du dreje den riflede kondensatorring til højre eller venstre, så linjen på rotationsringen er på linje med den anvendte objektivforstørrelse. 2. For at starte skal du åbne irisblænden på åbningskondensatoren helt ved at dreje ringen helt til højre. Leica DM 750P Brugsanvisning 27

28 Opsætnings af polariseret lys Polarisatoren er placeret under underniveau-kondensatoren i et beslag, der kan svinge ind og ud. Sving det på plads, og sørg for, at det klikker på plads. 1. Løsn låsevingeskruen til polarisatoren, der sidder på højre side af polarisatoren. 2. Drej polarisatoren til nul-position. Leica DM 750P Brugsanvisning 28

29 Opsætning af polariseringslys (forts.) Analysatoren sidder i modulet mellem observationsrøret og stativet enten i et glidermodul eller i et analysator/bertrandlinsemodul. Hvis du har en glider, skal du glide analysatoren på plads. 3. Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, skal du dreje analysatoren på plads ved at vippe den nederste vippekontakt til højre (positionen "A"/analysator ind), mens du sikrer, at den øverste vippekontakt på analysator-/bertrand-linsemodulet er vippet vil venstre (positionen "O"/Bertrandlinse ud). 4. Forøg lysintensiteten lidt. Når du kigger i mikroskopet med polarisator og analysator monteret og uden objekt, vil du bemærke, at feltet fremstår mørkt. Hvis det ikke er tilfældet, skal du dreje polarisatoren let, indtil du har det mørkeste synsfelt. Leica DM 750P Brugsanvisning 29

30 Fokusering Fokusering 1. Placer polariseringslysobjektet på niveauet. 2. Drej 10 objektivet til arbejdsposition. 3. Hæv mikroskopniveauet ved hjælp af den grove justeringsknap, indtil du når det positive stop, eller objektet rører ved objektivet. 4. Se ind i okularerne og justér lysintensiteten, så den er behagelig til observation. 5. Brug finfokusjusteringsknappen til at bringe objektet i skarp fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 30

31 Justering af observationsrør Justér øjerørene til din øjenafstand. 1. Fold observationsrørene ind eller ud, indtil du ser en oplyst cirkel. Observationsrøret bevarer en konstant rørlængde for alle øjenafstandsindstillinger. Dette betyder, at en ændring i øjenafstanden ikke påvirker parfokalitet, forstørrelse eller kalibreringer, so, afhænger af forstørrelse. For at indstille okularerne korrekt skal du sikre, at trådkorsokularet sidder godt fast i sporet på højre observationsrør. 2. Fokuser trådkors-mikrometeret ved at tage fat om den riflede del og dreje den øverste del af okularen, indtil mikrometeren er i klar fokus. 3. Kig alene gennem trådkortokularet, og fokuser på objektet med finfokuseringen på mikroskopet. Det kan være en fordel at dække det andet øje til. 4. Se nu gennem den anden okular (fokuseringsokular uden trådkors) med det andet øje. Denne gang skal du fokusere på objektet vha. fokuseringsevnen i fokuseringsokularet. Du må ikke løfte eller sænke bordet for at fokusere! 5. Tag fat i den riflede del på fokuseringsokularen med en hånd, og drej overdelen af okularen med den anden hånd, indtil objektet er i fokus med dette øje og denne fokuseringsokular. Dette vil rette enhver synsforskel mellem det højre og venstre øje. 6. Skift nu til et højere forstørrelsesobjektiv (ikke et olieobjektiv) og fokusér mikroskopet, mens du observerer med begge øjne. De højere forstørrelser har en mere overfladisk dybdeskarphed. Derfor vil du efter fokusering med en høj forstørrelse finde, at når du skifter til lavere forstørrelser, skal du næsten eller slet ikke finfokusere. Leica DM 750P Brugsanvisning 31

32 Köhler-opsætning Köhler-opsætning 1. Luk Köhler-feltblændet på mikroskopets fod, så irisbladene er inden for synsfeltet, når du kigger gennem okularerne. 3. Drej vingeskruerne til centrering af kondensatoren samtidig for at centrere billedet i feltblændet i synsfeltet. 2. Brug kondensatorfokuseringknappen, der sidder på venstre side af underniveauet, til at bringe bladene på feltblændet i skarpt fokus. 4. Åbn feltblændet, indtil irisbladene forsvinder lige ved kanten af synsfeltet. Leica DM 750P Brugsanvisning 32

33 Objektivcentrering Anvendt værktøj Centreringsnøgler 2. Stil skarpt på polariseringsobjektet. 3. Flyt en stor del af objektet ind mod midten af trådkorset. 1. Tag de to centreringsnøgler ud af emballagen, og sæt centreringsværktøjerne i centreringshullerne, der sidder over det objektiv, der anvendes. Sæt den runde ende af centreringsværktøjerne ind i sætskruerne, som er skjult i centreringshullerne. 4. Løsn niveaubremsen, og drej niveauet, indtil den største del af objektet er længst væk fra midten af trådkorsene. Det kan endda være helt uden for synsfeltet. Dette er tegn på, at objektivet ikke er centreret i forhold til niveauet. Leica DM 750P Brugsanvisning 33

34 Objektivcentrering (forts.) 5. Juster skruerne til centrering af niveauet, indtil den største del af objektet befinder sig midt mellem positionen længst væk og midten af trådkorsene. Derved flyttes midten af objektivet tættere på midten af niveauet. 6. Flyt objektet (ikke skruerne til centrering af objektivet), så den største del befinder sig midt for trådkorsene igen. 7. Sørg for, at den største del forbliver centreret i trådkorsene, når du drejer niveauet. Hvis den ikke er det, skal du gentage centreringen. Hvert objektiv skal centreres separat. Bag på analysatoren eller analysator-/ Bertrand-linsemodulerne sidder der et magnetisk lager til opbevaring af værktøjerne til centrering af objektivet. Leica DM 750P Brugsanvisning 34

35 Bertrand-linsebetjening Hvis du har et analysator-/bertrand-linsemodul, kan du se et konoskopisk billede gennem okularerne. 1. Anbring den del af objektet, som du vil se i konoskopi (med Bertrand-linse), i midten af feltet 2. Drej Bertrand-linsen ind ved at vippe den øverste vippekontakt på analysator-/ Bertrand-linsemodulet til positionen "B". Sørg for, at polarisatoren og analysatoren også er korrekt indstillet. Du kan nu se det konoskopiske billede gennem okularerne. 3. Du kan om nødvendigt finindstille Bertrandlinsens centrering ved hjælp af de medfølgende værktøjer. 4. Hvis du har en analysator-/bertrand-linse med en fokuserbar Bertrand-linse, kan du nu dreje grebet på den øverste vippekontakt for at bringe Bertrand-linsebilledet i fokus. Leica DM 750P Brugsanvisning 35

36 Start! Leica DM 750P Brugsanvisning 36

37 Klar! Parat! Start! Det eneste du skal gøre nu, er at skifte objektiver, indstille aperturkondensatoren og feltblændet iht. den anvendte objektivforstørrelse, og nyde udsigten! Leica DM 750P Brugsanvisning 37

38 Pleje af mikroskopet Leica DM 750P Brugsanvisning 38

39 Generel vedligeholdelse Generel Bær altid mikroskopet med to hænder. Der sidder et håndtag på bagsiden af mikroskopet og et indhak på forsiden til dette formål. Med kabelviklingen kan du vikle kablet således, at ku den længde, du skal bruge, trækkes ud. Det er vigtigt at opbevare tilbehøret de rigtige steder, så de ikke bliver væk eller bliver ødelagt. Der findes opbevaringspladser til værktøjerne til centrering af objektivet og til to kompensatorer bag på analysator-/ Bertrand-linsemodulet. Bær ikke mikroskopet i forsiden! Den indbyggede halogenlampe kan varme huset så kraftigt op, at der kan opstå brandskader ved berøring! Leica DM 750P Brugsanvisning 39

40 Generel vedligeholdelse (fortsat) Det er vigtigt at holde alle optiske komponenter rene, så den optiske ydelse forbliver god. Mikroskopet skal altid dækkes med plastikstøvhætten (medfølger instrumentet), når det ikke er i brug. Hvis en optisk overflade tildækkes med støv eller snavs, skal overfladen rengøres ved at blæse det af med en kanyle, eller børste det af med en børste af kamelhår, før du forsøger at tørre overfladen af. Optiske overflader skal rengøres med en fnugfri klud, linsestof eller vatrondel, der er fugtet med metanol eller et almindeligt vinduespudsemiddel. Brug ikke alkohol. Det er meget vigtigt at undgå overdreven brug af opløsningsmidler, så brug dem sparsomt. Den fnugfrie klud, linsestof eller vatrondel skal fugtes med opløsningsmiddel, men ikke være så våd, at opløsningsmidlet siver ud omkring linsen. Ingen dele på mikroskopet samler snavs, støv og olie som forsiden af objektivets linse. Når der forekommer mangel på kontrast, slørethed eller dårlig definition, skal du nøje undersøge den forreste linses tilstand med en lup. De nederste forstørrelsesobjektiver har forholdsvis store forlinser, og kan rengøres med en klud eller linsestof, der er viklet om fingeren og fugtet med metanol. Brug ikke alkohol. har objektivet en lille konkav forlinse med forholdsvis kort radius eller runding. Denne forlinses overflade kan rengøres med en tandstik, der er dækket af vat, eller med en lille vatrondel. Fugt vattet med methanol, og pres det næsten tørt. Tør forlinsen let uden at presse for hårdt eller skrubbe. Sørg for at vattet kommer i kontakt med den konkave linseoverflade. Undersøg objektivet med en lup efter rengøring. Hvis du skal fjerne mikroskopets observationsenhed, skal du passe på ikke ved et uheld at røre den ydre linseoverflade (på undersiden af enheden). Fingeraftryk på denne overflade vil gøre billedet mere utydeligt. Denne linse kan rengøres på samme måde som objektiver og okularer. Rengøring af 40 og 100 objektiver kræver mere forsigtighed. Bemærk: For at opnå den høje fladhedsgrad, som fås med objektiver med højere forstørrelse, Leica DM 750P Brugsanvisning 40

41 Mekanisk vedligeholdelse og lampeudskiftning Mekanisk vedligeholdelse Brug støvhætten. Det er den vigtigste metode til at holde mikroskopet i god mekanisk og fysisk stand. Lampeudskiftning Lampens glashylster kan blive meget varmt. Forsøg ikke at udskifte lampen, før hylsteret er kølet helt af. 3. Tag forsigtigt fat om lampen med en linseklud, og tag den ud af fatningen. Leica DM750 P har en holdbar finish. Alle ikke-optiske dele af instrumentet kan rengøres med methanol, nafta eller sæbe og vand. Undlad at bruge andre organiske opløsningsmidler, når du rengør instrumentet. Hvis du berører lampen med de bare hænder, skal du rengøre overfladen med en linseklud og methanol, før du monterer den. Brug ikke alkohol. 1. Tag stikket ud af instrumentet. 2. Åbn lampedækslet ved at skubbe det nedad og trække. 4. Sæt en ny lampen i fatningen ved hjælp af en linseklud. 5. Luk lampedækslet. Leica DM 750P Brugsanvisning 41

42 Dimensioner Leica DM 750P Brugsanvisning 42

Leica ICC50 HD Brugsanvisning

Leica ICC50 HD Brugsanvisning Leica ICC50 HD Brugsanvisning Indhold Leica ICC50 HD Introduktion 9 Grundlæggende 10 Grundlæggende (forts.) 11 Leica ICC50 HD: Oversigt 12 Udpakning 14 Klar! Klargøring til brug 16 Parat! Tilslutning til

Læs mere

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning

Version 2.0 Dansk. Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning Version 2.0 Dansk Leica NA720/724/ 728/730/730 plus Brugervejledning NA720/724/728/730/730 plus, Introduktion Introduktion 2 Køb Tillykke med købet af en Leica NA720/724/728/730/730 plus. Denne brugervejledning

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Insight Instruments, Inc.

Insight Instruments, Inc. Insight Instruments, Inc. Brugervejledning Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 4 SYMBOLFORKLARING... 4 1. INDIKATIONER FOR BRUG OG BEREGNET ANVENDELSE... 5 1.1 INDIKATIONER FOR BRUG...5 1.2 BEREGNET ANVENDELSE...5

Læs mere

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer

Operatørmanual ADVARSEL! Besøg www.youtube.com/seesnake for at se instruktionsvideoer. Serienummer Operatørmanual ADVARSEL! Læs denne operatørmanual omhyggeligt før brug af dette værktøj. Undladelse af at forstå og følge indholdet i denne manual kan resultere i elektrisk stød, brand og/eller alvorlig

Læs mere

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER

A.1 GENERELLE OPLYSNINGER DA Indledning Brugervejledningen (herefter kaldet vejledningen) giver brugeren nyttige oplysninger om korrekt arbejde med og sikkerhed for maskinen og letter dennes arbejde med maskinen (herefter kaldet

Læs mere

AF-3210 Manual til løbebånd

AF-3210 Manual til løbebånd AF-3210 Manual til løbebånd 1 Tak Tak fordi du købte dette produkt. Produktet vil hjælpe dig med at træne dine muskler på korrekt måde og forbedre din form - og alt dét under hjemlige forhold. Implicit

Læs mere

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder

Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder DK Brugsvejledning Vakuumpakker 400M inklusiv rulleholder 300.435 V1/0113 Opbevar vejledningen sammen med produktet! 1. Generelt... 2 1.1 Oplysninger om brugsvejledningen... 3 1.2 Forklaring på symbolerne...

Læs mere

Leica CV5030. Dækglasautomat

Leica CV5030. Dækglasautomat Leica CV5030 Dækglasautomat Betjeningsvejledning Leica CV5030 Best.-nr. 14 0478 80103 RevE V 3.0, dansk - 04/2013 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før

Læs mere

Leica CM1850 UV. Kryostat

Leica CM1850 UV. Kryostat Leica CM1850 UV Kryostat Betjeningsvejledning Leica CM1850 UV, V1.2 Dansk 10/2006 Skal altid opbevares i nærheden af apparatet. Læs betjeningsvejledningen grundigt, før apparatet tages i brug. OBS! De

Læs mere

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet.

CIMEX ERADICATOR. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Læs disse instruktioner omhyggeligt, før du bruger apparatet. Kære kunde, tak for dit køb af vores produkt. Cimex Eradicator tilbyder en innovativ og effektiv metode til at fjerne problemet med væggelus.

Læs mere

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING

BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING DA BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING 8901168200 PILLEOVNE Indholdsfortegnelse BRUGS- OG INSTALLATIONSVEJLEDNING side 2 INDLEDNING...4 1. ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...5 1.1. PÅBUD VEDRØRENDE SIKKERHED...5

Læs mere

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7.

1. ANVISNINGER FOR BRUG. 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK. 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER. 6 4. BRUG AF APPARATET. 7 5. 7 6. 7 7. Indholdsfortegnelse 1. ANVISNINGER FOR BRUG... 4 2. ANVISNINGER FOR BORTSKAFFELSE - VORES MILJØPOLITIK... 5 3. SIKKERHEDSANVISNINGER... 6 4. BRUG AF APPARATET... 7 5. LÆR DIT APPARAT AT KENDE... 7 6. INDEN

Læs mere

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning

SCM 22-A. Operating instructions Bruksanvisning SCM 22-A Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации Ръководство за обслужване Instrucţiuni de utilizare Kulllanma Talimatı Lietošanas pamācība

Læs mere

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING

R 24 TC 6 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING R 24 TC 3 2 5 4 > 1 MANUEL D'UTILISATION GEBRAUCHSANWEISUNG BRUGSANVISNING INSTRUCCIONES DE USO OPERATING MANUAL ISTRUZIONI D USO GEBRUIKSAANWIJZING 2 14 2 38 50 2 74 Kære kunde Hjertelig tillykke med

Læs mere

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132

INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2. II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 INDHOLD I. SAMLING AF APPARATER / TABELLER... 2 II. TYPEPLADE og TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 131 III. INDLEDNING... 132 IV. INSTALLATION... 133 1. GENERELLE OPLYSNINGER... 133 2. TRASPORT, FLYTNING OG

Læs mere

Før De tager Deres nye køleskab i brug

Før De tager Deres nye køleskab i brug Køleskabet DA Kære kunde! Tillykke med Deres valg af et Gorenje køleskab. Det er et meget fornuftigt valg, da et køleskab fra Gorenje forener både økonomi og kvalitet i et moderne og gennemtænkt design.

Læs mere

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk

Brugsanvisning. BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk Brugsanvisning BZ 27 BZ 34 Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. Dansk BRUGERVEJLEDNING RIDER BZ-SERIEN Indhold Indhold...1 Introduktion...3 Til lykke...3

Læs mere

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine

Original brugsanvisning TET-107. Elektrisk hæftemaskine Original brugsanvisning TET-107 Elektrisk hæftemaskine Art. Art.No. xxx60xx ETM6016 II/02/2011 1 7 4 6 Fig.1 2 3 5 Fig.2 Fig.3 Fig.4 2 Topcraft Elektrisk hæftemaskine DK Numrene i den nedenstående tekst

Læs mere

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING

Indhold DISSE ANVISNINGER GÆLDER UDELUKKENDE FOR DE MODTAGERLANDE, HVIS ID-SYMBOL FINDES PÅ FORSIDEN AF NÆRVÆRENDE VEJLEDNING Indhold 1 ANVISNINGER FOR SIKKER OG KORREKT BRUG 4 2 INSTALLATION AF APPARATET 6 3 TILPASNING TIL FORSKELLIGE GASTYPER 9 4 AFSLUTTENDE ARBEJDE 14 5 BESKRIVELSE AF KNAPPERNE PÅ FRONTPANELET 16 6 BRUG AF

Læs mere

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. A-fatning ADVARSEL Apparatet må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød. VIGTIGE SIKKER- HEDSINSTRUK- TIONER -GEM DISSE INSTRUKTIONER FARE LÆS OMHYGGELIGT

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EKC60050X http://da.yourpdfguides.com/dref/626090 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR BETJENINGSVEJLEDNING FOR OPERATØR INDEHOLDER FULD KOMPONENTOVERSIGT OG TEGNING OVERSÆTTELSE AF ORIGINAL MANUAL HÅNDHOLDT KERNEBOREMASKINE RH151 Læs og følg denne vejledning omhyggeligt, før betjening begyndes.

Læs mere

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi.

Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Colibri. Universal Battery Power Tool System til brug ved traumatologi, rygkirurgi og maxillofacial kirurgi. Brugervejledning Instrumenter og implantater godkendt af AO Foundation Indhold Indledning Generelle

Læs mere

Vejledning i sikker og behagelig brug Brugervejledning

Vejledning i sikker og behagelig brug Brugervejledning Vejledning i sikker og behagelig brug Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter

Læs mere

Symboler brugt i denne vejledning

Symboler brugt i denne vejledning Symboler brugt i denne vejledning Angiver oplysninger, der ved manglende overholdelse kan forårsage beskadigelse af eller fejl på enheden. Angiver yderligere oplysninger og tip, der kan være nyttige at

Læs mere

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish)

Cochlear Implants RONDO. Brugervejledning. AW30140_2.0 (Danish) Cochlear Implants RONDO Brugervejledning AW30140_2.0 (Danish) Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 2. INTRODUKTION 3 3. TILSIGTET ANVENDELSE INDIKATIONER KONTRAINDIKATIONER

Læs mere

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW

... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ENN2853AOW ENN2853AOW...... DA KØLE-/FRYSESKAB BRUGSANVISNING 2 FI JÄÄPAKASTIN KÄYTTÖOHJE 25 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 48 UK ХОЛОДИЛЬНИК- МОРОЗИЛЬНИК ІНСТРУКЦІЯ 71 2 www.electrolux.com INDHOLD OM SIKKERHED..............................................................

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI

4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM -TEKNOLOGI CZ DA DE EL MOTOR MED FORSKELLIGE UDGANGE Registreret Design. Patentanmeldt 1101605.2 4-TAKTS BENZINMOTOR (EVOMITS) MED EVO-SYSTEM-TEKNOLOGI ORIGINAL MANUAL * Læs vejledningen, før du betjener dette værktøj

Læs mere