JUNI NR. 1. I S S N TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "JUNI 2014. NR. 1. I S S N 2246-7378 TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI"

Transkript

1 NU JUNI NR. 1. I S S N TEMANUMMER NÅR FINANSTILSYNET KOMMER FORBI

2 Mariane Dissing, adm. dir. FA Når Finanstilsynet kommer forbi... Finanstilsynet har siden 1919 ført tilsyn med finansielle virksomheder i Danmark, herunder pengeinstitutter, realkreditinstitutter, forsikringsselskaber, pensionskasser, investeringsforeninger og særlige investeringsselskaber, børsmæglerselskaber mv. Finanstilsynets overordnede formål er at varetage samfundets, investorers og indskyderes interesse i en velfungerende og tillidsvækkende finansiel sektor. Det er derfor Finanstilsynets opgave at kontrollere, at gældende regler overholdes samt påse, at de finansielle virksomheder opfylder krav med hensyn til solvens, soliditet og midlernes anbringelse og er i besiddelse af betryggende forretningsgange og kontrolsystemer. I de senere år er der kommet nye regler for finansielle virksomheder, som håndteres i HR-afdelingerne. Det er omdrejningspunktet for denne første udgave af FA NU. Det er en alvorlig sag, når Finanstilsynet kommer på besøg. Finanstilsynet har vidtgående beføjelser og kan kræve, at virksomhederne fremlægger alle oplysninger, der er nødvendige for Finanstilsynet. Derfor er det vigtigt at være godt forberedt. I dette temanummer skitserer FA NU de områder, der er centrale for HR- og personaleafdelinger ved besøg fra Finanstilsynet. Vi har også spurgt Finanstilsynet om, hvordan virksomhederne bedst forbereder sig på besøget, og vi har spurgt en medlemsvirksomhed om, hvordan de oplevede Finanstilsynets besøg. Med lanceringen af dette første nummer af FA NU lanceres også FA s nye visuelle udtryk. Det nye visuelle udtryk vil løbende sprede sig til FA s øvrige platforme og udgivelser. Målet er at skabe et visuelt udtryk, der er mere tidssvarende og imødekommende end det nuværende. Vi håber meget, at temanummeret vil være til inspiration og nytte. God læselyst. Mariane Dissing Adm. dir. FA 2

3 Fakta om de regler, Finanstilsynet fører tilsyn med Af: juridisk konsulent Claus Ryde Finanstilsynet fører tilsyn med alle finansielle virksomheder, herunder pengeinstitutter og forsikringsselskaber. Tilsyn med solvens og regler En af Finanstilsynets hovedopgaver er at føre tilsyn med, at de finansielle virksomheder har tilstrækkelig kapital i forhold til de risici, de har påtaget sig (solvenstilsyn). Derudover ser Finanstilsynet på, om virksomhederne overholder den finansielle lovgivning. Reglerne, herunder lov om finansiel virksomheds 77a-77d, fastlægger en række krav, der gælder for aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere i de finansielle virksomheder. Aflønningsreglerne betyder bl.a., at virksomhederne skal vurdere og kunne redegøre for: Hvilke persongrupper, der er omfattet af reglerne (hvem er risikotagere?) Hvilke krav, der stilles til virksomhedens lønpolitik. Begrænsninger i brugen af variabel løn Regler for pension, fratrædelsesgodtgørelse mv. Oplysningsforpligtelser til offentligheden mv. Som et led i sine tilsynsbesøg ser Finanstilsynet på, om virksomhederne overholder aflønningsreglerne. Det betyder, at virksomhedernes HR-afdelinger kan forvente at blive involveret mere aktivt end før i tiden. Fokus på kompetence Finanstilsynet har også mulighed for at føre tilsyn med, om medarbejderne har det rette kompetenceniveau i forhold til de funktioner, de arbejder med. For eksempel gennemførte Finanstilsynet i 2010 en undersøgelse blandt 12 udvalgte pengeinstitutter om deres rådgivning om lån med sikkerhed i fast ejendom. Her vurderede tilsynet blandt andet, om medarbejderne havde det rette uddannelsesniveau i forhold til rådgivning om boliglån. Finanstilsynet har mulighed for at inddrage kompetence i de ordinære tilsynsbesøg, men gør det ikke altid. Hvis Finanstilsynet finder, at kompetenceniveauet ikke er tilstrækkeligt højt i forhold til medarbejdernes funktion, kan Finanstilsynet også give virksomhederne påbud om at indføre procedurer for at sikre, at de gennemfører relevante uddannelses- og instruktionsprogrammer. Finanstilsynet kan også give påbud om at implementere uddannelses- og instruktionsprogrammer, der er tilpasset medarbejdere, som beskæftiger sig med særlige forretningsområder, fx hvidvask. 3

4 Aflønningspolitik og tilsynsbesøg FA NU har spurgt vicekontorchef i Finanstilsynet, Nikoline Voetmann, om tilsynsbesøg om aflønningspolitik. de, at virksomhedens aflønningspolitik fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at der ikke er skabt incitamenter til at tage for store risici. Vicekontorchef Nikoline Voetman, Finanstilsynet CRD IV Kapitalkravsdirektivet trådte i kraft 1. januar 2014, og er indarbejdet i dansk finansiel lovgivning fra 1. april Direktivet omfatter ikke virksomheder indenfor forsikring og pension. Af: juridisk konsulent Claus Ryde Hvor mange tilsynsbesøg har I gennemført med fokus på aflønningspolitik? Finanstilsynet har gennemført 4 on-site inspektioner af aflønningsområdet i Vi har også gennemført en temaundersøgelse i efteråret Vi forventer at gennemføre en håndfuld inspektioner af aflønningsområdet igen i Tilsynsindsatsen bliver tilrettelagt ud fra en risikobaseret tilgang. Det betyder også, at vi vil reagere, hvis fx ordinære tilsynsbesøg giver anledning til at undersøge en virksomheds aflønningsområde nærmere. Den årlige benchmarkundersøgelse kan kaste lys på nogle områder, som vi skal fokusere på i tilrettelæggelsen af tilsynsbesøg. Når I har fokus på aflønningspolitikker, er der så noget, I særligt ser efter? Vi er helt naturligt optaget af sammenhængen mellem risikobillede og virksomhedens anvendelse af variabel løn. Det er afgøren- Hvis der på et ordinært tilsynsbesøg konstateres noget i forhold til virksomhedens aflønningspolitik, som skal undersøges nærmere, vil det selvfølgelig bestemme vores fokus. EBA (den europæiske bankmyndighed) vil forventeligt offentliggøre sin første benchmarkanalyse for hele EU snart. Denne analyse kan også give et billede af tendenser på aflønningsområdet, som vi vil kigge nærmere på i Danmark. I har gennemført en håndfuld tilsynsbesøg i 2013 med fokus på aflønningsområdet. Hvordan er tilsynsbesøgene forløbet? Jeg kan ikke kommentere på tilsynsbesøg i enkelte virksomheder. På tilsynets hjemmeside offentliggør vi en redegørelse for hvert enkelt tilsynsbesøg. I vurderer risikoen for, at de personer, der er omfattet af reglerne om aflønningspolitik, har incitament til at foretage mere risikofyldte dispositioner ud fra virksomhedens anvendelse af variabel løn. Hvordan afgør I, om grænsen for variabel løn udgør en lav, høj eller betydelig høj risiko? Vi foretager en vurdering ud fra det samlede risikobillede i den enkelte virksomhed. De grænser, der indføres med CRD IV-reglerne, har også givet et fingerpeg. Har I en tjekliste, som virksomhederne kan bruge til at forberede en inspektion? Nej, vi har ikke en tjekliste. Kravene til virksomhedernes aflønningspolitik og -praksis 4

5 er afgrænset klart i lovgivningen, og vi kommer hele vejen rundt om alle kravene til aflønningspolitik og dokumentation for procedurer mv. Ved et tilsynsbesøg forsøger vi at få et helhedsbillede af virksomheden. Så fra vores synspunkt er der ikke noget stort behov for en tjekliste. CRD IV Det er afgørende, at virksomhedens aflønningspolitik fremmer en sund og effektiv risikostyring, og at der ikke er skabt incitamenter til at tage for store risici. Nikoline Voetmann, Finanstilsynet. Hvis en virksomhed er i tvivl om forståelsen af reglerne om aflønningspolitik, må de gerne kontakte Finanstilsynet. Vi har den samme interesse i, at aflønningsreglerne bliver fulgt efter hensigten. 5

6 Lønpolitik Et af de krav, der stilles til finansielle virksomheders effektive virksomhedsstyring, er, at virksomheden har en lønpolitik og -praksis, der er i overensstemmelse med og fremmer en sund og effektiv risikostyring. Af: juridisk konsulent og advokat Jakob Cohr Arffmann Lovgivningen stiller krav til virksomhedernes lønpolitik og den måde, den bliver til og administreres på. Say on pay Det er virksomhedens øverste organ, der skal godkende virksomhedens lønpolitik og retningslinjer for tildeling af variabel løn og for fratrædelsesgodtgørelser. Det er vigtigt, at det øverste organ har taget stilling til lønpolitikken og har sikret, at lønpolitikken passer til virksomhedens situation. Det øverste organ er normalt generalforsamlingen. Lønpolitikken skal afspejle virksomhedens egentlige praksis. Lønpolitikken bør beskrive: Processen for fastsættelse af løn for bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere. Processen for identifikation af væsentlige risikotagere. Loftet for variabel løn for bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Kriterier for tildeling og udskydelse af variabel løn. Bestyrelsen skal gennemgå lønpolitikken mindst en gang årligt for at kunne tilpasse politikken til virksomhedens udvikling. Det er bestyrelsens ansvar, at virksomheden udpeger de ansatte, hvis aktiviteter har væ- sentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil (væsentlige risikotagere), også selvom virksomheden ikke benytter variabel løn. For at sikre at de rette medarbejdere udpeges som væsentlige risikotagere har EBA udsendt bindende tekniske retningslinjer, der fastsætter en række kvantitative kriterier (lønnens størrelse mv.) og kvalitative kriterier(medarbejderens rolle). EBA s tekniske retningslinjer træder i kraft den 26. juni Derefter gælder de umiddelbart uden yderligere dansk lovgivning. De bindende tekniske retningslinjer giver virksomhederne mulighed for at undtage medarbejdere, der ellers skulle udpeges som væsentlige risikotagere efter de kvantitative kriterier. Det er muligt at undlade fx: Medarbejdere i en forretningsenhed, som ikke er væsentlig. Medarbejdere i en væsentlig forretningsenhed, som ikke har en væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil. Hvis virksomheden ønsker at bruge undtagelsesmulighederne, følger der visse oplysningsforpligtelser med, og undtagelse af medarbejdere med samlet løn over euro kræver Finanstilsynets samtykke: Finanstilsynet skal underrettes, hvis virksomheden undtager en eller flere medarbejdere, der tjente mere end euro, men mindre end euro i det foregående regnskabsår. Finanstilsynet skal give samtykke, hvis virksomheden ønsker at undtage en eller 6

7 flere medarbejdere, der tjente mere end euro det foregående regnskabsår. Finanstilsynet kan kun i ekstraordinære tilfælde give samtykke til at undtage medarbejdere, der tjente mere end euro det foregående regnskabsår. Redegørelse, offentliggørelse og indberetning Formanden for bestyrelsen skal i sin beretning redegøre for aflønningen af virksomhedens bestyrelse og direktion. Redegørelsen skal omfatte det foregående regnskabsår, det indeværende regnskabsår, og den forventede aflønning i det kommende regnskabsår. I virksomhedens årsrapport skal virksomheden for hvert medlem af bestyrelsen og direktionen oplyse: Det samlede vederlag bestyrelsesmedlemmet har optjent fra virksomheden i regnskabsåret. Det samlede vederlag bestyrelsesmedlemmet har optjent som medlem af bestyrelsen eller direktionen i et selskab inden for samme koncern. Virksomheden skal også oplyse de samlede lønninger til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere. Disse oplysninger skal være fordelt på: Fast løn og variabel løn. Kontanter og finansielle instrumenter, som fx aktier. Udskudt variabel løn. Reduceret variabel løn. Det er alene virksomheder omfattet af CRD IV, som EBA s bindende tekniske retningslinjer gælder for. Retningslinjerne vil dog blive afspejlet i danske regler for den øvrige del af den finansielle sektor. Oplysningerne skal offentliggøres på virksomhedens hjemmeside eller i årsrapporten. Indberetning af antal højtlønnede personer Virksomheden skal indberette antallet af ansatte med en årsløn på mere end euro til Finanstilsynet. Finanstilsynet samler indberetningerne og videregiver dem til EBA, der offentliggør en samlet opgørelse pr. land. Oplysningerne bliver ikke offentliggjort på virksomhedsniveau. Medarbejderrepræsentation i aflønningsudvalget Finansielle virksomheder med mindst fuldtidsansatte medarbejdere skal nedsætte et aflønningsudvalg. Hvis der i virksomheden er medarbejdervalgte bestyrelsesmedlemmer, skal en af disse repræsentanter være medlem af aflønningsudvalget. 7

8 Udmøntning af aflønningspolitikken De nye krav om lønpolitik i den finansielle sektor, stiller store krav til virksomhedernes processer og arbejdsgange. Af: juridisk konsulent Claus Ryde Aflønning af de personer i virksomheden, der har væsentlig indflydelse på virksomhedens risikoprofil bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere skal være i overensstemmelse med virksomhedens lønpolitik, og variabel løn til: Bestyrelse og direktion må højst udgøre 50% af hhv. deres honorar eller grundløn inkl. pension. Andre væsentlige risikotagere må højst udgøre 100% af deres faste grundløn inkl. pension. Virksomhedens øverste organ kan dog efter loven fastsætte et loft på højst 200%. Udbetaling og udskydelse Variabel aflønning må ikke udbetales fuldt ud ved tildelingen. Loven stiller krav om, at mindst 50% af den variable løn skal bestå af en balance af aktier, tilsvarende ejerandele eller aktiebaserede instrumenter eller instrumenter, der afspejler virksomhedens kreditværdighed. For forsikringsvirksomheder betyder dette krav, at mindst 50% af variabel løn skal bestå af efterstillet gæld i forsikringsselskabet. EBA har i de bindende tekniske retningslinjer, der alene gælder virksomheder, der er omfattet af CRD IV, stillet krav om, at hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, skal hybride kernekapitalinstrumenter, supplerende kapitalinstrumenter eller andre lignende instrumenter indgå som en del af den variable instrumentandel. Det er alene virksomheder omfattet af CRD IV, som EBA s bindende tekniske retningslinjer gælder for. Retningslinjerne vil dog blive afspejlet i danske regler for den øvrige del af den finansielle sektor. Den variable løn skal udskydes over 3 år (4 år for bestyrelse og direktion). Det betyder, at der først må ske udbetaling af den udskudte del et år efter tildeling med en ligelig fordeling over årene eller med en voksende andel i slutningen af udskydelsesperioden. Kravet omfatter 40% af den variable løn, med mindre der er tale om større beløb ( kr. eller mere), hvor hele 60% skal udskydes. Hvis virksomheden ikke overholder lovens eller EU-reglernes kapitalkrav eller solvens- Eksempel på udmøntning af aflønningsreglerne: En risikotager optjener en variabel aflønning på kr. i % af den variable aflønning, dvs kr., udskydes. Af de resterende kr. kan halvdelen udbetales kontant, mens den anden halvdel skal gives i de finansielle instrumenter, som loven angiver. Den udskudte del skal fordeles over 3 år, dvs. i 2016, 2017 og 2018 og også for denne kan kun halvdelen udbetales kontant, mens resten skal gives i de finansielle instrumenter, som loven angiver. Primo 2015 kan risikotageren derfor få udbetalt kr i kontant bonus, mens resten er enten udskudt og/eller givet i finansielle instrumenter. 8

9 krav eller hvis Finanstilsynet vurderer, at der er en nærliggende risiko for det på det tidspunkt, hvor den variable løn skulle udbetales, kan virksomheden undlade at udbetale den variable løn. Det gælder også for variabel løn til bestyrelse eller direktion, hvis virksomheden er blevet pålagt at udarbejde en plan for genoprettelse af virksomhedens økonomiske stilling. Loven begrænser også andelen af aktier i den variable løn til bestyrelse og direktion til 12,5% af honoraret eller den faste grundløn inkl. pension. De instrumenter, som 50% af den variable aflønning tildeles i, må ikke afhændes i en passende periode efter tildelingen. Modtagerne må heller ikke foretage afdækning af den risiko, der knytter sig til de finansielle instrumenter. De udskudte dele af variabel aflønning kan kun udbetales, hvis: de betingelser, der gav grundlag for tildelingen også er opfyldt ved udbetalingen. modtageren ikke har deltaget i eller været ansvarlig for adfærd, der har resulteret i betydelige tab for virksomheden. modtageren har efterlevet passende krav til egnethed og hæderlighed. virksomhedens økonomiske situation ikke er væsentligt forringet i forhold til tidspunktet for beregningen af den variable løn. Hvis den variable løn er udbetalt på grundlag af oplysninger om resultater, som kan dokumenteres at være fejlagtige, og modtageren af den variable løn var i ond tro om det, skal virksomheden sikre, at den variable løn tilbagebetales helt eller delvist. Loven kræver også, at en pensionsydelse, der kan sidestilles med variabel løn, udskydes i 5 år. Den faste løn for bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere skal afspejle relevant erhvervserfaring og organisatorisk ansvar. De variable løndele skal afspejle vedvarende og risikojusterede resultater og resultater ud over, hvad der forventes i henhold til den ansattes relevante erhvervserfaring og organisatoriske ansvar. Hvis den variable løn er afhængig af resultater, skal den fastsættes på grundlag af en vurdering af modtagerens resultater, afdelingens resultater og virksomhedens resultater. Forbud mod variabel løn! Der er indført et forbud mod variabel løn, der gælder for ansatte hos en værdipapirhandler, der sælger eller rådgiver om finansielle instrumenter ved direkte kundekontakt. For denne gruppe medarbejdere er der indført et forbud mod aflønning på grundlag af salgsmål i forhold til detailkunder. Forbuddet gælder ikke, hvis den variable aflønning er fastsat i en kollektiv overenskomst. Hvad betyder det for HR-afdelingerne? De detaljerede krav til virksomhedens lønpolitik betyder, at HR-afdelingen skal være opmærksom på dokumentation. Det gælder dokumentation for, at lønpolitikken er behandlet og vedtaget i det øverste ledelsesorgan og dokumentation for, at lønpolitikken efterleves. I det daglige HR-arbejde er det vigtigt at være klar over, hvilke medarbejdere der er omfattet af reglerne for væsentlige risikotagere. Disse medarbejderes ansættelseskontrakter skal være i overensstemmelse med lønpolitikken og reglerne i den finansielle lovgivning. 9

10 Det er vigtigt at forberede sig... Finanstilsynets besøgte Tryg i FA NU har talt med Benedikte Schaltz i Tryg, for at høre om deres erfaringer. hånd sendt en agenda, hvor det fremgik, hvilke punkter Finanstilsynet ønskede at gå igennem. Benedikte Schaltz, Legal Advisor, Tryg, Human Competence, Legal. Af: Juridisk konsulent Claus Ryde Finanstilsynet har besøgt Tryg og set aflønningspolitikken efter. Var der noget specielt tilsynet interesserede sig for? Ja, vi havde besøg af Finanstilsynet i september sidste år. Finanstilsynet havde på for- De ønskede fx en gennemgang af vores lønpolitik, aflønningudvalgets rolle og funktion, vores kontrolprocedurer, hvordan vi identificerer risk-takere og Trygs incitamentsstruktur. Vi havde stor fokus på at fortælle om de processer, som vi har etableret i relation til lønbekendtgørelsen og aflønningsudvalget. På mødet med Finanstilsynet gennemgik vi bl.a. Kommissoriet for aflønningsudvalget og udvalgets årshjul, dvs. årets plan for, hvornår aflønningsudvalget og bestyrelsen gennemgår lønpolitikken, hvornår de behandler årets resultat af kontrollen med lønpolitikkens overholdelse osv., ligesom vi fortalte om de kontrolprocedurer, vi har etableret for at sikre, at vores lønpolitik overholdes. 10

11 Vi havde fokus på vores processer, fordi vi gerne ville give Finanstilsynet et billede af, hvordan vi arbejder. Havde I gjort noget særligt for at forberede Finanstilsynets besøg? Vi havde forberedt besøget ud fra de emner, Finanstilsynet på forhånd havde meddelt, de ønskede at gennemgå. Helt praktisk havde vi lavet en præsentation på grundlag af de emner, Finanstilsynet havde sat op. Det syntes vi var en god måde at sikre en grundig og velforberedt gennemgang på mødet, og at vi fik det hele med. Hvordan forløb besøget? Tilsynsbesøget forløb godt, og der var en god dialog med Finanstilsynet. Men det føltes også lidt som en slags eksamen, hvor vi skulle stå på mål for, at de procedurer, regler og politikker, vi nu har etableret, levede op til Finanstilsynets forventninger. Og det gjorde de heldigvis. Har du nogen anbefalinger eller tips til andre medlemsvirksomheder, der får tilsynsbesøg om aflønningspolitik? Det er vigtigt at forberede tilsynsbesøget godt og have den rette dokumentation med på mødet. Hvis der er punkter på agenda en, som man ikke helt forstår, så kan det også være en god ide at få det afklaret med Finanstilsynet på forhånd. På den måde skal tiden ved besøget ikke bruges på at afklare evt. misforståelser. Men det er jo ikke kun forberedelsen af tilsynsbesøget, som gør, at tilsynsbesøget går godt. Det allervigtigste er løbende at arbejde systematisk med lønreglerne og selskabets lønpolitik. Det er et komplekst område, reglerne er detaljerede, og der har været mange ændringer. Det kræver derfor en del tid for at få processerne til at køre og compliance hele vejen rundt. Efter besøget sender Finanstilsynet en redegørelse, og den skal offentliggøres på selskabets hjemmeside. Her er det vigtigt at få informationsafdelingen med på banen, hvis der skulle komme pressehenvendelser. Men det er jo ikke kun forberedelsen af Tilsynsbesøget, som gør, at Tilsynsbesøget går godt. Det allervigtigste er løbende at arbejde systematisk med lønreglerne og selskabets lønpolitik. Benedikte Schaltz, Legal Advisor, Tryg, Human 11

12 Finanstilsynet kontrollerer også kompetencekrav Der er konkrete kompetencekrav til bestemte typer af rådgivere. De er også i fokus, når tilsynet kommer på besøg. Af: Seniorkonsulent Charlotte Enevoldsen og juridisk konsulent Helle Hjort Christensen. Når Finanstilsynet besøger HR-afdelingerne, kan det fx handle om certificeringsordningen. Lovgivningen om kompetencekrav til investeringsrådgivere, også kaldet certificeringsordningen, trådte i kraft 1. december Da fik Finanstilsynet for alvor øjnene op for, hvor seriøst virksomhedernes HR-afdelinger arbejder med kompetenceudvikling af medarbejderne, men med den nye lovgivning skulle der ske endnu mere. Virksomhederne skulle udarbejde forretningsgange for systematiske uddannelsesforløb, der kunne sikre, at rådgiverne var klædt på til at yde en kompetent rådgivning om grønne og gule investeringsprodukter. Desuden skulle ansatte, der yder rådgivning om røde investeringsprodukter, bestå en prøve. Tilsyn på flere måder Det er ikke sikkert, at et tilsyn foregår som et fysisk besøg i virksomheden. Det er også muligt, at Finanstilsynet skriver til virksomheden og beder dem om at indsende den fornødne dokumentation. Finanstilsynet fører register over, hvilke rådgivere der har bestået prøven om de røde produkter. Dermed har Finanstilsynet hele tiden overblikket over certificerede rådgivere og kan kontrollere, om virksomhedens indberetninger stemmer overens med registret. Finanstilsynet giver påbud Hvis Finanstilsynet konstaterer, at der er forhold i virksomheden, som er i strid med reglerne, kan Finanstilsynet give en virksomhed påbud om at rette op på forholdene. Hvis virksomheden ikke efterlever dette, kan virksomheden straffes med bøde. Besøg af Finanstilsynet Finanstilsynet har endnu ikke foretaget tilsynsbesøg, hvor certificeringsordningen var i centrum. FA forventer, at tilsynet vil undersøge, om lovgivningen har virket efter hensigten, når der er gået et passende stykke tid. Hvis Finanstilsynet foretager inspektion i virksomheden, vil dokumentation for rådgivernes kompetencer og forretningsgangen for systematiske uddannelsesforløb være noget af det, Finanstilsynets repræsentanter kigger på. Finanstilsynet kan også tage stikprøver for at undersøge, om vidensniveauet blandt rådgiverne er blevet højnet, og om virksomhederne opfylder kravene til rådgivernes kompetencer. 12

13 FA på Folkemødet 2014 I 2014 FA slog endnu en gang teltdugen op for debatter på Folkemødet på Bornholm. Denne gang var FA med i et fælles finanstelt. Her bød FA på en række spændende debatter om arbejdsmarked og beskæftigelse. Af: seniorkonsulent Michael Boas Pedersen FA deltog igen i år på Folkemødet i Allinge. Denne gang havde FA i samarbejde med Finansrådet, Realkreditforeningen og Finansforbundet taget initiativ til et fælles finanstelt. Finansteltet lå på havnen i Allinge på Kæmpestranden i nærheden af Høiers Iscafe. FA arrangerede fire debatter med fokus på arbejdsmarked og kompetencer. Alle fire debatter fandt sted i det fælles finanstelt på havnen. Er den danske model fremtidssikret? Den øgede globalisering, digitalisering og regulering har sat den danske model under pres. Derfor stillede FA med debatten skarpt på, om det danske arbejdsmarked er parat til fremtidens udfordringer. Pernille Rosenkrantz-Theil fra Socialdemokraterne, Inger Støjberg fra Venstre, Kim Simonsen fra HK og Mariane Dissing fra FA deltog i debatten. Klæd en finansansat på... Krisen har skærpet offentlighedens opmærksomhed omkring de finansansattes kompetencer. Det satte rammen for en spændende debat om, hvad de finansansatte skal kunne i fremtiden. Direktør Helle Havgaard, Danske Bank, koncerndirektør Lars Bonde, Tryg, næstformand Michael Budolfsen, Finansforbundet, formand Lisa Herold Ferbing, DJØF, næstformand Lone Clausen, DFL og direktør Lars Pram, Forbrugerrådet Tænk gav deres bud på, hvad de ansatte i finanssektoren skal kunne i fremtiden. Hvorfor skal vi absolut have kvindelige ledere? Har kvinder og mænd lige muligheder på arbejdsmarkedet har længe været et kontroversielt emne. Med denne debat tog FA tyren ved hornene og lod Solveig Ørteby fra Finansforbundet, direktør Mariane Dissing fra FA, direktør Nina Groes fra Kvinfo og erhvervsmand Asger Aamund drøfte, om der er en udfordring, og hvordan den evt. skal adresseres. Hvordan får vi verdens bedste beskæftigelsesindsats? Beskæftigelsesindsatsen er på dagsordenen. Regeringen har efter Carsten Koch udvalgets anbefalinger fremlagt sit forslag til en reform af beskæftigelsesområdet, men er det den rigtige medicin? Det blev drøftet af Eigil Andersen, folketingsmedlem for SF, Kirstine van Sabben, fra Det Konservative Folkeparti, Vibeke Rittmann Petersen, underdirektør i Finansforbundet og Lars Djernæs, afdelingschef i FA. Journalist Pernille Marott, der er forfatter til bogen Arbejdsløs Verdens hårdeste job, var moderator på debatten. 13

14 Nye medlemmer i FA s bestyrelse Efter generalforsamlingen i FA konstituterede den nye bestyrelse sig. Bankdirektør Torben Laustsen fra Nordea blev ny formand og bankdirektør Lars Mørch blev næstformand i FA. Af: seniorkonsulent Michael Boas Pedersen Tirsdag den 10. juni 2014 holdt FA ordinær generalforsamling. I den forbindelse konstituerede den nye bestyrelse i FA sig. Direktør Helle Havgaard fra Danske Bank trådte af som formand og blev afløst af bankdirektør Torben Laustsen fra Nordea. Samtidigt afløste bankdirektør Lars Mørch fra Danske Bank Anders Jensen fra Nordea som næstformand for FA. FA S NYE BESTYRELSE: Bankdirektør Torben Laustsen, Nordea (formand). Bankdirektør Lars Mørch, Danske Bank (næstformand). Bankdirektør Lars Frank Jensen, Kreditbanken A/S Bankdirektør Peter Vinther Christensen, Salling Bank A/S Bankdirektør John Lundsgaard, Spar Nord Bank Direktør Vibeke Krag, Codan Koncerndirektør Kim Bruhn-Petersen, Topdanmark Koncerndirektør Lars Bonde, Tryg Koncerndirektør Bente Overgaard, Nykredit Ordf. direktør Ove Vestergaard, Bankdata Beretning med fokus på OK14 Naturligt nok var der stærk fokus på OK14 i årets mundtlige beretning. Det lange og dramatiske forløb havde fået både medlemmernes og pressens opmærksomhed. For- manden redegjorde for forløbet, resultatet og den store interesse for forhandlingerne. Den skriftlige beretning for er tilgængelig på FA s hjemmeside. 14

15 NYT FRA FA Ændringer i medlemskredsen Indmeldelser: Pr. 1. marts 2014: Dansk Erhvervsfinansiering Udmeldelser: Pr. 1. januar 2014: North Sea Capital A/S Amagerbanken 2011 A/S Fjordbank Mors af 2011 A/S Max Bank af 2011 A/S Forsikringsselskabet Vendsyssel FIH Realkredit A/S trådt i likvidation Sparekassen Hobro fusioneret med Sparekassen Himmerland til Jutlander Bank A/S Pr. 28. februar 2014: Vestfyns Bank fusioneret med Svendborg Sparekasse til Fynske Bank A/S Navneændringer: Banque Internationale à Luxembourg til BIL Danmark, filial af Banque Internationale à Luxembourg S.A., Luxembourg. Sparekassen Faaborg til Sparekassen Fyn. Nordea Invest Fund Management A/S til Nordea Fund. Management, Filial af Nordea Funds OY, Finland. ID-Sparinvest A/S til ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg. Pr. 1. juni 2014 har FA 189 medlemmer. Medlemsvirksomhederne har med opgørelsesdato pr. 1. juni 2013 eller senere optagelsesdato i alt medarbejdere. 15

16 FINANSSEKTORENS ARBEJDSGIVERFORENING AMALIEGADE KØBENHAVN K TELEFON FAX

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016

PFA Asset Management A/S. Aflønningsrapport for 2016 PFA Asset Management A/S Aflønningsrapport for 2016 Forord Denne rapport beskriver PFA Asset Managements principper for aflønning, samt hvordan gældende regler blev efterlevet i 2016. Rapporten er udformet

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles krav om, at PenSam A/S som leverandør til de øvrige selskaber i koncernen, skal være underlagt

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Anvendelsesområde Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") gælder for alle ansatte i FIH og fastlægger herudover inden for rammerne af lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Bank A/S

Lønpolitik for PenSam Bank A/S Lønpolitik for PenSam Bank A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Bank A/S, der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Lønpolitik for PenSam A/S

Lønpolitik for PenSam A/S Lønpolitik for PenSam A/S Indledning Politikken gælder for bestyrelse, direktion og alle medarbejdere i PenSam A/S. Målsætninger og Strategi PenSam A/S er ikke er en finansiel virksomhed, men der stilles

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S

Lønpolitik for PenSam Forsikring A/S Målsætninger og Strategi Formålet med en lønpolitik for PenSam Forsikring A/S der modsvarer reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed samt Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelse

Læs mere

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71, stk. 2, 77 a, stk. 8, 77 d, stk. 4, og

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger

om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning

Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning DLR Kredit A/S Nyropsgade 21 1780 København V. Tlf.nr. 70 10 00 90 Februar 2015 Politik og retningslinjer for DLR Kredit A/S vedrørende aflønning Side 1 af 5 Lønpolitik 1) Indledning Lønpolitik for bestyrelse,

Læs mere

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Lønpolitik. for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Lønpolitik for ledelse, væsentlige risikotagere m.fl. i NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

Læs mere

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013

AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 AFLØNNINGSPOLITIK I SEB PENSION Vedrørende indkomståret 2013 I overensstemmelse med Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014

Aflønningsregler. Finanstilsynet Maj 2014 Aflønningsregler Finanstilsynet Maj 2014 Dagsorden vedrørende aflønning 1. Aflønningsreglerne efter kapitalkravsforordningen og direktivet (CRR og CRD) og den politiske aftale 1. Lønpolitik og -praksis,

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26.

Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. Rapport om efterlevelse af regler om aflønningspolitik i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Skandia Danmarks lønpolitik

Skandia Danmarks lønpolitik Skandia Danmarks lønpolitik Vedtaget af bestyrelsen i Skandia Asset Management, Fondsmæglerselskab A/S (SAMF), Skandia A/S, Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Aflønningsrapport for Danica koncernen 2016 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Aflønningsrapport 2014 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark koncernen 2014 Realkredit Danmark koncernens aflønningspolitik og praksis afspejler koncernens målsætning om en ordentlig governanceproces

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2014 Danske Banks aflønningspolitik og praksis afspejler Danske Bank-koncernens målsætning om en ordentlig governance proces samt en vedvarende

Læs mere

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen.

Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. 1 Aflønningsrapport for Danica koncernen 2014 Danske Bank koncernens aflønningspolitik regulerer Danica koncernens forhold og er gældende for alle i Danica koncernen. Danica koncernens aflønningspolitik

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere

Forord 3. Principper for aflønning 3. Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere AFLØNNINGSRAPPORT 2011 Indholdsfortegnelse Forord 3 Principper for aflønning 3 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere 2011 3 Kvantitative oplysninger om aflønningsforhold for direktionen

Læs mere

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Lovforslag om ændring af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed Skrevet af Michael Møller Nielsen Publiceret 25 Aug 2016 Finanstilsynet har den 12. juli 2016 sendt et lovforslag i høring, der

Læs mere

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter.

Fast gage inkl. pension (mio. kr.) Variabel gage (mio. kr.) Antal. Heraf aktier eller aktielignende. Heraf kontant udbetaling. instrumenter. Lønoplysninger m.v. - regnskabsåret 2016 Jf. Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 AFLØNNINGSRAPPORT 2012 Regler for aflønning Med virkning fra 1. januar 2011 trådte der nye regler i kraft vedrørende finansielle virksomheders forpligtelse til at fastlægge

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark 2013 Realkredit Danmarks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for aktionæren. Aflønningsprincipperne

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Lønpolitik. November 2016

Lønpolitik. November 2016 Lønpolitik November 2016 Indhold 1. INDLEDNING... 3 2. GENERELLE AFLØNNINGSPRINCIPPER... 3 3. AFLØNNING AF BESTYRELSEN... 4 4. AFLØNNING AF DIREKTIONEN... 4 5. VÆSENTLIGE RISIKOTAGERE M.FL.... 5 6. AFLØNNINGSUDVALG...

Læs mere

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN

LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN LØNPOLITIK FOR PFA-KONCERNEN Denne lønpolitik er udarbejdet i henhold til lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9, bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S

Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Fondsmæglerselskabet Maj Invest A/S Maj Invest Holding A/S Lønpolitik Opdateret pr. 27. marts 2015 MS/MAS med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og

Læs mere

Lønpolitik for LB Forsikring A/S

Lønpolitik for LB Forsikring A/S Lønpolitik for LB Forsikring A/S Indledning Formål Nærværende lønpolitik omfatter alle medarbejdere samt bestyrelsen i LB Forsikring A/S. Lønpolitikken skal overordnet sikre: at aflønningen gør selskabet

Læs mere

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901.

Kunngerðablaðið B. 13. juli 2015. Nr. 901. Kunngerðablaðið B 13. juli 2015. Nr. 901. Bekendtgørelse for Færøerne om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder samt finansielle holdingvirksomheder I medfør af 71,

Læs mere

Maj Invest Equity A/S

Maj Invest Equity A/S Maj Invest Equity A/S 27. marts 2015 MS/MAS Lønpolitik med retningslinjer for tildeling af variabel løn, retningslinjer for fratrædelsesgodtgørelse og pensionspolitik 1. Baggrund Denne lønpolitik er udarbejdet

Læs mere

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning.

Forord. I henhold til Finanstilsynets bekendtgørelse nr. 122 af 7. februar 2012 gennemgår rapporten PFAkoncernens principper for aflønning. PFA Holding og PFA Pension Aflønningsrapport 2012 Indhold Forord 3 Principper for aflønning 4 Honorar til bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere i PFA Holding og PFA Pension i 2012 4 Kvantitative

Læs mere

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor

Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor 2012 Benchmark-analyse på aflønningsområdet i den finansielle sektor Indholdsfortegnelse 1. Indledende bemærkninger om benchmark-analysen...3 2. Kvantitative aflønningsoplysninger vedrørende bestyrelse,

Læs mere

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT

DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 20 DANSKE BANK/AFLØNNINGSRAPPORT 0 Aflønningsrapport for Danske Bank 2013 Danske Banks aflønningsprincipper afspejler god selskabsledelse og målsætningen om at skabe vedvarende og langsigtet værdi for

Læs mere

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden:

tirsdag den 23. april 2013, kl. 12.00 hos Finansiel Stabilitet A/S, Kalvebod Brygge 43, 1560 København V, med følgende dagsorden: INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING - FS BANK A/S I henhold til vedtægternes pkt. 3.2 indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i FS Bank A/S (CVR nr. 32467687). Den ordinære generalforsamling

Læs mere

Anvendelsesområde. Lønpolitik

Anvendelsesområde. Lønpolitik Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, finansielle holdingvirksomheder og investeringsforeninger 1)

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 28. marts 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 28. marts 2014 27. marts 2014. Nr. 283. Bekendtgørelse om lønpolitik og oplysningsforpligtelser om aflønning i Arbejdsmarkedets Tillægspension og Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Læs mere

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o

Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Aflønningspolitik i Topdanmark koncernen o Formål: Topdanmarks aflønningspolitik er tilrettelagt med henblik på at optimere den langsigtede værdiskabelse på koncernniveau. Aktiekursen afspejler den forventede

Læs mere

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017

BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 BEK nr 1582 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0013 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5

Blanket: Nykredit Realkredit offentliggørelse:al01 Dato : 01-06-2015, side 1/5 Antal/beløb (1.000 kr.) I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder,

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1

Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 Bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning for forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. 1 I medfør af 20, stk. 11, 22, stk. 4, og 189, stk. 4, i lov nr. 598 af 12. juni

Læs mere

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016

BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar Senere ændringer til forskriften BEK nr 1582 af 13/12/2016 BEK nr 818 af 27/06/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 162-0019 Senere ændringer til

Læs mere

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål

Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S. Formål Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Formål Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af gældende regler om aflønning i finansielle virksomheder, herunder Kommissionens

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2015: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab

Lønpolitik for PenSam Liv forsikringsaktieselskab Side 1 af 6 Indhold Indledning Formål... 1 Indhold... 1 Indledning... 1 Formål... 1 Afgrænsning... 2 Referencer... 2 Ændringshistorik... 3... 4 Indledning... 4 Aflønning af bestyrelsen, direktionen samt

Læs mere

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank

Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank Kommissorium for aflønningsudvalget i Hvidbjerg Bank 1. Konstituering, formål I henhold til lov om finansiel virksomhed 77 c og bestyrelsens forretningsorden har bestyrelsen nedsat et udvalg under bestyrelsen

Læs mere

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s

Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s Generalforsamling 18. marts 2016 Sampension KP Livsforsikring a/s Lønpolitik for Sampension KP Livsforsikring a/s 1. Baggrund og formål Formålet med denne lønpolitik er at fastlægge principper og rammer

Læs mere

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr.

Lønpolitik. For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. Lønpolitik For følgende finansielle virksomheder i forsikringsadministrationsfællesskabet: Sampension KP Livforsikring A/S, CVR-nr. 55 83 49 11 Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Pensionskassen

Læs mere

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S

Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitik for Koncernen Sparekassen Sjælland-Fyn A/S Lønpolitikken i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S koncernen (herefter sparekassen), omfatter alle sparekassens medarbejdere, herunder også direktion, bestyrelse

Læs mere

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS

Aflønning. Politik. forsikring. 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Aflønning 26. januar 2015 Nykredit Forsikring AS Politik Politik for aflønning jf. lov om finansiel virksomhed 71 stk. 1 nr. 9 samt 77a & d. Hjemmelsgrundlag Bekendtgørelse 818 af 27. juni 2014

Læs mere

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S)

Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S. (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitik for Sparekassen Fyn A/S (en del af koncernen Sparekassen Sjælland A/S) Lønpolitikken i Sparekassen Fyn A/S og Sparekassen Sjælland A/S (herefter koncernen), omfatter alle koncernens medarbejdere,

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014:

Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Til offentliggørelse på hjemmesiden inden generalforsamlingerne i april 2014: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1 I medfør af 77 i og 373, stk. 4 og 10, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 182

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013:

Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Til offentliggørelse på hjemmesiden den 19. april 2013: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Resume af lønpolitik. Juni 2016

Resume af lønpolitik. Juni 2016 Juni 2016 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Kort beskrivelse af indhold... 4 3. Ansvarlig for tildeling af løn og goder... 5 4. Tildeling af løn og goder... 5 5. Tilsyn og seneste revision af lønpolitik...

Læs mere

Aflønningspolitik i Danica Pension

Aflønningspolitik i Danica Pension Aflønningspolitik i Danica Pension 1. Formål Formålet med denne politik er at fastlægge rammerne for aflønning i Danica Pension. Politikken tager udgangspunkt i aflønningspolitikken for Danske Bank-koncernen,

Læs mere

Lønpolitik for koncernen

Lønpolitik for koncernen Generalforsamling i Foreningen AP Pension f.m.b.a. Dagsordenens punkt 4 Bilag 2 Lønpolitik for koncernen Indstilling til generalforsamlingen den 28. april 2016 Dokumenttype: Politik Emne: Løn Refererende

Læs mere

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012:

Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Til offentliggørelse på hjemmesiden pr. 30. marts 2012: Unipension: Arkitekternes Pensionskasse, MP Pension - Pensionskassen for Magistre & Psykologer samt Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger:

Læs mere

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S

LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S LØNPOLITIK FOR FIH ERHVERVSBANK A/S Formål Denne lønpolitik for FIH Erhvervsbank A/S ("FIH") har til formål at: 1) være i overensstemmelse med og fremme en sund og effektiv risikostyring, som ikke tilskynder

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans

Nyhedsbrev. Bank & Finans Nyhedsbrev Nye krav til bonusordninger Ændrede betingelser for tildeling af bonus til ledende medarbejdere i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder 1. Indledning Europa-Parlamentet

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder og finansielle holdingvirksomheder og forsikringsholdingvirksomheder. A. Oplysninger

Læs mere

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012

Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Aflønningsrapport for Realkredit Danmark A/S for 2012 Realkredit Danmark A/S er et datterselskab i Danske Bank koncernen. Danske Bank koncernens aflønningsprincipper afspejler målsætningen om god selskabsledelse

Læs mere

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1)

Bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder 1) BEK nr 1583 af 13/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 30. oktober 2017 Ministerium: Erhvervsministeriet Journalnummer: Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 1910-0014 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej Hvalsø Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Att.: Bestyrelsen Smidstrupvej 36 4330 Hvalsø 14. september 2012 Ref. LOS J.nr. 560-0014 Påtale og påbud for overtrædelse af aflønningsreglerne i lov om finansiel virksomhed

Læs mere

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2015 Aflønningsrapport 2015 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S

Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Meddelelse. Bestyrelsen Algade 16 4000 Roskilde 5. april 2011 Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling i Roskilde Bank A/S Bestyrelsen for Roskilde Bank A/S, CVR-nr. 31 63 30 52,

Læs mere

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato:

LØNPOLITIK. Dokument type: Politik. Emne: Lønpolitik for bestyrelse, direktion, væsentlige risikotagere og ansatte i kontrolfunktioner Dato: 1af 5 LØNPOLITIK Lovhjemmel Lønpolitikken er fastsat til opfyldelse af lov om finansiel virksomhed 71, stk. 1, nr. 9 og 77a -77d samt bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning

Læs mere

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog senest i oktober 2016 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S.

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog senest i oktober 2016 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S. 15. maj 2017. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel virksomhed skal DLR Kredit offentliggøre oplysninger om efterlevelsen af en

Læs mere

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber

Finanstilsynet. Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber Finanstilsynet Høringssvar - Udkast til bekendtgørelse om lønpolitik og aflønning i forsikringsselskaber og forsikringsholdingvirksomheder Finanstilsynet har sendt udkast til bekendtgørelse om lønpolitik

Læs mere

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5

Blanket: Totalkredit offentliggørelse:al01 Dato : , side 1/5 Antal/beløb I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle virksomheder, finansielle holdingvirksomheder, forsikringsholdingvirksomheder, ATP og LD A.

Læs mere

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen

Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Aflønningsrapport 2016 Aflønningsrapport 2016 Realkredit Danmark koncernen Formål Denne aflønningsrapport indeholder aflønningspraksis samt hovedprincipperne herfor i Realkredit Danmark koncernen. Realkredit

Læs mere

Norli Pension Livsforsikring A/S

Norli Pension Livsforsikring A/S Klassifikation Side Intern 1/11 Type af regelsæt Politik Dato 2. marts 2016 Norli Pension Livsforsikring A/S LØNPOLITIK Besluttet af Norli Pension Livsforsikring A/S Dato for beslutning 2015-06-03 Erstatter

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave januar 2011

Læs mere

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i

Lønpolitik. Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S. for. Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Lønpolitik for Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Afledt af Forretningsorden for bestyrelsen i Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S 7. marts 2017 Baggrund I medfør af 71, stk. 1,

Læs mere

DS/16/26 Den 25. februar 2016

DS/16/26 Den 25. februar 2016 DS/16/26 Den 25. februar 2016 Lønpolitik for Danmarks Skibskredit A/S 1. april 2016 31. marts 2017 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 3 2 Regelgrundlag... 3 3 Organisation... 3 3.1 Bestyrelsen... 4 3.2 Direktionen...

Læs mere

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Kommissorium for Aflønningsudvalget Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 1 Anvendelsesområde og formål 1.1 I dette kommissorium fastsættes Danske Banks Aflønningsudvalgs opgaver og beføjelser. 1.2 Aflønningsudvalget

Læs mere

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Udgave februar 2012

Læs mere

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.)

Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere (1000 kr.) AL01 Indberetning af oplysninger om aflønning af bestyrelse, direktion og andre væsentlige risikotagere I henhold til bekendtgørelse om lønpolitik samt oplysningsforpligtelser om aflønning i finansielle

Læs mere

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016

Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Bestyrelsens fuldstændige forslag til generalforsamlingen 2016 Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens pkt. 3 vedr. godkendelse

Læs mere

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen:

LØNPOLITIK. for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: LØNPOLITIK for følgende finansielle selskaber i Alm. Brand Koncernen: Alm. Brand af 1792 fmba Alm. Brand A/S Alm. Brand Forsikring A/S Alm. Brand Bank A/S Alm. Brand Liv og Pension A/S Gældende fra godkendelse

Læs mere

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog i august 2014 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S.

Mangfoldighed i DLRs bestyrelse DLRs bestyrelse vedtog i august 2014 en politik for mangfoldighed for bestyrelsen i DLR Kredit A/S. 4. marts 2015. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel virksomhed (Lovbekendtgørelse nr. 182 af 18. februar 2015) skal DLR Kredit

Læs mere

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav.

Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Offentliggørelse af oplysninger vedrørende overholdelse af ledelseskrav. Med baggrund i 80 c i Lov om Finansiel Virksomhed skal pengeinstitutter på hjemmesiden redegøre for efterlevelse af en række centrale

Læs mere

Temaundersøgelse på aflønningsområdet

Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet 20. april 2016 J.nr. 6252-0330 6652-0182 6852-0038 /GOVN, FIRA Temaundersøgelse på aflønningsområdet Finanstilsynet har gennemført en temaundersøgelse om 17 større finansielle virksomheders

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion

Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion Anbefalinger for god selskabsledelse - oplæg og diskussion v/peter Albrechtsen, advokat (L) AnsættelsesAdvokater Erfa-gruppe 4 25. maj 2011 Corporate governance - Definition: - Det system, som anvendes

Læs mere

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag)

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen 2015 (fuldstændige forslag) Ad dagsordenens pkt. 1 - valg af dirigent Bestyrelsen indstiller: Advokat Lisa Reinholt, LB Forsikring A/S Ad dagsordenens

Læs mere

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 27. januar 2016

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 27. januar 2016 Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 27. januar 2016 Det følger af 80c i Lov om Finansiel Virksomhed, at pengeinstitutter på

Læs mere

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014

Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Danske Bank-koncernens aflønningspolitik, marts 2014 Formål Danske Bank-koncernens ("koncernens") aflønningspolitik gælder for alle ansatte i koncernen. Bestyrelsen har vedtaget aflønningspolitikken efter

Læs mere

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31.

Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31. Lovpligtig redegørelse vedrørende centrale ledelseskrav 2016 jf. 80C i Lov om Finansiel Virksomhed Offentliggjort den 31. januar 2017 Det følger af 80c i Lov om Finansiel Virksomhed, at pengeinstitutter

Læs mere

i Djurslands Bank A/S

i Djurslands Bank A/S Djurslands Bank A/S Torvet 5 8500 Grenaa Kommissorium for Nominerings- og aflønningsudvalget Gældende fra 27. januar 2017 Erstatter version af 16. december 2016 Erstatter udgave af 28. maj 2014Erstatter

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Ledelseskodeks for god selskabsledelse

Ledelseskodeks for god selskabsledelse Ledelseskodeks for god selskabsledelse Denne redegørelse er udarbejdet med udgangspunkt i Finansrådets anbefalinger, som anført i direktionsskrivelse af 22. november 2013. Denne redegørelse er en bestanddel

Læs mere

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S

Honorar- og lønpolitik. for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Honorar- og lønpolitik for Bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S Lønpolitik for bestyrelse, ledelse og beslutningstagere m.fl. i Deltaq A/S, inkl. retningslinjer for incitamentsaflønning

Læs mere

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

VI MAGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Anordning om ikrafttræden for Grønland af dele af 1 i lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK

IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK IC COMPANYS A/S VEDERLAGSPOLITIK I overensstemmelse med Anbefalingerne for god selskabsledelse har IC Companys A/S's bestyrelse vedtaget en vederlagspolitik for selskabets bestyrelse og direktion, som

Læs mere