Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet"

Transkript

1 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr Weidekampsgade 6 Postboks København C Telefon Telefax Greve Kommune Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

2 Deloitte Indholdsfortegnelse Side 1. Revision af årsregnskabet Årsregnskabet Revisionsstrategi Drøftelser med ledelsen om besvigelser Væsentlige revisionsområder 2 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet Generelle bemærkninger Områdespecifikke bemærkninger 6 3. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt Interne kontroller i relation til bogføring og betalingsformidling Prisme applikationen og erklæring Fujitsu 8 4. Forvaltningsrevision Lovpligtig forvaltningsrevision Dyberegående forvaltningsrevision 8 5. Øvrige oplysninger Ledelsens regnskabserklæring Eftersyn af byrådets protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Andre opgaver Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling 9 6. Afslutning Konklusion på den udførte revision Erklæring 10 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. 11

3 Deloitte 1 Revisionsberetning for 2012 vedrørende årsregnskabet 1. Revision af årsregnskabet 1.1 Årsregnskabet Vi har den 28. juni 2013 afsluttet revisionen af det af Økonomi- og Planudvalget aflagte årsregnskab for 2012 for Greve Kommune. Det af os reviderede årsregnskab omfatter siderne 1 til 230 i "Regnskab 2012", der udviser følgende hovedtal: 2012 t.kr. Udgiftsbaseret resultat, underskud Aktiver Egenkapital Som afslutning på revisionen vil vi forsyne kommunens regnskab med en revisionspåtegning uden forbehold jf. vores konklusion i afsnit 6.1. Denne beretning opsummerer de forhold, som vores gennemgang af kommunens regnskab har givet anledning til. Regnskabet er af byrådet den 28. maj 2013 oversendt til revisionen. 1.2 Revisionsstrategi Med udgangspunkt i Styrelseslovens bestemmelser og revisionsaftalen har vi foretaget en vurdering af revisionsopgavens indhold og omfang. Revisionen er baseret på en forventning om, at der er tilrettelagt et velfungerende internt kontrolsystem og en pålidelig bogføring. Dette indebærer, at det overordnede kontrolmiljø og de organisatoriske rammer understøtter et velfungerende ledelses- og kontrolsystem, og at der på de enkelte aktivitetsområder er beskrevet og implementeret interne kontroller, som reducerer risikoen for væsentlige fejl til et acceptabelt niveau. Revisionen planlægges og udføres på grundlag af en systematisk risikovurdering, således at hovedvægten lægges på de poster i årsregnskabet, de dele af kommunens regnskabs- og rapporteringssystemer samt øvrige forretningsgange, hvor risikoen for væsentlige fejl er størst. Ved revisionen efterprøves, om årsregnskabet er rigtigt, og om de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, byrådets øvrige beslutninger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Endvidere vurderes det, om udførelsen af byrådets og udvalgenes beslutninger og den øvrige forvaltning af kommunens anliggender er varetaget på en økonomisk hensigtsmæssig måde.

4 Deloitte 2 Revisionen omfatter ikke en gennemgang af samtlige bilag og transaktioner, men udføres ved, at vi ved stikprøver indhenter dokumentation for eller på anden måde får bekræftet bogføringens og årsregnskabets rigtighed. I forbindelse hermed tester vi de interne kontroller i det omfang, vi finder det nødvendigt for revisionen af årsregnskabet. 1.3 Drøftelser med ledelsen om besvigelser I forbindelse med planlægning af vores revision har vi forespurgt ledelsen om risikoen for besvigelser. Ledelsen har over for os oplyst, at der efter dens vurdering ikke er særlig risiko for besvigelser, og at kommunen har et effektivt kontrolmiljø, der afdækker risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, herunder fejlinformation forårsaget af besvigelser. Ledelsen har endvidere oplyst, at den ikke har kendskab til besvigelser eller igangværende undersøgelser af formodede besvigelser, som ikke allerede er oplyst til revisor. Vi skal bemærke, at vi ikke under vores revision har konstateret fejl i årsregnskabet som følge af besvigelser. 1.4 Væsentlige revisionsområder Med udgangspunkt i vores kendskab til kommunen samt en overordnet vurdering af væsentlighed og risiko har vi identificeret de i skemaet væsentlige revisionsområder. Vi har vægtet betydningen af vores observationer på de enkelte revisionsområder ved hjælp af følgende symboler: Symbol Betydning Revisionsområdet vurderes som ikke betryggende, og der er behov for skærpet fokus fra ledelsen, da der er behov for væsentlige forbedringer. Revisionsområdet vurderes som mindre betryggende, og der er behov for opmærksomhed fra ledelsen, da der er usikkerhed eller behov/mulighed for forbedringer. Revisionsområdet vurderes som relativt betryggende, og der er alene behov for forbedringer af mindre væsentlig karakter. Revisionsområdet har ikke givet anledning til bemærkninger. Det bemærkes, at vurderingen gælder for det samlede område, således at der for detailområder kan være forhold, der adskiller sig fra den samlede vurdering.

5 Deloitte 3 Område Revisionsområder relateret til resultatopgørelsen Afsnit Udgift Indtægt Netto mio. kr. mio. kr. mio. kr. Udgift i % af samlet resultat Indtægt i % af samlet resultat Skatter og udligning , , ,0 2,2 78, Løn , ,7 36,1 0,0 Omkostningsdisponering og udbetalinger , ,0 39,8 0,0 Sociale områder med statsrefusion ,7-343,1 396,6 21,0 10,0 2.2 Øvrige revisionsområder ,3-396,4-360,1 1,0 11,5 Udgiftsbaseret resultat 95,2 100,0 100,0 Observation Rev.bem. jf. afs. Revisionsområder som ikke er relateret til resultatopgørelsen Generelle it-kontroller Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Økonomistyring og bevillingssystemet Låneoptagelse Kasseeftersyn beholdninger og likvide konti Decentrale institutioner servicebesøg/beholdningseftersyn Ved vores rapportering i denne beretning er der alene foretaget en overordnet beskrivelse af revisionen for de enkelte områder. Der er ikke specifikt redegjort for de revisionshandlinger, vi har foretaget under de enkelte områder. Såfremt de enkelte områder har givet anledning til bemærkninger, er disse anført i afsnit Udligning, tilskud og skatter Tilskud, udligning og skatter er stikprøvevis sammenholdt med de fra SKAT modtagne opgørelser Løn Vores revision har omfattet: 1. Revision af de interne forretningsgange og kontroller Revisionen har omfattet en vurdering og aftestning af de tilrettelagte kontroller på lønområdet. 2. Sagsbehandling samt lønudbetaling Vi har fra lønsystemet udvalgt et antal lønsager for tjenestemænd, funktionærer, tjenestemandspensioner og timelønnede inden for kommunens forskellige forvaltningsområder. For de udvalgte personer har vi detaljeret gennemgået og sammenholdt de udbetalte lønninger, tillæg, diæter og reguleringer mv. med lønkontorets sagsakter og det fra Kommunernes Landsforening modtagne kontrolmateriale i form af lønoverenskomster, lønoversigter og cirkulæreskrivelser angående konkrete afgørelser m.m.

6 Deloitte 4 3. Kontrol og revision af de generelle sikkerhedsprocedurer Ifølge aftale har vi foretaget gennemgang af særligt udvalgte personer til sikring af korrekt aflønning til denne personkreds Omkostningsdisponering og udbetalinger Revisionen har omfattet en vurdering af de tilrettelagte kontroller vedrørende omkostningsdisponering og anvendelse af betalingssystemer. Vi har foretaget test af kommunens interne kontrol vedrørende attestation og anvisning og har herudover, via udtræk fra databasen, foretaget en analyse af de rettigheder, der er tildelt de enkelte medarbejdere i PRISME. Pengeoverførsler gennem udbetalingssystemer indebærer en iboende risiko for besvigelser, idet medarbejdere med adgang til systemet kan oprette og ændre pengestrømme med personlig vinding for øje. Til imødegåelse heraf etableres der et betryggende kontrolmiljø, som sikrer kontrol af oprettelse/ændring af betalings- og/eller ydelsesmodtager (legalitetskontrol). Ledelsen har ansvaret for tilrettelæggelsen af hensigtsmæssige og betryggende legalitetskontroller. Netbanksystemer Vi har foretaget gennemgang af de elektroniske betalingssystemer for Danske Bank. Sociale udbetalingssystemer Udbetalinger gennem de sociale udbetalingssystemer er omfattet af den under punkt omtalte erklæring fra KMDs revisorer Sociale områder med statsrefusion Vores revision af de sociale områder har blandt andet omfattet en gennemgang af sagsbehandlingen og refusionsanmeldelserne og er udført i overensstemmelse med ressortministeriets retningslinjer, jf. særskilte beretning herom Øvrige revisionsområder Kommunens øvrige udgifter og indtægter er sammenholdt med årets budget og forudgående års regnskabstal, og større afgivelser er stikprøvevis undersøgt. Indtægterne er herudover analyseret og indgår i rotationsplan, hvor vi stikprøvevis har foretaget test af forretningsgange, interne kontroller og bilag.

7 Deloitte Omkostningsbaseret regnskab I overensstemmelse med reglerne udarbejder kommunen ikke et omkostningsbaseret driftsregnskab, men den udvidede balance, hvor målingen af aktiver og passiver er baseret på omkostningsbaserede principper, sker fortsat, idet til- og afgang sker direkte på kommunens egenkapital. Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer (anlægskartotek mv.) Vi har herudover foretaget test af kommunens kontrol af, at: alle væsentlige anlægsaktiver, gældsposter og forpligtelser er medtaget alle aktiver og passiver tilhører kommunen og kan henføres til allerede gennemførte transaktioner alle beregninger og registreringer foretages i overensstemmelse med kommunens regnskabspraksis alle væsentlige regnskabsmæssige skøn, er beskrevet og dokumenteret i fornødent omfang Gennemgang af generelle it-kontroller Generelle it-kontroller er de kontroller, som er etableret i og omkring kommunes væsentlige itplatforme med henblik på at opnå en velkontrolleret samt sikker it-anvendelse og dermed også understøtte kontroller i it-baserede forretningsprocesser. Vi har ved revisionen vurderet, om de generelle it-kontroller er betryggende, det vil sige, om kontrollerne dels er tilrettelagt på en hensigtsmæssig måde, og dels udføres som tilsigtet i den periode, som revisionen omfatter. Erklæring om KMDs generelle edb-kontroller Vi har modtaget revisorerklæring fra de revisorer, der gennemgår KMDs generelle edb-kontroller Finans- og regnskabssystemet samt finansiel status Vi har foretaget test af kommunens afstemning mellem finanssystemet og øvrige brugersystemer, herunder afstemning af fejlkonti. Vi har herudover foretaget test af kommunens kvalitetssikrede balancekonti, herunder fuldstændigheden af, at alle konti er afstemt. Vi har endelig foretaget test af kommunens afstemning af finanssystemet til årsregnskabet inkl. oversigter, samt at årsregnskabet overholder lovgivningens regler Økonomistyring og bevillingssystemet Vi har foretaget gennemgang og test af, hvorvidt de udmeldte regler for budgetopfølgning er overholdt, herunder at der er indhentet behørige tillægsbevillinger, og der i forbindelse med regnskabsafslutninger er afgivet tilstrækkelige regnskabsforklaringer, hvor der er konstateret væsentlige afvigelser i forhold til budgettet.

8 Deloitte Låneoptagelse Vi har stikprøvevis påset, at lånebekendtgørelsens regler er overholdt Kasseområdet Vi har foretaget uanmeldt beholdningseftersyn/servicebesøg ved kommunens hovedkasse den 29. august og 6. november Uanmeldte beholdningseftersyn på decentrale institutioner gennemføres efter rotationsplan og i regnskabsåret har vi foretaget uanmeldte beholdningseftersyn på 9 institutioner Revision af anlægsregnskaber Vi har foretaget revision af de i regnskabsåret afsluttede anlægsregnskaber. Revisionen omfatter alle regnskaber over 2 mio.kr. og en tilfældigt udvalgt stikprøve på øvrige anlægsregnskaber Borgmesterens repræsentationskonti Efter aftale har vi foretaget særskilt revision af borgmesterens repræsentationskonti. 2. Revisionsbemærkninger til årsregnskabet 2.1 Generelle bemærkninger Revisionen har ikke givet anledning til generelle bemærkninger. 2.2 Områdespecifikke bemærkninger Revisionen har givet anledning til 6 bemærkninger. Revisionsbemærkning 3-6 fremgår af vores revisionsberetning vedrørende de sociale områder med tilhørende bilag, hvortil der henvises Værdiansættelse og præsentation aktiver og passiver - revisionsbemærkning nr Værdiansættelse Ved afstemningen af flere af kommunens statuskonti synes der ikke at være den fornødne opmærksomhed på, om saldoen udtrykker den korrekte regnskabsmæssige værdi. Vi har væsentligst observeret statuskonti som ikke var korrekt værdiansat som følge af periodiseringsfejl og manglende indregning af anlægsaktiver (fejl som alene har påvirket balancen). De konkrete observationer har været drøftet med Center for Økonomi og it, og de væsentligste fejl er rettet i det aflagte regnskab. Vi anbefaler, at principperne omkring korrekt værdiansættelse indskærpes over for de afstemningsansvarlige.

9 Deloitte Præsentation Præsentationen i årsregnskabet er flere steder påvirket af en periodiseringsfejl på 29,9 mio.kr. vedrørende A-skat, som ville have medført en opskrivning af: likvide aktiver fra 279,6 mio.kr. til 309,5 mio.kr. kortfristede gældsforpligtelser fra 395,0 mio.kr. til 424,9 mio.kr Fordeling af selskabsskatter, mellemkommunal afregning - revisionsbemærkning nr. 2 Greve Kommune har en aftale med SKAT om, at SKAT medvirker til udførelse af opgaven med fordeling af selskabsskatter. Af aftalen fremgår det, at opgaven udføres på kommunens vegne og under kommunens fulde ansvar og instruktion. Ifølge det oplyste har kommunen ikke givet SKAT instruktioner, og SKAT har angiveligt på eget initiativ varetaget opgaven. Den manglende instruktion af SKAT, og herunder ugennemsigtighed i hvem, der har ansvaret for hvad, øger risikoen for, at kommunen ikke får deres retmæssige andel af de mellemkommunale afregninger af selskabsskatter. Vi anbefaler, at kommunen fastlægger, beskriver, kommunikere og følger op på hvilke opgaver, SKAT skal udføre. 3. Kommentarer til årsregnskabet i øvrigt 3.1 Interne kontroller i relation til bogføring og betalingsformidling Det er ledelsens ansvar at tilrettelægge niveauet for hensigtsmæssige og betryggende interne kontroller, og i overensstemmelse med kommunens økonomiregulativ, er de interne kontroller omkring bogføring og betalingsformidling i al væsentlighed baseret på: at transaktionen gennemføres med kun en godkender at der sker en efterfølgende stikprøvevis ledelseskontrol af et antal transaktioner at der periodisk foretages budget/bevillingskontrol Bogføring og betalingsformidling med kun en godkender, medfører en iboende risiko for fejl i årsregnskabet, herunder fejl forårsaget af besvigelser. Risikoen relaterer sig primært til bevidste fejl som sædvanligvis søges skjult eller tilsløret. Efter vores vurdering giver kommunens kontrolmiljø en tilstrækkelig sikkerhed for, at væsentlige fejl opdages, men for god ordens skyld skal vi gøre opmærksom på, at der ikke er fuld sikkerhed for: at væsentlige fejl forebygges at mindre væsentlige fejl opdages eller forebygges

10 Deloitte 8 Vi skal understrege, at vores vurdering ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder eller besvigelser, men det skal ses som en understregning af de risici, som kommunen accepterer med det valgte kontrolniveau. I tilknytning hertil kan det supplerende oplyses, at kommunens kontrolprocedurer og kontrolniveau ikke afviger væsentligt fra, hvad vi ser i andre kommuner. 3.2 Prisme applikationen og erklæring Fujitsu Erklæring fra kommunens outsourcing-leverandør Fujitsu vedrørende Prisme applikationen imødegår ikke kravene til, hvad en sådan bør indeholde, idet den ikke omfatter de ændringer, som leverandøren foretager. Det har dermed ikke været muligt at vurdere, om de kontroller, som kommunen har valgt at outsource, medvirker til en betryggende system-, drifts- og datasikkerhed. Der kan således være forøgede uafdækkede risici på de outsourcede områder, der ikke har været muligt at afdække i forbindelse med vores revision. Vi skal understrege, at vores vurdering ikke er udtryk for, at vi under vores revision har konstateret konkrete forhold, der kunne indikere uregelmæssigheder, men det skal ses som en understregning af de risici, som kommunen accepterer med den modtagne erklæring. I tilknytning hertil kan det supplerende oplyses, at øvrige kommuner med lignede set up hos Fujitsu har tilsvarende risici. 4. Forvaltningsrevision 4.1 Lovpligtig forvaltningsrevision Den lovpligtige forvaltningsrevision er udført som en integreret del af den løbende finansielle revision. Forvaltningsrevisionen har omfattet vores vurdering af, om der er udvist skyldige økonomiske hensyn, og at der er disponeret i overensstemmelse med de overordnede målsætninger således, som de er udtrykt blandt andet i de vedtagne bevillinger og i budgetforudsætningerne. Vi har især baseret vores konklusion om skyldig økonomisk hensyntagen ved forvaltningen på vores gennemgang af kommunens økonomistyring og interne kontrolsystem. 4.2 Dyberegående forvaltningsrevision Der har ikke været aftaler omkring dyberegående forvaltningsrevisionsanalyser i året. 5. Øvrige oplysninger 5.1 Ledelsens regnskabserklæring Som led i revisionen af vanskeligt reviderbare områder har ledelsen afgivet en regnskabserklæring over for os for regnskabsåret.

11 Deloitte Eftersyn af byrådets protokoller og overholdelse af god bogføringsskik Til brug for vores revision har vi indhentet byrådets mødereferater. Vi har endvidere påset, at kommunen på alle væsentlige områder overholder god bogføringsskik. 5.3 Andre opgaver Siden afgivelsen af vores revisionsberetning for 2011 vedrørende årsregnskabet har vi assisteret med råd og vejledning i forbindelse med besvigelsessag udarbejdet notat omkring konteringspraksis af tilbagebetalingspligtig hjælp på socialområdet assisteret med rådgivning omkring etablering af et OOP-selskab afgivet revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale udgifter omfattet af statsrefusion udarbejdet specifikke revisionserklæringer og -påtegninger mv., jf. bilag Revisionens formål, udførelse og omfang samt ansvarsfordeling I revisionsberetningen for 2009 vedrørende årsregnskabet er revisionens formål, udførelse og omfang, revisors rapportering samt ansvarsfordelingen mellem ledelse og revisor beskrevet. Vi skal henvise hertil, ligesom vi anbefaler, at eventuelle nye byrådsmedlemmer får udleveret et eksemplar heraf. Supplerende kan det oplyses, at beskrivelsen vil blive genoptrykt i revisionsberetningen for det regnskabsår, hvor der er valg til byrådet. 6. Afslutning 6.1 Konklusion på den udførte revision Som afslutning på vores revision vil vi forsyne årsregnskabet med en revisionspåtegning uden forbehold, men med nedenstående supplerende oplysning. "Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Kommunen har i overensstemmelse med regnskabsbestemmelserne i Budget- og regnskabssystem for kommuner som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret 2012 medtaget det af byrådet godkendte oprindelige og korrigerede budget for Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision". Den supplerende oplysning er ikke en kritisk bemærkning, men er alene medtaget af hensyn til regnskabslæsers forståelse af revisionspåtegningen. Vi kan oplyse, at vores revisionsbemærkninger og observationer er gennemgået med ledende medarbejdere på møde i kommunen.

12 Deloitte Erklæring I henhold til lovgivningen skal vi erklære, at vi opfylder de habilitetsbetingelser, der er indeholdt i lovgivningen, og at vi under revisionen har modtaget alle de oplysninger, vi har anmodet om. København, den 14. august 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Keld Østerdal statsautoriseret revisor

13 Deloitte 11 Bilag 1 Oversigt over de i årets løb afgivne revisionserklæringer og -påtegninger mv. Vi har i årets løb til nedennævnte afgivet følgende erklæringer og attestationer mv. angående regnskabs- og refusionsmæssige forhold i kommunen: 1. Statslige myndigheder Erklæring på projektregnskaber som led i revisionen af de statsrefusionsberettigede udgifter: Helhedsorienteret Gadeplansindsats i Askerød for perioden 1. maj 2011 til 1. maj 2012, journal nr Olieforureningssag, Byagervej 49, Tune, Projekt Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser for 2011, journal nr Fra match 4 til stærke piger for perioden 1. maj juli 2012, journal nr På vej med en plan for perioden 1. september august 2012, journal nr Midler til etablering af jobcenterafdelinger i ghettoområder for perioden 1. april oktober 2012, journal nr Forældreinvolvering og tidlig indsats for perioden 1. september august 2012, journal nr Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser i 2012, journal nr Understøttelse BK Hundige for perioden 1. oktober september 2012, journal nr Jobcentre i ghettoer for perioden 1. april 31. august 2012, journal nr Kronikermidler for perioden 1. januar december 2012, j.nr Innovationsledelse for perioden 1. januar december 2012 Fritid og fællesskaber en vej til inklusion i fritiden af udsatte børn og unge i specialtilbud/greve Nord for perioden 1. oktober september 2012, journal nr Helhedsorienteret gadeplansindsats i Askerød for perioden 1. maj april 2013, journal nr Øvrige erklæringer: Opgørelse over refusionsberettigede enhedstimer, der er anvendt til uddannelse af frivillige i det kommunale redningsberedskab i 2012 Regnskab for støttepunktberedskabet 2012 Opgørelse af ikke udbetalt feriegodtgørelse og løn under ferie eller ferietillæg for perioden 1. maj 2011 til 30. april 2012

14 Deloitte 12 Indberetningsskema vedrørende delvis refusion af kommunens udgifter til skoleydelser, udgifter til undervisning og udgifter til supplerende tilskud for elever ved erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for perioden 1. december 2011 til 30. november 2012 Indberetning af det endelige beløb, hvormed den kommunale grundskyld af produktionsjord nedsættes for 2012 Saldoopgørelse af momsrefusion ultimo regnskabsåret 2012 Opgørelse over køb af refusionsberettigede forestillinger og børneteater og opsøgende teater for 2012 Erklæring om indberettede lånedata til Landsbyggefondens lånesystem "Udamoritiserede lån" for 2013 Erklæring om kommunes administration af samt indberetning til Informations- og forvaltningssystem BOSSINF-STB for 2012 Indberetning om refusion af tilbagebetalt grundskyld vedrørende 1, stk. 4 og 5 i lov om kommunal ejendomsskat for 2012 Regnskabsskema for Musikskolen for 2012 Opgørelse over uforbrugte midler 2012 for de lokale beskæftigelsesråd Opgørelse af refusion af sociale ydelser og integration "Endelige restafregning 2012" Opgørelse af refusion "Endelig afregning 2012 vedrørende særlige dyre enkeltsager" Opgørelse af refusion vedrørende boliglån "Løbende restafregning 2. halvår 2012" 2. Diverse Bilag til årsregnskabet for Greve Museum for 2011 Årsregnskab for Greve Museum for 2011 inkl. revisionsprotokol Bilag til årsregnskabet for Greve Museum for 2012 Årsregnskab for Greve Museum for 2012 inkl. revisionsprotokol Indberetning om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for 2011 Indberetning om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger for Fonde og legater Regnskab for Laurits Peter Andersen og hustru, fru Karen Margrethe Andersens Legat for Greve Alderdomshjem for regnskabsåret 2011 inkl. tilhørende revisionsprotokol 4. Notater mv. Arbejdsnotat vedrørende revision af lønområdet for 2012 Arbejdsnotat vedrørende servicebesøg på kommunens institutioner for 2012 Arbejdsnotat vedrørende løbende revision af det sociale og beskæftigelsesrettede område for 2012 ABO/Käthe T:\Data\11\120779\2013\120779rb2012 Hoved.doc

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2014 vedrørende årsregnskabet Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMNE Åben dagsorden til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 25. august Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006

Ryslinge Kommune Revisionsberetning til årsregnskab 2006 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Østre Stationsvej 1 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 11 66 11 Telefax 63 11 66 12 www.deloitte.dk Ryslinge Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013

Viborg Kommune. CVR-nr. 29 18 98 46. Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Viborg Kommune CVR-nr. 29 18 98 46 Revisionsberetning nr. 4 af 15. august 2014 vedrørende årsregnskabet 2013 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 1 1.1 Revisionserklæring/Påtegning

Læs mere

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007.

Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Norddjurs Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor, revision af åbningsbalancen pr. 1. januar 2007 og revision i øvrigt indtil 31. december 2007. Beretning nr. l Delberetning for regnskabsåret 2007

Læs mere

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011

Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab AUDIT Borups Allé 177 Postboks 250 2000 Frederiksberg Telefon 38 18 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Revisionsberetning nr. 10 af 12. august 2011 vedrørende

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REBILD KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 21 57) Revisionen

Læs mere

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015

Faxe Kommune. Revisionsberetning af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014. CVR-nr. 29 18 84 75. 18. maj 2015 Faxe Kommune CVR-nr. 29 18 84 75 18. maj 2015 af 18. maj 2015 vedrørende årsregnskabet 2014 Indholdsfortegnelse 1. Konklusion på den udførte revision 3 1.1 Revisionspåtegning 3 1.2 Bemærkninger der skal

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Godkendt revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C SVENDBORG KOMMUNE Beretning nr. 11 (side 306-346) Revision

Læs mere

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006

BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159. Revisionen af regnskabet for året 2006 BRØNDERSLEV KOMMUNE (OPHØRT PR. 31. DECEMBER 2006) Beretning nr. 159 Revisionen af regnskabet for året 2006 Afsluttende beretning for regnskabsåret 2006 805.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Generelt......................................................

Læs mere

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.

SKIVE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 37-76) Revisionen af regnskabet for året 2007. Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779. Slotsgade 3 7800 Skive Tlf.: 9816 0344, Fax: 9614 2701 E-mail: skive@kr.dk SKIVE KOMMUNE (side 37-76) Afsluttende beretning for årsregnskabet 2007 779.000 BDO Kommunernes Revision Vi er Danmarks største

Læs mere

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' "",!">"; /!! 4 ;,"!6 "!!

$%&& &!' %(! )!&% !!: !!4' ,!>; /!! 4 ;,!6 !! ! "! !!!" #$ " %""!"& # ' " ('!" ") * ) +,!","& " "!!,! " "!,! - ( "! ) # (!"! ) *.%/ 0 0 "!"!!! # ) $%&& &!' %(! �*12! &!!! "!! 3! ",!",!"4!"!! 5 )!&% 6 "!!78'!!!" "!! 3! 4,!"& "',!" 9!!!: " "!!! 6

Læs mere

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012

SILKEBORG KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 27-67) Revisionen af regnskabet for året 2012. Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C. SILKEBORG KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 27-67) Afsluttende beretning for regnskabsåret 2012 BDO Kommunernes

Læs mere

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk

Tlf: 33 12 65 45 CVR-nr. 29 79 40 30 aarhus@bdo.dk www.bdo.dk Tlf: 33 12 65 45 aarhus@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Kystvejen 29 DK-8000 Aarhus C AARHUS KOMMUNE Beretning nr. 7 (side 168-220) BDO Kommunernes Revision,, en danskejet revisions- og rådgivningsvirksomhed,

Læs mere

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder

Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september juni 2007 Sag nr. 1 Emne: Forelæggelse af revisionsberetninger for nedlagte myndigheder 15 bilag (Del 1 - (1.1-1.9) Deloitte

Læs mere

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr.

Brønderslev Kommune. ål ERNST &YOUNG. Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007. Beretning nr. Brønderslev Kommune Beretning om tiltrædelse som revisor samt revision af åbningsbalancen pr. l. januar 2007...,.. - _... -. - -. -... -. -. trf'. -. - -.'.. ".. J-- " - -. -. J '' - ' -. ' :.".-,"" -.

Læs mere

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32)

Faxe Kommune. CVR-nr. 29.18.84.75. Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) CVR-nr. 29.18.84.75 Revisionsberetning af 13. august 2010 vedrørende årsregnskabet 2009 (side 1-32) Indholdsfortegnelse 1. Generelt 1 2. er på den udførte revision 3 2.1 Revisorerklæring 3 2.2 Revisionens

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning nr. 26 (side 506-554) Afsluttende beretning for regnskabsår 2014 Side 506 Indholdsfortegnelse Side 1 KONKLUSION PÅ REVISIONEN AF REGIONSKOMMUNENS ÅRSREGNSKAB FOR 2014..

Læs mere

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010

BilagØU_110822_pkt.09_01 HVIDOVRE KOMMUNE. Beretning nr. 3. (side 24-64) Årsregnskab 2010 HVIDOVRE KOMMUNE Beretning nr. 3 (side 24-64) Årsregnskab 2010 Afsluttende beretning for regnskabsår 2010 Indholdsfortegnelse Side 1 INDLEDNING... 24 1.1 Risikovurdering og revisionsstrategi... 24 1.2

Læs mere

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat)

Københavns Universitet. Revisionsprotokollat af 1. oktober 2014 (Tiltrædelsesprotokollat) Bestyrelsesmøde nr. 75, den 2. december 2014 Pkt. 5A. Bilag 2 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax

Læs mere

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Ballerup Kommune. Revisionsberetning for 2013 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Ballerup Kommune Revisionsberetning

Læs mere

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion

Greve Kommune. Revisionsberetning for 2012 vedrørende Sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Greve Kommune Revisionsberetning

Læs mere

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007

loi e Virum Gymnasium Revisionsprotokollat til årsrapport 2007 loi e Deloitte Statsautoriseret Revisionsaklieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Virum Gymnasium Revisionsprotokollat

Læs mere

Dronninglund Kommune

Dronninglund Kommune PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Toldbuen 1 4700 Næstved E-mail: naestved@pwc.dk Telefon 55 75 86 86 Telefax 55 75 87 87 Dronninglund Kommune Revisionsberetning til årsregnskab

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Museum Sydøstdanmark Revisionsprotokol side 37 47 (kombineret ajourføringsprotokol og revisionsprotokollat til årsregnskabet 2013) RSM plus P/S, s Algade 76, 4760 Vordingborg

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat til årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. Revisionsprotokollat

Læs mere

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE Beretning om Kommunernes Revision A/S tiltrædelse pr. 1. januar 2007. Pag. 1-11 400.000 Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Opgaver og ansvar................................................

Læs mere

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006

AP STATSAUTORISEREDE REVISORER MOORE STEPHENS. Institutionen Gaderummet Regnbuen. Revisionsprotokollat for 2006 AP STATSAUTORISEREDE REVISORER Institutionen Gaderummet Regnbuen Revisionsprotokollat for 2006 D Nørre Fanmagsgade 11 D Torvet 21 o Olof Palmes Alle 25A, l Mail Info@ap.dk An indcpendent memberfinn of

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198 VEDRØRENDE ÅRSREGNSKABET 2013 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab herning@bdo.dk Birk Centerpark 30 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 179-198

Læs mere

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010

RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE 110-130 ÅRSRAPPORTEN 2010 Tlf: 96 26 38 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Herning@bdo.dk Markedspladsen 2, Box 1037 www.bdo.dk DK-7400 Herning CVR-nr. 20 22 26 70 RANUM EFTERSKOLE UDSKRIFT AF REVISIONSPROTOKOL SIDE

Læs mere