MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen"

Transkript

1 MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen den 26. april 2005 blev bestyrelsens forslag til ændringer i pensionskassens vedtægt og statut vedtaget uden afstemning og med ikrafttræden fra den 1. maj Den mest iøjnefaldende ændring er, at pensionskassen nu har fået et nyt navn: MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer. Navnet afspejler, at pensionskassen er for både magistre og psykologer, og i praksis anvendes MP Pension af både medlemmer og forretningsforbindelser og det er også pensionskassens domænenavn på internettet (læs mere herom i artiklen side 3).

2 Fortsat fra forsiden De øvrige ændringer er: Der indføres en karenstid på to år ved genoptagelse af overenskomstansatte medlemmer og på et år ved forhøjelser af frivillige bidragsindbetalinger. I den forbindelse har man afskaffet en indslusningsordning, hvorefter privatansatte medlemmer kunne påbegynde medlemskab med indbetaling af et lavere pensionsbidrag end sædvanligt. Den pågældende ordning blev ikke anvendt. Bidragsbetalinger fra ny- og genoptagne medlemmer i tilskudsfinansierede stillinger (fleksjob, førtidspensionister i skånejob) indbetales nu i MP s opsparingsordning. Den indeholder ikke risikodækning, dvs. dækning ved invaliditet og død, herunder gruppeforsikringsordningen. Samtidig er der indført pligt for medlemmer i sådanne stillinger til at give oplysning til pensionskassen om ansættelse i en tilskudsfinansieret stilling. Retten til børnepension er udvidet til også at omfatte samleveres børn ved medlemmets død (men ikke ved medlemmets invalide- eller alderspensionering det er ikke muligt ifølge lovgivningen). Pensionskassen får mulighed for kontant udbetaling af meget små pensionsdepoter, som hidrører fra medlemmer optaget efter den 1. maj Det fuldstændige referat af generalforsamlingen kan rekvireres i MP eller downloades fra MP s hjemmeside under For medlemmer. Regulering af mindstebidraget til gruppeforsikringen Den kollektive gruppeforsikring er i de senere år blevet udvidet med dækning for kritisk sygdom. Forsikringssummerne er også blevet større derfor er præmien til forsikringen steget. Præmien for den kollektive gruppeforsikring betales af den rente, som tilskrives af det enkelte medlems årlige bidragsindbetalinger og opsparede formue. For at sikre at rentetilskrivningen kan dække den højere præmie til gruppeforsikringen, har det været nødvendigt at hæve mindstebidraget for nye medlemmer. På den baggrund er det månedlige mindstebidrag for nye medlemmer hævet til kr. (efter AMB) pr. 1. januar For eksisterende, bidragsbetalende medlemmer, vil mindstebidragets størrelse afhænge af den opsparede formue. Disse ændringer informerede pensionskassen om i sidste nummer af MP Nyt (februar 2005), ligesom MP efterfølgende skrev til alle de berørte medlemmer, bl.a. med en orientering om den fremtidige regulering af mindstebidraget. Det gav anledning til en del medlemsreaktioner, og på den baggrund har MP s bestyrelse nu tilpasset reglerne. Årlig regulering 1. januar Det månedlige mindstebidrag på kr. (efter AMB) for nye medlemmer vil fremover blive reguleret hver den 1. januar med en sats, der svarer til den generelle overenskomstmæssige lønregulering første gang den 1. januar Nye overenskomstansatte medlemmer af MP vil fremover kun være omfattet af gruppeforsikringen, hvis deres bidragsindbetaling overstiger mindstebidraget, mens privatansatte, selvstændige og selvbetalere ikke kan optages i MP med et bidrag, der er mindre end mindstebidraget. Selvstændige og selvbetalere skal fremover tage stilling til, om de vil indbetale et fast, ureguleret bidrag, eller om de vil lade bidragsindbetalingen regulere hver den 1. januar med samme sats som mindstebidraget. Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du meget velkommen til at kontakte MP s medlemsgruppe. 2

3 MP hedder nu MP Pension På årets generalforsamling var der tilslutning til en ajourføring af pensionskassens navn. Nu hedder den MP Pension. Siden sin start i 1960 har din pensionskasse heddet Magistrenes Pensionskasse. Det lange navn har dog givet anledning til praktiske problemer, hvortil kommer, at psykologerne, der jo også er med i MP, ikke nævnes i navnet. Desuden har pensionskassen i flere år måttet leve uden logo, idet det gamle logo i praksis er kasseret, uden at et nyt er blevet vedtaget. - Da vi havde behov for at have et kendetegn, som vi blandt andet kan bruge i vores publikationer, var det samtidig naturligt at tage en drøftelse af, om vores navn nu også var fulgt med tiden, fortæller MP Pensions bestyrelsesformand, Kaj Thomsen. For magistre og psykologer Bestyrelsen har været igennem en proces, hvor konklusionen blev, at pensionskassen fremover bør hedde MP Pension med undertitlen: Pensionskassen for magistre og psykologer. Dermed står den hidtil anvendte forkortelse MP altså ikke længere for Magistrenes Pensionskasse, men for Magistre og Psykologer. Og det bakkede generalforsamlingen altså op. Navneændringen betyder også, at pensionskassen nu hedder det samme som det domæne, der er linket til en stor del af den kommunikation, som pensionskassen har med sine medlemmer, nemlig Penge og dynamik Samtidig får MP Pension et nyt logo. Logoet skulle gerne være pænt og markant, men desuden også sende signaler om MP Pensions værdier. Ovalen signalerer dels, at pensionskassen har et professionelt forhold til penge (den knipsede mønt), og dels at MP Pension er dynamisk og menneskelig (runde former i bevægelse). Undertekstens typografi skal udtrykke det solide fundament, som MP Pension er under mange familiers økonomi. - Vi håber, at vi har lavet en justering af både navn og logo, som vil være tidssvarende i mange år frem i tiden, slutter Kaj Thomsen. 3

4 God selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Først fik de børsnoterede selskaber deres Emma Gad med Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse. Så kom turen til arbejdsmarkedspensionsinstitutterne. Bestyrelsen har taget stilling til anbefalingerne. En arbejdsgruppe under Pensionsmarkedsrådet udarbejdede i 2004 en rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. Det vil sige for de tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber, der har overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner som forretningsområde. Virksomheder, der udbyder arbejdsmarkedspensioner, adskiller sig fra andre pensionsinstitutter på flere måder. Blandt andet ved, at deres ordninger Sådan forholder MP sig til anbefalingerne Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar De overordnede krav til bestyrelse og direktion med hensyn til strategisk ledelse og finansiel og ledelsesmæssig kontrol er reguleret af lovgivningen. Men de er også fremhævet i rapporten om god selskabsledelse, hvor det blandt andet er anbefalet, at der udarbejdes en politik for forholdet til kerneinteressenterne, dvs. aftaleparterne bag pensionsordningen og pensionskassens medlemmer. I MP har vi udarbejdet et værdigrundlag og en kommunikationspolitik, som kan ses på MP s hjemmeside under menupunktet Om MP. Arbejdsgruppen anbefaler, at der følges op på, om opgaverne i pensionskassen varetages formålstjenligt, og at dette sker igennem benchmarking af afkast, omkostninger, service og rådgivning. MP s bestyrelse har mulighed for at vurdere en række nøgletal for branchen både igennem de sammenligninger af afkast og omkostninger, som MP s administration udarbejder, og via de statistikker, Finanstilsynet offentliggør. Og når det gælder benchmarking for service og rådgivning, har MP periodisk lavet undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med MP s serviceniveau mv. På det område mangler man dog egentlige sammenligninger på tværs af branchen. Det drøftes nu med andre pensionsinstitutter. På linie med Nørby-udvalget anbefaler arbejdsgruppen, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sit arbejde og samarbejdet med direktionen. I MP har evalueringer været gennemført de sidste par år. Med hensyn til investeringsområdet anbefales det desuden, at bestyrelsen forholder sig til udøvelsen af sine ejerbeføjelser. MP har igennem mange år investeret på grundlag af et sæt retningslinier, hvori der er stillet krav til de virksomheder, der investeres i. I dag foretager MP screening af selskaber, hvori indgår kriterier som netop god selskabsledelse, arbejdsmiljø, miljø og overholdelse af menneskerettigheder. Resultatet af en screening kan være et salg af den pågældende aktie. Pensionskassen har kun i begrænset omfang mulighed for at udøve aktivt ejerskab ved at møde frem på generalforsamlingerne i de mange selskaber, MP investerer i, og da slet ikke i de udenlandske selskaber. Hvor det er muligt, kan MP dog reagere over for enkeltselskaber, eventuelt i et samarbejde med andre investorer, der deler pensionskassens værdigrundlag. Bestyrelsens sammensætning Ifølge arbejdsgruppen rummer sammensætningen af bestyrelsen i arbejdsmarkedspensionsinstitutter en risiko for en vis ensidighed og ensartethed i 4

5 er overenskomstbaserede, og at det er medlemmerne/arbejdsmarkedets parter, der ejer dem. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af det såkaldte Bremer-udvalgs rapport fra 2003 om større valgfrihed i pensionsopsparingen. Pensionsmarkedsrådet har efterfølgende tilsluttet sig arbejdsgruppens anbefalinger. Det er op til det enkelte pensionsinstitut at beslutte, i hvilket omfang arbejdsgruppens anbefalinger skal følges. MP s bestyrelse har behandlet rapporten indgående, herunder blandt andet haft et møde med formanden for arbejdsgruppen bag rapporten, fhv. adm. direktør i PKA, Bent Nyløkke Jørgensen. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrører følgende områder: 1) bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, 2) bestyrelsens sammensætning, 3) bestyrelsens størrelse, uddannelse og aflønning (gælder også direktionens løn), 4) bestyrelsens arbejdsform, åbenhed og information. Nedenfor omtales, hvordan MP har valgt at håndtere arbejdsgruppens anbefalinger. bestyrelsesmedlemmernes indsigter og kompetence. Derfor anbefales det, at de organisationer, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, skærper opmærksomheden om bestyrelsens sammensætning. Selv om medlemmerne igennem urafstemning vælger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, har de udpegende organisationer ifølge arbejdsgruppen ansvaret for, at bestyrelsen har den fornødne kompetencemæssige bredde. MP har gjort moderorganisationerne bekendt med rapporten og vil drøfte spørgsmålet med dem. Arbejdsgruppen anbefaler, at bestyrelsen forholder sig til, om der skal være en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. MP s bestyrelse mener ikke, at det er naturligt eller nødvendigt med en aldersgrænse. Bestyrelsesmedlemmer skal kunne vælges af og blandt samtlige medlemmer af pensionskassen. Bestyrelsens størrelse og uddannelse og aflønning af bestyrelse og direktion. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en bestyrelse normalt ikke bør bestå af mere end fem til syv medlemmer, ekskl. eventuelle medarbejdervalgte. I MP består bestyrelsen af syv medlemmer, og det er efter bestyrelsens opfattelse et passende antal. Med hensyn til uddannelse anbefaler arbejdsgruppen, at bestyrelsen fastlægger et generelt introduktionsforløb til bestyrelsesarbejdet, og at nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et individuelt uddannelsesforløb. I MP har man igennem mange år levet op til disse anbefalinger. Herudover gennemføres løbende efteruddannelse af bestyrelsen, idet der i tilknytning til bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminarer undervises i relevante emner. Om aflønningen af bestyrelse og direktion fremhæver arbejdsgruppen, at der ikke bør udformes incitamentsprogrammer eller resultataflønning, idet det kan medføre en kortsigtsinteresse, der er i modstrid med pensionsinstituttet og dermed medlemmernes langsigtede interesse. MP s bestyrelse er helt enig i denne anbefaling. Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt åbenhed om aflønningen, og dette lever MP også op til, jf. oplysningerne herom i årsrapporten. Bestyrelsens arbejdsform, åbenhed og information Bestyrelsens forretningsorden bør ifølge arbejdsgruppen gennemgås regelmæssigt af den samlede bestyrelse. I MP underskrives forretningsordenen af nyindtrådte medlemmer, og i den forbindelse sker der en gennemgang af forretningsordenen i den samlede bestyrelse. MP lever op til anbefalingen om at vedtage en informations- og kommunikationspolitik, der som ovenfor nævnt er offentliggjort på pensionskassens hjemmeside. Arbejdsgruppen har endelig givet nogle anbefalinger om indholdet af årsrapporten, blandt andet om investeringsstrategien, om de enkelte bestyrelsesmedlemmers stilling, bestyrelsesposter og alder mv. Disse oplysninger fremgår af MP s årsrapport. Den foreliggende rapport om god og effektiv selskabsledelse har været et nyttigt bidrag til den debat, der bør være om et pensionsinstituts ledelse. Bestyrelsen vil løbende følge udviklingen på området. 5

6 Klar, parat, flyt ind MP s nybyggerier i Ørestad og Holbæk er nu færdigbyggede og indflytningen er i fuld gang. Udlejningen er gået fint næsten alle boliger i Holbæk er lejet ud, og over halvdelen af lejlighederne i Ørestad er allerede beboet. Markedet for lejeboliger er trængt. Attraktive boliglån med lave renter og afdragsfrihed har bevirket, at mange vælger at investere i egen bolig. Hertil kommer, at udbuddet af lejeboliger generelt er temmelig stort. Det kunne mærkes på det indledende antal henvendelser, som Kuben modtog vedrørende MP s nybyggerier Karen Blixen Parken i Ørestad og Artillerihusene i Holbæk. Karen Blixens amar kanske park Der er virkelig kommet liv i Ørestad Nord på Amager, og udviklingen føres an af DR, Københavns Universitet og IT-Universitetet. De eksklusive lejelejligheder i Karen Blixen Parken har en ganske unik beliggenhed, nabo til det nye DR og Amager Fælled, tæt på Christianshavn og Islands Brygge. Ifølge direktør Paw Engsbye fra Kuben kan det tydeligt mærkes, at københavnerne er meget interesserede i Ørestad: - Selv om der er mange nybyggerier i Ørestad, er der kommet mange henvendelser vedrørende Karen Blixen Parken. 6

7 Fremmødet til åbent hus arrangementerne har også været meget fint. Nu er over halvdelen af lejlighederne i Karen Blixen Parken lejet ud, og Kuben modtager stadigvæk mange henvendelser. Men lejlighederne i Karen Blixen Parken har flere konkurrenter. De konkurrerer ikke bare med ejerboliger og andelsboliger. Lejlighederne i Ørestad er også i skarp konkurrence med et ganske stort udbud af lejeboliger, både i Ørestad og i resten af København. er så godt som udlejet. Det skyldes tre ting: Boligerne er ligesom Karen Blixen Parken af en meget høj kvalitetsmæssig standard, de ligger meget centralt midt i Holbæk, og der er kun ganske få private udlejningsbyggerier i Holbæk. Artillerihusene er opført på den nedlagte kasernegrund midt i Holbæk og er familievenlige boliger med grønne oaser, legepladser, gode indkøbsmuligheder og kort afstand til offentlige transportmidler. De kasernebygninger, som stadig er tilbage, er fredede og skal blandt andet huse et kulturhus. - Fremmødet til de åbne huse i Holbæk har været ganske overvældende. Både første og anden gang mødte mere end 200 mennesker op for at se den møblerede prøvebolig og gå en tur på kasernearealet. Klik dig vej til byggerierne Vil du vide mere om Karen Blixen Parken og Artillerihusene, kan du klikke ind på og eller ringe til Kuben Ejendomsadministration A/S på Artillerihusene i hjertet af Holbæk Allerede fra begyndelsen har der været en stor interesse for Artillerihusene, og det dejlige boligbyggeri midt i Holbæk Åbent hus arrangementerne i Holbæk har været en udelt succes. Paw Engsbye fra Kuben beretter: 7

8 MP på vej ind i Pensionsinfo Som en service over for medlemmerne tilsluttede MP sig pensionsportalen Pensionsinfo i slutningen af 2004, men pensionskassen kan først komme på portalen i er en borgerservice, der har til formål at give den enkelte pensionsopsparer et samlet overblik over egen opsparing i pensions- og pengeinstitutter samt oplysninger om pensioner fra det offentlige. I MP s årsrapport 2004 skrev vi, at oplysninger om opsparingen i MP forventedes at kunne ses på Pensionsinfo fra efteråret Foreningen Pensionsinfo, der står for udvikling og drift af Pensionsinfo, har imidlertid meddelt, at det har været nødvendigt at fastlægge et nyt dataformat og dataindhold, og at det også vil være nødvendigt at udvikle en ny teknisk platform for borgerservicen. Udviklingen heraf kan ikke forventes afsluttet før 1. april Du vil derfor tidligst kunne se dine MP-oplysninger på Pensionsinfo fra dette tidspunkt. Pensionsordningen skal tilpasses det lave renteniveau De senere års meget lave renteniveau harmonerer dårligt med den traditionelle pensionsopsparing med en lovet minimumsrente i hele pensionens levetid. I de senere år har det været nødvendigt for pensionsinstitutterne at tilpasse sig det lave renteniveau ved at føre en forsigtig investeringsstrategi med en lille aktieandel og med vægt på en kortsigtet styring af de forskellige tabsrisici. Det er sket på bekostning af den tidligere strategi om maksimering 8

9 af det langsigtede afkast, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i pensionsopsparingens lange sigte. For at genskabe større frihedsgrader for investeringerne til gavn for indtjeningen og dermed de fremtidige pensioner, må MP nu på linje med andre pensionsinstitutter - tilpasse sig det (vedvarende) lave renteniveau ved at introducere en ny pensionsordning, som indeholder en begrænsning af løfterne for den fremtidige opsparing. Med det sigte har bestyrelsen igangsat en analyse af pensionsordningen i MP. Samtidig ønsker bestyrelsen at modernisere ordningen med eventuelle valgmuligheder på ydelsessiden og/eller investeringssiden, som medlemmerne måtte efterspørge. Umiddelbart forekommer det naturligt, at MP følger eksemplet fra andre pensionsinstitutter med at etablere en ny ordning med en lavere grundlagsrente, fx på 0 %. En ny ordning vil umiddelbart kun omfatte nye medlemmer, og dermed kun på længere sigt medvirke til en begrænsning af pensionsløfterne. Nyt grundlag og flere valgmuligheder Hvis de eksisterende medlemmer skal overflyttes til en ny ordning med en lavere grundlagsrente, vil det kræve hvert enkelt medlems forudgående samtykke. Det vil derfor være afgørende, at de eksisterende medlemmer har et incitament til at flytte ordning, fx at der forventes et højere afkast på grund af de større frihedsgrader for investeringerne. Samtidig kan en ny ordning gøres mere attraktiv gennem introduktion af nye valgmuligheder, fx ratepension, valgfri børnepension og mulighed for individuel tilpasning af risikodækningerne (dækning ved invaliditet og død). Disse og mange andre emner skal analyseres og drøftes med organisationerne og medlemmerne i løbet af 2005 med henblik på forelæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen i april 2006, jf. tidsplanen i den nedenstående faktaboks. Læs også mere om faldet i minimumsforrentningen i baggrundsartiklen på side 10. Vejen til en ny pensionsordning i MP På siderne 8, 10 og 12 kan du læse om bestyrelsens overvejelser om at indføre en ny pensionsordning og om baggrunden for overvejelserne. Her skitseres de forskellige faser, der skal føre frem til den ny ordning. Analyse: Analysefasen har været i gang siden januar og strækker sig frem til august måned, hvor bestyrelsen på et seminar den 26. august 2005 drøfter oplæg fra administrationen og fra eksterne konsulenter, som er knyttet til projektet. Høring: På baggrund af bestyrelsesseminaret udarbejdes oplæg til brug for bestyrelsens drøftelser af en ny pensionsordning med MP s moderorganisationer: Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Drøftelserne kommer til at foregå i oktober Et oplæg til debat om ny pensionsordning drøftes derefter med MP s medlemmer på fire debatmøder i november, Møderne planlægges afholdt i København, Odense, Århus og Aalborg. Forud for møderne udsendes materiale til brug for deltagelsen i debatmøderne. Der etableres samtidig et debatforum på pensionskassens hjemmeside, hvor medlemmerne får lejlighed til at fremføre synspunkter og stille spørgsmål. Medlemsundersøgelser, formentlig i form af fokusgrupper, kan komme på tale i denne fase. Beslutning: Bestyrelsen vil på baggrund af de foregående to faser udarbejde forslag til ny pensionsordning, der fremlægges på generalforsamlingen i Den holdes den 25. april 2006 i Århus med forudgående udsendelse af forslag til vedtægtsændringer til samtlige medlemmer. Gennemførelse: Afhængig af generalforsamlingens vedtagelse af en ny pensionsordning må der påregnes et til to år til selve gennemførelsesfasen. Ikke mindst udvikling og test af de nødvendige it-systemer kræver tid. En ny pensionsordning vil hermed kunne forventes indført pr. 1. januar Læs mere om den faldende rente på næste side. 9

10 Den faldende forrentning af pensionsopsparingen Den traditionelle pensionsopsparing bygger på en lovet minimumsforrentning (grundlagsrente). Finanstilsynet fastsætter den maksimale grundlagsrente, som må anvendes ved oprettelse af nye pensionsaftaler. I perioden frem til 1993 var det tilladt at oprette pensionsaftaler med en grundlagsrente på op til 4,5 %. I MP anvendte man en grundlagsrente på 4,25 %. Det forekom uproblematisk at love en forrentning af den størrelse i en periode, hvor obligationsrenten bevægede sig i omegnen af 20 %. Efterfølgende er obligationsrenten imidlertid faldet til det historisk lave niveau, som eksisterer i dag. Fra midten af 90 erne har obligationsrenten efter skat ikke kunnet matche de ovennævnte grundlagsrenter. I takt med rentefaldet har Finanstilsynet derfor nedsat den maksimale grundlagsrente i flere omgange en udvikling som også afspejles i MP s ordninger, hvor grundlagsrenten i nyoprettede pensionsaftaler blev nedsat fra 4,25 % til 3,5 % pr. 1. januar 1993, yderligere til 3 % pr. 1. januar 1996 og endelig til 1,5 % pr. 1. juli Et tveægget sværd Den faldende rente er et tveægget sværd. På den ene side giver rentefaldet kursgevinster og dermed et højere afkast af investeringen i obligationer. På den anden side skal der løbende reinvesteres til en lavere rente, som på sigt gør det vanskeligere at opfylde pensionsforpligtelserne. Når obligationsrenten er mindre end den grundlagsrente på 4,25 %, som fortsat gælder for godt halvdelen af pensionsopsparingen i MP, skal der reserveres betydelige ekstra midler til at sikre de fremtidige pensionsudbetalinger. Da rentefølsomheden på de meget langsigtede pensionsforpligtelser samtidig er betydeligt større end rentefølsomheden på obligationerne, har rentefaldet reduceret pensionsinstitutternes reserver mest i de gamle pensionskasser, som opererer med en kombination af høj grundlagsrente og livsvarige ydelser. Den negative effekt af rentefaldet blev i øvrigt forværret gennem en radikal omlægning af pensionsafkastbeskatningen i 1998 (Pinsepakken) og de efterfølgende år. Den variable realrenteafgift på primært obligationsafkast blev omlagt til en fast enhedsbeskatning på al afkast af alle typer af investeringer. Under de gældende markedsvilkår med lav inflation og lav rente ville realrenteafgiften falde bort, hvorfor omlægningen indebar en betydelig stramning af beskatningen. Begrænset investeringsfrihed Med den ovennævnte udvikling opstod også en diskussion om rækkevidden af de afgivne pensionsløfter herunder om der var forskel på de individuelle ordninger i livsforsikringsselskaber og de obligatoriske og kollektive ordninger i pensionskasser. Herom udtalte Kammeradvokaten i 1998: Pensionsløfterne er juridisk bindende og skal opfyldes af såvel livsforsikringsselskaber som pensionskasser uanset udviklingen i renteniveauet. En nedsættelse af pensionsløfterne vil derfor kræve et forudgående samtykke af det enkelte medlem. Det kan virke uhensigtsmæssigt i en obligatorisk og kollektiv pensionsordning som MP s, at nogle medlemmer (typisk ældre medlemmer) har et løfte om en højere forrentning end andre medlemmer (typisk yngre medlemmer). Hidtil har alle da også fået den samme forrentning af deres opsparing, idet forskellene i grundlagsrenten er udlignet ved en såkaldt opfyldningsbonus. Den ens forrentning af al opsparing er i øvrigt et lovfæstet princip for fordelingen af de indtjente overskud. Spørgsmålet om en forskelsbehandling opstår kun i den ekstreme situation, hvor afkastet vedvarende er så lavt, at der ikke kan tildeles opfyldningsbonus. Når obligationsrenten ikke kan matche grundlagsrenten, er pensionsinstitutterne i stigende grad afhængig af afkastet fra øvrige investeringsaktiver, primært fra de mere risikobetonede aktier. Det harmonerede fint med, at Finanstilsynet i slutningen af 90 erne gav mulighed for under visse betingelser om reservernes størrelse at øge aktiernes andel af investeringerne. Den store nedtur på aktiemarkederne i årene forårsagede imidlertid en yderligere udhulning af pensionsinstitutternes reserver. Dermed er råderummet for aktieinvesteringer nedsat, og investeringsaktiviteten har i de senere år været koncentreret om at holde trit med de stigende pensionsforpligtelser, idet det har været nødvendigt at afdække risikoen for tab ved yderligere rentefald, dels ved at fastholde en stor del af investeringerne i obligationer, dels ved at investere i forskellige finansielle instrumenter. I MP kan denne udvikling aflæses i aktiernes faldende andel af investeringerne, fra 40 % i 2000 til 15 % i dag. 10

11 Stor travlhed i Maison Danice Det kunne næsten se ud som om ferien allerede er forbi i Maison Danice, der er pensionskassens ferietilbud i Nice til medlemmerne. Udlejningen ser nemlig allerede nu ud til at nå nye højder her i I årets første fem måneder er der udlejet, hvad der svarer til 68 % af hele årets kapacitet i den sydfranske ejendom. Det er den største efterspørgsel nogen sinde. MP Pension ejer sammen med to andre pensionskasser (DIP og JØP) Maison Danice, der er centralt placeret i hovedbyen for Côte D Azur. De i alt 15 lejlighederne kan lejes af medlemmer af de tre pensionskasser og de hertil hørende faglige organisationer. Har du planer om en tur til Nice til efteråret, skal du skynde dig, hvis du er interesseret i at leje en af ejendommens lejligheder. De koster mellem 2.400,- og 5.000,- kr. for en uge, afhængig af størrelse (et eller to værelser) og tidspunkt. Læs mere på MP siger ja til LD og nej til SP MP siger ja til at modtage opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), men nej til opsparingen fra Den Særlige Pensionsopsparing (SP). Fra 1. juli 2005 kan opsparingen i LD flyttes til et pensionsinstitut. Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer, der har opsparing i LD, kan overføre denne til MP, enten til deres almindelige pensionsordning eller til opsparingsordningen i MP. Ved flytningen opkræver LD et gebyr på 60 kr. plus 0,4 % af indeståendet. MP opkræver ikke noget gebyr, men ved overførsel til den ordinære pensionsordning vil der i nogle tilfælde skulle afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. Der er dog nogle forhold omkring LDmidlernes placering, udbetaling og beskatning, som man bør være opmærksom på. Hos LD kan opsparingen placeres i puljer. Det kan den ikke i MP. LD udbetaler opsparingen som et engangsbeløb. Hos MP udbetales opsparingen som en livsvarig alderspension. Endelig beskattes engangssummen hos LD med en afgift på 25 % af det indbetalte beløb (inkl. renter) indtil 31. december 1979 og på 40 % af renterne for tiden efter 31. december Hos MP bliver de løbende udbetalinger indkomstbeskattet. Ønsker du at overføre din LD-opsparing til MP, kan du få mere at vide ved at henvende dig til MP s aktuarafdeling. Fra 1. januar i år har det været muligt at flytte opsparingen i SP fra ATP til et pensionsinstitut. Lovgivningen kræver imidlertid, at SP-ordningen skal separeres og således ikke indgå på medlemmernes ordinære pensionsordning. Der er i det hele taget ganske mange regler for modtagelse og behandling af SP-opsparingen, som ville kræve store tilpasninger og udvikling af nye it-systemer. Bestyrelsen har derfor vedtaget, at MP ikke skal tilbyde at modtage SP-opsparingen. 11

12 B PP DANMARK K MMENTAR Det ny MP Pension Du sidder nu med en ny udgave af MP Nyt i hånden. Ikke kun med friske nyheder, men også med et nyt layout. Dertil kommer, at pensionskassen fra og med generalforsamlingen i april har skiftet navn fra Magistrenes Pensionskasse til MP Pension. Nok er disse ajourføringer og moderniseringer udtryk for noget ydre. Men de symboliserer alligevel også, at bestyrelsen er i gang med en række ændringer af pensionsordningen. For ganske få år siden var det ikke god tone at stille spørgsmål ved den garanterede mindsterente som basis for pensionerne. Udviklingen i de senere år har imidlertid gjort det nødvendigt at tænke i andre baner. Vi lever i dag i en verden præget af et ekstremt lavt renteniveau. En lav rente rimer ikke godt på høje pensionsforpligtelser, for jo lavere renten er, jo mere skal der hensættes til at betale de fremtidige pensioner. Herved bliver pensionskassens frie reserver mindre, og vi kan ikke tillade os at investere, som vi gerne ville. Alt for megen aktivitet bliver bundet til blot at dække sig af for den lave rente. Bestyrelsen har derfor iværksat et større projekt, der har etableringen af en ny pensionsordning som målet. Formålet hermed er dobbeltsidet: vi vil gerne ud af den begrænsning i råderummet for investeringerne, som de høje garantier bevirker, og samtidig ønsker vi at give både nuværende og fremtidige medlemmer flere valgmuligheder. Andre pensionsinstitutter har gennemført eller er ved at gennemføre en tilsvarende omlægning, herunder også pensionskasser inden for AC-kredsen. I løbet af efteråret er vi klar til at præsentere de nye muligheder. Vi vil til den tid præsentere forslagene og lægge op til en god debat, som vi håber, at du vil deltage i. Indtil da vil jeg ønske alle en god sommer. Kaj Thomsen Formand for bestyrelsen i MP Pension Tid til pensionsrådgivning Alle medlemmer af MP er velkomne til at aftale tid til pensionsrådgivning. Det kan fx ske i vores lokaler i København, hvor vi holder åbent alle ugens dage fra ; fredag lukker vi dog Kongensgade 38, Odense Torsdag den 1. september Mandag den 3. oktober Mandag den 7. november Torsdag den 8 december Også uden for hovedstadsområdet er der mulighed for at få MP-rådgivning. I tabellerne herunder kan du se, hvor og hvornår du kan få rådgivning i andet halvår af Uanset hvor du bor, er Østergade 19, Aalborg Fredag den 2. september Tirsdag den 4. oktober Tirsdag den 8. november Fredag den 9. december du velkommen til at ringe til medlemsafdelingen på og aftale en tid til pensionsrådgivning. Vesterbro Torv 1-3, Århus Fredag den 2. september Tirsdag den 4. oktober Tirsdag den 8. november Fredag den 9. december Redaktion: Uffe Wang (ansv.). Tilrettelæggelse: Grandjean Kommunikation. Foto: Highlight A/S, Scanpix. Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S. Oplag: MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, telefon , telefax , Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2015 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2015 20.05.2016 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2

DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE MEDLEMSEJET PENGENE TILHØRER DIG 2 DINE FORDELE SOM MEDLEM AF LÆGERNES PENSIONSKASSE 31/21 13.08.2014 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pensionskasse? Kunne det være bedre for mig som læge at have en obligatorisk pensionsordning

Læs mere

REGULATIV 4 April 2017

REGULATIV 4 April 2017 REGULATIV 4 April 2017 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014, den 16. april

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. Lægernes Pension pensionskassen for læger 01.01.2017 11/10 Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Kort og godt om... Din pensionsordning

Kort og godt om... Din pensionsordning Kort og godt om... Din pensionsordning Pension handler om andet end alderdom, gråt hår og petanque! Pension handler både om din fremtid og din nutid. For din pensionsordning er både en opsparing og en

Læs mere

REGULATIV 4 Juli 2015

REGULATIV 4 Juli 2015 REGULATIV 4 Juli 2015 Dette regulativ - Regulativ 4 - er vedtaget af pensionskassens generalforsamling den 21. april 2010 med senere ændringer vedtaget den 18. april 2013, den 3. april 2014 og den 16.

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2018 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2018 11.01.2018 60/22 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/8 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/04 26.02.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

I N V A L I D E P E N S I O N

I N V A L I D E P E N S I O N I N V A L I D E P E N S I O N Pjecen gælder kun for medlemmer optaget i MP Pension før 1. januar 2008 MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension læs denne folder, før du beslutter dig Tilbud om omtegning af din pension bestyrelsen anbefaler at omtegne J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet

Forbedret investeringsstrategi. tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Forbedret investeringsstrategi i tjenestemandsproduktet Sampension har siden 1929 genforsikret kommuners tjenestemandspensioner. Dengang hed vi Kommunernes

Læs mere

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig

Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Optagelse nye medlemmer Privatansat - selvstændig Side 1 af 7 Velkommen i pensionskassen MP Pension er pensionskasse for cirka 60.000 magistre og psykologer. Vi er ejet af medlemmerne, og vi skal ikke

Læs mere

Læseguide til Pensionsoversigt 2013

Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Læseguide til Pensionsoversigt 2013 Pensionsoversigt 2013 indeholder: En konto- og indbetalingsoversigt, der viser udviklingen i din opsparing i 2013. En dækningsoversigt pr. 1. januar 2014, der viser

Læs mere

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme

Sådan er du dækket. Sådan er du dækket. Valg af ordning som nyt medlem. Hvis du vil skifte ordning senere. Dækning ved udvalgte kritiske sygdomme Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i Lægernes Pension, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 20.05.2016 11/08 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/7 Din ordning i Lægernes

Læs mere

Mød os på medlemsmøder

Mød os på medlemsmøder B PP DANMARK JANUAR 2007 Mød os på medlemsmøder Vil du vide mere om den nye pensionsordning, som træder i kraft i 2008? Så får du chancen i februar, hvor vi afholder fire debatmøder i Aalborg, Århus, Odense

Læs mere

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning

Generalforsamling DKBL den 25. august 2009. Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning Generalforsamling DKBL den 25. august 2009 Pension og skattereformen - baggrunden og de nye regler og indholdet i jeres ordning PFA Pension og Jens Nordentoft Stiftet i 1917 Etableret i samarbejde mellem

Læs mere

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2

VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 2015 I. PENSIONSMEDDELELSEN 2 VEJLEDNING PENSIONSOVERSIGT 60/16 16.12.2014 Vejledning pensionsoversigt I. Pensionsmeddelelsen Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene vil

Læs mere

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension

Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Overbygningskursus Fra Indbetaling til pension Vilvorde, 24. oktober 2017 Agenda 1 Introduktion 2 Bidraget hvad går det til? 3 Principper for beregning af pension 4 5 Hvilke forudsætninger bruger vi? Pensionsstigninger

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

På de fire medlemsmøder fremlagde MP s ledelse det problem, som har ført til forslaget om en ny pensionsordning for pensionskassens medlemmer.

På de fire medlemsmøder fremlagde MP s ledelse det problem, som har ført til forslaget om en ny pensionsordning for pensionskassens medlemmer. FEBRUAR 2006 Medlemsmøder om ny pensionsordning I november afholdt MP medlemsmøder om den ny pensionsordning. Møderne fandt sted i Aalborg, Århus, Odense og København. På de fire medlemsmøder fremlagde

Læs mere

Tilbud om omtegning af din pension

Tilbud om omtegning af din pension november 2012 læs denne folder, før du beslutter dig Genfremsættelse af Tilbud om omtegning af din pension J U R I S T E R N E S O G Ø K O N O M E R N E S P E N S I O N S K A S S E Din pension taber købekraft

Læs mere

Bilag til din pensionsoversigt

Bilag til din pensionsoversigt JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE Bilag til din pensionsoversigt Generelt Du kan her læse om de vigtigste forbehold og forudsætninger, der gælder for pensionsoversigten. Du finder reglerne om JØP

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur.

Du logger dig på pensionsinfo med din adgangskode til netbank eller digital signatur. Pension behøver ikke være svært Pensionsinfo.dk er en god hjælp til dig, der gerne vil have et nemt overblik over din pension uden at skulle finde gamle breve frem eller klikke rundt mellem forskellige

Læs mere

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M

N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M N U G Å R J E G P Å P E N S I O N A L D E R S P E N S I O N & A L D E R S S U M MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99

Læs mere

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag.

Sådan har vi fordelt din månedlige indbetaling Her kan du se fordelingen af dine indbetalinger i forhold til forskellige beskatningsgrundlag. Forstå din pensionsoversigt Pension er ikke altid lige let at forstå, hvis man ikke beskæftiger sig med det ret tit. Derfor har vi lavet denne oversigt, som du kan slå op i, hvis du har brug for at blive

Læs mere

Velkommen til pensionsmøde

Velkommen til pensionsmøde Velkommen til pensionsmøde Man kunne jo spørge sig selv. Hvorfor spare op til pension i en pensionskasse? Hvorfor sparer jeg op til pension? (Forventninger til levestandard, velfærdsreform, vi bliver ældre

Læs mere

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension

Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Dine fordele som medlem af Lægernes Pension Lægernes Pension pensionskassen for læger 20.05.2016 31/24 Side 2/5 Er det en fordel at være medlem af Lægernes Pension? Kunne det være bedre for mig som læge

Læs mere

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE

OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE OTTE SPØRGSMÅL TIL DIN PENSI- ONSMEDDELELSE Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. 54/15 23.12.2014 I denne pjece kan du se otte centrale spørgsmål, som medlemmerne

Læs mere

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk INVALIDEPENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Forord 4 Hvornår kan du få invalidepension? 4 Vurdering af erhvervsevnen 4 Ansøgning 5 Børnepension 5 Dokumentation ved udbetaling

Læs mere

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet

Aon Risk Solutions Health & Benefits. AonUP. Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Aon Risk Solutions Health & Benefits AonUP 2015 Din pensionsordning - økonomisk trygge rammer hele livet Velkommen Din pensionsordning 3 Pensionsopsparing 4 Din pensionsopsparing 5 Ratepension 6 Livsvarig

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1

Informationsmøde. Det handler om DIN pensionsordning i PKA. PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Informationsmøde Det handler om DIN pensionsordning i PKA PKA A/S Tuborg Boulevard 3 2900 Hellerup 1 Organisation PKA administrerer pensionsordninger for: Sygeplejersker Sundhedsfaglige (Kost- og Ernæringsfaglige,

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1

Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Investeringsbetingelser for Danica Balance Side 1 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Hvis du har valgt garanti - Sådan kan du følge udviklingen af din pension - Når pensionen skal udbetales

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 3,0. LP 2,0 fra LP 3,5. LP 2,0 fra. LP 2,0 fra LP 2,0 LP 2,0 3,0. unisex. unisex 3,5 3,0 3,0. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne får tilskrevet

Læs mere

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND

REGLER FOR RATEPENSION UDLAND 1 REGLER FOR RATEPENSION UDLAND Indhold 2 Regler for Ratepension Udland 4 Bilag 1 5 Ordforklaring CVR nr. 19676889 Layout: Rumfang Foto: Lizette Kabré Juli 2015 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE

Læs mere

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE

1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 1 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE 2 OMLÆGNING FRA DANICA TRADITIONEL TIL DANICA BALANCE OMLÆGNING KORT FORTALT Vi tilbyder frem til

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser Forsikringsbetingelser 6584-7 Januar 2018 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1

Læs mere

Velkommen i Industriens Pension

Velkommen i Industriens Pension Velkommen i Industriens Pension 2014 Se, hvad du kan få udbetalt Du kan nemt få overblik over, hvor mange penge du kan få udbetalt fra os: > Se det på dit årlige pensionsoverblik. > Se det under log ind

Læs mere

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen

Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Arbejdsgruppen om sikring af små hvilende pensioner anbefalinger til pensionsbranchen Baggrund Danmark har et dynamisk arbejdsmarked, hvor mange lønmodtagere ofte skifter job. For en del lønmodtagere indebærer

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ

SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ SPØRGSMÅL OG SVAR OM BESTANDSOVERDRAGELSE AF PFA SORAARNEQ 28.8.2017 Baggrund for bestandsoverdragelsen Hvad er baggrunden for beslutningen om at bestandsoverdrage PFA Soraarneq? Omkostningsniveauet er

Læs mere

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD

TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD TJENESTEMAND OG DINE PENSIONSFORHOLD JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Tjenestemand de forskellige modeller 3 Overførsel af din JØP pension til din tjenestemandspension 3 Hvilende

Læs mere

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012

16,4 mia. kr. i afkast i 2011. Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 FOKUS 16,4 mia. kr. i afkast i 2011 Sampension opnåede flotte afkast og kom styrket ud af 2011. De gode takter fortsætter her i 2012 Årsrapporten 2011 fra Sampension er netop godkendt på generalforsamlingen

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Profilpension Mix, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-5 marts 2017 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup

Læs mere

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte

TLP - ORDNINGEN. for offentligt ansatte TLP - ORDNINGEN for offentligt ansatte 1 FORDELE En solid løsning for dig TLP-ordningen er en god løsning for medarbejdere i både små og store virksomheder. Det skyldes bl.a., at ordningen bygger på en

Læs mere

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension

Vejledning pensionsoversigt 2017 Alderspension Vejledning pensionsoversigt 2017 01.01.2017 60/17 Lægernes Pension pensionskassen for læger Side 2/9 Pensionsydelserne er angivet dels som grundbeløb (uden tillæg) og dels inklusive tillæg. Grundbeløbene

Læs mere

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen

Generalforsamling. Mandag den 18. april Scandic Copenhagen Generalforsamling Mandag den 18. april 2016 Scandic Copenhagen Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Lars Svenning Andersen 2 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning fra bestyrelsen om pensionskassens

Læs mere

Pension med med muligheder mange muligheder

Pension med med muligheder mange muligheder Pension med Pensionmange med muligheder mange muligheder Brug livet! Det handler om dig Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Pharmadanmark

Læs mere

Investeringsbetingelser

Investeringsbetingelser Investeringsbetingelser for Profilpension, Topdanmark Link og Topdanmark Link Livscyklus Forsikringsbetingelser 6584-4 april 2014 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33

Læs mere

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd

Sådan er du medlem. Kollektiv overenskomst. Særligt for lægestuderende. Særligt for alment praktiserende læger. Særligt for tjenestemænd alment Sådan er du medlem Lægernes Pension er forbeholdt læger og. Du er obligatorisk medlem, hvis du er ansat under en kollektiv overenskomst. Du kan også blive medlem, hvis du er privatansat eller selvstændig

Læs mere

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex.

LP: Fra markedsafkast til kontorente. Pct. LP 2,0. LP 2,0 fra 3,0 LP 3,5. LP 2,0 fra 3,0. LP 2,0 fra 3,5 LP 3,0 LP 2,0. LP 3,0 unisex. unisex. FRA MARKEDSAFKAST TIL KONTORENTE - 2009 I tabellerne vises - for hver af afdelingerne, UA og LR - hvordan det opnåede markedsafkast af investeringerne hænger sammen med den kontorente, som medlemmerne

Læs mere

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq

Pensionsseminar 14. september 2010. PFA Soraarneq Pensionsseminar 14. september 2010 PFA Soraarneq Program PFA Soraarneq Pensionsaftalen mellem SSK og PFA Soraarneq Hvem er omfattet Hvad indbetales Sådan virker udbetalingerne Hvad sker ved fratrædelse

Læs mere

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC

Rammeaftale om pensionsordning. Offentligt Ansattes Organisationer - OAO. Akademikerne. Lærernes Centralorganisation - LC Rammeaftale om pensionsordning mellem Offentligt Ansattes Organisationer - OAO Akademikerne Lærernes Centralorganisation - LC Centralorganisationen af 2010 - C010 og Ø Tryggingarfelagiå LIV fra 1. januar

Læs mere

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn /

Din pension som læge. Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september Præsentations navn / Din pension som læge Overlægerådet Amager og Hvidovre Hospital 7. september 2017 1 Præsentations navn / 16.03.2016 Præsentation Medlemskonsulenter Thomas Krogh, Kim Borup & Kent Boye Christensen Rådgivning

Læs mere

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R

J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R J E G V I L S I K R E M I N S A M L E V E R MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Tlf.: 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk Sådan

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse

8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse 8 spørgsmål til din pensionsmeddelelse Her får du hjælp til at forstå de mange oplysninger i din pensionsmeddelelse. Lægernes Pension pensionskassen for læger 24.03.2017 54/20 Side 2/6 I denne pjece kan

Læs mere

Vi holder åbent til kl. 21.00

Vi holder åbent til kl. 21.00 FOKUS Vi holder åbent til kl. 21.00 Sampension har udvidet sine åbningstider. Det betyder, at du kan ringe til os og få rådgivning om din pensionsordning helt frem til kl. 21.00 mandag til torsdag Hos

Læs mere

Investeringsbetingelser for Danica Link

Investeringsbetingelser for Danica Link Side 1 Ref. D999 Indhold Bilag - Sådan investeres din pension - Sådan tilskrives afkast - Sådan vælger du en indbetalingsprofil - Hvis du har valgt udbetalingsgaranti - Sådan handler vi med investeringsforeningsbeviser

Læs mere

Den positive udvikling på aktiemarkederne

Den positive udvikling på aktiemarkederne mp nyt sionskasse magistre gistrenes pensionsk magistrenes pen magistrenes agistrenes pe onskasse MAGISTRENES PENSIONSKASSE MP s afkast steg med 50% i 2004 Positivt afkast på alle MP s investeringer i

Læs mere

PENSION MED GODE MULIGHEDER

PENSION MED GODE MULIGHEDER PENSION MED GODE MULIGHEDER EN ATTRAKTIV OG FLEKSIBEL LEDERPENSION TILPAS ORDNINGEN TIL DIT LIV Pension handler ikke kun om fremtiden, når du en dag går på pension. Det handler også om dit liv i dag. Om

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017

LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 LOV nr 1263 af 16/12/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 5. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2009-0012669 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1246

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet Januar 2015 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 Denne pjece henvender sig til dig, der har en kapitalpension i et pengeinstitut,

Læs mere

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013

OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT. Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 OMLÆGNING AF KAPITALPENSION TIL ALDERSOPSPARING I ET PENGEINSTITUT Anbefalinger fra Penge- og Pensionspanelet December 2013 DU KAN OMLÆGGE DIN KAPITALPENSION TIL EN ALDERSOPSPARING Folketinget har vedtaget

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen

Nordisk Försäkringstidskrift 1/2012. Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Solvens II giv plads til tilpasning i pensionsbranchen Med Solvens II forøges i mange tilfælde kapitalkravene til de europæiske forsikringsselskaber. Hensigten er blandt andet bedre forbrugerbeskyttelser,

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering

Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Bestyrelsesarbejdet i finansielle virksomheder set i lyset af den skærpede finansielle regulering Adm. direktør Torben Möger Pedersen 3. december 2013 Agenda I Lidt historik II Hvordan har arbejdsmarkedspensionernes

Læs mere

Når pensionsalderen nærmer sig

Når pensionsalderen nærmer sig Når pensionsalderen nærmer sig Hvornår kan du gå på pension, hvad får du udbetalt og i hvilken rækkefølge kan det bedst betale sig at bruge pengene? Få svarene her. 20.05.2016 13/05 Lægernes Pension pensionskassen

Læs mere

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING

OMTEGNING AF PENSIONSORDNING SPØRGSMÅL SVAR OM OMTEGNING HVOR KAN JEG FÅ MERE INFORMATION OM OMTEGNINGEN? Kontakt pensionskassen på 33 12 21 41. SKAL JEG BRUGE SVARBLANKETTEN? Ja. Du skal returnere den udfyldt blanket i svarkuverten

Læs mere

Den nye pensionsordning

Den nye pensionsordning NOVEMBER 2007 Til hvem? Hvornår? Hvad? Nuværende og kommende medlemmer af MP Pension 1. januar 2008 for nye medlemmer og 1. januar 2009 for nuværende medlemmer. Hvorfor? En ny pensionsordning Få svaret

Læs mere

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER

MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER MARKANTE PENSIONSFORDELE TIL INGENIØRER Det logiske valg www.dip.dk DER FINDES EN PENSIONSKASSE, SOM KENDER INGENIØRER BEDRE END DE FLESTE DIP er drevet af ingeniører for ingeniører, og det har vi været

Læs mere

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til

Det er pålagt grønlandske arbejdsgiverne at trække grønlandsk A-skat af indbetalinger til Om de nye grønlandske beskatningsregler for pensionsordninger i pensionsselskaber i ( 39 a i den grønlandske indkomstskattelov) 1 Hvad er de væsentligste ændringer i loven? Fra den 1. januar 2017 er der

Læs mere

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16

Pensionsvilkår. Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97 43 16 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Januar 2016 Pensionsvilkår Pensionsvilkår for Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale CVR-nr. 71 97

Læs mere

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang

Kend din pensionsordning. TDC Fælles gennemgang Kend din pensionsordning TDC Fælles gennemgang - 2016 Agenda Velkommen Om ISP Min Pension følg din ordning Optimering af din pension - valg og muligheder Anbefalinger når livet skifter Nye produkter og

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for at sikre en fortsat konkurrencedygtig og tidssvarende pensionsordning.

Læs mere

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4

Indhold. 2. Bonus. l. Forord 4 Indhold l. Forord 4 2. Bonus 2.1 Hvad er bonus? 5 2.2 Generelt om bonusprognoser 5 2.3 Bonuskilder 6 2.4 Anvendelse af bonus i forsikringstiden 11 2.5 Anvendelse af bonus i udbetalingsperioden 11 3. Indestående

Læs mere

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN

GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN GENERALFORSAMLING 2015 VELKOMMEN DIP generalforsamling 2015 Hovedpunkter i beretning: Afkast Samfundsansvar Pensioner hvordan udvikler pensionerne sig? Pensioner nye tiltag Strategi og fremtiden 2 Værd

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning Funktionærer som er omfattet af en overenskomst med HK eller TL 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er udviklet for

Læs mere

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS

PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS PENSIONSORDNINGEN OPDATERES - DEN 1. MARTS FÅR PHARMADANMARK PFA PLUS Søren Palfelt, marts 2013 DAGSORDEN PFA Plus Fremtidens pensionsløsning Hvad er det nye? Investering og afkast Forsikringsdækninger

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse 4markante pensionsfordele til ingeniører Der findes en pensionskasse, som kender ingeniører bedre end de fleste DIP er drevet af ingeniører for ingeniører.

Læs mere

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2

INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 1 INVALIDEPENSION I JØP AFDELING 1 OG 2 Indhold 2 Forord 2 Ansøgning 2 Vurdering af erhvervsevnen 2 Børnepension 2 Dokumentation ved udbetaling 2 Udbetaling 3 Valgmuligheder, når pensionen skal udbetales

Læs mere

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1)

Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser BEK nr 779 af 11/08/2005 (Gældende) Bekendtgørelse om teknisk grundlag m.v. for firmapensionskasser 1) I medfør af 21, nr. 1 og 2, og 71,

Læs mere

Tidsbegrænset livrente

Tidsbegrænset livrente Tidsbegrænset livrente En tidsbegrænset (ophørende) livrente er en fradragsberettiget opsparing, der kan give dig en månedlig udbetaling, fra du går på pension og i en aftalt periode på mindst 10 år. Til

Læs mere

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE

JØP Valg Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE JØP Valg 2017 Information om bestyrelsesarbejdet i JØP PENSION FOR AKADEMIKERE Bestyrelsesarbejde i JØP Som medlem af JØP kan du stille op til JØP s bestyrelse. I denne folder kan du få indblik i, hvad

Læs mere

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER

PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER PENSIONSVILKÅR REGLER & PARAGRAFFER JANUAR 2016 VEDTÆGT PENSIONSREGULATIV FOR DEN FLEKSIBLE PENSIONSORDNING BILAG TIL PENSIONSREGULATIVET MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer Smakkedalen

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning

PENSION FOR FUNKTIONÆRER. en enkel og fleksibel løsning PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning 1 Indhold EN ENKEL OG FLEKSIBEL LØSNING Fordele 4 Moderne investeringsmuligheder 5 Fordele med KundeKapital 6 Pension for Funktionærer er udviklet

Læs mere

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1

Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus. side 1 Præsentation af ny pensionsløsning PFA Plus side 1 Agenda 1. Præsentation af PFA Plus 1. PFA Plus en verden i forandring 1. Hvad skal jeg foretage mig? 1. Hvad indeholder min pensionsordning 1. Spørgsmål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct.

2004 Afkast: 13,7 pct. Tilskrivning efter skat og omkostninger: 11,6 pct. 6 Ledelsens beretning LEDELSENS BERETNING LD opnåede meget tilfredsstillende resultater i 2004. Det samlede afkast for LD blev på 13,6 pct. Alle puljer gav positive og tilfredsstillende afkast, og LD Vælger

Læs mere

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO

Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Pensionsgarantier risikodisciplin med lave afkast? Den Danske Finansanalytikerforening, 23 marts 2011 Lars Rohde, CEO Formål med pensionsopsparinger Pensionsordninger skal sikre den højst mulige købekraft

Læs mere

PENSION FOR FUNKTIONÆRER

PENSION FOR FUNKTIONÆRER PENSION FOR FUNKTIONÆRER en enkel og fleksibel løsning TL-medlemmer som er omfattet af offentlig overenskomst eller ansat på teater 1 VELKOMMEN TIL PENSION FOR FUNKTIONÆRER Pension for Funktionærer er

Læs mere