MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MP NYT. Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen"

Transkript

1 MP NYT JUNI 2005 Små og store vedtægtsændringer på generalforsamlingen Nyt navn og børnepension til samleveres børn er nogle af de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på årets generalforsamling På generalforsamlingen den 26. april 2005 blev bestyrelsens forslag til ændringer i pensionskassens vedtægt og statut vedtaget uden afstemning og med ikrafttræden fra den 1. maj Den mest iøjnefaldende ændring er, at pensionskassen nu har fået et nyt navn: MP Pension, Pensionskassen for magistre og psykologer. Navnet afspejler, at pensionskassen er for både magistre og psykologer, og i praksis anvendes MP Pension af både medlemmer og forretningsforbindelser og det er også pensionskassens domænenavn på internettet (læs mere herom i artiklen side 3).

2 Fortsat fra forsiden De øvrige ændringer er: Der indføres en karenstid på to år ved genoptagelse af overenskomstansatte medlemmer og på et år ved forhøjelser af frivillige bidragsindbetalinger. I den forbindelse har man afskaffet en indslusningsordning, hvorefter privatansatte medlemmer kunne påbegynde medlemskab med indbetaling af et lavere pensionsbidrag end sædvanligt. Den pågældende ordning blev ikke anvendt. Bidragsbetalinger fra ny- og genoptagne medlemmer i tilskudsfinansierede stillinger (fleksjob, førtidspensionister i skånejob) indbetales nu i MP s opsparingsordning. Den indeholder ikke risikodækning, dvs. dækning ved invaliditet og død, herunder gruppeforsikringsordningen. Samtidig er der indført pligt for medlemmer i sådanne stillinger til at give oplysning til pensionskassen om ansættelse i en tilskudsfinansieret stilling. Retten til børnepension er udvidet til også at omfatte samleveres børn ved medlemmets død (men ikke ved medlemmets invalide- eller alderspensionering det er ikke muligt ifølge lovgivningen). Pensionskassen får mulighed for kontant udbetaling af meget små pensionsdepoter, som hidrører fra medlemmer optaget efter den 1. maj Det fuldstændige referat af generalforsamlingen kan rekvireres i MP eller downloades fra MP s hjemmeside under For medlemmer. Regulering af mindstebidraget til gruppeforsikringen Den kollektive gruppeforsikring er i de senere år blevet udvidet med dækning for kritisk sygdom. Forsikringssummerne er også blevet større derfor er præmien til forsikringen steget. Præmien for den kollektive gruppeforsikring betales af den rente, som tilskrives af det enkelte medlems årlige bidragsindbetalinger og opsparede formue. For at sikre at rentetilskrivningen kan dække den højere præmie til gruppeforsikringen, har det været nødvendigt at hæve mindstebidraget for nye medlemmer. På den baggrund er det månedlige mindstebidrag for nye medlemmer hævet til kr. (efter AMB) pr. 1. januar For eksisterende, bidragsbetalende medlemmer, vil mindstebidragets størrelse afhænge af den opsparede formue. Disse ændringer informerede pensionskassen om i sidste nummer af MP Nyt (februar 2005), ligesom MP efterfølgende skrev til alle de berørte medlemmer, bl.a. med en orientering om den fremtidige regulering af mindstebidraget. Det gav anledning til en del medlemsreaktioner, og på den baggrund har MP s bestyrelse nu tilpasset reglerne. Årlig regulering 1. januar Det månedlige mindstebidrag på kr. (efter AMB) for nye medlemmer vil fremover blive reguleret hver den 1. januar med en sats, der svarer til den generelle overenskomstmæssige lønregulering første gang den 1. januar Nye overenskomstansatte medlemmer af MP vil fremover kun være omfattet af gruppeforsikringen, hvis deres bidragsindbetaling overstiger mindstebidraget, mens privatansatte, selvstændige og selvbetalere ikke kan optages i MP med et bidrag, der er mindre end mindstebidraget. Selvstændige og selvbetalere skal fremover tage stilling til, om de vil indbetale et fast, ureguleret bidrag, eller om de vil lade bidragsindbetalingen regulere hver den 1. januar med samme sats som mindstebidraget. Hvis du har spørgsmål til ændringerne, er du meget velkommen til at kontakte MP s medlemsgruppe. 2

3 MP hedder nu MP Pension På årets generalforsamling var der tilslutning til en ajourføring af pensionskassens navn. Nu hedder den MP Pension. Siden sin start i 1960 har din pensionskasse heddet Magistrenes Pensionskasse. Det lange navn har dog givet anledning til praktiske problemer, hvortil kommer, at psykologerne, der jo også er med i MP, ikke nævnes i navnet. Desuden har pensionskassen i flere år måttet leve uden logo, idet det gamle logo i praksis er kasseret, uden at et nyt er blevet vedtaget. - Da vi havde behov for at have et kendetegn, som vi blandt andet kan bruge i vores publikationer, var det samtidig naturligt at tage en drøftelse af, om vores navn nu også var fulgt med tiden, fortæller MP Pensions bestyrelsesformand, Kaj Thomsen. For magistre og psykologer Bestyrelsen har været igennem en proces, hvor konklusionen blev, at pensionskassen fremover bør hedde MP Pension med undertitlen: Pensionskassen for magistre og psykologer. Dermed står den hidtil anvendte forkortelse MP altså ikke længere for Magistrenes Pensionskasse, men for Magistre og Psykologer. Og det bakkede generalforsamlingen altså op. Navneændringen betyder også, at pensionskassen nu hedder det samme som det domæne, der er linket til en stor del af den kommunikation, som pensionskassen har med sine medlemmer, nemlig Penge og dynamik Samtidig får MP Pension et nyt logo. Logoet skulle gerne være pænt og markant, men desuden også sende signaler om MP Pensions værdier. Ovalen signalerer dels, at pensionskassen har et professionelt forhold til penge (den knipsede mønt), og dels at MP Pension er dynamisk og menneskelig (runde former i bevægelse). Undertekstens typografi skal udtrykke det solide fundament, som MP Pension er under mange familiers økonomi. - Vi håber, at vi har lavet en justering af både navn og logo, som vil være tidssvarende i mange år frem i tiden, slutter Kaj Thomsen. 3

4 God selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Først fik de børsnoterede selskaber deres Emma Gad med Nørby-udvalgets anbefalinger om god selskabsledelse. Så kom turen til arbejdsmarkedspensionsinstitutterne. Bestyrelsen har taget stilling til anbefalingerne. En arbejdsgruppe under Pensionsmarkedsrådet udarbejdede i 2004 en rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. Det vil sige for de tværgående pensionskasser og livsforsikringsselskaber, der har overenskomstbaserede arbejdsmarkedspensioner som forretningsområde. Virksomheder, der udbyder arbejdsmarkedspensioner, adskiller sig fra andre pensionsinstitutter på flere måder. Blandt andet ved, at deres ordninger Sådan forholder MP sig til anbefalingerne Bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar De overordnede krav til bestyrelse og direktion med hensyn til strategisk ledelse og finansiel og ledelsesmæssig kontrol er reguleret af lovgivningen. Men de er også fremhævet i rapporten om god selskabsledelse, hvor det blandt andet er anbefalet, at der udarbejdes en politik for forholdet til kerneinteressenterne, dvs. aftaleparterne bag pensionsordningen og pensionskassens medlemmer. I MP har vi udarbejdet et værdigrundlag og en kommunikationspolitik, som kan ses på MP s hjemmeside under menupunktet Om MP. Arbejdsgruppen anbefaler, at der følges op på, om opgaverne i pensionskassen varetages formålstjenligt, og at dette sker igennem benchmarking af afkast, omkostninger, service og rådgivning. MP s bestyrelse har mulighed for at vurdere en række nøgletal for branchen både igennem de sammenligninger af afkast og omkostninger, som MP s administration udarbejder, og via de statistikker, Finanstilsynet offentliggør. Og når det gælder benchmarking for service og rådgivning, har MP periodisk lavet undersøgelser af medlemmernes tilfredshed med MP s serviceniveau mv. På det område mangler man dog egentlige sammenligninger på tværs af branchen. Det drøftes nu med andre pensionsinstitutter. På linie med Nørby-udvalget anbefaler arbejdsgruppen, at bestyrelsen en gang årligt evaluerer sit arbejde og samarbejdet med direktionen. I MP har evalueringer været gennemført de sidste par år. Med hensyn til investeringsområdet anbefales det desuden, at bestyrelsen forholder sig til udøvelsen af sine ejerbeføjelser. MP har igennem mange år investeret på grundlag af et sæt retningslinier, hvori der er stillet krav til de virksomheder, der investeres i. I dag foretager MP screening af selskaber, hvori indgår kriterier som netop god selskabsledelse, arbejdsmiljø, miljø og overholdelse af menneskerettigheder. Resultatet af en screening kan være et salg af den pågældende aktie. Pensionskassen har kun i begrænset omfang mulighed for at udøve aktivt ejerskab ved at møde frem på generalforsamlingerne i de mange selskaber, MP investerer i, og da slet ikke i de udenlandske selskaber. Hvor det er muligt, kan MP dog reagere over for enkeltselskaber, eventuelt i et samarbejde med andre investorer, der deler pensionskassens værdigrundlag. Bestyrelsens sammensætning Ifølge arbejdsgruppen rummer sammensætningen af bestyrelsen i arbejdsmarkedspensionsinstitutter en risiko for en vis ensidighed og ensartethed i 4

5 er overenskomstbaserede, og at det er medlemmerne/arbejdsmarkedets parter, der ejer dem. Arbejdsgruppen blev nedsat på baggrund af det såkaldte Bremer-udvalgs rapport fra 2003 om større valgfrihed i pensionsopsparingen. Pensionsmarkedsrådet har efterfølgende tilsluttet sig arbejdsgruppens anbefalinger. Det er op til det enkelte pensionsinstitut at beslutte, i hvilket omfang arbejdsgruppens anbefalinger skal følges. MP s bestyrelse har behandlet rapporten indgående, herunder blandt andet haft et møde med formanden for arbejdsgruppen bag rapporten, fhv. adm. direktør i PKA, Bent Nyløkke Jørgensen. Arbejdsgruppens anbefalinger vedrører følgende områder: 1) bestyrelsens og direktionens opgaver og ansvar, 2) bestyrelsens sammensætning, 3) bestyrelsens størrelse, uddannelse og aflønning (gælder også direktionens løn), 4) bestyrelsens arbejdsform, åbenhed og information. Nedenfor omtales, hvordan MP har valgt at håndtere arbejdsgruppens anbefalinger. bestyrelsesmedlemmernes indsigter og kompetence. Derfor anbefales det, at de organisationer, der udpeger medlemmer til bestyrelsen, skærper opmærksomheden om bestyrelsens sammensætning. Selv om medlemmerne igennem urafstemning vælger flertallet af bestyrelsesmedlemmerne, har de udpegende organisationer ifølge arbejdsgruppen ansvaret for, at bestyrelsen har den fornødne kompetencemæssige bredde. MP har gjort moderorganisationerne bekendt med rapporten og vil drøfte spørgsmålet med dem. Arbejdsgruppen anbefaler, at bestyrelsen forholder sig til, om der skal være en aldersgrænse for bestyrelsesmedlemmer. MP s bestyrelse mener ikke, at det er naturligt eller nødvendigt med en aldersgrænse. Bestyrelsesmedlemmer skal kunne vælges af og blandt samtlige medlemmer af pensionskassen. Bestyrelsens størrelse og uddannelse og aflønning af bestyrelse og direktion. Det er arbejdsgruppens opfattelse, at en bestyrelse normalt ikke bør bestå af mere end fem til syv medlemmer, ekskl. eventuelle medarbejdervalgte. I MP består bestyrelsen af syv medlemmer, og det er efter bestyrelsens opfattelse et passende antal. Med hensyn til uddannelse anbefaler arbejdsgruppen, at bestyrelsen fastlægger et generelt introduktionsforløb til bestyrelsesarbejdet, og at nye bestyrelsesmedlemmer tilbydes et individuelt uddannelsesforløb. I MP har man igennem mange år levet op til disse anbefalinger. Herudover gennemføres løbende efteruddannelse af bestyrelsen, idet der i tilknytning til bestyrelsesmøder og bestyrelsesseminarer undervises i relevante emner. Om aflønningen af bestyrelse og direktion fremhæver arbejdsgruppen, at der ikke bør udformes incitamentsprogrammer eller resultataflønning, idet det kan medføre en kortsigtsinteresse, der er i modstrid med pensionsinstituttet og dermed medlemmernes langsigtede interesse. MP s bestyrelse er helt enig i denne anbefaling. Arbejdsgruppen anbefaler i øvrigt åbenhed om aflønningen, og dette lever MP også op til, jf. oplysningerne herom i årsrapporten. Bestyrelsens arbejdsform, åbenhed og information Bestyrelsens forretningsorden bør ifølge arbejdsgruppen gennemgås regelmæssigt af den samlede bestyrelse. I MP underskrives forretningsordenen af nyindtrådte medlemmer, og i den forbindelse sker der en gennemgang af forretningsordenen i den samlede bestyrelse. MP lever op til anbefalingen om at vedtage en informations- og kommunikationspolitik, der som ovenfor nævnt er offentliggjort på pensionskassens hjemmeside. Arbejdsgruppen har endelig givet nogle anbefalinger om indholdet af årsrapporten, blandt andet om investeringsstrategien, om de enkelte bestyrelsesmedlemmers stilling, bestyrelsesposter og alder mv. Disse oplysninger fremgår af MP s årsrapport. Den foreliggende rapport om god og effektiv selskabsledelse har været et nyttigt bidrag til den debat, der bør være om et pensionsinstituts ledelse. Bestyrelsen vil løbende følge udviklingen på området. 5

6 Klar, parat, flyt ind MP s nybyggerier i Ørestad og Holbæk er nu færdigbyggede og indflytningen er i fuld gang. Udlejningen er gået fint næsten alle boliger i Holbæk er lejet ud, og over halvdelen af lejlighederne i Ørestad er allerede beboet. Markedet for lejeboliger er trængt. Attraktive boliglån med lave renter og afdragsfrihed har bevirket, at mange vælger at investere i egen bolig. Hertil kommer, at udbuddet af lejeboliger generelt er temmelig stort. Det kunne mærkes på det indledende antal henvendelser, som Kuben modtog vedrørende MP s nybyggerier Karen Blixen Parken i Ørestad og Artillerihusene i Holbæk. Karen Blixens amar kanske park Der er virkelig kommet liv i Ørestad Nord på Amager, og udviklingen føres an af DR, Københavns Universitet og IT-Universitetet. De eksklusive lejelejligheder i Karen Blixen Parken har en ganske unik beliggenhed, nabo til det nye DR og Amager Fælled, tæt på Christianshavn og Islands Brygge. Ifølge direktør Paw Engsbye fra Kuben kan det tydeligt mærkes, at københavnerne er meget interesserede i Ørestad: - Selv om der er mange nybyggerier i Ørestad, er der kommet mange henvendelser vedrørende Karen Blixen Parken. 6

7 Fremmødet til åbent hus arrangementerne har også været meget fint. Nu er over halvdelen af lejlighederne i Karen Blixen Parken lejet ud, og Kuben modtager stadigvæk mange henvendelser. Men lejlighederne i Karen Blixen Parken har flere konkurrenter. De konkurrerer ikke bare med ejerboliger og andelsboliger. Lejlighederne i Ørestad er også i skarp konkurrence med et ganske stort udbud af lejeboliger, både i Ørestad og i resten af København. er så godt som udlejet. Det skyldes tre ting: Boligerne er ligesom Karen Blixen Parken af en meget høj kvalitetsmæssig standard, de ligger meget centralt midt i Holbæk, og der er kun ganske få private udlejningsbyggerier i Holbæk. Artillerihusene er opført på den nedlagte kasernegrund midt i Holbæk og er familievenlige boliger med grønne oaser, legepladser, gode indkøbsmuligheder og kort afstand til offentlige transportmidler. De kasernebygninger, som stadig er tilbage, er fredede og skal blandt andet huse et kulturhus. - Fremmødet til de åbne huse i Holbæk har været ganske overvældende. Både første og anden gang mødte mere end 200 mennesker op for at se den møblerede prøvebolig og gå en tur på kasernearealet. Klik dig vej til byggerierne Vil du vide mere om Karen Blixen Parken og Artillerihusene, kan du klikke ind på og eller ringe til Kuben Ejendomsadministration A/S på Artillerihusene i hjertet af Holbæk Allerede fra begyndelsen har der været en stor interesse for Artillerihusene, og det dejlige boligbyggeri midt i Holbæk Åbent hus arrangementerne i Holbæk har været en udelt succes. Paw Engsbye fra Kuben beretter: 7

8 MP på vej ind i Pensionsinfo Som en service over for medlemmerne tilsluttede MP sig pensionsportalen Pensionsinfo i slutningen af 2004, men pensionskassen kan først komme på portalen i er en borgerservice, der har til formål at give den enkelte pensionsopsparer et samlet overblik over egen opsparing i pensions- og pengeinstitutter samt oplysninger om pensioner fra det offentlige. I MP s årsrapport 2004 skrev vi, at oplysninger om opsparingen i MP forventedes at kunne ses på Pensionsinfo fra efteråret Foreningen Pensionsinfo, der står for udvikling og drift af Pensionsinfo, har imidlertid meddelt, at det har været nødvendigt at fastlægge et nyt dataformat og dataindhold, og at det også vil være nødvendigt at udvikle en ny teknisk platform for borgerservicen. Udviklingen heraf kan ikke forventes afsluttet før 1. april Du vil derfor tidligst kunne se dine MP-oplysninger på Pensionsinfo fra dette tidspunkt. Pensionsordningen skal tilpasses det lave renteniveau De senere års meget lave renteniveau harmonerer dårligt med den traditionelle pensionsopsparing med en lovet minimumsrente i hele pensionens levetid. I de senere år har det været nødvendigt for pensionsinstitutterne at tilpasse sig det lave renteniveau ved at føre en forsigtig investeringsstrategi med en lille aktieandel og med vægt på en kortsigtet styring af de forskellige tabsrisici. Det er sket på bekostning af den tidligere strategi om maksimering 8

9 af det langsigtede afkast, hvor der i højere grad tages udgangspunkt i pensionsopsparingens lange sigte. For at genskabe større frihedsgrader for investeringerne til gavn for indtjeningen og dermed de fremtidige pensioner, må MP nu på linje med andre pensionsinstitutter - tilpasse sig det (vedvarende) lave renteniveau ved at introducere en ny pensionsordning, som indeholder en begrænsning af løfterne for den fremtidige opsparing. Med det sigte har bestyrelsen igangsat en analyse af pensionsordningen i MP. Samtidig ønsker bestyrelsen at modernisere ordningen med eventuelle valgmuligheder på ydelsessiden og/eller investeringssiden, som medlemmerne måtte efterspørge. Umiddelbart forekommer det naturligt, at MP følger eksemplet fra andre pensionsinstitutter med at etablere en ny ordning med en lavere grundlagsrente, fx på 0 %. En ny ordning vil umiddelbart kun omfatte nye medlemmer, og dermed kun på længere sigt medvirke til en begrænsning af pensionsløfterne. Nyt grundlag og flere valgmuligheder Hvis de eksisterende medlemmer skal overflyttes til en ny ordning med en lavere grundlagsrente, vil det kræve hvert enkelt medlems forudgående samtykke. Det vil derfor være afgørende, at de eksisterende medlemmer har et incitament til at flytte ordning, fx at der forventes et højere afkast på grund af de større frihedsgrader for investeringerne. Samtidig kan en ny ordning gøres mere attraktiv gennem introduktion af nye valgmuligheder, fx ratepension, valgfri børnepension og mulighed for individuel tilpasning af risikodækningerne (dækning ved invaliditet og død). Disse og mange andre emner skal analyseres og drøftes med organisationerne og medlemmerne i løbet af 2005 med henblik på forelæggelse og vedtagelse på generalforsamlingen i april 2006, jf. tidsplanen i den nedenstående faktaboks. Læs også mere om faldet i minimumsforrentningen i baggrundsartiklen på side 10. Vejen til en ny pensionsordning i MP På siderne 8, 10 og 12 kan du læse om bestyrelsens overvejelser om at indføre en ny pensionsordning og om baggrunden for overvejelserne. Her skitseres de forskellige faser, der skal føre frem til den ny ordning. Analyse: Analysefasen har været i gang siden januar og strækker sig frem til august måned, hvor bestyrelsen på et seminar den 26. august 2005 drøfter oplæg fra administrationen og fra eksterne konsulenter, som er knyttet til projektet. Høring: På baggrund af bestyrelsesseminaret udarbejdes oplæg til brug for bestyrelsens drøftelser af en ny pensionsordning med MP s moderorganisationer: Dansk Magisterforening, Dansk Psykolog Forening og Gymnasieskolernes Lærerforening. Drøftelserne kommer til at foregå i oktober Et oplæg til debat om ny pensionsordning drøftes derefter med MP s medlemmer på fire debatmøder i november, Møderne planlægges afholdt i København, Odense, Århus og Aalborg. Forud for møderne udsendes materiale til brug for deltagelsen i debatmøderne. Der etableres samtidig et debatforum på pensionskassens hjemmeside, hvor medlemmerne får lejlighed til at fremføre synspunkter og stille spørgsmål. Medlemsundersøgelser, formentlig i form af fokusgrupper, kan komme på tale i denne fase. Beslutning: Bestyrelsen vil på baggrund af de foregående to faser udarbejde forslag til ny pensionsordning, der fremlægges på generalforsamlingen i Den holdes den 25. april 2006 i Århus med forudgående udsendelse af forslag til vedtægtsændringer til samtlige medlemmer. Gennemførelse: Afhængig af generalforsamlingens vedtagelse af en ny pensionsordning må der påregnes et til to år til selve gennemførelsesfasen. Ikke mindst udvikling og test af de nødvendige it-systemer kræver tid. En ny pensionsordning vil hermed kunne forventes indført pr. 1. januar Læs mere om den faldende rente på næste side. 9

10 Den faldende forrentning af pensionsopsparingen Den traditionelle pensionsopsparing bygger på en lovet minimumsforrentning (grundlagsrente). Finanstilsynet fastsætter den maksimale grundlagsrente, som må anvendes ved oprettelse af nye pensionsaftaler. I perioden frem til 1993 var det tilladt at oprette pensionsaftaler med en grundlagsrente på op til 4,5 %. I MP anvendte man en grundlagsrente på 4,25 %. Det forekom uproblematisk at love en forrentning af den størrelse i en periode, hvor obligationsrenten bevægede sig i omegnen af 20 %. Efterfølgende er obligationsrenten imidlertid faldet til det historisk lave niveau, som eksisterer i dag. Fra midten af 90 erne har obligationsrenten efter skat ikke kunnet matche de ovennævnte grundlagsrenter. I takt med rentefaldet har Finanstilsynet derfor nedsat den maksimale grundlagsrente i flere omgange en udvikling som også afspejles i MP s ordninger, hvor grundlagsrenten i nyoprettede pensionsaftaler blev nedsat fra 4,25 % til 3,5 % pr. 1. januar 1993, yderligere til 3 % pr. 1. januar 1996 og endelig til 1,5 % pr. 1. juli Et tveægget sværd Den faldende rente er et tveægget sværd. På den ene side giver rentefaldet kursgevinster og dermed et højere afkast af investeringen i obligationer. På den anden side skal der løbende reinvesteres til en lavere rente, som på sigt gør det vanskeligere at opfylde pensionsforpligtelserne. Når obligationsrenten er mindre end den grundlagsrente på 4,25 %, som fortsat gælder for godt halvdelen af pensionsopsparingen i MP, skal der reserveres betydelige ekstra midler til at sikre de fremtidige pensionsudbetalinger. Da rentefølsomheden på de meget langsigtede pensionsforpligtelser samtidig er betydeligt større end rentefølsomheden på obligationerne, har rentefaldet reduceret pensionsinstitutternes reserver mest i de gamle pensionskasser, som opererer med en kombination af høj grundlagsrente og livsvarige ydelser. Den negative effekt af rentefaldet blev i øvrigt forværret gennem en radikal omlægning af pensionsafkastbeskatningen i 1998 (Pinsepakken) og de efterfølgende år. Den variable realrenteafgift på primært obligationsafkast blev omlagt til en fast enhedsbeskatning på al afkast af alle typer af investeringer. Under de gældende markedsvilkår med lav inflation og lav rente ville realrenteafgiften falde bort, hvorfor omlægningen indebar en betydelig stramning af beskatningen. Begrænset investeringsfrihed Med den ovennævnte udvikling opstod også en diskussion om rækkevidden af de afgivne pensionsløfter herunder om der var forskel på de individuelle ordninger i livsforsikringsselskaber og de obligatoriske og kollektive ordninger i pensionskasser. Herom udtalte Kammeradvokaten i 1998: Pensionsløfterne er juridisk bindende og skal opfyldes af såvel livsforsikringsselskaber som pensionskasser uanset udviklingen i renteniveauet. En nedsættelse af pensionsløfterne vil derfor kræve et forudgående samtykke af det enkelte medlem. Det kan virke uhensigtsmæssigt i en obligatorisk og kollektiv pensionsordning som MP s, at nogle medlemmer (typisk ældre medlemmer) har et løfte om en højere forrentning end andre medlemmer (typisk yngre medlemmer). Hidtil har alle da også fået den samme forrentning af deres opsparing, idet forskellene i grundlagsrenten er udlignet ved en såkaldt opfyldningsbonus. Den ens forrentning af al opsparing er i øvrigt et lovfæstet princip for fordelingen af de indtjente overskud. Spørgsmålet om en forskelsbehandling opstår kun i den ekstreme situation, hvor afkastet vedvarende er så lavt, at der ikke kan tildeles opfyldningsbonus. Når obligationsrenten ikke kan matche grundlagsrenten, er pensionsinstitutterne i stigende grad afhængig af afkastet fra øvrige investeringsaktiver, primært fra de mere risikobetonede aktier. Det harmonerede fint med, at Finanstilsynet i slutningen af 90 erne gav mulighed for under visse betingelser om reservernes størrelse at øge aktiernes andel af investeringerne. Den store nedtur på aktiemarkederne i årene forårsagede imidlertid en yderligere udhulning af pensionsinstitutternes reserver. Dermed er råderummet for aktieinvesteringer nedsat, og investeringsaktiviteten har i de senere år været koncentreret om at holde trit med de stigende pensionsforpligtelser, idet det har været nødvendigt at afdække risikoen for tab ved yderligere rentefald, dels ved at fastholde en stor del af investeringerne i obligationer, dels ved at investere i forskellige finansielle instrumenter. I MP kan denne udvikling aflæses i aktiernes faldende andel af investeringerne, fra 40 % i 2000 til 15 % i dag. 10

11 Stor travlhed i Maison Danice Det kunne næsten se ud som om ferien allerede er forbi i Maison Danice, der er pensionskassens ferietilbud i Nice til medlemmerne. Udlejningen ser nemlig allerede nu ud til at nå nye højder her i I årets første fem måneder er der udlejet, hvad der svarer til 68 % af hele årets kapacitet i den sydfranske ejendom. Det er den største efterspørgsel nogen sinde. MP Pension ejer sammen med to andre pensionskasser (DIP og JØP) Maison Danice, der er centralt placeret i hovedbyen for Côte D Azur. De i alt 15 lejlighederne kan lejes af medlemmer af de tre pensionskasser og de hertil hørende faglige organisationer. Har du planer om en tur til Nice til efteråret, skal du skynde dig, hvis du er interesseret i at leje en af ejendommens lejligheder. De koster mellem 2.400,- og 5.000,- kr. for en uge, afhængig af størrelse (et eller to værelser) og tidspunkt. Læs mere på MP siger ja til LD og nej til SP MP siger ja til at modtage opsparing fra Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD), men nej til opsparingen fra Den Særlige Pensionsopsparing (SP). Fra 1. juli 2005 kan opsparingen i LD flyttes til et pensionsinstitut. Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer, der har opsparing i LD, kan overføre denne til MP, enten til deres almindelige pensionsordning eller til opsparingsordningen i MP. Ved flytningen opkræver LD et gebyr på 60 kr. plus 0,4 % af indeståendet. MP opkræver ikke noget gebyr, men ved overførsel til den ordinære pensionsordning vil der i nogle tilfælde skulle afgives tilfredsstillende helbredsoplysninger. Der er dog nogle forhold omkring LDmidlernes placering, udbetaling og beskatning, som man bør være opmærksom på. Hos LD kan opsparingen placeres i puljer. Det kan den ikke i MP. LD udbetaler opsparingen som et engangsbeløb. Hos MP udbetales opsparingen som en livsvarig alderspension. Endelig beskattes engangssummen hos LD med en afgift på 25 % af det indbetalte beløb (inkl. renter) indtil 31. december 1979 og på 40 % af renterne for tiden efter 31. december Hos MP bliver de løbende udbetalinger indkomstbeskattet. Ønsker du at overføre din LD-opsparing til MP, kan du få mere at vide ved at henvende dig til MP s aktuarafdeling. Fra 1. januar i år har det været muligt at flytte opsparingen i SP fra ATP til et pensionsinstitut. Lovgivningen kræver imidlertid, at SP-ordningen skal separeres og således ikke indgå på medlemmernes ordinære pensionsordning. Der er i det hele taget ganske mange regler for modtagelse og behandling af SP-opsparingen, som ville kræve store tilpasninger og udvikling af nye it-systemer. Bestyrelsen har derfor vedtaget, at MP ikke skal tilbyde at modtage SP-opsparingen. 11

12 B PP DANMARK K MMENTAR Det ny MP Pension Du sidder nu med en ny udgave af MP Nyt i hånden. Ikke kun med friske nyheder, men også med et nyt layout. Dertil kommer, at pensionskassen fra og med generalforsamlingen i april har skiftet navn fra Magistrenes Pensionskasse til MP Pension. Nok er disse ajourføringer og moderniseringer udtryk for noget ydre. Men de symboliserer alligevel også, at bestyrelsen er i gang med en række ændringer af pensionsordningen. For ganske få år siden var det ikke god tone at stille spørgsmål ved den garanterede mindsterente som basis for pensionerne. Udviklingen i de senere år har imidlertid gjort det nødvendigt at tænke i andre baner. Vi lever i dag i en verden præget af et ekstremt lavt renteniveau. En lav rente rimer ikke godt på høje pensionsforpligtelser, for jo lavere renten er, jo mere skal der hensættes til at betale de fremtidige pensioner. Herved bliver pensionskassens frie reserver mindre, og vi kan ikke tillade os at investere, som vi gerne ville. Alt for megen aktivitet bliver bundet til blot at dække sig af for den lave rente. Bestyrelsen har derfor iværksat et større projekt, der har etableringen af en ny pensionsordning som målet. Formålet hermed er dobbeltsidet: vi vil gerne ud af den begrænsning i råderummet for investeringerne, som de høje garantier bevirker, og samtidig ønsker vi at give både nuværende og fremtidige medlemmer flere valgmuligheder. Andre pensionsinstitutter har gennemført eller er ved at gennemføre en tilsvarende omlægning, herunder også pensionskasser inden for AC-kredsen. I løbet af efteråret er vi klar til at præsentere de nye muligheder. Vi vil til den tid præsentere forslagene og lægge op til en god debat, som vi håber, at du vil deltage i. Indtil da vil jeg ønske alle en god sommer. Kaj Thomsen Formand for bestyrelsen i MP Pension Tid til pensionsrådgivning Alle medlemmer af MP er velkomne til at aftale tid til pensionsrådgivning. Det kan fx ske i vores lokaler i København, hvor vi holder åbent alle ugens dage fra ; fredag lukker vi dog Kongensgade 38, Odense Torsdag den 1. september Mandag den 3. oktober Mandag den 7. november Torsdag den 8 december Også uden for hovedstadsområdet er der mulighed for at få MP-rådgivning. I tabellerne herunder kan du se, hvor og hvornår du kan få rådgivning i andet halvår af Uanset hvor du bor, er Østergade 19, Aalborg Fredag den 2. september Tirsdag den 4. oktober Tirsdag den 8. november Fredag den 9. december du velkommen til at ringe til medlemsafdelingen på og aftale en tid til pensionsrådgivning. Vesterbro Torv 1-3, Århus Fredag den 2. september Tirsdag den 4. oktober Tirsdag den 8. november Fredag den 9. december Redaktion: Uffe Wang (ansv.). Tilrettelæggelse: Grandjean Kommunikation. Foto: Highlight A/S, Scanpix. Tryk: Fihl-Jensen Grafisk Produktion A/S. Oplag: MP Pension, Lyngbyvej 20, 2100 København Ø, telefon , telefax , Åbningstider: Mandag - torsdag , fredag

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11.

Indhold. Forord 3. Femårsoversigt hovedtal 4. Årets resultat 5. Forrentning af pensionerne 9. Medlemsudviklingen 11. Årsrapport 2006 006 Indhold Forord 3 Femårsoversigt hovedtal 4 Årets resultat 5 Forrentning af pensionerne 9 Medlemsudviklingen 11 Medlemsservice 12 Investeringerne 14 Risikoforhold 19 Ledelse og ledelseshverv

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015

Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Referat af generalforsamlingen den 21. april 2015 Den 21. april 2015 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger

Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Pensionsmarkedsrådets rapport om bestandsopdelinger Juni 2005 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens kommissorium...3 1.2 Arbejdsgruppens sammensætning...3 1.3 Arbejdsgruppens opgave...4 1.4 Baggrund...4

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00. PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 24. APRIL 2015 KL. 13.00 PÅ HOTEL SCANDIC, KØBENHAVN 24. april 2015 Det fuldstændige generalforsamlingsmateriale og Årsrapport 2014 er offentliggjort

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014

Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Referat af generalforsamlingen den 24. april 2014 Den 24. april 2014 kl. 10.30 afholdtes på Hotel Radisson Blu Scandinavia, Amager Boulevard 70, København ordinær generalforsamling i Pensionskassen for

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00. PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. REFERAT AF GENERALFORSAMLING I LÆGERNES PENSIONSKASSE FREDAG DEN 12. APRIL 2013 KL. 13.00 PÅ HOTEL HVIDE HUS, AALBORG 22. april 2013 Dagsordenen og en kort oversigt over forslagene til generalforsamlingen

Læs mere

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner

25. maj 2004. Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner 25. maj 2004 Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner Indholdsfortegnelse side 1. Indledning 1 1.1. Arbejdsgruppens kommissorium 1 1.2. Arbejdsgruppens sammensætning 1 1.3.

Læs mere

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015

Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale. Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Pensionskassen for Socialrådgivere, Socialpædagoger og Kontorpersonale Referat af generalforsamlingen den 13. april 2015 Den 13. april 2015 kl. 10.30 afholdtes i DGI Byen - CPH Conference, Tietgensgade

Læs mere

Hvad ved du om din pension?

Hvad ved du om din pension? Hvad ved du om din pension? PENSIONSMARKEDSRÅDET Udgiver: Pensionsmarkedsrådet Ansvarshavende redaktør: Professor dr. jur., Linda Nielsen Redaktionel rådgiver: Communiqué as. Redaktionen: Pensionsmarkedsrådet

Læs mere

Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger

Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger Demokrati og åbenhed om pensionsinstitutternes investeringsbeslutninger Betænkning nr. 1306 ØKONOMIMINISTERIET Kronologisk fortegnelse over betænkninger 1259 Aktivering og arbejdsløshed - måling og afgrænsning

Læs mere

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014

Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Referat: Ordinær generalforsamling 2014 i MP Pension Pensionskassen for Magistre & Psykologer 29. april 2014 Formalia Antal fremmødte 328 Fuldmagter til bestyrelsen 76 Fuldmagter til 3. mand 486 Instruktionsfuldmagter

Læs mere

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer

Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Generalforsamling i Pensionskassen for Farmakonomer Tirsdag den 28. april 2015 kl. 19.00 i IDA Mødecenter, Kalvebod Brygge 31-33, 1780 København V. Referat Formand Jesper Hjetting bød velkommen: Kære alle

Læs mere

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014

Udviklingen på værdipapirmarkederne fra januar 2012 og til august 2014 BERETNING 2012-2013 Forord De sidste par år er udviklingen langsomt og ret usikkert gået i retning af spirende optimisme og bedre udsigter, både i Danmark og udlandet. Der er grund til at understrege

Læs mere

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning

september 2013 stor formue sparer Mange OMkOstninger det kan næsten altid blive lidt bedre Med blikket fremad sådan er din PensiOnsOrdning september 2013 Side 2: sådan er din PensiOnsOrdning Side 3: ny HJeMMeside Side 8 stor formue sparer Mange OMkOstninger Lægernes Pensionskasse står stærkt: Formuen på 70 mia. kr. giver betydelige stordriftsfordele,

Læs mere

PENSIONSMARKEDSRÅDET. Rapport fra Pensionsmarkedsrådet

PENSIONSMARKEDSRÅDET. Rapport fra Pensionsmarkedsrådet PENSIONSMARKEDSRÅDET Rapport fra Pensionsmarkedsrådet 2000/2001 Finanstilsynet Frederiksberg, marts 2001 ISBN 87-7011-004-2 ISSN 1398-4667 Pris: Kr. 50,00 sælges gennem boghandlere Rapporten findes også

Læs mere

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister

Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé Kapitel 2 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Forord og resumé 1.1 Pensionsindbetalinger og dækningsgrader for fremtidige pensionister 1.2 Investeringsstrategier og rentegaranti 1.3 Investeringsafkast 1.4 Omkostninger

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådets redegørelse om samspillet mellem offentlig førtidspension og invalidedækning i arbejdsmarkedspensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Maj 2007 ISBN 87-7985-046-4 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 juni 2012 Side 2 80 pct. tog imod omtegningstilbud Side 2 Ny livssituation overvej din pension Side 6 Fristende andelsboliger Hvis du undgår fælderne, kan andelsboliger for tiden være et både fristende

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk ÅRSRAPPORT 2014 JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk Indhold Ledelsens beretning Overblik 2014 3 Forord 4 Ledelsesberetning 5 Investeringer 12 Forventninger til 2015 16 Honorar og aflønning

Læs mere

INFORMATION OM OMTEGNING

INFORMATION OM OMTEGNING INFORMATION OM OMTEGNING FORDELE VED NY ORDNING Din pensionsopsparing bliver forøget med en omtegningsbonus. ULEMPER VED NY ORDNING Pensionen vil med års mellemrum blive sat ned i den nye ordning, hvis

Læs mere

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA

Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg. Januar 2005. Frank Aaen og Henning Hansen CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen CASA CASA Pensionsopsparing - fra ØD til frit valg Januar 2005 Frank Aaen og Henning Hansen Center for Alternativ Samfundsanalyse

Læs mere

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled

Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled maj 2014 Tillidsrepræsentanterne: De vigtige bindeled Side 2 Unipension øverst på podiet Pensionskassernes investeringsafkast i 2013 er de bedste i den danske pensionssektor Side 4 Investeringer i fossile

Læs mere

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER

EN PENSIONSKASSE KUN FOR LÆGER APRIL 2013 Side 2: HAR du den RIGtIGE PENSIONSORdNING Side 5: NåR OmKOStNINGER bliver til INdtÆGt Side 6 SLUt med PAPIR OG PORtO Fremover vil du i højere grad modtage information fra pensionskassen digitalt

Læs mere

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger

Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådets rapport om Unit Link i danske pensionsordninger Pensionsmarkedsrådet Marts 2006 ISBN 87-7985-037-5 Indholdsfortegnelse Pensionsmarkedsrådets anbefalinger 4 I.... Sammenfatning 5 II....

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU November 2006 HER OG NU s femte udgave i 2006 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Nye tider i TDC? Spørgeskemaundersøgelsen om de Individuelle lønsamtaler 2006 Overenskomst

Læs mere

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk

Årsrapport. Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Årsrapport 2011 Industriens Pensionsforsikring A/S www.industrienspension.dk kundeservice@industrienspension.dk Nørre Farimagsgade 3 Telefon + 45 33 66 80 80 CVR-nr. 16614130 DK 1364 København K Fax +

Læs mere

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD

Baggrund PENSION AF KLAUS KRØIGAARD PENSION AF KLAUS KRØIGAARD Baggrund MP Pension, tidligere Magistrenes Pensionskasse, har 54.000 medlemmer, alle med en akademisk uddannelse inden for de fagområder, der dækkes af magistre herunder gymnasielærere

Læs mere

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger

Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Din pension 2014 Pensionskassen for Jordbrugsakademikere & Dyrlæger Generalforsamling 2015 Se indlæg Partnerskab for livet Side 3 På vej mod et lavrentesamfund Side 8 Flotte afkast sikrer pensionen Side

Læs mere

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse

Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Årsrapport for 2009 Arkitekternes Pensionskasse Lyngbyvej 20 DK-2100 København Ø (CVR-nr. 22 07 86 15) Indhold Side Femårsoversigt hovedtal 3 Femårsoversigt nøgletal 4 Ledelsens beretning 5 Ledelsens påtegning

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02

ÅRSRAPPORT 2013. CVR-nr. 24 26 04 02 ÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 24 26 04 02 FORORD... 4 LEDELSESBERETNING... 5 ÅRET I OVERBLIK... 5 Pensionskassen... 5 Banken... 6 STRATEGISK FUNDAMENT, MISSION OG VÆRDIER... 7 Strategi... 7 Mission... 7 Vision...

Læs mere