Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gassystemets gevinst for samfundet i Indhold. 1. Indledning. 12. november 2015 BDO/DGR. 1. Indledning Resumé af resultater..."

Transkript

1 Gassystemets gevinst for samfundet i november 2015 BDO/DGR Indhold 1. Indledning Resumé af resultater Beregningssituationer Uden gassystemets muligheder Analyseresultater CO 2 -udledning Gasmængder Samfundsøkonomiske meromkostninger Følsomhedsanalyser Forudsætninger Indledning I den langsigtede planlægning af energisystemet i Danmark spiller gassystemet en afgørende rolle i forbindelse med sammentænkning af energisystemer. Gassystemet muliggør en effektiv næsten tabsfri transmission, distribution og lagring af energi til nuværende som nye forbrugssegmenter og kan dermed også formidle transport og lagring af opgraderet biogas og andre VE-gasser. Da gasforbruget forventes at falde væsentligt på længere sigt, er det imidlertid aktuelt at se på værdien af gassystemet i forhold til systemets omkostninger. Værdien af gassystemet i 2035 er i dette notat beregnet som den samfundsøkonomiske lønsomhed. Notatet beskriver analyser af de samfundsøkonomiske omkostninger ved energisystemer med og uden de muligheder for transport og lagring af gas, som et sammenhængende gassystem indebærer. Dok. 15/ /10

2 Mio. DKK/år Analysen er afgrænset, så der ikke ses nærmere på betydningen af mulige regionale VE-gasnet (biogas/syntesegas) med eller uden samspil med det overordnede gasnet. Analysen er desuden afgrænset, så der ikke ses på værdi af gas-systemet til international transit af gas, herunder både forsyning af Sverige, Tyskland og potentiel forbindelse mellem Nordsøen og Polen via det danske system. Medtagelse af transit i analysen vil øge værdien af gassystemet. Analysen er baseret på beregningssituationer i Energinet.dk's værktøj, ADAPT, jf. afsnit 5, der omfatter energibalancer og opgørelser af samfundsøkonomiske omkostninger for de enkelte teknologier og for hele det danske energisystem. Resultaterne er kort resumeret i afsnit 2. I afsnit 3 er analysens beregningssituationer opstillet og uddybet. Analyseresultaterne er nærmere beskrevet i afsnit 4 efterfulgt af en oversigt over forudsætninger i afsnit Resumé af resultater Opgørelser af nettoomkostninger for energisystemet inklusive transportsektoren viser, at gassystemet medfører en samlet samfundsøkonomisk gevinst på ca. 3,3 mia. kr./år i 2035 i en situation med uafhængighed af fossile brændsler til produktion af el og varme, jf. Figur 1. Denne gevinst beregnes, når alternativer til gassen i situationen uden gassystemet vælges sådan, at CO 2 -udledningen er på samme lave niveau som i referencesituationen med gassystemets muligheder og omkostninger. Den lave CO 2 -udledning uden gassystemets muligheder er beregningsmæssigt opnået ved konverteringer til biobrændstoffer i transportsektoren Samfundsøkonomisk gevinst ved gassystemet Transport Industri (procesvarme) Opvarmning El- og FV-sektor ,5 13,3 13,3 mio. ton CO 2 pr. år Høj Høj Lav pris på biofuel Beløb er i 2011-kroner uden indregning af nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktor Figur 1 Samfundsøkonomisk gevinst i Hvis denne konvertering i transportsektoren ikke finder sted, og omkostningerne ved merudledningen af CO 2 på ca. 1,1 mio. ton/år ikke medregnes, vil gassystemet medføre en gevinst på 2,4 mia. kr./år i Dette resultat beregnes også i en følsomhedsanalyse med en lavere pris på biobrændstoffer, der er konkurrencedygtig med fossile brændstoffer, jf. Figur 1. Prisen på biobrændstoffer har altså signifikant betydning for resultatet. Dok. 15/ /10

3 I analysen er det forudsat, at transportsektorens gasforbrug udgør 21 PJ i Senere vurderinger har vist, at dette forbrug på nuværende tidspunkt må forventes at blive væsentligt lavere. Transportsektorens bidrag til den samfundsøkonomiske gevinst kan derfor være væsentligt lavere end beregnet. Bidragene fra industrien samt el- og fjernvarmesektoren (helt uden indregning af transportsektoren) udgør dog tilsammen ca. 2 mia. kr./år, som det fremgår af Figur 1. Cirka halvdelen af de 3,3 mia. kr./år hidrører fra procesvarme til industrien, der i analysen antages at skulle bruge gasolie, hvis ikke der forsynes fra gassystemet eller konverteres til biomasse. Beregningen af værdien af gassystemet er i høj grad afhængig af mulighederne for konvertering til biomasse i industrien, hvorfor der som udgangspunkt er regnet med en tilnærmet, samlet udnyttelse af biomasse svarende til det danske biomassepotentiale. Konvertering af hele industriens gasforbrug til biomasse ved import af biomasse, medfører imidlertid et vist behov for fremstilling af gasformige eller flydende brændsler baseret på biomassen til højtemperaturprocesser. Omfanget heraf og de samlede omkostninger ved en sådan konvertering er ikke nærmere vurderet i analysen. Omkostningsbasen for transport af gas består i væsentlig grad af faste omkostninger uafhængigt af gasmængden. I henhold til energiforligsanalyserne kan visse omkostninger i distributionsleddet reduceres ved bortfald af forbrugssegmenter, såsom gas til husholdninger. Der er taget udgangspunkt i enhedsomkostninger oplyst af Energistyrelsen, så omkostningsbasen her er regnet proportionalt med gasmængden. Samlet er omkostningsbasen beregnet til ca. 760 mio. kr./år, hvilket overslagsmæssigt er ca. 5 pct. lavere end tal anvendt i forbindelse med moderniseringsanalysen. Alle resultater i dette notat er i 2011-kroner og beregnet uden nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktor. Afgrænsningen af analyserne betyder, at der er behov for yderligere regionale/geografiske analyser for at vurdere betydningen af en mulig udvikling af regionale VE-gasnet med eller uden samspil med det overordnede gasnet. 3. Beregningssituationer Der er gennemført samfundsøkonomiske beregninger for følgende beregningssituationer i 2035, der alle forudsætter uafhængighed af fossile brændsler til el og varme: A. Med et gassystem (reference). B. Uden gassystemets muligheder og omkostninger og uden yderligere krav til CO 2 -udledningen. C. Uden gassystemets muligheder og omkostninger, men med krav om samme lave CO 2 -udledning som i referencesituationen (A). Beregningerne for situationerne B og C uden gassystemets muligheder er gennemført med og uden krav til CO 2 -udledningen i forhold til Dok. 15/ /10

4 referencesituationen, fordi der specielt i transportsektoren er flere alternativer til gas både fossile og VE-baserede brændstoffer. Det er imidlertid beregningen for situation C med samme CO 2 -udledning som i referencen, der reelt udtrykker omkostningerne ved ikke at kunne trække på gassystemet. Beregningerne er blevet suppleret med følsomhedsanalyser og overvejelser, der forholder sig til: Lavere priser på biobrændstoffer til transportsektoren Anvendelse af VE-gas lokalt i transportsektoren Alternative brændsler til procesvarme. Alle analyserne er foretaget med værktøjet, ADAPT, der anvender SIVAEL til simulering af el- og fjernvarmesektoren. 3.1 Uden gassystemets muligheder Til at beskrive et energisystem, der ikke kan trække på gassystemets muligheder, er der følgende antagelser opstillede (hvor antagelserne også omfatter referencesituationen, fremgår det af teksten): VE-gas til individuel opvarmning af boliger og erhvervslokaler erstattes af biomasse (træpillefyr) allerede i referencesituationen, da dette er samfundsøkonomisk effektivt. Det er den privatøkonomisk optimale udbygning med individuelle varmepumper, der i referencen fastlægger mængden af VE-gas. Forceret konvertering til varmepumper frem mod 2035 vil give lavere samfundsøkonomiske omkostninger, hvilket vil kunne opnås uafhængigt af gassystemets muligheder. Ca. 50 pct. af VE-gassen til procesvarme erstattes af biomasse. De resterende ca. 1,5 PJ VE-gas fastholdes, da en del af gassen antages at blive produceret lokalt. VE-gas til decentral kraftvarme fastholdes for en række anlæg med en samlet elkapacitet på ca. 250 MW. Da det antages, at gasproduktionen sker lokalt uden store lagerfaciliteter, regnes der ved lastfordelingen i SIVAEL med en meget lav gaspris, så kraftvarmeproduktionen bliver uafhængig af elprisen i simuleringen. Øvrigt decentralt forbrug af VE-gas erstattes af biomasse eller bioolie. VE-gas til central kraftvarme erstattes af bioolie. Naturgas til procesvarme erstattes af gasolie. For referencesituationen er forbruget af biomasse til procesvarme øget med en tredjedel (fra ca. 10 PJ til ca. 16,6 PJ) på bekostning af naturgas i forhold til standardscenariet i ADAPT for 2035, fordi anvendelsen af biomasse isoleret set er samfundsøkonomisk mere effektiv end både naturgas og VE-gas. Med denne konvertering er det danske potentiale for biomasseressourcer tæt på at være udnyttet. Naturgas og VE-gas til transport erstattes af benzin/diesel i beregningssituation B og i et vist omfang af biobrændstoffer i beregningssituation C, så den samlede CO 2 -udledning bliver som i referencen. Der er for enkelhedens skyld set bort fra en eventuel efterspørgselselasticitet i forbindelse med substitutionen af brændsler. Dok. 15/ /10

5 4. Analyseresultater I dette afsnit er samlet udvalgte analyseresultater vedrørende CO 2 -udledning, gasmængder og samfundsøkonomiske omkostninger samt følsomhedsanalyser. 4.1 CO 2 -udledning Resultaterne for CO 2 -udledningen dokumenterer, at udledningen i beregningssituationen uden gassystemet (C) fastholdes på samme niveau på ca. 13 mio. ton/år som i referencen ved justering af brændselsfordelingen i transportsektoren, jf. Tabel 1. Det fremgår desuden, at det er transportsektoren, der er årsag til hovedparten af den samlede udledning fra energi- og transportsektoren. Reference Uden gassystemets muligheder Segment\scenarie nr. A B C El- og FV-sektor 0,9 0,9 0,9 Opvarmning 0,0 0,0 0,0 Industri (procesvarme) 1,5 2,0 2,0 Transport 11,0 11,6 10,4 I alt 13,4 14,5 13,3 Tabel 1 CO 2 -udledning (mio. ton/år). 4.2 Gasmængder Gassystemet kan bidrage væsentligt ved formidling af et gasforbrug på ca. 50 PJ/år. Uden det eksisterende gassystem beregnes gasforbruget at være mindre end det forudsatte anaerobe biogaspotentiale på ca. 25 PJ i 2035, jf. Tabel 2. Overskuddet af gas vil imidlertid kunne anvendes til yderligere produktion af biobrændstoffer, der eksporteres. I beregningssituationerne uden gassystemet er der et markant øget behov for bioolie (flydende biobrændsel) til el- og fjernvarmeproduktion. Merforbruget udgør ca. 5 PJ/år. For enkelhedens skyld er det forudsat, at bioolien til denne anvendelse kan produceres til ca. samme pris som VE-gassen, samt at transportomkostningerne udgør 10 kr./gj. Det er sandsynligt, at prisen for bioolie vil være højere end forudsat, og hvis dette tages i regning, vil det resultere i en lidt højere værdi af gassystemet, se afsnit 4.3. Reference Uden gassystemets muligheder Segment\scenarie nr. A B C El- og FV-sektor 6,8 8,9 8,9 Opvarmning 0,0 0,0 0,0 Industri (procesvarme) 22,2 1,5 1,5 Transport 20,6 0,0 0,0 I alt 49,6 10,4 10,4 Tabel 2 Gasforbrug i 2035 (PJ). Produktionen af VE-gas i analysen fremgår af Tabel 3. Da det er samfundsøkonomisk effektivt at udnytte biogaspotentialet til at producere brint Dok. 15/ /10

6 ved elektrolyse og VE-gas ved termisk forgasning, er det valgt ikke at variere produktionerne heraf af hensyn til sammenligningen af beregningssituation A, B og C. Alle Teknologi A, B og C Biogas anaerob 19,0 1) Biogas termisk 0 Elektrolyse 5,2 VE-gas til biobrændstoffer 0 I alt 24,2 Tabel 3 Produktion af VE-gas i 2035 (PJ). 1) 5 PJ er fratrukket til bioolie. I Figur 2 og Figur 3 er vist Sankey-diagrammer af flowet i energisystemet med og uden gassystemets muligheder. I referencesituationen i Figur 2 bliver der anvendt naturgas til transport og i industrien til procesvarme, mens der bruges VE-gas til el og varme. Gas til opvarmning af boliger og erhvervslokaler er i referencen erstattet af varmepumper og træpillefyr, da dette er samfundsøkonomisk effektivt. Gasmængden i systemet i Figur 2 er stor i forhold til slutforbruget, hvilket især skyldes den termiske forgasning, der leverer gas til produktion af biobrændstoffer. Import el El-system Export el Sol Bio Kraftvarme Gas Kraftvarme Elektrolyse Varmepumper El-proces lys, it, køl Vind Bølge Fjern- og blokvarme systemer HT-VP. Procesvarme Bio, affald mv. Kul Naturgas Olie Ethanol Anaerob Gaskatalyse Gas-systemer (metan/syntesegas/h2) Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV FM/FC Bygn opvarmn. Vejtransport Banetransport Søtransport Gaslagre Flytransport Flydende brændstoffer fossile/ve (benzin, diesel, metanol, DME etc.) Figur 2 Sankey-diagram for 2035 med gassystemets muligheder. Uden gassystemets muligheder er der tale om lokal anvendelse af VE-gas til kraftvarme og procesvarme, og der bliver konverteret til olie, jf. Figur 3. Det skal dog her nævnes, at fremtidens energisystem eventuelt kan omfatte større Dok. 15/ /10

7 biogasmængder som følge af mere halm til biogasproduktion, samt at biomasse via termisk forgasning eventuelt vil kunne erstatte gasforbruget til procesvarme. I beregningerne er gas til procesvarme mindre uden gassystemet, mens VE-gas til kraftvarme er beregnet lidt større, fordi biogas lokalt i højere grad produceres og anvendes jævnt over året sammenlignet med situationen, hvor gassen kan lagres i gassystemet. Import el El-system Export el Sol Bio Kraftvarme Gas Kraftvarme Elektrolyse Varmepumper El-proces lys, it, køl Vind Bølge Fjern- og blokvarme systemer HT-VP. Procesvarme Bio, affald mv. Kul Naturgas Ethanol Anaerob Gaskatalyse Termisk Varmep. Kedel EV/PHEV FM/FC Bygn opvarmn. Vejtransport Banetransport Olie Søtransport Flytransport Flydende brændstoffer fossile/ve (benzin, diesel, metanol, DME etc.) Figur 3 Sankey-diagram for 2035 uden gassystemets muligheder. 4.3 Samfundsøkonomiske meromkostninger Opgørelser af nettoomkostninger for energisystemet, inklusive transportsektoren, viser, at gassystemet medfører en samlet reduktion af de samfundsøkonomiske omkostninger på ca. 3,3 mia. kr./år i 2035, jf. Tabel 4. Denne reduktion beregnes, når der stilles krav om samme lave CO 2 -udledning som i beregningssituationen med sektormålet for el og varme (referencen). Hvis der ikke stilles krav herom, beregnes det, at gassystemet medfører en reduktion på 2,4 mia. kr./år i Disse resultater er beregnet i 2011-kroner uden nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktor. Uden gassystemets muligheder og omkostninger Sparede transportomkostnin ger (gas) Meromkostninger med sparede transportomkostninger indregnet Segment\scenarie B og C B C El- og FV-sektor Opvarmning Industri (procesvarme) Transport I alt Dok. 15/ /10

8 Tabel 4 Samfundsøkonomiske meromkostninger i forhold til referencen (mio. kr./år i 2011-kroner). Uden nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktor. I det samfundsøkonomiske resultat er indregnet transportomkostninger for gassen, som det er vist i Tabel 4 og Tabel 5. I beregningssituationerne uden gassystemets muligheder er det forudsat, at VE-gassen bruges lokalt, hvor den produceres, samt at omkostningerne til den lokale transport er inkluderet i produktionsomkostningerne i teknologikataloget. For referencesituationen er anvendt samme enhedsomkostninger for transport af naturgas og VE-gas, idet VE-gassen forudsættes at kunne transporteres, lagres og bruges, når der er behov for den. Enhedsomkostningerne er fra Energistyrelsens vejledning vedrørende samfundsøkonomiske analyser. Omkostningsbasen for transport af gas er regnet proportionalt med gasmængden. Den samlede omkostningsbase er overslagsmæssigt ca. 5 pct. lavere end tal anvendt i forbindelse med moderniseringsanalysen og er derfor i god overensstemmelse hermed. Segment\scenarie nr. Enhedsomkostninger Kr./GJ Reference A Mio. kr. Centralt forbrug 1,5 7 Decentralt forbrug 6,6 166 Individuelt forbrug 28,6 563 I alt 737 Tabel 5 Transportomkostninger for gas i 2035 (2011-kroner). Enhedsomkostningerne er fra Energistyrelsen. 4.4 Følsomhedsanalyser Der er gennemført følsomhedsanalyser vedrørende lavere priser på biofuel til transportsektoren og eventuel anvendelse af VE-gas lokalt i transportsektoren. Desuden er forhold vedrørende alternative brændsler til procesvarme drøftet i dette afsnit. Lavere priser på biobrændstoffer til transportsektoren Prisen på biobrændstoffer er i følsomhedsanalysen ændret fra 237 kr./gj til 187 kr./gj svarende til prisen for diesel på 170 kr./gj plus CO 2 -omkostninger på 17 kr./gj, idet det ikke kan afvises, at prisen på biobrændstoffer bliver konkurrencedygtig med diesel/benzin. Der er anvendt en CO 2 -pris på 227 kr./ton. Anvendelse af VE-gas lokalt i transportsektoren I referencesituationen forudsættes det, at der anvendes ca. 8,8 PJ/år VE-gas i transportsektoren. I beregningssituation C er dette forbrug sat til nul. Da der eventuelt vil være lokal brug af biogas til transport, er det i denne følsomhedsanalyse antaget, at det lokale forbrug vil være på 1 PJ/år. Følsomhedsanalyserne viser, at gassystemet medfører en samlet reduktion af de samfundsøkonomiske nettoomkostninger, som det fremgår af Tabel 6. Det ses, Dok. 15/ /10

9 at lavere priser på biobrændstoffer har signifikant betydning for resultatet, mens en eventuel lokal anvendelse af biogas til transportsektoren har mindre betydning. Følsomhedsanalysen med lavere priser på biobrændstoffer svarer reelt til beregningssituation B. Følsomhedsanalyse Uden gassystemets muligheder og omkostninger Lavere priser på biobrændstoffer til transportsektoren 2488 Anvendelse af VE-gas lokalt i transportsektoren 3303 Tabel 6 Følsomhedsanalyser. Samfundsøkonomiske meromkostninger i forhold til referencen (mio. kr./år i 2011-kroner). Uden nettoafgifts- og skatteforvridningsfaktor. C Alternative brændsler til procesvarme Forbruget af biomasse til procesvarme er i referencesituationen øget med en tredjedel (fra ca. 10 PJ til ca. 16,6 PJ) på bekostning af naturgas i forhold til standardscenariet i ADAPT for 2035, fordi anvendelsen af biomasse isoleret set er samfundsøkonomisk mere effektiv. Denne ændring af udgangspunktet for beregningen har givet en besparelse på ca. 60 mio. kr. i Yderligere besparelse ved konvertering af naturgas til biomasse vil eventuelt resultere i en overskridelse af det danske biomassepotentiale. Da procesvarmen tegner sig for en stor del af det samlede resultat i Tabel 4, er nærværende analyse reelt meget følsom over for biomassepotentialet og udnyttelsen heraf. Konvertering af hele det resterende gasforbrug på ca. 22 PJ/år til procesvarme ved import af biomasse medfører imidlertid et vist behov for fremstilling af gasformige eller flydende brændsler til højtemperatur-processer baseret på biomassen. Omfanget heraf og de samlede omkostninger ved en sådan konvertering er ikke nærmere vurderet i analysen. Øvrigt Analysen ser ikke nærmere på regionale VE-gasnet (biogas/syntesegas) med eller uden samspil med det overordnede gasnet. Der er behov for yderligere regionale/geografiske analyser for at vurdere betydningen af en sådan udvikling. 5. Forudsætninger Analyserne beskrevet i dette notat er baseret på opstillinger af hele det danske energisystem for 2035 implementeret i Energinet.dk s analyseværktøj, ADAPT. Disse opstillinger er som udgangspunkt søgt optimeret med ADAPT ved variation af en række kapaciteter i energisystemet inden for valgte rammer. Vedrørende ADAPT og optimeringen hermed henvises til: aogmiljo/adapt%20energisystem%20analysemodel_december% pdf. Referencesituationer for optimeringen af energisystemet tager udgangspunkt i: Aftaleforløbet i Energiaftalen af 21. februar 2008 Energiforliget af 22. marts 2012 Dok. 15/ /10

10 Teknologikataloget 2012 Brændsels- og CO 2 -priser fra IEAs brændselsprisprognose fra 2013 Energinet.dk s analyseforudsætninger 2014, herunder forventninger til elprisudviklingen i vores nabolande fra simuleringer af regionen omkring Danmark Referencesituationen er ændret i forhold til ovenstående, så der ikke anvendes fossile brændsler til el og varme. Forudsætninger vedrørende gasforbruget baserer sig desuden på vurderinger af udviklingen af energitjenester i segmenterne individuel opvarmning, procesvarme og transportsektoren, blandt andet som en del af energiforligsanalyserne fra Som samlet potentiale for udnyttelse af affald og biomasse er der regnet med ca. 237 PJ i Dok. 15/ /10

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse

Fremtidens energi. Og batteriers mulige rolle i omstillingen. Rasmus Munch Sørensen Energianalyse Fremtidens energi Og batteriers mulige rolle i omstillingen Rasmus Munch Sørensen Energianalyse 16-09-2015 18 Energinet.dk? Hvorfor grøn omstilling? 16-09-2015 3 Sygdom World Bank Symptom Kur Kunderne

Læs mere

Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas"

Baggrundsnotat: Grøn gas er fremtidens gas Baggrundsnotat: "Grøn gas er fremtidens gas" Gasinfrastrukturen er værdifuld for den grønne omstilling Det danske gassystems rolle forventes, som med de øvrige dele af energisystemet (elsystemet, fjernvarmesystemet

Læs mere

El- og gas systemerne

El- og gas systemerne El- og gas systemerne IDA Energi konference 2015-02-05, Markedet for energi og ressourcer i Nordeuropa Anders Bavnhøj Hansen, E-mail: abh@energinet.dk Chefkonsulent, MSc Energianalyse, Energinet.dk Norden

Læs mere

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk

Fremtidens Integrerede Energisystem. Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Fremtidens Integrerede Energisystem Loui Algren loa@energinet.dk Energianalyse Energinet.dk Dagsorden Kort om Energinet.dk Scenarie for et samfundsøkonomisk effektivt energisystem baseret på vedvarende

Læs mere

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet

Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i energisystemet Økonomisk/teknisk analyse af power-togas i Gastekniske dage 12-13 maj 2015 Anders Bavnhøj Hansen, Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for energianalyse Energiforligs-analyserne viser flere retninger

Læs mere

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025

Nærmere beskrivelser scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Nærmere beskrivelser af scenarier for regionens energiforsyning i 2025 Perspektivplanen indeholder en række scenarieberegninger for regionens nuværende og fremtidige energiforsyning, der alle indeholder

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Analyser af biomasse i energisystemet

Analyser af biomasse i energisystemet Analyser af biomasse i energisystemet BIOMASSE I FREMTIDENS ENERGISYSTEM Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent E-mail: abh@energinet.dk 1 Hovedbudskaber Energiressourcer Kul, olie, naturgas, Vind,sol, Biomasse

Læs mere

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT

ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT ADAPT: ANALYSEVÆRKTØJ FOR ET SAMFUNDSØKONOMISK EFFEKTIVT ENERGISYSTEM STATUSNOTAT December 2014 1 Indledning/sammenfatning Energinet.dk s beregningsværktøj, ADAPT, har til formål, at belyse konsekvenser

Læs mere

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl

Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl Gassystemet - økonomi og udvikling 11. september 2013 Administrerende direktør Susanne Juhl 10. september 2013 1 Status - gasnettet Teknisk/økonomisk velfungerende system stor transportkapacitet stor lagerkapacitet

Læs mere

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem

Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Gassens mulige rolle i fremtidens energisystem Affaldets rolle i fremtidens energisystem 15. maj 2014 Vestforbrænding Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, Msc Udvikling, Forskning og miljø abh@energinet.dk

Læs mere

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord

Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035. 1. Indledning. 2. Baggrund for følsomhederne. Til. 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord Til Følsomheder for udvikling i gasforbruget, 2015-2035 14. oktober 2015 NTF-SPG/D'Accord 1. Indledning Energinet.dk's centrale analyseforudsætninger er Energinet.dk's bedste bud på fremtidens elsystem

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem

Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Hvor er biogassen og gassystemet i det fremtidige energisystem Økonomiseminar 2016 Rune Duban Grandal, rdg@energinet.dk Energianalytiker Afdeling for forskning og udvikling Energinet.dk 2016-11-17 Gasperspektiver

Læs mere

Indpasning af vedvarende energi

Indpasning af vedvarende energi Indpasning af vedvarende energi Energiteknisk Gruppe Rasmus Munch Sørensen Energianalytiker rms@energinet.dk Agenda - Energinet.hvad-for-en-fisk? - Hvorfor grøn omstilling? Og hva koster ed? - Analyser

Læs mere

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm

Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Fremtidens elnet i Europa - samspillet mellem elsystemer og muligheden for afsætning af vindmøllestrøm Dorthe Vinther, Udviklingsdirektør, Energinet.dk Temadag: Ejerskab af vindmøller i udlandet 15. november

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1

Kan vi flyve på vind? Energinet.dk 1 Kan vi flyve på vind? 05-11-2016 Energinet.dk 1 outline Introduktion Energinet.dk Velkommen til organisk kemi biofuel byggesten Gaslager Mega Mega lager Kan vi få det til at ske? 2 Om Energinet.dk 05-11-2016

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ

PLADS TIL GAS. Gas mere grøn end træ PLADS TIL GAS Gas mere grøn end træ Er der plads til gas? Fremtidens energiforsyning er baseret på vedvarende energi. Men både el og varme, når vinden vi bruge gas til at producere vejen til den grønne

Læs mere

Årets Energikonference 2015

Årets Energikonference 2015 Årets Energikonference 2015 Naturgasforsyning, grønne gasser og energilagring i et fremtidsperspektiv Thea Larsen, adm. direktør 1 De danske energimålsætninger Fossil uafhængighed i 2050 2015 status i

Læs mere

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013

Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Fremtidens energisystem og affaldsforbrænding Affaldsdage 2013 Hotel Koldingfjord 11 oktober 2013 Danmarks første fjernvarmeanlæg Kilde: Dansk Fjernvarme i 50 år 2 Kommunens lossepladser var ved at være

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport

Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Biogas og andre biobrændstoffer til tung transport Foreningen for danske biogasanlæg Økonomiseminar Hotel Legoland, Billund 5 december 2016 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse a/s 1 Projektet Støttet

Læs mere

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11

2. September 2010. Bilag 1. Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet. Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1 Energi 2050 udviklingsspor for energisystemet 2. September 2010 Dok. 42329/10, Sag 10/3378 1/11 Bilag 1: forudsætning, metode og afgrænsninger... 3 1.1 Forudsætninger og metode... 3 1.1.1 Energitjenester...

Læs mere

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011

Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VEgasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Temadag om VE-gasser og gasnettet Trinity Hotel og Konferencecenter, Fredericia, 5. oktober 2011 Resume af

Læs mere

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland

Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Notat om potentiale for energibesparelser og energieffektiviseringer i Region Midtjylland Vedrørende Dato: 24. Aug. 2011 Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan for 50 vedvarende energi i Region

Læs mere

Perspektivscenarier i VPH3

Perspektivscenarier i VPH3 Perspektivscenarier i VPH3 Jesper Werling, Ea Energianalyse VPH3 kommuneforum, 2. oktober 2013 VPH3 perspektivscenarier Formålet er at belyse forskellige fjernvarmestrategiers robusthed overfor udviklingsspor

Læs mere

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag.

Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. Notat 25. juni 2007 J.nr. 2006-101-0084 Virkning på udledning af klimagasser og samproduktion af afgiftsforslag. 1 De senere års ændringer har i almindelighed ført til et styrket incitament til samproduktion,

Læs mere

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv

El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv El, varme og affaldsforbrænding - Analyse af økonomi ved import af affald i et langsigtet perspektiv Affaldsdage 2016 Hotel Vejlefjord, 11. november 2016 Jesper Werling Ea Energianalyse 1 Formål Vurdere

Læs mere

Energikoncept 2030. Sammenfatning

Energikoncept 2030. Sammenfatning Energikoncept 23 Sammenfatning En analyse af koncepter og udviklingsveje, der kan understøtte et konkurrencedygtigt og robust VE-baseret energisystem Vi forbinder energi og mennesker Indhold 1 Resumé...3

Læs mere

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk

Gassens rolle på kort og lang sigt. Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassens rolle på kort og lang sigt Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Gassystemets rolle fra 2012 til 2050 Energiaftale 2012 Klimalov 2013 Lov om transport 2013 Gasinfrastrukturens rolle

Læs mere

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050

Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 2025 og 2050 Notat om scenarier for den fremtidige energiforsyning i Region Midtjylland i 225 og 25 Jørgen Lindgaard Olesen Nordjylland Tel. +45 9682 43 Mobil +45 6166 7828 jlo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for

Læs mere

Perspektiver for VE-gas i energisystemet

Perspektiver for VE-gas i energisystemet Perspektiver for VE-gas i energisystemet Temadag om VE-gasser og gasnettet Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Chefkonsulent, Strategisk Planlægning Energinet.dk 5. okt. 2011 5.10.2011 1

Læs mere

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014

Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen. Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 Modellering af energisystemet i fjernvarmeanalysen Jesper Werling, Ea Energianalyse Fjernvarmens Hus, Kolding 25. Juni 2014 MODEL, SCENARIER OG FORUDSÆTNINGER 2 Model af el- og fjernvarmesystemet Balmorel

Læs mere

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug

Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Scenarier for udvikling i produktion og forbrug Net temadag Fremtidens elsystemer Bjarne Brendstrup, Energinet.dk Vejen mod 100 pct. vedvarende energi i 2050 Mål om 100 pct. vedvarende energi i 2050 kan

Læs mere

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef

Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler. IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Vejen mod uafhængighed af fossile brændsler IDA Syd, Vejen 8. oktober 2014 Flemming G. Nielsen Kontorchef Analyser og scenarier Biomasse Potentialer Priser Bæredygtighed Teknologier El-analyse Gas Økonomien

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

FJERNVARME PÅ GRØN GAS

FJERNVARME PÅ GRØN GAS FJERNVARME PÅ GRØN GAS GASKONFERENCE 2014 Astrid Birnbaum Det vil jeg sige noget om Fjernvarme - gas Udfordringer Muligheder Fjernvarme i fremtiden Biogas DANSK FJERNVARME Brancheorganisation for 405 medlemmer,

Læs mere

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011

Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 Biogas i Danmark hvornår? Michael Dalby, E.ON Danmark Biofuel Seminar, 28. april 2011 En oversigt over E.ON Globalt En af verdens største privat investor ejede el og gas selskaber Ca. 85.000 ansatte skabte

Læs mere

Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas"

Baggrundsnotat: Fleksibilitet med grøn gas Baggrundsnotat: "Fleksibilitet med grøn gas" I det danske naturgasnet er der lagre, som kan indeholde 11 mia. kwh svarende ca. 35 % af det årlige danske el forbrug eller gasforbrug. Gassystemet kan derfor

Læs mere

Anvendelse af Biogas DK status

Anvendelse af Biogas DK status Anvendelse af Biogas DK status Torsdag d. 28. august 2008, Energinet.dk Jan K. Jensen, DGC Indhold Hvor anvendes biogassen? Sektorer og teknologier Gasmængder og potentialer VE gas potentiale Hvor kan

Læs mere

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION

ENERGIFORSYNING DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 DEN KORTE VERSION ENERGIFORSYNING 23 Fjernvarmen i Danmark Fjernvarmen leveres i dag af mere end 4 fjernvarmeselskaber. Fjernvarmen dækker 5 % af det samlede behov for opvarmning. 1,7

Læs mere

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus

Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus DEBATOPLÆG Vision for en bæredygtig varmeforsyning med energirenovering i fokus Plan C: http://www.gate21.dk/projekter/planc/ Svend Svendsen og Maria Harrestrup samt PlanC s forsyningsgruppe Regeringens

Læs mere

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012

Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Bæredygtige biobrændstoffer Nationalmuseet den 12. september 2012 Naturgas Fyn 5,9% 25,7% Omsætning 2011: DKK 1,8 mia. 7,9% 16,1% 8,4% 14,2% 8,8% 13% Resultat før skat 2011: DKK 82 mio. Ansatte: 85 Naturgas

Læs mere

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer

Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer Nuværende energiforsyning og fremtidige energiressourcer 1 Disposition 1. Status for energiforsyningen 2. Potentielle regionale VE ressourcer 3. Forventet udvikling i brug af energitjenester 4. Potentiale

Læs mere

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem

Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Termisk forgasnings betydning for bæredygtigheden af et vedvarende energisystem Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Seminar om termisk forgasning i Danmark Tirsdag den

Læs mere

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem

Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Teknologirådets scenarier for det fremtidige danske energisystem Baseret på resultater udarbejdet af projektets Arbejdsgruppe fremlagt af Poul Erik Morthorst, Risø - DTU Teknologirådets scenarier for energisystemet

Læs mere

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse

Den grønne omstilling. Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse Den grønne omstilling Loui Algren, ingeniør Energinet.dk / Energianalyse loa@energinet.dk Klimaaftalen er i hus! Klimaet er reddet (?) Agenda 1. Kort om Energinet.dk 2. Energisystemet historisk 3. Status:

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050. Status 2013 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2013 November 2013 Opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret

Læs mere

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016

Biomassens rolle i middelspor og elspor i AP2016 ENK/6/16.d Baggrundsnotet Dato 27. januar 217 ns rolle i middelspor og elspor i AP216 Anvendelsen af biomasse i form af træflis, træpiller og halm, indenfor el- og fjernvarmesektoren og erhverv og husholdninger,

Læs mere

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016

VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET. Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI I FJERNVARMESYSTEMET Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 19. december 2016 VEDVARENDE ENERGI HVAD SIGER EU? Forslag opdatering VE direktiv i Vinterpakken Forslag

Læs mere

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem

Alternative drivmidler og fremtidens energisystem Alternative drivmidler og fremtidens Temamøde i Energistyrelsen om alternative drivmidler til transport Anders Bavnhøj Hansen, (E-mail: abh@energinet.dk) Strategisk Planlægning Energinet.dk 15. dec. 2011

Læs mere

Fremtiden for el-og gassystemet

Fremtiden for el-og gassystemet Fremtiden for el-og gassystemet Decentral kraftvarme -ERFA 20. maj 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk Energinet.dk Vi forbinder energi og mennesker 2 Energinet.dk

Læs mere

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning

Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning Nye samfundsøkonomiske varmepriser i hovedstadsområdets fjernvarmeforsyning VEKS, 1. november 2016 Hans Henrik Lindboe og Jesper Werling Ea Energianalyse a/s 1 Formålet med samfundsøkonomiske analyser

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis

Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis 17 10 2016 Samfundsøkonomiske fjernvarmepriser på månedsbasis Analyse af årlig samfundsøkonomisk fjernvarmepris ved konvertering af naturgas til fjernvarme Baggrund og opgave Ea Energianalyse gennemførte

Læs mere

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen

Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Omstilling til 100 % VE i 2050 samt resultat af nationale analyser. SEP Viborg 27. marts 2014 Sigurd Lauge Pedersen Politisk konsensus om 2050 2035: El og varme baseres på VE Hvad er fossilfrihed? 1. Danmark

Læs mere

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6.

TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme 6. TEMADAG OM GAS TIL FJERNVARME SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN? Kim Behnke Vicedirektør Dansk Fjernvarme kib@danskfjernvarme.dk 6. september 2016 SKAL VI BEHOLDE GASSEN I FREMTIDEN Det korte svar er

Læs mere

Jordbrugets potentiale som energileverandør

Jordbrugets potentiale som energileverandør Grøn gas til transport Jordbrugets potentiale som energileverandør Bruno Sander Nielsen Sekretariatsleder Samfundsmæssige udfordringer Mindske afhængighed af fossil energi Øge fødevareproduktion - bæredygtigt

Læs mere

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet

Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet 26-2-29 Effektiv udnyttelse af træ i energisystemet IDA-Fyn og det Økonoliske råd Torsdag den 26. februar 29 Brian Vad Mathiesen Institut for samfundsudvikling og planlægning Aalborg Universitet www.plan.aau.dk/~bvm

Læs mere

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning

Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Naturgassens rolle i fremtidens energiforsyning Dansk Gas Forenings årsmøde Hotel Nyborg Strand, November 2007 Hans Henrik Lindboe, Ea Energianalyse www.eaea.dk Disposition Naturgas i Danmark Udsyn til

Læs mere

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket.

DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større CO2-udslip fra Avedøreværket. September 2009 DONGs planer om at ombygge Avedøre 2 til kul fører til større kulforbrug og større -udslip fra Avedøreværket. Sammenligning af kulforbrug og -udslip fra Avedøreværket med og uden kul på

Læs mere

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt

Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Balancering af energisystemer, gassystemet i fremtiden: grønt, fleksibelt, effektivt Gastekniske Dage 15. Maj 2012 Malene Hein Nybroe Energinet.dk 1 Vores systemer Vi har allerede en del fluktuerende produktion

Læs mere

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT:

LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: ET ENERGISK NORDJYLLAND LÆS DENNE PIXI BOG OM ENERGI I NORDJYLLAND FOR AT: Få et smugkig på fremtidens energisystem og dets muligheder for bosætning og erhverv Se hvordan energiplanlægning kan gøre Nordjylland

Læs mere

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef

Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet. 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for både erhvervene og samfundet 13. september 2011 Michael Støckler Bioenergichef Produktion af bioenergi er til gavn for erhvervene og samfundet Økonomi og investeringsovervejelser.

Læs mere

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007

STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model. Christiansborg, 17. september 2007 STREAM: Sustainable Technology Research and Energy Analysis Model Christiansborg, 17. september 27 Arbejdsgruppe: Anders Kofoed-Wiuff, EA Energianalyse Jesper Werling, EA Energianalyse Peter Markussen,

Læs mere

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007)

Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) Notat 28. juni 2007 J.nr. Besvarelse af spørgsmål fra MF Anne Grethe Holmsgaard (af 26. juni 2007) 1.Kan det bekræftes at den gaspris, de små værker betaler, er betydeligt højere end spotprisen på naturgas

Læs mere

Gassens rolle i det fremtidige energisystem

Gassens rolle i det fremtidige energisystem Gassens rolle i det fremtidige energisystem Torben Brabo, Gasdivisionsdirektør, Energinet.dk Energinet.dk er i midten af værdikæden Selvstændig, offentlig virksomhed under Klima-, energi- og bygningsministeriet

Læs mere

Energiscenarier for 2030

Energiscenarier for 2030 Energiscenarier for 2030 Niels Træholt Franck, Forskning og udvikling 30. november 2016. Dok 15/08958-162 1 Agenda Kort introduktion? Hvorfor lave scenarier? Tilblivelse af scenarierne De fire scenarier

Læs mere

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012

Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan Status 2012 Er Danmark på rette vej? - en opfølgning på IDAs Klimaplan 2050 Status 2012 November 2012 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin

Læs mere

Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i fremtidens energiforsyning

Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i fremtidens energiforsyning Hvilken rolle kan termisk forgasning spille i AgroTech seminar om termisk forgasning i Danmark 17.11.215 Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afdeling for Energianalyse E-mail: abh@energinet.dk

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l.

Tiltaget er beregnet ud fra gældende lovgivning, og tager således ikke hensyn til effekter af en kommende ILUC-regulering el.l. N O T AT 14. august 2013 J.nr. Ref. lbj Krav om 1 pct. 2. generation bioethanol iblandet i benzin 1. Beskrivelse af virkemidlet For at fremme anvendelsen af 2. generations bioethanol stilles der krav om,

Læs mere

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang

ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020. John Tang ANALYSE AF DECENTRALE KRAFTVARMEANLÆG FREM MOD 2020 John Tang FORUDSÆTNINGER Der regnes generelt på Decentrale anlæg og på ændringer i varmeproduktion Varmeproduktion fastfryses til 2012 niveau i 2020

Læs mere

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang

Fremtidens boligopvarmning. Afdelingsleder John Tang Fremtidens boligopvarmning Afdelingsleder John Tang Hvor meget fjernvarme? Nu 1,6 mio. husstande koblet på fjernvarme svarende til 63 % af boliger På sigt ca. 75 % - dvs. ca. 2 mio. husstande i byområder

Læs mere

Biogas til balancering af energisystemet

Biogas til balancering af energisystemet Biogas til balancering af energisystemet Frank Rosager, HMN Naturgas I/S SE også : https://grongasdanmark.dk/ Slide 1 Følg med på: https://grongasdanmark.dk/ Slide 2 Energikommissionen peger på: Gassystemet

Læs mere

Hvor skal halmen bruges? - hvad er kriterierne for optimal brug af halm til energiformål og hvordan performer halm til biogas?

Hvor skal halmen bruges? - hvad er kriterierne for optimal brug af halm til energiformål og hvordan performer halm til biogas? Hvor skal halmen bruges? - hvad er kriterierne for optimal brug af halm til energiformål og hvordan performer halm til biogas? Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, SDU Life Cycle Engineering Hvor skal

Læs mere

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan

Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan Er Danmark på rette vej en opfølgning på IDAs klimaplan November 2011 Opfølgning på IDAs klimaplan I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser

Læs mere

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark

Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark Energiforlig og udvikling af VE-gas i Danmark DGF gastekniske dage 2013 Middelfart, 13. maj 2013 Forskningschef, Kim Behnke, Energinet.dk kbe@energinet.dk Den danske energivision Klar klima- og energipolitik

Læs mere

Gassens rolle i omstillingen

Gassens rolle i omstillingen 27. november 215 Gassens rolle i omstillingen Gassystemet er værdifuldt for den grønne omstilling Energisystemet i Danmark og Europa gennemgår en omstilling i retning mod et mere grønt system. Væk fra

Læs mere

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s

Fjernvarme. Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2013-14 KEB Alm.del Bilag 256 Offentligt Fjernvarme Høring om fjernvarme, Christiansborg 23 april 2014 Hans Henrik Lindboe Ea Energianalyse a/s www.eaea.dk PJ 1000 Danmarks

Læs mere

Alternative drivmidler

Alternative drivmidler NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT 1 Alternative drivmidler Alternative drivmidler - tilgængelighed Michael Mücke Jensen Energi- og Olieforum NORDISK KONFERENCE OM BIOMASSE I TUNG TRANSPORT

Læs mere

Biomasse er en begrænset ressource, hvordan bruger vi den bedst?

Biomasse er en begrænset ressource, hvordan bruger vi den bedst? Biomasse er en begrænset ressource, hvordan bruger vi den bedst? Henrik Wenzel, Syddansk Universitet, Center for Life Cycle Engineering Biomasse - mulighed eller forhindring? Seminar arrangeret af FleksEnergi,

Læs mere

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen

Rapport fra Biogas Taskforce. Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Rapport fra Biogas Taskforce Skive 12. juni 2014 Bodil Harder, projektleder, Energistyrelsen Energiaftalen af 22. marts 2012: Biogas Taskforce skal undersøge og understøtte konkrete biogasprojekter med

Læs mere

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen

Status og perspektiver Øst gruppen. Opstartsmøde Øst 28. april 2014 Jørgen Lindgaard Olesen Status og perspektiver Øst gruppen 1 Overordnede mål Kommune 2020 2025 2030 2035 2050 Favrskov 50 % Hedensted Tilnærmelsesvis CO 2 neutral Herning Holstebro 20 % Horsens Ikast Brande Lemvig 100 150 % Norddjurs

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid

Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid Gå-hjem-møde: Naturgasmarkedets fremtid 2 år 6 mdr. EL Tidsforløb Vedtagelse af datahub Vedtagelse af engrosmodel Implementering af datahub Udløb af forsyningspligtbevillinger Implementering af engrosmodel

Læs mere

Fremtidens energisystem og gassens rolle

Fremtidens energisystem og gassens rolle Fremtidens energisystem og gassens rolle Seminar om termisk forgasning 2016-04-13 ved HMN Anders Bavnhøj Hansen Chefkonsulent, MSc Energinet.dk, afd. for Energianalyse Fremtidens energisystem og gassens

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune

Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune Energi- og klimaregnskab for Ringkøbing-Skjern Kommune 1 Disposition 1. Baggrund for projektet 2. Forklaring på anvendte begreber 3. Energiforbrug fordelt på brændsler 4. Energiforbrug fordelt på omsætningsenheder

Læs mere

Fremtidens energi er Smart Energy

Fremtidens energi er Smart Energy Fremtidens energi er Smart Energy Partnerskabet for brint og brændselsceller 3. april 2014 Kim Behnke, Chef for forskning og miljø, Energinet.dk kbe@energinet.dk I januar 2014 dækkede vindkraften 63,3

Læs mere

DANMARK 2025, 2035 OG 2050

DANMARK 2025, 2035 OG 2050 DANMARK 225, 235 OG 25 STATUSNOTAT November 214 1/12 1. Indledning... 3 2. Energinet.dk's hovedkonklusioner... 4 3. Analyseresultater på vindsporet... 7 3.1 Elproduktionen... 8 3.2 Varmeproduktionen...

Læs mere

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef

Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter. 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Integration af el i varmesystemet Målsætninger og realiteter 4/9-2014 Peter Meibom, Analysechef Hovedpointer r har en vigtig rolle i fremtidens energisystem Afgiftsfritagelsen gør biomasse mere attraktiv

Læs mere

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden

VARMEPLAN. Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035. 25. februar 2014. Hovedstaden. VARMEPLAN Hovedstaden Scenarier for hovedstadsområdets varmeforsyning frem mod 2035 25. februar 2014 Formål med scenarier frem til 2035 Godt grundlag for kommunikation om udfordringer og løsningsmuligheder. Hjælpeværktøj til

Læs mere

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1

BALLERUP KOMMUNE INDHOLD. 1 Introduktion. 1 Introduktion 1 ENERGI PÅ TVÆRS BALLERUP KOMMUNE ENERGIREGNSKAB ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2 Kongens Lyngby TLF +45 56000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk INDHOLD 1 Introduktion 1 2 Energiregnskab 2 2.1 3 2.2 Elbalance

Læs mere

Energiforligt eller energiforladt

Energiforligt eller energiforladt Temadag 2012 13. marts 2012 Energiforligt eller energiforladt - hvor står biogassen pt i energipolitikken? Bruno Sander Nielsen Biogas aktuelt og potentiale 13. marts 2012 Biogas - aktuelt og potentiale

Læs mere

Baggrundsnotat om gassen rolle i middelsport

Baggrundsnotat om gassen rolle i middelsport ENK/6/16.c Baggrundsnotat om gassen rolle i middelsport og elspor i AP2016 Dato 27. januar 2017 Indhold Sammenfatning... 1 Udvikling i gasforbrug fremadrettet... 3 Mulig udvikling i omkostninger for forbrugerne...

Læs mere