Gentofte Sø og Brobæk Mose

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Gentofte Sø og Brobæk Mose"

Transkript

1 Gentofte Sø og Brobæk Mose Af Kirsten Tind I den nordlige del af København kun 8 km fra Rådhuspladsen ligger et lille vådområde af stor botanisk værdi. Man har registreret over 600 arter karplanter, bl.a. 8 arter orkidéer. Der er også mange fugle, fisk og frøer i området. MIN GRØNNE PLET er en artikelserie i URT. Stedkendte botanikere guider dig på en tur til netop deres»grønne plet«, som er en botanisk seværdighed i Danmark. Brænder du selv af lyst til at fortælle om din grønne plet, så kontakt redaktionen. Illustrationer fra lokaliteten er nødvendige. Gentofte Sø og Brobæk Mose ligger omgivet af villakvarterer til alle sider (fig. 1). Vådområdet er drikkevandsreservoir og blev i 1998 udpeget som et internationalt naturbeskyttelsesområde fordi det rummer naturtyper som er truet i hele EU. Søen er en af Danmarks reneste, og vandet er klart helt ned til bunden. Søen er 1,1 km lang og 300 m bred på midten, det dybeste sted er kun 1,6 m. Bunden er dækket med et tykt lag dynd og tørv; den oprindelige søbund ligger 17 meter nede og består af kalk. Hele søen ville for længst være groet til, hvis ikke kommunen fjernede vegetationen langs kanterne og vedligeholdt de gravede kanaler i rørsumpen. Mosen har kalkrige sumpkilder og et lille rent vandløb der hedder Brobæk. Der er adgang til området fra Brogårdsvej i nord, fra villaveje i Gentofte By mod øst og fra to gangtunneler under Lyngbyvejen mod vest. Man kan gå en hyggelig tur på grusstien rundt om søen. Et sted hvor der er sumpkilder, kommer man ud på en lang pontonbro som gynger på vandet. Har man lyst til at forlænge turen, kan det ske ad de hævede stier som snor sig gennem mosen. Cykling er tilladt. Gentofte Kommune passer området og har udgivet en turguide Figur 1. Kort over området. og opsat et skilt om de fredede orkidéer her på stedet. Et yndet udflugtsmål Begynder man turen i den nordlige ende ved Brogårdsvej og føl- 61 URT 27:2 maj 2003

2 Figur 2. Den store hvidpil spejler sig i søens klare vand. ger stien mod sydøst, er der en herlig udsigt over søen. Stien er anlagt på toppen af en dæmning som går tværs gennem en dal med lavt liggende villahaver og huse. Det naturlige afløb var gennem dalen, men nu ligger søens vandspejl højere end villahaverne, og dæmningen spærrer for vandet. I denne ende af søen er vanddybden kun 40 cm og hvid åkande (fig. 3) dækker om sommeren det meste af overfladen. Rørhønsene går på bladene og fanger insekter, og fiskehejren står ubevægelig i vandkanten på lur efter suder, geder, karper ja, sågar ål! Ved bredden vokser brudelys og den ret sjældne gule vandpeberrod (fig. 5) sammen med skærmplanter som gifttyde, kærsvovlrod og bredbladet mærke, der alle har hvide blomster. Under de gamle hvidpiletræer på det smalle grønne stykke langs med stien (fig. 4) findes det berømte orkidésted. Her vokser kødfarvet gøgeurt, priklæbet gøgeurt og skovgøgeurt, hvis man altså kan kende arterne fra hinanden, for de har alle rødlige blomster. Der er også en stor og meget iøjnefaldende bestand af purpurgøgeurt (fig. 7). Arten dukkede op for første gang på dette sted i 1992, og det skabte en del forvirring blandt botanikerne, for den nærmeste lokalitet var i Jylland, og kunne planterne naturligt have spredt sig så langt? Senere kom det for dagen at de var udplantet før orkidéfredningen trådte i kraft. Bådebroen Ved bådebroen står folk og fodrer svømmefuglene med brød. Ænderne og blishønsene plasker i vandet og slås om brødstykkerne. Balladen tiltrækker de skrigende måger som kommer flyvende i lav højde og snupper noget af brødet. Skaderne holder sig heller ikke tilbage. De hvide knopsvaner vralter op på land og lægger sig mageligt til rette midt på stien, så man må gå udenom. Fuglene klatter på jorden, og det nyder den spinkle korsblomst, ravnefod, godt af. Denne sjældne plante dækker i perioder jorden ved bådebroen som et grønt tæppe. Søen rummer en sjælden artsrigdom af vandplanter. Der findes kun nogle få lokaliteter her i landet som er lige så gode. På bunden vokser grønne kransnålalger, kruset- og svømmende vandaks og kredsbladet vandranunkel. Midt på sommeren hæver akstusindblad sine spinkle blomsterstande op over vandet og giver søen et rødligt skær. Om sommeren kan man leje robåde og sejle på søen mellem vandplanterne, og om vinteren kan man løbe på skøjter tæt ved bådebroen når isen er tyk nok, for ved kilderne er der altid åbne våger. Syd for bådebroen erstatter en betonkant den naturlige søbred. Stien drejer mod vest, og et sted i kanten er der et hul med en rist. Det er en sluse hvorigennem vandet strømmer ud i en kunstig, gravet kanal under Lyngbyvejen. Her reguleres vandstanden konstant for at undgå oversvømmelser i de lavtliggende villahaver og huse. Naturgenopretning Langs med Lyngbyvejen er der for nylig plantet et støjværn af løvfældende buske og træer. Men bilstøjen fra Lyngbyvejen, som er en af landets mest befærdede veje, er svær at dæmpe, især om vinteren når bladene er faldet af. Området var førhen en temmelig trist park med klippede plæner og spredte træer. For da Lyngbyvejen skulle udvides i 1970erne, fyldte man hele den sydvestlige del af Figur 3. Hvid åkande vokser på lavt vand i den nordlige ende af søen. URT 27:2 maj

3 mosens enge og noget af søen op med et metertykt lag ler, bl.a. for at forhindre at vejen skred ud i søen. Nu ønsker kommunen at de gamle græsplæner igen skal blive til enge. Plænerne gødes ikke mere, og græsset får lov til at vokse og blomstre af indtil det høstes sidst på sommeren. Nogle engplanter er allerede indvandret. Der er også gravet 2 nye vandhuller til glæde for frøerne, og vandrøllike med de lyserøde blomster har erobret det ene. Nord for engen med vandhullerne kan man enten fortsætte turen langs med søen, eller tage en afstikker ind i mosen, og så kommer man til blomsterengen. Blomsterengen Et sted midt i mosen er der i dag en lysning i rørsumpen. Her har kommunen siden 1981 høstet tagrørene i juli for at genskabe en rigtig blomstereng, og resultatet er forbløffende. Det viste sig at mange blomsterarter overlevede i tagrørenes skygge, og da de forsvandt, myldrede blomsterne frem. I løbet af få år stod der i hundredvis af kødfarvet gøgeurt, skov-gøgeurt og priklæbet gøgeurt, samt en masse andre engplanter. Om sommeren er engen lyserød af sarte trævlekroner og gul af kærhøgeskæg og vinget perikon. Her vokser også den lille Figur 4. Langs med stien står nogle gamle hvidpiletræer. På det smalle grønne stykke er det berømte orkidésted. hvide tvebo baldrian. Elegante guldsmedepar svæver lydløst og nattergalen høres af og til i krattet før sankthans. Lidt længere fremme langs med stien gror sumphullæbe med nikkende hvide blomster. Drejer man mod vest kommer man til skoven. Skoven Det er en gammel aske- og elmeskov. De store elmetræer er døde for længst, men der er opvækst af unge træer. Underskoven består mest af hyldebuske. I skovbunden vokser ægbladet fliglæbe og skovhullæbe, begge med grønlige blomster. Der er også en lille bestand af den sjældne anemonehybrid, svovlgul anemone, som er en krydsning mellem hvid anemone og gul anemone, begge forældrearterne vokser her i skoven. Nogle undslupne haveplanter breder sig foruroligende i skovbunden, nemlig hjertebladet gemserod, lundgylden og sildig gyldenris, alle med gule blomster. Kæmpe-bjørneklo og japan-pileurt er også en trussel. Nord for skoven er der mange sumpkilder og små søer i mosen, her kan man kun færdes på de hævede stier. Brobæk Mose Mosen er den sidste rest af et stort vådområde som nu er groet til. Tilløbet kommer fra Brobækken og fra kalkrige sumpkilder hvor vandet vælder op af jorden forskellige steder med skiftende styrke fra år til år. Indtil 1932 græssede kreaturerne i engene. Men byen voksede, og de nye villaejere klagede over lugten fra dyrene, så græsningen ophørte. Da dyrene forsvandt, groede de blomsterrige enge hurtigt til med tagrør, pilekrat og elletræer, og kun en fredning i 1988 forhindrede at de sidste rester af mosen blev inddraget til huse og veje. Det var tanken med fredningen at bevare mosens rige dyre- og planteliv og åbne mosen for publikum. Figur 5. Vandpeberrod er en kraftig plante med takkede blade, små gule korsblomster og kugleformede skulper. 63 URT 27:2 maj 2003

4 og pilebuske godt gemt i det våde tørvemos. Brobækken kommer ud af et betonrør. Vandet risler og snor sig mod øst gennem mosen indtil det løber ud i søen nord for pontonbroen. Her står det oplysende skilt, og nu er man tæt ved udgangspunktet og Brogårdsvej. Med tegneblokken i naturen Jeg tegner planter til floraværker, leksikon og populære fagbøger, og uden så pragtfuldt et naturområde ville det være langt sværere for mig at løse alle opgaverne. Jeg må som botanisk illustrator kende planterne godt, og oftest finder jeg selv mit tegneforlæg. Hvis det drejer sig om en almindelig art, plukker jeg flere planter, så der er noget at vælge imellem, og tager dem med i en plasticpose. Så sidder jeg hjemme og tegner planten i fred og ro. Drejer det sig derimod om en sjælden eller fredet plante, så skal den tegnes direkte på voksestedet. Jeg prøver at indrette mig efter vejrforholdene og undgår helst regn og blæst, men blomstringssæsonen for hver enkelt art er kort. Da jeg for nogle år siden tegnede alle planterne til Gyldendals farveflora, kom jeg for alvor på arbejde i naturen. Da var min grønne plet mig til stor nytte; en dag sad jeg på det smalle grønne stykke tæt ved den befærdede sti og tegnede purpurgøgeurt (fig. 7), Figur 6. Vandrøllike har erobret et af de nye vandhuller. Pilekrattene er et herligt vildnis af grene og væltede stammer. De består mest af gråpil, hvidpil og femhannet pil hvis frøkapsler, modsat andre pile, bliver hængende på grenene om vintenen som vattotter. Der findes også enkelte eksemplarer af den sjældne sort pil hvis blade bliver sorte ved tørring. Mellem pilebuskene ses kvalkved og rød kornel. I ellesumpen vokser kragefod med mørkerøde blomster, grønne padderokker, tuer af star og bregnen kærmangeløv. Den største sjældenhed er imidlertid en lille bestand af koralrod som mangler bladgrønt og er en snylteplante (fig. 9). Den findes ét sted i mosen mellem birketræer Figur 7. Purpurgøgeurt er ikke oprindelig ved Gentofte Sø, men udplantet. Blomsterstanden er lige afskåret i toppen, og bladene kan være plettede. URT 27:2 maj

5 Figur 8. Kødfarvet gøgeurt er en slank lysegrøn orkidé som optræder hyppigt ved Gentofte Sø og i Brobæk Mose. mens aftensolen glimtede i det stille vand som skvulpede inde ved bredden. Tegningen skulle være færdig, for vejrudsigten for de følgende dage lovede blæst og regn, og risikoen for at den iøjnefaldende blomst blev plukket, kunne ikke udelukkes. Jeg hørte kondiløberne komme pustende forbi oppe på stien og cyklister og barnevogne som knasede i gruset. Hundene snusede til mig i nakken. Nogle folk standsede op og kiggede, især børnene stillede mange spørgsmål:»hvad laver du? Tegner du den der plante? Er det svært?«jeg svarede høfligt og fortalte lidt om orkidéen. Af og til kan jeg kun løse en opgave ved at tegne planten efter fotos kombineret med herbarieark. Den koralrod, som er vist i Gyldendals farveflora og på Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside på nettet, er tegnet på den måde. Men sidste år var jeg så heldig for første gang selv at se koralrod i blomst (fig. 9). Jeg ledte selvfølgelig efter planten og havde taget tegnesagerne med. Der var ingen tid at spilde, for sneglene kan godt lide blomsterne. Det var en varm sommerdag, og myggene svirrede i luften. Mens jeg arbejdede, tittede solen af og til frem mellem drivende skyer, og birkegrenene baskede mig i ansigtet. En times tid senere var tegningen færdig. Jeg rejste mig op stiv i benene, lukkede tegneblokken i, pakkede vandfarverne og penslerne sammen, tømte vandglasset, lagde alle tingene i rygsækken, tog klapstolen under armen og listede ud af krattet en uforglemmelig naturoplevelse rigere. Forfatterens adresse Søndergårdsvej 45, 2860 Søborg Tlf.: Hjemmeside: Internet Skov- og Naturstyrelsens hjemmeside om fredede planter: og planter Litteratur Buchwald, E. & Vikstrøm, T.,1991: Ti års pleje af en tilgroet eng ved Gentofte sø. - Urt 15,3. Gyldendal, 2002: Den Store Danske Encyklopædi. - Danmarks Nationalleksikon. Nissen, D., 2003: Gyldendals guide til Danmarks blomster (under udgivelse). Tind, K., 2001: Gyldendals farveflora. Tind, K., 2002: Vi ser på træer. - Forlaget Flachs. Vikstrøm, T., 2001: Rundt om Gentofte Sø. - Gentofte Kommune. Vikstrøm, T., 1998: Naturpleje omkring Gentofte Sø. - Gentofte Kommune. Figur 9. Orkidéen koralrod er en snylteplante som vokser i tørvemos. 65 URT 27:2 maj 2003

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet

Peter Jepsen. Det er også min. natur. Tema om biodiversitet Peter Jepsen Det er også min natur Tema om biodiversitet Det er også min natur Tema om biodiversitet Elevbog 2008, Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen Forfatter: Peter Jepsen Redaktør: Annegrete

Læs mere

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3

Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 541 TRYKSAG 457 Titel: Er der beskyttet natur på din ejendom? Information om naturbeskyttelseslovens 3 Pjecen er udarbejdet

Læs mere

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog A. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog A Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A. Filen

Læs mere

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack

BIOS Grundbog B. Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå BIOS Grundbog B Af Thomas Bach Piekut; Rikke Risom; Anders V. Thomsen; Leif Schack Dette er en pdf-fil med Bios Grundbog A Filen

Læs mere

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning

Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV. Aalborg Kommune. - Motorvejstilslutning - naturforhold. Teknisk notat. 1.1 International lovgivning Aalborg Kommune Nye Vejanlæg i Aalborg Syd, VVM/MV - Motorvejstilslutning - naturforhold Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk

Læs mere

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder

Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder Restaurering af højmoser i Danmark med nye metoder et LIFE-Nature projekt Lægmandsrapport Tekst Jesper Stenild Redaktion Jesper Stenild, Annita Svendsen og Søren Kjær Fotos Naturstyrelsen, Jydsk Luftfoto,

Læs mere

SKABT AF IS, VIND OG VAND

SKABT AF IS, VIND OG VAND ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå SKABT AF IS, VIND OG VAND Af Peter Bering Dette er en pdf-fil med Skabt af is, vind og vand. Filen er stillet til rådighed for

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb

Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Kun en dråbe... 3 historier i én: Spildevandet på landet Spildevandet i byen Vandets kredsløb Følg en vanddråbes rejse fra vandhanen, gennem kloakken, renseanlægget og naturens eget renseproces. DANSKE

Læs mere

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter

Find vej ud i naturen året rundt. Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter Find vej ud i naturen året rundt Inspirationshæfte med oplevelser og aktiviteter 2 Indhold Find vej ud i naturen året rundt 3 Mere natur i de små børns hverdag 4 God praksis i naturen 6 Januar-februar

Læs mere

Skovens træer en opslagsbog

Skovens træer en opslagsbog Skovens træer en opslagsbog Træfabler Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen, Skoven i Skolen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2003 1 Emma sagde

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer

Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Vores nye sko kov Børnetekst Thorstein Thomsen Tegninger Bettina B. Reimer Udgivet af Skov- og Naturstyrelsen og Dansk Skovforening i forbindelse med Skovens Dag 2000. Dette hæfte er udgivet af Skov- og

Læs mere

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om:

Ud med børnene. - 24 naturbørnehaver fortæller. Læs om: Ud med børnene - 24 naturbørnehaver fortæller Læs om: Drømmefangeren fra Ærøskøbing, Haletudsesøen fra Læsø, græsdukkerne fra Frederikshavn, urtesaltet fra Outrup, dyresporene fra Haderslev, sommerlegene

Læs mere

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner

På fod med naturen. Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner På fod med naturen Inspirationshæfte til personale i daginstitutioner Del 1 børn i naturen Ud i naturen derfor og sådan 3 Naturkompetence 4 Fornyelse og udviklingsarbejde 5 Det enkelte barns behov 6 Forældresamarbejde

Læs mere

Læreplan i Stjerneblomsten.

Læreplan i Stjerneblomsten. Læreplan i Stjerneblomsten. De 6 punkter, som vi kommer ind på i læreplanen, er: 1. Barnets alsidige personlige udvikling. 2. Sociale kompetencer. 3. Sprog. 4. Krop og bevægelse. 5. Naturen og naturfænomener.

Læs mere

LAD DYREUNGERNE VÆRE

LAD DYREUNGERNE VÆRE LAD DYREUNGERNE VÆRE Dyrenes Beskyttelse har vildtplejestationer over hele Danmark. En af stationernes helt store opgaver er at pleje dyreunger, men mange unger burde faktisk slet ikke blive bragt på plejestation.

Læs mere

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det

Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Vil du hjælpe truede dyrearter? - Og få penge for det Drømmeboliger til hasselmus, birkemus og flagermus En række danske dyrearter er beskyttet efter EU habitatdirektivet. Det betyder, at arternes yngle

Læs mere

OVERDREV, ENGE OG MOSER

OVERDREV, ENGE OG MOSER OVERDREV, ENGE OG MOSER Håndbog i naturtypernes karakteristik og udvikling samt forvaltningen af deres biodiversitet Faglig rapport fra DMU nr. 727 2009 DANMARKS MILJØUNDERSØGELSER AU AARHUS UNIVERSITET

Læs mere

Følg Hele Verden i Skole på Facebook

Følg Hele Verden i Skole på Facebook LÆSERAKETTEN 2015 1 Følg Hele Verden i Skole på Facebook Kære elever og forældre Som familie kan I følge Hele Verden i Skole via Facebook. I år handler materialet om børn og unge i Guatemala. Læs med i

Læs mere

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender

Familie. Nye ord læres lettere, hvis du relaterer til noget, barnet kender Familie Snak om, hvem I er i familie med; morfar, kusine og onkel. Hvad hedder de, og hvor gamle er de? Hæng billeder op af mor, far, lillesøster, storebror eller andre familiemedlemmer. Under billedet

Læs mere

Kødkvæg som naturplejere

Kødkvæg som naturplejere Kødkvæg som naturplejere - En manual omkring afgræsning af naturarealer med kødkvæg Blandt andet indeholdende oplysninger om: - Eksempler fra projektets praktiske del - Beskrivelse af naturpleje - Forslag

Læs mere

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig!

Arbejdsområder. Pattedyr i skoven. Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Arbejdsområder Pattedyr i skoven Du har brug for naturen. Og den har brug for dig! Indhold Ræven Indledning... 2 Ræven... 3 Grævlingen... 4 Rævegrav eller grævlingegrav?... 5 Hjortene... 7 Egernet... 12

Læs mere

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København

Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Plads til Naturen Strategi for biologisk mangfoldighed i København Udarbejdet af Teknik- og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Forsidefoto: Colourbox.com Foto: Ulla Rose Andersen og Jan Fischer Rasmussen,

Læs mere

A. Bøg springer ud. 88

A. Bøg springer ud. 88 A. Bøg springer ud. 88 B. Bøg springer ud. Knopskællene falder af, mens bladene folder sig ud. 7.Træer og buske Træer er de største levende væsener på Jorden. Deres ældste dele findes i veddet. Hvert år

Læs mere

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde

Få en spændende. regnhave. Behold dit regnvand der hvor det falder. til gavn og glæde Få en spændende Behold dit regnvand der hvor det falder regnhave til gavn og glæde foto: wawwa ohrt ditregnvand en ressource Intelligent brug af regnvand Indhold Udgiver Haveselskabet Jægersborgvej 47

Læs mere

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse

Gendarmstien. Vandreguide og øjenåbner. 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Gendarmstien Vandreguide og øjenåbner 74 kilometer kystnær vandrerute langs den dansk-tyske grænse Vandrerute og kort 1:30.000 NYBØL NOR 1. version. 2013 Udgivet af: Sønderborg Erhvervs og Turistcenter

Læs mere

Sedimenterne på bunden af inderfjorden

Sedimenterne på bunden af inderfjorden M A R I A G E R F J O R D - E N F J O R D D A L S I S T O R I E græs brækkede af lige over bunden. svindet fortsatte i to uger indtil en frisk kuling atter blandede ilt fra luften ned i vandet som det

Læs mere

Hvordan sikre rent vand i en ny sø?

Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Hvordan sikre rent vand i en ny sø? Dette spørgsmål blev jeg for nylig stillet af en søejer fra Djursland. Han havde gravet en ny 1,7 hektar stor og meter dyb sø, og ville nu gerne vide, hvordan han bedst

Læs mere