Beboermappe - for E/F Bremensgade

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beboermappe - for E/F Bremensgade 30-34."

Transkript

1 Beboermappe - for E/F Bremensgade For at komme nogle af de spørgsmål I forkøbet, der altid dukker op I forbindelse med en indflytning og i hverdagen, har vi lavet denne beboermappe, hvori du finder information om affaldsordninger, ordensregler, bestyrelsen osv. Har du stadig spørgsmål efter at have læst indholdet, er du velkommen til at ringe til bestyrelsens mobiltelefon på nummeret: M.v.h Ejerforeningen (Vi vil forsøge løbende at opdatere indholdet at denne mappe, men skulle vi have overset noget må du endelig gøre opmærksom på dette, så vi kan få det med til næste gang nogen flytter ind).

2 1. Bestyrelsen Ejerforeningens bestyrelse består af: Navn Bopæl Telefon Post Jan Hellesøe 30, 4. tv. Medlem John Schaiffel 32, 4. tv Formand Kasper Egeberg 30, st. Medlem Kaisa Naelapää 30, 4. th. Medlem Tormod Hagen 32, st. th. Medlem Bestyrelsens Mobiltlf sidst opdateret Der kan rettes henvendelse til bestyrelsen på ovennævnte mobiltlf. Hvis der ikke svares, så læg venligst navn, tlf. nr., adresse og en kort beskrivelse af problemet. Bestyrelsen vil derefter kontakte dig.

3 2. Husorden I tilfælde af et akut håndværksmæssigt problem, kan man ringe til Schandorff på telefon eller Ejerforeningen betaler, hvis skaden ligger inden for dens ansvarsområde. Ved indflytning skal det meddeles bestyrelsen hvilket loftsrum, der tages I brug henhold til skødet. Der må ikke henstilles malerrester, affald, døre etc. på fællesarealer, herunder også trappeopgangene. Dette gælder også for loftet. Henstilles der ting på fællesarealerne, bliver det hentet af et renovationsselskab, og regningen sendes til den, der har stillet det. Storskrald skal stilles i storskraldsrummet i gården. Ingen henstilling af affald ved siden af affaldsspandene. Skulle de være fyldte, så find en anden løsning. Dørene til bagtrappen skal være lukket under madlavning, da madosen er til gene for de andre beboere i opgangen. Åben et vindue i stedet. Husdyr er tilladt. Bestyrelsen kan dog forbyde husdyr, hvis de er til gene for andre. Husdyr er absolut forbudt i gården jævnfør Gårdlaugets ordensreglement. Biler, motorcykler og knallerter i gården er absolut forbudt i gården jævnfør Gårdlaugets ordensreglement. Gør rent efter dig, når du bruger vaskerummet, også når du bruger sæbespåner. I det hele taget skal fællesarealerne efterlades i samme stand, som du selv ønsker at finde dem. Det er ikke tilladt at henstille barnevogne eller andet i opgangene af hensyn til brandsikkerhed. Cykler skal placeres i lejlighederne, i cykelkælderen eller uden for bygningen i cykelstativerne. Inden man går igang med et større byggearbejde i lejligheden, opfordres beboerne til at undersøge, om der er andre byggeprojekter i gang, som kan få et uheldigt sammenfald. Der kan f.eks. være tale om udskiftning at faldstamme, lige efter man har sat nye køkkenskabe op.

4 Endvidere skal bestyrelsen adviseres inden man går i gang. Dette er nødvendigt for at sikre sig lovligheden af en evt. ombygning. Hvis bestyrelsen ikke får besked, kan Ejerforeningen fralægge sig ethvert ansvar, hvis der senere opstår problemer med installeringen. Nye beboere opfordres til at henvende sig til bestyrelsen, så navneskiltet og andre småting kan ordnes. Det er god skik at begrænse sig til et minimum af støj efter klokken 22. Hvis man vil holde fest eller lignende, bedes man advare på forhånd ved at sætte en seddel op på opslagstavlen i opgangen. Hvis man pga. håndværkere skal have lukket for vandet, skal dette meddeles ved opslag senest to hverdage, inden der lukkes. Hvis du observerer ting, der er i stykker på fællesarealerne; knuste ruder, lyskontakter osv., bør du selv henvende dig til bestyrelsen, I stedet for at gå ud fra at andre henvender sig.

5 3. Praktiske oplysninger Skraldeordninger Storskraldsrum findes i gården ved porten til Hessensgade. I dette rum kan henstilles møbler, madrasser, gulvtæpper, cykler og lign. Alle de ting, man normalt får til overs ved en flytning. Herunder også computer, fjernsyn, støvsuger, køleskabe, strygejern osv. Papiraffald Aviser, reklamer, ugeblade og lign. skal i den container i gården, som er specielt beregnet hertil, og IKKE i containeren til alm. dagrenovation. Pizza-æsker (som er fedtede & beskidte) må ikke smides i containeren til pap og karton. Hvad må IKKE stilles i storskraldsrum eller i dagrenovationscontaineren? River man f.eks. et køkken eller badeværelse ned, er dette byggeaffald (det gælder alt fra loftsplader til murbrokker og køkkenelementer). Det samme gælder maling og kemikalier. Her henvises til Genbrugscentralen på Vermlandsgade. Glas og flasker SKAL afleveres i containere ved Superbrugsen eller ALDI i Bremensgade. Rengøring i opgangene Vi har ansat et rengøringsfirma til at gøre rent i opgangene. På fortrappen fejes og vaskes ugentlig. På bagtrappen fejes og vaskes månedligt. Vær venlig at sørge for, at de kan komme til - også på bagtrapperne. Hvis du sætter noget på trapperne fjernes det for din regning. Skulle du ikke være tilfreds med rengøringen, så gør bestyrelsen opmærksom herpå. Vaskekælderen I vaskekælderen findes en tavle, hvor du kan reservere vasketider. Er du mere end 30 minutter forsinket kan andre bruge din vasketid. Husk at efterlade vaskeriet som du selv ønsker at finde det. Der er to tørrerum i kælderen. HUSK AT SLUKKE LYS, NÅR DU ER FÆRDIG DERNEDE. Cykelkælderen Er til cykler og barnevogne, men ikke gamle havemøbler, døre osv.

6 Håndværkere Med bestyrelsens 'vagttelefon' skulle det være let for alle at få fat i os, når der er akutte behov,og vi vil derfor gerne have, at man kontakter bestyrelsen for at rekvirere håndværkere. Er det akut, og det er noget, der skal udbedres omgående - et sprunget vandrør eller lign., og man ikke kan få fat i bestyrelsen, er det selvfølgelig OK, at man selv rekvirerer håndværkere. Her henviser vi til Schandorff, som foreningen plejer at benytte, på tlf. nr eller Så må vi bagefter se hvem, der hænger på regningen. Se i øvrigt liste med regler for hvem, der er ansvarlig for hvad sidst i dokumentet. Gårdanlæg Gårdanlægget går under navnet Eliasgården og styres af et gårdlaug, hvor ejerforeningen er repræsenteret. Husdyr er ikke tilladt i det fælles gårdanlæg. Viceværtordning Vi har ikke nogen vicevært i ejerforeningen; rengøringsselskabet tager sig af det meste og resten tager bestyrelsen eller beboerne i fællesskab sig af evt. på nogle arbejdsweekend'er. Skilt til dørtelefonen Du skal henvende dig til bestyrelsesformanden for at få lavet navneskilt til dørtelefonen.

7 Varme Hvis radiatorerne ikke varmer tilstrækkeligt, så ring til bestyrelsen. Inden du ringer, kontrollerer du selv : 1. At det rent faktisk er fyringssæson. 2. At du har luftet radiatoren ud. Generalforsamlinger Den ordinære generalforsamling bliver afholdt en gang årligt i marts eller april. Sidste frist for indsendelse at forslag til generalforsamlingen er den 15. februar, men bestyrelsen modtager gerne forslag løbende. Der indkaldes 14 dage før generalforsamlingen. Fraflytning Husk at tømme loftsrum!!!

8 4. Vedtægter for ejerforeningen matr. nr.29 be Sundbyøster Bremensgade Generalforsamling Generalforsamlingen er ejerforeningens øverste myndighed. Stk. 2. De af bestyrelsen trufne afgørelser kan af ethvert medlem, hvem afgørelsen vedrører, indbringes for generalforsamlingen. Stk. 3. Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved stemmeflerhed efter fordelingstal. Stk. 4. Til beslutninger om væsentlig forandring af fælles bestanddele og tilbehør eller om salg af væsentlige dele af disse eller om ændring i denne vedtægt kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede såvel efter antal som efter fordelingstal stemmer herfor. Er mindre end halvdelen af de således stemmeberettigede mødt på generalforsamlingen, og mindst 2/3 af de mødte efter antal og fordelingstal stemmer for forslaget, afholdes ny generalforsamling inden 14 dage, og på denne kan forslaget vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer efter antal og fordelingstal. Hvert år afholdes i marts eller april måned ordinær generalforsamling. Dagsordenen for denne skal omfatte følgende punkter: 1. Aflæggelse af årsberetning for det senest forløbne år og forelæggelse til godkendelse af årsregnskab med påtegning af revisor. 2. Valg af formand til bestyrelsen, for så vidt han afgår. 3. Valg af andre medlemmer af bestyrelsen. 4. Valg af suppleanter. 5. Valg af revisor og suppleant af denne. Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning dertil, når det til behandling af et angivet emne begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal,

9 eller når en tidligere generalforsamling har besluttet det. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 8 dages varsel. Stk. 2. Indkaldelsen skal angive tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden. Forslag, der agtes stillet på generalforsamlingen, skal fremgå af indkaldelsen og samtidig med denne fremlægges til eftersyn for medlemmerne på et i indkaldelsen angivet sted. Ethvert medlem har ret til at få et angivet emne behandlet af generalforsamlingen. Begæring om at få et emne behandlet af den ordinære generalforsamling må være indgivet senest den 15. februar. Stk. 2. Stemmeretten kan udøves af et medlems ægtefælle eller af en myndig person, som medlemmer skriftligt har givet fuldmagt dertil. Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. Stk. 2.1 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af dirigenten og formanden for bestyrelsen. Bestyrelsen Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen. Den består af 4 medlemmer foruden formanden, der vælges særskilt. Desuden vælges 2 suppleanter. Valgbare som formand, medlemmer af bestyrelsen og som suppleanter er kun foreningens medlemmer, disses ægtefæller og nærtstående slægtninge. Stk. 2. Hvert andet år afgår formanden. Af bestyrelsens øvrige medlemmer og suppleanter afgår halvdelen hvert år. Afgangsordenen bestemmes for samtidig valgte medlemmer og suppleanter ved lodtrækning og ellers ved den rækkefølge, i hvilken de er valgt. Genvalg kan finde sted. Stk. 3. Kommer antallet af bestyrelsesmedlemmer ved afgang mellem to på hinanden følgende ordinære generalforsamlinger ned under 5, indtræder de valgte suppleanter i bestyrelsen. Findes ingen suppleanter, indkaldes ekstraordinær generalforsamling til valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. Stk. 4. Bestyrelsen vælger en næstformand af sin midte. Stk. 5. Ved en forretningsorden kan bestyrelsen træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

10 Bestyrelsen har ledelsen af ejerforeningens anliggender. Stk. 2. Det påhviler bestyrelsen at sørge for god og forsvarlig varetagelse af ejendommens fælles anliggender, herunder betaling af fælles udgifter, tegning af sædvanlige forsikringer (herunder brandforsikring og kombineret grundejerforsikring), renholdelse, vedligeholdelse og fornyelser i det omfang, sådanne foranstaltninger efter ejendommens karakter må anses påkrævede. Bestyrelsen fører forsvarligt regnskab over de på fællesskabets vegne afholdte udgifter og oppebårne indtægter, herunder de ejerne afkrævede bidrag til fælles udgifter. Bidragene afkræves med passende varsel. Stk. 3. Bestyrelsen kan antage en administrator til bistand ved varetagelse af ejendommens daglige drift. Bestyrelsesmøde indkaldes af formanden eller, i hans forfald, af næstformanden, så ofte anledning findes at foreligge, samt når 2 medlemmer af bestyrelsen begærer dette. Stk. 2. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller næstformanden og yderligere mindst 2 medlemmer er til stede. Stk. 3. Beslutning træffes af de mødende bestyrelsesmedlemmer ved simpel stemmeflerhed. Står stemmerne lige, gør formandens eller i hans forfald næstformandens stemme udslaget. Stk. 4.1 I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i mødet. Tegningsret Ejerforeningen forpligtes ved underskrift af formanden eller næstformanden for bestyrelsen og et andet medlem af denne. Grundfond Når det begæres af mindst 1/4 af ejerforeningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal der til bestridelse af de fælles udgifter. jfr. 7. stk. 2, oprettes en grundfond, hvortil ejerne årligt skal bidrage med 1 pct. af ejendomsværdien, indtil fondens størrelse udgør 4 pct. af denne værdi. Revision Ejerforeningens regnskab revideres af en revisor, der vælges af generalforsamlingen. Når det begæres af

11 mindst 1/4 af foreningens medlemmer efter antal eller efter fordelingstal, skal revisor være statsautoriseret. Stk. 2. Revisor afgår hvert år. Genvalg kan finde sted. Stk. 3.1 forbindelse med sin revision skal revisor undersøge om forretningsgangen er betryggende. Stk. 4. Revisor har adgang til at efterse alle regnskabsbøger og beholdninger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af betydning for udførelsen af sit hverv. Stk. 5. Der føres revisionsprotokol. I forbindelse med sin beretning om revision af et årsregnskab skal revisor angive, hvorvidt han finder forretningsgangen betryggende. Stk. 6. Hver gang indførelse i revisionsprotokollen er sket, skal denne fremlægges på førstkommende bestyrelsesmøde og de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen med deres underskrift bekræfte, at de har gjort sig bekendt med indførelsen. Årsregnskab Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Stk. 2. Det vedtagne regnskab underskrives af bestyrelsen og påtegnes af revisor. København, den 15. marts 1977 Hugo Wagner Advokat Brønshøjgaardsvej Brønshøj

12 5. Afskrift af vedligeholdelsesregler fremlagt og vedtaget på ordinær generalforsamling d. 12. april 1989 Hvem vedligeholder hvad? Forsvarlig udvendig vedligeholdelse foretages af foreningen, medens den indvendige vedligeholdelse påhviler de enkelte ejere, hvortil bemærkes, at indvendig vedligeholdelse ikke alene omfatter tapetsering, hvidtning og maling, men også vedligeholdelse og fornyelse af gulve, døre og alt lejlighedens udstyr, herunder el-ledninger, el-kontakter, vand- og gasledninger, kort sagt alt, som er installeret indenfor lejlighedens vægge. Foreningen sørger for vedligeholdelse og fornyelse af lejlighedens forsyningsledninger og fællesinstallationer udenfor de enkelte lejligheder, indtil disses individuelle forgreninger til de enkelte lejligheder. Af og til opstår der problemer med de forskellige installationer, som findes i en lejlighed, og man ved måske ikke, hvor man skal henvende sig. Derfor har vi lavet nedenstående skema, der forhåbentlig kan hjælpe, hvis problemet opstår.

13 Af og til opstår der problemer med de forskellige installationer, som findes i en lejlighed, og man ved måske ikke, hvor man skal henvende sig. Derfor har vi lavet nedenstående skema, der forhåbentlig kan hjælpe, hvis problemet opstår. Henvendelse Hvem skal betale Problem Bestyrelsen Eget ANSVAR Beboer/Ejer Ejerforening Afløb i køkken og badeværelse X X Reparation af pakninger og haner X X Udskiftning af vandhaner X X Reparation af vandledninger X X Defekt vandmåler (bagtrappe) 1 X X Reparation af gasledninger X X Reparation af radiator og rør X X Intet varmt vand X X Ingen varme X X Rep. Af vinduer og døre (udvendigt) X X Smøring af vinduers styreskinner og X X åbne/lukke-håndtag samt øvrig indvendigt vedligehold af vinduer 2 Smadret rude X X Vandskade/indbrudsskade 3 X X Låse i opgangsdøre X X Låse i kælderdøre 4 X X Tagrender og nedløb X X Større affaldsmængder X X Byggeaffald 5 X X El-kontakter / gashaner X X Utæthed i badeværelsesgulve..: i originalt gulv/etageadskillelse X X i flisegulv lagt ovenpå originalt gulv X X Forkert udført vådrumsbeskyttelse X X Skader i faldstamme fra skadedyr X X Defekt cisterne/kombi toilet X X Defekt køkkenvask X X Ituslået wc-skål X X Ituslået håndvask X X Præcedens for fortolkning af reglerne Udskiftning af clorius-målere. På baggrund af at en ejer (bestyrelsesmedlem) havde skiftet sin radiator, opstod spørgsmålet om denne selv skulle betale opsætningen af en ny clorius-måler (650 kr.). Under henvisning til at udskiftning at radiator og rør hører under ejerens ansvarsområde, vedtog bestyrelsen 12 juni 2000, at også dette falder under ejerens ansvarsområde. Ovenstående krydsliste er siden den 13. marts 2007 løbende vedtaget (bekræftet) på foreningens ordinære generalforsamling. Senest vedtaget (bekræftet) på den ordinære generalforsamling den 14. april Vedtaget på generalforsamling Vedtaget på generalforsamling Skader på indbo, tæpper etc., skal dækkes at beboerne eller disses forsikringer. 4 Låse på beboeres pulterrum er beboers eget problem. 5 Vedtaget på generalforsamling 2012.

14 VVS-reglement Vi gør opmærksom på, at pr er VVS-reglementet trådt i kraft. Reglementet er en bekendtgørelse, der fortæller, hvad du selv må foretage dig i forbindelse med varme, vand og sanitet. I 1 står hvilke ting, du selv må tage dig af. Det betyder, at ting, der ikke er nævnt i 1, skal udføres af fagfolk - altså af firmaer, der har autorisation som VVS-Installatører. Hvis du ikke holder dig til dette, så er det dig der kommer til at betale i forbindelse med skader og det gælder både for selve skaden og for følgeskader. Bestyrelsen henleder opmærksomheden på at en vandskade i et badeværelse (og den efterfølgende skade hos under-boen) nemt kan koste til kroner så en besparelse på nogle tusinde kroner kan nemt blive meget dyr.

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården

Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården Vedtægter for Ejerforeningen Å-Gården NAVN, HJEMSTED OG FORMAL Foreningens navn er Ejerforeningen Å-Gården. Janus la Cours Gade 14-26, Arhus C. Ejerforeningens hjemsted er Arhus kommune. 1 2 3 Ejerforeningens

Læs mere

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund Matr.nr.: 11 h Vridsløselille By, Anmelder: Advokat Jesper Bach Herstedvester H.C. Andersens Boulevard 11 Ejl.nr. 1 84 incl. 1553 København V. Tlf.: 33 14 14 33 Beliggende: Mölndalsparken 2620 Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C

VEDTÆGTER. for. Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C Matr.nr. 770 c. Odense bygrunde VEDTÆGTER for Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense C der omfatter ejerlejlighederne 1-52. Foreningens navn: 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Falen 6-14, 5000 Odense

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus

Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus Vedtægter for Ejerforeningen Vestervang I Vestervang 35-41, Århus 1. Navn. medlemskab. værneting m.v. Foreningens navn er "Ejerforeningen Vestervang I". Foreningen har hjemsted i Vestervang 39, lejlighed

Læs mere

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde.

-8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. -8.0KL1970*A 8928 Matr. nr. 924 ei Aarhus købstads bygrunde. Beliggende: Mejlgade 67-69, - 8000 Aarhus C. Anmelder: ERIK WINTHER NIELSEN advokat Peter Bangsvej 28.1, Valby. grredsret slingen f Tillæg til

Læs mere

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken

Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Sammenskrivning af vedtægter for Ejerforeningen Birkeparken Matr. nr.52 a og 223 a Hillerød Bygrunde BIRKEPARKEN Slangerupgade 25 27 3400 Hillerød I medfør af 7 i lov nr. 199 af 8. juni 1966 om ejerlejligheder

Læs mere

Bestyrelsens udkast Vedtægter

Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen matrikel o Bestyrelsens udkast Vedtægter Ejerforeningen Forhåbningsholms Allé A og B Matr. Nr.: o, Frederiksberg Forhåbningsholms Alle A og B Anmelder: ADBO ejendomsforvaltning ApS Borups

Læs mere

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup

VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO. Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup E J E R F O R E N I N G E N H Ø J A G E R B O Højagerparken 2-12, 2750 Ballerup Ejerforeningen matr.nr. 113-a, Ballerup VEDTÆGTER for EJERFORENINGEN HØJAGERBO Ejerforeningen matr. nr. 113-a, Ballerup Side

Læs mere

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød. 1. 12.06.2014 Ejerforeningen Lyngbo Vedtægter Navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er: EJERFORENINGEN LYNGBO, og foreningen har sit hjemsted Bregnerødvej 65 71 og Lyngborghave 2A 40 og 54 60, 3460 Birkerød.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er "EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør".

V E D T Æ G T E R. Ejerlejlighedsforeningens navn er EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN TYREENGEN 2-56, 4220 Korsør. Matr. nr. 168 a, d, e, og f Korsør købstads markjorder Sammenskrivning af original VEDTÆGT lyst 29-04-1977 med ændringer lyst: 31.08.79-17.07.80-15.07.83 20.12.84-27.05.86-20.06.88 09.05.96-26.06.00-20.12.02

Læs mere

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for

Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] V E D T Æ G T E R. for Sag nr. 17027/TT Afgift kr. [Beløb] [NB: Husk 2 x kr. 1.400 samt 1,5 % af beløbet i 17.3 x antal lejligheder] Matr.nr.: 6-df Ejerlejl.nr. 1-31 Ejerlav: Glostrup by og sogn ANMELDER Advokat Torben Thomasen

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K

V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K V E D T Æ G T E R F O R E J E R F O R E N I N G E N H Ø R S H O L M P A R K Matr.nr. 8 c Hørsholm by mm., Hørsholm sogn 2013-07-01 side 1 NAVN OG HJEMSTED 1 Foreningens navn er Ejerforeningen Hørsholm

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN SOLBAKKEN , Matr. nr. loa, Sohngårdsholm. Hov"edgård, Aalborg jorder. Ejerlejlighed nr. l - 92 $~ A )< -ILlO L-I 1-11-,,/7 ADVOKAl Erling Hansen Vejgård Torv li 9000 Aalborg Tlf. 981376 00 VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23

Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Vedtægter for Ejerforeningen Amicisvej 23 Navn 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Amicisvej 23. Hjemsted 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg kommune. Formål 3. Foreningens formål er at administrere

Læs mere

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening

Ref. 261749-4 jb/as. Vedtægter. For. Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10. Vedtægter ejerforening Ref. 261749-4 jb/as Vedtægter For Ejerforeningen CVR-nr. [ ] Side 1 af 10 Vedtægter ejerforening 1. Navn, hjemsted og værneting 1.1 Foreningens navn er [ ]. 1.2 Foreningens hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18

Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Vedtægt for Ejerforeningen Knabstrupvej 16-18 Formål og medlemskab 1 Foreningens formål er at administrere alle fælles anliggender for ejerlejlighederne nr. 1-10 af matr. nr. 98 Husum, København - beliggende

Læs mere

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø

Vedtægter for. Ejerforeningen Lystofte Park I. matr. nr. 15 ec, ed og ø Matr.nr. 15 ec, ed og ø Anmelder: Boligexperten-Administration Ejl. 1-79 Vesterbrogade 24, 3.th Beliggende: Lundtofte by, Lundtofte 1620 København V Tlf. 33 22 99 41 Vedtægter for Ejerforeningen Lystofte

Læs mere

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN

VEDTÆGTER EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Matr.nr. 563 Amagerbros Kvarter, København Ejerlejlighed nr. 1-34 Beliggende: Islands brygge 24 A og B 2300 København S Anmelder: VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN PRESSESILOEN Navn Foreningens navn er Ejerforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for

VEDTÆGTER. Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm. for Matr.nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm Ejerlejlighederne nr. 1 220 beliggende Mikkelborg Park 1-31 2970 Hørsholm VEDTÆGTER for Ejerforeningen matr. nr. 1k Mikkelborg, Hørsholm (E/F Mikkelborg Park) Cvr.nr. 30

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm

Vedtægter. for. Ejerforeningen Fyrholm Ejerlav: Kongens Enghave, København Matr. nr.: delnr. 11 af umatrikuleret kajareal, ejerlejlighederne 1-194 Beliggende: x, 2450 København SV Anmelder: Adv. Jesper Mølgaard Det Gule Pakhus Havnepladsen

Læs mere

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10

Vedtægt. Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Vedtægt for Ejerforeningen Vestervang Afsnit 5 VEST Forening for nr. 4, 5, 6, 9 & 10 Forord: Vedtægten er udarbejdet, med størst mulig relation til den af Erhvervs- og Byggestyrelsen, den 14. dec. 2004

Læs mere

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus«

Vedtægter. for. Ejerforeningen»Rahbekshus« Vedtægter for Ejerforeningen»Rahbekshus«Senest revideret: November 1999 1 I anledning af, at ejendommen matr. nr. 55 p, Frederiksberg by, beliggende Vesterbrogade 161 167 og Rahbeks Allé 2A 2D af grundareal

Læs mere

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35

Julius Thomsens Gade 16, 18, 20 og 22 Ryvangs Allé 44 Herman Triers Plads 2, 4 og 6 Kleinsgade 2 Tlf. 39 46 35 35 Matr.nr. 5479 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 33 5480 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 61 5482 Udenbys Klædebo Kvarter Ejerl.nr. 1 til og med 50 Beliggende: Anmelder: Åboulevard

Læs mere

VEDTÆGTER for Ejerforeningen

VEDTÆGTER for Ejerforeningen VEDTÆGTER for Ejerforeningen Alkale Apt. (Ocean View Residence III, Blok E) Şükrü Kaptanoğlu Cad. Alkale Apt E Blok Cikcilli 07400 Alanya/Antalya, Tyrkey Indholdsfortegnelse. 1. Navn 2. Hjemsted og værneting

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab.

VEDTÆGTER FOR FREDE JUELS VEJS GRUNDEJERFORENING. 1. Indledning, formål, medlemskab. 1. Indledning, formål, medlemskab. Indledning, formål, medlemskab og hæftelse. Nærværende vedtægt, som er tinglyst på samtlige ejendomme i udstykningen Frede Juels Vej, Sønderby, Hedensted kommune, regulerer

Læs mere

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende

Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Sammenskrevne vedtægter Denne version er ikke juridisk bindende Mat:.nr. 28 f Frederiksberg Beliggende Roskildevej 53-55/Azaleavej 34 2000 Frederiksberg I anledning af, at ejendommen matr.nr. 28 f Frederiksberg

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II

V E D T Æ G T E R. for EJERLEJLIGHEDSFORENINGEN ØRESUNDSGÅRDEN II Afgift: kr. 19.900,00 Matr. nr.: Anmelder: 3846 Sundbyøster, København Carsten Ringgård Ejerlejlighed nr. 1-38 advokat Østbanegade 55 Beliggende: 2100 København Ø Øresundsvej 138 35 44 70 00 2300 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd

V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd J. nr. 37679 V E D T Æ G T E R for Ejerforeningen Egevang Syd Foreningen, som er stiftet 8. august 1972, omfatter ejerlejlighedsejere i ejendommen omfattende: matr.nr. 5 bf Nærum by, Nærum, Langebjerg

Læs mere

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK

VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK VEDTÆGTER FOR EJERFORENINGEN DUEODDE FERIEPARK 1. Foreningens navn 1.1 Foreningens navn er "Ejerforeningen Dueodde Feriepark". 2. Hjemsted og værneting 2.1 Foreningens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere