Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre 8 Sket i afdelingerne 9 Statistik Henlæggelser 12 Elforbrug 15 Varmeforbrug 16 Vandforbrug 18 Individuelle forbedringer 20 Fraflytninger 21 Afdelingsinformation Afdeling 1 24 Afdeling 3 24 Afdeling 4 25 Afdeling 6 25 Afdeling Afdeling Afdeling Tranemosegård Årsberetning 2008 Udgiver: Tranemosegård, BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup, tlf.: , fax: , hjemmeside: Redaktion: Tranemosegårds bestyrelse, Danny Andersen. Redaktør: Martin Kristiansen. Foto: Martin Kristiansen, og Heidi Lundsgaard/TV 2. Layout: Karen Hedegaards Grafiske Værksted. Tryk: Rosenberg Bogtryk. Forside: Forår i Gillesager/Lindeager. Bagside: Petanque-klubben i Maglelund i aktion.

3 Tranemosegård årsberetning 2008: Året der gik Kære lejer. Var det noget at betale op til 500 kr. mere om året i husleje? Nej vel? Ikke desto mindre ser det ud til at blive fremtiden for de fleste lejere i Danmark. Regeringen har i forbindelse med sin skattereform lagt op til, at ejendomsadministration skal være momspligtig. Det har svirret med rygter om beløbets endelige størrelse, og der har været nævnt en række tal i presse og medier. Det korte af det lange af regeringens forslag er, at vi beboere kan se frem til at skulle betale 40,00 kr. mere om måneden i husleje uden at få noget som helst for pengene! Det er selvfølgelig et forslag, der vil gøre mest ondt på de beboere med de laveste indkomster, og selvom beløbet i sig selv måske ikke virker voldsomt, er der alligevel rigtig god grund til at råbe vagt i gevær! Moms på ejendomsadministration er nemlig endnu en spand kold vand i ansigtet på den almene boligsektor. Det er skruen uden ende. Først tager man penge ud af Landsbyggefonden til formål, der ikke kommer beboere i den almene sektor til gode, derpå indfører man moms på ejen - doms administration og senest skruer man en renoveringspulje sammen på en måde, så den fa - vo riserer boligejere. Den nye renoveringspulje tillader kun privatpersoner at søge om tilskud, ikke boligselskaber. Og da ydervægge og udeområder er fælles betyder det, at renoveringspuljen ikke giver boliglejere mulighed for at få tilskud til pænere ude - områder. Boligejere kan derimod sagtens søge tilskud til renoveringen af ydervægge, vinduer m.m. Når nu dele af den lovgivende magt ikke tænker høje tanker om den almene boligsektor, er det altid rart, at andre ser med mere milde øjne på os lejere. I 2008 vandt Albertslund Bo- 3

4 ligselskab nemlig en sag ved Højesteret om lønsumsafgift. Selv om sejren næppe kom i hus for lejernes blå øjnes skyld, så var det under alle omstændigheder en lettelse at opleve vinden blæse i vores retning. Sagen om lønsumsafgiften startede for Tranemosegårds ved kommende, da SKAT fra 1. januar 1999 begyndte at opkræve netop lønsumsafgift. Hverken Tranemosegård eller andre boligselskaber betaler moms af ejendomsadministration (så læn - ge det varer!). I juni 2008 traf højesteret så en afgørelse, der betyder, at SKAT skal tilbagebetale disse beløb, de har indkrævet i gennem ca. fire år. I Tranemosegård har vi endnu ikke modtaget pengene. Når det sker, vil vi overveje, hvad de skal bruges til. Under alle omstændigheder er det en beslutning beboerne vil få indflydelse på. Det vil de, fordi beboerdemokratiet er i højsædet i Tranemosegård. Beboerdemokratiet er et grundprincip hos os. Men det er et demokrati og et grundprincip, der hele tiden skal værnes om. Regeringen har læn - ge ønsket at sælge ud af de almene boliger. Det er tanken, at det skal skabe mere dynamiske og velfungerende boligområder at få ejere ind. For det første er der mange andre gode måder at skabe velfungerende boligområder. Se bare hos os i Tranemosegård. For det andet vil ejere i almene boligområder udhule demokratiet. Tag blot et eksempel. En boligafdeling har 30 boliger. I de 27 bor almene lejere, i 4 de tre bor ejere. Hvordan kommer man overens på beboermøder, når de tre ejere har lige så meget at skulle have at sagt som alle 27 lejere? Demokratiet betyder nemlig, at lejerforeningen sidestilles med ejerforeningen. Derfor er det så vigtigt, at værne om beboerdemokratiet. Tranemosegård har allerede i år sendt 2,8 mio. kr. af arbejdskapitalen ud i afdelingerne, fordelt efter lejemål. Pengene kan bruges til glæde for beboerne, men må dog ikke indgå i driften. I Tranevænget har man valgt at lade pengene gå til nye varmemålere, Maglelund har indtil videre købt en Granithest, som er sat op i foråret 2009 og tænker stadig over, hvad de skal bruge resten til. Tranehaven skal have forskønnet Beboerhuset, mens man i Moserne fortsat overvejer, hvor pengene kan gøre mest gavn. Gillesager/Lindeager vil have sat lysfølere op, hvor dette er formålstjenligt, så der kan spares på energien, T13 s penge er gået til medfinansiering af 13 Huset, og i Gurrelund/Bjerrelund overvejer man også fortsat, hvordan pengene skal anvendes. Endelig er der købt ind for de penge Tranemosegård fik i gave til sit 50 års jubilæum. Gilles - ager/lindeager har købt en hel Zoologisk Have. Sammen med de penge Gillesager/Lindeager fik ved sit eget 30 års jubilæum er der købt løver og bjørne, får og geder og traner, alt sammen i granit. I skrivende stund er figurerne endnu ikke sat op. Foruden arbejdet i selve bestyrelsen, arbejder bestyrelsesmedlemmerne også for Trane - mo segård i forskellige sammenhæng. Dorthe Larsen og Allan Nielsen sidder i BO-VESTs bestyrelse hvor vi har taget beslutning om blandt andet overenskomster, lokalaftaler, fælles arbejdsvilkår for ejendomsfunktionærerne, struk turen på administrationen, kommunikation med beboere og ansatte, og energirigtig renovering (læs mere om dette i BO- VESTs beretning). Stig Rasmussen sidder i målsætningsudvalget der i foråret barsler med et forslag til BO- VESTs målsætning. Lars Timm Nielsen og Dorthe Larsen sidder i BO-VESTs kursusudvalg, der har holdt nogle gode og velbesøgte kurser. Enkelte af de afholdte kurser har dog været fattigt besøgte. Lars Timm Nielsen sidder også i Tranemosegårds kursusudvalg. I BIB (Boligselskaberne i Brøndby) samarbejder boligselskaberne med Brøndby Kommune om alt, der vedrører vores beboere. Hugo Thuge sidder i be styrelsen i Brøndby Fjernvarmeværk, hvor han varetager lejerne i Brøndbys interesser, her under også beboerne i Tra ne - mosegårds interesser. I BL s 9. kreds repræsentantskab sidder Allan Nielsen, Dor - the Larsen og Else Weinholtz og prøver at få lidt indflydelse på boligpolitik på landsplan, hvor Allan Nielsen som kredsformand også sidder i landsforeningens bestyrelse. Tak for et godt Bestyrelsen i Tranemosegård.

5 Brøndby Fjernvarme For fjernvarmeforbrugerne er det vigtigste en lav og stabil pris. Dette ønske har Brøndby Fjernvarme kunnet leve op til, og der er heller ingen grund til at bekymre sig om de kommende års priser. Imidlertid kan vi forvente visse ændringer i varmeprisens sammensætning, varmetariffen altså prisens fordeling på faste betalinger og betalinger, der afhænger af forbruget. Formanden for Brøndby Fjernvarme har meddelt, at bestyrelsen skal drøfte en ændring af tariffen i forbindelse med budgettet for Drøftelserne er nødvendige bl.a. fordi VEKS, der leverer varmen til os, ændrer deres tarif. Lejernes repræsentanter i bestyrelsen for fjernvarmen vil gå til disse drøftelser med et åbent sind; men vi har den principielle holdning, at faste omkostninger skal betales af faste afgifter. Det skyldes, at boligafdelingerne ikke har andre muligheder end at købe varme hos fjern varmen, mens parcelhus - ejere kan erstatte en del af deres varmebehov med fx en brændeovn, hvis energiprisen bliver for høj. Sidste år omtalte beretningen, at ny lovgivning havde pålagt varmeværkerne at medvirke til energibesparelser hos slutbru - ger ne, og at man i den forbin del - se arbejdede på at få alle brugergrupper til at aflevere deres energibesparelser gratis til Brønd - by Fjernvarme. Det nævntes, at Brøndby Kom mune var i tvivl om, de kunne deltage, eller om de var forpligtet til at sælge deres besparelser til anden side, således at gevinsten kom samtlige borgere til gode. Kommunen valgte til slut at stå udenfor. Brøndby Fjernvarme har nu en aftale med samtlige boligselskaber i kommunen om overdragelse af besparelserne i afdelingerne. Der er indgået enkelte aftaler med industrikunder, ligesom der er sendt breve ud til parcelhusejerne med opfordring om at aflevere deres besparelser til fællesskabet. Der er nedsat et energispareudvalg under bestyrelsen med henblik på at støtte og inspirere til besparelser i energiforbruget. Der er repræsentanter for industri, Brøndby Kommune, parcelhusejere og lejere i udvalget. Hugo Thuge er formand for udvalget. 5

6 Antenneforening i udvikling 2008 var et år, der stod i udviklingens tegn for Antenneforeningen Brøndby. I løbet af årets første måneder blev foreningens dækningsområde ud videt til Albertslund, hvor tre boligafdelinger fra Vridsløselille Andelsboligforening trådte ind i foreningen. Dermed kom ca husstande yderligere med i foreningen, der nu er meget tæt på at forsyne husstande på Vestegnen med tv, radio, internet og telefoni. Også bestyrelsen udviklede sig. Der blev valgt en ny formand på generalforsamlingen i marts, og ved samme lejlighed blev bestyrelsen udvidet med yderligere to pladser. Det skete for at holde fast i et bredt demokrati, når nu der kom flere afdelinger ind i foreningen. I skrivende stund er Antenneforeningen Brøndby netop gået i luften med digitale tv-signaler. Sig nalerne har været længe undervejs, men det skyldes, at det i 11. time viste sig at være nødvendigt at kvalitetssikre foreningens net. De nye digitale signaler bliver leveret af YouSee efter en afstemning på foreningens generalforsamling i september. Her stemte et stort flertal for digitale signaler og for YouSee som leverandør. I 2008 fik foreningen også en ny hjemmeside. Den nye side fokuserer på enkelthed og tilgængelighed. Det skal være let og enkelt at finde relevante oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer blandt andet som et digitalt arkiv over dagsordener, referater og meget mere. Det betyder, at afdelingsrepræsentanter og antenneforeningens bestyrelse kan finde gam le referater på hjemmesiden. På hjemmesiden er der fokus på digitaliseringen. Vi nærmer os jo store skiftedag lørdag den 31. oktober 2009, hvor det analoge tv-signal til antenner bliver slukket. Det betyder ikke umiddelbart noget for medlemmerne af Antenneforeningen Brøndby der bliver ingen sort skærm, alle vil fortsat kunne se tv. I 2008 har digitaliseringen betydet, at antenneforeningen blev nødt til også at have en løsning med digitalt tv klar til brugerne. Den løsning er trådt i kraft i for - året 2009 med samarbejdet med YouSee. I den forbindelse beklager Tranemosegård, at etniske beboere nu skal betale for kanaler, der tidligere var gratis. Der arbejdes på at finde alternativer med opsættelse af paraboler. Du kan få mere at vide ved at henvende dig til din afdelingsbestyrelse. 6

7 Turbulent tid for TV-Brøndby Det er ikke nemt at drive en lokal tv-station. Det måtte man erkende på TV-Brøndby i 2008, da det kom frem, at Radio- og TV-nævnet ikke længere yder økonomisk støtte til TV-Brøndby og andre lokale tv-stationer. Støtten ophører i efteråret 2009, og derfor har det været nødvendigt for Antenneforeningen Brøndby, der ejer TV-Brøndby, at øge sin støtte til TV-Brøndby. I 2008 blev det også klart, at frivillige ikke altid flokkes om at lave lokal-tv. Det viste sig i hvert fald meget svært at tiltrække og fastholde frivillige til stationen, der holder til i kælderlokaler i Kisumparken 2. Oven i dette står TV-Brøndby overfor at skulle forny dele af produktionsudstyr og lokalefaciliteter. Der er dog også solskinshistorier fra TV-Brøndby. Senest er det lykkedes at skabe en seniorredaktion udelukkende af frivillige, ligesom det også er lykkedes at få en ungdomsredaktion på benene. Disse to redaktioner vil fremover producere indslag og programmer til TV-Brøndby. Derfor vil man nu på TV-Brønd - by arbejde på at skabe gode, trygge rammer for de mange frivillige, der allerede er på plads på stationen, og til de forhå - bentlig mange flere frivillige, der kommer til. Der er nemlig altid plads til flere på TV- Brøndby. Skulle man være langt fra Vest egnen og derfor ude af stand til at holde sig opdateret med livets gang i Brøndby, kan man nu finde TV-Brøndby på YouTube. Redaktionerne lægger hele eller dele af tv-programmer op på denne side, og så kan man se TV- Brøndby over hele jorden. 7

8 Vi er på vej Herfra og Videre De 9 har ansøgt Landsbyggefonden om at forlænge projektet Herfra og Videre frem til 2015 og samtidig udvide med tre opsøgende medarbejdere. Og så er der na - tur ligvis fortsat fokus på de tre indsatsområder Børn og Unge, Lokale Netværk samt Image. Rammerne om NetværksKontorets arbejde med at realisere helhedsplanen Herfra og Videre fås nok ikke bedre. Samarbejdet i den politiske ledelse De 9 har eksisteret siden 1994 og er i dag et fasttømmret forum med kommunen og engagerede beboerdemokrater fra de ni boligafdelinger i området. Teamet på Netværks- Kontoret består af såvel erfarne medarbejdere som nye ansigter i boligområdet, og så er kontorets lokaler lyse og nyindrettede i Afdeling 13s nye Café 13. Helhedsplanen Herfra og Videre er et trin videre i det bo - ligsociale arbejde i Brøndby Strand. Landsbyggefonden bevilligede midler til Helhedsplanen tilbage i Boligområdet fik dermed øgede midler og en ny platform for samarbejdet, idet det blev muligt at etablere NetværksKontoret. Netværkskontoret er i dag bemandet med fire medarbejdere, der har til opgave at koordinere og udvikle indsatsen under Herfra og Videre. Herfra og Videre er da også kommet godt fra start. Nogle projekter startede allerede i midten af 2007, andre er startet op i Herfra og Videre blev desuden i gået igennem i eftersommeren, og der blev udarbejdet en 8 Medarbejderne foran netværkskontoret i Kisumparken. konkretisering, hvor de enkelte ideer bliver fulgt op med konkrete handlingsforslag. Inden for Børn og Unge skabes blandt andet fritidsmuligheder for en gruppe drenge og piger, der ikke benytter de kommunale tilbud. Fremover er det en udfordring for Netværkskontoret også at iværksætte initiativer til en bredere gruppe af børn og unge. Der arbejdes også med at styr - ke de Lokale Netværk. Her bygges på de eksisterende klubber og foreninger samt frivillige i området. Netværkskontoret har således besøgt en lang række foreninger og klubber i området for at etablere samarbejdet. I den boligsociale indsats er det nødvendigt at udføre brandslukning i forhold til akutte problemer, men der arbejdes samtidig langsigtet på at udvikle selvbærende boligområder, der kan fastholde og tiltrække engagerede beboere med overskud til at deltage i boligområdets sociale liv. Her har Brøndby Strand igen nem en årrække blandt andet arbejdet med områdets image. Beboerne er selv de bedste ambassadører for området; men det er også en milepæl i arbejdet, når Velfærdsministeriet fremhæver Brøndby Strand som et særlig vel fungerende område, som det skete i forbindelse med ministerens besøg den 13. november Brøndby Strand har også i det boligsociale arbejde haft glæde af de seneste års positive samfundsudvikling. Den samfundsmæssige situation er nu en anden, hvilket vil påvirke det boligsociale arbejde. Der vil kom - me nogle nye udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. Pr. 1. april 2009 var der for sidste gang deadline for at søge om støtte hos Landsbyggefonden, og det er ikke afgjort, om der vil komme nye puljer eller ej. Derfor blev der søgt om forlængelse af Netværkskontoret frem til udgangen af 2015 og en udvidelse med 3 opsøgende medarbejdere. Økonomien Herfra og videre har en samlet økonomi på 25 mio. kr. heraf betaler Landsbyggefonden 16.3 mio. kr. og Brøndby Kommune og boligafdelingerne har en medfinansiering på 8.7 mio. kr. Indsatsen lø ber fra

9 Sket i afdelingerne Afdeling 1 Tranevænget I 2008 har Tranevænget fået udskiftet lysmaster i afdelingen. Desuden er kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, lagt i jorden ved samme lejlighed. Desuden er der kommet nye vaskemaskiner i alle vaskerierne. Disse nye vaskemaskiner har mulighed for elektronisk styring. Endelig er der blevet malet en del opgange i afdelingen. Det arbejde er fortsat i Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. I disse år skal murværket omfuges, tagene udskiftes og vejbelægningerne renoveres. End videre skal varmemålerne udskiftes. Afdeling 3 Maglelund I 2008 har Maglelund fået udskiftet vinduer i ulige numre. Denne udskiftning har til tider voldt en del besvær og skabt en del røre, men alt ser nu ud til at være i orden. Desuden er der oprettet affaldsøer i terræn, og facademurenes fuger er blevet gået i gennem. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Beboerne skal i de kommende år tage stilling til, om der skal udskiftes tage, vaskerier, faldstammer og varmerør. Afdeling 4 Tranehaven I 2008 er der blevet udskiftet vinduer i afdelingen, ligesom ydervægge (murværk), sål bæn - ke og tagrender er blevet renoveret. Udhæng og stern er blevet malet. Det er besluttet på beboermøde at indkøbe de 18 altaner, der endnu ikke er sat op i afdelingen. Dette indkøb sker for egne midler. Lysmaster er blevet udskiftet og kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, er nu lagt i jorden. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal renoveres kældertrapper, males opgange samt udskiftes vandinstallationer. 9

10 Afdeling 6 Moserne Der har ikke været foretaget stør re projekter i Moserne i 2008, men i skal facaderne renoveres. I årene er der plan lagt en række større opgaver: Omfugning af murværk, udskiftning af vandinstallationer, udskiftning af vaskerier samt ma ling af opgange. Afdeling 12 Gilles - ager/lindeager I 2008 er der udskiftet altaner i afdelingen. Stuelejligheder uden altan får trappe til nye haver. Der har været licitation på udskiftningen af elevatorerne i højhu- 10

11 set. Arbejdet starter primo 2009 og afsluttes medio Det samlede budget for udskiftningen af elevatorerne er på ca. 5,7 mio. kr. Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal udskiftes vandinstallationer, udskiftes vaskerier samt renoveres belægninger. Afdeling 13 Silergården I Brøndby Strand Parkerne på - går en helhedsplan for renovering af bebyggelsen, finansieret af Lands byggefonden. Man har væ ret i gang siden 1996, og i afdeling 13 er man ved at være færdig med anden fase. I 2008 afsluttedes en vigtig del af den - ne: Åbningen af det nye aktivitetshus, 13-huset. I 2009 etableres en miljøstation og flere p-pladser, og det gamle aktivitetshus Tranen ombygges til selskabslokaler og bedre lokaler for Tranens Drenge. De nye selskabslokaler tænkes drevet i fællesskab med afd. 3, Magle lund. Helhedsplanens fase 3 starter i Den omfatter primært rækkehusene, der får nye facader inkl. nye vinduer og bedre isolering. Hegn, skure og pergolaer udskiftes, og terrasserne får glas - overdækning og (delvis) træbelægning, og endelig renoveres betondækket. De forbedrings arbejder, som fase 3 indeholder, finansieres af en årlig husleje stigning for alle på 8,50 kr. pr m 2. Afdeling 15 Gurre - lund/bjerrelund Fra er der budgetteret med planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen for kr. 13 mio. kr. Af større opgaver kan nævnes: Maling af udvendigt træværk samt udskiftninger i vaskeriet. Der er planlagt en egenfinansiering på 12 mio. kr., og det resterende beløb skaffes ved ekstern finansiering. 11

12 12

13 13

14 14

15 Elforbrug, fællesarealer. Afd. 1, Tranevænget Elforbrug, fællesarealer. Afd. 6, Moserne Elforbrug, fællesarealer. Afd. 3, Maglelund Elforbrug, fællesarealer. Afd. 12, Gillesager/Lindeager Elforbrug, fællesarealer. Afd. 4, Tranehaven Elforbrug, fællesarealer. Afd. 13, Silergården Elforbrug, fællesarealer. Afd. 15, Gurrelund/Bjerrelund Graferne skal mere ses som en opgørelse og udvikling i den enkelte afdeling's forbrug, idet en sammenligning mellem afdelinger ikke er relevant på grund af de forskellige fysiske forhold. 15

16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. 16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget.

17 17

18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1999 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 2001 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2000 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2002 blev der gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter, blev udskiftet. I 2000 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden gennemfører afdelingen en løbende etablering af brusebund, som erstatning for eksisterende badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet. 18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1996 og 1997 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. I de sidste 8-9 år er der løbende etableret som erstatning for badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet.

19 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Afdeling 1 Tranevænget Tranevænget 1-21 og 2-70, Brøndbyvestervej , Park Allé Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110 A, 2605 Brøndby. Tlf.: Ejendomskontoret træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr. til VVS-arbejde, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruse - niche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem og medlem af BO-VESTs bestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20, st. tv Brøndby Strand. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 24

25 Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf. desuden onsdage mellem kl på tlf. og på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej , Falkemosen, Fuglemosen, Glentemosen, Høgemosen, Rylemosen, Ørnemosen, 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af bad mod merhusleje i 20 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 25

26 Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Gillesager , og Lindeager Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på kontoret på tlf. desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Afdeling 13 Silergården Ulsøparken 2-32, Tranumparken 1-33 og Kisumparken 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, hvoraf 11 er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Torben Birkebæk, Ulsøparken 4 C, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag Endvidere torsdag (telefonisk) og (personlig henvendelse). 5. Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 26

27 Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VESTs bestyrelse. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Henrik Holritz Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt mellem kl desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 27

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2004............................................. side 3 Kurser...................................................... side 11 Personale....................................................

Læs mere

Årsberetning 2007/2008

Årsberetning 2007/2008 Årsberetning 2007/2008 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens beretning... 2 Bestyrelsens Beboerdemokrati på tværs af organisationer... 4 Et år med BO-VEST... 6 Økonomi...11 De nye boligsociale områdesekretariater...

Læs mere

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab

ÅRSSKRIFT. Albertslund Boligselskab 2005 ÅRSSKRIFT Albertslund Boligselskab Albertslund Boligselskab Den almene boligsektor i modvind og Indhold Den almene boligsektor i modvind og forandring.......... 2 Stop tyveriet af beboernes opsparing!........................

Læs mere

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9

Uddannelsen til ejendomsservicetekniker. mere og andet end at feje... Marts 2013. Læs om tre unge elever på side 6-9 Marts 2013 27. ÅRGANG Uddannelsen til ejendomsservicetekniker er meget mere og andet end at feje... Læs om tre unge elever på side 6-9 Beboerdemokrater udstikker rammerne Læs mere fra side 10 Mere service

Læs mere

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening

Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Nyt fra Juni 2014 Nr. 13 Aabenraa Almene Boligselskab og Padborg Boligforening Organisationsbestyrelserne for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Aabenraa Almene Boligselskab Kallemosen

Læs mere

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk

Sammen når vi længere end hver for sig Af Steffen Morild, formand for 3B steffen.morild@3b.dk kanal3b Nyhedsbrev Nyhedsbrev fra Boligforeningen 3B / sept-okt 2013 til alle medlemmer af afdelingsbestyrelserne, ansatte og samarbejdspartnere Susan Sagnsby Lars Emanuel Ellen Vedelsby Charlotte Kaysen

Læs mere

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00

I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag den 29. oktober 2009 kl. 18.00 Referat 29.10-09 Klokken 18.00 19.30 Afholdt på Lindelundsskolen klasselokale 21, Bredager 160, 2605 Brøndby I henhold til vedtægternes 10. stk. 1 er der indkaldt til ordinært repræsentantskabsmøde torsdag

Læs mere

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2.

Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 2. Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2014 Tirsdag den 2. december 2014, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. L 2. december 2014 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.

Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens. Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: lunden@lundens.net www.lundens.net Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 27. januar 2014 Indkaldelse

Læs mere

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB

Beretning. tryghed & sikkerhed. Fastholde og udvikle SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB SAB Fastholde og udvikle tryghed & sikkerhed Beretning 2014 SAB SAB SAB Bestyrelsen Bestyrelsen Formand: Vivian Engelbredt Sigtunagade 34 Telefon 40 30 11 54 Ansvarsafdelinger: 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26,

Læs mere

Beretning 2010. Valby-ejendommene

Beretning 2010. Valby-ejendommene Beretning 2010 Valby-ejendommene Bestyrelsen 2010 Villy Sørensen Steffen Morild Anders Brøgger Bilal Turan Ellen Vedelsby Hans Peter Nielsen Iris Gausbo Lars Emanuel Monia Stoltz Susan Sagnsby Axel Spencer

Læs mere

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24

Lejligheden. Boliggarantibevis s. 14 På job med en varmemester s. 15 Nyt fra Energiudvalget s. 18 Fredericianer på Borgen s. 24 Lejligheden Beboerblad for boligkontoret i Fredericia 3 2011 AV min varmeregning! Kirsten Marie Nielsen undrer sig over sin store varmeregning. Fjernvarmeselskabets direktør giver hende en forklaring s.

Læs mere

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009

VesterBo. Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve. Nr. 2 / August 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 2 / August 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo Bowlingturnering 2009 Repræsentantskabsfest 2009 Nye ansigter i hovedbestyrelsen Læserbreve LANDSUDSTILLINGEN

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013

Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Referat af: Organisationsbestyrelsesmøde nr. 7/2013 Torsdag den 5. december 2013, kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 5. december 2013 Mødedeltagere: Dorthe Larsen Allan Nielsen Hugo Thuge Stig Rasmussen

Læs mere

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det

Vejlby Vænge. Du skal tage stilling! Indhold: Forretningsfører Anni Øhrberg: først opdaget nu? Hvad gik galt, og hvorfor er det Renovering af Vejlby Vænge Renoveringen af Vejlby Vænge er en stor og vigtig beslutning. Og du skal i løbet af de kommende uger tage stilling til det renoveringsprojekt, der er udarbejdet af boligforeningen.

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.1 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 19. juni 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af

Læs mere

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00

Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 VRIDSLØSELILLE ANDELSBOLIGFORENING 19-12-2014 Referat Bestyrelsesmøde mandag den 27. januar 2015 kl. 17.00 Deltagere: Vinie Hansen, Astrid Hansen, Henning Bjerre, Jørgen Fahlgren Per Larsen, Biba Schwoon,

Læs mere

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord

NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord NORDSTJERNEN For beboerne i Albertslund Nord ALBERTSLUND NORD OS I NORD - AB BÆK & FOS - VA - Brand i Pavillonen - side 14 - Bydelsmødre nu i Nord - side 22 - Valg til boligbestyrelserne - se bagerst NR.

Læs mere

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE.

2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. 2. ÅRGANG NR. 1 2008 VINTEREN HAR BUDT PÅ ENKELTE SOLSKINSDAGE, OG HER BESØGTE VI SKEL- BÆKPARKEN I ØLSTYKKE OG FREDERIKSBERG HUSE I + II I ROSKILDE. ROSKILDES BYDEL TRE- KRONER HAR FORAN- DRET SIG MEGET

Læs mere

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13

Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4. Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10. BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 Beboerblad for Boligforeningerne Højbo og Bo83 B LIG 2010NYT Nr.4 Et trygt samfund er et fælles ansvar SIDE 4 Det er beboermøderne der er demokratiet SIDE 10 BL: Et fornuftigt boligforlig SIDE 13 INDHOLD

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C.

Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. 1.14.2 Repræsentantskabsmøde afholdtes torsdag den 27. november 2014 kl. 19.00 på Radisson SAS, Scandinavia Hotel Aarhus, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C. Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse

Læs mere

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO

VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE. Nr. 3 / December 2009 BOLIG FORENINGEN VESTERBO BOLIG FORENINGEN VESTERBO VesterBo Nr. 3 / December 2009 Beboerblad for boligforeningen VesterBo REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2009 ÅRETS AFDELING RÅDERETTEN NYT FRA AFDELINGERNE Leder Hvem taler for dig i foreningens

Læs mere

lidt mere end et sted at bo!

lidt mere end et sted at bo! lidt mere end et sted at bo! Glade beboere hos Bo42. Foto: Anders Beier En hilsen fra Bo42 til hele øen Med udgangen af marts dette år udløber Bo42 s boligsociale projekt. Gennem de seneste fire år har

Læs mere

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside

4. årgang Nr. 16 december 2014. inside 4. årgang Nr. 16 december 2014 inside Side 4 Side 10 Side 18 Kære læser Du har valgt at åbne ALBOA inside nr. 16 tak for det! Hvis du vælger at læse videre i ihåndenværende blad, kan du forhåbentlig få

Læs mere

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6

SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Marts 2012 25. ÅRGANG SKOLEPARKEN 1 BLIVER GRUNDIGT MÅLT OG VEJET LÆS MERE SIDE 2-6 Gennemførte projekter giver bedre boliger. S. 8 Har du forsikret dit indbo? S. 13 Hæld regnvandet i jorden. S. 14 SKOLEPARKEN

Læs mere

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10

Juni 2015. Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2. Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Juni 2015 29. ÅRGANG Skoleparken 1 renoveres for 378 mill. kr. Læs fra side 2 Regnvandet i Kildeparken 1 skal direkte i jorden Læs fra side 6 Skal møbler erstattes af almene boliger Læs fra side 10 Foto:

Læs mere

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen

Desuden deltager: - Under punkt 2, 3, 7, 9,10 og 11 Erik Cederberg og Maiken Trier Kold, Økonomiafdelingen REFERAT Bestyrelsesmøde nr. 81 i BO-VEST Mandag den 15. december 2014 kl. 16.30 Malervangen 1, Glostrup. 15. dec. 2014 Mødedeltagere: Vinie Hansen, Dorthe Larsen, Karl Neumann Hugo Thuge, Jørgen Fahlgren

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere