Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD"

Transkript

1 Årsberetning 2008 TRANEMOSE- GÅRD

2 Indholdsfortegnelse Årsberetning 2008 Året der gik, Brøndby Fjernvarme 5 Antenneforening i udvikling 6 Turbulent tid for TV-Brøndby 7 Vi er på vej Herfra og Videre 8 Sket i afdelingerne 9 Statistik Henlæggelser 12 Elforbrug 15 Varmeforbrug 16 Vandforbrug 18 Individuelle forbedringer 20 Fraflytninger 21 Afdelingsinformation Afdeling 1 24 Afdeling 3 24 Afdeling 4 25 Afdeling 6 25 Afdeling Afdeling Afdeling Tranemosegård Årsberetning 2008 Udgiver: Tranemosegård, BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup, tlf.: , fax: , hjemmeside: Redaktion: Tranemosegårds bestyrelse, Danny Andersen. Redaktør: Martin Kristiansen. Foto: Martin Kristiansen, og Heidi Lundsgaard/TV 2. Layout: Karen Hedegaards Grafiske Værksted. Tryk: Rosenberg Bogtryk. Forside: Forår i Gillesager/Lindeager. Bagside: Petanque-klubben i Maglelund i aktion.

3 Tranemosegård årsberetning 2008: Året der gik Kære lejer. Var det noget at betale op til 500 kr. mere om året i husleje? Nej vel? Ikke desto mindre ser det ud til at blive fremtiden for de fleste lejere i Danmark. Regeringen har i forbindelse med sin skattereform lagt op til, at ejendomsadministration skal være momspligtig. Det har svirret med rygter om beløbets endelige størrelse, og der har været nævnt en række tal i presse og medier. Det korte af det lange af regeringens forslag er, at vi beboere kan se frem til at skulle betale 40,00 kr. mere om måneden i husleje uden at få noget som helst for pengene! Det er selvfølgelig et forslag, der vil gøre mest ondt på de beboere med de laveste indkomster, og selvom beløbet i sig selv måske ikke virker voldsomt, er der alligevel rigtig god grund til at råbe vagt i gevær! Moms på ejendomsadministration er nemlig endnu en spand kold vand i ansigtet på den almene boligsektor. Det er skruen uden ende. Først tager man penge ud af Landsbyggefonden til formål, der ikke kommer beboere i den almene sektor til gode, derpå indfører man moms på ejen - doms administration og senest skruer man en renoveringspulje sammen på en måde, så den fa - vo riserer boligejere. Den nye renoveringspulje tillader kun privatpersoner at søge om tilskud, ikke boligselskaber. Og da ydervægge og udeområder er fælles betyder det, at renoveringspuljen ikke giver boliglejere mulighed for at få tilskud til pænere ude - områder. Boligejere kan derimod sagtens søge tilskud til renoveringen af ydervægge, vinduer m.m. Når nu dele af den lovgivende magt ikke tænker høje tanker om den almene boligsektor, er det altid rart, at andre ser med mere milde øjne på os lejere. I 2008 vandt Albertslund Bo- 3

4 ligselskab nemlig en sag ved Højesteret om lønsumsafgift. Selv om sejren næppe kom i hus for lejernes blå øjnes skyld, så var det under alle omstændigheder en lettelse at opleve vinden blæse i vores retning. Sagen om lønsumsafgiften startede for Tranemosegårds ved kommende, da SKAT fra 1. januar 1999 begyndte at opkræve netop lønsumsafgift. Hverken Tranemosegård eller andre boligselskaber betaler moms af ejendomsadministration (så læn - ge det varer!). I juni 2008 traf højesteret så en afgørelse, der betyder, at SKAT skal tilbagebetale disse beløb, de har indkrævet i gennem ca. fire år. I Tranemosegård har vi endnu ikke modtaget pengene. Når det sker, vil vi overveje, hvad de skal bruges til. Under alle omstændigheder er det en beslutning beboerne vil få indflydelse på. Det vil de, fordi beboerdemokratiet er i højsædet i Tranemosegård. Beboerdemokratiet er et grundprincip hos os. Men det er et demokrati og et grundprincip, der hele tiden skal værnes om. Regeringen har læn - ge ønsket at sælge ud af de almene boliger. Det er tanken, at det skal skabe mere dynamiske og velfungerende boligområder at få ejere ind. For det første er der mange andre gode måder at skabe velfungerende boligområder. Se bare hos os i Tranemosegård. For det andet vil ejere i almene boligområder udhule demokratiet. Tag blot et eksempel. En boligafdeling har 30 boliger. I de 27 bor almene lejere, i 4 de tre bor ejere. Hvordan kommer man overens på beboermøder, når de tre ejere har lige så meget at skulle have at sagt som alle 27 lejere? Demokratiet betyder nemlig, at lejerforeningen sidestilles med ejerforeningen. Derfor er det så vigtigt, at værne om beboerdemokratiet. Tranemosegård har allerede i år sendt 2,8 mio. kr. af arbejdskapitalen ud i afdelingerne, fordelt efter lejemål. Pengene kan bruges til glæde for beboerne, men må dog ikke indgå i driften. I Tranevænget har man valgt at lade pengene gå til nye varmemålere, Maglelund har indtil videre købt en Granithest, som er sat op i foråret 2009 og tænker stadig over, hvad de skal bruge resten til. Tranehaven skal have forskønnet Beboerhuset, mens man i Moserne fortsat overvejer, hvor pengene kan gøre mest gavn. Gillesager/Lindeager vil have sat lysfølere op, hvor dette er formålstjenligt, så der kan spares på energien, T13 s penge er gået til medfinansiering af 13 Huset, og i Gurrelund/Bjerrelund overvejer man også fortsat, hvordan pengene skal anvendes. Endelig er der købt ind for de penge Tranemosegård fik i gave til sit 50 års jubilæum. Gilles - ager/lindeager har købt en hel Zoologisk Have. Sammen med de penge Gillesager/Lindeager fik ved sit eget 30 års jubilæum er der købt løver og bjørne, får og geder og traner, alt sammen i granit. I skrivende stund er figurerne endnu ikke sat op. Foruden arbejdet i selve bestyrelsen, arbejder bestyrelsesmedlemmerne også for Trane - mo segård i forskellige sammenhæng. Dorthe Larsen og Allan Nielsen sidder i BO-VESTs bestyrelse hvor vi har taget beslutning om blandt andet overenskomster, lokalaftaler, fælles arbejdsvilkår for ejendomsfunktionærerne, struk turen på administrationen, kommunikation med beboere og ansatte, og energirigtig renovering (læs mere om dette i BO- VESTs beretning). Stig Rasmussen sidder i målsætningsudvalget der i foråret barsler med et forslag til BO- VESTs målsætning. Lars Timm Nielsen og Dorthe Larsen sidder i BO-VESTs kursusudvalg, der har holdt nogle gode og velbesøgte kurser. Enkelte af de afholdte kurser har dog været fattigt besøgte. Lars Timm Nielsen sidder også i Tranemosegårds kursusudvalg. I BIB (Boligselskaberne i Brøndby) samarbejder boligselskaberne med Brøndby Kommune om alt, der vedrører vores beboere. Hugo Thuge sidder i be styrelsen i Brøndby Fjernvarmeværk, hvor han varetager lejerne i Brøndbys interesser, her under også beboerne i Tra ne - mosegårds interesser. I BL s 9. kreds repræsentantskab sidder Allan Nielsen, Dor - the Larsen og Else Weinholtz og prøver at få lidt indflydelse på boligpolitik på landsplan, hvor Allan Nielsen som kredsformand også sidder i landsforeningens bestyrelse. Tak for et godt Bestyrelsen i Tranemosegård.

5 Brøndby Fjernvarme For fjernvarmeforbrugerne er det vigtigste en lav og stabil pris. Dette ønske har Brøndby Fjernvarme kunnet leve op til, og der er heller ingen grund til at bekymre sig om de kommende års priser. Imidlertid kan vi forvente visse ændringer i varmeprisens sammensætning, varmetariffen altså prisens fordeling på faste betalinger og betalinger, der afhænger af forbruget. Formanden for Brøndby Fjernvarme har meddelt, at bestyrelsen skal drøfte en ændring af tariffen i forbindelse med budgettet for Drøftelserne er nødvendige bl.a. fordi VEKS, der leverer varmen til os, ændrer deres tarif. Lejernes repræsentanter i bestyrelsen for fjernvarmen vil gå til disse drøftelser med et åbent sind; men vi har den principielle holdning, at faste omkostninger skal betales af faste afgifter. Det skyldes, at boligafdelingerne ikke har andre muligheder end at købe varme hos fjern varmen, mens parcelhus - ejere kan erstatte en del af deres varmebehov med fx en brændeovn, hvis energiprisen bliver for høj. Sidste år omtalte beretningen, at ny lovgivning havde pålagt varmeværkerne at medvirke til energibesparelser hos slutbru - ger ne, og at man i den forbin del - se arbejdede på at få alle brugergrupper til at aflevere deres energibesparelser gratis til Brønd - by Fjernvarme. Det nævntes, at Brøndby Kom mune var i tvivl om, de kunne deltage, eller om de var forpligtet til at sælge deres besparelser til anden side, således at gevinsten kom samtlige borgere til gode. Kommunen valgte til slut at stå udenfor. Brøndby Fjernvarme har nu en aftale med samtlige boligselskaber i kommunen om overdragelse af besparelserne i afdelingerne. Der er indgået enkelte aftaler med industrikunder, ligesom der er sendt breve ud til parcelhusejerne med opfordring om at aflevere deres besparelser til fællesskabet. Der er nedsat et energispareudvalg under bestyrelsen med henblik på at støtte og inspirere til besparelser i energiforbruget. Der er repræsentanter for industri, Brøndby Kommune, parcelhusejere og lejere i udvalget. Hugo Thuge er formand for udvalget. 5

6 Antenneforening i udvikling 2008 var et år, der stod i udviklingens tegn for Antenneforeningen Brøndby. I løbet af årets første måneder blev foreningens dækningsområde ud videt til Albertslund, hvor tre boligafdelinger fra Vridsløselille Andelsboligforening trådte ind i foreningen. Dermed kom ca husstande yderligere med i foreningen, der nu er meget tæt på at forsyne husstande på Vestegnen med tv, radio, internet og telefoni. Også bestyrelsen udviklede sig. Der blev valgt en ny formand på generalforsamlingen i marts, og ved samme lejlighed blev bestyrelsen udvidet med yderligere to pladser. Det skete for at holde fast i et bredt demokrati, når nu der kom flere afdelinger ind i foreningen. I skrivende stund er Antenneforeningen Brøndby netop gået i luften med digitale tv-signaler. Sig nalerne har været længe undervejs, men det skyldes, at det i 11. time viste sig at være nødvendigt at kvalitetssikre foreningens net. De nye digitale signaler bliver leveret af YouSee efter en afstemning på foreningens generalforsamling i september. Her stemte et stort flertal for digitale signaler og for YouSee som leverandør. I 2008 fik foreningen også en ny hjemmeside. Den nye side fokuserer på enkelthed og tilgængelighed. Det skal være let og enkelt at finde relevante oplysninger på hjemmesiden. Hjemmesiden fungerer blandt andet som et digitalt arkiv over dagsordener, referater og meget mere. Det betyder, at afdelingsrepræsentanter og antenneforeningens bestyrelse kan finde gam le referater på hjemmesiden. På hjemmesiden er der fokus på digitaliseringen. Vi nærmer os jo store skiftedag lørdag den 31. oktober 2009, hvor det analoge tv-signal til antenner bliver slukket. Det betyder ikke umiddelbart noget for medlemmerne af Antenneforeningen Brøndby der bliver ingen sort skærm, alle vil fortsat kunne se tv. I 2008 har digitaliseringen betydet, at antenneforeningen blev nødt til også at have en løsning med digitalt tv klar til brugerne. Den løsning er trådt i kraft i for - året 2009 med samarbejdet med YouSee. I den forbindelse beklager Tranemosegård, at etniske beboere nu skal betale for kanaler, der tidligere var gratis. Der arbejdes på at finde alternativer med opsættelse af paraboler. Du kan få mere at vide ved at henvende dig til din afdelingsbestyrelse. 6

7 Turbulent tid for TV-Brøndby Det er ikke nemt at drive en lokal tv-station. Det måtte man erkende på TV-Brøndby i 2008, da det kom frem, at Radio- og TV-nævnet ikke længere yder økonomisk støtte til TV-Brøndby og andre lokale tv-stationer. Støtten ophører i efteråret 2009, og derfor har det været nødvendigt for Antenneforeningen Brøndby, der ejer TV-Brøndby, at øge sin støtte til TV-Brøndby. I 2008 blev det også klart, at frivillige ikke altid flokkes om at lave lokal-tv. Det viste sig i hvert fald meget svært at tiltrække og fastholde frivillige til stationen, der holder til i kælderlokaler i Kisumparken 2. Oven i dette står TV-Brøndby overfor at skulle forny dele af produktionsudstyr og lokalefaciliteter. Der er dog også solskinshistorier fra TV-Brøndby. Senest er det lykkedes at skabe en seniorredaktion udelukkende af frivillige, ligesom det også er lykkedes at få en ungdomsredaktion på benene. Disse to redaktioner vil fremover producere indslag og programmer til TV-Brøndby. Derfor vil man nu på TV-Brønd - by arbejde på at skabe gode, trygge rammer for de mange frivillige, der allerede er på plads på stationen, og til de forhå - bentlig mange flere frivillige, der kommer til. Der er nemlig altid plads til flere på TV- Brøndby. Skulle man være langt fra Vest egnen og derfor ude af stand til at holde sig opdateret med livets gang i Brøndby, kan man nu finde TV-Brøndby på YouTube. Redaktionerne lægger hele eller dele af tv-programmer op på denne side, og så kan man se TV- Brøndby over hele jorden. 7

8 Vi er på vej Herfra og Videre De 9 har ansøgt Landsbyggefonden om at forlænge projektet Herfra og Videre frem til 2015 og samtidig udvide med tre opsøgende medarbejdere. Og så er der na - tur ligvis fortsat fokus på de tre indsatsområder Børn og Unge, Lokale Netværk samt Image. Rammerne om NetværksKontorets arbejde med at realisere helhedsplanen Herfra og Videre fås nok ikke bedre. Samarbejdet i den politiske ledelse De 9 har eksisteret siden 1994 og er i dag et fasttømmret forum med kommunen og engagerede beboerdemokrater fra de ni boligafdelinger i området. Teamet på Netværks- Kontoret består af såvel erfarne medarbejdere som nye ansigter i boligområdet, og så er kontorets lokaler lyse og nyindrettede i Afdeling 13s nye Café 13. Helhedsplanen Herfra og Videre er et trin videre i det bo - ligsociale arbejde i Brøndby Strand. Landsbyggefonden bevilligede midler til Helhedsplanen tilbage i Boligområdet fik dermed øgede midler og en ny platform for samarbejdet, idet det blev muligt at etablere NetværksKontoret. Netværkskontoret er i dag bemandet med fire medarbejdere, der har til opgave at koordinere og udvikle indsatsen under Herfra og Videre. Herfra og Videre er da også kommet godt fra start. Nogle projekter startede allerede i midten af 2007, andre er startet op i Herfra og Videre blev desuden i gået igennem i eftersommeren, og der blev udarbejdet en 8 Medarbejderne foran netværkskontoret i Kisumparken. konkretisering, hvor de enkelte ideer bliver fulgt op med konkrete handlingsforslag. Inden for Børn og Unge skabes blandt andet fritidsmuligheder for en gruppe drenge og piger, der ikke benytter de kommunale tilbud. Fremover er det en udfordring for Netværkskontoret også at iværksætte initiativer til en bredere gruppe af børn og unge. Der arbejdes også med at styr - ke de Lokale Netværk. Her bygges på de eksisterende klubber og foreninger samt frivillige i området. Netværkskontoret har således besøgt en lang række foreninger og klubber i området for at etablere samarbejdet. I den boligsociale indsats er det nødvendigt at udføre brandslukning i forhold til akutte problemer, men der arbejdes samtidig langsigtet på at udvikle selvbærende boligområder, der kan fastholde og tiltrække engagerede beboere med overskud til at deltage i boligområdets sociale liv. Her har Brøndby Strand igen nem en årrække blandt andet arbejdet med områdets image. Beboerne er selv de bedste ambassadører for området; men det er også en milepæl i arbejdet, når Velfærdsministeriet fremhæver Brøndby Strand som et særlig vel fungerende område, som det skete i forbindelse med ministerens besøg den 13. november Brøndby Strand har også i det boligsociale arbejde haft glæde af de seneste års positive samfundsudvikling. Den samfundsmæssige situation er nu en anden, hvilket vil påvirke det boligsociale arbejde. Der vil kom - me nogle nye udfordringer, som vi skal være opmærksomme på. Pr. 1. april 2009 var der for sidste gang deadline for at søge om støtte hos Landsbyggefonden, og det er ikke afgjort, om der vil komme nye puljer eller ej. Derfor blev der søgt om forlængelse af Netværkskontoret frem til udgangen af 2015 og en udvidelse med 3 opsøgende medarbejdere. Økonomien Herfra og videre har en samlet økonomi på 25 mio. kr. heraf betaler Landsbyggefonden 16.3 mio. kr. og Brøndby Kommune og boligafdelingerne har en medfinansiering på 8.7 mio. kr. Indsatsen lø ber fra

9 Sket i afdelingerne Afdeling 1 Tranevænget I 2008 har Tranevænget fået udskiftet lysmaster i afdelingen. Desuden er kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, lagt i jorden ved samme lejlighed. Desuden er der kommet nye vaskemaskiner i alle vaskerierne. Disse nye vaskemaskiner har mulighed for elektronisk styring. Endelig er der blevet malet en del opgange i afdelingen. Det arbejde er fortsat i Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. I disse år skal murværket omfuges, tagene udskiftes og vejbelægningerne renoveres. End videre skal varmemålerne udskiftes. Afdeling 3 Maglelund I 2008 har Maglelund fået udskiftet vinduer i ulige numre. Denne udskiftning har til tider voldt en del besvær og skabt en del røre, men alt ser nu ud til at være i orden. Desuden er der oprettet affaldsøer i terræn, og facademurenes fuger er blevet gået i gennem. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Beboerne skal i de kommende år tage stilling til, om der skal udskiftes tage, vaskerier, faldstammer og varmerør. Afdeling 4 Tranehaven I 2008 er der blevet udskiftet vinduer i afdelingen, ligesom ydervægge (murværk), sål bæn - ke og tagrender er blevet renoveret. Udhæng og stern er blevet malet. Det er besluttet på beboermøde at indkøbe de 18 altaner, der endnu ikke er sat op i afdelingen. Dette indkøb sker for egne midler. Lysmaster er blevet udskiftet og kabler, der tidligere blev ført i luften mellem husene, er nu lagt i jorden. Fra er der planlagt en række vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal renoveres kældertrapper, males opgange samt udskiftes vandinstallationer. 9

10 Afdeling 6 Moserne Der har ikke været foretaget stør re projekter i Moserne i 2008, men i skal facaderne renoveres. I årene er der plan lagt en række større opgaver: Omfugning af murværk, udskiftning af vandinstallationer, udskiftning af vaskerier samt ma ling af opgange. Afdeling 12 Gilles - ager/lindeager I 2008 er der udskiftet altaner i afdelingen. Stuelejligheder uden altan får trappe til nye haver. Der har været licitation på udskiftningen af elevatorerne i højhu- 10

11 set. Arbejdet starter primo 2009 og afsluttes medio Det samlede budget for udskiftningen af elevatorerne er på ca. 5,7 mio. kr. Fra er der budgetteret med en række planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen. Der skal udskiftes vandinstallationer, udskiftes vaskerier samt renoveres belægninger. Afdeling 13 Silergården I Brøndby Strand Parkerne på - går en helhedsplan for renovering af bebyggelsen, finansieret af Lands byggefonden. Man har væ ret i gang siden 1996, og i afdeling 13 er man ved at være færdig med anden fase. I 2008 afsluttedes en vigtig del af den - ne: Åbningen af det nye aktivitetshus, 13-huset. I 2009 etableres en miljøstation og flere p-pladser, og det gamle aktivitetshus Tranen ombygges til selskabslokaler og bedre lokaler for Tranens Drenge. De nye selskabslokaler tænkes drevet i fællesskab med afd. 3, Magle lund. Helhedsplanens fase 3 starter i Den omfatter primært rækkehusene, der får nye facader inkl. nye vinduer og bedre isolering. Hegn, skure og pergolaer udskiftes, og terrasserne får glas - overdækning og (delvis) træbelægning, og endelig renoveres betondækket. De forbedrings arbejder, som fase 3 indeholder, finansieres af en årlig husleje stigning for alle på 8,50 kr. pr m 2. Afdeling 15 Gurre - lund/bjerrelund Fra er der budgetteret med planlagte vedligeholdelsesopgaver i afdelingen for kr. 13 mio. kr. Af større opgaver kan nævnes: Maling af udvendigt træværk samt udskiftninger i vaskeriet. Der er planlagt en egenfinansiering på 12 mio. kr., og det resterende beløb skaffes ved ekstern finansiering. 11

12 12

13 13

14 14

15 Elforbrug, fællesarealer. Afd. 1, Tranevænget Elforbrug, fællesarealer. Afd. 6, Moserne Elforbrug, fællesarealer. Afd. 3, Maglelund Elforbrug, fællesarealer. Afd. 12, Gillesager/Lindeager Elforbrug, fællesarealer. Afd. 4, Tranehaven Elforbrug, fællesarealer. Afd. 13, Silergården Elforbrug, fællesarealer. Afd. 15, Gurrelund/Bjerrelund Graferne skal mere ses som en opgørelse og udvikling i den enkelte afdeling's forbrug, idet en sammenligning mellem afdelinger ikke er relevant på grund af de forskellige fysiske forhold. 15

16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. Varmeforbruget afregnes kollektivt, da afdelingen har dispensation fra kravet om individuel måling Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget. 16 Afdelingen har individuel måling og afregning af varmeforbruget.

17 17

18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1999 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 2001 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2000 blev der installeret nye energibesparende vaskemaskiner i alle vaskerier. I 2002 blev der gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter, blev udskiftet. I 2000 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. Desuden gennemfører afdelingen en løbende etablering af brusebund, som erstatning for eksisterende badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet. 18 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. I 1996 og 1997 blev gennemført et vandbesparende projekt, hvor samtlige blandearmaturer og toiletter blev udskiftet med vandbesparende. I de sidste 8-9 år er der løbende etableret som erstatning for badekar. Nedtagning af badekar er næsten afsluttet.

19 I de senere år er der foretaget en løbende udskiftning af blandearmaturer og toiletter til vandbesparende. Desuden giver afdelingen tilskud, hvis en beboer ønsker badekar erstattet med en brusebund. 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 Afdeling 1 Tranevænget Tranevænget 1-21 og 2-70, Brøndbyvestervej , Park Allé Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Thomas Hjulmann, Brøndbyvestervej 110 A, 2605 Brøndby. Tlf.: Ejendomskontoret træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr. til VVS-arbejde, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruse - niche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 3 Maglelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem og medlem af BO-VESTs bestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Johnny Persson, Maglelund 20, st. tv Brøndby Strand. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf på kontoret desuden mandage på kontoret mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen betaler for ændring af rørføring ved nedtagning af badekar i ny afdeling. Afdelingen betaler for udskiftning af tærede rør. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 24

25 Afdeling 4 Tranehaven 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 6 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 3 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Benny Petersen, Tranehaven 19, 2605 Brøndby. Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på tlf. desuden onsdage mellem kl på tlf. og på kontoret mellem k Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken og/eller bad mod merhusleje i 10 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. Afdeling 6 Moserne Brøndbyvestervej , Falkemosen, Fuglemosen, Glentemosen, Høgemosen, Rylemosen, Ørnemosen, 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Peter Hogue, Høgemosen 22 st., 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Mulighed for modernisering af bad mod merhusleje i 20 år. Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for opsætning af altan mod merhusleje i 20 år. 25

26 Afdeling 12 Gillesager/Lindeager Gillesager , og Lindeager Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 0 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens varmemester: Leon Meldengaard, Gillesager 272, 2605 Brøndby Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt på kontoret på tlf. desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. Afdeling 13 Silergården Ulsøparken 2-32, Tranumparken 1-33 og Kisumparken 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde hver for sig. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 9 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 4 suppleanter, hvoraf 11 er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Torben Birkebæk, Ulsøparken 4 C, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Ejendomskontoret er åbent for personlig henvendelse mandag-fredag Endvidere torsdag (telefonisk) og (personlig henvendelse). 5. Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen afholder udgiften, hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 26

27 Afdeling 15 Gurrelund/Bjerrelund 1. Afholder regnskabsmøde og budgetmøde sammen. 2. Afdelingsbestyrelsen består af: 7 afdelingsbestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter, hvoraf 5 afdelingsbestyrelsesmedlemmer er valgt til Tranemosegårds repræsentantskab. 1 afdelingsbestyrelsesmedlem er hovedbestyrelsesmedlem samt medlem af BO-VESTs bestyrelse. Det er på et beboermøde besluttet, at lejerforeningens bestyrelse samtidig er afdelingsbestyrelse. 3. Hvad må udføres over B-ordningen: Der må foretages indvendig overfladebehandling; Malearbejde, tapetsering og let slibning og lakering af gulv. Alle arbejder, der udføres over B-ordningen, skal synes før udbetaling til lejer. 4. Afdelingens daglige leder: Henrik Holritz Pedersen, Gurrelund 44, 2660 Brøndby Strand Tlf.: Varmemesteren træffes dagligt mellem kl desuden onsdage mellem kl Individuelle forbedringer i boligen: Afdelingen yder tilskud på kr., hvis badekar ønskes fjernet og erstattet af bruseniche. Mulighed for modernisering af køkken mod merhusleje i 10 år. 27

TIL BEBOERNE I AFDELING 47

TIL BEBOERNE I AFDELING 47 TIL BEBOERNE I AFDELING 47 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg

12. Opfølgning repræsentantskabsmødet den 17. juni 2010 (bilag). - Repræsentation i BO-VEST miljøudvalg. - Repræsentation i BO-VEST kursusudvalg 8. Godkendelse af mødekalender for bestyrelsen i 2011. 9. Evaluering af kurser i Tranemosegård: - Beboerkurset/aktivkurset den 1.-5. september - Tranemosegårdkurset, den 18.-19. september. 10. Drøftelse

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 68

TIL BEBOERNE I AFDELING 68 TIL BEBOERNE I AFDELING 68 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD

Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Årsberetning 2006 TRANEMOSE- GÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2006 Indledning 3 Formålet med BO-VEST samarbejdet 4 Staten har fortsat fingrene i Landsbyggefonden 7 Flere og større boligorganisationer

Læs mere

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev

Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev Deltagere: Referat af beboermøde i Mørkhøjvænge Onsdag 09.05.2012 kl. 19.00 Mørkhøj Bibliotek, Ilbjerg Allé 38A, 2730 Herlev 18 lejemål repræsenteret ved 20 beboere Formand Jim Nielsen Næstformand Kurt

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Rosensgade Kollegiet afdeling 6 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 63 den 19. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Lauritz A. Munch Sarah Bloch Fra Kollegiekontoret

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse 1. Prøvelejlighed Efter boligorganisationen har afholdt en række åben hus arrangementer, hvor det var muligt for beboerne i Saltværkshuse at besigtige, hvordan et lejemål kunne komme til at se ud, efter

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 70

TIL BEBOERNE I AFDELING 70 TIL BEBOERNE I AFDELING 70 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere.

Efter kælderoversvømmelserne i 2011 har de 4 afdelinger det gik ud over fået installeret højtvandslukkere. Organisationsbestyrelsens beretning 2013 Indledning Organisationsbestyrelsen har haft et år med mange udfordringer. Umiddelbart efter sidste generalforsamling valgte to medlemmer at udtræde af bestyrelsen.

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mindegade Kollegiet afdeling 17 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 42 den 27. marts 2015 kl. 12.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Bjarne Lassen Lene Weyergang

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A

Ordinært afdelingsmøde. 26. februar 2014 kl. 19:00. i Beboerhuset, Ligustervænget 6 A den 19. februar 2014 Side 1 af 5 1705 BIG 1705 / Lejer 26-02-2014 19:00 26-02-2014 22:00 Til beboerne Hermed fremsendes endelig dagsorden for med følgende dagsorden: Ordinært afdelingsmøde 26. februar

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009

Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Organisationsbestyrelsens beretning for 2009 Jeg vil som jeg plejer aflægge beretning, der dækker tidsrummet fra sidste generalforsamling til dato. Administrationen. FA09 har for nylig fået nye lokaler

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013

AAB Afdeling 16. Beretning 2012. Afdeling 16. april 2013 AAB Afdeling 16 april 2013 Beretning 2012 Afdeling 16 Almene boliger Almene boliger har på det sidste været drøftet i dagspressen og det forlyder, at der er afsat 4,1 milliarder til ekstra renovering af

Læs mere

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt

Råderet. - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Råderet - sådan får du dine ønsker til hjemmet opfyldt Hvad er råderet? Din bolig er dit hjem. Den er din, så længe du bor der, og her er det dig, der bestemmer. Ikke bare med hensyn til hvilke farver,

Læs mere

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014

Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Organisationsbestyrelsens beretning for 2014 Indledning Bestyrelsens årsberetning vil omhandle de vigtigste forhold og beslutninger for perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014, samt enkelte sager

Læs mere

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014

AAB Afdeling 16. Beretning 2013. Afdeling 16. april 2014 AAB Afdeling 16 april 2014 Beretning 2013 Afdeling 16 Almene boliger Tilsynsmyndigheder har for tiden stor fokus på de almene boliger inklusiv Boligforeningen AAB. Denne forøgede fokus har medført mange

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse 1 Bagrund Heldigvis synes de fleste beboere, at Saltværkshuse er et dejligt sted at bo. Det skal det også være i fremtiden. Derfor er der siden

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 9

Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Referat Afdelingsmøde afdeling 9 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 9 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2013, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: Pkt. 1: Pkt. 2: 14 beboere

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 2

TIL BEBOERNE I AFDELING 2 TIL BEBOERNE I AFDELING 2 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 13 Silergården

Afdeling 13 Silergården Afdeling 13 Silergården Tranemsegård Statusrapprt 2008 Afdeling 13, Silergården Adresser Tranumparken 1 33, Kisumparken 1 121 g 2 122 g Ulsøparken 2 32, 2660 Brøndby Strand. Beskrivelse af afdelingen Type

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

TIL BEBOERNE I AFDELING 45

TIL BEBOERNE I AFDELING 45 TIL BEBOERNE I AFDELING 45 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008

Boligselskabet Hjem. Afdeling 2. Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligselskabet Hjem Afdeling 2 Prinsessegade BUDGET FOR 2008 Boligafgiftsforhøjelse 5,15% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 462,87 kr./m² 23,85 kr./m² 486,72 kr./m² Side

Læs mere

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011

Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Referat fra afdelingsmøde onsdag d. 7/9-2011 Antal fremmødte beboere: 23 1. Valg af dirigent: Nina Frederiksen, Sekretariatsleder Søbo 2. Stemmeudvalg: Karsten Bjerre Gerlevsen, inspektørassistent Søbo

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 5. Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Postfunktionærernes Andels-Boligforening Afdeling 5 Hvidovrevej BUDGET FOR 2011 Boligafgiftsforhøjelse 3,25% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 721,88 kr./m² 23,48 kr./m²

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011

Postfunktionærernes Andels-Boligforening. Afdeling 19. Springbo BUDGET FOR 2011 Afdeling 19 Springbo BUDGET FOR 2011 0,00% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 998,85 kr./m² 0,00 kr./m² 998,85 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring 4 + 5 Budget for

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Nørreport Kollegiet afdeling 13 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 28 den 23. marts 2015 kl. 14.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Christian Larsen Sofie Strøm

Læs mere

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013

Den almene sektor. Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 Den almene sektor Introkursus for boligsociale medarbejdere 22. oktober 2013 2 Hvad skal vi nå inden kl. 14.15? Det lovmæssige grundlag Hvordan hænger det sammen? Hvem bestemmer hvad? Beboerdemokratiet?

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014

REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag den 4. september 2014 REFERAT AF ORDINÆRT, OBLIGATORISK AFDELINGSMØDE Valg- og budgetmøde Brøndbyparken afdeling 1 tirsdag Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referenter og stemmetællere. 2. Fremlæggelse af beretning for perioden

Læs mere

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00

Tirsdag den 12. maj 2015 kl. 19.00 Til medlemmerne af repræsentantskabet samt suppleanter 5. maj 2015 Repræsentantskabsmøde Hermed indkaldes til repræsentantskabsmøde Tirsdag den kl. 19.00 Mødet afholdes i BO-VEST, Malervangen 1, 2600 Glostrup

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården

Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Bestyrelsesmøde i Nordhavnsgården Tid: Sted: Indbudte: Afbud: 5. maj 2014 kl. 17.00. Beboerlokalet Anders, Jonas, Nete, Christian, Marianne og Elsebeth Dagsorden Referat 1. Valg af referent og ordstyrer

Læs mere

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE

DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE TIL BEBOERNE I AFDELING 20 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse

Læs mere

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12

Afdeling 1. Højebo. Budget for 2011/12 Afdeling 1 Højebo Budget for 2011/12 Boligafgiftsforhøjelse 5,21% Boligafgift i kr./m² (gennemsnit) Nuværende leje Stigning Ny leje 654,13 kr./m² 34,10 kr./m² 688,23 kr./m² Side 2 + 3 Den lille budgetforklaring

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Christianshøj Kollegiet afdeling 25 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 15 den 25. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Rasmus Møl Andersen

Læs mere

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD

Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Årsberetning 2004 TRANEMOSEGÅRD Indholdsfortegnelse Årsberetning 2004............................................. side 3 Kurser...................................................... side 11 Personale....................................................

Læs mere

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S

Gæst: Arkitekt Kim Jensen, Arkitektfirmaet Christensen & Rottbøll A/S Side 1/5 Afdeling 3. Referat fra afdelingsmødet den 11. september 2013, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere: 47 inkl. afd. bestyrelsen. Fra afdelingsbestyrelsen: Arne Olesen Henry Kjær Jensen Frank Hansen

Læs mere

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård

Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Referat fra ordinært afdelingsmøde i Martins Gård Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 6. september 2010 Sted: Salen på Herlev Skole Deltagere: Iris Gausbo Dato og ansvarlig: 06.09.10 - Poul Erik Ottosen

Læs mere

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38

Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 REFERAT Informations- og idémøde om renovering Afdeling Fruehøj: Brorsonsvej 55 63 og Fruehøjvej 34-38 Torsdag den Klokken 19.00 21.15 Mødested: Fælleshuset, Brorsonsvej 53 A, 7400 Herning Deltagere: 30

Læs mere

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B.

Meddelelser fra administrationen v / Esbern Ott og varmemesteren v / Mehmet B. Det Sociale Boligselskab Brøndbyparken afd. 3. Brøndbyøster d. 10.03.2015. Referat af: Referat nr. 6.1 BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 03.03.15 kl. 18.30 21.45 Marts DIRIGENT: MAIBRITT GÛNTHER AD. 1 Fremmødte

Læs mere

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP

VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP VIBOs AFDELINGER I HØJE-TAASTRUP Charlotteager I Opførelsesår: 1979 182 boliger, etagebyggeri Charlotteager II Opførelsesår: 1981 186 boliger, etagebyggeri Charlottegårdshave Opførelsesår: 1982 71 boliger,

Læs mere

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen.

Godkendt af en enig bestyrelse, ingen bemærkninger. AD. 3 Meddelelser fra Administrationen v / Esbern Ott og fra varmemesteren V / Freddy Rasmussen. DIRIGENT: MADS GREVE AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Mads Greve (MG) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Naseer Shah (NS) Aase B. Stisen (AAS)

Læs mere

Ordinært afdelingsmøde

Ordinært afdelingsmøde Svendborg Andels-boligforening Afdeling 1 & 3 Ordinært afdelingsmøde Den 24. august 2015 Side nummer: 1 Til stede fra afdelingsbestyrelsen Torben Olsen Svend Muhlig Lars Kalmar Hansen Erik Rasmussen Sekretær

Læs mere

Beboermøde Afdeling 22

Beboermøde Afdeling 22 Beboermøde Afdeling 22 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens driftsbudget 2015

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Mejlgade Kollegiet afdeling 5 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 62 den 27. marts 2015 kl. 9.00 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Frederik Voetmann Bæhr Maja

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød.

Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 30. april 2014 kl. 16.00 i Elmelyparken 1D, Solrød. 7. maj 2014 Deltagere: Lau Ostenfeldt, Kirsten Sørensen, Ulrik Steffensen, Anni Rasmussen, Frank Polauke, Olaf

Læs mere

Beboermøde Afdeling 14

Beboermøde Afdeling 14 Beboermøde Afdeling 14 Dagsorden 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning 5. Orientering om regnskabet 2013 6. Afdelingens driftsbudget 2015 7. Behandling af eventuelle

Læs mere

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund

Afdeling 18 og 25 Gundorfslund Afdeling 18 og 25 Gundorfslund 1 Dagsorden beboermøde afdeling 18 og 25 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet

Læs mere

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde

Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007. Referat fra ordinært afdelingsmøde Til alle beboer i VIBO s afdeling 127 Marts 2007 Referat fra ordinært afdelingsmøde Til mødet afholdt i beboerlokalet torsdag d 22. februar 2007 kl. 18:30 mødte ca. 20 beboere op. VIBO repræsenteret med

Læs mere

Beboermøde Afdeling 8

Beboermøde Afdeling 8 Beboermøde Afdeling 8 Dagsorden beboermøde afdeling 8 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Valg af stemmeudvalg 5. Bestyrelsens beretning 6. Orientering om regnskabet 2013 7. Afdelingens

Læs mere

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ

«Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ «Bruger_Initial» VELKOMMEN TIL AFDELING 20 HVALPSUNDVEJ Velkommen i vores afdeling Som ny beboer kan der være mange praktiske ting, som det kan være svært at finde svar på - især i starten. Vi håber denne

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Ternevænget 1 6360 Tinglev Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 7 Buen, Stubbæk og Sejsbjerg, Stubbæk Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 16.

Læs mere

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN

www.kildemarken.org ORDINÆRT AFDELINGSMØDE KILDEMARKEN MANDAG DEN 24. NOVEMBER 2014 BESTYRELSENS BERETNING side 1 OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN OVERSKRIFTER TIL BERETNINGEN AFDELINGEN Bestyrelsen. Forårsafdelingsmøde Træudviklingsplan Grundejerforening Ringsted boligselskab Trapper og vinduer Fordelingsnøgle Udskiftning af toiletter Afdelingens

Læs mere

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011

Afd. 24, Det gamle Søndervangen renovering. Torsdag den 15. september 2011 Ordinært afdelingsmøde Torsdag den 15. september 2011 Orientering v. Jannik Madsen, d.a.i. arkitekter ingeniører as 1. Historikken 2. Planlagte renoveringsarbejder 3. Plan for havearealer 4. Skitseforslag,

Læs mere

Din bolig dit hjem Brug råderetten

Din bolig dit hjem Brug råderetten Din bolig dit hjem Brug råderetten Marts 2014 Du bor i en almen boligafdeling, hvor du har ret til at sætte dit eget præg på din bolig. Det har du haft længe. Men loven om råderet har du mulighed for at

Læs mere

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004

Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004. Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Til samtlige beboere i afdeling 20 Brandholms alle 1A-3K Den 21. september 2004 Referat af beboermøde d. 14. september 2004 Tilstede: 11 beboere samt Finn Nielsen fra Hovedbestyrelsen Astrid Anthonisen,

Læs mere

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00.

Afbud fra Mads Greve. Bestyrelsen godkender at der bliver rykket rundt på nogle punkter på dagsordenen af hensyn til at (NS) skal gå kl. 21.00. DIRIGENT: TINA LAURSEN AD. 1 Fremmødte / Fraværende. Forretningsførende Esbern Ott (EO) Formand Freddy Rasmussen (FR) Tina Laursen (TL) David Oszlak (DO) Knud Petersen (KP) Bianca Balslev (BB) Naseer Shah

Læs mere

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden.

Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Torsdag den 21. august 2014 kl. 15.30 afholdt bestyrelsen ordinært møde på kontoret i henhold til den udsendte dagsorden. Følgende forelå og forhandledes. Sager til efterretning/orientering. 1. Forhandlingsprotokol

Læs mere

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen.

Beretningen her på afdelingsmødet vil tage udgangspunkt i den skriftlige beretning og alene omfatte nogle væsentlige emner fra beretningen. Afdelingsmøde for Mariagervej 2 A-F afdeling 13. Mandag, den 7. september 2015 kl. 16.00. Tilstede fra boligforeningen var direktør Kenneth Taylor Hansen (KTH), Inspektør Thomas Petersen (TP), og Jette

Læs mere

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff

ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Boligselskabet Nordkysten ddffftddftdffftfaaddatfdaaddddaadttddafffatatfataaftaftfafdtafffff Helsingør Kommune Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 359 3000 Helsingør Att. Per Korup-Lauridsen Afd.

Læs mere

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården

Dagsorden. Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Referat af ordinært afdelingsmøde i afd. 1-16 Leifgården Dato 14. juli 2015 kl. 17.00 Sted Selskabslokalerne, Leifsgade 24, 1. sal Deltagere Fra afdelingen: 27 lejemål repræsenteret Fra fsb: Bjarne Jensen,

Læs mere

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42

Velkommen til infomøde 19 03 2013 BLOKKENE AFD.42 Velkommen til infomøde Velkommen til infomøde Program Velkomst ved formand for afdelingsbestyrelsen Henrik Pedersen Generel information om renoveringen af Løget By; hvad og hvor Forventede tidsplaner Generel

Læs mere

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9

Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 Boligselskabet Nordkysten Årsberetning 2012 2013 Før ombygningen af Gården i afd. 9 Efter ombygningen af Gården i afd. 9 1 Året der gik Så gik der endnu et år. I organisationsbestyrelsen har vi, blandt

Læs mere

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken

Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Referat af ekstraordinært beboermøde om renovering i Afd. Brændgårdsparken Dato: Klokken: Sted: Torsdag den 26. oktober 2006 19.00 21.10 Cabaret-salen i Herning Kongrescenter 74 husstande er mødt til mødet.

Læs mere

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III

Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Referat af general forsamling afholdt 21. Maj 2013 kl. 19.00 Afdeling III Antal lejemål: 43 lejemål Antal beboere: 49 beboere Fremmødte fra bestyrelsen: Hedvig Repstock, Solveig Nielsen, Finn Harder, Henning

Læs mere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere

Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Hvorfor almene boliger? Introduktion til nye medarbejdere Almene boliger Almene boliger omfatter: Familieboliger Ældreboliger Ungdomsboliger Den historiske baggrund Købehavn vokser 1902: ca. 500.000 indbyggere

Læs mere

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES

SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES SMS ER TIL BEBOERNE ER EN SUCCES BO-VEST har henover efteråret afprøvet et nyt varslingssystem, der informerer beboerne via sms. Det har vist sig at være en succes. Projektet har resulteret i mange positive

Læs mere

Postfunktionærernes Andels Boligforening

Postfunktionærernes Andels Boligforening 8. oktober 2010 Referat fra ordinært årsmøde mandag den 27. september 2010. Velkomst Otto Wois bød velkommen til afdelingens ordinære årsmøde, specielt til: Formand for PAB Preben Bansemer, næstformand

Læs mere

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab

Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Sorgenfrivang II Lyngby almennyttige Boligselskab Referat af ordinært afdelingsmøde tirsdag den 18. november 2014, kl. 19.00 i selskabslokalerne 56 lejemål var repræsenteret. Formand Preben Mac bød velkommen

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00

Referat af: Referat nr. 9. BESTYRELSESMØDE: Tirsdag d. 06.09.05 kl. 18.30 23.00 DIRIGENT: KARIN AD. 1. Fremmødte / Fraværende. Forretningsfører Esbern Ott, Varmemester Per Nielsen, 1. mand Niels Nielsen, Freddy, Pia H. David, Karin, Mads, Pia K. Aase. AD. 2. Godkendelse af referat

Læs mere

Velkommen til Tranemosegård afd. 12

Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Velkommen til Tranemosegård afd. 12 Generel information Vores afdeling består af mange forskellige mennesker. Det er vigtigt, at der er plads til alle, og vi må alle tage hensyn til hinanden. Afdelingen

Læs mere

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen

Tilstede fra Boligkontoret (BKÅ): administrationschef Carl Danielsen og inspektør Chris Mikkelsen Afdelingsmøde afdeling 25 torsdag den 20. september 2012 Tilstede fra bestyrelsen: Johnny Eriksen, Carina Halvorsen, Bettina Hou Mandsfeldt, Ruth Christoffersen, Bente Andersen, Gunnar Thyrring og Anne

Læs mere

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013

Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Redegørelse for den gennemførte styringsdialog - 2013 Boligselskabet af 1945 Referat fra dialogmøde den 2. december 2013, kl. 10.00 Forretningsfører Jens Gielsgaard, Boligselskabet af 1945 Formand Erling

Læs mere

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012

Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Referat af afdelingsmødet i afd. 40 Fredag den 11. maj 2012 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. A. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde. B. Godkendelse af afdelingens driftsbudget for

Læs mere

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502

HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 HALSNÆS BOLIGSELSKAB Beboer nyt afd. 2502 Fra Bestyrelsen Nr. 7 juli 2011 Lathyrusvej & Vinderød Enghavevej Forfattere: Afdelingsbestyrelsen og beboere 12-07-2011 Det store kattetoilet er fjernet. Nyt

Læs mere

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen

MØLLEPARKEN 1. Beboermappe. Side 1 Er du i tvivl om noget i Mølleparken 1, så kontakt afdelingsbestyrelsen Beboermappe Side 1 VELKOMMEN I MØLLEPARKEN 1 Denne mappe er ment som en information om de forhold, der er gældende her i MØLLEPARKEN 1. MØLLEPARKEN 1 består af 9 rækkehuse med 98 ens lejemål, hvor hverandet

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Tirsdag den 14. april 2015 1. Velkomst: Afdelings formand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, Thorkild

Læs mere

Velkommen til BO-VEST

Velkommen til BO-VEST Velkommen til BO-VEST 2014 BO-VEST er et fælles boligadministrationsselskab, som ejes af de tre boligorganisationer Albertslund Boligselskab (AB), Tranemosegård (TMG) og Vridsløselille Andelsboligforening

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen.

Det gældende vedligeholdelsesreglement har du fået sammen med lejekontrakten i forbindelse med indflytningen. Velkommen i fsb fsb ønsker dig velkommen i din nye bolig. Denne pjece giver svar på mange af de spørgsmål, der kan opstå, når man flytter ind i en almen bolig. På fsb s hjemmeside www.fsb.dk kan du finde

Læs mere

Beboermøde Afdeling 3

Beboermøde Afdeling 3 Beboermøde Afdeling 3 Dagsorden beboermøde afdeling 3 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af stemmeudvalg 4. Bestyrelsens beretning for det forløbne år 5. Teamleder Brian Andersen om ny struktur i

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser

Energirenovering til Passivhusstandard. -Blok 9- REVIDERET. Økonomi og huslejekonsekvenser DFB Afd. 93-43 Gadehavegård Energirenovering til Passivhusstandard -Blok 9- REVIDERET Økonomi og huslejekonsekvenser Udarbejdet d. 6. november 2013 Rev. dato: d. 16.06.2014 1 Af Domea og Energi & Miljø

Læs mere

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde

Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Referat fra afdelingsbestyrelsesmøde Afdeling 1-1014 Martins Gård Mødedato: 7. maj 2012 kl. 17.00 22.00 Til stede: Afbud: Else Marie Petersen, Willy Døj, Connie Andersen, varmemester John Th. Jørgensen

Læs mere

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3

Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Udskrift af forhandlingsprotokollen for Grønnegade Kollegiet afdeling 3 Afdelingsbestyrelsesmøde nr. 66 den 19. marts 2015 kl. 10.15 på Kollegiekontoret. Til stede: Fraværende: Anja Bjerrum og lille Elina

Læs mere

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber

Husorden. For. Bispebjerg Terrasser. Samvirkende Boligselskaber For Bispebjerg Terrasser Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 5 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund.

Læs mere

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013

Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 Referat af beboermøde i Vivaboligs afdeling 4. Onsdag den 29. maj 2013 1. Velkomst: Afdelingsformand Christian Vestergaard bød velkommen til alle fremmødte beboere, teamleder Stefan Rask Knudsen, ejendomsfunktionær

Læs mere

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014

Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 ALMENBO AFDELING 14 Referat fra beboermødet tirsdag den 9. september 2014 Benny bød velkommen 1. Valg af dirigent og referent Flemming blev valgt til dirigent. Hanne referat 2. Godkendelse af forretningsorden

Læs mere

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1

SPØRGSMÅL OG SVAR. til renovering af afdeling 1 ? SPØRGSMÅL OG SVAR til renovering af afdeling 1 ? GENHUSNING! Kan man blive boende i sin lejlighed under renoveringen? Nej, det er på ingen måder muligt. Hvornår kan man blive genhuset? Genhusning vil

Læs mere

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T

ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. AFDELING 43 R Å D E R E T S R E G L E M E N T ARBEJDERNES ANDELS-BOLIGFORENING Side 1. Altandør samt fransk altandør Det er ikke tilladt at male, bore eller på anden måde beskadige altandørens aluminium Antenne, Parabol Placering kun efter afdelingens

Læs mere

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014

Rødovre Boligselskab, Brandholms Alle 11, Rødovre - bestyrelseslokalet. Vor ref.: BL Indkaldelse udsendt den: 10. december 2014 INDKALDELSE Brandholms Allé 11 2610 Rødovre Tlf. 36 70 31 31 Fax 36 70 76 79 www.rbbolig.dk rb@rbbolig.dk Til: Mødetype: Samtlige medlemmer af hovedbestyrelsen Hovedbestyrelsesmøde Mødetid: Onsdag den.

Læs mere

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag

Huslejebudget - forslag. Nordhavnsgården. budget for år 2013 i sammendrag Huslejebudget - forslag Nordhavnsgården budget for år 2013 i sammendrag 1.14 Nordhavnsgården Lejeændring 1. januar 2013 Lejeændring i % 2,6 Gennemsnitsleje pr. m² pr. år 1. januar 2013 Familieboliger Familieboliger

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening

Brøndbyernes Andelsboligforening Brøndbyernes Andelsboligforening Stationsparken 24, 2. th. 2600 Glostrup, tlf. 43 42 02 22 Åbningstid kl. 10-14 Fax 43 42 02 21 mail: bab@babnet.dk CVR nr. 36 88 05 11 Varmemester tlf. 36 75 14 84 - mail:

Læs mere

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.)

b. Bopælspligten. Til afstemning i bestyrelsen om dennes nødvendighed (stemmes om ved flertal.) Den 07.09.2011 Indkaldelse til bestyrelsesmøde for Vadgårdsparken. Onsdag den 14.09.2011 kl. 19.00-22.15 Dagsorden. 1. Referat fra sidst. (kl. 19 19.10) 2. Meddelelser til og fra ejendomskontoret (kl.

Læs mere

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006

Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 Pærevangen 21, kld. DK-2765 Smørum www.frugtvangen.dk bolignet@frugtvangen.dk Referat af budgetgeneralforsamling november 2006 År, 2006, den 22.november kl. 19.55 afholdes budgetgeneralforsamling i Bolignet

Læs mere

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN

afd. 6 Juni 2015 HVEM HVAD HVOR AFDELING 6 SIRIUSPARKEN HVEM HVAD HVOR I AFDELING 6 SIRIUSPARKEN VELKOMMEN: Når man som nyindflytter står med et spørgsmål af praktisk karakter vedrørende afdelingen, eller man som gammel beboer har glemt hvordan var det nu det

Læs mere

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43

Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Side 1/5 Afdeling 61. Hals. Referat fra afdelingsmødet den 24. august 2015, kl. 19,00. I mødet deltog: Beboere 43 Fra organisationsbestyrelsen: Hans Bøyen Christensen Fra administrationen: Jens Erik Grøn

Læs mere

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn.

Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. Notat Side 1/5 Beboermøde den 15.1.2015 - Angående opfølgning på 360 graders eftersyn. I mødet deltog: Beboere: 29 incl. afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen: John Hansen Jan Sørensen Ellen Margrethe

Læs mere