Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening /2007 DK

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312. Til brugeren. Bedes læst omhyggeligt før betjening. 7 747 009 300 01/2007 DK"

Transkript

1 Betjeningsvejledning Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 Til brugeren Bedes læst omhyggeligt før betjening /2007 DK

2 Indholdsfortegnelse 1 For din sikkerhed Om denne vejledning Kedlens anvendelse Forklaring af anvendte symboler Overhold disse anvisninger Forholdsregler ved gaslugt Informationer om opstillingsrummet Produktbeskrivelse Komponenter på Logano plus GB312-kedlen Betjeningselementer på BC Drift af varmeanlægget Start af varmeanlægget Opstart af varmeanlægget via instrumentpanelet Afbrydelse af driften Nødforanstaltninger Kontrol af driftstryk, påfyldning og ventilation af anlægsvand Hvornår skal driftstrykket kontrolleres? Kontrol af driftstryk Efterfyldning af anlægsvand og udluftning Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Afhjælpning af fejl Registrering og nulstilling af fejl Driftstryk Brug kun dette brændstof: Nominel værdi for driftstryk (optimal værdi): bar Varmeanlæggets maksimale driftstryk: (standard = 3 bar) bar Stempel/dato/underskrift 2 Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

3 For din sikkerhed 1 1 For din sikkerhed 1.1 Om denne vejledning Denne vejledning indeholder vigtige oplysninger om sikker og korrekt betjening og drift af kedlen. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 kaldes efterfølgende for kedlen. 1.2 Kedlens anvendelse ADVARSEL! LIVSFARE på grund af ukvalificeret personale. Sørg for, at montering, opstart og vedligeholdelse kun udføres af et vvs-firma. Især arbejde ved elektriske og brændstofførende dele kræver specielle kvalifikationer. Kedlen må kun anvendes til opvarmning af anlægsvand samt indirekte varmtvandsproduktion f. eks. til en- eller flerfamilieshuse. 1.3 Forklaring af anvendte symboler I denne vejledning anvendes følgende symboler: ADVARSEL! LIVSFARE Angiver en mulig fare, som kan medføre alvorlig legemsbeskadigelse eller endog livsfare, hvis den ignoreres. FARE FOR PERSONSKADER/ Henviser til en potentielt farlig situation, der kan medføre middelsvære eller lette personskader eller materielle skader. ANVISNING TIL BRUGEREN Her får du tips og nyttige oplysninger, som du kan bruge til optimal indstilling og brug af anlægget Forholdsregler ved gaslugt ADVARSEL! LIVSFARE på grund af eksplosive gasser. Ved gaslugt er der fare for eksplosion! Ingen åben ild! Rygning forbudt! Brug ikke lighter eller tændstikker! Undgå gnistdannelse! Betjen ikke elektriske kontakter, heller ikke telefon, stik eller dørklokke! Luk for gassen på hovedventilen! Åbn vinduer og døre! Advar husets beboere, men ring ikke på døren! Forlad bygningen! Ring til gasforsyningsselskabet og VVSfirmaet, når du er kommet ud af bygningen! Alarmér evt. politi eller brandvæsen! Ved hørbar gasudstrømning skal fareområdet straks forlades! Krydshenvisninger Krydshenvisninger til et bestemt sted eller et andet dokument er markeret med en pil. 1.4 Overhold disse anvisninger Følgende er en hjælp til den optimale udnyttelse af varmeanlægget: Få vvs-manden til at give dig vejledning ved overdragelsen af anlægget. Læs denne betjeningsvejledning grundigt igennem. Udfør kun arbejde ved kedlen, hvis det er beskrevet i denne betjeningsvejledning. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer. 3

4 1 For din sikkerhed Informationer om opstillingsrummet ADVARSEL! LIVSFARE på grund af forgiftning. Utilstrækkelig lufttilførsel kan medføre farlig udstrømning af gas ved rumluftafhængig drift. Sørg for, at ventilationsåbningerne ikke er formindskede eller lukkede. Hold dørene til opstillingsrummet lukkede. Beskyt opstillingsrummet og især åbningerne til den tilførte luft mod indtrængende smådyr, f.eks. med et luftgitter. Kedlen må ikke tages i brug, så længe disse forhold ikke er bragt i orden. ADVARSEL! BRANDFARE på grund af brændbare materialer eller væsker. Sørg for, at der ikke er brændbare materialer eller væsker i umiddelbar nærhed af kedlen. 4 Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

5 Produktbeskrivelse 2 2 Produktbeskrivelse 2.1 Komponenter på Logano plus GB312-kedlen Kedlen er en kondenserende gaskedel med aluminium-varmeveksler Kedlen består af: Instrumentpanel Ramme og beklædning Kedelkrop med isolering Gasbrænder Instrumentpanelet overvåger og styrer alle kedlens elektriske komponenter. Kedelkroppen overfører varmen, der dannes af brænderen, til anlægsvandet. Isoleringen forhindrer energitab Dette produkt opfylder i sin konstruktion og sin driftsfunktion de europæiske direktiver samt eventuelle supplerende, nationale krav. Overensstemmelsen er bekræftet med CEmærket. Produktets overensstemmelseserklæring kan downloades på internettet på eller kan rekvireres ved en Buderus-afdeling. 2.2 Betjeningselementer på BC10 ANVISNING TIL BRUGEREN Nærmere informationer til betjeningen findes i dokumentationerne til Basiscontroller BC10. Fig. 1 Logano plus GB312-kedel 1 Instrumentpanel 2 Gasbrænder 3 Frontkappe 4 Vandlås 5 Kedelkrop med isolering 6 Kontrolkasse 7 Gasarmatur 8 Kabinet til kedlen Fig. 2 Pos. 1: Pos. 2: Pos. 3: Pos. 4: Pos. 5: Pos. 6: Betjeningselementer på Basiscontroller BC10 Panelafbryder Drejeknap til nominel værdi for varmt vand LED "Varmtvandsproduktion" Display til statusindikator Drejeknap til maksimal kedeltemperatur i varmedrift LED "Varmeaktivering" Pos. 7: Grundplade med stikplads til en betjeningsenhed f. eks. RC30 (bag afskærmningen) Pos. 8: LED "Brænder" (On/Off) Pos. 9: Diagnosestik Pos. 10: Tasten "Statusindikator" Pos. 11: Tasten "Skorstensfejer" til røggastest og manuel drift Pos. 12: Tasten "Reset" (nulstillingsknap) Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer. 5

6 3 Drift af varmeanlægget 3 Drift af varmeanlægget 3.1 Start af varmeanlægget Kontrollér før opstart, at driftstrykket er i orden, at forsyningen af brændstof er åbnet på hovedventilen, og at hovedafbryderen til anlægget er slået til Opstart af varmeanlægget via instrumentpanelet Stil begge drejeknapper på instrumentpanelet på "AUT" (automatisk drift). I denne position overtager betjeningsenheden kontrollen. Tænd for panelafbryderen (stilling "1"). Instrumentpanelet kontrollerer anlæggets aktuelle status, og brænderen starter ligeledes op. Når kedlen registrerer et varmebehov, starter startprogrammet op, og brænderen tænder efter ca. 30 sekunder. Der opstår et varmebehov, når kedel- eller varmtvandstemperaturen ligger under den indstillede værdi. Lysdioden under den pågældende drejeknap lyser. Fig. 3 Indstilling af instrumentpanel Kontrollér, eller foretag følgende indstillinger på betjeningsenheden: driftsmåden "Automatik" ønsket rumtemperatur ønsket varmtvandstemperatur ønsket varmeprogram ANVISNING TIL BRUGEREN Informationer til betjeningen, f. eks. indstilling af temperaturerne findes i dokumentationen til betjeningsenheden. Fig. 4 Fig. 5 Start af anlægget Betjeningsenhed (f.eks. RC30 med åben klap) 6 Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

7 Drift af varmeanlægget Afbrydelse af driften Sluk for panelafbryderen på instrumentpanelet (stilling "0"). Derved slukkes kedlen og alle dens komponenter (f.eks. brænderen). Luk for hovedventilen til brændstoffet. på grund af frost. Hvis varmeanlægget ikke er i drift, kan det fryse til i frostvejr. Varmeanlægget bør så vidt muligt altid være tændt. Foretag frostsikring af varmeanlægget ved at tømme varmesystemets rør og vandinstallationen på det laveste punkt. 3.3 Nødforanstaltninger I en nødsituation, f. eks. ved brand, skal du gøre følgende: Luk for hovedventilen til brændstoffet. Afbryd strømmen til varmeanlægget med hovedafbryderen, eller kobl anlægget fra lysnettet ved hjælp af den tilhørende sikring på opstillingsstedet. 3.4 Kontrol af driftstryk, påfyldning og ventilation af anlægsvand Hvornår skal driftstrykket kontrolleres? I de første dage, efter at du har fyldt vand på anlægget, mister vandet en stor del af sit volumen, fordi det afgasses kraftigt. Derved dannes der luftansamlinger, og anlægsvandet begynder at klukke. Kontrollér i starten driftstrykket dagligt ved et nyt varmeanlæg, efterfyld anlægsvand ved behov, og udluft radiatorerne. Kontrollér senere driftstrykket månedligt, efterfyld anlægsvand ved behov, og udluft radiatorerne. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer. 7

8 3 Drift af varmeanlægget Kontrol af driftstryk Vvs-firmaet har indstillet manometerets røde viser på det krævede driftstryk (mindst 1 bar overtryk). Den nominelle værdi for driftstrykket for dette varmeanlæg kan læses på side 2. Kontrollér, om manometerviseren står inden for den grønne markering. Hvis manometerviseren kommer under den grønne markering, skal der fyldes anlægsvand på Efterfyldning af anlægsvand og udluftning Få vvs-installatøren til at vise dig, hvor KPT-hanen (kedelpåfyldnings- og tømningshanen) er placeret på dit varmeanlæg SUNDHEDSFARE på grund af forurenet brugsvand. Lad vvs-installatøren vise dig, hvordan varmeanlægget fyldes med vand. Overhold altid alle forskrifter og normer, så forurening af brugsvandet (f. eks. på grund af vand fra varmeanlæg) undgås. Overhold EN1717 for Europa. Fig. 6 Manometer til lukkede anlæg 1 Rød viser 2 Manometerviser 3 Grøn markering på grund af temperaturspændinger. Hvis varmeanlægget fyldes i varm tilstand, kan temperaturspændinger fremkalde revner. Kedlen bliver utæt. Fyld kun anlægget i kold tilstand (fremløbstemperaturen må højst være på 40 C). Fyld varmeanlægget langsomt med hanen på stedet. Hold øje med visningen (manometer). Luk for hanen, når det ønskede driftstryk er nået. Udluft varmeanlægget via dets udluftningsventiler på radiatorerne. Hvis driftstrykket falder på grund af udluftningen, skal der igen fyldes vand på. 8 Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

9 Drift af varmeanlægget 3 på grund af hyppig efterfyldning. Hvis varmeanlægget ofte skal efterfyldes med vand, kan det ødelægges af korrosion og tilkalkning afhængigt af vandets beskaffenhed. Spørg vvs-firmaet, om vandet fra det lokale vandværk kan anvendes ubehandlet, eller om det eventuelt skal behandles. Kontakt dit vvs-firma, hvis du ofte er nødt til at fylde vand på anlægget. Det rigtige brændstof Den rigtige brændstoftype og -kvalitet er en forudsætning for, at varmeanlægget fungerer problemfrit. på grund af forkert brændstof. Brug udelukkende det angivne brændstof side 2. Rådfør dig med dit vvs-firma, hvis du ønsker at omstille varmeanlægget til en anden brændstoftype eller et brændstof med en afvigende specifikation. Opstillingsrum KEDELSKADER på grund af forurenet forbrændingsluft. Benyt aldrig klorholdige rengøringsmidler og freon (f. eks. i spraydåser, opløsnings- og rensemidler, maling, lim). Undgå kraftig forekomst af støv. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer. 9

10 3 Drift af varmeanlægget på grund af vand. I tilfælde af akut fare for oversvømmelse skal kedlens strøm- og brændstofforsyning sættes ud af drift i tide før vandets indtrængen( kapitel 3.2, side 7). Lad vvs-firmaet efterse varmeanlægget efter indtrængen af vand, før anlægget startes op igen. Lad vvs-firmaet udskifte armaturer og regulerings- og styreanordninger, som har været i kontakt med vand. 3.5 Hvorfor er regelmæssig vedligeholdelse vigtig? Formålet med regelmæssig vedligeholdelse på varmeanlægget er: at bevare en høj virkningsgrad og drive anlægget økonomisk (lavt brændstofforbrug), at opnå høj driftssikkerhed, at holde et højt niveau for miljøvenlig forbrænding. på grund af manglende eller utilstrækkelig rengøring og vedligeholdelse. Lad et vvs-firma efterse, rengøre og vedligeholde varmeanlægget en gang om året. Vi anbefaler, at du indgår en aftale om årligt eftersyn og behovsorienteret service. 10 Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer.

11 Afhjælpning af fejl 4 4 Afhjælpning af fejl 4.1 Registrering og nulstilling af fejl Hvis der foreligger en fejl, blinker fejlkoden på instrumentpanelets display. Betjeningsenheden viser fejl som tekstmeddelelser. Der foreligger en fejl, hvis displayet blinker og ikke viser den aktuelle kedeltemperatur, eller hvis det viser en driftsmeddelelse. Eksempel: "6A" = brænderen starter ikke Tryk på tasten "Reset" (Nulstil) i ca. 5 sekunder for at nulstille fejlen. På displayet vises "re", mens der nulstilles. En nulstilling er kun mulig, når der foreligger en blinkende fejl. Hvis displayet derefter viser en normal driftsmeddelelse, er fejlen afhjulpet. Hvis fejlen forekommer igen, skal du gentage nulstillingen 2-3 gange. Hvis fejlen stadigvæk ikke kan nulstilles: Notér fejlmeddelelsen, og kontakt et servicefirma. på grund af frost. Hvis varmeanlægget ikke er i drift på grund af en driftsfejl, kan det fryse til i frostvejr. Afhjælp fejlen omgående, og start varmeanlægget op igen. Hvis dette ikke er muligt, skal varmeanlægget frostsikres, ved at varmesystemets rør og vandinstallationen tømmes på det laveste punkt. Fig. 7 Nulstilling af fejl med tasten "Reset" Yderligere informationer om mulige fejl findes i dokumentationerne til instrumentpanelerne. Kondenserende gaskedel Logano plus GB312 - Vi forbeholder os ret til ændringer som følge af tekniske forbedringer. 11

12 ROBERT BOSCH A/S Telegrafvej 1 DK-2750 Ballerup Telefon: (+45) Direkte: (+45)

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service

Betjeningsvejledning. Logano GB125 med brænder Logatop BE. Kondenserende oliekedel. Til installatøren. Læs dette omhyggeligt før montering og service Betjeningsvejledning Kondenserende oliekedel Logano GB125 med brænder Logatop BE Til installatøren Læs dette omhyggeligt før montering og service 7 747 019 961-03/2007 DK Indholdsfortegnelse 1 For din

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Kompakt kondenserende oliekedel Logano plus S05(T) - 9 Logano plus S05(T) - 7 Til montøren Skal læses omhyggeligt før montering og vedligeholdelse. 6 70 648 077

Læs mere

Montage- og vedligeholdelsesvejledning

Montage- og vedligeholdelsesvejledning Til VVS-installatører Montage- og vedligeholdelsesvejledning Gaskedel Milton SmartLine HR 24 Milton SmartLine Combi HR 24 Læs venligst vejledningen nøje igennem før montage og vedligeholdelse Oversigtstegning

Læs mere

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift

VIESMANN. Betjeningsvejledning VITODENS. til brugeren. Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift Betjeningsvejledning til brugeren VIESMANN Varmeanlæg med reguleringen Vitotronic 200, type HO1C til vejrkompenserende drift VITODENS 12/2011 Skal opbevares! Sikkerhedshenvisninger For Deres sikkerhed

Læs mere

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren

Servicevejledning. Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312. 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren 6304 5497 04/2003 DK Til installatøren Servicevejledning Instrumentpaneler Logamatic 4311/4312 Bedes læst omhyggeligt før ibrugtagning eller servicearbejde Forord Apparatet opfylder de grundlæggende krav

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE

BETJENINGSVEJLEDNING. for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE BETJENINGSVEJLEDNING for gaskedel VK 11/6-1 XE VK 47/6-1 XE VK 11/6-2 XE VK 47/6-2 XE VKS 11/6-1 XE VKS 26/6-1 XE VKS 6/6-2 XE VKS 26/6-2 XE Før De tager kedlen i brug, læs venligst denne betjeningsvejledning.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring

Betjeningsvejledning. Til brugeren. Betjeningsvejledning. calormatic 370. Rumtemperaturstyret styring Betjeningsvejledning Til brugeren Betjeningsvejledning calormatic 370 Rumtemperaturstyret styring DK Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Om denne betjeningsvejledning... 3 1.1 Overholdelse af andre

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB 15-70 C WBS 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning.......................3 1.1 Denne vejlednings indhold..................

Læs mere

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk

KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C. Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE. www.baxi.dk KONDENSERENDE GASKEDEL WGB-K 15 C Betjeningsvejledning ENERGIMÆRKE A www.baxi.dk Inholdsfortegnelse 1. Om denne vejledning...............................4 1.1 Denne vejlednings indhold.....................

Læs mere

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen

Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen 6 720 614 050-00.1D Udeenhed for luft-/vand-varmepumpen EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW da Betjeningsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse DK Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E

BETJENINGSVEJLEDNING. Turbomax VU 182 E/1 E BETJENINGSVEJLEDNING Turbomax VU 1 E/1 E Kære kunde Vi glæder os over, at De har valgt en Vaillant Turbomax VK 1/1 E. Ved at læse denne betjeningsvejlednings henvisninger får De optimal udnyttelse af

Læs mere

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning

PremiumLine Plus A10-A15 Brugervejledning PremiumLine Plus A10-A15 6 720 648 426-00.1I Brugervejledning 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 2 6 720 648 426 (2011/06) Indholdsfortegnelse 1 Symbolforklaring og sikkerhedsanvisninger... 3

Læs mere

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da

Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW. Brugervejledning. 6720643521 (2010/05) da 6 720 643 475-01.1I Compress EHP 6-11 LWM 6-17 LW Brugervejledning 6720643521 (2010/05) da 2 Information DA Information Bosch Compress EHP er udstyret med den seneste generations lavenergi-cirkulationspumper

Læs mere

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER

PELLUX 100 TIL TRÆPILLER PELLUX 100 TIL TRÆPILLER MONTAGEVEJLEDNING, BETJENINGSVEJLEDNING OG VEDLIGEHOLDELSE AF KEDLEN Brogårdsvej 7 6920 Videbæk www.volundvt.dk 1 Generelle informationer... 5 1. Sikkerhed... 6 1.1. Bemærkninger

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING

VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING DHP-AX Naviger gennem styreenhedens menuer med: For at øge eller mindske indstillede værdier skal du bruge: eller For at justere rumtemperaturen: skal du først trykke på Den

Læs mere

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118

3. Transport, emballage og opbevaring... 118 3.1 Kontrol ved levering... 118 3.2 Emballage... 118 3.3 Opbevaring... 118 200.269 V1/1112 DK Oversættelse fra den originale betjeningsvejledning Brugsanvisning skal altid være lige ved hånden! 1. Generelle oplysninger... 114 1.1 Generelt om denne vejledning... 114 1.2 Symbolerklæring...

Læs mere

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK

Betjenings- og installationsvejledning VEN/H 15/30 DK. El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK Betjenings- og installationsvejledning El-varmtvandsbeholder VEN/H 15/5 DK VEN/H 30/5 DK DK Indholdsfortegnelse Side Henvisninger vedrørende dokumentationen..... 3 1 Beskrivelse af varmtvandsbeholderen....

Læs mere

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring

For brugeren / for vvs-installatøren. Betjenings- og installationsvejledning. calormatic 430f. Vejrkompenserende termostat med radiooverføring For brugeren / for vvs-installatøren Betjenings- og installationsvejledning calormatic 430f Vejrkompenserende termostat med radiooverføring DK VRC 430f For brugeren Betjeningsvejledning calormatic 430f

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901

Vedligeholdelsesvejledning. DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Vedligeholdelsesvejledning DHP-A DHP-A Opti DHP-AL DHP-AL Opti DHP-C DHP-H DHP-H Opti DHP-H Opti Pro DHP-L DHP-L Opti DHP-L Opti Pro VUBMA901 Danfoss A/S forbeholder sig ret til ændringer i komponenter

Læs mere

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING

INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING INSTALLATIONS- OG BRUGSVEJLEDNING DA TRÆPILLEOVN CUTE/THEMA AIR Oversættelse af original vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... II INDLEDNING...1 1-ADVARSLER OG GARANTIBETINGELSER...2 2-BRÆNDSEL...6

Læs mere

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW

6 720 614 056-00.2D. Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160. Installationsvejledning 6 720 614 435 (2007/06) OSW 6 720 614 056-00.2D Luft/vand varmepumpe EHP 6 AW EHP 8 AW EHP 10 AW CC 160 da Installationsvejledning OSW 2 Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse 1 Sikkerhedsråd og symbolforklaring 3 1.1 Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT

TYPE MULTI-HEAT INSTRUKTION INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT Instruktion Sprog/Nr./Rev/Dato INSTRUKTION Side DK/137344/11/11-05-2009 1 INSTRUKTION FOR INSTALLATION OG BRUG AF BAXI STOKERFYRET KEDELUNIT TYPE Afsnitsfortegnelse Afsnit Betjening og brugerens opgave/ansvar

Læs mere

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning

Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Monterings- og vedligeholdelsesvejledning Væghængt, kondenserende naturgasfyr med integreret varmtvandsbeholder med indbygget varmeveksler og ekstra stor kapacitet CGW-11/100 CGW-20/120 CGW-24/140 Wolf

Læs mere

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04

BONUS INSTRUKTION. Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller. BONUS Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Side 1 /DK/137488.02/ 12.08.04 Centralvarmekedel for brænde - omstilbar til olie eller træpiller Afsnit Bruger og brugerens ansvar (1) Automatiseringsmuligheder (2) Installationsanvisninger (3) Tekniske

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Væghængt kondenserende gaskedel

Væghængt kondenserende gaskedel 6 70 63 303-00.O Væghængt kondenserende gaskedel EuroPur ZSB 4-3 C ZSB -3 C ZWB 8-3 C da Installations- og vedligeholdelsesvejledning til installatøren OSW Indholdsfortegnelse da Indholdsfortegnelse Sikkerhedsråd

Læs mere

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH

calormatic 470 Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Til ejeren Vejrkompenserende styring Udgiver/producent Vaillant GmbH Betjeningsvejledning Til ejeren Betjeningsvejledning calormatic 470 Vejrkompenserende styring DK Udgiver/producent Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D -42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91

Læs mere

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com

Morsø P50/51. Opstillings- og betjeningsvejledning. www.morsoe.com Morsø P50/51 Opstillings- og betjeningsvejledning P50 P51 www.morsoe.com Indhold 1.0 Opstilling af Deres morsø ovn............................... 5 2.0 Fyringsteknik/Brugen af Deres ovn.......................

Læs mere

Greenfire Betjeningsvejledning

Greenfire Betjeningsvejledning Greenfire Betjeningsvejledning Dansk Design Dansk Kvalitet Dansk Produktion www.heta.d k dk Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye pilleovn, og vi er overbevist om, at De vil få stor nytte og glæde af Deres

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Atec 086L0134 Rev. 1 DA Thermia Värme AB forbeholder sig ret til ændringer i komponenter og specifikationer uden forudgående varsel. 2010 Thermia Värme AB. Den originale brugsanvisning

Læs mere