ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering"

Transkript

1 ALMINDELIGE BESTEMMELSER for fjernvarmelevering Udgivet den 1. oktober 2012

2 indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner Gyldighedsområde Definitioner Øvrige kundeforhold Retslige forhold Udstykning af matrikel Ejer-/lejerskifte Etablering /omlægning af fjernvarmeforsyning Betingelser for forsyning Supplerende varmekilde Anmodning om fjernvarme til nybyggeri Anmodning om fjernvarme til nyudstykninger og større nybygninger Anmodning om fjernvarme til eksisterende ejendomme Plads til haner, måler mv Interne ledninger Forsyning af andre ejendomme Anmeldelse til BBR Tinglysning Betaling for tilslutning til AffaldVarme Aarhus Tilslutningsbidrag Investeringsbidrag Stikledningsbidrag Byggemodningsbidrag Overordnet byggemodningsbidrag Ekstra betalinger Meddelelse af ændringer

3 4 Stikledning placering, etablering samt vedligeholdelse Placering af stikledning Etablering af stikledning og hovedhaner Fælles stikledning Beplantning ved og omkring stik- og hovedledning Flytning af/skade på stikledning Forøget varmebehov Vedligeholdelse af stikledning Retablering Drift og vedligeholdelse af kundens varmeinstallation Fjernvarmelevering Tilslutning til fjernvarmeforsyningen Kundens forpligtigelse Vvs-installatør Driftsforstyrrelser Ændring af leveringskonditioner Ansvar ved force majeure Information og energirådgivning Adgang til varmeinstallationen Måling af fjernvarmeforbrug Måleudstyr Levering af måleudstyr Opsætning af måleudstyr Etablering af fjernaflæsning Vedligeholdelse Erstatningspligt Flytning

4 6.8 El-installation Bimålere Aflæsning Selvaflæsning Fjernaflæst fjernvarmeforbrug Kontrolaflæsning Manglende aflæsning Fejl ved måling af fjernvarmeforbrug Ekstraordinært fjernvarmeforbrug Afprøvning af måleudstyr Fejlindberetning Kontrolbog Takster Hjemmel Ændring Betaling m.v Betalingspligt Regninger/acontoregninger Endelig afregning Beregnet forbrug Betaling for dårlig afkøling Gebyr Ved manglende betaling Betalingsordning Bidragspligt Ingen fjernvarmeaftag Depositum

5 9 Ejerskifte/lejerskifte/flytning Hæftelse Ejeren/ejere Lejere/andelsbolighavere Tilslutning og ophør af fjernvarmeforbrug Tilslutningspligt Opsigelse af aftale Betaling ved ophør Forsyning af naboejendomme Opsigelse Tilsyns- og klagemyndighed mv Overordnet myndighed Klagevejledning Ikrafttrædelse Ikrafttrædelse Ændring

6 1 Gyldighedsområde og definitioner 1.1 Gyldighedsområde Nærværende "Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering" er gældende for leveringsforholdet mellem kunden og AffaldVarme Aarhus, Bautavej 1, 8210 Århus V, Tlf , mail: CVR nr Definitioner Kunden betegnes som ejeren/ejere af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, eller lejere med et direkte afregningsforhold til AffaldVarme Aarhus, jf. 1.3 Øvrige kundeforhold. Udstykkeren er den juridiske person, som forestår byggemodning af et udstykningsområde. Vvs-installatøren er det firma, der udfører arbejde på den varmeinstallation, der enten er eller skal tilsluttes AffaldVarme Aarhus' ledningsnet. 1.3 Øvrige kundeforhold Leveringsforholdet mellem en ejer og dennes lejere er AffaldVarme Aarhus uvedkommende. Det samme gælder for fordelingen af varme og varmeudgifter mellem ejer og lejer i såvel teknisk som økonomisk henseende, herunder også afvikling af en overdækning eller underdækning. Et direkte leveringsforhold til AffaldVarme Aarhus med en lejer kan dog etableres, når lejemålet har et selvstændigt sæt hovedhaner med mulighed for aflukning og en selvstændig varmemåler tilhørende AffaldVarme Aarhus. Dette gælder også i etageboliger. Det direkte afregningsforhold kan etableres, uanset om kunden er ejer, andelsbolighaver eller lejer af boligenheden. 1.4 Retslige forhold Det retslige forhold mellem AffaldVarme Aarhus og kunden er foruden disse Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fastlagt i de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering, den underskrevne leveringsaftale, velkomstbrev samt det til enhver tid gældende takstblad. 6

7 Aarhus Byråd fastlægger Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering samt AffaldVarme Aarhus takstblad, mens de Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fastsættes af rådmanden for Teknik og Miljø. 1.5 Udstykning af matrikel Hvis en matrikel, hvor der finder levering af fjernvarme sted, udstykkes til 2 eller flere matrikler, kan de nyudstykkede matrikler fjernvarmeforsynes med den eksisterende stikledning, såfremt samtlige parter kan opnå enighed herom, og såfremt den eksisterende stikledning har tilstrækkelig ledig kapacitet. Der vil dog altid blive opkrævet tilslutningsbidrag, jf. 3.1 Tilslutningsbidrag. AffaldVarme Aarhus kan til enhver tid forlange, at stikledning samt forsyningsforhold til de berørte matrikler tinglyses, før fjernvarmeleveringen finder sted. Omkostninger vedrørende en udstykning afholdes normalt af udstykkeren herunder etablering af stikledning i koteletben. Omkostninger til etablering af stikledning på egen grund afholdes dog af den enkelte parcels ejer. 1.6 Ejer-/lejerskifte Den hidtidige ejer skal foranledige, at en ny ejer/kunde indtræder i den hidtidige ejers forpligtigelse over for AffaldVarme Aarhus. I henhold til Energitilsynets gængse praksis afvikles en eventuel over- eller underdækning i AffaldVarme Aarhus med den til enhver tid værende kunde, der er registreret på installationen. I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender AffaldVarme Aarhus et velkomstbrev til den nye kunde, med oplysning om kundens indtræden i aftaleforholdet til AffaldVarme Aarhus. 7

8 2 Etablering/omlægning af fjernvarmeforsyning 2.1 Betingelser for forsyning Hvis intet andet fremgår af den kommunale varmeplan eller de tilhørende lokalplaner, kan der normalt etableres fjernvarmeforsyning, såfremt tekniske eller økonomiske forhold ikke er en hindring herfor. AffaldVarme Aarhus afgør i det enkelte tilfælde, om tilslutning kan finde sted. AffaldVarme Aarhus kan stille særlige krav til anlæg til produktion af varmt vand, jf. Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. For lavenergibyggeri, der overholder Bygningsreglementets bestemmelser, gælder særlige tilslutningsbidrag. Se betingelser på 2.2 Supplerende varmekilde Det er tilladt at supplere med anden form for opvarmning, når denne opvarmning ikke medfører tekniske gener for AffaldVarme Aarhus, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. 2.3 Anmodning om fjernvarme til nybyggeri Ved tilslutning af nybyggeri er det normalt ejeren af ejendommen eller dennes repræsentant, der fremsender en skriftlig anmodning om fjernvarmeforsyning til AffaldVarme Aarhus. Ved anmodningen fremsendes nødvendige tegninger såsom situationsplan, grundplan, snittegninger m.m. Endvidere skal placering af den interne varmeinstallation tydeligt være markeret på tegningerne. For at sikre, at der ikke etableres synlige el-kabler til varmemåleren, skal der etableres et 16 mm føringsrør fra gruppetavlen til varmemåleren. 2.4 Anmodning om fjernvarme til nyudstykninger og større nybygninger Ved tilslutning af nye udstykninger er det normalt ejeren af udstykningen eller dennes repræsentant, der fremsender en skriftlig anmodning om fjernvarmeforsyning til AffaldVarme Aarhus. Ved anmodningen fremsendes nødvendige tegninger, som dwg-filer, 8

9 9

10 såsom situationsplan, grundplan(er), koordinerende ledningsplan med tilhørende tværprofiler, fundamentsplaner med placering af føringsrør til teknikskab, opstalt af teknikrum m.m. AffaldVarme Aarhus kontaktes tidligt i planlægningsfasen for afklaring af særlige forhold. 2.5 Anmodning om fjernvarme til eksisterende ejendomme Ved tilslutning af eksisterende ejendomme kan ejeren eller dennes repræsentant anmode om tilslutning til fjernvarmeforsyning ved personlig eller skriftlig henvendelse til AffaldVarme Aarhus. 2.6 Plads til haner, måler mv. Kunden skal stille den fornødne plads til rådighed til brug for montering og udskiftning af hovedhaner, måleudstyr mv., jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Det skal til enhver tid sikres, at AffaldVarme Aarhus har let og uhindret adgang til både måleraflæsning og vedligeholdelse af AffaldVarme Aarhus anlægsdele, således at en evt. senere udskiftning kan foretages uden bygningsmæssige problemer. Kunden skal sørge for renholdelse og belysning i rummet. Der bør så vidt muligt være etableret gulvafløb i dette rum. 2.7 Interne ledninger Hvis det er nødvendigt at ændre interne ledninger mv. på ejendommens område, for at en fjernvarmestikledning kan etableres, skal dette ske på kundens foranledning, og kunden skal afholde omkostningerne herved. 2.8 Forsyning af andre ejendomme AffaldVarme Aarhus er efter nærmere aftale berettiget til at føre fjernvarmeledninger gennem en ejendoms grund, kælder mv. til forsyning af andre ejendomme, såfremt der derved ikke skabes væsentlige hindringer for grundens eller rummenes udnyttelse. 10

11 Er der tale om væsentlige omfattende hindringer for rummenes og grundens udnyttelse, og der derfor ikke kan opnås aftale, kan AffaldVarme Aarhus anvende ekspropriationsreglerne i Varmeforsyningsloven. AffaldVarme Aarhus etablerer og vedligeholder dette ledningsnet og retablerer efter udført arbejde. Ledningsnettet må ikke fjernes, omlægges eller flyttes af andre end AffaldVarme Aarhus. Da AffaldVarme Aarhus er ansvarlig for skader, der sker som følge af dette ledningsnets etablering, drift og vedligeholdelse, skal AffaldVarme Aarhus til enhver tid have adgang til at foretage de nødvendige eftersyn og reparationer. Hvis en skade opstår, skal kunden kontakte AffaldVarme Aarhus og dernæst anmelde skaden til sit eget forsikringsselskab. Hvis kunden ønsker at foretage til- og/eller nybygning, og eksisterende fjernvarmeledninger til forsyning af andre fjernvarmekunder er en hindring herfor, skal AffaldVarme Aarhus udføre og bekoste de herved nødvendige ændringer. Kunden er forpligtet til at anvise en anden egnet placering på ejendommen. 2.9 Anmeldelse til BBR Umiddelbart efter tilslutningen til fjernvarmeforsyningen har fundet sted, anmelder AffaldVarme Aarhus på vegne af kunden til kommunens bygnings- og boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme. De oplysninger, der er registreret i BBR, anvendes bl.a. som grundlag for effektbidraget, som indgår i fjernvarmetaksten, jf Betalingspligt. Kunden er ansvarlig for, at de til enhver tid i BBR registrerede oplysninger er korrekte, jf. henvises 3.7 Meddelelse om ændringer samt 8 Betaling mv Tinglysning Hvis der i øvrigt træffes særlige aftaler af teknisk og/eller økonomisk art, skal der oprettes og tinglyses en deklaration herom, hvis en af parterne ønsker det. AffaldVarme Aarhus foranlediger og afholder omkostningen ved dette. I nyudstykninger og byggemodninger afholdes udgiften til tinglysning af bygherren/ejeren. 11

12 3 Betaling for tilslutning til AffaldVarme Aarhus 3.1 Tilslutningsbidrag Ved tilslutning til fjernvarmeforsyningen vil kunden/udstykkeren blive opkrævet et tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidraget kan indeholde følgende bidrag Investeringsbidrag, se afsnit 3.2 Stikledningsbidrag, se afsnit 3.3 Byggemodningsbidrag, se afsnit 3.4 Overordnet byggemodningsbidrag/hvilende byggemodningsbidrag, se afsnit 3.5 AffaldVarme Aarhus kan kræve samtlige bidrag betalt, inden der etableres et forsyningsforhold til AffaldVarme Aarhus. 12

13 3.2 Investeringsbidrag Investeringsbidraget dækker de engangsomkostninger, der er forbundet med at tilslutte en ny kunde. Det være sig investeringer i produktions anlæg, ledningsnet o.l. Investeringsbidragets størrelse afhænger af ejendommens art og fastsættes af AffaldVarme Aarhus efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor leveringsaftalen underskrives. Kunden skal meddele AffaldVarme Aarhus nødvendige oplysninger til brug for beregning af investeringsbidragets størrelse såsom tilslutningsform og boligtype. 3.3 Stikledningsbidrag Hvor intet andet er fastsat, dækker stikledningsbidraget de omkostninger, der er forbundet ved etablering af stikledning fra skel til hovedhanerne i ejendommen. Stikledningsbidragets størrelse beregnes af AffaldVarme Aarhus efter den takst, der er gældende på det tidspunkt, hvor leveringsaftalen underskrives. Omkostningen afholdes af ejeren. 3.4 Byggemodningsbidrag Byggemodningsbidraget dækker alle de omkostninger, der er forbundet med etablering af hoved- og stikledninger i vejareal i nye udstykningsområder. Byggemodningsbidraget beregnes af AffaldVarme Aarhus på basis af de konkrete forhold, der gør sig gældende i forbindelse med den enkelte udstykning. AffaldVarme Aarhus dimensionerer udstykningens ledningsnet i henhold til udstykningens forventede varmebehov på baggrund af rammerne i den gældende lokalplan og den øvrige varmeplanlægning. Ledningsnettet skal etableres i henhold til AffaldVarme Aarhus til enhver tid gældende forskrifter. 13

14 Ved udstykning med enkeltparceller omfatter et byggemodningsbidrag normalt ikke betaling for tilslutning af de enkelte ejendomme, der efterfølgende tilsluttes fjernvarmen. Her betales der særskilt investerings- og stikledningsbidrag. Ved andelsbyggeri opkræves byggemodningsbidrag efter samme princip som ved enkeltparceller. Byggemodningsbidraget afholdes af udstykkeren og skal som udgangspunkt indbetales før, ledningsarbejdet kan igangsættes. AffaldVarme Aarhus fører hovedledning frem til udstykningsområdet og afholder omkostninger, der er forbundet med dette. 3.5 Overordnet byggemodningsbidrag Ud over at udstykkeren skal afholde byggemodningsbidrag for en udstykning, jf. 3.4 Byggemodningsbidrag, kan udstykkeren ligeledes blive opkrævet et overordnet byggemodningsbidrag. Det overordnede byggemodningsbidrag dækker en udstykningsandel af de omkostninger i et større lokalplansområde, der er forbundet med, at der etableres en fælles forsyningsledning typisk i stamvejen til en udstykning, der er opdelt i flere storparceller. Det overordnede byggemodningsbidrag kan forfalde, når den fælles forsyningsledning etableres i forbindelse med anlæggelsen af det overordnede vejnet i en lokal- eller dispositionsplan. Alternativt kan det overordnede byggemodningsbidrag ligge som et hvilende byggemodningsbidrag, der forfalder, når udstykkeren igangsætter sit projekt. Udstykkeren skal til enhver tid undersøge, om der findes et hvilende byggemodningsbidrag for en udstykning. Dette gøres ved at rette henvendelse til AffaldVarme Aarhus. Det overordnede byggemodningsbidrag beregnes som anført under 3.4 Byggemodningsbidrag. AffaldVarme Aarhus fører hovedledning frem til planområdet. 3.6 Ekstrabetalinger I særlige tilfælde - f.eks. ved meget stor afstand til det eksisterende forsyningsnet - kan AffaldVarme Aarhus efter forhandling forlange betaling for 14

15 dele af en nødvendig hovedledningsforlængelse eller opkræve et forhøjet stikledningsbidrag i forhold til de i afsnit 3.3 Stikledningsbidrag nævnte. 3.7 Meddelelse af ændringer Hvis der i ejendommen foretages ændringer, som har indflydelse på beregning på dele af tilslutningsbidraget og de årlige driftsbidrag herunder effektbidraget jf. 8.1 Betalingspligt, har kunden pligt til skriftligt at anmelde dette til AffaldVarme Aarhus, inden ændringen sker. 15

16 4 Stikledning placering, etablering samt vedligeholdelse 4.1 Placering af stikledning Det ledningsnet, der etableres fra tilslutningspunktet i hovedledningen/ fordelingsledningen i vejen og frem til ejendommens hovedhaner, benævnes i det følgende som "stikledningen". Efter aftale med ejeren fastlægger AffaldVarme Aarhus stikledningens placering under hensyntagen til tekniske forhold i hoved- eller fordelingsnettet. I forbindelse med fastsættelse af stikledningsplaceringen har ejeren pligt til at oplyse om eventuelle interne ledningers placering på grunden samt at oplyse om evt. skjulte installationer, inden gennemboring af sokkel/ gulv/væg foretages. AffaldVarme Aarhus påtager sig ikke erstatningspligt i forbindelse med evt. beskadigelser på installationer, der ikke er oplyst om. 4.2 Etablering af stikledning og hovedhaner Stikledningen inklusiv hovedhaner etableres i henhold til principskitser, der kan findes på Stikledningen og hovedhaner ejes og vedligeholdes af AffaldVarme Aarhus. Stikledningen afsluttes normalt umiddelbart inden for ejendommens ydermur med hovedhaner i ejendommens varmerum eller et andet lettilgængeligt rum. Ved etageboliger, som teknisk er indrettet til indføring af selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt selvstændig varmemåler til hver boligenhed, er entreprisegrænsen ligeledes AffaldVarme Aarhus hovedhaner umiddelbart inden for ejendommens ydermur. Hvor der er oprettet et direkte afregningsforhold, leverer og vedligeholder AffaldVarme Aarhus egne hovedhaner og varmemåleren til den enkelte boligenhed. 16

17 17

18 4.3 Fælles stikledning AffaldVarme Aarhus har ret til at etablere fælles stikledning med afgrening til flere ejendomme. Hvis AffaldVarme Aarhus etablerer afgrening fra en stikledning, som kunden har betalt for, tilbagebetaler AffaldVarme Aarhus kunden et beløb, der beregnes af AffaldVarme Aarhus under hensyn til stikledningens alder, stikledningsbidraget på etableringstidspunktet samt antal forbrugere, der forsynes fra stikledningen. 4.4 Beplantning ved og omkring stik- og hovedledning I et ca. 2 m (1 meter til hver side) bredt bælte over stik- og hovedledninger er det ikke tilladt at bygge og/eller plante træer eller buske med dybtgående rødder. Undtaget herfra er dog hæk, plantestensmur og stakit i skel. Samtlige omkostninger, der er forbundet med en ændring, afholdes af kunden. 4.5 Flytning af/skade på stikledning Ønsker ejeren at opføre tilbygning eller lignende over stikledningen, flytter AffaldVarme Aarhus stikledningen efter skriftlig aftale med ejeren og for dennes regning. Alternativt kan stikledningens status helt eller delvis overgå til husets øvrige interne installationer, og der etableres hovedhaner og varmemåler i skab ved den nye tilbygning. Den del af stikledningen, der overgår til husets interne installationer, er det fremover ejerens ansvar at vedligeholde. Herfra er dog undtaget fjernvarmeledninger, der forsyner andre ejendomme, jf. 4.3 Fælles stikledning. Skade på fjernvarmeledninger forårsaget af kunden, vil blive repareret af AffaldVarme Aarhus på kundens regning. 18

19 4.6 Forøget varmebehov Hvis en stikledning ved forøget varmebehov bliver for lille, udskiftes denne af AffaldVarme Aarhus. Udgifterne hertil afholdes af kunden efter regning. 4.7 Vedligeholdelse af stikledning AffaldVarme Aarhus vurderer løbende ledningsnettets tilstand og afgør, om dette skal udskiftes, og på hvilken måde udskiftningen bør udføres. AffaldVarme Aarhus har til enhver tid ret til at reparere eller udskifte ledningsnettet på kundens ejendom. AffaldVarme Aarhus betaler omkostningerne. Der må til stadighed sikres AffaldVarme Aarhus let og uhindret adgang til at foretage vedligeholdelses- og reparationsarbejder på ledningsnet, hovedhaner og varmemåler. 4.8 Retablering Ved udskiftning af AffaldVarme Aarhus anlægsdele, som kan medføre ophugning af gulv og/eller vægbeklædning, vil retableringen kun omfatte det berørte område og udføres med materialer, der ikke medfører urimelige udgifter for AffaldVarme Aarhus. Efter udførte anlægs- og reparationsarbejder foretages retablering så vidt mulig til samme standard som før arbejdets påbegyndelse. 19

20 5 Drift og vedligeholdelse af kundens varmeinstallation 5.1 Fjernvarmelevering Fjernvarmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af AffaldVarme Aarhus reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstallation. Kunden er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller vandspild af fjernvarmevand fra varmeinstallationen. Ved vandtab i interne installationer forbeholder AffaldVarme Aarhus sig ret til at forlange erstatning hos kunden. 5.2 Tilslutning til fjernvarmeforsyningen Før en varmeinstallation kan tilsluttes AffaldVarme Aarhus forsyningsnet, skal der foretages et syn og en trykprøve af ejendommens varmeinstallation, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Trykprøve af varmeinstallation foretages af kundens vvs-installatør. AffaldVarme Aarhus skal overvære trykprøvningen. På større varmeinstallationer, hvor trykprøvning skal foretages i etaper, aftaler kundens vvsinstallatør nærmere med AffaldVarme Aarhus. Kunden er selv ansvarlig for varmeinstallationens tilstand. 5.3 Kundens forpligtigelse Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation herunder installation for varmt brugsvand styres, reguleres og overvåges således, at fjernvarmevandet afkøles og udnyttes optimalt, jf. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering. Kunden er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering, og at der føres regelmæssig tilsyn af varmeinstallationen. Hvis kunden udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af varmeinstallationen, således at der derved påføres AffaldVarme Aarhus tab eller ulemper, kan kunden gøres økonomisk ansvarlig herfor. 20

21 Hvis kunden ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, kan AffaldVarme Aarhus bringe forholdene i orden for kundens regning, og tillige, hvis sikkerhedsmæssige grunde taler herfor, afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden. Ved driftsforstyrrelser kan der forekomme luft i kundens varmeanlæg. Udluftning efter sådanne driftsforstyrrelser påhviler kunden. Såfremt der opstår uregelmæssigheder f.eks. unormale temperaturer, unormalt forbrug og utætheder på stikledningen eller hovedhaner, skal kunden straks anmelde dette til AffaldVarme Aarhus. Kunden er forpligtiget til jævnligt at aflæse varmemåleren og kontakte AffaldVarme Aarhus straks, hvis der er mistanke om, at varmemåleren ikke måler korrekt. Kunden er ansvarlig og erstatningspligtig for enhver beskadigelse af AffaldVarme Aarhus anlæg, bortset fra almindelig slitage eller manglende tilsyn og vedligeholdelse fra AffaldVarme Aarhus side. Kunden bør i egen interesse meddele sit forsikringsselskab, at ejendommen er fjernvarmeforsynet. Det er kundens ansvar løbende at optimere boligens varmeinstallation. Ved udskiftning af fjernvarmeunit eller varmtvandsbeholder skal kunden anskaffe en energieffektiv type, jf. Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering. På findes en liste over units og beholdertyper, som overholder krav stillet af AffaldVarme Aarhus. 5.4 VVS-installatør Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation skal anvendes firmaer med autorisation som vvs-installatør. 21

22 Firmaet bør endvidere være tilsluttet Fjernvarmens Serviceordning (FjRordningen). AffaldVarme Aarhus indgår løbende samarbejdsaftaler med vvs-firmaer, som er tilmeldt FjR-ordningen. På findes en ajourført liste over de vvs-firmaer, som AffaldVarme Aarhus har samarbejdsaftaler med. 5.5 Driftsforstyrrelser AffaldVarme Aarhus tilstræber at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumopvarmning og fremstilling af varmt brugsvand. AffaldVarme Aarhus forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at standse leveringen i forbindelse med ledningsarbejder, udskiftning af hovedhaner og måleudstyr o.l. Varmeafbrydelser i forbindelse med større planlagte ledningsarbejder bliver så vidt muligt udført uden for den egentlige fyringssæson. Dog forbeholder AffaldVarme Aarhus sig ret til at udføre ledningsarbejder i fyringssæsonen, hvis vejrforholdene tillader dette. I forbindelse med havari kan kortvarige, nødvendige afbrydelser af fjernvarmeleveringen foretages uden varsel. I tilfælde af fjernvarmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke-kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder Købelovens og Aftalelovens regler, og Affald- Varme Aarhus er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. AffaldVarme Aarhus er ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, med mindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra AffaldVarme Aarhus side. Erhvervsdrivende opfordres derfor til at tegne en driftstabsforsikring. 5.6 Ændring af leveringskonditioner AffaldVarme Aarhus er til enhver tid berettiget til at ændre leveringsbetingelser, f.eks. ændring af temperatur og tryk, som myndighederne foreskriver eller anbefaler. Leveringsændringer meddeles kunden og ved direkte kundeforhold tillige ejeren med et passende varsel. Hvis de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende kunden, påhviler udgifterne hertil denne. 22

23 Påføres ejendommen herved urimelige udgifter/forsyningsforhold, er ejeren berettiget til at udtræde af leveringsforholdet uden omkostninger for ejeren, dog skal eventuelle tilgodehavende for AffaldVarme Aarhus afholdes, jf Betaling ved ophør. Udtrædelse af leveringsforholdet er til enhver tid begrænset af lovgivning og offentlige myndigheders beslutninger. 5.7 Ansvar ved force majeure AffaldVarme Aarhus påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering, opstået ved naturkatastrofer, terror, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for Affald- Varme Aarhus kontrol. AffaldVarme Aarhus fritages i disse situationer for leveringsforpligtigelsen. 5.8 Information og energirådgivning AffaldVarme Aarhus rådgiver i rimeligt omfang ejerne/kunderne vederlagsfrit med generel information om teknisk/økonomisk opbygning, drift og betjening af ejendommens varmeinstallationer. AffaldVarme Aarhus rådgiver telefonisk ved akut opståede fejl på ejendommens varmeinstallation. AffaldVarme Aarhus yder også telefonisk rådgivning om opnåelse af rentable energibesparelser for hele ejendommen. Skriftlig rådgivning om energibesparelser kan ske under forudsætning af, at kunden samtidig overdrager retten til at indberette opnåede energibesparelser til AffaldVarme Aarhus, således AffaldVarme Aarhus efterfølgende kan foretage indberetning til Energistyrelsen af de konkrete energibesparelser, der opnås. 5.9 Adgang til varmeinstallationen AffaldVarme Aarhus' personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet AffaldVarme Aarhus' fjernvarmenet, mod behørig legitimation til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeinstallation for eftersyn, trykprøvning, reparation, måleraflæsning eller afbrydelse. Såfremt der ikke gives adgang til ejendommens installation, kan Affald Varme Aarhus for kundens regning anmode om fogedens bistand hertil. 23

24 6 Måling af fjernvarmeforbrug 6.1 Måleudstyr Ved måleudstyr forstås: Varmemåler bestående af flowmålere, elektronikdele samt temperaturfølere og nødvendige el-dele (f.eks. sikringsboks, transformator, kabler mv.) til varmemålerens strømforsyning samt dataoverføringsudstyr herunder antenne. 6.2 Levering af måleudstyr AffaldVarme Aarhus leverer det måleudstyr, som er nødvendigt for afregning mellem kunden og AffaldVarme Aarhus, og bestemmer måleudstyrets størrelse, type og placering. AffaldVarme Aarhus kan, efter forudgående orientering til kunden, etablere fjernaflæsning af måleudstyret. 6.3 Opsætning af måleudstyr Vvs-installatøren eller AffaldVarme Aarhus monterer måleudstyr efter AffaldVarme Aarhus til enhver tid gældende retningslinjer. El-tilslutning for varmemålerens drift etableres og bekostes af AffaldVarme Aarhus. Kunden betaler varmemålerens strømforbrug. 24

25 6.4 Etablering af fjernaflæsning Kunden skal give mulighed for overførsel af elektroniske forbrugsdata fra varmemåleren til AffaldVarme Aarhus. Dette kan bl.a. ske gennem kundens adgang til telenet, bredbånd el. lign., hvor dette kan gøres uden gener og udgift for kunden. Kunden er ikke forpligtiget til at bibeholde sin adgang til disse telenet, bredbånd el. lign. Kunden kan ikke kræve, at AffaldVarme Aarhus betaler for anvendelse af kundens adgang til telenet, bredbånd el. lign. til brug for fjernaflæsning. 6.5 Vedligeholdelse Måleudstyret ejes og vedligeholdes af AffaldVarme Aarhus, der også bestemmer, hvornår måleudstyret skal udskiftes. Dette er for AffaldVarme Aarhus regning. 6.6 Erstatningspligt Kunden er erstatningspligtig over for AffaldVarme Aarhus i alle, tilfælde, hvor måleudstyret beskadiges, ødelægges eller overmales m.m., hvor dette ikke skyldes almindelig slitage eller elforstyrrelser f.eks. forårsaget af lynnedslag. Kunden må ikke foretage indgreb på måleudstyret herunder bryde plomber eller påvirke måleudstyrets funktion. Sker dette, kan det medføre efterregulering og/eller politianmeldelse. Bortkommer måleudstyret eller dele heraf, skal kunden betale omkostning erne ved genetablering. 6.7 Flytning Måleudstyret må ikke flyttes uden AffaldVarme Aarhus godkendelse. Anbragte plomber ved måleudstyret må kun brydes af AffaldVarme Aarhus eller af AffaldVarme Aarhus dertil bemyndigede personer. Brud på eller beskadigelse af plomber skal omgående anmeldes til Affald Varme Aarhus. Hvis en varmemåler ved ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, er AffaldVarme Aarhus berettiget til at kræve varmemåleren flyttet for kundens regning. 25

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV).

TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). TILLÆG TIL TEKNISKE OG ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME- LEVERING (REGULATIV). 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra oktober 2014)

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. (Revideret udgave gældende fra oktober 2014) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering (Revideret udgave gældende fra oktober 2014) Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Skanderborg-Hørning Fjernvarme A.m.b.a. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Nyborg Forsyning & Service A/S 4. UDGAVE GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.. 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING EBELTOFT FJERNVARMEVÆRK a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2.1-2.4 Anmodning om tilslutning m.v. 2.6-2.13 Tilslutningsbidrag/Byggemodningsbidrag/

Læs mere

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55

Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Løsning Fjernvarme A.m.b.a. Fasanvej 2 8723 Løsning 75 65 11 55 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m. v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ØSTBIRK VARMEVÆRK A.M.B.A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....side 3 2. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning...side

Læs mere

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

fjernvarmelevering MOU KRAFTVARME Almindelige bestemmelser for fra A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra MOU KRAFTVARME A.m.b.A Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning Tilslutningsafgift

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Gældende fra 1/1 2007. Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Gældende fra 1/1 2007 Hjørring Varmeforsyning ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2. ETABLERING/ÆNDRING

Læs mere

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a.

Fjernvarme. Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Fjernvarme Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering fra Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Skårup Fjernvarme a.m.b.a. Traverskiftet 1 5881 Skårup Fyn Tlf. 62 23 13 48 Fax 62 23 18 35 e-mail: fjernvarme@skaarupmail.dk

Læs mere

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering Nørre Alslev Fjernvarmeværk A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Nærværende almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende

Læs mere

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A.

GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. GRENAA VARMEVÆRK A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende fra den 1. juli 2015. Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FRA GØRLØSE FJERNVARME a.m.b.a. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering FARUM FJERNVARME a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER side 3 Almindelige bestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser

Læs mere

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME

AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME AK Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER OM LEVERING AF FJERNVARME INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v....3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...4 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S

Forsyning Helsingør Varme A/S. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME Forsyning Helsingør Varme A/S Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Side 1 af 7 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Side 1 af 7 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Disse bestemmelser indeholder det egentlige aftalegrundlag

Læs mere

Vejle Fjernvarme a.m.b.a.

Vejle Fjernvarme a.m.b.a. Vejle Fjernvarme a.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING (revision oktober 2009) Vejle Fjernvarme a.m.b.a Langelinie 60 7100 Vejle Tlf. 75 82 74 55 INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk, 2013. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Albertslund Varmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk, 2013. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Albertslund Varmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Albertslund Varmeværk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner 5 1.1 Ejerskab af og formål med Albertslund Varmeværk... 5 1.2 Formålet med

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift- og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aabybro Fjernvarmeværk 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Almindelige bestemmelser. Januar 1998

Almindelige bestemmelser. Januar 1998 Almindelige bestemmelser Januar 1998 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bjerringbro Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A.

Almindelige bestemmelser. fjernvarmelevering. Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Svendborg Fjernvarme A.M.B.A. www.svendborgfjernvarme.dk Indholdsfortegnelse 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning....

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING for Hornbæk Fjernvarme A.m.b.a. INDHOLD 1 Gyldighedsområde og definitioner mv.... side 3 2 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning side 4 3 Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Almindelige Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 l. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Brovst

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING HOBRO VARMEVÆRK A.M.B.A. LUPINVEJ 21 9500 HOBRO Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse... 2 Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Laurbjerg Kraftvarmeværk

Læs mere

Brørup Fjernvarme A.m.b.a.

Brørup Fjernvarme A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for Brørup Fjernvarme A.m.b.a. 1. oplag 31. maj 2011 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Nivå Fjernvarme (I/S Nordforbrænding) Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05 00 Fax. 45 16 05 11 Version 20016.06 Indholdsfortegnelse ALMINDELIGE

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015

Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 Almindelige bestemmelser for Lystrup Fjernvarme A.m.b.A Gældende fra 1. januar 2015 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring

Læs mere

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Bogense Forsyningsselskab A.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse: 1. Gyldighedsområde og definationer m.v.. 1 2. Etablering/ændring

Læs mere

Almindelige Leveringsbestemmelser

Almindelige Leveringsbestemmelser Almindelige Leveringsbestemmelser DEC 2012 for fjernvarmelevering fra E.ON Varme Danmark ApS Side 1/5 Indholdsfortegnelse Almindelige Leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og

Læs mere

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S

Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S Leveringsbestemmelser for Gråsten Varme A/S 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Gråsten Varme A/S i det følgende

Læs mere

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme

Leveringsbestemmelser for. fjernvarme Leveringsbestemmelser for fjernvarme Indhold Forord... 2 2. Gyldighedsområde og definitioner... 2 3. Etablering og ændring af fjernvarmeforsyning... 2 4. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 3 5. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Vemb Varmeværk a.m.b.a. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarme

Almindelige bestemmelser for fjernvarme Almindelige bestemmelser for fjernvarme Varde Varmeforsyning A/S Gældende fra 1. januar 2013 Version: 1.0 - opdateret 23. november 2012 Indhold Kapitel 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 5 1.1

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme

Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Almindelige bestemmelser for Bredebro Fjernvarme Bredebro Varmeværk A.m.b.a. SIDE NR. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. For Gørding Varmeværk Amba ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING For Gørding Varmeværk Amba 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 4. Tariffer

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER

LEVERINGSBESTEMMELSER LEVERINGSBESTEMMELSER 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Fuglebjerg Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende kaldet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR NORDFORBRÆNDING FJERNVARME OG NIVÅ FJERNVARME Nordforbrænding Fjernvarme Nivå Fjernvarme I/S Nordforbrænding Savsvinget 2 2970 Hørsholm Tlf. 45 16 05

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk. Sdr. Felding Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Andelsselskabet Sdr. Felding Varmeværk Sdr. Felding ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 1. januar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som består

Læs mere

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a.

Februar 2012. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering. Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Februar 2012 Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. 1 Indholdsfortegnelse SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 5 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 6 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg 11 4. Tariffer 13 5. Måling af fjernvarmeforbrug,

Læs mere

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Skørping Varmeværk

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG.

INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 2 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING. 2 3. DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF ANLÆG. 4 4. TARIFFER. 6 5. MÅLING

Læs mere

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Almindelige bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering

FERRITSLEV FJERNVARME A.M.B.A Krystalvænget 10 5863 Ferritslev Fyn Tlf. 65 98 22 64. Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering Almindelige Bestemmelser For Fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Indledning. 2 1. Gyldighedsområde og definitioner.. 3 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning. 3 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR. RØNDE FJERNVARME a.m.b.a ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING FOR RØNDE FJERNVARME a.m.b.a INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING INDLEDNING Disse almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering udgør sammen med "Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering" aftalegrundlaget for levering

Læs mere

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering

FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering FARSØ FJERNVARMEVÆRK A.m.b.A. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering Februar 2006 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens

Hæftelse for betaling af lejeres/andelsbolighavers løbende betalinger kan ikke pålægges ejendommens ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Græsted Fjernvarme

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering for Sindal Varmeforsyning a.m.b.a. A.1.1. A1 Gyldighedsområde Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Sindal Varmeforsyning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Give Fjernvarme a.m.b.a.

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a.

Almindelige leveringsbestemmelser. for. Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for Brædstrup Fjernvarme a.m.b.a. Januar 2011 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Side 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Kontrakt/Leveringsaftale

Kontrakt/Leveringsaftale Hundslund, den Kontrakt/Leveringsaftale Mellem Hundslund-Oldrup kraftvarmeværk A.m.b.a. og Navn: Adresse: Om fjernvarmeforsyning til ejendommen Beliggende: Matrikelnr.: I henhold til efterfølgende leveringsbetingelser.

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering St. Merløse Varmeværk Jyderup Varmeværk Holbæk Forsyning, Kalvemosevej 1, 4300 Holbæk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering, Jyderup og St Merløse

Læs mere

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014

Fjernvarme. ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S. Gældende fra 29. september 2014 Fjernvarme ALMINDELIGE BESTEMMELSER Lolland Varme A/S Gældende fra 29. september 2014 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INDLEDNING... 2 ALMINDELIGE BESTEMMELSER... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. gældende for. Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering gældende for Lemvig Varmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Lemvig Varmeværks leveringsbestemmelser 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Løkkensvejens Kraftvarmeværk A.m.b.a. Løkkensvej 730, 9480 Løkken CVR-nr.20066873 ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING LØKKENSVEJENS KRAFTVARMEVÆRK A.M.B.A. LØKKENSVEJ 730 9480 LØKKEN (Almindelige

Læs mere

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Ebeltoft Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning. 3. 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund INDHOLDSFORTEGNELSE 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 4 2. ETABLERING/ÆNDRING AF FJERNVARMEFORSYNING

Læs mere

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Solrød Fjernvarmeværk a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 29-04-2008 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr.

Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. Mølholm Varmeværk a.m.b.a. Almindelige leveringsbestemmelser for fjernvarme pr. 01-06-2013 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/Ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Kastanievej 1 862 Tistrup Tlf. 75299151 Mail: tivarme@tivv.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. Gældende fra d 1/10 2012 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Bramming Fjernvarme

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 1. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING... 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 1 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg...

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Helsinge Fjernvarme A.m.b.a. Skovgårdsvej 4 A, 3200 Helsinge Tlf: 4879 5225 Fax 4879 8252 E-mail:kontor@helsingefjernvarme.dk www.helsingefjernvarme.dk Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE:

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015.

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Hillerød Varme A/S Bestemmelserne er gældende fra 5. februar 2015. Hillerød Varme A/S er en virksomhed i den samlede koncern Hillerød Forsyning, som

Læs mere

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING SKOVLUND VARMEVÆRK ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... 2. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 Pindstrup Varmeværk A.M.B.A INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3 3. Drift

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. januar 2015 Sønderborg Fjernvarme A.m.b.a. Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg Tlf. 73 43 50 00 CVR 35 60 23 13 www.sfjv.dk post@sfjv.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Internet: www.asaafjernvarme.dk - email: post@asaafjernvarme.dk - cvr.: 54300514 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING...

Læs mere

Vedtægter. Almindelige bestemmelser

Vedtægter. Almindelige bestemmelser Vedtægter Almindelige bestemmelser hold varmen med god samvittighed Marius Jensens Vej 3 DK-7800 Skive tel.: +45 97 52 09 66 skivefjernvarme@skivefjernvarme.dk www.skivefjernvarme.dk Indhold Gyldighedsområde

Læs mere

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S

ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME. fra Frederiksberg Fjernvarme A/S ALMINDELIGE LEVERINGSBESTEMMELSER FOR FJERNVARME fra Frederiksberg Fjernvarme A/S 1 Indhold 1. Grundlag for bestemmelserne... 3 2. Information... 3 3. Ordforklaring... 3 4. Etablering af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Thorsminde Varmeværk A.M.B.A Havnevej 11, Thorsminde INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Side:

Indholdsfortegnelse: Side: Indholdsfortegnelse: Side: 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering / ændring af fjernvarmeforsyning 2 2.6 Tilslutningsbidrag 3 2.7 Investeringsbidrag 3 2.9 Byggemodningsbidrag 4 2.10 Stikledning

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING April 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. Side 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning - 2 3. Drift og vedligeholdelse

Læs mere

FJERNVARMEFORSYNINGEN

FJERNVARMEFORSYNINGEN 09.11.2010 GÆLDENDE FRA 1. JANUAR 2011 Leveringsbestemmelser FJERNVARMEFORSYNINGEN INDHOLDSFORTEGNELSE Side 0. Ordforklaring... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner mv.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19

Indholdsfortegnelse. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 8 4. Tariffer...

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER

ALMINDELIGE BESTEMMELSER ALMINDELIGE BESTEMMELSER for Støvring Kraftvarmeværk a.m.b.a. t 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning2 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg5 4. Tariffer6

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 er gældende for forholdet mellem Skagen Varmeværk, og ejeren af ejendommen, der efter eget ønske eller ved

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 4 3. Levering af varme...

Læs mere

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V.

1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for forholdet mellem Nørre-Snede Varmeværk a.m.b.a. i det følgende kaldet værket, og ejeren/ejerne,

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Dybvad Varmeværk,

Læs mere

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013.

Almindelige leveringsbestemmelser. September 2011. 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. Almindelige leveringsbestemmelser September 2011 2.6 og 2.18 ajourført - april 2013. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen.

Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Disse redigerede Almindelige Bestemmelser er gældende fra 1. Januar 2013. De er anmeldt til Energistyrelsen. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Indhold 1. Gyldighedsområde 2. Etablering/ændring

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk

ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk ALMINDELIGE BESTEMMELSER For FJERNVARME LEVERING. fra www.langeland-forsyningsselskaber.dk 1. Gyldighedsområde og definitioner. 2. Etablering af fjernvarmetilslutning. 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg.

Læs mere

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING VINDERUP VARMEVÆRK A.M.B.A SEVELVEJ 67 A 7830 VINDERUP 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning

Læs mere

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering

Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME. For fjernvarmelevering Padborg Fjernvarme A.m.b.a FJERNVARME Almindelige bestemmelser For fjernvarmelevering INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning 2 Tilslutningsbidrag..

Læs mere

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Version: August 2013 Greve Fjernvarme A.m.b.a. Over Bølgen 4 2670 Greve INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE INDLEDNING... 3 Gyldighedsområde og definitioner m.v....

Læs mere

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering

Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser. for. Fjernvarmelevering Høng Varmeværk a.m.ba. Banemarken 8 4270 Høng Telefon 5885 2432 Høng Varmeværk a.m.ba. Almindelige bestemmelser for Fjernvarmelevering 1. september 2015 CVR.nr. 29096716 www.fjernvarmevaerk.dk mail@h-varme.net

Læs mere

for fjernvarmeforsyning

for fjernvarmeforsyning AARS FJERNVARME a.m.b.a. Almindelige bestemmelser for fjernvarmeforsyning 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 3 2. Etablering/ændring

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a Gyldighedsområde og definitioner m.v... Aalestrup Varme INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering fra Aalestrup Varme a.m.b.a.... 2 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning...

Læs mere

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering

Almindelige bestemmelser. for. fjernvarmelevering SK Forsyning A/S Lilleøvej 3 4220 Korsør Tlf. 58 36 25 00 Fax. 58 36 25 01 info@skforsyning.dk CVR nr.: 25797981 EAN nr.: 5790001705299 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering Gældende for SK Varme

Læs mere

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som VÆRKET og ejeren samt lejere med et direkte kundeforhold som FORBRUGEREN. ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Fjerritslev Fjernvarme

Læs mere

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået

Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået FORORD VRÅ VARMEVÆRK Dansk Fjernvarmes Vejledning om Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering har gennemgået en ajourføring, primært for at bringe de almindelige leveringsbestemmelser i overensstemmelse

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v...

INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v... INDHOLDSFORTEGNELSE ALMINDELIGE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 2. Etablering/ændring af fjernvarmeforsyning... 3. Drift og vedligeholdelse af anlæg... 4.

Læs mere