Teknik og Miljø Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Teknik og Miljø 2012. Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande"

Transkript

1 Teknik og Miljø 2012 Administrationsgrundlag for spildevandsafgørelser private husstande

2 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Indledning... 3 Generelle krav og regler... 5 Tidsfrister... 6 Udsættelse af påbud... 6 Politianmeldelser... 6 Fejl og mangler på spildevandsanlæg... 7 Varsler og påbud - Tilslutning til spildevandsledning... 8 Varsler og påbud - Det åbne land... 9 Tilladelse til nedsivning af spildevand Tilladelse til forbedret spildevandsrensning uden nedsivning Ordforklaring

3 Forord Dette administrationsgrundlag skal være med til at fastlægge principper og generelle regler for administrationen af spildevandsrensning til private husstande. Administrationsgrundlaget skal tydeliggøre praksis overfor borgere, politikere, sagsbehandlere, kloakmestre med flere. Slagelse Kommune er en af de 13 kommuner i landet, der har den største opgave i forhold til forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Vandplanen sætter mål for hvor mange husstande i det åbne land, der skal have forbedret deres rensning. I Slagelse Kommune er det 1090 husstande inden 2015, kloakering af landsbyer tæller med i dette antal. Slagelse Kommunes spildevandsplan blev vedtaget i Planen beskriver hvilke landsbyer, der skal kloakeres og tidsplanen for forbedret spildevandsrensning i det åbne land. Hvis den nuværende plan bliver fulgt, vil dette mål blive nået, det kræver dog at de planlagte kloakeringer gennemføres og at påbuddene i det åbne land forløber som planlagt. Der er derfor behov for at få udarbejdet et administrationsgrundlag, så de mange sager om forbedret spildevandsrensning og tilslutning til spildevandsledning, som udgangspunkt behandles ensartet. 2

4 Indledning Administrationsgrundlaget er de retningslinjer, Slagelse Kommunes Udvalg for Teknik og Miljø ønsker, at sagsbehandlingen på spildevandsområdet i forhold til borgerne skal ske efter. Formålet med administrationsgrundlaget er at sikre en god og retfærdig behandling af borgerne samt sikre en hurtig og effektiv sagsbehandling. Administrationsgrundlaget giver således retningslinjer for sagsbehandlingen indenfor spildevandssager. Der kan i helhedsvurderingen af den enkelte sag være forhold til anden planlægning, anden lovgivning, landskabelige hensyn eller andre hensyn, der gør at der skal afviges fra de generelle regler i administrationsgrundlaget. Der lægges stor vægt på dialog med borgerne. Enhver afgørelse skal baseres på en konkret vurdering, og der skal altid tages hensyn til de almindelige forvaltningsretlige krav om proportionalitet, lighed, pligtmæssigt skøn med videre. Den gældende lovgivning Tilladelser til tilslutning, udledning, nedsivning, samt påbud om tilslutning eller forbedret spildevandsrensning gives i henhold til bekendtgørelse nr om spildevandstilladelser mv. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4. Der er fem tilfælde, hvor der kan gives påbud om forbedret rensning, disse er: 1. Der er ført stik frem til grundgrænsen Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven 28, stk. 4 er der tilslutningspligt for ejendomme, når stikledning er ført frem til grundgrænsen 2. Der er forurenende udledning til vandmiljøet Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven 32, stk. 5, kan tilsynsmyndigheden påbyde, at der foretages den nødvendige forbedring eller fornyelse af et spildevandsanlæg hvis det ikke fungerer miljømæssigt forsvarligt 3. Der er uhygiejniske forhold Jævnfør bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter 12 kan Kommunalbestyrelsen give påbud om, at forurening skal nedbringes, eller at uhygiejniske forhold skal begrænses eller ophøre 4. Sikring af grundvandet Jævnfør Miljøbeskyttelsesloven 24 kan Kommunalbestyrelsen give påbud eller nedlægge forbud for at undgå fare for forurening af bestående eller fremtidige vandindvindingsanlæg til indvinding af grundvand 5. Spildevandet ledes til offentlige veje eller grøfter Jævnfør Vejloven 102 Stk. 4 må spildevands ikke ledes ud på veje eller til disses grøfter eller ledninger Dette administrationsgrundlag forholder sig i det efterfølgende primært til punkt 1 og 2, der omhandler tilslutning til spildevandsledning og forurening af vandmiljøet. Sagsbehandlingen Der skelnes mellem spildevandssager udenfor og indenfor kloakopland. Sagsbehandlingen af sagerne er her kort beskrevet. Indenfor de kloakerede områder varsles et påbud om tilslutning, når der er etableret et spildevandsstik ind på matriklen. I varslingsperioden kan der afholdes et informationsmøde, såfremt det skønnes nødvendigt. I varslingsperioden har borgerne mulighed for at komme med indsigelser mod det varslede påbud og søge om udsættelse. Herefter påbydes ejendommen tilsluttet 3

5 spildevandsledningen. Hvis ejendommen ikke er tilsluttet spildevandsstikket indenfor påbudsfristen, vil ejeren af ejendommen blive politianmeldt. I det åbne land sendes en afløbsregistrering ud til alle de husstande, hvor der undersøges om der skal varsels et påbud. Efter at have gennemgået afløbsforholdene, sender kommunen et varsel om påbud til de relevante ejendomme. I varslingsperioden bliver der afholdt et informationsmøde. I varslingsperioden har borgerne mulighed for at komme med indsigelser mod det varslede påbud og søge om udsættelse. Dialogen med borgerne er vigtig for, at afgørelserne kan træffes på det bedst mulige grundlag. Herefter påbydes ejendommen forbedret spildevandsrensning. Hvis der ikke er etableret en godkendt spildevandsløsning på ejendommen indenfor påbudsfristen, vil ejeren af ejendommen blive politianmeldt. 4

6 Generelle krav og regler Slagelse Kommune arbejder ud fra den til enhver tid gældende vandplan og anden lovgivning på området. Nedenstående er en udspecificering af de krav og regler, der er til udledning af spildevand. 1. Spildevand, der tillades udledt i vandmiljøet, skal renses tilstrækkeligt til, at det ikke hindrer en opfyldelse af målsætningen af den pågældende recipient og eventuelle nedstrøms liggende recipienter. 2. Spildevand fra ejendomme under 30 PE (personækvivalent) skal som minimum renses, svarende til den renseklasse, der er gældende for oplandet, hvis spildevandet bidrager til forureningen af vandløb og søer, hvor målsætningen ikke er opfyldt. 3. Der kan stilles skærpede krav til enkelt ejendomme, der afleder spildevand til søer eller moser med et areal større end 100 m 2, hvis der er dokumentation for at målsætningen ikke er opfyldt. 4. Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgåes. 5. Udledt spildevand må ikke give anledning til uæstetiske eller uhygiejniske forhold. 5

7 Tidsfrister Der skal sendes et skriftligt varsel før der meddeles et påbud. Formålet med varslet er at ejeren af ejendommen får mulighed for at bidrage med oplysninger til brug for afgørelsen, samt bliver oplyst om retten til aktindsigt. Ved et påbud fastlægger Slagelse Kommune på grundlag af skøn nye vilkår eller grænser for den person, der får påbuddet. Det vil sige, at der med påbuddet bliver fastlagt et krav om tilslutning eller forbedret spildevandsrensning. Varsel- og påbudsfristen kan være en anden hvis det for eksempel drejer sig om akut forurening. Varslet kan helt undlades, hvis en øjeblikkelig afgørelse er nødvendig, eller hvis underretning må anses for åbenbart unødvendig. I det åbne Land: Varselsperioden er 3 måneder Påbudsfristen er minimum 1 år fra påbuddet er givet I kloakopland: Varselsperioden er 6 måneder Påbudsfristen er minimum 6 måneder fra påbuddet er givet Udsættelse af påbud Ved dødsbo, tvangsauktioner, nedbrændt hus eller lignende kan der søges om udsættelse af påbuddet. Det kræver, at der ikke sker en miljømæssig belastning og at det heller ikke skaber uhygiejniske forhold. Der gives normalt tilladelse til udsættelse af et påbud, hvis 1. Spildevandsledningerne er proppet af og arbejdet er udført af en autoriseret kloakmester, således at der ikke længere ledes vand til kloakken. Dokumenteret ved en færdigmelding fra en autoriseret kloakmester. 2. Ejendommen er til salg/ubeboet, samt er erklæret ubeboelig/ kondemneringsmoden af for eksempel en ejendomsmægler. 3. Drikkevandsforsyningen til ejendommen afproppes af en autoriseret VVS'er. Dokumenteret ved en færdigmelding. Hvis der gives udsættelses vil det blive noteret i BBR, så en kommende køber af ejendommen ved at der skal etableres en ny godkendt spildevandsløsning, såfremt ejendommen tages i brug. Politianmeldelser Ejeren af ejendommen politianmeldes, hvis ejendommen ikke er tilsluttet spildevandsstikket eller hvis der ikke er etableret en godkendt spildevandsløsning på ejendommen indenfor påbudsfristen. Inden der politianmeldes kontaktes kloakmesteren og/eller ejeren. Teknik og Miljø udvalget orienteres om politianmeldelserne. 6

8 Fejl og mangler på spildevandsanlæg Såfremt et spildevandsanlæg er etableret på anden måde end anmeldt/færdigmeldt og er årsag til hændelser, der er i strid med miljøbeskyttelsesloven vil 1. Ejer af ejendommen, hvor anlægget er etableret blive påbudt lovliggørelse ud fra miljøbeskyttelsens bestemmelser om varsler og påbud og 2. Udførende autoriseret kloakmester vil blive anmeldt til Sikkerhedsstyrelsen for forholdet 7

9 Varsler og påbud - Tilslutning til spildevandsledning Når spildevandsledningen er ført frem til grundgrænsen, skal Slagelse Kommune sende et varsel og efterfølgende et påbud, hvori det fremgår at det er muligt at tilslutte sig spildevandsledningen med en frist for hvornår det senest skal være gjort (se tidligere afsnit om tidsfrister). Der gives normalt påbud om tilslutning til spildevandsledning til 1. Ejendommen der er beliggende indenfor et kloakopland, hvor der er ført stikledning frem til grundgrænsen Dispensationsmuligheder Slagelse Kommune kan efter en konkret vurdering give dispensation og meddele tilladelse til at et velfungerende og godkendt privat spildevandsanlæg benyttes i op til 15 år fra etableringstidspunktet af det godkendte anlæg, dispensationen er kun gældende indtil anlægget ændres væsentligt eller ejendommen sælges. Såfremt der gives tilladelse til en overgangsordning betales der ikke vandafledningsbidrag i overgangsperioden, mens tilslutningsbidraget skal betales, når der er mulighed for tilslutning - altså når skelbrønden er etableret. 8

10 Varsler og påbud - Det åbne land Spildevandsbekendtgørelsen stiller særlige krav til dokumentationen af disse påbud. Ifølge spildevandsbekendtgørelsen 27, Stk. 1 samt vejledningen til spildevandsbekendtgørelsen skal følgende forudsætninger være opfyldt før der kan meddelelse påbud om forbedret spildevandsrensning: 1. Ejendommens afløbsforhold og udledning skal være fastlagt Afløbsregistreringen er med til at fastlægge afløbsforholdene. Det baseres på kommunens oplysninger fra henholdsvis BBR-registret, eksisterende kortmateriale, hydrologiske oplande. Ofte indhenter Slagelse Kommune oplysninger om afløbsforholdene fra grundejerne Ved usikkerhed om afløbsregistreringens kvalitet eller i tvivlstilfælde om hvorvidt udledningen har forbindelse til det forurenede vandområde, kan der gennemføres en egentlig kortlægning af udledningen på stedet. Herunder vil også sporstofundersøgelser kunne anvendes til at påvise til hvilket vandområde, der udledes til. 2. ejendommens udledning skal bidrage til forurening af det omhandlede nedstrømsliggende vandområde Ejendommen skal være beliggende i et opland med rensekrav, jævnfør vandplanen. Udledningen fra ejendommen skal bidrage til forurening af et nedstrømsliggende vandområde. Hvis det umiddelbare vandområde har forbindelse til et vandområde, der ikke opfylder målsætningen, er dette tilstrækkeligt til, at der kan gives et påbud. Det er underordnet, om det er det nærliggende vandområde der er forurenet af spildevand eller det vandområde, der i sidste ende bliver modtager af spildevandet. Det er ikke afgørende for meddelelse af påbud, om den enkelte ejendoms bidrag til forureningen af det omhandlende vandområde er stort eller lille, idet ingen ejendom har krav på at forurene i et eller andet omfang. At der ikke kan konstateres en spildevandsbelastning fra en ejendom jævnt over hele året men alene dele af året, har således heller ikke betydning for meddelelse af påbuddet. Modtageren af påbuddet kan derfor ikke stille krav om, at ejendommens bidrag til forurening er dokumenteret gennem konkrete målinger eller analyser. 3. der skal være dokumentation for, at det omhandlede nedstrømsliggende vandområde er forurenet af spildevand i et omfang, der gør, at det i vandplanen vedtagne mål for vandområdet ikke er opfyldt. Det fremgår af vandplanen hvilke vandområder, der ikke opfylder målsætningen, det er disse data Slagelse Kommune forholder sig til, når der gives et påbud. Hvis der er en formodning om, at der er behov for at stille skærpede krav til spildevandsrensningen, kan Slagelse Kommune i særlige tilfælde indsamle dokumentation for, om målsætningen er opfyldt i et givent vandområde. Der gives normalt påbud om forbedret spildevandsrensning til 1. Ejendomme, der ligger i et område med rensekrav fastsat i vandplanerne 2. Ejendomme, der udleder til vandområder, der ikke opfylder målsætningen 3. Ejendomme, der udleder til vandområde, der opfylder målsætningen, men hvor der sker afledning til vandområder, hvor der ikke er målopfyldelse 9

11 Et påbud trækkes tilbage, hvis 1. Der er dokumentation for at ejendommens spildevand ikke leder til et vandområde, hvor der er et rensekrav, for eksempel hvis det leder til et vandområde hvorfra der ikke sker afledning og hvor der ikke er dokumentation for om den lever op til målsætningen. 10

12 Tilladelse til nedsivning af spildevand Der gives normalt tilladelse til 1. nedsivningsanlæg, hvor der er mindst 300 m til vandindvindingsanlæg, hvor der er krav om drikkevandskvalitet, 2. nedsivningsanlæg, hvor der er mindst 150 m til vandindvindingsanlæg, hvor der ikke er krav om drikkevandskvalitet. Dispensationsmuligheder fra afstandskrav 1. Indenfor OSD-områder og indvindingsoplande til almen vandforsyning kan afstandskravet fra nedsivning til ikke-almene vandindvindingsanlæg, hvor der stilles krav om drikkevandskvalitet, nedsættes til 150 m, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg 2. Udenfor OSD-områder og indvindingsoplande til almen vandforsyning kan afstandskravet fra nedsivning til ikke-almene vandindvindingsanlæg nedsættes til 75 m, hvis de hydrogeologiske forhold sandsynliggør, at nedsivningen vil kunne ske uden risiko for forurening af vandindvindingsanlæg 3. Indenfor OSD-områder og indvindingsoplande til almen vandforsyning kan afstanden fra nedsivning til vandindvindingsanlæg som hovedregel ikke nedsættes til under 150 m af hensyn til grundvandsbeskyttelsen. Hvis der i disse områder er mindre end 150 m til et ubenyttet vandindvindingsanlæg, giver Slagelse Kommunen som udgangspunkt ejeren af vandindvindingsanlægget påbud om at sløjfe anlægget. Ejeren af vandindvindingsanlægget skal forinden have mulighed for at søge om indvindingstilladelse, jf. beslutning i Udvalget for Miljø og Natur den 22. oktober 2009, pkt. 5 Ubenyttede brønde Der gives normalt afslag til 1. Nedsivningsanlæg indenfor beskyttelsesområder til vandforsyningsboringer fastlagt efter Miljøbeskyttelseslovens Nedsivningsanlæg indenfor 300 meter fra et vandindvindingsanlæg som forsyner eller har til formål, at forsyne mere end 10 ejendomme 3. Nedsivningsanlæg, der agtes placeret indenfor fremtidige vandindvindingsområder, disse er angivet i spildevandsplanen 11

13 Tilladelse til forbedret spildevandsrensning uden nedsivning Der gives normalt tilladelse til 1. Spildevandsanlæg, der etableres efter Miljøstyrelsens vejledninger. Der vurderes det at anlæggene lever op til rensekravene. Det gælder: a. Type godkendte minirenseanlæg. Der skal indgås en service aftale med et godkendt firma b. Pilerenseanlæg med membran c. Beplantede filteranlæg d. Biologisk sandfilteranlæg med membran e. Rodzoneanlæg 2. Spildevandsanlæg, hvor der ikke eksisterer en vejledning, men hvor der skal indhentes dokumentation for at anlæggene lever op til de gældende rensekrav. Det gælder for eksempel a. Naturen-anlæg 3. Spildevandsanlæg som er omfattet af anden lovgivning. Det gælder for eksempel: a. Samletanke I områder, hvor der er krav til fosforfjernelse, skal der etableres fosforfældning i anlæggene. Slagelse Kommune kan kræve, at der bliver taget prøver fra anlægget, hvis der er mistanke om, at det ikke lever op til rensekravene. 12

14 Ordforklaring Følgende definitioner er anvendt i dette administrationsgrundlag. Almen vandforsyning Det åbne land BBR Færdigmelding Klage Kloakopland OSD-områder Påbud Rensekrav Recipient Sagsanlæg/ civilretsligt søgsmål Almene vandforsyningsanlæg er vandværker, der forsyner mindst ti ejendomme med drikkevand. Ejendomme som ikke er kloakeret og som ikke planlægges kloakeret. Bygnings- og Boligregistret, et landsdækkende register med ejendomsdata. Når du er færdig med at bygge, skal du færdigmelde arbejdet til os. Det kan du gøre via eller en færdigmelding. Hvis der er udført kloakarbejde eller vvs-arbejde, skal vi have en kloak- eller vvs anmeldelse, der er underskrevet af den autoriserede mester. 30 i Miljøbeskyttelsesloven. Kommunalbestyrelsens afgørelse kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Et kloakopland er kloakerede ejendomme. Det kan enten være offentligt eller fælles privat. Kloakoplandet fremgår af spildevandsplanen. Områder med Særlig Drikkevandsinteresse. Ved et påbud fastlægger tilsynsmyndigheden på grundlag af skøn nye vilkår eller grænser for den person eller virksomhed, der får påbudet. Det vil sige, at der med påbudet bliver fastlagt en ny retstilstand for den pågældende. Et sådant påbud gives typisk til en virksomhed, når tilsynsmyndigheden konstaterer et forhold, som ikke i sig selv er ulovligt, men som efter tilsynsmyndighedens skøn indebærer risiko for eller medfører væsentlig forurening. Rensekrav er et udtryk for kravet til rensning af spildevand der ledes til overfladevand. Rensekrav er fastsat i Vandplanen, og er afgørende for de krav der stilles til en privat spildevandsløsning. Kommunen er delt op i 3 rensekrav. Recipient er en fælles betegnelse for de vandområder, der modtager renset spildevand: vandløb, søer eller kystområder Afgørelse om påbud skal i henhold til forvaltningslovens 26 desuden indeholde oplysning om fristen for sagsanlæg, jf. miljøbeskyttelseslovens 101, stk. 1. Ønskes påbudets gyldighed prøvet ved en domstol, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at påbudet er meddelt, eller - hvis sagen påklages - inden 6 13

15 måneder efter, at den endelige administrative afgørelse foreligger. Varsel Inden der meddeles påbud, skal påbudet skriftligt forvarsles, jf. 75, stk.1. Adressaten skal herunder oplyses om retten til aktindsigt og til at udtale sig samt opfordres til at bidrage med oplysninger til brug for beslutningen. 14

16 Slagelse Kommune Teknik og Miljø Miljø og Natur Dahlsvej Korsør August 2012 Redaktion: Spildevandsgruppen, Miljø og Natur Design: Teknik og Miljø/NFN Print: Slagelse Kommune

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold

TEKSTBILAG. Lovgivning og administrative forhold Spildevandsplan 2015-2018 Struer Kommune TEKSTBILAG 18-11-2014 28-08 Forslag Lovgivning og administrative forhold Indholdsfortegnelse 1 Lovgivning...4 1.1 Overordnet lovgrundlæg...4 1.2 Miljøbeskyttelsesloven...5

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan

Spildevand i det åbne land. Hvorfor, hvor og hvordan Spildevand i det åbne land Hvorfor, hvor og hvordan Forord Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det har Folketinget besluttet. Det åbne land er betegnelsen for områder,

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser

Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser Vejledning til bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 2 Indholdsfortegnelse Forord 13 1. Bekendtgørelsens anvendelsesområde 15 1.1 Bekendtgørelsens dækningsområde

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1

Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Sorø Kommune Spildevandsplan 2010-2015 1 Forslag til Spildevandsplan 2010-2015 Spildevandsplan 2010-2015 kan downloades på kommunens hjemmeside: www.soroe.dk. Kontakt Sorø Kommune, Teknik og Miljø, Rådhusvej

Læs mere

klimasikring i grundejerens afløbssystem

klimasikring i grundejerens afløbssystem Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10355 - 26 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR: 31 13

Læs mere

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI

Fanø Kommune. Spildevandsplan 2007-2015. Marts 2007. Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Fanø Kommune Spildevandsplan 2007-2015 Marts 2007 Johansson & Kalstrup A/S rådgivende ingeniører FRI Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Offentliggørelse og vedtagelse... 3 Ikrafttræden... 3 Baggrund...

Læs mere

Spildevandsplan 2010-2014

Spildevandsplan 2010-2014 Spildevandsplan 2010-2014 13.08.2010 Assens Kommune - Spildevandsplan 2010-2014 Udgiver: Assens Kommune Udgivelsesår: 2010 Titel: Spildevandsplan 2010-2014 Tekst og layout: Kort og grafik: Tryk: Assens

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg

Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001. Betalingsregler for spildevandsanlæg Vejledning fra miljøstyrelsen Nr. 3 2001 Betalingsregler for spildevandsanlæg Indhold FORORD 7 1 SPILDEVANDSREGULERING AF BETYDNING FOR ADMINI- STRATIONEN AF LOV OM BETALINGSREGLER FOR SPILDE- VANDSANLÆG

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014

Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Brønderslev Kommune Spildevandsplan 2011-2014 Indholdsfortegnelse 0 Sammendrag 7 1 Indledning 12 1.1 Mål 13 1.2 Indhold 14 1.3 Konsekvenser af vandsektorens organisering og myndighedsroller 15 2 Planlægningsgrundlaget

Læs mere

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand

1 LÆSEVEJLEDNING 2 INDLEDNING 3 SAMMENFATNING 4 MÅL OG VISIONER. 4.3.1 Udledning til recipient. 4.3.2 Grundvand. 4.3.3 Badevand Indhold Formateret: Mellemrum Efter: Automatisk 1 LÆSEVEJLEDNING 1.1 SPILDEVANDSPLANENS OPBYGNING OG INDHOLD 2 INDLEDNING 2.1 SPILDEVANDSPLANENS RETSVIRKNING 2.2 ANSVAR FOR SPILDEVANDSHÅNDTERING I KOMMUNEN

Læs mere

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020

SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 SPILDEVANDSPLAN 2012-2020 GULDBORGSUND KOMMUNE 15-12-2011 Kolofon: Titel: Spildevandsplan 2012-2020 Guldborgsund Kommune Udgivet af: Guldborgsund Kommune, Natur, Miljø og Plan, 2011 Gengivelse tilladt

Læs mere

Spildevandsplan 2014-2017

Spildevandsplan 2014-2017 F o r s l a g e t t i l s p i l d e v a n d s p l a n e n f r e m l æ g g e s o f f e n t Spildevandsplan 2014-2017 Spildevandsplan 2014-2017 Rev. 0 Side 2 af 83 Spildevandsplan 2014-2017 (FORSLAG) Udgiver:

Læs mere

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4

Indholdsfortegnelse: Spildevandsplan 2016-2021 Version 13 af 08.05.2015. 1 Resume... 4 Indholdsfortegnelse: 1 Resume... 4 2 Indledning... 5 2.1 Spildevandsplan 2016-2021... 5 2.2 Opbygning af planen og læsevejledning... 5 2.3 Offentlig høring... 5 2.4 Formål med spildevandsplanen... 6 2.5

Læs mere

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning

Kloakering af din ejendom. Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering af din ejendom Her får du svar på de spørgsmål du har, når din ejendom skal kloakeres. Guldborgsund Forsyning Kloakering i det åbne land Der er stadig flere tusinde ejendomme i Guldborgsund

Læs mere

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner

Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Udkast til vandforsyningsplan 2014 Odder Kommune Indledning Målsætning Formål med planen Baggrund Plangrundlag Vandplaner Vandhandleplaner Kommuneplan Indsatsplaner BNBO Samarbejde Plan Mål Byrådet: Miljø

Læs mere

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015

Egedal Kommune. Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Egedal Kommune Spildevandsplan 2011-2015 Spildevandsplan 2011-2015 1 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion og læsevejledning 5 2 Resumé af spildevandsplanen 7 2.1

Læs mere

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land

Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt. Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Miljøudvalget 2012-13 MIU alm. del Bilag 115 Offentligt Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved spildevandsrensning i det åbne land Titel: Undersøgelse af hjælpemuligheder for grundejere ved

Læs mere

Spildevandsplan 2008-19

Spildevandsplan 2008-19 Spildevandsplan 2008-19 Godkendt i Forsyningsudvalget 16.04.2008 Godkendt i Byrådet 19.05.2008 Kloak FORSYNINGS VIRKSOMHEDERNE Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sammenfatning og fokusområder...

Læs mere

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S

Betalingsvedtægt. for. spildevand. ved. Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S Betalingsvedtægt for spildevand ved Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S 2 Indholdsfortegnelse 0. Introduktion til Betalingsvedtægt for spildevandsanlæg under Skanderborg Forsyningsvirksomhed A/S. 4 1.

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3

Baggrund... 2. Separatkloakeringsstrategien... 3 Baggrund... 2 Separatkloakeringsstrategien... 3 Administrative forhold regler og praksis... 6 1 Det offentlige spildevandsanlæg kloakeringsprincipper... 6 2 Tilslutning til spildevandsselskabets spildevandsanlæg...

Læs mere

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b

f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b B e t a l i n g s v e d t æ g t f o r L a n g e l a n d S p i l d e v a n d A p S S p i l d e v a n d s f o r s y n i n g s s e l s k a b F o t o : R u d k ø b i n g R e n s e a n l æ g G æ l d e n d e

Læs mere

UDKAST - Spildevandsplan 2015

UDKAST - Spildevandsplan 2015 UDKAST - Spildevandsplan 2015 Introduktion Denne spildevandsplan afløser tidligere spildevandsplan fra 2001 og efterfølgende 18 tillæg hertil. Baggrunden for udarbejdelse af Spildevandsplan 2015 er, at:

Læs mere

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune

SPILDEVANDS PLAN 2012-2026. Helsingør Kommune SPILDEVANDS PLAN 2012-2026 Helsingør Kommune Spildevandsplan 2012-2026 Helsingør Kommunes spildevandsplan 2012-2026 er udarbejdet af Forsyning Helsingør og Helsingør Kommune i samarbejde med COWI. planen

Læs mere

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010

Vandforsyningsplan. 2010-2021 - Holstebro Kommune. plandel. Vedtaget d. 21. september 2010 Vandforsyningsplan 2010-2021 - Holstebro Kommune plandel Vedtaget d. 21. september 2010 Indhold 1 INDLEDNING 6 2 MÅLSÆTNINGER OG RETNINGSLINJER 7 3 RAMMER FOR PLANLÆGNINGEN 13 3.1 LOVGRUNDLAGET 13 3.1.1

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

[BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING ]

[BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING ] SEJER DESIGN Vinderprojektet får du hos os! Udarbejdet af: Per Sejer Kristensen 200481-1677 Jeppe Schous gade 5, 2. tv. 7500 Holstebro [BYGNINGSKONSTRUKTØR 7. SEMESTER BACHELOR OPGAVE KLOAKMESTER UNDERVISNING

Læs mere