SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram"

Transkript

1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011

2 1. udgave/ Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Bygherre Brugere Baggrund og mål med byggeriet Byggeplads Arealforhold Struktur, funktioner og adgangsveje til byggeriet Byggesagens organisation Organisation under det videre byggesagsforløb Forudsætninger Byggeopgavens lovgrundlag Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Øvrige myndighedsmæssige forhold Forsyningsmæssige forhold Varme Vand Elforsyning Kloak Grundforhold Servitutoplysninger Funderingsforhold Forurening Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Krav og ønsker til byggeriet Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Arkitektur Disponering af bygninger Arealbehov Tilgængelighed for handicappede Teknikrum Adgang til installationer Vådrum Lydkrav Rengøring Arbejdsmiljø Indeklima og installationer Temperaturforhold Generelle installationskrav Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Kvalitetsplan Miljøplan Miljøprojektering Miljøkrav til udførelse Arbejdsmiljø / 29

3 7 Byggearbejdets organisation Udbud Udbudsform EU licitation Udbudsgrundlag Udvælgelseskriterier Tilbudskriterier Entrepriseform Økonomi Anlægsbudget Drifts og vedligeholdelsesbudget Totaløkonomi Tid Tidsplan Drift og vedligeholdelse Plan for drifts og vedligeholdelsesvejledning / 29

4 2 INDLEDNING 2.1 Bygherre Region Sjælland, Primær Sundhed Alléen Sorø Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg 2.2 Udgået 2.3 Baggrund og mål med byggeriet På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds og akuthus i Kalundborg for at fastholde sundhedstilbud for borgerne i området. Ved etableringen af sundheds og akuthuset med udbud af flere sundhedstilbud, skabes der mulighed for at der mellem praksissektor, region og kommune kan udvikles driftsformer, som tilgodeser borgeren, men også imødekommer et behov for rationel drift. Det allerede etablerede lægecenter i sygehusets tidligere administrationsbygning indgår som en væsentlig del af det nye sundheds og akuthus, og det er vigtigt, at borgere opfatter funktionerne som en helhed. Sundheds og akuthuset skal give mulighed for et stærkt sundhedsfagligt miljø gennem udnyttelse af den viden på tværs af fag og sektor man kan opnå, når man fungerer indenfor de samme fysiske rammer. Borgeren skal opleve at sundheds og akuthuset er indgangen til basale sundhedsydelser og her få dækket de akutte behov, rutineundersøgelser, behandling samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds og akuthuset deles således mellem region Sjælland og Kalundborg Kommune, og at der skal således fastsættes en ejerforelingskonstruktion samt en driftsfordelingsaftale. Der skal kunne foretages separat måling af forbrug for de enkelte afsnit 2.4 Byggeplads Nørre Alle 27, 4400 Kalundborg, matr. Nr. 23b. Der skal i hele byggeperioden være adgang for kørende trafik til hospitalets østside gælder samtlige bygninger Arealforhold Grundareal m2 Nuværende bebygget areal m2 2.5 Struktur, funktioner og adgangsveje til byggeriet Byggeriet skal indeholde aktiviteter som ansvarsmæssigt placeres i såvel kommunalt som regionalt regi. De kommunale aktiviteter vedrører genoptræning og vedligeholdelsestræning, vejledning af sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fysioterapi, sygeplejeklinik, sundhedspleje, cafe og venterum. De regionale aktiviteter omfatter laboratorieydelser, røntgen, ct scanner, vagtlæge, ambulatoriefunktioner og psykiatri samt præhospitalsindsats i form af akutbil og skadeklinik. Væsentligt for byggeriet er, at det eksisterende lægecenter indgår som en del af den fremtidige struktur. Tilkørsel til sundheds og akuthuset forventes at kunne ske fra såvel Nørre Alle samt Frederik Andersens Vej 3 / 29

5 3 BYGGESAGENS ORGANISATION 3.1 Organisation under det videre byggesagsforløb Projektorganisationen fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Styregruppen består af repræsentanter fra Region Sjælland og Kalundborg kommune samt ad hoc deltagelse af totalrådgiverens projektleder Projektgruppen består af repræsentanter fra Region Sjælland og Kalundborg Kommune samt totalrådgiverens projektleder. Bygherrens repræsentanter er Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren, , Region Sjælland Konsulent Bente Christiansen , Region Sjælland Social, sundheds og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Hauschildt Juhl , Kalundborg Kommune Teknik, udviklings og kulturdirektør Claus Steen Madsen , Kalundborg Kommune Teamleder Preben Christensen , Kalundborg Kommune Sundhedsfaglig medarbejder Lars Folmer Hansen , Kalundborg Kommune Teamleder Thomas Nielsen, Kalundborg Kommune Styregruppe Entrepriser Totalrådgiver Projektgruppe Region Sjælland og Kalundborg Kommune Brugergruppe Region Sjælland Koordinerende brugergruppe Brugergruppe Kalundborg Kommune Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe 3.2 Brugere Følgende brugere er tilknyttet: Johnny Petersen, driftschef, Sygehus Nord Benny Jørgensen, driftschef, sygehus Nord Jane Brandt, Ledende Bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Kalundborg sygehus Gregers Hansen Nord, lægevagt Sjælland Henrik Monrad, Afsnitsansvarlig overlægeradiologisk afdeling, Kalundborg Sygehus Gitte Kjærsgaard, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Søren Rasmussen, Ledende overlæge, akutafdelingen, Holbæk Sygehus Dudi Suadicani, Centerchef, Den Integrerede Pleje, Kalundborg Kommune Jette Olesen, Forebyggelses og genoptræningschef, Kalundborg Kommune Bodil Giversen, Leder, Sundhedsplejen, Kalundborg Kommune 4 / 29

6 4 FORUDSÆTNINGER 4.1 Byggeopgavens lovgrundlag Lov nr 623 af , Lov om offentlig byggevirksomhed. 4.2 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Kalundborg Kommune Plan, byg & Miljø Svebølle Rådhus Højvangen Svebølle For området gælder kommuneplanramme nr K04.OF01. Området er udlagt til offentlige formål Den tilladet bebyggelsesprocent er 30 for mindre ejendomm og 40 for sygehusområdet. Der må bygges max 2 etager på områdets små ejendomme og 3,5 på sygehusgrunden. Den maksimale bygningshøjde er 15 m. I forbindelse med byggeriet skal der påregnes at søge om dispensation for bebyggelsesprocenten. Kalundborg kommune oplyser, at der ikke skal udarbejdes lokalplan Øvrige myndighedsmæssige forhold arbejdstilsynet, levnedsmiddel og miljøkontrollen r brandmyndighed. 4.3 Forsyningsmæssige forhold Forsyninger etableres uafhængigt af det eksisterende sygehus. Forsyninger skal kunne afmåles separat for det enkelte afsnit i huset (region Sjælland / Kalundborg Kommune) Varme Fjernvarmeforsyning er Kalundborg Forsyning, der indføres nyt fjernvarmestik i teknikrum Vand Vandforsyning er Kalundborg Forsyning, nyt vandstik indføres i teknikrum Elforsyning Elforsyningsselskab er SEAS NVE Kloak Tilslutning til offentlig regnvandsledning skal foretages på matriklen. Ledningsoplysninger rekvireres ved byggesagsarkiv og tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand beskrives. Samt: Afløbssystemet skal udføres som separatsystem samt efterleve Kalundborg Kommunes spildevandsplan Spildevandsplanen kan findes på Kalundborg Kommunes hjemmeside. 5 / 29

7 Opsamlet overfladevand fra parkeringspladsen føres gennem olieudskiller. Drænsystem: Der skal etableres omfangsdræn og tæppedræn ved alle bygningskonstruktioner. I øvrigt udføres vejdræn iht. Vejreglerne. Dræn føres til regnvandskloakken. Der skal søges om afløbstilladelse hos Kalundborg Forsyning. Kalundborg Forsyning Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 4.4 Grundforhold Servitutoplysninger Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og servitutter, der er væsentlige for bebyggelsen, skal refereres her Funderingsforhold Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse som vedlægges Forurening Der udtages prøver for forureningsundersøgelse af fyldjorden samt den øverste del af intaktjorden 4.5 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger På grunden ligger det nuværende Kalundborg Sygehus med tilhørende administrations og teknikbygninger. I den tidligere administrationsbygning (BBR bygning 2) er der indrettet lægecenter. Bygningerne fremstår i rødt murværk med tagdækning i rødt tegl. 6 / 29

8 5 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET 5.1 Disponering af byggegrunden Den nye bygning placeres tilbagetrukket fra det eksisterende sygehus hovedbygning og syd for det eksisterende lægehus. Bygningen placeres således at lægehuset haveanlæg danner et fælles anlæg og med mulighed for en fysisk forbindelse mellem de to bygninger. Den primære tilkørsel til huset sker fra syd, Nørre Alle, ved den eksisterende tilkørsel til grunden. Ved bygningens hovedindgang anlægges parkeringspladser, herunder handicappladser og langs tilkørselsvejen, i sammenhæng med de eksisterende p pladser ved lægehuset, anlægges ligeledes p pladser samt mulighed for parkering af mamografibus og akutlægebil Terræn og haveanlæg Alle oplysninger om eksisterende fysiske forhold er at betragte som projektforudsætninger og er en del af grundlaget for projektet. Endelig kotering af bygning, veje og pladser fastlægges ud fra en jordbalancevurdering, idet mængden af overskudsjord skal minimeres mest muligt. Ved kotering skal dog tages hensyn til tilslutning til eksisterende veje mv. Veje, stier og pladser (inkl. kantsten) skal udføres med overflader svarende til eksisterende overflader indenfor sygehusets område. Belægninger dimensioneres iht. Vejreglerne, specielt henvises til Dimensionering af vejbefæstelser og forstærkningsbelægninger. Veje dimensioneres mindst til vejklasse T2 (op til 75 lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen), mens personvognsparkeringsarealer mindst dimensioneres til en vejklasse T1 (mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen). I øvrigt skal belægningerne tilpasses de lokale forhold i nødvendigt omfang. Belægningerne skal være robuste over for fysiske og kemiske påvirkninger, lette at rengøre samt lette at rydde for sne og is. Niveauspring i terrænet søges optaget ved skrånende terræn, men hvor dette ikke er muligt udføres støttemure af kampesten tilsvarende de eksisterende støttemure. Støttemurer dimensioneres svarende til de aktuelle jordforhold samt overfladelast svarende til den aktuelle placering. Hvis der ved konstruktionen ikke sikres kontrol med vandspejlet, skal den dimensioneres for fuldt vandtryk eller iht. en geoteknisk ekspertvurdering. Udendørsområder kan indrettes efter: DS, Dansk Standard Udearealer for alle DS håndbog 105, DS håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling, Hæfte 5: Tilgængelighed udendørs Bygningsnære omgivelser samt veje, fortove og øvrige fodgængerarealer, udgivet af Dansk Blindesamfund og DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle Adgangsveje Den primære adgangsvej til huset er fra husets sydside, primært fra Nørre Alle, men der etableres gennemkørselsmulighed til Frederik Andersens Vej,og således at der også er tilkørselsmulighed herfra Parkering Parkeringsarealerne udføres med overflader svarende til eksisterende overflader indenfor sygehusets område. 7 / 29

9 Belægninger dimensioneres iht. Vejreglerne, specielt henvises til Dimensionering af vejbefæstelser og forstærkningsbelægninger. I øvrigt skal belægningerne tilpasses de lokale forhold i nødvendigt omfang. Belægningerne skal være robuste over for fysiske og kemiske påvirkninger, lette at rengøre samt lette at rydde for sne og is.: Der etableres parkeringspladser som anvist i dispositionsforslaget og der anlægges p pladser for handicappede, almindelige pladser, overdækket plad for akutbil og mamografibil. Der skal ligeledes etabelres mulighed for cykelparkering. Antallet af parkeringspladeser skal vurderes og afstemmes med kommunes krav, herunder om pladser på matr. 4a skal medregnes. Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0, parkeringspladser til handicappede skal dog mindst have en størrelse på 3,4 x 5,0 m 5.2 Arkitektur Den nye bygning skal i sin arkitektur indpasse sig i det eksisterende sygehusområde. I dispositionsforslaget er der lagt op til at huset i sit udtryk viser lethed og åbenhed som samtidig skal signalere at sundhedshuset i sin anvendelse og funktion er anderledes end de traditionelle lukkede sygehusbygninger 5.3 Disponering af bygninger Arealbehov Byggeriets arealbehov er opgjort til ca 2290 m2 med en overordnet fordeling i henhold til efterfølgende oversigt. I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været afholdt møder med de fremtidige brugere af huset, og der er i den forbindelse indhentet ønsker og krav til arealer og funktioner. Disse krav og ønsker er i processen blevet bearbejdet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de arealer som danner grundlag for bevillingen og brugerønsker. Det bearbejdede dispositionsforslag har et areal på ca 2350 m2, og ved den sidste gennemgang med brugerne er der fremkommet bemærkninger, som skal opsamles og bearbejdes sammen med brugerne ved udarbejdelsen af projektforslaget. Bemærkninger: o Venterum kan inddrages til behandlingsrum og kan være fælles med andre. o Fælles reception bruges som fælles administration for genoptræning og sundhedspleje o Medicinsk Ambulatorium mangler 2 lokaler som muligvis kan imødekommes ved deling af lægevagtkontoret o Bolig for akutbil har skal have eget bad og større opholdsrum o Gangbro ønskes placeret ved radiologisk afdeling så den kan bruges som patientgang o Generelt er der for få depotrum. Det skal vurderes om det funktionsmæssigt er nødvendigt at bevare bygningen på matr. Nr. 23b, delnummer 2, eller om denne bygning kan udmatrikuleres og frasælges. De indhentede rumskemaer vil blive udleveret til den vindende totalrådgiver til videre bearbejdning. I dispositionsforslaget er der angivet de disponerede arealer samt de ønskede arealer (i parentes) Huset er disponeret med følgende rum og funktioner: Sundhedsfremme og forebyggelse samt genoptræning o Træningssal o Holdtræning o Brixrum o Terapirum o Omklædning, borgere o Kontor(8 + storrumkontor) o Depot Sygeplejeklinik og sundhedspleje o Sygeplejeklinikker (2) 8 / 29

10 o o o o Konsultationsrum Kontor, sundhedspleje Grupperum, sundhedspleje Depot Café og venteværelse Reception Ambulatorier, røntgenafdeling og klinisk biokemisk afdeling o Ambulatorier / prøvetagning (5) o Ventefacilitet o Røntgenundersøgelsesrum o CT scanner o Toilet for patienter o Personalekontor o Overlægkontorer (3) o Sekretariat Skadeklinik og lægevagt o Lægevagtskonsultation o Visitationslokale Jordmoder Akutbil o o Døgnophold for paramediciner Depot Faciliteter til fælles anvendelse o Omklædning / personalerum o Frokoststue o Mødelokaler o Depoter o Print og kopirum Tilgængelighed for handicappede Bygningen indrettes i henhold til BR10, kvalitetsniveau A, og indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere. Bygningen skal indrettes med: Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre og Indvendige døre skal udføres som automatiske døre, der åbner ved kontakttryk, eller døre uden dørpumper eller med friløbs dørpumper, som kun lukker via røgdetektor. Til brug for beskrivelse af handicaptiltag henvises der til følgende publikationer: SBI anvisning 230, DS 3028 Tilgængelighed for alle Teknikrum Der skal etableres selvstændigt teknikrum for produktion af varmt brugsvand samt fordeling af centralvarme og vand til bygningen. 9 / 29

11 Ventilationsaggregater placeres på tag og skal inddækkes af hensyn til støj og sigt i forhold til eksisterende bygninger og terræn Adgang til installationer Adgangsforhold til teknikrum skal disponeres således at der er niveaufri adgang fra terræn. Døråbninger i hele adgangsvejen skal udformes i tilstrækkelig bredde til indføring og udskiftning af større komponenter, beholdere, vekslere, pumper etc.. Der skal sikres inspektionsmulighed for vandbærerne rør samt adgang til rensestykker på afløb såvel som ventilationskanaler, spjæld, fordeler rør samt afspærrings og reguleringsventiler. Inspektionsmulighed sikres ved nedtageligt loft eller inspektionslem i fast loft/væg. Komponenter over nedhængte lofter skal markeres med Resopal skilt på væg under loft ud for komponentens placering Vådrum Vådrum indrettes iht bygningsreglementets krav Lydkrav Akustisk indeklima Lydreduktion, trinlydniveau, efterklangstid og støjniveau skal overholde krav angivet i SBI 216 under Forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægeklinikker etc., samt Vejledende projekteringsværdier for kontorbyggeri. Derudover skal Arbejdstilsynets krav angivet i At vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum være overholdt for alle relevante rum. Hvor der ikke er anført specifikke krav til lydmæssige forhold, skal disse udføres i normal god standard. Der skal som princip benyttes fulddækkende lydabsorberende lofter i absorptionsklasse A. Ved valg af materialer og ved udformning af bygningen skal der tages hensyn til ønsket om et lavt støjniveau. Dette indebærer eksempelvis gummilister og dørlukkere, hvor smækkende døre kan være et problem. Det skal fremgå af projektet, hvilke lydabsorberende og lydregulerende materialer, der påregnes anvendt for overholdelse af de anførte krav til efterklangstider. Hvis der til forbedring af lydabsorptionen anvendes mineraluld over nedhængte lofter eller bag paneler, skal det sikres, at der ikke forekommer fiberdrys. Der skal gennemføres kontrolmåling af, hvorvidt de lydmæssige betingelser er overholdt. Lydtekniske målinger udføres som anvist i SBI anvisning 217: Udførelse af bygningsakustiske målinger. De tekniske installationer skal projekteres således grænseværdier for lydtrykniveau (db(a)) angivet i DS/CEN/CR 1752 ikke overskrides. Kravet skal eftervises og dokumenteres ved måling i 10 % af lokalerne. Foruden eftervisning af overholdelse af krav til lydtrykniveau skal støj fra ventilationsanlæg eftervises, ved NRrapport for 1/1 oktav, at overholde N30 værdi. 5.5 Rengøring Ved valg af materialer og løsninger skal der tages hensyn til.rengøring 5.6 Arbejdsmiljø 10 / 29

12 I forbindelse med projekteringen skal de respektive sikkerhedsorganisationer inddrages 5.7 Indeklima og installationer Forudsætninger Generelt forudsættes, at bygningen er i drift i store dele af døgnet og 7 dage pr uge med varierende belastninger afhængigt af de enkeltes rumtyper. I rum til en eller to personer regnes med en samtidighed på 1,0, mens der i rum til 3 eller flere kan regnes med en samtidighed på 0,8. Ved almindelige kontorarbejdspladser regnes med en termisk belastning på 150 W pr. arbejdsplads. I rum hvor termiske belastninger ikke kan udledes af nærværende program, skal belastninger fastlægges i samarbejde med bygherre, og der gøres opmærksom på, at der er særlige krav til scannere og andet specialudstyr. Hvor der i det efterfølgende ikke er angivet yderligere skal der projekteres efter DS/CEN/CR 1752 indeklima kategori B. Acceptkriterier er som anvist under DS/EN appendiks G, projekteringsforudsætninger må ikke overskrides i længere tid end 5 % af arbejdstiden. 5 % periode Dagligt (min) Ugentligt (timer) Månedligt (timer) Årligt (timer) Arbejdstid I alle rumtyper med hyppigt personophold skal der etableres et atmosfærisk indeklima af høj kvalitet, der understøtter en høj arbejdseffektivitet og medarbejdertilfredshed. Partikler og andre atmosfæriske belastninger fra processer og personophold skal være lav. I rum, hvor atmosfæriske belastninger eller krav til ventilationsrater ikke kan udledes af nærværende program, skal belastninger fastlægges af totalrådgiveren og efterfølgende godkendes af bygherre. Der skal vælges lavt emitterende materialer og overflader således, at bygningen iht. DS/EN kan betragtes som lavt forurenet. Alle maskiner og arbejdsfunktioner med emission eller risiko for emission af forurenende gasser og partikler skal forsynes med lokal /punktudsugning. Klimaskærmens tæthed skal overholde BR's krav og skal eftervises ved trykprøvningt Temperaturforhold Alle lokaler skal kunne opvarmes til 22 C i fyringssæsonen. Det termiske indeklima skal eftervises ved BSim simulering for tre repræsentative lokaler. Lokaler for simulering skal godkendes af bygherre. 11 / 29

13 Der accepteres toleranceoverskridelser for den simulerede operative temperatur (t op ) på 100 timer over 26 C samt 25 timer over 27 C jf. DS 474. I forhold til lokal termisk diskomfort opstilles krav til lufthastighed i opholdszonen, vertikal lufttemperaturgradient, varme og kolde gulve samt strålingsasymmetri alle i henhold til DS/CEN/CR 1752 Anneks A kategori A 12 / 29

14 5.8 Generelle installationskrav Byggesagsbeskrivelser skal udarbejdes iht. bips. Rørinstallationer Rørinstallationer skal etableres på en sådan måde, at det uden kapacitetsproblemer er muligt for at flytte rundt på aktiviteterne i lokalerne. Rørinstallationer skal sektioneres og opbygges med afspærringsventiler således, at ombygningsarbejder er mulige uden at hele bygningen skal lukkes ned. Ventilation Ventilering af bygningen udføres fra en række ventilationsanlæg placeret i teknikrum på tag. Ventilationsanlæggene skal opdeles som minimum med separate anlæg for: Lokaler tilknyttet kommune Lokaler tilknyttet region Toiletter, printerrum o.lign tilknyttet kommune Toiletter, printerrum o.lign tilknyttet region VVS og Ventilation Generelt De tekniske anlæg skal planlægges/disponeres med en klar og enkel struktur, såvel vertikalt som horisontalt, for der igennem af sikre et let overblik heraf samt muliggøre en overskuelig service/ombygning/renovering heraf. Vvs og afløbsinstallationer skal udføres af PVC fri materialer. Lodrette føringsveje for rør og ventilation skal placeres i hver sin skakt eller fysisk separeret i samme skakt. Rørinstallationer såvel som ventilation skal etableres således, at det automatisk sikres, at andre områder ikke bliver berørt af service på eller omlægning af installationer og ventilation i et givet område. Alle føringsveje, for såvel rørinstallationer og ventilation, vandret såvel som lodret, skal etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/mængde for forsyning af 25 % udvidelse af eksisterende områder, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af områder, der ikke ombygges. På etager med laboratorieområder skal hvert enkelt fordelingsrør/ kanal etableres med samme maksimale geometri. Der skal endvidere være tilvejebragt disponibel plads således, at det muliggør eftermontering af yderligere medier, modsvarende en udvidelse af antallet af medier med 25 %. Til hvert laboratorierum må der kun indføres et sæt forsyningsledninger, der alene betjener det pågældende rum. Centrale teknikrum og de anlægstyper, som de måtte indeholde, skal ligeledes etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/ mængde for forsyning af 25 % udvidelse af områder, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af de enkelte områder, der ikke ombygges. Alle rørinstallationer såvel som ventilation skal etableres på en sådan måde, at det tilgodeser 13 / 29

15 servicering og ombygning heraf. Således skal alle komponenter, der skal betjenes, serviceres og/eller aflæses, etableres i betjeningshøjde og så vidt muligt i teknikarealer frem for eksempelvis over nedhængt loft. Specielt i rene områder med sealede lofter skal det undgås at placere komponenter over nedhægte lofter. I de ganske få tilfælde, hvor dette ikke kan undgås, skal der etableres sealingsvenlige adgangslemme, hvorigennem den enkelte komponent kan betjenes, serviceres og/eller aflæses. I teknikarealerne skal der etableres tilstrækkeligt serviceringsareal således, at det er muligt at udskifte, betjene, servicere og / eller aflæse de enkelte dele uden anvendelse af hjælpemidler. Til alle teknikarealer herunder blandt andet teknikrum, installationsskakte og nicher etc. skal der etableres adgangsmulighed på hver etage i fuld højde og med en åbningsbredde, der tilgodeser muligheden for at udskifte komponenter i eksisterende tekniske anlæg såvel som etablere nye tekniske anlæg. Adgangsmuligheden skal etableres på en sådan måde, at anvendelsen deraf ikke generer den daglige drift af det enkelte område Afløb Spildevand Afløbsinstallationerne skal rottesikres ved, at der på den enkelte faldstamme etableres rottesikring på den lodrette del af installationen umiddelbart inden overgang til kloak i jord. Afløbsrør placeres under dækket af den etage, som de betjener. Alle afløbsledninger fra de enkelte væghængte sanitetsgenstande skal føres i vægge på etagen. Afløb skal af hensyn til lyd søges placeret, så de ikke findes over primære rum. Om fornødent skal afløbsrørene lydisoleres. Hvor faldstammer inddækkes, skal der etableres let demonterbar og god adgang til hele faldstammen. Der etableres gulvafløb i baderum, toiletkerner, rengøringsrum og vaskerum samt i laboratorier. Sanitet Al sanitet udføres ophængt på væg med skjult installation. I gips og pladevægge monteres justerbart stålstativ. Al sanitet skal kunne klare belastning fra tunge personer og mulighed for høj sidde højde. Sanitet udføres i hvidt porcelæn, undtaget køkken og rengøringsvaske, der udføres i rustfri stål. Laboratorievaske udføres i materiale afpasset anvendelsen. Koldt brugsvand Brugsvandsledninger etableres således, at risikoen for stillestående vand minimeres. Vandinstallationer til sanitetsgenstande føres skjult, undtaget i sekundære rum, hvor rør føres synligt på væg. Der installeres nødbrusere iht. gældende lovgivning. I hvert laboratorium installeres en øjenskyller på et vandarmatur. Herudover monterer brugere skylleflasker i nødvendigt omfang. Varmt brugsvand Det skal tilsikres, at varmt brugsvand kan opnå en temperatur på +60 C. Der skal etableres termostatstyret brugsvandscirkulation på en sådan måde, at der ikke genereres unødvendigt vand og energispild. Varmeanlæg 14 / 29

16 Bygningen opvarmes af radiatorer, primært placeret under vinduer i facaden, på nær i omklædningsrum, hvor der udføres gulvvarme. Anlægget udføres, så rumtemperaturen under alle brugssituationer kan reguleres inden for kravværdierne. Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget reguleres via CTS anlægget ud fra udetemperaturen. Radiatorsystemet dimensioneres for et temperatursæt på 70 C/35 C. Der udføres separat blandesløjfe for: 1. Ventilationsanlæg 2. Varmeanlæg 3. Gulvvarmeanlæg Fremløbstemperaturen styres via CTS anlæg. Køling Der må ikke anvendes rumkøling i bygningen. Luftarter Forsyningen af luftarter og gasser til bygningen opdeles i to kategorier: Hvis mængde og medie tillader det, og hvor det er omkostningsmæssigt fordelagtigt med lokale trykflasker, etableres installationen på efter dette princip. Systemet projekteres med trykflaskerne placeret på et let tilgængeligt sted for service og udskiftning. Hvis behovet kræver en sikret kontinuert forsyning etableres der en dobbelt central med automatisk omkobling. For luftarter som ikke kan etableres som beskrevet ovenover udføres som et centralanlæg. For alle luftarter anvendes rustfri stålrør med svejste samling. Udført i en kvalitet, så de kan anvendes til renheder op til 5.0. Der monteres udtag med mulighed for trykregulering. Ventilation Hvor det er påkrævet, skal det sikres, at kravet til renhed, tæthed og flowretning tilvejebringes ved brug af hhv. HEPA filtre og trykforhold i nødvendigt omfang således, at renhedskrav i rum og omgivelser overholdes. Ventilationsanlæg skal planlægges og dimensioneres således, at energiforbrug til drift hertil minimeres mest muligt. Dette skal ske under hensyntagen til, at kravene vedrørende indeklima, apparatur og reguleringskrav, renhed, trykforhold etc., overholdes. Friskluftindtag såvel som afkast fra ventilationsanlæg skal etableres således, at der sikres mod kortslutning. Afkast skal udformes, så kastelængden af afkastluften ikke påvirkes i væsentlig grad af varierende luftmængder. Anlæg dimensioneres ud fra et udeklima på 27 C / 55%RF. Ventilationsanlæg udformes, så de overholder et støjniveau på 35 db(a) i ventilerede rum i bygningen, bortset fra områder med processug. 15 / 29

17 Luftmængder og luftskifter Følgende forudsætninger skal anvendes til fastlæggelse af luftmængder: Omklædningsrum og tilhørende faciliteter så som tørrerum skal udføres velventilerede. Laboratorier projekteres med et grundluftskifte på 4 h 1. Ved brug af stinkskabe etc forøges luftskiftet i lokalet. Isolering Rør for tagvand, spildevand, koldt og varmt brugsvand, køling, varme, varmegenvinding samt ventilationskanaler isoleres mod energitab, brand og lyd i henhold til gældende regler og forskrifter. Bygningsautomationsanlæg Der skal projekteres et CTS anlæg (Central Tilstandkontrol og Styring) for styring og overvågning af alle tekniske anlæg. CTS anlægget skal tilsluttes Kalundborg Kommunes eksisterende system og funktionaliteten skal være identisk. Alle energimålere skal tilsluttes cts anlægget. På alle stikledninger samt på blandesløjfer skal der placeres flowmålere og temperaturfølere for energiregistrering, hvis data føres til energiregistreringssystemet. Alle pumper skal være behovsstyret med relæmodul for start/stop og alarmmelding til CTS. Reguleringsventiler skal være tovejs. Ved forbrugssteder skal opbygges blandesløjfer, hvor alle luft og vandstrømme kan måles, indreguleres og styres af CTS. Brandteknisk rådgivning Det er totalrådgiverens ansvar og opgave at lave en brandstrategi i form af en eller flere brandstrategirapporter med tilhørende brandtekniske analyser, der kan myndighedsgodkendes. For at sikre rådgivers brandtekniske medarbejdere mulighed for at løse sin opgave bør denne så tidligt som muligt inddrages i designprocessen. Det skal sikres, at rådgiveren til stadighed er vidende om projektets arkitektoniske visioner samt ønsker til anvendelse og plandisponering således, at disse kan indarbejdes i det brandtekniske design. Rådgivers brandtekniske medarbejdere i projektet skal føre en løbende dialog med bygge og brandmyndighederne i det omfang det er nødvendigt. Der skal installeres brandtekniske installationer som beskrevet i BR10 afhængigt af den pågældende anvendelseskategori og jf. totalrådgivers brandstrategi. 16 / 29

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS

KALUNDBORG SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS SUNDHEDS- CEnTER OG AKUTHUS rh arkitekter REV. 2012.01.10 VISION På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds-

Læs mere

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008

SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF. Model 2 - december 2008 BRØNDERSLEV KOMMUNE FORUNDERSØGELSE VEDR. ETABLERING AF SUNDHEDSHUS I DRONNINGLUND Model 2 - december 2008 Forundersøgelse vedr. etablering af Sundhedshus i Dronninglund Side 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 0.

Læs mere

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37

Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Sags nr.: 267500 Dato: 2016-11-10 Byggeprogram Kvindehuset Gothersgade 37 Renovering af kvindehuset i Gothersgade 37 Huset bliver i dag brugt til flere forskellige funktioner blandt andet butik, cafe,

Læs mere

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård

Facade mod Hendriksholm Boulevard. Hendriksholm Skole. Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Facade mod Hendriksholm Boulevard Hendriksholm Skole Hendriksholm Skole - Nordfl øjens skolegård Indskolingen Ombygning af indskolingen på Hendriksholm Skole - Projektforslag - juli 2015 Udarbejdet af

Læs mere

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg

Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Rådgivende ingeniørfirma inden for byggeri og anlæg Finn Westergaard FW@midtconsult.dk tlf: 51 39 75 38 1 Copenhagen Towers Fisketorvet Jyske Bank Boxen Side 2 La Tour i Århus Campus Lillebælt Boliger

Læs mere

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer.

Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Sfb nr. 61 Teknisk paradigma El-Installationer. Teknisk Afdeling Opdateret den 13-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 61.0 Føringsveje... 2 Emne: 61.1 Teknikrum (Placering, pladsforhold

Læs mere

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet

BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet BR08 betydning for byggeriet Den praktiske konsekvens af BR08 for byggeriet Dansk Betonforening - IDA Ingeniørhuset Onsdag den 12. marts 2008 Mikael Mortensen Bygningsreglement 2008 Sammenskrivning af

Læs mere

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning

At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A Planlægning af faste arbejdssteders indretning At-VEJLEDNING ARBEJDSSTEDETS INDRETNING A.1.14 Planlægning af faste arbejdssteders indretning August 2005 Erstatter At-meddelelse nr. 1.01.13 af december 1996 2 Hvad er en At-vejledning? At-vejledninger

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse RANDERS KOMMUNE RUSMIDDELCENTER RANDERS BYGNING A Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 11.12.2015 Sagsnr. : 15.08.160 Udarbejdet af : Niels

Læs mere

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP

Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP 21. januar 2010 Projekt nr. 47016201 MHP Dispositionsforslag Holstebro Sygehus, ØNH-OP LEIF HANSEN ENGINEERING A/S Jens Juuls vej 16 DK-8260 Viby J Telefon +45 96 85 86 87 Telefax +45 96 85 86 78 Leifhansen@leifhansen.dk

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868. Peter Bangsvej 36. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 868 Peter Bangsvej 36 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Peter Bangs Vej 36,

Læs mere

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA

OUH Ventilation KGA idéoplæg. Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA OUH Ventilation KGA idéoplæg Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA Dato: 06. juni 2014 IDÉOPLÆG Etablering af øget ventilationskapacitet til KGA på OUH ORIENTERING På OUH i afsnit for KGA (Klinisk

Læs mere

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I.

UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. UDBUDSMATERIALE NY MULTIHAL-FREDERIKSBORGCENTRET TOTALENTREPRISE 07. KVALITETSLISTER MARTS 2016 ALMBJERG A/S RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA F.R.I. Tilbudte materialer - indvendig og udvendig aptering Gulve Trægulve

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave

Tekniske standarder Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave OUH O D E N S E U N I V E R S I T E T S H O S P I T A L SVENDBORG SYGEHUS Afsnit 3 - bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand 10. udgave 10. januar 2014 Indholdsfortegnelse 53.11 Brugsvandsproduktion...

Læs mere

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A

Tømrerentreprisen Dato : Arbejdsbeskrivelse ventilation Rev.dato : 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 Ventilationsarbejder, bygning A 4. Bygningsdelsbeskrivelser Side : 1/5 4.1 Orientering BIPS basisbeskrivelse B 2.430 er gældende for arbejdet. 4.2 Omfang Bygningsdelen omfatter alle ventilationsarbejder i forbindelse med ombygning af

Læs mere

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

10 års vedligeholdelsesplan

10 års vedligeholdelsesplan 10 års vedligeholdelsesplan Side 1/8 AB Strand 10. april 2015 Bygningsdel 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 01. Tagværk - 4.180 - - - - - - - - 02. Kælder/fundering - - - - - - - - - -

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04.

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg. Rev. 2015.04.20. Revision: 2015.04. Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg Rev. 2015.04.20 Revision: 2015.04.20 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.5 Belysningsanlæg

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse

C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING. Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse C. LA COURS SKOLE NY SKOLEBYGNING Brandteknisk dokumentation Brandstrategi, brandteknisk dokumentation og brandteknisk udførelse Revision : Revisionsdato : Dato : 19.06.2015 Sagsnr. : 15.03.072 Udarbejdet

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER

MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER MUSIKSKOLEN HVIDOVRE KOMMUNE UDKAST TIL BYGGEPROGRAM AF OKTOBER 2008 TOTALRÅDGIVER: RAMBØLL DANMARK A/S BAG HAVERNE 32 4600 KØGE ARKITEKT: ARKITEKTERNE KØGE A/S VESTERGADE 20 4600 KØGE Indholdsfortegnelse

Læs mere

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde

Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6. F El-arbejde Summarisk el-beskrivelse side 1 af 6 F El-arbejde For arbejdet er følgende basisbeskrivelser gældende: bips B2.400, Basisbeskrivelse bygningsinstallationer bips B2.450, Basisbeskrivelse el Der skal udføres

Læs mere

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden

Bilag 2 Ombygning af Danmarks Rostadion til anvendelse for bredden Prisoverslag 1, Sparsom renovering Enheds- Sum Pos. Ydelse Enhed Antal pris excl. moms kr 1,0 Renovering af eksisterende bygning 1 1,2 Idræts- og omklædningsfaciliteter og fløjbygning: Renovering af tagkonstruktion.

Læs mere

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14

Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Byggesagsbeskrivelse Store Kongensgade 14 Ombygning og etablering af baderum i kælder 29. April 2013 Indholdsfortegnelse 1 ORIENTERING... 3 1.1 Generelt... 3 1.2 Projektbeskrivelse... 3 1.3 Projektmaterialet...

Læs mere

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information

Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem. Teknisk Information Geberit Silent-db20 Lyddæmpende afløbssystem Teknisk Information Geberit Silent-db20 - afløbssystemet med lyddæmpende egenskaber Et afløbssystem med mange anvendelsesområder Silent-db20 er et lyddæmpende

Læs mere

Vejledning til: Standard for byggeprogram

Vejledning til: Standard for byggeprogram Vejledning til: Standard for byggeprogram 1. udgave Januar 2005 Byggeprogram Kapitel : 1 Side : 2 af 39 Indholdsfortegnelse Dato : 21-01-2005 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse...2 2 Vejledning...5

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram

Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole. TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dragør Kommune Om- og udbygning af St. Magleby Skole TOTALENTREPRISE Rumskemaer Bilag 4 til Byggeprogram Dato: 15.03.2013 Side: 2 af 27 Rumnr.: 0.01 Rumtype: Natur/teknik Note: Bemærkninger: Inventar Indv.

Læs mere

Resume af byggeprogram

Resume af byggeprogram Resume af byggeprogram Kolding Sygehus Nybygning til Pædiatrisk Ambulatorium i forbindelse med etableringen af mor-barn-center. September 2008. Side 1 GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er

Læs mere

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato :

Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Sag nr. : Om og tilbygning af Nørbæk Efterskole, Fårupvej 12A, 8990 Fårup Dato : REVISION B TILBUDSPLANKET Undertegnede entreprenør tilbyder i henhold til udbudsmaterialet, besigtigelse på skolen, evt. rettelsesblade mv. samt på grundlag af de efterfølgende tilbudslister, at udføre

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: 2015-01-31 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2015-01-31 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling...3 55.1.1 Indledning...3 55.1.2 Generelle principper...3

Læs mere

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe.

Ny Tandklinik Ringe. Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Ny Tandklinik Ringe Dispositionsforslag til ny tandklinik i Ringe. Adresse: Rolighedsvej 22, 5750 Ringe. Udarbejdet af: Faaborg-Midtfyn kommune Teknik - Kommunale Bygninger Nørregade 4, 5600 Faaborg Arkitekt:

Læs mere

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP

Forprojekt Beskrivelse mm. Udarb.: THP Prissat forprojekt vedr. Birkerød Svømmehal renovering af omklædnings- og baderum. Projektomfang: Beskrivelse, 21.02.2014 Forprojekt, budget, 21.02.2014. Tegninger, 21.02.2014, (29)3.03 Plan Stue, eksisterende

Læs mere

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk

Peter Knudsen, rådgivende ingeniørfirma FRI Tlf Teglgårdsvej 843, 2. tv., 3050 Humlebæk Førsynsrapport Vedr.: Ryetbo Plejecenter - Bygning 5 og 7 Dato: 2015-02-25 Orientering: Nærværende rapport er udarbejdet på baggrund af en bygningsgennemgang d. 2015-02-19 og 2015-02-24, idet det er planlagt

Læs mere

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning

NOTAT. 1. Baggrund for notat. 2. Rumopvarmning NOTAT Projekt Stevns Rådhus Kunde Stevns kommune Notat nr. 1 Dato 2017-10-02 Til Flemming Andersen, Stevns kommune Fra Rune Meier Sørensen, Projektleder Rambøll Kopi til - 1. Baggrund for notat Udfordringer

Læs mere

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening

Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Dansk Petanque Center opførelse af hal til petanque og tennis for Karlslunde Idræt Forening Kongens Enge 42, 2690 Karlslunde Matr. Nr. 1b Kgs. Enge, Karlslunde - TOTALENTREPRISE 2016.07.07 Ver. Dines Jørgensen

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Renovering af ventilationsanlæg på Maniitsoq Sygehus B-950 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreer i henhold til udbudsmaterialet: Hovedentree

Læs mere

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning.

Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Energiforbrug Der stilles forskellige krav til varmeisolering, afhængig af om der er tale om nybyggeri, tilbygninger eller ombygning. Varmeisolering - nybyggeri Et nybyggeri er isoleringsmæssigt i orden,

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

BESKRIVELSE BYGNING 2 København d. 12. marts 2014 Vedrørende: Jægersborg Kaserne Generel beskrivelse af byggearbejder i Bygning 2 Tag/Tagetage: Tagbelægningen er eksisterende vingeteglsten som eftergås

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Resumé af byggeprogram

Resumé af byggeprogram Resumé af byggeprogram samt bæredygtighedsvurdering P-hus på sygehusgrunden i Aabenraa December 2010 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat er et udpluk af de væsentlige

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter

BYGGEPROGRAM. Tilbygning til Åparken Ældrecenter BYGGEPROGRAM Tilbygning til Åparken Ældrecenter Vejen Kommune Bygningsservice & Beredskab, Lindetorvet 2, 6600 Vejen Dato: 03. august 2015 INDHOLD 1. Generel beskrivelse... 1 1.1 Tilbygning til Åparken

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune

Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Pkt. nr. 8 Introduktion til større byggeprojekter (anlægsprojekter) i Hvidovre Kommune Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og Arealudvalget: 1. at tage orientering om større byggeprojekter

Læs mere

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI

BYGGEPROGRAM. Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører FRI SAGSNR.: 2007-007 TILBYNING OG RENOVERING AF KØKKENER I DBUH, J.B.Winsløws Vej 20 5000 ODENSE C BYGGEPROGRAM Dato 2007.07.03 Udarbejdet af: Arkitekt Sten Holbæk Henry Jensen A/S, Rådgivende ingeniører

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision:

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 55 Køling. Revision: Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 55 Køling Revision: 2017.06.01 Indholdsfortegnelse 55.1 Forsyningsanlæg (aggregater) for komfortkøling... 3 55.1.1 Indledning... 3 55.1.2 Generelle principper...

Læs mere

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT

VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT VELKOMMEN TIL TEKNOLOGISK INSTITUT Sammenhæng mellem DS 432 og BR08 (BR10) Leon Buhl Industri & Teknologisk Institut Oversigt over indhold Kort oversigt over byggelovgivningen Hvordan anvendes bygningsreglement

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Indbyggede udv. elstik

Indbyggede udv. elstik 1.11 Nyt lærred - vinduer skal kunne mørklægges Ny klimadør KT. 3740 11 Depot 12 12.98 m² Værksted BD30M 13.18 m²... 1300 BD30 800 1250 Ny loftmonteret projektor Ny åbning m. 2 nye søjler 79 Stole KT.

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08

Sundhedshus Sæby. Plan: Stue Rev. A: Funktion: Sundhedshus Rev. B: Rumtype: Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Fællesarealer Rum nr.: 0-5.08 Reception Areal: 11 m 2 m2 i alt 11 m 2 udv. døre Vinduer Indv. Døre Dørbredde Væg overflade Glasfilt, malet Natur anodiseret alu Mod indgang 0-4.01. Samme format som facadeplader

Læs mere

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking

BR 08 De vigtigste ændringer. Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking BR 08 De vigtigste ændringer Bygherreforeningen, januar 08 v/ Ejner Jerking Bygningsreglement 2008 BR 08 erstatter: BR 95 + 15 tillæg BR-S 98 + 12 tillæg Ikrafttræden 1. februar Overgangsperiode til 1.

Læs mere

Sundhedshus Toftlund

Sundhedshus Toftlund Notat 27. april 2015 Udarbejdet af Kontrolleret af Godkendt af Sundhedshus Toftlund Der er indkommet følgende spørgsmål til el-projektet. Spørgsmål angivet med kursiv og understreget, svar med normal tekst.

Læs mere

Til bydende entreprenører på offentlig licitation

Til bydende entreprenører på offentlig licitation Til bydende entreprenører på offentlig licitation Ombygning af Juniorklub, Jyllandsgade 16, 6520 Toftlund Murer: Ny gulvkonstruktion, ny flisebelægning, ny nedsivningsanlæg, nedrivningsarbejde Tømrer:

Læs mere

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte.

Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Tekniske specifikationer for projektering og udførelse af varmeinstallationer i Gentofte. Gentofte Fjernvarme (GFj) Ørnegårdsvej 17 2820 Gentofte Tlf.: 39 98 81 00 E-mail: fjernvarme@gentofte.dk CVR nr:

Læs mere

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02

K01_H1_E1_N02 K01_H1_E1_N02. Bring ideas to life VIA University College. VIA Byggeri & Engineering Campus HORSENS K01_H1_E1_N02 STØJ FRA TEKN. INSTALLATIONER PÅ ALTAN 40 db K0_H_E_N0 LEJLIGHED LEJLIGHED TRAPPERUM LEJLIGHED 30 db FRA TEKN. INSTALLATIONER Analyse - Snit K0_H_E_N0 DØR MOD FÆLLESRUM 3 db UP TRAPPERUM EFTERKLANG, T

Læs mere

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen

Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus. Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Resumé af byggeprogram Sydvestjysk Sygehus Renovering af kontorlokaler i Bygning 00 - Laksen Side 2 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning Nærværende notat indeholder de væsentlige afsnit af et byggeprogram

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S

DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg. Brandsikringsautomatik. Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S DS 428, 3. udgave Norm for brandtekniske foranstaltninger ved ventilationsanlæg Brandsikringsautomatik Per Nilstad Moe & Brødsgaard A/S side 1 Moe & Brødsgaard A/S Rådgivende ingeniører Nøgletal Medarbejdere

Læs mere

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav

BR Lyd - parametre. DABYFO Kreds København. Lydforhold er generelt skærpet Ændring fra detail-krav til funktionskrav DABYFO Kreds København Akustisk Indeklima og Bygningsreglementet ved Claus Riis, Riis Akustik ApS Hvad siger BR2010? Hvordan bruges BR2010? Sikrer det os gode lydforhold? BR-2010 Lydforhold er generelt

Læs mere

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler

FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Forsvarets Bygnings- & Etablissementstjeneste FBE Bygningsautomation Bygningsdelsbeskrivelse FBE040 Tavler Dette paradigme anvendes til at udarbejde en projektspecifik beskrivelse for arbejdet med Bygningsautomation.

Læs mere

(Bolig 26) 11.11.2014

(Bolig 26) 11.11.2014 Plan, Kælder Mål 1:100 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 22.10.2014 Plan, 1. Sal Mål 1:100 11.11.2014 Tværsnit, Princip Mål 1:100 11.11.2014 Facade mod nord Mål 1:200 11.11.2014 Facade mod syd Mål 1:200

Læs mere

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup.

På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan til matr. nr. 6g Ejby by, Glostrup. Glostrup Kommune 2013.12.19 Anmodning om ny lokalplan til matr. nr. 6g, Ejby by, Glostrup. På vegne af P/S Ejby Industrivej 125, Glostrup anmoder vi hermed Glostrup Kommune om at udarbejde en ny lokalplan

Læs mere

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan

Programoplæg Ombygning til flygtningeindkvartering Børneinstitution Tigerbo, Køge. Situationsplan Situationsplan Baggrund Køge Kommune skal medvirke til at skaffe plads til at indkvartere nogle af de flygtninge, der kommer til Danmark. Derfor er der igangsat en undersøgelse af om nogle af de ejendomme

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 25) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 18

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

T I L B U D S L I S T E

T I L B U D S L I S T E T I L B U D S L I S T E Nyt ventilationsanlæg i behandlingsfløj på Sisimiut Sundhedscenter, B-152, Etape 1 Undertegnede hovedentreprenør tilbyder herved at udføre nedennævnte entreprise i henhold til udbudsmaterialet.

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer

Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Bygningsreglement 2008 De vigtigste ændringer Brian Vestergård Jensen, DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Dias 1 / BR 08 Historik Bygningsreglement 1995 Tillæg 1-15, heraf Tillæg 8 og 14 (nye

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

Tilbudsliste med beskrivelse

Tilbudsliste med beskrivelse Tilbudsliste med besivelse side 1 af 10 Sagsnr. 675805A Dato 18.05.2015 Initialer PRT/THB/TEK/JRD Summationsark Pos. Emne 1. Beton Kloak og murerarbejder 2. Tømrerarbejder 3. Maler 4. Gulvbelægning 5.

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Løsninger der skaber værdi

Løsninger der skaber værdi UNI-Energy 1 2 Løsninger der skaber værdi 3 Bygherre Bygherre Arkitekt Arkitekt Rådgiver Rådgiver Entreprenør Entreprenør Bygherre admin. Bygherre admin. Slutbruger Slutbruger Lovgivning 4 Baggrund - politisk

Læs mere

Funktionsbeskrivelse El-arbejder

Funktionsbeskrivelse El-arbejder Funktionsbeskrivelse El-arbejder (El fagentrepriser) 013 Høllevang Skole 014 Agerskov Skole 015 Toftlund Skole Energispareprojekt Tønder 27. september 2013 Energispareprojekt Tønder Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år.

NOTAT. Fælles produktionskøkken. Børnehuset Stenen og Krogen. Stenen og Krogen skal slås sammen til en fælles daginstitution for børn fra 0-6 år. NOTAT 27. maj 2014 Børnehuset Stenen og Krogen Wissenberg A/S Valdemarsgade 14 1665 København V Tlf: 33 86 34 86 info@wissenberg.dk www.wissenberg.dk CVR-nr: 26369126 Fælles produktionskøkken Stenen og

Læs mere

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce

Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Eksempel Mængder bygningsdele bips Best Prac7ce Arkitekt Tag Opdeles som minimum i typer e+er konstrukdonsopbygning (materialer og konstrukdonstykkelse). Vinduer Døre, porte og karruseldøre Vægge og vinduesfacadesystemer

Læs mere

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen

Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Energirenovering i vvs-branchen Henrik Poulsen Indhold Energirenovering - Hvorfor? Overordnede rammer Lovgrundlag DS 469 DS 452 DS 3090 Gider vi? Potentiale Hvem? Byggeprocessen Konkurrenter Muligheder

Læs mere

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen

Byggeprogram. Udvidelse af Centerafdelingen. på Sundhøjskolen Byggeprogram Udvidelse af Centerafdelingen på Sundhøjskolen 10. september 2009 Indholdsfortegnelse: 1. Forudsætninger 2. Omfang 3. Grundforhold 4. Vejforhold 5. Rumkrav 6. Økonomi 7. Organisation 8. Konstruktioner

Læs mere

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold ETAGEBOLIGER BORGERGADE Myndigheds dokumentation Brand og statik forhold Indhold INDLEDNING... 2 BYGNINGSBESKRIVELSE... 2 BRANDSEKTIONER... 4 BRANDCELLEVÆGGE... 4 BYGNINGENS INDRETNING... 4 BYGNINGSDEL KLASSER... 4 BYGNINGENS

Læs mere

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.:

LEMVIG MUSEUM. Tegn. nr.: Side 0. Sag: Om- og tilbygning. Tegn. nr.: Side 0. Checker. Kontr.: 06-12-12. Int.: Side 0 LEMVIG MUSEUM Til- og ombygningen skal sikre adgang for alle til hele museet og øge kvaliteten af oplevelsen og omfatter: Nyt indgangsparti Ny butik/cafe - med glaspartier mod haven Nyt elevatortårn

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K

Projekt beskrivelse. St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Projekt beskrivelse St. Kongensgade 110, 1264, KBH K Følgende arbejder på byggeriet er listet op nedenfor. Der skal tages højde for bygge-tekniske ændringer under renoveringen af ejendommen. Projektet

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 7 Adresse: Vollsmose Alle 16 Postnr./by: 5240 Odense NØ BBR-nr.: 461-514359-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram

Etablering af Sundhedshus i Skærbæk. Resumé af byggeprogram Etablering af Sundhedshus i Skærbæk Resumé af byggeprogram 25. april 2012 RESUMÉ AF BYGGEPROGRAM 1. GENEREL BESKRIVELSE Indledning I finanslovaftalerne mellem regeringen og Dansk Folkeparti for 2009 og

Læs mere

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge.

D. 12.10.2015. Hermed ansøges på ejer og bygherres vegne om tilladelse til ombygning af Møllens Annex til midlertidigt opholdssted for flygtninge. Ballerup Kommune Miljø og Teknik, Byggesagsafd. Hold-an Vej 7 Store Kongensgade 40 G DK 1264 København K Tlf: 33 13 81 11 Fax: 33 93 20 95 E-mail: mail@box25arkitekter.dk D. 12.10.2015 ANDRAGENDE Vedr.:

Læs mere