SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG. Byggeprogram"

Transkript

1 SUNDHEDS- OG AKUTHUS I KALUNDBORG Byggeprogram December 2011

2 1. udgave/ Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse Indledning Bygherre Brugere Baggrund og mål med byggeriet Byggeplads Arealforhold Struktur, funktioner og adgangsveje til byggeriet Byggesagens organisation Organisation under det videre byggesagsforløb Forudsætninger Byggeopgavens lovgrundlag Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Øvrige myndighedsmæssige forhold Forsyningsmæssige forhold Varme Vand Elforsyning Kloak Grundforhold Servitutoplysninger Funderingsforhold Forurening Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger Krav og ønsker til byggeriet Disponering af byggegrunden Terræn og haveanlæg Adgangsveje Parkering Arkitektur Disponering af bygninger Arealbehov Tilgængelighed for handicappede Teknikrum Adgang til installationer Vådrum Lydkrav Rengøring Arbejdsmiljø Indeklima og installationer Temperaturforhold Generelle installationskrav Kvalitet, miljø og arbejdsmiljø Kvalitetsplan Miljøplan Miljøprojektering Miljøkrav til udførelse Arbejdsmiljø / 29

3 7 Byggearbejdets organisation Udbud Udbudsform EU licitation Udbudsgrundlag Udvælgelseskriterier Tilbudskriterier Entrepriseform Økonomi Anlægsbudget Drifts og vedligeholdelsesbudget Totaløkonomi Tid Tidsplan Drift og vedligeholdelse Plan for drifts og vedligeholdelsesvejledning / 29

4 2 INDLEDNING 2.1 Bygherre Region Sjælland, Primær Sundhed Alléen Sorø Kalundborg Kommune Klosterparkvej Kalundborg 2.2 Udgået 2.3 Baggrund og mål med byggeriet På baggrund af de strukturændringer som Region Sjællands sygehusplan 2010 medfører, etablerer Region Sjælland og Kalundborg Kommune et sundheds og akuthus i Kalundborg for at fastholde sundhedstilbud for borgerne i området. Ved etableringen af sundheds og akuthuset med udbud af flere sundhedstilbud, skabes der mulighed for at der mellem praksissektor, region og kommune kan udvikles driftsformer, som tilgodeser borgeren, men også imødekommer et behov for rationel drift. Det allerede etablerede lægecenter i sygehusets tidligere administrationsbygning indgår som en væsentlig del af det nye sundheds og akuthus, og det er vigtigt, at borgere opfatter funktionerne som en helhed. Sundheds og akuthuset skal give mulighed for et stærkt sundhedsfagligt miljø gennem udnyttelse af den viden på tværs af fag og sektor man kan opnå, når man fungerer indenfor de samme fysiske rammer. Borgeren skal opleve at sundheds og akuthuset er indgangen til basale sundhedsydelser og her få dækket de akutte behov, rutineundersøgelser, behandling samt sundhedsfremme og forebyggelse. Sundheds og akuthuset deles således mellem region Sjælland og Kalundborg Kommune, og at der skal således fastsættes en ejerforelingskonstruktion samt en driftsfordelingsaftale. Der skal kunne foretages separat måling af forbrug for de enkelte afsnit 2.4 Byggeplads Nørre Alle 27, 4400 Kalundborg, matr. Nr. 23b. Der skal i hele byggeperioden være adgang for kørende trafik til hospitalets østside gælder samtlige bygninger Arealforhold Grundareal m2 Nuværende bebygget areal m2 2.5 Struktur, funktioner og adgangsveje til byggeriet Byggeriet skal indeholde aktiviteter som ansvarsmæssigt placeres i såvel kommunalt som regionalt regi. De kommunale aktiviteter vedrører genoptræning og vedligeholdelsestræning, vejledning af sundhedsfremme og forebyggelse, herunder fysioterapi, sygeplejeklinik, sundhedspleje, cafe og venterum. De regionale aktiviteter omfatter laboratorieydelser, røntgen, ct scanner, vagtlæge, ambulatoriefunktioner og psykiatri samt præhospitalsindsats i form af akutbil og skadeklinik. Væsentligt for byggeriet er, at det eksisterende lægecenter indgår som en del af den fremtidige struktur. Tilkørsel til sundheds og akuthuset forventes at kunne ske fra såvel Nørre Alle samt Frederik Andersens Vej 3 / 29

5 3 BYGGESAGENS ORGANISATION 3.1 Organisation under det videre byggesagsforløb Projektorganisationen fremgår af nedenstående organisationsdiagram. Styregruppen består af repræsentanter fra Region Sjælland og Kalundborg kommune samt ad hoc deltagelse af totalrådgiverens projektleder Projektgruppen består af repræsentanter fra Region Sjælland og Kalundborg Kommune samt totalrådgiverens projektleder. Bygherrens repræsentanter er Sundhedschef Christina Sjøberg Lundgren, , Region Sjælland Konsulent Bente Christiansen , Region Sjælland Social, sundheds og arbejdsmarkedsdirektør Henrik Hauschildt Juhl , Kalundborg Kommune Teknik, udviklings og kulturdirektør Claus Steen Madsen , Kalundborg Kommune Teamleder Preben Christensen , Kalundborg Kommune Sundhedsfaglig medarbejder Lars Folmer Hansen , Kalundborg Kommune Teamleder Thomas Nielsen, Kalundborg Kommune Styregruppe Entrepriser Totalrådgiver Projektgruppe Region Sjælland og Kalundborg Kommune Brugergruppe Region Sjælland Koordinerende brugergruppe Brugergruppe Kalundborg Kommune Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe Evt. arbejdsgruppe 3.2 Brugere Følgende brugere er tilknyttet: Johnny Petersen, driftschef, Sygehus Nord Benny Jørgensen, driftschef, sygehus Nord Jane Brandt, Ledende Bioanalytiker, Klinisk Biokemisk Afdeling, Kalundborg sygehus Gregers Hansen Nord, lægevagt Sjælland Henrik Monrad, Afsnitsansvarlig overlægeradiologisk afdeling, Kalundborg Sygehus Gitte Kjærsgaard, ledende oversygeplejerske, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Søren Rasmussen, Ledende overlæge, akutafdelingen, Holbæk Sygehus Dudi Suadicani, Centerchef, Den Integrerede Pleje, Kalundborg Kommune Jette Olesen, Forebyggelses og genoptræningschef, Kalundborg Kommune Bodil Giversen, Leder, Sundhedsplejen, Kalundborg Kommune 4 / 29

6 4 FORUDSÆTNINGER 4.1 Byggeopgavens lovgrundlag Lov nr 623 af , Lov om offentlig byggevirksomhed. 4.2 Myndighedsforhold Byplan og lokalplanmæssige forhold Kalundborg Kommune Plan, byg & Miljø Svebølle Rådhus Højvangen Svebølle For området gælder kommuneplanramme nr K04.OF01. Området er udlagt til offentlige formål Den tilladet bebyggelsesprocent er 30 for mindre ejendomm og 40 for sygehusområdet. Der må bygges max 2 etager på områdets små ejendomme og 3,5 på sygehusgrunden. Den maksimale bygningshøjde er 15 m. I forbindelse med byggeriet skal der påregnes at søge om dispensation for bebyggelsesprocenten. Kalundborg kommune oplyser, at der ikke skal udarbejdes lokalplan Øvrige myndighedsmæssige forhold arbejdstilsynet, levnedsmiddel og miljøkontrollen r brandmyndighed. 4.3 Forsyningsmæssige forhold Forsyninger etableres uafhængigt af det eksisterende sygehus. Forsyninger skal kunne afmåles separat for det enkelte afsnit i huset (region Sjælland / Kalundborg Kommune) Varme Fjernvarmeforsyning er Kalundborg Forsyning, der indføres nyt fjernvarmestik i teknikrum Vand Vandforsyning er Kalundborg Forsyning, nyt vandstik indføres i teknikrum Elforsyning Elforsyningsselskab er SEAS NVE Kloak Tilslutning til offentlig regnvandsledning skal foretages på matriklen. Ledningsoplysninger rekvireres ved byggesagsarkiv og tilslutningssted angives. Eventuel alternativ bortskaffelse af overfladevand beskrives. Samt: Afløbssystemet skal udføres som separatsystem samt efterleve Kalundborg Kommunes spildevandsplan Spildevandsplanen kan findes på Kalundborg Kommunes hjemmeside. 5 / 29

7 Opsamlet overfladevand fra parkeringspladsen føres gennem olieudskiller. Drænsystem: Der skal etableres omfangsdræn og tæppedræn ved alle bygningskonstruktioner. I øvrigt udføres vejdræn iht. Vejreglerne. Dræn føres til regnvandskloakken. Der skal søges om afløbstilladelse hos Kalundborg Forsyning. Kalundborg Forsyning Holbækvej 189B 4400 Kalundborg 4.4 Grundforhold Servitutoplysninger Der skal indhentes en tingbogsudskrift, hvis denne ikke allerede foreligger, og servitutter, der er væsentlige for bebyggelsen, skal refereres her Funderingsforhold Der er foretaget en geoteknisk undersøgelse som vedlægges Forurening Der udtages prøver for forureningsundersøgelse af fyldjorden samt den øverste del af intaktjorden 4.5 Eventuelle oplysninger om eksisterende bygninger På grunden ligger det nuværende Kalundborg Sygehus med tilhørende administrations og teknikbygninger. I den tidligere administrationsbygning (BBR bygning 2) er der indrettet lægecenter. Bygningerne fremstår i rødt murværk med tagdækning i rødt tegl. 6 / 29

8 5 KRAV OG ØNSKER TIL BYGGERIET 5.1 Disponering af byggegrunden Den nye bygning placeres tilbagetrukket fra det eksisterende sygehus hovedbygning og syd for det eksisterende lægehus. Bygningen placeres således at lægehuset haveanlæg danner et fælles anlæg og med mulighed for en fysisk forbindelse mellem de to bygninger. Den primære tilkørsel til huset sker fra syd, Nørre Alle, ved den eksisterende tilkørsel til grunden. Ved bygningens hovedindgang anlægges parkeringspladser, herunder handicappladser og langs tilkørselsvejen, i sammenhæng med de eksisterende p pladser ved lægehuset, anlægges ligeledes p pladser samt mulighed for parkering af mamografibus og akutlægebil Terræn og haveanlæg Alle oplysninger om eksisterende fysiske forhold er at betragte som projektforudsætninger og er en del af grundlaget for projektet. Endelig kotering af bygning, veje og pladser fastlægges ud fra en jordbalancevurdering, idet mængden af overskudsjord skal minimeres mest muligt. Ved kotering skal dog tages hensyn til tilslutning til eksisterende veje mv. Veje, stier og pladser (inkl. kantsten) skal udføres med overflader svarende til eksisterende overflader indenfor sygehusets område. Belægninger dimensioneres iht. Vejreglerne, specielt henvises til Dimensionering af vejbefæstelser og forstærkningsbelægninger. Veje dimensioneres mindst til vejklasse T2 (op til 75 lastbiler på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen), mens personvognsparkeringsarealer mindst dimensioneres til en vejklasse T1 (mindre end 1 lastbil på vejen pr. døgn i begge retninger tilsammen). I øvrigt skal belægningerne tilpasses de lokale forhold i nødvendigt omfang. Belægningerne skal være robuste over for fysiske og kemiske påvirkninger, lette at rengøre samt lette at rydde for sne og is. Niveauspring i terrænet søges optaget ved skrånende terræn, men hvor dette ikke er muligt udføres støttemure af kampesten tilsvarende de eksisterende støttemure. Støttemurer dimensioneres svarende til de aktuelle jordforhold samt overfladelast svarende til den aktuelle placering. Hvis der ved konstruktionen ikke sikres kontrol med vandspejlet, skal den dimensioneres for fuldt vandtryk eller iht. en geoteknisk ekspertvurdering. Udendørsområder kan indrettes efter: DS, Dansk Standard Udearealer for alle DS håndbog 105, DS håndbog 105.2:1999 Rekreative arealer for alle. Eksempelsamling, Hæfte 5: Tilgængelighed udendørs Bygningsnære omgivelser samt veje, fortove og øvrige fodgængerarealer, udgivet af Dansk Blindesamfund og DS 3028:2001 Tilgængelighed for alle Adgangsveje Den primære adgangsvej til huset er fra husets sydside, primært fra Nørre Alle, men der etableres gennemkørselsmulighed til Frederik Andersens Vej,og således at der også er tilkørselsmulighed herfra Parkering Parkeringsarealerne udføres med overflader svarende til eksisterende overflader indenfor sygehusets område. 7 / 29

9 Belægninger dimensioneres iht. Vejreglerne, specielt henvises til Dimensionering af vejbefæstelser og forstærkningsbelægninger. I øvrigt skal belægningerne tilpasses de lokale forhold i nødvendigt omfang. Belægningerne skal være robuste over for fysiske og kemiske påvirkninger, lette at rengøre samt lette at rydde for sne og is.: Der etableres parkeringspladser som anvist i dispositionsforslaget og der anlægges p pladser for handicappede, almindelige pladser, overdækket plad for akutbil og mamografibil. Der skal ligeledes etabelres mulighed for cykelparkering. Antallet af parkeringspladeser skal vurderes og afstemmes med kommunes krav, herunder om pladser på matr. 4a skal medregnes. Parkeringspladser skal mindst have en størrelse på 2,4 x 5,0, parkeringspladser til handicappede skal dog mindst have en størrelse på 3,4 x 5,0 m 5.2 Arkitektur Den nye bygning skal i sin arkitektur indpasse sig i det eksisterende sygehusområde. I dispositionsforslaget er der lagt op til at huset i sit udtryk viser lethed og åbenhed som samtidig skal signalere at sundhedshuset i sin anvendelse og funktion er anderledes end de traditionelle lukkede sygehusbygninger 5.3 Disponering af bygninger Arealbehov Byggeriets arealbehov er opgjort til ca 2290 m2 med en overordnet fordeling i henhold til efterfølgende oversigt. I forbindelse med udarbejdelse af dispositionsforslaget har der været afholdt møder med de fremtidige brugere af huset, og der er i den forbindelse indhentet ønsker og krav til arealer og funktioner. Disse krav og ønsker er i processen blevet bearbejdet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de arealer som danner grundlag for bevillingen og brugerønsker. Det bearbejdede dispositionsforslag har et areal på ca 2350 m2, og ved den sidste gennemgang med brugerne er der fremkommet bemærkninger, som skal opsamles og bearbejdes sammen med brugerne ved udarbejdelsen af projektforslaget. Bemærkninger: o Venterum kan inddrages til behandlingsrum og kan være fælles med andre. o Fælles reception bruges som fælles administration for genoptræning og sundhedspleje o Medicinsk Ambulatorium mangler 2 lokaler som muligvis kan imødekommes ved deling af lægevagtkontoret o Bolig for akutbil har skal have eget bad og større opholdsrum o Gangbro ønskes placeret ved radiologisk afdeling så den kan bruges som patientgang o Generelt er der for få depotrum. Det skal vurderes om det funktionsmæssigt er nødvendigt at bevare bygningen på matr. Nr. 23b, delnummer 2, eller om denne bygning kan udmatrikuleres og frasælges. De indhentede rumskemaer vil blive udleveret til den vindende totalrådgiver til videre bearbejdning. I dispositionsforslaget er der angivet de disponerede arealer samt de ønskede arealer (i parentes) Huset er disponeret med følgende rum og funktioner: Sundhedsfremme og forebyggelse samt genoptræning o Træningssal o Holdtræning o Brixrum o Terapirum o Omklædning, borgere o Kontor(8 + storrumkontor) o Depot Sygeplejeklinik og sundhedspleje o Sygeplejeklinikker (2) 8 / 29

10 o o o o Konsultationsrum Kontor, sundhedspleje Grupperum, sundhedspleje Depot Café og venteværelse Reception Ambulatorier, røntgenafdeling og klinisk biokemisk afdeling o Ambulatorier / prøvetagning (5) o Ventefacilitet o Røntgenundersøgelsesrum o CT scanner o Toilet for patienter o Personalekontor o Overlægkontorer (3) o Sekretariat Skadeklinik og lægevagt o Lægevagtskonsultation o Visitationslokale Jordmoder Akutbil o o Døgnophold for paramediciner Depot Faciliteter til fælles anvendelse o Omklædning / personalerum o Frokoststue o Mødelokaler o Depoter o Print og kopirum Tilgængelighed for handicappede Bygningen indrettes i henhold til BR10, kvalitetsniveau A, og indrettes, så der tages mest mulig hensyn til, at handicappede skal kunne færdes i bygningen uden hjælpere. Bygningen skal indrettes med: Automatiske skydedøre ved udvendige adgangsdøre og Indvendige døre skal udføres som automatiske døre, der åbner ved kontakttryk, eller døre uden dørpumper eller med friløbs dørpumper, som kun lukker via røgdetektor. Til brug for beskrivelse af handicaptiltag henvises der til følgende publikationer: SBI anvisning 230, DS 3028 Tilgængelighed for alle Teknikrum Der skal etableres selvstændigt teknikrum for produktion af varmt brugsvand samt fordeling af centralvarme og vand til bygningen. 9 / 29

11 Ventilationsaggregater placeres på tag og skal inddækkes af hensyn til støj og sigt i forhold til eksisterende bygninger og terræn Adgang til installationer Adgangsforhold til teknikrum skal disponeres således at der er niveaufri adgang fra terræn. Døråbninger i hele adgangsvejen skal udformes i tilstrækkelig bredde til indføring og udskiftning af større komponenter, beholdere, vekslere, pumper etc.. Der skal sikres inspektionsmulighed for vandbærerne rør samt adgang til rensestykker på afløb såvel som ventilationskanaler, spjæld, fordeler rør samt afspærrings og reguleringsventiler. Inspektionsmulighed sikres ved nedtageligt loft eller inspektionslem i fast loft/væg. Komponenter over nedhængte lofter skal markeres med Resopal skilt på væg under loft ud for komponentens placering Vådrum Vådrum indrettes iht bygningsreglementets krav Lydkrav Akustisk indeklima Lydreduktion, trinlydniveau, efterklangstid og støjniveau skal overholde krav angivet i SBI 216 under Forslag til projekteringsværdier for hospitaler, lægeklinikker etc., samt Vejledende projekteringsværdier for kontorbyggeri. Derudover skal Arbejdstilsynets krav angivet i At vejledning A.1.16 Akustik i arbejdsrum være overholdt for alle relevante rum. Hvor der ikke er anført specifikke krav til lydmæssige forhold, skal disse udføres i normal god standard. Der skal som princip benyttes fulddækkende lydabsorberende lofter i absorptionsklasse A. Ved valg af materialer og ved udformning af bygningen skal der tages hensyn til ønsket om et lavt støjniveau. Dette indebærer eksempelvis gummilister og dørlukkere, hvor smækkende døre kan være et problem. Det skal fremgå af projektet, hvilke lydabsorberende og lydregulerende materialer, der påregnes anvendt for overholdelse af de anførte krav til efterklangstider. Hvis der til forbedring af lydabsorptionen anvendes mineraluld over nedhængte lofter eller bag paneler, skal det sikres, at der ikke forekommer fiberdrys. Der skal gennemføres kontrolmåling af, hvorvidt de lydmæssige betingelser er overholdt. Lydtekniske målinger udføres som anvist i SBI anvisning 217: Udførelse af bygningsakustiske målinger. De tekniske installationer skal projekteres således grænseværdier for lydtrykniveau (db(a)) angivet i DS/CEN/CR 1752 ikke overskrides. Kravet skal eftervises og dokumenteres ved måling i 10 % af lokalerne. Foruden eftervisning af overholdelse af krav til lydtrykniveau skal støj fra ventilationsanlæg eftervises, ved NRrapport for 1/1 oktav, at overholde N30 værdi. 5.5 Rengøring Ved valg af materialer og løsninger skal der tages hensyn til.rengøring 5.6 Arbejdsmiljø 10 / 29

12 I forbindelse med projekteringen skal de respektive sikkerhedsorganisationer inddrages 5.7 Indeklima og installationer Forudsætninger Generelt forudsættes, at bygningen er i drift i store dele af døgnet og 7 dage pr uge med varierende belastninger afhængigt af de enkeltes rumtyper. I rum til en eller to personer regnes med en samtidighed på 1,0, mens der i rum til 3 eller flere kan regnes med en samtidighed på 0,8. Ved almindelige kontorarbejdspladser regnes med en termisk belastning på 150 W pr. arbejdsplads. I rum hvor termiske belastninger ikke kan udledes af nærværende program, skal belastninger fastlægges i samarbejde med bygherre, og der gøres opmærksom på, at der er særlige krav til scannere og andet specialudstyr. Hvor der i det efterfølgende ikke er angivet yderligere skal der projekteres efter DS/CEN/CR 1752 indeklima kategori B. Acceptkriterier er som anvist under DS/EN appendiks G, projekteringsforudsætninger må ikke overskrides i længere tid end 5 % af arbejdstiden. 5 % periode Dagligt (min) Ugentligt (timer) Månedligt (timer) Årligt (timer) Arbejdstid I alle rumtyper med hyppigt personophold skal der etableres et atmosfærisk indeklima af høj kvalitet, der understøtter en høj arbejdseffektivitet og medarbejdertilfredshed. Partikler og andre atmosfæriske belastninger fra processer og personophold skal være lav. I rum, hvor atmosfæriske belastninger eller krav til ventilationsrater ikke kan udledes af nærværende program, skal belastninger fastlægges af totalrådgiveren og efterfølgende godkendes af bygherre. Der skal vælges lavt emitterende materialer og overflader således, at bygningen iht. DS/EN kan betragtes som lavt forurenet. Alle maskiner og arbejdsfunktioner med emission eller risiko for emission af forurenende gasser og partikler skal forsynes med lokal /punktudsugning. Klimaskærmens tæthed skal overholde BR's krav og skal eftervises ved trykprøvningt Temperaturforhold Alle lokaler skal kunne opvarmes til 22 C i fyringssæsonen. Det termiske indeklima skal eftervises ved BSim simulering for tre repræsentative lokaler. Lokaler for simulering skal godkendes af bygherre. 11 / 29

13 Der accepteres toleranceoverskridelser for den simulerede operative temperatur (t op ) på 100 timer over 26 C samt 25 timer over 27 C jf. DS 474. I forhold til lokal termisk diskomfort opstilles krav til lufthastighed i opholdszonen, vertikal lufttemperaturgradient, varme og kolde gulve samt strålingsasymmetri alle i henhold til DS/CEN/CR 1752 Anneks A kategori A 12 / 29

14 5.8 Generelle installationskrav Byggesagsbeskrivelser skal udarbejdes iht. bips. Rørinstallationer Rørinstallationer skal etableres på en sådan måde, at det uden kapacitetsproblemer er muligt for at flytte rundt på aktiviteterne i lokalerne. Rørinstallationer skal sektioneres og opbygges med afspærringsventiler således, at ombygningsarbejder er mulige uden at hele bygningen skal lukkes ned. Ventilation Ventilering af bygningen udføres fra en række ventilationsanlæg placeret i teknikrum på tag. Ventilationsanlæggene skal opdeles som minimum med separate anlæg for: Lokaler tilknyttet kommune Lokaler tilknyttet region Toiletter, printerrum o.lign tilknyttet kommune Toiletter, printerrum o.lign tilknyttet region VVS og Ventilation Generelt De tekniske anlæg skal planlægges/disponeres med en klar og enkel struktur, såvel vertikalt som horisontalt, for der igennem af sikre et let overblik heraf samt muliggøre en overskuelig service/ombygning/renovering heraf. Vvs og afløbsinstallationer skal udføres af PVC fri materialer. Lodrette føringsveje for rør og ventilation skal placeres i hver sin skakt eller fysisk separeret i samme skakt. Rørinstallationer såvel som ventilation skal etableres således, at det automatisk sikres, at andre områder ikke bliver berørt af service på eller omlægning af installationer og ventilation i et givet område. Alle føringsveje, for såvel rørinstallationer og ventilation, vandret såvel som lodret, skal etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/mængde for forsyning af 25 % udvidelse af eksisterende områder, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af områder, der ikke ombygges. På etager med laboratorieområder skal hvert enkelt fordelingsrør/ kanal etableres med samme maksimale geometri. Der skal endvidere være tilvejebragt disponibel plads således, at det muliggør eftermontering af yderligere medier, modsvarende en udvidelse af antallet af medier med 25 %. Til hvert laboratorierum må der kun indføres et sæt forsyningsledninger, der alene betjener det pågældende rum. Centrale teknikrum og de anlægstyper, som de måtte indeholde, skal ligeledes etableres med en størrelse og placering, der muliggør, at omfanget af installationer kan øges i omfang/ mængde for forsyning af 25 % udvidelse af områder, uden at dette generer dagligdagen eller brugen af de enkelte områder, der ikke ombygges. Alle rørinstallationer såvel som ventilation skal etableres på en sådan måde, at det tilgodeser 13 / 29

15 servicering og ombygning heraf. Således skal alle komponenter, der skal betjenes, serviceres og/eller aflæses, etableres i betjeningshøjde og så vidt muligt i teknikarealer frem for eksempelvis over nedhængt loft. Specielt i rene områder med sealede lofter skal det undgås at placere komponenter over nedhægte lofter. I de ganske få tilfælde, hvor dette ikke kan undgås, skal der etableres sealingsvenlige adgangslemme, hvorigennem den enkelte komponent kan betjenes, serviceres og/eller aflæses. I teknikarealerne skal der etableres tilstrækkeligt serviceringsareal således, at det er muligt at udskifte, betjene, servicere og / eller aflæse de enkelte dele uden anvendelse af hjælpemidler. Til alle teknikarealer herunder blandt andet teknikrum, installationsskakte og nicher etc. skal der etableres adgangsmulighed på hver etage i fuld højde og med en åbningsbredde, der tilgodeser muligheden for at udskifte komponenter i eksisterende tekniske anlæg såvel som etablere nye tekniske anlæg. Adgangsmuligheden skal etableres på en sådan måde, at anvendelsen deraf ikke generer den daglige drift af det enkelte område Afløb Spildevand Afløbsinstallationerne skal rottesikres ved, at der på den enkelte faldstamme etableres rottesikring på den lodrette del af installationen umiddelbart inden overgang til kloak i jord. Afløbsrør placeres under dækket af den etage, som de betjener. Alle afløbsledninger fra de enkelte væghængte sanitetsgenstande skal føres i vægge på etagen. Afløb skal af hensyn til lyd søges placeret, så de ikke findes over primære rum. Om fornødent skal afløbsrørene lydisoleres. Hvor faldstammer inddækkes, skal der etableres let demonterbar og god adgang til hele faldstammen. Der etableres gulvafløb i baderum, toiletkerner, rengøringsrum og vaskerum samt i laboratorier. Sanitet Al sanitet udføres ophængt på væg med skjult installation. I gips og pladevægge monteres justerbart stålstativ. Al sanitet skal kunne klare belastning fra tunge personer og mulighed for høj sidde højde. Sanitet udføres i hvidt porcelæn, undtaget køkken og rengøringsvaske, der udføres i rustfri stål. Laboratorievaske udføres i materiale afpasset anvendelsen. Koldt brugsvand Brugsvandsledninger etableres således, at risikoen for stillestående vand minimeres. Vandinstallationer til sanitetsgenstande føres skjult, undtaget i sekundære rum, hvor rør føres synligt på væg. Der installeres nødbrusere iht. gældende lovgivning. I hvert laboratorium installeres en øjenskyller på et vandarmatur. Herudover monterer brugere skylleflasker i nødvendigt omfang. Varmt brugsvand Det skal tilsikres, at varmt brugsvand kan opnå en temperatur på +60 C. Der skal etableres termostatstyret brugsvandscirkulation på en sådan måde, at der ikke genereres unødvendigt vand og energispild. Varmeanlæg 14 / 29

16 Bygningen opvarmes af radiatorer, primært placeret under vinduer i facaden, på nær i omklædningsrum, hvor der udføres gulvvarme. Anlægget udføres, så rumtemperaturen under alle brugssituationer kan reguleres inden for kravværdierne. Fremløbstemperaturen til radiatoranlægget reguleres via CTS anlægget ud fra udetemperaturen. Radiatorsystemet dimensioneres for et temperatursæt på 70 C/35 C. Der udføres separat blandesløjfe for: 1. Ventilationsanlæg 2. Varmeanlæg 3. Gulvvarmeanlæg Fremløbstemperaturen styres via CTS anlæg. Køling Der må ikke anvendes rumkøling i bygningen. Luftarter Forsyningen af luftarter og gasser til bygningen opdeles i to kategorier: Hvis mængde og medie tillader det, og hvor det er omkostningsmæssigt fordelagtigt med lokale trykflasker, etableres installationen på efter dette princip. Systemet projekteres med trykflaskerne placeret på et let tilgængeligt sted for service og udskiftning. Hvis behovet kræver en sikret kontinuert forsyning etableres der en dobbelt central med automatisk omkobling. For luftarter som ikke kan etableres som beskrevet ovenover udføres som et centralanlæg. For alle luftarter anvendes rustfri stålrør med svejste samling. Udført i en kvalitet, så de kan anvendes til renheder op til 5.0. Der monteres udtag med mulighed for trykregulering. Ventilation Hvor det er påkrævet, skal det sikres, at kravet til renhed, tæthed og flowretning tilvejebringes ved brug af hhv. HEPA filtre og trykforhold i nødvendigt omfang således, at renhedskrav i rum og omgivelser overholdes. Ventilationsanlæg skal planlægges og dimensioneres således, at energiforbrug til drift hertil minimeres mest muligt. Dette skal ske under hensyntagen til, at kravene vedrørende indeklima, apparatur og reguleringskrav, renhed, trykforhold etc., overholdes. Friskluftindtag såvel som afkast fra ventilationsanlæg skal etableres således, at der sikres mod kortslutning. Afkast skal udformes, så kastelængden af afkastluften ikke påvirkes i væsentlig grad af varierende luftmængder. Anlæg dimensioneres ud fra et udeklima på 27 C / 55%RF. Ventilationsanlæg udformes, så de overholder et støjniveau på 35 db(a) i ventilerede rum i bygningen, bortset fra områder med processug. 15 / 29

17 Luftmængder og luftskifter Følgende forudsætninger skal anvendes til fastlæggelse af luftmængder: Omklædningsrum og tilhørende faciliteter så som tørrerum skal udføres velventilerede. Laboratorier projekteres med et grundluftskifte på 4 h 1. Ved brug af stinkskabe etc forøges luftskiftet i lokalet. Isolering Rør for tagvand, spildevand, koldt og varmt brugsvand, køling, varme, varmegenvinding samt ventilationskanaler isoleres mod energitab, brand og lyd i henhold til gældende regler og forskrifter. Bygningsautomationsanlæg Der skal projekteres et CTS anlæg (Central Tilstandkontrol og Styring) for styring og overvågning af alle tekniske anlæg. CTS anlægget skal tilsluttes Kalundborg Kommunes eksisterende system og funktionaliteten skal være identisk. Alle energimålere skal tilsluttes cts anlægget. På alle stikledninger samt på blandesløjfer skal der placeres flowmålere og temperaturfølere for energiregistrering, hvis data føres til energiregistreringssystemet. Alle pumper skal være behovsstyret med relæmodul for start/stop og alarmmelding til CTS. Reguleringsventiler skal være tovejs. Ved forbrugssteder skal opbygges blandesløjfer, hvor alle luft og vandstrømme kan måles, indreguleres og styres af CTS. Brandteknisk rådgivning Det er totalrådgiverens ansvar og opgave at lave en brandstrategi i form af en eller flere brandstrategirapporter med tilhørende brandtekniske analyser, der kan myndighedsgodkendes. For at sikre rådgivers brandtekniske medarbejdere mulighed for at løse sin opgave bør denne så tidligt som muligt inddrages i designprocessen. Det skal sikres, at rådgiveren til stadighed er vidende om projektets arkitektoniske visioner samt ønsker til anvendelse og plandisponering således, at disse kan indarbejdes i det brandtekniske design. Rådgivers brandtekniske medarbejdere i projektet skal føre en løbende dialog med bygge og brandmyndighederne i det omfang det er nødvendigt. Der skal installeres brandtekniske installationer som beskrevet i BR10 afhængigt af den pågældende anvendelseskategori og jf. totalrådgivers brandstrategi. 16 / 29

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND

FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND FORSKNINGSPLEJEHJEMMET SØLUND Anlæg af bygning til forskningsenhed 19. januar 2007 Intentioner Plejecentret Sølund er beliggende mellem Sortedams Sø og Ryesgade 20 tæt på Rigshospitalet, Panuminstituttet

Læs mere

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE

Funktionsanalyser Bygningsdele ETAGEBOLIGER BORGERGADE sanalyser Bygningsdele Indhold YDER FUNDAMENTER... 8 SKITSER... 8 UDSEENDE... 8 FUNKTION... 8 STYRKE / STIVHED... 8 BRAND... 8 ISOLERING... 8 LYD... 8 FUGT... 8 ØVRIGE KRAV... 9 INDER FUNDAMENTER... 10

Læs mere

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

NOTAT. Støvring Gymnasium. Notat nr.: 02. Rev.: 1 PROBLEMSTILLING NOTAT Projekt: Støvring Gymnasium Aalborg, den 22.10.2012 Emne: Notat nr.: 02 CO 2 koncentration i klasselokale Projekt nr.: 5714-004 Dir. tlf.: +45 2540 0223 Reference: hda@moe.dk Rev.: 1 PROBLEMSTILLING

Læs mere

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt:

Hovedentreprise Dato : 2014-09-18 Arbejdsbeskrivelse Teknisk isolering Rev.dato : Indholdsfortegnelse Side : 1/14. Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse Side : 1/14 Udarbejdet: Kontrolleret: Godkendt: Indholdsfortegnelse... 1 1. Orientering... 3 1.1 Generelt... 3 2. Omfang... 4 2.1 Generelt... 4 2.3 Projektering... 4 2.5 Sikkerhed og

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes.

I denne checkliste er anført Lokale- og Anlægsfondens arkitektoniske og byggetekniske forudsætninger og krav til projekter, som projektvurderes. INDHOLD 1 INDLEDNING 2 PROJEKTVURDERING 2.1 Lovkrav 2.2 Funktionsmæssige forhold 2.3 Arkitektonisk kvalitet 2.4 Byggeteknisk kvalitet 2.5 Miljøbelastning 2.6 Anlægsøkonomi 2.7 Drifts- og vedligeholdsøkonomi

Læs mere

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING

VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FJERNVARME LEVERING VALLENSBÆK FJERNVARMEVÆRK A.M.B.A. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARME LEVERING Gældende fra den 1. september 1994 1. GYLDIGHEDSOMRÅDE OG DEFINITIONER M.V. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Læs mere

Brandtætning af el-installationer

Brandtætning af el-installationer Brandtætning af el-installationer Udarbejdet af: Se Esben Pretzmann og Ole Thestrup lukke huller Se mere på www.brandsikker.dk 1 Selv en stor brand kan komme igennem et lille hul Branden udvikler sig i

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg.

Kreativrum S23. Indgang. lift. Udvidelse af vandrehal 95kvm. Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) siddetrappe. glasfoldevæg. Kreativrum S23 Indgang Udvidelse af vandrehal 95kvm siddetrappe Auditorium m. 55 pladser 80kvm (inkl. rampe) lift glasfoldevæg Vandrehallen Ny personaleforberedelse (19 pladser) 57kvm 77kvm 64kvm 70kvm

Læs mere

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 1) Plan, Stueetage 11.11.2014 Plan, Stueetage Mål 1:100 Plan, 1. Sal Mål 1:100 Tværsnit, Princip Mål 1:100 Facade mod nord Mål 1:200 Facade mod syd Mål 1:200 Facade mod øst Mål 1:100 Facade mod vest Mål 1:100 BESKRIVELSE BYGNING 1

Læs mere

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS

RØNDE BORGER- OG KULTURHUS RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Dok. nr. 3176-005 Dato: 07.05.2014 RØNDE BORGER- OG KULTURHUS Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse side 1.1 Beskrivelse af projektet... 2 1.2 Anvendelseskategorier... 2 1.3 Flugtvejs-

Læs mere

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1

Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus. Multihal Aarhus. 3 semester opgave E2014 1 Projektopgave 3. semester Bygningskonstruktøruddannelsen - Erhvervsakademi Aarhus Multihal Aarhus 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Indhold 1. GRUPPENS ROLLE..3 1.a PROJEKTGRUPPENS FOKUSOMRÅDE... 3 1.b AFTALE OM TEKNISK

Læs mere

Udvikling af byggeprogram

Udvikling af byggeprogram Udvikling af byggeprogram I dette kapitel beskrives de krav der skal stilles til et standardbyggeprogram, med hensyn til indhold og opbygning. Der er til dette kapitel udarbejdet en standard for byggeprogram

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Hadsten Skole. Projektkatalog. Answers for energy Hadsten Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200003904 Gyldigt 5 år fra: 07-12-2007 Energikonsulent: Henrik Gøthgen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 46b Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet

OPP Kalvebod Brygge. Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Bilag 5 // Overdragelse af aktivet Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 2 2 Aktivets tilstand ved ophør 2 3 Løbende tilstandsvurdering 2 4 Gennemgang af Aktivet 3 5 Levetid 4 1 Indledning Nærværende dokument

Læs mere

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION

BILSBY A/S Kubus II stabelbare moduler Konstruktionsbeskrivelse. Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 02 KONSTRUKTION Side 1 af 5 Dato: 07/11 2014 01 BESKRIVELSE 01.01 Dimension: BxLxH. 3,95x10,00x3,40 m, 39,5 m2 Loft højde 2,50 m 01.02 Farver: Facade, grå ubehandlet cementspånplade Lofter, hvide akustikplade Vægge, hvide

Læs mere

Tilbygningen består af en "hovedbygning" i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag.

Tilbygningen består af en hovedbygning i 2 etager og tagetage samt en mellembygning i 2 etager med fladt tag. SIDE 1 AF 7 Adresse: Hammelev Bygade 18 Postnr./by: 6500 Vojens BBR-nr.: 510-000000-000 Energikonsulent: Jens Kierstein Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig og

Læs mere

10 krav til kvalitet

10 krav til kvalitet Støttet byfornyelse Denne vejledning skal ses som en hjælp til alle der står overfor en renovering af en ældre byejendom. Heri beskrives, hvilke tekniske krav Århus Kommune stiller i forbindelse med renovering,

Læs mere

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020

Beslutningsnotat. Resume. Nr: RKB 21. Projekt: RKB 12. Dato: 17-09 - 2013. Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Beslutningsnotat Nr: RKB 21 Projekt: RKB 12 Dato: 17-09 - 2013 Til: Fra: Kopi til: RKB TR Grontmij Aarhus Arkitekterne Emne: Opdatering fra Lavenergirammen 2015 til Bygningsklasse 2020 Resume Dette notat

Læs mere

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS

kalundborg lægecenter - projektforslag RH ARKITEKTER AS august 2009 side 2 facader Resume Region Sjælland har besluttet, at der skal etableres et moderne lægecenter i den tidligere administrationsbygning på Kalundborg Sygehus. Bygningen, der er en af sygehusets

Læs mere

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE

Totalentrepriseudbud. Egtved Idræts og Multicenter 09. TILBUDSLISTE Totalentrepriseudbud Egtved Idræts og Multicenter 09. TILUDSLISTE 1. TILUD Undertegnede entreprenør tilbyder hermed at udføre følgende arbejde i henhold til udbudsbrev, udleverede beskrivelse, kontraktudkast,

Læs mere

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen.

Indeklima. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen. 1.7 Tjekliste om arbejdsstedets indretning og udførelse til koordinator P i program- og i projektgranskningsfasen Indeklima Temperaturer 1 og træk 1 Er temperaturerne i lokalerne ved let fysisk aktivitet

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder

Bekendtgørelse om kvalitetssikring af byggearbejder BEK nr 169 af 15/03/2004 Gældende Offentliggørelsesdato: 30-03-2004 Økonomi- og Erhvervsministeriet Vis mere... Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Bilag 1 Oversigt (indholdsfortegnelse)

Læs mere

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol)

Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Udarbejdet efter international standard ISO/DIS 29481-1 Information Delivery Manual (IDM) Vejledning for koordinering af bygningselementer (Kollisionskontrol) Denne vejledning beskriver formål, procedure

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

Convena BV.VV m/vejrkompensering

Convena BV.VV m/vejrkompensering Convena BV.VV m/vejrkompensering Vejledning brug, drift og vedligeholdelse Convena Isol BV.VV m/vejrkompensering Model: Dagnæs Bækkelund Driftsvejledning Denne Convenafjernvarmeunit er et komplet anlæg

Læs mere

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007

DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 DFM Gå-hjem møde 7. november 2007 Københavns Energi De nye energibestemmelser og deres umiddelbare konsekvenser for planlægning og gennemførelse af bygge- og renoveringsprojekter J.C. Sørensen Projektleder

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag

Hvidovre Kommune. Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken. Projektforslag Udvidelse af kapacitet i Krogstenshaves produktionskøkken Dato : 24-11-2010 Revisionsdato : 07-12-2010 Sagsnr. : 102405 Projektleder : SH Udarbejdet af : SH/FL/KIKA/dtm Godkendt af : Teknikerbyen 34 2830

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME

Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME Tekniske Leveringsbestemmelser for Brovst Fjernvarme FJERNVARME 1 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1. 1. Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Brovst Fjernvarme A.m.b.a., i det følgende

Læs mere

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE

INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE INDRETNING AF SOGNEGÅRD I DEN GAMLE BORGERSKOLE KIRKEPLADSEN 1 RINGKØBING VMB V I L H E L M S E N, M A R X E N & B E C H J E N S E N A / S Arkitektfirma MAA/Danske ARK Skovvejen 46 i 8000 Aarhus C vmb@vmb-arkitekter.dk

Læs mere

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk

Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Dansk Center for Lys www.centerforlys.dk Medlemsorganisation med 600 medlemmer - producenter, ingeniører, arkitekter, designere m.fl. Ungt LYS siden 1999 www.ungtlys.dk Den hurtige genvej til viden om

Læs mere

Jysk Trykprøvning A/S

Jysk Trykprøvning A/S Jysk Trykprøvning A/S Skyums Totalrestaurering Jordkærvej 1 8600 Sikleborg Olaf Ryes Vej 14 8420 Knebel Telefon: 86356811 Mobil: 40172342 jysk@trykproevning.dk www.trykproevning.dk Bank: Tved Sparekasse

Læs mere

Tingene er ikke, som vi plejer!

Tingene er ikke, som vi plejer! Tingene er ikke, som vi plejer! Dimensionering del af bærende konstruktion Mandag den 11. november 2013, Byggecentrum Middelfart Lars G. H. Jørgensen mobil 4045 3799 LGJ@ogjoergensen.dk Hvorfor dimensionering?

Læs mere

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus

Eksamen BKAR71b, Allan Eiriksson, 06.01.2014, VIA University College, Aarhus Dispositionsforslag Projektforslag Forprojektet Hovedprojektet Konkurrence Materiale: Arkitekt Planche Tegninger Program Skole Dokumenter: Logbog Speciale - LYDGENER Tegnestue: Kontrakt Entreprise Organisation

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Adresse: Aarestrupvej 23 Postnr./by: 7470 Karup J BBR-nr.: 791-212031-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 63.8 Tavler. Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 63.8 Tavler Revision: 2015-01-31 Hospitalsenheden Horsens Tekniske standarder Bips nr. 63.8 Tavler Indholdsfortegnelse 63.1 Tavler...3

Læs mere

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg.

Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk paradigma Spildevand Sfb nr. 52 for Afløb, VVS- og Ventilationsanlæg. Teknisk Afdeling Oprettet den 25-09-2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 52.1 Spildevand... 2 Emne:52.11 Afløb

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy

Korsholm Skole. Projektkatalog. Answers for energy Korsholm Skole Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1.

OVERSLAGSØKONOMI BILAG BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL FAABORG SYGEHUS. Bolig A 1. sal / 2. sal. Eksisterende. trappe til 1. BYGNINGERNES EGNETHED TIL FORSKELLIGE FORMÅL Bolig A 1. sal / 2. sal Eksisterende trappe til 1. sal Eksisterende korridor på 1. sal Bolig B Stue / 1. sal? BILAG OVERSLAGSØKONOMI 1 OVERSLAGSØKONOMI prisniveau

Læs mere

Arbejdsrum på faste arbejdssteder

Arbejdsrum på faste arbejdssteder Arbejdsrum på faste arbejdssteder At-vejledning A.1.11 Juni 2007 Erstatter august 2004 Denne vejledning om Arbejdsrum på faste arbejdssteder oplyser om krav til arbejdsrum, hvori der beskæftiges ansatte.

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Vidars Alle 8 Postnr./by: 6700 Esbjerg BBR-nr.: 561-187541 Energikonsulent: Steen Paarup Hansen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: R

Læs mere

Albertslund Lille Skole, Projektforslag

Albertslund Lille Skole, Projektforslag Albertslund Lille Skole, Projektforslag Projektforslag vedrørende om- og tilbygningsarbejder på Albertslund Lille Skole 30.01.13 Albertslund Lille Skole Projektforslag udarbejdet i forbindelse med ønske

Læs mere

Lejligheder, enkeltvis

Lejligheder, enkeltvis Metode for certificerede virksomheders trykprøvning efter EN 13829 og gældende bygningsreglement Trykprøvning/Tæthedsprøvning: Efter måling udstedes et bygningscertifikat til bygherre/rekvirenten, som

Læs mere

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING

(1.) BYGNINGSBASIS (2.) PRIMÆRE BYGNINGSDELE (3.) KOMPLETTERING (1.) BYGNINGSBASIS (10) Bygningsbasis, terræn Muldafrømning, afgravning af råjord, udgravning af jord i byggegrube, tilfyldning med grus og råjord. (12) Fundamenter Fundamenter i rende og forskalling.

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side 2 1. INDLEDNING OG FORUDSÆTNINGER...

Læs mere

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri

Nyt tillæg til BR95 og BR-S98. ændrede krav til dansk byggeri Nyt tillæg til BR95 og BR-S98 ændrede krav til dansk byggeri De nye energikrav vil ændre dansk byggeri På de følgende sider får du et overblik over de vigtigste ændringer i de nye energibestemmelser. På

Læs mere

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse

Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjekliste for eksisterende bygning - forundersøgelse Tjeklisten indeholder en række beskrivelser af forhold, som den projekterende og rådgivende efter arbejdsmiljølovgivningen skal tage hensyn til i sit

Læs mere

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme

Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af mulighed for at benytte lavtemperaturfjernvarme Analyse af radiatoranlæg til eksisterende byggeri Denne rapport er en undersøgelse for mulighed for realisering af lavtemperaturfjernvarme i eksisterende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Haraldsborgvej 54 Postnr./by: 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-136567 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Broagervej 001 Postnr./by: 8961 Allingåbro BBR-nr.: 707-107614 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården

Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Budget for diverse opgaver til udførelse på ejendommen AB Lindegården Bygningsdel Tag Taget er udført i tagpap på brædder. Taget har en hældning på 10 grader (jf. tegningerne), og bæres af gitterspær.

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Toldbodgade 5 6000 Kolding 621-142844-005 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug og mulighederne for at opnå besparelser. Energimærkningen udføres

Læs mere

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE

BYGGEPROGRAM NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER. Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE NYT PÆGAGOGISK SERVICECENTER Matrikelnr. 107 E UDARBEJDET AF BRIAN HANSEN FOR VEJLE KOMMUNE Indholdsfortegnelse. 1.0 Bygherren og projektorganisation 1 2.0 Det Aktuelle projekt 2 3.0 Bygningsmæssig status

Læs mere

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION

Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Ved Boldparken EJENDOMS- ADMINISTRATION Frederiksberg, 18. september 2013 Kundenummer 41-898 Direkte telefon +45 39 46 61 41 cra@deas.dk Dato: 12.september 2013 Deltagere: Fra Boldparken: Beboere fra opgang

Læs mere

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet

SkanDek tagelementer. - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer - nye normer for fremtidens byggeri, når det gælder tid, pris og kvalitet SkanDek tagelementer det er størrelsen, der gør det Det er de store ting, man først lægger mærke til, men

Læs mere

PCB på Carl Nielsen Skolen

PCB på Carl Nielsen Skolen Udarbejdet af: OBH Rådg. Ingeniører A/S Agerhatten 25 5220 Odense SØ Sanering af PCB og asbest Carl Nielsen Skolen Fåborg-Midtfyn Kommune Bent Bukh Mobil: 27264792 Mail: bbu@obh-gruppen.dk Rapport udarbejdet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Teknisk Forvaltning Bygningsafdelingen Sagsbehandler: Annette Sia Christiansen Sagsid.: 11/19345 Doc.id.: 93786-11 Holmegårdens Bibliotek, ændret anvendelse 28.03.2011/anc Lokalerne

Læs mere

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson:

Sag: IO99999. Inspektionssted: Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen. Kontaktperson: Sag: Inspektionssted: Kontaktperson: IO99999 Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut Jernholmen 12 2650 Hvidovre Per Hansen Inspektør: Deltog ved besøget: Telefon: Besøg aflagt den: Rapportdato: Jesper

Læs mere

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING

OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENING KVISTGÅRD Deklaration Undertegnede grundejerforening O.F. - Omegnens Fritidshaveforening - deklarerer herved, som ejer af matr. nr. 5 a Munkegårde, Tikøb med virkning for

Læs mere

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt!

Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! lindab ventilation Decentral boligventilation Vi gør det enkelt. Du gør det effektivt! BR10 krav og løsninger Bygningsreglementet BR10, 2013 stiller følgende krav til ventilation: 6.3.1.2. Beboelsesbygninger

Læs mere

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse

Notat. 1. Etablering af den sammenlagte hjemmepleje på én adresse Til: Kopi til: ØKU og KMB MADB og INKR BALLERUP KOMMUNE Dato: 10. juni 2015 E-mail: kcs@balk.dk Kontakt: Karsten Schrøder Sagsid: 82.25.00-P20-2-15 Notat Sammenlægning af Hjemmeplejen på Telegrafvej 4

Læs mere

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI

BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI DANSK BETONFORENING BYGNINGSREGLEMENTET BR08 NYE TILTAG INDENFOR ENERGIMÆRKNING OG TÆTHED AF ET BYGGERI Projektleder, Ingeniør J. C. Sørensen 1 BAGGRUND Ca. 45 % af energiforbruget i Europa anvendes til

Læs mere

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Søndervangsskolen. Projektkatalog. Answers for energy Søndervangsskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3

Læs mere

Kvik-tjek af husets energitilstand

Kvik-tjek af husets energitilstand UDGIVET DECEMBER 2011 Kvik-tjek af husets energitilstand Dette kvik-tjek-skema kan bruges til en hurtig vurdering af, om der er behov for energioptimering af konkrete enfamiliehuse. Du får med skemaet

Læs mere

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S

BBR-nr.: 376-022479 Energimærkning nr.: 917676 Gyldigt 5 år fra: 26-02-2007 Energikonsulent: Søren Funch Jensen Firma: Energi- & Ingeniørgruppen A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Lillegade 2 Postnr./by: 4871 Horbelev BBR-nr.: 376-022479 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-556095 Energimærkning nr.: 200004075 Gyldigt 5 år fra: 19-12-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Clementsvej 1 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-556095 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014

(Bolig 20) Plan, Stueetage 11.11.2014 Jægersborg Allé 150T Plan, Stueetage Jægersborg Allé 150T Tværsnit, Princip Jægersborg Allé 150T Facade mod nord Jægersborg Allé 150T Facade mod syd Jægersborg Allé 150 Facade mod øst Jægersborg Allé 150T

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører

Lys og Energi. Bygningsreglementets energibestemmelser. Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Lys og Energi Bygningsreglementets energibestemmelser Ulla M Thau, civilingeniør, Ph.D. Søren Jensen Rådgivende Ingeniører Bæredygtighed En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende

Læs mere

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger

SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger SPAR PÅ ENERGIEN I DIN BYGNING - nye bygninger Energimærkningsrapport Elme Alle 6 8963 Auning Bygningens energimærke: Gyldig fra 14. december 2012 Til den 14. december 2022. Energimærkningsnummer 310017534

Læs mere

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18

Niels Bohr Bygningen. Infomøde 18. december 2013 13-12-18 Niels Bohr Bygningen Infomøde 18. december 2013 1 Dagsorden Velkomst Præsentation af udbudsform Præsentation af NBB Præsentation af entrepriser Tak for i dag 2 Præsentation af udbudsform Prækvalifikation

Læs mere

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag

Eksempel. ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus. Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTOREJENDOM Teglbygning fra 1938-1950, Gladsaxe Rådhus UDGIVET DECEMBER 2012 Rådhus i røde teglsten og med fladt tag Ombygning og energirenovering af Gladsaxe Rådhus Nænsom

Læs mere

bygherrerådgivning udvalgte referencer

bygherrerådgivning udvalgte referencer bygherrerådgivning udvalgte referencer Hovedbilbliotek og kulturhus Ledøje-Smørrum 1996-1998 Nyt hovedbibliotek med medborger facilitetter. Arkitektgruppen varetog bygherrerådgivningen med blandt andet

Læs mere

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/

VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ VIA University College/ Nybyggeri på Campus Aarhus Nord/ November 2014/ schmidt hammer lassen architects/2014 2/ Hovedidé/ Disponering/ Materialer/ Arealer Arkitektonisk hovedidé Den nye bygning ved VIA

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Bygningen opvarmes med jordvarmeanlæg. Idet bygningen er ny er der ikke noget oplyst varmeforbrug. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hoptrup Hovedgade 60 Postnr./by: 6100 Haderslev BBR-nr.: 510-006065 Energikonsulent: Anders Møller Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution.

Assens Kommune. Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. Assens Kommune Forundersøgelse og vurdering af det tidligere rådhus i Aarup vedr. ombygning til integreret dagsinstitution. 25.09.2009 Assens Kommune Indholdsfortegnelse Forundersøgelse og vurdering Side

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET

BESLUTNINGSOPLÆG FOR FREMTIDIG ORGANISERING AF BYGNINGSOMRÅDET Møde i Universitetsledelsen den 16. november 2009 Punkt 8, bilag 8b: Indstillinger fra bygningssporet om den fremtidige bygningsadministration Beslutningsoplæg for fremtidig organisering på bygningsområdet

Læs mere

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse

Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus. Fase 1 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus Fase 1 Projektbeskrivelse Udarbejdet august 2012 Projektbeskrivelse Omdannelse af Fly Forsamlingshus til tidssvarende kulturhus For at gøre projektet

Læs mere

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010

Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 Ejerforeningen Louisegaarden Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. november, 2010 23. november 2010 Ejerforeningen Louisegaarden, Ekstraordinær generalforsamling Side 1 Loftprojekt Alternativ

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Få overblik over byggeprocessen

Få overblik over byggeprocessen Fra ide til beslutning er den allerførste del af byggeprocessen. Sygehuset eller regionen har konstateret et behov for nybygning eller renovering og går i gang med at undersøge mulighederne. Hvis undersøgelsen

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri

Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Tema om lovliggørelser af sommerhusbyggeri Indledning: Afdeling Byg oplever ofte i kontakten med sommerhusejere, der i en eller anden anledning har et ærinde hos bygningsmyndigheden, at der findes vidt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug. Årlig besparelse i energienheder SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Rolighedsvej 13 Postnr./by: 8963 Auning BBR-nr.: 707-113235 Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug og om muligheder for at reducere

Læs mere

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum

4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 1 af 7 Brandslukning af teknikrum 4. Automatisk rumslukningsanlæg (ARS-anlæg) for teknikrum 4.1. Alment 4.1.1 Beskrivelse Formålet med ARS-anlæg for teknikrum er: Slukke brand i et teknikrum i den i indledende

Læs mere

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse

Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Eksempel på bips 1.000 bygningsdelsbeskrivelse Radiatorer 4.1 Orientering bips B2.410, Basisbeskrivelse VVS er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse gældende for arbejdet. 4.2 Omfang

Læs mere