Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012"

Transkript

1 1

2 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund Konklusion Observationer Overordnet Afløbsrør Brugsvandsrør Boilerrum Fjernvarme Varmerør Radiatorer Gasrør Isolering af rør 2

3 Tomme rør Afspærringsventiler Luftkanaler Anbefalede udbedringer Renovering af faldstammer Diskussion Anbefaling Individuel måling af forbrug Anbefaling Renovering af vandrør Reparation af brugsvandsinstallationer Udskiftning med rustfrie rør Udskiftning med plastrør (rør-i-rør) Udførelse Anbefaling Renovering af varmerør Anbefaling Udskiftning radiatorer Isolering rør BILAG Bilag 1: Individuel måling af forbrug 3

4 Indledning Nærværende rapport omhandler tilstand af alle rørførende installationer i bebyggelsen Søllerød Park, således som det kunne konstateres i februar For at kunne få et overblik over udgifter til vedligeholdelse af rørinstallationer i årene fremover giver rapporten forslag til vedligehold og omlægninger, der indgår overslag på forslagene samt en tidsramme til prioritering. Baggrund Søllerød Park er et byggeri fra Ejerforeningen har i maj 1996 vedtaget Oversigt over arbejde, der udføres for foreningens regning, heri er nævnt følgende rørinstallationer: Tagrender, tagnedløb Afløb, vand, varme, gas samt herunder sanitetsgenstande og armaturer i badeværelser sidste punkt er gældende for de oprindelige badeværelser, ved renovering står ejerne selv for denne vedligehold. Vedligeholdelsen af rørinstallationer har gennem årene været baseret på reparationer, når uheldet var ude. Der er ikke foretaget systematisk vedligehold over årene. Varmerør i jord fra varmecentral til de enkelte blokke er pt. under udskiftning. Der er foretaget en besigtigelse den 15. februar. Besigtigelsen blev foretaget af rådgivende ingeniør Jan Kepny, inspektørerne Glenn Daugaard og Thomas Ottesen deltog. Søllerød Park består af 349 lejligheder. Da rørinstallationerne til alle lejligheder og i alle kældre er af samme alder (enkelte tilslutninger kan være yngre), er der foretaget en repræsentativ besigtigelse omfattede 4 lejligheder og 6-7 kældre. Besigtigelsen omfattede hovedrør og fordelingsrør samt boilerrum, endvidere aftrækskanaler fra lejlighedernes bad og køkken. Varmecentralen, som drives og vedligeholdes af fjernvarmeselskabet EON, blev besigtiget uden registrering. Vaskeriet blev besigtiget inkl. rørføring i krybekælder. Det er ud fra denne besigtigelse, nærværende rapport er affattet. De forslag som fremsættes på brugsvands-rørføringerne til lejligheder (stigstrenge) har som baggrund ønsket om at kunne måle brugsvand til den enkelte lejlighed. 4

5 Observationer Overordnet: Alle rør er fra 1956 og er således 56 år gamle. Normal påregner man en levetid for rørinstallationer på mellem 30 og 50 år, idet brugsvandsrør har en mindre levetid end varmerør, da brugsvandsanlægget er et åbent system, medens varmeanlægget er et lukket system. Det første medfører en tilføring af ilt udefra, medens varmeanlægget ikke normalt får tilført ilt udefra der sammenholdt med rørmateriale, som benyttes i de enkelte anlæg medfører, at korrosion og aflejring er forskellig de to anlægstyper imellem. Typisk vil de første ældningsskader vise sig efter år. Skaderne vil være gennemtæringer af rør og samlinger, typisk vil det være i samlinger at tæringerne først kan konstateres, da godstykkelsen her er som ofte er tyndest. Afløbsrør: I kældre kan konstateres, at faldstammerne er tæret i en grad, så en generel udskiftning må påregnes. Flere steder kan konstateres, at man har udskiftet rør, dels i forbindelse med renovering +09af overliggende badeværelser dels på grund af gennemtæring. Enkelte steder kan konstateres sprængning af muffe-stykker, hvilket kræver udskiftning her og nu. I lejligheder kan man på de strækninger af støbejernsrør, som er synlige konstatere tæring i form af pletvis tæring på rør og tæring-gennemslag i samlinger. Afløb fra håndvask eller køkkenvask er ført i plastikrør. Generelt: Faldstammer kan således konstateres tæret i lejlighed og i kælder. Anbefaling: når man undtager de få steder, hvor rørene er blevet udskiftet, er alle afløbsrør inkl. faldstammer af en alder og tilstand, at de skal påregnes udskiftet indenfor en kort årrække 0-3 år. Det anbefales, at dette igangsættes nu, hvor man stadig kan etape-opdele bebyggelsen. Der er allerede enkelte steder, hvor rørsamlinger akut skal udskiftes. Brugsvandrør: I kældre kan konstateres tæringer i samlinger og bøjninger. Der forventes kalkaflejringer i rør i kældre, da disse kunne konstateres på nedtagne rør fra lejlighed (se nedenfor). 5

6 I lejligheder kan konstateres begyndende tæringer i samlinger. Der kunne på nedtagne rør (for nylig nedtaget i lejlighed i blok 16) konstateres kalkaflejringer, der begrænser rørets aktive tværsnit betydeligt, hvilket vil betyde formindsket vandtryk hos forbrugerne, hvilket på det varme brugsvand medfører øget forbrug på cirkulationspumpe, eventuel udskiftning af pumpe for at holde trykket. Generelt: det kan konstateres, at brugsvandsrørene viser tegn på tæring; kalkaflejring og alderen taget i betragtning anbefales en udskiftning af røranlægget. Måling af vandforbrug: Der er ikke individuelle målere på brugsvand til den enkelte lejlighed. Den individuelle måling umuliggøres i de fleste blokke af røranlæggets opbygning, hvor en stigstreng afgrenes til en lejlighed, hvorfra der ved tapsteder afgrenes til den tilstødende lejlighed. Anbefaling: rørene er i en alder og tilstand, hvor udskiftning må påregnes at skulle foregå indenfor de næste 0-10 år. Dette kan med fordel ske faseopdelt. Den nuværende føring af vandrør i lejlighederne umuliggør individuel måling. Individuel måling vil medføre, at den enkelte beboer kan registrere sit eget forbrug og dermed opnå incitament til at spare på brugsvandet. Det anbefales derfor at stigstrenge og vandrør placeres hensigtsmæssigt for individuel forbrugsmåling. Boilerrum: Boilerrum er placeret i kælderen i hver blok. Her produceres og distribueres varmt brugsvand til blokken. I boilerrum indføres varmeledninger via kanaler i jord til brug for varmtvandsproduktionen endvidere distribueres varme til blokken herfra. Styring af varme foregår via motorventil, som styres via ur. Bestykningen består af: Varmtvandsbeholder: Fabrikat: Størrelse: Årgang: AJVA 1300/1500 liter (størrelse varierer fra blok til blok) (varierer fra blok til blok) Service: serviceres årligt af firmaet RECI sidste gang i

7 Cirkulationspumpe Fabrikat: Smedegaard El Vario type 132 / Grundfos, idet pumperne løbende udskiftes til Grundfos lavenergipumper Styring, varme: Sigmagyr ECO udskiftes løbende med Siemens RVD 140 Afspærringsventiler: udskiftes løbende med kugleventiler (Ballomax) Med en udslamning hvert år forlænges en varmtvandsbeholders levetid betydeligt, normal levetid for en varmtvandsbeholder er år. Pumpers og ventilers levetid forventes at være ca. 10 år, øvrige komponenter har en forventet levetid på ca. 20 år. I hvert boilerrum er der tilsluttet automatisk påfyldning af brugsvand på varmeanlægget via tryk og pumpe. Pumpe: Fabrikat Smedegaard (?) Der måles ikke på påfyldningen, så det kan ikke konstateres, hvor stort vandtabet i varmeanlægget er. Væsentlige dele af boilerrummenes bestykning har således af en alder, hvor deres forventede levetid er overskredet. Varmtvandsbeholderne er af en alder, hvor de normalt Anbefaling: Varmtvandsbeholderne synes at være i en god stand. En forespørgsel hos RECI, som servicerer varmtvandsbeholderne, indikerer, at de kan holde flere år endnu, da de serviceres årligt, hvor længe tør RECI ikke udtale sig om. Dog kan man med fordel udskifte til nye beholdere, idet de vil give en bedre afkøling og dermed bedre økonomi. Derfor anbefales, at man planlægger en løbende udskiftning af varmtvandsbeholdere indenfor en periode af 0-7 år. Automatiske vandpåfyldning jf. AT-s vejledning B.4.8. af september 2007: 2.2. Vandpåfyldning og -aftapning samt udluftning Ved ethvert varmtvandsanlæg skal der findes midler, hvormed der under drift kan påfyldes vand. Hvis kedlens vandpåfyldning tilsluttes permanent til en koldtvandsforsyning, eller hvis trykket i kedlen kan blive højere end vandværkstrykket, skal vandpåfyldningen 7

8 indrettes med afspærringsventil og uden for denne en kontrollerbar kontraventil. Kedler og øvrige anlægsdele skal have aftapningshaner eller -ventiler på de laveste punkter, så fuldstændig tømning er mulig. Der må ikke på noget sted i anlægget monteres armatur med henblik på af tapning af det cirkulerende vand til brugsformål. Det kan ikke umiddelbart konstateres, at de automatiske vandpåfyldningsanlæg har en kontrollerbar kontraventil. Endvidere har man med de nuværende påfyldningsanlæg ikke mulighed for at konstatere eventuelle lækager i rørsystemet, da der ikke foretages måling af, hvor meget der påfyldes. Påfyldes for megen brugsvand, iltes anlægget tilsvarende, hvilket igen giver mulighed for tæring i varmerørene. Ved etablering af vandmålere kan man indkredse, hvor større lækager kan findes. Det anbefales at kontrollerbare kontraventiler og vandmålere monteres i påfyldningsanlæggene. Udskiftning af Smedegaardspumper med Grundfos lavenergipumper fortsættes, udskiftning af styring fra Sigmagyr-ECO til Siemens RVD fortsættes. Fjernvarme: Fjernvarmen produceres af firmaet EON i butiksbygningens kælderetage. EON står for al drift og vedligehold af varmecentralen. Varmerør fra varmecentral føres mellem blokkene i murede kanaler tættest ved husene og derefter i flækkede betonrør. De fleste af disse føringer mellem blokkene har været udskiftet i løbet af 1980 erne. En ny udskiftning (igangsat 2003) foregår løbende. Flere strækninger er nu udskiftet for anden gang. Det kan konstateres, at isoleringen på de nye rør til boilerrum ikke er afsluttet/tilsluttet optimalt alle besigtigede steder. I blok 15 kan konstateres, at der mangler isolering på fjernvarme -indførelsen ca. 40 cm ind i rummet, hvilket medfører, at der er meget varmt netop i dette rum. Tilstanden af fjernvarmerør i kældre kunne ikke konstateres umiddelbart, da der er foretaget udskiftning af fjernvarmerør i jord 2 gange, må levetiden af rørene i kældrene forventes at være begrænset. Der er ikke for nuværende synlige tegn på isolering af tæring Anbefaling: Den fortløbende udskiftning af fjernvarmerørene fortsættes. Varmetabet fra fjernvarmerørene kan mindskes betydeligt, derfor anbefales at isolering af indføring af rør, samt omisolering (til ny standard) af fjernvarmerør i boilerrum inkl. kappeisolering af ventiler udføres straks. 8

9 Varmerør: Varmerør i kældre kan konstateres tærede. Dette ses især i bøjninger og samlinger samt ved afspærringsventiler. Endvidere er flere tilslutninger til stigstrenge blevet udskiftet dels på grund af flytning af radiatorer men især på grund af gennemtæringer. Varmerør til lejligheder er tærede, hvilket kan konstateres i bøjninger og samlinger. Flere steder er rørstykker udskiftet. I lejligheder kan der ikke konstateres tæringer, rør i lejligheder er malede. Flere radiatorer er udskiftede på grund af tæringer i bund radiatorer. Dette indikerer, at rør som føres i vægkanal mv. kan være tjenlige til udskiftning. Anbefaling: Varmerør i kældre udskiftes indenfor en periode af 0-7 år. En fuld udskiftning vil være billigere at foretage end ad hoc reparationsarbejder, der i den sidste ende alligevel vil føre til total udskiftning. Ved en fuld udskiftning vil man kunne få helt nye afgreninger, samt ens afspærringsventiler (kugleventiler). Det anbefales, at der laves en liste til vvs-entreprenørerne over hvilke typer rør, rørsamlinger, ventiler, isoleringstykkelser m.v. man ønsker på anlægget, så man for eksempel undgår de mange forskellige typer afspærringsventiler, der er på anlægget i dag. Radiatorer: Mange radiatorer er blevet udskiftet på grund af tæringer i bund radiator. Der er mange forskellige typer og fabrikater af radiatorer afhængig af beboer og dennes vvs-installatør. På radiatorer er generelt monteret Danfoss termostatventiler, de fleste er af ældre type. Varmemålere er fordampningsmåler type exemper. Anbefaling: I foreningens Oversigt over arbejder, der udføres for foreningens regning står, at reparation/udskiftning af installationer for varme hører ind under de arbejder. Derfor anbefales det, at man ved udskiftning af radiatorer skifter de eksisterende Danfoss termostatventiler ud med en ny model. Nye termostatventiler virker bedre, dvs., regulerer temperaturen mere jævnt og tager bedre hensyn til gratisvarmen (f.eks. solvarme fra solindfald). Gas-rør: 9

10 I kældrene er ført rør for naturgas. Nogle rør er afproppede, andre er aktive og et enkelt sted kan konstateres, at et rørstykke er fjernet. Rør i kældre er oplagt fra byggeriets start og er således år gamle. Disse rør tæres ikke som rør fyldt med mere eller mindre iltet vand. Her er det pakningernes tilstand, der kan være mere eller mindre tætte. Et par steder kunne man svagt lugte gas. HMN kan oplyse, at der 21 lejligheder, der er registreret tilsluttet. HMN kan ikke fortælle om forbruget på det enkelte forbrugssted, men kan oplyse, at alle lejligheder er registreret som havende gaskomfur. Det er de enkelte lejligheder, der direkte afregner med HNM. Det kan ikke konstateres, hvornår rørene sidst blev gennemgået for udsivning/lækage. Derfor henledes opmærksomheden på følgende fra Gasreglementet: Anbefaling: Der er tale om et lille antal aktive tilslutninger til gas svarende til 6% af de 349 lejligheder. Flere af disse aktive tilslutninger forbruger ikke gas. De aktive tilslutninger fordeler sig sådan: 7 blokke med 0 tilslutninger, 6 blokke med hver 1 tilslutning, 3 blokke med 2 tilslutninger og 3 blokke med 3 tilslutninger. Gasrørenes alder og vedligeholdelsen af dem taget i betragtning bør disse gasrør nedlægges. Det anbefales først at få registreret de lejligheder, der aktivt bruger naturgas. 10

11 Isolering af rør: Generelt lever isoleringstykkelserne for varmt brugsvandsrør og varmerør ikke op til de nuværende standarder for samme. medie Konstaterede isoleringstykkelse Nuværende standard Varmt brugsvand 20 mm 40 mm Varmerør, fjernvarme Varmerør, afkøling 40 gr.c mm mm 20 mm 40 mm Flere steder kan konstateres uisolerede rørstykker og manglende isolering ved ventiler. Jf. Energimærkningen fra 2010 og bemærkninger til isoleringen her. Anbefaling: Alle uisolerede rørstykker og manglende isolering ved ventiler bør som minimum isoleres så hurtigt som muligt. Alternativt bør man omisolere til nuværende standard, hvis man bibeholder rør og bedst isolere nye rør til fremtidig standard (2015) i forbindelse med udskiftning af rør. Alle større ventiler på fjernvarme- og varmerør kappeisoleres. Tomme rør, generelt: Nogle steder kan konstateres tomme rør. Især synes flere gasrør inaktive. Anbefaling: Der bør foretages en registrering af, hvor der er rør, som ikke benyttes. De ubenyttede rør demonteres til nærmeste aktive afgrening eller ventil. Den aktive del forsynes med afpropning. Ved udskiftning af rør i kældre reduceres det nye røranlæg tilsvarende. Afspærringsventiler: Det kan konstateres, at de oprindelige ventiler er tjenlige til udskiftning. Der er udskiftet mange af de oprindelige ventiler og der er benyttet flere forskellige typer og fabrikater ventiler, formentlig som følge af, at der har været forskellige VVS-installatører, der har arbejdet på anlæggene. 11

12 Anbefaling: de eksisterende ventiler registreres med typeangivelse og fabrikat. Der bør foretages et kvalificeret valg af den type og det fabrikat, man ønsker på sit anlæg, så alle udefra kommende vvs-entreprenører ved, hvilken ventil, der skal benyttes. Flere af de nye afspærringsventiler er kugleventiler Ballomax medens mange af de nye strengreguleringsventiler er Ballorex fra Broen og STA-D fra Tour&Anderson, alle typer og fabrikater, som kan anbefales. Luftkanaler: Der er aftrækskanaler i køkken og i bad. I nogle lejligheder har beboerne installeret egne fugtstyrede ventilatorer på aftrækskanalen, ligesom der i flere køkkener er monteret emhætter, der afkaster til det fri via facaden. Nogle aftrækskanaler er forsynet med rist andre ikke. Der er ikke kendskab til, at aftrækskanalerne i bygningernes levetid har været renset. Tilstanden synes god. Anbefaling: aftrækskanalerne er skorstene, hvor en del af den varme rumluft på grund af termikken stiger op, der skabes således undertryk i boligen; dette undertryk udlignes ved at udeluft trækker ind gennem de små utætheder, der findes i ydervægge. Det anbefales at rense kanalerne, da mange år uden rensning utvivlsomt har efterladt en del støv og andet i kanalerne. Aftrækskanalerne indgår i den naturlige ventilation af boligerne. 12

13 Anbefalede forbedringer Renovering af faldstammer Da flere faldstammer viser tydelige tegn på tæringer anbefales det, at samtlige faldstammer renoveres inklusive afløbsrør/faldstammer i kældre til tilslutning til kloak. Herunder forstås faldstammer som værende afløbsrør til og med tilslutning til kloak. Der er tre muligheder for renovering, alle 3 muligheder med estimerede levetider, idet metoderne endnu ikke er anvendt i det antal år, som er estimeret. 1. Udskiftning Alle faldstammer nedtages og erstattes af nye. Forventet levetid år, rustfrie faldstammer ca. 100 år. Fordele: Der kan typisk vælges mellem støbejern, rustfrit stål og plastik. Rustfrit stål er mere resistente overfor kemikalier end støbejern. Udskiftning med rustfrit stål estimeret levetid 100 år Alle rør udskiftes, der sidder ikke gamle rør tilbage Mulighed for at ændre faldstammeplaceringer, så de ikke ligge skjulte i vægge Ulemper: Toilet og køkken må undværes i 3-5 uger, hvilket kan medføre genhusninger i udskiftningsperioden, f.eks. ved etablering af pavilloner på p-pladser der skal bankes op for gennemføringer i dæk, hvilket medfører huller i terrazzo-gulv i badeværelser. Da terrazzo-gulv i sig selv fungerer som vådrumsmembran, skal terrazzo-gulve repareres. Har man etableret flisegulv ovenpå terrazzoen skal der ydermere påregnes ødelagte fliser. Faldstammer i vægge kræver at der åbnes ind til faldstammerne, hvilket medfører at vægge skal genetableres med murer, snedker og maler Eventuelle andre følgeskader, der opstår, når man banker hul i dæk 13

14 2. Strømpeforing Ingen faldstammer nedtages. Forventet levetid ca. 100 år. Fordele: Kendt metode i ca 30 år Ingen faldstammer nedtages Kræver ikke hultagning i dæk Ingen særlige følgearbejder Kun ændringer af tilslutninger til faldstammer Ulemper: Alle vandlåse udskiftes til en dimension mindre Renovering med strømpeforing kan vare 1-2 uger for en faldstamme, hvilket kan medføre genhusninger i udskiftningsperioden, f.eks. ved etablering af pavilloner på p-pladser Faldstammens fremtidige dimension er ca. 7 mm mindre end den oprindelige De gamle køkkenfaldstammers placeringer bibeholdes i murene 14

15 3. Relining Ingen faldstammer nedtages Forventet levetid ca. 50 år Fordele: Metoden er kendt siden 90 erne og afprøvet i Sverige og Norge Køkken og toilet kan ikke benyttes i nogle timer over 1-2 dage, hvorved der ikke skal forventes nogen genhusning Ingen faldstammer nedtages Kræver ikke hultagning i dæk Ingen særlige følgearbejder Ulemper: Levetid på ca. 50 år, svarende til støbejernsfaldstammer (som eksisterende) Alle vandlåse udskiftes til en dimension mindre Faldstammens fremtidige dimension er ca. 7 mm mindre end den oprindelige De gamle køkkenfaldstammers placeringer bibeholdes i murene Diskussion : Udskiftning og strømpeforing vil indebære ulemper for beboerne, som i længere eller kortere tid må flytte f.eks. i pavilloner medens faldstammerne renoveres. Dette vil medføre ekstra omkostninger til leje af pavilloner eller genhusning, samt til flytning af møbler fra køkken og toilet/bad. I forhold til relining er den estimerede levetid til gengæld næsten dobbelt så stor. 15

16 Relining har den fordel, at man ikke skal tænke på genhusning. Levetiden er så prisen, da det er den mindste af de 3 nævnte metoder. Placeringen af køkkenfaldstammerne i blokkenes vægge er ikke optimal. Faldstammernes tilstand her er ikke muligt at konstatere, før man har fået afrenset faldstammerne og har foretaget tv-inspektion. Til gengæld vil man med en strømpeforing eller relining ikke skulle åbne ind til faldstammerne, hvorved ekstra-udgift til murer og maler spares. Man bibeholder således den eksisterende placering. Udskiftning vil medføre ekstra-omkostninger til bortskaffelse af ophugget beton og nedtagne faldstammer, samt til murer til reparation af terrazzo-gulve og dækgennemføringer. Økonomisk menes strømpeforing og relining at være en del billigere, da mange følgearbejder, som vil uundgåelige ved udskiftning, falder bort ved disse to metoder. Der er ingen tvivl om, at foretages en renovering af alle faldstamme i løbet af én periode vil der være meget at spare. Den økonomiske overvejelse vil dreje sig om, hvorledes de store økonomiske omkostninger kan fordeles tidsmæssigt. Det anbefales at man sammenholder udgifter til et lån på den totale renovering og udgifterne hertil - med opsparring gennem flere år idet der samtidigt skal gøres opmærksom på, at faldstammernes forventede maksimale levetid på år er nået og gennemtæringer kan konstateres. Ved opsparring over flere år må man forvente, at der kan opstå behov for akutte del-renoveringer og disse må betragtes som ekstra-omkostninger, hvis der vælges strømpeforing eller relining. Genhusningen under Udskiftning og strømpeforing bør gennemtænkes, skal det være pavillonløsningen i hhv. 3-5 uger og 1-2 uger eller anden form for genhusning. Skal man finde genhusning til en hel blok eller svarende til en opdeling af blokkene efter faldstammer. Anbefaling: Hvad enten man vælger udskiftning, strømpeforing eller relining bør arbejdet opdeles i etaper. Opbygningen af faldstammer Det vil være en fordel at foretage renoveringen blok-vis. Vælges Udkiftning bør man sikre genhusning enkelt lejlighed én gang. Der skal foretages prisindhentning på det samlede arbejde, der skal foretages: Rensning (for strømpeforing og relining ) 16

17 Tv-inspektion (for strømpeforing og relining ) Renovering af faldstammer Alle følgeomkostninger (som kan være anseelige) Tv-inspektion efter renovering Individuel måling af forbrug Formålet med lovgivningen om individuel måling af forbrug af el, vand, varme m.v. er at spare på energi- og råstofressourcerne. Med indføringen af individuel måling på varme har det vist sig, at man sparede 20-30%. I september 2010 udgav Erhvervs- og Miljøministeriet rapporten: Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere heri oplyses Der er således en del at spare på vandforbruget (både på koldt og på varmt brugsvand). I Bygge- & Boligstyrelsens Individuel måling af samt Vejledning om individuel måling af el, gas, vand og varme (14. oktober 2010) fremgår, at der ikke stilles krav til individuel måling, men såfremt man renoverer brugsvandsinstallationer generelt gælder: I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere, der måler forbruget af koldt vand. Samme formulering er gældende for varmt forbrugsvand. Anbefaling: Som KE s data viser, er der en potentiel besparelse på ca. 20% af vandforbruget at hente ved at installere målere og ikke kun forberede installering af dem. Det anbefales at installere vandmålere med mulighed for fjernaflæsning i alle lejligheder. 17

18 Renovering af vandrør Der er tydelige tegn på tæring og alderen taget i betragtning bør hele brugsvandsinstallationen udskiftes i lejligheder og kældre. Da der skal sikres mulighed for installering af individuelle målere, skal der tages stilling til placering af brugsvandsrørene. Til bad/toilet på loftplan Typisk føres brugsvandsledningerne op i køkkenskab (se rød cirkel) i en lejlighed og føres ind gennem væg til nabolejligheden (se føring med blåt). Denne føring giver ikke mulighed for at installere individuelle målere Når ny rørføring for brugsvand skal projekteres, skal der tages hensyn til individuel måling. Da de eksisterende vandrør skal fjernes bliver rørnichen under alle omstændigheder åbnet. De nye stigstrenge kan placeres i den samme niche. Afgreningerne ændres, så hver lejlighed får sine fordelerrør. Vandmålere kan dermed placeres i hver sin lejlighed eventuelt i køkkenskab. Rør til toilet/bad på loftplan kan stadig føres under loft 1. sals plan. 18

19 Udskiftning af brugsvandsrør skal koordineres med så få gener for beboerne som muligt. Reparation af brugsvandsinstallation Der er ikke demonteret rørniche i forbindelse med besigtigelsen, så man kan ikke konstatere, om rørenes føring gennem dæk er indstøbte eller i bøsninger. Det kan konstateres, at synlige dækgennemføringer er sket i bøsninger. Er skjulte rørført gennem dæk som indstøbte er det ifølge de nye regler ulovligt at foretage reparationer på indstøbe brugsvandsrør, men ifølge seniorkonsulent Leon Buhl, Teknologisk Institut, vil det være lovligt, såfremt reparationen svarer til den installation, som oprindeligt er lavet. Det vil sige, at reparationen skal udføres med de materialer og metoder, som blev anvendt dengang. Imidlertid forudsætter det, at den oprindelige installation er udført lovligt i forhold til datidens krav. Hvis det ikke er tilfældet, må der i realiteten slet ikke repareres på installationen, som i stedet helt skal udskiftes og bringes op til nutidens standard. Da den oprindelige installation er udført efter datidens krav, er en reparation af indstøbte rør altså ikke mulig. Udskiftningen med rustfrie rør: Fordelen ved de rustfrie rør er den lange holdbar (50-60 år). De nye regler gør skjulte samlinger ulovlige. En udskiftning til rustfrie rør er således, at rørene herunder stigstrengene skal føres synlige i lejlighederne. Dette indebærer en ny placering af stigstrenge eller at rørnicherne kan åbnes enten ved at fjerne beklædningen, så installationerne er synlige i køkkenskabe eller ved at åbne nichen ud til køkkenet eventuel med en oplukkelig side mod køkken. Der skal tages hensyn til de nye vandinstallationer, der allerede er installeret i forbindelse med renoveringer af køkken og/eller bad, så man undgår potentielle rustdannelser. Er der varmforzinkede jernrør og kobberholdigt materiale i samme rørsystem, skal der etableres ionfælder til at adskille dem. Udskiftning med plastrør (rør-i-rør): Med rør-i-rør (pex-rør) kan den nuværende rørniche genanvendes. Gennemføringer i dæk kan foretages, hvor eksisterende rør nedtages. Stigstrenge kan føres separat til hver lejlighed, hvor der installeres mulighed for tilgængelige individuelle vandmålere samt fordeler, hvorfra rør-i-rør føres til betjening af det enkelte tapsted i bad/toilet over dæk. I samme plan som fordeler kan der anvendes Alu-pex eller kobberrør frem til installationer. For at gøre adgang til aflæsning let udefra kan man overveje, om de individuelle målere kan placeres i kælder. 19

20 Fordele ved pex-rør / Alupex (rør-i-rør): De ruster ikke De installeres uden skjulte samlinger Ved lækage kan de udskiftes uden større ulempe for beboerne Godkendt til levnedsmidler (brugsvand betragtes som levnedsmiddel) De kan leveres præisolerede Estimeret levetid 30 år Udførelse: Når udskiftningen skal foregå skal man planlægge det sådan, at vandforsyningen til boligerne opretholdes videst muligt og således, at aflukninger kun sker i nogle timer ad gangen. Det vurderes, at der i nogle få områder kan lægges nye rør, før de eksisterende rør fjernes, men de fleste steder er det nødvendigt at udføre midlertidige installationer til vandforsyning, mens de nye rør udføres i samme placering som de eksisterende. Dette betyder, at der skal foretages en del aflukninger, fordi der ofte skal udføres omkoblinger mellem midlertidige og permanente installationer. Anbefaling: Da alle samlinger skal være synlige (inspektionsbare) vil begge nævnte løsningsmodeller være anvendelige i lejligheder i kældre anbefales rustfire rør eller alu-pex-rør som Uponor s MLC. Vælges synlige rørinstallationer, kan der vælges mellem rustfrie rør eller plastrør som f.eks. Uponor s MLC-system. Vælges skjulte rør skal der vælges rør-i-rør som f,eks. Wirsboe PEX-rør. Uponor MLC 20

21 Wirsbo PEX-rør Renovering af varmerør Der stilles krav til at der ikke må forekomme skjulte samlinger. Derfor er det den samme problematik som for brugsvandsrør, hvad dette angår. Enten skal rørene være synlige eller også skal de udføres i rør-i-rør (pex-rør/alu-pex). Varmerørene er i dag indbygget i en niche i væg ved vinduespartierne endvidere formodes stigstrenge for varme i niche i køkken. 21

22 De eksisterende nicher skal åbnes under alle omstændigheder, så udskiftning af rørene kan foretages. Anbefaling: Der kan på samme måde som for brugsvandsrør vælges mellem synlige eller skjulte rør efter samme princip og rørmaterialer, men for varmtvand. I kældre anbefales rustfrie rør eller alu-pex-rør som Uponor s MLC. Udskiftning kan med fordel foretages i samme omgang som udskiftning af brugsvandsinstallationerne. Udskiftning af radiatorer Der er udskiftet mange radiatorer så der nu forekommer flere typer. Udskiftningerne skyldes tæringer i bunden på de gamle radiatorer. Når der udskiftes varmerør anbefales det, at foretage udskiftning af gamle radiatorer, samt på alle radiatorer overveje at udskifte de eksisterende termostatventiler til nyere model, der regulerer bedre. Isolering af rør Det anbefales at isolere op til standard, såfremt man reparerer på rørsystemerne. Udskiftes rørsystemerne er det et krav at isolere op til standard. Øvrigt: Der er foretaget Energimærkning af BK Consult ApS: 2011 Søllerød Park Energimærkning - afsluttet. Etapedelt opgave med projektering, udbud og tilsyn af CO2- og energieffektivisering, Pt. er varmeanlægget under renovering Energimærkning efterfulgt af etapeopdelt projektering, udbud og tilsyn med energieffektivisering 22

23 bilag bilag 1 Individuel måling af forbrug I henhold til Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme (BEK nr 891 af 09/10/1996): 6Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i enheden. Vejledning om individuel måling af el, gas, vand og varme (14. oktober 2010) i uddrag: 2. Vejledningens område 2.1 Måling Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens og/eller den enkelte bolig- eller erhvervsenheds forbrug af el, gas, vand, varmt vand og varme. Reglerne gælder, uanset om målerne er ejet af et forsyningsselskab eller af bygningens ejer. Målerne skal anvendes til måling af forbruget, således at der kan afregnes efter det registrerede forbrug. Ifølge bekendtgørelsen skal fordelingsmåling forstås således, at i bygninger med flere bolig- eller erhvervsenheder, hvor betaling til forsyningsvirksomheden sker fælles for bygningen, fordeles forbruget mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder efter det forbrug, der er registreret på fordelingsmålerne. Ved afregningsmåling forstås, at den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed betaler direkte til forsyningsvirksomheden efter det målte forbrug. Betaling til forsyningsvirksomheden skal her ske efter det forbrug, der er registreret4 på afregningsmåleren, for så vidt angår den forbrugsafhængige del af betalingen. 23

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013

EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 765-30 Februar 2013 EF Vibehjørnet Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 765-30 Februar 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere

Rapport. Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af. vandmålere Rapport Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere September 2010 Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere Indhold: 1 ARBEJDSGRUPPENS KOMMISSORIUM, SAMMENSÆTNING OG

Læs mere

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013

AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport. Sagsnr. 802-30 November 2013 AB Tvegaarden Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 802-30 November 2013 Indhold 1 Indledning... 3 2 Kort beskrivelse af ejendommen... 4 3 Overordnet konklusion... 5 4 Ejendomsoplysninger... 6 4.1 Kommunale

Læs mere

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport

AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Godthåbsvej 18-20 Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 89030 Februar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport

AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 Fax (+45) 70 26 63 62 AB Uglegården Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 13-30 Juni 2013 Gladsaxevej 104 2860

Læs mere

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken

Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Ibstrupparken III, Smakkegårdsvej 155-209 Tilstandsregistrering Rapport vedrørende tilstandsregistrering Ibstrupparken Rev. nr. Rev. dato Emne 1 30.11.2009 Vedrørende økonomi for hhv. Afløb side 10 og

Læs mere

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB STUBMØLLEGÅRDEN TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB STUBMØLLEGÅRDEN 10/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ

TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ TILSTANDSRAPPORT EF KONGENSGAVEVEJ MARTS 2006 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 2 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 3 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 4 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 5 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER. 5

Læs mere

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.

BYGGETEKNISK RAPPORT Boligforeningen Vesterport, Frederikshavn Afd. 4, Mølleparken Side 101. Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2. Afd. 4, Mølleparken Side 101 Blok L (etape 5) Provst Dreslersvej 46, 2.tv Lille værelse ved altan Bemærkning Kuldebro i lofthjørne samt lodret i ydervæg mod altan. Laveste overfl.temp.: 9,0 0 C (hjørnesamling).

Læs mere

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Ryethave TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Ryethave 11/2010 TILSTANDSRAPPORT & VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

Guide til energiforbedringer af etageboligen

Guide til energiforbedringer af etageboligen Guide til energiforbedringer af etageboligen Indhold Indledning 3 Energimærkning 5 Grønt diplom og regnskab 9 Varmeforsyning 11 Efterisolering 20 Vinduer 28 Ventilation 37 Varmeudgifter 48 Elforbrug 54

Læs mere

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport

AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport A4 arkitekter og ingeniører A/S CVR-nr. 26 48 10 66 Mail@a4.dk www.a4.dk Tel. (+45) 70 26 62 62 AB Rungstedlund Overordnet tilstandsrapport Sagsnr. 9531 Januar 2015 Gladsaxevej 104 2860 Søborg Indhold

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET

GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET GRUNDEJERFORENINGEN FASANVÆNGET Tilstandsvurdering af fjernvarmenet samt opstilling af renoveringsforslag Februar 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Sammenfatning 3. Eksisterende ledningsnet 3.1

Læs mere

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Toftevang 06/2013 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan

Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan I Tilstandsvurdering samt drifts- og vedligeholdelsesplan Forening AB Kongelysvej 18-26 Kongelysvej 2820 Gentofte Udført af: Christian Funch Jensen Per Pedersen Besigtiget: 06.09.2011 NRGi Rådgivning A/S

Læs mere

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN

07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN EF Godthåbs Have 07/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 PETER JAHN & PARTNERE A/S pjp@pjp.dk HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 www.pjp.dk 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne tilstandsrapport

Læs mere

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012

TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 TILSTANDSRAPPORT AB MALTAGADE 15-19 M.FL. JULI 2012 Indhold: Side: 1.0 INDLEDNING. 1 2.0 KORT BESKRIVELSE AF EJENDOMMEN. 1 3.0 OVERORDNET KONKLUSION. 2 4.0 EJENDOMSOPLYSNINGER. 3 4.1 KOMMUNALE OPLYSNINGER.

Læs mere

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej

A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej Andelsboligforeningen Stenvinkel A/B Stenvinkel - Stenvinkelsvej / Grønnehavevej BYGNINGSSYN OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN Rekvirent Andelsboligforeningen Stenvinkel C/O Advodan Strandgade 51 3000 Helsingør

Læs mere

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

EF Philip Smidth TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 EF Philip Smidth 03/2014 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø PETER JAHN & PARTNERE A/S INGENIØRER

Læs mere

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29

Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes Gade 23-29 Juni 2011 Vedligeholdsgennemgang AB Prinsesse Charlottes gade 23 29 Oversigt over forestående renoveringsarbejder mv. Juni 2011 MHV/BM/bb Generelt

Læs mere

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte

E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Vedr.: E/F Jægerhaven, Jægersborgsvej 102-128 2820 Gentofte Matr. nr.: 5 ar, 5 aq, 5æ Vangede By Ejer: E/F Jægerhaven v/cubus Advokaterne Dronningens Tværgade 30, 3. sal 1302 København K 2006 Sag nr.:

Læs mere

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43

Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 Tilstandsvurdering og vedligeholdelsesplan 1380 A/B Oehlenschlægersgade 43 24. februar 2010 Rev 2. 04.05.2010 Udført af: Dan Ørbæk Henriksen og Jørn Nicolaisen Kobbelvænget 72 2700 Brønshøj Telefon 3295

Læs mere

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet.

en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Energihandlingsplan for Frederikshavn Boligforening afd. 8 Munkeparken, Rimmens Allé, 9900 Frederikshavn en hjertevarm og glad bolig, - åben mod verden og ikke helt firkantet. Indhold Indledning... 3 Inddragelse

Læs mere

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6

AB Stenhuggergården TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 AB Stenhuggergården 05/2012 TILSTANDSRAPPORT OG VEDLIGEHOLDELSESPLAN 35 43 10 10 pjp@pjp.dk www.pjp.dk PETER JAHN & PARTNERE A/S HJALMAR BRANTINGS PLADS 6 2100 KØBENHAVN Ø Formål og læsevejledning Denne

Læs mere

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse

Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 INDKALDELSE. Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Til medlemmerne af Den 9. februar 2015 E/F Godthåbs Have 5902/JAH/hb INDKALDELSE Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i E/F Godthåbs Have til afholdelse Tirsdag den 24. februar 2015, kl.

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 3,51 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 17 Adresse: Sletterhagevej 23 Postnr./by: 8240 Risskov BBR-nr.: 751-443404-001 Energikonsulent: Lars Petersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården

Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Vedligeholdelsesplan for ejendommene A/B Korsika- & Milanogården Ejendommene bestående af Korsikagården som er beliggende Korsikavej 2-8, Palermovej 21-27, Milanovej 5, 7A-B og 9, Strandlodsvej 86, 88A-B

Læs mere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere

hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere hold øje med og hold dit hus en vejledning til bygningsejere B Y G G E S K A D E F O N D E N v e d r ø r e n d e B Y G N I N G S F O R N Y E L S E Byggeskadefonden vedrørende Bygningsfornyelse er en selvejende

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 17,08 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 20 Adresse: H.C. Ørsteds Vej 33 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 1879 Frederiksberg C BBR-nr.: 147-132174-003 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere