Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 1.Registreringer & Anbefalinger marts 2012"

Transkript

1 1

2 Den samlede rapport består af 3 dele : Delrapport: 1.Registreringer og anbefalinger -denne- Delrapport: 2. Pris- og Tidsindikation Delrapport: 3. Foto-registrering REGISTRERING INDHOLD Indledning Baggrund Konklusion Observationer Overordnet Afløbsrør Brugsvandsrør Boilerrum Fjernvarme Varmerør Radiatorer Gasrør Isolering af rør 2

3 Tomme rør Afspærringsventiler Luftkanaler Anbefalede udbedringer Renovering af faldstammer Diskussion Anbefaling Individuel måling af forbrug Anbefaling Renovering af vandrør Reparation af brugsvandsinstallationer Udskiftning med rustfrie rør Udskiftning med plastrør (rør-i-rør) Udførelse Anbefaling Renovering af varmerør Anbefaling Udskiftning radiatorer Isolering rør BILAG Bilag 1: Individuel måling af forbrug 3

4 Indledning Nærværende rapport omhandler tilstand af alle rørførende installationer i bebyggelsen Søllerød Park, således som det kunne konstateres i februar For at kunne få et overblik over udgifter til vedligeholdelse af rørinstallationer i årene fremover giver rapporten forslag til vedligehold og omlægninger, der indgår overslag på forslagene samt en tidsramme til prioritering. Baggrund Søllerød Park er et byggeri fra Ejerforeningen har i maj 1996 vedtaget Oversigt over arbejde, der udføres for foreningens regning, heri er nævnt følgende rørinstallationer: Tagrender, tagnedløb Afløb, vand, varme, gas samt herunder sanitetsgenstande og armaturer i badeværelser sidste punkt er gældende for de oprindelige badeværelser, ved renovering står ejerne selv for denne vedligehold. Vedligeholdelsen af rørinstallationer har gennem årene været baseret på reparationer, når uheldet var ude. Der er ikke foretaget systematisk vedligehold over årene. Varmerør i jord fra varmecentral til de enkelte blokke er pt. under udskiftning. Der er foretaget en besigtigelse den 15. februar. Besigtigelsen blev foretaget af rådgivende ingeniør Jan Kepny, inspektørerne Glenn Daugaard og Thomas Ottesen deltog. Søllerød Park består af 349 lejligheder. Da rørinstallationerne til alle lejligheder og i alle kældre er af samme alder (enkelte tilslutninger kan være yngre), er der foretaget en repræsentativ besigtigelse omfattede 4 lejligheder og 6-7 kældre. Besigtigelsen omfattede hovedrør og fordelingsrør samt boilerrum, endvidere aftrækskanaler fra lejlighedernes bad og køkken. Varmecentralen, som drives og vedligeholdes af fjernvarmeselskabet EON, blev besigtiget uden registrering. Vaskeriet blev besigtiget inkl. rørføring i krybekælder. Det er ud fra denne besigtigelse, nærværende rapport er affattet. De forslag som fremsættes på brugsvands-rørføringerne til lejligheder (stigstrenge) har som baggrund ønsket om at kunne måle brugsvand til den enkelte lejlighed. 4

5 Observationer Overordnet: Alle rør er fra 1956 og er således 56 år gamle. Normal påregner man en levetid for rørinstallationer på mellem 30 og 50 år, idet brugsvandsrør har en mindre levetid end varmerør, da brugsvandsanlægget er et åbent system, medens varmeanlægget er et lukket system. Det første medfører en tilføring af ilt udefra, medens varmeanlægget ikke normalt får tilført ilt udefra der sammenholdt med rørmateriale, som benyttes i de enkelte anlæg medfører, at korrosion og aflejring er forskellig de to anlægstyper imellem. Typisk vil de første ældningsskader vise sig efter år. Skaderne vil være gennemtæringer af rør og samlinger, typisk vil det være i samlinger at tæringerne først kan konstateres, da godstykkelsen her er som ofte er tyndest. Afløbsrør: I kældre kan konstateres, at faldstammerne er tæret i en grad, så en generel udskiftning må påregnes. Flere steder kan konstateres, at man har udskiftet rør, dels i forbindelse med renovering +09af overliggende badeværelser dels på grund af gennemtæring. Enkelte steder kan konstateres sprængning af muffe-stykker, hvilket kræver udskiftning her og nu. I lejligheder kan man på de strækninger af støbejernsrør, som er synlige konstatere tæring i form af pletvis tæring på rør og tæring-gennemslag i samlinger. Afløb fra håndvask eller køkkenvask er ført i plastikrør. Generelt: Faldstammer kan således konstateres tæret i lejlighed og i kælder. Anbefaling: når man undtager de få steder, hvor rørene er blevet udskiftet, er alle afløbsrør inkl. faldstammer af en alder og tilstand, at de skal påregnes udskiftet indenfor en kort årrække 0-3 år. Det anbefales, at dette igangsættes nu, hvor man stadig kan etape-opdele bebyggelsen. Der er allerede enkelte steder, hvor rørsamlinger akut skal udskiftes. Brugsvandrør: I kældre kan konstateres tæringer i samlinger og bøjninger. Der forventes kalkaflejringer i rør i kældre, da disse kunne konstateres på nedtagne rør fra lejlighed (se nedenfor). 5

6 I lejligheder kan konstateres begyndende tæringer i samlinger. Der kunne på nedtagne rør (for nylig nedtaget i lejlighed i blok 16) konstateres kalkaflejringer, der begrænser rørets aktive tværsnit betydeligt, hvilket vil betyde formindsket vandtryk hos forbrugerne, hvilket på det varme brugsvand medfører øget forbrug på cirkulationspumpe, eventuel udskiftning af pumpe for at holde trykket. Generelt: det kan konstateres, at brugsvandsrørene viser tegn på tæring; kalkaflejring og alderen taget i betragtning anbefales en udskiftning af røranlægget. Måling af vandforbrug: Der er ikke individuelle målere på brugsvand til den enkelte lejlighed. Den individuelle måling umuliggøres i de fleste blokke af røranlæggets opbygning, hvor en stigstreng afgrenes til en lejlighed, hvorfra der ved tapsteder afgrenes til den tilstødende lejlighed. Anbefaling: rørene er i en alder og tilstand, hvor udskiftning må påregnes at skulle foregå indenfor de næste 0-10 år. Dette kan med fordel ske faseopdelt. Den nuværende føring af vandrør i lejlighederne umuliggør individuel måling. Individuel måling vil medføre, at den enkelte beboer kan registrere sit eget forbrug og dermed opnå incitament til at spare på brugsvandet. Det anbefales derfor at stigstrenge og vandrør placeres hensigtsmæssigt for individuel forbrugsmåling. Boilerrum: Boilerrum er placeret i kælderen i hver blok. Her produceres og distribueres varmt brugsvand til blokken. I boilerrum indføres varmeledninger via kanaler i jord til brug for varmtvandsproduktionen endvidere distribueres varme til blokken herfra. Styring af varme foregår via motorventil, som styres via ur. Bestykningen består af: Varmtvandsbeholder: Fabrikat: Størrelse: Årgang: AJVA 1300/1500 liter (størrelse varierer fra blok til blok) (varierer fra blok til blok) Service: serviceres årligt af firmaet RECI sidste gang i

7 Cirkulationspumpe Fabrikat: Smedegaard El Vario type 132 / Grundfos, idet pumperne løbende udskiftes til Grundfos lavenergipumper Styring, varme: Sigmagyr ECO udskiftes løbende med Siemens RVD 140 Afspærringsventiler: udskiftes løbende med kugleventiler (Ballomax) Med en udslamning hvert år forlænges en varmtvandsbeholders levetid betydeligt, normal levetid for en varmtvandsbeholder er år. Pumpers og ventilers levetid forventes at være ca. 10 år, øvrige komponenter har en forventet levetid på ca. 20 år. I hvert boilerrum er der tilsluttet automatisk påfyldning af brugsvand på varmeanlægget via tryk og pumpe. Pumpe: Fabrikat Smedegaard (?) Der måles ikke på påfyldningen, så det kan ikke konstateres, hvor stort vandtabet i varmeanlægget er. Væsentlige dele af boilerrummenes bestykning har således af en alder, hvor deres forventede levetid er overskredet. Varmtvandsbeholderne er af en alder, hvor de normalt Anbefaling: Varmtvandsbeholderne synes at være i en god stand. En forespørgsel hos RECI, som servicerer varmtvandsbeholderne, indikerer, at de kan holde flere år endnu, da de serviceres årligt, hvor længe tør RECI ikke udtale sig om. Dog kan man med fordel udskifte til nye beholdere, idet de vil give en bedre afkøling og dermed bedre økonomi. Derfor anbefales, at man planlægger en løbende udskiftning af varmtvandsbeholdere indenfor en periode af 0-7 år. Automatiske vandpåfyldning jf. AT-s vejledning B.4.8. af september 2007: 2.2. Vandpåfyldning og -aftapning samt udluftning Ved ethvert varmtvandsanlæg skal der findes midler, hvormed der under drift kan påfyldes vand. Hvis kedlens vandpåfyldning tilsluttes permanent til en koldtvandsforsyning, eller hvis trykket i kedlen kan blive højere end vandværkstrykket, skal vandpåfyldningen 7

8 indrettes med afspærringsventil og uden for denne en kontrollerbar kontraventil. Kedler og øvrige anlægsdele skal have aftapningshaner eller -ventiler på de laveste punkter, så fuldstændig tømning er mulig. Der må ikke på noget sted i anlægget monteres armatur med henblik på af tapning af det cirkulerende vand til brugsformål. Det kan ikke umiddelbart konstateres, at de automatiske vandpåfyldningsanlæg har en kontrollerbar kontraventil. Endvidere har man med de nuværende påfyldningsanlæg ikke mulighed for at konstatere eventuelle lækager i rørsystemet, da der ikke foretages måling af, hvor meget der påfyldes. Påfyldes for megen brugsvand, iltes anlægget tilsvarende, hvilket igen giver mulighed for tæring i varmerørene. Ved etablering af vandmålere kan man indkredse, hvor større lækager kan findes. Det anbefales at kontrollerbare kontraventiler og vandmålere monteres i påfyldningsanlæggene. Udskiftning af Smedegaardspumper med Grundfos lavenergipumper fortsættes, udskiftning af styring fra Sigmagyr-ECO til Siemens RVD fortsættes. Fjernvarme: Fjernvarmen produceres af firmaet EON i butiksbygningens kælderetage. EON står for al drift og vedligehold af varmecentralen. Varmerør fra varmecentral føres mellem blokkene i murede kanaler tættest ved husene og derefter i flækkede betonrør. De fleste af disse føringer mellem blokkene har været udskiftet i løbet af 1980 erne. En ny udskiftning (igangsat 2003) foregår løbende. Flere strækninger er nu udskiftet for anden gang. Det kan konstateres, at isoleringen på de nye rør til boilerrum ikke er afsluttet/tilsluttet optimalt alle besigtigede steder. I blok 15 kan konstateres, at der mangler isolering på fjernvarme -indførelsen ca. 40 cm ind i rummet, hvilket medfører, at der er meget varmt netop i dette rum. Tilstanden af fjernvarmerør i kældre kunne ikke konstateres umiddelbart, da der er foretaget udskiftning af fjernvarmerør i jord 2 gange, må levetiden af rørene i kældrene forventes at være begrænset. Der er ikke for nuværende synlige tegn på isolering af tæring Anbefaling: Den fortløbende udskiftning af fjernvarmerørene fortsættes. Varmetabet fra fjernvarmerørene kan mindskes betydeligt, derfor anbefales at isolering af indføring af rør, samt omisolering (til ny standard) af fjernvarmerør i boilerrum inkl. kappeisolering af ventiler udføres straks. 8

9 Varmerør: Varmerør i kældre kan konstateres tærede. Dette ses især i bøjninger og samlinger samt ved afspærringsventiler. Endvidere er flere tilslutninger til stigstrenge blevet udskiftet dels på grund af flytning af radiatorer men især på grund af gennemtæringer. Varmerør til lejligheder er tærede, hvilket kan konstateres i bøjninger og samlinger. Flere steder er rørstykker udskiftet. I lejligheder kan der ikke konstateres tæringer, rør i lejligheder er malede. Flere radiatorer er udskiftede på grund af tæringer i bund radiatorer. Dette indikerer, at rør som føres i vægkanal mv. kan være tjenlige til udskiftning. Anbefaling: Varmerør i kældre udskiftes indenfor en periode af 0-7 år. En fuld udskiftning vil være billigere at foretage end ad hoc reparationsarbejder, der i den sidste ende alligevel vil føre til total udskiftning. Ved en fuld udskiftning vil man kunne få helt nye afgreninger, samt ens afspærringsventiler (kugleventiler). Det anbefales, at der laves en liste til vvs-entreprenørerne over hvilke typer rør, rørsamlinger, ventiler, isoleringstykkelser m.v. man ønsker på anlægget, så man for eksempel undgår de mange forskellige typer afspærringsventiler, der er på anlægget i dag. Radiatorer: Mange radiatorer er blevet udskiftet på grund af tæringer i bund radiator. Der er mange forskellige typer og fabrikater af radiatorer afhængig af beboer og dennes vvs-installatør. På radiatorer er generelt monteret Danfoss termostatventiler, de fleste er af ældre type. Varmemålere er fordampningsmåler type exemper. Anbefaling: I foreningens Oversigt over arbejder, der udføres for foreningens regning står, at reparation/udskiftning af installationer for varme hører ind under de arbejder. Derfor anbefales det, at man ved udskiftning af radiatorer skifter de eksisterende Danfoss termostatventiler ud med en ny model. Nye termostatventiler virker bedre, dvs., regulerer temperaturen mere jævnt og tager bedre hensyn til gratisvarmen (f.eks. solvarme fra solindfald). Gas-rør: 9

10 I kældrene er ført rør for naturgas. Nogle rør er afproppede, andre er aktive og et enkelt sted kan konstateres, at et rørstykke er fjernet. Rør i kældre er oplagt fra byggeriets start og er således år gamle. Disse rør tæres ikke som rør fyldt med mere eller mindre iltet vand. Her er det pakningernes tilstand, der kan være mere eller mindre tætte. Et par steder kunne man svagt lugte gas. HMN kan oplyse, at der 21 lejligheder, der er registreret tilsluttet. HMN kan ikke fortælle om forbruget på det enkelte forbrugssted, men kan oplyse, at alle lejligheder er registreret som havende gaskomfur. Det er de enkelte lejligheder, der direkte afregner med HNM. Det kan ikke konstateres, hvornår rørene sidst blev gennemgået for udsivning/lækage. Derfor henledes opmærksomheden på følgende fra Gasreglementet: Anbefaling: Der er tale om et lille antal aktive tilslutninger til gas svarende til 6% af de 349 lejligheder. Flere af disse aktive tilslutninger forbruger ikke gas. De aktive tilslutninger fordeler sig sådan: 7 blokke med 0 tilslutninger, 6 blokke med hver 1 tilslutning, 3 blokke med 2 tilslutninger og 3 blokke med 3 tilslutninger. Gasrørenes alder og vedligeholdelsen af dem taget i betragtning bør disse gasrør nedlægges. Det anbefales først at få registreret de lejligheder, der aktivt bruger naturgas. 10

11 Isolering af rør: Generelt lever isoleringstykkelserne for varmt brugsvandsrør og varmerør ikke op til de nuværende standarder for samme. medie Konstaterede isoleringstykkelse Nuværende standard Varmt brugsvand 20 mm 40 mm Varmerør, fjernvarme Varmerør, afkøling 40 gr.c mm mm 20 mm 40 mm Flere steder kan konstateres uisolerede rørstykker og manglende isolering ved ventiler. Jf. Energimærkningen fra 2010 og bemærkninger til isoleringen her. Anbefaling: Alle uisolerede rørstykker og manglende isolering ved ventiler bør som minimum isoleres så hurtigt som muligt. Alternativt bør man omisolere til nuværende standard, hvis man bibeholder rør og bedst isolere nye rør til fremtidig standard (2015) i forbindelse med udskiftning af rør. Alle større ventiler på fjernvarme- og varmerør kappeisoleres. Tomme rør, generelt: Nogle steder kan konstateres tomme rør. Især synes flere gasrør inaktive. Anbefaling: Der bør foretages en registrering af, hvor der er rør, som ikke benyttes. De ubenyttede rør demonteres til nærmeste aktive afgrening eller ventil. Den aktive del forsynes med afpropning. Ved udskiftning af rør i kældre reduceres det nye røranlæg tilsvarende. Afspærringsventiler: Det kan konstateres, at de oprindelige ventiler er tjenlige til udskiftning. Der er udskiftet mange af de oprindelige ventiler og der er benyttet flere forskellige typer og fabrikater ventiler, formentlig som følge af, at der har været forskellige VVS-installatører, der har arbejdet på anlæggene. 11

12 Anbefaling: de eksisterende ventiler registreres med typeangivelse og fabrikat. Der bør foretages et kvalificeret valg af den type og det fabrikat, man ønsker på sit anlæg, så alle udefra kommende vvs-entreprenører ved, hvilken ventil, der skal benyttes. Flere af de nye afspærringsventiler er kugleventiler Ballomax medens mange af de nye strengreguleringsventiler er Ballorex fra Broen og STA-D fra Tour&Anderson, alle typer og fabrikater, som kan anbefales. Luftkanaler: Der er aftrækskanaler i køkken og i bad. I nogle lejligheder har beboerne installeret egne fugtstyrede ventilatorer på aftrækskanalen, ligesom der i flere køkkener er monteret emhætter, der afkaster til det fri via facaden. Nogle aftrækskanaler er forsynet med rist andre ikke. Der er ikke kendskab til, at aftrækskanalerne i bygningernes levetid har været renset. Tilstanden synes god. Anbefaling: aftrækskanalerne er skorstene, hvor en del af den varme rumluft på grund af termikken stiger op, der skabes således undertryk i boligen; dette undertryk udlignes ved at udeluft trækker ind gennem de små utætheder, der findes i ydervægge. Det anbefales at rense kanalerne, da mange år uden rensning utvivlsomt har efterladt en del støv og andet i kanalerne. Aftrækskanalerne indgår i den naturlige ventilation af boligerne. 12

13 Anbefalede forbedringer Renovering af faldstammer Da flere faldstammer viser tydelige tegn på tæringer anbefales det, at samtlige faldstammer renoveres inklusive afløbsrør/faldstammer i kældre til tilslutning til kloak. Herunder forstås faldstammer som værende afløbsrør til og med tilslutning til kloak. Der er tre muligheder for renovering, alle 3 muligheder med estimerede levetider, idet metoderne endnu ikke er anvendt i det antal år, som er estimeret. 1. Udskiftning Alle faldstammer nedtages og erstattes af nye. Forventet levetid år, rustfrie faldstammer ca. 100 år. Fordele: Der kan typisk vælges mellem støbejern, rustfrit stål og plastik. Rustfrit stål er mere resistente overfor kemikalier end støbejern. Udskiftning med rustfrit stål estimeret levetid 100 år Alle rør udskiftes, der sidder ikke gamle rør tilbage Mulighed for at ændre faldstammeplaceringer, så de ikke ligge skjulte i vægge Ulemper: Toilet og køkken må undværes i 3-5 uger, hvilket kan medføre genhusninger i udskiftningsperioden, f.eks. ved etablering af pavilloner på p-pladser der skal bankes op for gennemføringer i dæk, hvilket medfører huller i terrazzo-gulv i badeværelser. Da terrazzo-gulv i sig selv fungerer som vådrumsmembran, skal terrazzo-gulve repareres. Har man etableret flisegulv ovenpå terrazzoen skal der ydermere påregnes ødelagte fliser. Faldstammer i vægge kræver at der åbnes ind til faldstammerne, hvilket medfører at vægge skal genetableres med murer, snedker og maler Eventuelle andre følgeskader, der opstår, når man banker hul i dæk 13

14 2. Strømpeforing Ingen faldstammer nedtages. Forventet levetid ca. 100 år. Fordele: Kendt metode i ca 30 år Ingen faldstammer nedtages Kræver ikke hultagning i dæk Ingen særlige følgearbejder Kun ændringer af tilslutninger til faldstammer Ulemper: Alle vandlåse udskiftes til en dimension mindre Renovering med strømpeforing kan vare 1-2 uger for en faldstamme, hvilket kan medføre genhusninger i udskiftningsperioden, f.eks. ved etablering af pavilloner på p-pladser Faldstammens fremtidige dimension er ca. 7 mm mindre end den oprindelige De gamle køkkenfaldstammers placeringer bibeholdes i murene 14

15 3. Relining Ingen faldstammer nedtages Forventet levetid ca. 50 år Fordele: Metoden er kendt siden 90 erne og afprøvet i Sverige og Norge Køkken og toilet kan ikke benyttes i nogle timer over 1-2 dage, hvorved der ikke skal forventes nogen genhusning Ingen faldstammer nedtages Kræver ikke hultagning i dæk Ingen særlige følgearbejder Ulemper: Levetid på ca. 50 år, svarende til støbejernsfaldstammer (som eksisterende) Alle vandlåse udskiftes til en dimension mindre Faldstammens fremtidige dimension er ca. 7 mm mindre end den oprindelige De gamle køkkenfaldstammers placeringer bibeholdes i murene Diskussion : Udskiftning og strømpeforing vil indebære ulemper for beboerne, som i længere eller kortere tid må flytte f.eks. i pavilloner medens faldstammerne renoveres. Dette vil medføre ekstra omkostninger til leje af pavilloner eller genhusning, samt til flytning af møbler fra køkken og toilet/bad. I forhold til relining er den estimerede levetid til gengæld næsten dobbelt så stor. 15

16 Relining har den fordel, at man ikke skal tænke på genhusning. Levetiden er så prisen, da det er den mindste af de 3 nævnte metoder. Placeringen af køkkenfaldstammerne i blokkenes vægge er ikke optimal. Faldstammernes tilstand her er ikke muligt at konstatere, før man har fået afrenset faldstammerne og har foretaget tv-inspektion. Til gengæld vil man med en strømpeforing eller relining ikke skulle åbne ind til faldstammerne, hvorved ekstra-udgift til murer og maler spares. Man bibeholder således den eksisterende placering. Udskiftning vil medføre ekstra-omkostninger til bortskaffelse af ophugget beton og nedtagne faldstammer, samt til murer til reparation af terrazzo-gulve og dækgennemføringer. Økonomisk menes strømpeforing og relining at være en del billigere, da mange følgearbejder, som vil uundgåelige ved udskiftning, falder bort ved disse to metoder. Der er ingen tvivl om, at foretages en renovering af alle faldstamme i løbet af én periode vil der være meget at spare. Den økonomiske overvejelse vil dreje sig om, hvorledes de store økonomiske omkostninger kan fordeles tidsmæssigt. Det anbefales at man sammenholder udgifter til et lån på den totale renovering og udgifterne hertil - med opsparring gennem flere år idet der samtidigt skal gøres opmærksom på, at faldstammernes forventede maksimale levetid på år er nået og gennemtæringer kan konstateres. Ved opsparring over flere år må man forvente, at der kan opstå behov for akutte del-renoveringer og disse må betragtes som ekstra-omkostninger, hvis der vælges strømpeforing eller relining. Genhusningen under Udskiftning og strømpeforing bør gennemtænkes, skal det være pavillonløsningen i hhv. 3-5 uger og 1-2 uger eller anden form for genhusning. Skal man finde genhusning til en hel blok eller svarende til en opdeling af blokkene efter faldstammer. Anbefaling: Hvad enten man vælger udskiftning, strømpeforing eller relining bør arbejdet opdeles i etaper. Opbygningen af faldstammer Det vil være en fordel at foretage renoveringen blok-vis. Vælges Udkiftning bør man sikre genhusning enkelt lejlighed én gang. Der skal foretages prisindhentning på det samlede arbejde, der skal foretages: Rensning (for strømpeforing og relining ) 16

17 Tv-inspektion (for strømpeforing og relining ) Renovering af faldstammer Alle følgeomkostninger (som kan være anseelige) Tv-inspektion efter renovering Individuel måling af forbrug Formålet med lovgivningen om individuel måling af forbrug af el, vand, varme m.v. er at spare på energi- og råstofressourcerne. Med indføringen af individuel måling på varme har det vist sig, at man sparede 20-30%. I september 2010 udgav Erhvervs- og Miljøministeriet rapporten: Arbejdsgruppe om obligatorisk individuel brug af vandmålere heri oplyses Der er således en del at spare på vandforbruget (både på koldt og på varmt brugsvand). I Bygge- & Boligstyrelsens Individuel måling af samt Vejledning om individuel måling af el, gas, vand og varme (14. oktober 2010) fremgår, at der ikke stilles krav til individuel måling, men såfremt man renoverer brugsvandsinstallationer generelt gælder: I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere, der måler forbruget af koldt vand. Samme formulering er gældende for varmt forbrugsvand. Anbefaling: Som KE s data viser, er der en potentiel besparelse på ca. 20% af vandforbruget at hente ved at installere målere og ikke kun forberede installering af dem. Det anbefales at installere vandmålere med mulighed for fjernaflæsning i alle lejligheder. 17

18 Renovering af vandrør Der er tydelige tegn på tæring og alderen taget i betragtning bør hele brugsvandsinstallationen udskiftes i lejligheder og kældre. Da der skal sikres mulighed for installering af individuelle målere, skal der tages stilling til placering af brugsvandsrørene. Til bad/toilet på loftplan Typisk føres brugsvandsledningerne op i køkkenskab (se rød cirkel) i en lejlighed og føres ind gennem væg til nabolejligheden (se føring med blåt). Denne føring giver ikke mulighed for at installere individuelle målere Når ny rørføring for brugsvand skal projekteres, skal der tages hensyn til individuel måling. Da de eksisterende vandrør skal fjernes bliver rørnichen under alle omstændigheder åbnet. De nye stigstrenge kan placeres i den samme niche. Afgreningerne ændres, så hver lejlighed får sine fordelerrør. Vandmålere kan dermed placeres i hver sin lejlighed eventuelt i køkkenskab. Rør til toilet/bad på loftplan kan stadig føres under loft 1. sals plan. 18

19 Udskiftning af brugsvandsrør skal koordineres med så få gener for beboerne som muligt. Reparation af brugsvandsinstallation Der er ikke demonteret rørniche i forbindelse med besigtigelsen, så man kan ikke konstatere, om rørenes føring gennem dæk er indstøbte eller i bøsninger. Det kan konstateres, at synlige dækgennemføringer er sket i bøsninger. Er skjulte rørført gennem dæk som indstøbte er det ifølge de nye regler ulovligt at foretage reparationer på indstøbe brugsvandsrør, men ifølge seniorkonsulent Leon Buhl, Teknologisk Institut, vil det være lovligt, såfremt reparationen svarer til den installation, som oprindeligt er lavet. Det vil sige, at reparationen skal udføres med de materialer og metoder, som blev anvendt dengang. Imidlertid forudsætter det, at den oprindelige installation er udført lovligt i forhold til datidens krav. Hvis det ikke er tilfældet, må der i realiteten slet ikke repareres på installationen, som i stedet helt skal udskiftes og bringes op til nutidens standard. Da den oprindelige installation er udført efter datidens krav, er en reparation af indstøbte rør altså ikke mulig. Udskiftningen med rustfrie rør: Fordelen ved de rustfrie rør er den lange holdbar (50-60 år). De nye regler gør skjulte samlinger ulovlige. En udskiftning til rustfrie rør er således, at rørene herunder stigstrengene skal føres synlige i lejlighederne. Dette indebærer en ny placering af stigstrenge eller at rørnicherne kan åbnes enten ved at fjerne beklædningen, så installationerne er synlige i køkkenskabe eller ved at åbne nichen ud til køkkenet eventuel med en oplukkelig side mod køkken. Der skal tages hensyn til de nye vandinstallationer, der allerede er installeret i forbindelse med renoveringer af køkken og/eller bad, så man undgår potentielle rustdannelser. Er der varmforzinkede jernrør og kobberholdigt materiale i samme rørsystem, skal der etableres ionfælder til at adskille dem. Udskiftning med plastrør (rør-i-rør): Med rør-i-rør (pex-rør) kan den nuværende rørniche genanvendes. Gennemføringer i dæk kan foretages, hvor eksisterende rør nedtages. Stigstrenge kan føres separat til hver lejlighed, hvor der installeres mulighed for tilgængelige individuelle vandmålere samt fordeler, hvorfra rør-i-rør føres til betjening af det enkelte tapsted i bad/toilet over dæk. I samme plan som fordeler kan der anvendes Alu-pex eller kobberrør frem til installationer. For at gøre adgang til aflæsning let udefra kan man overveje, om de individuelle målere kan placeres i kælder. 19

20 Fordele ved pex-rør / Alupex (rør-i-rør): De ruster ikke De installeres uden skjulte samlinger Ved lækage kan de udskiftes uden større ulempe for beboerne Godkendt til levnedsmidler (brugsvand betragtes som levnedsmiddel) De kan leveres præisolerede Estimeret levetid 30 år Udførelse: Når udskiftningen skal foregå skal man planlægge det sådan, at vandforsyningen til boligerne opretholdes videst muligt og således, at aflukninger kun sker i nogle timer ad gangen. Det vurderes, at der i nogle få områder kan lægges nye rør, før de eksisterende rør fjernes, men de fleste steder er det nødvendigt at udføre midlertidige installationer til vandforsyning, mens de nye rør udføres i samme placering som de eksisterende. Dette betyder, at der skal foretages en del aflukninger, fordi der ofte skal udføres omkoblinger mellem midlertidige og permanente installationer. Anbefaling: Da alle samlinger skal være synlige (inspektionsbare) vil begge nævnte løsningsmodeller være anvendelige i lejligheder i kældre anbefales rustfire rør eller alu-pex-rør som Uponor s MLC. Vælges synlige rørinstallationer, kan der vælges mellem rustfrie rør eller plastrør som f.eks. Uponor s MLC-system. Vælges skjulte rør skal der vælges rør-i-rør som f,eks. Wirsboe PEX-rør. Uponor MLC 20

21 Wirsbo PEX-rør Renovering af varmerør Der stilles krav til at der ikke må forekomme skjulte samlinger. Derfor er det den samme problematik som for brugsvandsrør, hvad dette angår. Enten skal rørene være synlige eller også skal de udføres i rør-i-rør (pex-rør/alu-pex). Varmerørene er i dag indbygget i en niche i væg ved vinduespartierne endvidere formodes stigstrenge for varme i niche i køkken. 21

22 De eksisterende nicher skal åbnes under alle omstændigheder, så udskiftning af rørene kan foretages. Anbefaling: Der kan på samme måde som for brugsvandsrør vælges mellem synlige eller skjulte rør efter samme princip og rørmaterialer, men for varmtvand. I kældre anbefales rustfrie rør eller alu-pex-rør som Uponor s MLC. Udskiftning kan med fordel foretages i samme omgang som udskiftning af brugsvandsinstallationerne. Udskiftning af radiatorer Der er udskiftet mange radiatorer så der nu forekommer flere typer. Udskiftningerne skyldes tæringer i bunden på de gamle radiatorer. Når der udskiftes varmerør anbefales det, at foretage udskiftning af gamle radiatorer, samt på alle radiatorer overveje at udskifte de eksisterende termostatventiler til nyere model, der regulerer bedre. Isolering af rør Det anbefales at isolere op til standard, såfremt man reparerer på rørsystemerne. Udskiftes rørsystemerne er det et krav at isolere op til standard. Øvrigt: Der er foretaget Energimærkning af BK Consult ApS: 2011 Søllerød Park Energimærkning - afsluttet. Etapedelt opgave med projektering, udbud og tilsyn af CO2- og energieffektivisering, Pt. er varmeanlægget under renovering Energimærkning efterfulgt af etapeopdelt projektering, udbud og tilsyn med energieffektivisering 22

23 bilag bilag 1 Individuel måling af forbrug I henhold til Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand og varme (BEK nr 891 af 09/10/1996): 6Stk. 3. I bestående bebyggelse skal der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed forberedes installering af målere til måling af forbruget af koldt vand fra almen vandforsyning i enheden. Vejledning om individuel måling af el, gas, vand og varme (14. oktober 2010) i uddrag: 2. Vejledningens område 2.1 Måling Bekendtgørelsen omfatter målere, der installeres eller er installeret i eller uden for en bygning for at måle bygningens og/eller den enkelte bolig- eller erhvervsenheds forbrug af el, gas, vand, varmt vand og varme. Reglerne gælder, uanset om målerne er ejet af et forsyningsselskab eller af bygningens ejer. Målerne skal anvendes til måling af forbruget, således at der kan afregnes efter det registrerede forbrug. Ifølge bekendtgørelsen skal fordelingsmåling forstås således, at i bygninger med flere bolig- eller erhvervsenheder, hvor betaling til forsyningsvirksomheden sker fælles for bygningen, fordeles forbruget mellem de enkelte bolig- eller erhvervsenheder efter det forbrug, der er registreret på fordelingsmålerne. Ved afregningsmåling forstås, at den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed betaler direkte til forsyningsvirksomheden efter det målte forbrug. Betaling til forsyningsvirksomheden skal her ske efter det forbrug, der er registreret4 på afregningsmåleren, for så vidt angår den forbrugsafhængige del af betalingen. 23

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012

Søllerød Park Registreringsrapport for VVS- og ventilation 2.Pris- og Tids-indikation marts 2012 1 Opsummering Pris-indikation Pris-indikation: Nedenstående er pris-indikationer ikke budgetpriser. De efterfølgende økonomiske vurderinger er baseret på de under hvert afsnit nævnte forudsætninger samt

Læs mere

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36

FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 FAQ - Vandprojekt i E/F Willemoesgade 32-36 Hvad består projektet af? Hvad skal der skiftes/renoveres i de enkelte opgange? Udskiftning af vandforsyningsrør (stigstrenge) og afløbsrør (faldstammer) i ejendommen.

Læs mere

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning

RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND. Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning RENOVERING AF FALDSTAMMER OG BRUGSVAND Alvorlighed og nødvendighed Økonomi og husleje Nyt toilet og bad? Planlægning ALVOR OG NØDVENDIG BRUGSVAND ALVOR OG NØDVENDIGHED FALDSTAMMER Almen tilstand/restlevetid:

Læs mere

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps

Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps Thermwork rådgivende ingeniørfirma aps NOTAT: A/B Ahlefeldt Individuel måling af varmt brugsvand Vurdering af rentabilitet Dato: 19.09.2016 Sagsnr.: 16219 Ejendommens adresse: Nansensgade 41 & Charlotte

Læs mere

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde

E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde E/F Rosagården 1-5, 4000 Roskilde Registrering af rørinstallationer Februar 2016 Norconsult Wessberg A/S Rådgivende ingeniørfirma Herlev Bygade 14 2730 Herlev Rapport Dato 25.02.2016 Sag 157421 Ini LM

Læs mere

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016.

Besigtigelse Der er foretaget besigtigelse af 3 boliger og fællesområder inkl. varmecentraler tirsdag d. 4. april 2016. NOTAT NOTAT NR: 01 Indledende undersøgelser Sag: E/F Vigerslev Engpark VVS-installationer Ejendom: Vigerslevvej 310-344, 2500 Valby Udarbejdet af: Michael D. Andersen Dato: 18.04.2016 Sag nr.: 162251A

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10052 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1. Der er monteret kobberrør i brugsvandsinstallationen før galvaniserede stålrør. (i vandretningen) Pkt.2. Tæring og lille

Læs mere

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen.

Indledning Følgende notat er udfærdiget som en samlet konklusion på undersøgelsesresultaterne af rørsystemerne i afdelingen. NOTAT Sag nr. 11367 Dato 08.06.2012 Vedrørende Vesterport afd. 04 - Mølleparken Int. Jba Vurdering af rørsystemerne Konklusion Flere undersøgelser og vurderinger siden 2010 af afdelingens varme- og vandrør

Læs mere

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013.

Byggesagens samlet varighed forventes at være ca. 40 uger med opstart primo april 2013. Sag nr. 52036 E/F Ibstrupparken III NOTAT vedr. Udskiftning af vandinstallationer Dato: 20.11.2012 Rev. 24.01.2013 Generalforsamling d. 21.03.2013 Indledning Efter besigtigelse af tilfældigt udvalgte boliger,

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704. Fiolstræde 4-6. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 704 Fiolstræde 4-6 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 4-6, 1171

Læs mere

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 740-003550 Energimærkning nr.: 200020254 Gyldigt 5 år fra: 11-09-2009 Energikonsulent: Mads Mikael Nielsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Høghgårdsvej 9A Postnr./by: 8641 Sorring BBR-nr.: 740-003550 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017

Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Krav til opsætning af målere, særligt på det varme vand Ejendomsforeningen Danmark 2017 Hans Henrik Finne 23. November 2017 Konklusionerne fra Det Europæiske Råds møde den 4. februar 2011 understregede,

Læs mere

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan Notat Sag E/F Søllerød Park. Projektnr.. 104723 Projekt Tilstandsvurdering af VVS-installationer Dato 2012-06-21 Emne Notat vedr. tilstandsvurdering af VVS- Initialer EIKR/SJS installationer inkl. vedligeholdsplan

Læs mere

Renovering i og under ejendomme

Renovering i og under ejendomme Renovering i og under ejendomme Rødder i fælles entreprenørkultur Renovering i og under ejendomme Aarsleff Rørteknik er markedsledende i Danmark, når det gælder renovering med strømpeforing i og under

Læs mere

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S

ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S ORIENTERING TIL VVS-INSTALLATØRER fra Aalborg Forsyning Vand A/S Du kan kontakte os på: Aalborg Forsyning vand A/S Sønderbro 53 9000 Aalborg Telefon 7743 9143 Denne folder er udarbejdet august 2006 og

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By.

Lavt forbrug. Højt forbrug. Energimærkningen omfatter ejendommen Usserød Kongevej 87, 2970 Hørsholm, matr.nr. 6bg Usserød By. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Usserød Kongevej 87 Postnr./by: 2970 Hørsholm BBR-nr.: 223-000000 Energikonsulent: Martin Dahl Thomsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma:

Læs mere

Handleplan for Abildgården 2011/2012

Handleplan for Abildgården 2011/2012 Budgetår 2011/2012 Handleplan for Abildgården 2011/2012 Baggrund Handleplanen er et værktøj til at planlægge og få overblik over den nødvendige vedligeholdelse og beboernes eventuelle ønsker til fremtidige

Læs mere

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER

PETER JAHN & PARTNERE A/S - BYGNINGSRÅDGIVERE / ARKITEKTER / INGENIØRER OPDATERET VEDLIGEHOLDELSESPLAN - UDKAST AB Haabet 06.2567.40 Alle beløb er kr. 1.000 og i ultimo 2013 priser og ekskl. moms. Ejendommens løbende driftsudgifter og almindelige løbende vedligeholdelse er

Læs mere

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne

Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne BR 95 og BR-S 98 angiver de overordnede regler Vandnormen og Afløbsnormen Henvisning i BR om at installationer skal udføres i henhold til normerne SBi s anvisninger henvisning i BR om at SBi s anvisninger

Læs mere

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk

Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Cecilie Nielsen mail@cecilienielsen.dk Københavns Energi A/S Varme & Bygas Salg og Service CVR-nr: 1007 3022 Telefon Fax Direkte E-mail Dato Journal nr. +45 3395 3395 +45 3395 2012 +45 3395 3019 lope@ke.dk

Læs mere

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen

Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget. Kristian Kærsgaard Hansen Den gode energirådgivning Varme M3 Anlægget Kristian Kærsgaard Hansen Generelt - Kapitlerne 24-32 og bilagene 20-26 om: - Varmt brugsvand - Varmefordeling - Varmerør - Kedler - Fjernvarme - Fremgangsmåde:

Læs mere

BEBOERINFORMATION. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve

BEBOERINFORMATION. Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve BEBOERINFORMATION Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer samt renovering af badeværelsesgulve D. 5. Januar 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund hvorfor skal rørene skiftes?... 3 Tidsplan - Hvornår

Læs mere

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget 2009-10 Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF),

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE LUFT/VAND VARMEPUMPER UDE LUFTEN INDE- HOLDER ALTID VARME OG VARMEN KAN UDNYTTES MED VARMEPUMPE Luften omkring os indeholder energi fra solen dette er også tilfældet selv

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 07 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016

Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Rønnekrogen 9 Sag nr. 5447 2.0 - Omfangsbeskrivelse VVS d. 11.03.2016 Arbejder omfatter: Arbejdet omfatter: Komplet ny installation for brugsvand tilsluttet eksisterende vandmåler. Komplet nye varmeinstallation

Læs mere

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: SIDE 1 AF 56 Adresse: Vanløse byvej 9 Postnr./by: 2720 Vanløse BBR-nr.: 101-361047-001 Energikonsulent: Jacob Wibroe Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Reparation af VVSinstallationer

Reparation af VVSinstallationer Reparation af VVSinstallationer Temadag vandskader 2010 Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Reparation i Lovgivningen BR08 Normer: DS 439 Vandnormen DS 432 Afløbsnormen DS 469 Varmenormen 1 Reparation

Læs mere

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1

NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. Marts 2016. Tekniske bestemmelser Side 1 NORDBY FJERNVARME A. m. b. A. FJERNVARME TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING Marts 2016 Side 1 Indhold side Gyldighedsområde og definitioner m.v. 3 Etablering af fjernvarmetilslutning 4 Udførelse

Læs mere

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40

Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 Vedligeholdelsesplan 2012 AB Stenhuggergården 03.2127.40 01 - Tag Karakter 2-3 Eftergang af tag Eftergang af inddækninger, taghætter og murværk på tag B 5 25-30 år 5 02 - Kælder og fundament Karakter 3-7

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær Generalforsamling Ekstraordinær Generalforsamling 20. oktober 2015 Ejerforeningen Godthåbs Have www.godthaabshave.dk 2 Dagsorden 1) Valg af dirigent og referent. 2) Supplerende orientering ved bestyrelsen for arbejdet udført

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder. 543 kwh el 10,28 MWh fjernvarme. 11,99 MWh fjernvarme 0,91 MWh fjernvarme SIDE 1 AF 62 Adresse: Byskov Alle 002 Postnr./by: 4200 Slagelse BBR-nr.: 330-017601-001 Energikonsulent: Frank Jensen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy

Lilleåskolen. Projektkatalog. Answers for energy Lilleåskolen Projektkatalog Answers for energy Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 1.1 Forudsætninger... 3 2 Eksisterende forhold... 4 2.1.1 Klimaskærm... 5 2.1.2 Brugsvandsinstallationer... 5 2.1.3 Varmeinstallationer...

Læs mere

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks

BUDGETOVERSIGT. Budgetoversigt. Arbejder der bør udføres inden for de næste 2-5 år. Arbejder der bør udføres straks BUDGETOVERSIGT Peter Jahn & Partnere A/S Hjalmar Brantings Plads 6, 2100 København Ø, tlf.: 35 43 10 10 Sagsnavn: Alléhusene Sags nr. 14.3557.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: 23. april 2014

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Ærøskøbing Fjernvarme A.M.B.A., idet følgende

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Fuglebækvej 14 Postnr./by: 8570 Trustrup BBR-nr.: 707-029382 Energikonsulent: Jørn Stig Jensen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek

Læs mere

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør

Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION. Udskiftning af brugsvandsrør Boligkontoret Århus Afd. 36. Hallssti 19-21 BEBOERINFORMATION Udskiftning af brugsvandsrør Juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel information... 3 Hvad skal der laves, når arbejdet går i gang?.... 3 Hvornår

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1)

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1) BEK nr 563 af 02/06/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 3002/3004-0001

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705. Fiolstr.10,St.K.18. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 705 Fiolstr.10,St.K.18 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Fiolstræde 10 /

Læs mere

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 430-023734 Energimærkning nr.: 200010284 Gyldigt 5 år fra: 29-01-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Åløkken 35 Postnr./by: 5792 Årslev BBR-nr.: 430-023734 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40

VEDLIGEHOLDELSESPLAN. AB Valborghus 03.2095.40 VEDLIGEHOLDELSESPLAN AB Valborghus 03.2095.40 Bygningsdel/foranstaltning 01 - Tag I forbindelse med besigtigelsen den 17. september 2010 vurderes det, at den udførte tagfod ikke er tæt, hvilket medfører

Læs mere

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme

E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme E.ON VARME DANMARK A/S 13. februar 2002 Lendemarke fjernvarme TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra E.ON

Læs mere

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C

Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2. Augustenborggade 21 A, B og C Renovering af hovedføringsveje Langenæshus etape 2 Augustenborggade 21 A, B og C Program Gennemgang af udskiftning af Vandinstallationer i lejligheder og hovedføringsveje ved Steen Berthelsen Gennemgang

Læs mere

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: Energimærkning nr.: Gyldigt 5 år fra: Energikonsulent: Henning Tinggaard Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Snoghøjvej 43 Postnr./by: 7000 Fredericia BBR-nr.: 607-098611 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser.

Læs mere

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det?

Høring om byfornyelse. Byfornyelsen omfatter følgende vedligeholdelsesarbejder: Hvad skal istandsættes i Bjarkeshus? Hvad koster det? HØRING OM BYFORNYELSE BJARKESHUS DECEMBER 2011 / JANUAR 2012 Bjarkesvej 6, Aksel Møllers Have 32 2000 Frederiksberg Høring om byfornyelse Bjarkeshus blev opført i 1918 og trænger til at blive renoveret

Læs mere

Kvarmløse Tølløse Vandværk

Kvarmløse Tølløse Vandværk Betingelser for Kvarmløse Tølløse Vandværk Regnskab 1 af 5 Indhold: Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk Betingelser ved tilslutning til Kvarmløse - Tølløse Vandværk... 2 1. Normer...

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 08 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hågensen JHÅ Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.)

Læs mere

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER

FALKON A/S RÅDGIVENDE INGENIØRER Side 1/5 Byggemødereferat 01 01.01 Deltagere Lars Beck Andersen LBA Finn L. & Davidsen A/S(FLD) Jesper Hauge JH Vicevært EF Solvej Michael Riisbrigh Andersen(ref.) MA Falkon A/S 01.02 Bemærkninger til

Læs mere

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1

Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 Forslag til ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme Bekendtgørelse om individuel måling af el, gas, vand, varme og køling 1 I medfør af 4 A,

Læs mere

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI

REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI REFERAT 22. oktober 2009 Projekt nr. 805016 TWFI PROJEKT : A/B Lindstrand MØDE : Byggemøde nr. 7 EMNE STED : Byggemøde : A/B Lindstrand MØDEDATO : 21.10.2009 DELTAGERE : Jan Andersen Jagtvejens VVS JA

Læs mere

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej

Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Inspirationskatalog for GB20 Rødkælkevej Nedenstående inspirationskatalog med forslag til indsatser baserer sig på besøg på Rødkælkevej den 2. maj med deltagelse af 2 bestyrelsesmedlemmer, teknisk driftsleder

Læs mere

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation

Hovedprojekt. Nydamsparken. Indholdsfortegnelse: Nydamsvej. Ventilation og afløb Ventilation og afløb, Spejlvendt variation 2 4 D 6 8 10 12 C 14 16 Nydamsvej 18 Randersvej 43 41 53 51 49 47 45 55 59 57 65 63 61 G 75 73 71 69 67 H 129 127 125 123 B 121 119 Vorregårds allé 117 115 A Indholdsfortegnelse: Side 1: Side 2: Side 3:

Læs mere

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8

Ejerforeningen Frederiksberg Allé 53/Kochsvej 2 4 Reparation og Vedligehold 1 af 8 1 af 8 Af efterfølgende skemaer er det via figurer og tekst anført, hvor ejerlejlighedsejere skal henvende sig, hvis der opstår en skade i ejerens lejlighed eller på ejendommen fællesarealer. Endvidere

Læs mere

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012.

Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. Tekniske leveringsbestemmelser for Græsted Fjernvarme 2012. 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Græsted Fjernvarme A. m. b. a., i det følgende

Læs mere

Hejrevangens Boligselskab

Hejrevangens Boligselskab Hejrevangens Boligselskab Projektforslag vedr. ændring af blokvarmecentral 28-07-2009 HENRIK LARSEN RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA A/S GODTHÅBSVÆNGET 4 2000 FREDERIKSBERG Telefon 38104204 Telefax 38114204 Projektforslag

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering

Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering Toftlund Fjernvarme A.m.b.a. Østerdalen 3 6520 Toftlund Side 2 16. maj 2006 Indholdsfortegnelse TEKNISKE BESTEMMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 4 ANVENDELSESOMRÅDE

Læs mere

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS

Fjernvarmeunit. Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS Fjernvarmeunit Frem- og returløb KRAV TIL ANBEFALEDE FJERNVARMEUNITS KRAV TIL FJERNVARMEUNITS AffaldVarme Aarhus vurdere fjernvarmeunits til enfamilie-installationer med målerstørrelse Qp 1,5 og Qp 2,5

Læs mere

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder

Årlig. Tilbage- Forslag til forbedring. energienheder SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Helligkorsvej 15A 4000 Roskilde BBR-nr.: 265-039073-001 Ole Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering

Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral. Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Karup Varmeværk & Kølvrå Fjernvarmecentral Tekniske leveringsbestemmelser for fjernvarmelevering Juni 2014 Indhold Gyldighedsområde og definitioner m.v.... 4 Etablering af fjernvarmetilslutning... 5 Udførelse

Læs mere

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER

LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER LAVE VARMEUDGIFTER MED WELLMORE JORD VARMEPUMPER JORDEN GEMMER SOLENS VARME OG VARMEN UDNYTTES MED JORDVARME Når solen skinner om sommeren optages der varme i jorden. Jorden optager ca. halvdelen af den

Læs mere

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug

231.009 kr./år Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 29 Adresse: Peblingevej 21 Postnr./by: Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens varmeudgifter samt de enkelte lejligheders

Læs mere

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget

Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Forklaring til sprogbrug ifm. fjernvarmeanlægget Indhold Fjernvarmeanlæggets opbygning Split, Todelt, Unit Direkte, Indirekte Et-strenget eller To-strenget Brugsvandets opvarmningskilde Brugsvandets opvarmningsform

Læs mere

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by:

Energimærkning. Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: SIDE 1 AF 6 Adresse: Illeborgvej 39 Postnr./by: Resultat 6990 Ulfborg BBR-nr.: 661-183477-001 Energikonsulent: Ole Dammark Knudsen Energimærkning oplyser om bygningens energiforbrug. Mærkningen er lovpligtig

Læs mere

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN

HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN HOLD ØJE MED OG HOLD DIT HUS EN VEJLEDNING TIL BYGNINGSSEJERE SKEMAER TIL BRUG VED EFTERSYN TAGET 1.1 TAGDÆKNING Er der huller i tagdækning fx på grund af afblæste tagsten eller tagplader eller smuldrer

Læs mere

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden

REFERAT. Ekstraordinært afdelingsmøde. Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00. Beboerlokalerne i nr. 108. Dagsorden REFERAT Ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 20. oktober 2015, kl. 19.00 Beboerlokalerne i nr. 108 1. Velkomst Dagsorden 2. Valg af dirigent, referent og stemmeudvalg 3. Afdelingsbestyrelsens forslag

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens. Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 53 Brugsvand og behandlet vand. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 53.1 Forsyningsanlæg - brugsvandsproduktion... 3 53.1.1 Indledning... 3 53.1.2 Generelle principper... 3 53.1.2.1 Brugsvand

Læs mere

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN.

1.2 Ejeren/ejerne af ejendomme, der er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, er i det følgende benævnt FORBRUGEREN. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING ANVENDELSESOMRÅDE 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Filskov Energiselskab, i det følgende benævnt

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hovedgaden 44 Postnr./by: 4622 Havdrup BBR-nr.: 269-018623 Energikonsulent: Jens Larsen Programversion: EK-Pro, Be06 version 4 Firma: Botjek Odense

Læs mere

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A

Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Tekniske bestemmelser for Broager Fjernvarmeselskab A.m.b.A Østergade 21 6310 Broager Indledning Denne vejledning omfatter den del af aftalegrundlaget, som omhandler de tekniske forhold i forbindelse med

Læs mere

Sikring af vandinstallationer

Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Sikring af vandinstallationer Leon Buhl Teknologisk Institut Installation og kalibrering Oversigt Hvordan kan tilbagestrømning opstå. Årsager og eksempler Lovgivning og regler

Læs mere

Udformning af varmtvandsinstallationen

Udformning af varmtvandsinstallationen Udformning af varmtvandsinstallationen Leon Buhl Teknologisk Institut Energi & Klima Installation & Kalibrering Hovedindhold i indlæg Hvor er der kritiske steder i installationen? Indretning af små installationer

Læs mere

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C

Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Sten Ejsing A Rådgivende Ingeniørfirma A/S Skolegade 7 B, 3.tv. 8000 Århus C Ejerforeningen Mejlgade 67-69 VChristian Ratenburg Mejlgade 67 *""- 8000 Århus G Århus den 19.10.99 21219/SHa/ltr Vedr.: Tilstandsvurdering

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8102 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Ulovlige og uautoriserede el-installationer. 2. Ulovlige og uautoriserede vvs-installationer. 3. Defekt faldstamme (revnet og

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1.

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 1 Isolering af rør i udhuse. 9.2 MWh Fjernvarme 2480 kr. 3645 kr. 1. SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: Oplyst varmeforbrug Lærkevej 35A 8882 Fårvang BBR-nr.: 740-003998 Energikonsulent: Jørgen Christensen Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast)

Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) EJERFORENINGEN VALBYGÅRDSVEJ 76, A & B FORMAND LARS SONNE KRISTIANSEN, VALBYGÅRDSVEJ 76 A, 3.TV., 2500 VALBY - TLF. 36 30 35 03 6. marts 2006 Vedligeholdelsesplan (1. Udkast) Indhold Indledning... 2 1.

Læs mere

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20

Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Boligkontoret Fredericia, afd. 318, Ryes Plads Dato: 2014-02-20 Renovering Rev. dato: Version: Sag nr: 07785113A Jour.nr.: KC00343-2-LGJ.xlsm Bygherre: Boligkontoret Fredericia Vesterbrogade 4 7000 Fredericia

Læs mere

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Koppen 1 Postnr./by: SIDE 1 AF 47 Adresse: Koppen 1 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 2990 Nivå BBR-nr.: 210-012079-001 Energikonsulent: Michael Damsted Andersen Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Energimærke. Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by: SIDE 1 AF 11 Adresse: Grønlandsvej 16 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 4700 Næstved BBR-nr.: 370-013927-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling

Læs mere

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-128131 Energimærkning nr.: 200002568 Gyldigt 5 år fra: 30-08-2007 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Hostrups Have 1-29 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-128131 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING 1 Gyldighedsområde og definitioner m.v. 1.1 Tekniske bestemmelser for fjernvarmelevering fra Dybvad Varmeværk a.m.b.a., Jernbanegade 8a, CVR-nr: 40 92 00 13,

Læs mere

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 461-642853 Energimærkning nr.: 200010914 Gyldigt 5 år fra: 25-02-2009 Energikonsulent: Lars Christensen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Guldsmedevænget 41 Postnr./by: 5260 Odense S BBR-nr.: 461-642853 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå

Læs mere

Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen

Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen Afklaringsrapport vedr. styring af varmecentraler A/B Skydebanen......... Dato: 19-08-2016 Indhold 1 Omfang og formål 3 2 Anlæggets opbygning 3 3 Overordnet vurdering af varmecentralens tilstand 3 3.1

Læs mere

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger

Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Undersøgelser i forbindelse med udskiftning af vandledninger Gennemgangen og vurderingen bestod af: Haverne Vandindføringerne Vandinstallation i kældrene Generel vurdering af belægningerne Vandledning

Læs mere

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29

Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701. Bispetorvet 1-3. EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Ingeniørsyn 2013 BYGNING NR. 701 Bispetorvet 1-3 EKJ rådgivende ingeniører as Blegdamsvej 58 2100 København Ø Tlf.: 33 11 14 14 Fax: 33 93 13 29 Side: 1.1 INGENIØRSYN 2013 Adresse: Bispetorvet 1-3, 1167

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7217 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt gulvafløb. 2. Bagfald på gulv i badeværelset. 3. Utætte fuger i badeværelset. 4. Skade ved loft i badeværelset. 5. Eftergivende gulve

Læs mere

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01

Hospitalsenheden Horsens Teknisk afdeling. Tekniske Standarder. Bips nr. 56 Varme. Revision: 2014.07.01 Teknisk afdeling Tekniske Standarder Bips nr. 56 Varme Revision: 2014.07.01 Indholdsfortegnelse 56.1 Varmecentraler/forsyningsanlæg... 3 56.1.1 Indledning... 3 56.1.2 Generelle principper... 3 56.1.3 Installation/udførelse...

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 8

Energimærkning SIDE 1 AF 8 SIDE 1 AF 8 Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Prins Christians Gade 15 8900 Randers 730-016533-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer.

Energimærke. Lavt forbrug. Ved det nuværende pris- og renteniveau kan det ikke betale sig at gennemføre energiforbedringer. SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Laksen 29 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 9480 Løkken BBR-nr.: 860-031901 Energikonsulent: Bertel Jespersen Programversion: EK-Pro, Be06 version

Læs mere

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk

Om- og tilbygning af enfamiliehus, Gasse Høje 9, Skærbæk 5.1 VVS-arbejder Kap.-side : 3.1-1 Entreprenørens ydelser Entreprisen omfatter alle omtalte arbejder og leverancer fuldt færdige til drift og regulativ opfyldte, såfremt de ikke udtrykkeligt er krævet

Læs mere

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering

Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering Tekniske bestemmelser for fjernvarme levering For Tørring Kraftvarmeværk A.m.b.A Gældende fra januar 2015. Tekniske bestemmelser Side 1 Tekniske bestemmelser INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING... 3 TEKNISKE

Læs mere

Lavt forbrug. Højt forbrug

Lavt forbrug. Højt forbrug SIDE 1 AF 8 Adresse: Hvidsværmervej 112 Postnr./by: 2610 Rødovre BBR-nr.: 175-027351-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser, fordeling af ejendommens

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug

Energimærke. Lavt forbrug SIDE 1 AF 7 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Sydkajen 2 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 3600 Frederikssund BBR-nr.: 250-006341 Energikonsulent: Ole Søndergaard Programversion: EK-Pro, Be06

Læs mere

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.

TEKNISKE BESTEMMELSER FOR FJERNVARMELEVERING. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2. ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m. INDHOLDSFORTEGNELSE Side INDLEDNING 2 ANVENDELSESOMRÅDE 3 1. Gyldighedsområde og definitioner m.v 3 TILSLUTNINGSBESTEMMELSER 3 2. Etablering af fjernvarmetilslutning 6 INSTALLATIONSBESTEMMELSER 8 3. Udførelse

Læs mere

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200012749 Gyldigt 5 år fra: 22-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S

BBR-nr.: 851-000000 Energimærkning nr.: 200012749 Gyldigt 5 år fra: 22-04-2009 Energikonsulent: Willy Guldbæk Karlsen Firma: OBH Ingeniørservice A/S SIDE 1 AF 5 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Præstemarken 41 Postnr./by: 9000 Aalborg BBR-nr.: 851-000000 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00.

Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Beboermøde i AB Amagerbro Tirsdag den 20. maj 2014, kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden byder velkommen 3. Gennemgang af tilstandsrapport/vedligeholdelsesplan v/ firmaet A4 4. Økonomi

Læs mere

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by:

Energimærke. Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: SIDE 1 AF 9 Adresse: Dr. Lassens Gade 7 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8900 Randers C BBR-nr.: 730-009955-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne for at opnå besparelser,

Læs mere

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el

Energimærke. Lavt forbrug. Årlig besparelse i energienheder. 3 MWh Fjernvarme, 1752 kwh el SIDE 1 AF 6 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Skolegade 43 Postnr./by: Oplyst varmeforbrug 8600 Silkeborg BBR-nr.: 740-014451 Energikonsulent: Peter Mailund Thomsen Programversion: EK-Pro,

Læs mere

Energimærkning SIDE 1 AF 23

Energimærkning SIDE 1 AF 23 SIDE 1 AF 23 Energimærkning for følgende ejendom: Adresse: Postnr./by: BBR-nr.: Herluf Trolles Vej 158 5220 Odense SØ 461-689760-001 Energimærkningen oplyser om ejendommens energiforbrug, mulighederne

Læs mere

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme

Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: Økonomisk oversigt over budgetramme Sagsnavn: Egilsgade 2-20/Islands Brygge 25-27/Gunløgsgade 1-19/Isafjordsgade 6-8 Sags nr.: 08.2810.60 Økonomisk oversigt over budgetramme Dato: Pos. Bygningsdel Tekst Udskiftning af tagflader, herunder

Læs mere

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as

Tjek dit forbrug. fjernvarme. vand. Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as Tjek dit forbrug el fjernvarme vand Energi Fyn Fjernvarme Fyn A/S Vandcenter Syd as God idé at aflæse dine målere Denne bog er en stor hjælp, hvis du vil have styr på dit forbrug af el, vand og varme.

Læs mere