TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Jytte Boller, Mathias Grøning, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Flytning af Udvalgets maj-og augustmøde Generel 8 tilladelse til Københavns Lufthavne A/S Tømningregulativer Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle Ansøgning om 6 m bred overkørsel, Apeldoorn Alle Ansøgning om 9 meter bred overkørsel til ejendommen Kirstinehøj 56B Frigivelse af midler til udskiftning af materiel Handlingsplan for klimakommune Bom på bagsti - Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning Frieslandsvej Forslag til vejkendelse Opklassificering af Præstefælledvej - Grundejerforeningen Grønnehave Udvidelse af parkeringszone - Finderupvej Eventuelt

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/3750 Sagsansvarlig: hmy.tf A) Projekt Ny Amagerbrogade. B) Region Hovedstadens workshop vedrørende letbaneforbindelse til lufthavnen. C) Miljøtilsynsberetning D) Skadessag. E) Af tidsmæssige årsager har formanden meddelt 8-tilladelse til P-plads ved Metroen. F) Af tidsmæssige årsager har formanden meddelt tilladelse til at etablere en overkørsel til P4 ved Metroen (Den Blå Planet). G) Orientering om tiltag på busområdet. H) Orientering, Kastrup Øst (intet bilag). I) Modernisering af Kastruplundgade, status (intet bilag). J) Orientering om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 (intet bilag). K) Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til kære til Landsretten af fogedrettens afgørelse af 6. december 2012 om pålæg af flere parkeringsafgifter for samme parkering (intet bilag). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget - at meddelelserne tages til efterretning 2

4 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Meddelelse til TMU om Ny Amagerbrogade projekt /13 2 Åben Notat om Region Hovedstadens worshop vedr. letbaneforbindelse /13 til Lufthavnen 3 Åben Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 2012.pdf /13 4 Åben Notat til TMU vedr. skadesag /13 5 Åben 8 - tilladelse /13 6 Åben Ansøgning om ny overkørsel /13 7 Åben Kortbilag A pdf.pdf /13 8 Åben Billede af eksisterende nabo overkørsel.jpg /13 9 Åben Notat om bustrafik /13 Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Flytning af Udvalgets maj-og augustmøde Sagsnr.: 13/8712 Sagsansvarlig: hmy.tf Da Udvalgsmedlemmer er forhindret i at deltage i Udvalgets møde den 16. maj 2013 (budgetmødet) indstiller Forvaltningen, at møderne flyttes. Tilsvarende indstiller Forvaltningen, at mødetidspunktet den 29. august 2013 flyttes til kl INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at Udvalgets budgetmøde afholdes onsdag den 22. maj 2013, kl at Udvalgets augustmøde afholdes den 29. august 2013, kl /BGR Udvalgets møde i maj afholdes fredag den 24. maj 2013, kl Udvalgets møde i august afholdes onsdag den 28. august 2013 kl

6 3. Generel 8 tilladelse til Københavns Lufthavne A/S Sagsnr.: 13/379 Sagsansvarlig: skb.tf Teknisk Forvaltning har vurderet, at der er mulighed for at give en generel tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til det bygge- og anlægsarbejde, der normalt forekommer på Københavns Lufthavns A/S område i Kastrup. Tilladelsen er en fornyelse af en lignende tilladelse gældende i perioden 16. april april UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2009 udpegede Region Hovedstaden ejendommene i Københavns Lufthavne A/S som muligt forurenede og en del af ejendommene er samtidig beliggende i offentligt indsatsområde. Bygge- og anlægsarbejde inden for et sådan område kræver en tilladelse, jf. Jordforureningslovens 8 stk. 2. Københavns Lufthavne A/S har haft en generel 8 tilladelse til at udføre bestemte typer bygge- og anlægsarbejder i perioden 16. april april I Københavns Lufthavn foretages mange mindre bygge- og anlægsarbejder, der ligner hinanden, og håndteringen af projekterne er forholdsvis ens. Det drejer sig om akutte anlægsarbejder i relation til lufthavnens drift og sikkerhed samt bygge- og anlægsarbejder, hvor der genereres op til 1000 tons overskudsjord. Teknisk Forvaltning har vurderet, at der kan gives en fornyelse af den generelle tilladelse efter Jordforureningens 8 til sådanne projekter på Københavns Lufthavns areal i Kastrup. I tilladelsen stilles der vilkår til gravearbejdet, jordhåndteringen og det miljøtekniske tilsyn. Teknisk Forvaltning har desuden stillet vilkår om, hvilke typer bygge- og anlægsarbejder, der kan reguleres i henhold til en generel 8 tilladelse. Den generelle 8 tilladelse gælder 3 år regnet fra godkendelsen. Tilladelsen er gældende på følgende matrikler: matr. nr. 87a Tømmerup By, Tårnby, og 130a, 130 b, 130c, 130e, 130f, 130g, 130h, 130l, 130p og Maglebylille By, Tårnby, 124 Maglebylille By, Kastrup, 31 Kgs. Små Enge, Tårnby, 16 Skelgårde, Tårnby, 6a Viberup By, Tårnby, 39a Ullerup By Tårnby, 65a Kastrup By, Kastrup Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning vurderer, at bygge- og anlægsarbejdet kan udføres uden fare for grundvandet. HØRING Den generelle 8 tilladelse er sendt i høring hos Region Hovedstaden. Efterfølgende sendes tilladelsen i høring hos ansøger, Københavns Lufthavne A/S. 5

7 LOVGRUNDLAG Tilladelsen gives i henhold til 8 stk. 2 i Jordforureningsloven, lov nr af 14. december INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles en fornyet generel tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til Københavns Lufthavne A/S, om at udføre bygge- og anlægsarbejde på følgende matrikler beliggende på Københavns Lufthavns område: Matr. nr. 87a Tømmerup By, Tårnby, og 130a, 130 b, 130c, 130e, 130f, 130g, 130h, 130l, 130p og Maglebylille By, Tårnby, 124 Maglebylille By, Kastrup, 31 Kgs. Små Enge, Tårnby, 16 Skelgårde, Tårnby, 6a Viberup By, Tårnby, 39a Ullerup By Tårnby, 65a Kastrup By, Kastrup Tårnby Kommune. Tilladelsen gælder 3 år regnet fra godkendelsen. - at Teknisk Forvaltning bemyndiges til fremover at give tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i henhold til Jordforureningslovens 8 i lufthavnen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 8 Københavns Lufthavne A/S /13 2 Åben UDKAST Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i Københavns /13 Lufthavne A/S i henhold til Jordforureningslovens 8 Indstillingen tiltrådt, idet Forvaltningens bemyndigelse også gælder i 3 år. 6

8 4. Tømningregulativer Sagsnr.: 12/7983 Sagsansvarlig: fly.tf Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2012 at igangsætte udarbejdelse af forslag til tømningsregulativer for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke for husspildevand. Teknisk Forvaltning har udarbejdet regulativer for de 2 tømningsordninger. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at tømningsregulativerne sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tømningsregulativernes ikrafttrædelse er den 1. januar Som led i udarbejdelsen af tømningsregulativer, har Teknik- og Miljøudvalget den 24. januar 2013 besluttet, at tømningsordningen organisatorisk skal udskilles til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Det betyder, at forsyningsselskabet varetager ordningerne, og hvis forsyningsselskabet ønsker driften af ordningerne helt eller delvist varetaget af en privat aktør, vil forsyningsselskabet være forpligtet til at iagttage udbudsreglerne. Regulativerne tager udgangspunkt i, at tømningsordningerne organisatorisk er udskilt til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, og som varetager ordningen, mens Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaver i relation til ordningerne. Regulativerne beskriver grundejernes rettigheder og pligter i relation til tømning, adgangsforhold m.m.. Tømningsregulativet for bundfældningstanke fastsætter, at bundfældningstanke skal tømmes 1 gang årligt ved helårsboliger og 1 gang hvert andet år ved fritidshuse. Tømningsfrekvensen svarer til Miljøministeriets anbefaling på området. Der er mulighed for bestilling af ekstra tømning. Tømningsregulativet for samletanke fastsætter, at samletanke tømmes efter behov og inden de er fyldte. Ejeren har derfor ansvaret for og pligt til selv at bestille en tømning efter regulativets bestemmelser. Som supplement til regulativerne udarbejder Teknisk Forvaltning en serviceaftale mellem Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S med krav til serviceniveau mellem forsyningsselskabet og grundejer i relation til forsyningsselskabets varetagelse af tømningsordningerne. Serviceaftalen bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt til endelig godkendelse. 7

9 Når regulativerne er endelig godkendt skal de offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside. Regulativerne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. HØRING Regulativforslagene er blevet udarbejdet i samråd med TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Herudover skal regulativforslagene ikke i høring. LOVGRUNDLAG Indførelse af og fastsættelse af forskrifter for tømningsordninger for samletanke og bundfældningstank sker med hjemmel i henholdsvis 47 stk. 1 og 48 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. nr af om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.) ØKONOMI Tømningsordningerne skal økonomisk hvile i sig selv. Forsyningsselskabet forelægger det årlige regnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Takster fastsættes af forsyningsselskabet og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige godkendelse af takstblad. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at de udarbejdede regulativer for tømningsordning for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tømningsregulativ for bundfældningstanke /13 2 Åben Tømningsregulativ for samletanke /13 3 Åben Valg af model for tømningsordning /13 4 Åben Igangsætning af tømningsregulativer /13 Indstillingen tiltrådt, idet der i regulativerne for samlings- og bundfældningstanke indføjes følgende bestemmelse: Akuttømning kan rekvireres hos TÅRNBYForsyning Spildevand A/S. Takster for tømning fremgår af Selskabets hjemmeside. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 8

10 5. Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle Sagsnr.: 13/7975 Sagsansvarlig: mad.tf FDF Korsvejen, Gemmas Alle 100, ansøger om tilladelse til at afholde Korsvejsmarked 2013, lørdag den 1. juni 2013, på området ud for Tårnby Stadion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Korsvejsmarkedet har siden 2008 været afholdt på det ansøgte kørebaneareal fra Gemmas Alle 36 i øst til bommen ud for stadion i vest på Gemmas Alle samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej. Der henvises til parkering for kræmmere/gæster følgende steder: Løjtegårdsskolens 2 skolegårde, parkeringspladserne ved institutionen Gemmas Alle 36, plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Amagerhallen samt Gemmas Alle vest for bommen til Englandsvej. Øvrige områder er åbne parkeringsarealer. Gemmas Alle er kommunevej, hvorfor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. Gemmas Alle er lukket permanent for gennemkørende biler ud for stadion, dog med adgang for cyklister og fodgængere. Løjtegårdsskolen og institutionen på Gemmas Alle 36 er positive for en gentagelse af markedet. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler en gentagelse og oplyser, at de har registreret sportsaktivitet på stadion den pågældende dag kl Kommunalbestyrelsens Sekretariat er forespurgt om udlån af en del af parken til Legeland mm. Herfra er ingen indvendinger mod en gentagelse i Forvaltningen anbefaler, at strækningen fra Gemmas Alle 36 til bommen ud for stadion samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej afspærres til Korsvejsmarked 2013 fra 31/ kl. 18 til 1/ kl. 22. Forvaltningen anbefaler de ansøgte steder til parkering, som er identiske med dem, der var parkeringsarealer til markederne i Der ansøges i år om tilladelse til ophængning af 4 stk. bannere med placering som ved Sundhedsugen. Forvaltningen anbefaler ikke ophængning af bannere, da det vil kunne skabe præcedens for andre arrangementer. LOVGRUNDLAG Vejlovens 102 (Lov om offentlige veje, Lov nr. 893 af ) 9

11 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til Korsvejsmarked 2013 på strækningen fra Gemmas Alle 36 og til bommen ud for stadion samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej på de af forvaltningen anførte vilkår i forslag til tilladelse - at der ikke meddeles tilladelse til ophængning af bannere. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om afholdelse af Korsvejsmarked /13 2 Åben Kort over hele området Korsvejsmarked og parkering /13 3 Åben Korsvejsmarked 2013, Forslag til tilladelse /13 Indstillingen tiltrådt. 10

12 6. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, Apeldoorn Alle 10 Sagsnr.: 13/5035 Sagsansvarlig: mad.tf Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om etablering af 6 m bred privat overkørsel i forbindelse med opførelse af godkendt nybyggeri på ejendommen, Apeldoorn Alle 10. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen er, at der ønskes etableret en parkeringsplads syd for garagen, hvorfor en overkørsel på 5 m vurderes ikke være tilstrækkelig. Apeldoorn Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter beliggende i den vestlige del af kommunen. Området er dækket af Lokalplan 43 som foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler på egen parcel. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 a 3 meters bredde til hver ejendom. En eventuel tilladelse til etablering af en ekstra overkørsel vil ikke påvirke mulighederne for kantstensparkering i væsentligt omfang i nærområdet. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 6 meter overkørsel til ejendommen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om etablering af overkørsel i forbindelse med /13 nybyggeri. 2 Åben Tegning over overkørsel /13 3 Åben Kort, 6 m overkørsel Apeldoorn Alle /13 11

13 Indstillingen tiltrådt, idet eksisterende overkørsel nedlægges. 12

14 7. Ansøgning om 9 meter bred overkørsel til ejendommen Kirstinehøj 56B Sagsnr.: 13/4164 Sagsansvarlig: mad.tf Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af 9 meter bred overkørsel i forbindelse med godkendt nybyggeri af erhvervsejendom på ejendommen, Kirstinehøj 56B. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kirstinehøj er en privat fællesvej i et erhvervsområde Teknisk Forvaltning vurderer, at en bred overkørsel er nødvendig for at tilgodese svingradius for store køretøjer. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (lov nr af ) INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 9 meter bred overkørsel /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tegning over indkørsel og overkørsel, Kirstinehøj 56B /13 2 Åben Kort med overkørsel Kirstinehøj 56B /13 3 Åben Word- Ansøgning om overkørsel /13 Indstillingen tiltrådt. 13

15 8. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2013 Sagsnr.: 13/5189 Sagsansvarlig: sfa.tf Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til udskiftning af materiel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De i 2013 budgetterede kr. til udskiftning af materiel søges frigivet. Materiellet er lagt ind i rullende udskiftningsplaner af hensyn til driftssikkerheden samt driftsøkonomi og bør derfor udskiftes. Der henvises til bilpolitik, godkendt i ØKONOMI Anslået beløb Vogn 5 fra Lastbil til vejafdelingen Vogn 7 fra Lastbil til gartnerafdelingen Vogn 17 fra Vicevært bil VVS, Ejendomme Vogn 22 fra Hjemmeplejen til borgerbesøg Vogn 31 fra Hjemmeplejen til borgerbesøg Vogn 42 fra traktor, som bla. bruges til vinterbekæmpelse I alt Lastbilerne sendes i nationalt udbud. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, - at, der frigives kr. på konto nr , til udskiftning af materiel i henhold til fortegnelse. 14

16 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilpolitik /13 2 Åben Oversigt over materielanskaffelser 2013.pdf /13 Indstillingen tiltrådt. Bilpolitikken opdateres. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget. 15

17 9. Handlingsplan for klimakommune Sagsnr.: 13/4759 Sagsansvarlig: hts.tf Tårnby Kommune har den 1. juni 2010 underskrevet klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), og har dermed forpligtet sig til at udarbejde en årlig handlingsplan. Teknisk Forvaltning indstiller Klimahandlingsplan for til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Handlingsplanen beskriver på hvilke områder, hvordan og hvornår, kommunen skal nå de opstillede mål i klimakommuneaftalen. Den vedtagne klimahandlingsplan fremsendes til Danmarks Naturfredningsforening og offentliggøres på hjemmesiden. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, - at Handlingsplan for klimakommune 2013 og 2014 godkendes../bgr BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handlingsplan /13 2 Åben Klimaaftale med DN.pdf /13 3 Åben Organisering af ambassadører /13 4 Åben Fokus på klima/energi på daginstitutionsområdet /13 Indstillingen tiltrådt, dog tager Udvalget endelig stilling til organiseringen af klimaambassadører på et senere tidspunkt. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 16

18 10. Bom på bagsti - Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge Sagsnr.: 13/762 Sagsansvarlig: swi.tf Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge ansøger om tilladelse til at opsætte en bom på bagstien mellem Børkop Alle og Hadsten Alle. Bommen skal kunne passeres af fodgængere og cyklister. Teknisk Forvaltning indstiller det ansøgte til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge ønsker at minimere kørsel på bagstien, hvilket begrundes i et ønske om at minimere gener fra opkørte materialer i svinget ved Snoghøj Alle 51. Teknisk Forvaltning har anmodet Københavns Politi, Tårnby Brandvæsen og renovatøren Marius Pedersen om udtalelser i sagen. Københavns Politi har givet deres samtykke. Tårnby Brandvæsen kræver, at bommen skal kunne lukkes op, enten ved at være ulåst, eller oplåselig med én af deres nøgler. Marius Pedersen vurderer, at en lukning kan være uhensigtsmæssig med hensyn til afhentning af skrald. Marius Petersen udtaler også, at såfremt alle beboere sætter deres skraldestativer ud til vejen, og ikke anvender stien, så ser de ingen problemer i at stien lukkes i den ene ende. Teknisk Forvaltning ser intet vejteknisk, trafikalt eller trafiksikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. LOVGRUNDLAG I henhold til Privatvejslovens 57, stk. 1 skal vejmyndigheden og politiet give samtykke til forandringer på en privat fællesvej/-sti. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der gives offentligretlig tilladelse til opsætning af bom på bagsti som ansøgt. Tilladelsen betinges af, at bommen etableres med et for Tårnby Brandvæsen oplukkeligt nøglesystem eller uden lås. /BGR 17

19 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben GF Løjtegårdsvænge - bagsti.pdf /13 2 Åben GF Løjtegårdsvænge søger om opsætning af spærrebom /13 3 Åben Samtykke fra Politiet - GF Løjtegårdsvænge /13 4 Åben Svar fra Renovationen - GF Løjtegårdsvænge /13 5 Åben Svar fra Beredskabet - GF Løjtegårdsvænge /13 Indstillingen tiltrådt. 18

20 11. Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning Sagsnr.: 13/8279 Sagsansvarlig: sfa.tf Efter beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 21. februar har Teknisk Forvaltning ladet udføre rumlestriber på kørebanen ved rundkørsel på Kongelundsvej. Efter etablering af striberne har Teknisk Forvaltning modtaget 2 klager over vejstøj. På samme møde ønskede udvalget, at Teknisk Forvaltning undersøgte mulighederne for at forbedre belysningen over rundkørslen ved at samle armaturerne over rundkørslen (lysekronemodel). Teknisk Forvaltning anbefaler, at rumlestriberne fastholdes, og at der opsættes en lysekrone-belysning af rundkørslen ved Oliefabriksvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget udlagt 4 felter med rumlestriber på Kongelundsvej i uge 7 dette år. De nye felter er standardfelter, som de ses mange andre steder i landet. Rumlestriberne er anlagt med det formål at få bilisterne til at overholde fartgrænserne og gøre dem opmærksomme på rundkørslen, som enkelte bilister helt har overset og derfor påkørt. Teknisk Forvaltning bad et anerkendt vejmarkeringsfirma udlægge striberne for at være sikre på, at de blev lagt ordentligt. Efter udlægning af de nye rumleriller, modtog Teknisk Forvaltning hurtigt 2 klager over, at støjen fra de nye felter er uudholdelig, forhindrer nattesøvn og medfører et betragteligt fald i naboejendommenes handelsværdi. Teknisk Forvaltning har på baggrund af klagerne foretaget besigtigelse af forholdene, herunder foretaget en simpel lydniveau-måling (retningsgivende). Det blev konstateret, at lydniveauet opfattelsesmæssigt svarer til øvrige lignende felter. Dog måske lidt skarpere formodentlig på grund af at striberne er nyetableret. Ved lytning 50 m fra felterne kunne der ikke konstateres en entydig støjemission fra felterne, dvs den øvrige trafik overdøvede støjen. Ved normal trafikbelastning vil felterne ret hurtigt blive slidt til. Teknisk Forvaltning anbefaler, at rumlestriberne fastholdes, og at man holder udviklingen under observation. En støjmåling hos klager vil ikke entydigt kunne fastlægge, hvor meget striberne bidrager med i forhold til den øvrige støj f. eks. motorstøj ved acceleration. 19

21 Teknisk Forvaltning har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalgets ønske undersøgt prisniveauet for en ringkrone belysningsløsning over rundkørsler i Københavns Kommune. Denne løsning med 4 større ICON armaturer fra Louis Poulsen med kviksølv lamper koster ca ,- kr. Teknisk Forvaltning anbefaler i tråd med vejreglernes anbefalinger at etablere en ringkronebelysning for at forbedre belysningen over rundkørslen samt markeringen af denne. Teknisk Forvaltning anbefaler dog, at man tilpasser den Tårnby Kommunes armaturvalg og brug af LED, da kviksølvlamper er en forældet teknologi. Prisen for en sådan løsning er dog ikke kendt. LOVGRUNDLAG Der findes i dag intet lovgrundlag som dækker problemstillingen entydigt. Miljøministeriets vejledende støjgrænser er ikke baseret på punkt støj, idet de er bygget op om gennemsnitsværdier. ØKONOMI Fjernelse af rumlestriberne er relativ billigt og kan gøres inden for eksisterende budget. Etablering af ringkronebelysning over rundkørslen vil kunne afholdes indenfor budgettet for trafiksikkerhed. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at rumlestriberne fastholdes, idet en vis nedslidning må forventes. - at ringkronebelysning etableres indenfor en maksimum ramme på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klage over Rumlestriber Kongelundsvej /13 2 Åben Klage over rumlestriber, Kongelundsvej /13 3 Åben Københanvs Kommune ringkroner /13 4 Åben Kopi af mail /13 5 Åben Riller_underskrift.pdf /13 6 Åben VS: Rumleriller på kongelundsvej /13 Indstillingen tiltrådt. Den eksisterende belysning bibeholdes, så vidt det er muligt. 20

22 12. Frieslandsvej Forslag til vejkendelse Sagsnr.: 12/9894 Sagsansvarlig: swi.tf Teknisk Forvaltning har modtaget et ønske om at få udarbejdet en vejkendelse for Frieslandsvej for fordeling af udgifter ved fremtidig vedligeholdelse af vejen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har afholdt vejsyn på Frieslandsvej på baggrund af en henvendelse fra en grundejer. Ved vejsynet blev der ikke konstateret et akut behov for reparation, men denne ene grundejer udtrykte ønske om, at kommunen udarbejder en kendelse for fremtidig vedligeholdelse, da de to berørte grundejere ikke er enige om, fordeling af udgifterne og udførelsen af vedligeholdelsen. Frieslandsvej er en privat fællesvej i landzone. Udgifterne til vedligeholdelse af vejene fordeles, efter de vejberettigedes brug af vejen. Forvaltningen har vurderet, at de i forslag til kendelse nævnte grundejere, er eneste vejberettigede. Alle ejendomme har en anvendelse som Skovplantningsområde ved Kongelunden i BBR. Forvaltningen har baseret fordelingen af udgifterne ud fra det under vejsynet oplyste. HØRING Enhver der kan blive berørt af den påtænkte beslutning, skal gøres bekendt med indholdet af denne, samt oplyses om muligheden for indsigelse og ændringsforslag med en frist på minimum 3 uger. Den endelige kendelse med eventuelle indsigelser behandles herefter i Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget er Privatvejslovens INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at de af kendelsen berørte grundejere tilskrives om at kendelse agtes afsagt samt indsigelsesfrist herfor i henhold til Privatvejsloven. - at forslag til kendelse med fordeling af udgifter godkendes. 21

23 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til kendelse - Frieslandsvej /13 2 Åben Protokol - vejsyn Frieslandsvej d /13 3 Åben Frieslandsvej pdf /13 Indstillingen tiltrådt. 22

24 13. Opklassificering af Præstefælledvej - Grundejerforeningen Grønnehave Sagsnr.: 13/384 Sagsansvarlig: swi.tf Grundejerforeningen Grønnevænge har fremsendt ansøgning om opklassificering af den private fællesvej Præstefælledvej til offentlig vej, subsidiært at kommunen bekoster en asfaltering af Præstefælledvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Grønnehave søger om at status for Præstefælledvej fra Brønderslev Alle til Hjallerup Alle ændres fra privat fællesvej til en kommunal så strækningen opnår samme status som fordelingsvejene Munkebjergvej og Brønderslev Alle. Subsidiært ønskes det, at Tårnby Kommune bekoster en ny asfaltering af vejen indenfor de nærmeste år. Tårnby Kommune skal jævnligt vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig. Spørgsmålet om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde til eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere private fællesveje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Præstefælledvej anvendes på denne strækning overvejende til færdsel, der har ærinde til eller betjener ejendomme ved vejen, eller er lokaltrafik, da vejen indgår i et afgrænset net af flere private fællesveje. Af kommunale formål er Præstefælledvej adgangsgivende til en daginstitution beliggende Præstefælledvej 98, som er medlem af Grundejerforeningen Grønnehave. Til sammenligning er Munkebjergvej og Brønderslev Alle begge gennemkørende veje med forbindelse til større trafikveje og kommunale formål. Kommunen kan bestemme, at andre brugere af private fællesveje skal deltage i udgifterne til vedligeholdelsen af en privat fællesvej. Dette kræver for det første, at en samlet istandsættelse af den/de private fællesveje er påbudt af kommunen, hvilket ikke er tilfældet her. For det andet kræver det, at denne benyttelse i særlig grad medfører slid på vejen. For at der kan være tale om særligt slid, skal den pågældende grundejers brug af vejen omfatte trafik af en anden karakter eller sammensætning end trafikken til de tilgrænsende ejendomme og den øvrige gennemgående almene trafik. Dette vurderes ikke at være tilfældet på Præstefælledvej. Tårnby Kommune har ikke hjemmel i lovgivningen til at bekoste en istandsættelse af en privat fællesvej. 23

25 Grundejere, kan anmode en kommune om at optage en vej som offentlig, hvis en trafiktælling viser, at 50 % og derover er gennemkørende motortrafik. Kommunen skal i sådan et tilfælde enten sørge for at nedbringe den gennemkørende motortrafiktrafik til under 50 % eller overtage vejen som offentlig. Teknisk Forvaltning vurderer, at en sådan trafiktælling vil belyse, hvorvidt denne del af Præstefælledvej kan sammenlignes med Munkebjergvej og Brønderslev Alle, og altså benyttes af megen uvedkommende trafik. Teknisk Forvaltning har ved brev af 10. januar 2013 oplyst grundejerforeningen Grønnehave om reglerne herom. Ved Grundejerforeningens ansøgning har man ikke tilkendegivet, at man ønsker at få den gennemkørende trafik belyst. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget er: - Privatvejslovens 58 vedrørende trafiktælling og kommunens overtagelse af en privat fællesvej. - Privatvejslovens 52, stk. 1 vedrørende fordeling af udgifter til istandsættelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles afslag på at opklassificere Præstefælledvej til offentlig vej - at der meddeles afslag på at bekoste udlægning af nyt slidlag på - Præstefælledvej /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben GF Grønnehave - svar på brev vedr. opklassificering af /13 Præstefælledvej 2 Åben GF Grønnehave ansøger om overtagelse af Præstefælledvej til /13 kommunevej 3 Åben GF Grønnehave og Præstefælledvej.pdf /13 4 Åben GF Grønnehave præciserer ansøgning /13 Indstillingen tiltrådt. 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Børne- og Skoleudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 10. september 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Allan S. Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej

Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig vedligeholdelse af den private fællesvej, Sygehusvej Dato 10. februar 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12597-17 Side 1/7 Afgørelse af Faxe Kommunes afgørelse af 10. oktober 2014 om istandsættelse og fremtidig

Læs mere

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland Dato 25. februar 2015 Sagsbehandler Ivan Skaaning Hansen Mail ih5@vd.dk Telefon 7244 3112 Dokument 14/17548-5 Side 1/5 Varde Kommunes afgørelse af 17. november 2014 om sten langs vejene i Jegum Ferieland

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 13. marts 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 13. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. januar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 9. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Arne Hansen, Camilla Schwalbe,

Læs mere

Regulativ TØMNINGSORDNING

Regulativ TØMNINGSORDNING Egedal Kommune Regulativ for TØMNINGSORDNING for samletanke til husspildevand i Egedal Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 DEFINITION OG ANVENDELSE... 3 2 NYE TANKE... 3 3 EKSISTERENDE TANKE... 4 4 TØMNINGSORDNINGEN...

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. juni 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 3. september 2012 12/06521 BETALING FOR VEJBELYSNING Vejdirektoratet har behandlet din klage af 21. juni 2012, hvor du som formand for foreningen klager over Kommunens

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 7. august 2013 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke for husspildevand i Lemvig Kommune Lemvig Kommune har indført en fælles, obligatorisk tømningsordning for bundfældningstanke, idet afløbsinstallationernes renseeffektivitet

Læs mere

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej.

I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens beslutning af 24. april 2012 1 om ekspropriation til etablering af en cykelsti langs T vej. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 19. april 2013 12/06000-25 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 EKSPROPRIATION TIL ETABLERING AF CYKELSTI I jeres brev af 5. juni 2012 har I klaget over Kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke.

Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune. Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. Statsforvaltningens brev af 21. januar 2010 til Aabenraa Kommune Sagsid.: 09/41712 Tømning af hustanke. 21-01- 2010 Denne sag drejer sig om Aabenraa Kommunes administration af kommunens Regulativ for kontrol

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. august 2012 12/05626 BET. FOR VEJBELYS. Vejdirektoratet har behandlet din klage af 29. maj 2012 over Kommunens afgørelse af 22. maj 2012 vedrørende betaling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 24. september 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod,

Læs mere

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP

BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP BORGERFORENING FOR ALLESØ, NÆSBYHOVED BROBY, SKOVS HØJRUP OG KIRKENDRUP NOTAT AF 14. SEPTEMBER 2011 ANBEFALINGER TIL FORBEDRING AF TRAFIKFORHOLD I FIRKANTEN BELDRINGEVEJ, BOGENSEVEJ, STÆREHUSVEJ OG SØHUSVEJ

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON. 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 11. september 2013 09/10096-39 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 Randers Kommune Miljø og teknik Veje og trafik Laksetorvet 8900 Randers AFGØRELSE AF KLAGEN

Læs mere

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14

Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr. 05.02.01-G01-1-14 Dato 18. maj 2015 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon 7244 3065 Dokument 15/05824-6 Side 1/5 Afgørelse af klage over udgiftsfordeling til anlæg af privat fællesvej kommunens sagsnr.

Læs mere

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune

Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Regulativ for tømning af bundfældningstanke i Nyborg Kommune Januar 2014 Indhold 1. Formål... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Gyldighedsområde... 3 4. Definitioner... 3 5. Tilslutningspligt... 3 6. Tømning af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. marts 2013 12/12512 AFGØRELSE OM FORHOLD VEDR. CARPORT PÅ GADE Vejdirektoratet har behandlet klage af 31. oktober 2012 fra dig som ejer af ejendommen B gade

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 5. marts 2014 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til.

Vejdirektoratets afgørelse Vi kan ikke tage stilling til din klage, fordi K Kommune ikke har truffet en afgørelse, som vi kan tage stilling til. DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. august 2008 08/05640 KOMMUNENS MANGLENDE UDSKILLELSE AF OFFENTLIG VEJ I MATRIKLEN Hvornår er en vej en offentlig vej? Om udskillelse af en offentlig vej i matriklen.

Læs mere

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune

Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke i Ringkøbing- Skjern Kommune Teknik og Forsyning April 2007 Regulativ for bundfældningstanke i Ringkøbing-Skjern Kommune Side 1 I N D H O L D S F O

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S.

Halsnæs Kommune har overdraget drift og administration af tømningsordningen til Halsnæs Kommunale Forsyning A/S. Halsnæs Kommune Regulativ for tømningsordning for bundfældningstanke 1 Formål Tømningsordningen indføres primært af miljømæssige hensyn, for at sikre, at bundfældningstanke i Halsnæs Kommune bliver kontrolleret

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. juni 2013 13/05850-2 Ivan Skaaning Hansen ih5@vd.dk 7244 3112 NEDKLASSIFICERING AF KOMMUNEVEJE Kommunen har i mail af 4. april 2013 stillet Vejdirektoratet en

Læs mere

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL

EKSPROPRIATIONSPROTOKOL EKSPROPRIATIONSPROTOKOL -------------------------------------------------------- Cykelsti Allingåbro - Ørsted: Side 1-8 -------------------------------------------------------- Norddjurs Kommune påtænker

Læs mere

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk

S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk S. Riber Kristensen, Dalby Bygade 42, 5380 Dalby. Tlf. 65 34 11 01. riber@privat.dk Til Kerteminde Kommune att. Kent Stephensen Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Dato: 19.02.2008. Bemærkninger til planforslaget

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 3. april 2013 Mødetidspunkt: 10:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet.

kommunen ikke vil videreformidle dokumentation for L s timeforbrug og kørsel der kræves betaling (fra L s side) til at få udleveret materialet. Dato 5. marts 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/17766-13 Side 1/5 Medd. klager, at afgør. er lovlig I brev af 3. december 2014 har F klaget over Sorø

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet

Redegørelse om fordeling af vejbidrag ved anlæg af Ny Absalonsvej og Hærvejsstien i byudviklingsområdet Aarhus Ryhavevej 7 8210 Aarhus V 7733 2121 www.le34.dk Thomas Normann Asmussen +45 7733 2106 D +45 3163 9206 M TNA@le34.dk 19. august 2015 Projekt: 1504348 Dokument: D15-150090 Side 1 af 7 Redegørelse

Læs mere

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig

Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 20. januar 2015 Lokalplan 992, Boliger Onsholtgårdsvej - Endelig Endelig vedtagelse af forslag til lokalplan nr. 992, Område syd for

Læs mere

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden

Udvalg for Anlæg og Miljø. Dagsorden Forside 88 Dagsorden Møde tirsdag den 21. april 2015, kl. 14.00 Forvaltning for Anlæg og Miljøs mødelokale Medlemmer Mille Søvndal Pedersen (IA) Formand Poul Hansen (supp. for Justus Hansen (D) Allan Pertti

Læs mere

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5).

Ansøger og ejer vil blive underrettet om evt. klage (Planlovens 60, stk. 5). EDC Danebo Aabybro Morten Grauholm Lang mola@edc.dk Plan Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Lise Overby Nørgård Direkte 7257 7367 lio@jammerbugt.dk

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER. DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet. * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10. BESLUTNINGER Det Regionale Samarbejdsudvalg vedrørende Psykologområdet DET REGIONALE SAMARBEJDSUDVALG vedrørende Psykologområdet * Der afholdes formøde for politikere kl. 9.00-10.00 * Der afholdes formøde

Læs mere

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter

Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter April 2013 Forskrift for udførelse af midlertidige bygge- og anlægsaktiviteter Formål Formålet med denne forskrift er at begrænse gener

Læs mere

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014

Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg. 25. februar 2014 Mona og John Harder Anebjergvej 22 8600 Silkeborg 25. februar 2014 Afgørelse om, at markvej/sti ved Anebjergvej 22, Gl. Laven, 8600 Silkeborg, skal være åben for offentligheden og påbud om fjernelse af

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007

REGULATIV. for. udførelse af overkørsler. Hørsholm Kommune. Gældende fra 29. oktober 2007 REGULATIV for udførelse af overkørsler i Hørsholm Kommune Gældende fra 29. oktober 2007 Indledning Under henvisning til lov om offentlige veje og lov om private fællesveje bestemmes herved, at overkørsler

Læs mere

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen?

Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Kan vi ikke bare undvære lys på vejen? Hvorfor kan kommunen ikke fortsætte med at betale for vejbelysningen som hidtil? Holbæk Kommune og alle andre offentlige myndigheder kan kun påtage sig en udgift, hvis der er hjemmel i loven, dvs. hvis

Læs mere

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen

Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form [...] over Gladsaxe Kommune af 2. juni 2003 elvarme i gulv i badeværelse Nævnsformand, professor, cand.jur. Christen Boye Jacobsen Næstformand,

Læs mere

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3.

Favrskov Kommunes afgørelse af 2. maj 2010 indeholder ikke en klagevejledning, jf. vejlovens 1 4, stk. 3. Dato 26. august 2015 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 15/00207-23 Side 1/5 Byggelinje, Bøgevej 37 Favrskov Kommunes sagsnr. 710-2014-58978 Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...]

Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen beliggende [...] Advokathuset Kongevejen 54 Att. advokat Ole Conradsen Kongevejen 54 2840 Holte Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over afslag på ansøgning om dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen

Læs mere

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener

Politik. Således godkendt af bestyrelsen på bestyrelsesmødet den 3. december 2008. Forretningsordener Boligforening Side 1 af 7 06-11-2014 Politik Mødevirksomhed. Det skal være interessant og givende at deltage i foreningens liv, både på møder og som medlem af en bestyrelse. Der skal være noget for Hovedet.

Læs mere

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 32 TORSDAG DEN 2. APRIL 2009, KL. 15.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Teknik- og Miljøudvalget 2. april 2009 Side: 2 Fraværende: Til

Læs mere

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak

Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Halsnæs Kommune tilslutningsbidrag til offentlig kloak Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Halsnæs Kommune ikke har handlet ulovligt ved at opkræve det fulde tilslutningsbidrag ved offentlig

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling.

Irene Jessen og Kristian Jacobsen benytter den private fællesvej, som vejadgang til deres ejendom Åbøllingvej 3, 6683 Føvling. TEKNIK & MILJØ Vej & trafik Dato: 10-06-2013 Sagsnr.: 12/13699 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejenkom.dk EAN-nr.: 5798005410157 NOTAT Åbøllingvej

Læs mere

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej

Søndermarken 8 mfl., 6670 Holsted. Kendelse om drift og vedligehold af privat fællesvej TEKNIK & MILJØ Vej & park Dato: 30-12-2014 Sagsnr.: 13/45122 Kontaktperson: Carsten Wagner Sørensen Dir. tlf.: 7996 6212 Fax: 7539 3444 E-mail: cws@vejen.dk EAN-nr.: 5798005410157 Kendelse Søndermarken

Læs mere

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården

Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården 1 Beretning 2014 Grundejerforeningen Strandgården A. Vedligeholdelse 1. Asfaltarbejder 2014 Endelig blev det udførte arbejde med hjørnet af Brovej/Lopholmen færdiggjort tilfredsstilende. Ligeledes blev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder

Ordinært møde. Dato 3. december 2009. Tid 15:00. Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Stedfortræder Referat Teknisk Udvalg Ordinært møde Dato 3. december 2009 Tid 15:00 Sted Fasanvej 1, udvalgslokalet NB. Fraværende Hans Rex Christensen Stedfortræder Medlemmer Jens Hedegaard Kristensen (A) - Formand

Læs mere

Teknik- og Bygningsudvalget

Teknik- og Bygningsudvalget 17. oktober 2013 Teknik- og Bygningsudvalget Referat Møde: 17. oktober 2013 kl. 17:00 Sted: Mødelokale 2D / Svedala, Rådhuset, Ishøj Store Torv 20, etage 2, 2635 Ishøj Side 1 af 10 Pkt. Side Åbne dagsordenspunkter

Læs mere

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden

Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond. Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Vedtægt for Ikast Brande Kommunes Parkeringsfond Retningslinier for anlæg af parkeringspladser og administrations af parkeringsfonden Ikast Brande Kommune 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål og anvendelsesområde

Læs mere

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588

Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020. Assersvej 12 A-D. Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Tillæg nr. 4 til Spildevandsplan 2012-2020 Assersvej 12 A-D Dato: 19. november 2013 Sags nr. 820-2013-54588 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Procedure for vedtagelse af tillæg til spildevandsplan... 3 2.

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 27. April 2005 via Magistraten Tlf. Nr.: 8940 2246 Jour. nr.: Ref.: BGS/MAAK

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Knud Pedersen Jernbanegade 20 4690 Haslev Nævnet har modtaget klagen den 28. januar 2010. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

INDSTILLING OG BESLUTNING

INDSTILLING OG BESLUTNING Som opfølgning på Evaluering af lokaludvalg i København fra august 2010, skal Økonomiudvalget tage stilling til principper for ændringer i lokaludvalgskonceptet. INDSTILLING OG BESLUTNING Økonomiforvaltningen

Læs mere

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014.

Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Horsens Kommunes afgørelse af 2. september 2014. Til: [XXX] Horsens Kommune [XXX] Horsens Varmeværk A.m.b.a. Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785

Læs mere

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com

TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn TOTAL E&P DENMARK B.V. Att: Henrik Nicolaisen Via mail: henrik.nicolaisen@total.com Tel.: +45 98 45 50 00 tf@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk

Læs mere

Ejendoms- og Arealudvalget

Ejendoms- og Arealudvalget Dagsorden Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Kystagerparken, By- og Teknikforvaltningen Anders Wolf Andresen, Steen Ørskov, Arne Bech, Ømer Kuscu Bemærkninger:

Læs mere

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015

Referat Beredskabskommissionen torsdag den 4. juni 2015 Referat torsdag den 4. juni 2015 Kl. 8:30 i Station Nord, Vintapperbuen 2, Kr. Hyllinge Mette Touborg (SF) Indholdsfortegnelse 1. Godkendelse af dagsorden... 1 2. Til orientering - juni 2015... 2 3. Udrykningsstatistik...

Læs mere

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...]

Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. Deres klage over Kalundborg Kommunes afslag på dispensation fra tilslutningspligt for ejendommen [...] De har ved brev af 4. marts 2002 klaget til Energiklagenævnet

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 26a, stk. 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 22. september 2014 J.nr.: NMK-512-00086 Ref.: LTP-NMKN AFGØRELSE i sag om nedlæggelse af en sti i Faxe Kommune Natur- og

Læs mere

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg

Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 Att. Rasmus Ørtoft 24.10.2013 CM Sagsnr. 13/55654 Vedrørende nedlæggelse af del af den private fællesvej over Kildevej 11, I henhold til samtale

Læs mere

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen:

Norddjurs Kommune giver hermed landzonetilladelse efter planlovens 35, til på ejendommen: Martin Maarup Hevring Møllevej 6, St. Sjørup 8950 Ørsted Plangruppen Dato: 27.01.2015 Reference: Annie Eggert-Hansen Direkte telefon: 8959 4055 E-mail: aeh@norddjurs.dk Journalnr.: 13-10281 Landzonetilladelse

Læs mere

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds

Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds 21-12- 2010 TILSYNET Vedrørende støjgener fra Fox and Hounds Ved brev modtaget den 28. maj 2009 har du rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger:

Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: Statsforvaltningens udtalelse af 30. november 2007 til en borger: 30.11.2007 De har klaget over, at Solrød Kommune afholder udgifter til nedgravning af elkabler og fibernet, og at den opkræver betaling

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åben dagsorden. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åben dagsorden til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 3. april 2014 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008

Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Referat fra generalforsamling i Grundejerforeningen Skovledet d. 28. maj 2008 Tilstede: Margrethe og Torben nr. 7, Nicolai nr. 8, Sisse nr. 9, Jesper nr. 13, Anders nr. 14, Jens nr. 16, Ole nr. 20, Niels

Læs mere

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning

Afslag på ansøgning om byggetilladelse og nedrivningstilladelse på Nr. Allé 10, 7400 Herning Anette Kusk Advokat (H) LL.M., Partner ak@abel.dk Herning Kommune Byplanudvalget Torvet 5 7400 Herning Sekretær: Jane Kirk 89 31 90 42 jk@abel.dk Att.: Hans Eghøj bjghe@herning.dk Marius Reese bekmr@herning.dk

Læs mere

Jordregulativ Juli 2012

Jordregulativ Juli 2012 Jordregulativ Juli 2012 Udgiver: Ikrafttræden: Titel: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne 1. juli 2012 www.skidt.dk Jordregulativ Side 2 af 15 Indholdsfortegnelse 1 Formål... 4 2 Lovgrundlag... 5

Læs mere

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly.

Københavns lufthavne A/S påbydes hermed nedenstående vilkår 2.2.4b om maksimale A-vægtede lydtrykniveauer for taxistøj fra fly. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Att. Miljøafdelingen Virksomheder J.nr. MST-1270-00621 Ref. clben/hecla Den 29. november 2012 Email: maf@cph.dk Påbud om ændring af vilkår 2.2.4b

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 17. juni 2014 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kultur- og Fritidsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kultur- og Fritidsudvalget Mødedato: Mandag den 24. august 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Einer Lyduch, Brian Franklin, Elise Andersen,

Læs mere

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø

Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Teknik og Miljø 15.9.14/aml Sagsnr. emn-2014-04472 Notat vedrørende indsigelser til forslag til lokalplan 12-010. Boligområde syd for Gub Sø Nr. Afsender 1 EnergiMidt Infrastruktur A/S Tietgensvej 2-4

Læs mere

Spildevandskloakering i dit område

Spildevandskloakering i dit område Spildevandskloakering i dit område Side 2 Hvorfor lægger vi nye kloakker? I følge Kalundborg Kommunes Spildevandsplan 2010-2015 skal dit område spildevandskloakeres. Det nye kloaksystem vil blive etableret

Læs mere