TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget"

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 18. april 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Jytte Boller, Mathias Grøning, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Meddelelser Flytning af Udvalgets maj-og augustmøde Generel 8 tilladelse til Københavns Lufthavne A/S Tømningregulativer Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle Ansøgning om 6 m bred overkørsel, Apeldoorn Alle Ansøgning om 9 meter bred overkørsel til ejendommen Kirstinehøj 56B Frigivelse af midler til udskiftning af materiel Handlingsplan for klimakommune Bom på bagsti - Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning Frieslandsvej Forslag til vejkendelse Opklassificering af Præstefælledvej - Grundejerforeningen Grønnehave Udvidelse af parkeringszone - Finderupvej Eventuelt

3 1. Meddelelser Sagsnr.: 13/3750 Sagsansvarlig: hmy.tf A) Projekt Ny Amagerbrogade. B) Region Hovedstadens workshop vedrørende letbaneforbindelse til lufthavnen. C) Miljøtilsynsberetning D) Skadessag. E) Af tidsmæssige årsager har formanden meddelt 8-tilladelse til P-plads ved Metroen. F) Af tidsmæssige årsager har formanden meddelt tilladelse til at etablere en overkørsel til P4 ved Metroen (Den Blå Planet). G) Orientering om tiltag på busområdet. H) Orientering, Kastrup Øst (intet bilag). I) Modernisering af Kastruplundgade, status (intet bilag). J) Orientering om medfinansiering af klimatilpasningsprojekter i 2014 (intet bilag). K) Procesbevillingsnævnet har meddelt tilladelse til kære til Landsretten af fogedrettens afgørelse af 6. december 2012 om pålæg af flere parkeringsafgifter for samme parkering (intet bilag). INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget - at meddelelserne tages til efterretning 2

4 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Meddelelse til TMU om Ny Amagerbrogade projekt /13 2 Åben Notat om Region Hovedstadens worshop vedr. letbaneforbindelse /13 til Lufthavnen 3 Åben Tårnby Kommunes Miljøtilsynsberetning 2012.pdf /13 4 Åben Notat til TMU vedr. skadesag /13 5 Åben 8 - tilladelse /13 6 Åben Ansøgning om ny overkørsel /13 7 Åben Kortbilag A pdf.pdf /13 8 Åben Billede af eksisterende nabo overkørsel.jpg /13 9 Åben Notat om bustrafik /13 Indstillingen tiltrådt. 3

5 2. Flytning af Udvalgets maj-og augustmøde Sagsnr.: 13/8712 Sagsansvarlig: hmy.tf Da Udvalgsmedlemmer er forhindret i at deltage i Udvalgets møde den 16. maj 2013 (budgetmødet) indstiller Forvaltningen, at møderne flyttes. Tilsvarende indstiller Forvaltningen, at mødetidspunktet den 29. august 2013 flyttes til kl INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at Udvalgets budgetmøde afholdes onsdag den 22. maj 2013, kl at Udvalgets augustmøde afholdes den 29. august 2013, kl /BGR Udvalgets møde i maj afholdes fredag den 24. maj 2013, kl Udvalgets møde i august afholdes onsdag den 28. august 2013 kl

6 3. Generel 8 tilladelse til Københavns Lufthavne A/S Sagsnr.: 13/379 Sagsansvarlig: skb.tf Teknisk Forvaltning har vurderet, at der er mulighed for at give en generel tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til det bygge- og anlægsarbejde, der normalt forekommer på Københavns Lufthavns A/S område i Kastrup. Tilladelsen er en fornyelse af en lignende tilladelse gældende i perioden 16. april april UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2009 udpegede Region Hovedstaden ejendommene i Københavns Lufthavne A/S som muligt forurenede og en del af ejendommene er samtidig beliggende i offentligt indsatsområde. Bygge- og anlægsarbejde inden for et sådan område kræver en tilladelse, jf. Jordforureningslovens 8 stk. 2. Københavns Lufthavne A/S har haft en generel 8 tilladelse til at udføre bestemte typer bygge- og anlægsarbejder i perioden 16. april april I Københavns Lufthavn foretages mange mindre bygge- og anlægsarbejder, der ligner hinanden, og håndteringen af projekterne er forholdsvis ens. Det drejer sig om akutte anlægsarbejder i relation til lufthavnens drift og sikkerhed samt bygge- og anlægsarbejder, hvor der genereres op til 1000 tons overskudsjord. Teknisk Forvaltning har vurderet, at der kan gives en fornyelse af den generelle tilladelse efter Jordforureningens 8 til sådanne projekter på Københavns Lufthavns areal i Kastrup. I tilladelsen stilles der vilkår til gravearbejdet, jordhåndteringen og det miljøtekniske tilsyn. Teknisk Forvaltning har desuden stillet vilkår om, hvilke typer bygge- og anlægsarbejder, der kan reguleres i henhold til en generel 8 tilladelse. Den generelle 8 tilladelse gælder 3 år regnet fra godkendelsen. Tilladelsen er gældende på følgende matrikler: matr. nr. 87a Tømmerup By, Tårnby, og 130a, 130 b, 130c, 130e, 130f, 130g, 130h, 130l, 130p og Maglebylille By, Tårnby, 124 Maglebylille By, Kastrup, 31 Kgs. Små Enge, Tårnby, 16 Skelgårde, Tårnby, 6a Viberup By, Tårnby, 39a Ullerup By Tårnby, 65a Kastrup By, Kastrup Tårnby Kommune. Teknisk Forvaltning vurderer, at bygge- og anlægsarbejdet kan udføres uden fare for grundvandet. HØRING Den generelle 8 tilladelse er sendt i høring hos Region Hovedstaden. Efterfølgende sendes tilladelsen i høring hos ansøger, Københavns Lufthavne A/S. 5

7 LOVGRUNDLAG Tilladelsen gives i henhold til 8 stk. 2 i Jordforureningsloven, lov nr af 14. december INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles en fornyet generel tilladelse efter Jordforureningslovens 8 til Københavns Lufthavne A/S, om at udføre bygge- og anlægsarbejde på følgende matrikler beliggende på Københavns Lufthavns område: Matr. nr. 87a Tømmerup By, Tårnby, og 130a, 130 b, 130c, 130e, 130f, 130g, 130h, 130l, 130p og Maglebylille By, Tårnby, 124 Maglebylille By, Kastrup, 31 Kgs. Små Enge, Tårnby, 16 Skelgårde, Tårnby, 6a Viberup By, Tårnby, 39a Ullerup By Tårnby, 65a Kastrup By, Kastrup Tårnby Kommune. Tilladelsen gælder 3 år regnet fra godkendelsen. - at Teknisk Forvaltning bemyndiges til fremover at give tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i henhold til Jordforureningslovens 8 i lufthavnen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning 8 Københavns Lufthavne A/S /13 2 Åben UDKAST Tilladelse til bygge- og anlægsarbejde i Københavns /13 Lufthavne A/S i henhold til Jordforureningslovens 8 Indstillingen tiltrådt, idet Forvaltningens bemyndigelse også gælder i 3 år. 6

8 4. Tømningregulativer Sagsnr.: 12/7983 Sagsansvarlig: fly.tf Kommunalbestyrelsen besluttede den 25. september 2012 at igangsætte udarbejdelse af forslag til tømningsregulativer for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke for husspildevand. Teknisk Forvaltning har udarbejdet regulativer for de 2 tømningsordninger. Teknik- og Miljøudvalget skal godkende, at tømningsregulativerne sendes videre til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Tømningsregulativernes ikrafttrædelse er den 1. januar Som led i udarbejdelsen af tømningsregulativer, har Teknik- og Miljøudvalget den 24. januar 2013 besluttet, at tømningsordningen organisatorisk skal udskilles til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Det betyder, at forsyningsselskabet varetager ordningerne, og hvis forsyningsselskabet ønsker driften af ordningerne helt eller delvist varetaget af en privat aktør, vil forsyningsselskabet være forpligtet til at iagttage udbudsreglerne. Regulativerne tager udgangspunkt i, at tømningsordningerne organisatorisk er udskilt til TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S, og som varetager ordningen, mens Tårnby Kommune varetager myndighedsopgaver i relation til ordningerne. Regulativerne beskriver grundejernes rettigheder og pligter i relation til tømning, adgangsforhold m.m.. Tømningsregulativet for bundfældningstanke fastsætter, at bundfældningstanke skal tømmes 1 gang årligt ved helårsboliger og 1 gang hvert andet år ved fritidshuse. Tømningsfrekvensen svarer til Miljøministeriets anbefaling på området. Der er mulighed for bestilling af ekstra tømning. Tømningsregulativet for samletanke fastsætter, at samletanke tømmes efter behov og inden de er fyldte. Ejeren har derfor ansvaret for og pligt til selv at bestille en tømning efter regulativets bestemmelser. Som supplement til regulativerne udarbejder Teknisk Forvaltning en serviceaftale mellem Tårnby Kommune og TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S med krav til serviceniveau mellem forsyningsselskabet og grundejer i relation til forsyningsselskabets varetagelse af tømningsordningerne. Serviceaftalen bliver forelagt Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen på et senere tidspunkt til endelig godkendelse. 7

9 Når regulativerne er endelig godkendt skal de offentliggøres ved annoncering på kommunens hjemmeside. Regulativerne kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. HØRING Regulativforslagene er blevet udarbejdet i samråd med TÅRNBYFORSYNING Spildevand A/S. Herudover skal regulativforslagene ikke i høring. LOVGRUNDLAG Indførelse af og fastsættelse af forskrifter for tømningsordninger for samletanke og bundfældningstank sker med hjemmel i henholdsvis 47 stk. 1 og 48 stk. 1 i spildevandsbekendtgørelsen (Miljøministeriets bek. nr af om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4.) ØKONOMI Tømningsordningerne skal økonomisk hvile i sig selv. Forsyningsselskabet forelægger det årlige regnskab til Kommunalbestyrelsens godkendelse. Takster fastsættes af forsyningsselskabet og godkendes af Kommunalbestyrelsen i forbindelse med den årlige godkendelse af takstblad. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at de udarbejdede regulativer for tømningsordning for henholdsvis bundfældningstanke og samletanke godkendes. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tømningsregulativ for bundfældningstanke /13 2 Åben Tømningsregulativ for samletanke /13 3 Åben Valg af model for tømningsordning /13 4 Åben Igangsætning af tømningsregulativer /13 Indstillingen tiltrådt, idet der i regulativerne for samlings- og bundfældningstanke indføjes følgende bestemmelse: Akuttømning kan rekvireres hos TÅRNBYForsyning Spildevand A/S. Takster for tømning fremgår af Selskabets hjemmeside. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 8

10 5. Korsvejsmarked 2013, Gemmas Alle Sagsnr.: 13/7975 Sagsansvarlig: mad.tf FDF Korsvejen, Gemmas Alle 100, ansøger om tilladelse til at afholde Korsvejsmarked 2013, lørdag den 1. juni 2013, på området ud for Tårnby Stadion. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Korsvejsmarkedet har siden 2008 været afholdt på det ansøgte kørebaneareal fra Gemmas Alle 36 i øst til bommen ud for stadion i vest på Gemmas Alle samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej. Der henvises til parkering for kræmmere/gæster følgende steder: Løjtegårdsskolens 2 skolegårde, parkeringspladserne ved institutionen Gemmas Alle 36, plejehjemmet Løjtegårdsvej 100, Amagerhallen samt Gemmas Alle vest for bommen til Englandsvej. Øvrige områder er åbne parkeringsarealer. Gemmas Alle er kommunevej, hvorfor Kommunalbestyrelsen er vejmyndighed. Gemmas Alle er lukket permanent for gennemkørende biler ud for stadion, dog med adgang for cyklister og fodgængere. Løjtegårdsskolen og institutionen på Gemmas Alle 36 er positive for en gentagelse af markedet. Kultur- og Fritidsforvaltningen anbefaler en gentagelse og oplyser, at de har registreret sportsaktivitet på stadion den pågældende dag kl Kommunalbestyrelsens Sekretariat er forespurgt om udlån af en del af parken til Legeland mm. Herfra er ingen indvendinger mod en gentagelse i Forvaltningen anbefaler, at strækningen fra Gemmas Alle 36 til bommen ud for stadion samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej afspærres til Korsvejsmarked 2013 fra 31/ kl. 18 til 1/ kl. 22. Forvaltningen anbefaler de ansøgte steder til parkering, som er identiske med dem, der var parkeringsarealer til markederne i Der ansøges i år om tilladelse til ophængning af 4 stk. bannere med placering som ved Sundhedsugen. Forvaltningen anbefaler ikke ophængning af bannere, da det vil kunne skabe præcedens for andre arrangementer. LOVGRUNDLAG Vejlovens 102 (Lov om offentlige veje, Lov nr. 893 af ) 9

11 INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til Korsvejsmarked 2013 på strækningen fra Gemmas Alle 36 og til bommen ud for stadion samt cykelstien fra Gemmas Alle til Astridsvej på de af forvaltningen anførte vilkår i forslag til tilladelse - at der ikke meddeles tilladelse til ophængning af bannere. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om afholdelse af Korsvejsmarked /13 2 Åben Kort over hele området Korsvejsmarked og parkering /13 3 Åben Korsvejsmarked 2013, Forslag til tilladelse /13 Indstillingen tiltrådt. 10

12 6. Ansøgning om 6 m bred overkørsel, Apeldoorn Alle 10 Sagsnr.: 13/5035 Sagsansvarlig: mad.tf Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om etablering af 6 m bred privat overkørsel i forbindelse med opførelse af godkendt nybyggeri på ejendommen, Apeldoorn Alle 10. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Baggrunden for ansøgningen er, at der ønskes etableret en parkeringsplads syd for garagen, hvorfor en overkørsel på 5 m vurderes ikke være tilstrækkelig. Apeldoorn Alle er en mindre privat fællesvej i et parcelhuskvarter beliggende i den vestlige del af kommunen. Området er dækket af Lokalplan 43 som foreskriver, at parcellerne skal have plads til 2 biler på egen parcel. Ifølge Regulativ for udførelse af overkørsler i Tårnby Kommune må der etableres 1 overkørsel i op til 5 meters bredde/2 a 3 meters bredde til hver ejendom. En eventuel tilladelse til etablering af en ekstra overkørsel vil ikke påvirke mulighederne for kantstensparkering i væsentligt omfang i nærområdet. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (Lov nr af ) INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 6 meter overkørsel til ejendommen. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Ansøgning om etablering af overkørsel i forbindelse med /13 nybyggeri. 2 Åben Tegning over overkørsel /13 3 Åben Kort, 6 m overkørsel Apeldoorn Alle /13 11

13 Indstillingen tiltrådt, idet eksisterende overkørsel nedlægges. 12

14 7. Ansøgning om 9 meter bred overkørsel til ejendommen Kirstinehøj 56B Sagsnr.: 13/4164 Sagsansvarlig: mad.tf Teknisk Forvaltning har modtaget ansøgning om tilladelse til etablering af 9 meter bred overkørsel i forbindelse med godkendt nybyggeri af erhvervsejendom på ejendommen, Kirstinehøj 56B. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kirstinehøj er en privat fællesvej i et erhvervsområde Teknisk Forvaltning vurderer, at en bred overkørsel er nødvendig for at tilgodese svingradius for store køretøjer. LOVGRUNDLAG Lov om private fællesveje (lov nr af ) INDSTILLING Teknisk forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles tilladelse til etablering af 9 meter bred overkørsel /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tegning over indkørsel og overkørsel, Kirstinehøj 56B /13 2 Åben Kort med overkørsel Kirstinehøj 56B /13 3 Åben Word- Ansøgning om overkørsel /13 Indstillingen tiltrådt. 13

15 8. Frigivelse af midler til udskiftning af materiel 2013 Sagsnr.: 13/5189 Sagsansvarlig: sfa.tf Teknisk Forvaltning ansøger om frigivelse af midler til udskiftning af materiel. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER De i 2013 budgetterede kr. til udskiftning af materiel søges frigivet. Materiellet er lagt ind i rullende udskiftningsplaner af hensyn til driftssikkerheden samt driftsøkonomi og bør derfor udskiftes. Der henvises til bilpolitik, godkendt i ØKONOMI Anslået beløb Vogn 5 fra Lastbil til vejafdelingen Vogn 7 fra Lastbil til gartnerafdelingen Vogn 17 fra Vicevært bil VVS, Ejendomme Vogn 22 fra Hjemmeplejen til borgerbesøg Vogn 31 fra Hjemmeplejen til borgerbesøg Vogn 42 fra traktor, som bla. bruges til vinterbekæmpelse I alt Lastbilerne sendes i nationalt udbud. PÅTEGNING Fremsendes til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler over for Økonomiudvalget, - at, der frigives kr. på konto nr , til udskiftning af materiel i henhold til fortegnelse. 14

16 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bilpolitik /13 2 Åben Oversigt over materielanskaffelser 2013.pdf /13 Indstillingen tiltrådt. Bilpolitikken opdateres. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget. 15

17 9. Handlingsplan for klimakommune Sagsnr.: 13/4759 Sagsansvarlig: hts.tf Tårnby Kommune har den 1. juni 2010 underskrevet klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN), og har dermed forpligtet sig til at udarbejde en årlig handlingsplan. Teknisk Forvaltning indstiller Klimahandlingsplan for til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Handlingsplanen beskriver på hvilke områder, hvordan og hvornår, kommunen skal nå de opstillede mål i klimakommuneaftalen. Den vedtagne klimahandlingsplan fremsendes til Danmarks Naturfredningsforening og offentliggøres på hjemmesiden. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at udvalget anbefaler overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, - at Handlingsplan for klimakommune 2013 og 2014 godkendes../bgr BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Handlingsplan /13 2 Åben Klimaaftale med DN.pdf /13 3 Åben Organisering af ambassadører /13 4 Åben Fokus på klima/energi på daginstitutionsområdet /13 Indstillingen tiltrådt, dog tager Udvalget endelig stilling til organiseringen af klimaambassadører på et senere tidspunkt. Endelig beslutning træffes i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen. 16

18 10. Bom på bagsti - Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge Sagsnr.: 13/762 Sagsansvarlig: swi.tf Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge ansøger om tilladelse til at opsætte en bom på bagstien mellem Børkop Alle og Hadsten Alle. Bommen skal kunne passeres af fodgængere og cyklister. Teknisk Forvaltning indstiller det ansøgte til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Løjtegårdsvænge ønsker at minimere kørsel på bagstien, hvilket begrundes i et ønske om at minimere gener fra opkørte materialer i svinget ved Snoghøj Alle 51. Teknisk Forvaltning har anmodet Københavns Politi, Tårnby Brandvæsen og renovatøren Marius Pedersen om udtalelser i sagen. Københavns Politi har givet deres samtykke. Tårnby Brandvæsen kræver, at bommen skal kunne lukkes op, enten ved at være ulåst, eller oplåselig med én af deres nøgler. Marius Pedersen vurderer, at en lukning kan være uhensigtsmæssig med hensyn til afhentning af skrald. Marius Petersen udtaler også, at såfremt alle beboere sætter deres skraldestativer ud til vejen, og ikke anvender stien, så ser de ingen problemer i at stien lukkes i den ene ende. Teknisk Forvaltning ser intet vejteknisk, trafikalt eller trafiksikkerhedsmæssigt til hinder for det ansøgte. LOVGRUNDLAG I henhold til Privatvejslovens 57, stk. 1 skal vejmyndigheden og politiet give samtykke til forandringer på en privat fællesvej/-sti. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der gives offentligretlig tilladelse til opsætning af bom på bagsti som ansøgt. Tilladelsen betinges af, at bommen etableres med et for Tårnby Brandvæsen oplukkeligt nøglesystem eller uden lås. /BGR 17

19 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben GF Løjtegårdsvænge - bagsti.pdf /13 2 Åben GF Løjtegårdsvænge søger om opsætning af spærrebom /13 3 Åben Samtykke fra Politiet - GF Løjtegårdsvænge /13 4 Åben Svar fra Renovationen - GF Løjtegårdsvænge /13 5 Åben Svar fra Beredskabet - GF Løjtegårdsvænge /13 Indstillingen tiltrådt. 18

20 11. Kongelundsvej, Rumlestriber og belysning Sagsnr.: 13/8279 Sagsansvarlig: sfa.tf Efter beslutning på Teknik- og Miljøudvalget den 21. februar har Teknisk Forvaltning ladet udføre rumlestriber på kørebanen ved rundkørsel på Kongelundsvej. Efter etablering af striberne har Teknisk Forvaltning modtaget 2 klager over vejstøj. På samme møde ønskede udvalget, at Teknisk Forvaltning undersøgte mulighederne for at forbedre belysningen over rundkørslen ved at samle armaturerne over rundkørslen (lysekronemodel). Teknisk Forvaltning anbefaler, at rumlestriberne fastholdes, og at der opsættes en lysekrone-belysning af rundkørslen ved Oliefabriksvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalget udlagt 4 felter med rumlestriber på Kongelundsvej i uge 7 dette år. De nye felter er standardfelter, som de ses mange andre steder i landet. Rumlestriberne er anlagt med det formål at få bilisterne til at overholde fartgrænserne og gøre dem opmærksomme på rundkørslen, som enkelte bilister helt har overset og derfor påkørt. Teknisk Forvaltning bad et anerkendt vejmarkeringsfirma udlægge striberne for at være sikre på, at de blev lagt ordentligt. Efter udlægning af de nye rumleriller, modtog Teknisk Forvaltning hurtigt 2 klager over, at støjen fra de nye felter er uudholdelig, forhindrer nattesøvn og medfører et betragteligt fald i naboejendommenes handelsværdi. Teknisk Forvaltning har på baggrund af klagerne foretaget besigtigelse af forholdene, herunder foretaget en simpel lydniveau-måling (retningsgivende). Det blev konstateret, at lydniveauet opfattelsesmæssigt svarer til øvrige lignende felter. Dog måske lidt skarpere formodentlig på grund af at striberne er nyetableret. Ved lytning 50 m fra felterne kunne der ikke konstateres en entydig støjemission fra felterne, dvs den øvrige trafik overdøvede støjen. Ved normal trafikbelastning vil felterne ret hurtigt blive slidt til. Teknisk Forvaltning anbefaler, at rumlestriberne fastholdes, og at man holder udviklingen under observation. En støjmåling hos klager vil ikke entydigt kunne fastlægge, hvor meget striberne bidrager med i forhold til den øvrige støj f. eks. motorstøj ved acceleration. 19

21 Teknisk Forvaltning har på foranledning af Teknik- og Miljøudvalgets ønske undersøgt prisniveauet for en ringkrone belysningsløsning over rundkørsler i Københavns Kommune. Denne løsning med 4 større ICON armaturer fra Louis Poulsen med kviksølv lamper koster ca ,- kr. Teknisk Forvaltning anbefaler i tråd med vejreglernes anbefalinger at etablere en ringkronebelysning for at forbedre belysningen over rundkørslen samt markeringen af denne. Teknisk Forvaltning anbefaler dog, at man tilpasser den Tårnby Kommunes armaturvalg og brug af LED, da kviksølvlamper er en forældet teknologi. Prisen for en sådan løsning er dog ikke kendt. LOVGRUNDLAG Der findes i dag intet lovgrundlag som dækker problemstillingen entydigt. Miljøministeriets vejledende støjgrænser er ikke baseret på punkt støj, idet de er bygget op om gennemsnitsværdier. ØKONOMI Fjernelse af rumlestriberne er relativ billigt og kan gøres inden for eksisterende budget. Etablering af ringkronebelysning over rundkørslen vil kunne afholdes indenfor budgettet for trafiksikkerhed. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at rumlestriberne fastholdes, idet en vis nedslidning må forventes. - at ringkronebelysning etableres indenfor en maksimum ramme på kr. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Klage over Rumlestriber Kongelundsvej /13 2 Åben Klage over rumlestriber, Kongelundsvej /13 3 Åben Københanvs Kommune ringkroner /13 4 Åben Kopi af mail /13 5 Åben Riller_underskrift.pdf /13 6 Åben VS: Rumleriller på kongelundsvej /13 Indstillingen tiltrådt. Den eksisterende belysning bibeholdes, så vidt det er muligt. 20

22 12. Frieslandsvej Forslag til vejkendelse Sagsnr.: 12/9894 Sagsansvarlig: swi.tf Teknisk Forvaltning har modtaget et ønske om at få udarbejdet en vejkendelse for Frieslandsvej for fordeling af udgifter ved fremtidig vedligeholdelse af vejen. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Teknisk Forvaltning har afholdt vejsyn på Frieslandsvej på baggrund af en henvendelse fra en grundejer. Ved vejsynet blev der ikke konstateret et akut behov for reparation, men denne ene grundejer udtrykte ønske om, at kommunen udarbejder en kendelse for fremtidig vedligeholdelse, da de to berørte grundejere ikke er enige om, fordeling af udgifterne og udførelsen af vedligeholdelsen. Frieslandsvej er en privat fællesvej i landzone. Udgifterne til vedligeholdelse af vejene fordeles, efter de vejberettigedes brug af vejen. Forvaltningen har vurderet, at de i forslag til kendelse nævnte grundejere, er eneste vejberettigede. Alle ejendomme har en anvendelse som Skovplantningsområde ved Kongelunden i BBR. Forvaltningen har baseret fordelingen af udgifterne ud fra det under vejsynet oplyste. HØRING Enhver der kan blive berørt af den påtænkte beslutning, skal gøres bekendt med indholdet af denne, samt oplyses om muligheden for indsigelse og ændringsforslag med en frist på minimum 3 uger. Den endelige kendelse med eventuelle indsigelser behandles herefter i Teknik- og Miljøudvalget og Kommunalbestyrelsen. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget er Privatvejslovens INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at de af kendelsen berørte grundejere tilskrives om at kendelse agtes afsagt samt indsigelsesfrist herfor i henhold til Privatvejsloven. - at forslag til kendelse med fordeling af udgifter godkendes. 21

23 /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Forslag til kendelse - Frieslandsvej /13 2 Åben Protokol - vejsyn Frieslandsvej d /13 3 Åben Frieslandsvej pdf /13 Indstillingen tiltrådt. 22

24 13. Opklassificering af Præstefælledvej - Grundejerforeningen Grønnehave Sagsnr.: 13/384 Sagsansvarlig: swi.tf Grundejerforeningen Grønnevænge har fremsendt ansøgning om opklassificering af den private fællesvej Præstefælledvej til offentlig vej, subsidiært at kommunen bekoster en asfaltering af Præstefælledvej. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Grundejerforeningen Grønnehave søger om at status for Præstefælledvej fra Brønderslev Alle til Hjallerup Alle ændres fra privat fællesvej til en kommunal så strækningen opnår samme status som fordelingsvejene Munkebjergvej og Brønderslev Alle. Subsidiært ønskes det, at Tårnby Kommune bekoster en ny asfaltering af vejen indenfor de nærmeste år. Tårnby Kommune skal jævnligt vurdere, om en privat fællesvej har en sådan betydning for den almene færdsel, at vejen bør optages som offentlig. Spørgsmålet om en vej skal være kommunevej eller privat fællesvej beror på kommunens skøn, først og fremmest over vejens betydning for den almene færdsel. Hvis det lægges til grund, at en vej overvejende anvendes til færdsel, der ikke har ærinde til eller betjener ejendomme ved den pågældende vej og heller ikke er lokaltrafik, fordi den pågældende vej indgår i et afgrænset net af flere private fællesveje, bør en sådan vej i almindelighed være offentlig. Præstefælledvej anvendes på denne strækning overvejende til færdsel, der har ærinde til eller betjener ejendomme ved vejen, eller er lokaltrafik, da vejen indgår i et afgrænset net af flere private fællesveje. Af kommunale formål er Præstefælledvej adgangsgivende til en daginstitution beliggende Præstefælledvej 98, som er medlem af Grundejerforeningen Grønnehave. Til sammenligning er Munkebjergvej og Brønderslev Alle begge gennemkørende veje med forbindelse til større trafikveje og kommunale formål. Kommunen kan bestemme, at andre brugere af private fællesveje skal deltage i udgifterne til vedligeholdelsen af en privat fællesvej. Dette kræver for det første, at en samlet istandsættelse af den/de private fællesveje er påbudt af kommunen, hvilket ikke er tilfældet her. For det andet kræver det, at denne benyttelse i særlig grad medfører slid på vejen. For at der kan være tale om særligt slid, skal den pågældende grundejers brug af vejen omfatte trafik af en anden karakter eller sammensætning end trafikken til de tilgrænsende ejendomme og den øvrige gennemgående almene trafik. Dette vurderes ikke at være tilfældet på Præstefælledvej. Tårnby Kommune har ikke hjemmel i lovgivningen til at bekoste en istandsættelse af en privat fællesvej. 23

25 Grundejere, kan anmode en kommune om at optage en vej som offentlig, hvis en trafiktælling viser, at 50 % og derover er gennemkørende motortrafik. Kommunen skal i sådan et tilfælde enten sørge for at nedbringe den gennemkørende motortrafiktrafik til under 50 % eller overtage vejen som offentlig. Teknisk Forvaltning vurderer, at en sådan trafiktælling vil belyse, hvorvidt denne del af Præstefælledvej kan sammenlignes med Munkebjergvej og Brønderslev Alle, og altså benyttes af megen uvedkommende trafik. Teknisk Forvaltning har ved brev af 10. januar 2013 oplyst grundejerforeningen Grønnehave om reglerne herom. Ved Grundejerforeningens ansøgning har man ikke tilkendegivet, at man ønsker at få den gennemkørende trafik belyst. LOVGRUNDLAG Lovgrundlaget er: - Privatvejslovens 58 vedrørende trafiktælling og kommunens overtagelse af en privat fællesvej. - Privatvejslovens 52, stk. 1 vedrørende fordeling af udgifter til istandsættelse. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, - at der meddeles afslag på at opklassificere Præstefælledvej til offentlig vej - at der meddeles afslag på at bekoste udlægning af nyt slidlag på - Præstefælledvej /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben GF Grønnehave - svar på brev vedr. opklassificering af /13 Præstefælledvej 2 Åben GF Grønnehave ansøger om overtagelse af Præstefælledvej til /13 kommunevej 3 Åben GF Grønnehave og Præstefælledvej.pdf /13 4 Åben GF Grønnehave præciserer ansøgning /13 Indstillingen tiltrådt. 24

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 9. oktober 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 6. februar 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 15. maj 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: 214, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 22. april 2015 Mødetidspunkt: 15:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. september 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 10. december 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 19. marts 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 9. november 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 10. december 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 8. april 2014 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian Bruun,

Læs mere

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje

Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Notat 26. maj 2015 Sagsbeh.:SV J.nr.: 05.02.00-P21-56-15 Vej og Park Notat om lovgivning for optagelse af private fællesveje som offentlige og istandsættelse af private fællesveje Nærværende notat beskriver

Læs mere

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge

kommunen skjuler det reelle ønske, hvilket er at bevare flest mulige veje på private hænder for at spare penge Peter Rydder Trondhjemsgade 8 8200 Aarhus N Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08838-17 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 12. juni 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 26. marts 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 5. december 2013 Mødetidspunkt: 14:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 20. juni 2013 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Lars Brandstrup Nielsen, Allan S. Andersen, Arne

Læs mere

Afslag på trafiktælling på Oslogade

Afslag på trafiktælling på Oslogade Dato 16. november 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/09587-14 Side 1/7 Afslag på trafiktælling på Oslogade Du har i e-mail af 22. juni 2015 klaget

Læs mere

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget

Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget Dato 27. juni 2014 Dokument 13/18431-27 Side 1/7 Afslag på trafiktælling og på opklassificering af T vænget I e-mail og brev af henholdsvis 18. og 11. september 2013 har du på vegne af samtlige grundejere

Læs mere

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler.

Vi kan vurdere, om kommunen i forbindelse med sin afgørelse har fulgt vejloven, forvaltningsloven 3 og almindelige forvaltningsretlige regler. Dato 26. oktober 2017 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 17/10696-8 Side 1/5 Afgørelse af klage over nedklassificering af Elkjærvej 6-16 Vejdirektoratet har

Læs mere

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv.

Slutteligt beder du Vejdirektoratet tage stilling til betalingsansvaret for vedligeholdelsen af vandafledningsbrønde mv. Dato 24. november 2014 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon 72 44 30 22 Dokument 14/12186-16 Side 1/5 Afgørelse af klage over Gribskov Kommunes afgørelse om udgiftsfordeling ved istandsættelse

Læs mere

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11.

Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at omlægge den private fællesvej på hans matr.nr. 11. Dato 9. september 2014 Dokument 14/10050 Side Afgørelse af klage over Kommunens afgørelse af 17. juni 2014 Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. juli 2014 over Kommunens tilladelse til K til at

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 8. februar 2013 12/06019 AFSLAG PÅ AFMÆRKNING PÅ PRIVAT FÆLLESVEJ I e-mail af 10. juni 2012 har Grundejerforeningen klaget over Kommunens afslag af 7. juni 2012

Læs mere

Referat. til Kommunalbestyrelsen

Referat. til Kommunalbestyrelsen Referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. februar 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Kommunalbestyrelsens mødesal Medlemmer: Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin,

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698

Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens sagsnr. 16/12698 Dato 15. december 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/11187-14 Side 1/6 Afgørelse af klage over afslag på opklassificering af Klostervænget kommunens

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 25. marts 2013 12/13620 AFGØRELSE OM PARKERINGSFORBUD Du har ved brev af 20. november 2012 klaget til Vejdirektoratet over Kommunens afgørelse af 10. marts 2011,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 9. april 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian Franklin,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 26. januar 2016 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder

Vintervedligeholdelse og renholdelse Efter den nye lovs 79 vil kun ejere af tilgrænsende ejendomme med vejret til private fællesveje i byområder Den nye privatvejslov v/cand.jur. Grethe Lykke Skov, Lindberg Consulting ApS (gls@lindbergconsulting.dk) og cand.jur. René Aggersbjerg, Landinspektørfirmaet LE 34 A/S (rag@le34.dk) Den nye privatvejslov,

Læs mere

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling:

Pkt.nr. 2. Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune Indstilling: Pkt.nr. 2 Forskrift om varelevering til detailhandel i Hvidovre Kommune 402851 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik og Miljøudvalget 1. at principgodkende udkast til forskrift om varelevering

Læs mere

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen

Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen 31/10 2014 Eventuel optagelse af private fællesveje som offentlige i forbindelse med udvidelse af parkeringszonen - ofte stille spørgsmål og svar herpå Hvorfor ønsker kommunen at optage vores vej som offentlig?

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for samletanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for samletanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 5 6 Økonomi 6 7 Henvendelser,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. december 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1.

Private fællesveje i området bliver administreret efter reglerne i privatvejslovens afsnit III (byreglerne), jf. privatvejslovens 3, stk. 1. Dato 8. april 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/16754-18 Side 1/6 Spærring af vejadgang til Vestre Strandvej 6 I brev af 20. november 2015 har Landinspektører

Læs mere

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling.

De indkomne bemærkninger, der kommenteres nedenfor, har ikke givet anledning til at ændre den foreløbige beslutning eller udgiftsfordeling. Udkast til endelig afgørelse til endelig afgørelse om istandsættelse af den private fællesvej, Kildeager, i Snoldelev Til ejerne af Kildeager 1, 2, 3, 4, 5 og 7 LE34 Århus Ryhavevej 7 8210 Århus V Tlf

Læs mere

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune

Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune Regulativ for tømning af private tanke til husspildevand i Esbjerg Kommune 2013 Side 1 Indholdsfortegnelse Lovgrundlag... 3 Formål... 3 1. Almindelige bestemmelser... 3 1.1 Regulativets gyldighedsområde...

Læs mere

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke

Tårnby Kommune. Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke Tårnby Kommune Regulativ for Tømningsordning for bundfældningstanke 1 Indhold: side 1 Formål 3 2 Gyldighedsområde 3 3 Grundejerens forpligtelser 3 4 Tømning 5 5 Tilmelding og afmelding 6 6 Økonomi 6 7

Læs mere

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014.

juli 2012, lov nr. 169 af 26. februar 2014 om ændring af færdselsloven og lov om offentlige veje og lov nr. 552 af 2. juni 2014. Dato 26. februar 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/14034-28 Side 1/7 Klage over istandsættelse af Saronvej Vejdirektoratet har behandlet din klage af 6. oktober

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 27. november 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/09409-22 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet en klage

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 10. september 2013 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Jannie Meiltoft, Jytte

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 15. februar 2013 12/13320 AFVISNING AF KLAGE OG VEJLEDNING OM DOBBELTKOTELETBEN Vejdirektoratet har behandlet din forespørgsel af 15. november 2012. Du har henvendt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 13. april 2016 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188

Referat. fra møde i Teknisk udvalg. Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt Mødelokale 188 Referat fra møde i Teknisk udvalg Referat åben Mødedato 15. november 2010 Mødetidspunkt 12.00 Mødelokale 188 Teknisk udvalg den 15. november 2010 kl. 12.00 Side 1 af 1 Indholdsfortegnelse Åben del 3 1.

Læs mere

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte.

I brev af 11. januar 2016 har K klaget over Mariagerfjord Kommunes afslag af 16. december 2015 på opstilling af bom på den private fællesvej, Søtofte. Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/00595-17 Side 1/7 Opstilling af bom Kommunens j. nr.: 05.14.07-G01-51-15 I brev af 11. januar 2016

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 27. oktober 2015 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Anders

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 19. august 2015 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Camilla

Læs mere

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse.

Vi skal derfor anmode kommunen om at genoptage sagen til fornyet behandling og træffe en ny lovlig afgørelse. Dato 2. december 2014 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon 7244 3119 Dokument 14/15740-7 Side 1/5 Godkendelse af udlæg af privat fællesvej, matr. nr. 1 c Snejbjerg By, Snejbjerg

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning af vendeplads ved Birkevej 169. Dato 17. maj 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/15621-33 Side 1/7 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Syddjurs Kommunes afgørelse om tilladelse til omlægning

Læs mere

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art.

Afgørelse Helsingør Kommunes afgørelse er lovlig, idet den hviler på saglige hensyn og konkrete vurderinger af færdselssikkerhedsmæssig art. Dato 21. september 2016 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 16/06679-10 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Helsingør Kommunes afgørelse af 19. april

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten.

Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse af den private fællesvej Stenten. Dato 7. december 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/13101-12 Side 1/5 Vejdirektoratets afgørelse på klage over Slagelse kommunes afgørelse om nedlæggelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. februar 2013 11/16848 EGENBETALING AF VEJBELYSNING I brev af 26. oktober 2011 har grundejerforeningen klaget over Kommunens afgørelse af 29. september 2011 om

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Onsdag den 21. september 2016 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S.

Læs mere

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr

Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr Dato 4. marts 2016 Sagsbehandler Kim Remme Birkholm Mail kbf@vd.dk Telefon +45 7244 3065 Dokument 16/00108-5 Side 1/6 Afgørelse af klage over tildeling af vejret til Hybenrosevej jeres j.nr. 33-0111 Vejdirektoratet

Læs mere

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse Dato 2. marts 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15512-21 Side 1/6 Klage over Viborg Kommunes omlægning af privat fællesvej på landet, Viborg Endelig afgørelse

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 27. juni 2013 13/11032-5 x x x ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 20. maj 2013 fra klagerne, L vej 33. De har klaget over

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 18. august 2015 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 5. september 2012 11/06546 ISTANDSÆTTELSE AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet henviser til korrespondance vedrørende din klage af 12. april 2011 over Kommunens

Læs mere

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej

Vores afgørelse Randers Kommunes afgørelse om at nedklassificere Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej Dato 19. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02880-11 Side 1/7 Nedklassificering af Slotsvang fra kommunevej til privat fællesvej B har i mail af 10. februar

Læs mere

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel

Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Dato 19. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/15992-43 Side 1/6 Klage over afslag på ansøgning om overkørsel Vejdirektoratet har behandlet din klage af

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april / Søren Peter Kongsted DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 10. april 2013 12/05101-22 Søren Peter Kongsted spk@vd.dk 7244 3113 OMLÆGNING AF NY VEJADGANG I brev af 10. maj 2012 har du på vegne af ejeren af R vej 41, klaget

Læs mere

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø

Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Åbent møde for Teknisk Udvalgs møde den 09. juni 2008 kl. 15:00 i Administrationsbygningen, Farsø Indholdsfortegnelse 240. Orientering 3 241. Budgetopfølgning pr. 30. april 2008 4 242. Nedlæggelse af privat

Læs mere

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk

Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere skforsyning.dk SK Spildevand A/S 2011 Regulativ for tømning af hustanke og fedtudskillere Indholdsfortegnelse 1 Regulativets område... 3 2 Benyttelsespligt... 3 3 Krav til dæksler og adgangsforhold... 3 4 Tømning....

Læs mere

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger

Vi har den 27. januar 2017 sendt udkast til afgørelse i sagen. Hertil har vi ikke modtaget bemærkninger Dato 20. februar 2017 Sagsbehandler Tom Løvstrand Mortensen Mail tlm@vd.dk Telefon +45 7244 3119 Dokument 16/09014-25 Side 1/8 Vedligeholdelse af private fællesveje i Fuglebakkekvarteret Dit j.nr. V 118/2

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 4. december 2012 11/15362 NEDLÆGGELSE AF STIAREAL I brev af 27. september 2011 har advokaten på vegne af klagerne klaget over Kommunes afslag af 31. august 2011

Læs mere

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje.

I brev af 24. november 2014 har kommunen fremsendt udkast til, hvordan udgiftsfordelingen kan udformes for vedligeholdelsen af de forskellige veje. Dato 1. juli 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/03024-11 Side 1/5 Vedligeholdelse af en række private fællesveje Jeres sagsnr.: H-860-41470 I brev

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14. maj 2014 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Brian

Læs mere

Lov om Private Fællesveje

Lov om Private Fællesveje Lov om Private Fællesveje Istandsættelse og Vedligeholdelse 17. Før kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, at en privat fællesvej skal istandsættes eller vedligeholdes, eller om at ændre en tidligere

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Teknik- og Miljøudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Teknik- og Miljøudvalget Mødedato: Torsdag den 27. august 2015 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Jan Jakobsen, Anders Krantz, Arne S. Hansen,

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Bygge- og Ejendomsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Bygge- og Ejendomsudvalget Mødedato: Tirsdag den 3. juni 2014 Mødetidspunkt: 14:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 215, Mødelokale Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Brian

Læs mere

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej

Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering af B vej DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 6. maj 2013 12/12190-18 x x x AFSLAG PÅ FÆRDSELSREGULERING OG OPKLASSIFICERING Afgørelse af klage over afslag på fortsat færdselsregulering og på opklassificering

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANKE I FURESØ KOMMUNE 2013 1 Formål Formålet med regulativet er at sikre en lovlig og miljørigtig håndtering af husspildevand og -slam fra samlestanke ved alle ejendomme

Læs mere

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne

Vedrørende egen driftundersøgelse om BR 19/07 cykelrute langs søerne Teknik- og Miljøforvaltningens direktion Rådhuset, 1. sal, vær. 34 Postboks 444 1505 København V 04-11-2009 Sagsnr. 2009-60034 Brev er d.d. fremsendt pr. e-mail. Vedrørende egen driftundersøgelse om BR

Læs mere

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542

Råden over vejareal på Skådevej. Kommunens sagsnr.: 14/000542 Dato 17. juni 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon 7244 3113 Dokument 14/07086-58 Side 1/5 Råden over vejareal på Skådevej Kommunens sagsnr.: 14/000542 I e-mail af 14. maj 2014

Læs mere

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning

Degnevænget ikke er blevet udmatrikuleret fra skolens areal, hvorfor der ikke er en klar afgrænsning Dato 29. juni 2016 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 16/06657-6 Side 1/7 Medd. klager, at VD ikke kan tage still. til klagen pga. ingen fv-afgør. I e-mail

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 17. december 2012 12/06063 AFSPÆRRING AF PRIVAT FÆLLESVEJ Vejdirektoratet har behandlet din klage af 11. juli 2012, hvor du på vegne af klager klager over kommunens

Læs mere

Åbent referat til Økonomiudvalget

Åbent referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 30. oktober 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Udkast til endelig afgørelse

Udkast til endelig afgørelse Udsendelsesliste til grundejerne ved Roarsvej, Helgesvej og Yrsavej Veje og Grønne Områder Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk www.roskilde.dk

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 13. september 2012 12/03537 OVERKØRSEL OG LUKNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klagen af 9. april 2012 fra klagerne over Kommunens afgørelser vedr. overkørsel

Læs mere

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag Dato 11. marts 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 14/03405-40 Side 1/7 Klage over påbud om fjernelse af træ ud for Bindeleddet 7, Knebel Afgørelse i genoptagelsessag

Læs mere

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE

REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE REGULATIV FOR TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLDNINGSTANKE I RANDERS KOMMUNE Med virkning fra 1. januar 2012 Forord Lovgrundlag og omfang Randers Kommune har i medfør af Miljøbeskyttelsesloven med tilhørende

Læs mere

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk

Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over Sundsøre Kommunes afgørelse af 23. februar 2006 om forblivelsespligt for ejendomme tilsluttet fjernvarmenettet på Fur, Fur Kraftvarmeværk a.m.b.a.

Læs mere

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning.

I samme forbindelse har du stillet Vejdirektoratet en række spørgsmål omkring forståelse af lokaltrafik og overtagelse af belysning. Dato 15. december 2015 Sagsbehandler Søren Peter Kongsted Mail spk@vd.dk Telefon +45 7244 3113 Dokument 15/08764-20 Side 1/5 Belysningsbidrag på Ådalsvej I brev af 1. juni 2015 har du klaget over Odense

Læs mere

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor.

Endelig afgørelse. Vores afgørelse Kommunens afgørelse er lovlig. Vi henviser til begrundelsen nedenfor. Dato 1. juni 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/06294-15 Side 1/5 Endelig afgørelse Vejdirektoratet har behandlet din klage af 14. april 2015, hvor du på vegne

Læs mere

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé

Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Dato 5. december 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 15/12123-17 Side 1/8 Kendelse for gensætning af støttemur på den private fællesvej A.P. Rasmussens Allé Vejdirektoratet

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget

TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Sundheds- og Omsorgsudvalget TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Sundheds- og Omsorgsudvalget Mødedato: Mandag den 18. maj 2015 Mødetidspunkt: 9:00 Mødelokale: Medlemmer: 215, Mødelokale Camilla Schwalbe, Allan S. Andersen, Anders Krantz,

Læs mere

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen.

I mener, at Smutvej er en offentlig vej, og at det er Odense Kommunes ansvar at betale for vejbelysningen. Dato 26. maj 2015 Sagsbehandler Freshta Amiri Mail fam@vd.dk Telefon +45 7244 3038 Dokument 15/02771-15 Side 1/8 Udkast til afgørelse, partshøring I har som ejere af ejendommene Svenstrupvej 25, Smutvej

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen,

Læs mere

Referat til Økonomiudvalget

Referat til Økonomiudvalget TÅRNBY KOMMUNE Referat til Økonomiudvalget Mødedato: Torsdag den 16. maj 2013 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Brian Franklin, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Paw

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar / x x x DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 29. januar 2014 13/14833-12 x x x AFGØRELSE I SAGEN OM NEDLÆGGELSE AF DELE AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet Os klage af den 15. juli 2013 over, at kommunen

Læs mere

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang

Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Dato 24. november 2017 Sagsbehandler Lene Merete Priess Mail lemp@vd.dk Telefon +45 7244 3209 Dokument 17/10327-12 Side 1/6 Afgørelse Klage over Helsingør Kommunes afslag på adgang Vejdirektoratet har

Læs mere

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21

Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Dato 15. oktober 2014 Dokument 14/06100 Side Indretningen af stien mellem P vej 19 og 21 Vejdirektoratet har behandlet jeres klage af 25. april 2014 over, at Kommunen har ændret på stien mellem P vej 19

Læs mere

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig.

Vejdirektoratets afgørelse Vejen Kommunes afgørelse om istandsættelse og vedligeholdelse samt vintervedligeholdelse er lovlig. Dato 16. august 2016 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon +45 7244 3135 Dokument 16/01246-36 Side 1/7 Klage over istandsættelse af den private fællesvej Lintrup Skovvej, Lintrup Vejdirektoratet

Læs mere

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Onsdag den 15. januar 2014. Mødetidspunkt: 17:00 Dagsorden Dato: Onsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Bjarne Kogsbøll (C), Ekrem Günbulut (A), Hugo Hammel (A), John A. Bilenberg (C), Lars Prier (O), Laurids Christensen

Læs mere

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet.

Vores afgørelse Kommunens afgørelse af 11. marts 2015 er ulovlig. Vi skal derfor bede Aalborg Kommune om at tilbagekalde påbuddet. Dato 28. august 2015 Sagsbehandler Julie Egholm Mail jue@vd.dk Telefon 7244 3135 Dokument 15/05373-29 Side 1/5 Fjernelse af granitgrus i rabatareal Vejdirektoratet har behandlet en klage af 23. marts 2015

Læs mere

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning.

Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Teknik & Miljø Trafik og Veje Prinsens Allé 5 8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 trafikogveje@viborg.dk www.viborg.dk Høring i.f.m. ansøgning om omlægning af privat fællesvej over Vesterled 6, Kvorning. Ejerene

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN SKOVSØPARKEN Vejdirektoratet Niels Juels Gade 13 1022 København K e-mail: vd@vd.dk Dato: 7. oktober 2012 Jeres sagsnr.: 11/16746 og 11/17630 Med brev af 6. september 2012 har I fremsendt udkast til afgørelse og anmodet

Læs mere

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken Dato 15. juni 2015 Sagsbehandler Bjarne Jess Vennike Mail bjv@vd.dk Telefon Dokument 15/06153-4 Side 1/5 Afgørelse af klage over Aarhus Kommunes afgørelse 11. marts 2015 om istandsættelse af Kærløkken

Læs mere