Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg"

Transkript

1 Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der har fælles interesse. Informationen skal være dateret og indeholde navn og lejlighedsnummer på udgiveren. Senest 7 dage efter dateringen skal opslaget være fjernet af udgiveren. Der må ikke opsættes reklamer og lignende materiale af kommerciel karakter. Informationer fra bestyrelse eller vicevært opsættes ligeledes på tavlerne. Emner, der ikke direkte vedrører fælles interesser, herunder klager, skal rettes skriftligt til ejerforeningens bestyrelse. 2. Støj På grund af ejendommens dårlige lydisolering er det beboernes pligt at begrænse støj mest muligt. I tidsrummet 23:00 07:00 skal der være stille. Ved brug af radio, fjernsyn, musikinstrumenter og lignende skal beboerne tage størst muligt hensyn til naboerne. Aktiviteter i forbindelse med istandsættelse og vedligeholdelse må kun finde sted i tidsrummet 08:00 19:00. Der må altså IKKE anvendes værktøj, der på nogen måde støjer, uden for dette tidsrum. Leg, løb og støjende adfærd på trapper, svalegange og i kældergange er ikke tilladt. 3. Vaskeri Vaskeriet må udelukkende benyttes af ejendommens beboere. I tidsrummet 06:00 22:00 kan der reserveres vasketid på tavlen. På andre tidspunkter kan der vaskes efter først til mølle -princippet - dog skal en igangværende vask være afsluttet inden 06:00, hvor reservationsperioden starter. Tørrerummene må kun

2 benyttes i forbindelse med reserverede vasketider, og tøjet skal være nedtaget senest 24 timer efter ophængning. Reservation af vasketider kræver brug af vaskenøgle. Reservationer med post it s eller lignende betragtes ikke som gældende. Der hører kun én vaskenøgle til hver lejlighed. - ved bortkomst skal den erstattes af beboeren selv. Reservation af vasketid betragtes som bortfaldet, hvis vasken ikke er påbegyndt senest et kvarter efter starten af den reserverede vasketid. Vaskeskiltet fjernes først, når vasken er afsluttet. Fjernes skiltet før, kan ledige maskiner anvendes af andre (forudsat vasken er afsluttet inden næste reservation). De opsatte brugsvejledninger skal følges og overholdes. Driftsforstyrrelser skal omgående anmeldes til viceværten. Skader, der kan henføres til misbrug af maskinerne, vil efter omstændighederne blive søgt refunderet hos skadevolderen. Vaskeriet skal efterlades i rengjort stand, med lukkede vinduer og slukket lys. Ejerforeningens bestyrelse fastsætter prisen for vask, tørring og rulning. 4. Elevatorer Elevatorerne er udelukkende beregnet til persontransport og skal behandles hensynsfuldt. De må IKKE benyttes til transport af større genstande, herunder møbler og byggematerialer. 5. Affald Ejendommens affaldsskakter må kun bruges til husholdningsaffald i forsvarligt tillukkede poser. Bortskaffelse af husholdningsaffald i affaldsrummet skal ligeledes foretages i tillukkede poser. Stort affald, emballage, kasseret indbo og lignende må ikke henstilles i affaldsrummene. Viceværten arrangerer afhentning af storskrald efter behov. Storskrald afhentes efter de til enhver tid gældende retningslinjer fra Frederiksberg kommune. Gældende retningslinjer for affald kan altid findes på Der vil blive orienteret herom på ejendommens opslagstavler. Der henvises i øvrigt til kommunens genbrugsplads (Kulbanevej 4,Valby), som også SKAL benyttes til affald underlagt miljølovgivningen (kemikalier, malingrester og lignende). Glas og flasker placeres i de opstillede kasser i affaldsrummet. Aviser og blade bortskaffes i de opstilede genbrugscontainere. Batterier bortskaffes i de af

3 Frederiksberg Kommune opstillede beholdere. Desuden skal metal, plast, pap og papir sorteres i de beholdere hvor det hører hjemme. Erhvervsaffald skal bortskaffes fra ejendommen af de udførende håndværkere. 6. Biler, motorcykler, cykler m.v. Biler og motorcykler må kun parkeres i de afmærkede parkeringsbåse. Parkering af uvedkommende køretøjer er ikke tilladt. Motorcykler, knallerter og lignende må ikke henstilles i ejendommens kældre på grund af brandfaren. Cykler skal stilles i cykelstativerne eller i cykelkældrene. Barne- og klapvogne skal stilles i barnevognsrummene. Yderdøre til trapper, kældergange og cykelrum skal være aflåste. 7. Svalegange, altaner og opgange Det er beboernes pligt at renholde svalegange og altaner for vand og sne. Det henstilles til beboerne at hjælpe hinanden ved eventuel sygdom eller bortrejse. Ved isdannelser på svalegangene kan grusning foretages. Salt må aldrig anvendes, hverken på svalegange eller altaner, da det forårsager nedbrydning af bygningens konstruktion. Koste og grus findes i affaldsrummene. Ejeren/lejeren kan gøres ansvarlig, såfremt der sker tilskadekomst som følge af manglende renholdelse. I henhold til brandbekæmpelsesloven må opgange og svalegange kun benyttes som adgangsveje til og fra lejlighederne. Der må derfor ikke henstå stole og borde på disse. Dette af hensyn til eventuelle redningsaktioner. Man vil fra myndighedernes side ikke gøre indsigelser overfor plantekummer langs muren, ej heller hvis beboerne sidder på svalegangene, men tager stole og borde ind når disse ikke anvendes. Træværk, herunder vinduer og døre, til de enkelte lejligheder skal rengøres af de enkelte beboere som led i det almindelige vedligehold. Der foretages løbende kontrol fra bestyrelsens side og mislighold vil blive påtalt. 8. Altankasser markiser Altankasser skal fastgøres forsvarligt for at undgå nedstyrtninger. Beplantning af altankasser skal ske i dertil beregnede plastkasser. Vanding af planter skal foretages med omtanke, så det ikke generer andre beboere.

4 Markiser over altanerne må kun opsættes, når materiale og farve først er godkendt af ejerforeningens bestyrelse. Der må ikke monteres eller opstilles parabolantenner på ejendommens yderside. Øvrige synlige monteringer på ejendommens facade skal godkendes af bestyrelsen. 9. Vand varme sanitet Ved udskiftning og vedligehold af VVS installationer SKAL beboerne overholde den til enhver tid gældende lovgivning for området. Der må IKKE foretages indgriben i de af foreningen ejede installationer, hvilket betyder alle installationer før stophaner, samt radiatoranlægget. Disse reparationer skal udføres af ejendommens VVS installatør. Adgangen til ejendommens fælles installationer (rør, stophaner, renselemme mv.) må ikke blokeres, da det altid skal være muligt for håndværkere at få hurtig adgang i forbindelse med akutte skader eller servicebehov. Ved eventuel rensning af afløb må kun anvendes hjælpemidler godkendt til formålet. Uforskriftsmæssig anvendelse af stærke kemikalier medfører skade på installationerne. Fejl og mangler ved ejendommens VVS installationer skal meldes til ejendommens vicevært. 10. Ventilation I den høje bygning, er der installeret fælles udsugningsanlæg med ventilatorer på loftet. Disse er forbundet med aftrækkene i badeværelser og køkkener. Det er derfor ikke tilladt at opsætte emhætter med indbyggede motorer, da brugen af disse vil skabe ubalance i udsugningsanlæggene med lugtgener for øvrige til følge. De lave bygninger har individuelle aftræk til det fri og har derfor ikke de samme restriktioner. 11. Hybridnet Ejendommen har hybridnet til fjernsyn og radio. Indgreb i anlægget er strengt forbudt. Fejlsøgning og reparation forårsaget af uautoriseret indgreb, faktureres direkte til skadevolder. 12. Husdyr Husdyr må kun holdes med skriftlig tilladelse fra ejerforeningens bestyrelse.

5 Husdyr må ikke være til gene for øvrige beboere og skal holdes i snor overalt på ejendommens område. Kamphunde og lignende hundetyper vil ikke kunne opnå tilladelse. Ejeren skal tilsikre, at dyret ikke besørger på ejendommens fællesarealer og SKAL fjerne efterladenskaberne, hvis uheldet er ude. Bestyrelsen tilbagekalder tilladelsen til husdyrhold, såfremt reglerne ikke overholdes. 13. Ejendommens fællesareal Fællesarealerne kan frit benyttes af beboerne. Der må dog ikke foretages egenhændig indgriben i beplantning og lignende, ligesom der ikke må udlægges foder eller madvarer af enhver art, da dette tiltrækker rotter. Oprydning efter brug af fællesarealer - derunder rengøring af fællesgrill påhviler den enkelte bruger. 14. Skader erstatning Såfremt ejendommen eller dens inventar beskadiges, vil skadevolderen - af hensyn til øvrige beboere - altid blive søgt draget til ansvar med krav om erstatning. 15. Salg/fremleje af lejlighed Ved salg af lejlighed er sælger forpligtet til omgående at underrette ejerforeningens bestyrelse. Dette gælder også ved fremleje. I begge tilfælde er sælger/fremlejer forpligtet til at gøre køber/lejer bekendt med denne husorden. 16. Overtrædelse af husordnen Overtrædelse af husordnen vil medføre mundtlig eller skriftlig advarsel til pågældende beboere enten fra bestyrelse eller fra administrator. I gentagelsestilfælde og i grovere tilfælde kan det i overensstemmelse med ejerlejligheds- og lejelovgivningen blive pålagt den pågældende at fraflytte sin lejlighed. Bestyrelsen for ejerforeningen Bolvighus har ret og pligt til at drage omsorg for, at husordnen overholdes til alle beboeres bedste. Tilfælde og forhold, som ikke er nævnt i ovennævnte husorden, kan skriftligt forelægges ejerforeningens bestyrelse, der efter behov vil foretage det fornødne.

6 Denne husorden erstatter husordnen af 2005, og gælder til ny revideret version foreligger. Bolvighus, (dato)

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk)

HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III. (www.ef-valbycenter3.dk) HUSORDEN FOR BEBOERNE I VALBY CENTRET III EJERFORENINGEN VALBY CENTRET III (www.ef-valbycenter3.dk) (Husordenen er vedtaget på generalforsamlingen den 30. august 2004 og ændret på generalforsamlinger den

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler

Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Vedbæk, den 14. september 2012 Endelig indkaldelse til afdelingsmøde tirsdag den 25. september 2012 kl. 19:00 i Flintemarkens selskabslokaler Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere

Læs mere

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE

OPPENHEJM, LUND & PARTNERE OPPENHEJM, LUND & PARTNERE ADVOKAIER SVEND OPPENHEJM PAUL LUND HANS SCHULTZER PALLE HAARGAARD CARSTEN BRINK KELD PARSBERG MADS GIERDING POUL G JENSEN STEFFEN SCHLEIMANN KJELD JØRGENSEN KENT BRIXTOFTE 08.03.90

Læs mere

Kantorparken 55-65 8240 Risskov

Kantorparken 55-65 8240 Risskov Ejerforeningen Blok 4 Kantorparken 55-65 8240 Risskov Kantorparken 55-65, set fra Parksiden, foto taget af John Jensen, KP 61 Husorden og orientering Revideret 2014 Velkommen til Kantorparken Blok 4 Vi

Læs mere

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden

Ejerforeningen Egevang Syd. Husorden Ejerforeningen Egevang Syd Gældende fra 1. februar 2014 (afløser forrige husorden dateret 15. februar 2010) Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse Generelt gælder... 3 Fremmede på ejendommen, indbrud og hærværk...

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Velkommen Til Vallensbækhus

Velkommen Til Vallensbækhus Velkommen Til Vallensbækhus Indeholder vores husorden plus nogle praktiske oplysninger. Læs den! Brug den! Så vi alle kan færdes og bo i et godt boligmiljø. Indhold AFFALD...2 ALTANER...2 BADEVÆRELSER...3

Læs mere

Husorden for Vejlesøparken. April 2014

Husorden for Vejlesøparken. April 2014 1 Husorden for Vejlesøparken April 2014 2 Husorden for Vejlesøparken Indhold Velkommen som beboer i Vejlesøparken. 3 Beskrivelse af Vejlesøparken 3 Kontakt og oplysninger. 3 Ejendomsinspektør Vejlesøparkens

Læs mere

Husorden for ejerforeningen Fyrholm

Husorden for ejerforeningen Fyrholm Husorden for ejerforeningen Fyrholm Kære naboer, Fyrholm indgår i en af Københavns mest spændende bebyggelser, Sluseholmen, som er anlagt med sigte på at skabe gode udfoldelsesmuligheder så tæt på centrum

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4

HUSORDENSREGLEMENT. for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 HUSORDENSREGLEMENT for HØJHUSET ØRBYGÅRD MEDELBYVEJ 2-4 (Revideret februar 2013) Overholdelse af ordensreglementet I henhold til lejekontrakten er lejerne pligtige til at overholde ordensreglementet, da

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere.

Aviser, ugeblade, reklamer, kontorpapir o. lign. papiraffald placeres i de to runde beholdere. Husorden Denne husorden er besluttet for, at ejendommen kan fremtræde så pæn, indbydende og rolig som mulig. Husordenen skal følges, så det således giver de mindst mulige gnidninger beboerne imellem. Derfor

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken

Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Velkommen som beboer i Isbjerg Parken Når man flytter ind i en bolig, ønsker man naturligvis at komme så godt ud af det med de andre beboere som muligt. Derfor har hver afdeling et sæt fælles regler husorden

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11

Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Husorden godkendt af beboerne i afdeling 11 Alment Beboerne bør i egen og almen interesse overholde de i lejekontrakten fastsatte bestemmelser, iagttage god skik og orden i ejendommen, samt efterleve den

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171

Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 Beboerpjece med husorden Vesterbrogade 169-171 1 Indholdsfortegnelse: Velkommen....... 3 Bestyrelse 3 Vores hus. 4 Husorden Ejendommens fællesfaciliteter....4 Beplantning... 4 Brandfare....4 Børn og leg...

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN.

HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. HUSORDEN ELLEKONEBAKKEN. Indholdsfortegnelse over emner. A... Affald, Altaner, Antenner B... Bad og toilet, Barnevogne, Beplantning, Boldspil, Boremaskiner C... Campingvogne, Containere store, Cykler D...

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

ORDENSREGLEMENT. for

ORDENSREGLEMENT. for ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD. ORDENSREGLEMENT for FAB Afdeling 9 En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - man bliver fælles om mange

Læs mere

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park

Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Ordensreglement for bebyggelsen Mikkelborg Park Husholdningsaffald Affaldsskakten må udelukkende benyttes til husholdningsaffald. Dette skal emballeres i egnede poser, som skal være forsvarligt lukkede,

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere