INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING"

Transkript

1 INDHOLDSFORTEGNELSE December VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON OG NAVNESKILT 12 HUSDYHOLD 13 FORSIKRINGER 14 LOFTRUM OG KÆLDERRUM 15 TV 16 INTERNET OG TELEFON 17 OPGANGE OG ALTANER 18 UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 19 AFFALD 20 GÅRDEN, LEGEPLADS SAMT HAVEMØBLER 21 CYKLER 22 FREMLEJE 23 FREMGANGSMÅDE VED SALG 24 POSTKASSER

2 1 VELKOMMEN Januar 2013 Velkommen i andelsboligforeningen Damhjørnet. Denne mappe skal tjene som information for tilflyttere og nuværende beboere. l mappen finder du forhåbentlig svar på de fleste af de spørgsmål som måtte vise sig ved både indflytning og senere. Det skal bemærkes, at såfremt der er uoverensstemmelse mellem denne mappe og vedtægterne, eller beslutninger truffet på en generalforsamling, viger denne mappes indhold. Denne mappe skal følge din andelslejlighed, hvorfor det er vigtigt at du overgiver den til en senere køber af din andelslejlighed. Bestyrelsen vil bestræbe sig på, at udsende rettelsesblade til mappen, såfremt dette skønnes nødvendigt. Du bedes derfor isætte rettelsesblade når du modtager sådanne. Ejendommen er opført i 1934, men AB Damhjørnet blev først stiftet den 15. august Andelsboligforeningen er beliggende på adressen Roskildevej og Valby Langgade , 2500 Valby. AB Damhjørnet består af 79 andele samt to erhvervslejemål. Andelslejlighederne er varierende i størrelsen fra 55 m2 til 105 m2. Langt de fleste af andelslejlighederne er 2- værelses andelslejligheder. Såfremt du har forslag, rettelser m.v. til denne mappe må du meget gerne gøre bestyrelsen opmærksom på dette. Det kan gøres skriftligt til os i postkassen på Valby Langgade 276, kælderen, eller til Vi håber, at du vil tage dig tid til at sætte dig ind i mappens indhold, og byder dig igen velkommen i foreningen. Med venlig hilsen Bestyrelsen

3 2 ANDELSBEVIS Her kan indsættes andelsboligbevis eller kopi af samme.

4 3 KONTAKTINFORMATION December 2014 Alle henvendelser til bestyrelsen skal ske skriftligt. Enten til Valby Langgade 276, kælderen, 2500 Valby, eller på hvor navn, adresse og telefonnummer oplyses. Se for yderligere informationer om vores forening. Formand: Nanna Biener, Valby Langgade 264, 1 tv. Næstformand: Mette Mandøe, Valby Langgade 276, st. th. Bestyrelsesmedlem: Marie-Katrine Wrang, Valby Langgade 270, st. tv. Bestyrelsesmedlem: Heidi Yetkin, Roskildevej 199, 2. th. Bestyrelsesmedlem: Mathilde Piraprez, Valby Langgade 272, 3. Bestyrelseslokale: AB Damhjørnet, Valby Langgade 276, kælderen Vicevært: DEAS Facility Service Tlf.: (mandag-fredag kl ) Uden for normal åbningstid viderestilles til vores vagtcentral, så du altid kan få hjælp ved akut skade. Mail: Administrator: DEAS A/S, Monika Øgaard-Nielsen tlf Dirch Passers allé 76, 2000 Frederiksberg BEMÆRK: Bestyrelsen kan træffes i begyndelse af hver måned i bestyrelseslokalet. Tidspunkt og dato fremgår af opslag på døren.

5 4 VEDTÆGTER Marts 2007 Her kan indsættes vedtægter, samt senere ændringer heri. Husk at indsætte ændringer, når disse er vedtaget på generalforsamlingen.

6 5 HUSORDEN December På ejendommes trapper, i kældre & kældernedgang, gård eller port må der ikke henstilles cykler, barnevogne, legevogne, skraldespande eller andet. Ejendommes administrator kan uden ansvar og på ejers regning lade sådanne genstande fjerne uden varsel. Cykler må ikke føres til kælderrum via hovedtrappen. Cykler henvises til cykelkældre i Valby Langgade 266,268,276 samt Roskildevej 193 og 199, eller den overdækkede og aflåste cykelparkering bag tørrerummet i gården. 2. Biler og motorcykler må ikke parkeres i gården. Motorcyklerne kan parkeres og låses fast ved motorcykelparkeringen ved siden af tørreområdet. 3. Køkkenaffald må ikke henkastes i gården eller andetsteds, men kun udtømmes i de kommunale affaldsbeholdere, hvis låg altid holdes lukket. Storskrald kan lægges i den opstillede container, der bestilles fire weekender om måneden. Malerrester, batterier, kemikalierester m.v. skal afleveres til miljøbilen. 4. l regn sne - frost-, og stormvejr samt om natten skal vinduerne på trapper, i kælder, loftrum, vaske og tørrerum holdes lukkede. Vasketøj må kun ophænges i tørrerum i forsvarligt opvredet stand. Tøj må ikke hænges til tørring i vinduer, på trapper eller synligt på altaner. Der skal luftes ud gennem vinduerne og ikke opgangsdøren. 5. Støjende adfærd, musikeren må ikke finde sted for åbne vinduer, eller i opgange eller på altaner. Musik må aldrig være til gene for de øvrige beboere og uden deres samtykke aldrig mellem kl og Brug af elværktøj eller anden støjende reparation må ikke ske efter kl Altanafskærmning skal holdes i den af foreningen vedtagne udformning og farve. Der må ikke nedkastes flasker eller andet fra altanerne. 7. Det er tilladt at holde hund og kat i ejendommen. Husdyrene må ikke være til gene for foreningens beboere. Hundeluftning må ikke finde sted.

7 December Reparation af installationer, der hører under ejendommens ansvarsområde, såsom op/nedgående rør indtil ballofix, elkabler før gruppetavle samt antennekabler og antennestikdåser, må kun foretages af ejendommens håndværkere. Installation af ballofix skal foretages af ejendommens håndværkere. 9. Børn under 15 år må kun benytte ejendommens vaskeri under ledsagelse af en voksen. Benyttelse af vaskeriet er under alle omstændigheder på eget ansvar, og sker for egen risiko.

8 April VASKERI På adressen Valby Langgade 272, kælderen forefindes et fællesvaskeri. Vaskeriet består af fire vaskemaskiner, én tørretumbler, én slynge samt én strygerulle. Der betales ikke særskilt for benyttelse af vaskeriet idet udgifterne til vaskeriet indgår i foreningens samlede regnskab. Din "almindelige" nøgle kan ikke anvendes til vaskeriet, men der kan rekvireres én vaskenøgle hos den nøgleansvarlige mod depositum på kr. 110, som tilbagebetales mod returnering af nøglen. Vaskeriet er åben alle dage mellem kl og Dette betyder, at vaskemaskinerne kan igangsættes indtil kl , mens de øvrige maskiner kan igangsættes indtil kl Herefter vil alle maskiner færdiggøre de valgte programmer. l vaskeriet forefindes "vaskelister" til reservation af maskinerne. Reservation sker ved at indtegne sig med adresse, f.eks. VL 264, st. th. Såfremt benyttelse af maskiner ikke er igangsat senest 15 minutter efter det anførte tidspunkt, mistes retten til benyttelse af maskinerne. Såfremt maskinerne er ledige, kan disse frit benyttes desuagtet du ikke har foretaget reservation. Husk i denne forbindelse, at der kan være foretaget senere reservationer, som naturligvis skal respekteres. l vaskeriet forefindes børste, som skal anvendes hver gang tørretumbler anvendes. Ligeledes er det meget vigtig, at der anvendes BH-poser, idet mangel på samme kan medføre store udgifter, hvilke den enkelte beboer vil blive afkrævet. Husk i øvrigt, at rengøre vaskemaskiner, slynge mv. såfremt du har anvendt disse til atypiske vaske. Som det er anført i husordenen, må børn under 15 år ikke benytte eller opholde sig i vaskeriet uden ledsagelse af en voksen. Det skal understreges at benyttelse af vaskeriet altid sker for beboerens egen risiko.

9 April 2009 Grundet strygerullens konstruktion, må du ikke køre tøj igennem med plasttryk, idet sådanne sætter sig på valsen og smitter af på det efterfølgende tøj. Såfremt du konstaterer defekter, bedes du sætte en seddel på maskinen og skrive at viceværten er orienteret (hvilket du skal huske at gøre). SE l ØVRIGT OPSLAG l VASKERIET

10 Marts a OMBYGNING (Hvad må du?) Nedenstående er alene udtryk for de regler som findes i AB Damhjørnet. Der er derfor ikke taget stilling til eventuelle krav som forefindes i lovgivningen. Du skal derfor være opmærksom på, at der ofte vil være begrænsninger i det arbejde du selv må udføre, ligesom visse arbejder ifølge lovgivningen kræves udført af autoriserede håndværkere. Nedenstående er følgelig betinget af, at lovgivningen altid følges. Når der således henvises til "du", vil dette ofte betyde egen håndværker og må altså IKKE forveksles med, at du i egen person må udføre arbejderne. Såfremt du ønsker at foretage forandringer i din lejlighed, såsom at opføre nyt badeværelse, køkken, nedbryde mur, ændre rørføring m.v. er der flere ting som du skal være opmærksom på. Forinden påbegyndelsen af arbejderne, skal du først anmelde forandringerne til bestyrelsen. Dette skal ske ved en skriftlig anmodning til bestyrelsen ledsaget af en udførlig beskrivelse af de påtænkte arbejder du ønsker at igangsætte. Anmodningen skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger forinden arbejderne påbegyndes, idet bestyrelsen, jf. vedtægternes 10, stk. 2 skal have lejlighed til at vurdere anmodningen og eventuelt gøre indsigelse, l visse tilfælde er det tillige nødvendigt at indhente tilladelse fra offentlige myndigheder. Såfremt dette er tilfældet, skal tilladelse vedlægges anmodningen til bestyrelsen. Undlader du at indhente de nødvendige tilladelser eller undlader at foretage f.eks. anmeldelse til Københavns Kommune inden du bygger om, hæfter du altid for en lovliggørelse af forholdet, hvilket bestyrelsen vil forlange sker. Henvendelse kan eventuelt ske til: Bygge- og Boligdirektoratets Byggesagsafdeling Københavns Kommune, Magistratens 4. afdeling Ottiliavej Valby Ved forandringer på vandrør skal du huske, at sådanne alene må ske efter det monterede ballofix. Dette betyder, at alt arbejde før ballofix skal udføres af foreningens blikkenslager.

11 Marts 2007 Hvis der skal lukkes for vandet ved hovedhanen, er det tillige ALENE foreningens håndværkere som må forestå dette. Ved forandringer på strømforsyningskabler, må du selv alene udføre arbejdet efter målertavlen. Der henvises igen til eventuelle begrænsninger i lovgivningen. Såfremt der skal ændres på strømføringen på selve målertavlen eller før denne, skal sådanne arbejder udføres af foreningens elektriker. Såfremt du ønsker, at foretage ændringer på dit badeværelse, f.eks. montere fliser på gulv, skal du huske at der er krav om udarbejdelse af spildevandsrapport af en WSinstallatør. Hvis du påtænker at udskifte dit toilet, skal dette ske med et såkaldt kombinationstoilet med stort og lille skyl. Dette er en meget nærliggende mulighed for at reducere vandregningen. Husk i øvrigt at ændringer kan betyde, at du skal anmelde arbejderne til kommunen inden du går i gang. Det er yderst vigtigt, at afløbsarbejder laves i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler og standarder. Du skal derfor altid spørge foreningens WS-installatør, om der i forbindelse med en påtænkt ombygning eller renovering, skal ske udskiftning af det eksisterende afløb. Svaret skal fremgå af den henvendelse du skal sende til bestyrelsen. Foreningen afholder alene udgifterne til ophugning af afløb samt montering af nyt reglementeret afløb. Alle øvrige udgifter ved dit gulv og din underbos loft, herunder lægning af fliser mv. skal du selv afholde. Ved udskiftning af køkken, er det tilladt at føre udsugning til emhætten ud igennem muren mod gården. Dette arbejde skal dog altid foretages af foreningens håndværkere. Bemærk at det IKKE er tilladt at tilslutte emhætten til den centrale udluftning. Det er tilladt at opsætte gipslofter indtil fire centimeter fra loftet. Det erindres i denne forbindelse, at der skal ansøges om tilladelse hos såvel foreningens bestyrelse som hos Københavns Kommune Såfremt du er tvivl kan du kontakte bestyrelsen eller administrator.

12 Marts 2007 Ved forandringer på strømforsyningskabler, må du selv alene udføre arbejdet efter målertavlen. Der henvises igen til eventuelle begrænsninger i lovgivningen. Såfremt der skal ændres på strømføringen på selve målertavlen eller før denne, skal sådanne arbejder udføres af foreningens elektriker. Såfremt du ønsker, at foretage ændringer på dit badeværelse, f.eks. montere fliser på gulv, skal du huske at der er krav om udarbejdelse af spildevandsrapport af en Vvs-installatør. Hvis du påtænker at udskifte dit toilet, bør dette ske med et såkaldt kombinationstoilet med stort og lille skyl. Dette er en meget nærliggende mulighed for at reducere vandregningen. Ved udskiftning af køkken, er det tilladt at føre udsugning til emhætten ud igennem muren mod gården. Dette arbejde skal dog altid foretages af foreningens håndværkere. Bemærk at det IKKE er tilladt at tilslutte emhætten til den centrale udluftning. Det er tilladt at opsætte gipslofter indtil fire centimeter fra loftet. Det erindres i denne forbindelse, at der skal ansøges om tilladelse hos såvel foreningens bestyrelse som hos Københavns Kommune Såfremt du er tvivl kan du kontakte bestyrelsen eller administrator.

13 Marts b OMBYGNING (Hvad må du IKKE?) Trækkanalerne i køkken og bad må ikke tildækkes, idet dette vil medføre forøget fugt i lejlighederne, Trækkanalen i køkken må som nævnt i afsnit 7a ikke anvendes til emhætteudsugning. Det er ikke tilladt, at opsætte eller have trælofter i etageejendomme. Det skal bemærkes, at sådanne vil kræves nedtaget for andelshavers regning - i forbindelse med salg skal sælger bekoste nedtagning. Sænkede lofter over fire centimeter kræver tilladelse fra Københavns Kommune. PVC lofter er ikke tilladte.

14 Marts INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 1 Indvendig vedligeholdelse fremgår af vedtægtens 9. For at give et kort overblik over hvad indvendig vedligeholdelse omfatter for dig som andelshaver er skrevet disse retningslinjer. Ved tvivl går vedtægten altid forud for nedenstående. Der tages udgangspunkt i en sammenskrivning af retningslinjer for vedligeholdelsesudgifter i AB Damhjørnet vedtaget på generalforsamlingen 15. marts 2005 samt beboermappens punkt 8. af marts Generelt Den indvendige vedligeholdelse påhviler som udgangspunkt dig som andelshaver. Forsømmer du groft denne vedligeholdelse kan bestyrelsen kræve, at den fornødne vedligeholdelse foretages. Sker det ikke indenfor den fastsatte frist kan andelsforholdet ophæves med tre måneders varsel. Mener du, at foreningen er ansvarlig og/eller skal afholde udgifterne til en reparation eller lign. skal foreningens vicevært eller formand altid kontaktes før det udbedres. Medmindre det er akut, så har du pligt til at få skaden udbedret med det samme. Det vil altid være sådan, at du er ansvarlig indtil årsagen for skaden er lokaliseret, hvilket oftest først kan ske efter reparationen. VVS Alt VVS arbejdet før ballofix skal udføres af foreningens blikkenslager. Blandingsbatteri, brusehoved m.v. efter ballofixer står for andelshavers egen regning. Hvor der ikke er monteret ballofix er det andelshavers ansvar at få det påmonteret for egen regning. Kloak Den centrale faldstamme er foreningens ansvar. Såfremt en faldstamme skal skiftes står foreningen for loft- og vægreetablering, men maling står for andelshavers egen regning. 1 Jf. vedtægternes 9

15 Vandlås og håropsamler og øvrige installationer i køkken og på badeværelse er andelshavers eget ansvar. Installationer i badeværelset og køkken skal godkendes af bestyrelsen. Varme 2-værelses lejligheder har krav på én radiator. Er der installeret mere end én eller ønskes afmontering er det andelshavers egen regning. 3- og 4-værelses lejligheder har krav på to radiatorer. Er der installeret mere end to eller ønskes afmontering er det andelshavers egen regning. Ventilen på radiatorerne er andelshavers egen. Husk at udluft den ved tænd/sluk af varmen. Det er forbudt at indstille de centrale ventiler på fællesarealerne. EL Dørtelefon: vedligeholdes for foreningens regning, medmindre det er andelshaver forhold der skyldes reparationen. Elmåler: alt elektrikerarbejder efter elmåleren er andelshavers ansvar. Det anbefales, at stofledninger skiftes ved fraflytning. Vinduer Punkterede vinduer udskiftes af foreningen ved den årlige rudeskiftsvarsling, som varsles af bestyrelsen. Vindueskarmen og gummikanten om vinduet er andelshavers ansvar. Tømrerarbejde Isolering: inden i lejligheden såsom under vinduet, på indvendige vægge, på gulv og loft osv. er andelshavers eget ansvar. Døre og karme: vedligeholdelse er andelshavers ansvar medmindre der er tale om udskiftning. Dette gælder også gummikanten om altandøren o. lign. Udskiftning af hoveddøre skal vedtages på generalforsamling. Gulve: vedligeholdes og udskiftes af andelshaver.

16 Vægge og malerarbejde I andelen: vedligeholdelse af vægge herunder spartling, maling, tapetsering m.v. i andelen er andelshavers pligt. På fællesarealerne: på opgange, trapper, facade m.v. er foreningens ansvar. Loftsrum og kælderrum Vedligeholdelse er andelshavers ansvar. Rummene skal tømmes for andelshavers regning ved fraflytning. Det er ikke tilladt at opbevare ting på fællesarealerne, da det udgør en brandfare. Altan Almindeligt vedligehold på nær malerarbejde (der varetages af foreningen) er andelshavers ansvar. Låse, nøgler og låsesmed Lås og nøgler til egen hoveddør og postkasse er eget ansvar. Nøgler til gadedør og vaskerum kan bestilles gennem bestyrelsen for egen regning. Se i øvrigt punktet om nøgler i denne mappe. Internet og telefoni Man kan bestille internet og telefoni gennem foreningens leverandør, hvortil også fejl og mangler meddeles. Alle udgifter forbundet hermed er eget ansvar og foreningen er ikke ansvarlig for leverancen o. lign. Man må ikke etablere eget internet og telefoni hos anden udbyder gennem foreningens infrastruktur. Fugt o. lign. Vi bor i en ældre bygning. Husk derfor at lufte ofte ud, og stil ikke store skabe foran ydervægge, da det kan forsage svamp.

17 Marts FALDSTAMMER Vedligeholdelse og eventuel udskiftning af faldstammer udføres af foreningens håndværkere og for foreningens regning. Der er dog meget som du kan gøre for at undgå udgifter til udskiftning af faldstammerne, ligesom en del af dette er udtryk for sædvanligt brug af afløbene. Undlad at hælde kattegrus i afløbet Tør så vidt muligt stegefedt og olie af pander og gryder med køkkenrulle Rens vandlås og håropsamler med jævne mellemrum Undlad at komme æggeskaller og andre genstande i afløbet l stedet for at lade afløbet tage skraldet, så tør det væk med papir og smid det i skraldespanden Vis hensyn til materialet, således at det holder længere. Udskiftning og reparation af faldstammer er en betydelig omkostning, som du kan gøre meget for ikke bliver nødvendig. Såfremt udskiftning af faldstamme er nødvendig, vil dette kræve, at gulvet i dit badeværelse skal brydes op. Det er i foreningens interesse, at der bagefter påføres en vådrumsmembran i gulvet. For at en sådan membran skal være effektiv, skal den dække hele gulvet. Dette betyder, at hele gulvet skal brydes op. Derfor vil foreningen sørge for, at der bliver lagt nye fliser på gulvet, og for at den første fliserække fra gulvet og op af væggen bliver lavet. Foreningen betaler dog kun for standard hvide fliser, ønskes andre former for fliser må andelshaveren selv afholde ekstraudgifterne hertil. Der betales altså ikke for, at de nye fliser matcher de fliser, som ellers er i badeværelset. Foreningen reetablerer de lofter og vægge, som bliver berørt ved udskiftningen af faldstamme, herudover betaler foreningen også for at både loft, vægge og faldstammer males i den samme farve. Foreningen betaler således kun for ensfarvede vægge og lofter, ønsker du flere farver i badeværelset, må du selv afholde den ekstra udgift. Hvis du har væv på badeværelset, vil maleren skære et hul idet, og isætte et nyt stykke væv som så vidt muligt matcher det gamle. For så vidt angår de arbejder foreningen betaler for, skal de

18 Marts 2007 håndværkere som foreningen har bestilt bruges, der betales altså ikke for, at andelshaver selv udfører arbejdet.

19 10 NØGLER December 2014 Andelsboligforeningen skal være aflåst døgnet rundt. Det er derfor ikke tilladt, at forhindre dørene i at lukke, medmindre du er sikker på at uvedkommende ikke får adgang til foreningens ejendom. Hovednøglen passer til følgende: - Gadedør - Mellemdør i kælder og loftsdør - Kælderdør til gården - Tørreplads - Gårdtoilet - Cykelkældre - Rum til barnevogne Såfremt du har brug får yderligere nøgler, end dem du fik ved indflytning, kan sådanne rekvireres hos viceværten. Udgiften herfor skal betales af andelshaver selv (2014-pris: 120 kr.). Du skal være opmærksom på, at adgang til fællesvaskeriet på Valby Langgade 272, kælderen kræver en speciel nøgle. Denne nøgle kan rekvireres hos den nøgleansvarlige, mod betaling af depositum, som opkræves sammen med andelsafgiften. Ved fraflytning tilbagebetales beløbet mod aflevering af nøgle. Du bærer selv risikoen for ting opbevaret i kælder- og loftsrum. Bestyrelsen anbefaler derfor at du anskaffer dig en fornuftig hængelås til disse rum. Såfremt du har et kælder- - eller loftsrum, hvor der er rørføring, bedes du gøre bestyrelsen opmærksom på dette, idet foreningens håndværkere i modsat fald vil være berettiget til, om nødvendigt, at bryde låsen op.

20 December DØRTELEFON OG NAVNESKILT Det er ikke tilladt at flytte den monterede dørtelefon, ligesom du ej heller må foretage indgreb i denne. Såfremt der er nødvendigt for dig at montere teleslynge skal der ansøges om dette hos bestyrelsen. Normalt vil der ikke være noget til hinder for montering af teleslynge, men det kræver som nævnt en ansøgning. Ved indflytning skal du meddele viceværten, hvilket navn du ønsker at få opsat ved dørtelefonen. Ved senere ændringer i dette, skal vicevært ligeledes kontaktes. Det er således ikke tilladt selv at "bryde ind" i navnetavlen. På samme måde er det ikke tilladt at sætte andre former for klæbestrimmel op på navnepladen. Fra postvæsnets side kræves der, at hver andelslejlighed er forsynet med et tydeligt dørskilt. Derfor henstilles der til at et sådan opsættes og det frabedes at du ophænger papirsedler, idet de ikke holder længe og ser sjuskede ud.

21 April HUSDYRHOLD Ifølge vedtægternes 12, stk. 1 og senere beslutning på generalforsamlinger er det besluttet, at det er tilladt at holde hund og kat i ejendommen. Du skal dog være opmærksom på, at dit husdyr ikke må være til gene for de øvrige beboere. Det gælder endvidere, at luftning af hund ikke må finde sted på ejendommes arealer. Afløb skal altid holdes fri for kattegrus. Fordring af fugle i form af udlægning af brød eller andet må ikke finde sted, idet dette indbyder til rottefare. For så vidt angår andre dyr end hund og kat kontaktes bestyrelse. For så vidt angår slanger og andet kryb henvises desuden til politivedtægten.

22 Marts FORSIKRINGER Andelsboligforeningen har tegnet de påkrævede forsikringer til minimering af den økonomiske risiko ved ejendommen. Ligeledes er der tegnet forsikring, mod ansvarspådragende adfærd eller forsømmelse udvist af bestyrelsen. Idet de af foreningens tegnede forsikringer ikke vil dække dit eget indbo m.v. opfordrer bestyrelsen dig til selv at tegne husstandsforsikring eller lignende, således at du minimerer risikoen for økonomiske følger af vandskader, indbrud m.v. Andelsboligforeningens forsikring vil alene dække vandskader forårsaget fra overbo.

23 Marts LOFTRUM OG KÆLDERRUM Der er til samtlige andelslejligheder, tilknyttet en brugsret til to aflåselige rum. Disse vil enten være i form af to kælderrum eller ét kælderrum og ét loftrum, l disse rum må der ikke opbevares brandbart materiale. HUSK LÅS! Af hensyn til brandfaren indskærpes det, at der ikke må henstilles ting udenfor rummene eller under trapperne i opgangene.

24 December TV-ANTENNE OG ELFORSYNING l andelsboligforeningen tilbydes TV gennem Yousee. Du finder kanalnøgler på internettet: Som udgangspunkt kan du selv vælge, hvilken TV-pakke du ønsker. Der er mulighed for, at op til 9 andelshavere kan melde TV helt fra. Kontakt bestyrelsen, hvis du ønsker at melde TV helt fra, så kan du komme på venteliste, (hvis en sådan eksisterer) eller få det meldt fra. Valg af TV-pakker sker gennem Yousee, se mere på hjemmesiden, Du ikke selv må åbne eller flytte på stikdåsen til antennekablet. Ligeledes må du ikke selv udskifte eller reparere kablet frem til og med stikdåsen. For så vidt angår elforsyning, skal det bemærkes at ejendommen er forsynet med 220 volt og nogle steder 380 volt. Vedrørende arbejder på elforsyningen henvises til afsnittet om ombygning.

25 Marts INTERNET OG TELEFONI Der findes i foreningen et netværk og i lejlighederne findes stik til Internet og telefon typisk i stuen. Stikkene er kendetegnet ved ét grønt og ét rødt udtag. Det vil ofte være nødvendigt at købe et ekstra stik til telefonen, hvilket kan købes i de fleste telebutikker. Såfremt du ønsker at anvende telefon og Internet, kan du kontakte vor udbyder, Cirque. Cirque står for oprettelsen, ligesom Cirque kan oplyse priser for både Internet og telefoni. Cirque Bredbånd A/S Borgergade København K Tlf.: (24 timers kundeservice) Såfremt du anvender et trådløst netværk SKAL dette låses. Se eventuelt i din brugervejledning for router eller lignende. Du kan tillige anvende andre udbydere, men i så fald må ejendommens netværk ikke benyttes.

26 December OPGANGE OG ALTANER Trapperne i opgangene bliver vasket hver uge, medens hovedrengøring foretages én gang årligt. Herudover bliver vinduerne i opgangene pudset fire gange årligt. Der er den enkelte andelshavers egen opgave, at renholde indgangsdør samt under måtten. Der må ikke henstilles ting på altanen, medmindre disse ikke rager op over altankanten. Dog er det tilladt at opsætte altankasser. Såfremt du vælger at opsætte altankasser, anbefales det at disse opsættes indvendigt på altanen, således at risikoen for at de falder ned minimeres. Nedkastning af diverse effekter fra altanerne er strengt forbudt. Det er ej heller tilladt at spille musik eller på anden vis støje på altanen. Altanafskærmning skal være ens for hele ejendommen, hvorfor du skal kontakte bestyrelsen såfremt du ønsker at få monteret altanafskærmning. Bestyrelsen vil herefter henvise til glarmester. Det er ikke tilladt at opsætte markiser, paraboler eller andre ting på altanerne uden forinden at have kontaktet bestyrelsen.

27 September UDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 2 Ved udvendig vedligeholdelse menes vedligeholdelse af facade, opgange, gård samt kloak. Desuden gælder det de lodrette strenge i ejendommen (vand, varme samt elektricitet). Herudover vil bestyrelsen igangsætte de arbejder, som bliver besluttet på generalforsamlingen. Den daglige udvendige vedligeholdelse varetages af den af bestyrelsen valgte vicevært. Såfremt du opdager problemer, skal du hurtigst muligt gøre viceværten opmærksom herpå. Det kan ikke understreges nok at du bør kontakte viceværten, idet en "lade stå til holdning" vil betyde øgede omkostninger. Én gang årligt - sædvanligvis i august - afholdes fælles arbejdsdag, hvor andelshaverne opfordres til at deltage. Ved deltagelse tilbagebetales summen af de månedlige betalinger på kr. 50, som løber forud for den måned, hvor arbejdsdagen afholdes og til den andelshaver som deltager i arbejdsdagen. Deltagelse er ikke obligatorisk, men deltager man ikke - uanset årsag - da tilbagebetales beløbet ikke. Summen af de månedlige betalinger beregnes ikke forholdsmæssigt, men tilfalder den andelshaver som er medlem af foreningen på arbejdsdagen. Ved salg eller køb sker der således ikke en forholdsmæssig betaling eller tilbagebetaling. 2 Jf. vedtægternes 9

28 December AFFALD Husholdnings affald skal anbringes i lukkede poser og smides i de til formålet opstillede containere i gården. Affald må aldrig stilles ved siden af containerne. l gården findes tillige container til aviser og blade, plastic, metal og elektronik ligesom der findes beholder til brugte batterier. Flasker skal lægges i flaskecontaineren ved tørrepladsen. Fire gange om året får vi opstillet en container til storskrald på Valby Langgade. Du må ikke henstille storskrald nogen steder - vent til containeren kommer. Containeren bestilles den først mulige weekend i følgende måneder: Januar, marts, maj, september og november Affald må aldrig henstilles i kældergange, på trapper, lofter eller tørrelofter. KEMISK AFFALD SÅSOM MALINGRESTER, RENSEVÆSKE MV. MÅ UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SMIDES UD MED ALMINDELIGT AFFALD, MEN SKAL STILLES VED SKABET FOR FARLIGT AFFALD l TØRREPLADSEN.

29 December GÅRDEN, LEGEPLADS SAMT HAVEMØBLER l gården finder du tørreplads, legeplads, fælles grillplads, borde, stole samt bænke. Desuden er ved Valby Langgade 268 et gårdtoilet. ALLE beboere opfordres til at rydde op efter sig selv. Dette indebærer at samle cigaretskod, kapsler, ispapir m.v. op. Der er i hele gården opsat affaldskurve som skal benyttes. Havemøblerne er til fri afbenyttelse for foreningens beboere. Løse hynder til stolene skal efter endt brug bringes tilbage til lagerrummet i kældernedgangen ved Roskildevej 193. Der kan frit plukkes frugter i gården.

30 December CYKLER, KNALLERTER, MOTORCYKLER, BILER OG BARNEVOGNE Cykler bedes placeret i cykelkældrene som findes i kældrene ved Valby Langgade 266, 268, 276 samt Roskildevej 193 og 199. Cykelkældrene er aflåste og du kan anvende din almindelige nøgle. Det er ikke tilladt at placere cykler i gården, i kælderrum eller op ad husmuren. Det er ej heller tilladt at trække cykler gennem hoveddør og trappe. Du kan dog "parkere" din cykel kortvarigt, men ikke natten over. Der findes ligeledes et aflåst og overdækket cykelparkering i gården ved tørrepladsen. Motorcykler og biler må hverken køres eller parkeres i gården eller på fortov. Motorcykler kan dog parkeres ved den dertil indrettede motorcykel-parkering, hvor de tillige kan låses fast. Barnevogne kan opbevares i det store kælderrum, beliggende i kælderen til Valby Langgade 276.

31 Marts Fremleje 3 En andelshaver må ikke uden bestyrelsens samtykke, overlade brugen af sin bolig til andre end medlemmer af sin husstand, medmindre andelshaveren er berettiget hertil i henhold til vedtægternes 11. Ved fremleje af din andelslejlighed skal hverken administrator eller bestyrelse involveres bortset fra godkendelse af fremlejekontrakten. Fremlejekontrakten, som skal være skriftlig og underskrives af begge parter, skal fremsendes til bestyrelsen og godkendes af denne inden fremlejeperiodens påbegyndelse. Du kan købe en fremlejekontrakt i de fleste boghandler. Fremlejen må ikke generere et egentligt overskud til dig, men du vil dog være berettiget til at få godtgjort slid af møbler, såfremt dette er en del af fremlejekontrakten. Administrator vil, når fremlejekontrakten er godkendt af bestyrelsen, skrive til andelshaver og meddele, at fremleje alene kan finde sted til en husstand, som ikke består af flere personer end antal værelse i fremlejemålet og at betaling forsat vil blive opkrævet hos andelshaveren. Fremleje kan ifølge lejeloven i almindelighed ikke finde sted i en periode på over to år. l øvrigt henvises til vægternes Jf. vedtægterne 11

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE December 2014 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING

INDHOLDSFORTEGNELSE 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI OMBYGNING INDHOLDSFORTEGNELSE Marts 2007 1 VELKOMMEN 2 ANDELSBEVIS 3 KONTAKTINFORMATION 4 VEDTÆGTER 5 HUSORDEN 6 VASKERI 7A OMBYGNING 7B OMBYGNING 8 INDVENDIG VEDLIGEHOLDELSE 9 FALDSTAMMER 10 NØGLER 11 DØRTELEFON

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Bestyrelsens forslag til ny husorden

Bestyrelsens forslag til ny husorden Bestyrelsens forslag til ny husorden Generelt er forslaget til ny husorden en justering af den nuværende suppleret med tilføjelse af regler vedr. dørtelefon og adgangskontrol samt tørring af tøj, som blev

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen

Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN

Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Ejerlejlighedsforeningen Philip Smidth, Smallegade 22 og 24, Hospitalsvej 1A og 1B. HUSORDEN Bestyrelsen har med denne udgave af husordenen ønsket at udvide og tilføje enkelte punkter til den tidligere

Læs mere

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald.

E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN. Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Se også under storskrald. E/F UNGARNSGADE 35-41 m.fl. HUSORDEN AFFALD Affaldscontainerne i gården skal benyttes til alt almindeligt husholdningsaffald. Intet affald må henkastes i gården, eller anbringes noget andet sted i bygningerne

Læs mere

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus

Velkommen. til. Andelsboligforeningen. Sct. Kjelds Hus Velkommen til Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Bestyrelsen for andelsforeningen Sct. Kjelds Hus byder dig velkommen som ny andelshaver og beboer i huset. Denne folder er en kort orientering med nogle

Læs mere

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt.

Husorden. Henstilling af løst affald i affaldsøer, opgange, kældergange eller andre fælles områder er forbudt. for Affald De grå containere i affaldsøerne ved de enkelte boligblokke må kun bruges til køkkenaffald. Dette affald skal være i egnede plastposer, som er forsvarligt lukket. Dette for at undgå lugtgener

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47

Husorden. Kontaktpersoner: Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00. Telefon 36 16 23 47 Husorden Kontaktpersoner: Varmemester: Willy Larsen Kontor adresse: Valby Langgade 254 st. tv Træffetid: mandag 07.00-08.00 onsdag, fredag 11.00-12.00 Telefon 36 16 23 47 Udenfor normal kontortid kan der

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden.

Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Andelsboligforeningen Filipsgården, Husorden. Vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling afholdt den 24. marts 2015. 1. Beboerne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller mangel ved de i lejligheden

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B

Husorden for A/B Nansensgade 68-78B A/B Nansensgade 68-78B Nansensgade 70 1.tv. 1366 København K Tlf.:33 15 24 90 Husorden for A/B Nansensgade 68-78B AFFALD STORSKRALD vil fremover så vidt muligt blive hentet torsdag i lige uger. Det stiller

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene.

Husorden. Har du meget affald, så bær affaldet til de store blå containere, så du ikke blokerer affaldsskaktene. AB Lyngbyhus Husorden 1.0 Affald Du kan anvende affaldsskaktene til almindeligt husholdningsaffald. Du får med jævne mellemrum udleveret poser. Disse lukkes omhyggeligt(slå knude på posen) efter brug.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED

ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HARALDSTED OPDATERET MAJ 2014 Side 1 af 5 Generelt Det påhviler andelshaver at sørge for, at andelen holdes i en stand, så der ikke opstår fare for at værdien af ejendommen

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Husorden i afdeling 37

Husorden i afdeling 37 Husorden i afdeling 37 1 September 2016 Afdelingsbestyrelsen har ansvar for, at husordenen bliver overholdt. De har pligt til, og ejendomsfunktionærerne har ret til, at påtale gældende bestemmelser. Det

Læs mere

Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger Praktiske oplysninger Opdateret februar 2011 Indhold: Bestyrelsens forretningsgange 3 Cykelparkering 3 Faldstammer 3 Kommunikation til bestyrelsen 3 Fremleje 3 Grillforening 3 Internet??? 3 Navneskilt

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere.

Der er opstillet beholdere til glas/flasker, papir og pap. Derfor må sådanne materialer ikke smides i de almindelige affaldscontainere. A/B Amagerparkgaard Husorden Indledning Husordenen er besluttet og vedtaget af andelsboligforeningens generalforsamling og skal overholdes i alle ord og punkter af samtlige andelshavere og lejere. Tilsidesættelse

Læs mere

Husorden for afd. 4 Kagshusene

Husorden for afd. 4 Kagshusene Husorden for afd. 4 Kagshusene Afdelingen består af nedenstående blokke, der hver er tildelt et bogstav internt i afdelingen. Der gøres opmærksom på, der kan være små afvigelser i husordenen imellem boligblokkene

Læs mere

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013

Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave. Marts 2013 Husorden og henvisninger For Ejerforeningen Enghavehus Matr. 267 & 268 af Kongens Enghave Marts 2013 Indhold 1. Gyldighed og henvisninger 2. Brandsikring 2.1 Bekendtgørelse om brandsikring 2.2 Andre ting

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev.

Maltahus IV. Praktiske Informationer. Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden. D. 18/09-2012 Rev. 2012 Maltahus IV Praktiske Informationer Forbehold for gentagelser og fejl Mappen gemmes og følger med lejligheden D. 18/09-2012 Rev. 1 Indholdsfortegnelse 1. Ordensreglement for Andelsboligforeningen

Læs mere

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt

Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Andelsboligforeningen Vanløsegaard Samlet regelsæt Regler for tildeling af lejligheder Husorden Regelsæt Brandsikring Lejlighedssammenlægning REGLER FOR TILDELING AF LEJLIGHEDER I ANDELSBOLIGFORENINGEN

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N

HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Ejd. 639 HUSORDEN F O R A N D E L S B O L I G F O R E N I N G E N M Ø N T E N Vedtaget på beboermøde og ordinær generalforsamling, begge afholdt den 30. januar 2012 Affald HUSHOLDNINGSAFFALD: Husholdningsaffald

Læs mere

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo

Husorden og reglement for. Andelsboligforeningen. Torvebo Husorden og reglement for Andelsboligforeningen Torvebo Installationer: Andelshaverne skal hurtigst muligt anmelde enhver fejl eller uorden ved de i lejligheden værende installationer til afløb og til

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret

Information Om. Ejerforeningen Tagensvejcentret Side 1 af 6 Ordensregler Information Om Ejerforeningen Tagensvejcentret Maj 2013 Ejerforeningen Tagensvejcentret Velkommen til Tagensvej Centret! Som ny beboer i ejendommen, vil vi gerne byde dig velkommen,

Læs mere

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald

HUSORDEN: Hensyn til andre beboere Tobaksrygning Affald Husorden afd.3 HUSORDEN: Husordenen er et sæt regler, der er vedtaget af afdelingens beboere. Husordenen handler blandt andet om, hvordan vi beboere skal opføre os for ikke at genere vore naboer eller

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31

ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 ANDELSBOLIGFORENINGEN STRANDPARKEN 26 31 HUSORDEN OG ORDENSREGLER AFFALD: Der er opstillet affaldscontainere langs Strandparken og Hendrik Pontoppidansgade til henholdsvis køkkenaffald, aviser/papir og

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19

Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Frederiksberg, juni 2004-1. udgave Beboerhåndbog for Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19 Velkommen til Ejerforeningen H. V. Nyholms Vej 13-19. Ejerforeningen udsender dette velkomstbrev for at oplyse

Læs mere

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum 1 December 2012 Med denne folder vil vi gerne byde dig velkommen til Dalum Centrum. Som ny beboer kan der være nogle praktiske spørgsmål eller problemer,

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13

Husorden for andelsboligforeningen. Irmingersgade 9-11-13 Husorden for andelsboligforeningen Irmingersgade 9-11-13 Husorden er gældende for alle andelshavere, lejere og brugere af ejendommen og de til ejendommen hørende arealer og udstyr. Som hovedregel opfordres

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December for HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv. December 2016 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for A/B Vesterparken

Husorden for A/B Vesterparken Husorden for A/B Vesterparken Almindelige bestemmelser 1. Alle beboere må iagttage, hvad der hører til god husorden og efterkomme, hvad der i den henseende påbydes af bestyrelsen. I alle tilfælde af overtrædelse

Læs mere

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg

Husorden. for alle beboere i ejendommen. Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg Husorden for alle beboere i ejendommen Bolvighus Bernhard Bangs Alle 2, 4 og 8 Frederiksberg 1. Opslagstavler - klager Opslagstavlerne kan frit benyttes af beboerne til information vedrørende emner, der

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN

HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN HUSORDEN FOR ETAGEBYGGERIET RØDOVRE BOLIGSELSKAB AFDELING 9 VALHØJGÅRDEN Varmemesterkontor : Valhøjs Alle 121 i gavlen, telefon 3670 0317 Kontortid : Mandag og torsdag personlig henvendelse mellem kl.

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976

Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. september 1976 Husorden for Andelsboligforeningen Svanemosegård af 1. 1 Affald Det er forbudt at bruge trapper, gård, kældergange, loftsgange, port samt tørrelofter til henstilling af enhver form for effekter, affald

Læs mere

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015

Velkommen til. Ejerforeningen Nørre Allé 100 100. April 2015 ! Velkommen til Ejerforeningen EFNA Nørre Allé 100 100 April 2015 Administration Ejendommen administreres af Salling Ejendomsadministration A/S, Søren Frichs Vej 38 A, 1.sal, 8230 Åbyhøj, hvor vores kontakt-person

Læs mere

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13

HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 HUSORDEN AFD. 6 Kejlstrupvej 7-13 Vi vil gerne med denne lille folder ønske dig/jer velkommen til afd. 6. og håber du/i vil falde godt til. I denne folder vil du finde de fleste oplysninger, der er brug

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Infofolderen. Adresse:

Infofolderen. Adresse: Udgivet Juni 2009 Infofolderen Med denne folder vil vi gerne byde nye beboere velkomne og kort redegøre for de forskellige fællesfaciliteter, der er til rådighed og hvad der er kutyme i vores ejendom.

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 4. Nordborggade 30-32 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

HUSORDEN A/B Duevej

HUSORDEN A/B Duevej HUSORDEN A/B Duevej 84-106 Husordenen er udarbejdet for at skabe ro og rammer, så alle andelshavere kan føle sig godt tilpas i foreningen. Foreningen ønsker at holde ejendommen og fællesarealerne i pæn

Læs mere

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder

Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Velkommen til Hospitalsenheden Vest Ordensregler Lejligheder Hospitalsenheden Vest November 2014 Indhold Forord... 3 Generelt... 4 Adgang til boligen... 4 Forsikring... 4 Husdyr... 4 Indgangsdøre... 4

Læs mere

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej

Generel opførsel. Affald beholderne findes på affaldspladsen ved porten ved Tingskrivervej Husk du er din egen vicevært. Det handler om vores fælles ejendom gør det nemmere, renere, pænere for dig selv og alle andre. Brug de faciliteter ejendommen har og udvis respekt for ejendommen og andre

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf

BoligKorsør Caspar Brands Plads 3 A, 4220 Korsør Tlf Husorden afd. 06 Nic. Rumpsvej 5-11 Et godt klima er meget værd En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, mange ting er man fælles om,

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 3 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 3. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her. Afdeling

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 12. Neptunvej 74-82, 91-101 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er der regler der skal overholdes ifølge lovgivningen. AFFALD

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Velkommen til. Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum

Velkommen til. Ejerlejlighedsforeningen. Dalum Centrum Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum Maj 12016 Velkommen til Ejerlejlighedsforeningen Dalum Centrum Floravænget findes bagerst i folderen. 2 Velkommen til Dalum Centrum Med denne folder

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 13 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 13. Vi håber du vil føle dig hjemme, og blive glade for at bo her.

Læs mere

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10

Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen til Sundby-Hvorup Boligselskab Afdeling 10 Velkommen Vi byder dig velkommen som beboer i Sundby-Hvorup Boligselskabs afdeling 10. Vi håber du vil føle dig hjemme og blive glad for at bo her.

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982

Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 1. Organisation Boligselskabet BSB Søllerød ejer tre ejendomme: Afdeling Adresse Antal lejemål Opførelsesår 6601 Sofievej 4 8 24 1949 6602 Dronninggårds Allé 6-10C 40 1952 6603 Sofievej 5 12 1982 Administrationen

Læs mere

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016.

Vedtaget på afdelingsmøde: 5. maj 2015 Tilføjelser godkendt på afdelingsmødet den 10. maj 2016. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Grønlandsgård. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi tager

Læs mere

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011

Vi håber, du fik svar på dine spørgsmål, ellers kontakt bestyrelsen eller varmemesteren. Med venlig hilsen Bestyrelsen vinteren 2011 Velkommen til Ejerforeningen Holmbladsgade 22 og Ålandsgade 1-17, og tillykke med din nye lejlighed! Denne pjece er tænkt som et supplement til vedtægterne, og den bør kunne hjælpe dig med diverse småproblemer,

Læs mere

Husorden Hørgården 3

Husorden Hørgården 3 Husorden 1-1035 Hørgården 3 Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 16. september 2016 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108

HUSORDEN FOR AB-ISTEDGADE 106-108 LEJLIGHEDER:... 2 RO OG ORDEN... 2 MUSIK O. LIGN.... 2 FEST... 2 EL-APPARATER... 2 STØJ... 2 TÆPPEBANKNING... 2 ANTENNER... 2 WC... 2 HUSDYR... 3 FORANDRINGER... 3 SKADER... 3 FORSIKRING... 3 FRAFLYTNING...

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Beboerbrev / Husorden for

Beboerbrev / Husorden for Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen Søgårdsvej 4-6, Gentofte Beboerbrev / Husorden for Andelsboligforeningen "Søgårdsvej 4-6" revision af april 2013 Kære beboer! Hermed følger nogle anvisninger

Læs mere

Dronningegården Husorden

Dronningegården Husorden Dronningegården Husorden 1. VELKOMMEN TIL DRONNINGEGÅRDEN 3 2. INDLEDNING OG FORMÅL 3 3. HUSDYR 3 4. CYKLER/KNALLERTER 3 5. KØRESTOLE 4 6. DØRE 4 7. TRAPPER 4 8. BØRN 4 9. ALTANER 4 10. GÅRDMILJØ 5 11.

Læs mere

Husorden Femte Maj Plads

Husorden Femte Maj Plads Husorden Femte Maj Plads Affald Altaner Ansvar Antenne Auktion Bad/toilet Beboerrum Cykler/barnevogne Alt affald skal lægges i poser, som lukkes forsvarligt inden de anbringes i affaldsbeholderne. Altaner

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere