Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011"

Transkript

1 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Total budget til dagpasning Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: - Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner - Mødregruppe for unge mødre - Tværkulturel mødregruppe for indvandrere Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser samt ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn i kommunens skoler. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. 1

2 For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter, hvor af den ene sundhedsplejerske betales af familieafdelingen og den anden af sundhedsplejen. Tværfaglige tiltag - Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. - Kritiske situationer: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager. - Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. - Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr årige viderestilles til Sundhedsplejen. - Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 488 fødsler i år. 200 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 250 ekstrabesøg) skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommunesksoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner. Pr har Sundhedsplejen 14 sundhedsplejersker svarende til 11,75 fuldtidsstillinger, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Takstberegning 2

3 Der er ingen takster på området. Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 2 % dagplejen 15% børnehaver 8 % Integrerede institutioner Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 22 % dagplejen 18 % børnehaver 15 % Integrerede institutioner 17 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 3

4 Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2011 er kr pr. måned for 0 til 2 år og kr pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2011 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr Med erfaring fra perioden benyttes i gennemsnit 14 af de19 pladser. I samme periode har der været ekstra optag på PAU elev uddannelsen som er finansieret af midlerne til aflønning af pædagogstuderende. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr i budgettet til at aflønne PAU-elever. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i maj måned. En PAU elev aflønnes med kr pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr

5 Pulje kr til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog. Udenomsarealer: Området skal i 2011 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionernerne deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2011 budgetteret med en udgift på kr til dette formål. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. 5

6 Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer udgør pr. uge : Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 27,47 Støttepædagoger 1.016,24 1,00 Leder 37,00 28,47 ialt 1.053,24 Der til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr., i normerede timer er der ikke taget højde for besparelsen. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Enhedsudgiften er kommunens udgift til en plads. Der er en mindre forskel mellem enhedsudgiften pr. plads, der er anvendt i demografiberegningerne og i takstberegningen for 2011 da de endelige takster ikke var kendt på tidspunktet for demografiberegningerne. Enhedsudgiften pr. plads ifølge takstberegningen for 2011 vil blive anvendt når befolkningsprognosen for 2011 foreligger og demografipuljerne skal revideres. Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads Målgruppe Dagpleje årige Vuggestue årige Børnehave årige Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i målgruppe og antal pladser for serviceydelserne Aldersgruppe antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra

7 Dagpleje - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Vuggestue - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Børnehave - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2010 er konstateret. Demografipuljerne vil ligeledes blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 7

8 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 440 Fuldtidsdagpleje pladser. Der er budgetlagt 113 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 8 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 40 pladser fordelt mellem distrikterne. De 8 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 405 pladser. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37,00 timer Tilsyn 278,61 timer 15 dagplejer til 1 tilsynsførende Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2011 kr ,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 4 bestyrelser. Der er afsat kr pr. bestyrelse Administration: Der er afsat kr. 200 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 350 pr. dagplejer. Legestuer: 8

9 Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. El, vand og varme: Budget efter forbrug for tidligere år. Rengøring: Udgifterne afholdes af central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer / indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Fuldtids dagpleje Kr

10 Børnehaver Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2011: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,47 > 46 enheder 9,97 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Institutioner der har under 45 enheder normeres før årets begyndelse ud fra den forventede gennemsnitlige belægning. Hvis institutionen ved årets udgang ikke har haft det forventede børnetal reguleres den ikke i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. 10

11 Besparelse i budget 2011 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5.4 mio. kr. på åbningstid og 3.0 mio. kr. på struktur. Budgetbesparelserne vil blive udmøntet i 2011 med halvårsvirkning fra 1. august Herudover er der indlagt en besparelse på kr. på normbeløbet. Besparelsen har helårseffekt i Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Frederikssund kommune oplever ligesom mange andre af omegnskommunerne i Region Hovedstaden et faldende børnetal. I alt forudsiger Frederikssund Kommune prognose, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88, og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år. Alder i alt Difference Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som konsekvens af det faldende børnetal den 29. november 2010 besluttet pr. 1. maj 2011 at lukke Børnehuset i Skuldelev, Naturbørnehaven i Frederikssund og vuggestueafdelingen på Stenhøjgaard i Frederikssund. Der vil i løbet af 2011 forventeligt ske en yderligere tilpasning af området. Nedenstående normeringer er fastsat på baggrund af det forventelige børnetal i 2011 opgjort på den enkelte institution på baggrund af venteliste. Pladsanvisningen vil ved øget efterspørgsel (ud over nedenstående) indskrive børn i den enkelte institution optil den grundnormering institutionen havde i

12 Grundnormering 2011 Skoledistrikt Funktion Sted Åbningstid 0-2 års pladser Vuggestuepladser Dagplejepladser Børnehavepladser Byvangskolen Bakkebo 54, Strandstrædet 54, Kroghøj 54, Troldhøj 54, Lindegårdsskolen Dagpleje 55 Total distrikt Slangerup bh. 54, Møllevang 54, Lindehuset 54, Øparken 55, Siflingen 49,50 43 Græse Bakkebyskolen Dagpleje 76 Total distrikt Højvang 51, Fjordtoppen 55, Toftelund 53, Marienlystskolen Dagpleje 16 Total distrikt Skuldshøj 51, Pilehaven 53, Falkenborgskolen Dagpleje 31 Total distrikt Nørresvinget 51, Mariendal 57, Valmuevej 53, Ådalen 55, Troldehøj 52, Lærkereden 53, Naturbørnehaven* 51, Stenhøjgaard* 51, Dagpleje Total distrikt

13 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Åbjergskolen Møllevej 53, Maglehøj 53, Rørskov 55, Oppe Sundby Skole Dagpleje 44 Total distrikt Stagetorn 51, Sct. Georggården 50, Ørnesten 51, Jægerspris Skole Dagpleje 48 Total distrikt Slotsgården 52, Krabbedam 53, Regnbuen 53, Bakkegården 53, Vandkunsten 53, Gerlev 53, Katholt 53, Ferslev Skole Solbakkeskolen Dagpleje 96 Total distrikt Pilehuset 52, Dagpleje 15 Total distrikt Kragebakken 54, Svanholm 49, Marbækskolen Dagpleje 20 Total distrikt Nordstjernen 52, Skolevejen 52, Tumlebo 52, Skibbyssen 52, Dagpleje 92 Total distrikt

14 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Skuldelev Skole Solstrålen 52, Børnehuset* 52, Skovbørnehaven 52, Dagpleje 25 Total distrikt 8 72 Grandtotal Mad i dagtilbud Byrådet har besluttet, at vuggestuemad i Frederikssund Kommune er en obligatorisk del af dagtilbudsydelsen. Dette betyder, at Frederikssund Kommune yder et tilskud til bespisningen af de 0-2 årige på i alt 5.1 mio. kr. årligt. Forældrene opkræves 25 % af den samlede udgift. Der er afsat kr. 58 pr. vuggestuebarn til mad i 220 dage. Frokostordningen jf. Lov om ændring af Dagtilbudsloven af 11. juni 2010 for børnehavebørn har i efteråret 2010 været i afstemning blandt bestyrelser og forældre i Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Resultatet af afstemningen var, at alle daginstitutioner i Frederikssund Kommune har valgt at fravælge den obligatoriske frokostordning for børnehavebørn. Byrådet har jf. ovenstående lovgivning valgt, at der i Frederikssund Kommune er afstemning om frokostordningen hvert andet år, hvorfor næste valg skal afholdes i sommeren 2012 med mulighed for ikrafttræden 1. januar Rengøringstimer: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning udover frokostmåltidet, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2011 kr pr. barn. Administration: Der er afsat 410 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat kr. pr. institution Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Vuggestue Kr Børnehave Kr

15 Øvrige budgetbemærkninger: Diverse Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er en specialgruppe der hører under den integrerede institution Bakkebo, målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution Stjernen antal pladser 6 Specialbørnehaven Åbjergvejens børnehave målgruppe er børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Udgiften til Åbjergvejens børnehave er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åbjergvejens bh Specialbørnehaven er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 20 børn til 15 børn. Takstberegning Åbjergvejens børnehave finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. 15

16 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5,5% svarende til årligt kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr. Specialbørnehave Takst pr. år Åbjergvejens bh Diverse: El og varme: 2011-Budgetter prisfremskrevet med 3,19 % Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang Skovbørnehaven 20 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger:

Den samlede budgetramme 2015 kan opgøres som følger: Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov

Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Tilbud til børn og unge med særlige behov Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET

Dagtilbud. Opgaver under området Fælles formål UDDANNELSESUDVALGET Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange.

Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Dagtilbud Opgaver under området Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver.

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Kvalitet og særopgaver Kvalitet og Særopgaver varetager opgaver inden for følgende områder: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) Specialskoler og SFO på specialskoler Dagbehandling/ heldagsskole Støttepædagoger Specialbørnhaver

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 783.919.634 010 Skole- og klubområdet 480.956.015 03 Undervisning og kultur 465.450.436 22 Folkeskolen m.m. 448.750.470 01 Folkeskoler 249.755.599

Læs mere

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter

BØRNEPASNINGSPOLITIK Drift, serviceudgifter Indledning Området administreres af Børneudvalget. Området omfatter udgifter til dagpleje, vuggestuer, børnehaver, integrerede daginstitutioner samt tilskud til privat pasning. Området omfatter både almindelige

Læs mere

Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider

Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider Bilag 4, Analyse af pasningsbehov og åbningstider Der er foretaget to undersøgelser af børnenes afleverings- og afhentningstider som grundlag for evt. ændring af åbningstider i daginstitutionerne: 1. En

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Den samlede budgetramme for 2008 for skole- og klubområdet kan opgøres således: Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto 03.22.01 Folkeskoler 287.050-12.790 274.260 03.22.02 Fællesudgifter for kommunens

Læs mere

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud. 05.25.10 Fælles formål Børn - Dagtilbud Den samlede budgetramme for Dagtilbud er opdelt på følgende områder: Funktion Hovedområde (beløb i 1.000 kr. netto) Budget 2015 05.25.10 Fælles formål 22.034 05.25.11 Dagpleje 53.863 05.25.13

Læs mere

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen:

Der er udarbejdet følgende tidsplan for processen: Børnebjerget Ventevej 23A og Skovvej 2 Frederikssund 6.november 2010 Høringsmateriale i forbindelse med indstilling om nedlæggelse af afdelingen på Børnebjerget. Opvækst- og Uddannelsesudvalget har på

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014.

Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Børne- og Skoleudvalget, den 11. november 2013, sag nr. 2 Godkendelse af takster, budget 2014. Notat vedrørende tilskud til private og kommunale Nærværende notat beskriver følgende: 1. Tilskud til private

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Korrigeret årsbudget

Korrigeret årsbudget 97 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 14.530.000 10.343.000 12.296.900-1.953.900 Indtægter -1.800.000-1.300.000-1.659.402 359.402 Netto 12.730.000 9.043.000 10.637.498-1.594.498 Omfatter

Læs mere

Aktivitetsbeskrivelse, budget

Aktivitetsbeskrivelse, budget Budgetområde Titel Fællestillidsrepræsentant Nr.: 515-01 Lønmidler til pædagogernes (BUPL) fællestillidsrepræsentant. Fællestillidsrepræsentanten indgår bl.a. i diverse arbejdsgrupper og MED-udvalg. Fællestillidsrepræsentanten

Læs mere

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1.

Børne- og Uddannelsesforvaltningen, den 30. september Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. Administrationsgrundlag for daginstitutioner i Kolding Kommune pr. 1. januar 2009 1. Indledning Dette administrationsgrundlag beskriver principper for tildeling af løn- og driftsmidler til daginstitutioner

Læs mere

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.

I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013. Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

Børne- og Familieudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Budgettets hovedposter (netto-tal, 2016-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.383 32.414 28.187 05.22.07 Centrale

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af trivselsundersøgelse i børnehaverne i Frederikssund Kommune 2 Baggrund Hvert år gennemføres en undersøgelse af børnenes trivsel i børnehaverne det samlede resultat

Læs mere

Bevilling 11 Dagpasning

Bevilling 11 Dagpasning Bevilling 11 Dagpasning Beskrivelse Bevilling 11 Dagpasning hører under Børne- og Skoleudvalget. Bevillingen omfatter afdelingerne Dagtilbud og Fællesudgifter, dagtilbud. Bevillingen administreres af Center

Læs mere

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber

Sorø Kommune. Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Sorø Kommune Retningslinier for pladsanvisning i Sorø Kommune Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, junior- og ungdomsklubber Indledning Her kan du læse om, hvordan dit barn får plads

Læs mere

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave

Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven. Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Kalundborg kommunes retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Dagpleje Vuggestue Integreret institution Børnehave Faglig enhed for småbørn, Algade 2D, 4281 Gørlev Mail: smaborn@kalundborg.dk

Læs mere

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune

Vilkår for dagplejen. Haderslev kommune Vilkår for dagplejen Haderslev kommune Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Indledning... 3 2. Børnepasningsgaranti... 3 3. Dagplejens organisations- og ledelsesstruktur... 3 4. Retningslinjer

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder:

Dagtilbud, Børn. Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Dagtilbud, børn Området Dagtilbud, børn udgør 7,2 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og er opdelt på følgende områder: Beløb i hele tusinde kr. (netto) 2011 priser Budget 2011 Andel i pct.

Læs mere

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) 141 BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD) BEMÆRKNINGER 142 05.25.10 til børn og unge, fælles formål Udgifter 11.699 Indtægter -1.701 Netto 9.998 Omfatter udgifter/indtægter til: Søskendetilskud Tilskud

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven

Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for Småbørn Retningslinjer for pladsanvisning, jf. Dagtilbudsloven Faglig enhed for småbørn 1. Pasningsgaranti Der er pasningsgaranti til alle børn i alderen 26 uger og indtil skolestart.

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016.

Der indgår ligeledes en decentral budgetforøgelse på 16,3 mio. kr. i 2016, hvilket skyldes decentral genbevilling fra 2014 til 2016. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2014 2015 2016 03.22.05 Skolefritidsordninger 28.355 28.773 32.237 05.22.07 Centrale

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud

Pasningsordninger for børn / Egenbetaling og tilskud KB 26.03.15: Godkendt (Sag nr. 347) 3.410 Pulje til mere personale i dagtilbud IKKE indarbejdede ændringer Nr. Funk- Børneudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning tion skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2014 Ændr. udover vedtaget serviceniveau Pasningsordninger for børn

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2013-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 03.22.05 Skolefritidsordninger 25.844 23.327

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i

Læs mere

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene

Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen

Læs mere

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune

Administrationsgrundlag. for. dagtilbudsområdet. i Halsnæs Kommune Administrationsgrundlag for dagtilbudsområdet i Halsnæs Kommune Dagpleje og Daginstitution, 20.11.2012 INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. INDHOLD I ADMINISTRATIONSGRUNDLAGET... 3 1.1. Organisering

Læs mere

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22)

CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.1 - side 1 CENTRAL REFUSIONSORDNING (22) 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning Denne funktion omfatter indtægter fra den centrale refusionsordning,

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud 1. ens primære aktiviteter Afdelingen varetager pædagogisk udvikling og drift af Daginstitutionsområdet, Dagplejen, klubområdet og Støttepædagogområdet samt pædagogisk tilsyn i dagtilbud, klubber og private

Læs mere

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018

Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Serviceinformation for Dagtilbud 0-6-års området Gældende fra 1. januar 2018 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Indhold Mål for dagtilbud 0-6-års

Læs mere

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner.

Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. N O TAT FAQ om frokostordninger i daginstitutioner Denne FAQ har til formål at besvare de typiske spørgsmål, som kommunerne stiller vedr. frokostordninger i daginstitutioner. Lov nr. 631 af 11. juni 2010

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Hvordan har du det i børnehaven?

Hvordan har du det i børnehaven? Hvordan har du det i børnehaven? Resultat af børnemiljøvurderingen i daginstitutionerne i Frederikssund Kommune 2008 Baggrund Baggrunden for udarbejdelse af børnemiljøvurderingen er dagtilbudsloven fra

Læs mere

2 - Marbæk Nordstjernen 0-2 år Nordstjernen 3-5 år

2 - Marbæk Nordstjernen 0-2 år Nordstjernen 3-5 år 1 - Ferslev Institution Pilehuset 0-2 år 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Pilehuset 3-5 år 42 41 42 44 45 35 37 38 40 40 40 40 41 40-2 Dagpleje Annegrethe jacobsen 4 4 4 4 4 4 4 4 2 2 2 2 2 3 Birthe Frydellund

Læs mere

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune

Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Retningslinier for optagelse i dagtilbud, SFO og Klubber i Faxe Kommune Faxe Kommune, Frederiksgade 9, 4690 Haslev. Tlf. 5620 3000 Pladsanvisningen, Tingvej 7, 3.sal, 4690 Haslev 1 111111 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning

Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Notat vedr. privat dagpleje, private pasningsordninger og tilskud til privat pasning Privat dagpleje Dagtilbudslovens 21 Dagtilbud kan etableres i private hjem eller i andre lokaler i børnenes hjemlige

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0 6 årige Administrationsgrundlaget beskriver principperne for, hvorledes løn- og driftsrammer tildeles kommunale og selvejende dagtilbud for 0 6 årige i Furesø

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Skole- og klubområdet Budget 2011 Opvækst- og uddannelsesudvalgets ansvarsområde er opdelt i flere politikområder hvoraf skoleog klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning,

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere

Læs mere

Børnepasning side 1. Indhold

Børnepasning side 1. Indhold Børnepasning side 1 Indhold 3.05 Skolefritidsordninger... 2 5.10 Fælles formål... 4 5.11 Dagpleje... 5 5.14 Daginstitutioner (institutioner kun for børn indtil skolestart... 6 5.17 Særlige dagtilbud og

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner 50.40.01. Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år. Specialbørnehaver

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG

Prioriteringsskema budget 2017 BESKRIVELSE AF FORSLAG REDUKTION Lb. Nr. BFU-OM-01 Tildelingsmodel til Dagplejen Udvalg: Børne- og Familieudvalget Område: Dagtilbud, dagplejen Funktion: 5.25.11 Dagplejen bliver i dag tildelt ressourcer med udgangspunkt i en

Læs mere

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner

Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner Økonomi og Administration Sagsbehandler: Anne Lund Sagsnr. 28.09.44-G01-1-13 Dato:20.3.2014 Bilag 5 - notat vedr. supplerende spørgsmål om tilskudsvilkårene for private daginstitutioner De supplerende

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet

1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområde 30.50 Dagtilbud til 0-5 årige Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrivelse af opgaver indenfor dagtilbudsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud

Læs mere

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct

Tabel 1: Dækningsgrad i dagtilbud, fritidshjem, klubber og SFO, fordelt efter aldersgrupper Pct Børne- og Undervisningsudvalget 2011-12 BUU alm. del Bilag 21 Offentligt Uddannelsespolitisk afdeling Frederiksholms Kanal 21 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5547 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune

Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer for optagelse i dagtilbud i Varde Kommune Retningslinjer pr. 1. januar 2013 Pladsanvisningen Borgerservice Frisvadvej 35, 6800 Varde Tlf. 79 94 68 00 www.vardekommune.dk 1/10 Indhold: FORORD...3

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT

FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Dagsorden-skabelon Side 1 af 8 FREDERIKSSUND KOMMUNE REFERAT Børn og Ungeudvalget 27. april kl. 18.00 i mødelokale 6 Mødedeltagere: Bente Nielsen, S e lim Y u m u k, A n e tte L a u g e Je n se n, J e

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen

Læs mere

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010

Med kommuneøkonomiaftalen for 2010 bekræftede og præciserede regeringen og KL aftalen for 2009 om lukkedage. 29. januar 2010 Til samtlige kommuner m.fl. Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Orienteringsbrev om revideret vejledningstekst vedr. lukkedage Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail ism@ism.dk www.ism.dk Med

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008

Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008 Resultat af forældretilfredshedsundersøgelse i Frederikssund Kommunes daginstitutioner og dagpleje 2008 Resume Herunder ses en sammenfatning af forældretilfredshedsscreeningens hovedresultater. Det er

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn

Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af om social service Kapitel 4. Dagtilbud til børn Skjal B Danska lóggávan um barnagarðar, lovbekendtgørelse nr. 26 af 17.01.2000 om social service 7 26. Kapitel 4 Dagtilbud til børn 7. Kommunen sørger for, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner

RETNINGSLINIER. Frokostordning i daginstitutioner Børn & Kultur Dagtilbud Oktober 2014 RETNINGSLINIER Frokostordning i daginstitutioner LOVGIVNING Folketinget vedtog den 4. juni 2010 lov om fleksibel frokostordning i daginstitutioner. Med denne lov er

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII

Organisering af fritidsdelen. Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Tværfaglig arbejdsgruppe Oktober 2014 nr. VIII Organisering af fritidsdelen Gennem fælles værdier i Børne- og Ungepolitikken og ved skolechefens overordnede ledelse skabes

Læs mere

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET

TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET TILDELINGSMODEL PÅ 0-6 ÅRS OMRÅDET Indhold Indledning... 3 Nuværende tildelingsmodel...4 Åbningstid...4 Enheder... 4 Vikar... 4 Ekstra tildelinger...4 Belastningsgrad...4 Overblik over nuværende ressourcetildeling

Læs mere

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn.

I henhold til dagtilbudslovens 4 skal kommunen sikre, at der er det nødvendige antal pladser i dagtilbud til børn. Anvisningsregler Generel information Dagtilbudsstruktur Venteliste til kommunalt dagtilbud Pasningsgaranti Anvisning af plads til 0-2 årige Anvisning af plads til 3-5 årige Udmeldelse (0-5 årige) Fravigelse

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber

Retningslinjer for pladsanvisning. Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber Retningslinjer for pladsanvisning Pasningstilbud Dagpleje, vuggestuer og børnehaver SFO, SFO II og ungdomsklubber R e t n i n g s l i n i e r f o r p l a d s a n v i s n i n g Her kan du læse om, hvordan

Læs mere

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET

DEMOGRAFIKATALOG BUDGET Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre

Læs mere

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

NOTAT: Demografinotat budget 2018

NOTAT: Demografinotat budget 2018 Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække

Læs mere

Økonomiudvalget - DRIFT

Økonomiudvalget - DRIFT Samlet bevilling 332.805 10 Boligpolitik 1.212 00 Serviceudgifter 1.212 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.212 25 Faste ejendomme 1.212 18 Driftssikring af boligbyggeri 1.212 018001 Fællesudgifter

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup

Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup Giørtz Plads 2, 6760 Ribe Dato 20. juni 2016 Gæstedagpleje i Egeknoppen, Grimstrup I forbindelse med forslaget om at lukke dagplejen i Grimstrup pga. et lavt børnetal sammenholdt med den overskydende fysiske

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Mål og Midler Dagtilbud

Mål og Midler Dagtilbud Fokusområder i 2015 Fokusområder er de faglige og økonomiske mål/indsatser, som der sættes særligt fokus på i budgetperioden. De udvælges ud fra politiske målsætninger, ny lovgivning eller aktuelle udfordringer.

Læs mere

Dagpleje og daginstitutioner

Dagpleje og daginstitutioner Området dækker dagpasning af 0 6-årige i dagpleje, kommunale og selvejende daginstitutioner og puljeordninger. Tilskud privat pasning af børn i alderen 0-2 år samt specialbørnehaver. Desuden afholdes udgifter

Læs mere

Dagtilbudskapacitet Hornsherred

Dagtilbudskapacitet Hornsherred NOTAT Dagtilbudskapacitet Hornsherred Syd ombygning af Skibby Rådhus 19. jan 2012 Områdelederen for Horns Herred Syd har i samarbejde med Afdelingen for Dagtilbud pr. 1. januar 2012 opgjort den forventede

Læs mere

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start):

Glostrup Kommune tilbyder pt. flere former for dagtilbud for børn i alderen 0 år og til skolestart (SFO start): 01.04.2012 sagnr.:09/8119 Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune Retningslinjer for optagelse af børn i dagtilbud i Glostrup Kommune er udarbejdet i henhold til lov nr. 501

Læs mere

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre

Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Visitationsregler for Pladsanvisning til dagtilbud i Hvidovre Kommune. Visitationskriterierne er udarbejdet i henhold til Lov nr. 501 af 6. juni 2007 Lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og

Læs mere