Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011"

Transkript

1 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Total budget til dagpasning Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: - Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner - Mødregruppe for unge mødre - Tværkulturel mødregruppe for indvandrere Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser samt ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn i kommunens skoler. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. 1

2 For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter, hvor af den ene sundhedsplejerske betales af familieafdelingen og den anden af sundhedsplejen. Tværfaglige tiltag - Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. - Kritiske situationer: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager. - Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. - Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr årige viderestilles til Sundhedsplejen. - Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 488 fødsler i år. 200 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 250 ekstrabesøg) skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommunesksoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner. Pr har Sundhedsplejen 14 sundhedsplejersker svarende til 11,75 fuldtidsstillinger, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Takstberegning 2

3 Der er ingen takster på området. Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 2 % dagplejen 15% børnehaver 8 % Integrerede institutioner Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 22 % dagplejen 18 % børnehaver 15 % Integrerede institutioner 17 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 3

4 Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2011 er kr pr. måned for 0 til 2 år og kr pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2011 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr Med erfaring fra perioden benyttes i gennemsnit 14 af de19 pladser. I samme periode har der været ekstra optag på PAU elev uddannelsen som er finansieret af midlerne til aflønning af pædagogstuderende. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr i budgettet til at aflønne PAU-elever. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i maj måned. En PAU elev aflønnes med kr pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr

5 Pulje kr til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog. Udenomsarealer: Området skal i 2011 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionernerne deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2011 budgetteret med en udgift på kr til dette formål. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. 5

6 Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer udgør pr. uge : Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 27,47 Støttepædagoger 1.016,24 1,00 Leder 37,00 28,47 ialt 1.053,24 Der til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr., i normerede timer er der ikke taget højde for besparelsen. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Enhedsudgiften er kommunens udgift til en plads. Der er en mindre forskel mellem enhedsudgiften pr. plads, der er anvendt i demografiberegningerne og i takstberegningen for 2011 da de endelige takster ikke var kendt på tidspunktet for demografiberegningerne. Enhedsudgiften pr. plads ifølge takstberegningen for 2011 vil blive anvendt når befolkningsprognosen for 2011 foreligger og demografipuljerne skal revideres. Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads Målgruppe Dagpleje årige Vuggestue årige Børnehave årige Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i målgruppe og antal pladser for serviceydelserne Aldersgruppe antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra

7 Dagpleje - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Vuggestue - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Børnehave - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2010 er konstateret. Demografipuljerne vil ligeledes blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 7

8 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 440 Fuldtidsdagpleje pladser. Der er budgetlagt 113 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 8 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 40 pladser fordelt mellem distrikterne. De 8 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 405 pladser. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37,00 timer Tilsyn 278,61 timer 15 dagplejer til 1 tilsynsførende Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2011 kr ,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 4 bestyrelser. Der er afsat kr pr. bestyrelse Administration: Der er afsat kr. 200 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 350 pr. dagplejer. Legestuer: 8

9 Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. El, vand og varme: Budget efter forbrug for tidligere år. Rengøring: Udgifterne afholdes af central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer / indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Fuldtids dagpleje Kr

10 Børnehaver Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2011: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,47 > 46 enheder 9,97 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Institutioner der har under 45 enheder normeres før årets begyndelse ud fra den forventede gennemsnitlige belægning. Hvis institutionen ved årets udgang ikke har haft det forventede børnetal reguleres den ikke i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. 10

11 Besparelse i budget 2011 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5.4 mio. kr. på åbningstid og 3.0 mio. kr. på struktur. Budgetbesparelserne vil blive udmøntet i 2011 med halvårsvirkning fra 1. august Herudover er der indlagt en besparelse på kr. på normbeløbet. Besparelsen har helårseffekt i Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Frederikssund kommune oplever ligesom mange andre af omegnskommunerne i Region Hovedstaden et faldende børnetal. I alt forudsiger Frederikssund Kommune prognose, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88, og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år. Alder i alt Difference Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som konsekvens af det faldende børnetal den 29. november 2010 besluttet pr. 1. maj 2011 at lukke Børnehuset i Skuldelev, Naturbørnehaven i Frederikssund og vuggestueafdelingen på Stenhøjgaard i Frederikssund. Der vil i løbet af 2011 forventeligt ske en yderligere tilpasning af området. Nedenstående normeringer er fastsat på baggrund af det forventelige børnetal i 2011 opgjort på den enkelte institution på baggrund af venteliste. Pladsanvisningen vil ved øget efterspørgsel (ud over nedenstående) indskrive børn i den enkelte institution optil den grundnormering institutionen havde i

12 Grundnormering 2011 Skoledistrikt Funktion Sted Åbningstid 0-2 års pladser Vuggestuepladser Dagplejepladser Børnehavepladser Byvangskolen Bakkebo 54, Strandstrædet 54, Kroghøj 54, Troldhøj 54, Lindegårdsskolen Dagpleje 55 Total distrikt Slangerup bh. 54, Møllevang 54, Lindehuset 54, Øparken 55, Siflingen 49,50 43 Græse Bakkebyskolen Dagpleje 76 Total distrikt Højvang 51, Fjordtoppen 55, Toftelund 53, Marienlystskolen Dagpleje 16 Total distrikt Skuldshøj 51, Pilehaven 53, Falkenborgskolen Dagpleje 31 Total distrikt Nørresvinget 51, Mariendal 57, Valmuevej 53, Ådalen 55, Troldehøj 52, Lærkereden 53, Naturbørnehaven* 51, Stenhøjgaard* 51, Dagpleje Total distrikt

13 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Åbjergskolen Møllevej 53, Maglehøj 53, Rørskov 55, Oppe Sundby Skole Dagpleje 44 Total distrikt Stagetorn 51, Sct. Georggården 50, Ørnesten 51, Jægerspris Skole Dagpleje 48 Total distrikt Slotsgården 52, Krabbedam 53, Regnbuen 53, Bakkegården 53, Vandkunsten 53, Gerlev 53, Katholt 53, Ferslev Skole Solbakkeskolen Dagpleje 96 Total distrikt Pilehuset 52, Dagpleje 15 Total distrikt Kragebakken 54, Svanholm 49, Marbækskolen Dagpleje 20 Total distrikt Nordstjernen 52, Skolevejen 52, Tumlebo 52, Skibbyssen 52, Dagpleje 92 Total distrikt

14 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Skuldelev Skole Solstrålen 52, Børnehuset* 52, Skovbørnehaven 52, Dagpleje 25 Total distrikt 8 72 Grandtotal Mad i dagtilbud Byrådet har besluttet, at vuggestuemad i Frederikssund Kommune er en obligatorisk del af dagtilbudsydelsen. Dette betyder, at Frederikssund Kommune yder et tilskud til bespisningen af de 0-2 årige på i alt 5.1 mio. kr. årligt. Forældrene opkræves 25 % af den samlede udgift. Der er afsat kr. 58 pr. vuggestuebarn til mad i 220 dage. Frokostordningen jf. Lov om ændring af Dagtilbudsloven af 11. juni 2010 for børnehavebørn har i efteråret 2010 været i afstemning blandt bestyrelser og forældre i Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Resultatet af afstemningen var, at alle daginstitutioner i Frederikssund Kommune har valgt at fravælge den obligatoriske frokostordning for børnehavebørn. Byrådet har jf. ovenstående lovgivning valgt, at der i Frederikssund Kommune er afstemning om frokostordningen hvert andet år, hvorfor næste valg skal afholdes i sommeren 2012 med mulighed for ikrafttræden 1. januar Rengøringstimer: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning udover frokostmåltidet, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2011 kr pr. barn. Administration: Der er afsat 410 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat kr. pr. institution Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Vuggestue Kr Børnehave Kr

15 Øvrige budgetbemærkninger: Diverse Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er en specialgruppe der hører under den integrerede institution Bakkebo, målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution Stjernen antal pladser 6 Specialbørnehaven Åbjergvejens børnehave målgruppe er børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Udgiften til Åbjergvejens børnehave er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åbjergvejens bh Specialbørnehaven er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 20 børn til 15 børn. Takstberegning Åbjergvejens børnehave finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. 15

16 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5,5% svarende til årligt kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr. Specialbørnehave Takst pr. år Åbjergvejens bh Diverse: El og varme: 2011-Budgetter prisfremskrevet med 3,19 % Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang Skovbørnehaven 20 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2012. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2012 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2011 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom

Budget 2010. Udvalget for Børn og Ungdom 132 Strukturtekst overslag 2011 overslag 2012 overslag 2013 3 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM 467.832 464.225 460.664 458.643 01 FOLKESKOLEN M.V. 192.605 191.651 191.246 191.246 10 FÆLLES UDGIFTER OG INDTÆGTER

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2015 2016-> Politikområde 1: Dagtilbud 1.3 Ændre finansieringen af PAU eleverne 200 200 Fælles med pol.2 - N 1.4 Ændre normering fra

Læs mere

Vilkår for. Daginstitutioner

Vilkår for. Daginstitutioner Byrådet d.31. maj 2007 Forhandlingsresultat 24. januar 2011 Opdateret fakta 1. juli 2011 Vilkår for Daginstitutioner Haderslev Kommune Indholdsfortegnelse side 3 Henvisninger til de enkelte institutioner

Læs mere

10 Dagtilbud for børn

10 Dagtilbud for børn 10 Dagtilbud for børn Budgettets hovedposter (netto-tal, 2012-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 10 - Dagtilbud for børn 03.22.05 Skolefritidsordninger 21.890 22.135 22.086 05.25.10 Fælles formål 40.007

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - 1. behandling, sept. 2012 Politikområde 0: Økonomi, strategi og styreform Budget 2013-2016 Politikområde

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget Socialudvalget 50.44 Førtidspension 50.46 Forebyggelse/anbringelse af børn og unge uden for hjemmet 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige 50.52 Tilbud til ældre pensionister 50.58 Boligstøtte 50.59 Øvrige sociale

Læs mere

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2014. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2014 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - November 2013 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 6 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Børne-, Unge- og Familieudvalget

Børne-, Unge- og Familieudvalget Børne-, Unge- og Familieudvalget Referat Dato 11. august 2015 Mødetidspunkt 17:00 Sluttidspunkt 20:00 Sted Medlemmer Fraværende Svend Gønge-skolen, Sværdborgvej 7, Lundby Møde med skolebestyrelsen i tidsrummet

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2016 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2014 Budget 2015 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder

Budget 2013. Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Budget 2013 Bind 2: Budgetbemærkninger for politikområder og budgetområder Økonomi og Analyse - December 2012 INDHOLD Forord... 3 Driftsoversigt pr. virksomhed... 5 Drift og Anlæg 00 Økonomi, strategi

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015

Specielle bemærkninger til budget 2012-2015 Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler

Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler Sektorredegørelse Center for Dagtilbud & Skoler 1 Beskrivelse af områdene Administrationen Center for Dagtilbud & Skoler Center for Dagtilbud & Skoler skal sikre den faglige kvalitet og udvikling på dagtilbudsområdet

Læs mere

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget

Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Social-, Ældre og Sundhedsudvalget Den samlede budgetramme 2013 for Social Service opgøres som følger: Hovedområde (1.000 kr.) Udgifter Indtægter Nettoudgifter Social service 447.729-125.657 322.072 Bev.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2014. 12 Børne- og Familieudvalget 12 Børne- og Familieudvalget 131 132 12. Børne- og Familieudvalget Budget 2014 på politikområder, Drift Politikområder U/I Budget 2014 Dagtilbud U 232.817.800 I -49.924.900 Skoler U 490.607.500 I -59.696.900

Læs mere

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009

Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder. København den 23. september 2009 Københavns Kommune Privat børnepasning Retlige rammer og anvendelsesmuligheder København den 23. september 2009 Indhold INDLEDNING 1. Formål, metode og indhold... 4 1.1 Privat børnepasning og andre definitioner...

Læs mere

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland.

Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Styringsaftale 2015 Bilag 2 Aftale om omkostningsberegning og betalingsmodeller på social- og specialundervisningsområdet mellem kommunerne i regionen og Region Midtjylland. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...

Læs mere

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015

VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 1 VALLENSBÆK KOMMUNES BUDGET FOR ÅRET 2015 SAMT BUDGETOVERSLAG FOR ÅRENE 2016-2018 2 3 Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag af budget... 9 Resultatsopgørelse... 21 Generelle bemærkninger...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 58 af 18. januar 2007 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 929 af 5. september 2006, med de ændringer, der

Læs mere

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget

Budgetområderne i Børn og Ungeudvalget BØRN- OG UNGEFORVALTNINGEN - FÆLLES 1. Beskrivelse af området samt målgruppe varetager forvaltningen af Odense Kommunes opgaver på børn- og ungeområdet, d.v.s. v Dagtilbud til - 6 årige, herunder tilbud

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1

Notat. 2. budgetopfølgning pr. 30.04.2011. - Hele kommunen. Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5046 Fax +45 8888 5501 Dato: 17. maj 2011 Sagsnr.: 201103614-1 Morten.AastrupLaustsen@middelfart.dk

Læs mere

Budgetbemærkninger 2014 2017,

Budgetbemærkninger 2014 2017, Budget 2014-2017 Indhold Forord fra borgmesteren... 5 Forudsætninger for budgettet... 6 Økonomiske Pejlemærker... 7 Generelle bemærkninger... 8 Kommunens samlede udgifter og indtægter... 9 Skatter... 11

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om social service

Bekendtgørelse af lov om social service Lovbekendtgørelse nr. 906 af 26. september 2005 Bekendtgørelse af lov om social service Herved bekendtgøres lov om social service, jf. lovbekendtgørelse nr. 280 af 5. april 2005, med de ændringer, der

Læs mere

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder:

Sundhed og Handicap. Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: Sundhed og Handicap Området Sundhed og Handicap udgør 15,8 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter opdelt på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Transport, infrastruktur, kollektiv

Læs mere

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014

KVALITETSRAPPORT DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2014 Kvalitetsrapport for dagtilbud 2014 1 DAGINSTITUTIONSOMRÅDET 2013 1. INDLEDNING... 3 2. SAMMENFATTENDE HELHEDSVURDERING... 4 3. INTRODUKTION TIL DAGTILBUDSOMRÅDET I RINGKØBING-SKJERN

Læs mere