Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budget 2011"

Transkript

1 Dagtilbudsområdets opgave er at tilvejebringe pædagogiske pasningstilbud for aldersgruppen 0-6 år. Tilbuddene er differentieret i form af dagpleje, vuggestue og børnehaver. Endvidere omfatter området Sundhedsplejen, som varetager aldersgruppen 0-18 år. Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Kommunal sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger og privatinstitutioner Total budget til dagpasning Sundhedstjeneste, Sundhedsplejen Den kommunale sundhedstjeneste yder generel konsulentbistand til skoler og institutioner i sundhedsmæssige spørgsmål. Der ydes bistand til personalet med rådgivning og vejledning om almen sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Småbørnsområdet Familier med spæd og småbørn mellem 0 1 år tilbydes 4-5 hjemmebesøg, således at flergangsfødende tilbydes færre besøg end førstegangsfødende. Børn kan, hvor der er behov for det, følges til skolealderen. Der tilbydes behovssundhedspleje til familier med: - almindelige problemer (fx problemer med amningen eller urolige børn) - vanskelige forhold (fx for tidligt fødte børn eller tvillingefødsler) - dårlige forhold for børn og forældre (fx familier med psykisk sygdom, misbrug eller andre sociale problemstillinger) Mødregrupper etableres i lokalområderne med tilstedeværelse af sundhedsplejersken 1 2 gange. Specialmødregrupper tilbydes inden for følgende grupper: - Mødreguppe for mødre med efterfødselsreaktioner - Mødregruppe for unge mødre - Tværkulturel mødregruppe for indvandrere Derudover tilbydes specialkurset Klar til barn til kommende forældre, for at forebygge vold mod børn. Skoleområdet Sundhedsplejens indsats på skoleområdet består af fire sundhedssamtaler/undersøgelser på 10. år, sundhedspædagogiske aktiviteter i forskellige klasser samt ind- og udskolingsundersøgelser af alle børn i kommunens skoler. Samtalerne tilrettelægges, så de danner grundlag for en samlet vurdering af barnet/den unges sundhedstilstand og sundhedsvejledning alt efter barnet/den unges behov. Børn med særlige behov ses af sundhedsplejersken efter behov. 1

2 For at give børn med psykisk syge forældre en mulighed for at være sammen med ligesindede, er der oprettet to specialgrupper, hvortil der er knyttet to sundhedsplejersker og to familiekonsulenter, hvor af den ene sundhedsplejerske betales af familieafdelingen og den anden af sundhedsplejen. Tværfaglige tiltag - Distriktsteam: Samarbejde mellem PPR (psykologisk, pædagogisk rådgivning), Familieafdelingen og Sundhedsplejen er etableret (ca. 2 timer ugentligt), og kan varetage alle børn fra 0-18 år. - Kritiske situationer: Samarbejde mellem tværfaglige grupper, som varetager akutte sager. - Bedre tværfaglig indsats (BTI): Sundhedsplejen deltager blandt andet sammen med dagpleje, daginstitutioner, PPR, og Familieafdelingen, i et stort tværfagligt projekt der skal forbedre den tværfaglige indsats overfor børn i familier med misbrug eller sindslidelse. - Åben anonym rådgivning: Rådgivning opstartet i 2009, hvor alle borgere kan henvende sig. Henvendelser vedr årige viderestilles til Sundhedsplejen. - Tidlig indsats: Et samarbejde med jordmødre fra Hillerød fødeafdeling, familieafdelingen og sundhedsplejen. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der er overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Det nævnes specifikt under hvert område, såfremt der ikke er overførselsadgang. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Der forventes ydet sundhedstjeneste til: 500 børn under et år (5 besøg til førstegangsfødende, 4 besøg til flergangsfødende). Der forventes 488 fødsler i år. 200 børn mellem 1 og 6 år (der gives ca. 45% ekstrabesøg til familier med problemer, svarende til 250 ekstrabesøg) skolebørn mellem 6 16 år (sundhedssamtaler og undersøgelser på fire årgange samt aktiviteter i forskellige klasser. Børn med særlige behov ses efter behov) årige i specialinstitutioner Ind- og udskolingsundersøgelse af alle børn (13 kommunesksoler og 1 privat skole) Konsulentbistand til 41 daginstitutioner. Pr har Sundhedsplejen 14 sundhedsplejersker svarende til 11,75 fuldtidsstillinger, den ledende sundhedsplejerske på 37 timer ugentligt samt en sekretær på 20 timer ugentligt. Takstberegning 2

3 Der er ingen takster på området. Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Fælles formål Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Søskendetilskud: Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et søskendetilskud til forældre med mere end et barn i dagtilbud. Der betales fuld pris for den dyreste plads, og søskendetilskuddet udgør 50% af de øvrige pladser. Undtagen klubpladser, der er ingen søskendetilskud. Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til søskendetilskud 2 % dagplejen 15% børnehaver 8 % Integrerede institutioner Friplads Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give et økonomisk fripladstilskud under hensyn til forældrenes økonomiske forhold. Ved en indkomst på under kr ydes der fuld friplads. Ved en indkomst på kr eller derover ydes der ingen friplads, Der budgetteres med en procentdel af forældrebetalingen til fripladstilskud 22 % dagplejen 18 % børnehaver 15 % Integrerede institutioner 17 % klub Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give behandlingsmæssigt fripladstilskud, når et barn med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne af behandlingsmæssige grunde har ophold i et dagtilbud. 3

4 Kommunalbestyrelsen skal iflg. Dagtilbudsloven give socialpædagogisk fripladstilskud, når ophold i dagtilbud må anses som særlig påkrævet af sociale eller pædagogiske grunde og betalingsspørgsmålet vanskeliggør barnets optagelse eller forbliven i et dagtilbud. Tilskud til forældre der vælger privat pasning ( 80): Kommunalbestyrelsen skal give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge et økonomisk tilskud til privat pasning i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Kommunalbestyrelsen kan vælge, der kun gives et tilskud. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 75% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet kan dog højst udgøre 75% af forældrenes dokumenteret udgifter til den private pasning. Tilskuddet for 2011 er kr pr. måned for 0 til 2 år og kr pr. måned for 3 til 6 år Tilskud til forældre til pasning af egne børn: Kommunalbestyrelsen kan give forældre med børn i alderen 24 uger og indtil barnets skolestart mulighed for at vælge økonomisk tilskud til pasning af egne børn i stedet for at benytte en plads i et dagtilbud. Der kan maksimalt udbetales tre tilskud til samme husstand. Tilskuddet fastsættes af kommunalbestyrelsen og tilskuddet er ens indenfor samme aldersgruppe. Tilskuddet skal udgøre mindst 85% af den billigste budgetterede nettodriftsudgift pr. plads excl. udgifter til støttepædagog. Tilskuddet for 2011 er kr for 0 til 2 år og kr for 3 til 6 år Kommunalt tilskud til børn som anvender dagtilbud i en anden kommune end hjemkommunen. Kommunen er forpligtet til at yde et tilskud til børn som anvender dagtilbud i andre kommuner. Tilskuddet beregnes som den gennemsnitlige bruttodriftsudgift pr. måned for den pågældende aldersgruppe. For børn i aldersgruppen 0 2 år beregnes et gennemsnit for dagpleje og vuggestue i Frederikssund Kommune. Pulje til vikar til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. Praktikpladser ny pædagoguddannelse: Der er afsat budget til, at der kan laves aftale med seminarierne om at modtage 19 pædagogstuderende i henhold til aftale indgået i KKR-regi. Udgiften pr. studerende pr. måned til løn udgør kr Med erfaring fra perioden benyttes i gennemsnit 14 af de19 pladser. I samme periode har der været ekstra optag på PAU elev uddannelsen som er finansieret af midlerne til aflønning af pædagogstuderende. PAU elever: Uddannelsen som Pædagogiskassistent varer 2 år og 3½ måned. Uddannelsen består af 54 ugers teori og 56 ugers praktik. Eleven bliver ansat i kommunen og der er løn i hele forløbet. Der er afsat kr i budgettet til at aflønne PAU-elever. Frederikssund Kommune er forpligtiget til at optage 17 elever årligt. Optaget sker i maj måned. En PAU elev aflønnes med kr pr. måned. For allerede ansatte pædagogmedhjælpere i Frederikssund Kommune, der opfylder en række krav blandt andet at man er over 25 år og har lang erhvervserfaring, er der mulighed for at ansøge om optag på GVU (grundlæggende voksenuddannelse) PAU. Pulje til særlige formål i budget Pulje til pædagogisk udvikling og lærerplaner kr

5 Pulje kr til sprogarbejde i daginstitutionen Skuldshøj i Frederikssund. Puljen bruges til aflønning af 2-sprogspædgog. Udenomsarealer: Området skal i 2011 i fællesudbud. Indtil dette er gennemført fastholder institutionernerne deres i 2006 gældende praksis for vedligeholdelse af udenomsarealer. Lukkedage Følgende dage er central fastsatte årlige lukkedage for Frederikssund Kommunes daginstitutioner, SFO er og klubber: Lukkedage: 5. juni 24. december Dage hvor der skal tilbydes behovspasning: Fredag efter Kr. Himmelfartsdag Uge 29 og 30 På dagene mellem jul og nytår inkl. nytårsaftensdag Med henvisning til Opvækst- og Uddannelsesudvalgets møde den 16. august 2010 sag nr. 57 er følgende kriterier ved lukkedage og ferielukning besluttet: Kriteriet for lavt fremmøde afspejler den situation hvor det er uforholdsmæssigt omkostningstungt for institutionen at holde åbent. Grænsen er opfyldt når det vurderes, at under 20 % af børnene har et pasningsbehov. Lederen får kompetence til, i samarbejde med bestyrelsen, at aftale sampasning for dage med lavt fremmøde f.eks.: - i sommerferien ud over uge 29 og 30, - mellem Jul og Nytår, - indeklemte dage fra 1. januar og frem til normal arbejdsdag dog således, at der altid stilles en alternativ pasningsmulighed til rådighed i en anden institution. Den enkelte Institution kan indgå aftale med anden institution om sampasning på dage med lavt fremmøde. Såfremt institutionen holder ferielukket, skal forældrene informeres senest 3 måneder før lukningen. Behov for alternativ pasning skal meddeles af forældrene senest 1 måned før. Såfremt der ikke er meddelt et behov, tilbydes der ikke alternativ pasning. Pulje til dækning af udgifter til behovspasning i uge 29 og 30 Der er afsat en pulje til dækning af udgifter i forbindelse med behovspasning i uge 29 og 30. Puljen er beregnet med udgangspunkt i, at 4 institutioner fordelt på bycentrene i kommunen holdes åbne. Der er for 2011 budgetteret med en udgift på kr til dette formål. Støttepædagogkorpset Støttepædagogernes arbejdsområde er i de kommunale daginstitutioner. 5

6 Timerne fordeles på baggrund af faglig visitation i forbindelse med enkelte børn med særlige behov og grupper af børn med særlige behov. I arbejdet er der fokus på at sikre, at de enkelte dagtilbud i videst mulig udstrækning selv kvalificeres til at arbejde med de behov, som der måtte være i institutionen. De normerede timer udgør pr. uge : Fuldtids stillinger Personalegruppe Timer pr. uge 27,47 Støttepædagoger 1.016,24 1,00 Leder 37,00 28,47 ialt 1.053,24 Der til budgetvedtagelsen 2011 indregnet en 5,5% besparelsen årligt på kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr., i normerede timer er der ikke taget højde for besparelsen. Demografiregulering Der foretages demografiregulering inden for dagtilbud på serviceydelserne, der er angivet i den efterfølgende tabel. Enhedsudgift pr. plads, der anvendes i demografimodellen, samt målgruppen for serviceydelserne fremgår ligeledes af tabellen. Enhedsudgiften er kommunens udgift til en plads. Der er en mindre forskel mellem enhedsudgiften pr. plads, der er anvendt i demografiberegningerne og i takstberegningen for 2011 da de endelige takster ikke var kendt på tidspunktet for demografiberegningerne. Enhedsudgiften pr. plads ifølge takstberegningen for 2011 vil blive anvendt når befolkningsprognosen for 2011 foreligger og demografipuljerne skal revideres. Demografiregulering af serviceydelser inden for dagtilbud Serviceydelse Enhedsudgift pr. plads Målgruppe Dagpleje årige Vuggestue årige Børnehave årige Demografipuljerne udgør en korrektion af budgettet for at fastholde et uændret serviceniveau pr. plads og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. De beregnede afledte ændringer i efterspørgslen efter pladser inden for dagtilbud som følge af den prognosticerede befolkningsudvikling fremgår efterfølgende. Prognose for ændring i målgruppe og antal pladser for serviceydelserne Aldersgruppe antal børn årige antal vuggestuepladser antal dagplejepladser årige antal børn antal børnehavepladser Ud fra ovenstående prognosticerede ændring i antal pladser og enhedsudgiften pr. plads er der beregnet årlige demografieffekter og demografipuljer, jf. de efterfølgende tabeller. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50% i beregningen af demografipuljen i 2011, men med 100% fra

7 Dagpleje - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Vuggestue - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Børnehave - Årlige demografieffekter og demografipuljer (1000 kr.) Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Demografieffekt Samlet Demografipuljen for vil blive reguleret når den faktiske udvikling i målgruppen i 2010 er konstateret. Demografipuljerne vil ligeledes blive reguleret ved ændringer i befolkningsprognosen, ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). 7

8 Dagpleje Budget- og styringsprincipper: Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen: Normering: 440 Fuldtidsdagpleje pladser. Der er budgetlagt 113 dagplejere. Nyansættelser kan kun ske på 4-børns kontrakter, iflg. overenskomst. Pasningsgaranti Der planlægges ved årets begyndelse med 8 % tomme pladser (dispositionspladser) i dagplejen svarende til 40 pladser fordelt mellem distrikterne. De 8 % tomme pladser fungerer som gæstepladser (dispositionspladser) for børn i forbindelse med egen dagplejers sygdom, kursus eller ferie. Den reelle anvisningskapacitet i dagplejen er således 405 pladser. Normerede timer til tilsynsførende: Leder 37,00 timer Tilsyn 278,61 timer 15 dagplejer til 1 tilsynsførende Normtal: Dækker udgifter til; leje af barnevogne, inventar, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet udgør i 2011 kr ,00 pr. barn. Diverse Bestyrelsesarbejde: Dagplejen har 4 bestyrelser. Der er afsat kr pr. bestyrelse Administration: Der er afsat kr. 200 pr. barn til administration. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Telefongodtgørelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsansat i dagplejen. Ekstra skraldestativ: Der er afsat kr. 350 pr. dagplejer. Legestuer: 8

9 Dagplejen har 4 legestuer beliggende i Frederikssund, Slangerup, Skibby og Jægerspris. El, vand og varme: Budget efter forbrug for tidligere år. Rengøring: Udgifterne afholdes af central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer / indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v. Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til Dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset fra ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Fuldtids dagpleje Kr

10 Børnehaver Integrerede Daginstitutioner Budget- og styringsprincipper: Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang således, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Budgettildelingsmodel vedrørende daginstitutioner gældende 1. januar 2011: Alder Børn fra 0-2 år Børn fra 3 år skolestart Enhedsvægt 2 enheder 1 enhed Institutioner under 46 enheder bliver tildelt forholdsmæssigt flere personaleressourcer end institutioner over 45 enheder. Antal enheder Belastningsgrad < 45 enheder 9,47 > 46 enheder 9,97 Normeringen beregnes med udgangspunkt i institutionernes ugentlige åbningstid, børnetal samt belastningsgrad. Der budgetteres med 60% pædagoger og 40% pædagogmedhjælpere. Institutioner der har under 45 enheder normeres før årets begyndelse ud fra den forventede gennemsnitlige belægning. Hvis institutionen ved årets udgang ikke har haft det forventede børnetal reguleres den ikke i nedadgående retning med tilbagevirkende kraft. Ledelsestid : Frederikssund Kommune vægter ledelse som disciplin og forventer derfor, at lederne i daginstitutionerne agerer som leder på fuldtid. Som udgangspunkt kan nedenstående timebetragtning dog anvendes som målestok for forventet timeforbrug for ledelse. Enhedstal Timer pr. enhed Første 45 enheder 0,45 timer / enhed Mellem 46 og 90 enheder 0,35 timer / enhed Over 90 enheder 0,25 timer / enhed Personaletimerne omregnes til lønsummer på baggrund af følgende gennemsnitsløn kr Vikar: Udover grundnormeringen indeholder institutionernes ressourcetildeling vikartimer, svarende til 4,5% af det samlede personaletimetal. Vikarpulje til barsler og langtidssygdom: Der er afsat 2,5% af det samlede personaletimetal i en centralpulje til langtidssygdom og barsler. Institutionerne ydes ved langtidssygdom et tilskud efter 14 dages sygdom, og ved barsler et tilskud fra den dag barselsorloven begynder. 10

11 Besparelse i budget 2011 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5.4 mio. kr. på åbningstid og 3.0 mio. kr. på struktur. Budgetbesparelserne vil blive udmøntet i 2011 med halvårsvirkning fra 1. august Herudover er der indlagt en besparelse på kr. på normbeløbet. Besparelsen har helårseffekt i Grundnormeringer i dagpleje/børnehaver/integrerede institutioner inkl. selvejende institutioner og puljeinstitutioner Frederikssund kommune oplever ligesom mange andre af omegnskommunerne i Region Hovedstaden et faldende børnetal. I alt forudsiger Frederikssund Kommune prognose, at der fra 2010 til 2011 vil være et fald i antallet af 0-5 årige i kommunen på 141 børn. I 2012 falder det yderligere 88, og i 2013 og 2014 ca. 40 pr. år. Alder i alt Difference Opvækst- og Uddannelsesudvalget har som konsekvens af det faldende børnetal den 29. november 2010 besluttet pr. 1. maj 2011 at lukke Børnehuset i Skuldelev, Naturbørnehaven i Frederikssund og vuggestueafdelingen på Stenhøjgaard i Frederikssund. Der vil i løbet af 2011 forventeligt ske en yderligere tilpasning af området. Nedenstående normeringer er fastsat på baggrund af det forventelige børnetal i 2011 opgjort på den enkelte institution på baggrund af venteliste. Pladsanvisningen vil ved øget efterspørgsel (ud over nedenstående) indskrive børn i den enkelte institution optil den grundnormering institutionen havde i

12 Grundnormering 2011 Skoledistrikt Funktion Sted Åbningstid 0-2 års pladser Vuggestuepladser Dagplejepladser Børnehavepladser Byvangskolen Bakkebo 54, Strandstrædet 54, Kroghøj 54, Troldhøj 54, Lindegårdsskolen Dagpleje 55 Total distrikt Slangerup bh. 54, Møllevang 54, Lindehuset 54, Øparken 55, Siflingen 49,50 43 Græse Bakkebyskolen Dagpleje 76 Total distrikt Højvang 51, Fjordtoppen 55, Toftelund 53, Marienlystskolen Dagpleje 16 Total distrikt Skuldshøj 51, Pilehaven 53, Falkenborgskolen Dagpleje 31 Total distrikt Nørresvinget 51, Mariendal 57, Valmuevej 53, Ådalen 55, Troldehøj 52, Lærkereden 53, Naturbørnehaven* 51, Stenhøjgaard* 51, Dagpleje Total distrikt

13 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Åbjergskolen Møllevej 53, Maglehøj 53, Rørskov 55, Oppe Sundby Skole Dagpleje 44 Total distrikt Stagetorn 51, Sct. Georggården 50, Ørnesten 51, Jægerspris Skole Dagpleje 48 Total distrikt Slotsgården 52, Krabbedam 53, Regnbuen 53, Bakkegården 53, Vandkunsten 53, Gerlev 53, Katholt 53, Ferslev Skole Solbakkeskolen Dagpleje 96 Total distrikt Pilehuset 52, Dagpleje 15 Total distrikt Kragebakken 54, Svanholm 49, Marbækskolen Dagpleje 20 Total distrikt Nordstjernen 52, Skolevejen 52, Tumlebo 52, Skibbyssen 52, Dagpleje 92 Total distrikt

14 Grundnormering 2010 Vuggestuepladsepladser pladser pladser Dagpleje- 0-2 års Børnehave- Åbningstid Skoledistrikt Funktion Sted Skuldelev Skole Solstrålen 52, Børnehuset* 52, Skovbørnehaven 52, Dagpleje 25 Total distrikt 8 72 Grandtotal Mad i dagtilbud Byrådet har besluttet, at vuggestuemad i Frederikssund Kommune er en obligatorisk del af dagtilbudsydelsen. Dette betyder, at Frederikssund Kommune yder et tilskud til bespisningen af de 0-2 årige på i alt 5.1 mio. kr. årligt. Forældrene opkræves 25 % af den samlede udgift. Der er afsat kr. 58 pr. vuggestuebarn til mad i 220 dage. Frokostordningen jf. Lov om ændring af Dagtilbudsloven af 11. juni 2010 for børnehavebørn har i efteråret 2010 været i afstemning blandt bestyrelser og forældre i Frederikssund Kommunes daginstitutioner. Resultatet af afstemningen var, at alle daginstitutioner i Frederikssund Kommune har valgt at fravælge den obligatoriske frokostordning for børnehavebørn. Byrådet har jf. ovenstående lovgivning valgt, at der i Frederikssund Kommune er afstemning om frokostordningen hvert andet år, hvorfor næste valg skal afholdes i sommeren 2012 med mulighed for ikrafttræden 1. januar Rengøringstimer: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Uddannelse: Der er afsat kr pr. fuldtidsstilling til uddannelse, derudover er der afsat kr til en fælles uddannelsespulje. Normtal: Normtal dækker udgifter til; inventar, forplejning udover frokostmåltidet, sundhedsmæssige foranstaltninger, beskæftigelsesmaterialer samt div. udgifter vedr. børnene. Normtallet for såvel vuggestue- som børnehavebørn udgør i 2011 kr pr. barn. Administration: Der er afsat 410 kr. pr. barn. Forældrebestyrelser: Der er afsat kr. pr. institution Takstberegning: Taksterne er baseret på udgiftsbudgettet i det vedtagne budget og beregnet i henhold til dagtilbudsloven. Kommunalbestyrelsens tilskud udgør 75%, og forældrenes egenbetaling udgør 25% af de budgetterede bruttodriftsudgifter incl. moms bortset ejendomsudgifter herunder husleje og udvendig vedligeholdelse. Taksterne for 2011: Vuggestue Kr Børnehave Kr

15 Øvrige budgetbemærkninger: Diverse Opvækst- og uddannelsesudvalget: Dagtilbud El og varme: 2010-Budgetter prisfremskrevet. Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Rengøring: Udgiften til rengøring afholdes fra central pulje. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungerer tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Særlige dagtilbud og særlige klubber Budgettet omfatter udgifter og indtægter for børn i særlige dagtilbud og særlige klubtilbud efter 32 og 36 i lov om social service. Stjernen er en specialgruppe der hører under den integrerede institution Bakkebo, målgruppen er småbørn med kontaktforstyrrelser typisk inden for autismeområdet. Forudsætninger for budgetlægningen: Institution Stjernen antal pladser 6 Specialbørnehaven Åbjergvejens børnehave målgruppe er børn med vedvarende generelle udviklingsvanskeligheder. finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. Udgiften til Åbjergvejens børnehave er dækket ved salg af pladser til egne børn og udenbys børn. børn fra andre Specialbørnehave Frederikssund børn kommuner børn i alt Åbjergvejens bh Specialbørnehaven er på grund af faldende børnetal nedjusteret fra 20 børn til 15 børn. Takstberegning Åbjergvejens børnehave finansieres fuldt ud via takstbetaling, jf. Socialministeriets bekendtgørelse af 10. november 2006 om omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud. 15

16 Der er i budgetvedtagelsen 2011 indlagt en besparelse på 5,5% svarende til årligt kr., der er indregnet 5/12 dels besparelse i 2011 svarende til kr. Specialbørnehave Takst pr. år Åbjergvejens bh Diverse: El og varme: 2011-Budgetter prisfremskrevet med 3,19 % Den enkelte institution betaler forsyningsselskaberne direkte for deres forbrug af el, vand og varme. Bygningsvedligehold: Småreparationer/ indvendigt vedligehold: Midlerne er afsat i budgettet under den enkelte institution/sted (grp. 705) Budgettet på kontoen er beregnet til ydelser, som er en forudsætning for at bygningsanlægget kan fungere tilfredsstillende i det daglige og til afhjælpning af alle pludselige opståede bygningsproblemer. Som eksempler kan nævnes: - Rensning af tagrender, tagbrønde m.v. - Udskiftning af knuste ruder - Mindre VVS-reparationer, udskiftning af armaturer m.v. - Reparation, justering af beslag, hængsler, dørpumper m.v Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Institutionen Vuggestue Børnehave Børnehuset Svanholm 5 15 Daginstitutionen Møllevang Skovbørnehaven 20 Privat legestue Legestuen Spiren får et årligt tilskud på kr

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1

Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 Uddannelsesudvalget DRIFT Side: 1 102 Uddannelsesudvalget 776.335.822 010 Skole- og klubområdet 464.958.697 03 Undervisning og kultur 445.347.634 22 Folkeskolen m.m. 428.748.442 01 260.629.003 001780 FORSIKRINGER

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Der er to bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Den samlede budgetramme

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1

Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 Økonomiudvalget DRIFT Side: 1 101 Økonomiudvalg 344.840.990 010 Boligpolitik 576.753 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 576.753 25 Faste ejendomme 576.753 18 Driftsikring af boligbyggeri 576.753

Læs mere

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag

Notat. Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Notat Bilag 2: Oversigt over det væsentligste indhold af Lov om fleksibel frokostordning m.v. og de tilknyttede forslag Nedenstående oversigtsskema er udarbejdet ud fra Sundhedsministeriets Orientering

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune

Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Rammer, tidsfrister og retningslinjer for frokostordning i daginstitutioner i Ringsted Kommune Loven om fleksible frokostordninger træder i kraft d. 1. januar 2011. Lover giver kommunerne pligt til at

Læs mere

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002

Notat. Til: Fra: 11-10-2011 Sags Id. 727-2011-25002 Notat Til: Fra: Byrådsservice Rådhusgade 3 8300 Odder Tlf. 8780 3333 www.odder.dk Notat til sagen: Reglerne for fripladstilskud Retsgrundlag: Lovbekendtgørelse nr. 314 af 11. april 2011 om dag-, fritids-

Læs mere

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner

Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Frederikssund Kommune udpeger nye områdeledere og pædagogiske ledere i kommunens daginstitutioner Nye ledere fundet til områder og huse Byrådet i Frederikssund Kommune besluttede den 22. juni 2011 en ny

Læs mere

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune

Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Skive Kommunes godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Skive Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 5 Lovgivning m.v. 5 Kommunale politikker og retningslinjer 5 Optagelse

Læs mere

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner området indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og privat institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud

Læs mere

Udvalg Socialudvalget

Udvalg Socialudvalget MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 50.50 Dagtilbud til 0-5-årige Udvalg Socialudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter udgifter og indtægter vedrørende dagtilbud til børn

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn

Børne- og Undervisningsudvalget. Dagtilbud - børn Dagtilbud - børn Området kan opdeles i: Opgaver vedr. dagpasning kan opdeles i en række delområder. De enkelte delområder er oplistet herunder. Fælles formål Dagplejen Børnehaver Integrerede institutioner

Læs mere

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune

Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune Generel ramme og vejledninger for forældrearrangerede frokostordninger i Vejen Kommune I henhold til dagtilbudslovens 16b Stk. 5. skal Kommunalbestyrelsen mindst hvert andet år og højst én gang om året

Læs mere

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE

DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Budget- og regnskabssystem 4.5.2 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2002 DAGPLEJE, DAGINSTITUTIONER OG KLUBBER FOR BØRN OG UNGE Denne hovedfunktion omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012

Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Økonomisk friplads til dagpleje/daginstitution/skolefritidsordning 2012 Husstandsindkomst: Der betales: Kr. 156.301 og derunder 0% Kr. 156.301 159.765 5% Kr. 159.766 485.499 Indenfor dette interval forhøjes

Læs mere

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet

Social- og ældreudvalget: Ældreområdet Den samlede budgetramme for ældreområdet kan i 2008 opgøres som følgende: Budget i hele 1.000 kr. Hovedområde Udgift Indtægt Netto 4.90 Sundhedsudgifter 360 360 5.30 Ældreboliger 7.758-18.111-10.353 5.32

Læs mere

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud

Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud Svar på ofte stillede spørgsmål DISPENSATION FRA ANSØGNINGSFRISTEN... 2 KAN KOMMUNALBESTYRELSEN VEDTAGE ÆNDRINGER I TAKSTER OG TILSKUD FØR KOMMUNEN HAR

Læs mere

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring

Fredericia Kommune. Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring Fredericia Kommune Lønsumsstyring i Daginstitutioner Decentral økonomistyring 2014 Indledning Daginstitutionsområdet skal pr. 1. januar 2014 overgå til lønsumsstyring. Dermed overgår området fra at styre

Læs mere

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution

Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution December 2013 Godkendelseskriterier ved oprettelse af en privat daginstitution Private leverandører kan efter lov om dag-, fritids-, og klubtilbud m.v. til børn og unge(dagtilbudsloven) oprette og drive

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl.

Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015, kl. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra Puljen til mere pædagogisk personale i dagtilbud 15. 25.02.10 Ansøgningsfrist d. 18. februar 2015,

Læs mere

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring

Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Budgetudvikling, tildeling og økonomistyring Politikområde 5 - Dagtilbud og læring Indledning Overskriften Politikområde 5 er Holbæk Kommunes betegnelse for den del af den kommunale virksomhed, som omfatter

Læs mere

Vejledning om afholdelse af lukkedage

Vejledning om afholdelse af lukkedage Vejledning om afholdelse af lukkedage Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 17. december 2008 politikken for lukkedage i dagtilbud. Børne- og Ungdomsudvalget vedtog den 12. januar 2011 en revision af politikken,

Læs mere

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011

Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 Notat ANVISNINGSREGLER FOR DAGTILBUDSOMRÅDET 2011 1 Optagelse af børn i dagtilbud i Favrskov Kommune I henhold til Dagtilbudsloven 23 og 27 skal kommunen tilbyde pasningsgaranti for alle børn, fra de er

Læs mere

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012

Syddjurs Kommune - Leverandørkrav private daginstitutioner 2012. Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Leverandørkrav for private daginstitutioner i Syddjurs Kommune 2012 Godkendt af byrådet den 29. marts 2012 (pt. forventet dato) Internt Sagsnr. 12/7052 Ikrafttrædelse med virkning fra datoen for godkendelsen

Læs mere

Skole og klubområdet m.v

Skole og klubområdet m.v Skole og klubområdet m.v Opgaver under området Skole- og klubområdet omfatter undervisning, i form af folkeskoler, efterskoler, privatskoler, ungdomskostskoler, specialundervisning, samt fritidstilbud

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven)

Forslag. Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) Fremsat den {FREMSAT} af socialminister Benedikte Kiær Forslag til Lov om ændring af lov om ændring af lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven) (Fleksibel frokostordning

Læs mere

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune.

Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Frokostmåltid i daginstitutioner notat til behandling af sagen om frokosttilbud i daginstitutioner i Norddjurs kommune. Med beslutningen om at indføre et sundt frokostmåltid i daginstitutionerne kan kommunalbestyrelsen

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Præsentation Centeret står for drift af småbørns- og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning af børn og unge fra børnehaveklasse til og med 10. klasse på kommunens folkeskoler og i ungdomsskolen

Læs mere

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015

Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Dagtilbudsstruktur i Nordfyns Kommune 2015 Skole- og Dagtilbudsafdelingen Oprettet den 16. marts 2015 Dokument nr. 480-2015-137915 Sags nr. 480-2014-143794 Indhold Ny struktur: Dagtilbudsdistrikter og

Læs mere

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013

Center for Børn og Undervisning. Frokostordning til børnehavebørn 2014. 16. juli 2013 Center for Børn og Undervisning 16. juli 2013 Frokostordning til børnehavebørn 2014 Som en del af budgetaftalen for 2013 blev det aftalt, at der udarbejdes oplæg til frokostordninger til børnehavebørn.

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution

Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution Aftale Driftsoverenskomst mellem den selvejende institution og Ringkøbing-Skjern Kommune Forslag fremsendt til BFU den 25. august Side 2 Driftsoverenskomst mellem bestyrelsen for den selvejende institution

Læs mere

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven

Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Langeland Kommune Efter 19 20 i Dagtilbudsloven Lovgivning og standarder på området Oprettelse af privatinstitutioner vil ske efter 19 20 i Dagtilbudsloven.

Læs mere

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner.

Kommunen har i henhold til retssikkerhedsloven både ret og pligt til at føre tilsyn med selvejende institutioner. DRIFTSOVERENSK0MST Driftsoverenskomst mellem Frederiksberg Kommune og bestyrelsen for: Den selvejende institution Elverhøj Institutionens vedtægt er godkendt af Frederiksberg Kommune (14.03.1996) Lovgrundlag

Læs mere

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune

Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Vilkår for oprettelse og drift af privatinstitutioner i Viborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indledning... 2 Optagelsesregler... 2 Opgaven / kvalitetskrav... 3 Underretningspligt... 3 Støtteressourcer...

Læs mere

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune

Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Kravspecifikation for godkendelse af private daginstitutioner i Hillerød Kommune Indledning Hillerød Kommune har udarbejdet følgende kravspecifikation / kriterier for godkendelse af private daginstitutioner.

Læs mere

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende

C. Privatinstitutionen skal årligt udarbejde en rapport om årets virksomhed og en plan for det kommende Godkendelseskriterier for privatinstitutioner 1. Lovgivningen: Den private leverandør skal dokumentere, at privatinstitutionen lever op til: A. Dagtilbudslovens formålsbestemmelse, Kapitel 1, 1. Formålet

Læs mere

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning

Retningslinjer for pladsanvisning. Børn og Undervisning Retningslinjer for pladsanvisning Børn og Undervisning INDHOLDSFORTEGNELSE: RETNINGSLINJER FOR PLADSANVISNING:...3 PASNINGSGARANTI:...3 PASNINGSOMRÅDE:...3 OPSKRIVNING TIL VENTELISTE:...4 ANVISNING AF

Læs mere

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet

Det bedste til de mindste. Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet Det bedste til de mindste Liberal Alliances udspil om udvidet valgfrihed på daginstitutionsområdet 01 Lad forældrene vælge det bedste til deres børn Liberal Alliance vil indføre et fritvalgsbevis og fuld

Læs mere

Godkendelseskriterier Dagtilbud

Godkendelseskriterier Dagtilbud SOLRØD KOMMUNE OMRÅDE/AFDELING Godkendelseskriterier Dagtilbud Oktober 2012 Godkendt af Byrådet 17. september 2012. Indhold Baggrund... 1 Ansøgning... 1 Depositum... 2 Driftsgaranti... 2 Forsyningspligt...

Læs mere

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune

Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune BILAG 4 STYRELSESVEDTÆGT FOR DAGTILBUD I REBILD KOMMUNE Dagtilbudsstruktur Rebild Kommune Der er følgende dagtilbud til førskolebørn i Rebild Kommune jf. Dagtilbudsloven: Børn under 2 år og 11 måneder:

Læs mere

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune

Godkendelseskriterier for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune for daginstitutioner der drives af private leverandører som privatinstitution i Svendborg Kommune April 2014 Udarbejdet af Børn og Unge Dagtilbudsafdelingen Godkendt i Udvalget for Børn og Unge den 8.

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune

Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterier for oprettelse og drift af privatinstitution i Esbjerg Kommune Godkendelseskriterierne er revideret i Børn & Familieudvalget 02./10. 2014 Telefon 76 16 16 16 b-k@esbjergkommune.dk

Læs mere

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud

Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud Center for Børn og Familie - Dagtilbud Indholdsfortegnelse: Baggrund:... 3 1. Ansøgningsperiode:... 3 Depositum:... 3 Driftsgaranti:... 4 Vedtægter:...

Læs mere

Børne- og Familieudvalget

Børne- og Familieudvalget Børne- og Familieudvalget Nr. Børne- og Familieudvalget (1.000 kr.) 2012 2013-> BFU Politikområde 1: Dagtilbud 1.2 Hæve dagpleje pædagogernes tilsynsforpligtelse 416 416 A til 26 dagplejer 1.5 Spare nyindkøb

Læs mere

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet

Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Administrationsgrundlag Ressourcetildeling til daginstitutioner, SFO- og klubområdet Revideret jan. 2012/LP Side 0 af 15 PERSONALEBUDGET... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE... 2 GRUNDBELØB TIL LEDELSE PR. EKSTRA

Læs mere

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune

Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Kravspecifikation for private leverandører af dagtilbud i Frederikssund kommune Afdelingen for Dagtilbud Oktober 2008 Godkendelseskriterier for private leverandører af dagtilbud efter dagtilbudslovens

Læs mere

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016

Skole & Børneudvalget Budget 2015. Budget forslag 2016 Velfærdssekretariatet Sagsnr. 270302 Brevid. 2115211 Ref. GIMN Dir. tlf. 46 31 52 11 gittemn@roskilde.dk NOTAT: notat SBUs budget 27. maj 2015 Notatet viser Skole- og Børneudvalgets budget og oplister

Læs mere

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014 Pladsanvisningen Børne- og Undervisningsforvaltningen Springvandspladsen 5, 9800 Hjørring Tlf. 72 33

Læs mere

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10

Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom. Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Indenrigs- og Socialministeriet Att. Charlotte Meibom Dato: 16. marts 2010 /LIAD dok. 29232-10 Høringssvar til forslag til ændring af dagtilbudsloven vedr. fleksible frokostordninger i daginstitutioner

Læs mere

Bekendtgørelse om dagtilbud

Bekendtgørelse om dagtilbud Bekendtgørelse om dagtilbud I medfør af 17, stk. 11, 30, 44 og 85, stk. 2, i lov om dag-, fritids- og klubtilbud m.v. til børn og unge (dagtilbudsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 30 af 22. januar 2015

Læs mere

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra

Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra Viberedens forældre skal vælge den kommunale frokostordning til eller fra AFGIV STEMME SENEST onsdag den 12. juni klokken 17.00 Bestyrelsen for Vibereden har på bestyrelsesmødet den 30. maj besluttet at

Læs mere

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU Hjørring Kommune Internt notat Børne og Undervisning Sag nr. 17.13.00-A00-1-15 22-05-2015 Side 1. Revidering af fritidsmodel BSU Indledning I forbindelse med implementeringen af den nye folkeskolereform

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012

Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 R A P P O R T Faglige kvalitetsoplysninger i dagtilbud 2012 Dagtilbud og Undervisning, januar 2013 F a g l i g e k v a l i t e t s o p l y s n i n g e r 2 0 1 2 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N

Læs mere

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune

Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune Center for Dagtilbud Frokostordninger i daginstitutioner i Slagelse Kommune 12. september 2014 Indhold a. Lov om frokostordninger i daginstitutioner... 2 b. Frokostordningen i Slagelse Kommune... 2 c.

Læs mere

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014

Serviceinformation. Dagtilbud. 0 6 årige. Norddjurs kommune. Gældende fra januar 2014. Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Afdeling: Børn og unge Telefon: 89 59 10 00 Dato: 2014 Serviceinformation Dagtilbud 0 6 årige Norddjurs kommune Gældende fra januar 2014 Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk

Læs mere

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger.

2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. 2007-07-09. Ballerup Kommune. Flytning af børn fra daginstitution til skolefritidsordninger. Resume: Udtalt at Ballerup Kommune ifølge de foreliggende oplysninger ikke har handlet i strid med servicelovens

Læs mere

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr.

Aabenraa Kommune. Bygningstilskud private fritidshjem. PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. Aabenraa Kommune Bygningstilskud private fritidshjem PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 16 99 42 94 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 3 2. Kommissorium 3 3. Sammenfatning

Læs mere

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje

VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN til den kommunale dagpleje VELKOMMEN - til den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune Med denne pjece ønsker vi at byde jer velkommen som forældre i den kommunale dagpleje i Jammerbugt Kommune.

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Sammenhængende børnepolitik

Sammenhængende børnepolitik Sammenhængende børnepolitik 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Den sammenhængende børnepolitik mål og målgrupper... 3 Det overordnede mål... 3 Hvad kendetegner tilbuddene

Læs mere

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune

Børne og Ungeforvaltningen. Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune Børne og Ungeforvaltningen Forslag til ny dagtilbudsstruktur i Køge Kommune 1 Hvorfor forslag om ny struktur? Køge Kommunes dagtilbudsområde skal over de næste år foretage besparelser svarende til ca.

Læs mere

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud

Dagtilbudsrapporten 2015. Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Dagtilbudsrapporten 2015 Kvalitetsrapport for Rebild Kommunes dagtilbud Forår 2015 Formål Dagtilbudsrapporten henvender sig til dagtilbud, forvaltning og kommunalbestyrelse. Den kan fungere som et dialog-

Læs mere

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet.

Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. 8.maj 2007. Sammenfatning af høringssvarene vedr. resursemodellen på Daginstitutionsområdet. Dagpasningsgruppen har på sit møde den 9.maj sammenfattet høringssvarene. Der er indkommet høringssvar fra 25

Læs mere

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune.

Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Godkendelseskriterier for privatinstitutioner i Lejre Kommune. Indledning En privatinstitution er et dagtilbud til børn indtil skolestart etableret som en daginstitution, der drives af private leverandører.

Læs mere

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration

NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Temamøde om dagtilbud marts 2010 NOTAT Daginstitutioner, skoler og administration Dagtilbudsloven Reglerne for dagtilbudsområdet blev pr. 1. august 2007 samlet i en selvstændig lov. Dagtilbudsloven, dagtilbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne.

Familieafdelingen indgår i det tidlige tværfaglige samarbejde bl.a. ved deltagelse i stafetlogmøder i lokalområderne. 11.3 Familieområdet Organisation: Familieområdet omfatter Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, Sundhedsplejen, Familiecenter Sabroegaarden, Multi, og Familiesektionen (tilbud til børn og unge med særlige

Læs mere

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6

FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 Frokostmåltid i daginstitutioner 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 ERNÆRINGSMÆSSIGE RAMMER FOR ET SUNDT FROKOSTMÅLTID 4 FORVENTET PRISNIVEAU 5 RETNINGSLINIER FOR FRAVALG AF FROKOSTMÅLTID 6 RETNINGSLINIER

Læs mere

Sundt frokostmåltid til børn

Sundt frokostmåltid til børn Varde Kommunes information til forældrebestyrelser Sundt frokostmåltid til børn I kommunale, selvejende og private dagtilbud i Varde Kommune Gældende fra 1. januar 2013 til december 2014 Fravalgsdato:

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Område Grenaa Velkommen til den kommunale dagpleje i Område Grenaa Vores adresse er: Område Grenaa Østre skole, Skolebakken 20 8500 Grenaa Dagplejekontorets personale:

Læs mere

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I "BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER"

ORIENTERING OM ÆNDRINGER I BUDGET- OG REGNSKABSSYSTEM FOR KOMMUNER OG AMTSKOMMUNER Til samtlige kommuner og amtskommuner m.fl. Dato: 2. februar 2000 Kontor: 1. økonomiske kontor J. nr.: 2000/1561-8 Sagsbeh.: kst Fil-navn: I:kst\orientering\ febraur.2000.(18) ORIENTERING OM ÆNDRINGER

Læs mere

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år)

Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Sammenskrivning af høringssvar Ny resursetildeling for dagtilbud (0-6 år) Emne Udvalget for Børn og Unge har på mødet d. 4. maj 2011 besluttet, at principper for ny resursetildeling for dagtilbud skal

Læs mere

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011

Skoleindskrivning til børnehaveklasse 2010/2011 Åbjergskolen Oppe-Sundby skole Indskrevet i alt Incl.5 Ønsker anden skole 42 Incl. 5 ønsker anden skole 66 Udsættelser 4 6 Frederikssund Private Realskole 3 6 Førskolestart 1 Andre Privare skoler Stenløse

Læs mere

Virksomhedsaftale Dagtilbud

Virksomhedsaftale Dagtilbud Virksomhedsaftale Dagtilbud Gældende for 2015/16 0-6 års institution Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Grundoplysninger... 4 2.1 Navn og kontakt... 4 2.2 stype og antal pladser... 4 2.3 Ledelsen...

Læs mere

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09

Frokost i dagtilbud. Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets. Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Frokost i dagtilbud 2014 Notat til Børne- og uddannelsesudvalgets møde den 20. august 2014 Sags-id: 16.06.10-P21-1-09 Baggrund Med loven om frokostordning i dagtilbud i 2009, var det et ønske fra Folketingets

Læs mere

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats

Politikområde 01-04. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 03 Forebyggelse, sundhed og særlig indsats Politikområde 01-04 Niveautype P2 P3 F1 Kontotekst 20 Børne- og kulturudvalg 01 Børnepasning 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 10 Fælles formål 11 Dagpleje 13 Børnehaver 17 Særlige dagtilbud og særlige

Læs mere

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune

Driftsoverenskomst mellem. Den selvejende integrerede institution Ovinehøj. Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Den selvejende integrerede institution Ovinehøj og Svendborg Kommune Driftsoverenskomst mellem Svendborg Kommune og bestyrelsen for Den selvejende integrerede institution Ovinehøj,

Læs mere

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse

Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune Lovgrundlag Lov om Private leverandører af dagtilbud pengene følger barnet L25 blev vedtaget

Læs mere

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale

Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011. Vejledende materiale Frokost- og madordninger i dagtilbud efter 1. januar 2011 Vejledende materiale 1 Introduktion Materialet beskriver rammerne for frokost- og madordninger i dagtilbuddene i Århus Kommune efter 1. januar

Læs mere

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus

Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus Vedtægter for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus 1 Forankring "Foreningen Nr. Herlev Børnehus er driftsherre og arbejdsgiver for privatinstitutionen Nr. Herlev Børnehus som drives i henhold til Dagtilbudsloven.

Læs mere

Tilsyn dagtilbud - Ramme

Tilsyn dagtilbud - Ramme Tilsyn dagtilbud - Ramme Ramme for tilsyn med dagtilbud i Haderslev kommune. Kommunalbestyrelsen skal føre tilsyn med dagtilbuddene i kommunen. For at skabe åbenhed om rammerne for tilsynet, herunder hvordan

Læs mere

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil

Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil Politik for de mindste Radikalt småbørnsudspil 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Visionen... 1 Mål... 1 Tal... 1 Organisering... 2 Graviditeten... 2 Spædbarnet... 2 Det lille barn... 3 Børnehavebarnet...

Læs mere

Center for Skole og Dagtilbud

Center for Skole og Dagtilbud Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Budgetnotat 2016-19 Center for Skole og dagtilbud 1 Centerets formål Formål Centeret står for drift af 0-6 års-dagtilbud og klubområdet, støttepædagogområdet, undervisning

Læs mere

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen

Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen Vedtægter for privat skovbørnehaven Mariehønen 1 Forankring Privat skovbørnehavens navn er Mariehønen. Dens hjemsted er Lyngby- Taarbæk Kommune. Den selvejende privatinstitution Privat Skovbørnehaven Mariehønen,

Læs mere

Oprettelse af børnehave

Oprettelse af børnehave Oprettelse af børnehave - sammen med friskolen 2008 Indhold 1. Hvorfor børnehave og friskole? 2. Friskoleloven 3. Aldersgrænse 4. Kommunale godkendelseskriterier 5. Løn- og ansættelsesvilkår 6. Den daglige

Læs mere

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse

Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse Privatinstitutioner i Aabenraa Kommune efter 19 stk. 5 i dagtilbudsloven Kriterier for godkendelse gældende pr. 1. december 2011 December 2011 Sagsnr.: 07/107 Doknr.: 253 Dato: 23-01-2011 LOVGIVNING OG

Læs mere

Skolereform 2014 - Økonomi

Skolereform 2014 - Økonomi Skolereform 2014 - Økonomi Undervisningstimetal Før og efter reform Forudsætninger for oprindeligt budget 2014 Undervisning SFO Klub Forældrebetaling Budgetramme 2014 Skolereform Ændringsforslag til budgetrammen

Læs mere

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011

Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 Sundhedsplejens service i Fredensborg kommune 2011 1 2 Indholdsfortegnelse Indledning 4 Oversigt over sundhedsplejens serviceprofil 5 Sundhedsloven pr. 1. januar 2007 7 Sundhedsplejens indsats til gravide

Læs mere

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.

Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180. 5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................

Læs mere

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune

Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Godkendelseskriterier Ved oprettelse af private dagtilbud for børn i alderen 0-6 år. i Lyngby-Taarbæk Kommune Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen 2013 Godkendelseskriterier for private

Læs mere

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune

Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Bilag 1 (Til følgeskrivelse) Eksempel på driftsoverenskomst mellem en selvejende daginstitution og en kommune Driftsoverenskomst mellem Kommune og bestyrelsen for beliggende om institutionens drift som

Læs mere

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje

Langeland Dagpleje Virksomhedsbeskrivelse. Virksomhedsbeskrivelse af Langeland Dagpleje af Langeland Dagpleje 1 Indholdsfortegnelse Personale:... 3 Historie:... 3 Geografi:... 3 Målgruppe:... 3 Åbningstider:... 3 Rådhusets åbningstider:... 3 Takst:... 3 Organisatorisk og politisk placering

Læs mere

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013

Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Kvalitetsrapport for dagtilbudsområdet 2012/2013 Marts 2014 Center for Dagtilbud & skoler Indhold 1. INDLEDNING... 4 2. RESUMÉ OG OPMÆRSOMHEDSPUNKTER... 5 2.1. Rammerne for dagtilbuddene i Greve Kommune...

Læs mere

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner

Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Godkendelseskriterier for oprettelse af private institutioner Kriterier for godkendelse af private leverandører af dagtilbud i Ringsted Kommune, jf. Dagtilbudslovens 19 og 20. Børne- og Kulturforvaltningen

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune - Distrikt Ørum 1 Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune Distrikt Ørum Distrikt Ørum Skolebakken 33 8586 Ørum Distriktsleder - Distrikt Ørum

Læs mere

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune

Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkomstpjece Dagplejen Norddjurs Kommune Velkommen til den kommunale dagpleje i Norddjurs kommune. Allingåbro Børneby Plantagevej 11 8961 Allingåbro Afdelingsleder Bente Laursen 89594240/23111541 Email

Læs mere