Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent"

Transkript

1 Vilkår for Landbrug Landbo, Landbrug og Producent Januar 2001

2 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og vilkår, garanterer Topdanmark for følgende forhold i aftale perioden*: 1. Underforsikring kan ikke gøres gældende på nogen del af forsikringen. 2. Bygninger, anlæg og tilbehør erstattes med nygaranti, hvis det fremgår af policens ejendomsoplysninger. 3. Erstatningsperioden vedrørende driftstab er altid tilstrækkelig til, at der kan ske retablering af landbrugsproduktionen* efter en dækket skade på forsikringen. For landbrugsbeslægtet virksomhed er erstatningsperioden højst 12 mdr. For kvægforsikring er erstatningsperioden højst 6 mdr. 4. Topdanmark tager initiativ til ajourføring af den indgåede aftale. 2

3 Indholdsfortegnelse Garantier 1. Underforsikring Nygaranti Driftstab Ajourføring Generelle informationer 1. Anmeldelse Begrænsning Rådgivning Dokumentation...8 Hvad kan forsikringen omfatte 1. Bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr Driftstab Forurening Ansvar Retshjælp Personer Hvilke skadeårsager kan dækkes 1. Brand* Lynnedslag Storm* Indbrudstyveri Tyveri Røveri, overfald og ran Hærværk Brud på glas og sanitet Snetryk Nedbør Sprængning Udstrømning af vand, olie og kølevæske Frostsprængning Dybfrostvarer Nedstyrtning og væltning Påkørsel og færdselsuheld Svamp- og insekt skade Rørskade El-skade El-svigt Haglskade Silo- og tankskade Kørselskasko Maskinkasko Transportskade Skovbrand Driftstab 1. Driftstab Reinfektion (SPF/MS/PIC-besætninger) Leverandør/Aftager Huslejetab Side 5

4 Forurening Side 1. Standard Udvidet Jordforurening Ansvar 1. Bedriftsansvar Privatansvar Motoransvar Hundeansvar Ansvar for lånte og lejede traktorer, landbrugsmaskiner og landbrugsredskaber Produktansvar Retshjælp Personer 1. Standard dækning - Ulykkestilfælde* Udvidet dækning - Ulykkestilfælde* Plusdækning Ekstradækning Dagpenge Dyr 1. Heste Almindelig Livsdækning Begrænset Livsdækning Værdidækning Kvæg - Dødsdækning Svin - Dødsdækning Erstatningsregler Bygning, anlæg og tilbehør 1. Skadeopgørelse Erstatningens anvendelse Betaling af erstatning Ting og dyr 1. Indbo Avl og produkter Maskiner og redskaber Datainformation Leverandør/reparatør Dyr Følgeudgifter Driftstab 1. Erstatningsgrundlag Hvordan erstattes drifts tabet Erstatningsperiode/Driftstabsperiode Dækningsbidrag* uden skade Dækningsbidrag* efter skade Ændring af produktionsform eller omfang efter skade Betaling af erstatning

5 Personer 1. Dødserstatning Invaliditetserstatning, varigt-mén* Særregler for Ekstradækning Særregler for Plusdækning Særregler ved dækning af børn Tandskade Briller Behandlingsudgifter Fælles vilkår 1. Hvor dækkes Forsikringens betaling Indeksregulering Selvrisiko Moms og afgifter Opsigelse og ændring af forsikringen Ret til besigtigelse Flytning og risiko ændring Ejerskifte Hvis skaden også er dækket af anden forsikring Skade forvoldt med forsæt eller ved grov uagtsomhed Krig, naturkatastrofer og atomskader Ankenævn Arbejdsskadestyrelsen Voldgift Lovgivning Personoplysninger mv Ordliste Ord, der i vilkår eller police er markeret med * findes forklaret i ordlisten, som er en del af vilkårene Side 7

6 Generelle informationer 1. Anmeldelse Hvis skaden sker Anmeld skaden til Topdanmark hurtigst muligt. De hjælper både Dem selv og Topdanmark, hvis De i anmeldelsen giver så mange oplysninger som muligt. Udfyld derfor anmeldelsen omhyggeligt og forklar, hvad der er sket. a. Tyveri, røveri, overfald, ran og hærværk skal hurtigst muligt anmeldes til politiet. Husk altid at få en kvittering for anmeldelsen. I tilfælde af bortkomst af heste eller kvæg skal der iværksættes eftersøgning. b. Haglskade skal anmeldes til Topdanmark inden 48 timer. c. Sygdom, død og ulykkestilfælde på dyr skal hurtigst muligt og inden 48 timer anmeldes til Topdanmark. I tilfælde af dødsfald kan Topdanmark forlange, at der foretages obduktion. d. Forureningsuheld skal hurtigst muligt anmeldes til Topdanmark og til den offentlige myndighed. e. Hvis der rejses krav mod Dem som skadevolder, skal De lade Topdanmark tage stilling til, om De er ansvarlig for skaden. Deres anerkendelse af ansvar forpligter kun Dem selv. De kan derfor ved at anerkende et erstatningsansvar risikere selv at måtte betale en erstatning, som ikke dækkes af forsikringen. Efter domstolenes praksis er De ansvarlig, når De ved fejl eller forsømmelse er skyld i, at der sker en skade. Med andre ord, er De ansvarlig, når De kan gøre for det. Kan De ikke gøre for det (er uden skyld), er De ikke ansvarlig for skaden, og så må den, det er gået ud over, selv bære tabet. f. Ved skade på selvkørende maskiner kan anmeldelsen også afleveres til værkstedet, der foretager reparationen. Værkstedet kontakter taksator, idet reparation skal udføres efter aftale med Topdanmark. g. Reinfektion i SPF/MS/PIC besætning skal hurtigst muligt anmeldes såvel til Topdanmark som til SPF eller PIC Organisationen. h. Sker der skade på ulykkesdækningen, skal Topdanmark hurtigst muligt have en skriftlig anmeldelse med lægeattest. Blanketten fås hos Topdanmark. Sikrede* skal være under nødvendig læge behandling og eventuelt lade sig undersøge hos en læge, som Topdanmark udpeger. Hvis sikrede* på ulykkesdækningen dør, skal Topdanmark hurtigst muligt underrettes, så obduktion kan foretages. Dækningen omfatter udgifterne til de læge attester, undersøgelse m.m., Topdanmark forlanger. 2. Begrænsning a. De skal så vidt muligt afværge eller be grænse skaden. b. Hvis De vil udbedre skaden, nedrive eller fjerne det beskadigede, skal De aftale det med Topdanmark. De skal naturligvis udbedre skaden uden aftale, hvis det er nødvendigt for at afværge alvorlige følger. 3. Rådgivning Hvis skaden er sket, kan De anmelde skaden på eller pr. tlf , på hverdage kl. 8-18, fredag dog til kl. 16. Ved akutte skader kan De ringe hele døgnet. 4. Dokumentation Efter reglerne skal De dokumentere, at skaden er dækningsberettiget og det økonomiske tab, der er følgen heraf. Det kan være svært, når de mistede ting er stjålet eller brændt. Deres dokumentation kan ske ved kvittering mv., for ting De har købt eller arvet. I en række tilfælde vil fotografier lette sagen. Vi anbefaler derfor, at De registrerer eller fotograferer Deres værdier, før skaden sker og anbringer listen og negativerne fx i boks. 8

7 Hvad kan forsikringen omfatte Det fremgår af policen, hvad der er forsikret. 1. Bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr a. Bygninger, inkl. fundament indtil en dybde af 1 meter under jordlinien eller under kældergulv, og alle faste installationer. Bygninger, opført på fundament af marksten (syldsten) hvis sokkel er over terræn. Bygninger, lysthuse, helt eller delvis åbne bygninger, der ikke er opført på støbt eller muret fundament eller sokkel, er alene dækket imod brand*. Husdyrhytter, til udendørs svine- eller kalveproduktion. Drivhuse til privat formål op til 15 m2. b. Faste maskiner, produktionsanlæg og ud styr, der betjener ejendommen og anvendes i landbrugsproduktion* eller husholdning, samt udvendige-rørledninger* i jord. c. Haveanlæg i det omfang sikrede* ikke kan kræve udgiften dækket af det offentlige. Udgiften til udbedringen omfatter også håndværkers ødelæggelse under reparation af en dækket skade. For beplantning erstattes kun udgifter til omplantning med ikke over 4 år gamle planter. Erstatningen bortfalder, hvis retablering ikke finder sted. d. Vægmalerier, relieffer, udvendig udsmykning på bygninger samt haveskulpturer på støbt sokkel for deres håndværksmæssige værdi med i alt højst kr., medmindre andet fremgår af policen. e. Indbo. Indbo, private ejendele, og hvad der hører til en privat boligs udstyr. f. Avl og produkter. 1. Landbrugsafgrøder* på rod samt landbrugsprodukter, der er fremstillet på ejendommen. 2. Foder, gødning, såsæd, brændstof og brændsel, men ikke træer, buske og mark hegn. 3. Skovarealer og læhegn i henhold til specifikation i policen. 4. Materialer til drift og vedligeholdelse af landbrugsproduktion* og ejendom. g. Maskiner og redskaber. 1. Selvkørende landbrugsmaskiner, traktorer, landbrugsvogne, -maskiner og redskaber, samt fast tilbehør og reservedele til disse. 2. Håndredskaber, værktøj, løst inventar og haveredskaber, der anvendes til drift og vedligeholdelse af landbrugsproduktion* og -ejendom. 3. Kanoer og kajakker. Både, sejlbrætter og windsurfere under 3 meters længde, samt udstyr, herunder påhængsmotorer med højeste effekt på 5 hk. 4. Værktøj, rekvisitter og instrumenter de sikrede* ejer, og som lønmodtager bruger, hvor de er ansat uden for landbrug. h. Dyr. 1. Dyr, der indgår i landbrugsproduktionen*, dvs. kvæg, svin og fjerkræ i henhold til specifikation i policen. 2. Heste, hunde, får, geder, strudse, emuer, kaniner, hjorte, chinchilla, bi-familier og snegle i henhold til specifikation i policen. 3. Andre dyr i bur, voliere, akvarie og indhegning er alene dækket imod brand* og indbrudstyveri med i alt højst kr. i. Landbrugsbeslægtet virksomhed mv. Udover ting og dyr, der er nævnt ovenfor, kan ting og dyr i forbindelse med nedennævnte landbrugsbeslægtede virksomheder være omfattet af forsikringen, under forudsætning af, at virksomheden drives sammen med landbrugsproduktionen*, og det fremgår af policen, at sådan virksomhed finder sted; - landbrugsturisme såsom bondegårdsferie, gårdbesøg, put-and-take-lystfiskersø, ekskl fisk, udstilling af landbrugsredskaber, - hestepension, rideskole, heste- og kreaturhandel, - hestestutteri/-opdræt, - klovbeskæring, - hundekennel, hundepension, hunde træ ning, - skovbrug, jagtudlejning, vildtopdræt, - studenter- og kaperkørsel, - landbrugs- og landbrugsentreprenørarbejde for andre (maskinstation). Forsikringen omfatter ikke a. Vildt eller vildtopdræt, medmindre det fremgår af policen. b. Lånte eller lejede ting, der benyttes til landbrugsproduktion*, medmindre det fremgår af policen. c. Biler, motorcykler, scootere, knallerter og campingvogne samt dele og tilbehør hertil. 2. Driftstab Driftstab, der opstår som følge af en af denne forsikring dækket skade på bygninger, ting og dyr. 9

8 3. Forurening a. Standard. Forurening indtruffet på eller fra de i policen nævnte adresser. b. Udvidet. Forurening fra beholdere omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. c. Jordforurening. Påbud om oprensning af forurenet jord. 4. Ansvar a. Bedriftansvar. b. Privatansvar. c. Motoransvar. d. Hundeansvar. e. Ansvar for lånte og lejede traktorer, landbrugsmaskiner og landbrugsredskaber. f. Produktansvar. 5. Retshjælp Retshjælp i forbindelse med visse private tvister*. Retshjælp i forbindelse med visse tvister* op stået i forbindelse med sikredes* landbrugsproduktion*. 6. Personer De personer, der er nævnt i policen. 10

9 Hvilke skadeårsager kan dækkes Det fremgår af policen, om dækning er tegnet, og hvilke bygninger, anlæg, tilbehør, ting og dyr, der er omfattet. Bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr 1. Brand* Skade ved: a. Brand*. b. Smeltning af ting, der er imprægneret mod brand*. c. Eksplosion*. d. Pludselig* opstået tilsodning fra forskriftsmæssig rumopvarmningsanlæg eller elektriske apparater. e. Tørkogning af kedler til rumopvarmning. f. Nedrivning eller anden forsvarlig foranstaltning for at forebygge eller begrænse brand skader. g. Bortkomst under brandskade. ikke a. Svidning, forkulning, overophedning eller smeltning af ikke-imprægnerede ting fx på grund af gløder fra tobaksrygning, pejs eller andet. b. Skade på ting og dyr, der med vilje udsættes for ild eller varme, medmindre skaden skyldes mekanisk eller teknisk svigt. 2. Lynnedslag Skade ved lynnedslag, uden der opstår brand*. ikke Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isolationsmateriale. Se dog eventuelt tegnet dækning for el-skade, side Storm* Skade ved: a. Storm* eller skypumpe. b. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. c. Nedbør, der sker samtidig med og skyldes storm-* eller skypumpeskade på bygning. ikke a. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. b. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. c. Skader, der helt eller delvist skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 4. Indbrudstyveri Direkte-tab* ved: a. Indbrudstyveri eller indbrudsforsøg fra bygning eller lejlighed, når følgende 3 punkter alle er opfyldt: 1. Døre til bygningen/lejligheden har været forsvarligt-låst*. 2. Vinduer eller andre åbninger har været forsvarligt-lukkede* og tilhaspede. 3. Der er sket voldeligt-opbrud*. b. Indbrudstyveri fra hotelværelse, kahyt, togkupe eller kundeboks i pengeinstitut, når der er sket voldeligt-opbrud*. ikke a. Indbrudstyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Indbrudstyveri fra ejendom, der har været ubeboet* mere end 6 måneder. c. Indbrudstyveri fra avlsbygning, udhus, garage samt loft eller kælderrum i etagebyggeri af: 1. Særligt-indbo*. 2. Penge og værdipapirer*. 3. Mønt- og frimærkesamlinger. d. Indbrudstyveri begået af de sikrede*, medhjælp eller personer med lovlig adgang. e. Indbrudstyveri når adgang sker med nøgle eller dirk. 11

10 5. Tyveri Direkte-tab* ved: a. Tyveri uden for bygning og fra bygning eller lejlighed, hvor der ikke foreligger indbrudstyveri. b. Tyveri fra bil, båd, fly, beboet campingvogn, telt og arbejdsskur, når det kan konstateres, der er sket voldeligt opbrud*. ikke a. Tyveri, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Tyveri fra ubeboet*, udlånt eller udlejet ejendom. c. Tyveri af: 1. Særligt-indbo*. 2. Penge og værdipapirer*. 3. Mønt- og frimærkesamlinger. 4. Værktøj, rekvisitter og instrumenter de sikrede* ejer, og som lønmodtager bruger, hvor de er ansat uden for landbrug, når tyveriet er sket uden for sikredes* helårsbolig. 5. Cykler, som ikke var låst med godkendt-lås*, eller hvor stelnummer ikke kan oplyses. 6. Brændstof og brændsel fra uaflåst tank. 7. Kanoer, kajakker, både, sejlbrætter og windsurfere under 3 meters længde samt udstyr hertil. 8. Glemte, tabte eller forlagte ting. 9. Indbo under opmagasinering. d. Tyveri begået af de sikrede*, lejere, lånere, medhjælp eller personer med lovlig adgang. 6. Røveri, overfald og ran Direkte-tab* ved: a. Røveri, hvor tyven bruger vold eller truer med straks at anvende vold. b. Overfald eller angreb begået af person. c. Ran, dvs. tyveri, der sker åbenlyst, hvor sikrede* eller andre ser eller bemærker tyveriet og med det samme råber om hjælp. ikke Røveri, overfald og ran, der ikke er anmeldt til det lokale politi. 7. Hærværk Direkte-skade*, der forvoldes med vilje og i ond sindet hensigt. ikke a. Hærværk, der ikke er anmeldt til det lokale politi. b. Hærværk, når ejendommen har været ubeboet* i mere end 6 måneder. c. Hærværk på: 1. Særligt-indbo* uden for beboelsen. 2. Cykler uden for sikredes* ejendom. 3. Værktøj, rekvisitter og instrumenter de sikrede* ejer, og som lønmodtager bruger, hvor de er ansat uden for landbrug, når hærværket er sket uden for sikredes* ejendom. 4. Kanoer, kajakker, både og sejlbrætter samt udstyr hertil, uden for bygning. d. Hærværk begået af sikrede*, lejere, lånere, medhjælp eller personer med lovlig adgang. 8. Brud på glas og sanitet Brud på glas og sanitet, der er fastmonteret som bygningsdel. ikke a. Ridser, afskalning eller anden skade, der ikke kan betegnes som brud. b. Punktering og andre utætheder i termoruder. c. Skade, der skyldes frostsprængning, og som ikke er en umiddelbar følge af en dækket frost sprængningsskade. 9. Snetryk Skade ved snetryk. Ved snetryk forstås den skade, der opstår, når sneen bliver så tung, at taget ikke kan bære, eller sneen skrider. Det er en betingelse for dækning, at taget er korrekt konstrueret, dvs. ikke underdimensioneret, og at det ikke har været muligt at fjerne sneen. Ting og dyr uden for bygning er dækket, når de direkte rammes af bygningsdele. ikke a. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 12

11 10. Nedbør a. Skade ved regn- eller smeltevand, der under voldsomt skybrud* eller voldsomt tøbrud* oversvømmer bygning eller stiger op gennem afløbsledning. b. Brud på bygningsdele, som følge af haglnedslag. ikke a. Skade, der skyldes, at nedbør eller smeltevand trænger gennem utæthed eller åbning i bygning og ikke er en umiddelbar følge af en dækket bygningsskade. b. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 11. Sprængning Skade ved sprængning af kedler i fyringsanlæg, flasker med komprimeret luft og lignende beholdere, hvor der sker en pludselig* og utilsigtet udligning af forskelligt lufttryk. ikke a. Skade på den bygningsdel eller ting, der har forvoldt skaden. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. d. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift. 12. Udstrømning af vand, olie og kølevæske Skade ved tilfældig* og pludselig* udstrømning af vand, olie og kølevæske fra: a. Røranlæg og dertil knyttet installation her under køle- og fryseanlæg. b. Vand, varme- og sanitetsinstallation. c. Akvarium og vandseng. ikke a. Skade ved udsivning eller dryp. b. Skade ved opstigning af grund- eller kloak vand. c. Skade forårsaget af vand fra tagrende eller nedløbsrør. d. Vandskade, der skyldes en ikke dækket frostsprængningsskade. e. Skade, der skyldes bygge- eller reparationsarbejde. f. Reparation af tærede røranlæg, herunder udgift til lokalisering af skaden samt reparation af bygning. g. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. h. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. i. Den udstrømmende væske. 13. Frostsprængning Skade ved: a. Frostsprængning af VVS-installation på grund af tilfældigt* svigt i varmeforsyningen. b. Frostsprængning af isolerede rør i boligens skunkrum og krybekælder, såfremt alle øvrige rum i bygningen er tilstrækkeligt opvarmet. ikke a. Frostsprængning af tagrende, nedløbsrør, murværk og beton. b. Frostskade på udendørs springvand, svømmebassin og dertil hørende installation. c. Udgift til optøning ved en ikke dækket skade. d. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*, slid eller tæring. e. Skade, der skyldes fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. 13

12 14. Dybfrostvarer a. Skade på varer til eget brug i køle- og fryseanlæg pga. tilfældig* strømafbrydelse. b. Skade på køle- og fryseanlæg som skyldes, at indholdet pga. tilfældig strømafbrydelse er blevet ødelagt. ikke a. Skade, der skyldes, at en af de sikrede* har afbrudt strømmen. b. Skade, der dækkes af garanti. c. Skade, der skyldes slid eller mangelfuld-vedligeholdelse*. 15. Nedstyrtning og væltning Skade, der skyldes: a. Nedstyrtende eller væltende bygning/bygningsdel. b. Væltende træer. c. Nedstyrtende fly eller ting fra fly. ikke a. Skade på bygning/bygningsdel, anlæg eller tilbehør, der har forvoldt skaden. b. Skade, der skyldes medførte sprængstoffer på fly. c. Skade sket under reparation, nedrivning, ombygning*- eller vedligeholdelsesarbejde. d. Skade, der er, eller ville være, dækket eller ikke dækket under stormdækningen. 16. Påkørsel og færdselsuheld a. Skade på bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr, der rammes af trafikmiddel, det vil sige motorkøretøj omfattet af færdselsloven, tohjulede cykler med en hjuldiameter over 12 tommer, hestevogne, øvrige offentlige trafikmidler samt invalidekøretøjer. b. Skade på indbo og personlige ejendele i forbindelse med færdselsuheld. ikke a. Skade på mejetærskere, traktorer og arbejdsmaskiner for hvilke, der kan tegnes kørselskaskodækning i Topdanmark. Se eventuelt tegnet dækning for kørsels kasko, side 16. b. Skade på flyttegods eller ting, der transporteres mod betaling. Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr. for privatdelen. For bedriftsdelen udgør selvrisikoen 10%, minimum kr., maksimum kr. 17. Svamp- og insekt skade Skade på beboelsesbygning, der skyldes angreb af træ- eller murødelæggende svampe og insekter, når et aktivt angreb er konstateret i aftaleperioden*. ikke a. Skade, som er anmeldt mere end 3 måneder efter dækningens ophør. b. Skade forårsaget af råd eller rådborebiller. c. Skade, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Skade, der skyldes tilstopning af nødvendige ventilationsåbninger. e. Skade, der skyldes materiale- eller konstruktionsfejl, herunder forkert isolering eller anden udførelsesfejl. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. f. Skade på sternbeklædninger, vindskeder og de tilhørende dæklister, uafdækkede spær-, bjælke- og remender. g. Skade på åbne trækonstruktioner, som er udsat for vejr og vind, fx udvendige trapper, verandaer, terrasser, altaner, balkoner, solafskærmninger, plankeværker, pergolaer og andre haveanlæg. h. Skade på kælderbeklædninger, dvs. trægulve, indfatninger, vægbeklædninger og fodpaneler i kældre. i. Skade på træfundamenter, træpilotering og skader, der stammer herfra. j. Skade, der kun er gået ud over træværkets udseende, fx misfarvning på grund af blåsplint. 14

13 18. Rørskade a. Direkte-skade* på beboelsesbygning og ting heri ved udsivning fra skjulte-installationer* i bygning, samt reparation af den utæthed, der er årsag til skaden. b. Direkte-skade* på udvendige-rørledninger*. c. Fejlfindingsudgifter ved en dækket skade. ikke a. Skade, der er sket inden rørdækningen er trådt i kraft. b. Skade, der skyldes ændring i installation, som Topdanmark ikke er underrettet om før arbejdets udførelse. c. Svampeskade, se dog eventuelt tegnet dækning for svampeskade. 19. El-skade a. Skade på elektrisk eller elektronisk materiel af enhver art, herunder skade på tilhørende isoleringsmateriale ved: 1. Kortslutning*. 2. Lynnedslag, uden der opstår brand*. 3. Overspænding, induktion, statisk elektricitet og spændingsudsving. b. Dyr, der omkommer ved direkte strømpåvirkning på grund af overgang i eller afledning fra elektriske installationer. c. Skade på mælk i køletank, opstået i forbindelse med en dækket skade på el-skadedækningen. ikke a. Skade, omfattet af garanti, vedligeholdelse eller serviceabonnement. b. Skade, der skyldes fejlkonstruktion eller fejlmontering. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. c. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Skade på el-installation, der ikke er i overensstemmelse med Stærkstrømsreglementet eller anvendes i strid hermed. e. Driftstab eller andet indirekte tab. Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr. for privatdelen. For bedriftsdelen udgør selvrisikoen 10%, minimum kr., maksimum kr. 20. El-svigt Skade på dyr ved svigt i ventilations- eller klimaanlæg, herunder mekanisk sammenbrud, blokering af ventilationskanaler, strømsvigt, fejlbetjening og utilsigtet afbrydelse af strømtilførsel til disse anlæg. Det er en betingelse for dækning, at: a. Ejendommen er forsynet med et af Topdanmark godkendt alarmanlæg. Det kan dokumenteres, at der sker en ugentlig kontrol af, at anlægget fungerer korrekt, samt at der jævnlig foretages en funktionsprøve af anlæg, følere, alarmafgivelse og OPS. b. Der indgås og overholdes en service- og vedligeholdelsesaftale for anlægget. c. Der indgås og opretholdes aftale om en prioriteret alarmering af mindst 4 personer, som skal holdes informeret om ejendommens nødplan. d. Alarmering sker senest ved følgende maksimale temperaturer, som anses for kritiske nemlig 32º C i smågrisestalde, og 30º C i drægtigheds-, fare-, løbe-, ungsvine- og slagte svinestalde. I forbindelse med hedebølger kan der accepteres en overskridelse på op til 5º C, dog under forudsætning af, at staldafsnittene holdes under konstant opsyn. e. På ejendomme med fjerkræ skal der være et funktionsdygtigt nødstrømsanlæg, der er dimensioneret til at drive de nødvendige tekniske installationer i de bygninger, hvori dyrene befinder sig. Anlægget skal kontrolleres efter leverandørens anvisning. Anlægget må gerne være traktordrevet, men generatoren skal være fast tilsluttet installationerne. ikke a. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. b. Skade, der skyldes underdimensionering eller overbelægning i forhold til anlæggenes kapacitet. c. Skade, der skyldes forudbestående sygdom i besætningen. d. Skade, som har forbindelse med foranstaltninger til bekæmpelse eller hindring af udbredelse af sygdomme. 15

14 e. Skade, der skyldes oversvømmelse fra hav, fjord, sø eller vandløb. f. Skade, der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 21. Haglskade Haglskade på afgrøder jævnfør specifikation i policen i perioden 1. april til 31. oktober. ikke Andre afgrøder, medmindre det fremgår af policen. 22. Silo- og tankskade Pludselig og uforudset* skade på siloer og gylle tanke inkl. indhold. ikke a. Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, mekaniske udtagningsaggregater, fx fræser, snegleudtag og tilhørende motor- og transmissionssystemer. b. Skade, der er omfattet af garanti, vedligeholdelses- eller serviceabonnement. c. Skade, der skyldes mekanisk slitage, fejlkonstruktion, fejlmontering eller anden fejl ved fremstillingen eller opførelsen. Er fejlen begået, før sikrede* overtog ejendommen, dækkes skaden, hvis sikrede* ikke vidste, eller burde vide, at der var materiale- eller konstruktionsfejl. d. Skade, der skyldes sikredes* eller dennes medarbejders grove-forsømmelse* af anlæggets pasning, anvendelse og drift samt mangelfuld-vedligeholdelse*. e. Siloer og tanke, der er over 25 år gamle, medmindre det fremgår af policen. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 23. Kørselskasko Skade ved kørselsuheld* på: a. Traktorer, mejetærskere og øvrige maskiner, der er nævnt i policen. b. Fastmonteret tilbehør til køretøjet. c. Værktøj og afmonteret tilbehør, når det alene anvendes til køretøjet. ikke a. Skade, der er dækket af maskinkasko eller anden skadeårsag nævnt under bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr side 11 til 18. b. Skade, opstået under arbejde for andre, medmindre det fremgår af policen. c. Skade, der skyldes fabrikations- og konstruktionsfejl, overbelastning eller fejlmontering. d. Skade, der alene opstår i, og er begrænset til, køretøjets mekaniske dele. e. Skade, der skyldes forringelse af køretøjet eller maskinens stand som følge af brug, slitage, stenslag i lak, ridser i ruder, tæring, rust dannelser og vejrligets påvirkning. Af enhver skade på traktorer gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Af enhver skade på mejetærskere og øvrige maskiner samt skader, der skyldes kørsel eller aflæsning med hævet tippelad eller fejlbetjening af tippeladssystemet gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 24. Maskinkasko Pludseligt* og uforudset* opståede, konstaterbare fysiske skader på maskiner, der er nævnt i policen. ikke a. Forringelse, der skyldes slitage, rustdannelser, tæring og vejrligets påvirkning af enhver art samt buler, skrammer, ridser, krakeleringer og gradvis forringelse af malede og polerede overflader, samt punkteringer, snit, flænger eller sprængninger af gummidele og dæk. b. Driv-, køle- eller smøremidler, eller skade, der alene rammer pakninger, stempelringe, kile remme, kæder, værktøjer og larvefødder, kabler, wirer samt sliddele, som normalt fordrer udskiftning fra tid til anden. c. Skade opstået ved afprøvning, eller skade, for hvilken en leverandør, reparatør eller transportør er ansvarlig ifølge kontrakt eller lov. d. Skade, der skyldes, at der ved reparation ikke er anvendt forskriftsmæssige reservedele. e. Skade, opstået under arbejde for andre, medmindre det fremgår af policen. f. Skade, der skyldes forkert eller manglende påfyldning af væske. g. Skade, der skyldes overbelastning eller ændringer af de af leverandøren/fabrikanten givne specifikationer eller andre konstruktive ændringer, samt skade, der er, eller ville være, dækket af en med fabrikanten oprettet vedligeholdelsesaftale. h. Skade på traktorer, når driftstimerne overstiger timer, samt skade på mejetærskere, når driftstimerne overstiger timer. 16

15 i. Skade, der er dækket af kørselskasko eller af anden skadeårsag nævnt under bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr side 11 til 18. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10% minimum kr., maksimum kr. 25. Transportskade Skade på og tab af sikredes* egne produkter inkl. dyr ved kørselsuheld* under transport med egne eller lånte køretøjer og vogne. ikke a. Skade, der skyldes produkternes egen beskaffenhed. b. Skade, der skyldes produkternes utilstrækkelige eller mangelfulde emballering, tildækning eller fastgørelse til køretøjet. c. Skade, der skyldes kørsel uden kørekort medmindre det godtgøres, at uheldet ikke skyldes mangel på kørefærdighed. d. Transportskade, der er dækket af anden forsikring i Topdanmark. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 26. Skovbrand Skade ved: a. Brand*. b. Nedstyrtning af fly eller ting fra fly, men ikke skade forårsaget af medførte sprængstoffer. ikke a. Driftstab eller andet indirekte tab. b. Skader, der erstattes af miljøministeriet i henhold til den aftale, der er indgået d imellem Dansk Skovforening, Dansk Erhvervsjordbrug, Dansk Familielandbrug, De danske Landboforeninger og miljøministeriet om en erstatningsordning for brand*- og hærværksskade forårsaget ved almenhedens færdsel og ophold i private skove. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Driftstab 1. Driftstab a. Driftstab, der opstår ved, at det skaderamte produktionsapparat eller driftsmiddels bidrag til indtjening nedsættes eller bortfalder. b. Foranstaltninger til imødegåelse eller be grænsning af driftstab for så vidt omkostningerne er afholdt efter aftale med Topdanmark. ikke a. Tab i forbindelse med bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr, der ikke er forsikret. b. Forøgelse af driftstabet, som skyldes forsinkelse af produktionens genoptagelse som følge af strejke, lock-out, forbedring, eksisterende sygdom i besætning, udvidelse eller lignende, samt krav fra offentlige myndigheder. c. Tab ved udlejning, medmindre det fremgår af policen. d. Tab ved finansiering af moms. e. Afgrødetab, der skyldes at høsten må udsættes på grund af skade på maskiner, fx mejetærsker eller vandingsanlæg med tilhørende installationer. f. Tab, som følge af skade på udlæg, (fx græs udlagt i bygmark). g. Tab, som følge af skade på væddeløbs-, konkurrence- eller avlsheste. h. Tab, som følge af skade på vildt eller vildtopdræt, medmindre det fremgår af policen. 2. Reinfektion (SPF/MS/PIC-besætninger) Direkte-tab* ved: a. Reinfektion af sygdomme som defineret i SPF/MS/PIC kontrakt. b. Salgsstop. Det er en betingelse for dækning, at reinfektion eller salgsstop skyldes udefra kommende personers eller tings adgang til besætningen ved sluknings- og redningsaktiviteter i forbindelse med en dækket skade. ikke Reinfektion med lus og skabmider. 17

16 3. Leverandør/Aftager Driftstab, der opstår på grund af, at sikredes* leverandører og/eller aftagere bliver ramt af en skade, der ville være omfattet af sikredes* dækning for bygning, ting og dyr, jævnfør policen. 4. Huslejetab Dokumenteret tab af lejeindtægt, hvis en udlejet bygning bliver uanvendelig efter en af Topdanmark dækket skade. Tab af lejeindtægt betales på grundlag af gældende lejekontrakt indtil 1 måned efter skadens udbedring. Istandsættes den beskadigede bygning ikke, eller genopføres den i anden skikkelse end tidligere, betales kun erstatning for det tidsrum, der normalt ville være medgået til at sætte bygningen i samme stand som før skaden. ikke a. Forsinkelse af udbedringen som sikrede* har indflydelse på. b. Tab, der er dækket af anden forsikring eller erstatningsordning. Forurening 1. Standard Forurening indtruffet på eller fra de i policen nævnte adresser Det er en betingelse for dækning, at skaden ved forurening, af eller gennem luft, jord eller vand, opstår uventet, utilsigtet og ved et pludseligt* uheld, og den ikke er en følge af, at sikrede* med forsæt eller ved grov uagtsomhed har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter. Kravet om pludselig* skade fraviges dog, hvis sikrede* ikke har overtrådt de til enhver tid gældende offentlige forskrifter, i følgende tilfælde: a. Skade, der skyldes husdyrgødning og ensilage saft, der er udbragt på landbrugsarealer, forudsat at krav til opbevaringskapaciteten er opfyldt i henhold til Husdyrbekendtgørelsen. b. Skade, der skyldes pludselig* opstået skade på produktionsanlæg i driftsbygning, hvis virkningen viser sig over et kort tidsrum, højst i perioden mellem 2 daglige tilsyn. c. Udbragt spildevandsslam på landbrugsareal, forudsat at Bekendtgørelsen om anvendelse af slam, spildevand og kompost mv. til jordbrugsformål er overholdt. d. Udslip fra fritstående olietanke, der er under 15 år regnet fra anskaffelsestidspunktet som fabriksny, og udslip fra nedgravede olietanke, forudsat at Bekendtgørelsen om kontrol med oplag af olie mv. er overholdt. a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende-ret* for forureningsskade tilføjet personer eller ting, når skaden sker som led i landbrugsproduktionen* eller fra den tilhørende beboelse. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbar truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Retablering efter en i punkt b. dækket opgravning, dækkes ligeledes inden for forsikringssummen for ansvarsskade. d. Direkte-skade* på sikredes* bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr, samt driftstab. ikke a. Skade, der er dækket eller ikke dækket under bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr, side 11 til side 18, samt tillægsdækninger. b. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter, røg, sod eller støj. c. Skade fra anlæg til opbevaring af gødning, en silagesaft, olieprodukter og kemikalier, hvis skaden skyldes fejlkonstruktion, fabrikationsfejl, fejl og mangler ved projekt og udførelse eller mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. e. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. f. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. g. Ethvert sygdomstilfælde, der rammer dyr eller personer. h. Skade ved genetisk forurening fra gensplejsede produkter. i. Sprøjteskade på egen afgrøde. j. Skade på bygning, anlæg og tilbehør, der ikke er forsikret. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. Dog gælder der for sprøjteskader (udspredning af kemiske stoffer) en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 18

17 2. Udvidet Forurening fra beholdere omfattet af husdyr gødningsbekendtgørelsen Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er opstået uventet og utilsigtet. b. Beholderen er kontrolleret mindst hvert 10. år, jævnfør husdyrgødningsbekendtgørelsens 23. c. Beholderen er højst 25 år, regnet fra opførelsestidspunktet som fabriksny. d. Myndighedskrav er overholdt. e. Offentlige myndigheder i kraft af gældende lovgivning stiller, eller kan stille, krav om oprydning mv., og at denne er nødvendiggjort som følge af udslip fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. Konstateres eventuelle seriefejl, og der i den anledning påbydes ændringer inden for en given tidsfrist, skal sådanne påbud være efterlevet inden for tidsfristen. a. Sikredes* erstatningsansvar for forureningsskade tilføjet personer eller ting som følge af udslip (udstrømning/udsivning) fra stationær beholder omfattet af husdyrgødningsbekendtgørelsen. b. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til opgravning, bortkørsel og destruktion af jord, der er forurenet: 1. Som følge af en dækket forureningsskade eller 2. Til afværgelse af en umiddelbart truende skade, der ville være omfattet af dækningen. c. Omkostninger til konstatering af, om der er indtrådt en dækningsberettiget skade, dog kun såfremt det herved konstateres, at en sådan skade er indtrådt. d. Direkte-skade* på sikredes* egen jord indtil kr. dog højst med kr. pr. m3 jord/ vand: 1. Udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse og destruktion af jord, søer, damme, vandreservoirer og lignende. 2. Udgifter til reetablering af det under pkt. 1. nævnte, herunder haveanlæg. e. Direkte-skade* på sikredes* bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr samt driftstab. ikke a. Personskade overgået sikrede* eller personer i sikredes* tjeneste. b. Skade, som følge af synlig udsivning. c. Skade, som følge af udslip fra beholder, der skyldes mangelfuld-vedligeholdelse*. d. Formuetab, med mindre tabet er en følge af en af forsikringen dækket person- eller ting skade, der har ramt den, som har lidt for mue tabet. e. Forurening forvoldt af sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forurening. f. Skade, der er dækket, eller ikke dækket, under bygning, anlæg, tilbehør, ting og dyr side 11 til 18, samt tillægsdækninger. g. Skade, der skyldes udslip af skadelige luftarter i forbindelse med omrøring. h. Udgifter, der pålægges sikrede* til forebyggelse af forurening, der ikke er konstateret. i. Forurening, der er sket inden dækningens ikrafttræden. j. Udgifter til gennemførelse af foranstaltninger, som af myndigheder var forlangt eller kunne være forlangt inden skaden. k. Skade, der er dækket af anden dækning eller garantitilsagn. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 19

18 3. Jordforurening Påbud om oprensning af forurenet jord Det er en betingelse for dækning, at: a. Skaden er forårsaget af landbrugsproduktionen* på adresser nævnt i policen. b. Påbud om at fjerne jordforureningen og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage tilsvarende afhjælpende foranstaltninger, er meddelt sikrede* af miljømyndigheden efter lov om forurenet jord. a. Sikredes* tab ved, at der efter lov om forurenet jord meddeles påbud om på tredjemands ejendom at fjerne en forurening og genoprette den hidtidige tilstand eller foretage afhjælpende foranstaltninger. b. Nødvendige og rimelige udgifter til opfyldelse af et undersøgelsespåbud på adresser nævnt i policen, meddelt efter lov om forurenet jord, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles et påbud. c. Sikredes* tab i forbindelse med opfyldelse af et undersøgelsespåbud på tredjemands ejendom, dog kun såfremt der efterfølgende meddeles påbud, jævnfør pkt. a. d. Inden for forsikringssummen for ansvarsskade dækkes rimelige udgifter til oprydning, oprensning, opgravning, deponering, fjernelse, destruktion samt retablering af jord. Omkostninger til retablering af beplantning erstattes alene med et beløb svarende til prisen for nyplantning. Ved skade på buske og træer erstattes højst med prisen for nyplantning af 4 år gamle planter. Erstatning for retablering bortfalder, hvis retablering ikke finder sted senest to år efter afslutning af oprensning af grunden. e. Tredjemands formuetab, når tabet er en følge af en dækket person- eller tingsskade, der har ramt den, som har lidt formuetabet. Tredjemands driftstab dækkes maksimalt i 12 måneder fra det tidspunkt hvor tabet indtræder. ikke a. Standard Forurening side 18, ikke pkt. a j. b. Tab, som følge af nedgang i værdi af eller ind skrænkninger i rådighed over, fast ejendom eller løsøre. c. Udgifter til udskiftning, ændring og reparation af rør, tanke, udstyr eller anden kilde, hvorfra forureningen hidrører. d. Udgifter til tinglysning af påbud om oprensning eller afhjælpning af forureningen. e. Bøder, hvad enten de tilfalder det offentlige eller privat. f. Afgifter til det offentlige som følge af forurening. g. Forurening forvoldt af de sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed samt videregående følger af forureningen, som skyldes, at de sikrede* med forsæt eller grov uagtsomhed har undladt at begrænse forureningen. h. Forurening, som følge af de sikredes* handling eller undladelse, hvorved offentligretlige regler til beskyttelse af miljøet overtrædes, såfremt handlingen eller undladelsen skete efter ordre eller godkendelse fra de sikrede*, når overtrædelsen kan karakteriseres som forsætlig eller groft uagtsom. i. Forurening, som følge af uforsvarlig vedligeholdelse af, eller tilsyn med, installationer, hvis væsentligste formål er at forebygge, hindre eller begrænse forurening fra sikredes* landbrugsproduktion*. j. Forurening, som er en følge af den almindelige drift af landbrugsproduktionen*, eller som er godkendt eller tolereret af myndig hederne. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. 20

19 Ansvar 1. Bedriftsansvar a. Sikredes* erstatningsansvar efter gældende-ret* for skade forvoldt på personer, ting og dyr, mens dækningen er i kraft: 1. Ved landbrugsproduktion* på adresser nævnt i policen. 2. Som ejer eller bruger af ejendommens bygninger og jordareal. 3. Ved landbrugsbeslægtet virksomhed mv., hvis det fremgår af policen. b. Særlige dækninger. 1. Varetægt. Ansvar for skade på kreaturer, som i højst 3 mdr. er i varetægt i forbindelse med bedækning. 2. Forsætlig skade. Ansvar for skade forvoldt med forsæt, såfremt skadevolderen er under 14 år. 3. Produktansvar. Ansvar for skade på person eller ting som følge af fejl eller mangler ved landbrugsprodukter, som af sikrede* er leveret direkte til privat forbruger. Det er en betingelse for dækning, at der ikke foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra sikrede* eller andre, hvem det er pålagt at handle på sikredes* vegne. 4. Skade forvoldt af dyr. Selv om sikrede* ifølge lovgivningen ikke kan pålægges ansvar dækkes. a. Skade som sikredes* dyr forvolder på produktbeholdninger uden for forsikringsstedet og som tilhører andre end de sikrede*. b. Udgifter til afbrydelse af utilsigtet bedækning. Det er en betingelse for dækning, at afbrydelse af drægtigheden finder sted inden 3 mdr. fra skadens indtræden. 5. Skade på kabler og ledninger. Ansvar for skade på kabler og ledninger ved jordbehandling og gravearbejde. Det er en betingelse for dækning, at sikrede* forinden arbejdet påbegyndes har indhentet ledningsejers tilladelse hvor det kræves, samt undersøgt hvor underjordiske ledninger er anbragt. Af enhver skade gælder en selvrisiko på 10%, minimum kr., maksimum kr. ikke a. Aftaler. Ansvar for undladelse af at opfylde aftaler eller ansvar ifølge garantitilsagn. b. Bearbejdning eller behandling. 1. Ansvar for skade på ting og dyr, som er under bearbejdning eller behandling, samt skade, der forvoldes på marker, haver, plantager, hegn o.lign., der tilhører den for hvem der arbejdes. 2. Ansvar for skade på ting og dyr, som befinder sig i umiddelbar forbindelse med de ting og dyr, som bearbejdes eller behandles, når skaden indtræffer som følge af bearbejdningen eller behandlingen. c. Egne ting, lån, leje mv. Ansvar for skade på ting og dyr, som de sikrede* ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, benyttelse, behandling, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. d. Ikke-kontraktmæssige* egenskaber. Ansvar for skade forårsaget ved ikke-kontraktmæssige* egenskaber ved produkter eller ydelser, herunder fejludlevering, bortset fra den begrænsede dækning jævnfør pkt. b.3. Produktansvar. e. Befordring. Ansvar for skade på ting og dyr, der er overgivet til befordring. f. Motorkøretøjer. 1. Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj er kun dækket for de køretøjer, der er nævnt under Motoransvar. 2. Skade på selve køretøjet. g. Arbejde for andre. Ansvar for skade forvoldt under arbejde for andre, med eller uden betaling, medmindre det fremgår af policen. h. Udgravnings- og nedramningsarbejder mv. Ansvar for skade forvoldt ved sprængstoffer, udgravnings-, nedbrydnings- eller nedramningsarbejder, samt jord- og grundvandssænkning i forbindelse hermed. 21

20 2. Privatansvar a. Sikredes* erstatningsansvar som privatperson efter gældende-ret* for skade forvoldt på personer, ting og dyr, mens dækningen er i kraft. b. Særlige dækninger 1. Gæstebud. Selv om sikrede* ikke kan pålægges ansvar for skaden, dækkes gæstebudsskade, dvs. tingskade sikrede* forvolder som vært eller gæst under privat samvær. Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 2. Personskade. Selv om sikrede* ikke kan pålægges ansvar for skaden, dækkes personskade, som sikredes* børn forvolder på andre end de sikrede*. Dog kun, når det manglende ansvar alene skyldes barnets alder eller manglende udvikling, og andre ikke er medansvarlige for skaden. 3. Forsætlig skade. Ansvar for skade forvoldt med forsæt, såfremt skadevolderen er under 14 år eller på grund af sin sindstilstand manglede evnen til at handle fornuftigt. Den sikrede* skal kunne dokumentere dette i form af lægeerklæring. 4. Lånt og lejet indbo. Ansvar for skade på lånt eller lejet indbo indtil 1 måned fra overtagelsesdagen. Af enhver skade gælder en selvrisiko på kr. 5. Både. Ansvar for skade forvoldt med - robåde uden motor, - kanoer, - kajakker, - andre både under 3 m s længde, hvis bådens motorkraft ikke overstiger 5 hk. 6. Haveredskaber med motor. a. Ansvar for skade forvoldt med haveredskaber, hvis motorkraft ikke overstiger 15 hk. b. Hvis sikrede* er ansvarlig efter færdselslovens regler, dækkes med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. 7. Legetøj, hobby- og sportsudstyr med motor. Ansvar for skade forvoldt med disse ting, hvis motorkraften ikke overstiger 1 hk. ikke a. Motorkøretøjer. 1. Ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af motordrevet køretøj er kun dækket for de køretøjer, der er nævnt under motoransvar. 2. Skade på selve køretøjet. b. Flyvning. 1. Ansvar for skade forvoldt med registreringspligtige fly. 2. Skade på selve flyet. c. Jagt. 1. Ansvar for skade, når sikrede* ikke har gyldigt jagttegn. 2. Ansvar for skade, der dækkes af den lovpligtige jagtforsikring. d. Arbejde for andre. Ansvar for skade forvoldt under arbejde for andre, med eller uden betaling. e. Varetægt mv. Ansvar for skade på ting og dyr, som de sikrede* ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, benyttelse, behandling, befordring, har sat sig i besiddelse af, eller af anden grund har i deres varetægt. 3. Motoransvar Det privatretlige ansvar for skade forvoldt ved benyttelse af: a. Traktorer, mejetærskere og andre motorredskaber, som benyttes i sikredes* landbrugsproduktion* jævnfør specifikation i policen. b. Fodervogne, haveredskaber o.lign. op til 15 hk uden specifikation i policen. Ansvaret dækkes med de forsikringssummer, der er nævnt i færdselsloven. ikke a. Ansvar for skade på førerens person. b. Ansvar for skade på ting eller ejendom, der tilhører føreren, den faste bruger, sikrede* eller virksomheder helt eller delvist ejet af disse. c. Ansvar for skade ved brug af indregistrerede køretøjer og traktorer, jævnfør færdselslovens paragraf 72. Regres Topdanmark har regres mod enhver, der efter færdselslovens paragraf 104 er ansvarlig for skaden, og som har forvoldt denne med forsæt. Er skaden forvoldt ved uagtsomhed, har Topdanmark kun regres, hvis uagtsomheden kan betegnes som grov hensynsløshed, jævnfør færdselslovens paragraf 108, stk. 2. Topdanmark forbeholder sig regres hvis: a. Køretøjet med sikredes* vidende eller billigelse styres af en person, der i henhold til lovgivningen ikke er berettiget til at føre det. b. Køretøjet i uheldsøjeblikket er benyttet ulovligt. 22

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug

Forsikringsbetingelser. for. Ansvarsforsikring forurening - landbrug Betingelser nr. 503002 Forsikringsbetingelser for Ansvarsforsikring forurening - landbrug KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 10 Hvem er

Læs mere

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01

TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-EPA-01 TotalErhverv Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 Indholdsfortegnelse Hvem dækkes 1. Erhvervsansvar 2. Produktansvar 3. Afværgelse af skade 4. Aftaler om ansvar og erstatning

Læs mere

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema

Forsikringsbetingelser nr. FH 1406 Afsnit 2. Bygningsforsikring Dækningsskema Nedenfor er angivet de vigtigste ændringer mellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af de gamle betingelser nr. 75/1, med tilhørende ændringer. DOKUMENTET ER BLOT

Læs mere

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

ERHVERVSANSVARSFORSIKRING ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER 290-1 ALMINDELIGE FORSIKRINGSBETINGELSER i tilslutning til lov om forsikringsaftaler AFSNIT NR. HOVEDAFSNIT 1. De sikrede 2. Omfang 3. Skader forvoldt af

Læs mere

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber.

Almindeligt privat indbo og personlige ejendele, herunder motoriserede haveredskaber. 3000 Indboforsikring 3010 Hvilke genstande er omfattet 3010.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49.

Vilkår for Olieforureningsforsikring. i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Vilkår for Olieforureningsforsikring i tilknytning til lovbekendtgørelse nr. 1427 af 4.12.2009, Lov om forurenet jord 48 og 49. Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning....3 2. Hvem er sikret....3 3. Hvad

Læs mere

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME

Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for EJENDOM-EKSTRA TIL BEBOELSESEJENDOMME Tillæg til forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS MASKINER i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 6.1

Læs mere

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601

Trailerforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-601 Forsikringsbetingelser Trailerforsikring Version 20-601 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for MASKINKASKOFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og lov om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR

Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for LANDBRUGS ANSVAR i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket 5 Erstatningens

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 5103 - løsøre og ansvar - og de nye betingelser 5601 + viser forbedringer

Læs mere

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND BYGNINGSFORSIKRING LANDBRUG Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser 9800 og 9801 og

Læs mere

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr

Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr og de nye betingelser nr Sammenligning Bygningsforsikring - Erhvervsejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4301 og de nye betingelser nr. 4301. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER

Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER Forsikringsbetingelser KØRENDE MASKINER VERSION 20-901 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Kørende Maskiner

Læs mere

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01

TotalErhverv Maskinkaskoforsikring. Forsikringsvilkår TE-MA-01 TotalErhverv Maskinkaskoforsikring Forsikringsvilkår TE-MA-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Generelle forudsætninger 3. Hvor dækker forsikringen og hvornår 4. Erstatningsopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 ERHVERVSANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER NR. 460-22 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler for ERHVERVSANSVARSFORSIKRING 100 DE SIKREDE Forsikringen dækker forsikringstageren

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-301 Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Version 20-301 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse FORSIKRINGSBETINGELSER FOR PÅHÆNGSVOGNE I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M75 Betingelser M75-3 Side 1. Forsikringens omfang... 2 1.1 Sikrede...

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING

Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ERHVERVS- OG PRODUKTANSVARSFORSIKRING i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks.

3410.11 Besætning hvorved forstås husdyr som ikke befinder sig i en beboelsesbygning (som hunde, katte og lign. typisk gør) f.eks. 3400 Diverse løsøre 3410 Hvilke genstande er omfattet 3410.10 Følgende genstande er omfattet af forsikringen, når sikrede er ejer eller i øvrigt bærer risikoen for dem forudsat de befinder sig i eller

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501

Campingvognsforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-501 Forsikringsbetingelser Campingvognsforsikring Version 20-501 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Entreprisekursus All-risks forsikring

Entreprisekursus All-risks forsikring Entreprisekursus All-risks forsikring Den 19. maj 2009 Jannik Johansson fagkonsulent Tingskade, Offentlig og Erhverv Oversigt Entrepriseforsikring for bygge- og anlægsarbejder 1. All-risks forsikring 2.

Læs mere

Vilkår for Pelsdyrforsikring

Vilkår for Pelsdyrforsikring Vilkår for Pelsdyrforsikring 5444-5 Januar 2002 Garantier På baggrund af de forudsætninger, der ligger til grund for forsikringsaftalens indgåelse, og som er beskrevet i police og vilkår, garanterer Topdanmark

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar nr. 061-17 Afsnit Indhold Side 1 De sikrede... 1 2 Erhvervsansvar... 1 3 Produktansvar... 2 4 Afværgelse af skade... 3 5 Aftaler om ansvar og erstatning... 3 6 Geografisk dækningsområde... 4 7 Afgrænsning over for

Læs mere

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05)

Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) Vilkår for professionel ansvarsforsikring (06/05) 1. HVEM ER SIKRET Forsikringen dækker forsikringstageren og de personer, der er i forsikringstagerens tjeneste. 2. DEFINITIONER 2.1. Forsikringssum Policens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for VANDSKADEFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN

Forsikringsbetingelser SKURVOGN SKURVOGN 005-0..009 A 4 5 6 7 8 9 B 0 4 5 6 6 7 8 9 0 Hvad omfatter forsikringen Hvem er dækket af forsikringen Hvor dækker forsikringen KASKOFORSIKRING Hvilke skader dækker forsikringen Udstrømning af

Læs mere

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING

DÆKNINGSOMFANG - FORENINGER BYGNINGSFORSIKRING BYGNINGSFORSIKRING Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke, samt trykimprægneret

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære

Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære Vilkår for Maskinforsikring - ikke stationære 9908-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde

Læs mere

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4

Kapitel 1 - Definitioner 2. Kapitel 2 - Dækning som følge af påbud 3. Kapitel 3 - Sikredes erstatningsansvar for forurening 4 FORSIKRINGSVILKÅR FOR MILJØFORSIKRING 6480-3 Side Kapitel 1 - Definitioner 2 1. Forsikringstager, forsikret virksomhed, de sikrede 2 2. Forurening og miljøskade 2 3. Forsikringsstedet 2 Kapitel 2 - Dækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MOTORCYKELFORSIKRING VERSION 20-201 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Motorcykelforsikring

Læs mere

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn

Betingelser for professionel ansvarsforsikring. for bilsyn Betingelser for professionel ansvarsforsikring for bilsyn Indholdsfortegnelse 1 Hvem er sikret...2 2 Definitioner...2 2.1 Forsikringssum...2 2.2 Erstatningskrav rejst...2 3 Hvem er dækket...2 4 Hvad er

Læs mere

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser...

ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING. Mange forbedringer og få skærpelser... ALM. BRAND LANDBRUGSFORSIKRING Mange forbedringer og få skærpelser... WWW.ALM BRAND.DK ALM. SUND FORNUFT Her kan du læse om de væsentligste forskelle på de nuværende betingelser for løsøreforsikringerne

Læs mere

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301.

Sammenligning. Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Sammenligning Bygningsforsikring Her kan du se forskellen mellem jeres gamle betingelser nr. 4085 og jeres nye betingelser nr. 4301. Vær opmærksom på, at sammenligningen er vejledende, og ved en eventuel

Læs mere

Vilkår for Driftstabsforsikring

Vilkår for Driftstabsforsikring Vilkår for Driftstabsforsikring 9906-1 Juni 2011 Generelle oplysninger Aftalen er indgået med Topdanmark Forsikring A/S, i det følgende kaldet Topdanmark. Personoplysninger mv. Som kunde har I naturligvis

Læs mere

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01

TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring. Forsikringsvilkår TE-FV-01 TotalErhverv Forhandler- og værkstedsforsikring Forsikringsvilkår TE-FV-01 Indholdsfortegnelse Hvem er sikrede 1. Hvor dækkes 2. Forsikringen omfatter 3. Fællesvilkår for Forhandler- og vækstedsforsikringen

Læs mere

Arbejdsgiveransvar nr

Arbejdsgiveransvar nr Indholdsfortegnelsen er ikke en del af de almindelige betingelser for Arbejdsgiveransvar Afsnit Indhold Side nr. 1 De sikrede... 1 2 Forsikringen omfatter... 1 3 Forsikringen omfatter ikke... 1 4 Undladelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE

Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for DRIFTSTAB POS. 1 - ERHVERVSLØSØRE Tillægsforsikring til forsikringsbetingelser for BRAND-, TYVERI- OG VANDSKADEFORSIKRING

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK

Forsikringsbetingelser for ALL-RISK Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ALL-RISK i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 1 Hvem er dækket? 2 Hvor dækker

Læs mere

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen

2 Beskrivelse af dækningen. 3 Supplerende erstatninger. 4 Dækning i nærheden af bygningen. 5 Erstatninger udover forsikringssummen Særlige betingelser Sektion 2 Erhvervsudstyr, inventar og lejerinteresser Indholdsfortegnelse 1 Supplerende definitioner 2 Beskrivelse af dækningen 3 Supplerende erstatninger 4 Dækning i nærheden af bygningen

Læs mere

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105

Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Forsikringsbetingelser SKURVOGN KASKOFORSIKRING 0105 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Skurvogn Kaskoforsikring

Læs mere

Forsikringsbetingelser for

Forsikringsbetingelser for Gjensidige Forsikring Otto Mønsteds Plads 11 DK-1563 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 33 25 92 47 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01

TotalErhverv Driftstabsforsikring. Forsikringsvilkår TE-DR-01 TotalErhverv Driftstabsforsikring Forsikringsvilkår TE-DR-01 Indholdsfortegnelse Hvad dækkes 1. Hvad dækkes ikke 2. Hvornår dækker forsikringen 3. Karenstid 4. Begrænsning af tab 5. Oplysninger 6. Forsikringssum

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Arbejdsredskabsforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Arbejdsredskabsforsikring 1. Kørselskaskodækning 2. Kaskodækning 3. Fællesbestemmelser 3.1. Hvem er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Påhængsvogn til lastbil (udgave per. 1.12.2008) 1 Forsikringens omfang: 1.1 Sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og enhver, der med lovlig adkomst benytter køretøjet,

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser MC-FORSIKRING VERSION 20-202 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk MC-Forsikring Indholdsfortegnelse

Læs mere

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides.

Renter af forsikringsydelsen erstattes dog, selvom dækningssummen derved overskrides. Side 1 af 6 PROFESSIONEL ANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser MI-95-02 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 Forsikringens omfang Forsikringen dækker det erstatningsansvar,

Læs mere

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE

BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for BRANDFORSIKRING - ERHVERVSLØSØRE i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse: 101

Læs mere

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401.

Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. Sammenligning Bygningsforsikring - Beboelsesejendomme Her kan du se forskellen i dækningen på de gamle betingelser nr. 4401 og de nye betingelser nr. 4401. De redaktionelle ændringer, herunder anvendelsen

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405

FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. 9405 FORSIKRINGSBETINGELSER CAMPINGVOGNFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. 9405 Aftalegrundlaget Forsikringsbetingelserne, policen og eventuelle policetillæg udgør tilsammen den aftale, der er indgået med

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring nr

Erhvervsansvarsforsikring nr Love og vedtægter Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Pkt. Indhold Side 1.0 De sikrede... 1 2.0 Dækket risiko... 1 3.0 Skader forvoldt af produkter

Læs mere

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011

EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 EJERSKIFTEFORSIKRING 5 ÅRIG 01-01-2011 For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen. Forsikringsbetingelserne er indholdet af den aftale, der gælder mellem dig

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo

Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Brønshøj oktober 2014 Tilbud om fælles forsikring på brand, el-skade, grundejeransvar, bygningskasko og indbo Det er en betingelse for tegning af den nye forsikring, at minimum 50 % af foreningens medlemmer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr

Forsikringsbetingelser for. Skovbrandforsikring. Betingelser nr Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV

ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for ANDEN BYGNINGSBESKADIGELSE - ERHVERV i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider.

Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte, m.fl. Forsikringens dækningsomfang fremgår af de næste sider. Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl. Lübker Allé 176, Mogenstrup, 8581 Nimtofte Forsikringstager: Forsikringssted: Grundejerforeningen Lübker Golf Resort Nord m.fl Lübker Allé 176, 8581 Nimtofte

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Forsikringsbetingelser Erhvervsansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 6314 Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. 1.0 Hvem er sikret? Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Forsikringsbetingelser CAMPINGVOGNSFORSIKRING VERSION 20-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Campingvognsforsikring

Læs mere

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven.

I det følgende beskrives nærmere de principper, der gælder for erstatning efter stormflodsloven. Regler pr. 24. februar 2011 Stormrådet Regler om erstatning i stormflods- og oversvømmelsessager 1 Indledning Ifølge 22, stk. 1, i lov nr. 349 af 17. maj 2000 om stormflod og stormfald, 2 stk. 4, i lov

Læs mere

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN

PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for PÅHÆNGSVOGN og CAMPINGVOGN i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Forsikringen omfatter følgende

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvar

Kombineret erhvervs- og produktansvar Kombineret erhvervs- og produktansvar For forsikringen gælder Forsikringsaftaleloven, for så vidt denne ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. Dækning efter de almindelige

Læs mere

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF

Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF Erhvervs- og produktansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-EPA-01 HGF 1 GENERELLE VILKÅR 1.1 Hvem dækkes? 1.1.1 Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

Læs mere

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser

Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Lejlighedsvis privat boligudlejningsforsikring Forsikringsbetingelser Aftalegrundlag Forsikringsaftalen består af forsikringsaftalen (policen) og forsikringsbetingelserne. For forsikringen gælder Lov om

Læs mere

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr

Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr Kombineret Erhvervs- og Produktansvar Forsikringsbetingelser nr. 061-17 Almindelige forsikringsbetingelser for Kombineret Erhvervs- og Produktansvar. Oktober 1999 For forsikringen gælder reglerne i lov

Læs mere

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler

Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler Vilkår for Førerulykkesforsikring til biler og motorcykler 6606-5 Oktober 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har

Læs mere

Hus- og grundejeransvarsforsikring

Hus- og grundejeransvarsforsikring Betingelser nr. Forsikringsbetingelser for Hus- og grundejeransvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for hus- og grundejeransvarsforsikring

Læs mere

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring

Kombineret erhvervs- og produktansvarsforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 50 00 Fax +45 77 32 51 00 info@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Betingelser nr. 511007 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Kombineret Løsøreforsikring Betingelser nr. 400802 Forsikringsbetingelser for Kombineret Løsøreforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser for

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Codan Knallertforsikring.

Læs mere

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr

Professionelt ansvar/rådgiveransvar nr For forsikringen gælder reglerne i lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om forsikringsaftaler, for så vidt de ikke er fraveget ved de almindelige og særlige forsikringsbetingelser. 1 Forsikringens

Læs mere

Erhvervsansvarsforsikring

Erhvervsansvarsforsikring Erhvervsansvarsforsikring Forsikrings betingelser Nr. 51-4 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23 17 Forsikrings-Aktieselskabet

Læs mere

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen?

Ejerskifteforsikring. Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. 1 Hvem er dækket? 2 Hvad omfatter forsikringen? Ejerskifteforsikring Forsikringsbetingelser Standarddækning Forsikringsbetingelser for ejerskifteforsikring for hus. I henhold til lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom. For Standarddækningen

Læs mere

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39

1. Sikrede. 4. Hvilke genstande er omfattet. 2. Geografisk område. 3. Forsikringsformer. Side 4 af 39 Side 4 af 39 BETS - TT2009180003729930 - Betingelser_Bygningsforsikring - 1 1. Sikrede 1.1 Forsikringstageren i egenskab af ejer eller bruger af de forsikrede genstande. For hus- og grundejeransvarsdækning,

Læs mere

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus

DF20021-3 December 2013. vilkår for fritidshus DF20021-3 December 2013 vilkår for fritidshus Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01

TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring. Forsikringsvilkår TE-BYS-01 TotalErhverv Direktions- og bestyrelsesansvarsforsikring Forsikringsvilkår TE-BYS-01 Indholdsfortegnelse Hvem er forsikringstager og sikrede 1. Hvad dækkes 2. Hvad dækkes ikke 3. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer

Fællesvilkår. Erhvervsforsikringer Fællesvilkår Erhvervsforsikringer 6499-1 September 2002 Indhold 1 Hvem er sikret 4 2 Hvor dækkes 4 3 Forsikringens betaling 4 4 Indeksregulering 5 5 Selvrisiko 5 6 Moms 5 7 Opsigelse og ændring af forsikringen

Læs mere

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign.

Knallertforsikring. 5 Vejr og vind. Hvad omfatter kaskodækningen? 6 6. Slitage. 1 Skader på knallerten. 7 Naturkatastrofer o.lign. Knallertforsikring Forsikringsbetingelser Kaskodækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police) For kaskodækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Privatsikring Knallertforsikring.

Læs mere

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum

POLICE. Ændring. Ejendomsforsikring Helårlig præmie i kr. (2015) A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum POLICE Ændring A/B Elverparken ved/willis I/S Rundforbivej 303 2850 Nærum Policenummer 3354042 Kundenummer 3302759457 Aftaleperiode 3-årig Gælder fra 1. januar 2015 Udløb 1. januar 2017 Hovedforfald 1.

Læs mere

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1

Købstædernes Forsikring. Forsikringsvilkår nr. FLL 1308. AltPrivat. Fritidslandbrug - Løsøre. AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Købstædernes Forsikring Forsikringsvilkår nr. FLL 1308 AltPrivat Fritidslandbrug - Løsøre AltPrivat Løsøre Fritidslandbrug - side 1 Fortrydelse Fortrydelsesret Forsikringsaftaleloven giver dig ret til

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Dækningsomfang - Bygningsforsikring

Dækningsomfang - Bygningsforsikring Dækningsomfang - Bygningsforsikring Alle de til ejendommen hørende bygninger og anlæg (herunder skure, udhuse, lysthuse, halvtage og hegn), der er opført på muret eller støbt fundament eller betonblokke,

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per )

Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar. (udgave per ) Forsikringsbetingelser for Erhvervs- og produktansvar (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse for Erhvervs- og produktansvarsforsikring 1. De sikrede 2. Erhvervsansvar 3. Produktansvar 4. Afværgelse

Læs mere

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING

Forsikringsbetingelser EJERSKIFTEFORSIKRING EJERSKIFTEFORSIKRING Pkt. 4 5 6 7 8 9 0 4 5 Tekst Sikret Forsikringens dækningsomfang Hvilke forhold er dækket Undtagelser fra dækningen Ulovlighedsdækning Hvorledes beregnes erstatningen Selvrisiko Regres

Læs mere

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende:

Til din brug fremsendes hermed en forsikringsmappe, der indeholder følgende: / Wllhs ndholdet i forsikringsmappen Willis ls Tuborgvej 5 2900 Hellerup Lene Korsholm Forsikringsmægler Thoft Telefon Telefax E-mai! Website 39466691 39466601 je@willis.dk www.willis.dk Oktober 2004 Vedr.:

Læs mere

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201

Motorcykelforsikring. Forsikringsbetingelser. Version 20-201 Forsikringsbetingelser Motorcykelforsikring Version 20-201 Thisted Forsikring Thyparken 16 7700 Thisted Tlf: 96 19 45 00 post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk CVR: 31 00 75 18 Bank: Sparekassen

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler. Campingvogns/trailerforsikring Forsikringsbetingelse nr. 2.082014 Forsikringens omfang fremgår af policens forside. Almindelige forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler.

Læs mere

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT

Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT Udflytternes Forsikring Frederiksborg Brand Stevns Brand Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lofo.dk Forsikringsbetingelser for KNALLERT / EU-KNALLERT i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler

Læs mere