Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vinyl/CV lim 322. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand."

Transkript

1 SIKKERHEDSANVISNING Vinyl/CV lim IDENTIFIKATION AF PRODUKTET, PRODUCENT OG IMPORTØR Kemisk karakteristik: Producent: Polymermikstur Forbo-CTU AG Parkstrasse CH-5012 Schönenwerd Telefon: 0041 (0) Telefax: 0041 (0) Nød-telefon: 0041 (0) Revisionsdato: Nummer: 3 Importør: Columbus Marine A/S Svejsegangen Karlslunde Telefon: INFORMATION OM INDHOLDSSTOFFER Risikable komponenter: CAS , toluol: mærket F, Xn med R 11, 20 Vægt: < 5 % CAS , kolofonium; mærket Xi med R 43 Vægt: 5-10 % CAS ---, alkydpolyglykolæter: mærket Xi med R 36 Vægt: < 5 % Mht. MAC værdier henvises til punkt 8 3. RISIKO IDENTIFIKATION 4. FORHOLDSREGLER FØRSTEHJÆLP Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Produktet er klassificeret som svagt skadeligt for vand. Generelle råd: Indånding: Hudkontakt: Øjenkontakt: Indtagelse: Ingen risici der kræver specielle forholdsregler. Hvis der opstår utilpashed, søges læge (vis mærkaten hvis muligt). Frisk luft, i tilfælde af sygdom, søg da læge. Vask øjeblikkeligt med sæbe og rigeligt med vand. Fjern alt forurenet tøj og sko. Rens grundigt med rigeligt vand i mindst 15 minutter. Rådfør med øjenlæge. Undgå at fremkalde opkastning. Søg øjeblikkeligt læge og vis emballage eller mærkat. Columbus Marine A/S Side 1/1

2 5. FORHOLDSREGLER VED BRAND Egnede slukningsmedia: Slukningsmedia, der ikke må bruges af sikkerhedsgrunde: Specifikke risici: Vand, vandspray, kuldioxyd (CO2), tørpulver, alcohol resistent skum I overensstemmelse med produkterne, der er lagret i omgivelserne. I tilfælde af brand, udvikles kulilte og kuldioxyd kan blive frigjort. Frembringer en tyk røg. Specielt beskyttelsesudstyr til Brandbekæmpere: I tilfælde af brand bæres iltapparat, hvis nødvendigt. Specielle metoder: Ingen specielle forholdsregler er påkrævet. 6. FORHOLDSREGLER VED TILFÆLDIGE UDSLIP Personlige: Miljømæssige: Tør op for at undgå fald-risici. Fjern alle kilder til antændelse. Lad ikke produktet komme til afløb. Metoder til rengøring: 7. HÅNDTERING OG LAGRING Store mængder skal pumpes ind i en beholder, små mængder kanl fjernes med sugende materiale (f.eks. sand, silika gel, syrebindere, universalbindere, jord) og bortskaffes i overensstemmelse med lokale regulativer (se punkt 13). Håndtering: Lagring: Der tilsikres tilstrækkeligt luftventilation og/eller udsugning i arbejdslokaler. Holdes væk fra antændelseskilder. Rygning forbudt. Hold beholder tæt lukket på et koldt og godt ventileret sted. Undgå varme Må ikke udsættes for frost Undgå kontakt med mad- og drikkevarer samt dyrefoder Lagring i ht. BVD (Schweiz): F4: flydende væsker; antændelsespunkt > 100 C Fu: udvikler en tæt røg ved brand PN 3 (Y3): svagt skadeligt for vand (Tyskland WGK 1) Lagring i ht. VCI (Tyskand): klasse 12, ikke-brandbare væsker i ikke-brandbar emballage. Columbus Marine A/S Side 2/2

3 8. EKSPONERINGSKONTROL Eksponeringsgrænser: toluol: MAC-værdi: 50 ppm (190 mg/m 3), kilde SUVA 2001 (CH) Arbejdsmæssige Forholdsregler til reduktion af eksponering: Vask hænder før pauser og ved afslutning af arbejdsdagen. Under brug, spis, drik eller ryg da ikke. Fjern øjeblikkeligt alt forurenet tøj. Opbevar arbejdstøj separat. Personligt beskyttelsesudstyr Åndedrætsbeskyttelse: Håndbeskyttelse: Øjenbeskyttelse: Bruges i et vel-ventileret område. Hvis der er god ventilation, er personligt beskyttelsesudstyr til åndedræt ikke påkrævet. Gummi eller plastikhandsker. Tætsiddende sikkerhedsbriller. Undgå kontakt med øjnene Hud- og kropsbeskyttelse: Beskyttelsestøj 9. FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER Form: Farve: Lugt: Flydende Beige Aftagende Fysiske og kemiske egenskaber: Kogepunkt > 78 C Flammepunkt: > 100 C Antændelsestemperatur: --- C Selvantændelighed: nej Eksplosionsgrænse (nedre) 1,3 vol. % Eksplosionsgrænse (øvre) 18,9 vol. % Damptryk: ca. 23 mbar: 20 C Følsomhed ca. 1,15 g/ml: 20 C ph: neutral Indhold af opløsningsmidler: 7% (CH: omfattet af VOC-skatter) Viskositet ca mpa.s. (Brookfield): 20 C Vandopløselighed: fuldstændig opløselig 10. STABILITET OG REAKTION Stabilitet: Betingelser der skal undgås: Ingen nedbrydning hvis opbevaring og benyttelse i ht. Vejledning. Ingen kendte. Materialer der skal undgås: Stærke iltningsmidler. Risikobetonede nedbrydningsprodukter: Ingen der kan forudses. Columbus Marine A/S Side 3/3

4 11. TOKSIKOLOGISK INFORMATION Akut forgiftning: Lokale effekter: Langtidsvirkninger: Overfølsomhed: Menneskelige erfaringer: Svagt irriterende for øjne, hud og slimhinder. Kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt. Ingen tilgængelig information Yderligere information: Ingen 12. ØKOLOGISK INFORMATION Øko-toksitet: Mobilitet: Økologiske skader kendes og forventes ikke ved normal benyttelse. Undgå gennemtrængning i vandsystemer, grundvand eller jord. Persistens/nedbrydelighed:Ingen tilgængelige data for selve produktet Bio-akkumulering: Ingen tilgængelige data for selve produktet 13. BORTSKAFFELSESHENSYN Affald fra rester/ubrugte Produkter: Forurenet emballage: Der henvises til lokale regelsæt, rester fra flydende produkter skal bortskaffes som specialaffald. Må ikke tømmes i afløb. Syntetiske harpiks spredninger (væsker): VVS-kode 1610 (CH) Syntetiske harpisk spredninger (pulver og tørret): ingen specielle affaldshensyn i ht. VVS (CH) Den tomme, åbne container med tørrede rester, kan bortskaffes ved forbrænding (plastikcontainer) eller som scrap metal (metal container, metal håndtering). Columbus Marine A/S Side 4/4

5 14. TRANSPORT INFORMATION ADR/RID Klasse: - Klassifikationskode: - Kemler kode: - IMO: Klasse: - EmS: - MFAG: - Vandforurenende: - ICAO: Klasse: - Hvorvidt farligt gods kan transporteres med passagerfly, henvises til lokale myndigheder. Yderligere information: 15. REGULATIV INFORMATION Ikke klassificeret som farligt i relation til transport regulativer. Regulativ information: Symboler: R-tekster: Toksicitetsklasse: fri for klassificering (CH) BAG T nr.: Klassifikation i ht. Til VbF: - Teknisk råd luft: opløsningsmidler i klasse II < 5 % Teknisk råd luft: opløsningsmidler i klasse III < 5 % Vand risikoklasse (egen klassifikation): 1 (D) Svagt vand-forurenende Indeholder toluol, graviditetsgruppe C: I ht. tilgængelig information, kan risico for fosterskader udelukkes så længe MAC-værdierne (punkt 8) ike overskrides. Xi irriterende Indeholder: kolofonium R43: kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt S-tekster: 16. ANDEN INFORMATION S16: holdes væk fra antændelseskilder rygning forbudt S36/37: benyt egnet beskyttelsestøj og handsker S51: Må kun benyttes i vel-ventilerede områder Anbefalet brug: Ordlyden i R tekster, sektion 2: Kun til industrielt brug R11: Meget brandbart R20: skadelig ved indånding R36: irriterende ved øjne R43: kan medføre overfølsomhed ved hudkontakt Yderligere information: Modifikationer i følgende afsnit siden sidste version: 1, 14, 16 Fralæggelse: Informationen i denne sikkerhedsanvisning er korrekt i henhold til nuværende viden og information ved datoen for udgivelsen. Columbus Marine A/S Side 5/5

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl

Sikkerhedsdatablad Røgpatroner 150414/pl 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET / FORBEREDELSE OG VIRKSOMHED Produktnavn: Røgpatron Vare - nummer.: 1150130, 1150132, 1150134 og, 1150136 Leverandør: Nina Works, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA Telf.: + 44 (0)

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN

1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/ VIRKSOMHEDEN 1.1 Identifikation af stof eller kemisk produkt 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 908 0256

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 114 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED

1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED SIKKERHEDSDATABLAD Side 1 / 6 1. IDENTIFIKATION AF STOF/KEMISK PRODUKT OG AF SELSKAB/VIRKSOMHED 1.1 Identifikation af artiklen 1.1.1 Handelsnavn 1.1.2 Produkt kode 754 -serie 1.2 Brug af substans / præparatet

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 18.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

Udgave 3.0 Revisionsdato 01.04.2015 Trykdato 14.08.2015. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1 Produktidentifikator Handelsnavn : TEMACOLRO W RH9 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt

Læs mere

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471

Sikkerhedsdatablad Rapicide PA del B (RTU) Revisionsdato: 4.1.13. Sourethweg 11 6422 PC HEERLEN Holland Tlf. +31 45 5471471 Afsnit 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af fremstiller/virksomhed 1.1 Produkt id Produktkode(r) ML02 0125 Produktnavn Rent stof/blanding Blanding 1.2 Relevant identificeret brug af stoffet eller

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Sikkerhedsdatablad (93/112/EC) Bitzer Olie type BSE 170 1. Identifikation af stoffet/ materialet og leverandøren. Produktnavn: Bitzer olie type BSE

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START

SIKKERHEDSDATABLAD TT EARLY START Punkt 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Side: 1 Kompileringsdato: 08/11/2011 Revision: 11/3/2013 Version: 3 1.1. Produktidentifikator Produktnavn: Lagernummer: 6204 1.2.

Læs mere

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke.

PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN. Tilbehør til isolerende facadesystem. Disse oplysninger foreligger ikke. PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A13219F 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel.

SIKKERHEDSDATABLAD. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden. Lundtoftevej 150 DK-2800 Kgs. Lyngby Denmark Tel. Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC - Danmark SIKKERHEDSDATABLAD 1. Identifikation af stoffet/materialet og selskabet/virksomheden Produktets navn og/eller nummer HEMPALIN

Læs mere

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881

Telefon: +49 (0)551/19240 Telefax: +49 (0)551/3831881 Sikkerhedsdatablad iht. EF forordning nr. 453/2010 Trykdato: 13.02.2015 Seite 1 von 5 Sikkerhedsdatablad 1. Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden Produkt kode: ASTI-OP Komp.

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray

Sikkerhedsdatablad. Gleitmo 980 Spray 1. Identifikation af stoffet/produktet og fremstiller, leverandør eller importør: Produktets navn og/eller nummer. Pr-nr.: 1181983 Udstedelsesdato: Februar 1998 Revisionsdato: 18.06.2008 Firmanavn, adresse

Læs mere

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN

AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN AFSNIT 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A12690P 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer

Side 1. 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktnavn: Industrisilicone PR-nr.: Afventer Anvendelse: Forseglingsmiddel SDS udarbejdet den: 02-04-2009 SDS Version: 1.0 Kontaktperson:

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960

SIKKERHEDSDATABLAD. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. Primer 960 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 7573 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer SIKKERHEDSDATABLAD 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn.

SIKKERHEDSDATABLAD. PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden. 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn. SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produkt nr. 298 REACH registreringsnummer Ikke anvendelig Andre produktidentifikatorer

Læs mere

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden

1: Identifikation af stoffet / det kemiske produkt og af selskabet / virksomheden Sikkerhedsdatablad Copyright, 2013, 3M Selskab Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering og/eller downloading af denne information med det passende formål at udnytte 3M produkter er tilladt under forudsætning

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN

SIKKERHEDSDATABLAD PEN TIDYPEN Revision 01/10/2013 Erstatter dato 29/10/2013 1 / 8 SIKKERHEDSDATABLAD I henhold til forordning (EF) No 1907/2006 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A

SIKKERHEDSDATABLAD POLYETHER URETHANE 5604A Revision APRIL 2013 Revision 2 SIKKERHEDSDATABLAD PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1. Produktidentifikator Handelsnavn Produktnr. UR5604A, EUR5604AB25K, EUR5604AB25KLEM,

Læs mere

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig

1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør. Sundhedsskadelig GE Healthcare SIKKERHEDSDATABLAD Overholder EU Directive 91/155/EEC, med senere tilpasning af 2001/58/EC Danmark Dansk 1. Identifikation af stoffet/materialet og fremstiller, leverandør eller importør

Læs mere

Leverandørbrugsanvisning

Leverandørbrugsanvisning Leverandørbrugsanvisning Er i overensstemmelse med forordning (EF) nr. 1907/2006 (REACH), Bilag II - Danmark 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/DET KEMISKE PRODUKT OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Identifikation

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC

SIKKERHEDSDATABLAD. Mirage 45 EC 1. Identifikation af stoffet / præparatet og virksomheden Ref. nr Leverandør Identifikation af produktet Produkttype Anvendelse : 15423030DK : Makhteshim-Agan Benelux & Nordic B.V. P.O. Box 355 3830 AK

Læs mere

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015

Udgave 1 - Denne version erstatter alle tidligere versioner. Revisionsdato 26.02.2015 Trykdato 26.02.2015 PUNKT 1: IDENTIFIKATION AF STOFFET/BLANDINGEN OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN 1.1 Produktidentifikator Produktnavn : Design code : A17600C 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave

SIKKERHEDSDATABLAD Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Revisionsdato: 18. februar 2011, Erstatter: 1. udgave Side 1/4 Produktnavn: Sprinklervæske Sprinklervæske 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG AF SELSKABET/VIRKSOMHEDEN: Produktnavn: Sprinklervæske Varenr.: 5557 PR-nr.: 1145042 Varetype: Sprinklervæske

Læs mere

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid

Sikkerhedsdatablad. i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006. AquaRoute AQ 6010 Hvid Side 1 af 10 PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden 1.1. Produktidentifikator 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser,

Læs mere

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22).

SIKKERHEDSDATABLAD. Sundhedsskadelig. Mulighed for kræftfremkaldende effekt.(r40). Farlig ved indtagelse.(r22). SIKKERHEDSDATABLAD 1. IDENTIFIKATION AF STOFFET/MATERIALET OG SELSKABET/VIRKSOMHEDEN Produktidentifikator: Fuchsin Produkt nr.: 831008 PR-nr.: Anvendelse: Undervisning/laboratorieforsøg SDS udarbejdet

Læs mere