Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Løn som fortjent? Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO"

Transkript

1 Løn som fortjent? Man kan ikke se det, hvis man ikke lige ved det, men der er desværre stadig forskel på mænds og kvinders løn i dagens Danmark. Og det, selv om vi den 4. februar 2001 kan fejre 25 års jubilæum for Lov om ligeløn til mænd og kvinder. Fejre er måske så meget sagt, for løngabet eksisterer jo stadigvæk. Der er mange og komplicerede forklaringer på løngabet. En af dem er vores forældede forestillinger om, hvad mænd og kvinder er bedst til. Kvinder står for omsorg, og mænd producerer. Kvinder har små børn, det har mænd ikke rigtigt. Kvinder sørger for og mænd forsørger. De forestillinger smitter desværre af på arbejdsmarkedet. Fordi der er flere årsager til løngabet, skal der indsatser til på flere områder for at lukke det helt eller delvist. Løngabet er 20% overordnet set. Hvis man ser på sektorer, skyldes 3,5% forskelle i uddannelse og anciennitet, 1% kvinders generelt lavere placering i jobhierarkiet. Ca. 8,5% tilskrives det kønsopdelte arbejdsmarked med kvinder primært i den offentlige sektor og mænd i den private. De sidste 7% er uforklarede. De skyldes enten ren diskrimination eller faktorer vi endnu ikke ved noget om. De brancher, hvor den enkelte lønmodtager som hovedregel er en mand, er traditionelt højere lønnet end der, hvor kvinder primært befinder sig. Det er også stadig sådan, at det som hovedregel er kvinder, der tager barselsorlov, børnepasningsorlov og børnenes sygedage, og det har både økonomiske og karrieremæssige konsekvenser. Kampen om ligeløn skal både føres på arbejdspladserne og i hjemmet, og så selvfølgelig i det faglige arbejde. Vi skal bl.a. arbejde for, at kvindefagene får en større status, at mændene får en længere barsel, og at en ordentlig sammenhæng mellem arbejdsliv og familieliv ikke skal betales med hverken 10, 15 eller 20% over lønchecken. På de følgende sider kan du få et fyldestgørende billede af løngabet i Danmark. Her er både fakta og gode råd. For eksempel fremgår det, at meget af presset på ligelønnen i Danmark kommer fra EU. Interessant, når vi ellers regner os selv for at være langt fremme med ligestillingen. Jeg håber, at denne udgivelse kan inspirere til en ekstra indsats for ligelønnen i Danmark, så vi kan få udryddet den flove forskel. Tine Aurvig Brøndum, Næstformand i LO

2 1. Hvad er ligeløn? Man kan definere ligeløn snævert eller bredt. I den snævre definition betyder ligeløn, at der skal betales lige løn for arbejde, der er sammenligneligt i værdi, og som udføres for den samme arbejdsgiver. Og det er hele den samlede løn inkl. personlige tillæg, bonus og frynsegoder. Det er altså ikke nok, at grundlønnen er den samme. Det skal også gælde tillæg og ikke mindst adgangen til at opnå dem! I den bredere definition betyder ligeløn, at kvinder og mænd har samme muligheder for at opnå den samme løn for arbejde, der svarer til hinanden. Også selv om de ikke arbejder inden for det samme område eller for den samme arbejdsgiver. Eller sagt på en anden måde: Mænds og kvinders arbejde skal tillægges samme værdi også selv om det ikke er det samme arbejde, de udfører. 2. Hvad er et løngab? Et løngab er et udtryk, der beskriver lønforskelle. I den her sammenhæng er det lønforskellen mellem mænd og kvinder. Man regner løngabet ud ved at se på de gennemsnitlige timelønninger for henholdsvis mænd og kvinder på tværs af uddannelse, sektorer, stilling, mv. På den måde får man et indtryk af, hvordan lønvilkårene er for mænd som gruppe og for kvinder som gruppe. Løngabet udtrykkes oftest som et procenttal. Tallet kan opgøres på 2 forskellige måder: enten hvor meget kvinders løn skal stige for at være lige så høj som mænds, eller hvor meget mænds løn skal falde for at være lig kvindernes løn. Nogle opgørelser bruger den ene måde andre den anden. I denne folder udtrykker løngabet, hvor mange procent kvinders løn skal stige for at være lig mændenes løn, hvis der ikke står andet. 3. Hvad er de vigtigste grunde til, at der er et løngab? Der er mange forskellige grunde til, at der er lønforskelle på arbejdsmarkedet. Det spiller for eksempel ind, at de to køn har forskellig adfærd, når de vælger uddannelse. De to køn udvikler også af en eller anden grund forskellige generelle kvalifikationer. Lønforskellene skyldes også, at det er langt sværere for kvinder end for mænd at få lederstillinger. Faktisk er det generelt sådan, at jo højere op i jobhierarkiet man bevæger sig, desto større er andelen af mænd. Det betyder noget for lønnen, da det er alment anerkendt, at fx en direktør i en større virksomhed får mere i løn end de øvrige ansatte. Den vigtigste forklaring på lønforskellene er imidlertid det kønsopdelte arbejdsmarked: At kvinder bl.a. oftest er ansat i den offentlige sektor, mens mænd som hovedregel arbejder i den private sektor. Typisk uddanner kvinderne sig til beskæftigelse inden for uddannelse og omsorg, hvor lønnen er relativt lav. Selv når de har en uddannelse, der kunne bruges både i den offentlige og den private sektor, ender kvinderne som oftest i den lavere lønnede offentlige sektor. Så der er mange mere eller mindre objektive grunde til løngabet, men der er stadig en forskel i aflønningen mellem mænd og kvinder, der ikke umiddelbart kan forklares. Den kan skyldes diskrimination. Den kan også skyldes noget, vi ikke ved, hvad er.

3 4. Hvorfor blev loven om lige løn indført? Lov om lige løn til mænd og kvinder (Lov nr. 32 af 4. februar 1976) blev indført, fordi EF havde gennemført et ligelønsdirektiv i Dette direktiv er baseret på artikel 119 i Romtraktaten fra 1957, der var den allerførste EF-traktat. Artikel 119 omhandler lige løn til mænd og kvinder. (I Amster-damtraktaten er den blevet til artikel 141.) Det var Frankrig, der krævede, at artikel 119 skulle med i Romtraktaten, fordi franskmændene allerede havde indført ligeløn. De ville forhindre unfair konkurrence fra lavtlønnet kvindelig arbejdskraft fra de andre EF-lande. I løbet af 1960 erne blev bestemmelserne om kvindesatser i HK s minimallønssatser fjernet, og der blev indført ligeløn på bl.a. slagteriområdet. På det samlede LO/DAområde blev der indført ligeløn i overenskomsterne i Ligelønsloven var en støtte til de dele af arbejdsmarkedet, som ikke var omfattet af en kollektiv overenskomst, der indeholdt princippet om ligeløn. 5. Hvad står der i loven? I Lov om lige løn til mænd og kvinder hedder det, at alle arbejdsgivere skal yde mænd og kvinder lige løn og lige lønvilkår for samme arbejde, eller arbejde der kan tillægges samme værdi. Arbejdets værdi vurderes udfra en helhedsbetragtning af den enkeltes kvalifikationer og andre relevante faktorer, som f.eks. arbejdets indhold og karakter eller de fysiske og psykiske belastninger. Det er domstolene, der konkret vurderer, hvornår arbejde har samme værdi i sidste ende EF-domstolen. Den har i en lang række kendelser fastsat en række objektive kriterier for, hvordan man vurderer arbejdets værdi. Hvis de kollektive overenskomster giver lønmodtageren en tilsvarende eller en bedre retsstilling end ligelønsloven, er det overenskomsten, der gælder. Sager om ligeløn på overenskomstdækkede områder føres i det fagretlige system. Uden for det overenskomstdækkede område føres sagerne ved de civile domstole. Før i tiden var arbejdsgiveren forpligtet til, på opfordring, at udlevere de nødvendige lønoplysninger til Ligestillingsrådet. Men det blev nedlagt i Der blev ikke formuleret en tilsvarende pligt i lovændringerne, da Ligestillingsrådet blev nedlagt. Men i begyndelsen af 2001 fremsætter Arbejdsministeren et forslag til Lov om gennemsigtighed i lønoplysninger. 6. Hvilke ændringer er der sket i loven i de 25 år, der er gået? Ligelønsloven er løbende blevet justeret som følge af centrale afgørelser i ligelønssager ved EF-domstolen. I den første ligelønslov hed det blot lige løn for samme arbejde". Loven sikrede heller ikke i tilstrækkelig grad den nødvendige information til de berørte personer. Det medførte, at Danmark i 1985 blev underkendt af EF-domstolen, der slog fast, at formuleringen i ligelønsloven ikke var omfattende og præcis nok. Loven blev derfor ændret i 1986, så den sikrede de berørte personer en informationsret. Det blev også understreget, at ligeløn ikke blot handler om det samme arbejde, men også om arbejde af samme værdi. Begrebet "af samme værdi" er ikke defineret yderligere i loven. Denne tolkning har været overladt til domstolene og det fagretlige system, som har forholdt sig til konkrete sager.

4 Det førte i 1989 til, at Danmark blev kritiseret af ILO (International Labor Organisation), fordi loven ikke definerer, hvordan lige løn i praksis kan måles på et kønsopdelt arbejdsmarked. Der blev foretaget mindre justeringer i loven i 1989 og De fastslår det hovedprincip, at køn ikke må være årsag til lønmæssig forskelsbehandling. 7. Hvilke sager har haft størst betydning i lovens historie? Der kom først for alvor gang i ligelønssagerne i Danmark, da loven blev ændret i 1986, og arbejdsbegrebet blev udvidet til også at gælde "arbejde af samme værdi". Danfoss-sagen fra 1988 fik stor betydning. Danfoss var anklaget for at anvende lønsystemer, som var uigennemskuelige og som førte til, at kvinder generelt blev aflønnet lavere end mænd. EF-domstolen fastslog i dommen, at det er arbejdsgiveren, der skal bevise, at lønforskellen ikke er kønsbestemt, hvis der anvendes et uigennemskueligt lønsystem. Dommen definerede endvidere nogle af de kriterier, som kan begrunde lønforskelle, nemlig anciennitet, fleksibilitet og uddannelse. Arbejdsgiveren skal kunne godtgøre, at kriterierne virkelig er af betydning for udførelse af de konkrete arbejdsopgaver, hvis de stiller kvindelige lønmodtagere ringere end deres mandlige kolleger. Blandt nyere sager er en sag fra 1998, som HK anlagde ved EF-domstolen mod en række arbejdsgivere. Den handler om arbejdsgivernes pligt til at betale løn til gravide kvinder, der er sygemeldt på grund af deres graviditet. Tidligere modtog kvindelige funktionærer, der var graviditetsbetinget syge, alene dagpenge eller halv løn med henvisning til Funktionærlovens 7, mens 5 giver lønmodtageren ret til fuld løn ved almindeligt sygefravær. EF-domstolen mente, at denne praksis var udtryk for indirekte diskrimination. Den slog fast, at alt lægeligt dokumenteret fravær skal honoreres efter gældende bestemmelser om sygdom. Afgørelsen medførte, at Funktionærloven hurtigt blev ændret, og der kom en række fagretlige sager om efterbetaling til kvinder, som ikke havde fået fuld løn under graviditetsbetinget sygdom. 8. Hvorfor kan loven ikke sikre lige løn? Ligelønsloven kan sikre lige løn til kvinder og mænd for arbejde af samme værdi hos samme arbejdsgiver. Men løngabet mellem mænd og kvinder har mange andre årsager end dem, der falder ind under dette begreb. Derfor kan loven ikke i sig selv sikre absolut ligeløn. En stor del af løngabet skyldes det kønsopdelte uddannelsesvalg og det kønsopdelte arbejdsmarked. Det kan loven ikke rykke ved. Det skyldes bl.a., at loven ikke kan omfordele lønmidler mellem brancher og sektorer. Kvindedominerede fag er traditionelt lavere lønnede end fag, hvor den typiske lønmodtager er mand. I dag får man stadigvæk en højere løn for at feje ispapir sammen på gaderne, end man gør for at støvsuge nålefilten i de offentlige kontorer. Kønsarbejdsdelingen i hjemmet har også betydning for både mænd og kvinder ude på arbejdsmarkedet. Så længe det er mor, der har og tager hovedansvaret for omsorgen i familien, vil arbejdsgiverne anse hende for at være en langt mere ustabil arbejdskraft end hendes mand og hendes mandlige kolleger. Dette faktum ser ud til at have

5 indflydelse på lønfastsættelsen for alle kvinder, uanset om de har små børn eller ej. Ja, uanset om de i det hele taget har børn eller ej. Det understreges af, at løngabet er mindst for de unge på arbejdsmarkedet. Det åbner sig først i de år, hvor man får børn. 9. Hvilke lande er længere fremme end Danmark? Mange andre lande fik en ligelønslov lang tid før Danmark. Og nogle af dem har en skrappere lovgivning end den danske. Fx har Ontario og Quebec i Canada en langt mere pro-aktiv ligelønslov end Danmark. Det canadiske løngab indsnævres også i disse år. Men fra et lavere niveau. I 1993 tjente de canadiske kvinder 78% af mænds løn. Det er dog bedre end i Sverige, hvor mænd tjener 25% mere end kvinder. Her stagnerer løngabet i disse år. Derfor har svenskerne oprettet et særligt projekt, der skal arbejde på at sikre ligestillede lønninger mellem mænd og kvinder. I USA er der sket meget mere med at reducere løngabet, end herhjemme. Mens det stagnerede i Danmark, blev det amerikanske løngab reduceret med 10 procentpoint fra 1982 til Men ligesom i Canada skete forbedringen fra et ret lavt niveau for kvindelønningerne. Amerikanske kvinder tjente i 1999 stadig væk mindre end mænd, nemlig 72% af hvad amerikanske mænd tjente. I England udgør kvinders løn 81% af mænds løn. Det er næsten det samme som på det danske arbejdsmarked, hvor kvinder tjener 83% af mænds løn. I Danmark kan vi bryste os af en relativt lille samlet lønspredning mellem højtlønnede og lavtlønnede sammenlignet med de andre lande. Vores løngab ville derfor være væsentligt større end det amerikanske, hvis vi havde samme lønspredning som i USA. 10. Hvilke markante ligelønssager har kørt i EU? I spørgsmål 7 blev Danfoss-sagen, og sagen om sygeløn under graviditet omtalt. Derudover har der været en række sager om diskrimination af deltidsansatte i forhold til fuldtidsansatte. De har handlet om, at deltidsansatte ikke har adgang til pensionsordning, løn under sygdom mv. Det er oftest kvinder, der er deltidsansatte. Derfor rammer sådanne ordninger et meget større antal kvinder end mænd. Virksomheden skal kunne godtgøre, at sådanne ordninger kan forklares ved andre objektivt begrundede faktorer end forskelsbehandling på grund af køn. Ellers kan virksomheden dømmes for indirekte diskrimination. Endelig har der været en række ligelønssager, der vedrører arbejdsmarkedspensioner. De har for alvor sat unisexspørgsmålet på dagsordenen i Danmark. 11. Hvordan kan vi bruge EU til at fremme ligeløn? EF-domstolen har i de 25 år, ligelønsloven har eksisteret, til stadighed forbedret kvinders mulighed for at opnå reel ligeløn. Det er især sket ved, at domstolen har besluttet nogle principper for, hvordan man skal fortolke rækkevidden af den indirekte diskrimination og begrebet "arbejde af samme værdi". Herunder hvem der har bevisbyrden. Den seneste afgørelse på HK-området, som beskrives i spørgsmål 7, er et godt eksempel på, at EF-domstolen skal tænkes ind, når vi fører ligelønssager i det faglige system herhjemme. Afgørelsen illustrerer, hvordan alle arbejdsmarkedets parter i årtier

6 har indrettet sig efter en Højesteretspraksis relateret til danske funktionærretlige regler. De har ikke sat spørgsmålstegn ved, om denne praksis var forenelig med ligelønsprincippet. Først da EF-domstolen kommer ind i billedet, viser det sig, at domstolen finder den danske praksis uforenelig med Rom-traktatens artikel 119 om ligeløn. 12. Hvilke generelle forskelle er der på mænds og kvinders faglige kvalifikationer? Både mænd og kvinder har generelt et stigende uddannelsesniveau. Mændenes er dog stadig højere end kvindernes. Blandt de årige er der næsten dobbelt så mange mænd som kvinder, der har en længerevarende uddannelse. Det er imidlertid ved at ændre sig. I 2000 blev der optaget flere kvinder end mænd på universiteter og højere læreanstalter. Men det er ikke kun uddannelsens længde, der betyder noget for lønnens størrelse. Endnu vigtigere er den branche, som ens uddannelse er rettet mod. Mænd vælger i langt højere grad end kvinder uddannelser, der er rettet mod den private sektor, mens kvinders uddannelse i stort omfang retter sig mod den offentlige sektor. Så godt nok nærmer selve niveauet for mænds og kvinders faglige kvalifikationer sig hinanden, men der er stadig meget stor forskel på, hvad det er, de har kvalificeret sig til. Og dermed er der stor forskel på det afkast, de får af deres uddannelse. 13. Hvad er forskellen på mænds og kvinders løn i gennemsnit? Hvis man måler lønnen som fortjeneste pr. løntime, er forskellen i mænds og kvinders løn altså løngabet på 20%. Kvinders løn skal altså stige med 20%, for at kvinder og mænd bliver aflønnet ens. Når dette løngab beregnes, ser man på de gennemsnitlige forskelle mellem mænd og kvinder, uanset hvor de er ansat. I den samlede beregning af løngabet indgår altså alle lønmodtagere lige fra lavtlønnede kommunalt ansatte kvinder til højtlønnede privatansatte mænd. 1. Hvor stort er løngabet i gennemsnit i staten, kommunerne og den private sektor? Løngabet i den private sektor er 20%, i staten er det 11% og i kommunerne 13%. Løngabet er altså mindst i den statslige sektor. Det afspejler til dels, at den gennemsnitlige løn er lavest i staten, både for mænd og kvinder. Omvendt er den gennemsnitlige løn højest i den private sektor, hvor også løngabet er størst. Når kun en af de tre sektorers løngab er lige så stort som det samlede løngab på 20%, skyldes det, at forskellene inden for den enkelte sektor ikke er så store som de samlede forskelle. Lønforskellene mellem mænd og kvinder bliver derfor først rigtig tydelige, når man sammenligner dem på tværs af sektorer.

7 15. I hvilke brancher er løngabet stort og hvorfor? Løngabet er størst inden for den finansielle sektor. Her skal den gennemsnitlige kvindes løn stige med over 34%, før hun får den samme løn som den gennemsnitlige mand. Der er nogenlunde lige mange mænd og kvinder ansat i den finansielle sektor, men kønsfordelingen er bestemt ikke lige, når man ser på, hvordan mænd og kvinder er placeret. Mænd har højere stillinger. Det forklarer omkring en femtedel af løngabet. Mænd og kvinder har heller ikke samme uddannelsesniveau og erhvervserfaring i bankerne. Det forklarer over en tredjedel af løngabet. Men den største del næsten halvdelen af løngabet kan man ikke forklare. Der er altså dele af de mandlige bankansattes løn, som ikke kan forklares med højere uddannelse, højere anciennitet eller højere stillinger. Det næststørste løngab finder man i branchen for handel, hotel og restauration. Her skal den kvindelige gennemsnitsløn stige med næsten 31% for at blive den samme som den mandlige gennemsnitsløn. I denne branche er det hele 2/3 af løngabet, der er uforklaret. Resten er forklaret med forskellig uddannelses- og stillingsniveau. 16. I hvilke brancher er løngabet lille og hvorfor? Transport og telekommunikation har det mindste løngab. Her skal en kvindes løn kun stige med 11% for at komme op på mandens niveau. Langt størstedelen af denne forskel kan forklares med, at mænd og kvinder har forskellig uddannelse og stilling. Måske er forklaringen på det relativt lille løngab, at det er brancher med store normallønsområder. Dvs. at det meste af lønnen fastsættes centralt. Til gengæld er gennemsnitslønnen heller ikke nær så høj som i den finansielle sektor, så en gennemsnitskvinde i banksektoren tjener mere end en gennemsnitskvinde i transport og telekommunikation. Bygge og anlæg er også en branche med et relativt lille løngab. En kvindes løn skal her stige godt 15% for at være den samme som en mands. Selv om løngabet ikke er så stort inden for bygge og anlæg, så er der en ret stor uforklaret del. Kvinderne har nemlig gennemsnitligt højere stillinger her end mændene, og det burde trække den anden vej. Det uforklarede løngab skyldes nok bl.a., at den højeste timeløn i bygge og anlæg tjenes på akkord og flere kvinder end mænd foretrækker at arbejde på tidløn. Det giver en lavere gennemsnitstimeløn for kvinderne. 17. Hvordan har løngabet udviklet sig de seneste 25 år? Ligelønsprincippet blev indført i overenskomsterne på LO/DA-området i Tre år senere blev ligelønnen indført ved lov. Indførelsen af ligelønsprincippet i overenskomsterne havde stor betydning, idet lønforskellene blev markant mindre i årene umiddelbart efter Lønforskellene var også blevet indsnævret op gennem 1960 erne men i et langsommere tempo. Men der er ikke sket nogen markant ændring i lønforskellene mellem mænd og kvinder i de 25 år, der er gået, siden ligelønsloven blev indført. En helt overordnet forklaring på den manglende udvikling i løngabet er, at den offentlige sektor siden 1975 er sakket agterud lønmæssigt i forhold til den private sektor. Halvdelen af alle kvinder er ansat i den offentlige sektor, mens kun ca. en

8 femtedel af mændene er offentligt ansat. Det har i sig selv bidraget til, at løngabet ikke er blevet mindre i perioden. 18. Hvad siger den nyeste forskning? Den nyeste forskning siger bl.a., at jo flere kvinder, der er i et fag, jo lavere er lønnen for det fag. Den siger også, at den største enkeltårsag til løngabet er det kønsopdelte arbejdsmarked. En anden stor årsag til løngabet er, at et kvindefag, som stiller samme krav til indehaverens kvalifikationer, uddannelse og indsats som et sammenligneligt mandefag, lønnes lavere end mandefaget. En systematisk jobvurdering kan i nogle sektorer være med til at synliggøre problemet. I nogle sektorer kan den også være med til at reducere problemet. Desuden viser den nyeste forskning, at løngabet i Danmark stiger med stigende uddannelse, mens det fx reduceres i USA. Amerikanske kvinder får således relativt mere ud af deres uddannelse end danske kvinder. Men forskningen siger ikke hvorfor. Det kan skyldes, at danske højtuddannede kvinder diskrimineres mere end amerikanske kvinder eller at de danske kvinder ikke er lige så ambitiøse som deres amerikanske kolleger. 19. Hvordan er prognoserne for at reducere løngabet? Vi skal nok ikke regne med, at løngabet reducerer sig selv. Der skal mere til. Det kønsopdelte arbejdsmarked er den største enkeltårsag til løngabet. Enten skal de offentligt ansatte kvinder have mere i løn eller også skal mænd og kvinder fordeles mere ligeligt på arbejdsmarkedet. Imidlertid er der en tendens til, at der er et mindre løngab mellem yngre kvinder og mænd end mellem den samlede gruppe af mænd og kvinder. Kan de yngre fastholde denne tendens, vil det kunne reducere løngabet på længere sigt. Men det kræver, at kvinder og mænd får mere ens karriereforløb også efter at de har fået børn. En opblødning af det kønsopdelte arbejdsmarked gør det ikke alene. Både internt i den offentlige og den private sektor er der forskelle på mænds og kvinders løn. Den samlede lønspredning i samfundet får også betydning, så længe kvinder ligger i bunden af lønskalaerne og hierarkiet. I Sverige ses en udvikling med øget lønspredning i samfundet og dermed et øget løngab mellem mænd og kvinder. 20. Hvordan påvirker det offentliges nye lønsystemer ligelønsarbejdet? Et lønsystem, hvor der kun er få muligheder for individuelle udsving, sikrer, at alle inden for det dækkede område får stort set det samme i løn. Også mænd og kvinder. Når man åbner for mere individuel aflønning, vil der derfor være en risiko for, at det også betyder større lønforskelle mellem mænd og kvinder. Endnu er det for tidligt at sige, hvordan de nye lønsystemer vil påvirke ligelønnen, men der er tilsyneladende en tendens til, at det er nemmest for både ledelse og tillidsrepræsentanter at forholde sig til funktionslønnen i Ny Løn. Funktionslønnen gives for særlige funktioner ved jobbet. Imidlertid er det mest mænd, der har særlige funktioner, som kan belønnes med funktionsløn. Kvalifikationslønnen er den del af lønnen, hvor den enkeltes kvalifikationer og indsats vurderes. Mange især blandt de store kvindegrupper synes, at den er mere problematisk. De har været vant til at mene, at de alle er lige gode. Også når de ikke er

9 det. Det kan blive nødvendigt at gøre op med denne holdning, hvis der indføres kvalifikationsvurderinger. I mange tilfælde vil kvindelige ansatte kunne have glæde af kvalifikationsløn. Det er ofte dem, som passer deres job godt og samvittighedsfuldt, uden at lave noget særligt glamourøst. Så selv om det er for tidligt at sige, hvad de nye offentlige lønsystemer kommer til at betyde, kan det allerede nu siges, at det vil være helt afhængigt af, hvordan de bliver brugt. 1. Hvad betyder det, at flere og flere overenskomster forhandles forbundsvis/decentralt? Dengang overenskomstforhandlingerne foregik centralt, var alle med til at bære, at lønstigningerne bliver mindre, når der også skal betales for sociale goder. Med de forbundsvise eller decentrale overenskomstforhandlinger forhandles hvert område for sig. Set fra arbejdsgiverside er det en fordel, at de, der får glæde af de sociale goder som fx barsel og omsorgsdage, også betaler for det. Men set fra et ligelønssynspunkt er denne opdeling af overenskomstforhandlingerne med til at øge løngabet. Når en overenskomst skal forhandles, prøver både lønmodtagersiden og arbejdsgiversiden at beregne, hvad de enkelte krav vil koste. Det gælder også de sociale goder. Hvad koster en ekstra omsorgsdag, hvad koster ekstra sygeløn, hvad koster fuld løn under barsel, osv. Man kan ikke regne den slags præcist ud. Men man behøver ikke tage den store lommeregner frem for at regne ud, at det er dyrere at indføre betalt barselsorlov på et overenskomstområde med mange kvinder i den fødedygtige alder, end det er på et overenskomstområde med mange mænd. Det er ikke sådan, at man både kan få stor lønforhøjelse og sociale goder det er normalt et valg. Så der er mindre tilbage til almindelige lønstigninger på de områder, hvor der er mange kvinder, og de sociale goder derfor udgør en større omkostning for arbejdsgiverne. 22. Hvad kan Folketinget gøre for at lukke løngabet? Folketinget kunne vælge at beslutte, at de store offentligt ansatte kvindegrupper skal løftes i løn, så de får en løn, der svarer til privatansatte mandegrupper med arbejde af sammenlignelig værdi. Det ville enten betyde skatteforhøjelser eller en reduktion af antallet af offentligt ansatte. Eller måske begge dele. Folketinget kunne også vedtage en mere pro-aktiv ligelønslov, der sikrer, at det er arbejdsgiverens pligt at sørge for, at der ikke er ulige løn. Uanset om nogen rejser en sag eller ej. Folketinget kunne også gøre det lettere at få adgang til de nødvendige lønoplysninger på de områder, hvor overenskomsten ikke giver adgang til det. 23. Hvad kan fagbevægelsen gøre? I en del overenskomster er der en bestemmelse om, at tillidsrepræsentanten eller forbundet har adgang til lønoplysninger for de ansatte på overenskomsten. Sådanne oplysninger kan anvendes til at lave et ligelønscheck på virksomheden. Men det kræver en indsats i form af et stykke regnearbejde! Og dette arbejde kan man ikke

10 kræve af den enkelte tillidsrepræsentant. Forbundet må støtte op om den slags beregninger. Man kan også forestille sig, at der oprettes en særlig kvindepulje på fx 1% af lønsummen fra overenskomsterne. Den kan til at rette op på nogle af de skævheder, der findes rundt omkring. Forbundene kan opruste på området i forhold til afdelinger og den enkelte tillidsrepræsentant, så de bliver bedre klædt på til at se og tackle problemerne. Forbund og fagforeninger kan synliggøre temaet og sætte det på den fagpolitiske dagsorden i det daglige arbejde. I forhold til handlingsplaner er det endvidere vigtigt at holde sig de mange forskellige årsager til løngabet for øje og gøre sig klart, at der skal sættes ind på flere forskellige områder i arbejdet med at lukke løngabet. 24. Hvad kan tillidsrepræsentanten gøre? Tillidsrepræsentanter kan øge deres opmærksomhed på problemstillingerne og bede om at få de tilgængelige lønoplysninger. Tillidsrepræsentanten kan også blive mere opmærksom på, hvem der har mulighed for at opnå tillæg, når der skal forhandles kriterier for nye tillæg. De fleste kan regne ud, at et mødebonus -tillæg, hvor man belønnes for ikke at have fravær, ikke er til gavn for de kvindelige ansatte. Men hvad med krav til uddannelse og fleksibilitet? Nogle gange er de relevante og kønsneutrale andre gange er de ikke. Tillidsrepræsentanterne kunne også blive mere villige til at rejse de ligelønssager, der ligger og venter på at blive rejst. Også selv om det ikke altid er lige populært. 25. Hvad kan du selv gøre? Det kommer lidt an på, hvem du er. Ved du overhovedet, hvad dine kolleger tjener? Hvis du er ansat på individuelle vilkår, og der er såkaldt hemmelig løn på din arbejdsplads, så tænk på, at åbenhed omkring lønnen kun vil kunne gavne kvinders løn. Også selv om I ikke allesammen kan få det samme. Alle lønmodtagere har i følge funktionærloven ret til at udlevere lønoplysninger til sin faglige organisation. Lad være med at underbyde dig selv, når du skal til lønforhandling. Bed om mere! De kan højst sige nej. Er du ansat på en overenskomstdækket arbejdsplads, så prøv at se efter, om de områder, kvinderne arbejder med, får samme tillæg som de områder, mændene arbejder med. Er mændenes bonusaftale bedre end kvindernes? Bliver der givet linjeførertillæg til mænd, der ikke er linjeførere? Det kan godt være, at forskellene ikke kan rettes op med det samme, men ved at sætte fokus på dem kan de forhåbentlig blive rettet op over nogle gange! Hvis løngabet skal reduceres, kræver det også en vilje til det af den enkelte kvinde på den enkelte arbejdsplads. Det kønsopdelte arbejdsmarked Beskæftigede personer i 1999

11 Antal personer 1999 I alt Landbrug, fiskeri og råstofudvinding Industri Energi og vandforsyning Bygge- og anlægsvirksomhed Handel, hotel og restaurationsvirks. mv Transportvirks., post og telekommunikation Finasieringsvirks. mv., forretningsservice Offentlige og personlige tjenesteydelser Uoplyst erhverv Kvinder i % I alt 46,1 Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 22,6 Industri 31,9 Energi og vandforsyning 21,1 Bygge- og anlægsvirksomhed 9,9 Handel, hotel og restaurationsvirks. mv. 43,1 Transportvirks., post og telekommunikation 27,7 Finasieringsvirks. mv., forretningsservice 45,8 Offentlige og personlige tjenesteydelser 67,5 Uoplyst erhverv 49,5 Det kønsopdelte jobhierarki Befolkningens fordeling efter køn og arbejdsstilling Selvstændige i alt 2,1 7,0 1,9 6,6 heraf arbejdsgivere 0,6 2,6 0,6 2,5 2. Medhælpende ægtefæller i alt 1,0 0,0 0,8 0,0 3. Beskæft. lønmodtagere i alt 42,1 47,4 42,6 49,1 heraf overordn. funktionærer 2,1 7,0 2,4 6,7 heraf ledende funktionærer 7,6 6,9 7,5 6,4 heraf funktionærer i øvrigt 15,9 7,8 15,6 7,5 heraf faglærte arbejdere 1,0 10,2 1,0 10,2

12 heraf ikke-faglærte arbejdere 9,7 9,9 9,5 11,0 heraf uden nærm. angivelse 5,8 5,6 6,6 7,3 4. Beskæftigede i alt 45,2 54,4 45,3 55,7 5. Arbejdsløse i alt 6,2 6,2 4,4 4,1 6. I arbejdsstyrken i alt (4+5) 51,4 60,7 49,7 59,8 heraf uddannelsessøg. og børn 5,9 6,5 7,2 8,0 7. Udenfor arbejdsstyrken 48,6 39,3 50,3 40,2 heraf uddannelsessøg. og børn 20,1 21,0 20,1 20,8 heraf efterlønsmodtagere 2,0 2,3 2,1 2,4 heraf pensionister 20,6 12,6 20,5 12,8 heraf øvrige 5,6 3,4 7,6 4,2 8. Hele befolkningen Ordforklaringer Det kønsopdelte arbejdsmarked og det køns-opdelte uddannelsesvalg Man kan næsten sige, at mænd og kvinder i Danmark har hvert sit arbejdsmarked. Kvinder er oftest ansat i den offentlige sektor, mens den gennemsnitlige mandlige lønmodtager er privatansat. Herudover er der også en forholdsvis skarp opdeling af kønnene inden for de enkelte brancher. Typisk uddanner kvinder sig til at få et job inden for uddannelse og omsorg, mens mænd uddanner sig inden for håndværk og produktion. Ligestillede lønninger Ligestillede lønninger er et særligt svensk begreb, der rækker videre en ligelønsbegrebet, som vi bruger i Danmark. Med ligestillede lønninger menes lighed i løndannelsen, forstået som de bagvedliggende værdier for den enkelte aflønning. Man søger med begrebet at komme ud over de nedarvede forestillinger om, hvad det enkelte job er værd. Systematisk jobvurdering Systematisk jobvurdering betyder, at man foretager en systematisk vurdering af samtlige jobs på en virksomhed og ser på deres krav til kvalifikationer, indsats, ansvar og arbejdsmiljø. I Sverige og Canada har man gennem længere tid arbejdet med såkaldte kønsneutrale jobvurderingssystemer i offentligt regi. En sådan systematik kan afsløre skæve aflønningsmønstre både i forhold til mænds og kvinders formelle og uformelle kompetencer. Lønspredning

13 Lønspredning er et udtryk for forskellen på de laveste og de højeste lønninger fx i et land. Lønspredningen i Danmark er lille i forhold til lønspredningen i et land som USA. En større lønspredning betyder som regel også, at der er et større løngab mellem mænd og kvinder. Litteratur: Danmarks Statistik og Ligestillingsrådet: Kvinder og Mænd, København 1999 Danmarks Statistik: Statistisk 10 års oversigt 2000 Equal Opportunities Commission: Attitudes to Equal Pay, 1999, Gupta, Nabanita Datta, Ronald L. Oaxaca & Nina Smith: Changes in the Gender Wage Gap: A Comparison Between the US and Denmark, February 1999 Le Grand, Carl: Kön, lön och yrke yrkessegregering och lönediskriminering mot kvinnor i Sverige, i Inga Persson & Eskil Wadensjö (red.): Kvinnors och mäns löner varför så olika?, Stockholm 1997 National Committee on Pay Equity: Questions and Answers on Pay Equity, Pedersen, Lisbeth og Deding, Mette: Lønforskelle mellem kvinder og mænd i Danmark, SFI 00:4 Udsen, Sanne, Vibeke Rittmann Petersen og Karen Brygmann: Grundbog for tillidsvalgte. Klædt på til arbejdet. København 1999, LO/FIU Udsen, Sanne: Man ved, hvad man har. Ny løn og ligeløn i den offentlige sektor, Samfundsøkonomen nr. 4/ Udsen, Sanne og Vibeke Rittmann Petersen: Nye, kønsneutrale lønsystemer. Arbejdsministeriet 1999 Udsen, Sanne og Vibeke Rittmann Petersen: Jobvurdering. Et redskab til ligeløn? Arbejdsministeriet 1999 Betænkning nr. 1370, 1999: Det fremtidige ligestillingsarbejde

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND?

HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER Og MÆND? En antologi om ligeløn i Danmark 10:12 Redigeret af: Mette Deding Helle Holt 10:12 HVORFOR HAR VI LØNFORSKELLE MELLEM KVINDER OG MÆND? EN ANTOLOGI OM

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14

Forsikring. Tema. Fremtidens nedslidte side 4. Giv din chef kritik... side 12. Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Nr. 2 - Marts 2011 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Fremtidens nedslidte side 4 Giv din chef kritik... side 12 Ytringsfrihedens trange kår side 14 Tema Tema Det siger

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre

Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Nyt fra Juni 2012 Vi synes, at vi arbejder mere, men faktisk arbejder vi mindre Hvor meget arbejder den danske befolkning FIGUR 1 egentlig? Det viser en ny analyse af, hvordan danskerne bruger deres tid.

Læs mere

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke

Forældres brug af tid og penge på deres børn. Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Jens Bonke Forældres brug af tid og penge på deres børn Rockwool Fondens Forskningsenhed og Syddansk Universitetsforlag 2009 GRAFISK TILRETTELÆGGELSE: Kim Lykke

Læs mere

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind

Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser. Helle Holt & Marie Louise Lind Sammenhængen mellem organisationsformer og belastninger på 6 DJØF-arbejdspladser Helle Holt & Marie Louise Lind Socialforskningsinstituttet Beskæftigelse og erhverv Marts 2004 2 Om undersøgelsen Danmarks

Læs mere

Personalepolitik Tag det bedste med

Personalepolitik Tag det bedste med Personalepolitik F O A F A G O G A R B E J D E Tag det bedste med personalepolitik efter kommunalreformen Pjecen Tag det bedste med er udgivet af FOA Fag og Arbejde i august 2006. Den sætter fokus på nogle

Læs mere

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring

Magasinet. Nyt lønsystem har reddet os. Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger. Overenskomster er den bedste sikring Magasinet Nr. 6 juni 2003 Nyt lønsystem har reddet os Gratis kiropraktor ved lokale lønforhandlinger Overenskomster er den bedste sikring Overarbejde kan ikke afspadseres under sygdom Forside Side 3 Side

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform

... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN Januar 2011 ... vi kan jo ikke låne os til velfærd! Regeringens forslag til tilbagetrækningsreform REGERINGEN

Læs mere

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK

HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK HVORFOR GRØNLÆNDERE BOSÆTTER SIG I DANMARK The North Atlantic Group in the Danish Parliament Norðuratlantsbólkurin á Fólkatingi Atlantikup Avannaani Suleqatigiit DEL 2: SPØRGESKEMAUNDERSØGELSE APRIL 2011

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE KVINDER KAN FÅ SUCCES MED EGEN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE forord Flere kvinder skal med på væksttoget Iværksætterkulturen i Danmark blomstrer med mange nye og innovative virksomheder. Iværksættere

Læs mere

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke

Rockwool Fondens Forskningsenhed. Arbejdspapir 34. Arbejdstid. Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Rockwool Fondens Forskningsenhed Arbejdspapir 34 Arbejdstid Hvorfor er der forskel på faktisk og normal arbejdstid? Jens Bonke Syddansk Universitetsforlag Odense 2014 Arbejdstid Hvorfor er der forskel

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse

Arbejdstidsfleksibilitet eller indflydelse Indflydelse på egen arbejdstid som løsningen på tilpasningen mellem arbejdsliv og familieliv Helle Holt Artiklen diskuterer, hvordan organisationsforandringer med henblik på at gøre to arbejdspladser mere

Læs mere

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser

Svære sindslidelser har massive sociale konsekvenser Nyt fra December 2012 Svære r har massive sociale konsekvenser Mange svære psykiske lidelser slår igennem tidligt i livet, og lidelserne har i sig selv meget stor betydning for, hvordan det siden går.

Læs mere

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard

Det Gode Samfund Danmark & Schweiz. En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel. Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz En sammenligning af den danske og schweiziske velfærdsmodel Sune Aagaard Det Gode Samfund Danmark & Schweiz Det Gode Samfund Danmark & Schweiz 2013 Foreningen Det Gode

Læs mere

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde

Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig. Tema: Det kan betale sig at arbejde Danskerne arbejder, når der er job - og det betaler sig Tema: Det kan betale sig at arbejde TEMA: Det betaler sig at arbejde Forord Det skal kunne betale sig at arbejde! lyder det igen og igen fra politikere

Læs mere

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003

Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie. Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Akademikernes psykiske arbejdsmiljø - et litteraturstudie Marts 2003 Helle Bach og Christian Bason, PLS RAMBØLL Management Indhold Side

Læs mere

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling

Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj 2007 Nye lønsystemer i praksis Forberedelse - forhandling - formidling Maj

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem

LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM. Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen - Kommission om livskvalitet og selvbestemmelse i plejebolig og plejehjem LIVSKVALITET OG SELVBESTEMMELSE PÅ PLEJEHJEM Ældrekommissionen

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter

Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter Nyt fra November 2008 Indvandrere uddanner sig mere og mere men halter fortsat bagefter En stadig stigende andel af unge indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande kaster sig over en uddannelse,

Læs mere

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob

Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Juni 2014 Erfaringsopsamling Anvendelse af de sociale kapitler og fastholdelsesfleksjob Indhold Formål, evalueringsdesign og baggrund... 3 Resume... 5 Sammenfattende analyse... 8 Hvordan arbejder virksomhederne

Læs mere