1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt."

Transkript

1 Bestyrelsens beretning for regnskabsåret Bestyrelsen har i perioden arbejdet på følgende større projekter og opgaver: Administration og bestyrelse 1. Administration Danmark og bestyrelsen har fået en del henvendelser fra beboere i løbet af perioden, og disse er blevet besvaret hurtigst muligt. Boligafgift 2. I perioden har foreningens realkreditlån fået sat bidragssatsen op til 0,4%, så det er godt, at foreningen nedbragte gælden ved sidste låneomlægning. Renten er låst fast frem til Til trods for denne stigning i bidragssatsen foreslår bestyrelsen en uændret boligafgift, da bestyrelsen vurderer, at økonomien rækker til de planlagte vedligeholdelsesprojekter i den kommende periode. Såfremt der skulle opstå et større finansieringsbehov, har foreningen mulighed for at lægge det ene af foreningens lån om til et afdragsfrit lån. 3. I perioden har udeståender været et stigende problem flere og flere andelshavere betaler deres boligafgift for sent. Bestyrelsen vil gerne opfordre alle beboere til at betale boligafgiften over PBS, da dette er klart den billigste løsning for foreningen. Der bliver fulgt hurtigt op overfor dårlige betalere. Ejendommen og vedligeholdelse 4. Facader: I perioden er facaden i gård 2 mod Jakob Knudsens Vej renoveret i tråd med vedligeholdelsesplanen. Facaderne har fået nye fuger, og sålbænkene er blevet udskiftet. Det er denne gang Byens Murermestre, som har udført arbejdet på facaden. Ifølge vedligeholdelsesplanen, som blev udarbejdet af Rambøll i 2006, skal der renoveres en facade årligt. Vi har nu fået renoveret 4 facader og vil gå i gang med den næste i 2009/2010, som er vestfacaden i gård 1, dvs. den indre facade på Scharlingsvej Hoveddørsprojekt: Hoveddørsprojektet samt omstilling/udskiftning af låse, som omtalt i beretningen sidste år, blev ikke udført i perioden pga., at andre mere presserende projekter meldte deres ankomst. Hoveddørsprojektet står dog stadig på listen over projekter, som skal udføres over den kommende årrække. 6. Veje: Som omtalt i beretningen for sidste år, blev foreningen pålagt af Københavns Kommune at betale en del af udbedringen af huller på Scharlingsvej og Jakob Knudsens Vej. Denne vedligeholdelsesudgift blev indlagt i budgettet og er blevet betalt i dette regnskabsår. Ved sidste GF blev der dannet en Vej og Park-gruppe, som skulle arbejde videre med at få etableret ordentlige forhold på Vigerslev Allé Der har været afholdt 4 møder i denne gruppe og status er, at der er reviderede tegninger af den oprindelige plan under udarbejdelse, som skal sendes ind til kommunen til videre behandling, inden vi kan indhente tilbud på opgaven. 7. Postkasser: Foreningen har som planlagt fået placeret mørkegrå MEFA postkasser lige indenfor hoveddørene i samtlige 20 opgange. Bestyrelsen har løbende fået sat navneskilte på postkasserne og udleveret nøgler. Postkasserne er blevet leveret med en 5-stifts RUKO lås + 2 nøgler pr. lejlighed. Såfremt man har en 5-stiftet RUKO lås i sin hoveddør, kan man få omstillet låsen i postkassen, så den passer til ens hoveddør. Omstilling/udskiftning af låse i postkasserne samt ekstra nøgler står for andelshavers egen regning. De nye

2 postkasser er en vedligeholdelsesudgift, som var indlagt i budgettet for 2008/2009 og er blevet placeret i dette regnskabsår. Vær venligst opmærksom på, at der ikke længere leveres post ind ad brevsprækkerne i dørene. 8. Porte: De to tunge rustne smedejernsporte er blevet udskiftet med lette Wisniovski-porte. Det er Portmanden, der har leveret og monteret de fine porte. Der er nu kommet lås på begge sider af portene, men bestyrelsen arbejder på at finde et mere brugervenligt system evt. med noget automatik. 9. Kloak: I juli 2009 måtte vi konstatere, at rotter havde brudt hul i kloakken og undermineret dele af asfalten i gård II. Kommunens Rotte-mænd kom forbi og kunne bekræfte vores mistanke! Herefter blev et kloakfirma tilkaldt, og de reparerer de ødelagte dele. 10. Rør: Der har været gentagne tilfælde af akutte VVS problemer. Foreningens VVS er André har været kaldt ud til adskillige stoppede blandingsbatterier, tærede rør og defekte cisterner. Udover det så har det til tider været svært at opretholde en ordentlig temperatur på det varme forbrugsvand i de opgange, der ligger længst væk fra varmecentralerne. På baggrund af det og rørenes alder (50+ år) har bestyrelsen, vejledt af André, besluttet at få skiftet rør i kældre og på lofterne. Rørprojektet involverer ikke rør i andelshavernes lejligheder, da de løbende bliver skiftet i forbindelse med almindelig renovering af badeværelser og køkkener. Ej heller vil vi på nuværende tidspunkt koncentrere os om forsyningsrør til radiatorer i lejlighederne, da de ikke er ramt i samme grad. For at lave den bedste og mest økonomiske løsning for foreningen, er det blevet besluttet at tage denne renovering i etaper. På den måde kan vi bedre holde øje med økonomien og justere projektets omfang. I samme forbindelse har bestyrelsen også undersøgt foreningens isolering, da der løbende stilles større krav til bygningers energi-effektivitet. Konsulent firmaet BK Consult har udarbejdet en rapport, som har kastet lys over behovet og økonomien i isolering. Ifølge rapporten er der betydelig økonomisk fordel ved at få isoleret loft- og kælderrør. Investeringen vil beløbe sig til ca kr ,- (2009 priser) og vil kunne betale sig selv ind efter 3,5 år. Isoleringen af rørene forventes at have en levetid på ca 20 år. I dette tidsrum kan foreningen forvente en nettogevinst på mindst 1,6 millioner med nuværende afgiftssatser og oliepriser. Forventeligt vil energipriserne stige i fremtiden og øge denne fordel. I en anden rapport også fra BK Consult har det desuden vist sig ikke at kunne betale sig at få efterisoleret lofter og ydermure. Datidens byggeteknik gør i øvrigt, at det langt de fleste steder ikke er muligt at efterisolere ydermure. 11. El: Foreningen har også oplevet mange el-problemer, gentagne gange har der været afbrydelser og problemer med relæer, der slår fra. Og mange gange har vi måttet tilkalde El-Strøm for at søge efter fejl. Vores bygninger er efterhånden ved at være oppe i årene, og her er strømforsyningen ingen undtagelse. Bestyrelsen vil indtil videre koncentrere os om de akutte ting, der måtte opstå, og så vil el være et punkt til større renovering i de kommende år. Der er derved en del nye vedligeholdelsesprojekter, som bestyrelsen har identificeret, som skal igangsættes inden for den nærmeste fremtid. Derudover vil der løbende blive foretaget mindre reparationer på ejendommene, og vedligeholdelsesplanen udarbejdet af Rambøll vil fortsat blive fulgt. Erhvervslejemål 12. I perioden har foreningen fået en ny lejer til møntvaskeriet på Scharlingsvej.

3 13. Foreningen lejer nu tagplads ud til to antennelejere og opnår ved dette en årlig indtægt på over kr Bestyrelsen har i perioden besluttet ikke at opkræve lejeindtægt fremadrettet for kælderrummene, som er tilsluttet erhvervslejemålene pga. den meget dårlige stand på disse. Foreningens to erhvervslejemål betaler i øvrigt nu en forhøjet husleje efter bestyrelsen i sidste periode varslede lejeforhøjelser for disse. Gård, parkering, fællesarealer 15. Efter opsætning af nye HPFI anlæg i foreningen har der vist sig fejl eller overgang i gårdbelysningens strømgrupper. Derfor har belysningen og varmelamperne i pavillonerne i en periode været taget fra. Bestyrelsen har iværksat, at El-strøm kigger på en løsning af problemet. 16. I hver gård har der igen i år været mulighed for at grille på foreningens grille, da foreningens fællesgrill-system er fortsat fra sidste år. Som altid er det den enkelte brugers ansvar, at grillene bliver rengjort efter brug. 17. Hver gård har fået et lille halvtag, hvor knallerter og store ladcykler kan parkeres. Normale cykler henvises til cykelstativerne eller cykelkældrene. Motorcykler må ikke parkeres i gårdene. Hjemmeside og internetprojekt 18. På hjemmesiden kan man fortsat finde nyttige informationer som beboer som fx blanketter, kontaktinformationer mv. 19. I forbindelse med generalforsamlingen i 2008 blev der nedsat en internet-gruppe. Den fik til opgave at undersøge markedet for totalløsninger inden for internet, telefoni og tv. Efter kun et møde måtte man opgive at holde sammen på gruppen, hvorefter bestyrelsen overtog arbejdet. Der blev indhentet tilbud fra flere leverandører, herunder Parknet, A+, ComX og Yousee. De første 3 kunne bidrage med en fibernet løsning, monteret parallelt med de eksisterende ledninger fra Yousee. Yousee tilbød en løsning med udgangspunkt i vores nuværende anlæg. Der blev arbejdet frem mod en fiberløsning, men vi kunne igen konstatere, at investeringen ville blive for dyr i forhold til det, vi ville få for pengene. Anlægspris ligger på ca. kr. 1½ mio. Yousee kunne ikke levere en billigere løsning, end den vi i forvejen har. Bestyrelsen vil lade projektet hvile indtil videre, men vil løbende holde øje med markedet. Der er desuden opstået flere andre økonomisk belastende renoveringsprojekter i foreningen, som kræver opmærksomhed, jf. rørprojekt og el under Ejendommen og vedligeholdelse. Husorden 20. I perioden har der været enkelte alvorlige problemer med beboere, som ikke følger husordenen. Dette har ledt bestyrelsen med en advokats hjælp til at bringe en sag for boligretten. Sagen drejede sig om en lejer, som gentagne gange har brudt husordenen til stor gene for de omkringboende beboere, som måtte stå model til larm om natten igennem flere år. Sagen kostede en del tid og penge, men blev desværre tabt. Sagen har givet bestyrelsen stor erfaring til fremtidige sager, men bestyrelsen håber naturligvis på, at en sådan sag ikke gentager sig. I denne forbindelse vil bestyrelsen gerne opfordre alle til at overholde husordenen, så alle beboere kan bo i foreningen i al fordragelighed.

4 21. Bestyrelsen planlægger i den kommende periode at opdatere husordenen, så den bliver lettere at forstå og følge. Derved håber bestyrelsen på færre misforståelser og færre klager fra beboere over andre beboere. Og husk, at kommunikation er grundlæggende for et godt naboskab. Lejlighedssalg, særmoderniseringer og sammenlægninger 22. I år har der ikke været meget salg gennem foreningens interne venteliste eller gennem opslag i opgangene. Flere af foreningens lejligheder har været at finde i lokalavisernes boligsektioner opslået af diverse ejendomsmæglere samt i Den Blå Avis. Af foreningens lejelejligheder er en blevet solgt til en ny andelshaver i starten af perioden, og endnu en tidligere lejelejlighed er nu tom og sat til salg af bestyrelsen. 23. I perioden er der yderligere 3 andelshavere, som har valgt at frikøbe deres særmoderniseringer. Derved er der i alt 22 andelshavere, som nu har frikøbt deres særmoderniseringer, således at lejligheder med særmoderniseringer nu er reduceret til 46 lejligheder. 24. Der er nu 3 sammenlagte lejligheder i foreningen. Sociale arrangementer og oprydningsdag 25. Sommerarrangementet blev afholdt den sidste lørdag eftermiddag i august efter foreningens oprydningsdag om formiddagen. Igen i år var der opsat hoppeborg. Desværre var der heller ikke i år særlig stor tilslutning til de to arrangementer. Helt præcis deltog 4 beboere sammen med halvdelen af bestyrelsen. En stor tak til de hjælpsomme beboere. Den ekstra store container på Johan Krohns Vej blev ikke helt fyldt i år, men der var også mindre skrald end sidste år. Efter oprydningen benyttede mange beboere lejligheden til at få ryddet op i deres egne kælderrum og få smidt det ud i containeren. Containeren blev stående fra fredag til mandag morgen. Til sommerfesten deltog ca. 8 beboere. Den lave tilslutning til sommerfesten betyder, at bestyrelsen ikke arrangerer sommerfest til næste år. Vicevært og trappevask 26. Desværre opsagde Handberg kontrakten med foreningen, og vi har igen fået ny trappevasker FA Service. Hvis kvaliteten mod forventning ikke er i orden, vil bestyrelsen naturligvis finde en ny trappevasker. 27. Erik Kristensen er ikke længere vicevært i foreningen. Den 29. juni 2009 modtog bestyrelsen en opsigelse fra foreningens ene vicevært, Erik med varsel om fratrædelse pr. den 1. august Da Erik efterfølgende blev syg i sin opsigelsesperiode, valgte bestyrelsen at fritstille ham, så han havde mulighed for at lade op til det nye job. Efter Eriks fratrædelse har bestyrelsen gjort sit bedste i forhold til at passe viceværttelefonen og varetage presserende opgaver og forespørgsler fra beboerne. Vores vicevært, Ejnar, har naturligvis fortsat passet gårdene, gadearealerne og vaskerierne. Bestyrelsen har indrykket en stillingsannonce på JobIndex for at finde en ny vicevært, og vi håber på snarest at have fundet den rette person til jobbet. Bestyrelsen har vurderet, at det reelle daglige vedligeholdelses- og viceværtarbejde, som foreningen har behov for, kan varetages i en stilling på 25 timer/ugentligt. Foreningens lønudgifter vil herved blive reduceret. 28. I forbindelse med ansættelsen af en ny vicevært, vil bestyrelsen endnu en gang gerne minde alle beboere om, hvad viceværterne kan hjælpe jer med, og hvad I selv skal stå for. Viceværterne i foreningen har travlt med at vedligeholde og forbedre vores fælles faciliteter,

5 gårdarealer m.v. og holde ejendommen i god stand. For at kunne nå disse arbejdsopgaver kan viceværterne ikke hjælpe andelshavere (samt fremlejere af andelslejligheder) med det indvendige vedligehold af andelslejligheden, som er andelshavers egen forpligtelse. Andelshavere må derfor selv løse til eksempel følgende opgaver: - Rensning af blandingsbatterier og armaturer eller vandhaner, der drypper - Toiletter, håndvaske eller afløb, der stopper (medmindre det skyldes stop i faldstammen) - Ophængning af lamper, persienner m.v. - Sikringer, der springer, defekte stikkontakter, defekt køleskab, komfur m.v. - Løse dørtrin, stramme døre, knirkende gulvbrædder, løst tapet osv. - Udluftning af radiatorer mv. Hvis I ikke selv kan løse opgaven, kan evt. én af foreningens håndværkere kontaktes. Opgaven løses for egen regning. Kontaktoplysninger findes på tavlen i opgangen. Desværre bruger viceværterne en del tid hver dag på at rydde op efter os. For at tage hensyn til og vise respekt for foreningens øvrige beboere og viceværternes arbejde henstilles til at: - Du ikke overfylder skraldespandene især de forreste, men også benytter de bagerste - Du lægger dit pap i pap-containeren og papir i papir-containeren - Du stiller ting ordentligt i storskraldrummet (og ikke udenfor), så kan det hele være der - Du ikke smider cigaretskodder ud over altanen, i opgangen eller på gulvet i kælderen - Du rydder op efter dig i gården og i vaskerummet. Har du brug for hjælp til administrative ting, så skal du primært henvende dig til foreningens administrator og ikke til viceværten. Herunder hører til eksempel: - Sælge din lejlighed - Fremleje din lejlighed - Leje et kælderrum - Har spørgsmål til lejeopkrævningen eller varmeafregningen - Andet administrativt Viceværterne arbejder for foreningen og løser arbejdsopgaver, som kommer os alle til gode i fællesskab. Bestyrelsen: Rieke Müller Maria Thea Pedersen Maria Gregersen Mikkel Ramlyng Rikke Olling Heidi Bisgaard

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. September 2011 2011 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev September 2011 Indhold Nyhedsbrev september 2011 Velkommen fra bestyrelsen 3 Nyt fra viceværten 4-5 Skybrud den 2. juli 2011 6-7 Vedligeholdelsesprojekter og nye tiltag 8-12 Historisk tilbageblik

Læs mere

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård

Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård februar 2013 Håndbog for andelsboligforeningen Slangerupgård I denne håndbog har bestyrelsen samlet informationer om andelsboligforeningen. Vi håber, at andelshaverne med håndbogen kan få svar på en række

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ

Nyhedsbrev. August 2012 2012 - A/B HENRIKSHØJ Nyhedsbrev August 2012 Indhold Nyhedsbrev august 2012 Skybrud sommeren 2011 3 Orientering fra bestyrelsen 4-8 Information om isolering og indeklima 9 Information om generelle henvendelser 10 Kommende arrangementer

Læs mere

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen.

DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning for jeres arbejde i afdelingsbestyrelsen. Hellerup 28.02.2008 DUAB-retningslinie nr. 6 til afdelingsbestyrelserne: Hvem kan lave hvilke aftaler for afdelingen? - om afdelingens aftaler med håndværkere og leverandører (aftaler med 3. part) Kære

Læs mere

A/B Hedebygade 16-18 December 2009

A/B Hedebygade 16-18 December 2009 A/B Hedebygade 16-18 December 2009 1 Indhold Om AB... 4 Ansvarlighed... 4 ADSL... 4 Altan... 4 Altan beklædning... 5 Arbejdsdage... 5 Bagtrappe... 5 Det er et gammelt hus... 5 Ekstern venteliste... 5 Farvekoder...

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?..

ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1. Hvad er en andelsboligforening? side 6. Skal du købe andelsbolig?.. FORENINGSEJENDOMME PRODUKT KATALOG Indhold ANDELSBOLIGFORENING Andelsbolig en god boligform.. side 1 Hvad er en andelsboligforening? side 6 Skal du købe andelsbolig?.. side 8 Skal du sælge andelsbolig?.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget

DommervængeT-idende. Beboerblad for Dommervænget 4-14. Sommervænget DommervængeT-idende Beboerblad for Dommervænget 4-14 Sommervænget Juni 2015 Bestyrelsen Formand: Jacob Gjedde 8C 1.th. Tlf: 40 42 76 42 E-post: jacob_gjedde@hotmail.com Næstformand: Jørn Boss 6C 1.th.

Læs mere

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010

AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 AAB 21 Bestyrelsens beretning Østerbro, 27. marts 2010 Nu er der endnu gået et år siden sidste medlemsmøde og der skal opsummeres, hvad der er sket. Beretningen er skrevet i punktform. Der bliver lejlighed

Læs mere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere

Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19. ABC for andelshavere Andelsboligforeningen Peter Fabers Gade 5-19 ABC for andelshavere Opdateret februar 2013 Hvad betyder det at bo i en andelsboligforening? Først vil vi gerne byde dig velkommen til vor andelsboligforening,

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Andelsboligforeningen Lundbis

Andelsboligforeningen Lundbis ABF INFO for Andelsboligforeningen Lundbis (Lundbyesgade 7, 7 A og Bissensgade 18) 27/08 2007 Kære Andelshaver Velkommen i Andelsboligforeningen samt til et spændende boligområde midt i Århus. Foreningen

Læs mere

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009

Kastanjebos Beboermappe. Revideret dec. 2009 Kastanjebos Beboermappe Revideret dec. 2009 Indholdsfortegnelse: A. Indledning B. Bestyrelsen b1: Navne og adresser b2: Bestyrelsesmøder b3: Nyhedsbreve b4: Kontakt til bestyrelsen b5: Klagesager C. Vicevært

Læs mere

Nyhedsbrev December 2011

Nyhedsbrev December 2011 Nyhedsbrev December 2011 Bestyrelsens træffetid ændres Dagen vil fortsat være den første torsdag i måneden, men træffetidspunktet ændres til kl. 18-19. Begrundelsen er, at vi oplever, at beboere hovedsagligt

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby Referat af ordinær generalforsamling i A/B Henrikshøj - afholdt den 26. september 2007 kl. 19.00 i Prøvehallen, Valby DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens beretning (vedlagt).

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011

BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 BESTYRELSENS BERETNING FOR 2011 Omlægning af lån Bestyrelsen gennemførte i efteråret en refinansiering af foreningens lån i forbindelse med rentetilpasningen af foreningens store rentetilpasningslån(f4).

Læs mere

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård

Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Formandens beretning for året 2013 A/B Opnæsgård Som tiden dog flyver af sted. Jeg synes ikke, at det er ret lang tid siden, at vi stiftede vores andelsboligforening. Men i år har vi faktisk 10 års jubilæum

Læs mere

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus

Husorden for Ejerforeningen Snorreshus Husorden for Ejerforeningen Snorreshus København, april 2006 Indholdsfortegnelse: Side Administrator 2 Barnevogne; se Kælderfaciliteter Bestyrelsen 2 Bryggenet TV, telefoni, internet 4 Cykel- og knallertparkering

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911

Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Velkommen som ny ejer i Ejerforeningen af 1911 Dette velkomstbrev er ment som en orientering til nye ejere i vores ejerforening, så ejerskabet forhåbentligt får den bedst mulige start. Nedenfor følger

Læs mere

Velkommen til E/F Grøndalsbo

Velkommen til E/F Grøndalsbo Grønd Velkommen til bo Velkommen til Grøndalsbo Bestyrelsen for ejerforeningen Grøndalsbo vil gerne byde velkommen til vores ejendom. Ejendommen er opført i 1938, og har gennemgået en stor renovering i

Læs mere

A/B Griffenfeldsgade 37-39

A/B Griffenfeldsgade 37-39 A/B Griffenfeldsgade 37-39 Primo april 2011 Bestyrelsens beretning for året 2010 Fakta om foreningen A/B Griffenfeldsgade 37-39 har eksisteret siden 1980. Ved årets slutning den 31.12.2010 rummede foreningen:

Læs mere

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling.

Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Til beboerne i ejendommen HAABET Bestyrelsens beretning for 2012 Velkommen den årlige ordinære generalforsamling i andelsboligforeningen Haabet. Dette er vores 7. ordinære generalforsamling. Punkterne

Læs mere

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL

VELKOMMEN KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG TIL VELKOMMEN TIL KANTORPARKEN 67-77 HUSORDEN & BEBOERHÅNDBOG Gældende fra juni 2014 INDHOLD Kantorparken... 3 Ejerforeningen... 3 Generalforsamlingen (gf)... 3 Bestyrelsen... 3 Fællesudvalget (FU)... 4 Affald

Læs mere