Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi"

Transkript

1 Delstrategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygeplejeergoterapi og fysioterapi Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Trine Bøje afd. A Afdelingssygeplejerske Pia Koch afd. NK Afdelingssygeplejerske Marianne Eshøj afd. C Klinisk sygeplejespecialist Birtha Hansen afd. M Udviklingssygeplejerske Ellen Margrethe Jacobsen afd. L Dokumentationsansvarlig fysioterapeut Kirsten Poulsen Ergoterapi og fysioterapiafdeling Phd. stud. Pia Dreyer Anæsthesiologisk afd. Phd. Stud. Marianne Lisby, Afdeling for Kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed Sygeplejekonsulent Else Skånning Nielsen Afdeling for Kvalitetsudvikling og Patientsikkerhed Marts 2007 Godkendt af chefsygeplejerske Kirsten Bruun april 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Formål Baggrund Dokumentationsarbejdet på Århus Sygehus Audit af sygeplejedokumentation i det tidligere Århus Amt Strategi Handleplan Opfølgning Referencer...9

3 1. Indledning Den Sundhedsfaglige Styregruppe, på Århus Sygehus vedtog i oktober 2004, at der skulle udarbejdes en fælles strategi for systematisk dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi. Dette dokument er en delstrategi og handleplan for strategien Dokumentation, strategi og handleplan, sygepleje, ergoterapi og fysioterapi, Århus Sygehus (1). Delstrategien er dels udarbejdet på baggrund af Strategi for dokumentation af sygeplejen februar 2007 (2) og dels på baggrund af resultater og anbefalinger fra en større auditundersøgelse af sygeplejedokumentation gennemført på sygehuse i det tidligere Århus Amt i efteråret 2006 (3). Delstrategien tager afsæt i centrale retningslinier og vejledninger (4,5,6,7). Chefsygeplejerskerne i Region Midtjylland har besluttet at nedsætte et sygeplejefagligt dokumentationsråd. Rådet får bl.a. til opgave at udarbejde en strategi for dokumentation af sygepleje på tværs af hospitaler og sygehuse i Regionen. Strategien for (1) og nærværende delstrategi vil derfor være gældende til nye aftaler foreligger. 2. Formål Formålet er at præsentere en opdateret strategi og handleplan for strukturering af den faglige dokumentation for sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus. Den opdaterede delstrategi fokuserer på dokumentation af den sygeplejefaglige vurdering ved indlæggelse og udskrivning og på plejeplaner. Indsatsområderne reflekterer de standarder med indikatorer, som er fastlagt af styregruppen for dokumentation i Århus Amt (2). Der fokuseres også på opfølgningen af implementering af terapeutjournalen og opfølgningen på implementeringen af genoptræningsplanerne. 3. Baggrund Aktiviteterne omkring dokumentationsindsatsen på Århus Sygehus og auditresultater af sygeplejejournaler (3) beskrives efterfølgende. 1

4 3.1 Dokumentationsarbejdet på Århus Sygehus I juni 2005 blev strategi og handleplan for dokumentation godkendt i Den Sundhedsfaglige Styregruppe, og efterfølgende sendt ud i organisationen. Strategien er gældende for perioden Handleplanen omfatter perioden 2005 til 2006 (1). En række aktiviteter har haft og har betydning for udarbejdelse og implementering af strategien på Århus Sygehus. For det første beslutningen om at fusionere Århus Kommunehospital og Århus Amtssygehus. Fusionen har betydet, at organisationen omkring den plejefaglige dokumentation har haft en særlig opgave med at integrere Best Practice fra de to hospitaler m.h.t. forskellige metoder, terminologier, perspektiver og værdier. Det vil sige, en opgave med at styrke og udvikle den faglige dokumentation og skabe dialog mellem forskellige verdensbilleder indenfor dokumentationslandskabet på Århus Sygehus. Med undtagelse af ankomststatusarket er layout af sygeplejejournaler ikke ensrettet efter fusioneringen. Fusioneringen af de to hospitaler har bl.a. haft det positive afkast, at en række kompetente og erfarne sygeplejersker, fysioterapeuter og ergoterapeuter fra de to organisationer sammen har været med til at give Århus Sygehus et løft omkring udviklingen af den faglige dokumentation. Tilrettelæggelsen af dokumentationsarbejdet er beskrevet i Strategi for dokumentation (1). Den planlagte organisering er fulgt i perioden. De dokumentationsansvarlige har deltaget i fire læringsseminarer årligt. I de mellemliggende aktivitetsperioder er der arbejdet i netværk på tværs af afdelingerne. Der er etableret et rum for videndeling på AS - Intra, hvor der bl.a. findes afprøvede, fortrykte plejeplaner og godkendte kliniske retningslinier. For det andet udarbejdelse af Strategi for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt (8), som udkom i juni Det fremgår af strategien, at der i perioden skal fokuseres på - sygeplejefaglig vurdering, systematisk og valid dataindsamling og plejeplaner indeholdende sygeplejediagnose og handleplaner. Der fokuseres også på 2

5 tiltag, der kan forenkle det nuværende dokumentationssystem og begrænse mængden af dobbeltdokumentation. Med strategiplanen for har plejepersonalet skullet leve op til de i strategien beskrevne standarder med tilhørende indikatorer indenfor en toårig periode. Der er arbejdet målrettet med at strukturere og systematisere sygeplejedokumentationen sådan at sygeplejedata kan genfindes og genbruges. De sygeplejefaglige vurderinger, plejeplaner med sygeplejediagnoser og fremadrettede handleplaner har også været et fokusområde, ligesom udviklingen af dokumentationsmetoder og redskaber i forbindelse med korttidskontakter har været et indsatsområde. Ergoterapeuter og fysioterapeuter har udarbejdet en fælles terapeutjournal med tilhørende manual. 3.2 Audit af sygeplejedokumentation i det tidligere Århus Amt Der er i efteråret 2006 gennemført en systematisk kvalitetsvurdering af sygeplejedokumentationen på sygehusene i det tidligere Århus Amt, gør det muligt at sammenligne resultater sygehusene imellem og over tid (3). Der er ikke gennemført en tilsvarende audit i andre amter eller af andre sundhedsprofessionelles dokumentation. Resultaterne fra den amtslige audit viser, at den sygeplejefaglige dokumentation ikke opfylder de fastsatte standarder, som beskrevet i den amtslige strategi for sygeplejedokumentation (8). De opnåede resultater på både amts- og sygehusniveau ligger langt fra standarderne. Men resultaterne indikerer også, at arbejdet med at forbedre kvaliteten af sygeplejedokumentationen går i den rigtige retning, og at indsatsen har haft en effekt. Den amtslige audit har afdækket, at der fortsat er behov for begrebsafklaring i forhold til de anvendte dokumentationsredskaber og en diskussion af deres anvendelsesområde er en tendens til, at de sygehuse, der anvender mange fortrykte dokumentationsredskaber eller, som har haft særlige indsatsområder i forhold til dokumentationen, opnår bedre resultater fortsat er behov for dokumentationsredskaber, der kan forenkle dokumentationen og samtidig fungere som kognitiv støtte for plejepersonalet 3

6 er behov for at få diskuteret, hvordan dokumentationen af sygeplejen til de mange korttidsindlagte patienter kan forenkles og samtidig gøres mere dækkende. De mange afvigelser fra de opstillede standarder viser, at der stadig er kvalitetsproblemer i den sygeplejefaglige dokumentation. Det kan medføre problemer med at sikre kontinuitet, sikkerhed og kvalitet i patientplejeforløbet (2). Der er derfor fortsat en stor udviklingspotentiale i forhold til at forbedre kvaliteten af sygeplejedokumentationen. 4. Strategi Denne delstrategi for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Universitetshospital, Århus Sygehus fokuserer fortsat på: Dokumentation af den sygeplejefaglige vurdering ved patientens indlæggelse, herunder systematisk og valid dataindsamling (dokumenteret i form af anamnese og status). Fælles layout og indhold af anamnese- og ankomststatusark for alle matrikler på Århus Sygehus Udarbejdelse af plejeplaner indeholdende sygeplejediagnose og handleplaner Udarbejdelse af en opdateret status eller en sygeplejeepikrise ved patientens overflytning eller udskrivning Opfølgning på implementering af teapeutjournal Opfølgning på implementering af genoptræningsplaner Dokumentation af sygeplejen til korttidsindlagte patienter Fastholdelse af nuværende organisering af dokumentationsarbejdet Læringsseminar for de implementeringsansvarlige og følgegruppen for dokumentation Fastholdelse af netværksgrupperne på tværs af hospitalet Audit af terapeutjournaler og sygeplejejournaler på de enkelte afdelinger Styregruppen for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt har udarbejdet følgende standarder(2) som er gældende for Århus Sygehus. 4

7 Box 1: Systematisk og valid dataindsamling Sygeplejepersonalet foretager systematisk og valid dataindsamling i form af anamnese og ankomststatus senest 24 timer efter indlæggelsestidspunktet Standard: 95 % af alle sygeplejejournaler indeholder en anamnese med beskrivelse af følgende områder: kontaktårsag, helbredshistorie, igangværende sygepleje (øvrige kontakter til sundhedsvæsnet), overfølsomhed, social baggrund og livsstil 95 % af alle sygeplejejournaler indeholder en ankomststatus, hvor patienten er vurderet indenfor de 11 sygeplejefaglige problemområder I 95 % af alle sygeplejejournaler er der en oversigt over patientens aktuelle og potentielle sygeplejeproblemer Plejeplaner udarbejdes på baggrund af beskrevne problemområder i status/ ankomststatus. De indeholder både en sygeplejediagnose og afledte interventioner, som beskrives i en fremadrettet handleplan. Styregruppen for dokumentation i det tidligere Århus Amt har på baggrund af dels de lokale og dels den amtslige audit erkendt, at plejeplaner fortsat skal være et fokusområde, der skal være opmærksomhed omkring. Der skal derfor fortsat være fokus på, at plejepersonalet tilegner sig kompetencer og viser, at de er i stand til at udarbejde plejeplaner. Box 2: Plejeplaner Sygeplejepersonalet udarbejder plejeplaner i form af fortrykte og individuelle plejeplaner indeholdende sygeplejediagnoser og Box 2: Plejeplaner handleplaner (sygeplejeordinationer) Standard: 95 % af sygeplejejournalerne indeholder plejeplan/er for de prioriterede 1 problemområder, der fremgår af oversigten over patientens aktuelle og potentielle sygeplejeproblemer jf. standard 1 pkt. 3 1 ved prioriterede forstås de problemområder, hvor plejepersonalet har vurderet og dokumenteret, at det er relevant at udarbejde plejeplaner 5

8 Strategien har også til formål at sikre, at der ved overflytning og udskrivning foreligger gennemsigtighed og overskuelighed i dokumentationen, idet disse overgange har vist sig at indebære en særlig risiko for patienter (box 3). Box 3: Opdateret status eller epikrise ved overflytning og udskrivning Sygeplejepersonalet udarbejder en opdateret status eller epikrise ved overflytning eller udskrivning Standard: 95 % af sygeplejejournalerne indeholder en opdateret status eller epikrise ved overflytning eller udskrivning Århus Sygehus vil fortsat sætte fokus på ovennævnte standarder, som også skal ses som et forarbejde til Det Sundhedsfaglige indhold i EPJ og implementering af standarder og indikatorer i forbindelse med implementering af Den Danske Kvalitetsmodel. 5. Handleplan Ændring af anamneseark og ankomststatusark Der nedsættes en arbejdsgruppe til at udarbejde et anamneseark og et ankomststatusark, som skal være fælles for Århus Sygehus. Anamnesearket udarbejdes med ens indhold og layout på alle matrikler. Nuværende elektroniske skabelon for ankomststatusarket revideres og sådan, at der er mulighed for at tilføje afdelingsspecifikke ønsker. I arbejdsgruppen deltager to sygeplejersker (implementeringsansvarlige) fra henholdsvis Nørrebrogade og Tage Hansens Gade (to fra det kirurgiske område og to fra det medicinske område). Sygeplejekonsulenten indgår i arbejdsgruppen. Endvidere har arbejdsgruppen en opgave i at revidere manual for føring af sygeplejejournal i forbindelse med ændring af arkene. Ved udarbejdelsen tages der hensyn til: At der anvendes fortrykte anamneseark med de 6 anamnese kategorier (se box 1) med afkrydsningsmulighed 6

9 At der er mulighed for at beskrive patientens habituelle tilstand på anamnesearket. Arket kan suppleres med et støtteark At patientens aktuelle tilstand beskrives på ankomst statusarket At der er en oversigt over aktuelle/potentielle sygeplejediagnoser At der på anamnesearket er et felt til afselingsspecifikke oplysninger At der strammes op om anvendelse af kategorien livsstil. Der skal være afkrydsningsmuligheder i forhold til kost, rygning, alkohol og motion (KRAM) At der i kategorien igangværende sygepleje er en afkrydsningsmulighed for ikke relevant eller ingen igangværende sygepleje At der anvendes fortrykte ankomst statusark, der indeholder alle 11 sygeplejefaglige problemområder plus afkrydsningsmuligheder og eventuelt scoringsredskaber indenfor de enkelte områder At der er afkrydsningsmuligheder ved hvert problemområde for - ikke relevant, ikke et problem og et problem (ankomst statusark) Milepæle Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag senest den 27.april Forslaget diskuteres og godkendes evt. i følgegruppen for dokumentation den 10. maj De ændrede ark præsenteres på læringsseminar den 7. juni 2007 og afprøves herefter. Erfaringer med anvendelse af arkene drøftes på læringsseminar i september og revideres herefter. Udarbejdelse af definitioner Der nedsættes en arbejdsgruppe til: At definere dokumentationsredskaberne plejeplan og tjekliste i manual for føring af sygeplejejournal At anvendelsesområdet for de forskellige dokumentationsredskaber præciseres At definere begrebet sygeplejeepikrise og opdateret status At udarbejde forslag til et fortrykt epikriseark med afkrydsningsmuligheder Arbejdsgruppen består af to repræsentanter fra følgegruppen og en implementeringsansvarlig fra det medicinske område. 7

10 Milepæle Arbejdsgruppen har udarbejdet et forslag senest den 27. april Forslaget diskuteres og godkendes evt. i følgegruppen for dokumentation den 10. maj Definitionerne præsenteres på læringsseminar den 7. juni Definitionerne er gældende fra august Opfølgning på implementering af terapeutjournal Dokumentationsgruppen af terapeuter er ansvarlig for: Opfølgning på implementering af terapeutjournal herunder at: Evaluere udformning af terapeutjournalen Kvalificere brugen af terapeutjournalen (videndeling med terapiafd. på ÅU Skejby) Udarbejde fortrykte standardiserede ark til terapijournalen Kvalificere brugen af ICF model Monitorering af dokumentationen i samarbejde med terapiafd. på ÅU Skejby Opfølgning på implementering af genoptræningsplaner Dokumentation i forbindelse med korttidskontakter De dokumentationsansvarlige er ansvarlige for: at der udarbejdes og anvendes fortrykte plejeplaner til flest mulige grupper af patienter, specielt de korttidsindlagte patienter Læringsseminar Der afholdes fortsat læringsseminar 3-4 gange årligt. Emnet for læringsseminar i juni er implementering med fokus på hvordan vaner ændres. Emnet for læringsseminar i september er implementering af Den Danske Kvalitetsmodel og erfaringer med anvendelse af de reviderede ark. Samarbejde med de øvrige hospitaler i Region Midtjylland Århus Sygehus indgår med videndeling mellem hospitaler i hele Region Midtjylland. 6. Opfølgning Styregruppen for dokumentation ( gamle Århus Amt ) har besluttet, at der indenfor en årrække skal gennemføres en ny audit af sygeplejedokumentationen baseret på de reviderede standarder i nærværende strategi. Der afventes stillingtagen til fremtidig organisering af styre- 8

11 gruppe for sygeplejedokumentation i Region Midtjylland inden der træffes nærmere aftaler om en fremtidig audit. Der foretages fortsat audit af sygeplejejournaler og terapijournaler i egen afdeling. 7. Referencer 1. Følgegruppen for dokumentation Århus Sygehus. Strategi og handleplan for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus. 2. Styregruppen for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt. Strategi for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt Århus Amt, Leth D, Bjørnshave B, Nielsen ES, Larsen S. Amtslig audit af sygeplejejournaler, sygehusene i Århus Amt, december Retningslinier for føring og opbevaring af sygeplejejournaler. Dansk Sygeplejeråd oplag januar Panorama Media A/S. København. 5. Vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. Kbh.: Sundhedsstyrelsen, Vejledning om fysioterapeuters ordnede optegnelser (journalføring). Sundhedsstyrelsen marts Vejledning om ergoterapeuters ordnede optegnelser (journalføring). Sundhedsstyrelsen marts Styregruppen for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt. Strategi for dokumentation af sygeplejen i Århus Amt 2005 og Århus Amt Bruun, K, Henriksen, I, Jensen L. Dokumentation af sygepleje i Region Midjylland. Kommissorium Dokumentationsråd, Midt Regionmidtjylland. Februar

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007

Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Strategi for dokumentation af sygeplejen 2007 Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Århus Universitetshospital, Skejby Regionshospitalet Randers Regionshospitalerne Silkeborg og Hammel Neurocenter

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for dokumentation af sygepleje ergoterapi og fysioterapi 2009-2011 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Juni 2009 Udarbejdet af følgegruppen for dokumentation af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Læs mere

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd

Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011. Det Regionale Dokumentationsråd Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009-2011 Det Regionale Dokumentationsråd Det Regionale Sygeplejefaglige Råd i Region Midtjylland besluttede primo 2007 at

Læs mere

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi

Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Sammendrag af strategier Sygepleje, ergoterapi og fysioterapi Århus Sygehus 2005-2008 Forskning Evidensbasering og monitorering Dokumentation Århus Universitetshospital Århus Sygehus Virkeliggørelse af

Læs mere

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus

Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012. Århus Universitetshospital Århus Sygehus Strategi for evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi 2010-2012 Århus Universitetshospital Århus Sygehus Januar 2010 1 Udarbejdet af følgegruppen for evidens og monitorering

Læs mere

M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS. April 2005

M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS. April 2005 M A N U A L T I L SYGEPLEJEJOURNAL ÅRHUS SYGEHUS April 2005 Revideret november 2005 Godkendt af: Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Elsebeth

Læs mere

September 2009 Årgang 2 Nummer 3

September 2009 Årgang 2 Nummer 3 September 2009 Årgang 2 Nummer 3 Implementering af kliniske retningslinjer i praksis på Århus Universitetshospital, Skejby Inge Pia Christensen, Oversygeplejerske MPM, Børneafdeling A, Århus Universitetshospital

Læs mere

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau

- at kvaliteten i den udøvede pleje og behandling på Århus Sygehus kan måle sig med de bedste hospitaler på internationalt niveau Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske

Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske Følgegruppen for dokumentation april 2005 Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard, afd. F Afdelingssygeplejerske Annesofie Jensen, afd. C, afsnit 120 (orlov fra d. 1/7

Læs mere

ÅRHUS SYGEHUS STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI

ÅRHUS SYGEHUS STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI STATUS FOR DOKUMENTATION SYGEPLEJE, ERGOTERAPI OG FYSIOTERAPI ÅRHUS SYGEHUS Udarbejdet af: Oversygeplejerske Else Krüger afd. M Oversygeplejerske Elsebeth Thomsen afd. G Oversygeplejerske Hanne F. Skovgaard,

Læs mere

Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006.

Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006. Projektprotokol Amtslig audit på sygeplejejournaler, efteråret 2006. Udarbejdet af Sygeplejelærer Dorthe Leth, Sygeplejeskolen i Århus Sundhedsfaglig konsulent Bodil Bjørnshave, Skejby Sygehus Sygeplejekonsulent

Læs mere

Intern audit af terapeutjournal

Intern audit af terapeutjournal Intern audit af terapeutjournal Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Juni 2008 Auditgruppe: Fysioterapeut Marianne Amorsen Ergoterapeut Bente Biehl Fysioterapeut

Læs mere

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital

Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dokumentation af sygeplejen på Gentofte Hospital Dasys dokumentationskonference 2009 Præsentation Birgitte Rav Degenkolv Ledende oversygeplejerske Medicinsk afdeling F Peter Lorentzen Klinisk lektor Professionshøjskolen

Læs mere

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden

Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden 2008 Kommissorium for Udviklingsgruppen af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen og Kommissorium for Bedømmerkorps af Kliniske Regningslinjer inden for Sygeplejen ved Sygehus Nord 1 Kommissorium

Læs mere

Viborg den 25. april 2010

Viborg den 25. april 2010 Viborg den 25. april 2010 Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup: - Audit på standard 3 og standard 4 i Strategi for dokumentation af sygeplejen på hospitalerne i Region Midtjylland 2009 2011. Regionshospitalet

Læs mere

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for

Klinisk sygeplejespecialist Centerleder Nationalt videnscenter for Dokumentationsrådet, DASYS 2017 Klinisk Sygeplejespecialist og ph.d. studerende Nyresygdomme Aarhus Universitetshospital Palle Juul-Jensens Boulevard 99 8200 Aarhus N jeajee@rm.dk Dokumentation i plejeplaner

Læs mere

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje

Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 1 Strategi for implementering og udvikling af kliniske retningslinjer fra Center for Kliniske Retningslinjer Nationalt Clearinghouse for Sygepleje 2010-2012 Baggrund Med oprettelsen af Center for Kliniske

Læs mere

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur.

Kick off seminar. Forskning i Klinisk Sygepleje. Århus Universitetshospital Århus Sygehus. Chefsygeplejerske, cand. cur. Kick off seminar Forskning i Klinisk Sygepleje Århus Universitetshospital Århus Sygehus Chefsygeplejerske, cand. cur. Kirsten Bruun Nørrebrogade Tage Hansens Gade P. P. Ørumsgade Samsø Hvad skal der til?

Læs mere

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive

Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Vejledning i udarbejdelse, godkendelse og implementering af sygeplejefaglig klinisk retningslinje på Regionshospital Viborg, Skive Lokalt Råd for Sygeplejefaglige Kliniske Retningslinjer Regionshospital

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Sygeplejeprofil. for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofil for hjemmesygeplejersker i Århus Kommune Århus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Sygeplejeprofilen er skrevet med udgangspunkt i sygeplejerskernes egne hverdagsfortællinger,

Læs mere

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors

Strategi for udvikling af sygeplejen. på Sygehus Thy-Mors Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors 2 Indledning Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Strategi for udvikling af sygeplejen på Sygehus Thy-Mors... 4 At udføre sygepleje... 4 At lede

Læs mere

en national strategi for kvalitetsudvikling

en national strategi for kvalitetsudvikling Intern audit 67 Det nationale råd for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet har udarbejdet en national strategi for kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet. Det tværgående tema i den nationale strategi er

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 26. januar

Læs mere

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven

Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Handleplaner for opfølgning på Uanmeldt helhedstilsyn v/ BDO Plejecentrene Lundehaven og Rosenhaven Tilsynet i Lundehaven og i Rosenhaven fandt sted februar 2016 Handleplan er udarbejdet d. 13.04.2016

Læs mere

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser

Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Dato: 5. september 2012 Brevid: 1841112 Orientering om tiltag på baggrund af Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser På møde i Forretningsudvalget den 29. maj 2012 blev udvalget orienteret

Læs mere

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland

Hospitalsenheden Vest. Årsberetning 2010. Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Hospitalsenheden Vest Årsberetning 2010 Samarbejdsgruppen Gør et godt samarbejde bedre Vestklyngen, Region Midtjylland Staben Kvalitet og Udvikling Januar 2011 Indhold Side Baggrund... 3 Formål med samarbejdsgruppen

Læs mere

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital

Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Studiebesøg for ergo- og fysioterapeuter i Aalborg Kommune og på Aalborg Universitetshospital Aftale mellem Træningsenheden Aalborg Kommune og Ergoterapi- og Fysioterapiafdelingen, Aalborg Universitetshospital

Læs mere

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl

Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker. Mandag den 4. oktober Kl Temamøde med Over- og afdelingssygeplejersker Mandag den 4. oktober Kl. 9.00-11.30 Program Velkommen og præsentation af programmet Den reviderede sygeplejerskeuddannelse v/ Inger Lise Den nye Social og

Læs mere

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade

Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Dato 06-02-2017 N Kommissorium for servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatserne for personer med erhvervet hjerneskade Indledning Der skal gennemføres et servicetjek af genoptrænings- og

Læs mere

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus

Figur 1: Organisering af forskning, dokumentation og evidensbasering og monitorering af sygepleje, ergoterapi og fysioterapi på Århus Sygehus Indledning Etablering af en organisationsmodel for forskning, kvalitetsudvikling, kvalitetssikring, monitorering og dokumentation af ergoterapi, fysioterapi og sygepleje på Århus Sygehus har skabt rammerne

Læs mere

Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017

Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017 Sygeplejerskers dokumentationspraksis 2017 Louise Kryspin Sørensen, Sygeplejerske, Cand scient san, publ. Specialkonsulent, Analyseafdelingen, DSR Hanne Mainz, Sygeplejerske, Cand scient san, PhD, Klinisk

Læs mere

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757

Afdeling for Sygeplejevidenskab Høegh-Guldbergs Gade 6a 8000 Aarhus C Mobil: 2230 8757 September 2009 Center for Kliniske Retningslinjer - Nationalt Clearinghouse for Sygepleje (Centre for Clinical Guidelines - a National Danish Clearinghouse for Nursing) Indledning Dette oplæg har til formål

Læs mere

Kvalitetsudviklingsprojekt

Kvalitetsudviklingsprojekt Kvalitetsudviklingsprojekt Specialuddannelsen i kræftsygepleje Revideret august 2012 Revideret februar 2011 Indholdsfortegnelse Overordnet mål for 3. uddannelsesafsnit... 2 Formål med kvalitetsudviklingsopgaven...

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER. Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg. Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR KOMMISSORIUM FOR UDARBEJDELSE AF INSTRUKSER Styregruppe for instrukser i Sundhed og Omsorg Struer Kommune TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Baggrund Instrukser er et arbejdsredskab til styrkelse af patientsikkerheden.

Læs mere

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland

Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland Strategi for sygeplejen 2012 2015 Psykiatrien i Region Nordjylland FORORD... 3 BAGGRUNDEN FOR STRATEGI FOR SYGEPLEJEN I PSYKIATRIEN I REGION NORDJYLLAND... 4 Nationale og regionale politiske strategier

Læs mere

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til

Strategi for uddannelse og kvalifi cering til Social- og sundhedsuddannelsen Sygeplejerskeuddannelsen Radiografuddannelsen Strategi for uddannelse og kvalifi cering til uddannelsesansvarlig klinisk vejleder praktikvejleder Udarbejdet af uddannelsesansvarlige

Læs mere

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde

Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere, organisering og samarbejde VIA Sundhed Sygeplejerskeuddannelsen Campus Holstebro Modulbeskrivelse Modul 10 Akut og kritisk syge patienter og borgere Modulbetegnelse, tema og kompetencer Tema: Sygepleje, akut og kritisk syge patienter/borgere,

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget

Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Et stærkt fag i udvikling Layout: Dansk Sygeplejeråd 12-28 Foto: Søren Svendsen Copyright Dansk Sygeplejeråd december 2014. Alle

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N. Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Olof Palmes Allé 15 8200 Aarhus N Ydelsesspecifikke standarder Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé

Læs mere

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE

UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE EVIDENSBASERET INSTRUKS UDREDNING OG FOREBYGGELSE AF INDLÆGGELSE FORMÅL Systematisk identifikation af pludselig nedsat funktionsevne hos ældre medicinske patienter/borgere med risiko for indlæggelse på

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Infektionsmedicinsk afdeling Q modtager studerende i sengeafsnit Q1 og Q2 samt Q-ambulatorium. Afdelingen består desuden

Læs mere

DANSKE FYSIOTERAPEUTER

DANSKE FYSIOTERAPEUTER DANSKE FYSIOTERAPEUTER Holdningspapir Faglig og organisatorisk kvalitet i primærsektor Som vedtaget af hovedbestyrelsen april 2008 Baggrund Dette er en revideret udgave af notatet om faglig og organisatorisk

Læs mere

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital.

Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. Sådan inddrager vi patienterne. Apopleksiklinikken, Bispebjerg hospital. ved afd. sygeplejerske Sanne Kjærgaard og klinisk Sygeplejerske specialist Karin Wogensen. 1 Disposition Baggrunden for ændring

Læs mere

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro.

Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Kvalificering af patientforløb i overgange mellem intensiv og medicinsk sengeafsnit Regionshospitalet Holstebro. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje. Århus Universitetshospital,

Læs mere

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen

Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen Integration af undervisning om kliniske retningslinjer i professionsbacheloruddannelsen - ideer og tanker Lea D. Nielsen, Cand. Cur, Adjunkt, UC Syddanmark, Esbjerg Sygeplejerskeuddannelsen, Projektsygeplejerske

Læs mere

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom

Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Kommissorium for Arbejdsgruppe vedr. styrket indsats for mennesker med lungesygdom Baggrund Med finansloven for 2015 tilføres sundhedsområdet i alt ca. 6,5 mia. kr. over de næste fire år til en styrket

Læs mere

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe.

Byrådsservice. Aarhus Kommune. Den 17. august Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Byrådsservice Den 17. august 2012 Aarhus Kommune Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Konservatives byrådsgruppe. Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg

Læs mere

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning.

At der ikke var beskrevet virkninger af p.n. medicin og at der ikke var beskrevet handling på P.N. medicins manglende virkning. HANDLEPLAN EFTER SUNDHEDSFAGLIGT TILSYN d. 9 april 2013 TILBUD: Kollegiet Borgervænget Tilsynsrapportens vurdering efter tilsyn d. 24 september 2012 Det anbefales: At der sættes fokus på forebyggelse i

Læs mere

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater

Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Allerød Kommune Tværsektorielt projekt til forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser: Resume og præsentation af foreløbige resultater Baggrund: Allerød kommune deltager i et samarbejde med fire andre

Læs mere

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november.

Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen. Juli 2014. September oktober. Fra november. Handleplan for opfølgning på embedslægens tilsyn Embedslæge rapport Handling Tidshorisont Kommentar Personalet følger ikke instruksen Øjeblikkeligt på medicinhåndteringsområdet Til alle assistenter rundsendes

Læs mere

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith

Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb. Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Forløbsprogram for kræftpatienters rehabilitering og pakkeforløb Konference om Kræftrehabilitering 8. marts 2011 Adm. direktør Else Smith Rehabilitering, nationale initiativer Indsatsen vedrørende rehabilitering

Læs mere

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE

IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse IMPLEMENTERING AF KLINISK RETNINGSLINJE Maja Bugge Hansen // Træningscenter Vanløse BAGGRUND Indsatsområder Hverdagsrehabilitering

Læs mere

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade

Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng. ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Rehabiliteringsplaner skaber sammenhæng ng et pilotprojekt for Region Syddanmark og Odense Kommune for patienter med senhjerneskade Region Syddanmark Odense Universitetshospital Odense Kommune - Hjerneskaderådgivningen

Læs mere

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske

Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske Manual til koncept for kvalitetsovervågning på trin 3 samt for kvalitetsforbedring på trin 4 for de organisatoriske standarder Indledning I denne manual introduceres det koncept, som er udviklet til kvalitetsovervågning

Læs mere

Afdelingen for Kommunesamarbejde

Afdelingen for Kommunesamarbejde Projekt Implementering af den gode og Formål Formålet med projektet er via udarbejdelse af er, at: Sikre målrettede, sammenhængende og effektive sforløb for patienter, der har behov for efter udskrivning

Læs mere

B Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.2015 ALERIS OMSORG: Christians Have Plejecenter

B Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.2015 ALERIS OMSORG: Christians Have Plejecenter Internt kontrolsystem mappe B Navn: Handleplan embedslægetilsyn Godkendt af: K.R Første version: Udstedt af: Kr Revideret den B.01.20 Septemb er 20 B.01.18. Handleplan efter Embedslægetilsyn 25.august.20

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2015 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN KASTANJEHAVEN TROELS-LUNDS VEJ 25 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER ELLEN FOGH ANDERSEN [Tilsynet er aflagt d. 19. november

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2012

Opfølgende tilsynsrapport 2012 J. nr.: 5-2211-233/1 SST-id: PHJSYN-00003417 P-nr.: 1003352707 Opfølgende tilsynsrapport 2012 Områdecenter Søhusparken Adresse: Søhusvej 8, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Leder: Centerchef Lis Kjems,

Læs mere

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003

Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet. Audit af individuelle genoptræningsplaner 2003 Ringkjøbing Amt Kvalitetsafdelingen for Sundhedsvæsenet Audit af individuelle genoptræningsplaner 00 Else Rose Hjortbak Kvalitetskonsulent Februar 00 Indhold Side Resumé...............................................................

Læs mere

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet

Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Audit udsprunget af kvalitetsudviklingsprojektet Implementering af ergoterapeutiske og fysioterapeutiske kliniske retningslinjer fra genoptræningsforløbsbeskrivelsen 1 Audit Hvad er audit : Fagpersoners

Læs mere

Dokumentation af sygepleje - grundlag og begreber 2. gennemreviderede udgave

Dokumentation af sygepleje - grundlag og begreber 2. gennemreviderede udgave Ny gennemrevideret udgave, juni 2012 - til godkendelse i Det Sygeplejefaglige Råd Hospitalsenheden Vest www.regionmidtjylland.dk Dokumentation af sygepleje - grundlag og begreber 2. gennemreviderede udgave

Læs mere

Opfølgende tilsynsrapport 2016

Opfølgende tilsynsrapport 2016 Opfølgende tilsynsrapport 2016 PLEJEHJEMMET HOLMBOHJEMMET Adresse: Klostervej 39, 6950 Ringkøbing Kommune: Ringkøbing-Skjern Leder: Områdeleder Lissi Mikkelsen Telefon: 99 74 23 50 E-post: sikkerpost@rksk.dk

Læs mere

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016

Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Plejecenter Lundehaven d. 10.06.2016 Handleplan for opfølgning på Embedslægetilsyn 2016 Tilsynet fandt sted d. 3.3.2016 Handleplan er udarbejdet d. 11.4.2016 2016 af Plejecenterleder Charlotte Harbou og

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

ORDLISTE. BILAG 5, side 1 af 6. Akkreditering. Anamneseark. Audit. Benchmarking. Brugere. Brugerinddragelse. Bias. Case-control study.

ORDLISTE. BILAG 5, side 1 af 6. Akkreditering. Anamneseark. Audit. Benchmarking. Brugere. Brugerinddragelse. Bias. Case-control study. BILAG 5, side 1 af 6 ORDLISTE. Akkreditering Anamneseark Audit Benchmarking Brugere Brugerinddragelse Bias Case-control study Certificering Case-mix Checkliste Procedure, hvor et anerkendt organ vurderer,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner. Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner Kirsten Hansen Sektionsleder, Sundhedsstyrelsen 18. JANUAR 2017 Styrket indsats for ældre medicinske patienter National handlingsplan

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1

Indholdsfortegnelse. Medicinsk afdeling M, OUH Svendborg Sygehus 1 Indholdsfortegnelse Forord... 2 Formål med funktionsbeskrivelsen relateret til kompetencer... 2 Social- og sundhedsassistent - Novice - niveau 1... 4 Social- og sundhedsassistent - Avanceret nybegynder

Læs mere

Sygeplejefaglige problemstillinger

Sygeplejefaglige problemstillinger Sygeplejefaglige problemstillinger - er alle velegnet som grundlag for kliniske retningslinjer? Linda Schumann Scheel Ph.d., cand.pæd. og sygeplejerske DASys Konference d. 23. september 2009 Århus Universitetshospital,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015

områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 områder, som selvfølgelig er fremadrettet Virksomhedsplan 2014-2015 41 42 43 S Strategiarbejde Indsats navn Fysioterapi til personer med psykisk sygdom Hovedansvarlig Fysioterapeut Helen Andersen Strategitema

Læs mere

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje

Program. Abstrakts for præsentationer og postere. Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje Den gode dokumentation og de gode dokumentationsredskaber i klinisk sygepleje - Fra kliniske retningslinjer til daglig dokumentation og evidensbaseret sygepleje Program Abstrakts for præsentationer og

Læs mere

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel

Sygeplejen. på Nykøbing F. Sygehus. Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Sygeplejen på Nykøbing F. Sygehus Sammenhæng mellem patientforløb og sygeplejen - sygepleje gør en forskel Bærende værdier for sygeplejen Det er vigtigt, at vi møder patienten med tillid, respekt og uden

Læs mere

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg

Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Projektbeskrivelse Udarbejdet af: Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppen Dato: 28/11-14 Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg 1. Projektets titel Strategi for sygeplejen Indsatsområde:

Læs mere

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER

ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER ANBEFALINGER I FORBINDELSE MED KOMPETENT MOBILISERING AF PATIENTER AUGUST 2006 Overskift i denne box 2 BAGGRUND Baggrund Denne pjece indeholder 22 anbefalinger i forbindelse med kompetent mobilisering

Læs mere

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense

Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Evaluering i klinisk undervisning ved Sygeplejerskeuddannelsen i Odense Indberetning 2010 Samtlige afdelinger på OUH, har i 2010 evalueret klinisk undervisning og sendt indberetningen til. har gennemgået

Læs mere

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet

SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE. Sygeplejens identitet SYGEPLEJEN AMAGER OG HVIDOVRE Sygeplejens identitet Projektbeskrivelse Udarbejdet af Hospitalsdirektionen/Oversygeplejerskegruppe Tilrettet af Sygeplejefagligt strategisk udvalg Dato: 15. oktober 2014

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område. Standardprogrammet - Standardhæftet Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Standardprogrammet - Standardhæftet 1 Standardbetegnelse 1.1 Kommunikation 2 Standard Den enkeltes kommunikative ressourcer skal afdækkes. Vejledning: Begrebet

Læs mere

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling

Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskeprofil for sygeplejersker ansat ved Thisted Kommunes Sundheds- og ældreafdeling Sygeplejerskens unikke funktion er at bistå den enkelte, syg eller rask, med at udføre aktiviteter til fremme

Læs mere

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012

Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Organisering af patientsikkerhedsarbejdet på Aarhus Universitetshospital 2011-2012 Version 1, August 2011 Aarhus Universitetshospital Organisation af patientsikkerhedsarbejdet Patientsikkerhedsarbejdet

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje

VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje VOX POP fra temadagen om fremtidens sygepleje 354 gæster var mødt op til temadagen om muligheder og udfordringer for fremtidens sygepleje. Temadagen blev afholdt den 1. december på Comwell Middelfart og

Læs mere

Kvalitetsudvikling. kræver dokumentation og data i en eller anden form

Kvalitetsudvikling. kræver dokumentation og data i en eller anden form Velkommen Hønen eller ægget? Kvalitetsudvikling kræver dokumentation og data i en eller anden form Notes on nursing, Florence Nightingale 1859 Dataindsamling har ikke til formål at indsamle tilfældige

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område

Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Dansk kvalitetsmodel på det sociale område Introduktion til kvalitetsmodellen Ledelsesseminar den 28. januar 2010 Dias 1 Dagens program Kl. 10.00 10.10: Velkomst Kl. 10.10 11.00: Introduktion til kvalitetsmodellen

Læs mere

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil:

Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter, Hvidovre Hospital Tlf: Mobil: Medlemsliste for dasys Forskningsråd, august 2012 Indstillet af Navn, stilling og ansættelsessted Interessområde Formand udpeget af Dasys bestyrelse Tove Lindhardt MScN, Dr.Med.Sc. Klinisk Forskningscenter,

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus

Notat. Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Notat Etablering af Forskningsenheden for Sygepleje ved Århus Universitetshospital, Århus Sygehus JUNI 2009 BAGGRUND... 3 FORMÅL... 3 OMDØMME... 5 RESSOURCER... 5 Menneskelige ressourcer og kompetencer...

Læs mere

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET

ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET ET STÆRKT FAG I UDVIKLING DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL SYGEPLEJEFAGET Et stærkt fag i udvikling Dansk Sygeplejeråds holdninger til sygeplejefaget Grafisk tilrettelægning: Dansk Sygeplejeråd Forsidefoto:

Læs mere

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen

Frederiksberg Kommune. Sundheds og Omsorgsafdelingen 2016 Frederiksberg Kommune Sundheds og Omsorgsafdelingen UANMELDT KOMMUNALT TILSYN SØNDERVANG NYELANDSVEJ 87 2000 FREDERIKSBERG FORSTANDER LENE WICHMANN [ Tilsynet er aflagt d. 11. og 12. januar 2017 af

Læs mere

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi

10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi 10 faglige pejlemærker for kvalitet i fysioterapi Kliniske retningslinjer Danske Fysioterapeuter anbefaler, at fysioterapeuten anvender kliniske retningslinjer i alle behandlingsforløb. Behandlingsplan

Læs mere

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området.

For hver indikator er der fremhævet sundhedsfaglige anbefalinger for kvalitetsforbedringer på området. 14. august 2013 Til Regionerne Vedlagte Årsrapport for 2012 fra Organdonationsdatabasen er nu offentliggjort og udsendt til landets intensivafdelinger. Rapporten er baseret på data fra intensivafdelingerne

Læs mere

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt

Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del. Ikke opfyldt. Op fyldt. Ikke aktu elt 1 Skema til journalaudit EOJ Sygeplejefaglig del Målepunkter Op fyldt Ikke opfyldt Ikke aktu elt Bemærkninger Fravalg af genoplivning Er fravalg er genoplivning dokumenteret efter instruksen, dvs. i feltet

Læs mere