s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en"

Transkript

1 s Sagsbehandling i engrosmodellen via DataHub en

2 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 2 VEJLEDNING OM SAGSBEHANDLING VED REKONSTRUKTION, KONKURS OG DØDSBOER I ENGROSMODELLEN I FORHOLD TIL REGISTRERING I DATAHUB EN Registrering af tilflytninger kan i DataHub en kun registreres med begrænset tilbagevirkende kraft, hvilket betyder, at elselskaberne skal behandle rekonstruktion, konkurser og dødsboer på en anden måde end, hvad selskaberne har gjort før idriftsættelse af DataHub en. Dette kan der hentes hjælp til i denne vejledning. Energinet.dk har kommenteret vejledningen i forhold til DataHub-funktionalitet og i forhold til markedsforskrifterne. Kommentarerne er indarbejdet den 12. oktober Vejledningen er anmeldt til Energitilsynet den 13. oktober 2015

3 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 3 Generelt om registrering af rekonstruktion/konkurs/dødsbo DataHub en er en database, hvis formål bl.a. er, at aktørerne på markedet på et givet opslagstidspunkt skal kunne se status på alle målepunkter. Det er derfor afgørende, at informationen om, at et målepunkt er berørt af henholdsvis rekonstruktion, konkurs eller dødsbo, registreres på målepunktet så hurtig som muligt, efter at en markedsaktør har fået information herom. Fælles for alle 3 hændelser er, at der er behov for en opgørelse og anmeldelse af krav, samt at der skal tages stilling til, om der fortsat skal ske levering af elektricitet, eller om aftalen skal ophøre. Selv om både rekonstruktør, kurator, bobestyrer og skifteretten har pligt til at bibringe fordringshaverne mulighed for hurtigst muligt at få viden om rekonstruktion/konkurs/dødsfald, er det som regel ikke helt sådan, det foregår i praksis. Ofte går der lang tid, inden der sker indrykning i Statstidende 1, eller elselskaberne modtager brev eller anden henvendelse fra rekonstruktør/kurator/ bobestyrer/arvinger. I forhold til opdatering af informationer i DataHub en er det vigtigt, at stamdata rettes hurtigst muligt, efter at elleverandøren eller netselskabet har fået viden om den indtrufne hændelse. Desuden skal der udarbejdes en opgørelse og i nogle tilfælde flytning, men da flytning i DataHub en kun kan ske med begrænset tilbagevirkende kraft, giver det problemer, fordi udarbejdelse af opgørelse pr. dekretdagen/dødsdagen ofte er langt tilbage i tiden. Dette er problematisk for selskaberne, men er status på nuværende tidspunkt. Data i DataHub en vil pr. et givent tidspunkt tilbage i tiden således ikke i alle tilfælde være korrekte, men data pr. opslagstidspunktet vil svare til den viden, selskaberne aktuelt har. Nedenfor er processer med opgørelse og efterfølgende flytteregistreringer beskrevet for hver af de 3 situationer, idet den er forskellig pga. de juriske forhold. Rekonstruktion Skifteretten beskikker ved rekonstruktionens indledning en eller flere rekonstruktører, typisk på det indledende møde, hvor rekonstruktionen fastslås. Dato for mødet i skifteretten er dekretdagen. På mødet fastsætter skifteretten et tidspunkt for møde med fordringshaverne. Dette møde skal afholdes senest 4 uger efter rekonstruktionsbehandlingens indledning. Endvidere indrykker skifteretten straks en bekendtgørelse i Statstidende 2. Rekonstruktør skal sende meddelelse til samtlige kendte fordringshavere senest en uge efter beskikkelsen 3. Når elleverandøren får viden om rekonstruktion, skal elleverandøren straks opdatere stamdata. Stamdata ændres til, at det er [kundenavn] under rekonstruktion. Der skal ikke laves flytning, da det er samme juridiske enhed før og efter dekretdagen 4. Opgørelse pr. dekretdagen skal foretages som en aperiodisk opgørelse, ikke som en flytning 5. Når en Jf. konkursloven 11 a. 3 Jf. konkursloven 11 b. 4 Modsat et konkursbo konstituerer rekonstruktionen ikke et rekonstruktionsbo som et selvstændigt retssubjekt. 5 Elleverandøren skal bede netvirksomheden om en aflæsning. Der sendes ikke nogen information fra DataHub til netvirksomheden.

4 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 4 målervisning pr. dekretdagen bruges til en aperiodisk opgørelse, skal den registreres i DataHub en, og elleverandøren kan udarbejde opgørelse til brug for anmeldelse over for rekonstruktøren. Rekonstruktøren skal tage stilling til, om en gensidig bebyrdende aftale skal videreføres. Beslutning skal tages uden ugrundet ophold, når en fordringshaver retter henvendelse herom 6. Elleveringen fortsætter, indtil rekonstruktøren har taget stilling til, om aftalerne videreføres. 1) Elhandelsaftalen videreføres Giver rekonstruktøren samtykke til, at aftalen med elleverandøren videreføres, videreføres aftaleren efter sit indhold. Regninger for perioden efter dekretdagen skal betales løbende, og et evt. ubetalt krav for levering under rekonstruktionsbehandlingen skal i tilfælde af en senere konkurs anmeldes i konkursboet som massekrav efter konkurslovens Der kan ikke kræves sikkerhedsstillelse for det løbende forbrug under rekonstruktionsbehandlingen 8. 2) Elhandelsaftale videreføres ikke Godkender rekonstruktøren ikke videreførelse af elhandelsaftalen, er det at betragte som en opsigelse af aftalen fra kundens side, og elleverandøren skal registrere, at aftalen ophører 9. Da ophør skal sendes til DataHub en senest 3 arbejdsdage før leveranceophøret 10, kan elleverandøren ikke gøre det med øjeblikkelig virkning, når besked modtages fra rekonstruktøren. Elleverandøren kan derfor vælge ved henvendelse til rekonstruktøren at meddele, at aftalen betragtes som ophørt til en dato, der passer med anmeldelse i DataHub en, hvis elleverandøren ikke inden en angiven dato modtager besked om videreførelse af aftalen. Vil rekonstruktøren ikke give samtykke til, at en skyldner, der er lejer på installationen, fortsætter elhandelsaftalen, skal elleverandøren lave tilflytning af ejeren pr. det tidspunkt, hvor rekonstruktøren meddeler, at der ikke indgås en aftale efter gældende regler om mellemforbrug. Er skyldneren ejer af installationen, og vil rekonstruktøren ikke give samtykke til, at elhandelsaftalen fortsætter, skal elleverandøren registrere leveranceophør 11. Elleverandøren anmoder derfor netselskabet om at afbryde elforsyningen snarest muligt. Når der efter afbrydelse ikke længere er registreret en kunde på målepunktet, bliver det registreret som afbrudt i DataHub en. Videreføres en aftale ikke, kan ydelser, som er overleveret til skyldneren efter rekonstruktionsbehandlingens indledning, som hovedregel kræves tilbage 12. Leveret el er brugt og kan ikke tilbageleveres. Da skyldneren har forbrugt ydelsen, skal han betale herfor. Kravet skal ikke 6 Jf. konkursloven 12 o. 7 Jf. konkursloven 12 p. 8 Jf. konkursloven 12 q. 9 Se markedsforskrift H1, afsnit Processen for leveranceophør skal anvendes, jf. markedsforskrift H1, afsnit Ved fraflytning i den nye DataHub vil det kun være kunden, der fjernes ikke elleverandøren. Hvis både kunde og elleverandør skal fjernes fra målepunktet, og målepunktet skal afbrydes, skal processen for leveranceophør anvendes, jf. H1, afsnit 7. Der kan i øvrigt ikke meldes fraflytning med tilbagevirkende kraft, jf. afsnit Jf. konkursloven 12 s.

5 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 5 nedsættes ved efterfølgende tvangsakkord, og hele kravet skal betales, hvis rekonstruktionsbehandlingen afsluttes ved et salg af skyldnerens virksomhed. Ved overdragelse af virksomheden skal der enten laves tilflytning af ny forbruger, eller der skal laves stamdataændring. Det afhænger af, hvordan virksomheden videreføres. Konkurs Skifteretten indrykker straks efter afsigelse af konkurs bekendtgørelse herom i Statstidende 13, og kurator skal, straks efter at konkursdekret er afsagt, sende meddelelse herom til fordringshaverne 14. Kurator skal tage stilling til, om en gensidig bebyrdende aftale skal videreføres. Beslutning skal tages uden ugrundet ophold, når en fordringshaver retter henvendelse herom 15. Konkursboet [kundenavn] under konkurs er rent juridisk en ny aftalepart, så tilflytning af konkursboet burde registreres pr. dekretdagen. Hvis information om konkurs fås så tidligt, at det er muligt at registrere tilflytning pr. dekretdagen med overholdelse af tidsfristerne for tilflytning med tilbagevirkende kraft 16, foretages almindelig tilflytning. Alternativt skal der ske ændring af stamdata 17. Hvis elleverandøren får viden om konkurs, efter at det er muligt at registrere flytning pr. dekretdagen, skal elleverandøren straks opdatere stamdata og rette henvendelse til kurator. Er dekretdagen tidligere end 5 henholdsvis 15 arbejdsdage, skal der dannes en aperiodisk opgørelse pr. dekretdagen: Elleverandøren laver tilflytning 18 af konkursboet pr. den dato, hvor sagen behandles, og anmoder netselskabet om en aperiodisk opgørelse pr. dekretdag. Den aperiodiske opgørelse anmeldes i konkursboet som et 97-krav, og flytteopgørelsen for perioden mellem dekretdag og tilflytning som boet hæfter for, da perioden vedrører tiden efter konkursens indtræden, fremsendes til boet som en delopgørelse i boet, jf. nedenfor om retstillingen. 1) Boet indtræder i elhandelsaftalen Indtræder boet i aftalen med elleverandøren, videreføres aftalen efter sit indhold, men nu med konkursboet som kunde, jf. ovenfor. Regninger efter dekretdagen skal betales løbende. Der kan kræves sikkerhedsstillelse for forbruget efter dekretdagen som betingelse for at fortsætte leveringen 19. Et evt. ubetalt krav for levering efter dekretdagen er ved konkursens afslutning massekrav Jf. konkursloven Jf. konkursloven Jf. konkursloven arbejdsdage for timeafregnede målepunkter, 15 arbejdsdage for skabelon- og flexafregnede målepunkter. 17 Ved stamdataopdatering kommer der ikke automatisk en besked til netvirksomheden omkring en aflæsning. Denne skal rekvireres manuelt. 18 Når elleverandøren indmelder en tilflytning, får netvirksomheden automatisk besked på at indsende en aflæsning med tilflyttedatoen som skæringsdato. Ønskes opgørelse pr. en anden dato, skal dette rekvireres manuelt. 19 Jf. konkursloven Jf. konkursloven 93.

6 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 6 2) Boet indtræder ikke i elhandelsaftalen Indtræder kurator ikke i elhandelsaftalen, skal elleverandøren registrere i DataHub en, at aftalen ophører 21. Da ophør skal sendes til DataHub en senest 3 arbejdsdage før leveranceophøret 22, kan elleverandøren ikke gøre det med øjeblikkelig virkning, når besked modtages fra kurator. Elleverandøren kan derfor vælge ved henvendelse til kurator at meddele, at aftalen betragtes som ophørt til en dato, der passer med anmeldelse i DataHub en, hvis elleverandøren ikke inden en angiven dato modtager besked om, at konkursboet indtræder i aftalen. Elleverandøren laver tilflytning af ejeren, hvis skyldneren er lejer efter gældende regler om mellemforbrug, og leveranceophør hvis skyldner er ejer 23. Registrering sker pr. det tidspunkt, hvor meddelelse fra kurator om, at boet ikke indgår i aftalen 24, modtages. Er skyldneren ejer, anmoder elleverandøren netselskabet om at afbryde elforsyningen snarest muligt. Når der efter afbrydelse ikke længere er registreret en kunde på målepunktet, bliver det registreret som afbrudt i DataHub en. Indtræder konkursboet ikke i en eksisterende aftale, kan ydelser, som er overleveret til boet efter dekretdagen, som hovedregel kræves tilbage 25. Leveret el er brugt og kan ikke tilbageleveres. Da boet har forbrugt ydelsen, skal der betales derfor, og krav for leverede ydelser fra dekretdagen til aftalen ophører anmeldes som massekrav efter konkursloven 93. Begrundelsen er bl.a., at kurator ved, at der ved forbrug af elektricitet modtages en ydelse, som der skal betales for. Skematisk opgørelse over krav: Tidsrum/periode Rekonstruktion Konkurs Krav opgøres pr. dekretdagen Anmeldes som 97-krav Anmeldes som 97-krav Krav fra dekretdagen, hvis aftalen videreføres Krav fra dekretdagen indtil aftalen ophæves Skal betales løbende. Ved en evt. senere konkurs er et evt. krav et 94-krav 26. Hvis rekonstruktionen resulterer i et salg eller en tvangsakkord, skal beløbet betales fuldt ud Er et 94-krav ved en evt. senere konkurs. Hvis rekonstruktionen resulterer i et salg eller en tvangsakkord, skal beløbet betales fuldt ud Skal betales løbende. Et evt. krav er et 93-krav Er et 93-krav 21 Se markedsforskrift H1, afsnit Se note Se note Allerede ved registrering i DataHub en af forsyningspligtselskabet som elleverandør og ved forbrug af strøm efter ophævelse af elhandelsaftalen, er der indgået en forsyningspligtaftale. 25 Jf. konkursloven I tilfælde af konkurs i forlængelse af et rekonstruktionsforsøg, skal kurator tage stilling til den fortsatte levering under konkursen. Rekonstruktørens meddelelse om indtræden forud for konkursen har ikke virkning i forhold til konkursboet.

7 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 7 Dødsbo I mange situationer kommer det først til kendskab for elleverandør eller netselskab, at selskabets kunde er død, idet den der behandler boet ofte først reagerer, når der kommer en elregning, hvilket kan være flere måneder efter dødsfaldet. Sagsbehandlingen afhænger af, hvordan boet skiftes. Dødsboer kan skiftes på følgende måder: Skiftemåde Betingelser Betaling af krav mod boet Boudlæg uden skiftebehandling Udlæg til en efterlevende ægtefælle Når boets aktiver ikke overstiger kr (2015). Når der intet er at udlodde til andre arvinger. Udlægsmodtageren hæfter ikke for den afdødes gæld, men bliver ved udlægget forpligtet til at dække udgifterne ved begravelsen og boets behandling. Ægtefællen skal påtage sig ansvaret for den afdødes gældsforpligtelser. Der udstedes proklama*. Elleverandøren skal lave tilflytning, når boligen er tømt, og der er en ny kunde (evt. ejer i en mellemperiode). Selskaberne må afskrive slutopgørelsen. Efterlevende ægtefælle indtræder i elhandelsaftalen (stamdataændring). Der kan evt. fremsendes en ny kontrakt, ellers skal elhandelsaftalen ajourføres, hvis efterlevende ægtefælle overtager aftalen. Var den efterlevende ægtefælle allerede medregistreret som forbruger, slettes blot afdødes navn fra stamdata (ikke flytning). Uskiftet bo Når der kun er fællesarvinger, eller når afdødes særlivsarvinger giver afkald på skifte. Den længstlevende ægtefælle skal være solvent. Ægtefællen skal dække afdødes forpligtelser. Der udstedes proklama. Elleverandøren ændrer stamdata til efterlevende ægtefælle. Der kan evt. fremsendes ny kontrakt. Elhandelsaftalen skal ændres, ellers skal elhandelsaftalen ajourføres, hvis efterlevende ægtefælle overtager aftalen. Privat skifte Når boets aktiver antages at være tilstrækkelige til at dække boets gæld. Arvingerne hæfter for krav mod afdøde. Der udstedes proklama. Der bør af hensyn til evt. senere konstatering af insolvens laves aperiodisk opgørelse pr. dødsdagen. Stamdata ændres, så det er dødsboet, der er registreret som kunde. Alle eksisterende aftaler

8 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 8 fortsætter og kan opsiges efter gældende regler. Behandling ved bobestyrer Bl.a. når boet antages eller senere viser sig at være insolvent. Der udstedes proklama. Jf. nedenfor. *) Proklama indrykkes i Statstidende, og krav, der ikke anmeldes inden for 8 uger, fortabes. Behandling ved bobestyrer Insolvente boer behandles efter reglerne i konkursloven med nødvendige ændringer 27. Bobestyreren skal som ved konkurs kontaktes for at få bekræftelse på, om dødsboet vil indtræde i elhandels-/forsyningspligt- og netaftalen. Processerne beskrevet ovenfor under konkurs følges. Krav mod boet anmeldes over for bobestyreren som beskrevet ovenfor. Et bo kan godt være udlagt til privat skifte, for så senere at blive ændret til behandling ved bobestyrer, fordi arvingerne finder ud af, at boet mod forventning er insolvent. De sidste år har selskaberne oplevet, at det kan være flere år efter dødsfaldet, idet fx et hus eller en lejlighed ikke har kunnet sælges til den pris, arvingerne håbede på, og boet dermed bliver insolvent. Elleverandøren skal da i en nærmere dialog med bobestyreren om betaling mv. efter nedenstående retningslinjer. Dødsbo, der udlægge til privat skifte, men senere viser sig at være insolvent Det følger af dødsboskifteloven 72, at Krav ifølge gensidigt bebyrdende aftaler fra tiden mellem dødsfaldet og skifterettens afgørelse om insolvensbehandling stilles efter konkurslovens 93, nr. 3, såfremt [ ] boet har rådet således over en ydelse, der er overgivet efter dødsfaldet, og for hvilken der skal svares vederlag, at ydelsen ikke kan tilbageleveres i væsentligt uforandret stand Af konkursloven 93, nr. 3 følger det, at Forud for anden gæld betales i lige forhold [ ] 3) Gæld, der pådrages boet under dets behandling Eftersom dødsboet har rådet over, dvs. forbrugt, strømmen og selvsagt ikke kan levere strømmen tilbage, får kravet vedr. strøm leveret efter dødsdagen fortrinsstilling som et 93-krav i det (nu) insolvente dødsbo. Kan betalte regninger vedrørende tiden efter dødsdagen omstødes? Konkursloven 72 bestemmer, at Betaling af gæld foretaget efter fristdagen kan fordres omstødt medmindre [1] gæld er dækket efter reglerne om konkursordenen, eller [2] betaling var nødvendig for at afværge tab, eller [3] den, til fordel for hvem betaling skete, hverken kendte eller burde kende de omstændigheder, der dannede grundlag for fastlæggelse af fristdagen. Det følger heraf, at der ikke kan ske omstødelse af betalingerne, både fordi gælden ville være dækket efter 93, jf. ovenfor, og da fortsat strømforsyning typisk sikrer mod skader og tab, men især fordi elleverandøren er den, der mest oplagt er i god tro omkring de forhold, der gør, at 27 mutatis mutandi, jf. dødsboskifteloven 70.

9 Vejledning: Sagsbehandling i engrosmodellen side 9 boet senere viser sig at være insolvent, og at dødsdagen dermed blev til fristdag efter konkursreglerne. Områder, hvor der forsat er forsyningspligt I områder, hvor der også efter engrosmodellens ikrafttræden eksisterer forsyningspligtbevillinger, vil konsekvensen af, at rekonstruktøren, kurator eller bobestyreren ikke ønsker fortsat levering af elektricitet føre til, at målepunktet via registrering i DataHub en overgår til den forsyningspligtige elleverandør, som herefter får til opgave at afbryde forsyningen.

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld

Arvingers forpligtelser for afdødes gæld - 1 Arvingers forpligtelser for afdødes gæld Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Dagspressen har i denne uge beskæftiget sig med arvingernes hæftelse for afdødes gæld, hvor et dødsbo viser sig

Læs mere

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven.

Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nye regler om rekonstruktion Den 4. juni 2010 har Folketinget vedtaget en række ændringer af konkursloven. Når de vedtagne ændringer træder i kraft, ophører de i dag

Læs mere

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS

Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Engrosmodellen Væsentlige ændringer i BRS Dialogforum 2. april 2014 Dato - Dok.nr. 1 BRS arbejdet hidtil Største delen af de BRS, som blev lavet i forbindelse med Engrosmodel projektets fase 1, er stort

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Herning Haraldsgade 28, 7400 Herning Telefon 99 68 60 00 Telefontid alle hverdage fra kl. 8.30 til 12.00 E-mail: skifte.herning@domstol.dk Åbningstid:

Læs mere

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse

Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Vejledning om konkurser - Insolvensretlig redegørelse Baggrund/Formål: Baggrund/Formål: Formålet med denne redegørelse er at give DANSKE ARKs medlemmer et overordnet indtryk af deres retsstilling i de

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 20. april 2017 Sag 30/2017 A (advokat Thomas Schioldan Sørensen) kærer Vestre Landsrets afgørelse om, at hans konkursbo skal fortsætte I tidligere instanser er truffet

Læs mere

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende

Notat BILAG 4. Kommunikationsflow via datahub i restancesager. Netselskab skal kende Notat BILAG 4 Dok. ansvarlig: TMP Sekretær: Sagsnr.: s2013-683 Doknr: d2014-3752-3.0 21-03-2014 Kommunikationsflow via datahub i restancesager Netselskab skal kende årsag til, at leverandør beder om at

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO

INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO INFORMATION TIL ARVINGERNE NÅR VI BEHANDLER ET DØDSBO NJORD LAW FIRM VI TAGER OS AF BOETS BEHANDLING Heldigvis oplever de fleste kun få gange i livet, at en nær pårørende dør, og at de står med ansvaret

Læs mere

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør

Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør This page intentionally left blank Bo Lauritzen Lønmodtageres retsstilling ved insolvente virksomhedsophør Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk

Dødsboskifte. Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg. Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Viborg Klostermarken 10, 8800 Viborg Telefon 89 25 80 00 E-mail: skifte.vib@domstol.dk Åbningstid: Mandag til torsdag fra kl. 8.00 til 15.00

Læs mere

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven

Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Bekendtgørelse af Konkursskatteloven Herved bekendtgøres konkursskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 702 af 6. september 1999, med de ændringer, der følger af 2 i lov nr. 874 af 3. december 1999, 11

Læs mere

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser

Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Engrosmodellen: Forskrifter Generelle markedsprocesser Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. 1 Generelt om Engrosmodellen Froside generelt og forskrifter 2 Detailmarkedet for el under stor

Læs mere

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96

Dødsboskifte. Begravelsesforretningen Sjælland ApS. Sidste farvel telefon 70 21 66 96 Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Begravelsesforretningen Sjælland ApS Københavns Skifteret Hestemøllestræde 6, 1464 København K Telefon 33 44 84 10 Skifteretten i Glostrup Stationsparken 27,

Læs mere

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger

Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Informationsmateriale til boligudlejningsforeninger Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligudlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, de kommende ændringer

Læs mere

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017

Et år efter implementeringen af. engrosmodellen. Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Et år efter implementeringen af engrosmodellen Hindsgavl Slot, 14. juni 2017 Agenda Hvad er engrosmodellen? Eller rettere; hvad er leveringspligten? Hvilke fokuspunkter har myndighederne haft det seneste

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love Lovforslag nr. L 199 Folketinget 2009-10 Fremsat den 26. marts 2010 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag til Lov om ændring af konkursloven og forskellige andre love (Rekonstruktion m.v.) Justitsministeriet

Læs mere

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID

VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID VIGTIGE BESLUTNINGER I EN SVÆR TID Når et familiemedlem afgår ved døden, kan sorgen føles overvældende. Alligevel er der mange spørgsmål, man som pårørende er nødt til at forholde sig til midt i det hele.

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2015 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs.

Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Procedure for arealstøtte ved døds- og konkursboer februar 2017 Dette dokument beskriver de processer, som ansøger og NaturErhvervstyrelsen følger, når en ansøger dør eller går konkurs. Vi opretter fuldmagter

Læs mere

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte en vejledning fra skifteretten 2016 Indledning Denne pjece beskriver kort, hvad der sker i skifteretten i forbindelse med et dødsfald. Den fortæller om skifterettens rolle og lidt om de praktiske

Læs mere

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller

BILAG 6. Markedsovervågning og sanktionering. 1. Markedsovervågning. 1.1 Kontinuerlige kontroller BILAG 6 Til Den Koordinerende Styregruppe for Engrosmodellen og DataHub drift Markedsovervågning og sanktionering Dette notat indeholder en kort beskrivelse af, hvordan Energinet.dk overvåger detailmarkedet

Læs mere

Når reduktioner og lukninger er nødvendige

Når reduktioner og lukninger er nødvendige Når reduktioner og lukninger er nødvendige Introduktion af dagens emne v/jens Paulsen Når ledelsesretten bliver ledelsespligt Afværgemanøvrer arbejdsfordelinger vilkårsændringer i øvrigt individuelle opsigelser

Læs mere

Når man mister en af sine kære

Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære Når man mister en af sine kære kan det være svært at overskue alt det praktiske og juridiske, der automatisk følger med et dødsfald. Derfor har vi lavet denne oversigt til

Læs mere

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst

Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse. Garantitekst Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S Tlf.: 7221 8800 info@tbst.dk Maj 2016 Vejledning om dokumentation for egenkapitalkrav ved garantistillelse Garantitekst Generelt:

Læs mere

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2

Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 BY, ERHVERV OG KULTUR BORGERSERVICE Rådhuset - 7400 Herning Tlf. 96 28 28 28 28 Mail: borgerservice@herning.dk Bilag 3 År: 2017 Garantistillelse iht. Bekendtgørelse om taxikørsel m.v. 4, stk. 2 Den nedenfor

Læs mere

Informationsmateriale til boligadvokater

Informationsmateriale til boligadvokater Informationsmateriale til boligadvokater Dette informationsmateriale henvender sig til dig, der har kontakt med boligkøbere og udlejere. Materialet gennemgår de konkrete konsekvenser, som de kommende ændringer

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H1: Skift af elleverandør, flytning mv. HBK/SHR September 2015 September 2015 Dok. 15-08076-5 1/8 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Generelle

Læs mere

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte

GUIDE TIL ENKER OG ENKEMÆND I LANDBRUGET. til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte I LANDBRUGET til tiden lige efter et dødsfald og overvejelser i forbindelse med skifte At blive enke eller enkemand rejser en række vigtige spørgsmål Vores liv består af forskellige livsfaser, som hver

Læs mere

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016)

RESTANCEVEJLEDNING 2016 EWII ENERGI A/S RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT. (Gældende fra 1. april 2016) RESTANCEVEJLEDNING 2016 RESTANCEPROCEDURE & LEVERINGSPLIGT EWII ENERGI A/S (Gældende fra 1. april 2016) Side 2 INDHOLD 1. FORBRUGERAFTALER OM LEVERING AF ELEKTRICITET 2. NÆRMERE REGLER OM SIKKERHEDSSTILLELSE,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer

Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer LBK nr 1335 af 26/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 22. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2014-4000-0135 Senere ændringer til forskriften LOV nr 447 af 09/06/2004

Læs mere

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1.

Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. Til Netvirksomheder, elleverandører, balanceansvarlige og øvrige parter 1 Notat med høringssvar i forbindelse med høring af afsnit 5 i forskrift H1. 04. januar 2013 JOG/JOG Energinet.dk gennemførte en

Læs mere

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter

Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Forpagtning Aftalen mellem bortforpagter og forpagter Aftalefrihed Parter Areal + betalingsrettigheder + bygning. (jagt/fisk) (adr, matr.nr., evt. kort-bilag) Periode. (Kalenderår) (Max 30 år.) (uopsigelig

Læs mere

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005

retsinformation.dk - LOV nr 365 af 24/05/2005 Side 1 af 5 Den fulde tekst Lov om ændring af konkursloven og konkursskatteloven (Revision af reglerne om gældssanering) VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget

Læs mere

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag

Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE. Jurist- Økonomforbundets Forlag Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard REKONSTRUKTIONS RET 4. UDGAVE Jurist- Økonomforbundets Forlag Rekonstruktionsret Henry Heiberg Lars Lindencrone Petersen Anders Ørgaard Rekonstruktionsret

Læs mere

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1)

Bekendtgørelse om elhandelsvirksomhedernes opgaver og forpligtelser i forbindelse med levering af elektricitet til elkunder 1) BEK nr 1233 af 06/11/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 11. januar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Energi-, Forsynings- og Klimamin., Energistyrelsen, j.nr. 2015-1458

Læs mere

Restancevejledning 2016

Restancevejledning 2016 Restancevejledning 2016 Restanceprocedure & Leveringspligt [1] Indhold I. Forbrugeraftaler om levering af elektricitet II. III. IV. Nærmere regler om sikkerhedsstillelse, forrentning og tilbagebetaling

Læs mere

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann

Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann Hvad gør man, når en leverandør går konkurs? Ved Nicolai Thornemann 2 Disposition Generelt om konkurs Kreditor/aftalepart Når leverandøren går konkurs Typeeksempler: Entreprise Lejeforhold Udliciterede

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af elektricitet 1) BEK nr 1353 af 12/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 2. februar 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020

Læs mere

Privat skifte og bobestyrerbehandling

Privat skifte og bobestyrerbehandling - 1 Privat skifte og bobestyrerbehandling Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) De færreste mennesker kommer gennem livet uden at stifte bekendtskab med håndteringen af et dødsbo. To centrale

Læs mere

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg

Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg Ændring i vilkår for skift af elleverandør for elproduktionsanlæg FebruarJuni 20110 Version 21.0 1.0 2.0 6-6-2010 7-6-2010 30-6-2010 DATE LRO/MAA MBN JHH NAME 1-3-2011 1-3-2011 1-3-2011 DATE LRO ADA LRP

Læs mere

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte

Familiens juridiske håndbog. Jura ved dødsfald og boskifte Familiens juridiske håndbog Jura ved dødsfald og boskifte Indhold Indledning 3 Hvad går boskifte ud på? 4 De pårørendes ansvar 5 Møde i Skifteretten 5 Dødsboet, hvad dækker det over? 6 Hvordan skal boet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK

Indholdsfortegnelse. Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder. Kapitel II Udlæg. Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Forkortelser... 15 DEL 1 OVERBLIK Kapitel I Overblik over kreditor- og skyldnerrettigheder 1. Fremstillingens emne og sigte... 19 2. Kreditorrettigheder... 20 2.1. Krav på penge og krav på andet end penge...

Læs mere

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister?

Dødsfald. hvad sker der, når vi mister? Dødsfald hvad sker der, når vi mister? 1. Når vi har mistet 2. Hvem arver? 3. Valg af skifteform udlevering af boet fra skifteretten 4. Hvordan forløber bobehandlingen? 5. Hvad skal der ske med ejendelene?

Læs mere

S e k r e t a r i a t e t

S e k r e t a r i a t e t Når døden os skiller KRONPRINSESSEGADE 28 1306 KØBENHAVN K TLF. 33 96 97 98 FAX 33 36 97 50 Vi bliver alle før eller siden konfronteret med de menneskelige, praktiske og juridiske problemer, når nogen

Læs mere

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM rekonstruktionsbehandling UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Indhold 1. Indledning... 3 1.1 Relevante bestemmelser i selskabsloven... 3 1.2 Hvilke typer virksomheder kan komme under

Læs mere

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon

Dødsboskifte. Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding. Telefon Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Dødsboskifte...

Læs mere

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING

HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING HYPPIGE SPØRGSMÅL VED TILMELDING Hvem kan være medlem af foreningen? Kun investorer i Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer (JIHMO) kan være medlem af foreningen. Kan man være medlem selv om

Læs mere

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion

Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion 30. juni 2017 Nyhedsbrev Insolvens & Rekonstruktion Nedenfor følger referater af nyere lovgivning og retspraksis om insolvensretlige emner. Gorrissen Federspiels afdeling for Insolvens & Rekonstruktion

Læs mere

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION

SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION SØ- OG HANDELSRETTENS NOTAT OM TINGLYSNING AF KONKURSDEKRETER, HVOR FALLENTEN INDEN KONKURSEN HAR ERHVERVET EN FAST EJENDOM PÅ TVANGSAUKTION 1. Tinglysning af tvangsauktion Tinglysningslovens 13, stk.

Læs mere

Rekonstruktion og konkurs

Rekonstruktion og konkurs Rekonstruktion og konkurs Teknisk Landsforbund Sidst redigeret: 13. januar 2014 Forfatter: Byrial Bjørst, Saskia Madsen-Østerbye, Charlotte Dahm-Johansen Tryk: Teknisk Landsforbund Denne pjece er at betragte

Læs mere

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten

Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Dødsboskifte - en vejledning fra skifteretten Skifteretten i Kolding Kolding Åpark 11, 6000 Kolding Telefon 99 68 68 40 E-mail: skifte.kol@domstol.dk Åbningstid: Alle hverdage fra kl. 8.30 til 15.00 Indledning...

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør. For Dinel 1. december 2016 Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør For Dinel 1. december 2016 Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard og godkendt af Energitilsynet d. 14. januar

Læs mere

Arveafkald og afgifter

Arveafkald og afgifter - 1 Arveafkald og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ønsker man en anden arvedeling end lovens ordning, kan et arveafkald være en løsning i nogle tilfælde. Også de skatte- og afgiftsmæssige

Læs mere

Bekendtgørelse af konkursloven

Bekendtgørelse af konkursloven LBK nr 118 af 04/02/1997 Bekendtgørelse af konkursloven Herved bekendtgøres konkursloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 588 af 1. september 1986 med de ændringer, der følger af lov nr. 384 af 10. juni 1987,

Læs mere

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs

Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs Den 24. september 2009 Erhvervsseminar Hindsgavl Slot Dansk Ejendomsmæglerforening Nødlidende ejendomme, betalingsstandsning og konkurs V/Advokat (H), Partner i Husen Advokater Rasmus Mehl www.husenadvokater.dk

Læs mere

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse

Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Vilkår for elleverandørers betaling af ydelser fra Energinet.dk og sikkerhedsstillelse Maj 2015 Version 1.3 Træder i kraft den 1.4.2016 April 2015 April 2015 Maj 2015 DATE LJD HSF MHS NAME REV. DESCRIPTION

Læs mere

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet den 10. december 2015.

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER

Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER Vilkår for deltagelse i DataHub'en MÆGLER mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift af en

Læs mere

Behandling af dødsboer i Frankrig

Behandling af dødsboer i Frankrig Behandling af dødsboer i Frankrig Af Ann-Sofie Kold Christensen, Advokat En fransk ejendom er underlagt franske arveregler og skifte uanset om ejeren er fast bosiddende i Frankrig eller ej og ejerens nationalitet.

Læs mere

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør

Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Bilag til Standardaftalen Vilkår for Serviceniveauet mellem RAH Net 2 A/S cvr. 27 46 43 27 og Elleverandør Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b taget til efterretning af Energitilsynet

Læs mere

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner

Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne. Ole Borch, partner Overvejelser en bank bør gøre, når krisen kradser hos kunderne Ole Borch, partner Rekonstruktionsinstituttet i fugleperspektiv Processen kan initieres af både skyldneren og en kreditor Skyldneren kan ikke

Læs mere

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED

Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED Vilkår for deltagelse i DataHub'en NETVIRKSOMHED mellem 18. september 2012 LRO/HSF Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia Som systemansvarlig operatør i Danmark med pligt til etablering og drift

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG ELLEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Disse vilkår er i henhold til elforsyningslovens 73 b godkendt af Energitilsynet

Læs mere

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen

Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Betalingsbetingelser og sikkerhedsstillelse Engrosmodellen Maj 2014 Høringsudgave Version 1.0 Træder i kraft den 1.10.2015 Jan. 2014 April 2014 April 2014 DATE MFA HSF SHR NAME REV. DESCRIPTION PREPARED

Læs mere

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse

Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse 20. januar 2014 J.nr. 2009/2018-0001 Ref. Bak/fma Bilag 1 E. Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør

Vilkår for serviceniveauet mellem. Nakskov Elnet A/S. og Elleverandør Nakskov Elnet A/S Stavangervej 13 4900 Nakskov Tlf. 72 30 11 11 CVR nr.: 2960 3081 forsyning@lollandforsyning.dk Kontaktperson: Michael Jacobsen Direkte tlf.: +4541781010 E-mail: mijac@lollandforsyning.dk

Læs mere

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør

Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Thy-Mors Energi Elnet A/S Vilkår for Serviceniveauet mellem Netselskab og Elleverandør Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard. Bilag til Standardaftalen Dok. ansvarlig: EDR/DGR

Læs mere

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686.

Lovtidende A. 2011 Udgivet den 25. juni 2011. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) 20. juni 2011. Nr. 686. Lovtidende A 2011 Udgivet den 25. juni 2011 20. juni 2011. Nr. 686. Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) Herved bekendtgøres lov om Lønmodtagernes Garantifond, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR

VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR VILKÅR FOR SERVICENIVEAUET MELLEM NETSELSKAB OG EL-LEVERANDØR Disse vilkår er i overensstemmelse med Dansk Energis branchestandard Metodegodkendt af Energitilsynet d. 14/1-2016 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL

Læs mere

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09

Høring over Konkursrådets betænkning om rekonstruktion H234-09 Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz Slotsholmsgade 10 1216 København K E-mail: jm@jm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax

Læs mere

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2

Indhold. Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en. 1. Generelt vedr. notatet... 2 Håndtering af produktionsmålepunkter i DataHub en Indhold 1. Generelt vedr. notatet... 2 2. Oprettelse af produktions... 3 2.1 Produktions (ingen nettoafregning)... 3 2.2 Nettoafregnet produktions (ekskl.

Læs mere

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET

ANDERS ØRGAARD KONKURSRET ANDERS ØRGAARD KONKURSRET 11. UDGAVE JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Konkursret Anders Ørgaard Konkursret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Anders Ørgaard Konkursret 11. udgave, 1. oplag 2014

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 S. SEPTEMBER 2013 J.nr.: 8915742 BORJbam Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 3 Tønder Bank A/S under konkurs Skifteretten i Sønderborg - SKS SO 1-634/2012 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Dødsboskifte April 2016

Dødsboskifte April 2016 Dødsboskifte April 2016 Indholdsfortegnelse Når der sker et dødsfald i familien, melder der sig mange spørgsmål om, hvordan dødsboet behandles. I denne folder har vi nogle gode råd om dødsbobehandling.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 83 Folketinget 2010-11 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 15. marts 2011 Forslag til Lov om ændring af dødsboskifteloven og forskellige andre love (Revision af dødsboskifteloven

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/ /MEL ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0071 /MEL Klager: Indklaget energiselskab: Klageemne: NN 7900 Nykøbing M Thy-Mors Energi A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing M CVR 2631 4119 Kundeforhold Indsigelse mod betaling

Læs mere

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2

Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 J.nr.: 8915935 130R/JFR/CHO Redegørelse i medfør af konkurslovens 125, stk. 2 Sparekassen Lolland A/S under konkurs Skifteretten i Nykøbing f. alster - SKS 12-28/2013 Jeg skal herved som kurator i ovennævnte

Læs mere

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber

Finans og Leasing Bernhard Bangs Allé 39 Interesseorganisation for danske finansieringsselskaber Til Justitsministeriet Att.: Ketilbjørn Hertz (fremsendt pr. e-mail) 25. januar 2010 Høring over betænkning nr. 1512/2009 om rekonstruktion Justitsministeriet har i brev af 18. dec. 2009 anmodet om Finans

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1)

Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Garantifond 1) LBK nr 686 af 20/06/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 19. marts 2017 Ministerium: Beskæftigelsesministeriet Journalnummer: Beskæftigelsesmin., j.nr. 2011-0006899 Senere ændringer til forskriften LOV nr 1569

Læs mere

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv.

Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. Til Sekretariatet for Energitilsynet Metodeanmeldelse af Forskrift H2: Skabelonafregning mv. September 2015 USS/PHQ September 2015 Dok. 15/08076-3 1/5 Indholdsfortegnelse Kapitel 3. Obligatorisk grænse

Læs mere

Notat vedr. principper for cut-over

Notat vedr. principper for cut-over BILG 7 Til Direktørgruppen Notat vedr. principper for cut-over 14. oktober 2014 XVJE/SHR Til Direktørgruppens orientering fremsendes notat, der beskriver principperne for overgangsprocessen (cut-over)

Læs mere

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306

26. maj 2015 Sikkerheds- og kreditorrettigheder 1306 Spørgsmål 1 Bonitetsbanken (herefter: BB) har sikkerhed for sit krav mod Kasper Kristensen (herefter: KK) i et almindeligt pantebrev. Pantebrevet er tinglyst den 1. januar 2013, og BB har således iagttaget

Læs mere

DataHub Ændringer i forskrifter m.m.

DataHub Ændringer i forskrifter m.m. DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Preben Høj Larsen Detailmarked & Markedsdrift DataHub Ændringer i forskrifter m.m. Ændringer: Forskrifter Måleansvar Stamdataansvar Lidt Teknik ID er for målepunkter

Læs mere

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen

Engrosmodel Markedshåndtering. V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Engrosmodel Markedshåndtering V/ Line Lykke Hansen & Rikke Schmidt Jensen Agenda 1. Afskaffelse af forsyningspligt 2. Gennemgang af et målepunkts livscyklus: Oprettelse Tilflytning af elleverandør/(kunde)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 29. november 2012 Sag 106/2012 A under konkurs ved kurator advokat Jan Poulsen mod B (advokat Hanne Bruun Jacobsen) I tidligere instanser er afsagt kendelse af Skifteretten

Læs mere

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER

DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER DØDSFALD I FAMILIEN DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt med kildeangivelse.

Læs mere

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed

Rekonstruktion. Fra kriseramt til sund virksomhed Rekonstruktion Fra kriseramt til sund virksomhed I de fleste virksomheders livscyklus vil der være både gode og dårlige tider. I de dårlige tider kan risikoen være, at der opstår så store problemer, at

Læs mere

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister

#JobInfo Criteria=KABside1# De nye forældelsesfrister De nye forældelsesfrister Den 1. januar 2008 trådte den nye forældelseslov i kraft. Den nye lov hedder Lov om forældelse af fordringer nr. 522 af den 6. juni 2007. De to generelle forældelseslove (Danske

Læs mere

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen:

Konkurs og hvad sker der så? Om publikationen: Konkurs og hvad sker der så? Af advokatfuldmægtig Maj Toftgaard, Lett Advokatfirma i samarbejde med Early Warning konsulent Niels Ole Hansen, Væksthus Midtjylland Om publikationen: En konkurs kan være

Læs mere

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum

Engrosmodellen. 26 nov Henrik Hornum Engrosmodellen 26 nov. 2013 ENGROSMODELLEN Informations- og betalingsstrømme Betaling Måledata og tarifoplysninger Data hub Net Energinet.dk Elhandel Forbruger SKAT Energistyrelsen 26 nov. 2013 Engrosmodellens

Læs mere

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere)

Forretningsprocesser for det danske elmarked. (EDI guide - BRS'ere) Forretningsprocesser for det danske elmarked (EDI guide - BRS'ere) Marts 2011 2012 Version 2.0 2.1 1.0 4-6-2010 24-6-2010 30-6-2010 DATE BOO MBN JHH NAME 2.0 2.1 02-2012 03-2 02-2011 02-2011 03-2011 DATE

Læs mere

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE?

HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? HAR DU MISTET EN AF DINE KÆRE? ADVODAN hjælper dig med juraen, så du kommer godt ud på den anden side. KOM GODT VIDERE Har du mistet en af dine nærmeste, vil der sikkert hurtigt melde sig en række spørgsmål:

Læs mere

MobilePeople Solutions A/S

MobilePeople Solutions A/S MobilePeople Solutions A/S Generelle Vilkår og Betingelser. Januar 2015 1. Generelt Nedenstående generelle vilkår og betingelser regulerer MobilePeople s leverance af digitale tjenester bestilt af Kunden,

Læs mere

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt.

Efterlader arveladeren sig ægtefælle, men ikke livsarvinger, og er der ikke oprettet testamente, arver ægtefællen som hidtil alt. HOVEDTRÆKKENE I DEN NYE ARVELOV Ved lov nr. 515 af 6. juni 2007 blev der indført en ny arvelov, som er trådt i kraft den 1. januar 2008, og som erstatter den hidtil gældende arvelov. Loven er således i

Læs mere

Nødlidende medkontrahenter

Nødlidende medkontrahenter Nødlidende medkontrahenter Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Bjørn Wittrup og advokat Signe Hastrup Holst Disposition 1. Almindelig misligholdelse ingen konkurs eller lignende

Læs mere

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I

Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Assens Kommune Spørgsmål & Svar I Spørgsmål 1 Vedr. punkt 1.4 Opsigelse Vil kommunen ændre udbuddet, så begge parter i stedet kan opsige aftalen med 6 måneders varsel uden særlig årsag, også i en eventuel

Læs mere

Hvad er et uskiftet bo?

Hvad er et uskiftet bo? - 1 Hvad er et uskiftet bo? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Muligheden for uskiftet bo ved en ægtefælles dødsfald kan have væsentlig økonomisk betydning for den længstlevende. Det uskiftede

Læs mere

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm.

K E N D E L S E. (advokat Arvid Andersen) mod. 1. Esplanaden Holding A/S. 2. Advent International Ltd. 3. Lehman Brothers Comm. K E N D E L S E Afsagt den 5. oktober 2011 H-20-06 Klaus Riskær Pedersen (advokat Arvid Andersen) mod 1. Esplanaden Holding A/S 2. Advent International Ltd 3. Lehman Brothers Comm. Fund 4. John Helmsøe-Zinck

Læs mere