PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt"

Transkript

1 PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

2 Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig til. Derfor har vi i PTP valgt direkte at må le de egenskaber, som virksomhederne i analyseudviklingsfasen har efterspurgt og som med seriøsitet kunne måles. De 33 egenskaber og 3 troværdigheds parametre giver derfor brugerne en meget nøjagtig og detaljeret anvisning og dermed nogle præcise hypoteser om adfærd. Opdeling af begreber der giver mening Gennemslagskraft: Normalt i test vil man se en måling af gennemslagskraft. PTS har arbejdet meget præcist med begrebet og fundet frem til en tredeling, som giver større mening, fordi den præcist differentierer gennemslagskraften: Dominans, som er den klassiske alfa-han/hun betragtning om at være synlig, fylde og dominere Udholdenhed, som er sejtrækkeren, der bliver ved uden ophold frem mod målet Viljestyrke, som er laserstrålen Det er ikke sjældent, at vi ser en stor forskel i scoren på disse tre egenskaber, hvilket også fortæller at en gennemsnitsbetragtning af disse i det samlede begreb Gennemslagskraft, faktisk indeholder en risiko for fejltolkning eller upræcise konklusioner. Ambition: De fleste virksomheder har meget forskelligartede funktioner og dermed også persontyper. De fleste test indeholder en måling af ambition, men undersøgelser har vist, at der er en voldsom skævvridning af scoringerne, fordi der ikke tages højde for, at det at være ambitiøs og måden at være ambitiøs på er forskellig fra person til person. Derfor har vi fundet frem til tre forskellige former for ambition, som PTP i den grad høster anerkendelse for: Karriereorienteret, vertikal ambition, som er den klassiske form for ambition og driver. Altså fokus på at stige i de organisatoriske niveauer, status, prestige Udviklingsorienteret, horisontal ambition, som er fokus på at forbedre kompetencer eller udvide med nye kompetencer Visionerende, det højere formål, hvor ambitionen er drevet af et mål, en ide eller det at nå noget specifikt som virksomhed, afdeling eller person Vi er optaget af, at vores brugere har de bedste forudsætninger for at skabe værdi med anvendelse af analyserne. Da et værktøj aldrig er bedre end den, der bruger det, gør vi meget ud af at sikre, at vores brugere er Verden Bedste Brugere. Christian M. Andersen Chef for Academy, People Test System

3 PTP er en meget dybdegående analyse med meget høj brugeranvendelighed for ledelsen, de certificerede brugere og personen selv

4 Spænd I de fleste test er personen tvungen til én besvarelse (ja/nej) eller tvungent valg uanset om items giver mening eller passer på personen. Der vil derfor være en række eksempler, hvor personen svarer modvilligt eller vælger lidt tilfældigt mellem to løsninger. I PTP har vi åbnet op for en ved ikke, hverken eller, både og svarmulighed. Samtidigt kan vi præcist tjekke inden for hvilke egenskaber denne anvendes, så vi ved, hvor personen har et klart og mere entydigt billede af sig selv, modsat hvor personen er mere usikker og situationsbestemt. På denne måde kombinerer vi klassisk trækteori med mere systemisk tankegang, som giver brugerne en ekstra sikkerhedsdimension til at forudsige adfærd. Trækteori og systemisk tankegang Personlighed Situation Adfærd afhænger af... Klassisk trækteori Systemisk tankegang Troværdighed Stort set alle seriøse test indeholder metoder til at tjekke troværdigheden i det enkelte testresultat. Dette er oftest konsistens altså om personen besvarer enslydende items på samme måde, når man dobbelttjekker. Denne metode indgår også i PTP, men er langt fra tilstrækkelig til at måle troværdighed i en fremtidssikret test. Derfor har vi udviklet to yderligere metoder til systematisk at tjekke for overvurdering Supermands-syndromet og manglende realistisk selvvurdering betydelig forskel på egen og andres vurdering af én. På den måde står vores brugere med en ekstra sikkerhed eller en finmasket sigte for at sikre, at det resultat, vi sidder med, er så validt som overhovedet muligt. Unikke egenskaber Konstruktiv holdning: I forbindelse med udviklingen af PTP i starten af 1990 erne, var det vigtigt for en række af de virksomheder, som deltog i udviklingen af analysen, at få en måling af træk, som havde et element af konstruktiv/destruktiv i sig. En udfordring, der ikke var helt enkel at løse, men med udgangspunkt i sociale/antisociale træk, blev egenskaben konstruktiv holdning udarbejdet og senere specifikt valideret af Københavns Universitet, Psykologisk Institut. Ansvarstagen: Hvis der er noget, vi som virksomhed har brug for information om, så er det personens ansvarstagen. Dette er én af de allersværeste egenskaber at teste for. Gennem undersøgelser er vi kommet frem til items og metode for test af dette. Det er nemlig en teoretisk årsag-effekt sammenhæng, altså din mulighed for at øve indflydelse på og påvirke en situation eller resultat og det modsatte. Ansvarstagen har vist sig værdifuld i situationer, hvor personen har en tendens til ansvarsfralæggelse.

5 Det er ikke altid, at det du ser, er det der sker Opdeling af indre og ydre egenskaber Ydre Udtrykt positivitet Kommunikationsmængde Selvkontrol Indre Positivt bedømmende Fri kommunikation Mental modstandskraft Egenskaber, adresserer forskellige steder i processen Først Beslutningshastighed Mental modstandskraft Senere Selvstændighed beslutning Personlig bearbejdning Anvendelsesområder De mest benyttede anvendelsesområder med PTP er rekruttering, personlig udvikling og team. Samtidig ser vi det i høj grad som et ledelsesværktøj, dvs. at analyseresultatet ikke blot bliver et dokument i personalemappen, men at informationen anvendes aktivt i den daglige ledelse i forhold til situationsbestemt, individuel ledelse, læringsstile, motivation og behov.

6 Fakta om People Test Person - PTP Type Personligheds- & adfærdsanalyse Antal items 220 Tid ca min. Kategorier 12 karakteristika med hver 3 karaktertræk i alt 33 egenskaber og 3 troværdighedsparametre Metodik Normativ test Validitet Forskellige validitetstjek. Samlet validitet 0,73 (se dokumentation) Reliabilitet Samlet reliabilitet 0,87 (se dokumentation) IT-teknik People Test Match, Silverlight applikation Certificering E-learning med teori og øvelser, 3 dages workshop, med praktisk træning samt eksamen Kvalitetssikring People Test Forsker- & Kvalitetsteam - deltagelse i VPP

7 Personlige karakteristika Denne sektion af analysen giver et billede af personens forhold til sig selv og sine egne handlinger samt personens påvirkelighed af forskellige former for forstyrrelser. Samarbejde Denne sektion af analysen viser vedkommendes forhold til andre hvordan personen indgår i et samarbejde. Ved at kigge på de overordnede kolonner får du hurtigt et generelt overblik. Dynamiske karakteristika De dynamiske egenskaber giver et billede af vedkommendes drive eller motor hvordan personen anvender sine hestekræfter, og hvad personen går efter. Kvalitative karakteristika Her måles de direkte opgaverelaterede egenskaber i personlighed. Hvordan organiserer personen sine arbejdsopgaver og hvordan tager personen sine beslutninger? Den sidste del af denne sektion (L-faktorerne) giver en kvalitetsmæssig vurdering af analyse- personens besvarelser har personen et realistisk billede af sig selv? Har vedkommende forsøgt at tilpasse sig?

8 Hver af disse hovedområder er opdelt i 3 karakteristika: Disse er igen underinddelt i tre egenskaber:

9 Scoringssystem og skalaer PTP har 36 skalaer, der løber fra 0-100, og som er konstrueret til at analysere 33 personegenskaber og 3 troværdighedsskalaer. For beregning af skalaværdier se dokumentation. Hver skala er baseret 7-10 items (spørgsmål eller udsagn) Nedenstående skala viser, at flest analysetagere scorer indenfor middelkategorien af skalaen, mens færrest scorer i marginalerne. Denne fordeling hænger sammen med, at fordelingen af analysescores er normalfordelt, således at de fordeler sig i en klokkeformet formation. Procentsatserne, hvormed scorerne fordeler sig, følger den statistisk gængse normalfordeling Lav 16 % Middel 68 % Høj 14 % Meget høj 2 % Kategorierne inden for hver skala er som følgende: Hver parameter på analysen har en værdi mellem 0 og er den laveste score og 100 er maksimalscoren inden for et område. NB! Den enkelte score altid skal vurderes i forhold til det konkrete job, personen bliver vurderet i forhold til. Meget høj Scoring mellem 90 og 100 Dette niveau er meget højt. Egenskaber i dette niveau vil ofte være meget tydelig for omgivelserne og vil nogle gange have en tendens til at være for meget - fx snakker for meget, har for høje ambitioner, er for flink osv. Høj Scoring mellem 70 og 89 Dette område er defineret som et højt område. Egenskaben vil i dette område være tydelig for andre og vil i nogle tilfælde opfattes af personen som en af dennes styrker. Middel Scoring mellem 30 og 69 Her har vi middelniveauet. Det er hverken meget eller lidt. Umiddelbart vil disse områder sjældent hverken være problematiske eller meget udbytterige når stillingskrav ikke tages med i billedet. Egenskaberne vil på den anden side heller ikke træde særligt tydeligt frem for andre. Lav 0-29 Scoring mellem 0 og 29 Dette område er defineret som lavt område. Egenskaben vil i dette område stadigvæk kunne opleves i nogle, om end få situationer. Der vil også være en række områder, hvor egenskaben ikke opleves. En lav score kan, i visse tilfælde og under uheldige omstændigheder, blive en belastning for omgivelserne, ligesom den høje kan. Optimale forhold vil dog ofte kunne kompensere for scorer på dette niveau. I den laveste ende af skalaen (under 11) vil man ofte have en tendens til at være for lidt - fx snakker for lidt, har for små ambitioner, er for hård osv. En score på dette niveau betyder, at modpunktet til den pågældende egenskab kommer meget til udtryk.

10 Imødegåelse af fejlkilder Et af kendetegnene ved People Test Person er, at der er gjort meget ud af at sikre, at analyseresultatet er pålideligt og troværdigt. Derfor har analysen indbygget flere specielle funktioner til verifikation af analysepersonens besvarelser. Det drejer sig om stabilitetsindikatoren, som ses ud for den enkelte score i analyseresultatet samt området Validitet/Troværdighed, der indeholder tre L-skalaer: Svarrealisme, Realistisk selvvurdering og Svaroverensstemmelse. Stabilitetsindikatoren Stabilitetsindikatoren fanger analysepersonens svingninger/usikkerhed inden for en bestemt egenskab. Stabilitetsindikatoren viser, hvor stabil en speciel egenskab eller et karakteristika i virkeligheden er hos personen. Stabilitetsindikatorens minimum- og maksimumscore viser, hvor meget man kan forvente, at den pågældende egenskab vil svinge, alt efter om vi taler om en presset situation eller en ideel situation. Ingen stabilitetsindikator Maksimumscoren I de områder, hvor der ikke er indikeret en stabilitetssvingning, vil disse egenskaber forventes at være mere stabile. Viser, hvor højt egenskaben og/eller karaktertrækket kan forventes at stige under givne forhold. Her kan egenskaben stige til 77. Jobmatch Der findes ikke forkerte profiler men forkerte match. PTP giver mulighed for at matche en persons egenskaber med virksomhedens specifikke ønsker til en stilling visualiseret med skravering. Stabilitetsindikatoren Den potentielle svingning på en bestemt egenskab vises ved en stabilitetsindikator. Det kan forventes, at egenskaben svinger inden for dette område (her mellem 35 og 57). Minimumscore Den lave score i toleranceindikeringen viser, hvor langt ned egenskaben kan forventes at falde, fx i en presset eller kritisk situation.

11 Validitet - Troværdighed Den sidste kategori i People Test Personprofil er L-Validitet/Troværdighed, som igen er opdelt i tre skalaer: L1-Svarrealisme, L2-Realistisk selvvurdering samt L3-Svaroverensstemmelse. Hvis L- Validitet/Troværdighed generelt ligger i et lavt niveau (under 60), er det meget sandsynligt, at der er noget galt med analyseresultatet - dette kan være forårsaget af et forsøg på at manipulere med svarene, eller det kan betyde, at vedkommende blot ikke er i stand til at vurdere sig selv realistisk. Endelig kan det for nogle være naturligt at overdrive med 10%. Under alle omstændigheder medfører dette, at du skal være lidt mere årvågen, når du tolker resultatet. Med andre ord skal du ikke, med en lav L-Validitet/Troværdighed, tro fuldt og fast på resultatet. Ofte viser det sig under tilbagemeldingssamtalen dog alligevel, at resultatet tegner det rigtige billede af personen, det er blot enkelte egenskaber, som ligger unaturligt højt.

12 Kort beskrivelse af definitionerne - PTP Personlige karakteristika A. Objektiv indflydelse A1 Upartisk Neutral Tendensen til at forholde sig objektivt i situationer eller overfor personer. A2 Ansvarstagen At anerkende eget ansvar for og påvirkningsmuligheder i hændelsesforløb, uanset om de er positive eller negative. A3 Risikovillighed Tendensen til at være modig, tage chancer og afprøve grænser. B. Upåvirkelighed B1 Koncentration Graden af fokus på den foreliggende opgave uden at lade sig distrahere af indre eller ydre forstyrrelser. B2 Mental modstandskraft I hvilken grad personen forbliver upåvirket af modstand og modgang. B3 Selvkontrol Graden af kontrol over egne følelsesmæssige udtryk. C. Selvmotivation C1 Personlig bearbejdning I hvilken grad personen hurtigt bearbejder eller har bearbejdet negative hændelser. C2 Optimisme Graden af personens positive forventninger til nuet og til fremtiden. C3 Humørstabilitet Tendensen til at humøret befinder sig på samme niveau over tid.

13 Kort beskrivelse af definitionerne - PTP Dynamiske karakteristika D. Energi D1 Fysisk energi Graden af fysisk aktivitet og/eller motion enten i løbet af arbejdsdagen eller i fritiden. D2 Mental energi Tendensen til at opsøge tankemæssige aktiviteter eller involvere sig i interesser. D3 Tempo Personens arbejdshastighed og trivsel i travle omgivelser. E. Gennemslagskraft E1 Dominans Tendensen til at være synlig og til at tage styringen. E2 Udholdenhed Tendensen til at udvise selvdisciplin og vedholdenhed over tid uanset besvær eller gentagelser. E3 Viljestyrke Den kraft, hvormed man ønsker at påvirke andre og fastholder egne synspunkter, handlinger og/eller mål. F. Ambition F1 Karriereorienteret Tendensen til at prioritere arbejdslivet højt i tilværelsen og stræbe efter en højere organisatorisk placering/status gerne i konkurrence med andre. F2 Udviklingsorienteret Tendensen til at prioritere faglig og personlig udvikling i jobbet og i fritiden. F3 Visionerende Tendens til at være idérig og sætte banebrydende mål for fremtiden.

14 Kort beskrivelse af definitionerne - PTP Samarbejde G. Menneskelig tolerance G1 Positivt bedømmende Tendensen til at have et positivt udgangspunkt i sin vurdering af personer og/eller situationer. G2 Udtrykt positivitet Tendensen til, at personen udtrykker sig positivt og har en imødekommende adfærd uanset egne synspunkter. G3 Konstruktiv holdning Tendensen til at bidrage med et opbyggende formål for øje gennem grundlæggende tillid og oprigtighed. H. Menneskelig forståelse H1 Hensyntagen Tendensen til at prioritere menneskers ønsker og behov højt. H2 Diplomatisk sans At tilstræbe en harmonisk kommunikation gennem en tilpasning af udtryksform i forhold til situation/person. H3 Empati Indlevelse Hvorvidt personen ser, føler og forstår andre og deres situation. I. Social kontakt I1 Kommunikationsmængde Hvor meget den pågældende taler. I2 Fri kommunikation At kunne tale med hvem som helst, om hvad som helst, når som helst. I3 Kontaktflade Omfanget af sociale kontakter med andre og tendensen til at opsøge dem.

15 Kort beskrivelse af definitionerne - PTP Kvalitative karakteristika J. Organisering J1 Planlægning At planlægge den overordnede opgave over tid, hvor delopgaver vurderes, kategoriseres og prioriteres. J2 Ordenssans Tendensen til at sætte ting i system og holde orden. J3 Detaljer Tendensen til at udvise omhu overfor enkeltdele med henblik på at sikre kvaliteten. K. Beslutsomhed K1 Beslutningshastighed Tendensen til at træffe hurtige beslutninger. K2 Selvstændig beslutningstagen Personens tendens til at tage beslutninger alene uden at søge bekræftelse hos andre. K3 Konsekvent beslutningstagen I hvilken grad personen er forudsigelig i sin fastholdelse af beslutninger over tid. L. Validitet troværdighed L1 Svarrealisme I hvilken grad personen giver et realistisk billede af sig selv, der hverken over- eller underdriver evner og kompetencer. L2 Realistisk selvvurdering I hvilken grad personen giver et realistisk billede af sig selv, der hverken over- eller underdriver evner og kompetencer. L3 Svaroverensstemmelse Konsistens i svar på spørgsmål med ens betydning.

16 Kombinationer Egenskaberne i PTP kan kombineres, så der skabes mere dybdegående information om komplekse handlemønstre. Derforuden kan man ved hjælp af kombinationer f.eks. blive klogere på, hvordan en egenskab påvirker det øvrige resultat, og hvordan personen kompenserer i det daglige. Derfor er det vigtigt i alt arbejde med analysen at se resultatet i sin helhed, samt stille sig selv spørgsmål om, hvordan X betyder noget for Y, eller hvorfor X ikke betyder noget for Y. Med kombinationer taler vi om hypoteser, og at det derfor er vigtigt at bekræfte eller afkræfte de hypoteser, der er dannet forud for samtalen, gennem den dialog man har med kandidaten i den egentlige tilbagemelding. Hypoteserne i PTP er dannet på baggrund af de erfaringer, vi har gjort os gennem de 12 år, vi har arbejdet med analysen. Eksempler på egenskabskombinationer Perfektionisten Defineres ved en overbevisning om, at man kan opnå det perfekte og at man skal forsøge at imødekomme dette. Egenskab og niveau Høj ordenssans Høj detaljer Lav positivt bedømmende Forklaring Personen har højere standarder, hvad angår orden, end andre har. Vil irriteres over rod. Personen har højere standarder for detaljer end andre. Vil irriteres over sjusket arbejde eller fejl. Lav tolerance overfor sig selv og andre. Temperamentsfuld Defineres ved tendensen til at lade sine negative følelsesmæssige tilstande gå ud over andre Egenskab og niveau Lav humørstabilitet Lav selvkontrol Forklaring Personens følelsesregister kan svinge meget og hurtigt. Tilbøjelighed til overreaktion og mangel på kontrol over sine følelser.

17 Kapacitet. Performance. Menneskelighed. Indsigt. Motivation. Dynamik. Personlighed. Fastholdelse. Talent. Succes. PTS udvikler og leverer nogle af markedets mest præcise analyser til professionel personvurdering. Vores mission er at give ledere i virksomheder og organisationer det bedst mulige redskab til at identificere, matche, motivere og beholde deres ledere og medarbejdere og derigennem forstærke den personlige og forretningsmæssige effektivitet og produktivitet. Kontakt os allerede i dag, for at høre nærmere om vores ydelser og testværktøjer eller Scan koden og besøg vores website for nærmere information.

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt

PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt PEOPLE TEST PERSON Testværktøj til menneskelig indsigt Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo færre egenskaber jo mere skal brugeren selv analysere eller gætte sig

Læs mere

PeopleTestPerson. Personlighedstest. Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine medarbejderes og lederes potentiale

PeopleTestPerson. Personlighedstest. Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine medarbejderes og lederes potentiale PeopleTestPerson Personlighedstest Få et hurtigere overblik og en dybere indsigt i dine medarbejderes og lederes potentiale Det unikke ved People Test Person Præcise anvisninger i stedet for gætværk. Jo

Læs mere

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder

PEOPLE TEST MEDARBEJDER. Måling af adfærd og færdigheder PEOPLE TEST MEDARBEJDER Måling af adfærd og færdigheder Det unikke ved People Test Medarbejder Måling af både adfærd og færdigheder. PTM har den store styrke at måle både adfærd og færdigheder. Det betyder,

Læs mere

PEOPLE TEST LOGIK. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre

PEOPLE TEST LOGIK. Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre PEOPLE TEST LOGIK Et testværktøj til at vurdere arbejdsrelevante intelligens- og færdighedsparametre Logik- og færdighedstest I takt med, at der stilles stadig stigende krav til både ledere og medarbejdere

Læs mere

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016

KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 KVINDELIGE LEDERE ANNO 2016 Forskelle og ligheder mellem kvindelige og mandlige lederes personlighed og adfærd Statisticsstudy Februar 2016 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald Kvindelige

Læs mere

PeopleTestLogik. Få en unik indsigt i dine ledere og medarbejders styrkeområder med en udvidet intelligens- og færdighedstest

PeopleTestLogik. Få en unik indsigt i dine ledere og medarbejders styrkeområder med en udvidet intelligens- og færdighedstest PeopleTestLogik Intelligens- og færdighedstest Få en unik indsigt i dine ledere og medarbejders styrkeområder med en udvidet intelligens- og færdighedstest Logik- og færdighedstest I takt med, at der stilles

Læs mere

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler

People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 Et testværktøj til at vurdere lederperformance fra alle vinkler People Test 360 - PT360 Performance PT360 måler fokuspersonens performance på fem ledelsesmæssige ansvarsområder. Fokuspersonens

Læs mere

PeopleTestTeam. Teamværktøj. Giv virksomheden de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer

PeopleTestTeam. Teamværktøj. Giv virksomheden de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer PeopleTestTeam Teamværktøj Giv virksomheden de bedste forudsætninger for succesfulde teampræstationer People Test Team Virksomheder i dag har ofte behov for, at mennesker arbejder sammen i teams for at

Læs mere

Topledere før og nu. Hvordan har toplederes personlighed og adfærd ændret sig igennem de sidste 10 år?

Topledere før og nu. Hvordan har toplederes personlighed og adfærd ændret sig igennem de sidste 10 år? Topledere før og nu Hvordan har toplederes personlighed og adfærd ændret sig igennem de sidste år? Statisticstudy Juni 6 Udarbejdet af Philip Harrill og Nanna Bak Skytte Topledere før og nu hvad er der

Læs mere

EJERLEDERE. En undersøgelse af hvad der karakteriserer en ejerleder og på hvilken måde de adskiller sig fra andre ledere

EJERLEDERE. En undersøgelse af hvad der karakteriserer en ejerleder og på hvilken måde de adskiller sig fra andre ledere EJERLEDERE En undersøgelse af hvad der karakteriserer en ejerleder og på hvilken måde de adskiller sig fra andre ledere Statisticsstudy 2015 Udarbejdet af anna Bak Skytte og Helene Hoppe Revald (ansvarlig)

Læs mere

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D

S A F E T Y H O G A NR E P O R T S SIKKER ARBEJDSADFÆRD. Rapport for: John Doe ID: HA Dato: 30 Marts 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A NR E P O R T S S A F E T Y SIKKER ARBEJDSADFÆRD Rapport for: John Doe ID: HA154821 Dato: 30 Marts 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y S T E M S, I N

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

Er du klædt på til test? VPP

Er du klædt på til test? VPP Er du klædt på til test? Er du klædt på til test? 2 Indhold Bedre kendskab klæder dig på 3 Interviewet 4 Test er et hjælpeværktøj 5 Inden du testes 5 Interview-/testsituationen 6 Personvurdering over internettet

Læs mere

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster

Jeg kan. Artwork by Ruth Crone Foster Artwork by Ruth Crone Foster Jeg kan Jeg kan Vores psykologiske kapacitet afhænger bl.a. af vores tro på egen formåen. Hvis ikke vi er i besiddelse af denne følelse af at kunne risikerer vi ikke at kunne

Læs mere

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08

Jobanalyserapport. for. Salgskonsulent (demo) 14-10-2008. Sidst ændret: 14-10-08 Jobanalyserapport for Salgskonsulent (demo) 14-10-2008 Sidst ændret: 14-10-08 Profiles International Denmark Fossgårdsvej 32 2720 Vanløse +45 23740000 Copyright 1999-2003 Profiles International, Inc. 1

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test

Hans Hansen STANDARD RAPPORT. Adaptive General Reasoning Test Adaptive General Reasoning Test STANDARD RAPPORT Dette er en fortrolig rapport, som udelukkende må anvendes af personer med en gyldig certificering i anvendelse af værktøjet AdaptGRT fra DISCOVER A/S.

Læs mere

Kend dig selv og andre

Kend dig selv og andre KURSUSPROGRAM Kend dig selv og andre MÆGLEREN IDEALISTEN UDFORDREREN GENERALISTEN HJÆLPEREN UDRETTEREN LOYALISTEN TÆNKEREN INDIVIDUALISTEN Når du lærer at bruge ENNEAGRAMMET, får du et effektivt værktøj

Læs mere

Generation Z. Forskelle og ligheder mellem yngre og ældre medarbejderes adfærd og færdigheder

Generation Z. Forskelle og ligheder mellem yngre og ældre medarbejderes adfærd og færdigheder Generation Z Forskelle og ligheder mellem yngre og ældre medarbejderes adfærd og færdigheder Statisticstudy november 2016 Udarbejdet af Philip Harrill Nielsen og Nanna Bak Skytte Generation Z er du klar

Læs mere

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet

Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet Projekt 1 Spørgeskemaanalyse af Bedst på Nettet D.29/2 2012 Udarbejdet af: Katrine Ahle Warming Nielsen Jannie Jeppesen Schmøde Sara Lorenzen A) Kritik af spørgeskema Set ud fra en kritisk vinkel af spørgeskemaet

Læs mere

Et værktøj der er med fra start til slut

Et værktøj der er med fra start til slut Balder Vendt Striim Et værktøj der sikrer en positiv og bærende kultur Et værktøj der er med fra start til slut Rekruttering af de rigtige psykologiske profiler Kommunikations værktøjskasse til konsulenterne

Læs mere

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard

Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Spørgsmål i DI s ledelsesscoreboard Herunder kan du læse de spørgsmål, som stilles i forbindelse med undersøgelsen. Både medarbejdere og ledere bliver stillet 88 spørgsmål. Herudover vil ledergruppen blive

Læs mere

Personprofil og styrker

Personprofil og styrker Personprofil og styrker Et redskab til at forstå dine styrker gennem din personprofil Indhold Dette værktøj er udviklet med henblik på at skabe sammenhæng mellem de 24 karakterstyrker udviklet af The VIA

Læs mere

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682

jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 jari@kea.dk Tlf: 2344 4682 STØRRELSE UDVÆLGELSE LEDELSE ARBEJDSSTIL TILGANG FORM TEAM Begrænset Afgørende Delt eller skiftende Dialog og vidensdeling Mangfoldighed Koordinering Dynamik og interaktion

Læs mere

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42

Demo rapport. Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by. Demo rapport - 1 / 42 Demo rapport Rapporten genereret den: 8-10-2011 Powered by Demo rapport - 1 / 42 Få udbytte af din feedback Det er almindelig kendt at arbejdsglæde og høj performance ofte er sammenhængende. UdviklingsKompas

Læs mere

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale

Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningens Centralforvaltning Og serviceinstitutioner Inspirationsmateriale til MedarbejderUdviklingsSamtale 2 Indholdsfortegnelse Arbejdsopgaver...3 Personlige,

Læs mere

Ledelse og management

Ledelse og management Kompetenceramme Kompetencer inden for Ledelse og management Kompetenceområdet for ledelsen består af de kompetencer, der er relateret til adfærd med fokus på at lede, motivereog udvikle menneskelige ressourcer

Læs mere

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles

Personlig rapport på Test Testesen. Professional. Styles Personlig rapport på Test Testesen Professional Styles Fremstillet den: 18-aug-2010 Side 2 2009 Saville Consulting. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion til Personlig rapport Tak for at du har besvaret

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc.

EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Hogan Assessment Systems Inc. EQ EVNEN EMOTIONEL INTELLIGENS TIL AT IDENTIFICERE OG HÅNDTERE EGNE OG ANDRES FØLELSER Rapport for John Doe ID UH555936 Dato 06 Juli 2016 2013 Hogan Assessment Systems Inc. Introduktion Hogan EQ vurderer

Læs mere

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission?

Hvilke aktiviteter og/eller effekt/nytteværdi (indsatser og resultater), understøtter jeres mission? Fokus på virksomhedens mission Nedskriv virksomhedens Mission Vores Mission Erklæring om organisationens eksistensberettigelse (Hvorfor er vi her?) Hvorfor skulle kunderne netop vælge jeres virksomhed?

Læs mere

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig.

Alle spørgsmålene er samlet i klaser af fire. Ud for hver klase af fire udsagn skal du vælge det udsagn, som du synes siger mest om dig. Test til de fire tænkestile Jeg har rubriceret spørgsmålene ved hjælp af Robert Dilts og Gregory Bateson s logiske niveauer. Spørgsmålene retter sig derfor mod: Hvilke omgivelser og rammer tænkestilen

Læs mere

Adizes lederroller. Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn.

Adizes lederroller. Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn. Adizes lederroller Skemaet består af i alt 27 parvise udsagn Du skal vælge det udsagn, som bedst karakteriserer dig selv Det er vigtigt, at du gennem hele skemaet tænker på, hvordan du selv er og hvad

Læs mere

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat.

BIP - Business Inventory of Personality: Et resumé af dit testresultat. BIP - Business Inventory of Personality - (Selvrapportering) Samlede varighed [min]: 29:01 Erhvervsaktive funktionærer - Percentiler konsistens; Konfidensinterval: 95%) Jens Hansen M - 63;5 År Konfidensinterval

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

GENERATION Y. En undersøgelse af hvad, der kendetegner fremtidens medarbejdere på personlighed og adfærd.

GENERATION Y. En undersøgelse af hvad, der kendetegner fremtidens medarbejdere på personlighed og adfærd. GENERATION Y En undersøgelse af hvad, der kendetegner fremtidens medarbejdere på personlighed og adfærd. Statisticsstudy 2015 Udarbejdet af Nanna Bak Skytte, Helene Hoppe Revald & Line Winther Nikolajsen

Læs mere

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet?

Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Har du mulighed for at bruge dine styrker hver dag på arbejdet? Brug styrkerne og skab vækst og øget engagement 20 % bruger deres styrker hver dag på jobbet Gør du hver dag det - du gør bedst på jobbet?

Læs mere

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET

MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET 1 MESTRING OG RELATIONERS BETYDNING FRANS ØRSTED ANDERSEN, LEKTOR, PH.D DPU, AARHUS UNIVERSITET Mestring og relationer af Frans Ørsted Andersen FRANS ØRSTED ANDERSEN Ph.d / lektor Aut. psykolog Ph.d-uddannelse

Læs mere

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1

for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Ishøj Kommune 1 2 for ansatte i ISHØJ KOMMUNE vision, mission og værdier Kære læser Du står med et visitkort i hånden. Ishøj Kommunes visitkort. Her

Læs mere

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning

En personlighedstest i forbindelse med en jobsøgning Af Anne Cathrine Schjøtt Personlighedstest: Lær dig selv at kende Personlighedstests er kommet for at blive. Derfor kan man lige så godt åbne sindet og blive gode venner med de skriftlige tests, lyder

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22)

Tilfredshed 2012. Personalekantiner. Oktober 2012. Region Nordjylland. Svarprocent: 82% (18/22) Tilfredshed 12 Oktober 12 Region Nordjylland Svarprocent: 82% (18/22) Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Social kapital Information og overordnede resultater

Læs mere

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter

Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Mellem individualisme og kollektivisme social kapital, psykisk arbejdsmiljø og forandringer på universiteter Arbejdsmiljøkonference AAU 2015 D. 18. maj 2015 Center for Industriel Produktion, Aalborg Universitet

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling

6. april 16. Resultatskabelse skab energi til handling Resultatskabelse skab energi til handling Medarbejdernes engagement Det nødvendige engagement medarbejderne skal have for at arbejde motiveret og bidrage til at nå virksomhedens mål - både enkeltvis og

Læs mere

BRK 2014. Sådan læses rapporten

BRK 2014. Sådan læses rapporten BRK 2014 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema om trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Respondenter: 3203 Nogen svar: 29 Gennemført: 2500 Procent:

Læs mere

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION

AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION AT LEVE MED MULTIPEL SKLEROSE KOGNITION 1 og kan bedres helt op til et halvt år efter, og der kan være attakfrie perioder på uger, måneder eller år. Attakkerne efterlader sig spor i hjernen i form af såkaldte plak, som er betændelseslignende

Læs mere

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema

Demokratisk Iværksætter - et udviklingsprojekt i Efterskoleforeningen Selvvurderingsskema Selvvurderingsskema 1. Det er vigtigt for mig at have en stærk og behændig krop 2. Jeg har brug for at forstå ting grundigt 3. Jeg elsker at arbejde alene 4. Det giver mig energi at være sammen med andre

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk

Martin Thomsen Langagergaard. Mental træning. Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15. www.learn2improve.dk Mental træning Vilhelmsborg 30. januar 2010 Kl. 13-15 Martin Thomsen Langagergaard Cand.scient. idræt og psykologi Driver rådgivningsvirksomheden Learn2improve Specialiseret i psykologiske tilgange til

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT

PERSONLIG POWER & GENNEMSLAGSKRAFT ARKMANN RAINING ERSONLIG POWER & ENNEMSLAGSKRAFT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du er langt dygtigere til at lave en god mental forberedelse og sætte dig selv op inden din præsentation.

Læs mere

Vis udskrift: "360 graders ledervurdering_pilot"

Vis udskrift: 360 graders ledervurdering_pilot Vis udskrift: "360 ers ledervurdering_pilot" Side 1 af 6 0% 0% 100% Vejledning til ledervurdering Dette spørgeskema danner baggrund for Ikast-Brande Kommunes 360-ers ledervurdering. Besvarelsen skal bygge

Læs mere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere

Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Forhandlingsteknik for erfarne forhandlere Skab resultater med større power og personlig gennemslagskraft Personlig gennemslagskraft styrker dine forhandlinger

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV

LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV LP-HÆFTE 2010 - SOCIAL ARV Indhold Indledning... 1 Forståelsen af social arv som begreb... 1 Social arv som nedarvede sociale afvigelser... 2 Arv af relativt uddannelsesniveau eller chanceulighed er en

Læs mere

> Lederrapport. Navn: Peter Smith

> Lederrapport. Navn: Peter Smith > Lederrapport Navn: Peter Smith Dato: 3 november 2008 Lederrapport Introduktion Denne rapport er baseret på Peter Smith's besvarelse af personlighedstesten "Occupational Personality Questionnaire" (OPQ32).

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Hvilke ord 'trigger' dine kunder?

Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Hvilke ord 'trigger' dine kunder? Af Rikke Moos, Webskribenten Du kender talemåden: vælg dine ord med omhu. Et fornuftigt råd, der er værd at følge, hvis du vil undgå at blive misforstået af andre. Men

Læs mere

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek

Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek Forankring - Af Professionel udvikling i det nye bibliotek 1 Program Buddy funktionen Joharis vindue Tilpasse forstyrrelser En effektiv feedback model Spørgeteknik Kender du typen? Fra oldtid til nutid

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence

Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Udvikling- og Uddannelsesprogram Second Sight System Samarbejde Forståelse Værdier Kompetence Indholdsfortegnelse Baggrund side 3 Mål med uddannelsesforløbet side 3 Vision Styrker Mål Procesforløb side

Læs mere

Trivselsmåling GS1 Denmark

Trivselsmåling GS1 Denmark Analyse og Rådgivning til det Gode Arbejdsliv Trivselsmåling GS1 Denmark November 2016 ARGA survey www.argasurvey.dk - info@argasurvey.dk - Hjortholms Allé 38, 2400 København NV 26 14 65 89 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach

Stillingsbeskrivelse. Agil Coach Stillingsbeskrivelse Agil Coach Virksomhedsbeskrivelse Plan A blev etableret i 2005, en sund og succesrig konsulentvirksomhed som rådgiver og coacher nogle af de største kunder i Danmark. Deres succes

Læs mere

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion

Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Strategisk Overensstemmelse, en kort introduktion 2008 Strategisk Overensstemmelse - en kort introduktion Omgivelser (marked) Segment Segment Segment Kunde interface Strategi Enhed Enhed Enhed Værdiskabelse

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005

Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Medarbejdertilfredshedsanalyse 2005 Benchmarkingrapport Rapporten er baseret på 4.226 besvarelser ud af 5.510 mulige. Svarprocenten er %. MarkedsConsult A/S Side 1 Indledning Medarbejdertilfredshed spiller

Læs mere

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9

CCNL INDHOLD. Competence Course in Neuro Linguistics. Fakta. side 3. Hvorfor vælge CCNL? side 6. Hvordan er CCNL opbygget? side 9 INDHOLD Fakta side 3 Hvorfor vælge? Hvordan er opbygget? side 6 side 9 Hvor og hvordan afvikles? side 10 2 FAKTA handler om at blive bevidst om, hvordan sammenhængen mellem tankemønstre, adfærd og sprogbrug

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013

Styrkeprofil iflok. Din arbejdsplads som helhed. Udarbejdet for Din Arbejdsplads. af iflok marts 2013 Styrkeprofil iflok Din arbejdsplads som helhed Udarbejdet for Din Arbejdsplads af iflok marts 213 Målet er at vise og bringe fokus på det, I er rigtig gode til på Din Arbejdsplads En sådan feedback giver

Læs mere

PERSONLIG TIME MANAGEMENT

PERSONLIG TIME MANAGEMENT ARKMANN RAINING ERSONLIG IME MANAGEMENT DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du vil få bedre overblik, kontrol og fokus.» Du vil opnå flere af dine mål og altid nå dine vigtigste opgaver.»

Læs mere

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft

Stærk ledelse bag resultater. en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Stærk ledelse bag resultater en undersøgelse af virksomheders ledelseskraft Når vi matcher virksomheder og kandidater, møder

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES

Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Du bliver hvad du tænker SELVVÆRD SELVINDSIGT SELVTILLID SUCCES Indholdsfortegnelse Forord 4 1. Selvindsigt en gave du selv skal finde! 7 2. Mentale principper for dine tanker og handlinger 10 Princippet

Læs mere

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION

Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Personlighed kend dig selv Af Pia Torreck, UPTION Man skal ikke skue hunden på hårene siger man, men det gør vi nu alligevel. Det tøj du tager på er med til at fortælle en historie om dig. Dit tøj er med

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Mål for personlige og sociale kompetencer

Mål for personlige og sociale kompetencer Mål for personlige og sociale kompetencer 0. 3. klasse Du kan lide dig selv Du tror på, at du kan noget. Du siger, hvad du mener og føler Du fortæller gerne om dine oplevelser Du får ideer Du er nysgerrig

Læs mere

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog

Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Kort gennemgang af Samfundsfaglig-, Naturvidenskabeligog Humanistisk metode Vejledning på Kalundborg Gymnasium & HF Samfundsfaglig metode Indenfor det samfundsvidenskabelige område arbejdes der med mange

Læs mere

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder?

Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Kan jeg være min egen arbejdsmiljøleder? Min egen arbejdsmiljøleder Hvordan skaber jeg fundamentet for, at lede mig selv hen imod den gode trivsel og tilfredshed? Gennem de senere år er der sat øget fokus

Læs mere

Tryg base- scoringskort for ledere

Tryg base- scoringskort for ledere INSTITUTIONENS NAVN OG ADRESSE: INSTITUTIONENS LEDER: INSTRUKTØRENS NAVN: STARTDATO Tryg base- scoringskort for ledere Et værktøj til at evaluere din organisation før og efter jeres udviklingsarbejde med

Læs mere

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11

MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 MIND THE COMPANY Udviklingskonsulent Lisbeth Brix Bøggild Mobil 21 67 85 11 Velkommen En appetizer på mindfulness Ikke at smage på et enkelt måltid er ingen katastrofe.. Men det er det til gengæld, hvis

Læs mere

Motivationsmiljø - hvad er det?

Motivationsmiljø - hvad er det? Motivationsmiljø - hvad er det? Hvad er motivationsmiljø? Interessen for det psykiske arbejdsmiljø har de seneste år været stigende. Desværre optræder begreber som stress, udbrændthed, mobning, chikane

Læs mere

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng

Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling. Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Personprofiler - et værktøj til personlig udvikling Personlig udvikling Team udvikling Leder udviklng Kursuscentret Fakta om GARUDA: GARUDA er Skandinaviens største udbyder af egne samtaleværktøjer. Vi

Læs mere

Job / Person sammenligning

Job / Person sammenligning Job / Person sammenligning Privat & fortroligt 04/08/2014 Sales Director/ Hr. Thomas Sample PPA Job D 7 5 2 5 I 4 3 1 8 S 8 6 2-9 C 4 8-4 -4 Jobbeskrivelse JOb KRAv ANALYSE Resultatet af den udarbejdede

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

VEJLE den 6. november 2014

VEJLE den 6. november 2014 VEJLE den 6. november 2014 Irene Oestrich, Psykolog., Ph.D. Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI 1 retten til at blive elsket uden at skulle gøre noget for

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Lær mere. Navn Sample Candidate. Dato 1. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Lær mere Navn Sample Candidate Dato 1. oktober 2013 www.ceb.shl.com Introduktion En opmærksomhed på individuel læring er i stigende grad afgørende for udviklingen af de menneskelige ressourcer,

Læs mere

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt.

Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Metoder og struktur ved skriftligt arbejde i idræt. Kort gennemgang omkring opgaver: Som udgangspunkt skal du når du skriver opgaver i idræt bygge den op med udgangspunkt i de taksonomiske niveauer. Dvs.

Læs mere

Hvad får du ud af workshoppen

Hvad får du ud af workshoppen Selvledelse Aarhus Universitet AC TAP gruppen 15. maj 2014 Djøf karriere- og kompetencecenter Christina Toft Hvad får du ud af workshoppen 19. maj 2014 Interview hinanden om selvledelse Alle får et kort

Læs mere