DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DBI Retningslinje 002. Brandsikringsanlæg. Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg"

Transkript

1 DBI Retningslinje 002 Brandsikringsanlæg Certificering af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg 5. udgave 1

2 Forord Revisionen af DBI Retningslinje 002 Certificering og godkendelse af kvalificerede personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg er udarbejdet af DBI i samarbejde og konsensus med en arbejdsgruppe, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Arbejdsgruppen havde følgende sammensætning: Anders Sindal Kjøge Mads Risgaard Knudsen John Sejrskild Kasper Skov-Mikkelsen Christina Christensen Kristian Dorf Petersen Per Lyster Anders Frost-Jensen TEKNIQ, Installatørernes Organisation TEKNIQ, Installatørernes Organisation Sikkerhedsbranchen Sikkerhedsbranchen Forsikring & Pension Foreningen af Kommunale Beredskabschefer DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut DBI- Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut 5. udgave af DBI Retningslinje 002 Certificering og godkendelse af personer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg har inden udgivelsen været sendt til høring hos: Foreningen af Kommunale Beredskabschefer Forsikring & Pension Sikkerhedsbranchen Tekniq, Installatørernes Organisation Foreningen af Rådgivende Ingeniører Arbejdstilsynet Beredskabsstyrelsen Energistyrelsen Dansk Bygningsinspektør Forening Dansk Byggeri RMG-Inspektion DBI Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut. Forbruger- og Konkurrencestyrelsen DI - Dansk Industri Modtagne høringssvar har været behandlet af arbejdsgruppen. 2

3 Indholdsfortegnelse Genereres efter høring Definitioner Certificerende organ Organ, der udfører certificering af personer, der skal fungere som certificeret person i et firma, der er godkendt til projektering, installation, service og vedligeholdelse af brandsikringsanlæg efter DBI Retningslinje 001. Certificeret person Medarbejder i et godkendt installationsfirma, der kan dokumentere certificering fra et certificerende organ indenfor mindst ét fagområde, i overensstemmelse med denne retningslinje. Certificeret person har tidligere været benævnt kvalificeret person. Certifikat (Personcertifikat) Dokument udstedt af et Certificerende organ som dokumentation for, at en person opfylder specificerede krav til viden i overensstemmelse med et kravdokument. Driftsansvarlig person Person, der på anlægsejers/-brugers vegne har ansvaret for daglig betjening i overensstemmelse med det godkendte installationsfirmas anvisninger. Der henvises til DBI Retningslinje 005. DS/EN ISO/IEC Standard, der indeholder generelle krav til organer, der udfører certificering af personer. Fagleder Fagleder (overmontør, montageleder, entrepriseleder, formand mv.) er bindeled mellem den certificerede person og selve installations-/montagearbejdets udførende personer. Faglederen skal ved sin tilstedeværelse på arbejdsstedet sikre, at det praktiske installations-/montagearbejde udføres i henhold til projekteringsmaterialet og intentionerne i retningslinjen for installation, herunder at udførelsen er faglig korrekt. Faglederen og den certificerede person kan være samme person. Fagområde Fagområde er defineret under anlægstyper i Retningslinje 001, punkt 12. Godkendt installationsfirma Virksomhed, der er godkendt i overensstemmelse med DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Habilitet Upartiskhed og uafhængighed af interesser, der kan påvirke emnet. Inspektionsvirksomhed Virksomhed, der er akkrediteret til inspektion i overensstemmelse med DS/EN ISO/IEC Virksomhedens akkrediteringsområde skal omfatte DBI Retningslinje 004, Brandsikringsanlæg, færdigmelding, inspektion og godkendelse, DBI Retningslinje 005, Brandsikringsanlæg, drift og 3

4 vedligeholdelse, DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg samt tilhørende projekteringsforskrifter. Kravdokumenter Den forskrift, retningslinje, standard eller normative dokument, der angiver krav til projektering, installation, service eller vedligehold af et brandsikringsanlæg. Personcertificering En certificeringsordning med regelmæssig opfølgning fra det certificerende organ. Referencegruppe En gruppe tilknyttet certificerings- og godkendelsesordningen, hvis medlemmer er udpeget af certificeringsordningens interessenter. Gruppen har beføjelser til at udarbejde politikker og principper for ordningen. Gruppen forestår endvidere vedligehold, udvikling og tilsyn med ordningen samt fortolkning af ordningens krav. 4

5 10 Almindelige bestemmelser 11 Anvendelse DBI Retningslinje 002 anvendes som grundlag for certificering af personer, der skal fungere som certificeret person i et godkendt installationsfirma efter DBI Retningslinje 001. Personens faglige kompetence omfatter et eller flere områder af projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg i Danmark efter et kravdokument, som anført i afsnit 12. En myndighed eller en anden part kan stille krav om, at udførelsen af anlægget skal ske efter et af de i afsnit 12 nævnte kravdokumenter og af et godkendt installationsfirma. Certificering af en certificeret person foretages på baggrund af en vurdering af materialet, der belyser, om personen opfylder kravene til erfaring og viden inden for det specifikke fagområde, jf. afsnit 20 og Gyldighed DBI Retningslinje 002 beskriver mindstekrav til certificering af personers faglige kompetence som certificeret person indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg, og omfattet af krav om overensstemmelse med et eller flere af nedennævnte kravdokumenter. Fagområde ABA - Automatiske brandalarmanlæg Forskrift 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering og installation. DBI Retningslinje 232, Automatiske brandalarmanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde AVS - Automatiske sprinkleranlæg Forskrift 251, Automatiske sprinkleranlæg, afsnit DBI Retningslinje 251/4001 Sprinkleranlæg, Projektering, installation og vedligeholdelse (inkl. danske tillæg). CEA 4001 Sprinkler Systems, Planning and Installation. VdS/CEA 4001 VdS CEA - Richtlinien für Sprinkleranlagen, Planung und Einbau. DS/EN Stationære brandslukningssystemer Automatiske sprinkleranlæg - Beregning, installation og vedligeholdelse. NFPA 13 Standard for the Installation of Sprinkler Systems. DBI retningslinje 254 Automatisk vandtågeanlæg, projektering, installation. Fagområde ABV Brandventilationsanlæg DBI Retningslinje 027, Brandventilationsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. Fagområde VAR - Varslingsanlæg DBI Retningslinje 024, Varslingsanlæg - Projektering, installation og vedligeholdelse. 5

6 Fagområde ARS Automatiske rumslukningsanlæg Forskrift 253, Automatisk rumslukningsanlæg med Inert gas. Fagområde AGA Automatiske gasalarmanlæg Forskrift 233, Automatiske gasalarmanlæg. 13 Referencer DBI Retningslinje 002 refererer til: DBI Retningslinje 001, Godkendelse af firmaer til projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 003, Certificering af systemer og systemdele til brandsikringsanlæg. DBI Retningslinje 004, færdigmelding, inspektion og godkendelse. DBI Retningslinje 005, drift og vedligeholdelse. DBI Retningslinje 006, Sammenkoblede brandsikringsanlæg. 14 Ikrafttrædelse Denne 5. udgave af DBI Retningslinje 002 træder i kraft 1. marts 2013, og erstatter alle tidligere udgaver af DBI Retningslinje 002. Certificering efter tidligere udgaver af denne retningslinje er gældende indtil certifikatets udløb. I en overgangsperiode på 6 måneder fra ikrafttrædelsesdato kan bestemmelserne i DBI Retningslinje 002, 4. udgave af 2009 dog anvendes. Certificering til varsling og brandventilation efter denne retningslinje træder i kraft et år senere end denne retningslinje. 15 Retningslinjernes omfang DBI Retningslinje 002 beskriver følgende: Minimumskrav til faglig kompetence, som personer skal være i besiddelse af for at blive certificeret. Minimumskrav til faglig aktivitet indenfor fagområdet, der er nødvendige for, at personen kan opretholde certifikat som certificeret person (se relevant appendiks) indenfor projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg. Minimumskrav til certificeringsorganets aktiviteter. 16 Formål DBI Retningslinje 002's formål er at sikre en ensartet fastholdelse af mindstekrav til kompetenceniveau for personcertificering. 6

7 20 Kompetencekrav til den certificerede person 21 Erfaring Personer, der ønsker at blive certificeret person i et godkendt installationsfirma, skal opfylde følgende krav: Erfaring med relevant fagområde, jf. afsnit 12 og med ét års praktisk erfaring som beskrevet nedenfor indenfor ét eller flere af følgende områder: Projektering Installation Service og vedligehold 22 Kompetence Generelle kompetencekrav for den certificerede person er: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende (se relevant appendiks). Brandteknisk projekteringskursus inden for det ansøgte fagområde omhandlende det relevante kravdokument, jf. afsnit 12 (se relevant appendiks). Såfremt der er krav til prøve, jf. relevant appendiks, skal prøven, jf. afsnit 50, bestås. Specifikke kompetencekrav for fagområde ABA og VAR: Mindst ét af følgende: dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring elektromekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABA-erfaring. Specifikke kompetencekrav for fagområde AVS: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse som ingeniør med erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik. VVS tekniker med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH. VVS installatør med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger og pumpeteknik samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH. Maskinmester med 2 års dokumenteret sprinklerprojekteringserfaring, herunder erfaring i tryktabsberegninger samt medunderskrivende fagleder på 5 godkendte færdigmeldinger, heraf minimum 2 i klasse OH. 7

8 Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, termisk ventilation: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Elektriker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Elektromekaniker med 4 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Specifikke kompetencekrav for fagområde ABV, mekanisk ventilation: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør. VVS-tekniker med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. Maskinmester med 2 års praktisk dokumenteret ABV-erfaring. dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. Specifikke kompetencekrav for fagområde ARS: Mindst ét af følgende: Maskinmester Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør med 2 års dokumenteret ARS-erfaring. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-installatør med 2 års dokumenteret ARSerfaring. Dokumenteret uddannelse på niveau som VVS-tekniker med 2 års dokumenteret ARS-erfaring. Specifikke kompetencekrav for fagområde AGA: Mindst ét af følgende: Dokumenteret uddannelse på niveau som el-installatør. 1 års praktisk dokumenteret AGA-erfaring. De specifikke kompetencekrav kan i særlige tilfælde erstattes af meritoverførsel. Certificeringsorganets mulighed for at afvige fra de specifikke kompetencekrav ved meritoverførsel besluttes af referencegruppen. Beslutninger formuleres, så certificerende organer kan administrere ensartet herefter. 23 Øvrige krav Den certificerede person må kun være ansat i ét godkendt installationsfirma. 30 Krav til det certificerende organ 31 Generelt Det certificerende organ skal udføre personcertificering på basis af erfarings-, uddannelses- og kompetencekrav, som anført i denne retningslinje. 8

9 Afholdelse af prøver, vurdering, certificering og udstedelse af certifikater skal forgå på en sådan måde, at alle involverede parter kan have tiltro til, at certificerede personer med gyldigt certifikat er kvalificerede til at udføre projektering, installation, service og vedligehold af brandsikringsanlæg inden for det fagområde, hvor personen er certificeret. Det certificerende organ skal deltage aktivt i certificeringsordningens referencegruppe. 33 Prøveudvalg Til sikring af retfærdige og ensartede prøver samt gyldige bedømmelser, nedsættes der i regi af referencegruppen et prøveudvalg med ansvar for udarbejdelse af prøver samt løsningsvejledning og vurdering af løsninger efter anmodning fra certificeringsorganet. De hermed forbundne omkostninger afholdes af certificeringsorganet. Udpegning af medlemmer til prøveudvalget foretages af referencegruppen efter indstilling fra det certificerende organ. Udpegningen sker på baggrund af en kompetencevurdering baseret på nedenstående kriterier. Hvor referencegruppen finder behov for indhentning af faglig ekspertise til vurdering af det indstillede bedømmelsespersonales kvalifikationer, skal det indstillende certificerende organ i samarbejde med referencegruppen sikre, at denne indhentes. Overvågning og evaluering af prøveudvalgets præstation foretages i regi af referencegruppen som udpegende instans efter procedurer fastlagt af gruppen. Opgavestiller Ingeniør eller inspektør (fra et akkrediteret inspektionsselskab) med mindst 5 års erfaring indenfor relevant fagområde. For begge gælder, at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. Censor/særlig sagkyndig Tidligere certificeret/kvalificeret person med mindst 5 års praktisk erfaring inden for fagområdet eller ingeniør fra rådgivende virksomhed med mindst 5 års erfaring med projektering indenfor fagområdet. For begge gælder, at tilstrækkeligt kendskab til nyeste udgave af både relevant byggelovgivning og relevante kravdokumenter skal dokumenteres. Habilitet Personer udpeget til personcertificeringsordningens prøveudvalg må ikke, hverken direkte eller via en evt. arbejdsgiver, være involveret i uddannelse eller opretholdelse af certificering af personer på en måde, der vil kunne skabe tvivl om fortrolighed og uvildighed. Der skal, til sikring heraf, samt præcisering af arbejdets omfang, udarbejdes og underskrives en kontrakt med alle personer i prøveudvalget. Kontrakten udformes, så den dækker det aftalte, herunder især sikrer fortrolighed, uafhængighed og undgåelse af interessekonflikt. 9

10 Såfremt en person, udpeget til prøveudvalget, i medfør af kravene heri meddeler referencegruppen eller certificeringsorganet forhold, der kan så tvivl om dennes habilitet i relation til udførelsen af de fastlagte opgaver, skal referencegruppen eller certificeringsorganet træffe de nødvendige foranstaltninger til sikring af opretholdelse af fortrolighed og uvildighed og registrere disse foranstaltninger. 34 Ansvar Det certificerende organ er ansvarlig for: overholdelse af kravene, stillet til det certificerende organ, som beskrevet i denne retningslinje vurdering af certificeringsgrundlag i overensstemmelse med denne retningslinje afholdelse af prøver i egnede lokaler, og i overensstemmelse med denne retningslinje udstedelse af certifikat i overensstemmelse med denne retningslinje udførelse af årlig kontrol af certifikatindehaver at opretholde lister over certificerede personer og at offentligøre disse lister på dets hjemmeside evaluering af fortsat kompetence i forbindelse med fornyelse indstilling af personer til prøveudvalget, der udgøres af opgavestiller og censor. 40 Ansøgning om personcertificering 41 Generelt Krav til indhold af ansøgning fremgår af denne retningslinje. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument(er) ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Kommunikationen mellem ansøgeren og det certificerende organ skal foregå på dansk, medmindre andet er aftalt. Et aftalegrundlag underskrives af både ansøger og det certificerende organ. Omkostninger til sagsbehandling af ansøgning og certificeringsaktiviteter afholdes af ansøgeren. 42 Personcertificering Alle personer kan ansøge om at blive certificeret. 10

11 Ansøgning sendes i god tid, ideelt 1 måned inden en eventuel prøve til det certificerende organ for registrering og gennemgang, for at sikre, at ansøgeren besidder de nødvendige kvalifikationer til at kunne opnå certificering. Kvalifikationskravene er beskrevet i denne retningslinje. Ansøgningen skal oplyse om eventuelle nuværende eller tidligere certifikater for samme eller lignende kvalifikationer hos andre certificerende organer. 43 Ansøgningens omfang Certificeret person: navn, adresse, postnr., by og telefonnummer dokumentation for faglig uddannelse dokumentation for krævet praktisk erfaring med brandsikringsanlæg indenfor det ansøgte fagområde dokumentation for deltagelse i basiskursus dokumentation for deltagelse i projekterings- eller andre krævede kurser indenfor det ansøgte fagområde. Kurser skal omhandle det ansøgte kravdokument, jf. afsnit 12. Det skal af ansøgningen fremgå, hvilket fagområde og kravdokument ansøgningen omfatter, jf. afsnit 12. Såfremt dokumentation for deltagelse i brandteknisk basiskursus og/eller projekteringskursus eller andre kurser inden for det ansøgte område ikke foreligger på tidspunktet for ansøgningens indsendelse, skal der i ansøgningen dokumenteres tilmelding til kursus. Dokumentation for kursusdeltagelse skal da efterfølgende fremsendes til certificeringsorganet. Såfremt der efter bestået projekteringskursus kun foreligger dokumentation for tilmelding til basiskursus, kan der udstedes certifikat med reduceret gyldighedsperiode til efter afholdt basiskursus. Efter dokumenteret basiskursus kan der udstedes certifikat, dog således at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 50 Prøve, certificeret person 51 Generelt Alle personer kan tilmelde sig til og deltage i en prøve. For at være certificeret person i et godkendt installationsfirma kan der være krav om, at ansøgeren består en A-prøve, jf. afsnit 53. Et krav om prøve vil fremgå af relevant appendiks. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. 11

12 Er formålet med deltagelse i en prøve at opnå certificering som certificeret person, skal der før deltagelse i denne prøve sendes ansøgning til det certificerende organ for registrering og gennemgang, med henblik på afklaring af, om ansøgeren ud over en eventuelt bestået prøve besidder de øvrige nødvendige erfaringer og kompetencer til at kunne opnå certificering. Erfarings- og kompetencekrav er beskrevet i denne retningslinje. For at opretholde certificeringen som certificeret person er der inden certifikatets udløb krav om at bestå en recertificeringsprøve, jf. afsnit 54. Bestås recertificeringsprøven ikke inden udløbet af certifikatet, bortfalder certificeringen. Certifikat kan kun generhverves ved at bestå en ny A-prøve. Krav til prøven er beskrevet i denne retningslinje. Gyldig billedlegitimation skal forevises af prøvedeltager umiddelbart forud for start af en prøve. Der skal ved prøven ske anonymisering af prøvedeltageren og dennes besvarelse. Ansøgeren skal angive en kode til sikring af anonymitet i forbindelse med besvarelse af prøven og bedømmelsen heraf. Når opgavestilleren og censor er enige om resultatet af prøven, tillades koden brudt af certificeringsorganet. I tilfælde af uenighed mellem censor og opgavestiller om bedømmelse af prøvens besvarelse eller dele heraf, skal certificeringsorganet indkalde en særlig sagkyndig, der afgør prøvens resultat. Ved prøverne må alle hjælpemidler benyttes, bortset fra kommunikationsmidler, PC og lignende samt beregningsprogrammer. For AVS gælder endvidere, at tryktabsberegningsprogrammer ikke må anvendes. 52 Særlige forhold Revision af kravdokumenter Revision af kravdokumenter kan medføre krav om fornyet A-prøve eller tillægsprøve. Dette afgøres af referencegruppen. Nye kravdokumenter Såfremt certificeringsordningen tilføjes nye kravdokumenter, inden for hvilke en person kan opnå certificering af faglig kompetence, skal såvel erfaringskrav som kompetencekrav dokumenteres opfyldte. Krav opstilles af referencegruppen. 53 A-prøve, certificeret person Prøven gennemføres i to dele omfattende følgende: Del A-1 Skriftlig prøve, der omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De for personcertificeringen relevante kravdokumenter og i relevant omfang stærkstrømsbekendtgørelsen og maskindirektivet (for AVS, hydraulik og pumpeteknik). Ved prøven stilles: 12

13 10 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Tekniske forskrifter og driftsmæssige forskrifter, 10 specifikke spørgsmål omhandlende projektering og installation i relation til det gældende kravdokument, som personen skal certificeres til. Prøvens varighed er 180 minutter. Del A-2 Skriftlig projektgennemgang for afdækning af forprojekterede fejl, mangler og afvigelser. Ved prøven stilles: 10 specifikke spørgsmål i det for personcertificeringen gældende kravdokument. Prøvens varighed er 150 minutter. Generelt Der henvises til pensumliste i relevant appendiks. Bedømmelsen foretages af opgavestiller, og den uvildige censor udpeges af prøveudvalget. Begge prøver, del A-1 og del A-2, skal selvstændigt bestås, og hver delprøve anses for bestået, når mindst 60 % er korrekt besvaret. Bestået del A-1 og del A-2 er hver for sig gældende til certificering i 12 måneder. 54 Recertificeringsprøve (udfases), certificeret person Recertificeringsprøve er forbeholdt personer, der ønsker certifikatet fornyet, og kræves bestået for fornyelse af certifikatet. Recertificeringsprøven udfases og erstattes fra 2014 med krav om ERFAkursus, jf. afsnit 55. Prøven er skriftlig og omhandler: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri. Relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. De for recertificeringen gældende kravdokumenter samt, i relevant omfang, stærkstrømsbekendtgørelsen og maskindirektivet (for AVS, hydraulik og pumpeteknik). Ved prøven stilles: 5 generelle spørgsmål i Bygningsreglement, Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, Tekniske forskrifter og driftsmæssige forskrifter 15 specifikke spørgsmål i det for recertificeringsprøven relevante kravdokument. Der vil hovedsageligt blive lagt vægt på ændrede kravdokumenter inden for fagområdet samt ændrede retningslinjer, forskrifter og reglementer. Generelt henvises til pensumliste i relevant appendiks. Prøvens varighed er 120 minutter. Recertificeringsprøven anses for bestået, når mindst 60 % er korrekt besvaret. 13

14 Bedømmelsen foretages af opgavestiller, og den uvildige censor udpeges af prøveudvalget. Såfremt prøven ikke bestås, kan ansøgeren tilmelde sig en ny prøve. Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato, såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig recertificeringsprøve. Et herefter eventuelt opnået certifikats løbetid forkortes med den tillagte løbetid, således at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 55 Obligatorisk ERFA-kursus, certificeret person ERFA-kursus er en mulighed for alle, men er et krav for personer, der ønsker certifikatet fornyet og kræves bestået for fornyelse af certifikatet. For at kunne få fornyet certifikatet kræves dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser. Der må maksimalt være 24 måneder +/- 2 måneder mellem hvert dokumenterede beståede ERFA-kursus. Målsætningen er dels at opretholde den viden, som indgår i kompetenceuddannelsen, dels at videreudvikle og opdatere de certificerede personers viden. ERFA-kurset afholdes som et erfaringsudvekslingskursus (ERFA), som arrangeres af certificeringsorganet. Kurset skal være på mindst én dag og give en repetition af teoretiske og praktiske emner, hvor det findes relevant, inden for følgende områder: Projektering Installation og vedligeholdelse Rapportering af erfaringer og udførte opgaver Nye love, regler og bekendtgørelser samt litteratur som fx: Bygningsreglement og Eksempelsamling om brandsikring af byggeri Relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen De gældende kravdokumenter for den pågældende ordning samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen Tolkninger og rettelser fra teknisk udvalg og referencegrupper til den pågældende ordning For AVS, hydraulik og pumpeteknik ERFA-kurset afsluttes med en multiple choise-prøve, som afdækker forståelse for det gennemgåede materiale. Overgangsordning: Der etableres en overgangsordning fra recertificeringsprøven, jf. afsnit 54 til kravene om ERFA-kursus. I 2013 afholdes recertificeringsprøve som hidtil, ligesom der afholdes ERFA-kursus. I 2014 erstattes recertificeringsprøven af kravet om to beståede ERFA-kurser. Der skal, såfremt personcertifikat udløber inden 2. ERFA-kursus afholdes, kunne dokumenteres tilmelding til 14

15 førstkommende ERFA-kursus. En personcertificering gøres afhængig af beståelse af begge multiple choice-prøver. I 2015 stilles krav om minimum 2 beståede ERFA-kurser. I 2016 stilles krav om minimum 2 beståede ERFA-kurser med maksimalt 24 måneder +/- 2 måneder imellem. Multiple choise-prøve: Multiple choise-prøven består af minimum 20 spørgsmål med hver to-tre svarmuligheder. Varighed: 1 minut/spørgsmål. Prøven anses for bestået, når minimum 70 % er korrekt besvaret. Kursusbevis eftersendes til deltageren med kopi af afleveret opgave og opgavedokument med korrekt besvarelse. Sanktioner: Såfremt der ikke kan dokumenteres det krævede antal beståede multiple choice-prøver ved fornyelse af certifikat, kræves ny A-prøve. Det certificerende organ kan skriftligt meddele tilladelse til, at et certifikat anvendes i yderligere seks måneder efter udløbsdato, såfremt certifikatindehaver kan dokumentere at have tilmeldt sig ERFAkursus. Et herefter eventuelt opnået certifikats løbetid forkortes med den tillagte løbetid, således at den samlede løbetid ikke overstiger certifikatets maksimale gyldighedsperiode. Udgifter til ovenstående afholdes af ansøger. 60 Certificering 61 Generelt Et certificerende organ kan ikke udstede flere certifikater inden for samme fagområde til en certificeret person. Certifikatet påtegnes i stedet samtlige kravdokumenter, inden for hvilke personen opnår certificering af faglig kompetence som certificeret person. Certificering af en certificeret person er betinget af: Dokumentation for opfyldelse af krav i denne retningslinje, herunder kravene i relevante appendiks. Bestået A-prøve, hvis denne er et krav. Tilfredsstillende oplysninger, jf. afsnit

16 62 Gyldighed Certifikatet som eksamineret projektleder og andre certificerede personer er gyldigt i 5 år. Hvert år udstedes der, såfremt kravene til opretholdelse af certificeringen er opfyldt, et gyldighedsbevis med løbetid på et år. Såfremt certifikatet i gyldighedsperioden påtegnes med yderligere kravdokumenter inden for fagområdet, vil den oprindelige udløbsdato blive bibeholdt. Dette medfører, at et certifikats gyldighedsperiode altid vil være afhængig af den førstkommende recertificering/fornyelse. Det certificerende organ kan, når forholdene taler herfor, fastsætte en kortere gyldighedsperiode. 70 Certifikatets opretholdelse 71 Generelt I gyldighedsperioden har det certificerende organ pligt til løbende at sikre, at certifikatindehaveren overholder kravene i denne retningslinje. En gang årligt skal der indsendes dokumentation for erfaring og kompetence, se relevant appendiks. Det certificerende organ udsteder herefter gyldighedsbevis med op til ét års løbetid. Certifikatets opretholdelse er betinget af, at certifikatindehaveren hvert år, ca. en måned før udløbet af gyldighedsbeviset, fremsender nedennævnte oplysninger til det certificerende organ. 72 Erfaring og kompetence Se relevant appendiks. Kravet om timetal for beskæftigelse indenfor relevant fagområde kan evt. nedsættes ved lovligt forfald, fx barselsorlov og dokumenteret sygefravær. Eksempelvis giver 2 måneders lovligt forfald reduktionen 400 timer: 12 x 2 = 66 timer. 73 Godkendelseskriterium Certifikatets opretholdelse er betinget af, at bestemmelserne i denne retningslinje er opfyldt. 74 Sanktioner Såfremt certifikatindehaver ikke kan dokumentere opfyldelse af minimumskravene til faglig aktivitet inden for fagområdet, har det certificerende organ pligt til at inddrage certifikatet. Der ansøges på ny med fyldestgørende dokumentation. Nyt certifikat kan kun udstedes, såfremt ny A-prøve er bestået. Krav om A-prøve fremgår af relevant appendiks. 16

17 Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve omfattende det relevante kravdokument er bestået. 80 Fornyelse af certifikat 81 Certificeret person Det er en forudsætning for fornyelse af certifikatet, at der foreligger dokumentation vedrørende erfaring og kompetence og, at recertificeringsprøven eller ERFA-kurser med multiple choice-prøver inden for det relevante kravdokument, jf. afsnit 12, er bestået. Godkendelseskriterium Certifikatets fornyelse er betinget af, at dokumentation for erfaring og kompetence er fremsendt samt at en recertificeringsprøve eller ERFA-kurser med multiple choice-prøver inden for det relevante kravdokument bestås inden certifikatets udløbsdato. Bestås recertificeringsprøve eller ERFA-kurser med multiple choice-prøver ikke indenfor den fastsatte frist, kan nyt certifikat herefter kun udstedes efter fornyet fremsendelse af ansøgning om certificering jf. afsnit 40 og beståelse af A-prøve, jf. afsnit 50. Krav om A-prøve fremgår af relevant appendiks. Såfremt certifikatet er påtegnet flere kravdokumenter, inden for hvilke certifikatindehaver har opnået certificering af faglig kompetence, kan certificering inden for hvert enkelt kravdokument kun generhverves, såfremt A-prøve, omfattende det relevante kravdokument, er bestået. 90 Tvistigheder 91 Tvistigheder Alle sager, der udspringer af det certificerende organs afgørelser, afgøres efter dansk ret ved dansk domstol. 100 Anvendelse af det certificerende organs logo Såfremt den certificerede person ønsker at gøre brug af det certificerende organs logo, fx på eget brevpapir, skal det certificerende organs skriftlige tilladelse være indhentet forud. 17

18 Appendiks A Automatiske brandalarmanlæg (ABA) Kurser Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument, jf. afsnit 12 Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve A-prøve, jf. afsnit 50, skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument, som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg Bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 18

19 Erfaring og kompetence (for opretholdelse af certifikat) Certifikatindehaverens erfaring og kompetence inden for fagområdet skal godtgøres, fortrinsvis ved nedenstående dokumentation: En erklæring fra den certificerede person, der bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 400 timer i den forudgående 12-måneders periode har været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et godkendt installationsfirma inden for projektering, installation, service og vedligehold af ABA-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af arbejdsgiveren. Hvis arbejdsgiveren er den certificerede person, attesteres erklæringen af personen selv i egenskab af arbejdsgiver. Desuden vedlægges: kopi af mindst én færdigmelding, som certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode selv har færdigmeldt. Certifikatindehaveren skal have forestået projektering og installation kopi af tilhørende inspektionsrapport fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed. Anlægget skal være godkendt. Eller: Certifikatindehaveren har projekteret og installeret mindst ét ABA-anlæg i den forudgående 12 måneders periode, men ikke selv forestået færdigmeldingen. Dette skal skriftligt bekræftes af den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført. Der vedlægges: erklæring fra den arbejdsgiver, for hvem arbejdet er udført kopi af færdigmeldingen kopi af den tilhørende inspektionsrapport. Anlægget skal være godkendt. Eller: erklæring fra en akkrediteret inspektionsvirksomhed om, at certifikatindehaveren i den forudgående 12 måneders periode har færdigmeldt og fået godkendt mindst ét ABA-anlæg. 19

20 Appendiks B Automatiske sprinkleranlæg Kurser Der skal foreligge dokumentation for nedenstående kurser: Brandteknisk basiskursus for installatører eller tilsvarende Varighed 1 dag. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: brand i teori og praksis. brandterminologi og brandtekniske begreber klassifikation, prøvning og godkendelse af byggematerialer brandfarlige væsker alarmerings- og slukningsanlæg brandventilation bygningsreglement samt Eksempelsamling for brandsikring af byggeri relevante områder beskrevet i Tekniske forskrifter udgivet af Beredskabsstyrelsen. Brandteknisk projekteringskursus omhandlende det relevante kravdokument, jf. afsnit 12 Varighed Mindst 3 dage. Indhold På kurset behandles følgende hovedemner: lovgivning krav til materiel og installationsfirmaer projektering installation færdigmelding, inspektion og godkendelse. Prøve A-prøve skal bestås. A-prøve Pensumliste Ved prøven skal der dokumenteres et grundigt kendskab til det relevante kravdokument, som personcertificeringen omfatter, jf. afsnit 12 samt i relevant omfang Stærkstrømsbekendtgørelsen og hydraulik og pumpeteknik. Ved prøven skal der dokumenteres kendskab til: DBI Retningslinje 004, 005 for brandsikringsanlæg og DBI Retningslinje 006 for sammenkoblede brandsikringsanlæg bygningsreglement med tillæg samt Eksempelsamling om brandsikring af byggeri relevante Tekniske forskrifter og Driftsmæssige forskrifter udarbejdet af Beredskabsstyrelsen. 20

skal du være opmærksom på følgende:

skal du være opmærksom på følgende: Såfremt du ønsker at blive certificeret skal du være opmærksom på følgende: I henhold til DBI retningslinje 002 (2009) punkt 41, skal ansøgning om certificering fremsendes til det certificerende organ

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse

Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte 05.86 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side Bilagsoversigt...3 Forord...4 Kapitel 1. Rammeaftalens område,

Læs mere

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber)

Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Bilag 1 Erhvervsstyrelsens erklæringsstandard for små virksomheder (Udvidet gennemgang af årsregnskaber) Indholdsfortegnelse Indledning Omfanget af denne standard 1-2 Udvidet gennemgang af årsregnskabet

Læs mere

Regler for behandling af voldgiftssager

Regler for behandling af voldgiftssager Regler for behandling af voldgiftssager Voldgiftsinstituttet anbefaler følgende voldgiftsklausul: Enhver tvist, som måtte opstå i forbindelse med denne kontrakt, herunder tvister vedrørende kontraktens

Læs mere

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer.

De overordnede rammer for denne studieordning, er fastlagt i nedenstående love og bekendtgørelser med efterfølgende ændringer. Den fælles del af bachelor- og kandidatstudieordningerne for uddannelserne ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet Københavns Universitet September 2014 De overordnede rammer for denne studieordning,

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne

Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse på professionshøjskolerne Godkendt af professionshøjskolernes rektorkollegium d. 29. januar 2014 Indhold 1. Vejledning om lektorkvalificering og lektorbedømmelse...

Læs mere

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode

Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Bilag 11, Samarbejdsorganisation og metode Version Ændringer Dato 2.1 Ændret i 06-02-2014 - Vejledning til udfyldelse - Henvisninger til underbilag - Tabel 1 - Tabel 2 - Tabel 3 - Punkt 1.1 - Punkt 3.1

Læs mere

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING

VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING VÆR MED TIL AT BEKÆMPE SOCIAL DUMPING Sæt arbejdsklausuler og sociale klausuler på dagsordenen Indhold Indledning... 2 Forhandlingsfællesskabet anbefaler... 2 Fakta om social dumping, arbejdsklausuler

Læs mere

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg

AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE om tillidsrepræsentanter, samarbejde og samarbejdsudvalg **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra

Læs mere

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM...

KAP. I GENERELLE TURNERINGSBESTEMMELSER... 27 KAP. II SUPERISLIGAEN... 28 U 11 TURNERINGEN. TURNERINGSPLAN FOR U17 DM- KVALSPIL og U15 DM... INDHOLDSFORTEGNELSE LOVE KAP. I UNIONEN OG DENS OPGAVER... 2 KAP. II DIU S MEDLEMMER... 3 KAP. III ÆRESMEDLEMMER... 11 KAP. IV DIU S ORGANER... 11 KAP. V REPRÆSENTANTSKABET... 11 KAP. VI BESTYRELSEN...

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering

Personalestyrelsen. Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Personalestyrelsen CFU Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering November 2004 Vejledning om medarbejdernes indflydelse og vilkår ved udbud og udlicitering Vejledning

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER

HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER HVAD EN ENTREPRENØR BØR VIDE DRACHMANN ADVOKATER Denne folder er udarbejdet af DRACHMANN ADVOKATER. Mekanisk, fotografisk eller anden gengivelse eller mangfoldiggørelse af folderen/dele heraf er tilladt

Læs mere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere

AB-Forbruger. Revideret juni 2012. Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Revideret juni 2012 Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere AB-Forbruger Almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere Standardaftalen AB-Forbruger

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2

At-VEJLEDNING. Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 At-VEJLEDNING Samarbejde om arbejdsmiljø i virksomheder med 10-34 ansatte At-vejledning F.3.2 Maj 2011 Erstatter At-vejledningerne F.2.4 Virksomhedernes sikkerheds- og sundhedsarbejde, marts 2006, F.2.5

Læs mere

udvalget om et udredningsarbejde

udvalget om et udredningsarbejde Rapport fra udvalget om et udredningsarbejde på 4-området 2. udgave Marts 2000 Rigsrevisionen Denne rapport afgives af et udvalg bestående af repræsentanter for Rigsrevisionen, Foreningen af Statsautoriserede

Læs mere

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning

MED-HÅNDBOG. Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. Med KL s og SHK s fælles vejledning MED-HÅNDBOG Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse Med K s og SHK s fælles vejledning K-kommentar: K og KTO har indgået en selvstændig rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse. ndholdsmæssigt

Læs mere

De Europæiske Fællesskabers Tidende

De Europæiske Fællesskabers Tidende 28. 1. 2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 23/57 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 1999/92/EF af 16. december 1999 om minimumsforskrifter vedrørende forbedring af sikkerhed og sundhedsbeskyttelse

Læs mere