OIOXML dokumentationsguide Person

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OIOXML dokumentationsguide Person"

Transkript

1 OIOXML dokumentationsguide Person OIOXML dokumentationsguide Person

2 . Ejerskab Indenrigs og Sundhedsministeriets CPR-kontor i medfør af Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2000, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar Interessenter og høringsparter Kernekomponenterne har relevans for samtlige offentlige myndigheder og deres itleverandører, idet CPR's persondata anvendes i stort set hele den offentlige forvaltning. Den offentlige forvaltning må endvidere i de kommende år antages at tage webservices i OIOXML i anvendelse i større elle mindre omfang. 2. Relevans Kernekomponenten CPRStamPerson tager udgangspunkt i CPR s Person begrænsede stamoplysninger. 3. Konceptuel model Figuren nedenfor illustrerer den konceptuelle model for person-klasserne. Klasserne er opdelt i en række komplekse typer markeret med hvidt og en række simple typer markeret med gråt. Den komplekse type PersonNavn skal anvendes af virksomheder som refererer til en person uden brug af personnummer. Den komplekse type CPRSimpelPerson skal anvendes af myndigheder som refererer til en person med personnummer. Den komplekse type CPRStamPerson repræsenterer et udtræk fra CPR-registeret, som ofte anvendes af myndigheder. Ud over navn og personnummer indeholder CPRStamPerson information om køn, fødselsdato, fødselsdatousikkerhed (om fødselsdatoen kan verificeres), CPRStatus (er personen død, udrejst, forsvundet etc.), navneadressebeskyttelse (om personens navn og adresse må videregives) og adresseringsnavn (en navneforkortelse anvendt ved adressering). PersonNavn -fornavn -mellemnavn -efternavn CPRSimpelPerson -personnummer Statsborgerskab CivilStatus NavneAdresseBeskyttet Titulering CPRStamPerson {documentation = fra cpr's begrænsede stamoplysninger} -køn -fødselsdag -fødselsdagsusikkerhed -CPRStatus -CPRStatusDato -NavneOgAdresseBeskyttelse -AdresseringsNavn KaldeNavn AdresseringsNavn MarkedsføringsBeskyttet Køn Fødselsdag OIOXML dokumentationsguide Person 2

3 De simple typer markeret med gråt er medtaget for at muliggøre udvikling af specialudviklede persontyper. Behovet for udveksling af personrelateret data er mangfoldigt. At standardisere denne mangfoldighed eller begrænse organisationer ved at kræve anvendelse af bestemte OIOXML typer vil ikke være formålstjenligt. Der lægges i stedet op til at standardisere en række generiske typer (basale byggeklodser), som organisationer kan anvende direkte eller bygge videre på. De simple typer markeret med gråt repræsenterer typer som de komplekse typer kan udbygges med efter behov. Det skal dog i den forbindelse fremhæves at man altid bør anvende de standardiserede typer og kun ty til egenudvikling, hvis det udtømmende kan godtgøres at de standardiserede typer er utilstrækkelige. Nedenfor ses to eksempler på konstruktioner af specialudviklede typer på baggrund af de komplekse og simple typer. Det skal fremhæves at nedenstående kun er eksempler, der ikke har hold i virkelige behov og anvendelser. CPRSimpelPerson CPRSimpelPerson Køn CivilStatus MinSpeciellePersonAnvendelse CivilStatus Barn Voksen -ForældreMyndighed : Boolean Værge Statsborgerskab 0..2 Køn 0.. ForældreMyndighedsOplysninger Første eksempel viser den specialudviklede type kaldet MinSpeciellePersonAnvendelse, som bygger på CPRSimpelPerson med tilføjelse af Køn, CivilStatus og Statsborgerskab. Andet eksempel viser de specialudviklede typer Barn, Voksen, Værge og ForældreMyndighedsOplysninger samt deres interne relation. 4. Logisk model Figuren nedenfor viser den logiske model for person-klasserne. De primære komplekse typer er PersonNameStructure, SimpleCPRPerson og RegularCPRPerson. OIOXML dokumentationsguide Person 3

4 SimpleCPRPerson -PersonCivilRegistrationIdentifier : PersonCivilRegistrationIdentifierType PersonNameStructure -PersonGivenName[] : PersonGivenNameType -PersonMiddleName[0..] : PersonMiddleNameType -PersonSurnameName[] : PersonSurnameNameType RegularCPRPerson -PersonNameForAddressingName : PersonNameForAddressingNameType -PersonGenderCode : PersonGenderCodeType -PersonInformationProtectionIndicator : boolean -PersonBirthDateStructure : PersonBirthDateStructureType -PersonCivilRegistrationStatusStructure : PersonCivilRegistrationStatusStructureType PersonBirthDateStructure -BirthDate : date -BirthDateUncertaintyIndicator : boolean PersonCivilRegistrationStatusStructure -PersonCivilRegistrationStatusCode : PersonCivilRegistrationStatusCodeType -PersonCivilRegistrationStatusStartDate : date I tabellen nedenfor beskrives de tre klasser og sammenholdes med klasserne i den konceptuelle model. De komplekse person typer Navn på klasse Formål Anvendelse PersonNameStructure PersonNavn SimpleCPRPerson CPRSimpelPerson RegularCPRPerson StamPerson Angivelse af en persons fulde navn, dvs. fornavn(e), mellemnavn(e) og efternavn(e). Entydig identifikation af en person ved navn og personnummer. Basisinformationer på en person foruden entydig identifikation ved navn og personnummer. Anvendes til at identificere en person ved navn. Anvendes primært af virksomheder som ikke kender til og må anvende en persons personnummer. Anvendes til at identificere en person ved navn og personnummer. Anvendes primært af offentlige organisationer som ofter kender og gerne må anvende personnummer. Anvendes primært som det basale informationsgrundlag ved sagsbehandling eller udveksling af personoplysninger mellem parter med en berettiget interesse heri. OIOXML dokumentationsguide Person 4

5 I tabellen nedenfor beskrives de simple person typer, som anvendes fra de komplekse personklasser. Element navn PersonNameFor- AdressingName PersonGivenName PersonMiddleName PersonSurnameName PersonInformation- ProctectionIndicator BirthDate NavneAdresseBeskyttelse Markering der viser om personen har navne- /adressebeskyttelse Fødselsdato Personens fødselsdato Fødselsdatousikkerhed Angiver at fødselsdatoen er usikker, hvilket vil sige, at det ikke har været muligt af verificere datoens korrekthed. Køn Angiver personens køn. BirthDateUncertainty- Indicator PersonGenderCode Dansk label og definition AdresseringsNavn Adresseringsnavn anvendes af offentlige myndigheder og andre til forsendelse. Fornavn En persons fornavn(e) Mellemnavn En persons mellemnavn(e) Efternavn En persons efternavn(e) Eksempel Bemærkning H.C. Andersen Adresseringsnavn kan være udfyldt med andre navnedele end de, der findes for personen i felterne FORNAVN, MELLEMNAVN og EFTERNAVN. Efternavn og mindst et fornavn, eventuelt i forkortet form, skal dog indgå i feltet. Udvidet tegnsæt.. position i feltet eller. tegn efter komma skal være alfabetisk. Resten alfanumerisk samt bindestreg(-), apostrof('), skråstreg(/), parentes ( () ), ampersand (&), punktum (.) samt komma (,). Feltet kan er blankt for unavngivne personer. Komma forekommer som adskillelse mellem efternavn(e) og fornavne(e), og må kun forekomme en gang. Der anvendes ikke punktum efter forkortede navndedele. Hans Christian PersonGivenName indeholder alle personens fornavne. Måløv PersonMiddleName indeholder alle personens mellemnavne Andersen PersonSurnameName indeholder alle personens efternavne 0 Boolsk værdi som markerer sand eller falsk Boolsk værdi som markerer sand eller falsk male male, female eller unspecified OIOXML dokumentationsguide Person 5

6 Element navn PersonCivilRegistration- Identifier PersonCivilRegistration- StatusCode Dansk label og definition Personnummer En persons personnummer i henhold til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2000, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar Statuskode Statuskoden angiver om et personnummer (person) er aktiv eller inaktiv, samt andre oplysninger - se værdimængde. Eksempel Bemærkning Vær opmærksom på, at personnummerets 0. ciffer i dag fungerer som et kontrolciffer. Det må imidlertid forventes, at der inden for en kortere tidshorisont vil blive tildelt 0-cifrede personnumre uden det sædvanlige kontrolciffer. Derfor er det mest hensigtsmæssigt at udelade modulus kontrollen i IT-systemer. 90 0: Registreret med bopæl i dansk folkeregister 03: Registreret med høj vejkode ( ) i dansk folkeregister 05: Registreret med bopæl i grønlandsk folkeregister 07: Registreret med høj vejkode ( ) i grønlandsk folkeregister 20: Registreret uden bopæl i dansk/grønlandsk folkeregister - samt administrative personnumre 30: Annulleret personnummer 50: Slettet personnummer 60: Ændret personnummer 70: Forsvundet 80: Udrejst PersonCivilRegistration- StatusStartDate Statusdato Startdato for status : Død (død eller død som udrejst eller forsvundet) OIOXML dokumentationsguide Person 6

7 Som beskrevet i forbindelse med den konceptuelle model er der medtaget en række simple typer for at muliggøre udvikling af specialudviklede persontyper. Den logiske model for de mest relevante udvidelsestyper ses nedenfor. PersonInformationProtectionIndicator -PersonInformationProtectionIndicator : boolean PersonNationalityCode -PersonNationalityCode : CountryIdentificationCodeType MarketingProtectionIndicator -MarketingProtectionIndicator : boolean PersonShortName -PersonShortName : string BirthDate -BirthDate : date MaritalStatusCode -MaritalStatusCode : MaritalStatusCodeType PersonGenderCode -PersonGenderCode : PersonGenderCodeType PersonNameForAddressingName -PersonNameForAddressingName : PersonNameForAddressingNameType PersonNamePrefixIdentifier -PersonNamePrefixIdentifier : PersonNamePrefixIdentifierType En del af ovenstående typer er allerede beskrevet og de resterende beskrives i tabellen nedenfor. Element navn Dansk label og definition Eksempel Bemærkning MaritalStatusCode CivilStatus married Den fulde liste af tilladte værdier er: married, divorced, widow, registered partnership, abolition of registered partnership, longest living partner, deceased, unmarried. MarketingBeskyttelse 0 Boolsk værdi som markerer sand eller falsk Titel Hr Hr, Fru, doktor, civilingeniør. Statsborgerskab Det land en person har statsborgerskab. MarketingProtection- Indicator PersonNamePrefix- Identifier PersonNationalityCode Landeidentifikations kode - 2 eller 3 karakterer eller 3 cifre - som beskrevet i ISO 366 standarden eller 4 cifre som beskrevet i MyndighedsKode fra Det Centrale Personregister. Ex. 'DK', 'DNK', '208' er koderne for Danmark i ISO 366 standarden og '500' er koden for Danmark i MyndighedsKode fra Det Centrale Personregister I tilfælde af dobbelt statborgerret bliver der registreret den foretrukne statsborgerret. I CPR er der altid kun én statsborgerret registreret, men med historik, hvis en sådan eksisterer. Såfremt dansk statsborgerret er den ene mulighed, vil det altid være dansk statsborgerret, der er registreret pga. udsendelse af valgkort etc. OIOXML dokumentationsguide Person 7

8 Element navn Dansk label og definition Eksempel Bemærkning PersonShortName Kaldenavn Til angivelse af et andet navn end personens officielt registrerede navn. John Faxe Jensen PersonNameStructure (PersonNavn) Formål Angivelse af en persons fulde navn. Baggrund Anvendelse Indhold Registreringen af en persons fulde navn sker i henhold til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2000, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar Ved sikker identifikation og udveksling af en persons fulde navn, hvor der ikke er behov eller hjemmel til anvendelse af personnummer. En persons fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e) og efternavn(e) Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavn(e) skal angives, og kun må udelades hvis personen ikke har mellemnavn(e). PersonNameStructure Min Max Dansk Label Eksempel PersonGivenName Fornavn Anne Marie PersonMiddleName 0 Mellemnavn Munch PersenSurnameName Efternavn Hansen Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> SimpleCPRPerson (CPRSimpelPerson) Formål Angivele af en persons fulde navn samt personnummer. Hermed sker der en entydig identifikation af personen OIOXML dokumentationsguide Person 8

9 Baggrund Anvendelse Indhold Registreringen af en persons fulde navn samt personnummer sker i henhold til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2000, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar Ved sikker identifikation og udveksling af en persons fulde navn samt personnummer, hvor der er behov og/eller hjemmel til anvendelse af personnummer. En persons fornavn(e), eventuelle mellemnavn(e), efternavn(e) og personnummer. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavn(e) skal angives, og kun må udelades hvis personen ikke har mellemnavn(e). SimpleCPRPerson Min Max Dansk Label Eksempel PersonNameStructure - PersonGivenName Fornavn Anne Marie - PersonMiddleName 0 Mellemnavn Munch - PersenSurnameName Efternavn Hansen PersonCivilRegistrationIdentifier Personnummer Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> RegularCPRPerson(CPRStamPerson) Formål Baggrund Anvendelse Angivele af basisinformationer om en person foruden entydig identifikation ved navn og personnummer. Registreringen af en persons stamoplysninger sker i henhold til bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister, jf. lov nr. 426 af 3. maj 2000, med de ændringer, der følger af 6 i lov nr. 409 af 6. juni 2002, lov nr. 379 af 28. maj 2003 og lov nr. 68 af 4. februar Anvendes primært som det basale informationsgrundlag ved sagsbehandling eller udveksling af personoplysninger mellem parter med en berettiget interesse heri. OIOXML dokumentationsguide Person 9

10 Indhold Fornavn(e), Mellemnavn(e), Efternavn(e), Personnummer, Adresseringsnavn, Køn, Navne- og adressebeskyttelse, Fødselsdag, Fødselsdagsusikkerhed, Statuskode, Statusdato. Nødvendige elementer er angivet med fed skrift. Bemærk, at mellemnavnet skal angives, og kun må udelades hvis personen ikke har et mellemnavn RegularCPRPerson Min Max Dansk Label Eksempel PersonNameStructure - PersonGivenName Fornavn Anne Marie - PersonMiddleName 0 Mellemnavn Munch (Mellemnavn(e) skal angives, hvis de(t) eksisterer) - PersenSurnameName Efternavn Hansen PersonCivilRegistrationIdentifier Personnummer PersonNameForAddressingName Adresseringsnavn Anne Marie M. Hansen PersonGenderCode Køn Female PersonInformationProtection- Navne- og adressebeskyttelse Indicator 0 PersonBirthDateStructure - BirthDate Fødselsdag BirthDateUncertaintyIndicator Fødselsdagsusikkerhed 0 PersonCivilRegistrationStatus- Structure - PersonCivilRegistrationStatusCode Statuskode 0 - PersonCivilRegistrationStatusStart~ Date Statusdato Eksempel på XML-struktur med de nødvendige hhv. med alle delelementer (uden angivelse af namespace tilhørsforhold) <RegularCPRPerson> <PersonGivenName>Michael</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonNameForAddressingName>Michael Hansen</PersonNameForAddressingName> <PersonGenderCode>male</PersonGenderCode> <PersonInformationProtectionIndicator>0</PersonInformationProtectionIndicator> <PersonBirthDateStructure> <BirthDate> </BirthDate> <BirthDateUncertaintyIndicator>0</BirthDateUncertaintyIndicator> </PersonBirthDateStructure> <PersonCivilRegistrationStatusStructure> <PersonCivilRegistrationStatusCode>0</PersonCivilRegistrationStatusCode> <PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStructure> </RegularCPRPerson> OIOXML dokumentationsguide Person 0

11 <RegularCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> <PersonNameForAddressingName>Anne Marie M. Hansen</PersonNameForAddressingName> <PersonGenderCode>female</PersonGenderCode> <PersonInformationProtectionIndicator>0</PersonInformationProtectionIndicator> <PersonBirthDateStructure> <BirthDate> </BirthDate> <BirthDateUncertaintyIndicator>0</BirthDateUncertaintyIndicator> </PersonBirthDateStructure> <PersonCivilRegistrationStatusStructure> <PersonCivilRegistrationStatusCode>0</PersonCivilRegistrationStatusCode> <PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStartDate> </PersonCivilRegistrationStatusStructure> </RegularCPRPerson> 5. Specialudviklede typer Nedenfor ses den logiske model for de specialudviklede typer fra afsnittet Konceptuel model. Desuden ses eksempler på XML-struktur og XML Schema for de specialudviklede typer. MyPersonUsage CustodyStructure SimpleCPRPerson PersonGenderCode Child Parent -CustodyIndicator : boolean Guardian MaritalStatusCode MaritalStatusCode PersonNationalityCode PersonGenderCode SimpleCPRPerson OIOXML dokumentationsguide Person

12 Eksempel på XML-struktur for MyPersonUsage <MyPersonUsage> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <PersonGenderCode>female</PersonGenderCode> <MaritalStatusCode>married</MaritalStatusCode> <PersonNationalityCode>DK</PersonNationalityCode> </MyPersonUsage> Eksempel på XML Schema for MyPersonUsage <element name= MyPersonUsage type= MyPersonUsageType > <complextype name= MyPersonUsageType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPerson /> <element ref= PersonGenderCode /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonNationalityCode /> </sequence> </complextype> OIOXML dokumentationsguide Person 2

13 Eksempel på XML-struktur for CustodyStructure <CustodyStructure> <Child> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Bjørn</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier>0503</PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> </Child> <Parent> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Jens</PersonGivenName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <MaritalStatusCode>unmarried</MaritalStatusCode> <PersonGenderCode>male</PersonGenderCode> <CustodyIndicator>0</CustodyIndicator> </Parent> <Guardian> <SimpleCPRPerson> <PersonGivenName>Anne Marie</PersonGivenName> <PersonMiddleName>Munch</PersonMiddleName> <PersonCivilRegistrationIdentifier> </PersonCivilRegistrationIdentifier> </SimpleCPRPerson> <MaritalStatusCode>married</MaritalStatusCode> <PersonGenderCode>female</PersonGenderCode> </Guardian> </CustodyStructure> OIOXML dokumentationsguide Person 3

14 Eksempel på XML Schema for CustodyStructure <element name= CustodyStructure type= CustodyStructureType > <complextype name= CustodyStructureType > <sequence> <element ref= Child /> <element ref= Parent /> <element ref= Guardian /> </sequence> </complextype> <element name= Child type= ChildType > <complextype name= ChildType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPersonType /> </sequence> </complextype> <element name= Parent type= ParentType > <complextype name= ParentType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPersonType /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonGenderCode /> <element name= CustodyIndicator type= boolean /> </sequence> </complextype> <element name= Guardian type= GuardianType > <complextype name= GuardianType > <sequence> <element ref= SimpleCPRPersonType /> <element ref= MaritalStatusCode /> <element ref= PersonGenderCode /> </sequence> </complextype> OIOXML dokumentationsguide Person 4

BBR-Kommune. Adresser

BBR-Kommune. Adresser BBR-Kommune Adresser Brugervejledning Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 5 1.1. Forord... 5 1.2. Baggrund... 5 1.3. Adgang... 6 1.4. Opbygning af vejledningen... 6 2. Definitioner... 7 2.1. Adgangsadresser

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL

BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL BRUG AF LISTEFUNKTIONER I EXCEL Lister kan i Excel anvendes til forskellige formål. Her skal vi se på et af disse, nemlig anvendelsen af lister til "databaselignende" funktioner. For at kunne anvende de

Læs mere

Fastsættelse af vejnavne og adresser

Fastsættelse af vejnavne og adresser Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Fastsættelse af vejnavne og adresser Vejledning Marts 2009 , vejledning Vejledningen findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk Oplag:

Læs mere

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister

Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister Erhvervsstyrelsen 14. november 2014 Vejledning vedrørende Det Offentlige Ejerregister og ejerbogen 3 1.0 Baggrund og lovgrundlag for Det Offentlige Ejerregister

Læs mere

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret

Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Undersøgelse af adressefællesskabet mellem det Centrale Virksomhedsregister og Bygnings- og Boligregistret Afrapportering fra projektforløb 2001 Marts 2002 CVR-kontoret, Told- og Skattestyrelsen Kort &

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse

Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse Projekt: CVR-numre til andet end juridiske enheder, fase 1: Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Baggrund for projektet... 2 1.2 Metode... 2 2. Identifikation af enheder, herunder udfordringer og

Læs mere

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder)

Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Ansøgningspakke FA7_da_020315 Ansøgning om familiesammenføring for et barn (søger ikke samtidig med forælder) Hvad bruges denne ansøgningspakke til? Denne ansøgningspakke bruges til at søge om opholdstilladelse

Læs mere

Indhold. Digital post. Digital Post

Indhold. Digital post. Digital Post Indhold Digital Post Hvad modtager jeg i min digitale postkasse? Hvem er det, der står bag den digitale postkasse? Hvilke oplysninger registrerer vi om dig? Kan jeg sende digital post til det offentlige?

Læs mere

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen

Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse med kommunalreformen Videnskabsministeriet i samarbejde med KL November 2005 > Anbefalinger til kommuner vedrørende brugerstyring i forbindelse

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER

RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER KOLOFON RETNINGSLINJER FOR UDARBEJDELSE OG ANVENDELSE AF FORÆLDREKOMPETENCEUNDERSØGELSER Retningslinjerne er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet

Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet Ansøgningsskema SG4_da_141014 Ansøgning om forlængelse af tidsbegrænset opholdstilladelse til personer, som har opholdstilladelse i Danmark på andet grundlag end familiesammenføring, studie, erhverv eller

Læs mere

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder

Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Varetagelse af e-arkivmæssige hensyn en vejledning til kommunale myndigheder Statens Arkiver 2005 journalperiode e-arkivsystem arkiveringsversion ESDH lagringsform afleveringspligt indskanning arkivalier

Læs mere

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv.

PERSONDATAPOLITIK. Som hovedregel kan du tilgå vores hjemmeside uden at fortælle os, hvem du er eller give personlige oplysninger om dig selv. PERSONDATAPOLITIK Ved at benytte dig af Forælder Fondens hjemmeside, www.foraelderfonden.dk, og funktionerne derpå samt ansøge Forælder Fonden om hjælp og rådgivning accepterer du, at vi behandler dine

Læs mere

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde?

Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Søkelys på Norden Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland Munch og Jan Rose Skaksen Indvandringen til Danmark har det kostet danskere deres arbejde? Den relativt store indvandring til Danmark gennem de sidste

Læs mere

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde

Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde Københa øbenhavn, juli 2004 Fælles sprog II Dokumentation af afgørelser på det kommunale ældre- og handicapområde 1.

Læs mere

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue

Forord. Versioner. APOS2 Bulk data import / export. APOS2 Security. APOS2 Installation, Operation and Monitoring. APOS2 Service Catalogue APOS2 Datamodel Forord Dette dokument er en del af APOS version 2 manualerne. APOS version 2 (APOS2 herefter) er et organisation, klassifikation og personale system baseret på Sag & Dokument standarderne.

Læs mere

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker

Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Kvalitetssikring på offentlige høreklinikker Resultater fra tilfredshedsundersøgelse for høreapparatbrugere. Samlede data fra projektet. Juni 2009 DELTA Dansk Elektronik, Lys & Akustik Teknisk-Audiologisk

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER

UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Invitation Invitation til brug for ansøgning om visum VU2_da_150415_v1.1 1. Information om værten - dig, der inviterer UDFYLDES MED BLOKBOGSTAVER Fornavn Efternavn Bopælsadresse i Danmark Nationalitet

Læs mere

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler

Introduktion til Støttesystemet Beskedfordeler Introduktion til Støttesystemet 1. Om dokumentet Dette dokument formidler et overblik over brugen af den fælleskommunale. Formålet er at give læseren en forståelse af, de væsentligste begreber, forudsætninger

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden

Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Skolers pligt til at give en orientering om barnets forhold til en forælder, der ikke har del i forældremyndigheden Udgivet af: Social-, Børne- og Integrationsministeriet Januar 2014 KOLOFON Af Social-,

Læs mere

Hvem står på mål for årsregnskabet?

Hvem står på mål for årsregnskabet? Hvem udarbejder regnskaberne? Hvem bruger årsregnskaberne? Hvad er revisors rolle? Hvorfor revidere årsregnskabet?. Hvad er forskellen på et revideret og et ikke-revideret regnskab? Hvad er en blank påtegning?

Læs mere