Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012"

Transkript

1 Jobcenter Aarhus Arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser 2012 En spørgeskemaundersøgelse

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2 2. Baggrund og formål 3 3. Datagrundlag og metode Måling af handicap/funktionsnedsættelse 4 4. Funktionsnedsættelser og baggrundsfaktorer 6 5. Funktionsnedsættelsens art og omfang 7 6. Funktionsnedsættelser og beskæftigelse Funktionsnedsættelsens betydning for beskæftigelse og jobsøgning Rådgivning i jobcentret og A-kassen Sammenfatning og konklusion 13 Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 1

3 1. Indledning Denne rapport beskriver resultaterne af en spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsmarkedsparate ledige. Undersøgelsen er et element i et analyse- og udviklingsprojekt om arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser, som gennemføres af Jobcenter Aarhus. Rapporten indledes med en kort beskrivelse af baggrunden og den sammenhæng, som spørgeskemaundersøgelsen indgår i. Dernæst beskrives datagrundlaget og den anvendte metode. I afsnit 4-6 Gennemgås resultaterne af undersøgelsen, og der afsluttes med en opsamling i afsnit 7. Undersøgelsen er gennemført af Ankerhus Gruppen A/S i oktober-november Januar 2013 Finn Amby Chefkonsulent Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 2

4 2. Baggrund og formål Det er veldokumenteret, at beskæftigelsesfrekvensen blandt mennesker med handicap er væsentlig lavere end for befolkningen som helhed, og at der kun er sket små forbedringer af denne situation gennem de sidste 10 år (se f.eks. SFI s analyse af udviklingen mellem 2002 og 2010 fra marts 2011). Der er stor politisk interesse for området, hvilket bl.a. kommer til udtryk i ministermålet om at mindske tilgangen af personer på permanent offentlig forsørgelse (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse). Projekt Jobkompetence Trods Handicap, som blev gennemført i Aarhus i efteråret 2009 med finansiering fra det lokale beskæftigelsesråd for Aarhus og Samsø viste, at der også blandt arbejdsmarkedsparate ledige er en ikke ubetydelig gruppe med funktionsnedsættelser, og at der er et behov for øget opmærksomhed om denne gruppe. Jobcenter Aarhus ønsker derfor at bygge videre på disse resultater, så der skabes grundlag for en forbedring af indsatsen i forhold til arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser. Jobcenter Aarhus har på denne baggrund taget initiativ til et opfølgningsprojekt, som finansieres med bidrag fra LBR Aarhus, Beskæftigelsesregion Midtjylland og Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering. Det samlede forløb består af følgende elementer: 1. Spørgeskemaundersøgelse blandt arbejdsmarkedsparate ledige. 2. Interviews med ledige med funktionsnedsættelser. 3. Afholdelse af 1. temadag for medarbejdere i jobcentret og A-kasserne. 4. Afprøvning af nye tiltag på baggrund af aftaler på temadagen. 5. Opfølgningsundersøgelse. 6. Afholdelse af 2. temadag med erfaringsopsamling og fokus på fremtidig indsats for ledige med funktionsnedsættelser. Denne rapport vedrører udelukkende den indledende spørgeskemaundersøgelse, som udgør den del af projektet, der finansieres af LBR Aarhus. Projektforløbet afsluttes med udarbejdelse af en samlet projektrapport i efteråret Der er tre formål med spørgeskemaundersøgelsen: For det første skal den tegne et aktuelt billede af, hvor mange arbejdsmarkedsparate ledige der har funktionsnedsættelser, og hvordan de oplever deres beskæftigelsesudsigter og den støtte de får fra jobcentret og A-kasserne. For det andet skal undersøgelsen gøre det muligt at udvælge ledige med forskellige typer af funktionsnedsættelser til mere dybtgående interviews. Og endelig skal undersøgelsen danne basis for en opfølgningsundersøgelse blandt ledige med funktionsnedsættelser senere i projektforløbet. Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 3

5 3. Datagrundlag og metode Invitation til deltagelse i undersøgelsen blev udsendt pr. den til 9588 personer, som på dette tidspunkt var tilmeldt Jobcenter Aarhus som arbejdsmarkedsparate ledige. Der blev udsendt en erindringsmail den , og undersøgelsen blev lukket for besvarelser den Der kom svar fra 3956 personer, svarende til 41,3 %. Der er imidlertid kommet automatiske returmails om fejlagtige mail-adresser på 640 personer, som dermed ikke har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen. Fratrækkes disse, er den reelle svarprocent i stedet 44,2. Dette resultat må siges at være fuldt ud tilfredsstillende, når undersøgelsens målgruppe og form tages i betragtning. Spørgeskemaet blev indledt med spørgsmål om nogle få baggrundsfaktorer: Køn, alder, uddannelse, ledighedsperiode og A-kasse medlemskab. Derefter kom spørgsmålet: Har du et handicap/varig funktionsnedsættelse? Deltagere, som svarede nej til dette, fik ikke flere spørgsmål, men blev ledt til afslutningen af spørgeskemaet. For deltagere, som svarede ja til at have et handicap/varig funktionsnedsættelse, kom der herefter spørgsmål inden for to hovedområder: Erfaringer med handicap i forhold til job og jobsøgning samt arten og omfanget af funktionsnedsættelsen. 3.1 Måling af handicap/funktionsnedsættelse Der foretages ingen registrering af, om ledige har et handicap/varig funktionsnedsættelse. En statistisk undersøgelse om dette emne må derfor nødvendigvis bygge på en form for selvrapportering. Som nævnt ovenfor er deltagerne blevet spurgt, om de har et handicap/varig funktionsnedsættelse, men ud over at få afgrænset den gruppe, som siger ja til det, er det også interessant at få afdækket, hvilke funktionsnedsættelser der er tale om, og hvor alvorlige de er. I dette projekt søges disse spørgsmål belyst på to forskellige måder. Først anvendes en simpel selvrapporteringsmetode, som består af to dele: For det første bliver svarpersonen bedt om at angive den vigtigste årsag til funktionsnedsættelsen ved at sætte kryds ved én af 6 kategorier. For det andet bliver svarpersonen bedt om at angive, om funktionsnedsættelsen har meget stor, ret stor, ret lille eller meget lille betydning. Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 4

6 Dernæst anvendes en mere omfattende metode, som bygger videre på erfaringerne fra Projekt Jobkompetence Trods Handicap i Dengang blev funktionsnedsættelsens art og omfang målt ved hjælp af spørgsmål på 7 forskellige dimensioner med inspiration fra handicapundersøgelserne fra Det Nationale Forskningscenter for Velfærd (SFI). Metoden går ud på, at der inden for hver dimension stilles en række spørgsmål om, hvorvidt svarpersonen kan håndtere nogle helt almindelige dagligdags situationer. Spørgsmålene er graduerede, så et benægtende svar er udtryk for en stadig mere alvorlig funktionsnedsættelse. For hver dimension er der et indgangsspørgsmål, som giver svarpersonen mulighed for at sige ja eller nej til, om der overhovedet er problemer på det pågældende område. For dimensionen ben indledes der således med spørgsmålet: Har du problemer med at gå eller med at holde balancen uden brug af hjælpemidler? Hvis man siger ja til det, får man først spørgsmålet: Kan du gå 350 m. uden at standse eller få stærkt ubehag? Svarer man nej til det, får man endnu et spørgsmål, som er udtryk for større problemer med benene end det første, og så fremdeles, indtil man når spørgsmålet: Kan du overhovedet gå? Svarer man nej til dette spørgsmål, bliver man tildelt den mest alvorlige grad af funktionsnedsættelse på dimensionen ben. Filosofien er, at der her er tale om en tilnærmet objektiv måling af graden af funktionsnedsættelse, fordi svarpersonen blot skal tage stilling til nogle helt almindelige situationer. Ud over ben er dimensionerne arme, fingre/hænder, syn, hørelse, adfærd og intellekt. For en nærmere beskrivelse af metoden henvises til projektrapporten fra Jobkompetence Trods Handicap. I 2009 blev det som et forsøg besluttet ikke at stille det indledende spørgsmål, om man har et handicap, hvilket SFI gør i sine undersøgelser. Det viste sig imidlertid at give nogle problemer, som bevirkede, at urealistisk mange kommer til at figurere med en funktionsnedsættelse undersøgelsen afslørede også nogle andre problemstillinger i metoden, som der siden er blevet arbejdet med. Målemetoden er derfor anvendt i nærværende undersøgelse i en lidt modificeret form og med et filterspørgsmål, som gør, at kun svarpersoner med et handicap/varig funktionsnedsættelse bliver målt på de 7 dimensioner. Når funktionsnedsættelsen i dette projekt måles med to forskellige metoder, skyldes det dels de problemer, som metoden med de 7 dimensioner tydeligvis har med at indfange alle med varige funktionsnedsættelser, og dels et ønske om at afprøve, om formålet med at belyse art og omfang af funktionsnedsættelser kan nås med mere simple midler. Det kan eventuelt også have betydning for spredning af projektets metoder til andre jobcentre. Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 5

7 4. Funktionsnedsættelser og baggrundsfaktorer 293 svarende til 7,4 % af de arbejdsmarkedsparate ledige svarer ja til, at de har handicap/varig funktionsnedsættelse. Ifølge SFI svarer omkring 16 % af befolkningen ja til, at de har længerevarende helbredsproblemer eller handicap. I disse undersøgelser er der altså spurgt på end anden måde end i dette projekt, og det er rimeligt at forestille sig, at færre vil svare ja til handicap/varig funktionsnedsættelse end til handicap eller længerevarende helbredsproblem. Desuden vil det også være naturligt, at andelen med handicap er lavere blandt arbejdsmarkedsparate ledige end i befolkningen som helhed. Alt i alt må en andel på 7-8 % vurderes at være et realistisk resultat, og der er således tale om en ikke ubetydelig gruppe, der har handicap/varig funktionsnedsættelse også blandt de arbejdsmarkedsparate ledige. Tabel 1 viser aldersfordelingen i pct. for de to grupper, der har svaret hhv. ja og nej til at have et handicap/varig funktionsnedsættelse. Tabellen tyder på, at ledige med funktionsnedsættelser er underrepræsenteret i den yngste aldersgruppe under 30 år men til gengæld overrepræsenteret blandt de årige. Dette hænger formodentlig sammen med, at de fleste funktionsnedsættelser opstår i voksenlivet, og at mange af dem også opstår som følge af forskellige former for nedslidning. Tabel 1. Aldersfordeling i pct. for personer med og uden handicap. Aldersgruppe Ja til handicap Nej til handicap Under og derover 6 5 Total N Der er tilsyneladende ikke store forskelle i uddannelsessammensætningen mellem ledige med og uden handicap. Dette er i sig selv bemærkelsesværdigt, da flere undersøgelser ellers tyder på, at uddannelsesniveauet generelt er lavere blandt mennesker med handicap end i befolkningen som helhed. Desuden vil funktionsnedsættelser som følge af nedslidning oftere optræde hos personer med kort uddannelse end hos personer med en længerevarende uddannelse. Det mest slående ved tabellen nedenfor er dog, at andelen med en videregående uddannelse i begge grupper er så høj, som tilfældet er. Tabel 2. Uddannelsesfordeling i pct. for personer med og uden handicap. Højest fuldførte uddannelse Ja til handicap Nej til handicap Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 6

8 Folkeskole 9 8 Gymnasium/HF 6 7 Erhvervsuddannelse Videregående uddannelse Total N Der ser til gengæld ud til at være en sammenhæng mellem handicap og ledighedslængde. Svarpersonerne er blevet spurgt om, hvor længe de har været tilmeldt jobcentret som ledig med 3 svarmuligheder som vist i tabel 3. Der er en mindre andel blandt ledige med handicap med kort ledighedsperiode end blandt ledige uden handicap, og til gengæld en større andel med handicap, som har været ledige i mere end 12 måneder. Næsten halvdelen af de ledige med handicap har været ledige i mere end et år. Tabel 3. Fordeling på ledighedslængde i pct. for personer med og uden handicap. Ledighedslængde Ja til handicap Nej til handicap Under 3 måneder måneder Mere end 12 måneder Total N Endelig viser undersøgelsen, at det helt store flertal af de arbejdsmarkedsparate ledige er medlem af en arbejdsløshedskasse. Det gælder for 93 % blandt ledige uden handicap og for 96 % blandt ledige med handicap. Denne lille forskel kan måske skyldes forskellen i aldersfordeling mellem de to grupper, fordi der er en tendens til, at færre unge melder sig ind i en A-kasse. De ledige med handicap i undersøgelsen fordeler sig på 26 forskellige A- kasser. Der er dog flest med handicap i følgende A-kasser: 3F, AAK, HK, Magistrenes A-kasse, FTF, FOA og Krifa. 5. Funktionsnedsættelsens art og omfang De arbejdsmarkedsparate ledige med handicap er blevet spurgt, hvad der er den væsentligste årsag til deres funktionsnedsættelse med 6 svarmuligheder. Resultatet fremgår af tabel 4. De to største grupper er altså personer med nedsat bevægelighed og personer med en kronisk sygdom. Det er værd at Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 7

9 bemærke, at grupperne med ordblindhed og psykiske lidelser ikke er større, end tilfældet er med omkring 10 %. Tabel 4. Væsentligste årsag til funktionsnedsættelse Funktionsnedsættelsens karakter Antal Pct. Nedsat syn 12 4 Nedsat hørelse 26 9 Ordblindhed 25 9 Nedsat bevægelighed Psykisk lidelse Kronisk sygdom Total % angiver, at funktionsnedsættelsen har ret stor eller meget stor betydning, mens resten angiver, at den har ret lille eller meget lille betydning. Tabel 5. Funktionsnedsættelsens betydning Antal Pct. Meget stor betydning Ret stor betydning Ret lille betydning Meget lille betydning 26 9 Total Tabel 6 tyder på, at andelen, der tillægger funktionsnedsættelsen stor eller ret stor betydning, er størst i grupperne med psykiske lidelser, nedsat bevægelighed og nedsat hørelse. Dette resultat skal dog fortolkes med forsigtighed, da de enkelte kategorier nogle steder dækker over meget små absolutte tal. Tabel 6. Art og betydning, pct. Funktionsnedsættelsens Lille betydning Stor betydning Total karakter Nedsat syn Nedsat hørelse Ordblindhed Nedsat bevægelighed Psykisk lidelse Kronisk sygdom Total I undersøgelsen er det som tidligere nævnt også forsøgt at måle funktionsnedsættelsens omfang og art ved hjælp af spørgsmål om dagligdags Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 8

10 færdigheder på 7 dimensioner. Svar på disse spørgsmål udløser point på en skala mellem 0 og 35, hvor 0 er ingen funktionsnedsættelser og 35 er udtryk for alvorlige funktionsnedsættelser på to dimensioner. Kun få af svarpersonerne befinder sig i den øverste ende af skalaen, og spørgsmålet er så, hvor grænsen skal sættes mellem små og store funktionsnedsættelser. Tidligere undersøgelser har vist, at personer med 8 eller flere point i markant højere grad tillægger deres funktionsnedsættelse betydning i forhold til beskæftigelse end personer med under 8 point, og grænsen er derfor placeret ved 8 point også i denne undersøgelse. Tabel 7 viser, at 57 % af de ledige, som svarer ja til, at de har handicap/varig funktionsnedsættelse, ikke har en målelig funktionsnedsættelse på de 7 dimensioner, mens 28 % har relativt små funktionsnedsættelser, og 15 % har relativt store funktionsnedsættelser. Dette bekræfter endnu en gang, at metoden med de 7 dimensioner ikke opfanger alle former for funktionsnedsættelser. Et af de store problemer er tilsyneladende, at metoden kun opfanger en mindre del af de personer, som oplyser, at de har nedsat bevægelighed, og at læse/staveproblemer slet ikke indgår i målingen. Tabel 7. Fordeling på grad af funktionsnedsættelse. Grad af funktionsnedsættelse Antal Pct. Ingen funktionsnedsættelser Små funktionsnedsættelser Store funktionsnedsættelser Total Der er dog tilsyneladende en klar sammenhæng mellem personens egen vurdering af funktionsnedsættelsens betydning og den målte funktionsnedsættelse på de 7 dimensioner, hvilket fremgår af tabel 8. Tabel 8. Vurderet betydning og målt funktionsnedsættelse, pct. Grad af funktionsnedsættelse Lille betydning Stor betydning Total Ingen funktionsnedsættelser Små funktionsnedsættelser Store funktionsnedsættelser Total N Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 9

11 6. Funktionsnedsættelser og beskæftigelse 6.1 Funktionsnedsættelsens betydning for beskæftigelse og jobsøgning 54 % af de ledige med handicap oplever, at funktionsnedsættelsen har betydning for beskæftigelsesmuligheder og jobsøgning i nogen eller høj grad. Der er en klar sammenhæng mellem vurderingen af den generelle betydning af en funktionsnedsættelse og vurderingen af konsekvenserne i forhold til beskæftigelse og jobsøgning. 76 % af svarpersonerne, som tillægger funktionsnedsættelsen lille generel betydning, mener også, at den har lille betydning i forhold til beskæftigelse. Og 77 % af de svarpersoner, der tillægger funktionsnedsættelsen stor generel betydning, mener også, at den har store konsekvenser i forhold til beskæftigelse. Tabel 9. Funktionsnedsættelsens generelle betydning og konsekvenser for beskæftigelse og jobsøgning. Små beskæftigelseskonsekvenser Store beskæftigelseskonsekvenser Pct. Lille betydning Stor betydning Total N Årsagerne til funktionsnedsættelsen spiller ikke den store rolle for, hvor stor en del der tillægger funktionsnedsættelsen stor betydning i forhold til beskæftigelse og jobsøgning. Den eneste gruppe, der skiller sig ud, er gruppen med psykiske lidelser, hvor 69 % oplever, at funktionsnedsættelsen har stor betydning for dette. Tabel 10. Handicaptyper og betydning for beskæftigelse og jobsøgning. Små beskæftigelseskonsekvenser Store beskæftigelseskonsekvenser Pct. Nedsat syn Nedsat hørelse Ordblindhed Nedsat bevægelighed Psykisk lidelse Kronisk sygdom Total N Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 10

12 Den ledige er herefter blevet bedt om at erklære sig enig eller uenig i nogle udsagn om beskæftigelse og jobsøgning. Resultaterne herfra viser, at mange især er enige i følgende udsagn: Mit handicap betyder, at der er færre stillinger, der er relevante for mig (54 %). I mange jobs er der bestemte arbejdsfunktioner, jeg har svært ved at klare på grund af mit handicap (45 %). Jeg er bange for, jeg bliver sorteret fra med det samme, vis jeg skriver om mit handicap i en jobansøgning (54 %). Til gengæld er det kun et mindretal der er enige i de sidste to udsagn: Jeg er usikker på, hvordan det vil være at fungere på en arbejdsplads (26 %). Der er barrierer på arbejdsmarkedet, som gør det svært at fungere med et handicap (18 %). Godt halvdelen af de ledige skriver aldrig om deres handicap i en jobansøgning, og kun 15 % gør det altid. Godt 27 % oplever i nogen eller høj grad, at de har fået afslag på stillinger, som de ellers var kvalificerede til, på grund af deres handicap. 52 % har slet ikke oplevet noget i den retning. 6.2 Rådgivning i jobcentret og A-kassen 55 % af de ledige har givet oplysning om deres handicap i jobcentret, mens det ikke er tilfældet for 45 %. Der er ikke store variationer mellem de enkelte typer af funktionsnedsættelser, men ordblinde tegner sig for den gruppe, hvor den største andel har gjort opmærksom på funktionsnedsættelsen, mens den mindste andel findes i gruppen med hørenedsættelser. Tabel 11. Procentdel der har gjort opmærksom på handicap i jobcentret, fordelt på typer af funktionsnedsættelser. Funktionsnedsættelsens karakter Ja Nej Total Nedsat syn Nedsat hørelse Ordblindhed Nedsat bevægelighed Psykisk lidelse Kronisk sygdom Total N Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 11

13 De ledige er herefter blevet spurgt, om de har fået rådgivning om støttemuligheder i forbindelse med handicap, når de har været til samtale i jobcentret. 80 % svarer, at de slet ikke har fået rådgivning, og det samme mønster gælder, hvad enten der er tale om funktionsnedsættelser med lille eller stor betydning. Det vil være rimeligt at forvente, at det har stor betydning for rådgivningen, om den ledige fortæller om sit handicap i jobcentret. Tabellen nedenfor viser, at det da også har en vis betydning, men i gruppen, der har oplyst om deres handicap, er der fortsat 67 %, som oplever, at de slet ikke har fået rådgivning om støttemulighederne. Tabel 13. Rådgivning i jobcentret og svar på spørgsmålet, om man har gjort opmærksom på handicappet i jobcentret, pct. Omfang af rådgivning Ja Nej Nej, slet ikke Ja, i mindre grad 19 5 Ja, i nogen grad 10 1 Ja, i høj grad 3 1 Total N Endelig er de ledige blevet spurgt, om de har fået rådgivning om støttemulighederne i forbindelse med handicap, når de har været til samtale i A- kassen. Billedet er her næsten det samme som for jobcentrene. Tabel 14. Rådgivning om støtte i forbindelse med handicap i A-kassen. Omfang af rådgivning Pct. Nej, slet ikke 78 Ja, i mindre grad 14 Ja, i nogen grad 6 Ja, i høj grad 2 Total 100 N 283 Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 12

14 7. Sammenfatning og konklusion Spørgeskemaundersøgelsen er første del af et analyse- og udviklingsprojekt i Jobcenter Aarhus om arbejdsmarkedsparate ledige med funktionsnedsættelser. Undersøgelsen bygger på et solidt datagrundlag og viser, at 7,4 % af de arbejdsmarkedsparate ledige har et handicap/varig funktionsnedsættelse. 95 % af dem er medlem af en A-kasse. Godt halvdelen oplever, at funktionsnedsættelsen har meget stor eller ret stor betydning. De største grupper er personer med nedsat bevægelighed eller kroniske sygdomme. Godt halvdelen af de ledige med handicap oplever, at deres funktionsnedsættelse har stor eller nogen betydning i forhold til beskæftigelse og jobsøgning. Det handler primært om, at der er færre relevante jobs at søge, frygt for at der i mange jobs er arbejdsfunktioner, som er svære at klare med den pågældende funktionsnedsættelse, samt ikke mindst frygt for at blive sorteret fra i en ansøgningsproces på grund af funktionsnedsættelsen. Ledige med handicap oplever, at de kun i meget lille omfang får rådgivning i jobcentret og A-kassen om støttemuligheder i forbindelse med handicap. Det gælder, uanset om de har gjort opmærksom på deres handicap eller ej. Metodemæssigt viser undersøgelsen, at man kan komme langt med simple midler, når det drejer sig om at afdække, hvor mange ledige der har handicap/varig funktionsnedsættelse, samt hvordan gruppen er sammensat med hensyn til arten og omfanget af funktionsnedsættelser. Anvendelse af mere komplekse metoder til måling af funktionsnedsættelser giver kun supplerende information i begrænset omfang. Undersøgelsen tegner altså et aktuelt billede af situationen for arbejdsmarkedsparate ledige i Aarhus i 2012, hvilket var det første formål. Undersøgelsen har dernæst allerede givet grundlag for udvælgelse af ledige med funktionsnedsættelser til mere dybtgående interviews. 159 personer gav i forbindelse med undersøgelsen tilsagn om, at de kunne kontaktes for flere informationer. Datamaterialet har gjort det muligt at finde frem til ledige med forskellige typer af funktionsnedsættelser og forskellige uddannelses- og beskæftigelsesmæssige forudsætninger, hvilket har givet god bredde i de gennemførte interviews. Resultaterne fra interviewene indgår i den endelige projektrapport. Endelig har 75 % af de ledige med handicap tilkendegivet, at de er villige til at deltage i en opfølgningsundersøgelse i sommeren Den indledende statistiske undersøgelse ser således ud til at levere det ønskede bidrag til det samlede projektforløb. Evalueringsrapport_Ledige_med_funktionsnedsættelser 13

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt

Projekt Jobkompetence Trods Handicap. Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune. Resultater kort fortalt Projekt Jobkompetence Trods Handicap Et analyseprojekt om handicap og beskæftigelse i Århus Kommune Resultater kort fortalt Hvorfor er emnet vigtigt? Århus Kommune vil gerne være en mangfoldig arbejdsplads.

Læs mere

Helbred og arbejdskraft

Helbred og arbejdskraft Helbred og arbejdskraft Varigheden af funktionsnedsættelser Jan Høgelund Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Disposition: Varigheden af funktionsnedsættelser Helbred, funktionsevne

Læs mere

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen

BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING. Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen BESKÆFTIGELSE OG INTE GRATION 26. APRIL 2011 EFTERLØN OG NEDSLIDNING Jan Høgelund og Lars Brink Thomsen Med udgangspunkt i SFI s survey fra 2006, som er indsamlet i forbindelse med rapporten Handicap

Læs mere

Analyse af dagpengesystemet

Analyse af dagpengesystemet Analyse af dagpengesystemet Udarbejdet september/oktober 2011 BD272 Indhold Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Dataindsamling fra... 2 Dataindsamling fra den øvrige befolkning... 2 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelse og handicap

Beskæftigelse og handicap Notat v. Max Miiller SFI - Det Nationale Forskningscenter for velfærd Beskæftigelse og handicap Beskæftigelse blandt personer med og uden et handicap SFI udgav i efteråret 2006 rapporten Handicap og beskæftigelse

Læs mere

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk

30. april 2008. Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk 30. april 2008 Brugerundersøgelse af Jobindsats.dk Indledning og sammenfatning Slotsholm har i foråret 2008 på vegne af Arbejdsmarkedsstyrelsen gennemført en undersøgelse af brugernes anvendelse af og

Læs mere

Beskæftigelse af personer med handicap

Beskæftigelse af personer med handicap Beskæftigelse af personer med handicap Resultater fra SFI s forskning Jan Høgelund Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Velfærd Disposition: Resultater fra SFI s forskning Hvor mange har et

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats

Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Evalueringsrapport Virksomhedsundersøgelse af den kommunale beskæftigelsesindsats Udarbejdet for Skanderborg Kommune December David Mortensen Karsten Drejer Indhold Resume... 3 Sammenfatning/anbefaling...

Læs mere

4. Selvvurderet helbred

4. Selvvurderet helbred 4. Selvvurderet helbred Anni Brit Sternhagen Nielsen Befolkningens helbred er bl.a. belyst ud fra spørgsmål om forekomsten af langvarig sygdom og spørgsmål om interviewpersonernes vurdering af eget helbred.

Læs mere

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler

Skolevægring. Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Skolevægring Resultater fra en spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere på danske folkeskoler og specialskoler Udarbejdet af Analyse & Tal for Institut for Menneskerettigheder juli 017 Indledning Udsendelse

Læs mere

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009

Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere. Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt jobsøgere Brugerundersøgelse 2009 Executive Summary Brugerundersøgelse 2009 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater...1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...1

Læs mere

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter

Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Surveyundersøgelse af danske kiropraktorpatienter Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening København 2013 Indhold 1 Baggrund for undersøgelsen.. 2 2 Indkomstniveau. 3 Kiropraktorpatienters årlige

Læs mere

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014

BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER FEBRUAR 2014 BESKÆFTIGELSESINDSATSEN IFØLGE BORGERNE I FRIKOMMUNER SLOTSHOLM A/S KØBMAGERGADE 28 1150 KØBENHAVN K WWW.SLOTSHOLM.DK UDARBEJDET FOR KL

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om skat

Det siger FOAs medlemmer om skat FOA Kampagne og Analyse 28. november 2008 Det siger FOAs medlemmer om skat FOA har i perioden 28. oktober 2008 til 6. november 2008 gennemført et rundspørge om skat via forbundets elektroniske medlemspanel.

Læs mere

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål

Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål Udsagn fra FOA s medlemmer om aktuelle velfærdspolitiske spørgsmål December 2005 Analysesektionen. Indholdsfortegnelse Baggrund og konklusioner s. 3 Spørgsmål om kompetenceudvikling og arbejdstilrettelæggelse

Læs mere

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg

Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Bilag 1 - Målgruppebeskrivelser MARTS 2011 Brugerundersøgelse Målgruppebeskrivelse 2 Brugerundersøgelse Jobcenter Svendborg Målgruppebeskrivelser Den 26. marts 2012

Læs mere

Handicappede og arbejdsmarkedet

Handicappede og arbejdsmarkedet Den 8. Nordiske Kongres for Synspædagoger: Handicappede og arbejdsmarkedet ved Finn Amby Email: finn.amby@gmail.com Mobil: (+45) 41 30 15 45 Oslo, 6. maj 2015 Kort præsentation Født 1959. Født svagsynet

Læs mere

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT

FORBUNDET ARKITEKTER OG DESIGNERES MEDLEMMERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT

YNGRE LÆGERS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Stillingsniveau og stress... 6 Alder og stress... 7 Familiære forhold

Læs mere

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet

Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet B i l a g C D e l t a g e l s e o g repræ s e n t a t i v i t e t Bilag C. Deltagelse og repræsentativitet 237 Svarpersoner i spørgeskemaundersøgelsen I alt fik 538.497 personer tilsendt en invitation

Læs mere

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00

LBR NØGLETAL 3/2014. DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 LBR NØGLETAL 3/2014 Aarhus hvordan går det sammenlignet med andre jobcentre? DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 hvorfor NØGLETAL? indsats gør en forskel Jobcentret

Læs mere

Holdninger hvor står vi?

Holdninger hvor står vi? Holdninger hvor står vi? Sekretariatschef Andreas Jull Sørensen, Det Centrale Handicapråd BAGGRUND Enheden for Antidiskrimination og Det Centrale Handicapråd er gået sammen om en holdningsundersøgelse.

Læs mere

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper.

Den samlede udvikling dækker dog over store forskydninger mellem de forskellige målgrupper. Vordingborg Vordingborg 30. april 2014 Resultatrevision 2013 for Jobcenter Vordingborg 1. Generelle betragtninger Jobcenter Vordingborg har i 2013 haft fokus på at stabilere indsatsen og fastholde resultaterne

Læs mere

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009.

Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang, idet disse blot udgjorde 1,3 pct. af det samlede antal a-kasseskift i 2009. NOTAT 25. juni 2010 Ledige medlemmers skift af a-kasse J.nr. ADIR/1. kontor 1. Sammenfatning 948 ledige medlemmer skiftede a-kasse i 2009 Ledige medlemmers skift af a-kasse har et relativt begrænset omfang,

Læs mere

Forsørgelsesgrundlaget

Forsørgelsesgrundlaget Forsørgelsesgrundlaget for mennesker med udviklingshæmning En surveyundersøgelse blandt Landsforeningen LEVs medlemmer August 2017 Turid Christensen Thomas Holberg Landsforeningen LEV 1 Baggrund for undersøgelsen

Læs mere

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012

JOBCENTER MIDDELFART. Evalueringsrapport. Job- og Kompetencehuset. 3. Kvartal 2012 JOBCENTER MIDDELFART o Evalueringsrapport Job- og Kompetencehuset 3. Kvartal 2012 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Baggrund og Formål... 2 Datagrundlag... 2 Retur til Job... 2 Køn... 3 Alder... 3

Læs mere

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT

INGENIØRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv

Spørgeskemaundersøgelse om balancen mellem arbejdsliv og privatliv Område: Human Resources Afdeling: HR-sekretariat og Arbejdsmiljø Journal nr.: Dato: 20. august 2010 Udarbejdet af: Lene Jellesen E-mail: Lene.Jellesen@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631752 Notat Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946

RAPPORT. Unges holdninger til EU 2007. Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø. Projektnummer: 53946 RAPPORT Unges holdninger til EU 2007 Projektnummer: 53946 Rapporteringsmåned: Marts 2007 Kunde: Dansk Ungdoms fællesråd Scherfigsvej 5 2100 København Ø TNS Gallup METODENOTAT BAGGRUND TNS Gallup har for

Læs mere

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden

Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Minianalyse: En kvart million borgere med dårlige færdigheder i Region Hovedstaden Hovedkonklusioner 143.000 borgere i Region Hovedstaden er læsesvage, 134.000 er regnesvage og 265.000 har meget ringe

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I HADERSLEV KOMMUNE Til Udvalget for Arbejdsmarked og Erhverv og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning september 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø

Akademikeres psykiske arbejdsmiljø 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Sektor og stress... 7 Stillingsniveau og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen

Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA Kampagne og Analyse 11. november 2010 Det siger FOAs medlemmer om faglighed og ytringsfrihed på arbejdspladsen FOA gennemførte i perioden 4. oktober til 13. oktober 2010 en undersøgelse blandt de erhvervsaktive

Læs mere

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland

BILAG TIL RAPPORT. Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland TIL RAPPORT Undersøgelse af matchgruppe 4-5 i Beskæftigelsesregion Midtjylland Februar 2008 INDHOLD: Bilag 1 Kvantitativ analyse: Hvad kendetegner borgerne i matchgruppe 4 og 5? 3 Bilag 2 Kvantitativ analyse

Læs mere

Profil af den danske kiropraktorpatient

Profil af den danske kiropraktorpatient Profil af den danske kiropraktorpatient Foto: Uffe Johansen Dansk Kiropraktor Forening Version 2-2014 Indholdsfortegnelse 1. Resumé... 2 2. Metode... 2 3. Indkomstniveau... 3 4. Aldersfordeling... 4 5.

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I KOLDING KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG/FANØ KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalg og LBR BESKÆFTIGELSESREGION SYDDANMARK Opfølgning September 11 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune 1 Denne

Læs mere

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet

Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet NOTAT 2. september 29 Ikke-vestlige indvandrere og efterkommeres tilknytning til arbejdsmarkedet J.nr. 28-2796 2/dbh/lj Indledning Selvom konjunkturerne i øjeblikket strammer til, og ledigheden stiger

Læs mere

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT

BIBLIOTEKARFORBUNDETS STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd

Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd Det siger medlemmerne om FOAs Ti bud på velfærd FOA Kampagne og Analyse 29. januar 2010 FOA har i perioden 15.-25. januar 2010 gennemført en undersøgelse om medlemmernes holdning til Ti bud på velfærd

Læs mere

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med.

86 procent af medlemmerne oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. 26. februar 2015 Ulighed blandt børn 86 procent af FOAs medlemmer, som arbejder med børn under 6 år, oplever social og økonomisk ulighed blandt de børn, de arbejder med. Det viser en undersøgelse, som

Læs mere

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen.

Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. Alderens indflydelse på at komme i beskæftigelse igen. I en ny undersøgelse har YouGov for Ældre Sagen interviewet 1.150 personer i aldersgruppen 55-67 år, som har været berørt af ledighed indenfor de

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 48 Indhold: Ugens tema Ugens analyse Ugens tendens Tal om konjunktur og arbejdsmarked Ugens tema: Akutpakken giver særlig indsats til udfaldstruede Særligt jobberedskab

Læs mere

Skænderier og konflikter

Skænderier og konflikter 11. september 2017 Skænderier og konflikter Hvert fjerde medlem oplever skænderier eller konflikter på arbejdspladsen månedligt eller oftere. Undersøgelsen viser desuden, at skænderier og konflikter påvirker

Læs mere

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster

Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster Organisation for erhvervslivet August 21 Tidsbegrænset førtidspension giver store gevinster AF CHEFKONSULENT THOMAS QVORTRUP CHRISTENSEN, TQCH@DI.DK Mere end 3. danskere er på førtidspension, fleksjob

Læs mere

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007

Kvartalsrapport Jobcenter Nordfyn 3. kvartal 2007 Kvartalsrapport 3. kvartal 27 Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...3 2. Generelt om situationen på arbejdsmarkedet...4 3. Hovedkonklusioner for...5 4. Resultater af beskæftigelsesindsatsen

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater

Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater FOA - Analysesektionen Det siger FOAs medlemmer om klare mål og resultater 31. januar 2007 Regeringen afholder den 8. februar sit tredje temamøde om kvalitetsreformen. FOA er inviteret til mødet. Emnet,

Læs mere

Fakta om førtidspension

Fakta om førtidspension 10-0582 - Mela - 24.08.2010 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Fakta om førtidspension FTF har i en ny analyse undersøgt omfanget af tilkendelser fordelt på alder, diagnose og uddannelse.

Læs mere

Ledige lærere og sygeplejersker

Ledige lærere og sygeplejersker Arbejdsmarkedsudvalget AMU alm. del - Bilag Offentligt Ledige lærere og sygeplejersker 1. Indledning og sammenfatning Arbejdsmarkedsstyrelsen, Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd (FTF), Danmarks

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 01:2009 ARBEJDSPAPIR Jan Høgelund Brian Larsen HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 REGIONALE FORSKELLE FORSKNINGSAFDELINGEN FOR BESKÆFTIGELSE OG INTEGRATION HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2008 REGIONALE FORSKELLE

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT

Hovedkonklusion. Om undersøgelsen. Brugen af praktik og løntilskud. Forbundet af It-professionelle /APL/MIT Forbundet af It-professionelle 20130816/APL/MIT Notat: Aktiveringsundersøgelsen 2013 Hovedkonklusion Undersøgelsen viser at der er sket et kraftigt fald i brugen af løntilskud. Dette gør sig særligt gældende

Læs mere

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100.

Stress. Grundet afrunding af decimaler kan der være tilfælde hvor tabellerne ikke summer til 100. 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Hovedresultater... 4 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 5 Den vigtigste kilde til stress... 6 Køn og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I SVENDBORG KOMMUNE Til Arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. KVT. 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal fokus

Læs mere

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet

Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Hvem er mest stressede? En sammenligning af stressniveauet hos voksne danskere i og uden for arbejdsmarkedet Tage Søndergård Kristensen og Jan H. Pejtersen Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder

Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder FOA Kampagne og Analyse December 2012 Det siger medlemmer af FOA om jobsikkerhed mv. i en undersøgelse fra DR Nyheder DR Nyheders analyseafdeling har i perioden 29. oktober 2012 til 4. november 2012 gennemført

Læs mere

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014

HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE 15:20 MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND 15:20 HANDICAP OG BESKÆFTIGELSE I 2014 REGIONALE FORSKELLE MALENE RODE LARSEN JAN HØGELUND KØBENHAVN 2015 SFI

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011

Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Brugertilfredshedsundersøgelse i Visitationsenheden 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 1.3 Metode... 4 2. Resultater... 5 2.1 Køn og alder... 6 2.2 Samlet tilfredshed,

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark

Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark 8. august 2014 Det siger FOAs medlemmer om ulighed i Danmark FOA har i perioden 9.-19. maj 2014 udført en undersøgelse om medlemmernes holdninger til ulighed i Danmark. Undersøgelsen blev udført via forbundets

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn

Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn 4. februar 2016 Halvdelen af FOAs medlemmer får ikke nok søvn Over halvdelen af FOAs medlemmer får aldrig eller ikke tit nok tilstrækkelig søvn til at føle sig udhvilet. Blandt de medlemmer, der ikke får

Læs mere

Borgere i beskyttet beskæftigelse

Borgere i beskyttet beskæftigelse Borgere i beskyttet beskæftigelse Velfærdspolitisk Analyse Mennesker med handicap og socialt udsatte har i Danmark adgang til en række indsatser på det specialiserede socialområde. Formålet med indsatserne

Læs mere

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser

Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser 09-0504 19.05.09 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Førtidspensionister med ikke-kroniske psykiske lidelser Seks af de psykiske diagnoser, som kan danne baggrund for førtidspensionstilkendelse,

Læs mere

Undervisningsmiljø i elevhøjde

Undervisningsmiljø i elevhøjde Undervisningsmiljø i elevhøjde Samlet gennemgang og perspektivering af resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen i skoleåret 2007/08 fra 4.-9. klassetrin - Aalborg Kommunale Skolevæsen 1 Forord Rapporten

Læs mere

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet

Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet December 2016 Tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet Indhold Hovedresultater... 1 Forventet tilbagetrækningsalder... 2 Fastholdelse på arbejdsmarkedet... 4 Bekymringer på arbejdspladsen... 6 Arbejdsmarkedet...

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. KVT. 212 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert kvartal

Læs mere

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress...

Stress... 3. Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4. Den vigtigste kilde til stress... 5. Køn og stress... 5. Sektor og stress... 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen

Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen Det siger FOAs medlemmer om efterlønnen FOA Kampagne og analyse Februar 2010 FOA undersøgte i januar 2011, hvilke medlemmer, der vil benytte efterlønsordningen, hvorfor de betaler til den, og hvornår de

Læs mere

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?

Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk? Nr. 19, 6. januar 2014 Hvorfor sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk?, side 1 Nye sammenligningsgrundlag på Jobindsats.dk, side 3 Nyt besparelsespotentiale sætter tal på jobcentrets indsats, side 5 Nyt

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I FAABORG-MIDTFYN KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvt. 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes hvert

Læs mere

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund

Akutpakkeindsatsen. Oktober Socialpædagogernes Landsforbund Akutpakkeindsatsen Oktober 2013 Socialpædagogernes Landsforbund 2 Indledning... 3 Undersøgelsens hovedresultater... 3 Kommentarer... 4 Jobmæssig situation... 5 Akutjob... 9 A-kassen og jobcenterets indsats...

Læs mere

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014

NOTAT. Orientering om ledigheden i juni 2014 NOTAT Orientering om ledigheden i juni 2014 Indledning Ledigheden opgøres af Danmarks Statistik og bearbejdes af Beskæftigelsesregionen og Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Disse tal kan findes

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation

Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Fri og uafhængig Selvstændiges motivation Uafhængighed af andre og frihed til at tilrettelægge sit eget arbejde er de stærkeste drivkræfter for et flertal af Danmarks selvstændige erhvervdrivende. For

Læs mere

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration

Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Seksuel chikane inden for Privat Service, Hotel og Restauration Rapporten er udarbejdet af Analyse Danmark A/S 2015 1. Indhold 1. Indhold... 2 2. Figurliste... 3 3. Indledning... 4 4. Dataindsamling og

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I LANGELAND KOMMUNE Til EBU og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 13 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Kommune I denne rapport sættes der hvert kvartal fokus på to væsentlige

Læs mere

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte.

- Knap halvdelen af befolkningen er helt eller overvejende enige i, at vikarer har lav status blandt de fastansatte. Analysenotat Befolkningsundersøgelse om vikarbureauer Til: Fra: Dansk Erhverv/LBU Capacent har på vegne af Dansk Erhverv gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt befolkningen på 18 år eller derover.

Læs mere

Velkommen til verdens højeste beskatning

Velkommen til verdens højeste beskatning N O T A T Velkommen til verdens højeste beskatning 27. november 8 Danmark har en kedelig verdensrekord i beskatning. Intet andet sted i verden er det samlede skattetryk så højt som i Danmark. Danmark ligger

Læs mere

Vold og trusler i psykiatrien

Vold og trusler i psykiatrien 27. november 2017 Vold og trusler i psykiatrien Hvert andet medlem i psykiatrien har oplevet fysisk vold på arbejdspladsen inden for det seneste år, hvilket er en markant større andel sammenlignet med

Læs mere

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob

Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Landsdækkende undersøgelse om ledighed i forbindelse med fleksjob Disposition )RUPnOPHGXQGHUV JHOVHQRJGDWDJUXQGODJ 2PSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH 6 UN UVOHUYHGUSHUVRQHUSnOHGLJKHGV\GHOVH.RUWRPSHUVRQHUSnNRQWDQWKM

Læs mere

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu?

Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket 2015 hvordan ga r det? Og hvad gør vi nu? Sjældne-netværket er et netværk for borgere berørt af sygdom så sjælden, at der ikke findes en relevant forening. Medlemmerne af sjældne-netværket

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 3. kvartal 1 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet

Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Danskerne, islam og muslimer Af professor Peter Nannestad, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet Siden terrorangrebet den 11. september 2001 og Muhammed-krisen i 2005 er spørgsmålet om danskernes

Læs mere

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder

Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder Fokus på socialøkonomiske virksomheder Bilag 1: Hovedresultater af spørgeskemaundersøgelse om kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder BAGGRUND Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I VEJEN KOMMUNE Til Beskæftigelsesudvalget og LBR OPFØLGNING 4. kvt. 214 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Vejen Kommune I denne kvartalsrapport beskrives den

Læs mere

Skoleevaluering af 20 skoler

Skoleevaluering af 20 skoler Skoleevaluering af 20 skoler Epinion A/S 30. oktober 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og metode...3 1.1 Formål med skoleevalueringen...3 1.2 Metoden...3 1.3 Svarprocent...4 1.4 Opbygning...4 2 Sammenfatning...5

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget

Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Beskæftigelsesindsatsen og kommunalvalget Millioner på spil for kommunekassen kommune September 2009 DANSK ARBEJDSGIVERFORENING Vester Voldgade 113 1790 København V Tlf. 33 38 90 00 da@da.dk www.da.dk/kommunalvalg2009

Læs mere

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume

MIKRO-FLEKSJOB. Økonomi og analyse. Resume MIKRO-FLEKSJOB Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomi og analyse 4-11-14 14-739 14-123272 Resume Køge Rådhus Torvet 1 46 Køge Denne kortlægning af anvendelsen

Læs mere

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom.

Dette notat er er en sammenskrivning af afrapporteringen af spørgeskemaundersøgelsen Et langt liv med blødersygdom. Sammenfatning af resultaterne af spørgeskemaundersøgelse 8/9 1 Fakta Deltagerne i projektet Bløderliv under forandring er alle over 4 år og har hæmofili A eller B i moderat eller svær grad eller von Willebrand

Læs mere

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper

Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Medlemsundersøgelse om opskoling til social- og sundhedsassistent og social- og sundhedshjælper Forbundet af Offentligt Ansatte November 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE RESUMÉ...1 BAGGRUND OG FORMÅL...2 FORMÅL...2

Læs mere

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark

Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Østdanmark Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Ikke-arbejdsmarkedsparate kontant- og starthjælpsmodtagere i Marts 2010 Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland Universitetsvej 2, 4000 Roskilde Tlf. 7222

Læs mere

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus

Resultatrevision 2013 for Jobcenter Aarhus Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 19. maj 2014 Resultatrevision 20 for Jobcenter Aarhus Resultaterne af jobcentrets indsats i 20. 1. Resume Landets

Læs mere

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT

GYMNASIELÆRERNES STRESSRAPPORT 1 Indholdsfortegnelse Stress... 3 Stress i hverdagen og på arbejdspladsen... 4 Den vigtigste kilde til stress... 5 Køn og stress... 5 Sektor og stress... 6 Stillingsniveau og stress... 7 Alder og stress...

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR

BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR BESKÆFTIGELSESREGION MIDTJYLLAND STATUS PÅ SYGEFRAVÆR udarbejdet i september 2010 SAMMENFATNING STATUS FOR SYGEFRAVÆR Juni 2010 1. Hvad er omfanget af det langvarige sygefravær i Midtjylland? Antallet

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud

Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Tilbud Jobcenter Middelfart Analyse af kontanthjælpsmodtagere i matchkategori 3 Marts 2011 COWI A/S Jens Chr Skous Vej 9 8000 Aarhus C Telefon 87 39 66 00 Telefax 87 39 66 60 wwwcowidk Jobcenter Middelfart Analyse

Læs mere