Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt"

Transkript

1 Europaudvalget 2005 KOM (2005) 0358 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2005)358 endelig RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF) nr. 3019/1987 af 5. oktober 1987) Regnskabsår 2004 DA DA

2 INDLEDNING I henhold til vedtægtens artikel 101a er der i bilag X med forbehold af andre bestemmelser i vedtægten fastlagt en række særlige bestemmelser og undtagelser for tjenestemænd, der gør tjeneste i et tredjeland. I henhold til artikel 14 i bilag X forelægger Kommissionen årligt Rådet en rapport om anvendelsen af dette bilag og navnlig om fastsættelse af satsen for godtgørelsen for levevilkår i overensstemmelse med artikel 10. Siden den 1. januar 1988 har Kommissionen udarbejdet fjorten rapporter. De dækker tidsrummene oktober 1987-december 1988, 1989, , 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, , 1999, 2000, 2001, 2002 og KAPITEL 1: ALMINDELIGE BESTEMMELSER ARTIKEL 1: ANSÆTTELSE Antallet af stillinger som tjenestemand/midlertidigt ansat i delegationerne 1 udgjorde pr. 31. december stillinger (951 stillinger pr ). I løbet af 2004 blev dette stillingsantal øget med: 117 stillinger som led i dekoncentrationens fase 4. 2 A-stillinger som midlertidig forstærkning (Indien, Kenya). og nedsat med: 60 stillinger i forbindelse med udvidelsen. 2 stillinger som led i fratrædelsesordningen. Pr. 31. december 2004 var 896 af disse stillinger besat i delegationer. De 112 ledige stillinger repræsenterede 11,11 % af stillingsfortegnelsen mod 12,41 % (118 ledige stillinger) i Der blev foretaget eller iværksat et stort antal eksterne ansættelser i 2004: 33 ansættelser fra reservelisten fra udvælgelsesprøven, 1 interinstitutionel overførsel fra Europa-Parlamentet og 5 ansættelser af midlertidigt ansatte. Pr. 31. december 2004 var ansættelsesproceduren for fire midlertidigt ansatte i gang. 1 Stillingerne som tjenestemand/midlertidigt ansat i delegationerne består af: a) delegationstjenestens formelle tildeling (982 stillinger i 2004); b) lån til specifikke og tidsbegrænsede aktioner (4 stillinger); c) stillinger stillet til rådighed af generaldirektorater uden for Relex-familien (22 stillinger pr ). Disse stillinger henhører fortsat under stillingsfortegnelsen for det tilsynsførende GD, men finansieres enten helt eller delvis over delegationstjenestens budget. DA 2 DA

3 ARTIKEL 2: MOBILITET Turnusordningen Omfordeling Turnusordningen vedrørte i tjenestemænd (140 i 2003), der var optaget på turnuslisten, og gav anledning til: 60 flytninger mellem delegationerne (40 i 2003); 89 flytninger fra delegationerne til hovedsædet (65 i 2003); 15 fratrædelser (7 i 2003); 32 tilfælde, hvor tjenestemænd forblev på deres tjenestested (28 i 2003). Princippet om, at man skiftevis skal arbejde i en delegation og ved hovedsædet, gav anledning til: 89 flytninger fra delegationerne til hovedsædet (65 i 2003); 94 flytninger fra hovedsædet til delegationerne (63 i 2003). Der blev således i 2004 i alt foretaget 258 flytninger (mod 175 i 2003) som led i turnusordningen. Der blev omfordelt 2 stillinger: 1 A-stilling blev omfordelt fra Côte d Ivoire til Liberia; 1 B- floater -stilling (tjenestemænd med hjemsted i hovedsædet, der yder hastende bistand til delegationer i vanskeligheder) blev omdannet til en stilling som administrationschef (Saudi-Arabien). ARTIKEL 3: EFTERUDDANNELSE I 2004 vedrørte beslutningerne om efteruddannelse 57 tjenestemænd i delegationstjenesten, der som led i turnusordningen vendte tilbage til et Relexgeneraldirektorat eller en Relex-tjeneste i hovedsædet. KAPITEL 2: FORPLIGTELSER ARTIKEL 4: TJENESTESTED Der er ingen bemærkninger til denne artikel. DA 3 DA

4 ARTIKEL 5: BOLIG Hen imod udgangen af 2004 færdiggjorde GD for Eksterne Forbindelser arbejdet med normer for boliger i tredjelande. Alle delegationer (med undtagelse af Cuba) har siden rådet over normer for leje af boliger i deres værtsland. Samtidig er det administrative ansvar blevet overført til delegationerne. KAPITEL 3: ARBEJDSVILKÅR ARTIKEL 6, 7 OG 9: ÅRLIG FERIE De tjenestemænd, der gør tjeneste i tredjelande, gør fortsat en betydelig indsats for at udnytte deres rettigheder og nedbringe for store overførsler af ferie og derigennem imødekomme hovedsædets henstillinger. Det skal dog bemærkes, at dekoncentrationsprocessen og processen med administrativ decentralisering umiddelbart selv om disses processer har været ledsaget af en forhøjelse af antallet af ansatte - har ført til en forøget arbejdsbyrde, som til en vis grad har forhindret tjenestemændene i at tage det ønskede antal feriedage. Nedenstående tabel viser, at overførslerne på mere end 14 dage for 815 tjenestemænds vedkommende procentvis er steget i forhold til det foregående regnskabsår (47,12 % mod 43,56 %), hvilket også gælder overførslerne på mellem 36 og 50 dage (5,89 % mod 4,95 %). Også overførslerne på mellem 50 og 70 dage er steget: 1,41 % i 2003 mod 3,44 % i Antal tjenestemænd Overførsler af årlig ferie Overførsler 2002/2003 Overførsler 2003/2004 Under 14 dage ,44 % 52,88 % Over 14 dage ,56 % 47,12 % Mellem 14 og 35 dage ,79 % 36,56 % Mellem 36 og 49 dage ,95 % 5,89 % Mellem 50 og 70 dage ,41 % 3,44 % Over 70 dage ,41 % 1,23 % Antal tjenestemænd i alt ARTIKEL 8 OG ARTIKEL 9, STK. 2: HVILEFERIE Som led i den sædvanlige årlige sagsbehandling besluttede Kommissionen den 25. marts 2004 undtagelsesvis at bevilge hvileferie for 2004 for de tjenestesteder, hvor levevilkårene fandtes at være specielt vanskelige, på grundlag af de kriterier, der finder anvendelse ved den årlige fastsættelse af godtgørelsen for levevilkårene, samt for de tjenestesteder, der blev anset for at ligge i kriseområder. DA 4 DA

5 Den fortsatte stramme anvendelse af de i artikel 8 i bilag X fastsatte betingelser gav sig udslag i, at denne ret i 2004 blev bevilget til 30 tjenestesteder (jf. bilag I) mod 24 i For tjenestesteder i kriseområder bevilges retten i forhold til krisens faktiske varighed. KAPITEL 4: INDTÆGTER OG SOCIALE GODER AFDELING 1: INDTÆGTER OG FAMILIETILLÆG ARTIKEL 10, STK. 1: GODTGØRELSE FOR LEVEVILKÅRENE Den 12. februar 2004 vedtog Kommissionen satserne for godtgørelse for levevilkårene for regnskabsåret De fremgår af tabellen i bilag II og viser bl.a. følgende: 1 stigning (fra 10 % til 15 %) i Argentina; 1 stigning (fra 25 % til 35 %) i Côte d Ivoire; 7 nye tjenestesteder: Armenien (35 %), El Salvador (25 %), Honduras (25 %), Kirgisistan (35 %), New Zealand (10 %), Tadsjikistan (35 %) og Yemen (35 %). Siden gennemførelsen af ændringerne i vedtægten med virkning fra 1. maj 2004 er satserne for godtgørelse for levevilkårene blevet fastsat ud fra følgende skala: 10, 15, 20, 25, 30, 35 og 40 %. Den automatiske anvendelse af de nye satser i den ændrede version af artikel 10 har bevirket en ajourføring af satserne for godtgørelse for levevilkårene i regnskabsåret 2004, som fandt sted den 1. maj 2004, således som det fremgår af tabellen i bilag III, der bl. a. viser følgende: 9 stigninger (fra 25 % til 30 %) i Etiopien, Indien, Kap Verde, Laos, Mozambique, Sri Lanka, Tanzania, Vietnam og Zambia; 9 fald (fra 35 % til 30 %) i Albanien, Burkina Faso, Cambodja, Djibouti, Guyana, Haiti, Indonesien, Mali og Pakistan; 8 stigninger (fra 35 % til 40 %) i Afghanistan, Bangladesh, Den Centralafrikanske Republik, Liberia, Papua-Ny Guinea, Sierra Leone, Sudan og Tchad. Der blev endvidere gennemført en midtvejsundersøgelse, der med virkning fra 1. juli 2004 (ansættelsesmyndighedens afgørelse af 25. november 2004) bevirkede følgende ændringer for nedenstående tjenestesteder: 1 stigning (fra 15 % til 20 %) i Malaysia; 2 stigninger (fra 20 % til 25 %) i Bolivia og Saudi-Arabien; 1 stigning (fra 25 % til 30 %) i Nepal; 2 stigninger (fra 30 % til 35 %) i Guyana og Haiti. DA 5 DA

6 ARTIKEL 10, STK. 2: EKSTRA GODTGØRELSE I 2004 besluttede Kommissionen og ansættelsesmyndigheden at udbetale en ekstra godtgørelse til tjenestemænd, som gjorde tjeneste i følgende lande: Delegation Haiti (Port-au-Prince) Saudi-Arabien (Riyadh) Côte d Ivoire (Abidjan) Ikrafttrædelsesdato og periode Fra til Fra til Godtgørelse (%) Antal tjenestemænd Fra Fra ARTIKEL 11 OG 12: BESTEMMELSER OM LØNUDBETALING Med hensyn til lønudbetalingsvaluta i 2004 er gennemsnitstallene for de berørte tjenestemænd som følger: 76 % valgte at få udbetalt deres løn i EUR i henhold til artikel 11 i bilag X til vedtægten; 21 % anmodede om at få udbetalt en del af deres løn i lokal valuta. Af disse anmodede de 32 % om det højeste beløb, der er fastsat i de interne retningslinjer vedrørende artikel 12 i bilag X til vedtægten (80 %), og de øvrige anmodede om lønudbetaling i lokal valuta på mellem 15 % og 64 % af lønnen; endelig anmodede 3 % om i henhold til artikel 12, stk. 2, i bilag X til vedtægten på grundlag af passende dokumentation at få udbetalt en del af deres løn i en anden valuta end tjenestestedets (Angola, Georgien, Kasakhstan, Den Demokratiske Republik Congo og Ukraine). ARTIKEL 13: JUSTERINGSKOEFFICIENTER Rådet udstedte den 5. oktober 2004 forordning nr. 1785/ om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. januar 2004, og den 4. februar 2005 forordning nr. 257/ om fastsættelse af de justeringskoefficienter, der finder anvendelse fra den 1. juli 2004 på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, der gør tjeneste i tredjelande. Desuden vedtog Kommissionen den 4. juni en afgørelse om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra den 1. august, 1. september, 1. oktober, 1. november og 1. december 2003 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande; endvidere vedtog EUT L 317 af , s. 1. EUT L 46 af , s. 1. EUT L 207 af , s. 13. DA 6 DA

7 Kommissionen den 22. december en afgørelse om tilpasning af de justeringskoefficienter, der fra den 1. februar, 1. marts, 1.april, 1. maj og 1. juni 2004 finder anvendelse på vederlag til tjenestemænd ved De Europæiske Fællesskaber, som gør tjeneste i tredjelande. I 2004 blev der indgået en aftale mellem GD RELEX og Eurostat om en procedure for fastlæggelse af justeringskoefficienter, som tager sigte på dels at forbedre den tidsmæssige overvågning af justeringskoefficienterne i de lande, hvor leveomkostningerne er forholdsvis høje (hvilket nedbringer hyppigheden af geografiske sammenlignende undersøgelser, som er mere udgiftskrævende), dels at anvende troværdige alternative kilder (f.eks. FN) til overvågning af justeringskoefficienterne i de lande, hvor leveomkostningerne systematisk er lavere end i Bruxelles (hvilket muliggør efterfølgende besparelser). Som følge af denne aftale er budgettet for perioden blevet ført tilbage til det niveau, som et årsbudget lå på, da gennemførelsen af bilag X blev påbegyndt. ARTIKEL 15: UDDANNELSESTILLÆG Der blev i 2003/2004 i alt udbetalt ,35 EUR i uddannelsestillæg. Der er grund til at korrigere det beløb, som er angivet i 2003-rapporten, der udgjorde ,95 EUR i stedet for ,80 EUR. Desuden er ordningen med forskudsbetaling af uddannelsestillæg blevet opretholdt for tjenestemænd med særlig store uddannelsesudgifter. Alle forskud vedrørende skoleåret 2003/2004 er blevet afviklet inden for den fastsatte frist. Den generelle stigning i uddannelsesudgifterne i visse delegationer, bl.a. Japan, Washington og New York, har betydet, at Kommissionen har givet tilladelse til overskridelse af loftet. Disse overskridelser er dog kun blevet tilladt ekstraordinært for børn, der på tjenestestedet går i en international skole, som udsteder europæiske/internationale studentereksamensbeviser, med det formål at sikre en kontinuerlig skolegang. Af samme grund har seks tjenestemænd under efteruddannelse, som er omfattet af bestemmelserne i bilag X, således kunnet nyde godt af en overskridelse af loftet i skoleåret 2003/2004. Det samlede udbetalte beløb som følge af overskridelsen af loftet i skoleåret 2003/2004 androg ,40 EUR. ARTIKEL 16: BOSÆTTTELSESPENGE VED TILTRÆDEN OG EFTER FRATRÆDEN De samlede udbetalte bosættelsespenge ved tiltræden (for tjenestemænd, der forflyttes fra hovedsædet til en delegation eller fra en delegation til en anden delegation) og efter fratræden (for tjenestemænd, der definitivt udtræder af tjenesten fra en delegation) beløb sig i 2004 til ,86 EUR (mod ,64 EUR i 2003). 5 EUT L 396 af , s. 49. DA 7 DA

8 Faldet i udbetalingerne i 2004 skyldes, på trods af en stigning i antallet af personalebevægelser, delvis den omstændighed, at kontoret ikke længere yder forskud på bosættelsespengene, en bestemmelse, der har været gældende siden gennemførelsen af reformen den 1. maj Dette beløb fordeler sig som følger: Bosættelsespenge ved tiltræden betalinger på konti i Belgien på ,30 EUR; betalinger i lokal valuta på tjenestemændenes ansættelsessted med anvendelse af købekraftspariteten (justeringskoefficient og vekselkurs sammen): ,41 EUR. Bosættelsespenge efter fratræden betalinger på konti i Belgien på ,64 EUR; betalinger i lokal valuta på tjenestemændenes ansættelsessted med anvendelse af købekraftspariteten: ,51 EUR. AFDELING 2: BESTEMMELSER VEDRØRENDE GODTGØRELSE AF UDGIFTER ARTIKEL 17: GODTGØRELSE AF UDGIFTER TIL FLYTNING AF BOHAVE OG DE FAKTISKE BOSÆTTELSESUDGIFTER FOR TJENESTEMÆND, SOM INSTITUTIONEN IKKE LÆNGERE HAR STILLET EN MØBLERET BOLIG TIL RÅDIGHED FOR PÅ SAMME TJENESTESTED Denne artikel blev ikke anvendt i ARTIKEL 18: MIDLERTIDIG BOLIG Der blev i 2004 truffet beslutninger om tilladelse til midlertidig indkvartering (187 i 1998, 163 i 1999, 195 i 2000, 184 i 2001, 318 i 2002 og 270 i 2003). ARTIKEL 19: TJENESTEKØRETØJ/KILOMETERPENGE Indtil de nye normer for bilparken er godkendt, finder reglerne (udarbejdet i 1996 og revideret i 1998) for anvendelse af køretøjer stadig anvendelse. Kilometerpengene er uændrede (0,26 EUR/km og 0,36 EUR/km for firehjulstrukne køretøjer). 6 På grundlag af 103 besvarelser fra delegationerne. DA 8 DA

9 ARTIKEL 20: REJSEUDGIFTER I FORBINDELSE MED HVILEFERIER Rejseudgifter i forbindelse med hvileferier godtgøres altid for afstanden mellem tjenestestedet og det feriested, Kommissionen har fastsat. Holdes hvileferien et andet sted end det af Kommissionen fastsatte, godtgøres udgifterne op til den grænse, der gælder for det fastsatte feriested. Udgifterne var i 2004 på EUR. ARTIKEL 21: GODTGØRELSE AF TRANSPORTUDGIFTER FOR PERSONLIGE EJENDELE, FLYTNING OG OPBEVARING Der fandt i flytninger sted (266 i 1998, 237 i 1999, 278 i 2000, 324 i 2001, 358 i 2002 og 331 i 2003) efter reglerne for flytning af personlige ejendele, der blev ajourført i 1997 og trådte i kraft i ARTIKEL 23: GODTGØRELSE AF HUSLEJEN, NÅR TJENESTEMANDEN IKKE FÅR STILLET EN BOLIG TIL RÅDIGHED AF INSTITUTIONEN I anvendtes artikel 23 i 31 tilfælde (10 i 1999, 8 i 2000, 7 i 2001, 31 i 2002 og 40 i 2003). AFDELING 3: SOCIAL SIKRING ARTIKEL 24, STK. 3: HJEMSENDELSE AF LÆGELIGE ÅRSAGER I AKUTTE ELLER SÆRLIG AKUTTE TILFÆLDE I 2004 tillod Lægetjenesten 44 hjemsendelser af lægelige årsager, heraf 40 i akutte (det samlede antal akutte hjemsendelser var på 68, da visse personer, som havde behov for en særlig efterbehandling, blev hjemsendt flere gange) og 4 i særlig akutte tilfælde. Den årlige præmie for SOS Air Ambulance udgjorde EUR for ARTIKEL 25: ULYKKESFORSIKRING FOR TJENESTEMANDENS YDELSESBERETTIGEDE PÅRØRENDE Der blev i 2004 gjort brug af forsikringen for tjenestemænds ydelsesberettigede pårørende i forbindelse med 5 ulykker. 7 På grundlag af 103 besvarelser fra delegationerne. DA 9 DA

10 BILAG I FASTLÆGGELSE AF RETTEN TIL HVILEFERIE (artikel 8 i bilag X) med virkning fra 1. januar 2004 I HENHOLD TIL GODTGØRELSERNE FOR LEVEVILKÅRENE Antal dage og perioder Ansættelsessted Hvileferiested 15 dage Afghanistan Bruxelles (Belgien) i højst 3 perioder Bangladesh Phuket (Thailand) (godtgørelsen for Liberia Dakar (Senegal) levevilkårene > eller = 12 Papua-Ny Guinea Darwin (Australien) point) Centralafrikanske Republik Libreville (Gabon) Sierra Leone Dakar (Senegal) Sudan Mombasa (Kenya) Tchad Dakar (Senegal) 10 dage Algeriet Casablanca (Marokko) i højst 2 perioder Angola Windhoek (Namibia) (godtgørelsen for Armenien Wien (Østrig) levevilkårene = 11 point) Congo Libreville (Gabon) Georgien Wien (Østrig) Guinea Dakar (Senegal) Mauretanien Casablanca (Marokko) Niger Libreville (Gabon) Dem. Rep. Congo Libreville (Gabon) 5 dage Burundi Mombasa (Kenya) i højst én periode Cameroun Libreville (Gabon) (godtgørelsen for Côte d'ivoire* Dakar (Senegal) levevilkårene = 10 point) Guinea-Bissau Dakar (Senegal) Salomonøerne Brisbane (Australien) Kasakhstan Frankfurt (Tyskland) Kirgisistan Frankfurt (Tyskland) Nigeria Libreville (Gabon) Rwanda Mombasa (Kenya) Tadsjikistan Frankfurt (Tyskland) Togo Libreville (Gabon) Yemen Dubai (De Forenede Arabiske Emirater) * Se ligeledes nedenstående (tillæg ydet som følge af varigheden af krisen i 2003). I MEDFØR AF KRISETILSTAND I 2004 Antal dage og perioder Ansættelsessted Hvileferiested 15 dage i højst 3 perioder 10 dage i højst 2 perioder 5 dage i højst én periode Colombia (godtgørelsen for levevilkårene = 6 point; krise = 11 måneder i 2003) Côte d'ivoire* (godtgørelsen for levevilkårene = 10 point; krise = 9,5 måned i 2003) Finder ikke anvendelse Miami (USA) Dakar (Senegal)) DA 10 DA

11 BILAG II LISTE OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE (artikel 10 i bilag X) med virkning fra 1. januar % 25% 20% 15% 10% Ingen godtgørelse Afghanistan Benin Den Tidligere Sydafrika Australien Canada Jugoslaviske Republik Makedonien Albanien Kap Verde Saudi-Arabien Argentina Barbados Cypern Algeriet Kina Bolivia Botswana Brasilien USA (New York) Angola Vestbredden Gaza Bosnien- Hercegovina Chile Kroatien USA (Washington) Armenien Colombia Bulgarien Costa Rica Estland Malta Bangladesh Egypten Sydkorea Hongkong Ungarn Norge Burkina Faso El Salvador Cuba Jamaica Letland Schweiz Burundi Ecuador Gabon Japan (Tokyo) Litauen Cambodja Eritrea Israel Jordan Marokko Cameroun Etiopien Lesotho Libanon Mauritius Congo Gambia Mexico Malaysia Namibia Côte d'ivoire Ghana Rumænien Ny Kaledonien New Zealand Djibouti Guatemala Serbien og Paraguay Polen Montenegro Georgien Honduras Swaziland Senegal Dominikanske Republik Guinea Fiji Syrien Singapore Tjekkiet Guinea-Bissau Indien Thailand Taiwan Slovakiet Guyana Japan (Naka) Vanuatu Tyrkiet Slovenien Haiti Kenya Zimbabwe Trinidad og Tobago Salomonøerne Laos Tunesien Indonesien Madagaskar Uruguay Kasakhstan Malawi Kirgisistan Mozambique Liberia Nepal Mali Nicaragua Mauretanien Uganda Niger Peru Nigeria Filippinerne Pakistan Rusland Papua-Ny Guinea Sri Lanka Centralafrikanske Surinam Republik Dem. Rep. Congo Tanzania Rwanda Ukraine Sierra Leone Venezuela Sudan Vietnam Tadsjikistan Zambia Tchad Togo Yemen DA 11 DA

12 BILAG III LISTE OVER TJENESTESTEDER OG SATSER FOR GODTGØRELSEN FOR LEVEVILKÅRENE (artikel 10 i bilag X) med virkning fra 1.maj % 35% 30% 25% 20% 15% 10% Ingen godtgørelse Afghanistan Algeriet Albanien Benin Den Tidligere Sydafrika Australien Canada Jugoslaviske Republik Makedonien Bangladesh Angola Burkina Faso Kina Saudi-Arabien Argentina Barbados USA (New York) Liberia Armenien Cambodja Vestbredden - Bolivia Botswana Brasilien USA Gaza (Washington) Papua-Ny Guinea Burundi Kap Verde Colombia Bosnien- Hercegovina Chile Kroatien Norge Centralafrikanske Cameroun Djibouti Egypten Bulgarien Costa Rica Jordan Schweiz Republik Sierra Leone Congo Etiopien El Salvador Sydkorea Hongkong Marokko Sudan Côte d'ivoire Guyana Ecuador Cuba Jamaica Mauritius Tchad Georgien Haiti Eritrea Gabon Japan (Tokyo) Namibia Guinea Indien Gambia Israel Libanon New Zealand Guinea-Bissau Indonesien Ghana Lesotho Malaysia Den Dominikanske Republik Salomonøerne Laos Guatemala Mexico Ny Kaledonien Trinidad og Tobago Kasakhstan Mali Honduras Rumænien Paraguay Tunesien Kirgisistan Mozambique Fiji Serbien og Senegal Uruguay Montenegro Mauretanien Pakistan Japan (Naka) Swaziland Singapore Niger Sri Lanka Kenya Syrien Taiwan Nigeria Tanzania Madagaskar Thailand Tyrkiet Dem. Rep. Vietnam Malawi Vanuatu Congo Rwanda Zambia Nepal Zimbabwe Tadsjikistan Nicaragua Togo Uganda Yemen Peru Filippinerne Rusland Surinam Ukraine Venezuela * Visse tjenestemænd, der fortsat gør tjeneste i de nye medlemsstater efter tiltrædelsen, modtager en godtgørelse for levevilkårene, som blev fastsat inden tiltrædelsen for en overgangsperiode på højst 15 måneder regnet fra 1. maj DA 12 DA

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0424 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 11.6.2004 KOM(2004) 424 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt

Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt Europaudvalget 2006 KOM (2006) 0800 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 14.12.2006 KOM(2006) 800 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt

Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt Europaudvalget 2001 KOM (2001) 0306 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 15.6.2001 KOM(2001) 306 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelse af de justeringskoefficienter,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.09.2004 KOM(2004) 588 endelig BERETNING FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten (Rådets forordning (Euratom, EKSF)

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0342 Offentligt EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.6.2010 KOM(2010)342 endelig 2010/0189 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING (EU) Nr..../... om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.12.2015 COM(2015) 597 final ANNEXES 1 to 5 BILAG til Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den årlige

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 26. september 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 1. juli 2014. fra Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 1. juli 2014. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20 6,00 2,50 60 kr. Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 6,50 10,00 2,50 100 kr. Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,20

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 23. februar 2015. Afghanistan 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Albanien 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00 2,50 60,00 Algeriet 3,95 11,45 11,45 14,00 10,14 10,00 2,50 100,00 Andorra 3,95 7,95 7,95 14,00 3,88 6,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. februar 2015. samtaler Afghanistan 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Albanien 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80 2,00 48,00 Algeriet 3,16 9,16 9,16 11,20 8,11 8,00 2,00 80,00 Andorra 3,16 6,36 6,36 11,20 3,10 4,80

Læs mere

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017.

PRISER I UDLANDET Priser gælder fra 14. september 2017. fra et Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15

Læs mere

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet

Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Prisliste OiSTER - Samtaler og SMS i udlandet Priserne er gældende fra 1. juli 2013 Alle priser i danske kroner inklusiv moms. * Visse operatører tager en ekstra afgift for samtaler i deres net i udlandet.

Læs mere

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Rapport fra Kommissionen til Rådet. RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008 DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 15.1.2010 KOM(2010)2 endelig Rapport fra Kommissionen til Rådet RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL RÅDET om anvendelsen af bilag X til vedtægten År 2006, 2007 og 2008

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 24. august 2015. Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Andorra 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 100,00 Angola

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 15. juni 2017. Bruge data Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 26. september 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016.

PRISER I UDLANDET OiSTER Priser gælder fra 22. august 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 11,95 11,95 14,00

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt

Europaudvalget (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Europaudvalget 2014-15 (2. samling) EUU Alm.del Bilag 115 Offentligt Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0772 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 8.11.2013 COM(2013) 772 final 2013/0380 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET 3Business Priser gælder fra 23. maj 2016. i et Afghanistan 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Albanien 3,16 7,32 7,32 11,20 4,12 3,20 60,00 Algeriet 3,16 11,20 11,20 11,20 11,20 3,20 80,00 Amerikanske Jomfruøer 3,16 * 9,56 * 9,56 11,20 9,56

Læs mere

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016.

PRISER I UDLANDET For privatkunder Priser gælder fra 23. maj 2016. fra et et Afghanistan 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Albanien 3,95 9,15 9,15 14,00 5,15 4,00 75,00 Algeriet 3,95 14,00 14,00 14,00 14,00 4,00 100,00 Amerikanske Jomfruøer 3,95 * 11,95 * 11,95

Læs mere

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet

BILAG. til. rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 29.11.2017 COM(2017) 699 final ANNEXES 1 to 3 BILAG til rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om oplysninger om indvirkningen på budgettet af den

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere 1. januar 2016 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, herkomst og efterkommere. januar 06 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 986.56 3 Majoritet Bulgarien 8.040 8.476 53 84% 7,8% Cypern 08 95 6 94%,8% Estland.4.56 30 9% Finland.670

Læs mere

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden

Priser til udlandet med Lebara Danmark + Norden AFGHANISTAN 1,29 DKK 2,19 DKK ALBANIEN 0,49 DKK 2,89 DKK ALGERIET 0,79 DKK 3,39 DKK AMERIKANSK SAMOA 6,69 DKK 6,69 DKK ANDORRA 1,99 DKK 1,99 DKK ANGOLA 1,69 DKK 1,99 DKK ANGUILLA 10,09 DKK 10,09 DKK ANTARKTIS

Læs mere

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst

November. Udrejseform Skønnet udrejst Påset udrejst Selv udrejst År til dato Måned. Ledsaget udrejst fordelt på udrejseform i forbindelse med den seneste registrerede udrejse/udsendelse i perioden ' '` 1 Afghanistan 3 52 26 373 6 103 2 16 37 544 Albanien... 1. 3... 4 Algeriet. 6 4 83 1 46 1 1 6 136 Armenien.

Læs mere

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min

Internationale priser med Lebara NATIONAL & Lebara STANDARD Destination Fastnet /min Mobil /min ÆKVATORIAL GUINEA 1.99 kr. 1.99 kr. AFGHANISTAN 59 øre 1.49 kr. ALBANIEN 49 øre 1.79 kr. ALGERIET 29 øre 2.49 kr. AMERIKANSK SAMOA 6.69 kr. 6.69 kr. ANDORRA 1 øre 1.59 kr. ANGOLA 1.50 kr. 1.85 kr. ANGUILLA

Læs mere

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min.

Internationale priser med Lebara STANDARD Destination Fastnet, kr. pr. min Mobil, kr. pr. min. Afghanistan 0.59 kr. 1.49 kr. Albanien 0.49 kr. 1.79 kr. Algeriet 0.29 kr. 2.49 kr. Amerikansk Samoa 6.69 kr. 6.69 kr. Andorra 0.01 kr. 1.59 kr. Angola 1.50 kr. 1.85 kr. Anguilla 10.09 kr. 10.09 kr. Antarktis

Læs mere

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms

Fastnet til UDLAND. Land Opkaldsafgift Minutpris. Gælder fra 1. september 2015 Priser i kr. og inkl. moms Gælder fra 1. september 2015 Land Opkaldsafgift Minutpris Afghanistan 0,20 14,74 Albanien 0,20 3,93 Albanien Mobil 0,20 5,53 Algeriet 0,20 5,24 Algeriet Mobil 0,20 6,84 Andorra 0,20 2,34 Andorra Mobil

Læs mere

!" " # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '! """ -&/% / '!""!" "!"".!" " -, 0 %1 2 0!! " # + *! * ) ( &'! " # $! %!

!  # $% & ' ( # ) #! % * ' &% & ' +, -.%. '!  -&/% / '!! !.!  -, 0 %1 2 0!!  # + *! * ) ( &'!  # $! %! !""#$%&'(#) #!%*'&%&'+,-.%.'!""" -&/%/'!""!""!"".!""-, 0%12 0!!"# &'()*!*+!" # $! %! $%"" & 2008 2009 2010 Antal indvandrere og efterkommere Århus 40.835 42.993 43.933 Region Midtjylland 91.964 97.274

Læs mere

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande

Udenlandske statsborgere, alle af udenlandsk herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande statsborgere, alle af herkomst og efterkommere pr. 1. januar 2015 samt religionsfordeling i hjemlande EU Belgien 1.042 1.200 107 Majoritet Bulgarien 7.222 7.516 447 84% 12% 4% Cypern 80 177 26 78% 18%

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Tellio Free - Gruppe 2 - A-E Afghanistan Albanien Algeriet Andorra Angola Anguilla Antigua &

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 SMS, MMS og i pågældende zone

Læs mere

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

BILAG. Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 14.3.2018 COM(2018) 139 final ANNEXES 1 to 4 BILAG Ændret forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere

Læs mere

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste

Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Her kan du hurtigt få et overblik over Tellio s gældende priser for Tellio Free og Tellio Plenty. Prisliste Månedsabonnement Oprettelse Telefonadapter Opkald Danmark fastnet Danmark mobil Skandinavien,

Læs mere

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC

Udlandstakster og landezoner Telenor og TDC Udlandstakster og landezoner og Udlandstakster fra/til Europa Nordamerika verden 1 verden 2 Europa kr. 6,400 kr. 6,400 Nordamerika verden 1 kr. 12,400 kr. 12,400 verden 2 Den angivne takst for tale, er

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3).

Hermed følger til delegationerne dokument - COM(2016) 717 final (Bilag 1-3). Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. december 2016 (OR. en) 15386/16 ADD 1 STAT 17 FIN 863 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 17. november 2016 til: Jordi AYET PUIGARNAU, direktør, på vegne af

Læs mere

Statistik om udlandspensionister 2012

Statistik om udlandspensionister 2012 N O T A T Statistik om udlandspensionister 2012 18. marts 2013 J.nr. 91-00024-10 Sekretariatet Indledning Den samlede udbetalte danske pension til pensionister i udlandet udgjorde ca. 2,23 mia. kroner

Læs mere

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012

Nye FedEx-priser træder i kraft den 2. januar 2012 Nye FedEx-priser træder i kraft den. januar 0 Sådan bruger du denne oversigt og beregner din pris Find destinationszone og oprindelseszone i zonetabellen. Vælg den service, du vil benytte. Beregn din forsendelses

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0251 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 6.5.2013 COM(2013) 251 final 2013/0131 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om fastsættelsen af de justeringskoefficienter,

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 2. marts 2017 Kontor: Enheden for Internationalt Politisamarbejde Sagsbeh: Sofie Anne Marner Sagsnr.: 2017-0030-5247

Læs mere

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y

J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I G A Ø Y T C B X S N O W J I I M Z I B A W A J B L Æ V B S U Y Navn: Klasse: A: B: C: R E H A Æ W G Q O R V E N I S X J R E J Æ R S V Z I S X O Z G E I W Å G A T U Y G J M K X F S O D: E: F: Å J T H A Z P Q N L O K E D U K I G A Ø Y T C B X S N O W J I I S Å F Æ Ø

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Antal personer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Statsborgerskab og herkomst i Aarhus Kommune, 1. juli 2012 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil

1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil 1 3Telia Talk udlandstakster g 0 3ldende til 14. juni 2012 Region Land Fastnet mobil Afrika Algeriet 0,39 1,99 Afrika Sydafrika 0,39 1,09 Afrika Kenya 0,56 0,69 Afrika Nigeria 0,59 0,59 Afrika Swaziland

Læs mere

Flygtningelande 2007

Flygtningelande 2007 Flygtningelande 2007 Dækningsgrad på baggrund Asylprocent Danmarks Statistik har dannet en ny variabel for indvandrere og efterkommere, som det er nærmere beskrevet i i Danmark 2008, kapitel 2. For at

Læs mere

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum BEK nr 202 af 27/02/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2017 Ministerium: Udlændinge- og Integrationsministeriet Journalnummer: Udlændinge- og Integrationsmin., j.nr. 2016-7734 Senere ændringer til

Læs mere

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC

Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster og landezoner Telenor og TDC Roamingstakster Minut takst er opgivet i danske kroner Fra/Til 6,4 6,4 12,4 12,4 12,5 Modtage kald i zonen SMS afsendt fra zonen pr. stk Data forbrugt i zonen

Læs mere

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014.

PRISER FRA DANMARK TIL UDLANDET Priser gælder fra 1. Juli 2014. Afghanistan 6,50 10,00 2,50 Cameroun 6,50 10,00 2,50 Albanien 3,20 6,00 2,50 Canada 3,50 8,00 2,50 Algeriet 6,50 10,00 2,50 Caymanøerne 6,50 10,00 2,50 Amerikansk Samoa 6,50 10,00 2,50 Centralafrikanske

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2009 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 2000-2009 Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Version 1.1 re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning... 2 Sådan kommer du i gang... 3 Sådan sender du fakturaer til Nordea... 6 Sådan modtager du filer fra Nordea... 9

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2007 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1998-2007 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik september 2008 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1999-2008 x Antallet af borgere med udenlandsk herkomst i Århus Kommune (indvandrere og efterkommere)

Læs mere

Novums medlemsundersøgelse

Novums medlemsundersøgelse Novums medlemsundersøgelse (Completion rate: 100.) Hvad er dit køn? Kvinde Mand 7 28% Hvad er din alder? under 20 år mellem 20-35 år mellem 36-55 år over 55 33% 63% Oprindelsesland Afghanistan Albanien

Læs mere

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic

re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic re-ports+ Integration mellem Nordea Finans og e-conomic Indhold Indledning...2 Sådan kommer du i gang...3 Sådan sender du fakturaer til Nordea...6 Sådan modtager du filer fra Nordea...9 VIGTIGT Om landekoder...

Læs mere

Gjeldende satser for 2013

Gjeldende satser for 2013 Gjeldende satser for 2013 Verdensdel/Land/By Europa: Makssatser Natt Kost Albania kr 2 000 kr 560 Belgia kr 1 900 kr 800 Bosnia-Hercegovina kr 1 000 kr 450 Bulgaria kr 1 100 kr 400 Danmark kr 1 500 kr

Læs mere

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 AF/ACP/CE/2005/da 2 De befuldmægtigede for: HANS MAJESTÆT BELGIERNES KONGE, PRÆSIDENTEN FOR DEN TJEKKISKE REPUBLIK, HENDES MAJESTÆT DANMARKS DRONNING, PRÆSIDENTEN FOR FORBUNDSREPUBLIKKEN

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2010-11 REU alm. del Svar på Spørgsmål 405 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 4. februar 2011 Kontor: Strafferetskontoret Sagsnr.: 2011-792-1557

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Finansudvalget FIU alm. del - Svar på 7 Spørgsmål 8 Offentligt Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 8 af 2. november 2006 Spørgsmål: Der ønskes en oversigt over, hvilke lande der har bundet deres valuta

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik august 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. juli 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse

konkurrencedygtige priser for en meget pålidelig service Sådan beregnes de priser, der gælder for din forsendelse Nye FedEx-priser Gældende i Danmark fra. januar 0 Uanset om dine forsendelser er tunge eller lette, hastende eller mindre tidsfølsomme, så har FedEx en løsning til dig. Oplev fordelen ved konkurrencedygtige

Læs mere

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1

100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT. AF/ACP/CE/2005/da 1 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer Teil) 1 von 11 SLUTAKT AF/ACP/CE/2005/da 1 2 von 11 100 der Beilagen XXIII. GP - Beschluss NR - 44 Schlussakte dänisch (Normativer

Læs mere

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16

SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 SMART MIDDLE EAST Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 50 2,00 45 2,22 Afghanistan Mobil 50 2,00 45 2,22 Albanien 70 1,43 48 2,08 Albanien -

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE,

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.11 August 2000 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1991-2000 x 6,7 % af befolkningen i Århus Kommune er udenlandske statsborgere. Antallet

Læs mere

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr.

Standardpriser. FlexUdland Basis. Landezoner Priser pr. min. 2,00 kr. 4,00 kr. 5,00 kr. 2,00 kr. 13,00 kr. 14,00 kr. 15,00 kr. Kald til udlandet Har du et erhvervsabonnement hos TDC Erhverv, får du automatisk FlexUdland Basis, som sikrer dig fair priser, når du ringer til udlandet. Standardpriser FlexUdland Basis Se gældende landezoner

Læs mere

SMART LATINO Priser 01.02.16

SMART LATINO Priser 01.02.16 SMART LATINO Priser 01.02.16 2 kr. opkaldsgebyr pr. opkald (kun ved opnået forbindelse) Lokalt nr. Afghanistan 34 2,94 17 5,88 Albanien 75 1,33 48 2,08 Albanien - Tirana 90 1,11 48 2,08 Albanien Mobil

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 Nr. 1.03 April 1997 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JAN. 1997 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998 Nr. 1.10 Sept. 1998 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JULI 1998. x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk statsborgerskab og udenlandsk

Læs mere

Tabel 453 (side 1 af 5)

Tabel 453 (side 1 af 5) Tabel 453 (side 1 af 5) Europa 1 23 045 137 96,6............ Albanien 28 748 95,3 2001 3 126 109 44 Andorra 464 100,0 2004 77 166 93 Belgien 30 528 99,2 01-01-04 10 396 341 97 Bosnien og Hercegovina 51

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2011 for tjenesterejser 2010 Cirkulære af 20. december 2010 Perst. nr. 049-10 J.nr. 10-5411-10 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2009 for tjenesterejser 2008 Cirkulære af 16. december 2008 Perst. nr. 078-08 J.nr. 08-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære...3 Bilag 1. Transportgodtgørelse pr.

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2005 Perst. nr. 069-05 PKAT nr. J.nr. 05-5411-5 Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2006 for tjenesterejser

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2007 for tjenesterejser 2006 Cirkulære af 21. december 2006 Perst. nr. 068-06 PKAT nr. J.nr. 06-5411-6 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1993D0197 DA 11.03.2000 020.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 5. februar 1993 om dyresundhedsmæssige betingelser

Læs mere

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2

Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Prisark Trafik: Fastnet, mobil og Hjemmearbejdspladser kontraktens punkt 3.2 Fastnettelefoni Fastnettelefoni Tværgående abonnementsydelser Beskrivelse Priselement Antal Enhed Listepris (DKK. ex. moms)

Læs mere

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser Cirkulære af 20. december 2012 Modst.nr. 040-12 J.nr. 12-5411-18 Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser 2012 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære...5 Bilag 1. Transportgodtgørelse

Læs mere

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE

CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. APRIL 1999 - TJENESTEREJSER OG SUPPLERENDE FLYTTEGODTGØRELSE (Til samtlige ministerier mv.) 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har med virkning fra 1. april

Læs mere

Statistiske informationer

Statistiske informationer Statistiske informationer www.aarhus.dk/statistik Februar 2006 Statsborgerskab og herkomst i Århus Kommune, 1. januar 2006 Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis udenlandsk

Læs mere

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser

Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2002 for tjenesterejser 2002 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2002 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af Finansministeriets,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik. April 2015. Etnicitet og statsborgerskab Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Koncernledelsessekretariatet Jura og statistik April 2015 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to forskellige opgørelser, én om etnisk

Læs mere

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09

Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 Statistik: Mobilitet på hele uddannelser til og fra Danmark 2008/09 I dette dokument præsenteres en udvalgt del af de grundtal, som Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2008/09 har som sit

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.02 Februar 2003 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2003 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser

Cirkulære om satsregulering pr. 1. januar 2013 for tjenesterejser CIR nr 9016 af 20/12/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 23. november 2017 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 12-5411-18 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet)

1. Trafikpriser. Prisliste gældende pr Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) 1. Trafikpriser Trafikpriser fra fastnet til fastnet (Fri Fastnet) Destination Dag Øvrig Bemærkninger Danmarkspris, opkaldsafgift 0,45 0,45 Danmarkspris, minutpriser 0,00 0,00 Gratis 0,00 0,00 Se note

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Februar 2002 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2002 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Lærer: Dato: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul

Læs mere

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi

Spanien. Madrid. Luxembourg. Kabul. Mauritius. Port Ludvig. Budapest. Ungarn. Afghanistan. Luxembourg. Kenya. Nairobi Navn: Klasse: Spanien Madrid Luxembourg Kabul Mauritius Port Ludvig Ungarn Budapest Afghanistan Luxembourg Kenya Nairobi Materiale ID: VEN.577.1.1.da Navn: Klasse: Panama Oslo Monaco Panama City Uganda

Læs mere

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser

FINANSMINISTERIET. Cirkulære om. Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser FINANSMINISTERIET Cirkulære om Satsregulering pr. 1. januar 2001 for tjenesterejser 2001 1 CIRKULÆRE OM SATSREGULERING PR. 1. JANUAR 2001 FOR TJENESTEREJSER (Til samtlige ministerier mv.) 1. I medfør af

Læs mere

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside.

Lynvejledning. Pro Focus UltraView. Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Lynvejledning Pro Focus UltraView Denne brugervejledning findes på forskellige sprog på BK Medicals hjemmeside. Besøg: www.bkmed.com/customer service/user manuals Før du tager scanneren i brug, bør du

Læs mere

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG

UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Udbud af Kurerydelser 2017 UDBUDSBILAG 3 PRISBILAG Side 1 af 5 1. Instruktion til tilbudslisten Tilbudsgiver bedes udfylde udbudsbilag 3.1 Tilbudsliste med de tilbudte priser og medsende disse tilbuddet.

Læs mere

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK

DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK DHL Express Excellence. Simply delivered. DHL EXPRESS PRIS 2018 DANMARK 2 BEREGN PRISEN PÅ DIN FORSENDELSE 1. Bestem hvilken service, der passer bedst til dine behov 2. Vej din 3. Bestem destinationszonen

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULIUS CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn

Quick guide. Pro Focus 2202 Gul/grøn Quick guide Pro Focus 2202 Gul/grøn 2 Tænd og sluk scanneren Mekanisk stikdåse til mekaniske transducere Standby-knap Gruppestikdåse til de elektroniske transducere Arranger transducerne Tilslutning: 1.

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.12 September 1999 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE, 1990-1999 x Antallet af udenlandske statsborgere i Århus Kommune er steget med 8.539

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 31.7.2014 L 228/9 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 829/2014 af 30. juli 2014 om ændring og berigtigelse af forordning (EF) nr. 1235/2008 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning

Læs mere

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001

STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 Information fra Århus Kommunes Statistiske Kontor Nr. 1.04 Marts 2001 STATSBORGERSKAB OG HERKOMST I ÅRHUS KOMMUNE PR. 1. JANUAR 2001 x Informationen omfatter en opgørelse over antallet af borgere med henholdsvis

Læs mere

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v.

Lov om midlertidig nedsættelse af straffen for overtrædelse af skatte- og afgiftslovgivningen vedrørende midler på udenlandske konti m.v. LOV nr 431 af 16/05/2012 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Skatteministeriet Journalnummer: Skattemin., j.nr. 2010-711-0041 Senere ændringer til forskriften LBK nr 1007 af 24/10/2012

Læs mere

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt

Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt Danmarks manglende skatteaftaler koster virksomheder dyrt AF SKATTEPOLITISK CHEF JACOB RAVN, CAND.JUR, MAKROØKONOMISK MEDARBEJDER MADS JULI- US CHRISTENSEN, B.SC. OECON OG ANALYSECHEF GEERT LAIER CHRISTENSEN,

Læs mere

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013

Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor Juli 2013 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6.

Opgørelsen vedrørende statsborgerskab er baseret på de indsatte, der opholdt sig i fængsler og arresthuse den 10. december Se tabel 6. Justitsministeriet Direktoratet for Kriminalforsorgen Juridisk kontor April 2014 Etnicitet og statsborgerskab Dette notat indeholder to væsensforskellige opgørelser, én om etnisk oprindelse og én om statsborgerskab.

Læs mere