Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest"

Transkript

1 Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen Andelsinvest, Investeringsforeningen Daninvest, Investeringsforeningen Danmark ID, Investeringsforeningen Sparindex og Investeringsforeningen Sparindex.dk. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Randers Kommune. Formål 2. Foreningens formål er efter vedtægternes bestemmelse herom fra offentligheden, medmindre andet fremgår af 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, under den enkelte afdeling, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i instrumenter i overensstemmelse med kapitel 14 i Lov om investeringsforeninger m.v., og på forlangende af en investor at indløse investors andel af formuen med midler, der hidrører fra denne, jf. 12. Investorer 3. Investor i foreningen er enhver, der ejer en eller flere andele af foreningens formue (herefter andele ). Hæftelse 4. Foreningens investorer hæfter alene med det for deres andele indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Stk. 2. Foreningens afdelinger, jf. 6, stk. 1, stk. 2 og stk. 3, hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser efter 2. pkt., hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for afdelingens andel af de fælles omkostninger. Stk. 3. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelle investeringsforvaltningsselskab eller administrationsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. Midlernes anbringelse 5. Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Stk. 2. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 15 i Lov om investeringsforeninger m.v. 1/38

2 Afdelinger 6. Foreningen er opdelt i følgende afdelinger, hvor KL efter afdelingens navn betyder, at afdelingen kan inddeles i andelsklasser: Stk. Obligationsafdelinger High Yield Value Bonds Udb. KL Afdelingen investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal leve op til følgende: En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's eller anden tredjepart, f.eks. en bank. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. 2/38

3 Korte Obligationer KL Afdelingen investerer i obligationer denomineret i DKK eller EUR. Afdelingen investerer i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Lange Obligationer KL Adelingen investerer i obligationer denomineret i DKK eller EUR. Afdelingen investerer i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v /38

4 Mellemlange Obligationer KL Afdelingen investerer i obligationer denomineret i DKK eller EUR. Afdelingen investerer i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen investerer højst 50 % af sine midler i erhvervsobligationer. Afdelingen kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Nye Obligationsmarkeder KL Afdelingen investerer fortrinsvis i obligationer udstedt af stater eller statsejede virksomheder eller i virksomhedsobligationer hjemmehørende i emerging markets lande. Emerging markets lande defineres her som lande, der er repræsenteret i JP Morgans EMBI Global Diversified indeks. Afdelingen kan desuden investere i obligationer udstedt af eller garanteret af stater eller statsejede virksomheder, som ikke indgår i JP Morgans EMBI Global Diversified indeks, og som er hjemmehørende i et land inden for den Europæiske Union, et land som Unionen har indgået aftale med på det finansielle område eller et andet land. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som 4/38

5 er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Afdelingen kan investere i depotbeviser. Bolig Investorer i afdelingen er enhver almen boligorganisation, der ejer en eller flere andele og som ifølge disse vedtægter kan være investor. Kun almene boligorganisationer kan være investorer i afdelingen. Ihændehavere af andele, der ikke opfylder optagelsesbetingelserne, skal straks afhænde deres andele til en almen boligorganisation, når bestyrelsen kræver det. Sker sådan afhændelse ikke, kan den pågældende investor blive indløst med 30 dages varsel. Afdelingen investerer i obligationer denomineret i DKK i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen investerer i realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer, særligt dækkede obligationer og andre obligationer, som frembyder en tilsvarende sikkerhed, idet værdipapirerne skal være udstedt i og optaget til handel på et reguleret marked i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Afdelingen investerer i obligationer udstedt eller garanteret af stater eller regionale eller lokale myndigheder med skatteudskrivningsret inden for Den Europæiske Union eller et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Afdelingen investerer ikke i erhvervsobligationer, præmieobligationer eller konvertible obligationer. 5/38

6 Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, som har hjemsted i et land inden for Den Europæiske Union eller i et land, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område. Afdelingen kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis i henhold til bekendtgørelse om danske Placeringen af afdelingens midler sker i overensstemmelse med de grænser, som er fastsat i den til enhver tid gældende bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Indeksobligationer KL Afdelingen investerer i danske og udenlandske indeksobligationer samt pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v /38

7 Investment Grade Value Bonds Udb. All Countries KL Afdelingen investerer i rentebærende globale virksomhedsobligationer som på investeringstidspunkt har en rating på minimum investment grade fra et kreditvurderingsbureau, der er registreret i henhold til den til enhver tid gældende forordning om kreditvurderingsbureauer. Afdelingen kan have op til 5 % i virksomhedsobligationer som efter investeringspunktet har en rating lavere end investment grade som følge af en nedgradering. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller være fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen investerer ikke i konvertible obligationer. Value Bonds 2016 Udb. Afdelingen investerer i globale virksomhedsobligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan investere i virksomhedsobligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor et år registreres 7/38

8 hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal leve op til følgende: En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's eller anden tredjepart. f.eks. en bank. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Emerging Markets Value Virksomhedsobligationer KL Afdelingen investerer fortrinsvis i virksomhedsobligationer udstedt af selskaber hjemmehørende i eller med en væsentlig del af deres aktiviteter i Emerging Markets lande. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan desuden investere i virksomhedsobligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal leve op til følgende: 8/38

9 En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's eller anden tredjepart. f.eks. en bank. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS eller investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Value Bonds 2017 Udb. KL Afdelingen investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan investere i virksomhedsobligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal leve op til følgende: En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's eller anden tredjepart. f.eks. en bank. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. 9/38

10 Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS eller investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Value Bonds 2018 Udb. KL Afdelingen investerer fortrinsvis i globale virksomhedsobligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen kan investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan investere i virksomhedsobligationer, som handles på det amerikanske marked for high yield bonds, herunder OTC-Fixed Income markedet, som er reguleret af FINRA, samt i Rule 144A udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der indenfor et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Obligationerne skal leve op til følgende: En cirkulerende mængde på mindst 20 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. En kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's eller anden tredjepart. f.eks. en bank. 3. Regelmæssig prisstillelse hos mindst to internationale investeringsbanker/børsmæglere. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141 stk. 10/38

11 Afdelingen kan investere over 35% af sin formue i obligationer eller pengemarkedsinstrumenter udstedt eller garanteret af et land eller en international institution af offentlig karakter i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 148, jf. 147, stk. 1, nr. 4 samt vedtægternes Tillæg Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS eller investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må desuden have globale aktier og øvrige finansielle instrumenter modtaget som led i en omstrukturering eller lign. af obligationer, som afdelingen har investeret i. Stk. 2. Aktieafdelinger Cumulus Value KL Afdelingen investerer i aktier i hele verden. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v /38

12 Value Aktier KL Afdelingen investerer i aktier hele verden. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Value Europa KL Afdelingen investerer i europæiske aktier. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. 12/38

13 Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Value USA KL Afdelingen investerer i amerikanske aktier. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Value Emerging Markets KL Afdelingen investerer i aktier udstedt af selskaber hjemmehørende i emerging markets-lande. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. 13/38

14 Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. UCITS anvendelse af afledte finansielle instrumenter. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. Momentum Aktier KL Afdelingen investerer i aktier i hele verden. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 14/38

15 Momentum Aktier Akk. KL Afdelingen investerer i aktier i hele verden. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. Afdelingen er akkumulerende. Danske Aktier KL Afdelingen investerer i danske aktier. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen kan endvidere investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 2 og stk. 4. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. 15/38

16 Afdelingen kan investere indtil 10% af formuen i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Stk. 3. Indeksafdelinger Investeringsstrategien har som eneste formål at replikere afkast- og risikoprofil af de valgte markedsindeks. Afdelingerne giver således investorerne mulighed for at opnå afkast, som afspejler udviklingen på kendte aktie- og obligationsmarkeder. Aktier INDEX USA Growth KL Afdelingen omfatter investering i nordamerikanske vækst aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI USA Growth indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX USA Value KL 16/38

17 Afdelingen omfatter investering i nordamerikanske value aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI USA Value indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX USA Small Cap KL Afdelingen omfatter investering i nordamerikanske small cap. Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI USA Small Cap indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 17/38

18 INDEX Europa Growth KL Afdelingen omfatter investering i europæiske vækst aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Europe Growth Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen kan investere i depotbeviser. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v INDEX Europa Value KL Afdelingen omfatter investering i europæiske value aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Europe Value Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 18/38

19 INDEX Europa Small Cap KL Afdelingen omfatter investering i europæiske small cap. Aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Europe Small Cap Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX Japan Growth KL Afdelingen omfatter investering i japanske vækst aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Japan Growth Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 19/38

20 INDEX Japan Value KL Afdelingen omfatter investering i japanske value aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Japan Value Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX Japan Small Cap KL Afdelingen omfatter investering i japanske small cap. aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Japan Small Cap Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 20/38

21 INDEX Dow Jones Sustainability World KL Afdelingen omfatter investering i aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier, der til enhver tid er omfattet af Dow Jones Sustainability World ex. Alcohol, Gambling, Tobacco, Armaments & Firearms and Adult Entertainment Index. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i det markedsindeks, som afdelingen har valgt. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL Afdelingen omfatter investering i globale aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI World Minimum Volatility (EUR optimized) Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. 21/38

22 INDEX Emerging Markets KL Afdelingen omfatter investering i aktier udstedt af selskaber hjemmehørende i emerging marketslande og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i MSCI Emerging Markets Indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i værdipapirer, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EU-medlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan investere i depotbeviser. INDEX OMX C20 Capped KL Afdelingen omfatter investering i danske aktier og andre værdipapirer som kan sidestilles med aktier og som indgår i afdelingens markedsindeks. Afdelingen investerer i selskaber, som indgår i NASDAQ OMX C20 CAP indekset. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil som markedsindekset under behørigt hensyn til handelsomkostninger. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v /38

23 Afdelingen kan investere i depotbeviser. Obligationer INDEX Stabile Obligationer KL Afdelingen omfatter investering i obligationer denomineret i DKK eller EUR. Afdelingen investerer højst 20 % af sine midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Porteføljen sammensættes med eneste formål at skabe samme afkast- og risikoprofil under behørigt hensyn til handelsomkostninger som et markedsindeks sammensat på følgende vis: 20% EFFAS 1-5 Danish Government Bond Index 30% Nykredit Lange Plus 50% Nordea Non-Call Constant Maturity 3 år Afdelingen kan desuden investere i obligationer, som falder uden for markedsindekset. Afdelingen kan investere i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Afdelingen må ikke investere i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v Stk. 4. Blandede afdelinger Mix Lav Risiko KL 23/38

24 Afdelingen investerer i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger m.v. 143, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen kan desuden investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EUmedlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen investerer kun i danske UCITS og investeringsinstitutter, som højst må investere op til 10% af deres formue i andele i andre danske UCITS og investeringsinstitutter. Afdelingen må højst investere 20 % af sin formue i en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må ikke erhverve mere end 25 % af andelene fra en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et og samme investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 157, stk. 3. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Mix Mellem Risiko KL Afdelingen investerer i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger m.v. 143, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen kan desuden investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EUmedlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen investerer kun i danske UCITS og investeringsinstitutter, som højst må investere op til 10% af deres formue i andele i andre danske UCITS og investeringsinstitutter. 24/38

25 Afdelingen må højst investere 20 % af sin formue i en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må ikke erhverve mere end 25 % af andelene fra en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et og samme investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 157, stk. 3. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. Mix Høj Risiko KL Afdelingen investerer i andele i afdelinger i danske UCITS og investeringsinstitutter, som er udloddende og som er omfattet af Lov om investeringsforeninger m.v. 143, stk. 1 og stk. 2. Afdelingen kan desuden investere i værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, som har fået adgang til eller handles på et reguleret marked eller handles på et andet marked i en EUmedlemsstat eller er optaget til officiel notering på en fondsbørs i et tredjeland eller som handles på et andet reguleret marked i et tredjeland, som er regelmæssigt arbejdende, anerkendt og offentligt, såfremt valget af en sådan fondsbørs eller et sådant marked er godkendt af Finanstilsynet eller fastsat i foreningens vedtægter, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 139, stk. 1 samt vedtægternes Tillæg 2. Afdelingen investerer kun i danske UCITS og investeringsinstitutter, som højst må investere op til 10% af deres formue i andele i andre danske UCITS og investeringsinstitutter. Afdelingen må højst investere 20 % af sin formue i en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v Afdelingen må ikke erhverve mere end 25 % af andelene fra en og samme afdeling af en dansk UCITS eller et og samme investeringsinstitut i henhold til Lov om investeringsforeninger m.v. 157, stk. 3. Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut, jf. Lov om investeringsforeninger m.v. 141, stk. 25/38

26 7. En afdeling kan opdeles i andelsklasser, hvortil der kan være knyttet klassespecifikke aktiver. Stk. 2. En andelsklasse har ikke fortrinsret til nogen andel af afdelingens formue, og heller ikke til eventuelle klassespecifikke aktiver. Andelsklassen har alene ret til en del af afkastet af formuen, herunder en del af afkastet af den fælles portefølje og afkastet af de klassespecifikke aktiver. Stk. 3. En afdeling kan have forskellige typer andelsklasser efter bestyrelsens beslutning, jf. vedtægternes 20. stk. 5. Andelsklasserne kan indbyrdes variere på følgende karakteristika: 1) Denominering i valuta. 2) De typer af investorer andelsklasserne markedsføres overfor. 3) Løbende omkostninger, der overholder reglerne i 5 i bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. 4) Emissionstillæg og indløsningsfradrag, der overholder reglerne i 5 i bekendtgørelse om andelsklasser i danske UCITS m.v. og reglerne i bekendtgørelse om beregning af emissionsog indløsningspriser i danske UCITS m.v. ved tegning og indløsning af andele. 5) Prisberegningsmetode, jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i danske UCITS m.v. 6) Klassespecifikke aktiver, der alene kan være afledte finansielle instrumenter samt en kontantbeholdning til brug for klassens løbende likviditetsbehov. 7) Udlodningsprofil (akkumulerende eller udloddende). 8) Minimumsinvestering. 9) Andre karakteristika end de i nr. 1 8 anførte, hvis foreningen kan godtgøre, at investorer i én andelsklasse ikke tilgodeses på bekostning af investorer i en anden andelsklasse. Stk. 4. Foreningen skal på sin hjemmeside oplyse om andelsklassernes karakteristika. Stk. 5. Stk. 1 4 finder ikke anvendelse på andelsklasser uden ret til udbytte(ex kupon). Lån 8. Hverken foreningen eller en enkelt afdeling må optage lån. Stk. 2. Med Finanstilsynets tilladelse kan foreningen dog optage lån for sine afdelinger i henhold til lovens bestemmelser derom. Andele i foreningen Andele i bevisudstedende afdelinger 9. Andelene er registreret i en værdipapircentral og udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. 26/38

27 Stk. 2. Hver afdeling afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Stk. 3. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for investors andel af foreningens formue. Stk. 4. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på begæring over for det kontoførende institut/foreningen eller et af denne anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 5. Andelene er frit omsættelige og negotiable, medmindre andet fremgår af 6 under den enkelte afdeling. Stk. 6. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Ingen investor i foreningen har pligt til at lade sine andele indløse, medmindre andet fremgår af 6 under den enkelte afdeling. Andele i kontoførende afdelinger 9a. I kontoførende afdelinger er andelenes pålydende 1 kr. Stk. 2. De til et indskud svarende antal andele fremkommer ved en omregning af indskuddet i forhold til den værdi, som en andel af den pågældende afdelings formue har på indskudstidspunktet. Stk. 3. En investors indskud og beregnede andele registreres på en konto i foreningen lydende på investors navn. Stk. 4. Foreningen udsteder en udskrift fra foreningens bøger, der tjener som dokumentation for investors indskud og andele. Stk. 5. Indskud/andele i en kontoførende afdeling kan ikke overdrages eller på anden måde omsættes. Stk. 6. Ingen indskud/andele har særlige rettigheder. Stk. 7. Ingen investor af foreningen har pligt til at lade sine andele indløse. Værdiansættelse og fastsættelse af den indre værdi 10. Værdien af foreningens formue (aktiver og forpligtelser) værdiansættes (indregnes og måles) i henhold til kapitel 11 i Lov om investeringsforeninger m.v. og Finanstilsynets til enhver tid gældende bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. Stk. 2. Den indre værdi for en afdelings andele beregnes ved at dividere formuens værdi på opgørelsestidspunktet, jf. stk. 1, med antal tegnede andele. 27/38

28 Stk. 3. Den indre værdi for en andelsklasses andele beregnes ved at dividere den på opgørelsestidspunktet opgjorte del af afdelingens formue, der svarer til den del af fællesporteføljen, som andelsklassen oppebærer afkast af, korrigeret for eventuelle klassespecifikke aktiver og omkostninger, der påhviler andelsklassen, med antal tegnede andele i andelsklassen. Stk. 4. Har bestyrelsen besluttet at udstede andele uden ret til udbytte (ex kupon), jf. 11, fra primo/medio januar indtil den ordinære generalforsamling fastsættes emissionsprisen og prisen ved eventuel indløsning af sådanne andele på grundlag af den indre værdi, jf. stk. 2, jf. stk. 1, efter fradrag af værdien af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår. I udbyttebetalende aktieafdelinger fradrages endvidere afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte. Emission og indløsning 1 Bestyrelsen træffer beslutning om emission af andele og om emission af andele uden ret til udbytte (ex kupon). Generalforsamlingen træffer dog beslutning om emission af fondsandele. Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen, bortset fra tegning af fondsandele. 12. På en investors forlangende skal foreningen indløse investors andel af en afdelings formue. Stk. 2. Foreningen kan udsætte indløsningen, - når foreningen ikke kan fastsætte den indre værdi på grund af forholdene på markedet, eller - når foreningen af hensyn til en lige behandling af investorerne først fastsætter indløsningsprisen, når foreningen har realiseret de til indløsningen af andelene nødvendige aktiver. Stk. 3. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. 12a. For afdelingen Bolig gælder der en særlig ret for bestyrelsen til at tvangsindløse andele, der erhverves af andre end almene boligorganisationer, jfr. 6, stk. Metoder til beregning af emissions- og indløsningspriser 13. Emissionsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, jf. stk. 1, opgjort på emissionstidspunktet, med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering samt provision til formidlere og garanter af emissionen. Stk. 2. Indløsningsprisen fastsættes efter dobbeltprismetoden til den indre værdi, jf. 10, stk. 2, stk. 3 og stk. 4, jf. stk.1, opgjort på indløsningstidspunktet, med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og til nødvendige omkostninger ved indløsningen. 28/38

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Generalforsamling i. Dagsorden

Generalforsamling i. Dagsorden Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling onsdag den 15. april 2015 kl. 16.00 hos Lægernes

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 5 Aktier:... 5 AlmenBolig

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 20. april 2016 (ii) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Væsentligt indhold af forslag til ændringer af vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Bestyrelsen foreslår foreningens vedtægter ændret som følge af nye skatteregler. Vedtægterne ønskes

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (I) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier KL...

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select

Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest Select 24. april 2017 (II) - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Afdelinger... 4 Aktier

Læs mere

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Specialforeningen Nykredit Invest Specialforeningen Nykredit Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 18. april 2013 kl. 16.00 hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk

Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest, Udenlandske Aktier, Etisk. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Select Bilag til dagsordenens pkt. 5.17 5.20 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.17: 4: 4: For afdelingerne Aktier,

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Kapitalforeningen Nykredit Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest. Kapitalforeningen Nykredit Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Placeringsforeningen Nykredit Invest (kapitalforening) Kapitalforeningen Nykredit Invest Investeringsforeningen Nykredit Invest, Placeringsforeningen

Læs mere

Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening). FULDSTÆNDIGT FORSLAG Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB kontoførende V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Nykredit Invest i 2011 Året 2011 blev et vanskeligt og udfordrende investeringsår Afkastudviklingen blev væsentligt anderledes end ventet primo 2011 De finansielle markeder blev i 2011 præget af rentefald

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest

Investeringsforeningen BankInvest Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark

Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen BIL Danmark Investeringsforeningen BIL Danmark afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 27. september 2016 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Forløb af ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der er i dag den 8. april 2015 afholdt ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Generalforsamlingen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen Carnegie WorldWide. København den 14. april 2015. Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide København den 14. april 2015 Bestyrelsen for Investeringsforeningen Carnegie WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo Invest Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest

Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Vedtægter for Kapitalforeningen BankInvest Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BankInvest. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. MS Invest Vedtægter for Investeringsforeningen MS Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen MS Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Maj Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Maj Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Maj Invest 13. oktober 2016 - 2 - Investeringsforeningen Maj Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 13. oktober 2016 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling Bilag 1: VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 11. april 2013 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SEBinvest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SEBinvest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SEBinvest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål

Vedtægter. for. Placeringsforeningen Investin. Navn og hjemsted. Formål Vedtægter for Placeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Placeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel

V E D T Æ G T E R F O R. KAPITALFORENINGEN SEB Institutionel V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Kapitalforeningens formål

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen HP Invest Specialforeningen HP Invest afholder ekstraordinær generalforsamling fredag den 28. februar 2014 kl. 11:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Forudsætninger Ifølge lov om investeringsforeninger m.v. skal en værdipapirfond organiseres med en eller flere afdelinger.

Forudsætninger Ifølge lov om investeringsforeninger m.v. skal en værdipapirfond organiseres med en eller flere afdelinger. November 2016 Standardfondsbestemmelser for værdipapirfonde Den tekst, der er markeret med grå, er alene ment som vejledning til koncipisten og skal ikke medtages i værdipapirfondens fondsbestemmelser.

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen C WorldWide. København den 17. januar Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide

Vedtægter for. Investeringsforeningen C WorldWide. København den 17. januar Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide Vedtægter for Investeringsforeningen C WorldWide København den 17. januar 2017 Bestyrelsen for Investeringsforeningen C WorldWide Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen C WorldWide.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Danmark. indkalder hermed til. ekstraordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Danmark indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V tirsdag den 23. maj 2017 kl.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger

Forenklet prospekt. Investeringsforeningen Sparinvest. Fællesprospekt for 17 afdelinger Forenklet prospekt Investeringsforeningen Sparinvest Fællesprospekt for 17 afdelinger Indhold Afsnit I - Foreningen... 2 Afsnit II - Afdelingerne... 4 Obligationsafdelinger... 5 Afdeling 7 Korte Obligationer...

Læs mere

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital.

Vedtægter. Investeringsforeningen CPH Capital. for. Navn og hjemsted. 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Vedtægter for Investeringsforeningen CPH Capital Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen CPH Capital. Formål Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST 3126. marts april 2016 Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 3126. martsapril 2016 Navn og hjemsted 1.

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag den 5. oktober 2016 kl. 9.00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Wealth Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Wealth Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Wealth Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest 4. juni 2013 - 2 - Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Navn og hjemsted... 5 Formål... 5 Medlemmer... 5 Afdelinger... 6 1. Certifikatudstedende

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin, afdeling Amber Energy Alpha, afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special

Vedtægter for. Kapitalforeningen. KAB / Lejerbo. Deleted: Special Vedtægter for Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen KAB / Lejerbo. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Kapitalforeningens

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. marts 2014 kl. 10.00 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Ekstraordinær generalforsamling i Kapitalforeningen Nykredit Invest Kapitalforeningen Nykredit Invest afholder ekstraordinær generalforsamling torsdag den 28. august 2014 kl. 14.00 hos Nykredit Portefølje

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED... 2 2. FORMÅL... 2 3. MEDLEMMER...2 4. HÆFTELSE...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ABSALON INVEST Investeringsforeningen Absalon Invest FT reg.nr. 11.080 CVR nr. 18 22 62 43 Vedtægter 1827. julini 2014 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest

Vedtægter for. Investeringsforeningen. Formuepleje Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Formuepleje Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Formuepleje Invest Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere