DFUNK Strategi

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DFUNK Strategi"

Transkript

1 DFUNK Strategi

2 DFUNK strategi Med strategien ønsker vi at sikre kontinuitet, gennemsigtighed og ansvarlighed i DFUNKs arbejde de næste tre år. Samtidig ønsker vi at sikre, at hele organisationen arbejder for den samme sag, og at alle de mange forskellige aktiviteter, DFUNK står for, bidrager og supplerer hinanden til fordel for flygtninge. Strategien skal gøre det lettere at træffe valg og identificere handlinger, der udvikler organisationen og sikrer at udviklingen sker i overensstemmelse med vores vision. Strategien er blevet til på baggrund af input fra blandt andet DFUNKs regionsforeninger og fordeler sig på seks områder, der er særligt vigtige for organisationens udvikling. Tidshorisonten for de enkelte målsætninger kan variere og prioriteringer af de enkelte områder vil være afspejlet i den handleplan, der lægges for hvert år. Målsætningerne beskriver, hvordan vi ønsker, at vores organisation ser ud ved udgangen af Landsbestyrelsen vil løbende arbejde med at tilpasse og udvikle strategien med relevante handlinger. Vi glæder os til at realisere målsætningerne med jer! De bedste hilsener, Line, Berfin, Sara, Amalie, Yakup, Ella, Anne Katrine, Aja og Dennis DFUNKs landsbestyrelse

3 Overblik over målsætninger Område 1: Organisationen 1a 1b 1c DFUNK har stærke og selvstændige regionsforeninger, der realiserer DFUNKs visioner på lokalt og regionalt plan. Område 2: Medlemmer DFUNKs medlemmer føler sig som en del af en større fælles indsats, der gør en forskel for flygtninge. Område 3: Aktiviteter Område 4: Politik Område 5: Kommunikation Område 6: Økonomi Sekretariatet er en naturlig sparringspartner for alle frivillige i udviklingen af aktiviteterne og står til rådighed med rådgivning og administrativ støtte. 2a 2b 2c Aktive DFUNKere er klædt på til det frivillige arbejde. 3a 3b 3c DFUNK styrker og udvikler sine permanente aktiviteter inden for asylområdet, integrationsområdet, oplysningsområdet og det politiske arbejde. DFUNK udvikler projekter og aktiviteter, hvor unge flygtninge indgår som aktive frivillige. 4a 4b 4c 5a 6a DFUNKs politiske arbejde er løsningsorienteret og baseret på viden, der sikrer kvalitet i DFUNKs politiske aktiviteter og bidrag til den offentlige debat. DFUNK kommunikerer på en måde, der både indadtil og udadtil sikrer et klart billede af, hvem vi er, og hvad vi står for. DFUNK har en stabil økonomi baseret på hensigtsmæssig økonomistyring. 5b 6b DFUNK har national og lokal politisk indflydelse. DFUNK synliggør resultater af projekter og aktiviteter. DFUNK har et medlemstal, der sikrer et solidt finansieringsgrundlag uden at frivilliges oplevelse af nærvær og muligheder går tabt. Side 3-4 DFUNK har en faglig kompetent landsbestyrelse, der arbejder strategisk med DFUNKs udvikling i samarbejde med regionsbestyrelser og sekretariat. Side 5-6 DFUNK tiltrækker og danner ramme for mødet mellem en bred vifte af frivilligtyper. Side 7-8 DFUNK deltager i netværk og fortalerarbejde på det internationale område. Side 9-10 DFUNK taler unge flygtninges sag. Side Side 13-14

4 Område 1: Organisationen Organisationsudvikling handler om, hvordan vi sikrer at DFUNK som organisation fungerer optimalt fra den enkelte frivilliggruppe over regionsforeningerne til landsbestyrelsen og sekretariatet sådan at de organisatoriske, administrative og ledelsesmæssige rammer på alle niveauer giver de bedst mulige forudsætninger for at eksisterende aktiviteter kan blomstre, og nye ideer kan gribes og udvikles til indsatser, der forbedrer flygtninges vilkår. 3

5 1.a 1.b 1.c Målsætninger DFUNK har stærke og selvstændige regionsforeninger, der realiserer DFUNKs visioner på lokalt og regionalt plan. Sekretariatet er en naturlig sparringspartner for alle frivillige i udviklingen af aktiviteterne og står til rådighed med rådgivning og administrativ støtte. DFUNK har en faglig kompetent landsbestyrelse, der arbejder strategisk med DFUNKs udvikling i samarbejde med regionsbestyrelser og sekretariat. Motivation Regionsforeningerne er et naturligt omdrejningspunkt for udviklingen af nye og eksisterende aktiviteter og projekter og er en vigtig ramme for, at DFUNKere 1 over hele landet kan tage organisatorisk ansvar. 1) Vi ønsker strategisk velplaceret kvalitet frem for geografisk kvantitet: I region Sjælland og Syddanmark er målet ikke en regionsforening, men stærke lokalgrupper, heraf minimum 4 stabile grupper der er stiftet som lokalforening. Vellykkede frivillige aktiviteter kræver ofte et samspil imellem frivilliges engagement og professionel viden og erfaring med, hvad der fungerer i det frivillige arbejde. Ved at få de rigtige råd og redskaber i spil på det rigtige tidspunkt, kan vi nå meget længere i realiseringen af vores idéer og bruge vores kræfter til større gavn for flygtninge. Landbestyrelsen har det øverste ansvar for DFUNKs udvikling. En velfungerende landsbestyrelse med de rette samarbejdsrelationer kan være med til at løfte niveauet for hele organisationens arbejde. Handlinger Systematisk konsulentarbejde med regionsbestyrelserne, der afklarer forventninger, understøtter strategisk udvikling og styrker samspillet mellem regionsbestyrelser og aktivitetsgrupper. Bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer klædes fagligt på. Regionsforeningen fremmes som en selvstændig platform for fællesskab og udvikling. Prioritering af den direkte kontakt imellem de frivillige koordinatorer og en specialiseret medarbejder på sekretariatet. Styrkelse af kendskabet til sekretariatet og dets funktioner. Landsbestyrelsesmedlemmer klædes fagligt på. Fokus på kompetencer i rekrutteringen af nye landsbestyrelsesmedlemmer. Styrkelse af landsbestyrelsens synlighed i organisationen og samarbejdet med især regionsbestyrelserne. Styrket samarbejde mellem regionsbestyrelser og landsbestyrelsen.

6 Område 2: Medlemmer Det er vigtigt, at DFUNKs frivillige er klædt godt på til de aktiviteter, de indgår i. Udover at styrke kvaliteten i aktiviteterne og de frivilliges motivation, vil det være med til at bevare et højt vidensniveau i organisationen, og dermed gøre os mindre sårbare over for udskiftninger blandt kernefrivillige. I takt med vi bliver større er der brug for, at vi sætter mere fokus på det, der binder organisationen sammen. Der er brug for, at vi ser os selv som en samlet bevægelse på vej mod et fælles mål. 5

7 2.a 2.b 2.c Målsætninger DFUNKs medlemmer føler sig som en del af en større fælles indsats, der gør en forskel for flygtninge. Aktive DFUNKere er klædt på til det frivillige arbejde. DFUNK tiltrækker og danner ramme for mødet mellem en bred vifte af frivilligtyper. Motivation Det er vigtigt, at der er sammenhold på tværs af organisationen. De aktive frivillige i regionsforeningerne og lokalgrupperne ligger hver især inde med en stor praktisk viden, som skal komme arbejdet i de andre grupper til gavn. Udvekslingen med DFUNKere fra andre dele af organisationen er inspirerende og befordrende for fællesskabet. Fagligt input og inspiration styrker kvaliteten i og motivationen til arbejdet. Som frivillig er det yderligere vigtigt at kende til organisationens holdninger og værdier for at kunne tage dette med ind i arbejdet med flygtninge og kommunikationen med samarbejdspartnere. Vellykkede aktiviteter og nye initiativer kræver ofte at forskellige typer af frivillige med forskellige baggrunde arbejder sammen. Der er mange ressourcestærke grupper i det danske samfund, som den frivillige indsats kunne have meget større gavn af at inddrage. Handlinger Styrkelse af fællesskabsdimensionen i regionsforeningerne. Landsdækkende sociale og faglige arrangementer prioriteres som et samlingspunkt i DFUNK. Styrkelse af videns-, erfarings- og idéudvekslingen imellem landsbestyrelse, regionsbestyrelser og andre kernefrivillige. Synliggørelse af resultater og gode historier i den interne kommunikation. Undersøgelse af medlemmers oplevelse af DFUNK. Tiltag der imødekommer relevante behov og forskellige frivilligtyper. Styrkelse af den lokale introduktion af nye frivillige. Det gøres relevant og attraktivt at deltage i DFUNKs og DFHs kurser Styrket rekrutteringsindsats i forhold til specifikke grupper. Nydanske unge - med interesse for at arbejde med flygtninge- eller integrationsspørgsmål på tværs af etniske grupperinger. Mænd særligt til Ung-til-ung og Fritidfor-Flygtninge. Kreative folk og sociale entreprenører.

8 Område 3: Aktiviteter Vores nuværende faste aktiviteter er fundamentale for DFUNKs eksistens, og de skal løbende styrkes. Derudover skal der være plads til, at der på lokalt, regionalt eller nationalt plan kan opstå nye projekter, der kan udvikle organisationen. Samtidig skal et internationalt udsyn på sigt styrke DFUNKs muligheder for at indgå i internationale aktiviteter og netværk. 7

9 3.a 3.b 3.c Målsætninger Motivation DFUNK styrker og udvikler sine permanente aktiviteter inden for asylområdet, integrationsområdet, oplysningsområdet og det politiske arbejde. DFUNKs nuværende aktiviteter på de fire områder har vist, at fungere og er til stor gavn for unge flygtninge i Danmark og for flygtningesagen generelt. Initiativer som Ung-tilung, DFUNK Outreach og Fritid-for-Flygtninge er unikke og kendetegnende for DFUNK som organisation. Ved at styrke og pleje de nuværende faste aktiviteter og nogle steder tilføje flere, sikrer vi endvidere stabiliteten i regionsforeninger og lokalgrupper, og skaber grundlag for at mere spontane initiativer også kan vokse frem. DFUNK udvikler projekter og aktiviteter, hvor unge flygtninge indgår som aktive frivillige. Unge flygtninge, der har været i Danmark i nogle år, kan bidrage til og kvalificere vores arbejde. Vi har gennem vores store netværk med unge flygtninge en unik mulighed for at inddrage dem i den frivillige indsats og derigennem skabe flere muligheder for, at de kan deltage aktivt i samfundet. DFUNK deltager i netværk og fortalerarbejde på det internationale område. Det er vigtigt hele tiden at være på forkant med den seneste udvikling på flygtningeområdet og kunne afsøge muligheder for internationale samarbejdsprojekter. Handlinger Fortsat prioritering af sekretariatsstøtten til de nuværende kerneaktiviteter: Ung-til-ung, Fritid-for-Flygtninge, DFUNK Outreach og politiske events. Synliggørelse af aktiviteter med henblik på mobilisering af frivillige og fortsat finansiering. Flere initiativer på det bredere integrationsområde i kommuner, hvor vi har brug for flere faste aktiviteter, og hvor der ikke bor unge flygtninge - f.eks. aktiviteter i udsatte boligområder. Udvikling af og fundraising til projekter, der tilføjer en inddragende dimension til vores kerneaktiviteter. Opmærksomhed på konkrete unge flygtninge fra Ung-til-ung, Sommerlejr mm, der er motiveret til at blive aktive frivillige. Evaluering af projekter og aktiviteter, og løbende dialog med medarbejdere og kernefrivillige om, hvad der fungerer, og hvad der er potentiale i. Identifikation af hvilke sager og områder vi ønsker at indgå i netværk med andre organisationer om, og hvilke eksisterende netværk eller organisationer, der er relevante. Prioritering af europæisk samarbejde med fokus på fortalerarbejde.

10 Område 4: Politik Det politiske arbejde har altid haft en central plads i DFUNK. Grundholdningerne er udviklet og revideret så der nu er et solidt politisk grundlag at arbejde ud fra. Vores politiske arbejde skal tage udgangspunkt i grundholdningerne. Dermed sikrer vi, at arbejdet er af høj kvalitet. Men det politiske fundament skal også bruges til at gøre os mere synlige og sikre os indflydelse på lokalt såvel som på nationalt plan. 9

11 4.a 4.b 4.c Målsætninger DFUNKs politiske arbejde er løsningsorienteret og baseret på viden, der sikrer kvalitet i DFUNKs politiske aktiviteter og bidrag til den offentlige debat. DFUNK har national og lokal politisk indflydelse. DFUNK taler unge flygtninges sag. Motivation Der er mange skingre stemmer og uunderbyggede myter i den danske flygtningedebat. Vi har som ungdomsorganisation mulighed for at mobilisere unge med et både fagligt og personligt engagement i området, der kan være med til at hæve niveauet i debatten og give flere danskere en forståelse af de centrale problemstillinger. DFUNK kan som repræsentant for unge med et engagement i flygtningesagen der iblandt unge flygtninge være med til at udvikle bedre politiske løsninger, der bunder i praktisk viden og erfaring på området. Unge flygtninge i Danmark uledsagede, enlige, sent ankomne har som en sårbar minoritetsgruppe brug for en troværdig politisk stemme. Vi kan bl.a. i kraft af vores netværk til unge flygtninge skabe kvalificerede aktiviteter og kampagner i samarbejde mellem unge flygtninge og andre politisk aktive DFUNKere. Handlinger Uddannelse og løbende opdatering af politisk aktive frivillige. Styrkelse af videndelingen internt i organisationen. Styrkelse af netværk med fagpersoner. Arbejde for større synlighed om DFUNKs politiske budskaber. Styrkelse af DFUNKs politiske netværk. Styrkelse af den politiske kapacitet i organisationen. Inddragelse af unge flygtninge i relevante politiske aktiviteter. Løbende dialog med unge flygtninge om, hvilke politiske fokusområder, de finder det mest relevante for DFUNK at engagere sig i.

12 Område 5: Kommunikation DFUNK er stadig en ung organisation, og i en verden af forkortelser er der brug for, at vi bliver endnu skarpere på, hvad det er, vi gerne vil kommunikere, og hvordan vi gør det. Internt er det vigtigt med klarhed over, hvem vi er, og hvad vi står for. Det handler både om at kommunikere holdninger, idéer, målsætninger og gode historier ud til eksisterende medlemmer. Samtidig skal det være nemt og overskueligt for nye medlemmer at få overblik over organisationen. Eksternt handler det om at skabe et klart billede for omverden af, hvad DFUNK er. Det sker bl.a. ved at sikre genkendelighed i det materiale, vi producerer. 11

13 5.a 5.b Målsætninger DFUNK kommunikerer på en måde, der både indadtil og udadtil sikrer et klart billede af, hvem vi er, og hvad vi står for. DFUNK synliggør resultater af projekter og aktiviteter. Motivation Klar kommunikation er en forudsætning for, at aktive DFUNKere altid ved, hvad meningen er med det, vi gør. Omverdenen potentielle frivillige, bidragsydere, samarbejdspartnere eller brugere af vores aktiviteter skal kunne se os som en væsentlig aktør, der skiller sig ud fra andre organisationer. Det at vise og fejre de gode resultater er den bedste måde at motivere hinanden på og at sikre fortsat støtte fra donorer og samarbejdspartnere. Fokus på evalueringen af projekter skal endvidere være med til at samle erfaringer og sikre vidensdeling på tværs af landet. Handlinger Udvikling og implementering af samlet kommunikationsstrategi. Udvikling og implementering af visuel identitet med skabeloner og redskaber, der kan styrke kvaliteten i DFUNKs interne og eksterne kommunikation. Større fokus på at dokumentere vores arbejde i forbindelse med kerneaktiviteter og nye projekter. Produktion af materialer og konkrete initiativer, der synliggør resultaterne af vores arbejde.

14 Område 6: Økonomi DFUNKs økonomi baserer sig først og fremmest på tipsmidler, og vores økonomiske fundament er derfor i høj grad afhængig af antallet af medlemmer. Organisationens vækst er derfor med til at sikre etstabilt økonomisk fundament, der giver mulighed for nye initiativer og sikrer os mod dårlige tider. Udfordringen er at sikre organisationens vækst, uden det går ud over lokalt og regionalt aktive DFUNKeres mulighed for sekretariatets støtte og mulighed for at påvirke de beslutninger, der træffes centralt i organisationen. 13

15 6.a 6.b Målsætninger DFUNK har en stabil økonomi baseret på hensigtsmæssig økonomistyring. DFUNK har et medlemstal, der sikrer et solidt finansieringsgrundlag uden at frivilliges oplevelse af nærvær og muligheder går tabt. Motivation Et solidt finansieringsgrundlag er med til at opretholde og udvikle vores aktiviteter, sikre et fast sekretariat af den ønskede størrelse og kan minimere sårbarheden overfor eksterne faktorer. DFUNK har på den ene side en økonomisk interesse i at antallet af medlemmer vokser, da disse har afgørende betydning for organisationens finansieringsgrundlag. På den anden side er der en række fordele ved at være en relativt lille organisation, hvor der ikke er for langt imellem sekretariat/landsbestyrelse og de lokale aktiviteter. Derfor er det vigtigt, at vi har plads til at antallet af medlemmer vokser samtidig med at de frivillige stadig har oplevelsen af nærvær og fleksible rammer. Handlinger Det tilsigtes at egenkapitalen udgør 10 % af omsætningen. Styrkelse af landsbestyrelsens løbende overblik over den aktuelle økonomiske situation. Indtægtskilder øges og spredes for at minimere økonomisk afhængighed af enkelte kilder. Sikring af frie midler gennem optimal udnyttelse af vores medlemspotentiale. Udvikling og deltagelse i medlemsforøgende projekter sker med opmærksomhed på, hvordan det bidrager til DFUNKs formål og opretholder frivilliges oplevelse af nærvær. Fokus på administrativ effektivisering. Fortsat fokus på projekter, der kan bidrage til DFUNKs medlemstal.

16 DFUNK s sekretariat Fælledvej 12, 2200 København N Tlf:

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom

Politisk. strategi. Dansk Flygtningehjælp Ungdom Politisk strategi Dansk Flygtningehjælp Ungdom Indhold Introduktion grundværdier Målsætninger Fremgangsmåde rammer og tidsplan [Forsidefoto: Pil Christoffersen] Introduktion DFUNK - Dansk Flygtningehjælp

Læs mere

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk

DFUNK. www.dfunk.dk. Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk DFUNK Dansk Flygtningehjælps Ungenetværk I DFUNK kan du sammen med andre unge gøre en forskel for flygtninge i Danmark og internationalt. Læs mere i denne folder om vores formål og aktiviteter. www.dfunk.dk

Læs mere

Politiske retningslinjer

Politiske retningslinjer Politiske retningslinjer Retningslinjer for DFUNKs Politiske arbejde Vedtaget af DFUNKs landsbestyrelse 2015 Det politiske arbejde fylder efterhånden mere i DFUNK, og DFUNK har i 2015 fire regionale, politiske

Læs mere

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I

Gearing til succes VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I Gearing til succes Lad os gøre en forskel VIS I O N, M I S S I O N, V Æ R D I E R O G S T R A T E G I LOS DE PRIVATE SOCIALE TILBUD E M D R U P V E J 1 1 5 A, 2 4 0 0 K Ø B E N H A V N N V Indhold Indledning...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau

Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på det strategiske niveau Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde - med fokus på arbejdet på

Læs mere

CISUs STRATEGI 2014 2017

CISUs STRATEGI 2014 2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26. april 2014. Vores strategi for 2014-17 beskriver, hvordan CISU sammen med medlemsorganisationerne

Læs mere

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre

Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS. Vi er noget for dem der er noget for andre Strategi for FRIVILLIGCENTER HALSNÆS 2017 2018 Vi er noget for dem der er noget for andre D Dokumentation, evaluering og kvalitetssikring...9 F FRISE...10 Frivilligcenteret som arbejdsplads...4 Fundraising

Læs mere

N O TAT. KL s HR-strategi

N O TAT. KL s HR-strategi N O TAT August 2013 KL s HR-strategi KL er en moderne interesseorganisation. Vi sætter offensive dagsordner, vi gør det på en troværdig måde, og vi skaber resultater. En organisation med de mål sætter

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi

Stil op! For børnefamilierne i Danmark. Mødrehjælpens strategi Stil op! For børnefamilierne i Danmark Mødrehjælpens strategi 2017-2020 Sammen skal vi kæmpe for, at alle forældre i Danmark er i stand til at skabe trygge og udviklende rammer for deres børn. Stil op!

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland.

Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland. Ledelses- og Styringsgrundlag Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Ledelses- og Styringsgrundlag Opdateret via proces i 2012-2013 hvor blandt andre koncernledelsen og MEDsystemet har været inddraget

Læs mere

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi

Social-, Børne- og Integrationsministeriet. Kommunikationsstrategi Social-, Børne- og Integrationsministeriet Kommunikationsstrategi 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Social-, Børne- og Integrationsministeriet arbejder for at skabe reelle fremskridt for den enkelte borger. Det

Læs mere

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik

Skolepolitik. Silkeborg Kommunes skolepolitik Skolepolitik Silkeborg Kommunes skolepolitik 1 2 Indledning En skole i Silkeborg Kommune består af en undervisningsdel og en fritidsdel. Skolepolitikken angiver, hvad der skal være kendetegnende for Den

Læs mere

FDF Handlingsplan 2009-2010

FDF Handlingsplan 2009-2010 FDF Handlingsplan 2009-2010 Baggrund for handlingsplanen FDFs Vision 2015: FDF er synligt, folkekirkeligt børne- og ungdomsarbejde med livsvigtige fællesskaber og meningsfyldte aktiviteter. Frivilligt

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE PRØ RØVEFO VEFOTO Indhold Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for pseronalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Kommunalbestyrelsen godkendte personalepolitikken

Læs mere

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE

PERSONALEPOLITIK I HVIDOVRE KOMMUNE Indhold Dialog, åbenhed og engagement - personalepolitik i Hvidovre Kommune Dialog, åbenhed og engagement 3 Hvorfor værdier? 4 Fundament for personalepolitikken 6 Ledestjerner 8 Du sidder netop nu med

Læs mere

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område

FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område FRIVILLIGHEDSPOLITIK for det sociale område Forord...4 Den overordnede vision...6 Bærende principper...8 Understøttelse af frivilligheden...10 Mangfoldighed og respekt...12 Synliggørelse af det frivillige

Læs mere

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag

Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Middelfart Kommune Medarbejder- og ledelsesgrundlag Effektivitet Udvikling Kommunikation Strategi Middelfart Kommune 2015 Oplag: 4.000 stk. Layout og produktion: vielendank.dk MIDDELFART KOMMUNE 2-3 Indhold

Læs mere

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979

LOGO1TH_LS_POSr d. By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 LOGO1TH_LS_POSr d By- og Udviklingsforvaltningen Nytorv 11 6000 Kolding Tlf. 7979 7979 KULTURUDVALGETS Politiske fokusområder 2014-2015 Mødesteder og midlertidighed Kultur er fyrtårne og fysiske rammer.

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen

International strategi for Hotel- og Restaurantskolen International strategi for Hotel- og Restaurantskolen November 2017 Hvorfor internationalisering på Hotel- og Restaurantskolen? Hotel- og Restaurantskolen skal være en erhvervsskole med et internationalt

Læs mere

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018

Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 Arbejdsmiljøstrategi 2014-2018 for Sociale Forhold og Beskæftigelse Den overordnede målsætning er fastholdelse og udvikling af attraktive arbejdspladser med afsæt i tankesættene for social kapital og arbejdsmiljøledelse

Læs mere

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune

Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundsstrategi for Syddjurs Kommune Civilsamfundet hvem er det? Civilsamfundet er en svær størrelse at få hold på. Civilsamfundet er foreninger, interesseorganisationer,

Læs mere

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE

ORGANISATIONS- BESKRIVELSE ORGANISATIONS- BESKRIVELSE 1 Opbygning af Ungdommens Røde Kors Landsstyrelsen er den strategiske og politiske ledelse af Ungdommens Røde Kors. Landsstyrelsen har det overordnede ansvar for organisationen.

Læs mere

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012

Undersøgelse af plejefamilieområdet. Juni 2012 Undersøgelse af plejefamilieområdet Juni 2012 Dagsorden 1. Opdrag 2. Tilrettelæggelse af projektet 3. Resultater Organisering Tilbudsvifte Plejebørn Plejefamilier Rekruttering og matchning Sagsbehandling

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for overordnede

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse

Udviklingsprojekt Nye fællesskaber. - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund. Projektbeskrivelse Udviklingsprojekt Nye fællesskaber - oplysning, dannelse og tværgående samarbejde mellem højskole, foreninger og lokalsamfund Projektbeskrivelse 1 MOTIVATION OG SAMMENHÆNG Gymnastikhøjskolen i Ollerup

Læs mere

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål

Mission. Vision. Kommunikationsstrategi 2013-2015. Formål Tanken om et campus som et uddannelsesfællesskab har eksisteret i Køge i mange år og er udsprunget fra lokale uddannelsesinstitutioner. Tanken har vokset sig større og større, blandt andet med bred støtte

Læs mere

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE

BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE BYRÅDS- OG DIREKTIONSSEKRETARIATET ADELGADE 44 8660 SKANDERBORG WWW.SKANDERBORG.DK SKANDERBORG KOMMUNE MED HJERTET I LEDELSE! KODEKS FOR GOD LEDELSE OKTOBER 2007 Indholdsfortegnelse 1. PROCESSEN... 3 2.

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Udviklingsstrategi 2015

Udviklingsstrategi 2015 Udviklingsstrategi 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Innovation i praksis... 4 Fokusområder 2015... 4 Fokusområde 1: Involvering af brugere, borgere og erhverv i velfærdsudviklingen... 6 Fokusområde

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC

Kommunikationsstrategi 2008-2012. Professionshøjskolen UCC Kommunikationsstrategi 2008-2012 Professionshøjskolen UCC Indledning Kommunikationsstrategien beskriver, hvordan vi kommunikerer ud fra hvilke principper og med hvilke mål. Kommunikationsstrategien er

Læs mere

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016)

Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Roller og ansvar Grundlaget for god ledelse i Ringsted Kommune (juni 2016) Dette dokument definerer de generelle rammer i relation til roller og ansvar for de forskellige ledelsesniveauer og ledelsesfora.

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

for god kommunikation

for god kommunikation for god kommunikation KOMMUNIKAT I O N Kodeks for god kommunikation i Fredensborg Kommune Formål Den offentlige kommunikation har udviklet sig betydeligt de seneste år i takt med forståelsen af, at en

Læs mere

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere!

Dansk Cøliaki Forening. Strategi 2020. Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! Dansk Cøliaki Forening Strategi 2020 Større, stærkere, bedre vi vil så meget mere! STØRRE, STÆRKERE & BEDRE VI VIL SÅ MEGET MERE! Baggrund De sidste par år er der sket rigtig meget i Dansk Cøliaki Forening

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK

GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK GENTOFTE I BEVÆGELSE IDRÆTS- OG BEVÆGELSESPOLITIK 2017-2029 Foto Uber Images Das Büro Per Heegaard STT Foto Flemming P. Nielsen Udarbejdelse Gentofte Kommune Layout: Operate A/S Tryk Bording A/S Oplag:1000

Læs mere

Intern kommunikationsstrategi

Intern kommunikationsstrategi gladsaxe.dk Intern kommunikationsstrategi Intern kommunikationsstrategi Hvorfor skal vi have en intern kommunikationsstrategi? Gladsaxe Kommune ønsker at styrke den interne kommunikation fordi: God intern

Læs mere

Ledelses- og medarbejdergrundlag

Ledelses- og medarbejdergrundlag Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Definition af målet med kerneopgaven og den enkelte medarbejders ansvarsområde. Leder af ledere: Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen.

Læs mere

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013

Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 1 Bilag 2 Oversigt over målopfyldelse for DFHs frivillige integrationsarbejde 2013 Frivillignet, der er Dansk Flygtningehjælps landsdækkende netværk af frivillige, har i 2013 haft kontakt til 17.983 brugere

Læs mere

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer.

Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Center for Indsatser til Børn og Unge har de seneste 2 år været gennem flere organisationsændringer. Nu er tiden kommet til at sætte fælles retning for centrets samlede enheder. Center for Indsatser til

Læs mere

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC

* en del af. ledelsesgrundlaget. Om ledelse i UCC * en del af sgrundlaget Om i UCC Ledelse i UCC tager udgangspunkt i UCC s kerneopgave Kerneopgave UCC samarbejder om at udvikle viden, uddannelse og kompetente til velfærdssamfundet. Med de studerende

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI

SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI SAMSØ KOMMUNE ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGI 2014 2020 FORORD 3 VISION FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014-2020 4 MÅL FOR ERHVERVS- OG BOSÆTNINGSSTRATEGIEN 2014 2020 4 PULS ÅRET RUNDT UDFORDRINGER

Læs mere

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen

Cph Volunteers. Stine Nepper-Christensen. // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen Cph Volunteers Stine Nepper-Christensen // Projektleder for frivilligkorpset Kultur- og Fritidsforvaltningen 1 Københavns Kommunes store frivillige borgerkorps Oprettet i 2009 1.800 medlemmer / 70% internationale

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune

Ledelsesgrundlag. Baggrund. Allerød Kommune Ledelsesgrundlag Allerød Kommune Forvaltningen Byrådssekretariatet Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Baggrund Allerød Kommune gennemførte 1. januar 2011 en

Læs mere

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv.

Mission. Når vi har nået dette, når vi har fået et kompenserende, inkluderende og fordomsfrit samfund, kan og vil vi nedlægge os selv. Handleplan 2010 Mission Sammenslutningen af Unge Med Handicap arbejder helt grundlæggende for et samfund, hvor man er ung frem for handicappet. Vi arbejder for et samfund, hvor man som ung med en funktionsnedsættelse

Læs mere

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018

Frederikshavn Kommune. Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Frederikshavn Kommune Politik for frivilligt socialt arbejde 2014-2018 Indledning FÆLLES pejlemærker Bærende principper Tænkes sammen med 4 5 8 10 Indledning Frederikshavn Kommune er fyldt med frivillige

Læs mere

Webstrategi 2013-2015

Webstrategi 2013-2015 Webstrategi 2013-2015 Strategi for udvikling af DKFs website udarbejdet med bidrag fra DKFs webudvalg og webredaktion December 2012 1 www.kommunikationsforening.dk Udgangspunkt Webstrategien sætter retning

Læs mere

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015

Stillings- og personprofil. Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Stillings- og personprofil Direktør Danmarks Idrætsforbund Maj 2015 Kort om Danmarks Idrætsforbund Danmarks Idrætsforbund (DIF) er en organisation, der har eksisteret i mere end 100 år. DIF er en sammenslutning

Læs mere

Skabelon for handlingsplan 2012

Skabelon for handlingsplan 2012 Skabelon for handlingsplan 2012 Navn på aktivitetsområde Landsstyrelsen Formål med aktiviteten Landsstyrelsen er URK s øverste ledelse og vil således iværksætte og følge initiativer, som har bred betydning

Læs mere

BRN. Strategi

BRN. Strategi BRN Strategi 2017-2018 Indholdsfortegnelse Introduktion til BRN...4 Status efter første strategiperiode.....7 Vision, mission og mål........8 Vores indsatsområder......9 Vores samarbejdsmodel.....10 Sådan

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

God ledelse i Viborg Kommune

God ledelse i Viborg Kommune God ledelse i Viborg Kommune VILJE VÆKST VELFÆRD GOD LEDELSE MOD PERSONALEPOLITISKE VÆRDIER LEDELSESGRUNDLAG MED-AFTALE God ledelse - Arbejdsværdier det vi skal/vil lykkes med Vi sikrer, at de politiske

Læs mere

STRATEGI CAMPUS KØGE

STRATEGI CAMPUS KØGE STRATEGI CAMPUS KØGE 2016 2018 Udarbejdet af CAMPUS Køges Projektgruppe - til fordel for CAMPUS Køges elever, studerende, kursister, medarbejdere, partnere og det samfund, vi er en del af. INDIVIDET SKABES

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen?

Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen. Hænger det sammen? Børne- og Kulturchefforeningen Skoledirektørforeningen Hænger det sammen? Kvalitet i børns og unges hverdag kræver helhed og sammenhæng. Er det bare noget, vi siger? November 2002 1 Hænger det sammen?

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse

Leder af leder. sammenhængskraft. Serviceorienteret ledelse SAMMENHÆNGSKRAFT FORORD Ledelse i den offentlige sektor er et utroligt spændende og krævende felt at være i. Borgerne har stadig større forventninger til den offentlige service. Samtidig møder vi løbende

Læs mere

Kommunikationspolitik 2014

Kommunikationspolitik 2014 Kommunikationspolitik 2014 Vedtaget af Greve Byråd 25. august 2014 Indholdsfortegnelse Forord Afgrænsning Proces Værdier i kommunikation Intern kommunikation Kommunikation med borgere, virksomheder og

Læs mere

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN

DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN DEMENSVENLIGT DANMARK 2025 DEMENSALLIANCENS INDSPIL TIL REGERINGENS DEMENSHANDLINGSPLAN Demensalliancens partnere har med stor interesse læst regeringens demenshandlingsplan. Vi vil gerne anerkende det

Læs mere

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder.

Handleplan 2011. Opbygning Handleplanen er delt i tre afsnit, der søger at styrke organisationen på tre forskellige områder. Handleplan 2011 Indledning SUMHs handleplan 2011 er konkrete mål for, hvad SUMH skal gennemføre af tiltag i 2011, samt hvilke tiltag fra forrige år, der skal fortsættes. Kontorets faste opgaver såsom administration

Læs mere

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016

Målprogram for HK Kommunal Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram for HK Kommunal 2016-2020 Vedtaget ved HK Kommunals forbundssektorkongres den 31. januar til 2. februar 2016 Målprogram som styringsredskab HK Kommunals målprogram understøtter de fælles mål,

Læs mere

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen

Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken. Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen Ledelse og koordinering af frivillige i Folkekirken Fyraftensmøde i Haderslev Stift 15. november 2017 Connie Yilmaz Jantzen cyj@filadelfia.dk På programmet i aften 1. omgang: Tema 1: Ledelse og samarbejde

Læs mere

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016

Kommunikation, der engagerer. - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Kommunikation, der engagerer - Indsatsplaner Kommunikationspolitik 2016 Vision Skanderborg Kommune er på én og samme tid myndighed, servicevirksomhed og fællesskab med 60.000 borgere. Det er ledere og

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod

DI s strategi. Et stærkere Danmark frem mod DI s strategi Et stærkere Danmark frem mod 2020 Forord Siden dannelsen af DI i 1992 har vi skabt et fællesskab, hvor både de allerstørste og de mange tusinde mindre og mellemstore virksomheder i Danmark

Læs mere

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025).

STATUS MÅL. Flere skal fuldføre Flere skal fuldføre en erhvervsuddannelse (fuldførelsen skal stige til mindst 60 procent i 2020 og 67 procent i 2025). STRATEGI 2020 STATUS Strategi 2016 2020 udformes i en tid præget af mange forandringer på skolen og uddannelsesområdet. Erhvervsuddannelsesreformen (EUD-reformen) fra 2015 er under indfasning, den fremtidige

Læs mere

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer

Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Værdi / Vision / Mission Strategiske mål og indikatorer Døesvej 70-76 7500 Holstebro Telefon 99 122 222 Værdigrundlag for UCH Uddannelsescenter Holstebro indgår med sine uddannelser i en værdikæde og ønsker

Læs mere

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats

Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Red Barnets Strategi 2010-2015 For den frivillige indsats Frivillig Strategi 2010-2015.indd 1 16/10/11 23:42:28 Foto: Joshua Tree Frivillig Strategi 2010-2015.indd 2 16/10/11 23:42:29 Indledning Red Barnet

Læs mere

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati

En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens liv og demokrati En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014

Styrk foreningen i Gribskov. Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen, Gribskov Kommune 2014 Styrk foreningen i Gribskov Til idræts- og kulturelle foreninger udbyder Gribskov Kommune en kursusrække der gør jeres forening mere attraktiv. Online tilmelding

Læs mere

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk.

Den korte version. Resultatansvar. Kommunikere tydeligt. Være fagligt stærk. Være rollemodel. Arbejde strategisk. Den korte version innovativ e fagligt stærk innovativ Fokus på målet i løsningen af kerneopgaven. Tydelige mål, rammer, retning for og evaluering af opgaveløsningen. Definition af målet med kerneopgaven

Læs mere

Det Danske Spejderkorps strategiramme

Det Danske Spejderkorps strategiramme Det Danske Spejderkorps strategiramme SOMMEREN 2017 Foto: Thomas Heie Nielsen SIDE 2 Det Danske Spejderkorps strategiramme Motivation Formålet med denne beskrivelse af strategirammen i Det Danske Spejderkorps

Læs mere

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover:

Derfor tænkes vores organisationsår således fremover: VI VIL EUROPA! Følgende dokument skal ses som forretningsudvalgets tanker om fremtidens Europabevægelse og dermed også som motivation for de vedtægtsændringer, som er stillet af forretningsudvalget på

Læs mere

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen

Bioanalytikeruddannelsen Odense. Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Bioanalytikeruddannelsen Odense Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen Værdigrundlag for Bioanalytikeruddannelsen ************* Kulturen i afdelingen skal understøtte medarbejdernes professions- og

Læs mere

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET

POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET POLITIK OG STRATEGI FOR KVALITETSARBEJDET Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af Herningsholm Erhvervsskoles kerneydelse og støttefunktioner KVALITETSPOLITIK VISION OG MISSION Herningsholm Erhvervsskole

Læs mere

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune

Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Kultur- og fritidspolitik for Faxe Kommune Indhold Indledning...3 Udgangspunkt...4 Pejlemærker...4 Værdier...7 Målgrupper...9 Afrunding...11 2 Indledning Kultur- og fritidslivet og de tilknyttede arrangementer,

Læs mere

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder!

BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! BIKUBENFONDEN nyskaber muligheder! FORMÅL Vores samfund skal vurderes på mulighederne for at kunne realisere menneskeligt og kunstnerisk potentiale. Vi tror på socialt engagement og kunstens betydning.

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014

Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Arbejdsplan for IOGT i 2013 og 2014 Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et rigt, frit og meningsfyldt liv i samfundet, et liv præget af ligeværd og uden de problemer, som brug af alkohol

Læs mere

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020

International Business Academy. iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 International Business Academy TæNDT AF AT LÆRE iba ERHVERVSAKADEMI KOLDING STRATEGI 2020 uddannelsesstrategi 2020 Uddannelsesstrategi 2020 IBA Erhvervsakademi Koldings fokusområder angiver de strategiske

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri

Udgangspunktet for anbefalingerne er de grundlæggende principper for ordningen om vederlagsfri Notat Danske Fysioterapeuter Kvalitet i vederlagsfri fysioterapi Grundlæggende skal kvalitet i ordningen om vederlagsfri fysioterapi sikre, at patienten får rette fysioterapeutiske indsats givet på rette

Læs mere

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN

UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN UNGDOMMENS RØDE KORS I FREMTIDEN UDVIKLINGSPLAN Denne udviklingsplan løber fra oktober 2015 til oktober 2017. Udviklingsplanen er udtryk for de vigtigste

Læs mere

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018

BilagKB_141216_pkt.19.01 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSPOLITIK 2015-2018 ERHVERVSKOMMUNEN HVIDOVRE I Hvidovre har vi mange virksomheder og arbejdspladser, både private og offentlige. Vi har et af Nordeuropas største erhvervsområder, Avedøre Holme,

Læs mere

Principper for kommunikation i Odense Kommune

Principper for kommunikation i Odense Kommune Principper for kommunikation i Odense Kommune Odense Kommune skal have en god kommunikation og tæt dialog mellem borgere, brugere, kommunens ansatte, virksomheder og andre samarbejdspartnere. Det skal

Læs mere

DFUNKs grundholdninger

DFUNKs grundholdninger DFUNKs grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi

Læs mere

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI

EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI EN LEVENDE ORGANISATION MED ET STÆRKT DEMOKRATI DANSK SYGEPLEJERÅDS HOLDNINGER TIL ORGANISATIONENS LIV OG DEMOKRATI En levende organisation med et stærkt demokrati Dansk Sygeplejeråds holdninger til organisationens

Læs mere

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp

Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp FOR YDERLIGERE INFORMATION KONTAKT MØDREHJÆLPEN TELEFON 33 45 86 30, ADM@MOEDREHJAELPEN.DK Strategi 2013-2016 Mere Mødrehjælp 4 Mødrehjælpens strategi 2013-2016 hedder

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1

LEDELSESGRUNDLAG JUNI UDKAST - DEL 1 LEDELSESGRUNDLAG JUNI 2016-1. UDKAST - DEL 1 1 VÆRDIERNE Guldborgsund Kommunes kerneopgave fremgår af planstrategien og udvalgsstrategierne: Vi skal styrke borgernes muligheder for at mestre egen tilværelse,

Læs mere