Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? Tesauri, klassifikationer og bibliotekets andre udyr ud i læringens lys!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? Tesauri, klassifikationer og bibliotekets andre udyr ud i læringens lys!"

Transkript

1 1 Kan forskningsbibliotekernes e-materialer være e-læringsmaterialer? Tesauri, klassifikationer og bibliotekets andre udyr ud i læringens lys! Abstract/dansk Artiklen udforsker e-materialernes læringspotentiale i krydsfeltet mellem bibliotek og universitet. Der skelnes i sektion 2 mellem universitetslæring ( niveau-1 ) og bibliotekslæring ( niveau-2 ), mens bibliotekernes engagement og muligheder i e- læring belyses nærmere i sektionerne 3 og 4. Med udgangspunkt i en krydsklassifikation af elektroniske materialetyper (bibliografier, opslagsværker, tidsskrift- og e-bogspakker) og bibliotekariske læringsfaciliteter (især tesauri og klassifikationssystemer) i sektion 5 undersøges i sektion 6 nærmere fordelingen af tesauri over de nævnte materialetyper. Sektion 7 beskriver en case af en oplæring af en novice gennem et avanceret tesaurussystem. Sektion 8 ser på forekomsten af klassifikationssystemer i de enkelte typer af e-materialer. Der kan i undersøgelsen gennemgående konstateres en funktionelt begrundet fordeling af læringsværktøjer over e-materialer i overensstemmelse med deres anvendelsesområde og tekniske egenskaber. Abstract/engelsk The paper studies the learning potential of electronic materials in the intersection of university and library. In section 2, a distinction is drawn between university learning ( level-1 ) and library learning ( level-2 ). Sections 3 and 4 focus on library initiatives in the field of e-learning. Taking as a starting point a cross classification of electronic materials (bibliographies, encyclopedias ) and librarian learning facilities (thesauri and classification systems) in section 5, the distribution of thesauri over different types of electronic materials is analyzed in section 6. Section 7 describes a case of initial learning of a novice in interaction with an advanced thesaurus system. Section 8 has a closer look on classifications. The study shows that there is a functionally motivated distribution of learning tools over e-materials in accordance with their area of use and other technical attributes. 1. Introduktion

2 2 På bibliotekerne i dag, især på forsknings- og uddannelsesområdet, er e-materialer godt på vej til at erstatte alt i print og papir, både tidsskrifter og bøger ("the digital library", jf. Littlejohn, 2005; Sharifabadi, 2006). Også i forskningsbibliotekernes partnerinstitutioner (universiteter og andre højere uddannelsesinstitutioner) kommer e-materialer til at fylde mere og mere, ikke kun i forskningen, men i stigende grad i selve undervisningen (jf. Forfatter, Stenalt, & Thestrup, 2010). Det giver anledning til at tænke bibliotekets e-materialer med nogle kvalitative kriterier, som decideret rykker de elektroniske ressourcers brug i en læringssammenhæng i forgrunden. Bibliotekerne, som optræder som hovedleverandører på e-området, har gode forudsætninger for at være en kompetent, stærk og ligeværdig partner i læringen i forhold til deres kundeinstitutioner, som fx universiteterne. Danske biblioteker har en stor pædagogisk og formidlingsmæssig ekspertise, som bygger på en traditionel høj, og i de seneste år stigende indsats på informationskompetenceområdet (jf. Forfatter & Thestrup, 2009; Grassian & Kaplowitz, 2009, især kap. 1 og 2). Læring og undervisning er dermed noget, der, især i forbindelse med informationskompetence, altid er forgået på biblioteker, uden at det måske tilstrækkeligt er kommet til syne i bibliotekernes strategiske mål. Endvidere har moderne og gode e-materialer af enhver slags (for en mulig typologi af e-materialer, se Tedd, 2005, s. 51) indbygget nogle specielle faciliteter, der gør dem klædt på til at indgå direkte i læreprocesser. Disse faciliteter, som er genstand for den foreliggende undersøgelse, bygger i formidlingen i høj grad på traditionelle bibliotekariske kategorier (fx tesauri, emneord, ) og kan dermed trække på en specifik bibliotekarisk viden, som bibliotekerne og biblioteksskolerne altid har plejet og bevaret. Det er et vigtigt mål med den foreliggende undersøgelse at rehabilitere nogle støvede, men i læringssammenhæng yderst relevante bibliotekariske redskaber som klassifikationer, emneord, emneindices m.m., der, anlægger man det rigtige perspektiv, optræder som deciderede læringsværktøjer. Denne på det moderne, digitale bibliotek nogle gange tilsidesatte bibliotekariske viden kan nu, i et læringsperspektiv, ses som et sæt af værdifulde bibliotekariske kernekompetencer, som initierer og styrer læring i forhold til bibliotekets materialer. Eller sagt anderledes: Væk fra biblioteksskabte monstre, som spøger i uhyggelige bogtårne, og hen til yderst læringsrelevante nyttedyr! I denne sammenhæng skal den traditionelle opfattelse af læring (kort sagt, forståelse af tekster) suppleres med en læring, som foregår i biblioteksdomænet. Det vil åbne døren for at skabe et bredere begreb af læring, hvor læring på universitetet og

3 3 biblioteket (nærmere: i bibliotekets virtuelle domæner) er sammenhængende processer, som bibliotekerne og deres e-ressourcer på helt naturlig vis indgår i. Her er e-læring stikordet (Chaka, 2010; DaCosta, 2011; Littlejohn, 2005; Pachler & Daly, 2011), idet bibliotekernes teknologiske kompetencer i håndteringen af e-materialer kan nyttiggøres gennem e-læringens fokus på computere og internettet. E-læring er, så at sige, bibliotekernes entrebillet og interface til deres akademiske brugere, når e- materialer indlejres i læringsbrug. Om forskningsbibliotekernes e-materialer også er e-læringsmaterialer, er der ikke et enkelt svar på, da læring og e-læring er begreber med mange definitioner (Garrison, 2011; Pachler & Daly, 2011). Vigtigt er lige fra starten at holde fast på, at videnskabeligt materiale (først og fremmest tidsskrifter og bøger) i de fleste tilfælde ikke i sig selv er læringsmateriale. Først i brugen i en læringssammenhæng erhverver det nøgne materiale sig denne status (hvad der er et yderligere argument på at involvere bibliotekerne i denne læringssammenhæng, hvor tilgængeliggørelse og brug går hånd i hånd). Når det er sagt, så er der store forskelle på, hvor meget et produkt, fx en tidsskriftpakke, er designet og teknisk forberedt til at blive inddraget i læringsprocesser i universitetets studiemiljøer. Der skal i det følgende fokuseres på elektroniske materialer og forsøges at give et bud på, hvilket potentiale en række elektroniske ressourcer har til at kunne indgå i en universitetsrettet læreproces. Her skal der skelnes mellem to typer af læring, som jeg betegner som niveau-1- og niveau-2-læring, og som i et samlet universitets-biblioteksperspektiv er relevante for at karakterisere enhver organisations specifikke bidrag til læringsmiljøet. Dertil skal der i et andet skridt knyttes en sekundær typologi af tekster/materialer/medier, som i deres pågældende domæne (universitet eller bibliotek) peger på relevante undertyper af læring. Alle disse distinktioner er nyttige for en beskrivelse af biblioteks- og universitetsbaserede læringsmiljøer og hjælper til en bedre forståelse af, hvordan to forskellige, men i højeste grad gensidigt afhængige organisationer forholder sig til læring af deres fælles målgruppe. 2. Niveau-1- og niveau-2-læring: tilgængelighed og formidling Den første type læring situeres i et formelt læremiljø og består, ganske basalt, i læsning af tekster, deres forståelse, intellektuelle forarbejdelse i diskussioner og gruppearbejde såsom teksternes genbrug i egne tekster, både i mundtlige og skriftlige fremstillinger som studieopgaver, publikationer, oplæg, m.m. Læring forener i dette perspektiv på en fundamental måde det personlige, intellektuelle

4 4 udviklingsaspekt i at tilegne sig tekstuelt indhold (og den verden, teksten peger på) med det sociale ved at dele og få input og er så grundlæggende, at den nogle gange sættes lig med læring i det hele taget. Niveau-1-læring, som denne type læring fremover kaldes, er domænemæssigt placeret på universitetet, hvor dens rammer og standarder samt andre disciplinære praksisser for de studerende bliver fastlagt i studieordninger, pensumlister, kompendier og anbefalinger fra universitetslærere (Jensen & Fibiger, 2004; Schreiber, 2011). Det andet centrale aspekt i læring, jeg vil inddrage, er karakteriseret (a) enten ved at finde frem til den første tekst om en given problemstilling, from scratch, så at sige, eller (b) ved at kunne uddybe eller supplere et emne, som allerede har været genstand for niveau-1-læring, med andre, emnemæssigt beslægtede tekster. (a), den initiale søgning, er udgangspunkt for niveau-1-læring og uddybes/suppleres i et andet skridt gennem (b)-strategier. Det fører til en udvidet niveau-1-læring, som igen kan efterfølges af (b) og en ny omgang niveau-1-læring. Formålet med disse aktiviteter er en udvidelse og fordybelse af et givent forskningsspørgsmål eller opgave ved at berige allerede forarbejdede niveau-1-læringstekster med relaterede tekster, som enten vinkler et emne på en ny måde, eller udvider og fordyber forståelsen ved at inddrage flere aspekter eller mere komplekse forklaringsmodeller. Kort sagt, faserne a) og b) dynamiserer forsknings-/læreprocessen i den egentlige forstand. Jeg vil i det følgende anse tilegnelsen af færdigheder og kundskaber, som sætter en i stand til at finde tekster, som enten står i en relevant relation til en problemformulering (jf. a) eller uddyber/supplerer allerede forarbejdede tekster (jf. b), som læreproces. Denne læreproces, som både går forud og efterfølger niveau-1- læring, betegnes her som niveau-2-læring. Niveau-2-læring tager både afsæt fra og peger hen til niveau-1-læring, da al niveau-2-læring baserer sig på niveau-1: enhver udvidelse/vinkling beror på udgangstekstens/teksternes forstående læsning, hvormed case (a) sådan set er et særtilfælde. Samtidig leder alle niveau-2-processer igen tilbage til niveau-1-læring, som i en vis forstand er målets og formålets gengænger, hvor udvidelsen/vinklingen sedimenteres og intellektuelt forarbejdes i en ny runde af forstående læsning. Hvor niveau-1-læring foregår fortrinsvis bevidst og styret, er niveau-2-processer mest af ubevidst karakter.

5 5 Hvor står biblioteket i denne to-niveaus-scenario henne? Bibliotekets rolle inden for niveau-1-læring er, mere eller mindre, begrænset på teknisk-administrativ tilgængeliggørelse ved at muliggøre hurtig og smidig adgang til materialerne fortrinsvis i elektronisk form (eller, i det fysiske, at indrette læsepladser, for at nævne kun ét tiltag). Derimod har biblioteker ved niveau-2-processer, hvor den studerende bevæger sig, så at sige, fra tekst til tekst, i meget højere grad de traditionelle kompetencer, der skal være tilstede for at støtte denne type læring. Dette område vil jeg kalde formidling (som ofte ikke skelnes fra tilgængeliggørelse). Det er også i bibliotekets formidlingsopgaver, at e-materialer og e-læring kommer ind i spillet. 3. E-læring i bibliotekssammenhæng: et overblik Moderne e-læringssystemer 1 har deres domæne fortrinsvis inden for niveau-1- læring, som er rettet mod bevidst refleksion og synkron/asynkron læringsrelateret kommunikation mellem lærende og underviser og mellem de lærende indbyrdes (Garrison, 2011; Pachler & Daly, 2011). Dette socialkonstruktivistiske syn på e-læring er tæt knyttet til web 2.0s funktion i at mediere sociale netværk, sådan at denne udvikling også betegnes som e-læring 2.0 med stikord virtuel og distance-læring, kollaborative, computermedierede relationer, web 2.0 social software anvendt i e- læring, tilstedeværelse af en arkitektur af lærenetværker m.m. (Chaka, 2010, s. 39; Pachler & Daly, 2011, s. 32). Lavere funktioner (henholdsvis tidligere udviklingstrin i e-læringsteori og implementering) identificeres, også i parallelitet til internettets udvikling, som e-læring 1.0, associeret med tilgængeliggørelse af indhold via diverse læringsplatforme, som byder på portaler for diverse læreaktiviteter (Pachler & Daly, 2011, s. 32). Et begrebspar, der typisk associeres med disse to stadier i e-læring, er dybde- og overfladisk læring, hvor den første type, som forbindes med e-læring 2.0, knytter sig til konstruktion af mening gennem dialog og konstruktivistiske læringsmetoder (Pachler & Daly, 2011, s. 122) og er rettet mod udvidet abstrakt tænkning (Littlejohn, 2005, s. 83; Walton & Hepworth, 2011, s. 452). Overfladisk læring derimod dækker over lavere former for læring, fx at kunne huske information (Littlejohn, 2005, s. 83), og nævnes tit i forbindelse med e-læring 1.0. Inden for det sidstnævnte instruktivistiske, behavioristisk inspirerede paradigme fremhæves computeres datamanipulerende funktion, som giver anledning bl.a. til programmeret undervisning, dvs. læring som repetitionseffekt. Da computere er tålmodige og kan variere uden at blive trætte, 2 er de egnede redskaber til den type læring, som sker fx ved tilegnelsen af informationskompetencer som biprodukt i

6 6 en problemløsningsproces/opgave og ved ubevidste niveau-2-læringsprocesser i det hele taget. Det peger på, at e-læringen, både i dens teoretiske videreudviklinger (Garrison, 2011) og dens teknologiske innovationsimpetus, kan øge lærepotentialet i elektroniske ressourcer, fremme deres formidling gennem biblioteker og bibliotekariske initiativer og etablere dem som naturlige læreressourcer både i niveau-1- og niveau-2-læringssammenhæng. At bibliotekslæring og informationskompetence i denne sammenhæng associeres med det tit pejorativt brugte overfladisk læring, betragtes her ikke som et minus, men som en positiv og adækvat karakterisering, som på realistisk vis forbinder de to niveauer af læring. E-læring diskuteres fra bibliotekernes side ud fra forskellige vinkler. Der tages tit afsæt i det digitale bibliotek og i spørgsmålet, hvordan digitale biblioteker kan støtte e-læring (Sharifabadi, 2006, s. 389). Der bliver fremhævet, at e-læring medfører ingen rumslige og tidslige begrænsninger og at synkron/asynkron kommunikation og situeret læring er mulig. Det indebærer, at den studerende kan lære i hans/hendes rum (fx på jobbet, i læsegruppen, ), hvad der giver den relevante kontekst til læringen. Det digitale bibliotek skal støtte e-læring som et læremiljø og ressourcenetværk, både individuelt og kollaborativt, og give adgang til kvalitativt høje samlinger og services. Biblioteket er dermed ikke kun en grænseflade til ressourcer, det skal også spille en aktiv rolle i at støtte læring som social og intellektuel proces (Littlejohn, 2005, s. 70). Det digitale bibliotek må derfor ikke betragtes som en digital samling plus nogle værktøjer, men som et miljø der bringer samlinger, services og mennesker sammen der, hvor der sker fælles læring. Der skal sikres en meningsfuld forbindelse mellem læreaktiviteterne og læreressourcerne (Sharifabadi, 2006, s. 389). E-læring giver dermed en god chance for bibliotekarer at komme med i læreprocessen som neutrale, informationskompetente medspiller og bidrage med nye pædagogiske løsninger (Peacock, 2005, s. 154). Det er fx bibliotekarisk praksis at blande fagligt indhold og konkrete problemstillinger og opgaver med implicit informationskompetence (Peacock, 2005, s. 157), hvad der resulterer i en sammensmeltning af disciplinært indhold med oplæring i informationskompetence (Peacock, 2005, s. 165). 3 Arbejdet med e-læring og et øget samarbejde mellem biblioteket og deres uddannelsesinstitutioner kræver nye bibliotekariske kompetencer på tre områder, som Peacock (2005, s. 159) fremhæver: adfærdsmæssigt (kompetent undervisning, pædagogisk optræden), taktisk (udvikling, planlægning, stadighed) og relationelt (samarbejdsskabende, partnerskaber). Informationskompetence i denne nye e-

7 7 læringssammenhæng lader traditionelle roller som lærer, studerende og bibliotekar og insisteren på de tilhørende domæner smuldre, hvor samarbejde på tværs af domænerne, som Peacock (2005, s. 175) fremhæver, bliver den fremherskende praksis. På universiteter arbejdes der allerede i udstrakt grad med Virtual Learning Environments (VLE) læringssystemer, som er forbundet med biblioteker og deres e-ressourcer. Det gør det muligt at integrere institutionelle samlinger af e-ressourcer i lokale, uformelle ressourcesamlinger i en VLE, hvad der åbner for en stor fleksibilitet i organisering, deling og bearbejdning af læringsressourcer hvordan, hvor og hvornår de lærende kan og vil. I disse systemer kan der kombineres formale ressourcer (fx artikler) med de lærendes egne, selvproducerede materialer. Det ændrer, ifølge Littlejohn (2005, s. 71), den digitale bibliotekars rolle, som ikke længere fungerer som forvalter af digitale læringsressourcer, men har del i en udvikling, som kan karakteriseres som en permanent sammensmeltning af digitale biblioteker og e-læringsmiljøer. Man er fra bibliotekarisk side opmærksom på de forskellige læringsniveauer (niveau-1/2), tilgange til læring og de muligheder, biblioteket har for at komme ind i processen i de forskellige faser. Littlejohn (2005, s. 75f) skelner mellem tre planer: 1: Adgang til hybride materialer, informationssøgning, hvor bibliotekaren helt naturligt kommer ind i spillet (relation til niveau-2-læring, formidling, men også til niveau-1-læring under betoning af adgang/tilgængeliggørelse). 2: Mental bearbejdelse gennem opgaver, initieret af læreren, individuel eller gruppeopgaver (relation til niveau-1-læring). 3: Feedback for at den lærende kan evaluere, om konceptet er forstået (relation til niveau-1-læring). Der eksperimenteres med såkaldte digital repository tools, systemer, som organiserer almindelige ressourcehåndteringsaktiviteter som upload, gemme m.m. I sådan et digitalt depot kan alle brugere uploade ressourcer og tagge dem, altså tilføre emnedata/metadata. I det pågældende projekt, Littlejohn (2005, s. 78) beretter om, klassificerer en informationsspecialist uploadede ressourcer og assisterer universitetslærere i at finde læringsrelevante e-ressourcer, og formidler dem - bibliotekarer virker som uddannelsesrådgiver, sml. Littlejohn (2005, s. 81). Digitale depoter giver dermed studerende og læreren mulighed for at opbygge og dele uformelle samlinger af materialer. En af hovedudfordringerne for

8 8 uddannelsesbibliotekarer vil være, ifølge Littlejohn (2005, s. 85ff), arkivering af uformelle ressourcer i et formelt system med formål til senere genbrug og at integrere uformelle ressourcedepoter med formelle ( libraries ). Den nye bibliotekar forener traditionel viden, informationsteknologisk/it-viden og er uddannelsesspecialist, som integrerer pædagogik i online omgivelser. Andre biblioteksrelaterede projekter er fx at integrere primærkilder i en autentisk og virtuel læringssituation (Lindquist & Long, 2011) og at eksperimentere med uformelle online-læringstiltag, som kan knytte især unge brugere (de digitalt indfødte ) til biblioteket (DaCosta, 2011). 4. Danske eksempler på bibliotekariske e-læringsinitiativer I det danske biblioteksmiljø er der især lagt fokus på at være præsent som informationsspecialist der, hvor e-læringen finder sted og hvor e-materialer møder den lærende direkte, så at sige i selve niveau-1-læringsprocessen. Det giver ensartede muligheder for at forene niveau-1- med niveau-2-læring, og gør tilgængeliggørelse og formidling til en simultan proces, hvor den lærende ikke længere skelner mellem de to læringsmodi ("simultaneous learning", jf. Bruce & Hughes, 2010, s. A4-A5). Vigtige initiativer på dette område belyses i bogen Fleksibel læring og undervisning: erfaringer, konsekvenser og muligheder med ikt (Georgsen & Bennedsen, 2004), som tager forholdet mellem læring og e-materialer op, både praktisk og teoretisk. Et bidrag, som på eksemplarisk vis tydeliggør denne danske tilgang, skal præsenteres i det følgende. Hvordan kan et biblioteks-uddannelsessamarbejde se ud i forbindelse med e- undervisning og formidling af bibliotekets elektroniske ressourcer? spørger Karen Harbo i sit bidrag (Harbo, 2004). Omdrejningspunkt er samarbejdsrelationer mellem uddannelse og bibliotek, hvor e-læring byder, for bibliotekerne, på den unikke chance at integrere informationskilder (og søgefaciliteter) direkte ind i læringsmiljøerne. Hvis biblioteket/informationsspecialisterne vil være del af denne online-læring, skal de pædagogiske aspekter af e-læring indgå i bibliotekets/informationsspecialisternes repertoire (Harbo, 2004, s. 130). Det er, påpeger Harbo (2004, s. 131), ret nyt at bibliotekerne deltager i læringsalliancer i det virtuelle rum. Materialer skal være tilgængelige elektronisk, og forbundet med det er både tekniske og formidlingsmæssige udfordringer. IT har, så at sige, foræret bibliotekerne et nyt indsatsområde (service), som gør det muligt for bibliotekerne at eksperimentere med forskellige slags e-produkter.

9 9 Harbo (2004, s. 133) ser to parallelle udviklinger: a) internet og e-læringssystemer indgår mere og mere som backup i uddannelsesinstitutionernes undervisning, og b) på bibliotekssiden er mængden af elektronisk materiale eksploderet. Det medfører et skift fra at være materialeforvalter hen til rollen som licens- og itformidlingsspecialist i tilgængeliggørelse. Relativt ny er udfordringen at tilgængeliggøre, præsentere og formidle information direkte i læreomgivelserne (som er virtuelle) og at integrere informationsmaterialer i netbaserede undervisningsforløb. Citaterne Bibliotekernes tilbud [ ] fremstår som en integreret del af uddannelserne og Derved eksponeres den helt relevante sammenhæng mellem materialer og læringsmiljø [ ] (Harbo, 2004, s. 134) sætter lys på denne specielle integrative danske udvikling i biblioteksstøttet e-læring, en tilgang, der også fremtræder meget tydeligt i forfatterens egne overvejelser til bibliotekets integration i de lærendes virtuelle omgivelser (Forfatter, 2009; Forfatter & Thestrup, 2009; Forfatter & Thestrup, 2010). Harbo nævner endvidere den hybride karakter af lærematerialer, idet elektroniske biblioteksressourcer kan knyttes sammen med personlige undervisningsmaterialer ved at sammenstykke materialer. I denne sammenhæng fremhæves en anden egenskab af e-læring, som hænger sammen med den specifikke asynkrone konferencekommunikation. Konferencer (og lignende asynkrone kommunikationsmoduler) dokumenterer dialogen omkring et emne og omkring læring på en forpligtende vis, som f2f ikke formår. Når denne dokumenterede faglig-dynamiske dialog omkring tekster/dokumenter knyttes til statiske læringstekster/dokumenter, opstår et helt unik læringsrum med unikt materiale, som Harbo (2004, s. 136) ganske rigtigt bemærker. Trods alle disse nye udfordringer og udviklinger er det for Harbo (2004, s. 137) vigtigt at holde fast ved, at bibliotekernes kernekompetencer (indsamling, håndtering, af information) også videreføres på det elektroniske område, fx i metadataproblematikken. Det er det, vi vil fokusere på i det følgende, hvor der tages udgangspunkt i, at bibliotekerne i forbindelse med niveau-2-processer/formidling i meget højere grad har de traditionelle kompetencer, der skal være tilstede for at støtte denne type læring. Det kan eksempelvis være hensigtsmæssigt materialevalg og præsentationen/formidlingen af indkøbte materialer. Det er denne tankegang, der føres videre i de følgende afsnit. 5. Krydsklassifikation: typer af e-materialer og læring-2-redskaber

10 10 Den følgende analyse af e-materialer og deres medfødte potentiale til niveau-2- læring fokuserer på fordelingen af søgeredskaber over elektroniske materialetyper (e-bibliografier, e-tidsskrifter, e-bøger m.m.). De undersøgte e-ressourcer, som, efter et personligt valg, er overvejende sproglige/sprogvidenskabelige ressourcer, er tilgængelige (for bibliotekets målgruppe) fx via Statsbibliotekets liste over databaser (http://www.statsbiblioteket.dk/databaseliste). Statsbibliotekets website Databaser indeholder e-ressourcer i form af en alfabetisk liste, kort databaselisten, og omfatter ikke kun en rudimentær faglig søgefunktion efter såkaldte fagområder, men tilbyder også brugeren via infoknappen små beskrivelser til hver database, så det er muligt i forvejen ganske kort at orientere sig om ressourcens indhold, dækning, m.m. Databaselisten er dermed en slags niveau-2-hybrid, som formidler e- ressourcer både til niveau-1- og 2-læring. De selvformidlende ressourcer, som af institutionen i et sekundært formidlingsskridt er samlet på en kommenteret databaseliste, har indbygget en del værktøjer, som, på hver deres vis, støtter niveau-2-læring hos den universitære bruger. Der skal kun inddrages sådanne e-ressourcer, som er komplekse (og store) nok til at tilbyde brugeren tilstrækkeligt materiale til søgninger inden for niveau-2-læring. Der er specifikt tale om fire typer (sml. Tedd, 2005), nemlig a) e-bibliografier (med hybrid fuldtekst eller ej, specifikt til niveau-2-læring), b) e-opslagsværker (encyklopædier, håndbøger og lignende, primært til niveau- 1-, men sekundært via artiklens citationer og den tilhørende litteraturliste også brugbar som niveau-2-redskab), samt omfangsrige c) elektroniske tidsskrift- og d) e-bogspakker med indbyggede søgemuligheder (begge brugbare i niveau-2- sammenhæng). Endvidere skal der fokuseres på de mest udbyggede elektroniske niveau-2- faciliteter, nemlig tesauri (Broughton, 2006; Foskett, 1994; Nielsen, 2001) og klassifikationssystemer (Batley, 2005; Beghtol, 2009) (sml. I og II nedenfor), og ses nærmere på deres realisering på tværs af de fire nævnte ressourcetyper a)-d). En mulig fuldstændig liste over faciliteter med potentiale til niveau-2-læring kunne se sådan ud: I. Tesauri og II. klassifikationssystemer/systematikker;

11 11 III. alle slags emneordstyrede, automatisk genererede henvisninger til beslægtede materialer, som er direkte indlejret i søgebilledet (globalt eller pakkeinternt, henvisninger peger både på nyere og ældre materiale), IV. kvalitetsprøvede håndlavede krydshenvisninger, som forbliver inden for det samme værk (mest opslagsværker, peger kun bagud i tiden), V. emneordsbaserede kædesøgninger og VI. alle arter emneindices (især i e-håndbøger). Et mere omfattende projekt om niveau-2-læringsfaciliteter burde naturligvis også inkludere teknikker (III) (VI), og ikke kun de mest prominente som tesauri og klassifikation, som er i fokus her. 6. Tesauri og læringsfaciliteter Tesauri er alfabetisk ordnede, strukturerede fortegnelser over kontrollerede emneord, som sædvanligvis tilordnes tekster på det laveste, materialeniveau (selve artiklen, opslag, bog, m.m.). Der findes også den metode, at indirekte emnemærke materialer på slutniveau via en generel tilordning af emneord til selve kilden/værtspublikationen, som de så arver så at sige i et hug (mest fra tidsskrifter). Denne praksis skal beskrives nærmere i forbindelse med e-tidsskrift- og e bogpakker (sml. typerne c) og d) længere oppe). Tesauri, som i reglen forudsætter et fagligt nogenlunde homogent tekstmateriale, kan ikke kun bruges til at finde emnemæssigt relaterede tekster til en allerede given tekst (sml. case b), men også i de tilfælde hvor man søger litteratur til et emne som fuldstændig novice (case a). Det sidste skal demonstreres i det følgende afsnit, hvor der også peges på nogle specifikke læreprocesser, der er forbundet med brug af tesauri. Tesauri fordeler sig på ingen måde lige i forhold til de fire e-ressourcetyper a)-d), hvad der på grundlag af det implicitte krav på faglig homogenitet ikke kan overraske, da materialetyperne a)-d) adskiller sig tendentielt i bredden af deres faglige dækning. Type a), e-bibliografier, dækker typisk et homogent, afgrænset fagområde, hvad der gør tesauri til en nyttig og meget brugt facilitet. Eksempler på dette er de to klassiske sproglige bibliografier MLA (Modern Language Association) International Bibliography og LLBA Linguistics and Language Behavior Abstracts, begge to under én platform, nemlig ProQuest, som via Advanced Search tilbyder linket til tesaurussen.

12 12 Mens tesauri er typiske redskaber i de klassiske fagbibliografier, erstattes tesauri i håndbøger, materialetype b), som regel af emneindices, som lister netop de fagtermer, som ikke får status af en lemmatitel (selve opslaget, mest med litteraturhenvisninger) i det pågældende opslagsværk (sml. pt. VI, emneindices). 4 Emneindices er et nødvendigt supplement, da man gennem brug af disse fanger relevante tekster, selvom titlen til opslaget ikke indeholder konkrete henvisninger til det pågældende emne. Et godt eksempel er Encyclopedia of Language and Linguistics ELL2, hvor browsing af Article Titles fører til den opslagsværkspecifikke, alfabetiske, tesauruslignende liste over de enkelte opslag, og vejen over Subject Index leder til et udbygget emneindeks med klikbare tværhenvisninger, som åbner op for alle termer og emner, som ikke kunne indgå i selve opslagstitlerne. Tesauri er ikke hyppige i tidsskrift- og e-bogspakker, i hvert fald ikke i den form, som vi kender dem fra fagbibliografier. Tidsskriftpakker, som fx den klassiske Project Muse, 5 plejer ikke at dække kun ét fag/én disciplin, men er så brede, at der er tale om forskellige fagområder. Tesauri, som typisk bygger på en fagligt garanteret sammenhæng og kræver i kraft af dette en vis homogenitet i emnebasis, erstattes her tit med en primær opdeling i fagområder, hvor først i det andet skridt kan emneord anvendes inden for det pågældende fagområde. En sådan struktur bliver i den informationsvidenskabelige litteratur tit kaldt en taksonomi (Batley, 2005, s ; Broughton, 2006, s. 17). I det nye søgningsinterface i Project Muse er denne facilitet dog nedprioriteret. Det er nødvendigt i første omgang at køre hen med musen over Browse, hvorefter den nye betegnelse Research Areas fremkommer. Skiftet fra det førhen gængse By Discipline til Research Areas er nok begrundet i at vælge en term, der i højere grad tager udgangspunkt i den aktivitet, brugeren befinder sig i når vedkommende konsulterer Project Muse. Der skal også nævnes, at disse fagområdesystemer i forhold til artikelsøgninger ikke fører hen til et konkret dokument, men til selve tidsskriftet, værtspublikationen. En lignende konstellation findes i forbindelse med e-bogspakker, som Ebrary nok er det mest prominente eksempel på. I Ebrary, som tilbyder bøger online fra alle fag og discipliner, bliver man i All Subjects præsenteret for en klassifikationslignende liste af fagområder (sml. afsnit om klassifikation), som i skridt to giver mulighed for mere forfinede søgninger vha. emneordstrenge inden for et bestemt fagområde. Også her kan gælde, at en to-skridts-opdeling i fagområde og en underliggende

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK

STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK STUDERENDES INFORMATIONSADFÆRD PÅ KVINFOS BIBLIOTEK VIBEKE RAFN DAHM AFGANGSPROJEKT MASTER I BIBLIOTEKS- OG INFORMATIONSVIDENSKAB MARTS 2010 VEJLEDER: PETER INGWERSEN ABSTRACT Dette afgangsprojekt undersøger

Læs mere

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH

Anvendelse af IKT. i den obligatoriske undervisning på DFH Anvendelse af IKT i den obligatoriske undervisning på DFH - en undersøgelse af hvilke IKT-værktøjer der inddrages i undervisningen og undervisernes erfaringer med at bruge dem Udarbejdet af Pædagogisk

Læs mere

Visioner for forskningsbiblioteker

Visioner for forskningsbiblioteker Visioner for forskningsbiblioteker Et forsknings- og uddannelsesperspektiv Af Birger Hjørland Abstract Artiklen analyserer de udfordringer, som den digitale udvikling stiller forskningsbibliotekerne overfor.

Læs mere

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag

Radiografuddannelsen Pædagogisk grundlag 22. februar 2013 Indhold 1. Formål med beskrivelse af radiografuddannelsens pædagogiske grundlag... 3 2. s pædagogiske grundlag... 3 2.1 Uddannelsesmål... 4 2.2 Læring... 5 2.2.1 Et konstruktivistisk perspektiv

Læs mere

STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS

STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS Jette Hyldegård, Haakon Lund, Camilla Moring, Niels Ole Pors og Trine Schreiber STUDERENDE, LÆRING OG WEBTUTORIALS SALLY-PROJEKTET Jette Hyldegård, Haakon Lund, Camilla

Læs mere

Redesign af websitet

Redesign af websitet Redesign af websitet - med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Titel: Redesign af websitet videnomturisme.dk med fokus på organisationssystemet og navigationssystemet Af: Ditte Hertzum

Læs mere

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I

Tom Nyvang. Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse. Bind I Tom Nyvang Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Aalborg Universitet 2008 Ibrugtagning af ikt i universitetsuddannelse Bind I Ph.D.-afhandling indleveret til det Humanistiske Fakultet, Aalborg

Læs mere

At sætte verden på begreb

At sætte verden på begreb At sætte verden på begreb - Hvordan vi lærer, når vi arbejder med IKT Af Thomas Alexander Hoelgaard 3. Modul Forår 2001 Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi

Læs mere

Foranalyse om eksplorativ søgning

Foranalyse om eksplorativ søgning Foranalyse om eksplorativ søgning Maj 2010 Katja Guldbæk Rasmussen, Bjarne Andersson, Søren Møller, Kasper Løvschall, Jørn Thøgersen og Michael Poltorak Nielsen 1 Indhold 1. Indledning...3 2. Hvad er eksplorativ

Læs mere

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen

Engelskfaget i vidensamfundet [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Dorte Halberg Jakobsen [ENGELSKFAGET I VIDENSAMFUNDET ] Afgangsprojekt Engelskfaget i vidensamfundet Dorte Halberg Jakobsen Modul 169013005 Vejleder Vibeke Haaning Foråret 2013 ii Afgangsprojekt - Dorte Halberg Jakobsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

LibGuide som social platform

LibGuide som social platform LibGuide som social platform Af Susanne Nielsen, Berit Volder Kjær og Bente Thorup Andersen Abstract Artiklens formål er at belyse udviklingsprojektet omkring udformningen af e-læringsværktøjet LibGuide.

Læs mere

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe

Flippertid. - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen. Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe - aktivt deltagende og motiverede elever i undervisningen Eva Sjælland, Rasmus Mørk og Christian Østerballe 2. semester, 1.års opgave Vejleder: Jørgen Lerche Nielsen 28. maj 2014 aktivt deltagende og motiverede

Læs mere

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015

Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Blended learning og Web-udvikling Bachelorprojekt i webudvikling, 2015 Der er udviklet en skitse til et blended learning prototype der kan anvendes på videregående uddannelsesinstitutioner, så som professionshøjskoler.

Læs mere

Undervisning i informationskompetence

Undervisning i informationskompetence DET INFORMATIONSVIDENSKABELIGE AKADEMI Undervisning i informationskompetence En undersøgelse af perspektiverne ved den relationelle tilgang til informationskompetence SPECIALE KANDIDATUDDANNELSEN I INFORMATIONSVIDENSKAB

Læs mere

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø

Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø 12 ugers projekt Læring og Kommunikation i et virtuelt læringsmiljø Kommunikationsplatforme i netbaseret studieforløb af Tillike Jørgensen 12 uges projekt: individuel opgave, efterår 2007 Eksaminator:

Læs mere

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget

E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget E-læring på RUC Rapport fra E-læringsudvalget August 2006 Indhold Resumé 2 E-læringsudvalget 3 Elæringsbegrebet i en RUC-sammenhæng 3 Elæring på RUC 4 Status 4 Behov og ønsker 8 Anbefalinger 11 Litteratur

Læs mere

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde

Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde En delvis afrapportering Af Bibliotekar Annemette Fage Bang Januar 2011 Indhold Baggrund:... 4 Projekt: Uddannelseskompetencer i det nye årtusinde... 4 Uddannelseskompetencer

Læs mere

Stilladsering af læring i eportfolio

Stilladsering af læring i eportfolio Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013 2. semester 1. år Af: Bente Kjærgaard Stisen Carsten Jørgensen Anders Klitgaard Mølbæk Vejleder: Janni Nielsen Stilladsering af læring i eportfolio Juni 2013

Læs mere

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler.

Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Hvordan informationer og viden bedst håndteres på danske tegnestue biblioteker. En undersøgelse med tre case eksempler. Marianne Bøgh Pedersen Danmarks Biblioteksskole Årgang 2007 Speciale efterår 2008

Læs mere

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse

Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: iagttagelse og selviagttagelse Speciale 2008-2009 Danmarks Biblioteksskole, København Business Intelligence & bibliotekarprofessionen: Udarbejdet af Thea Graabæk Knudsen & Kasper Nordhoek Johansen Vejleder Hans Elbeshausen Antal normalsider:

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know

Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know dansk BiblioteksForskning tidsskrift for informations og kulturformidling Marianne Hummelshøj og Hans Jørn Nielsen Hvad bibliotekarer Need2Know Rapport med afsæt i projektet Den digitale bibliotekar Elektronisk

Læs mere

INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING

INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING INFORMATIONSKOMPETENCE I GYMNASIEL UNDERVISNING Speciale i Informationsvidenskab og Kulturformidling Vejleder: Helene Høyrup Tegn: 134.565 Navn: Loke Daugbjerg Andersen Det Informationsvidenskabelige Akademi

Læs mere

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål.

Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål. Inholdsfortegnelse Introduktion, herunder formulering af problemområde og undersøgelsesspørgsmål....1 Problemformulering...2 Kapitel 1. Læsevejledning...3 1.2 Videnskabsteoretisk tilgang til opgaven....4

Læs mere

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm

Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Cand.ling.merc, engelsk, TT CBS December 2011 Terminologiske og leksikografiske udfordringer hos e-conomic international a/s en undersøgelse af tilgange til oprettelse af en termbase i MultiTerm Specialeskriver:

Læs mere

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk

Portefølje Scenario. Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk. Nina Tange nina@tange.dk CNCL OCCASIONAL PAPER 1.7/2002 ISSN 1602-334X Portefølje Scenario Kasper Kofod kk@kasperkofod.dk Nina Tange nina@tange.dk CNCL, Institut for Kommunikation, Journalistik og Datalogi, Roskilde Universitetscenter

Læs mere

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14

1 INDLEDNING...4 2 BSCW...10 3 TEORI...14 Resume I denne rapport diskuteres forslag til redesign af BSCW således, at det bedre kan understøtte projektskrivning på RUC. Som begrebsapparat til denne diskussion anvendes begreber fra Computer Mediated

Læs mere

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32]

DEF-rapport. http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (1 of 39) [19-09-2001 16:32:32] http://www.lib.hha.dk/projekt/defrap.asp (2 of 39) [19-09-2001 16:32:32] Indholdsfortegnelse 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Læs mere

Dokumentrepræsentation af computerspil

Dokumentrepræsentation af computerspil Dokumentrepræsentation af computerspil En undersøgelse af Domæneanalyses anvendelighed som teoretisk grundlag for dokumentrepræsentation af computerspil Resumé Dokumentrepræsentation af computerspil er

Læs mere

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010

Aalborg Universitet. Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge. Publication date: 2010 Aalborg Universitet Den Kreative Platform i skolen Hansen, Søren; Sørensen, Christian Malmkjær Byrge Publication date: 2010 Link to publication from Aalborg University Citation for published version (APA):

Læs mere