Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person. Named person ordning på HUM. Vedr.: Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg"

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET KØBENHAVNS UNIVERSITET Arbejdsgruppen under Akademisk Råd vedr. named person SAGSNOTAT 31. OKTOBER 2013 Vedr.: Named person ordning på HUM HR- OG PERSONALEAFDELINGEN Sagsbehandler: Inge-Lise Damberg Akademisk Råd har i overensstemmelse med UPU s betænkning 1 i foråret 2013 nedsat en arbejdsgruppe med henblik på etablering af en named person -ordning på HUM. Dette er arbejdsgruppens forslag til en named person ordning på HUM. KAREN BLIXENS VEJ KØBENHAVN S DIR Named person på HUM Det foreslås at etablere en named person ordningen på HUM, hvor behandlingen af oplysningerne sker indenfor de eksisterende ordninger, der gælder. Det vil sige, hvor named person går til dekanen, hvis der er mistanke om alvorlige brud på normer for god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed og ledelsen derefter tager stilling til oplysningerne, om hvorvidt sagen skal videre til PraksisUdvalget, PU eller Udvalget Vedrørende Videnskabelig Uredelighed, UVVU. Eller at der ikke skal foretages yderligere i sagen. REF: ILD SAG: XXXXXXXXX Sagsnr. oplyses ved henv. Alle ansatte, tidligere ansatte samt udefrakommende kan henvende sig til named person. Kerneopgaverne for en named person vil være: Kollegial rådgivning 1 Det Udvidede Praksisudvalgs betænkning til bestyrelsen om god videnskabelig praksis på Københavns Universitet, februar 2013

2 Information om regler for god forskningspraksis og videnskabelig uredelighed Uddannelse, dvs. kursusaktiviteter for VIP og ph.d.-studerende Mæglerrolle Oplysningspligt over for ledelsen i tilfælde, hvor der er mistanke om alvorlige overtrædelser af reglerne på området SIDE 2 AF 6 De forskellige opgaver named person skal påtage sig: Kollegial rådgivning Opgaver som kollegial rådgivning hører til den type af forvaltningsvirksomhed, som i almindelighed betegnes faktisk forvaltningsvirksomhed. Det er ikke omfattet af de forvaltningsretlige regler om notatpligt, journalisering, aktindsigt, partshøring mv., ligesom det heller ikke er omfattet af persondatalovens regler. Named person vil alene være omfattet af de retningslinjer og procedurer, som besluttes skal være gældende for named persons varetagelse af disse opgaver. Information og uddannelse Named person har en informations- og vejledningsrolle. Vedkommende skal sørge for at uddanne forskningslederne og ph.d. erne i videnskabelig redelighed og god forskningsetik, og herved bidrage til at der foregår diskussioner om videnskabelig redelighed i de faglige miljøer. Dette kræver at man også holder sig orienteret om de nationale og internationale standarder på området. Selve named person ordningen skal kommunikeres ud til hele fakultetet på en let forståelig måde. Mæglerrolle Named person s opgave som mægler vil blive fastlagt i de ovenfor nævnte retningslinjer og procedure herfor. Eksempelvis hvis det er som mægler ved faglige stridigheder mellem to kollegaer, herunder misforståelser om hvad der regnes som uredelighed eller god videnskabelig praksis, må det betegnes som rådgivningsvirksomhed og dermed som faktisk forvaltningsvirksomhed. Ved mægling bliver alle berørte parter inddraget. Mistanke om overtrædelse af god videnskabelig praksis Denne del er klar den mest komplicerede og mest lovregulerede del af named persons opgaver.

3 Det er vigtigt at man bliver informeret om, hvilke betingelser, der gør sig gældende, hvis man henvender sig til named person. En henvendelse til named person kan ikke ske anonymt. Man skal præsentere sig med sit navn og ellers afvises vedkommende uden videre. Man kan heller ikke fortryde og trække sin henvendelse tilbage, først denne har præsenteret sig og givet oplysninger til named person. Der er point of no return, når man har henvendt sig. SIDE 3 AF 6 Desuden kan den der rejser en sag ikke påregne at forblive anonym ift. den person vedkommende mistænker, hvis det er en henvendelse, som named person går videre med. En henvendelse kan ske mundtligt som skriftligt; enten ved fremmøde, pr. telefon eller pr. brev/ . I forhold til persondataloven og registrering er der dog en afgørende forskel på named person s behandling af en mundtlig og en skriftlig henvendelse. Mundtlige henvendelser Hvis anmelder henvender sig mundtlig til named person kan der ske en af følgende to ting: 1) Named person vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke foreligger alvorlige brud på normer for god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed. Mistanken vurderes som grundløs og der foretages ikke yderligere. Anmelderen får besked med det samme og ellers hurtigst muligt derefter. Named person registrerer ikke noget om henvendelsen. Sidestilles med kollegial rådgivning. 2) Named person vurderer på det foreliggende grundlag, at der foreligger alvorlige brud på normer for god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed. Det betyder, at: a. henvendelsen registreres/noteres og videregives til dekanen, som tager sig af det videre i sagen. b. den der bliver anmeldt får oplyst senest ved videregivelsen til dekanen, at named person har modtaget og registreret oplysninger om vedkommende.

4 Skriftlige henvendelser Hvis anmelder henvender sig skriftligt til named person enten elektronisk eller i papirformat, så er de modtagne dokumenter omfattet af persondatalovens begreb som værende registreret af named person og der indtræder en oplysningspligt for named person 2. Der kan ske en af følgende to muligheder: 1) Named person vurderer på det foreliggende grundlag, at der ikke foreligger alvorlige brud på normer for god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed. Mistanken vurderes som grundløs. Named person giver anmelderen besked med det samme. Selvom named person ikke går videre med sagen, gælder persondatalovens regler, hvilket betyder: a. At henvendelsen registreres/noteres og b. Den henvendelsen angår, får oplyst, at named person har modtaget og registreret oplysninger om vedkommende, og at sagen er afsluttet. 2) Named person kan på det foreliggende grundlag konkludere, at der foreligger alvorlige brud på normer for god videnskabelig praksis eller videnskabelig uredelighed. Det betyder, at: a. henvendelsen bliver registreret og videregivet til dekanen, som tager stilling til den videre behandling. b. den der bliver registreret får oplyst senest ved videregivelsen til dekanen, at named person har registreret oplysninger om vedkommende. SIDE 4 AF 6 2 Se nærmere herom i det medfølgende bilag til notatet

5 Bilag til notatet SIDE 5 AF 6 Persondataloven Den der bliver registreret, har krav på at få at vide, at der er sket en registrering af oplysninger om vedkommende i medfør af persondatalovens regler. Named persons behandling af henvendelser om mistanker om overtrædelse af god videnskabelig praksis vil, uanset om de kan betegnes som forhold af alvorlig karakter eller særlig grov overtrædelse, være underlagt persondatalovens regler om behandling af personlige oplysninger, da det er information om en identificerbar fysisk person i medfør af lovens 1 og 3, nr. 1, altså oplysninger vedrørende en konkret persons handlinger. Det brede behandlingsbegreb i persondataloven medfører også, at den dataansvarliges eller dennes repræsentant (=named persons) interne anvendelse af oplysningerne også omfattes af persondataloven. Endvidere vurderes det, at typen af oplysninger (mistanker om overtrædelse af god videnskabelig praksis) vil spænde over fortrolige oplysninger i persondatalovens 6 (tjenestelige forhold /tjenestelige forseelser) til følsomme oplysninger i 8 (strafbare forhold) helt afhængig af overtrædelsens karakter mv. Fortrolige oplysninger skal her forstås i overensstemmelse med straffelovens 152 og forvaltningslovens 27 og 28. Fælles for oplysningerne gælder det, at de kommer fra en tredjemand (anmelderen), som ikke har fået samtykke fra den oplysningerne angår (den registrerede) til at behandle eller videregive oplysningerne. Oplysningspligt Det fremgår af bemærkningerne til lovforslagets 29, stk. 1 side 114, at oplysningspligten indtræder ved registreringen. Blandt andet for at den registrerede kan varetage sine interesser. Hvad der skal forstås ved registreringen i 29, stk. 1 kan man ikke læse af loven eller forarbejderne. I den kommenterede persondatalov side 306 er anført følgende betragtning: Under hensyntagen til, at udtrykket skal fastlægges på baggrund af direktiv 95/46/EF artikel 11, stk. 1, må det formentlig forstås som dækkende over den omstændighed, at personoplysninger undergives edb-behandling eller indføres i et manuelt register.. På den baggrund må det kunne konkluderes, at der må sondres mellem, hvorvidt der er tale om en personlig eller skriftlig henvendelse til named person.

6 Hvis named person modtager en skriftlig henvendelse pr. mail eller papir, så falder de modtagene dokumenter ind under lovens begreb som værende registret af named person. SIDE 6 AF 6 Hvorimod henvender en tredjemand/anmelder sig personligt til named person, og named person efterfølgende vurdere henvendelsen som værende grundløs, så falder det uden for begrebet ved registreringen og dermed ikke underlagt noget krav om registrering og oplysningspligt. Kan vel nærmest beskrive som henhørende under en uformel kollegial rådgivning fra named persons side til en kollega. Er det en skriftlig henvendelse påhviler det named person af egen drift at give den oplysningerne angår (den registrerede) indsigt i oplysningerne efter reglerne i persondatalovens 29, senest når videregivelsen af oplysningerne finder sted, at give den registrerede meddelelse om følgende: 1) hvem er den dataansvarlige eller dennes repræsentant dvs named person. 2) formålene med behandlingen, - dvs. at undersøge, hvorvidt der foreligger videnskabelig uredelighed og tilsikre at forskningen ved HUM, KU sker i overensstemmelse med god videnskabelig praksis. 3) eventuelle yderligere oplysninger, som er nødvendige for at den registrerede kan varetage sine interesser herunder typen af oplysninger som er modtaget samt vejledning om reglerne for indsigt i oplysningerne. Oplysningspligten omfatter ikke oplysning om, hvilke konkrete oplysninger, der er modtaget eller hvem der har henvendt sig med mistanken. Den registrerede kan dog til enhver tid bede om at få adgang til oplysningerne og hvem anmelderen er (egen acces).

God behandling i det offentlige

God behandling i det offentlige Indledning Større kvalitet i den offentlige forvaltning God behandling i det offentlige - om god forvaltningsskik i stat og kommune I disse år er de offentlige ydelser og den offentlige sagsbehandling

Læs mere

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre

Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre Notat om tilvalg af den europæiske og den civilretlige beskyttelsesordre 1. Baggrund I september 2009 fremsatte en gruppe medlemsstater (Belgien, Bulgarien, Estland, Frankrig, Finland, Italien, Polen,

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed.

HVORFOR HAR VI NOTATPLIGT? Der er tre hensyn bag bestemmelserne om notatpligt, der alle er med til at sikre borgernes retssikkerhed. NOTATPLIGT Som medarbejdere i kommunen er vi omfattet af reglerne om notatpligt. Det betyder, at vi har pligt til at notere mundtlige oplysninger i en sag, hvis de har betydning for den afgørelse, vi efterfølgende

Læs mere

Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen 1 Digitaliseringsstyrelsen Vejledning til kommunerne om bekendtgørelse nr. 1553 af 18. december 2013 om fritagelse af fysiske personer fra tilslutning til Offentlig Digital Post m.v. Indledning Denne vejledning

Læs mere

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser

Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Kontrol med udbetaling af sociale ydelser Helhedsorienteret sagsbehandling Revideret september 2008 1. Indholdsfortegnelse Indledning 1. Hvilke problemstillinger beskrives i pjecen 1. 1 Hvad er problemet

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER TAVSHEDSPLIGT OG VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER Reglerne om tavshedspligt og videregivelse af fortrolige oplysninger har stor praktisk betydning, da vi som medarbejdere i kommunen behandler mange personfølsomme

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt

Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Dialog om tidlig indsats Udveksling af oplysninger i det tværfaglige SSD-samarbejde og fagpersoners underretningspligt Socialstyrelsen Edisonsvej 18 5000 Odense C Tlf.: +45 72 42 37 00 Fax: +45 72 42 37

Læs mere

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland.

Journalnummer 2015-608 2. marts 2015. Vedr.: Ion Beam Applications S.A. mod Region Midtjylland. Klagenævnet for Udbud Adresse: Erhvervsstyrelsen, Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17, 2100 København Ø. Telefon: 35 29 10 00 - mail: klfu@erst.dk - Internet-adresse: www.klfu.dk Advokatfirmaet Gorrissen

Læs mere

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode

Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode Vejledning om reglerne for samtidig underretning og standstill-periode September 2006 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Anvendelsesområde... 3 3. Samtidig underretning... 4 3.1. Hvordan skal underretningen

Læs mere

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen

Endelig rapport. om ombudsmandens undersøgelse. vedrørende et antal sager om aktindsigt fra. Told- og Skattestyrelsen Dato: J.nr.: Sagsbehandler: LIA Akt. nr.: 81 Endelig rapport om ombudsmandens undersøgelse vedrørende et antal sager om aktindsigt fra Told- og Skattestyrelsen I. INDLEDNING OG SAMMENFATNING...s. 4 II.

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager

Hvis du får en klage. Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Hvis du får en klage Vejledning til læger der involveres i klagesager eller tilsynssager Lægeforeningens Lægeansvarsudvalg 2013 Indhold Side Alle kan risikere en klage- eller tilsynssag 3 Lægeansvarsudvalgets

Læs mere

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed

til ulovlig praksis! Brug din ytringsfrihed Sig nej 1 Brug din ytringsfrihed Kommunernes økonomi er under lup som aldrig før, og vi har set spareplaner, som ifølge juridiske eksperter er på kant med loven, fordi der formuleres så konkrete mål for

Læs mere

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011)

DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) DE ADVOKATETISKE REGLER (Vil blive anvendt af Advokatrådet fra 1. oktober 2011) 1 Advokatens stilling i samfundet Advokaten indtager i et retssamfund en særlig stilling. Advokatens opgave er at fremme

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Regler for hjemmesider (web)

Regler for hjemmesider (web) Regler for hjemmesider (web) Der er nogle generelle krav, som din virksomheds hjemmeside altid skal opfylde. Dem kan du læse om her. Som det fremgår, er det ikke helt ligetil, og derfor må jeg anbefale,

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

Det socialt-psykologiske samarbejde

Det socialt-psykologiske samarbejde Det socialt-psykologiske samarbejde 2011 Dansk Psykolog forening KL Indhold Forord... 3 Kapitel 1. Parterne i det socialt-psykologiske samarbejde... 5 1.1. Psykologerne... 5 1.1.1. Titlen psykolog/autoriseret

Læs mere

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse

Advokat (H) Finn Altschuler. Indholdsfortegnelse Juridiske forhold i forbindelse med lægefaglig virksomhed med focus på praktiserende speciallæger herunder såvel speciallæger i almen medicin som øvrige speciallæger Advokat (H) Finn Altschuler Indholdsfortegnelse

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015

Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark. Maj 2015 Beretning til Statsrevisorerne om samarbejdet mellem kommunerne og Udbetaling Danmark Maj 2015 BERETNING OM SAMARBEJDET MELLEM KOMMUNERNE OG UDBETALING DANMARK Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion...

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag

14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 14-6. Anmodning om genoptagelse af arbejdsskadesag skulle også vurderes på ulovbestemt grundlag 13.3 Remonstration og tilbagekaldelse, se også Skatter 6-26.1 Arbejdsskadeforsikring, se også Erstatning

Læs mere

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge

Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? Udveksling af fortrolige oplysninger i forebyggende tværfagligt samarbejde om børn og unge Hvad må du sige? September 2005 Socialministeriet J.nr. 32-15 Layout og sats: paprika Fotograf:

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere