Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133"

Transkript

1 Velfærdsministeriet Social coaching til udstødte og marginaliserede projekt 133 Det Fælles Ansvar II Case-rapport Juni 2008

2 Velfærdsministeriet Social coaching til udstødte og marginaliserede Case-rapport Juni 2008 Ref Dato Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165 København K Danmark Telefon

3 Indholdsfortegnelse 1. Social Coaching i værestedet Fundamentet, projekt Baggrund og status for projektet Målsætninger 2 2. Projektets opstart Barrierer og problemer i opstarten 3 3. Målgruppe 4 4. Projektets aktiviteter 5 5. Projektets effekter 6 6. Brugerne 7 Ref / I

4 1. Social Coaching i værestedet Fundamentet, projekt 133 Denne case-rapport er udarbejdet på baggrund af ét ud af otte casestudier, der gennemføres i foråret 2008 som led i Rambøll Managements evaluering og monitorering af Det Fælles Ansvar II (DFAII). Formålet med casestudierne er at opnå større indsigt i projekterne og supplere den information som de kvartalsvise opfølgninger/målinger giver. Hver runde af casestudier har forskelligt fokus, og i studierne gennemført i foråret 2008 er fokus på opstartsfasen og de styrker, udfordringer og barrierer, som projektet er stødt på i forbindelse med opstarten. Samtidig skal casestudierne bruges til at få et tydeligere billede af projekternes målgrupper og deres problemstillinger. Casestudiet af projektet, Social Coaching i værestedet Fundamentet, forløb ved en rundvisning i værestedets lokaler, interview med projektets leder, gruppeinterview med to af projektets medarbejdere og interviews med to af stedets brugere (et tredje var planlagt, men brugeren var syg). Pauserne mellem interviewene og frokosten forløb i værestedets lokaler med uformel snak med medarbejdere og brugere. Værestedet Fundamentet er beliggende på Islands Brygge på Amager. 1.1 Baggrund og status for projektet Projekt Social Coaching er fysisk og organisatorisk forankret i Værestedet Fundamentet. Projektet har som formål at give en kontinuerlig og vedholdende hjælp til værestedets brugere, så de kan motiveres til at arbejde med deres sociale kompetencer og efterfølgende med deres faglige kompetencer. For mange af brugerne er for andre helt almindelige ting som det at opretholde en bolig, møde til tiden, passe aftaler, føre en samtale, osv. sociale færdigheder, der skal trænes, for at de kan indgå i sociale sammenhænge på værestedet og andre steder. Derfor tilbydes et forløb med social coaching til de af værestedets brugere, der har nytte af og er interesserede i tilbudet. Formålet er at få de her mennesker længere end de var før, få dem til at udvikle sig og kunne nogle ting som de ikke kunne før. [ ] vi tror på, at vi hjælper ved at give dem en kontinuitet i dagligdagen. Det lykkes i det små. Projektleder Thorkild Vestergaard-Hansen Der er fire ansatte i værestedet, hvoraf de tre arbejder specifikt med social coaching af brugerne. Derudover er der en projektleder, der dog ikke har sin daglige gang på projektet. Den daglige ledelse udføres af en projektmedarbejder, der er uddannet Ref / 1/8

5 socialrådgiver. Udover de fastansatte har værestedet en række frivillige både brugere og ikke-brugere, der hjælper til med forskellige gøremål. Værestedet Fundamentet har til daglig omkring 30 brugere afhængig af vejr, aktiviteter, osv. Antallet af brugere der har indgået i et forløb med social coaching, ligger på omkring siden projektets opstart, men idet målgruppen er meget skrøbelig og er svær at fastholde, kan antallet af aktuelle brugere svinge. 1.2 Målsætninger Overordnet set sigter projektet Social Coaching mod at få brugerne visiteret videre til andre tilbud, der kan forbedre deres livsindhold og hjælpe deres situation, og følge og støtte brugerne, mens de er i tilbuddene. Dette kan være behandlingstilbud, arbejdsmarkedsrelaterede tilbud eller andet, alt efter hvad der er relevant for brugeren. Ideelt set vil brugeren efter længere tid i forløbet være i stand til at opretholde en stabil tilværelse (fast bolig, afklaret forsørgelsesgrundlag, kontrol over misbrug) og vil være bedre i stand til at tackle de udfordringer, som han/hun møder. Målsætningerne for projektet er på kort sigt, at brugerne i projektet motiveres til at have et indhold i deres liv, der rækker ud over at komme på værestedet, og at brugeren indgår i et kontinuerligt forløb med en personlig social coach, der kan støtte og guide brugerne i formål til de livsmål, de sætter. Tilmed tilstræber projektet at brugerne får mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet, og at give brugerne mulighed for og lyst til at indgå i andre sociale fællesskaber end det, de finder på værestedet. 2. Projektets opstart Projektet Social Coaching startede op i efteråret De midler som Det fælles ansvar II havde tilført skulle i første omgang bruges til at finde større lokaler med bedre faciliteter og til ansættelse af ekstra personale for at kunne varetage funktionen med social coaching. Værestedet flyttede fra de oprindelige lokaler i Holmbladsgade på Amager til Kigkurren på Islands Brygge, hvilket har betydet en udvidelse af værestedets lokaler fra 100 til 250 kvadratmeter. De nye lokaler blev indrettet med computere med blandt andet køkken, internetadgang, fladskærms-tv og nye møbler. Endvidere er der oprettet 2 kontorer, der bl.a. danner rammerne for de individuelle social coaching samtaler. Imidlertid er lejemålet nu opsagt fra udlejers side på grund af vedvarende klager fra naboer og nærmiljøet. Der foreligger endnu ikke en endelig løsning på problemet, men foreløbig genåbner værestedet i de gamle lokaler i Holmbladsgade. De første deltagere, der indgik i projektet, var allerede kendte brugere fra værestedet, hvorfor indgangen til forløbet var et naturligt trin i brugernes relation med pro- Ref / 2/8

6 jektmedarbejderne. Projektet estimerer, at der ellers typisk går omkring tre måneder fra mødet med brugeren i værestedet før han eller hun kan indgå i et forløb med en social coach. Det varierer dog meget fra bruger til bruger, hvornår et forløb med social coaching kan initieres, da nogle reagerer positivt på tilbudet, mens andre er mere nervøse over for, hvad det betyder for dem. Der har i projektets løbetid også været et par brugere, der er kommet ind og ud af forløbet. Tildelingen af coaches til de enkelte brugere har hidtil i projektet ikke været decideret systematiseret. Derimod har projektet haft den tilgang, at hvis en projektmedarbejder er til rådighed, så kan medarbejderen coache (dvs. samtale og vejlede) en bruger, hvis relationen mellem dem er tillidsfuld. På baggrund af de hidtidige erfaringer vil projektet fremover tilstræbe at hver bruger, der indgår i forløbet, skal tildeles en personlig coach. Dette skal sikre et mere stabilt vejledningsforløb og kontinuitet i forløbet over for brugeren. Hvis en medarbejder har opbygget et tillidsforhold til en bruger, vil det ofte være ham eller hende, der fungerer som brugerens coach, da personlig kemi og en tillidsfuld relation ifølge projektet er en vigtig faktor for succes med coachingen. 2.1 Barrierer og problemer i opstarten Projektet har stået overfor en del problemer i opstarten, der primært har betydet at man ikke er kommet så hurtigt i gang som man gerne ville. Især flytningen fra de gamle lokaler til de nye lokaler på Islands Brygge har krævet mange ressourcer (både penge og tid). Det har også betydet, at brugerne har skullet vænne sig til at komme et nyt sted, der ikke er i umiddelbar nærhed af det gamle værested. Siden flytningen har der været en nedgang i antallet af brugere, der kommer i værestedet. En erfaring fra opstarten er derfor, at det tager tid at etablere sig som værested for en ressourcesvag målgruppe, der kræver tilvænning, før de er trygge ved at komme i nye rammer. Den nye placering af værestedet har samtidig betydet en del arbejde for projektets daglige leder med at tale med naboer, svare på deres klager og holde ekstra opsyn med brugerne som en konsekvens heraf. Personalet har erfaret, at det at integrere et værested for socialt udsatte i et nærmiljø ikke er problemfrit, idet naboer ofte ikke imødekommer værestedet og dets brugere på en positiv måde. Udover de problemer som flytningen har skabt med hensyn til at finde det rette sted, tiltrække brugere og håndtere konflikter med naboer, fremhæver projektets leder, at det er en udfordring at finde det rette personale og skabe en fælles forståelse for projektet fra starten. Når man ansætter nye medarbejdere og skal finde ud af tingene sammen, så kan der let opstå konflikter, selvom projektets ledelse er enig om de overordnede linier. Erfaringen man kan høste fra dette aspekt er, at det tager tid måske længere end antaget at få nyt personale integreret i projektet og dermed arbejde efter de antagelser, som projektet opererer med. Ref / 3/8

7 En anden barriere for projektets fremdrift og succes i opstartsfasen har været vanskeligheder i etableringen af samarbejde med eksterne aktører. Projektet mener, at processen omkring afklaring af forsørgelse kunne gøres mere smidig, idet de mest socialt udsatte ofte står med en uklarhed om deres situation i flere år. Især denne barriere gør projektets arbejde svært, da man er afhængig af eksterne beslutninger og ventetider, eksempelvis fra kommunen, for at kunne få brugeren videre i forløbet. Udover problematikken omkring forsørgelsesgrundlaget, er der en kløft mellem brugerne og det arbejdsmarked, som brugerne vil skulle sendes ud i. Det nuværende arbejdsmarked synes ikke rummeligt nok til projektets brugere, hvorfor projektet finder det svært at sætte realistiske mål om beskæftigelse. Større accept og mere fleksible jobindgange ville gøre det nemmere for projektet at opnå de mål for en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet, som er opstillet for brugerne. Projektet kan ikke på egen hånd få brugerne i uddannelse eller i f.eks. skånejob, da det kræver, at brugerne bliver visiteret til de rette tilbud, og at de får hjælp de rette steder af myndighederne. I denne forbindelse peger projektet på en barriere, der med fordel kunne imødekommes: Der kunne etableres et netværk med centrale samarbejdspartnere, sådan at projektets gode resultater med social coaching ikke smuldrer og går tabt. Vejen videre fra projektet til det øvrige system skal være organisatorisk klarlagt og i denne proces er gensidigt kendskab og kontakt til samarbejdspartnere af stor betydning. Erfaringen er således, at dette er et aspekt som nystartede projekter allerede i opstartsfasen bør overveje, hvis udfordringen om bedre samspil med eksterne samarbejdspartnere skal lykkedes. 3. Målgruppe På den indledende forandringsteoriworkshop med Rambøll Management blev målgruppen for projektet defineret som værende meget bred, da mange forskellige typer af mennesker benytter værestedet. Først og fremmest er målgruppen for social coaching-projektet værestedet Fundamentets brugere. Brugerne er primært mænd, hvorfor de også vil udgøre størstedelen af deltagere i projektet. Aldersmæssigt spænder målgruppen fra år, så det er et meget bredt udsnit af udsatte som værestedet kommer i kontakt med. Brugerne, der skal indgå i projektet, er enten på førtidspension eller på kontanthjælp, mens få er i aktivering. Projektet har afgrænset målgruppen til, at den ikke skal omfatte svært psykisk syge, da det er en problemstilling som coachen ikke har mulighed for at hjælpe med. Derudover er den brede afgrænsning af målgruppen valgt ud fra ønsket om at hjælpe brugeren med de problemer han/hun har og tage udgangspunkt i hans/hendes situation. De brugere som projektet har været i kontakt med har stort set alle misbrugsproblemer, primært med alkohol. Derudover er mange af brugerne psykisk forstyrrede, selvom de ofte ikke har en diagnose. Mange af brugerne er gråzone-tilfælde med komplekse problemer, der spænder over flere problemstillinger. For gruppen af bru- Ref / 4/8

8 gere gælder det, at omkring halvdelen er hjemløse, mens den anden halvdel har en bolig, som de dog har svært ved at holde. Brugerne har generelt meget svage netværk og løs forbindelse til familien. De venner, som brugerne har, udgøres primært af drukkammerater folk, der lever på gaden og er i samme situation som dem selv. Det er ifølge projektet svært for brugerne at få reel hjælp fra nogen. Mange af brugerne har været i beskæftigelse førhen, men mangler kompetencer for at kunne opretholde et job i deres nuværende situation. Et centralt træk ved de brugere, der indgår i et forløb med social coaching, er ifølge projektlederen, at de er generelt bedre fungerende end gennemsnittet af brugerne på værestedet. Dette skyldes at projektet udvælger de brugere, der udviser en vis grad af motivation og et konstruktivt selvsyn, da projektet vurderer at denne målgruppe vil opnå størst udbytte af coachingen. Det er en derfor en udfordring at undgå udelukkende at coache de brugere, der er mest parate til at komme ud af deres misbrug, i og med de har lettere ved at opnå gode resultater. For projektet er det en balancegang at imødekomme målsætningen om at lave en indsats over for de allersvageste, men samtidig være realistisk omkring, hvilke brugere, der er klædt på til at indgå i projektet. På baggrund af den meget skrøbelige og ressourcesvage målgruppe, der udgør brugerne i værestedet, er projektet bekymret for, om de målsætninger, der er defineret overordnet i Det fælles ansvar II, er opnåelige for projektets brugere. Store skridt for denne målgruppe kan være endog meget små skridt for andre borgere, hvorfor det er vigtigt at fokusere på nuancer og fremskridt dag for dag. 4. Projektets aktiviteter Rekrutteringen til projektet sker ved, at der etableres en tillidsfuld og stabil kontakt til en bruger af værestedet. Hvis kontakten kan opretholdes fortæller en projektmedarbejder om projektet, de midler der gives til det og om brugerens muligheder. Projektet har også foldere, hvori der står at man kan få rådgivning, men det er oftest mund til mund metoden, der tiltrækker nye brugere. Projektet har gennemført en række aktiviteter, som er planlagt efter projektansøgningen og forandringsteorien. Aktiviteterne iværksættes for på sigt at nå de målsætninger, der er sat for brugerne i projektet. De primære aktiviteter, som projektet iværksætter, er: Coaching via personlige samtaler Madlavning Banko Ref / 5/8

9 Ledsage brugeren til samtaler hos f.eks. sagsbehandleren eller andre praktiske opgaver som løses for brugeren Når kontakten til brugeren er etableret og der er en tillidsfuld relation, overvejer projektmedarbejderen, hvilken indgang der er mest hensigtsmæssig til coaching forløbet. Coachingen foregår via personlige samtaler, hvor man klarlægger og lytter til brugerens ønsker, men samtidig forsøger at gøre dem realistiske i forhold til deres ressourcer og mål. Det foregår meget ved at tage et trin ad gangen. De aktiviteter der lægger i forlængelse af samtalerne/coachingen er meget individuelle, idet brugernes behov er så forskellige. For nogle brugere kan det være relevant at finde frem til tilbud om afvænning, mens andre har brug for at for få styr på deres økonomi. De aktiviteter som ligger inden for social coaching er meget bredt defineret, da projektmedarbejderen kan have mange funktioner i hjælpen til brugeren alt efter dennes behov. Personalet fører journal over samtalerne, så man hele tiden kan følge op på de mål og udfordringer, som den pågældende bruger har. Projektet oplever det som positivt, at der er blevet mulighed for at tage sig tid til at indgå i individuelle vejledningsforløb med enkelte brugere, da man før var for få medarbejdere til at direkte have en opsøgende funktion over for brugerne. Projektet gennemfører ud over samtalerne også fysiske og sociale aktiviteter, der får brugerne til at opleve socialt samvær og en vis form for struktur i deres hverdag. I forhold til Det fælles ansvar II er aktiviteterne tænkt i forhold til at styrke brugernes sociale kompetencer. Der afholdes banko hver anden mandag, som ofte er en velbesøgt aktivitet, og der laves pandekager om lørdagen. En af de aktiviteter som projektet ikke har gennemført er sport, da man ikke har mulighed for at spille badminton i nærheden af de nye lokaler ligesom man gjorde, da projektet lå i Holmbladsgade. Ydermere mangler projektet også i højere grad at koordinere med andre tilbud, så man har mere viden om brugerne og kan give en mere ensrettet indsats. Den sidste aktivitet regner projektet med løbende at udbygge, når der bliver mere tid og kommer ro på efter diverse flytninger. En udfordring i forhold til projektets aktiviteter er at være skarp på adskillelsen mellem den almindelige drift af værestedet og selve projektet, som er en del af Det fælles ansvar II. Denne adskillelse er naturligvis svær når projektet finder sted i et allerede etableret værested og udføres af værestedets medarbejdere, hvis arbejdsindsats retter sig mod begge funktioner. 5. Projektets effekter De primære effekter som projekter ønsker at skabe for brugerne er, udover som det er defineret i forandringsteorien som helhed for projektet, meget individuelt afhæn- Ref / 6/8

10 gig af brugerens behov. For nogle er det at få en bolig, for andre er det et job, som er det langsigtede mål. Ifølge projektmedarbejderne er det at afklare muligheder for brugerne det resultat, der skaber de største effekter, da brugerne ikke selv kan overskue deres situation og mangler et overordnet perspektiv samt nogle helt konkrete handlemuligheder. For andre brugere er det mindre mål end beskæftigelse eller egen bolig, der er i centrum. For mange vil det være en stor hjælp at få reduceret eller helt komme ud af misbrug. Projektet forsøger at bygge ovenpå i trin, sådan at der først fokuseres på misbruget og så måske senere på at komme tættere på et job. Et hvilket som helst mål, som forbedrer deres [brugernes] dagligdag er et godt mål. Projektleder Thorkild Vestergaard-Hansen Værestedets medarbejdere er tidligere lykkedes med at få enkelte brugere i job eller andre større mål, men det er endnu for tidligt i forløbet med midlerne fra Det fælles ansvar II til at vurdere om projektet har opnået de tilsigtede effekter for brugerne. Ifølge projektmedarbejderne ligger de største udfordringer for at nå projektets mål ikke internt i projektet, men snarere eksternt der er brug for at resten af systemet bakker op. Møder man en mur hos kommunen i form af, at der ikke er midler til opkvalificering, behandling, osv. bliver det svært at coache og få brugeren videre. 6. Brugerne På casebesøget i Fundamentet talte vi med to brugere, der gennem en længere periode er kommet i værestedet. For begge brugere gælder det at de samtidig er frivillige i projektet og derfor er knyttet relativt tæt med projektets fastansatte medarbejdere. De to brugere er ikke kommet ind i projektet, mens den sociale coaching gennem midlerne fra Det fælles ansvar II er etableret, men er som sagt kommet i værestedet meget længere tid (mere end 5 år for den ene brugers vedkommende). De interviewedes erfaringer knytter sig således primært til værestedet Fundamentet, men det skal understreges at værestedet især for den ene brugers vedkommende tidligere har gennemført et forløb, der minder om social coaching forløbet. Forløbet med denne bruger, og de erfaringer, projektmedarbejderne gjorde sig herigennem, har så at sige været med til at forme projektet om social coaching. Brugerne roser Fundamentet for, at det er rart at have et sted at kommer, så man undgår at kede sig eller sidde på en bænk og drikke. Disse aktiviteter er ifølge brugerne som regel det mest realistiske alternativ til at komme på værestedet. Brugerne bryder sig godt om Fundamentet, og beskriver stemningen som roligt og hyggeligt hvis folk larmer for meget eller starter konflikter bliver de smidt ud. Det er Ref / 7/8

11 brugernes indtryk, at folk kommer på stedet af meget forskellige årsager. Nogle kommer for at få hjælp og rådgivning, mens andre bare kommer for at få kaffe. Andre væresteder er som regel mere brogede, mens der på Fundamentet er et godt fællesskab mellem brugerne og der opbygges indimellem venskaber. De resultater som brugerne fremhæver ved værestedet er, at muligheden for at opholde sig på værestedet giver dem noget at tage sig til, hvilket betyder at de har fået mere struktur i deres hverdag, og oplever at have mere styr på deres liv. Det har desuden styrket deres netværk at komme på værestedet, og at deltage i de sociale aktiviteter projektet har muliggjort. Brugerne har herigennem opbygget kammeratskaber med nogle af de andre brugere, selvom brugerne dog ikke mener at der er tale om deciderede venner. Den af brugerne, der har modtaget individuel støtte fra projektmedarbejderne, har oplevet store fremskidt i forhold til at nærme sig fast lejlighed og aktivering. Begge af brugerne understreger dog, ligesom projektmedarbejderne, at det kan være en barriere for at komme videre, at visse dele af det kommunale system er rigidt. Begge brugere mener at det at komme på Fundamentet generelt har løftet deres humør, da de før gik og hang med hovedet en del (den ene bruger mener dog, at det stadig kan være meget op og ned). Brugerne ser udviklingen som positiv, da godt humør hjælper dem til at tro på sig selv og deres planer for fremtiden. Desuden mener brugerne, at det virker som om personalet har bedre tid til at hjælpe brugerne med mere individuelle snakke, siden de ekstra penge fra Det fælles ansvar II blev bevilliget. Selvom blot den ene af brugerne har benyttet sig af dette tilbud, vurderer de begge at tiltaget om social coaching er positivt, bl.a. kan det være til stor hjælp at få konkret støtte i kontakten til det sociale system. [hvorvidt chancen for at få job er forbedret]..det vil jeg sgu håbe! Til at starte med boede jeg jo i et telt. Så jeg har vel fået forbedret mine chancer. Bruger af Fundamentet, 35 år Målene for fremtiden for de to brugere går begge i retning af at nærme sig normalsamfundet igen. Den ene vil gerne have sin egen bolig, komme af med sin gæld og få mulighed for at se sine børn igen. Samtidig vil han gerne have et job på sigt og mener, at projektet har forbedret hans muligheder i den retning. Den anden bruger har tidligere været i aktivering, men stoppede grundet dødsfald i familien. Han vil måske starte i aktivering igen og håber på at få et job engang i fremtiden. Begge føler sig støttet af Fundamentet i deres bestræbelser på at opnå deres mål, om end de erkender, at der er lang vej endnu. Ref / 8/8

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker

Notat. Fundamentet Social coaching til udstødte og marginaliserede - Projekt 133. Projekt nr Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Notat Projekt nr. 133 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.september 2007 Godkendt d. 10.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Velfærdsministeriet. Forward projekt 44. Det Fælles Ansvar II

Velfærdsministeriet. Forward projekt 44. Det Fælles Ansvar II Velfærdsministeriet Forward projekt 44 Det Fælles Ansvar II Case-rapport Juni 2008 Velfærdsministeriet Forward Case-rapport Juni 2008 Ref 70182231 Dato 2008-06-26 Rambøll Management A/S Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22.

Notat. Kirkens Korshær Natvarmestue i Odense Projekt 118. Projekt nr Maja Sylow Pedersen. Dato for afholdelse. 22. Notat Projekt nr. 118 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 22.november 2007 Godkendt d. 11.december 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf:

Læs mere

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse

Notat. Social Vækst og Job - Projekt 41. Projekt nr. 41. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Notat Projekt nr. 41 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Thomsen og Eva Grosman Michelsen Mads Sinding Jørgensen 30. oktober 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K

Læs mere

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61

Notat. Job-kompetencetræning. Opkvalificering af jobkunders og frivilliges kompetencer gennem faglig og pædagogisk støtte/sparring - Projekt 61 Notat Projekt nr. 61 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Maja Sylow Pedersen 2.oktober 2007 Godkendt d. 17.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d.

Notat. Café Parasollen - Projekt 64. Projekt nr. 64. Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse. 13.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 64 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene M. Thomsen Mads Sinding Jørgensen 13.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Anshu Varma & Lea Willumsen. 2.oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. 139 Gang i Gaden Jørgen Anker Anshu Varma & Lea Willumsen 2.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156

Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter Silkeborg projekt 156 Det Fælles Ansvar II Case-rapport August 2008 Velfærdsministeriet Kirkens Korshærs Aktivitetscenter

Læs mere

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende

Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Evaluering af projekt Tidlig indsats for børn af psykisk syge og misbrugende Fra marts 2009 til april 2010 gennemførte Ballerup Kommune i samarbejde med Region Hovedstaden projekt Tidlig indsats for børn

Læs mere

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d.

Notat. Rehabilitering af socialt udsatte - Projekt 176. Projekt nr Dato for afholdelse. 12.september Godkendt d. Notat Projekt nr. 176 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Søren Betzer 12.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d.

Notat. Arbejdsprojekt Gårdbutik Projekt 160. Projekt nr Mads Sinding Jørgensen. Dato for afholdelse Godkendt d. Notat Projekt nr. 160 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Line Dybdal Mads Sinding Jørgensen 29-10-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord,

Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, Evaluering af Ungeindsats Himmerland Konklusioner og anbefalinger til Mariagerfjord, december 2014 Cabi har evalueret Ungeindsats Himmerland. Dette notat opsummerer og målretter konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug

Vil_modtage_praktikanter: Ja > Antal_praktikpladser: 2 > Institution: Perron 4 > Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers > Afdeling: Center for misbrug Vil_modtage_praktikanter: Ja Antal_praktikpladser: 2 Institution: Perron 4 Adresse: Jernbanegade 4 8900 Randers Afdeling: Center for misbrug og forebyggelse Praktikvejledernavn: Per K. Rasmussen Praktikvejlederstilling:

Læs mere

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af

TILBAGE TIL FREMTIDEN. - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland. Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af TILBAGE TIL FREMTIDEN - et tilbud for unge kontanthjælps- og dagpengemodtagere i Nordjylland Hovedresultater fra en virkningsevaluering foretaget af HVAD ER TILBAGE TIL FREMTIDEN? Tilbage til Fremtiden

Læs mere

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse

Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Bilag 1 6. april 2017 Indsatsmodel i 'Flere skal med' Arbejdsmarkedsfastholdelse Projektets indsatsmodel bygger på eksisterende viden om hvilke indsatser, der virker i forhold at hjælpe målgruppen af udsatte

Læs mere

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen

Notat. Beskyttet beskæftigelse for Sindslidende/en dyrehandel Projekt 42. Projekt nr. 42. Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Notat Projekt nr. 42 Konsulent Referent Dato for afholdelse Daniel Schwartz Bojsen Eva Grosman Michelsen Anshu Varma 24. september 2007 Godkendt d. 19.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Svendborg Kommune har som en af de første kommuner i landet besluttet at udarbejde en politik for kommunens socialt udsatte borgere. Politikken er en overordnet retningsgivende

Læs mere

Notat. Team Midt Projekt 45. Projekt nr. 45. Anne Foged Søndergaard. Dato for afholdelse. 18. september Godkendt d.

Notat. Team Midt Projekt 45. Projekt nr. 45. Anne Foged Søndergaard. Dato for afholdelse. 18. september Godkendt d. Notat Projekt nr. 45 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Anne Foged Søndergaard 18. september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397

Læs mere

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d.

Notat. Projekt Indsigt, Projektnummer 84. Projekt nr. 84. Mads Sinding Jørgensen Dato for afholdelse. Godkendt d. Notat Projekt nr. 84 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Mads Sinding Jørgensen 05-09-2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200

Læs mere

Vejen til bedre livskvalitet projekt 70

Vejen til bedre livskvalitet projekt 70 Når Viden skaber resultater--- Velfærdsministeriet Vejen til bedre livskvalitet projekt 70 Det Fælles Ansvar II Case-rapport 2008 Velfærdsministeriet Vejen til bedre livskvalitet Case-rapport 2008 Ref

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER

Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER Håndbog: BOLIGSOCIALE JOB- OG UDDANNELSES- VEJLEDNINGER VEJEN TIL UDDANNELSE OG BESKÆFTIGELSE Ledigheden i landets udsatte boligområder er væsentligt højere end i landet som helhed, og en stor del af de

Læs mere

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp

Politik for borgere med særlige behov. Social inklusion og hjælp til selvhjælp Politik for borgere med særlige behov Social inklusion og hjælp til selvhjælp 2 Politik for borgere med særlige behov Forord Borgere med særlige behov er borgere som alle andre borgere. De har bare brug

Læs mere

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ

TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Ny udgave TILBUD TIL BRUGERE AF SOCIALPSYKIATRIEN PÅ ÆRØ Idegrundlag Det kommunale tilbud, til mennesker med en psykisk lidelse på Ærø, bygger på den opfattelse, at enhver har ret til at være og blive

Læs mere

Social Frivilligpolitik

Social Frivilligpolitik Social Frivilligpolitik 2 Forord Det frivillige sociale arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats, som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen er meningsfuld

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE

DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DEN KOMMUNALE INDASTS OVERFOR DE SVAGE LEDIGE DISPOSITION EN UNDERSØGELSE OM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE TILTAG OVERFOR SVAGE LEDIGE Veje til beskæftigelse. En kvalitativ undersøgelse af sagsbehandlernes forestillinger

Læs mere

Hjemløsekoordinationsskemaet

Hjemløsekoordinationsskemaet Projekt Bedre kvalitet i arbejdet med hjemløse Hjemløsekoordinationsskemaet Denne udgave af hjemløsekoordinationsskemaet blev udviklet under projektet, men blev ikke taget i brug, da det blev besluttet

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge

Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge Netværksdannelse for forældre til psykisk syge børn og unge rådgivning, hjælp og støtte for familier til børn og unge med psykiske vanskeligheder Et 4-årigt projekt i Landforeningen BEDRE PSYKIATRI i perioden

Læs mere

Udgangspunktet for relationen er:

Udgangspunktet for relationen er: SUF Albertslund er et omfattende støttetilbud til udsatte mennesker i eget hjem, men tilbyder også udredninger og andre løsninger. F.eks. hjemløse, potentielle hjemløse og funktionelle hjemløse. Støtte

Læs mere

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver

CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver Modul 2 Dan Hermann Helle Thorning CTI baggrund, evidens, målgruppe, kerneelementer, de tre faser, opgaver 1 2 CTI metoden CTI metoden er en evidensbaseret metode, der er kendetegnet ved et individuelt

Læs mere

Halvårsrapport - Straks Teamet

Halvårsrapport - Straks Teamet Halvårsrapport - Straks Teamet Straks Teamet blev etableret d. 01.01.2014, og de første unge blev henvist/henvendte sig i uge 2. De første forløb startede d. 24.01.2014. Der har været en forventning om,

Læs mere

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf.

De unges stemme. - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond. Den Sociale Udviklingsfond. www.suf. De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer i Den Sociale Udviklingsfond Den Sociale Udviklingsfond 7019 2800 www.suf.dk 2 De unges stemme - evaluering og inddragelse af unges erfaringer

Læs mere

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN

BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN MÅLGRUPPE: De voksne BESKRIVELSE AF DE VOKSNE OG DERES KERNEBEHOV I HVERDAGEN Ved IS IT A BIRD 20. februar, 2015 Annika Porsborg Nielsen annika@isitabird.dk Hvem er de voksne? De voksne kæmper for at genskabe

Læs mere

"Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46

Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper Projekt 46 Projekt nr. 46 Konsulent Referent Dato for afholdelse Jørgen Anker Anshu Varma 23.oktober 2007 Godkendt d. "Midt om natten - et natværested for sindslidende og udsatte grupper" Projekt 46 Deltagere Birgitte

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013

Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Status Projekt Bydelssundhed i Sønderparken Oktober 2013 Sundhedssekretariatet Oktober 2013 1. Baggrund Dette statusnotat for bydelsprojektet i Sønderparken indeholder en oversigt over igangsatte aktiviteter

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen

Notat. Team Syd Projekt for socialt udsatte personer. Nykøbing Falster - Projekt 10 Dato Ref. Projekt nr. 10. Maja Sylow Pedersen Notat Projekt nr. 10 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Jørgen Anker Maja Sylow Pedersen 5.december 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Fremtidens arbejdskraft...

Fremtidens arbejdskraft... PARTNERSKAB MELLEM KOMMUNE OG VIRKSOMHED Fremtidens arbejdskraft... Bekæmp mangel på arbejdskraft og ledighed, lad os sammen finde nye veje til varig beskæftigelse til glæde for alle parter! Det handler

Læs mere

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2

For en nærmere beskrivelse af centret målsætning og primære aktiviteter henvises til www.csvsydostfyn.dk 2 Projektsynopsis Baggrund Baggrunden for projektet er i korthed følgende: CSV Sydøstfyn har gennem en årrække arbejdet målrettet med at udsluse ressourcesvage unge til det ordinære arbejdsmarked 1. Effekten

Læs mere

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016

En sammenhængende indsats for. langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 En sammenhængende indsats for langvarige modtagere af offentlig forsørgelse 2015-2016 1 Strategi i forhold til at langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune

Politik for socialt udsatte borgere i Svendborg Kommune Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere Indhold Indledning 3-4 Grundprincipper 5-6 God sagsbehandling 7-8 Samspil mellem systemer 9-10 Bosætning 11-12 Forebyggelse og behandling

Læs mere

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner

Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner 1 Unge med psykiske vanskeligheder overgang fra barn til voksen Til beslutningstagere i kommuner SOCIALSTYRELSEN VIDEN TIL GAVN SAMARBEJDSMODELLEN 4. Samarbejdsmodellen som metode 2 INDHOLD Vejen til uddannelse

Læs mere

RESSOURCE KONSULENTER

RESSOURCE KONSULENTER RESSOURCE KONSULENTER Projekt sundhed på arbejdsmarked Formål med projektet Projektets overordnede formål er at borgere som er sygdomsramte pga stress, angst, depression vender tilbage på arbejdsmarkedet

Læs mere

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E

U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E U d s att E p o l i t i k L Y N G B Y - TAA R B Æ K KO M M U N E F o r o r d a f B o r g m e s t e r R o l f A a g a a r d - S v e n d s e n Lyngby-Taarbæk Kommune har som en af de første kommuner i landet

Læs mere

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner

Evaluering af de boligsociale helhedsplaner Evaluering af de boligsociale helhedsplaner I Københavns Kommune 2010 Kvarterudvikling, Center for Bydesign Teknik- og Miljøforvaltningen 2011 2 Boligsociale helhedsplaner i Københavns Kommune Københavns

Læs mere

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab

Udsattepolitik Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Udsattepolitik 2015-2018 Tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab Værdier for udsattepolitikken Udsattepolitikken tager udgangspunkt i værdierne om tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab.

Læs mere

Bilag 8 Vignetundersøgelsens resultater

Bilag 8 Vignetundersøgelsens resultater Bilag 8 Vignetundersøgelsens resultater Hvilken kommune er du ansat i? *anonymiseret Hvad er din uddannelsesbaggrund? Hvad er din uddannelsesbaggrund? - Andet - Hvilken? HK HK/kontorass. Kommunom salgsassistent.

Læs mere

Notat. KFUMs Sociale arbejde Den nye parasol Projekt 74. Projekt nr. 74. Dato for afholdelse. 9. november Godkendt d.

Notat. KFUMs Sociale arbejde Den nye parasol Projekt 74. Projekt nr. 74. Dato for afholdelse. 9. november Godkendt d. Notat Projekt nr. 74 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 9. november 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte

Læs mere

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig.

KSU s målgruppen er unge i aldersklassen 18-30 år, som skal lære at klare sig i egen bolig. Kofoeds Skoles Ungdomsboliger Kofoeds Skoles Ungdomsboliger, KSU, er fire bofællesskaber for hjemløse og socialt udsatte unge. KSU arbejder ud fra Kofoeds Skoles grundmetode, hjælp til selvhjælp, med anerkendelse

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER

Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER Håndbog: BOLIGSOCIALE INDSATSER FOR SÅRBARE FAMILIER INDHOLD Indledning: Løsninger til udsatte familier 3 Hvad er målgruppens behov? 4 Løsning 1: Indsatser med fokus på viden 5 Løsning 2: Indsatser med

Læs mere

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE

PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE PLADS til alle POLITIK FOR SOCIALT UDSATTE BORGERE /2 Vi vil samarbejdet med de socialt udsatte Den første politik for socialt udsatte borgere udkom i 2009. Den politik var og er vi stadig stolte over.

Læs mere

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K

Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Socialministeriet Tilskudsadministration Holmens Kanal 22 1060 København K Ansøgningsfrist 1. oktober 2007 1Ansøgers navn, adresse, postnr. og tlf.nr. Svendborg kommune Socialfagligt Team Svinget 14 5700

Læs mere

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf

STØTTEKONTAKTTILBUD. Manderupvej Skibby Tlf STØTTEKONTAKTTILBUD Manderupvej 3 4050 Skibby Tlf. 2924 8370 post@believe.dk www.believe.dk BELIEVE: Vores speciale i Believe er støtte-kontakt og mentor ordninger, arbejdet med de mest belastede børn

Læs mere

Politik for socialt udsatte borgere

Politik for socialt udsatte borgere Politik for socialt udsatte borgere BOLIG RELATIONER SUNDHED SYGDOM Muligheder for at indgå i samfundet Kommunens politik for socialt udsatte er rettet mod borgere, der lever i samfundets yderkanter, personer,

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder

Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder Nydanske kvinder i arbejde - 7 virksomme metoder i den beskæftigelses- rettede indsats for indvandrerkvinder I 2007 fik CBR-Randers midler fra Integrationsministeriet til at gennemføre en beskæftigelsesrettet

Læs mere

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse

Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Bilag 1 Spørgeskemaundersøgelse Velkommen til undersøgelsen og tak fordi du vil svare på spørgeskemaet! Spørgeskemaet vil tage dig 10-15 minutter at besvare. Dine besvarelser vil blive behandlet med fortrolighed,

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge

Bike4Life projektbeskrivelse. Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Bike4Life projektbeskrivelse Et U- turn projekt for socialt udsatte unge Om projektet Resumé: Et projekt, der beskæftiger sig med unge i alderen 18-30 år, som modtager offentlig forsørgelse (uddannelseshjælp,

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK

NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK SOCIALPOLITIK NORDDJURS KOMMUNES SOCIALPOLITIK I Norddjurs Kommune er der en gruppe borgere med svære sammensatte problemstillinger i forhold til helbred, økonomi, bolig, beskæftigelse, familie og netværk

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013

Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden. 3. kvartal 2013 Borgertilfredshedsundersøgelse Virksomheden 3. kvartal 2013 Magnus B. Ditlev Direkte tlf.: 20 14 30 97 MagnusBrabrand.Ditlev@silkeborg.dk Staben Job- og Borgerserviceafdelingen Søvej 1, 8600 Silkeborg

Læs mere

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30

Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere. Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Velkommen til Ungdomssanktionens tema og erfadag for koordinatorer og sagsbehandlere Tirsdag d. 11. marts 2014 Kl. 09.30 15.30 Nyt fra Socialstyrelsen Ny organisering i Socialstyrelsen - kriminalitetsområdet

Læs mere

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE

NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE NOTATARK HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Staben for Børne- og Velfærdsforvaltningen Bilag 3: beskrivelse af nuværende tilbud Kommunalbestyrelsen har besluttet at samle tilbuddene til de

Læs mere

Evaluering Opland Netværkssted

Evaluering Opland Netværkssted Evaluering Opland Netværkssted November 2015 1 Indholdsfortegnelse Indhold Evalueringsrapportens struktur... 3 Intro til spørgeskemaundersøgelsen... 3 Antal brugere gennem Oplands første år... 3 Evaluering

Læs mere

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi

Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Værestedsstrategien i praksis hvordan gør vi Til brug for implementeringsprocessen vedr. at bringe projekt SIV til drift efter 1. januar 2017, uddybes værestedernes rolle i overensstemmelse med værestedsstrategien

Læs mere

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige

Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projekt Seniorkorps Støtte til udsatte unge i Struer kommune gennem etableringen af et lokalt korps af frivillige Projektansøgning LBR s styregruppe behandlede på møde den 24. juni et forslag til en aktivitet

Læs mere

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori

Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed. Pilot analyse og priori Indsatsen for jobklare kontanthjælpsmodtagere under 25 år med mere end 5 ugers ledighed Pilot analyse og priori Beslutningen i december 2012 For en klart afgrænset delmængde af unge ledige afdækkes - sideløbende

Læs mere

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg.

Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Kommissorium til kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg. Baggrund og formål. I 2006 foretog Brobyggerselskabet De Udstødte en undersøgelse af indsatsen for socialt marginaliseret grønlændere

Læs mere

Projekt Ny start Evaluering december 2012

Projekt Ny start Evaluering december 2012 Projekt Ny start Evaluering december 2012 Baggrund Projektet blev etableret på baggrund af et behov for at yde en mere sammenhængende og helhedsorienteret indsats til ressourcesvage familier i Rebild Kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013

Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Virksomhedsplan for det socialpædagogiske vejlederteam 2012-2013 Indhold Opgaverne og målgruppen i socialpædagogisk vejledning... 3 Værdier og Målsætning... 3 Målsætning... 3 Personale og pædagogisk tilgang...

Læs mere

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr.

Notat. Fremme af sundhed hos mennesker med langvarige sindslidelser i Kildehuset Fountain House i Aalborg - Projekt 20. Projekt nr. Notat Projekt nr. 20 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 27. september 2007 Godkendt d. 23. november 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Notat. Udvikling til støtte omkring sindslidende borgere med komplekse problemstillinger - (2KER team Guldborgsund kommune) Projekt 26. Projekt nr.

Notat. Udvikling til støtte omkring sindslidende borgere med komplekse problemstillinger - (2KER team Guldborgsund kommune) Projekt 26. Projekt nr. Notat Projekt nr. 26 Konsulent Daniel Schwartz Bojsen og Jørgen Anker Referent Robin Vickery Dato for 21. september 2007 afholdelse Godkendt d. 30. oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165

Læs mere

24 anbefalinger om udviklingsforløb

24 anbefalinger om udviklingsforløb Forligskredsen vedr. førtidspension 24 anbefalinger om udviklingsforløb Regeringen har foreslået at førtidspension for unge under 40 år skal erstattes af udviklingsforløb. Forslagene forhandles i forligskredsen

Læs mere

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen

Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud. Socialstyrelsen Tjekliste og anbefalinger ved etablering af socialpsykiatrisk akuttilbud Socialstyrelsen Februar 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 01 Indledning 3 02 Planlægningsfasen 3 03 Opstartsfasen 5 04 Driftsfasen 7 01 Indledning

Læs mere

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr.

Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen Små skridt - store forandringer (Socialministeriets j.nr. Dato: 10-10-2006 Sagsnr.: 313706 Dok.nr.: 1885253 Ansøgning om støtte til projekt Avancementsmentor Opfølgning på undersøgelsen "Små skridt - store forandringer" (Socialministeriets j.nr. 8411-0018) 1.

Læs mere

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik

Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010. Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 1. februar 2010 Frederiksberg Kommunes udsattepolitik Forord Frederiksberg Kommunes udsattepolitik har som overordnet mål at sikre, at socialt udsatte medborgere får

Læs mere

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter.

Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoint Mål og succeskriterier 2011 Målgruppen Jobpoint et særligt tilrettelagt tilbud for indsatsklare kontanthjælpsmodtager match 2 i aldersgruppen fra 25 år og opefter. Jobpoints målgruppe er generelt

Læs mere

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan

Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Bilag 2: Uddybende beskrivelse af indsatserne under Frederiksberg Kommunes hjemløseplan Nedenstående er en uddybende beskrivelse af forløb for de hjemløse, der har taget ophold i boliger etableret under

Læs mere

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate

JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP aktivt tilbud til unge uddannelsesparate JUMP er et kommunalt beskæftigelsesprojekt, som sammen med UngeGuiden skal skabe det bedst kvalificerede tilbud til de unge uddannelsesparate, således at de

Læs mere

1.Egen bolig/støtte i egen bolig

1.Egen bolig/støtte i egen bolig .Egen bolig/støtte i egen bolig Hvad vil vi? Hvad gør vi? Sikre borgere med særlige behov hjælp til at få og fastholde en bolig. Sikre en koordinerende og helhedsorienteret indsats for borgeren. Sørge

Læs mere

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug

X Tidlig opsporing af skadeligt alkoholforbrug Skema 2: Projektbeskrivelsesskema 1. Projektets titel: En vej væk fra misbrug - arbejdsmarkedsrettet sundhedsindsats 2. Styrket sundhedsindsats for socialt udsatte og sårbare grupper Indsats(er) der ansøges

Læs mere

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget

Præsentation af problemet. Hvorfor arbejder organisationer med problemet? Indholdet af forslaget Dokument oprettet 19-08-2009 Sag 09/693 Dok. 9195/09 MER/ck Baggrundsnotat til forslag fra HK, Dansk Socialrådgiverforening (DS) og Danske Handicaporganisationer (DH) om udviklings- og rehabiliteringsindsats

Læs mere

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede

Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede 1 Debatoplæg: Gyldne regler for den forebyggende indsats overfor kriminalitetstruede børn og unge Fællesskabet 1. Udsatte børn og unge skal med i fællesskabet: Udgangspunktet for arbejdet med udsatte og

Læs mere

Koncern Personalepolitik

Koncern Personalepolitik Koncern Personalepolitik Personalepolitik med omtanke Et menneske er skabt ej for sig selv alene. Sådan lyder de allerførste ord i den første udgave af den avis, der 2. januar 1767 blev begyndelsen til

Læs mere

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj

Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj FREDERIKSBERG KOMMUNE Evalueringsrapport: Motionstilbud til beboere på Herberget Lærkehøj Rikke Holm 2014 FREDERIKSBERG SUNDHEDSCENTER - FOREBYGGELSEN Indledning Der har fra april 2014 frem til juni 2014,

Læs mere

Notat. Kirkens Korshærs Aktivitetscenter i Silkeborg Projekt 156. Projekt nr oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. 26.

Notat. Kirkens Korshærs Aktivitetscenter i Silkeborg Projekt 156. Projekt nr oktober Dato for afholdelse. Godkendt d. 26. Notat Projekt nr. 156 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 1. oktober 2007 Godkendt d. 26. oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101

Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge. Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 Fredensborg Kommune Center for Familie og Unge Kvalitetsstandard for Social behandling af stofmisbrug under 18 år Lov om Social Service 101 2014 1 Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrugere

Læs mere

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d.

Notat. Fremad Aktiv Idrætsprojekt i Århus Projekt 86. Projekt nr. 86. Dato for afholdelse. 28.september 2007. Godkendt d. Notat Projekt nr. 86 Rambøll Management Konsulent Referent Dato for afholdelse Godkendt d. Lene Mehlsen Robin Vickery 28.september 2007 Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark Tlf: 3397 8200 Direkte tlf:

Læs mere

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet

Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Kvalitetsstandard for personlig rådgiver og kontaktperson for børn og unge på handicapområdet Område Lovgrundlag: Forebyggelse ift. børn og unge med nedsat funktionsevne Tildeling af en personlig rådgiver

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKTER

EVALUERING AF PROJEKTER EVALUERING AF PROJEKTER TIL EVALUERINGEN SKAL I LAVE EN FORANDRINGSTEORI En forandringsteori er et projektstyringsredskab, som skal vise hvilke resultater, man ønsker at skabe for en given målgruppe og

Læs mere

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune

Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Projekt: Tandlæge for udsatte borgere i Fredericia Kommune Indholdsfortegnelse Indhold Ansvarlige for projektet... 3 Projektejer... 3 Projektleder... 3 Projektide... 3 Baggrund... 3 Formål (indhold og

Læs mere

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud.

Kvalitetsstandard for aktivitets- og samværstilbud. Kvalitetsstandard for samværstilbud. Lovgrundlag: Ydelser indenfor samværstilbud 104 i Lov om Social Service (LSS). Aktiviteterne er bestemt af målgruppen og den enkeltes behov. Socialt samvær Fælles madlavning/tilbud

Læs mere

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev

Kofoeds Skole Århus. For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev SØNDER ALLÉ RYESGADE For mig er Skolen a shelter in the storm. Elev RUTEBILSTATIONEN NY BANEGÅRDSGADE SPANIEN TOLD BOD GADE HAVNEGADE EUROPAPLADS DESIGN: TANDEM DESIGN CAMP FOTO: ANDERS KAVIN TEKST OG

Læs mere

Notat. Kulturakademiet Projekt nr. 111. Projekt nr. 111. 06.september 2007. Dato for afholdelse. Godkendt d. 08.oktober 2007

Notat. Kulturakademiet Projekt nr. 111. Projekt nr. 111. 06.september 2007. Dato for afholdelse. Godkendt d. 08.oktober 2007 Notat Projekt nr. 111 Konsulent Referent Dato for afholdelse Lene Mehlsen Thomsen Jeppe Ostersen 06.september 2007 Godkendt d. 08.oktober 2007 Rambøll Management Nørregade 7A DK-1165 København K Denmark

Læs mere

Idræt for sindslidende projekt 3

Idræt for sindslidende projekt 3 Når viden skaber resultater --- Velfærdsministeriet Idræt for sindslidende projekt 3 Det Fælles Ansvar II Case-rapport Juni 2008 Velfærdsministeriet Idræt for sindslidende Case-rapport Juni 2008 Ref 70182231

Læs mere