Årets finansielle højdepunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets finansielle højdepunkter"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til Regnskabsberetning 28 TDC Koncernen 29 TDC Totalløsninger 37 TDC Mobile International 44 TDC Switzerland 51 TDC Kabel TV 56 Andre aktiviteter 59 Risikostyring 60 Styring af operationelle risici 60 Finansiel styring og markedsrisici 60 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 65 Risici forbundet med TDC s forretningsaktiviteter 65 Safe harbor-erklæring 80 Regnskab 81 God selskabsledelse 179 TDC s holdning til god selskabsledelse 179 Bestyrelsen 181 Ledelsen 182 Direktion 182 Bestyrelse 182 Aktionærinformation 184 Aktionærer 184 Børsnotering 184 Selskabets adresse 184 Generalforsamling 184 Aktieudbytte 184 Ordliste 185 1

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 1,8 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 5,0 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., dvs. DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 28,5 pct. til DKK mio. i Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt primært som følge af ændret kapitalstruktur i forbindelse med finansieringen af ekstraordinært udbytte udbetalt i april Faldet i årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer skyldes primært fortjenesten ved salget af TDC Forlag i Væksten i EBITDA skyldes vækst i såvel de danske som de udenlandske mobilforretninger, et succesfuldt salg af bredbånds- og optiske fiberløsninger i TDC Totalløsninger samt effekt af fratrædelsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Væksten i TDC blev opnået på trods af hård konkurrence og generel nedgang inden for traditionel fastnettelefoni. Resultaterne er påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af HTCC og TDC Dotcom i TDC har haft stigende EBITDA fra 2002 til 2006, og den årlige gennemsnitlige vækstrate (CAGR) fra 2002 til 2006 har været på 7,5 pct. I perioden 2002 til 2006 er EBITDAmarginen forbedret fra 25,1 pct. til 28,8 pct. EBITDAmarginen faldt i 2005 til 27,9 pct., hvilket skyldtes en lavere EBITDA-margin i tilkøbte selskaber. I forhold til de forventninger til 2006, som TDC offentliggjorde i Årsrapport 2005, er omsætningen DKK 0,6 mia. lavere som følge af lavere omsætning i TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland. Den lavere omsætning blev opvejet af en stigning i EBITDA-margin som følge af øget effektivitet. EBITDA var DKK 0,3 mia. højere end forventningerne. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,1 mia. lavere end forventet som følge af den ændrede kapitalstruktur. Forventningerne i Årsrapport 2005 var baseret på en forudsætning om uændret kapitalstruktur. I forhold til de seneste forventninger for 2006, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2006, er omsætningen DKK 0,1 mia., og EBITDA DKK 0,3 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af et højere gennemsnitsforbrug pr. bruger (ARPU) og flere kunder. Endvidere kan det højere EBITDA hovedsageligt henføres til TDC Mobile International samt TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 0,2 mia. højere som følge af det højere EBITDA. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til regnskabsberetningen. EBITDA Anlægsinvesteringer, Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin pct. 35,0 TDC Koncernen EBITDA fordelt på forretningsenheder TDC Totalløsninger 51% TDC Mobile International 23% , ,0 20,0 15,0 TDC Switzerland 19% , EBITDA Anlægsinvesteringer EBITDA-margin Anlægsinvesteringer/omsætning 5,0 0,0 Andre aktiviteter 2% TDC Kabel TV 5% 2

5 Væsentlige begivenheder i 2006 Fratrædelsesprogram i TDC s danske forretning TDC annoncerede den 20. januar 2006 selskabets beslutning om at iværksætte et fratrædelsesprogram for op til 570 medarbejdere i TDC s danske forretning i I alt 554 medarbejdere blev omfattet af programmet. De totale omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 407 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i Nye ejere og ny bestyrelse Den 1. februar 2006 gennemførte Nordic Telephone Company ApS (NTC) sit offentlige tilbud af 2. december 2005 om køb af aktier i TDC og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC, hvilket resulterede i et ejerskifte (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006, reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet "Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier i det følgende). På en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2006 fratrådte alle de seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og de fem nye bestyrelsesmedlemmer, der var indstillet af NTC, blev valgt. Bestyrelsen valgte Kurt Björklund som formand. Polkomtel Som følge af denne ændring i ejerskabet tilbød TDC i februar 2006 i henhold til aktionæroverenskomsten i Polkomtel og selskabets vedtægter de øvrige eksisterende aktionærer i Polkomtel, at de kunne købe TDC s samlede ejerandel på 19,6 pct. til en pris pr. aktie på EUR 214,04 modsvarende en værdi på 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet på EUR mio. Den 10. marts 2006 accepterede de polske aktionærer TDC s tilbud. Denne accept repræsenterer 14,8 pct. af Polkomtels samlede aktiekapital og ca. 76 pct. af TDC s aktier i Polkomtel. Vodafone, der er den eneste tilbageblevne aktionær, har gjort indsigelse mod TDC s tilbudsprocedure og udbudspris. Ved de polske domstole har Vodafone fået nedlagt et fogedforbud imod overdragelse af TDC s aktier i Polkomtel. For at opretholde fogedforbudet har Vodafone indledt en voldgiftssag. Det er en betingelse for gennemførelse af salget til de polske aktionærer, at dette ikke forhindres af Vodafones sagsanlæg. Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier TDC s bestyrelse indkaldte efter gennemførelsen af det offentlige købstilbud på aktierne i TDC og på NTC s anmodning til en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 28. februar Den ekstraordinære generalforsamling vedtog bl.a. forslagene fra NTC vedrørende i) valg af en ny bestyrelse, ii) bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte og iii) vedtægtsændringer, der gav NTC mulighed for at tvangsindløse de resterende aktier. På basis af vedtægtsændringerne vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling indledte NTC i begyndelsen af marts tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC. Den 8. marts 2006 afviste Erhvervs- og Selskabsstyrelsen imidlertid anmodningen om registrering af disse ændringer, og NTC suspenderede tvangsindløsningen af de resterende aktier. I maj indbragte TDC og NTC Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse for domstolene. Sideløbende anlagde ATP i marts en retssag mod TDC og NTC med påstand om bl.a., at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen er ugyldig. Begge disse retssager er nu verserende. Medarbejderaktionærernes accept af NTC's købstilbud i december 2005/januar 2006 var betinget af, at NTC senest 1. december 2006 uigenkaldeligt havde iværksat tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC, som følge af at medarbejderaktierne var båndlagte. NTC meddelte den 1. december 2006 TDC, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afvisning af at registrere vedtægtsændringerne havde medført, at NTC ikke kunne gennemføre tvangsindløsningen senest 1. december 2006 og derfor var forpligtet til at tilbageføre medarbejderaktierne til medarbejderaktionærerne i overensstemmelse med de særlige betingelser for de båndlagte medarbejderaktier i NTC s købstilbud. Tilbageførslen fandt sted i december. Efter tilbageførslen besidder NTC en aktiepost på ca. 87,9 pct. af TDC s aktiekapital. Seniorfacilitetsaftale Den 3. marts 2006 tiltrådte TDC som låntager og garant i en seniorfacilitetsaftale (seniorlåneaftalen), der oprinde- 3

6 Årets finansielle højdepunkter ligt var indgået mellem bl.a. Nordic Telephone Company Holding ApS, som den oprindelige låntager og garant, og Barclays Capital, Credit Suisse First Boston International, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan plc og The Royal Bank of Scotland plc som de oprindelige långivere. Seniorlåneaftalen er en multivalutasikret lånefacilitet oprindeligt på op til EUR Den består af tre lånefaciliteter oprindeligt på i alt EUR , en revolverende kreditfacilitet på op til EUR og en kortfristet lånefacilitet på op til EUR (tilsammen benævnt seniorlånene). Den 31. december 2006 udgjorde den samlede nominelle gæld i henhold til de tre lånefaciliteter EUR Den kortfristede lånefacilitet er annulleret. TDC har brugt seniorlånene til bl.a. at nedbringe visse eksisterende rentebærende lån og finansiere udbetaling af visse udbytter. lån uden sikkerhedsstillelse i TDC s aktiver) blev nedjusteret fra BB til B. Kreditvurderingen af den kortfristede gæld forblev uændret på B. Den 12. april 2006 blev Fitch Ratings kreditvurdering af TDC offentliggjort. Fitch Ratings kreditvurderede TDC til BBmed stabilt outlook og den kortfristede gæld til B. Seniorlåneaftalen blev vurderet til BB+, og kreditvurderingen af TDC s cirkulerende EMTN-obligationer blev sat til BB-. I fortsættelse af Moody s nedjustering i november 2005 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra Baa1 til Ba1 på observation for nedjustering nedjusterede Moody s den 13. april 2006 TDC s koncernmæssige kreditvurdering vedrørende langfristet gæld til Ba3 med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til Ba2, mens kreditvurderingen af EMTN-obligationerne blev nedjusteret til Ba3 fra Ba1. Moody s ophørte med kreditvurderingen af TDC s kortfristede gæld. Ekstraordinært udbytte Den 11. april 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 219,50 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. februar Den 29. juni 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 4,35 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK 862 mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april Opdatering af TDC s kreditvurdering hos Standard & Poor's og Moody s Investor Service (Moody s) samt ny kreditvurdering hos Fitch Ratings I fortsættelse af Standard & Poor s nedjustering den 26. januar 2006 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra BBB+ med negativt outlook til BB med negativt outlook offentliggjorde Standard & Poor s den 11. april 2006 en ny justering. Kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld blev nedjusteret til BB- med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til BB-. Kreditvurderingen for TDC s udestående EMTN-obligationer (senior- Kreditvurderingerne fra Standard & Poor s, Moody s og Fitch Ratings afspejler TDC s nye kapitalstruktur efter gennemførelsen af NTC s købstilbud til TDC s aktionærer i januar Afnotering fra New York Stock Exchange, ophør af ADR-program og registrering hos SEC Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte den 19. april 2006 TDC s ansøgning om at tilbagetrække selskabets American Depository Shares (ADS er) iht. dets ADRprogram og aktier fra notering samt registrering på New York Stock Exchange. Den 21. juni gav TDC Bank of New York som depotbank instruks om at ophøre med udstedelsen af ADS er pr. 26. juni Endvidere blev depotaftalen ændret, så Bank of New York kunne sælge alle resterende deponerede aktier 30 dage efter ophør af depotaftalen. Endelig blev depotaftalen opsagt til ophør pr. 26. september TDC s ADR-program ophørte endeligt ultimo oktober Den 13. november 2006 indgav TDC en meddelelse til SEC iht. 12(g) i Securities Exchange Act 1934 om ophør af selskabets registrering. TDC s oplysningsforpligtelser iht. Securities Exchange Act 13(a) og 15(d) blev suspenderet med virkning fra den 13. november 2006 og ophørte endeligt i februar

7 Ordinær generalforsamling 2006 TDC s ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. april 2006, og den vedtog bl.a. en række vedtægtsændringer. Desuden blev Vagn Sørensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Kurt Björklund som formand og Vagn Sørensen som næstformand. Antallet af medarbejdere i TDC Switzerland reduceret med 145 TDC besluttede den 17. maj 2006 at gennemføre et fratrædelsesprogram i TDC Switzerland for 145 medarbejdere. TDC Switzerland havde i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og fagforeninger udformet en fratrædelsesordning. De samlede omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 46 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i LRIC i TDC Switzerland Den 22. maj 2006 modtog TDC Switzerland den schweiziske forbundsdomstols endelige dom i retssagen vedrørende samtrafikpriser, der havde verseret siden april Siden 1. januar 2000 har Swisscom været forpligtet til basere sine priser for samtrafiktjenester på LRIC-modellen (Long Run Incremental Cost = langsigtede differensomkostninger). TDC Switzerland har imidlertid gjort indsigelser mod de priser, som Swisscom har opkrævet. Domstolen har endeligt principgodkendt de priser, som den schweiziske Communications Commission (ComCom) fastsatte i juni 2005 for perioden ComComs godkendte priser er væsentlig lavere end Swisscoms opkrævede priser. Kun på et mindre område har ComCom været nødt til at udføre nye beregninger af Swisscoms priser. Priserne for vil blive defineret i overensstemmelse med principperne for de endelige priser for Den 4. juli 2006 færdiggjorde TDC sin vurdering af afgørelsen, idet selskabet inddrog visse forudsætninger vedrørende det endelige udfald af sagen. I overensstemmelse med IFRS estimerede TDC indtægten, idet estimatet vurderedes så godt som sikkert. Den finansielle virkning på TDC Switzerland for årene blev herefter vurderet til en indtægt før skat på CHF 186 mio. eller DKK 890 mio. Ved udgangen af 2006, vurderede TDC igen den finansielle indvirkning og korrigerede indregningen i regnskabet af indtægten før skat til et beløb på CHF 208 mio. eller DKK 995 mio. for årene Indvirkningen for 2006 af korrektionen udgør ca. CHF 5 mio. eller DKK 24 mio. før skat. Invitation til tegning af anparter i Nordic Telephone Company Investment ApS Bestyrelsen i Nordic Telephone Company Investment ApS (NTCI) underrettede den 22. september 2006 TDC om, at NTCI havde inviteret ca. 40 af TDC s ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til at tegne anparter i NTCI. NTCI er det danske moderselskab i den koncern af selskaber, der ejede en ejerandel i TDC på det tidspunkt på ca. 88,2 pct. (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006 reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier ovenfor). NTCI informerede den 30. oktober TDC om, at 41 deltagere havde taget imod invitationen og havde tegnet anparter for i alt DKK 51,5 mio. svarende til 4,3 pct. af NTCI s ordinære anpartskapital (hvis alle anparter var blevet tegnet, havde de udgjort DKK 53 mio. svarende til 4,5 pct. af den ordinære anpartskapital). Jens Alder, TDC s adm. direktør, havde tegnet anparter for DKK 10 mio., Hans Munk Nielsen, finansdirektør, for DKK 4,5 mio., Henning Dyremose, tidligere adm. direktør og forventede nye bestyrelsesformand, for DKK 3 mio. samt Vagn Sørensen, næstformand i bestyrelsen, for DKK 1 mio. De 37 andre deltagere havde tegnet anparter for i alt DKK 33 mio. Køb af Esbjerg kommunes kabel-tv og internet Den 25. september 2006 blev det offentliggjort, at TDC for DKK 265 mio. havde købt Esbjerg kommunes kabel-tv og internetaktiver og -aktiviteter, der leverer tv- og internettjenester til cirka husstande. Transaktionen blev gennemført pr. 15. november 2006 og blev effektueret som en overtagelse af aktiver, hvorved TDC overtog kabel-tv-net og kunder samt et antal medarbejdere. Forud for købet leverede TDC kabel-tv til Esbjerg kommunes kabel-tv. 5

8 Årets finansielle højdepunkter Ændring og udvidelse af direktionen Den 1. november 2006 overtog Jens Alder posten som adm. direktør og koncernchef for TDC efter Henning Dyremose. Indtil udgangen af januar 2006 var Jens Alder adm. direktør og koncernchef for Swisscom. TDC offentliggjorde den 29. november 2006 bestyrelsens beslutning om at udvide direktionen pr. 1. januar 2007 med følgende 3 nye medlemmer: Kim Frimer, adm. direktør i TDC Totalløsninger, Mads Middelboe, adm. direktør i TDC Mobil og Henriette Fenger Ellekrog, Koncern HR direktør. Udover at være medlemmer af direktionen ville Kim Frimer og Mads Middelboe fortsætte i deres stillinger som adm. direktører for hhv. TDC Totalløsninger og TDC Mobil. Se afsnittet Note 43 Begivenheder efter balancedagen i regnskabet vedrørende Kim Frimers fratræden af sin stilling i TDC og TDC Totalløsninger den 9. januar Ændringer i ledelsen af TDC s dattervirksomheder Den 1. november 2006 overtog Christoph Brand stillingen som adm. direktør i TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Switzerland. Christoph Brand forlod Swisscom i april 2006, hvor han havde haft forskellige ledende stillinger. Christoph Brand afløste Jesper Theill Eriksen, der 1. november 2006 overtog stillingen som adm. direktør for TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Mobile International, hvis tidligere adm. direktør forlod TDC. 6

9 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Resultatopgørelse: USD mio. EUR mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.078) (6.162) (6.661) (6.790) (6.551) (1.157) (878) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (346) (1.060) 385 (968) (319) (57) (43) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (561) (716) (1.056) (2.697) (476) (361) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.114) (1.098) (1.041) (1.026) (1.094) (193) (147) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (227) 8 (2) (24) (3) (1) (0) Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer : Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (1.033) (1.155) (894) (872) (2.861) (506) (384) Resultat før skat Skat af årets resultat (974) (1.348) (1.360) (1.224) (1.320) (233) (177) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balance DKK mia. USD mio. EUR mio. Aktiver i alt 85,0 92,6 90,3 93,5 80,8 14,3 10,8 Rentebærende gæld, netto 26,0 28,8 20,1 16,5 55,2 9,8 7,4 Egenkapital i alt 36,0 35,9 38,9 43,8 3,6 0,6 0,5 Antal cirkulerende aktier (mio.) 214,9 213,6 204,6 195,2 197,8 197,8 197,8 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (2.102) (12.618) (1.226) (989) (166) (126) Finansieringsaktiviteter (6.771) (12.573) (4.229) (15.760) (2.796) (2.123) Pengestrømme i alt (6.608) (1.167) (886) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 6,3 5,4 5,1 5,6 5,3 0,9 0,7 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 7,2 13,5 10,0 6,3 5,7 1,0 0,8 1 Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og joint ventures samt særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3 Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 5,6614 pr. $1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 7,4560 pr. 1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december

10 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 28,3 15,0 48,4 38,3 17,4 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 16,5 19,0 19,3 24,2 17,0 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 11,0 11,5 12,0 12,5 223,9 EBITDA-margin (EBITDA/Omsætning) pct. 25,1 27,7 28,3 27,9 28,8 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 15,3 13,5 12,2 12,1 11,2 Cash earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer DKK 38,8 41,5 49,3 57,2 47,5 Afkast af investeret kapital (RO- CE) 6 pct. 11,3 13,1 11,9 12,6 13,9 Kundebase (ultimo perioden) 7 (1.000) Fastnet Mobil Internet Tv-kunder Samlet kundebase Antal medarbejdere CEPS defineres som (årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder og joint ventures - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 6 ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster tillagt finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af associerede virksomheder og joint ventures divideret med aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 7 Antallet af kunder er opgjort ultimo året og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper. Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 15 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 8 Antallet er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 8

11 TDC Koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske marked og en række udvalgte markeder i Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa: 3,4 mio. fastnetkunder, 9,9 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,1 mio. kabel-tv-kunder. Ved udgangen af 2006 udgjorde den samlede arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med i Den danske del af forretningen tegnede sig for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2006 sammenlignet med i Faldet kan primært henføres til den fortsatte tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte øgede interesse for selvbetjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Reduktionen er foregået gennem naturlig afgang og via implementeringen af fratrædelsesprogrammer i perioden 2005 til Endvidere er det lavere antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark påvirket af, at en række serviceopgaver er blevet outsourcet til primært eksterne it-serviceudbydere. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og helt privatiseret i Nordic Telephone Company ApS, der er indirekte helejet af visse kapitalfonde, som direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af de fem internationale private equity-selskaber Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, havde ved udgangen af 2006 aktiemajoriteten i TDC. Forretningsaktiviteter TDC TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på udvalgte telemarkeder i Norden og Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa, herunder 9,9 mio. mobilkunder. Selskabets omsætning var DKK mio. og EBITDA var på DKK mio. Nedenfor beskrives TDC s fem forretningsenheder og deres bidrag til omsætningen og EBITDA i 2006: TDC Totalløsninger (46 pct. af omsætningen, 51 pct. af EBITDA) udbyder kommunikationsløsninger primært på det danske hjemmemarked og i de nordiske lande. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), bredbåndsløsninger, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg samt avancerede sikkerheds- og hostingtjenester. Ud over at tilbyde telefoni og datakommunikationsløsninger gen- Kunder Ultimo (1.000) Antal medarbejdere Ultimo Fastnet Mobil Internet TV K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 3K06 4K06 Indenlandske Udenlandske 9

12 TDC Koncernen nem det danske net, er TDC Totalløsninger en pannordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Song. TDC Totalløsninger tilbyder endvidere infrastrukturløsninger til virksomheder i Sverige gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Dotcom samt IP/LANinfrastruktur til erhvervskunder gennem sit 100 pct. ejede datterselskab NetDesign. TDC Totalløsninger udbyder ligeledes fastnet- og datakommunikationstjenester i Ungarn gennem sit 63,3 pct. ejede datterselskab HTCC. TDC Mobile International (35 pct. af omsætningen, 23 pct. af EBITDA) udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og en række andre lande i Europa. Ud over at være den førende udbyder af mobilkommunikationsløsninger i Danmark leverer TDC Mobile International mobiltelefoni i Tyskland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Talkline, samt i Litauen og Letland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Bité (Bité blev frasolgt i begyndelsen af februar 2007). TDC Mobile International har derudover ejerandele på 19,6 pct. i den polske mobiloperatør Polkomtel (der er ved at blive solgt) og 15,0 pct. i den østrigske mobiloperatør One. TDC Switzerland (20 pct. af omsætningen, 19 pct. af EBITDA) er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked under varemærket sunrise. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for fastnettelefoni, mobiltelefoni og internettjenester. TDC Switzerland ejer et landsdækkende transportnet, GSM/EDGE- og ISP-net og er i færd med at udvide og videreudvikle sit mobilnet baseret på UMTS/HSDPAteknologi. Det schweiziske parlament vedtog for nylig lovgivning om rå kobber, som kræver, at det markedsdominerende teleselskab giver andre udbydere adgang til sit rå kobber, hvilket, TDC Switzerland mener, vil gavne selskabets fastnetforretning. Andre aktiviteter omfatter TDC Services, som primært udbyder tjenester til TDC s danske forretningsenheder. Segmentet Andre aktiviteter omfatter også TDC A/S og elimineringer. TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger i Danmark, i de andre nordiske lande og i Ungarn. Gennem selskaberne TDC Totalløsninger A/S, TDC Song, HTCC (hvoraf TDC ejer 63,3 pct.), TDC Dotcom og NetDesign leverer TDC Totalløsninger fastnettelefoni, datakommunikation og internettjenester, herunder bredbåndsløsninger, konvergensprodukter, triple playtjenester, sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb og terminalsalg. Traditionel fastnettelefoni er fortsat TDC Totalløsningers største forretningsområde, men traditionel fastnettelefoni ventes at få mindre betydning, efterhånden som mange TDC-kunder skifter til mobil- og VoIP-telefoni. HTCC er i gang med en købsproces vedrørende Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt (Invitel), der er den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Ungarn. Med overtagelsen af Invitel bliver HTCC en stærk udfordrer på markedet, og selskabets markedsposition forbedres markant i overensstemmelse med strategien for det ungarske marked. Ultimo 2006 havde TDC Totalløsninger ca. 4,4 mio. kunder fordelt med ca. 4,0 mio. kunder på det danske marked og ca kunder i de udenlandske dattervirksomheder. TDC Totalløsninger Kunder (ultimo 2006) Dial up-kunder 5% Kunder i internationale dattervirksomheder 8% TDC Kabel TV (5 pct. af omsætningen, 5 pct. af EBITDA) er en dansk udbyder af kabel-tv, internettjenester og VoIP. TDC Kabel TV leverer tv-signaler til knap 1,1 mio. danske husstande gennem et 862 MHz fuldt digitaliseret hybridnet omfattende optiske fibre og koaksialkabler. TDC Kabel TV tilbyder endvidere sine kunder triple play-løsninger (tale, bredbånd og tv i en pakkeløsning). xdslkunder inkl. tv-kunder 20% Konvergensog mobilkunder 9% Fastnetkunder 58% 10

13 TDC Totalløsningers største kundesegmenter er fastnet og DSL. TDC Totalløsningers omsætning udgjorde i 2006 DKK mio. Fastnettelefoni samt datakommunikation og internettjenester er de to største forretningsområder, der tegnede sig for 69 pct. af omsætningen i Ultimo 2006 havde TDC Totalløsninger fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Forretningsområder Fastnettelefoni TDC Totalløsningers fastnettelevirksomhed består af traditionel fastnettelefoni og IP-telefoni til privat- og erhvervsmarkedet. TDC Totalløsninger udbyder også engrosnetadgang til danske og udenlandske teleoperatører. Fastnettelefoni repræsenterer den største andel af omsætningen i TDC Totalløsninger og udgjorde DKK mio. i 2006, svarende til 45 pct. af omsætningen. Produktsortimentet til privatkunder omfatter traditionelle PSTN/ISDN-telefoniprodukter, Duét-konvergensprodukter og IP-telefoni, der blev lanceret i TDC Totalløsninger produktet TDC Samtale Døgn i 2005, som udvidede tidsrummet for ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni til hele døgnet til en fast månedlig pris. I 2006 introduceredes TDC Samtale Weekend, der giver ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni i weekender, samt TDC Telefoni, der tilbyder abonnement på TDC Samtale med op til fem mobilabonnementer. Antallet af kunder, der har tegnet abonnement på disse produkter, er steget betydeligt, siden de blev lanceret, og udgjorde i alt ved udgangen af Endvidere introducerede TDC Totalløsninger i 2006 IP-telefoni (VoIP) til privatmarkedet og fleksibel IP-telefoni til mindre virksomheder. Duét er et konvergensprodukt, der sammenkobler en fastnetlinje med et mobilabonnement, og udbydes med flere forskellige tillægsydelser. Duét giver blandt andet mulighed for at viderestille opkald fra fastnettelefonen til mobiltelefonen til rabattakster. Det vurderes, at Duétproduktet reducerer afgangen af kunder fra kundebasen (churn) som følge af skift fra fastnettelefon til mobiltelefon. For at imødegå migrering til mobil- og IP-baserede telefoniteknologier og følge tendensen på markedet med yderligere fokus på forbrugsuafhængige produkter, introducerede TDC Totalløsninger i 2004 produktet TDC Samtale, som giver mulighed for ubegrænset indenlandsk fastnettelefoni om aftenen og i weekenden til en fast månedlig pris. I forlængelse af succesen med TDC Samtale lancerede TDC Totalløsninger Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Terminaler, installationer mv. 16% Øvrige 7% I 2006 lancerede TDC Totalløsninger VoIP til privatmarkedet. VoIP er et IP-telefoniprodukt, der giver en talekvalitet på højde med et PSTN-net. TDC Totalløsningers produktportefølje til erhvervskunder består af de traditionelle PSTN-tjenester, ISDN-produkter, konvergensprodukter samt IP-telefoniløsninger. Det PSTNbasisprodukt, der udbydes til erhvervskunder, svarer til det, der udbydes til privatkunder, men sælges typisk til rabatpriser. ISDN-produkter, der udbydes til erhvervskunder, omfatter produkter med flere telefonlinjer. Ud over traditionel fastnettelefoni tilbyder TDC konvergensproduktet Plusnet Connect (PNC) samt IPtelefoniløsninger til erhvervskunder. TDC er p.t. den største leverandør på det danske erhvervsmarked. Datakommunikation og internettjenester 24% Fastnettelefoni 45% Udleje af faste kredsløb 8% PNC er et kombineret fastnet- og mobiltelefoniprodukt, der udbydes i én pakke i samarbejde med TDC Mobil og sælges af TDC Totalløsninger. PNC virker som et virtuelt privat net, der gør det muligt for erhvervskundernes ansatte at anvende de samme interne telefonnumre fra både fastnet- og mobiltelefoner. PNC giver også rabat på alle interne opkald og har avancerede faciliteter til at viderestille opkald. 11

14 TDC Koncernen Datakommunikation og internettjenester TDC Totalløsningers datakommunikation og internettjenester består hovedsageligt af bredbåndsabonnementer, IP-baserede private net, dial up-løsninger og datatjenester. I 2006 udgjorde omsætningen fra datakommunikation og internettjenester DKK mio. svarende til 24 pct. af TDC Totalløsningers omsætning. TDC Totalløsningers bredbåndskundebase steg til ved udgangen af 2006, hvorved selskabet opnåede en markedsandel inden for bredbånd på ca. 43 pct. baseret på antallet af abonnementer. I 2006 faldt dial up-internetabonnementerne til Terminalsalg, installationer mv. TDC Totalløsningers terminalsalg består af salg og installation af udstyr og spænder fra salg af fastnet- og mobiltelefoner og computere til større omstillingsanlæg samt tilbud om tilhørende serviceaftaler. Terminalsalg var med en omsætning på DKK mio. i 2006 den tredjestørste bidragyder til omsætningen i TDC Totalløsninger svarende til en andel på 16 pct. Kundeplaceret udstyr (CPE) er den hardware, der er nødvendig for at kunne håndtere telefoni og datatrafik for både erhvervs- og privatkunder. TDC Totalløsninger sælger CPE til privatmarkedet i TDC s butikker. TDC s Erhvervscentre sælger CPE-produkter og -tjenester til erhvervskunder. TDC Totalløsningers bredbåndsabonnementer udbydes sædvanligvis til fast pris med ubegrænset upload og download. Produktudvalget inden for DSL til privatkunder strækker sig fra en forbindelse med en downstreambåndbredde på 160 kb/s og en upstream-båndbredde på 128 kb/s til en forbindelse med en downstreambåndbredde på 20 Mb/s og en upstream-båndbredde på 1024 kb/s. TDC Totalløsninger udbyder også en bredbåndstjeneste til enhedspris, der fokuserer på brugere med lavt forbrug som f.eks. eksisterende internet dial up-kunder. I 2006 introducerede TDC Totalløsninger TDC Netway, der er et kombineret bredbånds- og VoIP-produkt rettet mod unge og studerende. Til erhvervskunder tilbyder TDC Totalløsninger DSL med downstream-båndbredder på mellem 160 kb/s og 20 Mb/s og SHDSL, som har symmetriske upload- og downloadhastigheder med båndbredder på op til 2 Mb/s. Endvidere tilbyder TDC Totalløsninger til erhvervskunder DSL-løsninger, som omfatter DSL-forbindelser til medarbejdernes boliger, hvilket gør det muligt for medarbejdere at arbejde hjemmefra. Ud over DSL- og SHDSL-produkter tilbyder TDC Totalløsninger erhvervskunder et bredt sortiment af andre tjenester, herunder serviceaftaler og sikkerhedspakker som f.eks. firewall og antivirusprogrammer. Disse tjenester ydes til visse erhvervskunder uden beregning, hvilket betyder, at de sammenkobles med linjeproduktet. Privatkunder skal betale et ekstra gebyr for disse tjenester. TDC Totalløsninger sælger to typer CPE, telefoni-cpe og data-cpe. Telefoni-CPE omfatter produkter, der spænder fra store omstillingssystemer (PABX), som er interne telefonsystemer til de største erhvervsvirksomheder, til enkeltstående telefonapparater, der sælges til private eller små erhvervskunder. Data-CPE består hovedsageligt af routere, switches, DSL-modemmer og andet forbindelsesudstyr, der anvendes til at skabe LAN- og WAN-løsninger. De fleste CPE-produkter sælges til kunden, mens en lille del udlejes. TDC Totalløsninger tilbyder serviceaftaler sammen med salg af udstyr, i henhold til hvilke det aftales at foretage visse reparationer af det omhandlede udstyr inden for angivne tidsfrister. Udleje af faste kredsløb Forretningsområdet udleje af faste kredsløb består af detailsalg af indenlandske og udenlandske faste kredsløb til virksomheder og engrossalg til andre teleudbydere. TDC udbyder både analoge og digitale kredsløb. Faste kredsløb kan anvendes til at transportere såvel telefoni som datatrafik. Omsætningen fra udleje af faste kredsløb beløb sig til DKK mio. i 2006 svarende til 8 pct. af TDC Totalløsningers omsætning. TDC Totalløsninger tilbyder punkt-til-punkt forbindelser med garanteret båndbredde til de af selskabets kunder, der lejer faste kredsløb. Digitale faste kredsløb udbydes med forskellige båndbredder, der spænder fra 64 kb/s til over 1 Gb/s. TDC Song I 2004 erhvervede TDC Totalløsninger TDC Song, der er en af Nordens førende teleoperatører med et stort pan-nordisk 12

15 telenet. TDC Song udbyder en lang række tjenester inden for datakommunikation og telefoni i Norden, hvoraf IPog VPN-tjenester samt internetadgang er de vigtigste. TDC har integreret TDC Songs danske net og drift i TDC Totalløsninger. TDC Song fokuserer på erhvervs- og engrosmarkederne i Sverige, Norge og Finland. Omsætningen for 2006 udgjorde DKK mio., hvoraf 47 pct. hidhørte fra traditionel taletrafik og 40 pct. fra IP-VPN- og internetprodukter. EBITDA udgjorde DKK 305 mio. i TDC Songs største konkurrencemæssige fordel er selskabets evne til at udbyde effektive og teknisk avancerede kommunikationsløsninger samt kundeservice af høj kvalitet. Erhvervskunderne er tilsluttet TDC Songs fibernet, der har omfattende dækning i Norden, til konkurrencedygtige priser. HTCC (Ungarn) TDC ejer 63,3 pct. af aktierne i HTCC, der gennem sine 100 pct. ejede datterselskaber Hungarotel og PanTel leverer telefoni-, ISDN-, internet-, bredbånds- og andre telekommunikationstjenester i Ungarn. Selskabet ejer og driver stort set alle eksisterende offentlige telefoncentraler og netfaciliteter til telekommunikation via det rå kobber i Hungarotels driftsområder, der dækker 6,6 pct. af den ungarske befolkning. HTCC tilbyder også datatransmission og andre tillægstjenester, herunder bredbånds- og DSL-internetadgang og - tjenester, dial up-internetadgang og VoIP-tjenester i forbindelse med udlandsopkald. HTCC tilbyder sine erhvervskunder højhastighedsinternetadgang og datatransporttjenester, herunder udleje af faste kredsløb, ATM- og Frame relay-tjenester, virtuelle private net og webhosting. HTCC er også udbyder af engrossalgstjenester og leverer kapacitet og transporttjenester på sit net til andre både trådløse og ikke-trådløse telekommunikationsudbydere og internetudbydere. Ved hjælp af sit udenlandske net kan HTCC overføre tale-, data- og internettrafik til og fra Ungarn. Som beskrevet ovenfor er HTTC i en købsproces vedrørende Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt (Invitel). Invitel er den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Ungarn, som har forbedret sin markedsposition i overensstemmelse med selskabets strategi for det ungarske marked. Konkurrence I den danske fastnetforretning udgør TDC s markedsandel for fastnettelefoni 80 pct., og markedsandelen inden for bredbånd udgør 60 pct. Siden det danske telekommunikationsmarked blev fuldt liberaliseret i midten af 1996, har TDC oplevet hård konkurrence på markedet for indenlandsk fastnettelefoni primært baseret på prisen. Markedet for indenlandsk fastnettrafik er karakteriseret ved at have et stort antal operatører, mange nye aktører og en offentlig regulering, der primært fokuserer på TDC. På markedet for indenlandsk og udenlandsk langdistancetelefoni er konkurrencen blevet skærpet pga. bestemmelser, der pålægger TDC at tillade andre teleselskaber at koble sig på TDC s net til priser, der kontrolleres af It- og Telestyrelsen. Disse priser er blevet nedsat adskillige gange i løbet af de seneste ti år, hvilket har resulteret i en løbende reduktion af slutbrugerpriserne. Ny teknologi, der muliggør VoIP, har skærpet konkurrencen yderligere. Det danske telemarked var i 2006, påvirket af en stigning i antallet af bredbåndskunder på mere end samt udvikling inden for bredbåndtelefoni. Sammenlignet med foregående år var antallet af nye aktører på telemarkedet moderat, og konsolideringen fra 2005 fortsatte. Migreringen fra dial up-internettjenester til bredbåndstjenester fortsatte i Danmark, og udbredelsen af bredbånd steg til 63 pct. af alle danske husstande i 1. halvår For at imødegå den stigende konkurrence på bredbåndsmarkedet lancerede TDC Totalløsninger en række produkter og pristiltag i 2006, herunder højere hastigheder til samme pris, produkter rettet mod unge og lavere priser for tilslutning. TDC Totalløsninger mere end fordoblede den maksimale DSL-hastighed for privatkunder i Danmark med lanceringen af 20 Mb/s i Fastnettrafikken er faldet støt i de senere år. Denne tendens kan forklares med migrering fra fastnet- til mobiltelefoni og VoIP samt med den øgede konkurrence. Desuden har de nye konkurrencedygtige private net gjort det muligt for erhvervskunder med flere afdelinger at etablere deres egne IP-VPN-baserede net eller at leje faste kredsløb, hvilket betyder, at de kan dirigere trafikken mellem afdelingerne i deres egne net i stedet for via det offentli- 13

16 TDC Koncernen ge telefonnet. Som følge heraf har der været et stort fald i det fakturerede minutantal for fastnetabonnementer til erhvervskunder, hvilket til dels er opvejet af en stigning i brugen af internettjenester og datakommunikation. På det danske PSTN-marked er der ikke nogen større differentiering mellem produkterne ud over, at der tilbydes pakkeløsninger med forskellige karakteristika. Hvis en af TDC Totalløsningers konkurrenter på PSTN-markedet tilbyder en vellykket PSTN-pakkeløsning, vil TDC Totalløsninger kunne tilbyde et tilsvarende produkt få uger senere. Nye tjenester, som kombinerer VoIP, bredbånd og mobiltelefoni, udgør en ny mulig trussel. TDC Totalløsninger har lanceret et nyt VoIP-produkt, som anvender DSL, samt IP-telefoni via kabel-tv-nettet i samarbejde med TDC Kabel TV. Begge produkter konkurrerer om de kunder, der skifter til VoIP. Elselskaberne fortsatte deres udrulning af optiske fibre til privatkunder, hvilket lægger yderligere pres på det kobberbaserede accessnet. Ingen af elselskaberne har dog unikke produktfordele ud over muligheden for at levere meget høje bithastigheder via optiske fibre. Elselskaberne forventes at fortsætte deres etablering af fibernet til trods for skuffende lav penetration i de områder, som de indtil videre kan dække. TDC Mobile International TDC Mobile International leverer mobiltelefoni i Danmark gennem sine danske dattervirksomheder, mobilnetoperatøren TDC Mobil og Telmore, der udbyder mobilprodukter online gennem en selvbetjeningshjemmeside. TDC Mobile International er den førende udbyder af mobilkommunikationsløsninger i Danmark. ved at blive frasolgt), og har en ejerandel på 15 pct. i den østrigske mobiloperatør One. TDC Mobile Internationals omsætning udgjorde DKK mio. i Selskabet havde i 2006 afgående trafik på ca. 5,2 mia. minutter, hvoraf 2,9 mia. udgående minutter blev genereret i Danmark. Ved udgangen af 2006 havde TDC Mobile International 8,2 mio. kunder og fuldtidsbeskæftigede medarbejdere. Omsætningen fra mobiltelefoni stammer primært fra taletrafik, herunder ankommende og afgående opkald, opkald til udlandet og roaming i ind- og udland. TDC Mobile Internationals privatkunder tilbydes både prepaid- og postpaid-produkter. Kunder, der benytter sig af TDC Mobils prepaid-produkter, betaler på forhånd et beløb for en bestemt mængde taletid og modtager et SIM-kort, der kan tankes op både online og offline. Mobilnetoperatørerne TDC Mobil og Bité samt Telmore har omsætning fra både ankommende og afgående trafik, mens tjenesteudbyderen Talkline kun har omsætning fra afgående trafik. De danske forretninger (TDC Mobil og Telmore) I 2006 udgjorde omsætningen fra de danske forretninger DKK mio., svarende til 47 pct. af TDC Mobile Internationals omsætning. TDC Mobil beskæftiger sig både med detailaktiviteter, herunder mobiltaletrafik og datatjene- TDC Mobile International Kunder (ultimo 2006) Bité 25% Talkline mv. 45% TDC Mobile International mobilforretning omfatter den 100 pct. ejede dattervirksomhed Talkline i Tyskland. Talkline er tjenesteudbyder med en markedsandel på 4 pct. i Tyskland. Selskabet har en ejerandel på 100 pct. i callmobile (det tidligere easymobile DE), der er baseret på Telmorekonceptet. TDC Mobile Internationals mobilforretning omfatter endvidere Bité, der er mobilnetoperatør i Litauen og Letland (Bité blev frasolgt i starten af februar 2007). Engrossalg (TDC Mobil) 4% Detail (TDC Mobil og Telmore) 26% TDC Mobile International har også en minoritetsandel på 19,6 pct. i den polske mobiloperatør Polkomtel (som er 14

17 ster samt salg af mobiltelefoner, og med engrosaktiviteter, herunder salg af netadgang til tjenesteudbydere. I 2006 fordelte TDC Mobils omsætning sig på de ovennævnte områder på følgende: detailsalg udgjorde 49 pct., engrossalg udgjorde 50 pct., mens den øvrige omsætning udgjorde 1 pct. Som nævnt ovenfor sælger Telmore mobilprodukter og -tjenester til detailkunder via selvbetjeningshjemmesider. Handel med TDC Mobils tilknyttede virksomheder tegnede sig for 48 pct. af selskabets omsætning på engrosområdet i Produkter og tjenester TDC Mobil TDC Mobils vigtigste produkter inden for postpaid er MobilExtra, der omfatter en række prisplaner. Disse prisplaner omfatter MobilExtra 100, MobilExtra 200 og MobilExtra 400 (abonnementet omfatter minimumforbrug på hhv. DKK 100, 200 og 400 pr. måned). Der betales for yderligere forbrug. De dyrere pakker med højere inkluderet forbrug har mere fordelagtige minutpriser og højere tilskud til mobiltelefoner. Derudover har TDC Mobil introduceret Max'- serien til kunder med stort forbrug af enten SMS- eller taletrafik. Produkterne omfatter: MaxSMS+ (gratis SMS og MMS; og tale takseres til minutpris) samt MaxTale (hvor tale er til fast pris uafhængig af forbruget). MobilTid, der er et andet af TDC Mobils vigtige mobilprodukter, er et forudbetalt mobilprodukt med gratis abonnement, men højere trafikpriser. MobilTid-kunder har den ekstra fordel, at de er anonyme. TDC Mobile International Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Talkline mv. 45% Danske forretninger 47% MobilFlexConnect er TDC Mobils hovedprodukt på erhvervsområdet. Det er målrettet til virksomheder med mere end 10 mobilabonnementer. For taletjenester, SMS og dataadgang er medarbejderne forbundet via lokalnumre. I MobilFlexLet er funktionaliteten enklere, og det er TDC Mobils primære løsning til SoHo-kunder (virksomheder med maks. 10 ansatte). I 2006 var der stor efterspørgsel fra TDC Mobils erhvervskunder efter dataløsninger såsom opkobling for bærbare computere og PIM (Personal Information Management) baseret på Microsoft eller RIM (Blackberry). Den offentlige sundhedssektor valgte TDC Mobils skræddersyende løsninger, som leveres sammen med it-leverandører. På forretningsområdet machineto-machine oplevede TDC Mobil betydelig vækst. I 2005 lancerede TDC Mobil datatjenester via UMTS-nettet med adgang til mobilbredbåndskort, højere hastigheder og videotelefoni på 3G-telefoner til både erhvervs- og privatkunder. Ultimo 2006 kunne TDC Mobils UMTS-net levere tjenester til næsten halvdelen af den danske befolkning herunder de fire største byer i Danmark og udvalgte erhvervsområder. Alle TDC Mobil-kunder med 3Gmobiltelefoner eller et mobilbredbåndskort har automatisk adgang til 3G-nettet og til alle hastighedsopgraderinger på 3G-nettet. Med et mobilbredbåndskort fra TDC Mobil kan kunder med bærbare computere surfe på nettet via selskabets 3G-net med hastigheder, der er ca. syv gange hurtigere end det, de er vant til fra 2G-nettet. Mobilkunder betaler typisk for disse tjenester pr. megabyte, de downloader. TDC Mobil lancerede i 2006 musik til mobiltelefonen gennem TDC Online s musikbutik. Det er dual download, idet kunderne kan købe musik, som de kan downloade til brug både på deres computer og mobiltelefon. P.t. er der seks tilgængelige tv-kanaler live på UMTS-nettet til en fast dags-, uge- eller månedspris. Bité 8% TDC Mobil tilbyder også nettjenester til tjenesteudbydere på engrosbasis. Engrosprodukterne omfatter taletelefoni, SMS og datatransmissionsadgang. Tjenesteudbyderen står for salg, distribution, fakturering og betjening af slutbrugeren. 15

18 TDC Koncernen Telmore Gennem denne danske dattervirksomhed sælger TDC Mobil mobilprodukter og -tjenester online via en selvbetjeningshjemmeside. Telmore er p.t. førende på det danske marked for online mobilselvbetjening. Telmorekonceptet er et enkelt og gennemsigtigt pris- og selvbetjeningskoncept, der er baseret på, at kunderne ikke betaler abonnement, har en enkel forudbetalingsstruktur og nem adgang til at benytte den web-baserede brugergrænseflade. Konceptet er baseret på lean drift, ingen strøgbutikker og et begrænset markedsføringsbudget. Ud over relativt lave priser tilbydes kunderne en række mobilmuligheder, f.eks. automatisk opfyldning af taletid, når den satte grænse er nået, børnebudget og detaljerede opkaldsspecifikationer, som let kan vælges online. Ultimo 2006 havde Telmore kunder. Telmores kunder står for ca. en fjerdedel af alle danske betalinger via internettet med Dankort. Konkurrence på det danske mobilmarked På mobilområdet er TDC Mobile Internationals indenlandske selskab den førende netudbydere i Danmark med en markedsandel på 41 pct. målt på abonnementer 1. På markedet for privatkunder er prisen på mobiltelefoner og samtalepriser vigtige kriterier for kundernes valg. På mobilmarkedet er indsatsen over for kunder med begrænset til mellemstort forbrug fokuseret på lave minutpriser, mens det for kunder med mellemstort til stort forbrug er fokuseret på hel eller delvis fast pris. TDC Mobil giver tilskud til telefoner til visse postpaid-abonnenter. I Danmark har næsten alle privatkunder, der køber mobiltelefoner med tilskud, en 6 måneders kontrakt, hvilket er den maksimale bindingsperiode for et abonnement, der er tilladt i henhold til lovgivningen. og erhvervsmarkedet fastholder TDC Mobil premium - priser. Talkline mv. Talkline mv. omfatter tjenesteudbyderen Talkline i Tyskland samt selskabet dattervirksomhed callmobile. Talkline udbyder såvel UMTS- som GSM-tjenester herunder mobiltelefoner og SIM-kort. Baseret på omsætning er selskabet den tredjestørste tjenesteudbyder i Tyskland. Talkline køber engrosmobilprodukter, herunder minutter, SMS, MMS, 3G-datakort, Blackberry-service og tillægsydelser (såsom musik og tv via mobiltelefonen) fra mobilnetoperatører i Tyskland, og sammensætter disse til egne produkter med tilhørende prisplaner for trafik og abonnementer, der sælges til detailkunder. Talkline har aftaler med alle de fire netoperatører T-Mobile, Vodafone, E-Plus og O2 om at bruge deres net. Aftalen med O2 faldt på plads primo callmobile sælger mobilprodukter og -tjenester online via selvbetjeningshjemmesider. Omsætningen i Talkline mv. var ca. DKK mio. i 2006, svarende til 45 pct. af TDC Mobile Internationals omsætning. Antallet af mobilkunder i Talkline var 3,7 mio. ved udgangen af Bité - Bité Litauen og Bité Letland Omsætningen i Bité Koncernen udgjorde DKK mio. i Ved udgangen af 2006 havde Bité 2,0 mio. kunder. På markedet for erhvervskunder er nettets kvalitet og pålidelighed, samtalepriser og sikkerhed vigtige kriterier for kundernes valg. Gratis interne samtaler mellem kundernes virksomheder bliver mere og mere almindeligt. Dertil kommer, at det har stigende betydning at kunne tilbyde pan-nordiske løsninger. For at imødekomme dette behov etablerede TDC Mobil sig i Norge i Både på privat- Bité tilbyder et samlet sortiment af mobiltaletelefoni-, data- og internettjenester til privatkunde- og erhvervsmarkedet i Litauen og et samlet sortiment af mobiltjenester til privatkunder på det lettiske marked. Bité tilbyder mobilinternetadgang via sit GSM/UMTS-net, som er blevet opdateret til HSDPA, og tilbyder også fastnetbaseret internetadgang til erhvervskunder. 1 Kilde: It- og Telestyrelsen, Telestatistik 1. halvår Bité blev frasolgt primo februar

19 Associerede virksomheder Polkomtel (Polen) TDC Mobile International har en ejerandel på 19,6 pct. i Polkomtel. Som følge af ændringer i aktionærkredsen af TDC var TDC tvunget til at sælge sine aktier til de øvrige aktionærer i Polkomtel, og i marts 2006 blev der indgået en aftale med Polkomtels polske aktionærer. Vodafone, der er den eneste ikke-polske aktionær, har imidlertid gjort indsigelser mod salgsbetingelserne, og sagen behandles ved voldgift. I slutningen af 2006 introducerede Polkomtel den første tjenesteudbyderaftale i Polen på sit net. Polkomtel har haft en fremgang på 3,0 mio. eller 33 pct. i antallet af kunder til 12,0 mio. i 2006 og har dermed bevaret sin markedsandel på en tredjedel af mobilmarkedet i Polen. Polkomtel har fastholdt sin førerposition inden for high end-segmentet. One (Østrig) TDC Mobile International ejer 15,0 pct. af One, som er den tredjestørste mobiloperatør i Østrig. Penetrationen af mobiltelefoni i Østrig steg yderligere i 2006 til 114 pct. ultimo året. Antallet af kunder på One s net steg 10 pct. til mere end 2,0 mio. En del af kundevæksten er resultatet af, at One har haft yderligere fremgang med lavpriskonceptet Yesss! Ud over prepaid-tilbuddet har selskabet med succes introduceret et lignende postpaid-tilbud i One fornyede i juni 2006 postpaid-tilbuddet med den nye 4 zu 0 prisplan, der giver mulighed for gratis opkald til fire forskellige operatører for en månedlig afgift. De østrigske kunder tog godt imod dette enkle, attraktive, nye tilbud. TDC Switzerland Kunder (ultimo 2006) Dial up-kunder 5% Mobilkunder 62% På grund af stigende efterspørgsel efter mobildatakort og internetadgang via mobiltelefoner har One også implementeret og opgraderet sit UMTS-net med HSDPA, der muliggør overførsel af data ved høje hastigheder. TDC Switzerland TDC Switzerland udbyder mobiltelefoni, fastnet og internettjenester. TDC Switzerlands omsætning udgjorde i 2006 DKK mio. xdsl-kunder 10% TDC Switzerland har bevaret sin position som den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked, der er karakteriseret ved en voldsom konkurrence samt faldende priser på mobil- og fastnettelefoni. TDC Switzerland har ikke sit eget accessnet. I marts 2006 besluttede det schweiziske parlament at liberalisere accessnettet. Det betyder, at Swisscom formentlig fra april 2007 skal give TDC Switzerland adgang til sit rå kobber (det såkaldte local loop) til omkostningsbaserede priser. Antallet af kunder i TDC Switzerland var 2,2 mio. ved udgangen af TDC Switzerlands samlede kundebase er relativt stabil med en nedgang i traditionel fastnettelefoni og dial up-tjenester, hvilket delvist opvejes af en stigning i antallet af mobilog bredbåndskunder. Mobiltelefoni Mobiltelefoniomsætningen i TDC Switzerland udgjorde DKK mio. i 2006, hvilket var 62 pct. af TDC Switzerlands samlede omsætning. Antallet af TDC Switzerlands mobilkunder var 1,4 mio. ved udgangen af TDC s schweiziske mobilaktiviteter omfatter en afdeling for detailkunder og en for engroskunder. Afdelingen for detailkunder udbyder postpaid- og prepaid-tjenester samt pc-kort og sælger mobiltelefoner. Ved udgangen af 2006 var 50 pct. af TDC Switzerlands mobilabonnementer prepaid. Fastnetkunder 23% 17

20 TDC Koncernen En af TDC Switzerlands porteføljer af abonnementspakker for mobilprodukter til detailmarkedet kaldes sunrise Relax og udbydes til såvel postpaid- som prepaid-abonnenter. Kunderne faktureres pr. opkald (op til en time) for mobilopkald på eget net og opkald til fastnet. Mobilopkald på fremmede net og internationale opkald faktureres efter en minuttakst. Relax består af tre forskellige prisplaner tilpasset forskellige forbrugsniveauer. Ud over Relax tilbyder TDC Switzerland seks abonnementspakker tilpasset postpaid-kunder med et relativt stabilt brugsmønster. TDC Switzerland tilbyder også sammenkoblede mobil-, fastnet- og bredbåndsprodukter, der gør det muligt for kunder at udnytte rabatter ved at købe både mobil- og fastnettelefoni eller fastnettelefoni og internet fra TDC Switzerland. På markedet for mobilprodukter til engroskunder har TDC Switzerland p.t. aftaler med selskaber som Cablecom og Tele2. For at konkurrere med konkurrenternes lavprisprodukter har TDC Switzerland lanceret brandet yallo. yallos prissætning er enkel og gennemsigtig, og har i lighed med Telmore-konceptet ikke abonnement. yallo sælges af TDC Switzerland gennem dets direkte og indirekte distributionskanaler. yallos prissætning er konkurrencedygtig ikke blot for indlandstelefoni, men også for opkald til store del af Europa. Produktet er således rettet mod den relativt store gruppe af europæiske udlændinge med bopæl i Schweiz. TDC Switzerland tilbyder også en bred vifte af betalte tillægstjenester og datatjenester såsom sunrise live portal, der omfatter download af musik, spil og videotelefoni. TDC Switzerland lancerede i 2006 et UMTS/HSDPA-net. Den udendørs dækning var ved udgangen af 2006 for GSM/- EDGE 99 pct. af befolkningen og for UMTS 62 pct. TDC Switzerland Omsætning fordelt på forretningsområder i 2006 Internettjenester 8% Mobiltelefoni 62% Fastnettelefoni TDC Switzerlands omsætning fra fastnettelefoni udgjorde DKK mio. i Fastnettelefoni bidrog med 30 pct. af TDC Switzerlands omsætning i Ultimo 2006 havde TDC Switzerland 0,5 mio. fastnetkunder. TDC s fastnetaktiviteter i Schweiz dækker detail- og engroskunder. Detailtelefoni omfatter fast operatørvalg og operatør forvalg med PSTN samt VoIP. Ved at indgå en aftale, der gælder for et helt år, opnår kunden favorable vilkår. Med PSTN-prisplanerne kaldet sunrise Select, kan man vælge mellem abonnementer med en pris henholdsvis pr. minut, pr. opkald eller for et fast antal minutter. sunrise Select-planer omfatter også yderligere tilvalg såsom udlandsopkald til lavpris eller lavprisopkald inden for en brugergruppe. Erhvervskunder har endvidere adgang til dataløsninger såsom IP-VPN, lejede kredsløb og netintegrationsløsninger, der kombinerer taletelefoni og data i ét net (inklusive LAN-, PABX- og IP-kommunikationstjenester). Fastnettelefoniaktiviteter til engroskunder består hovedsagelig af transittrafik og i mindre omfang også data- og internettjenester. TDC Switzerland står over for at skulle gennemføre en styret overgang fra PSTN til VoIP uden at tabe kunder og uden at skulle betale omkostninger til at vedligeholde to teknologier samtidigt i en lang periode. Fastnettelefoni 30% Internettjenester I 2006 udgjorde forretningen for internettjenester DKK 761 mio. i omsætning eller 8 pct. af TDC Switzerlands omsætning. Bredbåndspenetrationen var på 54 pct. ultimo TDC Switzerland havde dial up-kunder og DSL-kunder ultimo

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2006 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2006 3 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til 2007 27 Regnskabsberetning

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007

Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 Regnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2007 31. oktober 2007 Hovedpunkter for 3. kvartal 2007 Omsætningen faldt 1,5 pct. til DKK 9.890 mio. som følge af lavere omsætning fra fastnettelefoni samt en ugunstig

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004

Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 Regnskabsmeddelelse for 2004 og 4. kvartal 2004 23. februar 2005 Resultaterne oversteg selskabets forventninger Højdepunkter for 2004 Nettoomsætningen steg med 5,2 pct. Resultatet af driften 1 voksede

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Delårsrapport januar juni 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods negativ makroøkonomisk udvikling Koncernens omsætning på DKK 17.839 mio. var på niveau med 1. halvår 2008: Omsætningen

Læs mere

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009

Informationsmemorandum. Udkast juli 2009 2,5 GHz auktion Auktion over frekvenser i frekvensbåndene 2500-2690 MHz og 2010-2025 MHz Informationsmemorandum Udkast juli 2009 Udsendt af IT- og Telestyrelsen Danmark www.itst.dk Dette bilag giver en

Læs mere

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside:

Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: ISSN: 1903-3753 2 Telestatistikken for andet halvår af 2014 giver et indblik i den seneste udvikling på telemarkedet. Her beskrives de væsentligste

Læs mere

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006

Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København og New York Meddelelse 8/2006 Til fondsbørserne i 30. januar 2006 København New York Meddelelse 8/2006 TDC indberetning af ledende medarbejderes disses nærtståendes transaktioner med TDC aktier tilknyttede værdipapirer København I

Læs mere

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår

Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Delårsrapport januar september 2009 6. november 2009 Tilfredsstillende fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelige makroøkonomiske vilkår Koncernens omsætning steg med 0,5 % til DKK 26.846 mio.

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer

EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer EBITDA-vækst i 1. halvår 2010 drevet af bruttoavance og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 2,2% i 1. halvår 2010. Omsætningen i den nordiske forretning voksede med 0,6%. I Sunrise

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 8 i mobil gensalgsaftale, og er, hvis ikke andet står anført, gældende fra 1. januar 2008. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007.

Prisplan 2. Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Bilag 8 Prisplan 2 Denne prisliste erstatter hidtidige bilag 12 i mobil gensalgsaftale, og er gældende fra 1. januar 2007. Denne prisliste er indgået under forbehold for eventuelle ændringer som følge

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer

Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal 2010 drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer Fortsat EBITDA-vækst i 1. til 3. kvartal drevet af en stabil toplinje og effektivitetsforbedringer TDC Koncernens omsætning steg med 0,2% sammenlignet med 1. til 3. kvartal trods prispres fra konkurrenter

Læs mere

Telestatistik Første halvår 2014

Telestatistik Første halvår 2014 Telestatistik Første halvår 214 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Telestatistik Andet halvår 2013

Telestatistik Andet halvår 2013 Telestatistik Andet halvår Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: 193-3753 Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Hovedtal 4 Mobiltelefoni og mobilt bredbånd 5 Fastnet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at:

Erhvervsstyrelsen anfører på side 69 i det udsendte udkast til markedsafgrænsning på detailmarkedet for fastnettilslutninger (marked 1), at: Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø Sendt til e-mail: postmar@erst.dk Telia Danmark Filial af Telia Nättjänster Norden AB, Sverige Holmbladsgade 139 2300 København S Tlf.: 82 33 70 00

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer

Capinordic A/S erhverver Nordisk Fondservice AB - den hurtigst voksende svenske forvalter af fondförsäkringer Capinordic A/S Strandvejen 58 Box 69 DK-2900 Hellerup Tlf +45 8816 3000 Fax +45 8816 3003 CVR nr. 13255342 nr. 13/2007 info@capinordic.com www.capinordic.com Den 7. maj 2007 Capinordic A/S erhverver Nordisk

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Solide resultater i et udfordrende marked

Solide resultater i et udfordrende marked Solide resultater i et udfordrende marked Omsætningen steg 0,4% og EBITDA steg 1,6% Stærk vækst inden for betalings-tv og TDC Nordic Øget bruttoavance fra mobiltjenester trods hård priskonkurrence Resultat

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

NKT Holding udsteder tegningsretter

NKT Holding udsteder tegningsretter NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K Den 5. januar 2009 Meddelelse nr.1 NKT Holding udsteder tegningsretter Bestyrelsen i NKT Holding A/S har udnyttet sin hjemmel i vedtægternes 3 B til

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015

Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Scandinavian Brake Systems A/S Generalforsamling 24. april 2015 Dagsorden Overskrift 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 3. Fremlæggelse af årsrapport

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

TDC Årsrapport 2009 2

TDC Årsrapport 2009 2 Årsrapport 2009 TDC Årsrapport 2009 2 TDC Årsrapport 2009 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hoved- og nøgletal 6 Væsentlige koncernbegivenheder

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio.

Bruttoindtjeningen på kunderelaterede forretninger er øget med kr. 135 mio. til kr. 803 mio. Københavns Fondsbørs BESTYRELSEN Vestergade 8-16 DK-8600 Silkeborg Telefon 89 22 20 01 Telefax 89 22 24 96 25.04. Jyske Bank-koncernens kvartalsrapport for - RESULTAT FØR SKAT KR. 471 MIO. FORRENTER PRIMOEGENKAPITALEN

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær generalforsamling Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Elektronisk fremsendelse Fondsbørsmeddelelse 04/2007 Silkeborg, den 6. februar 2007 Udlodnings- og tilbagekøbsprogram samt afholdelse af ekstraordinær

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011

Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 Tillægsvilkår for HomeMobil September 2011 1. Tillægsaftalen For aftaler om abonnementsformer markedsført under varemærket HomeMobil gælder følgende vilkår i tillæg til abonnementsvilkår for TDC's mobiltjenester.

Læs mere

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter. Til NASDAQ OMX København A/S Meddelelse nr. 18, 2009 København den 19. maj 2009 Periodemeddelelse for 1. kvt. 2009 Mondos bestyrelse har behandlet periodemeddelelsen for 1. kvt. 2009 med følgende hovedpunkter.

Læs mere

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S

1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1 Politik for vederlag i Berlin IV A/S 1.1 Formål og anvendelse Formålet med denne lønpolitik er at gennemføre de regler, der er fastsat i 20-22 i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde ("FAIF-loven")

Læs mere

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes

Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes IP/08/1831 Bruxelles, 28. november 2008 Bredbånd: Afstanden mellem EU-landene med den højeste og laveste dækning mindskes Bredbåndsdækningen i Europa vokser fortsat fra 18,2 % i juli 2007 til 21,7 % i

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO

TDC - Mangfoldighed i ledelsen. Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO TDC - Mangfoldighed i ledelsen Komitéen for god Selskabsledelse, 7. januar 2014 Carsten Dilling, CEO 1 I dag leverer TDC en bred portefølje af løsninger Grundlagt 21. august 1882 ~9.000 medarbejdere ~9

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser.

Kvartalsrapport. 1. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-2014. TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. KVARTALSRAPPORT 1-2014 Kvartalsrapport TELE-POST fastholder sin omsætning på trods af de gennemførte prisnedsættelser. Store investeringer i 2013 betyder større afskrivninger og en lavere indtjening. 1.

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg

Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Effektiviseringer driver fremgangen InvestorDagen Aalborg Lars Møller IR-direktør 1 Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013

Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Økonomiske Nøgletal for Telebranchen 2013 Publikationen kan hentes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside: www.erst.dk ISSN: [Indsæt nummer] Indholdsfortegnelse SIDE Forord 3 Telebranchens omsætning 4 Telebranchens

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og data, Erhvervskunder Januar 2012 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken forbindelse

Læs mere

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse.

Dagsorden. 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 1 Dagsorden 1. Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed. 2. Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til

Læs mere

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr.

Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB. Abonnement pr. md. 69 kr. 99 kr. 139 kr. 239 kr. 339 kr. Priser Mobilt Bredbånd 500 MB 1 GB 5 GB 15 GB 100 GB Forventet oplevet download 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit 17-71 Mbit hastighed Forventet oplevet upload 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43 Mbit 5-43

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005

Fondsbørsmeddelelse. Redegørelse fra bestyrelsen i ISS A/S. Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Fondsbørsmeddelelse Fondsbørsmeddelelse nr. 14/05 12. april 2005 Redegørelse fra bestyrelsen i Redegørelse fra bestyrelsen i i henhold til 7 i Fondsrådets bekendtgørelse nr. 827 af den 10. november 1999

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder

Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Medlemsvilkår for TDC ForeningsRabat Mobiltelefoni og -data, Erhvervskunder Oktober 2013 1 Omfang Aftale om TDC ForeningsRabat forudsætter, at kunden har abonnement på mobiltelefoni hos TDC, i hvilken

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden

Indhold. Baggrund for børsnoteringen. Organisation. Målsætning. Investeringsstrategien. Risikofaktorer. Forventninger til fremtiden Indhold Baggrund for børsnoteringen Organisation Målsætning Investeringsstrategien Risikofaktorer Forventninger til fremtiden Fordele ved Spar Nord FormueInvest A/S Aftaler, beskatning, udbyttepolitik,

Læs mere

Hovedtal (reviderede)

Hovedtal (reviderede) Deadline Games A/S - Fondskode DK0060021962 København den 23. marts 2009 First North Meddelelse nr. 2-2009 Årsregnskabsmeddelelse for 2008 Resumé Deadline Games A/S har i 2008 realiseret et resultat før

Læs mere

Hallo, hallo, ved du hvad det koster?

Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Hallo, hallo, ved du hvad det koster? Fokus på IP-telefoni August 05 Indholdsfortegnelse Side Forord... 3 Værd at vide... 3 Fastnettelefon... 4 Mobiltelefon som alternativ til fastnettelefon... 4 Mobiltelefon

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning

IT Connect. IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning IT Connect IT-Connect s bredbåndsbeboerløsning Fremtiden Der er fornuft i at eje sit eget netværk, hvis man ønsker at være uafhængig af ydre omstændigheder Vi er på forkant med nettet Internettet med de

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening

Dine muligheder hos Støvring Antenneforening Støvring @ntenneforening Dine muligheder hos Støvring Antenneforening - information om tv, bredbånd og mobil Det bedste tv-udbud Hos Støvring Antenneforening får du Danmarks bedste og bredeste udbud af

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere