Årets finansielle højdepunkter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årets finansielle højdepunkter"

Transkript

1 Årsrapport 2006

2

3 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 9 Forventninger til Regnskabsberetning 28 TDC Koncernen 29 TDC Totalløsninger 37 TDC Mobile International 44 TDC Switzerland 51 TDC Kabel TV 56 Andre aktiviteter 59 Risikostyring 60 Styring af operationelle risici 60 Finansiel styring og markedsrisici 60 Risikofaktorer vedrørende TDC s forretningsaktiviteter 65 Risici forbundet med TDC s forretningsaktiviteter 65 Safe harbor-erklæring 80 Regnskab 81 God selskabsledelse 179 TDC s holdning til god selskabsledelse 179 Bestyrelsen 181 Ledelsen 182 Direktion 182 Bestyrelse 182 Aktionærinformation 184 Aktionærer 184 Børsnotering 184 Selskabets adresse 184 Generalforsamling 184 Aktieudbytte 184 Ordliste 185 1

4 Årets finansielle højdepunkter Årets finansielle højdepunkter TDC Koncernens (TDC) omsætning steg med 1,8 pct. til DKK mio., og resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) steg med 5,0 pct. til DKK mio. Årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK mio., dvs. DKK mio. lavere end Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt med 28,5 pct. til DKK mio. i Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer faldt primært som følge af ændret kapitalstruktur i forbindelse med finansieringen af ekstraordinært udbytte udbetalt i april Faldet i årets resultat inklusive særlige poster og dagsværdireguleringer skyldes primært fortjenesten ved salget af TDC Forlag i Væksten i EBITDA skyldes vækst i såvel de danske som de udenlandske mobilforretninger, et succesfuldt salg af bredbånds- og optiske fiberløsninger i TDC Totalløsninger samt effekt af fratrædelsesprogrammer. TDC Kabel TV præsterede desuden en fortsat vækst i kundebasen og indtjeningen. Væksten i TDC blev opnået på trods af hård konkurrence og generel nedgang inden for traditionel fastnettelefoni. Resultaterne er påvirket af tilkøbte og frasolgte selskaber, herunder specielt købet af HTCC og TDC Dotcom i TDC har haft stigende EBITDA fra 2002 til 2006, og den årlige gennemsnitlige vækstrate (CAGR) fra 2002 til 2006 har været på 7,5 pct. I perioden 2002 til 2006 er EBITDAmarginen forbedret fra 25,1 pct. til 28,8 pct. EBITDAmarginen faldt i 2005 til 27,9 pct., hvilket skyldtes en lavere EBITDA-margin i tilkøbte selskaber. I forhold til de forventninger til 2006, som TDC offentliggjorde i Årsrapport 2005, er omsætningen DKK 0,6 mia. lavere som følge af lavere omsætning i TDC Totalløsninger, TDC Mobile International og TDC Switzerland. Den lavere omsætning blev opvejet af en stigning i EBITDA-margin som følge af øget effektivitet. EBITDA var DKK 0,3 mia. højere end forventningerne. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 1,1 mia. lavere end forventet som følge af den ændrede kapitalstruktur. Forventningerne i Årsrapport 2005 var baseret på en forudsætning om uændret kapitalstruktur. I forhold til de seneste forventninger for 2006, som blev offentliggjort i forbindelse med kvartalsrapporten for tredje kvartal 2006, er omsætningen DKK 0,1 mia., og EBITDA DKK 0,3 mia. bedre end forventet. Den højere omsætning stammer primært fra TDC Mobile International som følge af et højere gennemsnitsforbrug pr. bruger (ARPU) og flere kunder. Endvidere kan det højere EBITDA hovedsageligt henføres til TDC Mobile International samt TDC Switzerland. Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer blev DKK 0,2 mia. højere som følge af det højere EBITDA. For en detaljeret gennemgang af ovenstående resultater henvises til regnskabsberetningen. EBITDA Anlægsinvesteringer, Anlægsinvesteringer/omsætning EBITDA-margin pct. 35,0 TDC Koncernen EBITDA fordelt på forretningsenheder TDC Totalløsninger 51% TDC Mobile International 23% , ,0 20,0 15,0 TDC Switzerland 19% , EBITDA Anlægsinvesteringer EBITDA-margin Anlægsinvesteringer/omsætning 5,0 0,0 Andre aktiviteter 2% TDC Kabel TV 5% 2

5 Væsentlige begivenheder i 2006 Fratrædelsesprogram i TDC s danske forretning TDC annoncerede den 20. januar 2006 selskabets beslutning om at iværksætte et fratrædelsesprogram for op til 570 medarbejdere i TDC s danske forretning i I alt 554 medarbejdere blev omfattet af programmet. De totale omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 407 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i Nye ejere og ny bestyrelse Den 1. februar 2006 gennemførte Nordic Telephone Company ApS (NTC) sit offentlige tilbud af 2. december 2005 om køb af aktier i TDC og blev dermed ejer af 88,2 pct. af aktiekapitalen i TDC, hvilket resulterede i et ejerskifte (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006, reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet "Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier i det følgende). På en ekstraordinær generalforsamling den 28. februar 2006 fratrådte alle de seks generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, og de fem nye bestyrelsesmedlemmer, der var indstillet af NTC, blev valgt. Bestyrelsen valgte Kurt Björklund som formand. Polkomtel Som følge af denne ændring i ejerskabet tilbød TDC i februar 2006 i henhold til aktionæroverenskomsten i Polkomtel og selskabets vedtægter de øvrige eksisterende aktionærer i Polkomtel, at de kunne købe TDC s samlede ejerandel på 19,6 pct. til en pris pr. aktie på EUR 214,04 modsvarende en værdi på 100 pct. af aktiekapitalen i selskabet på EUR mio. Den 10. marts 2006 accepterede de polske aktionærer TDC s tilbud. Denne accept repræsenterer 14,8 pct. af Polkomtels samlede aktiekapital og ca. 76 pct. af TDC s aktier i Polkomtel. Vodafone, der er den eneste tilbageblevne aktionær, har gjort indsigelse mod TDC s tilbudsprocedure og udbudspris. Ved de polske domstole har Vodafone fået nedlagt et fogedforbud imod overdragelse af TDC s aktier i Polkomtel. For at opretholde fogedforbudet har Vodafone indledt en voldgiftssag. Det er en betingelse for gennemførelse af salget til de polske aktionærer, at dette ikke forhindres af Vodafones sagsanlæg. Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier TDC s bestyrelse indkaldte efter gennemførelsen af det offentlige købstilbud på aktierne i TDC og på NTC s anmodning til en ekstraordinær generalforsamling, der blev afholdt den 28. februar Den ekstraordinære generalforsamling vedtog bl.a. forslagene fra NTC vedrørende i) valg af en ny bestyrelse, ii) bemyndigelse til bestyrelsen til at udbetale ekstraordinært udbytte og iii) vedtægtsændringer, der gav NTC mulighed for at tvangsindløse de resterende aktier. På basis af vedtægtsændringerne vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling indledte NTC i begyndelsen af marts tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC. Den 8. marts 2006 afviste Erhvervs- og Selskabsstyrelsen imidlertid anmodningen om registrering af disse ændringer, og NTC suspenderede tvangsindløsningen af de resterende aktier. I maj indbragte TDC og NTC Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse for domstolene. Sideløbende anlagde ATP i marts en retssag mod TDC og NTC med påstand om bl.a., at vedtægtsbestemmelsen vedrørende tvangsindløsningen er ugyldig. Begge disse retssager er nu verserende. Medarbejderaktionærernes accept af NTC's købstilbud i december 2005/januar 2006 var betinget af, at NTC senest 1. december 2006 uigenkaldeligt havde iværksat tvangsindløsning af de resterende aktier i TDC, som følge af at medarbejderaktierne var båndlagte. NTC meddelte den 1. december 2006 TDC, at Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afvisning af at registrere vedtægtsændringerne havde medført, at NTC ikke kunne gennemføre tvangsindløsningen senest 1. december 2006 og derfor var forpligtet til at tilbageføre medarbejderaktierne til medarbejderaktionærerne i overensstemmelse med de særlige betingelser for de båndlagte medarbejderaktier i NTC s købstilbud. Tilbageførslen fandt sted i december. Efter tilbageførslen besidder NTC en aktiepost på ca. 87,9 pct. af TDC s aktiekapital. Seniorfacilitetsaftale Den 3. marts 2006 tiltrådte TDC som låntager og garant i en seniorfacilitetsaftale (seniorlåneaftalen), der oprinde- 3

6 Årets finansielle højdepunkter ligt var indgået mellem bl.a. Nordic Telephone Company Holding ApS, som den oprindelige låntager og garant, og Barclays Capital, Credit Suisse First Boston International, Deutsche Bank AG, London Branch, J.P. Morgan plc og The Royal Bank of Scotland plc som de oprindelige långivere. Seniorlåneaftalen er en multivalutasikret lånefacilitet oprindeligt på op til EUR Den består af tre lånefaciliteter oprindeligt på i alt EUR , en revolverende kreditfacilitet på op til EUR og en kortfristet lånefacilitet på op til EUR (tilsammen benævnt seniorlånene). Den 31. december 2006 udgjorde den samlede nominelle gæld i henhold til de tre lånefaciliteter EUR Den kortfristede lånefacilitet er annulleret. TDC har brugt seniorlånene til bl.a. at nedbringe visse eksisterende rentebærende lån og finansiere udbetaling af visse udbytter. lån uden sikkerhedsstillelse i TDC s aktiver) blev nedjusteret fra BB til B. Kreditvurderingen af den kortfristede gæld forblev uændret på B. Den 12. april 2006 blev Fitch Ratings kreditvurdering af TDC offentliggjort. Fitch Ratings kreditvurderede TDC til BBmed stabilt outlook og den kortfristede gæld til B. Seniorlåneaftalen blev vurderet til BB+, og kreditvurderingen af TDC s cirkulerende EMTN-obligationer blev sat til BB-. I fortsættelse af Moody s nedjustering i november 2005 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra Baa1 til Ba1 på observation for nedjustering nedjusterede Moody s den 13. april 2006 TDC s koncernmæssige kreditvurdering vedrørende langfristet gæld til Ba3 med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til Ba2, mens kreditvurderingen af EMTN-obligationerne blev nedjusteret til Ba3 fra Ba1. Moody s ophørte med kreditvurderingen af TDC s kortfristede gæld. Ekstraordinært udbytte Den 11. april 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 219,50 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 28. februar Den 29. juni 2006 blev der udbetalt ekstraordinært udbytte på DKK 4,35 pr. aktie à nominelt DKK 5, i alt DKK 862 mio. eksklusive udbytte af egne aktier, efter beslutning af TDC s bestyrelse i henhold til den bemyndigelse, som blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 26. april Opdatering af TDC s kreditvurdering hos Standard & Poor's og Moody s Investor Service (Moody s) samt ny kreditvurdering hos Fitch Ratings I fortsættelse af Standard & Poor s nedjustering den 26. januar 2006 af kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld fra BBB+ med negativt outlook til BB med negativt outlook offentliggjorde Standard & Poor s den 11. april 2006 en ny justering. Kreditvurderingen af TDC s langfristede gæld blev nedjusteret til BB- med stabilt outlook. Seniorlåneaftalen blev kreditvurderet til BB-. Kreditvurderingen for TDC s udestående EMTN-obligationer (senior- Kreditvurderingerne fra Standard & Poor s, Moody s og Fitch Ratings afspejler TDC s nye kapitalstruktur efter gennemførelsen af NTC s købstilbud til TDC s aktionærer i januar Afnotering fra New York Stock Exchange, ophør af ADR-program og registrering hos SEC Securities and Exchange Commission (SEC) godkendte den 19. april 2006 TDC s ansøgning om at tilbagetrække selskabets American Depository Shares (ADS er) iht. dets ADRprogram og aktier fra notering samt registrering på New York Stock Exchange. Den 21. juni gav TDC Bank of New York som depotbank instruks om at ophøre med udstedelsen af ADS er pr. 26. juni Endvidere blev depotaftalen ændret, så Bank of New York kunne sælge alle resterende deponerede aktier 30 dage efter ophør af depotaftalen. Endelig blev depotaftalen opsagt til ophør pr. 26. september TDC s ADR-program ophørte endeligt ultimo oktober Den 13. november 2006 indgav TDC en meddelelse til SEC iht. 12(g) i Securities Exchange Act 1934 om ophør af selskabets registrering. TDC s oplysningsforpligtelser iht. Securities Exchange Act 13(a) og 15(d) blev suspenderet med virkning fra den 13. november 2006 og ophørte endeligt i februar

7 Ordinær generalforsamling 2006 TDC s ordinære generalforsamling blev afholdt den 26. april 2006, og den vedtog bl.a. en række vedtægtsændringer. Desuden blev Vagn Sørensen valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Bestyrelsen valgte på et efterfølgende bestyrelsesmøde Kurt Björklund som formand og Vagn Sørensen som næstformand. Antallet af medarbejdere i TDC Switzerland reduceret med 145 TDC besluttede den 17. maj 2006 at gennemføre et fratrædelsesprogram i TDC Switzerland for 145 medarbejdere. TDC Switzerland havde i samarbejde med medarbejderrepræsentanter og fagforeninger udformet en fratrædelsesordning. De samlede omkostninger forbundet med personalereduktionen udgjorde DKK 46 mio. før skat. Beløbet er omkostningsført som en særlig post i LRIC i TDC Switzerland Den 22. maj 2006 modtog TDC Switzerland den schweiziske forbundsdomstols endelige dom i retssagen vedrørende samtrafikpriser, der havde verseret siden april Siden 1. januar 2000 har Swisscom været forpligtet til basere sine priser for samtrafiktjenester på LRIC-modellen (Long Run Incremental Cost = langsigtede differensomkostninger). TDC Switzerland har imidlertid gjort indsigelser mod de priser, som Swisscom har opkrævet. Domstolen har endeligt principgodkendt de priser, som den schweiziske Communications Commission (ComCom) fastsatte i juni 2005 for perioden ComComs godkendte priser er væsentlig lavere end Swisscoms opkrævede priser. Kun på et mindre område har ComCom været nødt til at udføre nye beregninger af Swisscoms priser. Priserne for vil blive defineret i overensstemmelse med principperne for de endelige priser for Den 4. juli 2006 færdiggjorde TDC sin vurdering af afgørelsen, idet selskabet inddrog visse forudsætninger vedrørende det endelige udfald af sagen. I overensstemmelse med IFRS estimerede TDC indtægten, idet estimatet vurderedes så godt som sikkert. Den finansielle virkning på TDC Switzerland for årene blev herefter vurderet til en indtægt før skat på CHF 186 mio. eller DKK 890 mio. Ved udgangen af 2006, vurderede TDC igen den finansielle indvirkning og korrigerede indregningen i regnskabet af indtægten før skat til et beløb på CHF 208 mio. eller DKK 995 mio. for årene Indvirkningen for 2006 af korrektionen udgør ca. CHF 5 mio. eller DKK 24 mio. før skat. Invitation til tegning af anparter i Nordic Telephone Company Investment ApS Bestyrelsen i Nordic Telephone Company Investment ApS (NTCI) underrettede den 22. september 2006 TDC om, at NTCI havde inviteret ca. 40 af TDC s ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer til at tegne anparter i NTCI. NTCI er det danske moderselskab i den koncern af selskaber, der ejede en ejerandel i TDC på det tidspunkt på ca. 88,2 pct. (efter tilbageførslen af medarbejderaktierne i december 2006 reduceredes NTC s ejerandel til 87,9 pct., jf. også afsnittet Ekstraordinær generalforsamling, påbegyndt tvangsindløsning af aktier, sagsanlæg samt tilbageførsel af båndlagte medarbejderaktier ovenfor). NTCI informerede den 30. oktober TDC om, at 41 deltagere havde taget imod invitationen og havde tegnet anparter for i alt DKK 51,5 mio. svarende til 4,3 pct. af NTCI s ordinære anpartskapital (hvis alle anparter var blevet tegnet, havde de udgjort DKK 53 mio. svarende til 4,5 pct. af den ordinære anpartskapital). Jens Alder, TDC s adm. direktør, havde tegnet anparter for DKK 10 mio., Hans Munk Nielsen, finansdirektør, for DKK 4,5 mio., Henning Dyremose, tidligere adm. direktør og forventede nye bestyrelsesformand, for DKK 3 mio. samt Vagn Sørensen, næstformand i bestyrelsen, for DKK 1 mio. De 37 andre deltagere havde tegnet anparter for i alt DKK 33 mio. Køb af Esbjerg kommunes kabel-tv og internet Den 25. september 2006 blev det offentliggjort, at TDC for DKK 265 mio. havde købt Esbjerg kommunes kabel-tv og internetaktiver og -aktiviteter, der leverer tv- og internettjenester til cirka husstande. Transaktionen blev gennemført pr. 15. november 2006 og blev effektueret som en overtagelse af aktiver, hvorved TDC overtog kabel-tv-net og kunder samt et antal medarbejdere. Forud for købet leverede TDC kabel-tv til Esbjerg kommunes kabel-tv. 5

8 Årets finansielle højdepunkter Ændring og udvidelse af direktionen Den 1. november 2006 overtog Jens Alder posten som adm. direktør og koncernchef for TDC efter Henning Dyremose. Indtil udgangen af januar 2006 var Jens Alder adm. direktør og koncernchef for Swisscom. TDC offentliggjorde den 29. november 2006 bestyrelsens beslutning om at udvide direktionen pr. 1. januar 2007 med følgende 3 nye medlemmer: Kim Frimer, adm. direktør i TDC Totalløsninger, Mads Middelboe, adm. direktør i TDC Mobil og Henriette Fenger Ellekrog, Koncern HR direktør. Udover at være medlemmer af direktionen ville Kim Frimer og Mads Middelboe fortsætte i deres stillinger som adm. direktører for hhv. TDC Totalløsninger og TDC Mobil. Se afsnittet Note 43 Begivenheder efter balancedagen i regnskabet vedrørende Kim Frimers fratræden af sin stilling i TDC og TDC Totalløsninger den 9. januar Ændringer i ledelsen af TDC s dattervirksomheder Den 1. november 2006 overtog Christoph Brand stillingen som adm. direktør i TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Switzerland. Christoph Brand forlod Swisscom i april 2006, hvor han havde haft forskellige ledende stillinger. Christoph Brand afløste Jesper Theill Eriksen, der 1. november 2006 overtog stillingen som adm. direktør for TDC s 100 pct. ejede dattervirksomhed TDC Mobile International, hvis tidligere adm. direktør forlod TDC. 6

9 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Resultatopgørelse: USD mio. EUR mio. Omsætning Resultat før afskrivninger, amortiseringer og særlige poster (EBITDA) Afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse (6.078) (6.162) (6.661) (6.790) (6.551) (1.157) (878) Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster (346) (1.060) 385 (968) (319) (57) (43) Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (561) (716) (1.056) (2.697) (476) (361) Resultat før skat Skat af årets resultat (1.114) (1.098) (1.041) (1.026) (1.094) (193) (147) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Fordeles således: - Aktionærer i moderselskabet Minoritetsinteresser (227) 8 (2) (24) (3) (1) (0) Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer : Resultat af primær drift før særlige poster Resultat af associerede virksomheder og joint ventures Finansielle poster (1.033) (1.155) (894) (872) (2.861) (506) (384) Resultat før skat Skat af årets resultat (974) (1.348) (1.360) (1.224) (1.320) (233) (177) Årets resultat af fortsættende aktiviteter Årets resultat af ophørte aktiviteter Årets resultat Balance DKK mia. USD mio. EUR mio. Aktiver i alt 85,0 92,6 90,3 93,5 80,8 14,3 10,8 Rentebærende gæld, netto 26,0 28,8 20,1 16,5 55,2 9,8 7,4 Egenkapital i alt 36,0 35,9 38,9 43,8 3,6 0,6 0,5 Antal cirkulerende aktier (mio.) 214,9 213,6 204,6 195,2 197,8 197,8 197,8 Pengestrømsopgørelse USD mio. EUR mio. Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (2.102) (12.618) (1.226) (989) (166) (126) Finansieringsaktiviteter (6.771) (12.573) (4.229) (15.760) (2.796) (2.123) Pengestrømme i alt (6.608) (1.167) (886) Anlægsinvesteringer DKK mia. USD mia. EUR mia. Eksklusive køb af ejerandele i andre selskaber 6,3 5,4 5,1 5,6 5,3 0,9 0,7 Inklusive køb af ejerandele i andre selskaber 7,2 13,5 10,0 6,3 5,7 1,0 0,8 1 Pensionsomkostninger er opgjort i henhold til US GAAP FAS nr. 87/88 for og i overensstemmelse med IAS 19 fra Årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer er ligeledes eksklusive særlige poster fra resultat af associerede virksomheder og joint ventures samt særlige poster fra resultat af ophørte aktiviteter. 3 Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 5,6614 pr. $1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december Omregningen er alene foretaget af hensyn til læserne. Kursen er DKK 7,4560 pr. 1,00, jf. Danmarks Nationalbank den 29. december

10 Udvalgte hoved- og nøgletal TDC Koncernen Nøgletal Resultat inkl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 28,3 15,0 48,4 38,3 17,4 Resultat ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer pr. aktie DKK 16,5 19,0 19,3 24,2 17,0 Udbyttebetaling pr. aktie DKK 11,0 11,5 12,0 12,5 223,9 EBITDA-margin (EBITDA/Omsætning) pct. 25,1 27,7 28,3 27,9 28,8 Anlægsinvesteringer ekskl. køb af ejerandele/omsætning pct. 15,3 13,5 12,2 12,1 11,2 Cash earnings pr. aktie (CEPS) ekskl. særlige poster og dagsværdireguleringer DKK 38,8 41,5 49,3 57,2 47,5 Afkast af investeret kapital (RO- CE) 6 pct. 11,3 13,1 11,9 12,6 13,9 Kundebase (ultimo perioden) 7 (1.000) Fastnet Mobil Internet Tv-kunder Samlet kundebase Antal medarbejdere CEPS defineres som (årets resultat eksklusive særlige poster og dagsværdireguleringer for aktionærer i moderselskabet + afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse + aktiebaseret vederlæggelse - resultat af associerede virksomheder og joint ventures - minoritetsinteressers andel af afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger for værdiforringelse samt aktiebaseret vederlæggelse) / gennemsnitlig antal cirkulerende aktier. 6 ROCE defineres som resultat af primær drift før særlige poster tillagt finansielle indtægter eksklusive dagsværdireguleringer og resultat af associerede virksomheder og joint ventures divideret med aktionærernes gennemsnitlige andel af egenkapitalen og rentebærende gæld. 7 Antallet af kunder er opgjort ultimo året og omfatter kunder med abonnement. Endvidere indgår kunder uden abonnement i henhold til følgende generelle principper. Fastnetkunder, der har genereret trafik inden for den seneste måned. Mobilkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 15 måneder. Internetkunder, der har været aktive inden for en periode, der kan være på op til 3 måneder. I antallet af kunder indgår også gensalgskunder. 8 Antallet er baseret på antallet af fuldtidsækvivalente medarbejdere inklusive fastansatte, elever og midlertidigt ansatte ultimo perioden. Antallet af medarbejdere er endvidere eksklusive ophørte aktiviteter. 8

11 TDC Koncernen TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på det pan-nordiske marked og en række udvalgte markeder i Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa: 3,4 mio. fastnetkunder, 9,9 mio. mobilkunder, 1,8 mio. internetkunder og 1,1 mio. kabel-tv-kunder. Ved udgangen af 2006 udgjorde den samlede arbejdsstyrke fuldtidsbeskæftigede medarbejdere sammenlignet med i Den danske del af forretningen tegnede sig for fuldtidsbeskæftigede medarbejdere ved udgangen af 2006 sammenlignet med i Faldet kan primært henføres til den fortsatte tilpasning af arbejdsstyrken i Danmark. Baggrunden for dette har først og fremmest været nedgangen inden for den traditionelle fastnettelefoni samt den intensiverede konkurrence på det danske marked. Derudover har kundernes fortsatte øgede interesse for selvbetjening og internetbaserede løsninger været en medvirkende faktor. Reduktionen er foregået gennem naturlig afgang og via implementeringen af fratrædelsesprogrammer i perioden 2005 til Endvidere er det lavere antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere i Danmark påvirket af, at en række serviceopgaver er blevet outsourcet til primært eksterne it-serviceudbydere. TDC blev delvist privatiseret i 1994 og helt privatiseret i Nordic Telephone Company ApS, der er indirekte helejet af visse kapitalfonde, som direkte eller indirekte rådgives eller forvaltes af de fem internationale private equity-selskaber Apax Partners Worldwide LLP, The Blackstone Group International Limited, Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P., Permira Advisers KB og Providence Equity Partners Limited, havde ved udgangen af 2006 aktiemajoriteten i TDC. Forretningsaktiviteter TDC TDC er i dag den førende leverandør af kommunikationsløsninger i Danmark, den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked og desuden repræsenteret med en betydelig tilstedeværelse på udvalgte telemarkeder i Norden og Centraleuropa. Ved udgangen af 2006 havde TDC mere end 16 mio. kunder i Europa, herunder 9,9 mio. mobilkunder. Selskabets omsætning var DKK mio. og EBITDA var på DKK mio. Nedenfor beskrives TDC s fem forretningsenheder og deres bidrag til omsætningen og EBITDA i 2006: TDC Totalløsninger (46 pct. af omsætningen, 51 pct. af EBITDA) udbyder kommunikationsløsninger primært på det danske hjemmemarked og i de nordiske lande. Aktiviteterne omfatter fastnettelefoni, konvergensprodukter (kombineret fastnettelefoni og mobiltelefoni), bredbåndsløsninger, datakommunikation og internettjenester, udleje af faste kredsløb, terminalsalg samt avancerede sikkerheds- og hostingtjenester. Ud over at tilbyde telefoni og datakommunikationsløsninger gen- Kunder Ultimo (1.000) Antal medarbejdere Ultimo Fastnet Mobil Internet TV K04 2K04 3K04 4K04 1K05 2K05 3K05 4K05 1K06 2K06 3K06 4K06 Indenlandske Udenlandske 9

12 TDC Koncernen nem det danske net, er TDC Totalløsninger en pannordisk netoperatør, som primært opererer på erhvervsmarkedet gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Song. TDC Totalløsninger tilbyder endvidere infrastrukturløsninger til virksomheder i Sverige gennem sit 100 pct. ejede datterselskab TDC Dotcom samt IP/LANinfrastruktur til erhvervskunder gennem sit 100 pct. ejede datterselskab NetDesign. TDC Totalløsninger udbyder ligeledes fastnet- og datakommunikationstjenester i Ungarn gennem sit 63,3 pct. ejede datterselskab HTCC. TDC Mobile International (35 pct. af omsætningen, 23 pct. af EBITDA) udbyder mobilkommunikationsløsninger i Danmark og en række andre lande i Europa. Ud over at være den førende udbyder af mobilkommunikationsløsninger i Danmark leverer TDC Mobile International mobiltelefoni i Tyskland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Talkline, samt i Litauen og Letland gennem sit 100 pct. ejede datterselskab Bité (Bité blev frasolgt i begyndelsen af februar 2007). TDC Mobile International har derudover ejerandele på 19,6 pct. i den polske mobiloperatør Polkomtel (der er ved at blive solgt) og 15,0 pct. i den østrigske mobiloperatør One. TDC Switzerland (20 pct. af omsætningen, 19 pct. af EBITDA) er den næststørste teleudbyder på det schweiziske marked under varemærket sunrise. Aktiviteterne omfatter kommunikationsløsninger inden for fastnettelefoni, mobiltelefoni og internettjenester. TDC Switzerland ejer et landsdækkende transportnet, GSM/EDGE- og ISP-net og er i færd med at udvide og videreudvikle sit mobilnet baseret på UMTS/HSDPAteknologi. Det schweiziske parlament vedtog for nylig lovgivning om rå kobber, som kræver, at det markedsdominerende teleselskab giver andre udbydere adgang til sit rå kobber, hvilket, TDC Switzerland mener, vil gavne selskabets fastnetforretning. Andre aktiviteter omfatter TDC Services, som primært udbyder tjenester til TDC s danske forretningsenheder. Segmentet Andre aktiviteter omfatter også TDC A/S og elimineringer. TDC Totalløsninger TDC Totalløsninger udbyder et bredt sortiment af kommunikationsløsninger i Danmark, i de andre nordiske lande og i Ungarn. Gennem selskaberne TDC Totalløsninger A/S, TDC Song, HTCC (hvoraf TDC ejer 63,3 pct.), TDC Dotcom og NetDesign leverer TDC Totalløsninger fastnettelefoni, datakommunikation og internettjenester, herunder bredbåndsløsninger, konvergensprodukter, triple playtjenester, sikkerheds- og hostingtjenester, udleje af faste kredsløb og terminalsalg. Traditionel fastnettelefoni er fortsat TDC Totalløsningers største forretningsområde, men traditionel fastnettelefoni ventes at få mindre betydning, efterhånden som mange TDC-kunder skifter til mobil- og VoIP-telefoni. HTCC er i gang med en købsproces vedrørende Invitel Távközlési Szolgáltató Zrt (Invitel), der er den næststørste udbyder af fastnettelefoni i Ungarn. Med overtagelsen af Invitel bliver HTCC en stærk udfordrer på markedet, og selskabets markedsposition forbedres markant i overensstemmelse med strategien for det ungarske marked. Ultimo 2006 havde TDC Totalløsninger ca. 4,4 mio. kunder fordelt med ca. 4,0 mio. kunder på det danske marked og ca kunder i de udenlandske dattervirksomheder. TDC Totalløsninger Kunder (ultimo 2006) Dial up-kunder 5% Kunder i internationale dattervirksomheder 8% TDC Kabel TV (5 pct. af omsætningen, 5 pct. af EBITDA) er en dansk udbyder af kabel-tv, internettjenester og VoIP. TDC Kabel TV leverer tv-signaler til knap 1,1 mio. danske husstande gennem et 862 MHz fuldt digitaliseret hybridnet omfattende optiske fibre og koaksialkabler. TDC Kabel TV tilbyder endvidere sine kunder triple play-løsninger (tale, bredbånd og tv i en pakkeløsning). xdslkunder inkl. tv-kunder 20% Konvergensog mobilkunder 9% Fastnetkunder 58% 10

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Årets finansielle højdepunkter

Årets finansielle højdepunkter Årsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Årets finansielle højdepunkter 2 Væsentlige begivenheder i 2007 4 Udvalgte hoved- og nøgletal 7 TDC Koncernen 9 Forretningsaktiviteter 10 Forventninger til 2008 27

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2005 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 13 18 25 32 37 41 42 46 47 48 49 53 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger til fremtiden

Læs mere

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning

Indhold. Til aktionærerne. Ledelsesberetning Årsrapport 2004 Indhold 3 Til aktionærerne 4 7 8 11 12 12 17 23 30 35 39 42 43 46 46 47 48 49 54 Ledelsesberetning Årets finansielle højdepunkter Udvalgte hoved- og nøgletal TDC koncernen Forventninger

Læs mere

TDC Årsrapport 2010 2

TDC Årsrapport 2010 2 Årsrapport 2010 2 Indholdsfortegnelse Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Årets hovedbegivenheder 6 Udvalgte hovedtal Væsentlige koncernbegivenheder 6 6 TDC kort fortalt 10 TDC s udvikling siden

Læs mere

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer

Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning og kraftig EBITDA-vækst gennem bruttoavance- og effektivitetsforbedringer Øget omsætning i den nordiske forretning og Sunrise. Omsætningen i den nordiske forretning steg med 0,8% sammenlignet

Læs mere

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling

Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling Regnskab 2009 4. februar 2010 Forbedret omsætningstrend og god fremgang i indtjening og pengestrømme trods vanskelig makroøkonomisk udvikling TDC's omsætning steg i 2009 med DKK 330 mio. til DKK 35.939

Læs mere

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter

29 Regnskabsberetning. 52 Anvendt regnskabspraksis 61 Resultatopgørelse 62 Balance 64 Pengestrømsopgørelse 65 Noter indhold 3 Til vores aktionærer 29 Regnskabsberetning 5 Hovedbegivenheder 7 Udvalgte hoved- og nøgletal 8 Vision og selskabsledelse 10 Vores medarbejdere 11 Samfundsengagement 13 TDC Totalløsninger 18 TDC

Læs mere

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC:

TDC har besluttet at udarbejde et dokument, der indeholder nærmere oplysninger om TDC: Til NASDAQ OMX Copenhagen 12. november 2010 Selskabsmeddelelse 24/2010 INFORMATION OM TDC, EVENTUELT AKTIETILBAGEKØB SAMT FORVENTET UDBYTTE OG UDBYTTEPOLITIK IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE, DISTRIBUTION ELLER

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003

Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 Regnskabsmeddelelse for 1. kvartal 2003 8. maj 2003 Til trods for svage markedsforhold var indtjeningen stærk i 1. kvartal 2003 Hovedpunkter for 1. kvartal 2003 Resultat før renter, skat, af- og nedskrivninger

Læs mere

2011 Koncern årsrapport

2011 Koncern årsrapport 2011 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave

Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Strategisk analyse og værdiansættelse af TDC A/S Maj 2010 Copenhagen Business School HD (R) Hovedopgave Forfatter: Dennis Jensen Vejleder: Carsten Kyhnauv Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemformulering...

Læs mere

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10

Bedrifter og resultater 4 Udtalelse fra den administrerende direktør 4 Resultat i 2011 6 Forventninger 10 2011 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001

Regnskab for 2000. Økonomiske hovedtal for 2000 T D C (T E L E D A N M A R K) 22. februar 2001 T D C (T E L E D A N M A R K) Regnskab for 2000 22. februar 2001 Økonomiske hovedtal for 2000 Nettoomsætning på DKK 44,6 mia., en stigning på 17 pct. Nettoomsætning fra TDC Mobile International på DKK

Læs mere

2012 Koncern- årsrapport

2012 Koncern- årsrapport Koncernårsrapport 2012 Ansvarsfraskrivelse Denne Årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

2012 levede op til vore forventninger

2012 levede op til vore forventninger Meddelelse 1-2013 2012 levede op til vore forventninger 2012 levede op til vore forventninger om omsætning, EBITDA og anlægsinvesteringer Stærk vækst i EFCF i 4. kvartal resulterede i solid udvikling for

Læs mere

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11

TDC Årsrapport 2013. Introduktion 4 Til aktionærerne 4 2013 kort fortalt 5 Nye lanceringer 6. Om TDC Koncernen 8 TDC i dag 8 Strategi 2013-15 11 2013 Årsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der ikke er

Læs mere

2013 Koncern- årsrapport

2013 Koncern- årsrapport 2013 Koncernårsrapport Ansvarsfraskrivelse Denne årsrapport kan indeholde udsagn om TDC s forventninger, overbevisninger, planer, mål, forudsætninger eller fremtidige begivenheder eller resultater, der

Læs mere

Solide resultater trods et meget udfordrende marked

Solide resultater trods et meget udfordrende marked Solide resultater trods et meget udfordrende marked Omsætningen steg 0,5%, og EBITDA steg 1,6%, og 2011 forventningerne blev således realiseret Resultat af fortsættende aktiviteter eksklusive særlige poster

Læs mere

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC

Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC 2013 Kandidatafhandling Værdiansættelse af TDC Michael Chen Institut for finansiering (CBS) Vejleder: Jimmy Lundby Maj. 2013 1 Indholdsfortegnelse Executive summary 1. Problemfelt 1.1 Indledning... 5 1.2

Læs mere

!"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*

!#$%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1%-(%*$3*456*78!* !"#$"%&'()*#%&+()$,($+$-.(%*/&*01#2'$+(1""%-(%*$3*456*78!*!"#$%&'%()*"+,"-$.()'.."/+.'",0%"1+2(3+4,0)&'" 5+)&(&+3+,6+)&4()*" 7+)&89'%/8:(%" ;).3(3$3",0%":()+).('%()*" 702')6+*')"

Læs mere

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte

TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte TDC bekræfter forventningerne til 2013 og udlodder interim udbytte Resultaterne for 2. kvartal er i overensstemmelse med vores forventninger med et fald i EBITDA på 1,4%. Vi opnåede positiv organisk vækst

Læs mere

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie.

TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. 31-03-2009 TDC Eksamensopgave i Teknologishistorie. Institut for Informations- og medievidenskab, Århus Universitet Af Emil Rune Schrøder Poulsen (20052953) og Jesper Svenning Andersen (20050644) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS

GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS GLOBAL INNOVATOR IN PERSONAL COMMUNICATIONS INDHOLD LEDELSENS BERETNING REGNSKAB 3 Status 4 Koncernens hovedtal 2002-2006 5 Profil 6 GN s fremtidige strategi 8 Ledelsens beretning (fortsættende aktiviteter)

Læs mere

Udtalelse fra den administrerende direktør

Udtalelse fra den administrerende direktør Designkoncept og illustrationer: Bysted A/S Implementering af design og opsætning: SkabelonDesign A/S Foto: Joachim Ladefoged og Getty Images Tryk: Scanprint A/S Om TDC Udtalelse fra den administrerende

Læs mere

Værdiansættelse af TDC

Værdiansættelse af TDC Værdiansættelse af TDC - med redegørelse for brug af begrebsrammen HDR afgangsprojekt Skrevet af Martin Holm Vejleder: Jens O. Elling Afleveret d. 11-05-2015 1 1. INDLEDNING... 4 2. PROBLEMFORMULERING:...

Læs mere

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET

KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET KONKURRENCEN PÅ BREDBÅNDS- MARKEDET DECEMBER 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 4 2. Baggrund og metode... 5 2.1 Afgrænsning... 5 2.2 Dialog med branchen... 6 2.3 Eksterne undersøgelser... 7 2.4

Læs mere

NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE. Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen

NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE. Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen NU BLIVER AKTIEMARKEDET LIDT SKØNNERE Danmarks største detailkæde inden for skønhed, personlig pleje og sundhed går på børsen MATAS KORT FORTALT MATAS ER MARKEDSLEDER PÅ DET DANSKE MARKED FOR SKØNHED,

Læs mere

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80

Euroinvestor.com A/S. 1. januar 31. december 2012. CVR-nr 25 07 87 80 1. januar 31. december 2012 CVR-nr 25 07 87 80 1 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors erklæringer 4 Ledelsesberetning 6 Selskabsoplysninger 6 Idégrundlag 7 Vision og mission

Læs mere

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier

MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier MATAS A/S Udbud af op til 21.271.185 stk. Aktier (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 27 52 84 06) Dette dokument vedrører udbuddet af op til 21.271.185 stk. aktier à nominelt DKK 2,50 ( Udbuddet ) i Matas

Læs mere