Beskatning af personer der er udstationeret til USA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beskatning af personer der er udstationeret til USA"

Transkript

1 Beskatning af personer der er udstationeret til USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 INDLEDNING De amerikanske regler om beskatning af personers indkomst er helt anderledes end reglerne i Danmark. Den person, der udstationeres til USA, vil derfor blive udsat for et regelsæt, der på mange måder er fremmedartet. Hertil kommer, at den udstationerede person, i hvert fald i en overgangsperiode, får berøring med begge landes skatteregler, hvilket medfører en særegen skattemæssig situation. Det er altid væsentligt for såvel den udstationerede person som den udstationerende virksomhed at kende de særlige skatteregler, som regulerer den lige nævnte berøring med begge landes skattesystemer ved fraflytningen og efter fraflytningen. Dette skyldes, at kendskab til disse regler er nødvendigt for at kunne beregne den udstationerede persons nettoindkomst efter fraflytningen. Sådant kendskab er nødvendigt for at kunne fastsætte et rimeligt vederlag under udstationeringen. De relevante regelsæt gennemgås herefter i korthed. Det ligger udenfor rammerne af nærværende artikel at beskrive skattereglerne i enhver detalje. Dertil kommer, at den konkrete skattemæssige følge af udstationeringen altid vil afhænge af den udstationerede persons særlige forhold. Der bør derfor i hvert enkelt tilfælde indhentes konkret og detaljeret vejledning om skatteforholdene i forbindelse med fraflytningen. 1 Finn Martensen træffes på eller på telefon

2 Hvad angår beskatningsreglerne i USA gælder, at disse dels grundes i et ensartet sæt føderale regler, der gælder for alle stater i USA og dels af skatteregler fastsat i de enkelte stater. De statslige regler varierer betydeligt fra stat til stat. Det er derfor altid nødvendigt i tillæg til de føderale skatteregler at tage de statslige skatteregler i betragtning, når der skal ske vurdering af en konkret situation. Udover skatter til de føderale myndigheder og til de enkelte stater skal der tillige ofte betales skatter til lokale myndigheder. Sådanne skatter er dog som regel minimale og består sædvanligvis i skat tilknyttet udveksling af vareydelser, altså en form for lokal moms. USA fremstilles ofte som et land, hvor indkomstskatterne ligger væsentligt under niveauet i Danmark. Dette er generelt set korrekt. Imidlertid varierer forskellen mellem indkomstskattetrykket i Danmark og i USA i høj grad af, hvor stor indkomst der er tale om. Generelt set gælder, at skattetrykket i USA er væsentligt lavere for lave og mellemstore indkomster (op til ca $), og at skattetrykket ved højere indkomster nærmer sig hinanden. Beskatningen af lønindkomster sker altid til de føderale skattevæsen i form af indkomstskat og i form af socialskatter. De føderale indkomstskatter betales i henhold til en progressiv skala med mellem 15% og 39,6% af den skattepligtige indkomst. I tillæg hertil betales socialskatter af bruttoindkomsten på omkring 9%. For indkomster over ca $ udgør det samlede føderale skattetryk hermed godt og vel 45% af den skattepligtige indkomst (afhængigt af, hvilke skattemæssige fradrag den udstationerede har). I tillæg til de føderale skatter skal der i mange stater betales statsskat. Disse skatter varierer drastisk fra stat til stat, men som eksempel anføres, at den maksimale statsskat i staten Californien udgør 9,3% af den skattepligtige indkomst. For ægtefæller opnås dette skattetryk i Californien med indkomster over cirka over $. Hermed vil den maksimale beskatning af lønindkomster i Californien kunne andrage næsten 55% - et skattetryk, der ligger noget - men ikke drastisk - under det maksimale skattetryk i Danmark. HVILKET LAND HAR BESKATNINGSRETTEN 2

3 Afgørelsen af hvilket land (Danmark eller USA) som har retten til beskatning af indtægter optjent af en person, der er udstationeret i USA, reguleres i tre forskellige regelsæt. De tre regelsæt er dels de danske regler om, hvilke indkomster der kan beskattes i Danmark, dels de tilsvarende amerikanske regler og endelig harmonisering af disse regler fastsat i den konvention til undgåelse af dobbeltbeskatning, som er indgået mellem Danmark og USA. 2 Den centrale regel om den danske stats ret til beskatning af indkomster findes i Kildeskattelovens 1, hvorefter en person, der har bopæl i Danmark, er ubegrænset skattepligtig til Danmark. Hvis der er ubegrænset skattepligt, er udgangspunktet, at personen skal betale dansk skat af enhver indkomst der oppebæres, uanset om denne indkomst oppebæres fra kilder i Danmark eller uden for Danmark. 3 Ifølge den praksis, der har udviklet sig, anses en person for at have bopæl i Danmark, og dermed ubegrænset skattepligt til Danmark, hvis personen har bibeholdt en helårsbolig i Danmark med mindre denne bolig udlejes uopsigeligt i mindst 3 år. Bibeholdelse af en fritidsbolig medfører ikke, at personen anses for at have bopæl i Danmark. Hovedreglen er hermed, at ubegrænsede skattepligt til Danmark fortsætter efter fraflytningen, med mindre den udstationerede person afhænder sin bolig eller udlejer den uopsigeligt for 3 år. Samtidig med at den ubegrænsede skattepligt til Danmark ophører, skal der ske beskatning af avancer på visse aktier, obligationer og andre fordringer. Sådan beskatning sker af en fiktiv fortjeneste, der opgøres, som om aktiverne var solgt på det tidspunkt, hvor den ubegrænsede skattepligt ophørte. Følgerne af denne beskatning bør altid nøje vurderes inden tidspunktet 2 Denne dobbelt beskatningsoverenskomst trådte i kraft i sin helhed den 1. Januar Konventionen erstattede den konvention, som i 1948 blev indgået mellem Danmark og USA til undgåelse af dobbeltbeskatning. 3 Dette princip om global indkomstbeskatning følger af en bestemmelse i den danske Statsskattelovs 4. 3

4 for udstationering, hvis den udstationerede ejer aktier, obligationer eller andre gældsfordringer. Hvis den ubegrænsede skattepligt ikke bibeholdes, kan den udstationerede person fortsat være begrænset skattepligtig til Danmark. Begrænset skattepligt indebærer, at visse indkomsttyper fortsat beskattes i Danmark, selv om personen har bosat sig i USA. De indkomsttyper, som udløser begrænset skattepligt er blandt andet indkomst fra fast ejendom eller fra erhvervsvirksomhed i Danmark. 4 Når den udstationerede vender tilbage til Danmark genopstår den ubegrænsede skattepligt, på det tidspunkt hvor personen tager varigt ophold i Danmark. Dette sker når personen vender tilbage til Danmark og erhverver en bolig i Danmark, dog senest 6 måneder efter, at personen er vendt tilbage til Danmark, selv om der ikke er anskaffet nogen bolig. De amerikanske regler om indtræden af beskatning er opbygget anderledes end de danske. I henhold til de amerikanske regler bliver det afgørende, om personen anses som resident alien individual eller nonresident alien individual. Hvis en person anses som resident alien individual er personen skattepligtig til USA af samtlige sine indkomster, uanset hvorfra indkomsterne stammer. Denne beskatning tilsvarer hermed principielt den danske ubegrænsede skattepligt. Hvis personen derimod anses som nonresident alien individual sker der i USA alene beskatning af indkomster, der stammer fra amerikanske kilder. Denne form for skattepligt kan hermed i høj grad sammenlignes med den danske begrænsede skattepligt. En person anses som resident alien individual, hvis personen opfylder den såkaldte substantial presence test. Efter denne test anses en person som resident alien individual, hvis personen har opholdt sig i USA i mindst 31 dage i det aktuelle kalenderår, og såfremt 4 Reglerne om begrænset skattepligt findes i Kildeskattelovens 2. 4

5 antallet af opholdsdage i dette kalenderår plus 1/3 af opholdsdagene i året forud plus 1/6 af opholdsdagene i det næst foregående år tilsammen giver mindst 183 dage. Heri ligger, at en person, der flytter til USA inden den 1. juli i et givet år, som regel opnår status af resident alien individual med virkning allerede fra dette år. Hvis tilflytning sker efter den 1. juli opnås sådan status tidligst i det følgende år. Status som resident alien individual kan tilvælges, således at denne status opnås på et tidligere tidspunkt, end hvad ville være tilfældet ifølge the substantial presence test. Yderligere gælder, at personer, som har opnået permanent opholdstilladelse (greencard), altid anses for resident alien individuals. Hvis de forannævnte kort skitserede regler stod alene, ville der kunne forekomme tilfælde, hvor der blev tale om dobbeltbeskatning. Dobbeltbeskatning ville for eksempel forekomme i den situation, hvor en person fraflyttede Danmark uden at sælge eller udleje sin bolig eller udleje denne og yderligere opnåede status af resident alien individual i USA. I denne situation ville de to landes lovgivning føre til, at personens globale indkomster skulle beskattes i begge lande. For at undgå situationer som de lige beskrevne suppleres de nationale lovgivninger, som det også er anført foran, af et regelsæt i den konvention, der mellem Danmark og USA er indgået til undgåelse af dobbeltbeskatning. Konventionens regler indgår som et led i de to landes lovgivninger, og konventionen skal således ses som et supplement til de nationale lovgivninger. Reglerne i konventionen har forrang frem for de statslige lovgivninger, der således viger i tilfælde af konflikt. Konventionen vedrører ikke alle typer af skatter, og der vil derfor fortsat forekomme tilfælde af dobbeltbeskatning. Eksempler herpå vil blive givet i det følgende. De skatter, som konventionen omfatter, er for Danmarks vedkommende statsskat, amtsskat og kommuneskat samt den såkaldte kulbrintebeskatning. For USA's vedkommende omfatter konventionen de føderale skatter, men ikke statsskatterne. Konventionen omfatter ej heller de to landes socialskatter. Disse skatter udgøres i Danmark 5

6 af det såkaldte arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag og i USA er de såkaldte social security taxes. 5 Udover reglerne i skattetraktaten indeholder de nationale lovgivninger lempelsesregler som i væsentligt omfang modificerer de grundlæggende regler om landenes adgang til beskatning. Målet med disse regler er at fritage den skattepligtige, helt eller delvist, for beskatning af visse udenlandske indkomster. 6 Nedenfor gives en kort beskrivelse af, hvorledes den udstationerede persons forskellige indkomsttyper behandles under samlet iagttagelse af de nationale regler samt reglerne i traktaten til undgåelse af dobbeltbeskatning. INDKOMSTSKAT AF LØNINDKOMSTER Den måde, hvorpå lønindkomsten beskattes, er afhængig af flere variable. Dels får det betydning om den udstationerede er ubegrænset skattepligtig eller begrænset skattepligtig til Danmark, dels får det betydning om den udstationerede har opnået status i USA som resident alien individual, og endelig har det betydning, om lønnen udbetales fra en arbejdsgiver i Danmark eller fra en arbejdsgiver i USA. I de tilfælde, hvor den udstationerede ikke er underlagt ubegrænset skattepligtig til Danmark, skal der ikke betales dansk indkomstskat af lønnen. Dette er tilfældet hvad enten lønnen udbetales fra en dansk eller fra en amerikansk arbejdsgiver. Det bliver derfor væsentligt, at der fra udstationeringstidspunktet ikke længere sker indeholdelse af kildeskat til Danmark, hvis lønnen udbetales fra en dansk arbejdsgiver, som hidtil har indeholdt kildeskat på vegne 5 Ved social security taxes forstås en føderal skat, der skal betales af samtlige lønindkomster. Denne skat udgør i alt cirka 18% af lønmodtagerens brutto-lønindkomst. Halvdelen heraf indbetales af arbejdsgiveren og den anden halvdel af lønmodtageren. 6 De relevante regler i dansk skattelovgivning findes navnlig i Ligningslovens 33 og 33a. 6

7 af den udstationerede. I tilfælde, hvor den udstationerede fra begyndelsen bosætter sig i ejerbolig eller lejlighed i USA, skal der betales indkomstskat til USA fra udstationeringens begyndelse, uanset om den udstationerede er at betragte som resident alien individual eller ej. Hvis den udstationerede ikke bosætter sig i egen bopæl, men bor på hotel, gælder samme resultat i næsten alle tilfælde. Hvis den udstationerede har bevaret ubegrænset skattepligt til Danmark (typisk som følge af bibeholdelse af bolig) er situationen noget mere kompleks og reguleres af et regelsæt i konventionen til undgåelse af dobbeltbeskatning. Dette regelsæt varierer i meget væsentligt omfang fra reglerne i den overenskomst, som blev ophævet ved ikrafttræden i 2000 af den nugældende overenskomst. Artikel 15 i konventionen til undgåelse af dobbeltbeskatning regulerer, hvilket land har retten til beskatning af lønindkomst. Hovedreglen er, at beskatningsretten tilkommer det land, i hvilket den udstationerede anses som resident, med mindre arbejdet udføres i den anden stat. I det sidstnævnte tilfælde tilkommer beskatningsretten denne anden stat. Begrebet resident er i konventionens artikel 4, stk. 1 defineret som det land, hvori personen, i henhold til landets interne regler om subjektiv skattepligt, er skattepligtig som følge af bopæl, statsborgerskab eller lignende. Dette indebærer, at en person må anses resident i Danmark, hvis personen er ubegrænset skattepligtig i henhold til Kildeskattelovens 1. Anvendt på amerikansk intern skattelovgivning omfatter begrebet resident de situationer, hvor den udstationerede anses som resident alien individual. De lige refererede hovedregler indebærer i visse tilfælde, at en person anses som resident i begge lande. Eksempelvis vil dette altid være tilfældet, hvis den udstationerede bibeholder sin bopæl i Danmark efter fraflytningen til USA og samtidig har opnået status af resident alien individual, hvilket stort set altid vil ske i løbet af det andet kalenderår af udstationeringen. I situationer, hvor hovedreglen giver anledning til status af resident i begge lande, anses personen alene som resident i det af landene, hvor personen har en bolig til rådighed. Hvis 7

8 denne regel ikke løser konflikten typisk fordi der er bolig til rådighed i begge lande anses personen for at være resident i det af landene, der må anses for centret for personens livsinteresser. I det hyppigt forekommende tilfælde, hvor den udstationerede har bolig til rådighed i såvel Danmark som USA, og hvor den udstationerede arbejder i USA, vil dette som hovedregel medføre, at den udstationerede anses for at være resident i USA med den følge, at USA har beskatningsretten, og at der ikke skal betales skat til Danmark. Det er ikke altid muligt via reglerne i konventionen at afgøre med sikkerhed, hvilket land der udgør centret for den udstationeredes livsinteresser. Hvis det sidstnævnte eksempel modificeres, således at den udstationeredes familie opholder sig i Danmark, og at den udstationerede hovedsagelig udfører arbejde i USA, men en uge om måneden opholder sig i Danmark med henblik på at besøge sin familie og udføre visse arbejdsopgaver for sin arbejdsgiver, kan det med stor styrke hævdes, at centret for livsinteressen er i Danmark, og at lønindkomsten hermed alene skal beskattes i Danmark. Der har endnu ikke udviklet sig nogen praksis, som giver retningslinier til løsning af komplekse tilfælde, som det lige refererede. Hver situation må derfor nøje vurderes, og der må eventuelt indhentes forhåndsudtalelser fra skattemyndighederne. SOCIAL SECURITY SKAT AF LØNINDKOMSTER I USA udgør social security skatten omkring 18% af bruttolønnen. Af dette beløb betaler den ansatte halvdelen, og arbejdsgiver bidrager med den anden halvdel. Arbejdsgivers samlede lønudgift udgør hermed 9% mere end den løn, der aftales med den ansatte. Arbejdsgiver er forpligtet til at indeholde disse socialskatter, og det er forbundet med store bøder ikke at sørge herfor. De amerikanske regler om indeholdelse af socialskatter indebærer, at der skal indeholdes socialskat i USA i alle tilfælde, hvor en person udfører arbejde i USA; uanset om dette sker for en amerikansk eller en udenlandsk arbejdsgiver. Denne regel medfører, at der i visse 8

9 tilfælde bliver tale om, at der skal indeholdes såvel arbejdsmarkeds- og pensionsbidrag af lønnen samt betales amerikanske socialskatter. Dette er tilfældet, hvor en person udstationeres til USA og opretholder ubegrænset skattepligt til Danmark samtidig med, at lønnen udbetales fra en dansk arbejdsgiver. 7 I sådanne tilfælde har den udstationerede mulighed for at opnå fritagelse for betaling af arbejdsmarkeds- og pensionsbidrag via konkret ansøgning, såfremt det kan dokumenteres, at den ansatte på trods af at bolig er bibeholdt i Danmark må anses for fraflyttet. Fritagelse kan ligeledes opnås, hvis det kan dokumenteres, at medarbejderen arbejder for en amerikansk filial af den danske virksomhed, selvom lønnen udbetales fra Danmark. I tilfælde som det lige beskrevne bør sådan ansøgning altid indsendes i god tid inden udstationeringen, så risikoen for at skulle betale sociale skatter til såvel Danmark som USA minimeres. Hvis der ikke kan opnås tilladelse fra de danske skattemyndigheder til fritagelse for arbejdsmarkedsbidrag og pensionsbidrag, kan dobbeltbeskatningen eventuelt undgås derved, at lønnen udbetales fra en amerikansk enhed, for eksempel et datterselskab af den danske arbejdsgiver. Som kort anført foran er arbejdsgiver forpligtet til at indeholde socialskatter i USA i alle tilfælde, hvor den udstationerede arbejder i USA, uanset om arbejdsgiver er domicileret i Danmark eller i USA. Heri ligger, at arbejdsgiver altid skal lade sig registrere hos de føderale myndigheder som arbejdsgiver. Dette sker via ansøgning om et arbejdsgivernummer et såkaldt federal employer identification number. Det er forbundet med nogen administration at udregne socialskatterne og at indbetale disse i rette tid. Denne administration overdrages ofte til et såkaldt payroll service agency, som for et beskedent gebyr foretager beregning af og indeholdelse af skat, betaling af nettoløn samt fornødne indberetninger til 7 Det her behandlede eksempel, hvor den danske arbejdsgiver udbetaler løn til en udstationeret via det danske selskab forekommer ofte. Situationen er som regel uhensigtsmæssig af ansvarsmæssige og selskabsretlige grunde. Det vil derfor ofte være mest hensigtsmæssigt at etablere en selvstændig juridisk enhed i USA, hvorigennem virksomheden drives, og hvorigennem udstationeredes og andre ansattes løn betales. 9

10 skattemyndighederne. Sådanne virksomheder findes overalt i USA, og arbejdsgivere, som ikke er velkendt med det amerikanske system, kan have stor nytte af den beskrevne service. BESKATNING AF RENTEINDTÆGTER Beskatning af renter optjent i Danmark beskattes, indtil det tidspunkt hvor den udstationerede har opnået status i USA af resident alien individual, alene i Danmark. Når sådan status er opnået i USA, skal renterne kun beskattes i USA. 8 BESKATNING AF PENSIONSOPSPARINGER Konventionen til undgåelse af dobbeltbeskatning indeholder et simpelt regelsæt om beskatning af offentlige og private pensioner. Sociale pensioner, såsom folkepension og førtidspension, beskattes kun i den stat, hvorfra pensionen udbetales. Hvis en dansker, der udstationeres til USA, oppebærer dansk social pension, skal denne pension hermed alene beskattes i Danmark og ikke i USA. Samme regel som lige anført gælder for private pensioner. De følgende to eksempler illustrerer virkningen heraf: En person har hensat beløb på en privat pensionsordning i Danmark, og personen udstationeres efterfølgende i USA. Hvis der under opholdet i USA sker udbetalinger fra pensionsordningen, skal denne udbetaling kun beskattes i Danmark efter reglerne om begrænset skattepligt, og der bliver ikke tale om skat til USA. Næste eksempel angår følgende tilfælde: 8 Denne regel findes i artikel 11 af konventionen til undgåelse af dobbeltbeskatning. 10

11 En udstationeret person har under udstationeringen etableret en privat pensionsordning i USA. Efter tilbageflytningen til Danmark sker der udbetalinger fra denne pensionsordning. Disse udbetalinger skal da kun beskattes i USA, og der sker ingen beskatning i Danmark af denne indtægt. Hvad nu angår retten til fradragsret for indbetalinger til danske pensionsordninger, er reglen den, at der kan opnås skattemæssigt fradrag i Danmark, så længe indbetaleren er ubegrænset skattepligtig til Danmark. Hvis indbetalinger fortsætter efter at den ubegrænsede skattepligt til Danmark måtte være ophørt, kan der ikke opnås fradrag for indbetalingerne i Danmark. I de fleste tilfælde kan der ej heller opnås fradrag for indbetalingerne i den udstationeredes amerikanske indkomst. Dette skyldes, at indbetaling til private danske pensionsopsparinger sjældent kvalificerer til fradrag under de amerikanske regler, hvorefter pensionsordningerne skal opfylde visse detaljerede regler som såkaldte qualified retirement contributions. BESKATNING AF FAST EJENDOM BELIGGENDE I DANMARK I mange tilfælde ønsker den person, som udstationeres, at bibeholde sit sommerhus eller sin helårsbolig i Danmark. Beskatningsreglerne for sommerhuse og helårsboliger er stort set de samme. Derfor behandles de to boligformer under ét. Den skattemæssige behandling af indtægter og udgifter vedrørende bolig i Danmark afhænger af, hvorvidt den udstationerede fortsat er ubegrænset skattepligtig til Danmark, eller om der alene er tale om begrænset skattepligt. Reglerne om ubegrænset skattepligt behandles først. Hvis ubegrænset skattepligt til Danmark er opretholdt, beskattes indtægter (typisk lejeindtægter) fra den pågældende ejendom fuldt ud i Danmark. Indtil det tidspunkt, hvor den udstationerede opnår status som resident alien individual i USA foretages ingen 11

12 supplerende beskatning i USA. Efter at sådan status er opnået, har USA ret til at foretage supplerende beskatning af indkomsten, idet der dog skal ske fradrag af den skat, der er betalt i Danmark. Da indkomstskattetrykket i Danmark som regel er højere end i USA, bliver der sædvanligvis ikke tale om nogen supplerende amerikansk beskatning. Fortsat under forudsætning af, at den ubegrænsede skattepligt til Danmark er opretholdt, er renter på prioritetsgæld fradragsberettigede i de af den udstationeredes indtægter, der beskattes i Danmark. Sådanne udgifter er ligeledes fradragsberettigede ved opgørelsen af den nettoindkomst, der skal beskattes i USA, efter at den udstationerede har opnået status som resident alien individual. Hvis udgifterne overstiger indtægterne kan nettoudgiften fradrages i den amerikanske indtægt, dog under den udtrykkelige forudsætning, at status som resident alien individual er opnået. I det tilfælde, hvor den udstationerede alene er begrænset skattepligtig til Danmark, skal der fortsat ske beskatning i Danmark af indtægter fra den faste ejendom. Disse indtægter beskattes tillige i USA efter de foran angivne retningslinier. I sådanne indtægter kan der, ved opgørelsen af den danske skattepligtige indkomst, alene ske fradrag af udgifter som vedrører ejendommen, typisk af renter på prioritetslån. Hvis situationen hermed er den, at der ikke oppebæres indtægter fra ejendommen, hvori udgifterne kan rummes, mistes fradragsretten i Danmark for disse udgifter, også selv om skatteyderen har andre indkomster i Danmark, der er begrænset skattepligtige. Hvis den udstationerede har opnået status som resident alien individual i USA, kan den del af udgifterne, som ikke er fradraget i den danske indkomst, fradrages i den amerikanske indkomst efter de i USA gældende regler. I tillæg til betaling af indkomstskat i Danmark, skal der fortsat betales Ejendomsværdiskat efter de sædvanlige regler i den danske Ejendomsværdiskattelov. Ejendomsværdiskatten kan ikke fradrages i den udstationeredes danske indtægter, men ejendomsværdiskatten kan i visse tilfælde fradrages i de indtægter, der beskattes i USA. Dette er tilfældet, hvis den 12

13 udstationerede har opnået status som resident alien individual samt at den pågældende ejendom har status af udlejningsejendom. (for eksempel et sommerhus, der udlejes). April 2009 Finn Martensen 13

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1

Skat ved udstationering og indstationering. Side 1 Skat ved udstationering og indstationering Side 1 Ansættelsesretten regulerer forholdet mellem arbejdsgiveren og arbejdstageren. Skatteretten regulerer forholdet mellem person og skattemyndighed. Regelsættene

Læs mere

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P

U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P U D L A N D O G M P UDLAND OG MP MP Pension Pensionskassen for magistre og psykologer Lyngbyvej 20 2100 København Ø Telefon +45 39 15 01 02 Fax 39 15 01 99 CVR-nr. 20 76 68 16 mp@mppension.dk www.mppension.dk Udland og MP

Læs mere

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

17. december 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 17. december 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 SKATTEFRI FRAFLYTNING TIL FRANKRIG Den bindende forhåndsbesked fra Ligningsrådet om at kunne flytte skattefrit til Frankrig afdækker et

Læs mere

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19

ØRESUNDSBESKATNING. 18. oktober 2002. Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 18. oktober 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: ØRESUNDSBESKATNING De gældende regler om beskatning af grænsegængere/pendlere indebærer, at både beskatning og betaling af sociale

Læs mere

Generel exitskat på aktiver

Generel exitskat på aktiver Generel exitskat på aktiver April 2015 Global Employer Services Generel exitskat på aktiver Nu er der indført generel exitskat for personer, der flytter fra Danmark herunder henstand med betaling af exitskat

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien

Forslag. Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af. dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem. henholdsvis Frankrig og Spanien Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2008-09 Fremsat den 4. februar 2009 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private

Skattereformen 2012. Introduktion til. Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 Introduktion til Betydning for virksomheder og private Skattereformen 2012 2 Introduktion Regeringens skattereform blev vedtaget torsdag d. 13/9-12. Skattereformen spænder vidt og vil

Læs mere

Salg af det udenlandske sommerhus

Salg af det udenlandske sommerhus - 1 Salg af det udenlandske sommerhus Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Et lukrativt salg af en fritidsbolig i England blev for nylig til en økonomisk gyser for den danske ejer. Ejeren blev

Læs mere

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen

Aktieløn - netop nu. Adjungeret professor Søren Rasmussen Aktieløn - netop nu af Adjungeret professor Søren Rasmussen 1. Indledning Skatten er et centralt element ved indførelse af aktieløn. I december 2000 vedtog Folketinget lovforslag nr. L 37 (lov nr. 1286)

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Tjenestemandspensionister i Frankrig

Tjenestemandspensionister i Frankrig - 1 Tjenestemandspensionister i Frankrig Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en lovændring fra 3. marts 2011 kan danskere bosat i Frankrig opnå skattelempelser af visse indkomster fra Danmark.

Læs mere

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

7. august 2006 EM 2006/30. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 7. august 2006 EM 2006/30 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Lovforslagets baggrund: Lovforslaget er en del af den fornødne lovgivning for at kunne gennemføre den omstrukturering

Læs mere

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension

Vedr. : Skattebehandling i Frankrig af dansk pension C A B I N E T B R A H I N DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / DANISH-FRENCH LAW FIRM IN FRANCE NICOLAS BRAHIN AVOCAT ASSOCIE DESS DROIT BANCAIRE ET FINANCIER BARBARA CASTANIÉ AVOCAT COLLABORATEUR Me

Læs mere

Dansk fraflytningsbeskatning

Dansk fraflytningsbeskatning Dansk fraflytningsbeskatning set fra et dansk og europæisk perspektiv 1 Kandidatafhandling Cand.merc.aud. Forfatter: Pia Møhlenberg Vejleder: Jacob Engelsted Christensen Dansk fraflytningsbeskatning set

Læs mere

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold.

Dette forskudsskema kan du bruge, hvis du har væsentlige ændringer i din indkomst- og fradragsforhold. 1/6 Skattecenter Navn og adresse Forskudsskema 911 930 Personnummer Evt. ægtefælles personnummer Skemaet indsendes til et skattecenter Indkomst og fradrag for Skatten for opkræves normalt automatisk på

Læs mere

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte

P R O T O K O L. Overenskomstens artikel 10 (Udbytter) ophæves og erstattes af følgende artikel: Artikel 10 Udbytte P R O T O K O L MELLEM DET SCHWEIZISKE FORBUND OG KONGERIGET DANMARK TIL ÆNDRING AF OVERENSKOMSTEN TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING VEDRØRENDE SKATTER AF INDKOMST OG FORMUE, UNDERSKREVET I BERN DEN 23.

Læs mere

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Ny BoligJobordning. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Ny BoligJobordning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sammen med blå blok aftalte regeringen i april 2013 at genindføre den velkendte BoligJobordning med fuld virkning i 2013 og 2014. Grundsubstansen

Læs mere

Hvad betyder skattereformen for din økonomi?

Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Hvad betyder skattereformen for din økonomi? Skatten på din løn Et af hovedformålene med skattereformen er at give danskerne lavere skat på arbejde, og det sker allerede i 2010. Den lavere skat kommer

Læs mere

Indkomstskattens beregning:

Indkomstskattens beregning: Indkomstskattens beregning: Reglerne om skatteberegningsgrundlagene og indkomstopdeling fremgår af personskatteloven (PSL). Hvor der efterfølgende i notatet ikke er anført en anden lovhenvisning, er -

Læs mere

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte

SØU Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Satser for 2015 Godtgørelser til både ulønnede og lønnede bestyrelsesmedlemmer, hjælpere og ansatte Emne Grænser Sats i kroner Kørselsgodtgørelse NB 1 Indtil 20.000 km 3,70 Over 20.000 km 2,05 Rejsegodtgørelse

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen,

Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K. Att. Formand Niels Helveg Petersen 6.8.2009. Kære Niels Helveg Petersen, Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 378 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget Christiansborg 1240 København K Att. Formand Niels Helveg Petersen HANNE MAGNUSSEN ADVOKAT (H) HM@MAZANTI.DK TEL

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 4 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/01 30.07.2014 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

Skat af feriebolig i Bulgarien

Skat af feriebolig i Bulgarien Skat af feriebolig i Bulgarien Overvej konsekvenserne af køb Inden køb af feriebolig i Bulgarien er der en række juridiske forhold m.v. som bør afklares, herunder de skatteretlige, arveretlige og aftaleretlige

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation 2012 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk E-mail: postmester@udligningskontoret.dk

Læs mere

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT

UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART. Orientering om Endelig Afregning af kompensation. Indkomstår 2013. Indkomståret 2013 SKAT UDLIGNINGSKONTORET FOR DANSK SØFART Orientering om Endelig Afregning af kompensation Indkomstår 2013 Indkomståret 2013 DIS SKAT KOMPENSATION Amaliegade 33, opg. B, 1256 København K. Internet: www.udligningskontoret.dk

Læs mere

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab

Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab Temahæfte 5 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2004 Få mest muligt ud af overskuddet i dit selskab pensionsmuligheder for hovedaktionærer Indhold Forord Hvorfor etablere en pensionsordning,

Læs mere

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5

SÅDAN ER DU DÆKKET VALG AF ORDNING SOM NYT MEDLEM 3 HVIS DU VIL SKIFTE ORDNING SENERE 3 DÆKNING VED UDVALGTE KRITISKE SYGDOMME 5 SÅDAN ER DU DÆKKET Få overblik over din pension og dine valgmuligheder i pensionskassen, og se hvordan du og dine nærmeste er dækket. 11/06 31.08.2015 Din ordning i Lægernes Pensionskasse danner et solidt

Læs mere

1. Acontoskat for selskaber

1. Acontoskat for selskaber STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB Skatteinformation november 2013 REVISION & RÅDGIVNING REVISION & RÅDGIVNING RINGAGER 4C, 2. TH. // 2605 BRØNDBY // TEL 38 28 42 84 // CVR 35 38 28 79 // INFO@ALBJERG.DK

Læs mere

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor.

Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Skattelovforslag Skatteministeren fremsatte i går nogle skattelovforslag. De væsentligste ændringer omtales i hovedtræk nedenfor. Ratepensioner og ophørende livrenter Det gældende loft på 100.000 kr. for

Læs mere

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v.

Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Landstingslov om vederlag m.v. til medlemmer af Inatsisartut og Naalakkersuisut m.v. Marts 2015 Landstingslov nr. 22 af 18. december 2003 om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v.

Læs mere

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger.

Skatteministeriet har d. 20. marts 2009 fremsendt ovennævnte udkast med anmodning om bemærkninger. Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K E-mail: pskadm@skm.dk Foreningen af Statsautoriserede Revisorer Kronprinsessegade 8, 1306 København K. Telefon 33 93 91 91 Telefax nr. 33 11

Læs mere

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende

Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Beskatning af grønlandske uddannelsessøgende Grønlands Selvstyre Skattestyrelsen Juni 2015 HUSK - at blive forskudsregistreret i både Danmark og Grønland * - at begære dig omfattet af artikel 18 i dobbeltbeskatningsaftalen

Læs mere

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011

- 2. Offentliggjort d. 29. oktober 2011 - 1 Erstatninger og skat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en erstatning godtgøres den skadelidte person for et tab. En erstatning vil som udgangspunkt være en økonomisk erstatning uanset

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Forældrekøb lejeindtægt udgifter

Forældrekøb lejeindtægt udgifter - 1 Forældrekøb lejeindtægt udgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er blevet udbredt de senere år. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen

Folketingets Skatteudvalg. Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens. /Birgitte Christensen Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 67 Offentligt J.nr. 2005-309-0131 Dato: Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes redegørelse om ophørspension efter pensionsbeskatningslovens 15 A. Kristian Jensen

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR

Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Subjektiv skattepligt kildeskattelovens 7 - kortvarigt ophold her i landet på grund af ferie eller lignende SKM2012.311.LSR Af advokat (H) cand.merc. (R) Tommy V. Christiansen Landsskatteretten tiltrådte

Læs mere

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk RATEPENSION I JØP JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvad er ratepension? 3 Hvem kan oprette ratepension? 4 Hvordan opretter jeg ratepension i JØP? 4 Så meget kan du indbetale

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar

Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28. PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar Skatteministeriet Anders Nielsen og Hardy Pedersen Nicolai Eigtveds Gade 28 PBL - Dokumentation fra udland - Overløb - Høringssvar 19.09.2013 Vi har modtaget Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,

Læs mere

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år

60 år. 61 år. 61½ år. 62 år En livsvarig livrente er en skattebegunstiget opsparing, der kan give dig en månedlig indtægt, fra du går på pension og resten af dit liv. Til forskel fra de fleste andre pensioner kan du oprette en livsvarig

Læs mere

Udlandsdanskere i Danmark

Udlandsdanskere i Danmark - 1 Udlandsdanskere i Danmark Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet har den 26. april 2011 truffet afgørelse i en sag om skattepligt til Danmark for en udlandsdansker med nær familie

Læs mere

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb.

Det regelsæt, som anvendes første år, er gældende i hele ejerperioden - og for eventuelle efterfølgende tilkøb. Deloitte & Touche 1 SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF VINDMØLLER I det følgende beskrives i hovedtræk den skattemæssige behandling af en investering i vindmøller i Havvindmølleparken på Samsø. Det skal understreges,

Læs mere

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen

Advokatfirmaet Tommy V. Christiansen 1 / 6 06.28 Ophævelsen af skattefritagelsen for arbejdsgiverbetalte sundhedsforsikringer og sundhedsbehandlinger m.v. Folketinget vedtog den 21. december 2011 nye regler om ophævelse af skattefriheden

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009

Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 Skatteudvalget (2. samling) SAU alm. del - Bilag 98 Offentligt Skatteministeriet J. nr. 2007-354-0009 20. februar 2008 Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og arbejdsmarkedsbidragsloven (Skattefritagelse

Læs mere

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk

SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE. joep.dk SKAT OG PENSION JURISTERNES OG ØKONOMERNES PENSIONSKASSE joep.dk 2 Indhold 3 Hvem indbetaler til pensionen? 3 Privat indbetaling (selvbetaler) 3 Arbejdsmarkedsbidrag 4 Fradrag som selvbetaler 4 Fradragsregler

Læs mere

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier

Beskatningen skal ske efter reglerne om aktieavancebeskatning. Samtidig skal selskabet ikke have fradragsret for værdien af de tildelte aktier 25. juni 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: SKATTEFAVORISERING VED AKTIEAFLØNNING Skatteministeren har fremlagt et lovforslag, hvorefter det ved aktieaflønning bliver muligt

Læs mere

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST

UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST 4. april 2002 Af Frithiof Hagen - Direkte telefon: 33 55 77 19 Resumé: UENS BESKATNING AF KAPITALAFKAST Kapitalafkast beskattes meget forskelligt afhængigt af, om opsparing foretages i form af en pensionsopsparing

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

PFA Start. Dansk Erhverv

PFA Start. Dansk Erhverv Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab (PFA Pension) for Dansk Erhverv PFA Start for Dansk Erhverv, version 2.0 1 Vilkår for PFA Start udbudt af PFA Pension, forsikringsaktieselskab

Læs mere

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld

Garantiobligationer. og skat. GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Garantiobligationer og skat GARANTI INVEST» for en sikkerheds skyld Indhold Beskatning 4 Frie midler 4 Børneopsparing 6 Pensionsmidler 6 Virksomhedsskatteordning 7 Selskabsbeskatning 8 Sådan beregnes skattegrundlaget

Læs mere

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015

SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 - 1 SKAT har en plan for kontrol af personer i 2015 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatteministeriet har i denne uge offentliggjort planen for SKAT s kontrolaktiviteter i 2015. I planen

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Personskadeerstatning - beskatning af erstatning for tabt erhvervsevne udmålt efter engelske regler som beskattet indkomst SKM2013.464.SR og SKM2013.465.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Gaver og afgifter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Gaver og afgifter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Der kommer med jævne mellemrum spørgsmål om de skatte- og afgiftsmæssige konsekvenser ved gaver til børn. Der er på dette område flere

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Folketinget - Skatteudvalget. L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster Skatteudvalget (2. samling) L 13 - Bilag 65 Offentligt J.nr. 2007-611-0004 Dato: 8. januar 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget L 13 Forslag til lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster

Læs mere

Udarbejdet af Merete Andersen

Udarbejdet af Merete Andersen Udarbejdet af Merete Andersen Side 1 af 78 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 4 2. Summary... 5 3. Indledning... 6 3.1 Indledning... 6 3.2 Problemformulering... 7 3.3 Afgrænsning... 8 3.4 Model- og metodevalg...

Læs mere

Forudsætninger for Behovsguiden

Forudsætninger for Behovsguiden Forudsætninger for Behovsguiden Med Behovsguiden vil give dig et kvalificeret bud på dit pensionsbehov: Dit behov for opsparing, når du går på pension så du kan opretholde din livsstil Dit og din families

Læs mere

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN

MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN MANAGEMENT FEES OG FREMTIDEN Af advokat Bodil Tolstrup og advokat Nikolaj Bjørnholm, Hannes Snellman Forfatterne har tidligere i dette nyhedsbrev fra DVCA genoptrykt en artikel fra Tidsskrift for Skatteret

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Fradragsret for advokatudgifter til sagsførelse vedrørende erstatning for tab af erhvervsevne Landsskatterettens kendelse af 5/9 2013, jr. nr. 13-0009758 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21

F. Tidspunktet for skyldnerens påtagelse af forpligtelsen(stiftelsestidspunktet) pkt. 17-21 Side 1 af 7 Meddelelse fra Skattedirektoratet nr. 327 af 13.03.1995 Emne: Mindsterentereglen Indhold: A. Indledende bemærkninger pkt. 1-4 B. Skattepligtige personer, der omfattes af reglerne pkt. 5-6 C.

Læs mere

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne

Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne Uforudsete konsekvenser for speditionsbranchen af opsigelsen af dobbeltbeskatningsoverenskomsterne med Frankrig og Spanien Som følge af uenighed om beskatningsretten til pensionsudbetalinger valgte Danmark

Læs mere

Kapitel VII: Personlig indkomst

Kapitel VII: Personlig indkomst HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET Kapitel VII: Personlig indkomst Valdemar Nygaard Personlig indkomst (kapitel VII): Arbejdsindkomst: Lønmodtager eller selvstændigt erhvervsdrivende: Sondringen har betydning

Læs mere

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende:

nyhedsbrev skat Quickguidens indhold er følgende: nyhedsbrev skat QUICKGUIDE TIL SELVANGIVELSEN 2009 Personer skal indtaste eller indsende selvangivelse for 2009 til SKAT inden den 2. maj 2010 eller den 1. juli 2010 (selvstændige erhvervsdrivende m.fl.

Læs mere

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009

Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 - Personskat m.v. 22. april 2009 Lovforslag Skattereform - Forårspakke 2.0 22. april 2009 Kort overblik- Lempelser Mellemskatten på 6% afskaffes. Grænsen for betaling af topskat sættes op til 389.900 kr. og til 409.100 kr. (2010-niveau)

Læs mere

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer?

Orientering. Ansat medarbejder eller freelancer? Orientering Dansk Erhverv Børsen 1217 København K Telefon +45 3374 6000 Telefax +45 3374 6080 Ansat medarbejder eller freelancer? 1. Indledning Flere og flere virksomheder bruger freelancere i stedet for

Læs mere

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær.

Undtaget er også låntagning og opnåelse af kredit, når dette opstår som et led i almindelig samhandel mellem et selskab, og dets hovedaktionær. RSM plus er Danmarks 7. største revisions- og rådgivningsvirksomhed med egen IT- og skatteafdeling. RSM plus beskæftiger mere end 200 medarbejdere fordelt på 8 kontorer, og er et selvstændigt medlem af

Læs mere

For information purposes only

For information purposes only For information purposes only Spørgsmål og svar om skat for tildelinger, der ikke er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Disse retningslinjer er beregnet for enkeltpersoner med tildelinger,

Læs mere

International skatteret

International skatteret International skatteret Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af Øresund Side 1 af 121 Titelblad Titel: International skatteret Undertitel: Dansk lønmodtager med bopæl og arbejde på tværs af

Læs mere

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014

Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 For information purposes only Skattespørgsmål og -svar vedrørende tildelinger, der er underlagt skatteudligning Marts 2014 Vigtig bemærkning: Denne vejledning er beregnet til enkeltpersoner, hvis tildelinger

Læs mere

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger

14. februar 2006 VM 2006/8. Bemærkninger til lovforslaget. Almindelige bemærkninger 14. februar 2006 VM 2006/8 Bemærkninger til lovforslaget Almindelige bemærkninger 1. Indledning: Landstingsloven om vederlag m.v. til medlemmer af Landstinget og Landsstyret m.v. blev vedtaget under EM

Læs mere

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc

i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc i:\jan-feb-2001\skat-c-02-01.doc Af Martin Hornstrup 2. februar 2001 RESUMÉ SKATTEREFORMERNE SIDEN 1986 Hovedformålene med skattereformerne siden 1986 har været at sænke skatterne på indkomst ved at udvide

Læs mere

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl

ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere, freelance, konsulenter m.fl. Side 0 ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING FOR honorarmodtagere, freelancere, konsulenter m.fl Arbejdsløshedsforsikring for honorarmodtagere,

Læs mere

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar

Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelser i forbindelse med udmøntningen af reform af sygedagpengesystemet - ikrafttræden den 5. januar Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I udkastet

Læs mere

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale

Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale Side 1 af 8 I denne vejledning kan du læse hvilke løndele, som du kan anvende i forbindelse med udbetaling af fratrædelsesgodtgørelse og jubilæumsgratiale.

Læs mere

Har I en plan? Hvad vil I?

Har I en plan? Hvad vil I? 1 Har I en plan? Hvad vil I? Overblik over fremtidig indkomst og formue Skat Efterløn Risikovillighed Folkepension Investering Pensionsformue Gaver og Arv Løn Efterløn? Modregning Folkepension 60 65 Alder

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig?

ORIENTERING. om franske forhold. Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? ORIENTERING om franske forhold December 2009 Hvor længe må man opholde sig i Danmark, når man bor i Frankrig? Der har i den seneste tid været en del skriverier om, hvor længe man må opholde sig i Danmark,

Læs mere

Indkomstskat i Danmark

Indkomstskat i Danmark - 1 - Indkomstskat i Danmark Introduktion Materialet her er muligt at anvende som supplerende materiale til bogens del 2: Procent og rente (s. 41-66). Materialet kan anvendes som et forløb, eller det kan

Læs mere

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip

ABCD. Skagen AS. Beskatning af investeringsbeviser. Investeringsselskaber Personer. Selskaber. Opgørelsesprincip Skagen AS Beskatning af investeringsbeviser Dette notat beskriver de skattemæssige konsekvenser af salg og udlodning for fuldt skattepligtige danske investorer, der investerer i investeringsselskaber (aktieavancebeskatningslovens

Læs mere

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg

J.nr. Til Folketingets Skatteudvalg J.nr. j.nr. 08-107149 Dato : 15. august 2008 Til Folketingets Skatteudvalg Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 346-355 af 17. juli 2008. (Alm. del) stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF). Kristian

Læs mere

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse

Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse - 1 Familiebeskatning - Renteudgifter og ejendomsværdiskat af ejerboligen ved skilsmisse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Krisen på boligmarkedet har medført, at fraskilte par efter skilsmisse

Læs mere

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det?

Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Deling af pensioner hvordan er det nu lige med det? Af advokat Mette Rude Clemmensen, DRACHMANN ADVOKATER I/S Den 1. januar 2007 blev der foretaget ændringer i reglerne om deling af pensioner ved skifte

Læs mere

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*.

Udbetalingerne ved pensionering kan ske fra tidligste pensionsalder*. Pensionsordning med løbende er, bortset fra ophørende livrenter Beskrivelse En pensionsordning med løbende er omfatter bl.a.: Livsvarige livrenter Evt. tilknyttede garantidækninger Overlevelsesrenter Dækning

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

MedleM som selvstændig

MedleM som selvstændig Medlem som selvstændig I denne pjece kan du få et overblik over de regler, som gælder, når du er arbejdsløshedsforsikret som selvstændig. Hvis du er i tvivl om dine rettigheder, pligter og muligheder,

Læs mere

Læger på arbejde i Norge

Læger på arbejde i Norge - 1 Læger på arbejde i Norge Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med en dom fra Højesteret er der nu sat et punktum for skattefrihed af danske lægers indkomst ved arbejde for det norske Rigstrygdeverk.

Læs mere

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede

ORIENTERING. om franske forhold. De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede ORIENTERING om franske forhold April 2010 De nye franske regler om ophævelse af dobbeltbeskatning er på ny forsinkede I marts-nummeret af ORIENTERING om franske forhold oplyste jeg, at de nye regler, som

Læs mere

Vejledning for udfyldelse af A 11

Vejledning for udfyldelse af A 11 INDKOMSTOPLYSNING for 20XX - A 11 Vejledning for udfyldelse af A 11 Bestemmelser i 30, 31 og 32 i landstingslov nr. 11 af 2. november 2006 om forvaltning af skatter 30 Til brug ved ligningen og skatteberegningen

Læs mere

Medarbejderinvesteringsselskaber

Medarbejderinvesteringsselskaber - 1 Medarbejderinvesteringsselskaber Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I april 2014 blev regeringen sammen med V, DF, LA og K enige om at etablere en 3-årig forsøgsordning med de såkaldte

Læs mere

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september

Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september Notat 6. november 2005 J.nr 2005-711-0048 Sammenstilling af aftale om forenkling af reglerne for beskatning af aktier med betænkning nr. 1392 af september 2000. I afsnit 2.2. i betænkningen om aktieavancebeskatning

Læs mere

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi.

Beregning af ejendomsskat Ejendomsværdiskatten beregnes som 1% af beregningsgrundlaget indtil DKK 3.040.000 og 3% af en eventuel overskydende værdi. December 2008 Indhold: 1. Ejendomsværdiskat på udenlandske ejendomme 2. De skattemæssige konsekvenser af opsigelsen af dobbeltbeskatnings-overenskomsterne med Frankrig og Spanien for selskaber 3. Reparationspakken

Læs mere

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik

Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik Bekendtgørelse om særlig støtte efter 34 i lov om aktiv socialpolitik I medfør af 34, stk. 6, og 92, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik, jf. lovbekendtgørelse nr. 806 af 1. juli 2015, som ændret ved

Læs mere

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009

Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K. København, den 26. marts 2009 Forårspakke 2.0 Udkast til lovforslag der skal udmønte aftalen Dansk Aktionærforening, der repræsenterer private

Læs mere