Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aarhus byråds journalsager (J. Nr )"

Transkript

1 Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr ) Skrivelse af 7. Oktober 1916 fra Havneudvalget i Anledning af en Anmodning fra Aarhus Oliefabrik om Forlængelse af Lejemaalet angaaende en Plads til en Ilt- og Brintfabrik, beliggende udmiddelbart Syd for den af Oliefabrikken lejede Plads ved Sydhavnen, saa lydende: "Fra Dansk Ilt- & Brintfabrik A/S modtog Havneudvalget under 29. Februar d. A. Ansøgning om Leje af Plads ved Sydhavnen i Nærheden af den af Aarhus Oliefabrik lejede Plads ved Slippens Vestside. Selskabet agtede paa denne Plads at anlægge, en Ilt- & Brintfabrik til Samarbejde med Oliefabriken. Efterat Udvalget den 31. Marts var enedes med Selskabet om at leje det en Plads ved Vejen umiddelbart Syd for den af Oliemøllen lejede Plads, udfærdigedes Udkast til en Lejekontrakt i Overensstemmelse med andre ved Havnen gældende Lejekontrakter, idet Lejemaalets Varighed som for andre Lejere saasom Kulforretningerne og Aarhus Trælasthandel fastsattes til 15 Aar. I Skrivelse af 10. August meddelte Aarhus Oliefabrik Lim., at Ilt- & Brintfabriken, paa hvis Vegne Bankdirektør Schou havde ført Forhandlinger med Udvalget, efter Bankdirektørens Død var købt af Oliefabriken, og at det for denne maatte anses nødvendigt, at det nye Lejemaal Dette dokument er fra Side 1 af 7

2 afsluttedes paa de samme Betingelser og særlig ogsaa paa samme Tidsrum, nemlig 40 Aar, som for den tidligere af Oliefabriken lejede Grund. Havneudvalget har imidlertid ikke ment, at de samme særlige Grunde vare til Stede, som i sin Tid foranledigede, at man med Aarhus Oliefabrik Lim. afsluttede en Lejekontrakt paa et længere Aaremaal og paa gunstigere Betingelser, end nogen anden Lejer ved Havnen har opnaaet, og svarede derfor under 28. f. M. saalydende: "Efterat Havneudvalget efter de ved Mødet den 22. d. M. fra Fabrikens Direktør og Ingeniør fremkomme Udtalelser paany har haft Spørgsmaalet om Betingelserne for Leje af det A/S Dansk Ilt- & Brintfabrik tilbudte Areal under Overvejelse, er man kommen til det Resultat, at man ikke kan betragte Lejemaalet som kun en Udvidelse af Oliefabrikens ældre Lejemaal af Grunden ved Slippen, og at man ikke mener at kunne slutte et nyt Lejemaal med Fabriken paa andet end i Hovedsagen samme Grundlag som Havnens andre Lejemaal. Man maa i Henhold hertil fastholde, at Lejemaalet afsluttes paa højst 15 Aar, men kan muligen forhandle om at indrømme Fabriken Forlejeret til Arealet efter Udløbet af de 15 Aar paa de Betingelser, som Havneudvalget til den Tid fastsætter for Arealets Benyttelse." Da Oliefabriken efter at have modtaget dette Svar under 30. f. M. har anmodet om at faa Sagen forelagt Byraadet, tillader Udvalget sig hermed at udbede sig Byraadets Afgørelse, idet Udvalget formener, at det af Hensyn til Havnens andre Lejere ikke vil være tilraadeligt atter denne Gang at indrømme Oliefabriken en Særstilling." Formanden oplyste, at den af Oliefabrikken ønskede Plads ganske vist laa ved den af Fabrikken tidligere lejede Plads, men at der dog var en bred Vej imellem, over og under hvilken der skulde skabes Forbindelse mellem de to Pladser. Som Hovedgrund for sit Ønske om at faa den ny Plads paa de samme Betingelser som den gamle og da navnlig paa samme Aaremaal anførte Fabrikken, at Forudsætningerne for det store Foretagende, som det alt havde paabegyndt, havde forandret sig væsentlig, saaledes at Fabrikationen helt maatte forandres, og det blev paastaaet, at hvis man ikke fik Pladsen ved Siden af, maatte det store Anlæg staa ledigt. Man kunde nu tro, hvad man vilde, men det var dog vist saaledes, at de Forudsætninger, hvorunder Fabrikken havde lejet den oprindelige Plads, var forandrede. Havneudvalget var imidlertid betænkelig ved at leje det ny Areal ud paa saa langt et Aaremaal, 40 Aar. Da det kun var et mindre Areal, kunde Taleren maaske nok gaa med dertil, men Udvalgets Flertal, d. v. s. Udvalget med Undtagelse af Taleren, var bange for Konsekvenserne med Hensyn til de andre Lejemaal, som skulde afsluttes, og hvor det Dette dokument er fra Side 2 af 7

3 for fleres Vedkommende blev gjort gældende, at det drejede sig om store og værdifulde Anlæg. Som det fremgik af Skrivelsen, vilde Havneudvalget gaa til Udleje paa 15 Aar og med Forlejeret for Fabrikken efter denne Tids Forløb dog paa de Vilkaar, Udvalget da maatte finde passende. Det var kedeligt for Udvalget at komme med et saadant mindre Spørgsmaal til Byraadet, men Betænkelighederne i Udvalget var saa stærke, at der ikke var andet at gøre. Muligvis kunde man gaa en Mellemvej ved at tilbyde 20 Aar, men om den Udvej var mulig, skulde Taleren intet sige om. Marthin Hansen udtalte, at Krigen havde umuliggjort den Fabrik, Oliefabrikken havde under Opførelse ved Havnen, og at Fabrikken nu ønskede at gaa en anden Vej end oprindelig tænkt, men at det ikke kunde ske uden ved at indrette den Fabrik, der nu var Tale om. Naar Forholdet var det, og man havde givet Fabrikken Plads til den oprindelige Fabrik for 40 Aar, var det noget smaaligt af Udvalget ikke at ville indrømme længere Lejemaal end 15 Aar. Efter de Udgifter, Fabrikken allerede havde haft, var dens Ønske ikke urimeligt. Taleren kunde derfor godt gaa med til de 40 Aar og vilde mene, at man i hvert Fald maatte indrømme op mod 30 Aar. Samuelsen kunde slutte sig til Hr. Marthin Hansen og syntes, at man maatte give Oliefabrikken Ret i dens Betragtninger. Naar Forudsætningerne for den første Fabriks Virksomhed var forandrede, var det rimeligt at imødekomme Fabrikken, som aldrig vilde bygge den ny Fabrik, hvis den ikke var blevet nødt dertil. Havneudvalgets Stilling var mere end mærkelig, da det dog drejede sig om en Fabrik og ikke en Oplagsplads. Taleren anbefalede at indrømme de 40 Aar. Mikael Johansen fandt Havneudvalgets Stilling ganske uforstaaelig. Naar Oliemøllen havde lejet Areal til en Fabrik for 40 Aar og nu mente det nødvendigt at faa endnu et Areal, for at den oprindelige Fabrik kunde drives, burde man imødekomme Ønsket. I Stedet for at stille sig vrangvillig burde man med Glæde afgive det ny Areal. Naar der ikke var tilstrækkelig Plads til de Virksomheder, der maatte komme, maatte Havnen være bygget forkert, da der dog var Plads nok lige ved, f. Eks. Landsudstillingsterrænet. Man kunde ikke forlange, at nogen skulde bygge Fabrik uden at faa tilstrækkelig Tid til at drive Virksomheden. Det kunde ikke nytte at lægge de store Virksomheder Hindringer i Vejen, saa Taleren vilde anbefale, at man lejede det ny Areal ud paa 40 Aar ligesom det tidligere Areal. Jakob Jensen hævdede, at Oliefabrikkens oprindelige Fabrik ved Sydhavnen meget vel kunde eksistere, selv om Fabrikken ikke fik det ny Areal, idet det kun drejede sig om en Brintfabrik, som i flere Aar havde ligget i Aabyhøj, og som man nu ønskede i Nærheden af Fabrikken ved Havnen. Sagen var, at denne Brintfabrik omtrent var gaaet op i Oliefabrikken, som saa ønskede det samme Dette dokument er fra Side 3 af 7

4 Aaremaal for den som for sin gamle Fabrik. Fordelen for Oliefabrikken laa i en Besparelse af Kraftforbruget, men der var ikke Tale om, at den første Fabrik blev umuliggjort. Havnen var bygget væsentlig for Handelen og ikke saa meget for Fabriksanlæg, selv om man jo nok havde tænkt at skaffe Plads til nogle industrielle Virksomheder. En Brintfabrik vilde ingen Indtægt give Havnen ud over Lejen af Arealet, hvorimod mange Købmænd ønskede Plads, og det gav Indtægt for Havnen. Købmændene stak ogsaa store Kapitaler i deres Anlæg, en Kulhandler byggede saaledes for over ½ Million, og de maatte nøjes med 15 Aar. At man satte dette Aaremaal, betød naturligvis ikke, at de skulde flytte efter den Tids Forløb, men kun, at Efterkommerne skulde have Ret til at disponere over Arealet, hvis Udviklingen gjorde det ønskeligt. Ingen Havn i Danmark lejede Arealer ud for 40 Aar højst Aar. 20 Aar kunde man maaske gaa med til, men ikke længere. Derimod kunde Oliemøllen faa Forlejeret, og dermed maatte den være tilfreds. Da Havnen blev projekteret for 16 Aar siden, troede ingen paa Muligheden af den Trafik, der nu var til Stede, men det var naturligvis let nok at sige, at Havnen burde været lavet anderledes. Dersom man udlejede dette Areal for Aar, vilde Taleren gaa med til det samme for alle andre Lejere, og saa maatte Byraadet tage Ansvaret. Christensen mente, at naar man lejede Arealer ud for 15 Aar til Kul- og Tømmeroplag, maatte man kunne indrømme et længere Aaremaal for Fabriksanlæg, og naar man engang var gaaet med til 40 Aar for Oliefabrikkens Vedkommende, kunde man nok gaa med til det samme Aaremaal for den lille Plads, der nu var Tale om til den samme Virksomhed. Farlige Konsekvenser kunde der ikke komme. Noget andet var det, om Havneudvalget vilde erklære, at Havnepladsen var saa lille, at man ikke turde disponere over Arealerne for længere Tid end 15 Aar. Taleren maatte protestere imod Udtalelsen om, at man vilde være med til at leje ud for 40 Aar til Oplagspladser. Simonsen gjorde gældende, at var der sket noget galt ved at leje den første Plads ud for 40 Aar, maatte Havneudvalget tage Ansvaret derfor, da dets egentlige Ordfører, Hr. Jakob Jensen, den Gang havde udtalt sig paa en saa diplomatisk Maade, at Byraadet ikke havde Spor af Begreb om, hvad Udvalget vilde. Det tiltalte Taleren meget, at Oliefabrikken nu vilde flytte en ny Virksomhed hertil, saa Taleren var mest stemt for at imødekomme Fabrikkens Ønske. Vidtgaaende farlige Konsekvenser kunde der ikke følge deraf, den eneste Følge kunde i hvert Fald blive, at ældre Lejere, som ønskede ny Plads ved Siden af deres alt lejede Plads, kunde leje paa samme Aaremaal som for denne. Overfor ny Lejere kunde den foreliggende Sag ingen Konsekvenser medføre. Taleren havde forstaaet Formandens Udtalelse om 20 Aar saaledes, at Sagen kunde gaa i Orden, Dette dokument er fra Side 4 af 7

5 hvis dette Aaremaal blev indrømmet. Var det Tilfældet, vilde Taleren tiltræde Formandens Forslag, hvis ikke, kunde han gaa med til 40 Aar. Formanden turde ikke sige, at Oliefabrikken vilde akceptere Lejemaalet paa 20 Aar. Niels Jensen hørte til den Del af Udvalget, som mente, at man ikke burde leje Arealer ud paa længere Tid end 15 Aar. Havnepakhuset var i sin Tid blevet lejet ud saaledes, at Udvalget ikke kunde opsige Lejemaalet, hvad der havde været til stor Gene. Den røde Traad for Udvalget var i det hele taget, at der ikke maatte lejes ud for længere Tid end 15 Aar, fordi man ikke burde binde Efterkommerne. Alene det at give Forlejeret efter de 15 Aars Forløb var en stor Indrømmelse. Brintfabrikken havde Udvalget lejet Plads ud til for 15 Aar, Kontrakten var blot ikke blevet underskrevet, fordi Selskabets Formand døde. Kjeld Sørensen troede, at Sagen var blevet slaaet vel stort op. Det bedste vilde sikkert være, at der var bestemte Regler at gaa efter, idet alle andre selvfølgelig maatte have samme Rettigheder, som man indrømmede Oliefabrikken. Antagelig vilde Oliefabrikken have flere Virksomheder derned, f. Eks. en Maskinfabrik, og der skete næppe noget uheldigt, selv om Byraadet kun gik med til 15 eller 20 Aar. Skulde det offentlige faa Brug for Arealet, vilde det være meget uheldigt at have det udlejet for 40 Aar. Mikael Johansen fandt det vanskeligt i vore Dage at skelne mellem Købmandsvirksomhed og Fabriksvirksomhed, og Havnen var i hvert Fald for begge Dele. Vel gjaldt det om at skabe Indtægter for Havnen, men dennes indirekte Gavn var dog det væsentligste. Kunde man ikke leje Arealerne ud til Fabriksvirksomheder paa 40 Aar, var hele Havneanlæget forfejlet, da ingen vilde bygge kostbare Fabrikker for ret meget kortere Tid. Det var muligt, at andre Havne ikke lejede ud for mere end Aar, men saa var de heller ikke tidssvarende. Taleren havde ikke forstaaet det saaledes, at Formanden havde stillet Forslag om 20 Aar, og han troede ikke, Oliefabrikken gik ind paa mindre end 40 Aar. Skulde alle Pladser ved Havnen være udlejet, var det kun glædeligt, men derfor maatte man ikke stoppe Udviklingen, det gjaldt saa om at finde andre Pladser. Hvis Udvalget ikke vilde fravige den røde Traad, at der kun maatte lejes ud for 15 Aar, maatte den Traad helst snarest muligt klippes over. Marthin Hansen bemærkede, at det var en Kendsgerning, at der i Handel og Industri var Utilfredshed med den Maade, Havneudvalget arbejdede paa. Naar man havde givet Oliefabrikken en Plads for 40 Aar, og Forudsætningen for Virksomheden paa denne Plads bristede, saaledes at Fabrikken maatte have et nyt Areal til for at faa den oprindelig tænkte Virksomhed til at trives, saa nyttede det ikke kun at ville leje den ny Plads ud for 15 Aar. Sammenligningen med Kuloplagspladser haltede stærkt, da det var forholdsvis let at flytte et Kuloplag, men meget Dette dokument er fra Side 5 af 7

6 vanskeligt at flytte en Fabrik. Jakob Jensen hævdede, at det var umuligt at flytte en Kuloplagsplads uden mægtige Udgifter, blandt andet fordi Kulpladserne fordrede Kraner, som ikke var lette at' flytte. Da Spørgsmaalet om Udleje af det første Areal til Oliefabrikken var fremme, havde Taleren udtalt sig meget klart om sin Stilling. Taleren vilde gerne have saa mange Fabriksvirksomheder i Byen som muligt, men det offentlige maatte være Herre i sit eget Hus. Den ny Fabrik kom der nok, selv om man kun vilde leje Pladsen ud for 15 Aar. Arrangementet betød stor Fordel for Oliefabrikken, og naar denne fik Forlejeret, løb den ingen Risiko, da Pladsen jo ikke vilde blive inddraget, med mindre det var ganske nødvendigt for det offentlige. Det var meget mærkeligt, at det andet Selskab ikke havde frasagt sig Lejemaalet. Samuelsen vilde ønske, at Oliefabrikken vilde lægge sin Maskinfabrik ned til Havnen i Stedet for ud mod Bruunsgade, hvor den rimeligvis vilde komme. Formanden havde ikke stillet Forslag om 20 Aar, men var vistnok mest stemt for 40 Aar, hvilket Aaremaal Taleren ogsaa mente, man burde gaa med til. Der var stor Forskel paa at flytte en Oplagsplads og paa at flytte permanente Bygninger, der var indrettede til Fabrik. Det var muligt, at Havnen fortrinsvis var for Købmænd, men Oliefabrikken var ogsaa den største Købmandsvirksomhed i Byen. Møller mente, at havde man lejet det første Areal ud for 40 Aar, maatte man indrømme det samme Aaremaal for det andet Areal. Udvalget kunde ikke fastholde sit Standpunkt om kun at leje ud for 15 Aar til permanente Bygninger med Maskiner, da ingen Fabrikant vilde bygge Fabrik for det Aaremaal. Man behandlede ikke alle ens, naar man kun lejede ud for 15 Aar, hvorledes end Virksomheden var, da der var stor Forskel paa at indrette en Oplagsplads og en Fabrik. Kjeld Sørensen havde med sin Bemærkning om, at alle burde behandles ens, selvfølgelig ment, at alle Oplagspladser skulde behandles ens og ligeledes alle Fabrikker, men ikke, at der skulde være ens Behandling af baade Oplagspladser og Fabrikker. Det vilde vist være bedst at lade Sagen gaa tilbage til Udvalget. Hvis man i Aften indrømmede de 40 Aar, maatte man give alle andre Fabriksvirksomheder samme Rettighed. Samuelsen havde intet imod at give andre Fabriksvirksomheder samme Rettigheder, som man gav Oliemøllen. Formanden kunde i adskilligt give Hr. Jakob Jensen Ret, men mente dog, man kunde gaa med til de 40 Aar, fordi det var et forholdsvis lille Areal, og det kun drejede sig om en Tilføjelse til en given Kontrakt. Dersom Forslaget om 40 Aar faldt, vilde Taleren stille Forslag om 20 Aar. Det vedtoges at afslutte Kontrakt angaaende det paagældende Areal som en Tilføjelse til den for Oliemøllens tidligere Areal paa Havnen gældende Kontrakt, altsaa for et Tidsrum af 40 Aar. Dette dokument er fra Side 6 af 7

7 Dette dokument er fra Side 7 af 7

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1912) Originalt emne Brandstation Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. juni 1912 2) Byrådsmødet den 11. juli 1912 Uddrag fra byrådsmødet den 6. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 110-1922) Originalt emne Aarhus Sporveje Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Kørsel Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. april 1922 2) Byrådsmødet den 15. maj 1922

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 309-1914) Originalt emne Fodfolkskasernen Garnisonen Uddrag fra byrådsmødet den 12. november 1914 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 309-1914)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 117-1908) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandredskaber Brandvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. maj 1908 2) Byrådsmødet den 10. september 1908 3) Byrådsmødet den 8. oktober 1908 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 400-1924) Originalt emne Skovene Skovrestaurationer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. september 1924 2) Byrådsmødet den 16. oktober 1924 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 245-1912) Originalt emne Havnen Havnepakhuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. juli 1912 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 245-1912) Fra 2 Mindretal

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 80-1915) Originalt emne Havnen Havneplads Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. maj 1915 2) Byrådsmødet den 17. juni 1915 3) Byrådsmødet den 13. september 1915 Uddrag

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 212-1920) Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Færdselen Gader Kørsel Kørsel i Almindelighed Skatter og Afgifter Skatter og Afgifter i Almindelighed Indholdsfortegnelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Den danske Købstadforening Foreninger Kommunens Laan Laan Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 2_115-1910) Originalt emne Dispensationer fra Sundhedsvedtægten Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. november 1910 2) Byrådsmødet den 10. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 526-1918) Originalt emne Dyrtidstillæg Dyrtidstillæg til Pensionister Lønninger Lønninger i Almindelighed Regulativer, Reglementer m m Vedtægter Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 465-1906) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Uddrag fra byrådsmødet den 28. februar 1907 - side 3 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 465-1906) Fra Udvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Neurologisk Neurokirurgisk Afdeling Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. juni 1939 2) Byrådsmødet den 31. august 1939 3) Byrådsmødet den 8. februar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 248-1924) Originalt emne Belysningsvæsen Gasværket, Anlæg og Drift Uddrag fra byrådsmødet den 14. februar 1925 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 224-1919) Originalt emne Banker Kommunens Laan Laan Pengeinstitutter Regnskab over Kommunens Indtægter og Udgifter, Kapitalstatus Regnskabsvæsen Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 493-1937) Originalt emne Fagforeninger Foreninger Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 20. august 1937 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 85-1911) Originalt emne Domme og Retssager Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1911 2) Byrådsmødet den 6. juli 1911 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_ ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_11-1938) Originalt emne Hospitalernes Funktionærer Lønninger Lønninger i Almindelighed Sygehuse Uddrag fra byrådsmødet den 13. januar 1939 - side 7 Klik her for at

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 607-1922) Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Gader Gader, Veje og Stier i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. januar 1923 2) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 50-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Byraadet Byraadet i Almindelighed Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. maj 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 93-1918) Originalt emne Biblioteker Byraadet Folkebiblioteker Udvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. april 1918 2) Byrådsmødet den 30. januar 1919 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 581-1930) Originalt emne Ejendomsskatter Skatter og Afgifter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. marts 1931 2) Byrådsmødet den 23. marts 1931 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 71a-1937) Originalt emne Raadhus Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 18. november 1937 2) Byrådsmødet den 24. februar 1938 Uddrag fra byrådsmødet den 18. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 589-1923) Originalt emne Aarhus Pleje- og Børnehjemsforening Børn Foreninger Plejebørn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. januar 1924 2) Byrådsmødet den 31. januar

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 285-1932) Originalt emne Administration og Bevillinger Arbejderforhold Arbejdsløshedsunderstøttelse Hjælpekassen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 19. juli 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 122-1915) Aarhus byråds journalsager Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915 4) Byrådsmødet den 23. september 1915 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Belysningsvæsen Gudenaacentralen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. maj 1922 2) Byrådsmødet den 26. maj 1922 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 128-1926) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gader Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 28-1905) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. april 1905 2) Byrådsmødet den 22. juni 1905 Uddrag fra byrådsmødet den 27. april 1905 - side 3 Klik her for at åbne

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 610-1931) Originalt emne Bade Havnen Havnen i Almindelighed Strandbadeanstalter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. januar 1932 2) Byrådsmødet den 14. januar 1932

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 33_8-1938) Originalt emne Lønninger Lønninger i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 22. september 1938 - side 15 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 889-1936) Originalt emne Raadhus Uddrag fra byrådsmødet den 28. januar 1937 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 889-1936) Indstilling fra Budgetudvalget

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 567-1908) Originalt emne Byraad Valg, Fritagelse for at være Medlem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 22. marts 1909 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra

Læs mere

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter

Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter Maskinskrevet dokument se i originale dokumenter I anledning af foranstaaende skal jeg bemærke, at Politistationens Linoleum er gennemslidt flere Steder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 564-1921) Originalt emne Hospitalslæger Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. december 1921 2) Byrådsmødet den 5. januar 1922 3) Byrådsmødet den 2. marts

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Ark No 29/1878. Til Byraadet.

Ark No 29/1878. Til Byraadet. Ark No 29/1878 Til Byraadet. I Anledning af Lærer H. Jensens Skrivelse af 13 April (som hermed tilbagesendes) tillader vi os at foreslaa. 1) at de 2 Beboelsesleiligheder som H. Jensen og H. Jørgensen jo

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 318-1916) Originalt emne Barakker Boligforhold Bolignævn (Huslejenævn) Bolignød (Husvilde) Jernbanevæsen Rets- og Politivæsen Statsbanerne Ting- og Arresthus Indholdsfortegnelse

Læs mere

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871

Byrådssag 1871-52. Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Byrådssag 1871-52 Frederikshavn 16 Decbr. 1871 Foranlediget af en under 14 de ds. modtagen Skrivelse fra Byfogedcentoiret, hvori jeg opfordres til uopholdeligen at indbetale Communeskat for 3 die Qvt.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 168-1916) Originalt emne Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 8. juni 1916 2)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 340-1917) Originalt emne Boligforhold Boligtilsyn Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 25. oktober 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 541-1912) Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29. februar 1912 2) Byrådsmødet den 20. februar 1913 Uddrag fra byrådsmødet den 29. februar 1912 - side 13 Klik her for

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1935) Originalt emne Aarhus-Hallen Bygningsvæsen Laan Laan, garanterede af Kommunen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 5. september 1935 2) Byrådsmødet den 12.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 391-1908) Originalt emne Lønninger Pension Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. november 1908 2) Byrådsmødet den 1. april 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 12. november

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 100-1908) Originalt emne Børn Børnehjem Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 7. maj 1908 2) Byrådsmødet den 11. juni 1908 3) Byrådsmødet den 18. juni 1908 4) Byrådsmødet

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 642-1927) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 15. marts 1928 - side 2 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 455-1918) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1918 2) Byrådsmødet den 28. november 1918 3) Byrådsmødet

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 42-1911) Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 6. april 1911 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 501-1916) Originalt emne Boligforhold Bolignød (Husvilde) Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 11. januar 1917

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 743-1932) Originalt emne Havnearbejdet, Havneudvidelse Havnen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 2. marts 1933 2) Byrådsmødet den 16. marts 1933 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 597-1933) Originalt emne Belysningsvæsen Elektriske Ledninger, Installationer og Leverancer Uddrag fra byrådsmødet den 3. januar 1934 - side 1 Klik her for at åbne den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 10-1913) Originalt emne Rigsdag Valgbestyrelser til Rigsdagsvalg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. april 1913 2) Byrådsmødet den 15. januar 1914 3) Byrådsmødet

Læs mere

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar

Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Kristendom og Krig: Kaj Munks Svar Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 514-1923) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Aldersrente De gamles Hjem Havnen Havnen i Almindelighed Kommunelæger Lodsvæsen, Lodser Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling.

Lov om indfødsret 1893. Folketingets behandling. Siden grundlovens vedtagelse i 1849 er indfødsret blevet tildelt ved lov. En gang årligt behandlede Rigsdagen de ansøgninger om indfødsret, der var indstillet af indenrigsministeriet. Af lovforslaget om

Læs mere