Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed:"

Transkript

1 %8'*(7205c'(%,%/,27(.(5 %HVNULYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området dækker drift af Odense Centralbiblioteks afdelinger og aktiviteter samt udgifter og indtægter i forbindelse hermed: Hvad dækker området: Odense Centralbibliotek omfatter følgende funktioner og afdelinger: Y Hovedbiblioteks- og centralbiblioteksfunktioner: - Hovedbibliotek/centralbibliotek i Odense Banegård Center - Musikbibliotek ved Brandts Klædefabrik - Lokalhistorisk Bibliotek, Klosterbakken 2 Y Lokalbiblioteker: - Bolbro - Dalum - Næsby - Rising - Sanderum - Tarup - Vollsmose - og integrerede folke-/skolebiblioteker i Holluf Pile og Højby Y Bogbus Y Biblioteket kommer-ordning og lydavis Y Biblioteksbetjening af børne- og ældreinstitutioner Y Læringscenter i Vollsmose bibliotek Y Samarbejdsaftaler: - Informations Center på Odense Universitetshospital - Biblioteker på Odense Seminarium, Fyns Pædagogseminarium og Den Sociale Højskole - Edb-registrering af bibliotek i Kunsthallen, Brandts Klædefabrik - Edb-registrering og drift af samlet biblioteksfunktion på Møntergården for Odense Bys Museer - Biblioteksbetjening af Odense Arrest - Lydbogs-, musik- og videoaftaler med en række fynske biblioteker - EDB-driftsaftaler med henholdsvis Otterup, Ullerslev, Ørbæk, Munkebo, Langeskov, Gudme, Hårby, Ejby, Årup, Nr. Aaby, Årslev, Vissenbjerg-Tommerup, Ryslinge, Årslev, Glamsbjerg og Nordfyns gymnasium - Kørselsordning til de fynske biblioteker. 0nOJUXSSH Odense Centralbiblioteks tilbud om adgang til viden, information og kulturel oplevelse henvender sig til alle borgere og institutioner i Odense Kommune. For funktionen som centralbibliotek for Fyns Amt er målgruppen alle kommunale biblioteker på Fyn. Hvem henvender biblioteket sig til:

2 : )RUPnORSJDYHURJUHVXOWDWNUDY Odense Centralbiblioteks virksomhed baserer sig på den til enhver tid gældende bibliotekslov. I den nye lov om biblioteksvirksomhed, der trådte i kraft 1. juli 2000 hedder det om formålet: "Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter, lydbøger og andre egnede materialer til rådighed såsom musikbærende materialer og elektroniske informationsresourcer, herunder Internet og multimedier. Folkebibliotekerne formidler kommunal og statslig information og information om samfundsforhold i øvrigt." Hovedopgaven for kommunens biblioteksvæsen er således at formidle viden, information og kulturel oplevelse til alle kommunens borgere og at sikre alle borgere fri og lige adgang til biblioteksservice uanset alder og bopæl. De dertil egnede medietyper indkøbes efter kvalitet, alsidighed og aktualitet og formidles til brugerne i et sammenhængende netværk af hovedbiblioteksafdelinger, lokalbiblioteker, bogbudbetjening, biblioteket kommer-ordning og institutionsbetjening. Biblioteksbrugerne skal have den bedst mulige, tidssvarende biblioteksbetjening indenfor de givne økonomiske rammer. Folkebiblioteket kan desuden oprette og drive afdelinger i virksomheder eller institutioner. Centralbiblioteket har bl.a. indgået betjeningsoverenskomster herom med en række lokale uddannelsesinstitutioner. Som centralbibliotek for de fynske folkebiblioteker udføres - med statstilskud - en række støttefunktioner. Kernefunktionen heri er, via et landsdækkende bibliotekssamarbejde, at forsyne bibliotekerne med information og bogligt materiale, som de ikke selv råder over. Via en særlig kørselsordning sikres en god cirkulation heraf til og fra de øvrige fynske biblioteker. Igennem det sidste par år er udviklet et omfattende edb-samarbejde med halvdelen af de fynske kommuner, hvis bibliotek nu får driftsafviklet sit bibliotekssystem på centralbiblioteket efter særlig overenskomst. Den nye Centralbiblioteksstuktur er udmeldt og resultatkontrakten for 2004 skal forhandles medio Odense Centralbibliotek er udpeget til at have overbygningsfunktionen på musikområdet samt de nye medier sammen med Herning, Roskilde og Frederiksbergs Biblioteker fra Kontrakten for 2003 blev forhandlet som en forlængelse af gældende kontrakt for Delmål og nye krav til biblioteksopgaven 1\HXGIRUGULQJHURJXGYLNOLQJVEHKRYVRPI OJHDI/RY RPELEOLRWHNV YLUNVRPKHG Odense Centralbibliotek står over for at skulle vælge strategi i en tid, hvor de lovgivningsmæssige og kommunalpolitiske signaler er: Y Bevarelse af centralbiblioteksstatus Y Kontraktstyring (Centralbiblioteks-kontrakt) Y Større synlighed og konkurrencebevidsthed Y Øget indtægtsdækket virksomhed Y Øget tilgængelighed og en decentral struktur (lange åbningstider, et net af lokalbiblioteker, web-adgang og digitale ydelser) Y Øget dialog med brugerne Y Integration af og målrettet service over for nydanskere Y Øget deltagelse i nationale netværkssamarbejder

3 Y Øget samarbejde med andre kommuner, institutioner m.m. Y Fleksibel tilgang til rollen som både et fysisk og et virtuelt bibliotek. 'HOPnO Opfyldelsen af ovennævnte formål og udfordringer skal ske på en tidssvarende måde set i lyset af de skiftende krav, der stilles fra det samfund, som bibliotekerne er en del af: &HQWUDOELEOLRWHNVYLUNVRPKHG %HYDUHVWDWXVVRP&HQWUDOELEOLRWHNVHWLO\VHWDIGHQNRPPHQGH FHQWUDOELEOLRWHNVUHIRUP A. Udbygge og udvikle Centralbibliotekets materialebestand 1. Øge samlingerne af bøger og andre materiale mest muligt 2. Øge antallet af licenser og andre elektroniske ressourcer til Kommunerne i Fyns Amt. B. Videreudvikle kompetence til centralbiblioteksfunktioner 1. Tilbyde behovs- og målstyrede uddannelsesaktiviteter, jfr. projekt Uddannelsesplanlægning Fyn. 2. Kvalificering af Odense Centralbiblioteks eget personale til at varetage Centralbiblioteksopgaver, f.eks. undervisning og rådgivning. C. Rådgivning/samarbejde og indtægtsdækket virksomhed 1. Tilbyde indkøbsordninger til kommunerne 2. Tilbyde hele eller delvise samarbejdsordninger inden for f.eks. det kommunale samarbejde, mediesamarbejde, IT-samarbejde og portalsamarbejde. 0DWHULDOHU /LJHVWLOOLQJDIGHQ\HPHGLHUSnOLQLHPHGWU\NWHPDWHULDOHUMIUQ\ORYRP ELEOLRWHNVYLUNVRPKHG A.Opbygning af samlinger i lokalbiblioteker. B. Øge adgangen til elektroniske databaser, internet m.v. C. Øge samarbejdsrelationer til Syddansk Universitetsbibliotek og andre nationale biblioteksenheder vedr. licenser og portaler. 1. På børneområdet skal nye medier udgøre 50%. 2. På voksenområdet skal nye medier udgøre 30%. 1. Forøge antallet af licenser/databaser med 20%. 1. Indgå aftaler om samarbejde vedr. mindre benyttede licenser.

4 ,7 JHERUJHUQHVDGJDQJWLOGHWVDPOHGHELEOLRWHNVWLOEXGLGLDORJPHGERUJHUQHVDPW RSWLPHUHSHUVRQDOHWVLQIRUPDWLRQVQLYHDX A. Øget mulighed for selvbetjening. 1. Indkøb af 4 selvbetjeningsenheder, samt en sorteringsrobot. Der forudsættes opnået en rationaliseringsgevinst, således at engangsinvesteringen bliver tjent ind i løbet af max. tre år % flere udlån og fornyelser via Odense Centralbiblioteks hjemmeside. 3. Øge brugervenligheden på bibliotekets hjemmeside. B. Udvide information om bibliotekets serviceydelser. 1. Udvikling og udvidelse af Odense Centralbiblioteks hjemmeside. C. Øget anvendelse af IT til intern kommunikation. 1. Adgang til intranet via Notes til flest mulgt ansatte. / QRJXGGDQQHOVH $WNXQQHIDVWKROGHRJWLOWU NNHNRPSHWHQWHPHGDUEHMGHUH A. Kompetenceudvikling for medarbejdere 1. Udvikle og gennemføre 10% flere træningsprogrammer for kolleger. 2. Opgradere flere medarbejdere til et fagligt ekspertniveau. B. Afdække og analysere personalesammensætningen i forhold til opgaveløsninger. 1. 5% flere formidlere (bibliotekarer o.lign.). 2. Tilpasse det administrative personale til overtagelse af nye arbejdsopgaver. 3. Tilknytte mere løst personale til påpladssætning til sikring af mere fleksible og rationelle arbejdsgange. C. Klarlægge og synliggøre muligheder for opnåelse af ny løn. 1. Aftale hvilke indsatsområder, der udløser ny løn. 2. Procesbeskrive lønforhandlingsforløbet.

5 6DPDUEHMGVDIWDOHURJSURMHNWHU 8GYLNOHRJLQGJnLSURMHNWRULHQWHUHGHIUHPVW GRJ JHLQGJnHOVHDIVDPDUEHMGVDIWDOHU A. Flexibel og projektgearet organisation. B. At sikre udvikling af biblioteksopgaverne og øge bibliotekets økonomiske grundlag. 1. At kunne fastholde og tiltrække personale. 2. Indgå i de fælles nationale tjenester, f.eks Biblioteksvagten. 1. At der tilføres projektmidler udefra 2. At der tilføres udviklingsmidler udefra 3. En bedre borgerservice, f.eks. over for flygtning/indvandrere på informationsområdet. 4. Rationalisering af arbejdsgange og benchmarking. C. At øge det tværkommunale samarbejde på arrangementsområdet. 1. Udarbejdelse af en arrangementspolitik. 2. En forbedret koordinering af aktiviteter, bl.a. i samarbejde med Kultursekretariatet.,QGW JWVG NNHWYLUNVRPKHG JHUHQWDELOLWHWHQRJRPIDQJHWDIGHQLQGW JWVG NNHGHYLUNVRPKHGMIUQ\ORYRP ELEOLRWHNVYLUNVRPKHG A. Øge indtjeningen på den indtægtsdækkede virksomhed. 1. Analysere alle mulige opgaver for indtægtsdækket virksomhed 2. Udregne omkostningsniveau og indtjeningsniveau for de enkelte opgaver. 3. Målrette markedsføringen. 4. Øge egen nettoindtjening med mindst 1% af det samlede nettobudget på biblioteksområdet. (MHQGRPPH $WGULYHHJQHGHORNDOHUE\JQLQJHUWLOELEOLRWHNVIRUPnO NRQRPLVNIRUVYDUOLJW A. At finde de bedst egnede bygninger/lokaler til biblioteksformål. 1. At analysere nuværende anvendelse af bibliotekslokaler 2. At finde evt. bedre/billigere lokaler. 3. At renovere een afdeling pr. år. 4. At nedbringe omkostninger til driften, f.eks. ved miljøledelse.

6 $GPLQLVWUDWLRQ $WVLNUHUDWLRQHOOHRJXGYLNOLQJVRULHQWHUHGHDGPLQLVWUDWLYHDUEHMGVJDQJH A. At administrationen bliver en del af fælles opgaveløsninger. B. At sikre en optimal udnyttelse af kørsel og transport. 1. En bedre økonomistyring. 2. En bedre udnyttelse af ressourcer. 3. En bedre afrapportering/afslutning. 1. Øge produktiviteten, svarende til årligt 1 pct. af kørselsafdelingens budget, bl.a. ved en mere fleksibel og rationel arbejdstilrettelæggelse.

7 $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX 5HJQVNDE RYHUVODJ Bogbestand pr. indbygger Musikenheder pr. indbygger 0,6 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 Åbningstimer pr. uge (vinter) ,5 395,5 395,5 395,5 395,5 Åbningstimer pr uge (sommer). Besøgstal (mill.) 1,4 1,4 1,5 1,5 1,5 1,5 Antal udlån pr. år (mill.) Antal udlån pr. indbygger Antal lånere, der p.g.a. handicap betjenes i eget hjem Abonnementer på lydavis Antal arrangementer Antal betjeninger - ældreinstitutioner Antal betjeninger - børneinstitutioner. %HV JVVWDWLVWLNÃ 8GOnQÃ Ã

8 E\Q JOHWDO 'ULIWVXGJLIWHURJLQGW JWHUWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW.USULQGE\JJHU cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Bruttodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker Bruttodriftsindtægt til folke- og centralbiblioteker Nettodriftsudgift til folke- og centralbiblioteker Anm. For Randers og Aalborg kommuner er tallene LQNOXVLYHbetjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. Randers Kommunebibliotek er det eneste bibliotek, som ikke har centralbiblioteksfunktion og modtager derfor ikke statstilskud )RUGHOLQJDIEUXWWRGULIWVXGJLIWWLOELEOLRWHNVY VHQHWEXGJHW.USULQGE\JJHU Lønninger 1... Materialer... Andet 2...,DOW... cukxv 2GHQVH $DOERUJ (VEMHUJ 5DQGHUV Anm. For Randers, Esbjerg og Aalborg kommuner er tallenelqnoxvlyh betjente kommuner, hvilket der korrigeres for ved beregning af kr. pr. indbygger i tabellen. 1 Lønudgifter eksklusive rengøring, pensionsforsikringspræmie til tjenestemænd og direkte udbetalte pensioner. 2 Andet indeholder udgifter til administration, kulturelle arrangementer, edb, tjenestevogne og bogbusser samt personaleudgifter til administration. WHULQJVPHWRGH Der eksisterer ikke normer for tildeling af budgetbeløb for området. Den gældende bibliotekslov fra 2000 indeholder især rammebestemmelser og generelle krav til samlingsopbygning af nye medier for biblioteksområdet og for centralbiblioteksvirksomheden med henblik på fri låneret fra Indtægtsbudgettet fremkommer dels som følge af gældende takster dels i forbindelse med centralbiblioteksvirksomheden, hvor indtægterne er baseret på tilskud fra staten. Dertil kommer indtægter vedr. betjeningsoverenskomster med en række forskellige institutioner, herunder aftaler om edb-samarbejde med andre fynske biblioteker. Huslejeudgifter på Odense Banegård Center reguleres årligt med udviklingen i nettoprisindekset, dog mindst 3 pct. Fællesudgifter på Odense Banegård Center reguleres, i henhold til kontrakt, på basis af et af udlejer udarbejdet regnskab for centrets fællesomkostninger.

9 %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU NU SULVHU 5HJQVNDE RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Udgifter... Indtægter..., DOWGULIW SHFLILNDWLRQ NU SULVHU 6W\UEDU Lønninger... 5HJQVNDE RYHUVODJ Bøger m.m Andre udgifter... Indtægter 'ULIWVXGJLIWHULDOW QGULQJHU I forhold til det korrigerede budget er der i budget 2003 med overslagsårene foretaget følgende ændringer: kr priser Investering i selvbetjeningsrobotter... Ophør af central pulje til decentral løn. 'ULWVXGJLIWHULDOW... Budget Budgetoverslag ,QYHVWHULQJLVHOYEHWMHQLQJVURERWWHU Investeringen medfører besparelse på kr. i 2003 stigende til kr. i 2004 og fremefter gennem nedlæggelse af 1 stilling i 2003 og 2½ stilling fra og med 2004.

10 / QVXP NU SULVHU 5HJQVNDE RYHUVODJ Lønsum DNVWHU Forhøjelse af bødetakster ved for sen aflevering med virkning fra og forventet for 2003 til følgende: 7DNVWHULnUKHOHNU +MHPNDOGHOVHU%HWDOLQJIRURYHUVNUHGHWOnQHWLG Overskredet lånetid uge efter afleveringsdatoen og (kviklån voksne) uge efter afleveringsdatoen uge efter afleveringsdatoen og indtil 1. hjemkaldelse Første hjemkaldelse... Sidste hjemkaldelse... Bud/regning... 9RNVQH % UQ

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000)

Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002. med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi 1994-2002 med særligt henblik på evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed (2000) Marts 2004 Udviklingen i folkebibliotekernes virksomhed og økonomi

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015

VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 VP15 VIRKSOMHEDSPLAN FOR ODENSE CENTRALBIBLIOTEK 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Perspektiver og handlinger 03 Strategiske perspektiver 04 Partnerskaber og samarbejder 06 OC s strategiske platform 07 Handleplanen

Læs mere

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning

Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed. Sammenfatning Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Marts 2004 Evaluering af Lov om biblioteksvirksomhed Sammenfatning Styregruppen for lovevalueringen Fra KL: Kontorchef Jonatan Schloss og Fuldmægtig

Læs mere

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt

Gentofte Bibliotekerne. Centralbibliotek for København Amt Gentofte Bibliotekerne Centralbibliotek for København Amt Virksomhedsregnskab for år 2000 1 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2000 Indledning Gentofte bibliotekerne varetager

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2009. Kulturforvaltningen. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund Virksomhedsplan 2009 Kulturforvaltningen Albertslund Bibliotek Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund www.albertslund.dk kulturforvaltningen@albertslund.dk T 43 68 69 00 F 43 68 69 20 SIDE

Læs mere

Virksomhedsaftale 2010

Virksomhedsaftale 2010 Virksomhedsaftale 2010 indgået mellem og Byrådet Virksomhed: Adresse: Leder: Område: Torvet 41, 3300 Frederiksværk Lene Jakobsen Kultur og Fritid 1. Beskrivelse af virksomheden s lovgrundlag og formål:

Læs mere

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7

B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N. Tværkommunalt samarbejde RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde BS RÅD OG VINK FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 7 B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Tværkommunalt samarbejde Råd og vink fra Biblioteksstyrelsen

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Bibliotekerne Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Bibliotekerne 2007 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...5 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2

1. Godkendelse af dagsorden...1. 2. 14/8480 KFU - 2. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014 - Drift...2 Referat Kultur- og Fritidsudvalget Tid Torsdag den 14. august 2014 - kl. 15:00 Sted Mødelokale 4, Mødet starter kl. 15:00 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsorden...1 2. 14/8480

Læs mere

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014

Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 Randers Bibliotek AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i Randers Kommune. De overordnede mål

Læs mere

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen

Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Folkebibliotekerne efter kommunalreformen Styrelsen for Bibliotek og Medier, november 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Sammenfatning...4 3. Datagrundlag...7 4. Biblioteksstruktur...8 4.1 Betjeningssteder...

Læs mere

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen

2.1 Folkebibliotekernes nuværende opgaver ifølge lovgivningen Kapitel 2 Fremtidens bibliotek 2.0 Problemstilling Formålet med dette kapitel er med udgangspunkt i en oversigt over bibliotekernes nuværen de virksomhed at give et billede af de udviklingstendenser, der

Læs mere

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur

Fredensborg Bibliotekerne anno 2013. Model for ny biblioteksstruktur Fredensborg Bibliotekerne anno 2013 Model for ny biblioteksstruktur Forsideillustration: Modellen for ny biblioteksstruktur illustreres som et hus, som udgør det fulde bibliotekstilbud i Fredensborg Kommune.

Læs mere

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket

Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Virksomhedsplan for Hovedbiblioteket Regnskab 1999, Budget 2000 og overslagsårene 2001-2003 Hovedbiblioteket Virksomhedsplan år 2000 (2001-2003) side 2 Oversigt Bind 1 Indledning Virksomhedsplanlægningen

Læs mere

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001

Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 Indberetning af regnskab for centralbiblioteksvirksomheden for år 2001 1. Beretning. Beskrivelse af centralbiblioteksvirksomheden. Gentofte Bibliotekerne varetager i henhold til Biblioteksloven 9, 10,

Læs mere

Strategi for borgerkommunikation

Strategi for borgerkommunikation Strategi for Borgerkommunikation, Vallensbæk Kommune Strategi for borgerkommunikation - med fokus på digitale løsninger 2013-2015 Indledning Strategi for borgerkommunikation med fokus på digitale løsninger

Læs mere

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice

Notat Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Notat Udviklingsplan for bibliotek og borgerservice Sagsbeh.: majof & hega Fremtidsperspektiver for Faxe Kommunes biblioteker og borgerservice Foto: Indgangsparti på Hjørring Bibliotek Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur.

Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Århus Kommunes Biblioteker Virksomhedsregnskab Biblioteker er stedet for viden, oplevelse og kultur. Åbningstider. Bibliotekerne skal have åbningstider, som er tilpasset betjeningsområdets behov. Der er

Læs mere

Center for Borgerservice

Center for Borgerservice Præsentation er borgerens indgang til Egedal Kommune og består af Borgerkontakt, Den Tværfaglige Myndighed og Bibliotekerne. Borgerkontakt er kommunens fysiske indgang via en butik og omstilling, hvor

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 17 Generelt Udvalgets ansvarsområde omfatter følgende opgaver: Fysisk planlægning, erhvervs- og lystbådehavne, kultur og fritidsområdet inkl. Institutionerne Folkebiblioteker, Svendborg og Omegns

Læs mere

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.

Albertslund Bibliotek. Virksomhedsplan 2014. Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund. www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund. Virksomhedsplan 2014 Albertslund Bibliotek Albertslund Bibliotek Bibliotekstorvet 2 2620 Albertslund www.albertslundbibliotek.dk bib@albertslund.dk T 43 68 70 00 F 43 68 70 68 SIDE 2 Indhold Indledning...

Læs mere

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen

Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen Årsrapport 2004 for Biblioteksstyrelsen -1- Indholdsfortegnelse 1. Beretning 1.1. Mission 1.2. Vision 1.3. Hovedopgaver 1.4. Overordnede resultater 1.5. Kommende udfordringer 1.6. Hovedkonti omfattet af

Læs mere

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK

FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK SEPTEMBER 2014 WWW.KULTURSTYRELSEN.DK FOLKEBIBLIOTEKER I TAL 2013 BASERET PÅ KULTURSTYRELSENS BIBLIOTEKSBAROMETER OG UDTRÆK FRA DANMARKS STATISTIK INDHOLD Forord 3 01 02 03 04 05 06 07 Indledning 4 Hvad

Læs mere

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER

PÅ BIBLIOTEKERNES HYLDER Biblioteker og Borgerservice August 2007 Side 2 Indkøb af medier I begyndelsen var ordet, og ordet var valg. Det ord, hvorpå alle spændende oplevelser, alle oplivende momenter, al mening og al ære afhænger.

Læs mere

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø

Årsrapport 2007. Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Årsrapport 2007 Danmarks Blindebibliotek Teglværksgade 37 2100 København Ø Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...3 Oversigt over tabeller, noter og bilag... 4 1 Beretning....5 1.1 Præsentation af

Læs mere

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler

Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen. Center for Undervisningsmidler Københavns Kommune Uddannelses og Ungdomsforvaltningen Center for Undervisningsmidler Rapport om Mål og resultatstyring Maj 2004 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1. 1 Baggrund... 4 1. 2 Rapportens formål...

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Folkebibliotekerne i vidensamfundet

Folkebibliotekerne i vidensamfundet S T Y R E L S E N F O R BIBLIOTEK OG MEDIER Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om folkebibliotekerne i vidensamfundet Folkebibliotekerne i vidensamfundet Rapport fra Udvalget om

Læs mere

Biblioteksbetænkningen

Biblioteksbetænkningen Biblioteksbetænkningen 1979 AFGIVET AF BIBLIOTEKSKOMMISSIONEN BETÆNKNING NR. 878 KØBENHAVN 1979 ISBN 87-503-3009-8 J. H. Schultz Ka 00-15 bet. I Indholdsfortegnelse Indledning 3 Hovedresumé 7 Kapitel 1.

Læs mere