Forbrugerombudsmandens

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerombudsmandens"

Transkript

1 Forbrugerombudsmandens ÅRSBERETNING 2012

2 indholdsfortegnelse FORORD V/ HENRIK ØE INDLEDNING 5 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 14 FOKUS 5.0. INDSATSOMRÅDER 18 ADMINISTRATION OG STATISTIK 6.0. KOMMUNIKATION OG IT SAGER I OVERBLIK RESSOURCER TIL TILSYNET FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

3 FORORD V/ HENRIK ØE Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med, at erhvervsdrivende overholder god markedsføringsskik. Godt henvendelser fra overvejende forbrugere har gjort sit til, at 2012 var et travlt, men begivenhedsrigt år. De mange henvendelser ca.10 % flere end i 2011 og dermed det til dato højeste antal henvendelser Forbrugerombudsmanden har modtaget - er et godt udgangspunkt for institutionen til at gribe ind over for de urimelige markedsføringstiltag, der kan gøre det svært at være forbruger og navigere i virksomhedernes markedsføring og tilbud. En del af forklaringen på, at flere og flere forbrugere tager kontakt til institutionen, skyldes de senere års opblomstring i kreative forretningsmodeller på internettet, hvor annoncer på sociale medier, bannerreklamer eller mails i indbakken lokker med konkurrencer, prøvepakker og prøveabonnementer. Jeg ser på udviklingen med stor alvor. Derfor er der allerede faldet to bøder, og flere sager er på vej. Et af problemerne med denne form for markedsføring er, at forbrugerne har afgivet deres betalingskortoplysninger i den tro, at der blot trækkes for forsendelsesomkostninger og lignende og ikke for løbende abonnementer, som de ikke er blevet tilstrækkeligt oplyst om. Forbrugerne skal trygt kunne udlevere deres betalingskortoplysninger, når de handler på internettet eller via mobilen uden at frygte uberettigede træk eller misbrug af kortet. Jeg har derfor i 2012 indledt forhandlinger om retningslinjer for net-butikkers håndtering af betalinger, der skal skabe juridisk klarhed om disse spørgsmål og fungere som en rettesnor for net-butikkerne. Selskaber, der benytter sig af kreative forretningsmodeller, synes ofte at operere fra udlandet. Men også almindelig e-handel finder i stigende grad sted over grænsen. Der er derfor brug for en koordineret international indsats for at sikre forbrugerne mod ulovlig markedsføring og skabe mere lige konkurrencevilkår for seriøse erhvervsdrivende. EU-Kommissionen har i samarbejde med håndhævelsesmyndighederne sat øget fokus på ensartet håndhævelse af de fælleseuropæiske regler for forbrugerbeskyttelse i det indre marked. Der vil fremover blive arbejdet endnu mere strategisk med at identificere de steder på markedet, hvor der er behov for en korrigerende indsats. At fælles problemer kalder på fælles løsninger, gælder også i det globale samarbejde, hvor Danmark er pennefører på et initiativ, der på sigt kan gøre det nemmere som et samlet kollektiv af tilsynsmyndigheder at imødegå og påvirke multinationale selskaber, der markedsfører sig på samme måde på tværs af nationale markeder. Retningslinjer og vejledninger, der er forhandlet med Forbrugerrådet og relevante erhvervsorganisationer, er et værktøj, som institutionen bruger til at etablere konsensus om fortolkningen af lovgivningen på et givent markedsføringsområde. Denne måde at arbejde på har givet genlyd på europæisk plan. EU-Kommissionen har bl.a. vist interesse for de nye retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser, der fastsætter en FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

4 række krav til oplysninger om hastighed mv. Miljø er et andet nyt indsatsområde for EU-Kommissionen, hvor man i 2012 på dansk inspiration sammen med myndigheder og relevante europæiske organisationer har arbejdet for at opnå en fælles forståelse af reglerne og praksis for grønne udsagn på EU-niveau. Arbejdet med retningslinjer og vejledninger, senest i relation til de nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt for markedsføring via sociale medier, er en øjenåbner i forhold til, hvor stærkt den teknologiske udvikling går. Reglerne synes i nogle tilfælde ikke længere helt at dække den virkelighed, som brugerne møder på netop de sociale medier. Dette gælder især spørgsmålet om, i hvilket omfang forbrugerne er beskyttet imod uanmodede henvendelser fra erhvervsdrivende. EU-kommissæren for sundhed og forbrugerpolitik vil på opfordring fra de nordiske forbrugerombudsmænd tage spørgsmålet om definitionen af elektronisk post op i europæisk regi. Mine nordiske kolleger og jeg er desuden i dialog med Facebook om problematikken. Udbyderne af de sociale medier bør således også være en del af løsningen. Endelig præger de finansielle sager fortsat institutionens arbejde. I flere større sager er der allerede indgået forlig, eller der er forligsforhandlinger i gang. Det kommer ikke alene bankkunderne til gode, der slipper for at vente i årevis på, at sagen bliver afgjort ved retten samtidig med, at de opnår en rimelig kompensation for vildledende investeringsrådgivning. Løsningerne sparer også samfundet for udgifter til domstolsbehandling. Læseren vil kunne finde mere information i årsberetningen om emnerne, jeg her kort har ridset op og de mange andre problemstillinger, som institutionen behandler. God fornøjelse med læsningen. København, maj 2013 Henrik Øe Forbrugerombudsmand FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

5 1.0. INDLEDNING Efter 4, stk. 2, i bekendtgørelse nr. 173 af 26. februar 2007 om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed udarbejder institutionen ved finansårets udløb en redegørelse til erhvervs- og vækstministeren om aktiviteterne i det forløbne år og administrationen i øvrigt. Nærværende beretning er udarbejdet i overensstemmelse hermed og beskriver i tal og ord de væsentligste arbejdsopgaver og resultater for institutionen i Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med overholdelsen af markedsføringsloven og de tilhørende bekendtgørelser, navnlig ud fra hensynet til forbrugerne. Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik. Forbrugerombudsmanden fører endvidere et særligt tilsyn med overholdelsen af visse bestemmelser i lov om tjenesteydelser på det indre marked, visse bestemmelser i betalingstjenesteloven, lov om juridisk rådgivning, tobaksreklameloven og e-handelsloven. Endelig fører Forbrugerombudsmanden via markedsføringsloven tilsyn med overholdelsen af forbrugerbeskyttelsesregler i anden lovgivning, herunder civilretlige regler i bl.a. købeloven, aftaleloven, kreditaftaleloven, forbrugeraftaleloven og renteloven. Ny lovgivning af væsentlig betydning for Forbrugerombudsmandens tilsyn, udstedelse af nye retningslinjer og vejledninger, administration og statistik er som vanligt uddybet i årsberetningen. Læseren vil også kunne finde særlige tema-artikler, der giver en generel indføring i Forbrugerombudsmandens aktiviteter i tilknytning til årets indsatsområder. Temaerne beskriver tiltag eller tendenser, som bl.a. det seneste års udvikling i klager over nye forretningsmodeller, der bruger prøvepakker, prøveabonnementer mv. som blikfang samt forbrugeres og erhvervsdrivendes henvendelser om markedsføring på de sociale medier. Enkelte sager er uddybet i årsberetningen, men der henvises i øvrigt til Forbrugerombudsmandens hjemmeside for omtaler af afgørelser. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

6 TILSYN 2.0. NY LOVGIVNING 2.1. Ændringer i markedsføringsloven Den 12. december 2012 fremsatte erhvervs- og vækstministeren et lovforslag om ændring af markedsføringsloven, retsplejeloven, lov om finansiel virksomhed og lov om betalingstjenester og elektroniske penge. Lovforslaget har til formål at styrke Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser og håndhævelsesbeføjelser samt styrke beskyttelsen af børn og unge i forbindelse med markedsføring af alkohol. Lovforslaget indebærer en udvidelse af Forbrugerombudsmandens beføjelser i forhold til finansielle virksomheder. Forbrugerombudsmanden får mulighed for at anvende markedsføringslovens strafbelagte regler om vildledning ( 3), købsopfordringer ( 12 a) og kreditaftaler ( 14 a) i forhold til finansielle virksomheder, ligesom institutionen også vil få mulighed for at behandle sager om overtrædelse af strafbelagte pris- og risikooplysningsregler i den finansielle lovgivning. Det vil betyde, at den samme markedsføringsretlige overtrædelse begået af henholdsvis en finansiel og ikke-finansiel virksomhed fremover kan håndhæves ensartet og af samme myndighed. Derudover får Forbrugerombudsmanden præciseret sine håndhævelsesbeføjelser i forhold til de bestemmelser i lov om betalingstjenester og elektroniske penge (betalingstjenesteloven), som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Lovforslaget indebærer også en udvidelse af Forbrugerombudsmandens processuelle beføjelser. Det sker ved at give Forbrugerombudsmanden mulighed for at udstede administrative bødeforelæg i tilståelsessager og ved at præcisere Forbrugerombudsmandens mulighed for at anlægge individuelle erstatningssager og Forbrugerombudsmandens adgang til at møde i retten ved egne medarbejdere i mandatarsager. Derudover medfører lovforslaget en styrkelse af beskyttelsen af børn og unge ved at præcisere i markedsføringsloven ( 8), at markedsføring rettet mod børn og unge ikke må indeholde billeder eller omtale af eller henvisninger til rusmidler, herunder alkohol. Lovforslaget er foranlediget af en dom afsagt den 12. april 2012 af Vestre Landsret, der frikendte et ungdomsrejsebureau for overtrædelse af markedsføringslovens 8, stk. 2, om brug af alkohol i reklamer rettet mod børn og unge. Læs mere om dommen under pkt Endelig vil Forbrugerombudsmanden ifølge lovforslaget få mulighed for at meddele påbud til en erhvervsdrivende om at informere sine kunder om retsstillingen i relation til forældelse. Lovforslaget skal afhjælpe den situation, hvor flere forbrugere med ensartede krav mod den samme erhvervsdrivende kan være uvidende om deres retsstilling i relation til forældelse, herunder at de selv skal foretage en aktiv handling for at gøre et krav gældende. Lovforslaget skal således beskytte forbrugerne mod risikoen for at lide retstab. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

7 Lovændringen trådte i kraft den 1. maj Samarbejde med Spillemyndigheden Den 1. januar 2012 trådte en ny lov om spil i kraft (lov nr. 848 af 1. juli 2010), der i et vist omfang liberaliserer markedet for udbud af spil. I lyset af den hastige udvikling på spilområdet indledte Spillemyndigheden og Forbrugerombudsmanden derfor i starten af 2012 et samarbejde for at styrke vidensformidlingen og erfaringsudvekslingen angående reguleringen af markedsføringen af spil Nye regler om bindingsperioder Som omtalt i årsberetningen for 2010 trådte en ændring af forbrugeraftaleloven i kraft (den 1. januar 2012), hvorefter en forbruger som udgangspunkt kan komme ud af et løbende abonnement efter et halvt år. Loven indeholdt dog en overgangsbestemmelse for levering af tv-programmer, når der samtidig blev stillet modtageudstyr til rådighed for forbrugeren. Den 1. januar 2012 udløb denne overgangsperiode, og nye aftaler indgået efter denne dato vil således være omfattet af reglerne om en maksimal bindingsperiode på et halvt år. Forbrugerombudsmanden har i 2012 behandlet en enkelt sag om en tv-udbyders anvendelse af bindingsperioder. Tv-udbyderen havde solgt et fortløbende abonnement med forudbetalt kortafgift på 12 måneder, som man ikke fik refunderet ved opsigelse inden udløbet af de 12 måneder. Forbrugerombudsmanden anså dette for en omgåelse af forbrugeraftalelovens 25. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

8 3.0. RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. Forbrugerombudsmanden udsteder i medfør af markedsføringslovens 24 regelmæssigt nye eller reviderede retningslinjer efter forudgående forhandling med repræsentanter for forbrugerne og erhvervslivet. Retningslinjerne indeholder Forbrugerombudsmandens fortolkning af den gældende lovgivning på specifikke områder eller vedrørende særlige emner, og retningslinjerne har til formål at hjælpe de erhvervsdrivende, deres organisationer og rådgivere til forståelse af, hvad der er god skik på et område. Forbrugerombudsmanden udsteder også vejledninger, der inden udstedelse sendes i høring hos relevante myndigheder, organisationer mv. De nordiske forbrugerombudsmænd udarbejder efter behov de såkaldte standpunkter på områder, hvor der opleves et fælles problem i forhold til markedsføring på det nordiske marked. Herudover udarbejder Forbrugerombudsmanden fortolkningsnotater om særlige problemstillinger. Et fortolkningsnotat vil typisk blive udarbejdet på baggrund af en juridisk undersøgelse eller som led i en opsamling af praksis. Notatet sendes til orientering til relevante interessenter og offentliggøres på hjemmesiden. Offentliggjorte retningslinjer mv. kan læses i deres fulde ordlyd på Forbrugerombudsmandens hjemmeside Vedtagne retningslinjer, vejledninger mv. Retningslinjer for bredbåndsforbindelser Forbrugerombudsmanden har i samarbejde med Forbrugerrådet og en række erhvervsorganisationer udarbejdet nye retningslinjer for markedsføring af bredbåndsforbindelser. Formålet hermed er at sikre forbrugerne mere retvisende information om bredbåndshastigheder i overensstemmelse med bl.a. 1 om god markedsføringsskik, 3 om forbud mod vildledning og 12 a, hvorefter der er pligt til at give visse væsentlige oplysninger om bl.a tjenesteydelsen i forbindelse med en købsopfordring. Retningslinjerne, der er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet fra april 2008, indeholder bl.a. en række krav til markedsføringen, som er nærmere beskrevet nedenfor. Oplysninger vedrørende det udbudte produkt. Det vil fx være de væsentligste karakteristika ved ydelsen, pris herunder mindstepris samt forhold vedrørende betaling, levering og gennemførelse af aftalen FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

9 Udbyderens loyale oplysningspligt. Oplysningspligten inkluderer oplysninger, der har betydning for køberens vurdering af tilbuddet. Det kan fx være spørgsmål om dækning og hastighed på køberens bopæl, hvis hastigheden eller andre forhold afviger fra markedsføringen eller det, forbrugeren med rette kan forvente Angivelse af hastigheder. Forbrugeren skal kunne danne sig et retvisende billede af den hastighed, han eller hun kan forvente at opnå, afhængig af bopæl, den valgte teknologi, afstand til mast eller central mv. Overordnet gælder det dog, at: oplysninger om hastighed skal afspejle den nettohastighed, som forbrugeren reelt kan forvente at opnå mellem kl og hvis betegnelsen op til en bestemt hastighed bruges, skal størstedelen af de forbrugere, hvem markedsføringen er målrettet imod, kunne opnå denne hastighed, eller en hastighed der ikke afviger væsentligt herfra ved markedsføring af en kombination af produkter, der består af fx bredbånd, telefon og tv, skal det med typeeksempler tydeligt angives, hvor meget bredbåndshastigheden nedsættes ved samtidig brug af tjenester med fortrinsret, fx tv kapacitet, som går til datastyring eller lignende, og som forbrugeren reelt ikke opnår, må ikke medregnes i den markedsførte hastighed Præsentation af forbehold og begrænsninger mv. i forskellige medier. En reklame for et bredbåndsprodukt skal være afbalanceret. Forbehold, betingelser og begrænsninger skal desuden fremgå tydeligt og forståeligt af reklamen I bemærkningerne til retningslinjerne fastslås det endvidere, hvordan udbyderne kan markedsføre mobilt bredbånd og fastnet bredbånd, hvis de vil være sikre på at overholde retningslinjerne og markedsføringslovens regler. Det vil i praksis sige, at: udbyderen skal ved salg af mobilt bredbånd sikre sig, at kunden bliver præsenteret for et dækningskort mobilt bredbånd kan markedsføres som den forventede hastighed, der angives med et hastighedsinterval (fra/til) baseret på praktisk opnåelige intervaller ved udendørs brug. Intervalerne vælges svarende til, at omkring 70% af alle udendørs kald, geografisk jævnt fordelt, vil være repræsenteret inden for intervallet ved markedsføring af hastigheder for mobilt bredbånd skal det tydeligt fremgå, at der er tale om en udendørs hastighed, hvis det er tilfældet udbyderne skal ved brug af op til - hastigheder tydeligt angive, hvilken hastighed forbrugeren som minimum får, og denne hastighed må som altovervejende hovedregel ikke være mindre end halvdelen af den oplyste op til -hastighed FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

10 ved markedsføring af bredbåndsforbindelser i tv-reklamer skal væsentlige oplysninger oplyses med en sådan skriftstørrelse, et sådant farvevalg og i så lang tid, at forbrugeren har en reel mulighed for at læse og forstå teksten Retningslinjerne er blevet til efter forhandling mellem Forbrugerombudsmanden, Forbrugerrådet, Telekommunikationsindustrien i Danmark, Dansk Energi, Dansk Industri (ITEK), og de er også tiltrådt af Dansk Erhverv og Branchen ForbrugerElektronik (BFE). Tillægget om bredbåndsforbindelser trådte i kraft 1. marts Adresseløse forsendelser Pr. 1. marts 2012 blev retningslinjerne for adresseløse forsendelser, der indeholder nej tak til reklamer -ordningerne, udvidet, så også virksomheder, institutioner, foreninger og offentlige myndigheder mv. kan tilmeldes. Allerede tilmeldte adresser fortsatte på den hidtidig valgte nej tak -ordning, medmindre tilmelderen aktivt tilkendegav et ønske om ændringer på adressen, fx at man gerne ville have reklamer igen. Der blev desuden udsendt nye mærker, som skulle opsættes på brevkassen eller ved brevsprækken. Det er Post Danmark, der fører databasen over tilmeldinger til ordningerne. Foruden udvidelsen blev der også foretaget en opdatering af tilmeldingerne til de to ordninger, der skal sikre, at oplysningerne i databasen svarer til mærkerne på adressen. Der blev også i 2012 foretaget en ændring i selve tilmeldingsproceduren, idet det blev muligt at tilmelde sig direkte på Post Danmarks hjemmeside uden brug af NemID. Ved udgangen af 2012 var godt private adresser og adresser for erhverv mv. tilmeldt en af ordningerne. Der kan læses mere om ændringerne i retningslinjerne i årsberetningen for 2011 under pkt Kønsrelateret reklame Forbrugerombudsmanden forhandlede i 2011 og 2012 nye retningslinjer for kønsrelateret reklame, der trådte i kraft 1. april Retningslinjerne, der er resultatet af en forhandling mellem Forbrugerombudsmanden og en række erhvervs- og interesseorganisationer, erstattede samtidig de eksisterende retningslinjer om kønsdiskriminerende reklame fra Forbrugerombudsmanden har siden retningslinjernes ikrafttræden 1. april 2012 kun modtaget få henvendelser vedrørende området. Der kan læses mere om retningslinjerne i årsberetningen for 2011 under pkt FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

11 Nordisk standpunkt om markedsføring på sociale medier Forbrugerombudsmændene i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island og på Færøerne gennemførte i 2011 og 2012 en fælles undersøgelse af, hvordan erhvervsdrivende markedsfører sig via sociale medier. Resultatet blev en fælles fortolkning af reglerne i form af et nordisk standpunkt om markedsføring på sociale medier. Standpunktet, der blev udsendt den 3. maj 2012, indeholder en redegørelse for reglerne om reklameidentifikation, brug af elektronisk post og anden elektronisk kommunikation, markedsføring over for børn og unge samt bannerreklamer. Der kan læses nærmere om standpunktets indhold i årsberetningen for 2011 under pkt Under pkt i nærværende årsberetning beskrives erfaringerne med standpunktet siden dets ikrafttræden Retningslinjer og vejledninger mv. under udarbejdelse Prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden er i gang med en revision af retningslinjerne for prismarkedsføring fra 1. marts Revisionen foregår i samarbejde med Forbrugerrådet og flere brancheorganisationer, herunder Dansk Erhverv og DI Handel. Revisionen skal klarlægge, hvad der gælder ved markedsføring af fremtidige priser, der er en ny form for markedsføring, som Forbrugerombudsmanden er stødt på. Endvidere skal revisionen klarlægge, hvad der gælder for besparelsesudsagn, der knytter sig til brugen af rabatkuponer i lyset af, at forbuddet mod rabatkuponer er blevet ophævet. Betalingstjenester, betalingssurrogater og elektroniske penge hvad er hvad? Forbrugerombudsmanden er i samarbejde med Finanstilsynet i gang med at færdiggøre en fælles vejledning, der med udgangspunkt i Forbrugerombudsmandens og Finanstilsynets hidtidige praksis har til formål at give en større forståelse af, hvornår man som virksomhed må anses som henholdsvis udbyder af betalingstjenester, udsteder af betalingssurrogater eller udsteder af elektroniske penge. Udarbejdelsen af vejledningen er blevet forsinket, men forventes imidlertid udstedt i Der kan læses mere om arbejdet med vejledningen i årsberetningen for 2011 under pkt FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

12 Retningslinjer for kortfristede lån (via web og på sms) Forbrugerombudsmanden har indledt forhandlinger med relevante erhvervs- og forbrugerorganisationer for at revidere de eksisterende retningslinjer for markedsføring af kortfristede eller mindre lån (indgået som fjernsalgsaftaler) fra februar 2009 (i daglig tale sms-retningslinjerne). Kreditaftaleloven blev ændret i 2010, og det betyder bl.a., at en række af de lån, som tidligere ikke var omfattet af kreditaftaleloven, men alene af sms-retningslinjerne, nu falder ind under kreditaftalelovens regulering. I lyset af, at udbuddet af kortfristede lån er steget gennem de seneste år, at disse lån er forbundet med relativt høje omkostninger, og at der synes at være en tendens til stadigt stigende lånebeløb, har Forbrugerombudsmanden fundet, at der fortsat er behov for retningslinjer, som præciserer hvilke regler de erhvervsdrivende skal iagttage på markedet for kortfristede lån. Udarbejdelsen af retningslinjerne er blevet forsinket, men forventes imidlertid færdigforhandlet i Der kan læses mere om arbejdet med retningslinjerne i årsberetningen for 2011 under pkt Net-butikkers håndtering af betalinger Spørgsmål om, hvorledes erhvervsdrivende skal håndtere forbrugeres betalinger, navnlig i forbindelse med e-handel, skal vurderes i lyset af markedsføringslovens almindelige regler, herunder god markedsføringsskik. Det gælder fx spørgsmål om forudbetaling, aftalernes tydelighed i relation til, hvad forbrugeren giver samtykke til, der kan opkræves via forbrugerens betalingskort (tegning af abonnementer, betalinger iværksat af den erhvervsdrivende, registrering af kortdata til brug for senere betalinger etc.), reservation af beløb på kontoen ved køb med betalingskort samt børn og unges køb på internettet mv. Forbrugerombudsmanden har derfor indledt forhandlinger med en række erhvervsorganisationer og Forbrugerrådet for at fastsætte retningslinjer for, hvorledes disse spørgsmål skal løses i lyset af god markedsføringsskik Ajourførte retningslinjer og vejledninger Følgende retningslinjer og vejledninger er i 2012 blevet ajourført med mindre rettelser og præciseringer: retningslinjer for annoncering med køreskoleundervisning retningslinjer for skolefotografering retningslinjer for brænde vejledning om gebyrer efter markedsføringslovens 15 FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

13 3.4. Ophævede retningslinjer, vejledninger mv. I forbindelse med ajourføringen nævnt ovenfor er følgende forskrifter blevet ophævet, fordi de ikke længere er tidssvarende, relevante at opretholde eller er dækket af andre forskrifter. Telefonisk annoncetegning Forbrugerombudsmandens retningslinjer ved uanmodet telefonisk annoncetegning fra september 1994 er blevet ophævet. Retningslinjerne vedrørte erhvervsdrivendes uanmodede telefoniske henvendelser til andre erhvervsdrivende med henblik på salg af annoncer mv. Årsagen til ophævelsen er bl.a., at retningslinjerne var utidssvarende, fordi de efter deres ordlyd kun omfattede annoncer i telefonbøger, men ikke annoncer på internettet. Kontaktbureauer Forbrugerombudsmandens vejledning om kontaktbureauer omhandler fysiske kontaktannoncer. Det er Forbrugerombudsmandens vurdering, at dette i dag i langt overvejende grad foregår på nettet, og at indholdet af vejledningen er forældet. Vejledningen er derfor blevet ophævet. Fælles nordiske holdninger Fælles nordisk holdning til Markedsføring af mobile innholdstjenester og fælles nordisk holdning til Prisoplysninger og prissammenligninger i markedsføring av elektroniske kommunikasjonstjenester er blevet ophævet, idet de i vidt omfang er blevet erstattet af nye danske retningslinjer om prismarkedsføring, teleretningslinjerne og et tilsagn fra teleoperatørerne om behandling af klager over indholdstakserede tjenester. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

14 4.0. INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE Forbrugerombudsmanden har i 2012 anvendt timer på internationalt tilsynssamarbejde, som det fremgår af tabellen under pkt. 8. Det svarer til ca. fem procent af det samlede tidsforbrug i Timeforbruget er primært gået til aktiviteter inden for det europæiske forbrugerbeskyttelsessamarbejde (CPC) og til samarbejdet mellem de nordiske forbrugerombudsmænd. Herudover er der også i mindre omfang anvendt ressourcer på deltagelse i The International Consumer Protection and Enforcement Network (IC- PEN), der er et globalt netværk af tilsynsmyndigheder. Tilsynsarbejdet indebærer bl.a. deltagelse i såkaldte sweeps, hvor myndighederne inden for et konkret område og med et fælles tema på en given dag eller i en given periode målrettet gennemsøger internettet for hjemmesider med indhold i strid med de forbrugerbeskyttende regler. Sweepene gennemføres ofte som informations- og håndhævelseskampagner. Forbrugerombudsmanden har i lighed med tidligere år holdt en række oplæg om de danske regler om forbrugerbeskyttelse, herunder forbrugerombudsmandsinstitutionen generelt, miljømarkedsføring, forhandlingsmodellen i markedsføringsloven og de danske gruppesøgsmålsregler Nordisk samarbejde Det nordiske netværk består af forbrugerombudsmænd i Norge, Sverige, Island, Finland, Færøerne og Danmark. Som led i samarbejdet afholdes der halvårlige møder mellem ombudsmændene for at planlægge det kommende halve års fokus i samarbejdet. I forbindelse hermed er de baltiske lande blevet inddraget i drøftelser om de problemer, der opstår ved markedsføring af kortfristede lån. Det blev besluttet at indlede en fælles indsats mod vildledende markedsføring af kviklån, idet det ofte er de samme udbydere, der opererer i både Norden og Baltikum, ligesom regelgrundlaget i vidt omfang er det samme EU-samarbejde (CPC) Arbejdet for forbrugerbeskyttelse i EU foregår i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2006/2004 af 27. oktober 2004 om samarbejde mellem nationale myndigheder med ansvar for håndhævelse af lovgivning om forbrugerbeskyttelse. Forordningen omfattede pr. 31. december retsakter, hvoraf Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med 12. I daglig tale kaldes dette for CPC-samarbejdet, hvor CPC er en forkortelse for Consumer Protection Cooperation. CPC-samarbejdet består af tilsynsmyndigheder fra de 27 EU-lande og EU-Kommissionen samt Norge og Island. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

15 Forbrugerombudsmanden deltager i CPC-komitémøderne som forbindelseskontor (koordinator for henvendelser vedrørende danske virksomheder) og kompetent myndighed (håndhævelsesmyndighed). Forbrugerombudsmanden har i 2012 i tre tilfælde anmodet kolleger i udlandet om at tage håndhævelsesskridt over for virksomheder, der markedsfører sig mod danske forbrugere. To af sagerne drejer sig om abonnementer på såkaldte datingsider, hvor abonnementerne automatisk blev fornyet ved udløb, uden at dette fremgik tydeligt. Den tredje sag drejer sig om et rejsebureau, som ændrede på priserne undervejs i et bestillingsforløb. To af sagerne verserede stadig ved årsskiftet 2012/13. Forbrugerombudsmanden er i 2012 i fire tilfælde blevet anmodet om at tage håndhævelsesskridt i forhold til danske virksomheder, som markedsførte sig over for forbrugere i andre europæiske lande. Sagerne drejer sig alle og primært om, at de pågældende firmaer i forbindelse med køb af et produkt ikke tydeligt havde oplyst, at man ved købet samtidig indgik en abonnementsaftale. To af sagerne var ved årsskiftet 2012/13 fortsat verserende. Håndhævelses- og informationskampagner Undersøgelse af markedsføring af låne- og kredittilbud CPC-myndighederne afsluttede i 2. halvår 2012 en sweep af hjemmesider, hvorpå der blev udbudt låne- og kredittilbud til forbrugerne. Fælles for siderne var, at lånebeløbet var over kr., og der blev ikke stillet krav om sikkerhed, fx i form af pant i fast ejendom. Hjemmesiderne blev bl.a. undersøgt for kontaktoplysninger på udbyderen, oplysninger om ÅOP (årlige omkostninger i procent), om produktets væsentligste egenskaber blev klart og tydeligt oplyst og oplysninger om de samlede kreditomkostninger eller måden, hvorpå disse kan beregnes. 11 hjemmesider tilhørende otte selskaber blev undersøgt. Undersøgelsen gav anledning til bemærkninger over for seks af selskaberne. I fire tilfælde besluttede Forbrugerombudsmanden at foretage en politianmeldelse for overtrædelse af markedsføringsloven, hvilket skete i oktober Fælles for de fire selskabers markedsføring var, at de efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke opfyldte de oplysningskrav ved markedsføring af låne- og kredittilbud, der fremgår af markedsføringslovens 14 a. Undersøgelse af digitale produkter I 2012 deltog Forbrugerombudsmanden gennem CPC-netværket i en fælles europæisk undersøgelse af digitale download- og streamingtjenester, herunder onlinespil rettet mod børn og unge. Det blev bl.a. undersøgt, hvorvidt der på hjemmesiderne var urimelige aftalevilkår og tilstrækkelige oplysninger om tjenesteyderen. Forbrugerombudsmanden undersøgte 10 hjemmesider og kunne for så vidt angår fem af de undersøgte hjemmesider konstatere forhold, som FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

16 Forbrugerombudsmanden besluttede at tage op til nærmere behandling. Sagerne verserer fortsat, men forventes afsluttet i løbet af sommeren Projekter, workshops og seminarer Efterforskning på internettet Som opfølgning på tidligere års deltagelse i et CPC-projekt, der skal gøre de deltagende håndhævelsesmyndigheder bedre til at udføre efterforskning på internettet, har Forbrugerombudsmanden i 2012 deltaget i tre workshops, der bestod af en blanding af oplæg, praktiske øvelser og erfaringsudveksling. Der har bl.a. været fokus på mobil markedsføring og efterforskning på mobile platforme samt etablering og vedligeholdelse af egne efterforskningsfaciliteter. Forbrugerombudsmanden var i juni 2012 vært for en to-dages workshop, hvor der bl.a. blev diskuteret udformning af et træningsprogram for internetefterforskere, elektronisk markedsføring på de sociale medier samt efterforskning og sporing af mobile betalinger. En øvelse med indhentelse af elektronisk bevismateriale på en erhvervsdrivendes forretningssted blev også udført. Projektet er delvist finansieret af EU-Kommissionen. Se også omtale af projektet i årsberetningen for 2011 under pkt Projekt om udformning af prioriteter for håndhævelsessamarbejdet Forbrugerombudsmanden har deltaget i en arbejdsgruppe, der bl.a. på dansk foranledning blev nedsat i 2012 med henblik på at optimere CPC-samarbejdet. Arbejdsgruppen har udarbejdet samarbejdsprocedurer, der gennem prioritering skal sikre varetagelse af de bredest mulige forbrugerhensyn på de områder, hvor problemerne er størst. Urimelige handelsvilkår på luftfartsområdet Forbrugerombudsmanden deltog i oktober 2012 sammen med en række andre europæiske tilsynsmyndigheder i en CPC-workshop på luftfartsområdet ( CPC Legal Workshop on Airline Issues ). Under workshoppen blev en række tværeuropæiske problemstillinger på luftfartsområdet drøftet. Blandt de emner, der blev behandlet på workshoppen, var luftfartsselskabernes prisoplysninger i forhold til betalingsgebyrer, urimelige aftalevilkår og tilbagebetaling af skatter og afgifter, når forbrugerne ikke benytter deres flybilletter. Samarbejdet i London Action Plan bekæmpelse af spam I oktober 2012 deltog Forbrugerombudsmanden i et seminar afholdt af den internationale sammenslutning af myndigheder, organisationer og virksomheder, der arbejder med bekæmpelsen af spam (London Action Plan). Udover at drøfte erfaringer og vidensdeling i forbindelse med bekæmpelse af spam, der sendes via s og mobiltjenester, drøftede man også erfaringer i forbindelse med bekæmpelse af det stigende antal af fir- FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

17 maer, der ved markedsføring af gratis prøvepakker på vildledende måde lokker forbrugerne til at indgå abonnementsaftaler. Se også pkt om indhentelse af samtykker til reklame, hvor problemstillingen omkring markedsføring af prøvepakker mv. behandles på nationalt plan ICPEN globalt samarbejde Forbrugerombudsmanden deltager aktivt i et verdensomspændende netværkssamarbejde blandt håndhævelsesmyndigheder (ICPEN). Netværkets overordnede mål er at fremme praktiske tiltag, der kan forhindre grænseoverskridende vildledende og uetisk markedsføring I 2012 har Forbrugerombudsmandens deltagelse i samarbejdet især haft fokus på fremme af nye former for dialog og forhandling med multinationale selskaber, der anvender den samme markedsføring i mange lande, for mere effektivt at kunne dæmme op over for grænseoverskridende uetisk markedsføring. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

18 FOKUS 5.0. INDSATSOMRÅDER Forbrugerombudsmanden har i 2011 og 2012 fokus på nedennævnte temaer: Finansielle sager Betalingstjenester Kreditmarkedet Prismarkedsføring Miljø og etik Sociale medier og indholdstakserede tjenester Bindingsperioder og ulig bundethed i kontrakter Indsamling af samtykker til reklame Indsatsområderne er pejlemærker for tilsynets aktiviteter i tilsynet og kan fx afspejle et fokus på problemstillinger, der er oppe i tiden, opfølgning på ny lovgivning, eller at der i en periode er forekommet en stigning i henvendelser vedrørende en bestemt type markedsføring. Et indsatsområde kan også være udtryk for, at Forbrugerombudsmanden ønsker at være på forkant med udviklingen og på den måde forebygge problemer, der kan opstå i markedet på længere sigt. Aktiviteter knyttet til det enkelte indsatsområde kan udmønte sig i fx øget informationsvirksomhed, undersøgelser eller stikprøver af overholdelsen af lovgivningen, forhandling af retningslinjer mv. samt øget håndhævelse. Følgende afsnit sætter fokus på arbejdet med nogle af indsatsområderne Finansielle sager Forbrugerombudsmandens behandling af henvendelser fra forbrugere, som ønsker Forbrugerombudsmandens vurdering og bistand i sager mod finansielle virksomheder, udgjorde også i 2012 en væsentlig del af tilsynsarbejdet. Forbrugerombudsmanden havde ved årsskiftet 2012/13 ca. 570 verserende finansielle sager. Langt størsteparten af disse relaterer sig til enkelte, større retssagskomplekser og skyldes bl.a. de mange anmodninger om bistand, der kom i forbindelse med overgangen til de nye forældelsesregler. Disse gjorde, at den enkelte bankkunde kunne risikere at stå med et forældet krav ved årsskiftet 2010/11, såfremt kravet ikke blev anmeldt og registreret. I lighed med tidligere år er arbejdet med de finansielle sager kendetegnet ved at være meget tidskrævende. Det skyldes bl.a. at sagerne ofte er svære at oplyse, fx fremskaffelse af konkrete oplysninger om de enkelte personer, engagement og hvad der er aftalt herom FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

19 at der kan være mange komplicerede juridiske forhold, som skal afklares at muligheden for en forhandlingsløsning typisk afprøves gennem drøftelser med den pågældende finansielle virksomhed, inden der udtages stævning. Udover at en forhandlingsløsning ofte vil være til fordel for alle parter, er det i sådanne større sager ikke muligt umiddelbart at udarbejde og udtage stævning på forbrugernes vegne, ligesom tidsfaktoren og procesrisikoen ved en indbringelse af sagerne for domstolene typisk vil indgå i overvejelserne Udover de nedenfor nævnte konkrete større sager kan det nævnes, at Forbrugerombudsmanden har en række sager under behandling med henblik på at vurdere, om disse sager kan løses forligsmæssigt eller skal indbringes for domstolene. Herudover har Forbrugerombudsmanden efter konkret begrundelse afvist henvendelser fra private, som ønsker Forbrugerombudsmandens bistand til anlæggelse af sager mod finansielle virksomheder. Det har dog ikke været tilfældet for forbrugere, der har fået medhold i Pengeinstitutankenævnet. Har en forbruger ikke først rettet henvendelse til den finansielle virksomheds klageansvarlige eller et af de finansielle ankenævn, vil forbrugere mange gange blive henvist til at prøve disse klagemuligheder. I andre tilfælde, fx efter sagen har været forelagt et klagenævn, er henvendelserne blevet afvist på grund af konkrete omstændigheder. Det vil typisk være tilfældet, hvis forbrugeren ikke har fået medhold i ankenævnet, og Forbrugerombudsmanden ved sin selvstændige vurdering af sagen ikke finder, at sagen vil få et andet udfald ved domstolene. Nogle sager afvises, fordi de udspringer af en konkret tvist, hvis afgørelse ikke vil have betydning for en større kreds af forbrugere. Nedenfor følger en status på de sager, som Forbrugerombudsmanden har behandlet i Sagerne har tidligere været omtalt i årsberetningen for bl.a Banks rådgivning om og salg af hedge-obligationer Forbrugerombudsmanden anlagde i 2010 en retssag på vegne af ni investorer mod en bank for rådgivning om og salg af Jyske Invest Hedge Markedsneutral - Obligationer. Retssagen var berammet til hovedforhandling ved Vestre Landsret i august 2012, men blev udsat som følge af indledte forligsforhandlinger. I september 2012 indgik banken forlig med Forbrugerombudsmanden og en investorforening, som havde anlagt et gruppesøgsmål mod banken. Forliget er udformet som et tilbud, og i henhold hertil har banken på nærmere angivne betingelser tilbudt at betale en kompensation til investorerne på 80 % af kurstabet. Tilbuddet omfatter medlemmerne i investorforeningen, sagsøgerne i Forbrugerombudsmandens retssag samt øvrige private investorer med uforældede krav. Tilbuddet har bl.a. været betinget af, at medlemmerne i investorforeningen accepterede tilbuddet via en opløsning af foreningen, og at sagsøgerne i Forbrugerombudsmandens retssag også accepterede tilbuddet. FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

20 Investorforeningen blev opløst ved en generalforsamling med stort flertal, men enkelte af sagsøgerne i Forbrugerombudsmandens retssag overvejede at takke nej til tilbuddet. Banken og Forbrugerombudsmanden blev herefter enige om, at forliget kunne gennemføres, selvom der måtte være sagsøgere i Forbrugerombudsmandens retssag, som ikke ønskede at acceptere tilbuddet. To sagsøgere valgte dernæst at fastholde deres fulde krav mod banken, og de to sager forventes at blive hovedforhandlet ved Vestre Landsret i Tilsvarende forventes forliget med banken at blive opfyldt og afsluttet i Det skønnes, at ca investorer vil være omfattet af forliget. Banks salg af et boliginvesteringsprodukt Forbrugerombudsmanden har i 2012 afsluttet et sagskompleks efter Finansiel Stabilitets betaling på vegne af en konkursramt bank - af erstatning til forbrugere, der havde købt et boliginvesteringsprodukt i banken. I årene op mod bankens sammenbrud i 2008 solgte banken et investeringskoncept, hvor kunden som investor skulle optage lån i sin faste ejendom og investere provenuet i en investeringsforening, der investerede i udenlandske stats- og virksomhedsobligationer. En stor del af bankkunderne led tab som følge af investeringen. Forbrugerombudsmanden modtog fra ét af de pengeinstitutter, der overtog bankens kunder efter konkursen, i alt 43 sager om mangelfuld rådgivning i forbindelse med investering i produktet. Banken havde i første omgang besluttet at undlade at betale erstatning til kunderne, men efter Pengeinstitutankenævnets medhold til kunderne i tre af sagerne, besluttede banken at efterleve afgørelserne og genoptage allerede afviste sager. Efter bankens fornyede gennemgang af sagerne blev der udbetalt erstatning i langt de fleste af sagerne i overensstemmelse med Pengeinstitutankenævnets afgørelser. Forbrugerombudsmanden har taget forbehold for genoptagelse af de få sager, der fortsat verserer ved Pengeinstitutankenævnet og domstolene. Banks salg af egne aktier Forbrugerombudsmanden har i 2012 fortsat arbejdet med en sag om en konkursramt banks salg af bankens egne aktier, hvor der synes at have fundet en meget aggressiv markedsføring sted i forbindelse med aktiesalget. Dette er bl.a. sket i form af telefoniske henvendelser samt aktiekøb som en betingelse for at opnå et lån i banken. Forbrugerombudsmanden har i 2012 fået udleveret en større mængde materiale fra banken til gennemgang, og vil på baggrund heraf vurdere om der er grundlag for at rejse en erstatningssag mod banken. Der er løbende indgået aftaler om suspension af forældelsesfristen. Banks investering i risikobetonede obligationer i forbindelse med formueplejeaftaler Den 17. oktober 2012 afsagde Højesteret dom i den første sag om en banks investering af en bankkundes midler i de såkaldte Scandinotes- og Kalvebodobligationer i forbindelse med en formueplejeaftale med en lav risiko- FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013.

Bilag 1. Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Bilag 1 Bilag 1 er et tillæg til Retningslinjer om god markedsføringsskik på teleområdet. Bilag 1 træder i kraft 1. marts 2013. Markedsføring af bredbåndsforbindelser Indledning: De generelle krav, der

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens

De nye beføjelser vedrører alle markedsføringsret, som er Forbrugerombudsmandens Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 101 Bilag 9 Offentligt N O T A T Talepapir til brug for Forbrugerombudsmandens indlæg Dato: 20. februar 2013 Sag: FO-13/02090 Sagsbehandler: ssj Mini-høring

Læs mere

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ

NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ NY MARKEDSFØRINGSLOV PÅ VEJ Markedsføringsloven har været til hovedeftersyn. Erhvervs- og vækstministeren har den 1. juli offentliggjort en rapport, som indeholder et udkast til lovforslag til en ny markedsføringslov,

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 5. september 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 5. september 2007 Klage over tv-reklame for Wupti.com sendt på TV 2 Allan Kok har ved mail af 18.

Læs mere

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne.

Ganske mange branche- og forbrugerorganisationer har medvirket ved udarbejdelsen af og bakker nu op om retningslinjerne. Nyhedsbrev IP & Technology Nye regler om prismarkedsføring Forbrugerombudsmanden har udstedt nye retningslinjer for prismarkedsføring for at sikre forbrugerne yderligere mod vildledende prisangivelser

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 41 72 71 45 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 20. marts 2013 (J.nr. 2012-0026936) Sagen afvist

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Forbrugerombudsmandens beretning 2009

Forbrugerombudsmandens beretning 2009 Forbrugerombudsmandens beretning 2009 1. Indledning... 3 1.1. Tilsynsstrategi... 3 1.2. Fokusområder 2009 og 2010... 3 1.3. Organisation... 4 2. Ny lovgivning... 4 2.1. Bankpakke II: Forbrugerombudsmandens

Læs mere

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015

Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledning 2015 Krav til oplysninger i tv-reklamer Vejledningens paragrafhenvisninger er opdateret den 1. juli 2017 i overensstemmelse med den nye markedsføringslov (lov

Læs mere

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service

Prisreklame 2005. Gode råd om. Prisreklame. Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Gode råd om Prisreklame Kend reglerne for prisreklame og undgå utilfredse kunder! Udgivet af Dansk Handel & Service Prisreklame 2005 Kend reglerne for prisreklame Unøjagtighed i prismarkedsføringen giver

Læs mere

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed

Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed NOTAT 16. januar 2007 Sag 101/1-759/ssa Høringsnotat vedrørende udkast til bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed Markedsføringsloven indeholder hjemmel for ministeren til at fastsætte

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 4. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 4. udgave Forord 5 Kapitel 1 Lovens formål og anvendelsesområde 17 1.1. De seneste revisioner af markedsføringsloven

Læs mere

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016

Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Orientering 2016 BESPARELSESUDSAGN VED MARKEDSFØRING AF FYRVÆRKERI Besparelsesudsagn ved markedsføring af fyrværkeri Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S

Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Husejernes Forsikring Assurance Agentur A/S Att.: Direktionen Industrivej 2 4683 Rønnede 27. oktober 2015 Ref. MFT/UBP J.nr. 591-0225 Vildledende informationsmateriale til forsikringstagere - Husejernes

Læs mere

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning

Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning Retningslinjer for e-mærkets elektroniske mærkningsordning 1. Formål Det elektroniske mærke skal fremme, at erhvervsdrivende udviser god skik ved handel og markedsføring på internettet eller i tilsvarende

Læs mere

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING

Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Dato: 10. juli 2014 Sag: FO-13/02950-2 Sagsbehandler: /evs Notat om tilbagekaldelse af samtykke til fremtidige betalinger 1. INDLEDNING Forbrugerombudsmanden ser i stigende grad, at forbrugere har problemer

Læs mere

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby

Påbud. BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej Kgs. Lyngby BRFkredit Bank A/S Att.: direktionen Klampenborgvej 205 2800 Kgs. Lyngby 10. februar 2015 Ref. hbj J.nr. 6072-0791 Påbud om ikke at kræve indsendelse af økonomioplysninger for lån, der er optaget inden

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed.

Denne rapport om undersøgelse i Løkken Sparekasse fremsendes under henvisning til 346, stk. 3 i lov om finansiel virksomhed. Løkken Sparekasse Att.: Direktionen Søndergade 3 9480 Løkken 25. marts 2009 Ref. MFT J.nr. 6252-0207 Afsluttende konklusioner på undersøgelse i Løkken Sparekasse Denne rapport om undersøgelse i Løkken

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS

Sonny Kristoffersen. Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst. 3. udgave THOMSON REUTERS Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 3. udgave $Ë*M THOMSON REUTERS Forord til 3. udgave 5 Forord til 2. udgave 6 Forord til 1. udgave 7 Kapitel

Læs mere

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63

3. BETALINGSTJENESTELOVENS 63 Dato: 25. november 2014 Sag: FO-13/11801-54 Sagsbehandler: /CKJ Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 1. INDLEDNING Nærværende notat, der alene vedrører forbrugerforhold, er blevet udarbejdet

Læs mere

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER

OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Dato: 19. december 2016 OPLYSNINGSKRAV VED ONLINE SALG AF ABONNEMENTER Ved online salg af abonnementer er der en række oplysninger, man som virksomhed skal give forbrugerne om abonnementet. Disse krav

Læs mere

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 4. oktober 2010 KENDELSE. ctr. 1 København, den 4. oktober 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig Ellen Johnsrud ApS v/advokat Mikael E. Krüger Allehelgensgade 19 Postboks 180 4000 Roskilde Ifølge retsbogsudskrift af 16. juli 2009 fra Retten

Læs mere

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER

E-MÆRKETS RETNINGSLINJER Formål og anvendelsesområde Enhver e-mærket webshop er forpligtet til at overholde e-mærkets retningslinjer samt gældende ret. e-mærket påser, at retningslinjerne samt intentionerne bag mærket overholdes

Læs mere

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI.

Denne Brancheaftale er åben for enhver bredbåndsudbyder, uanset medlemskab af TI. BRANCHEAFTALE OM MARKEDSFØRING AF BREDBÅNDSHASTIGHEDER 1. PRÆAMBEL Følgende brancheaftale er et supplement til Forbrugerombudsmandens retningslinjer for god markedsføringsskik på teleområdet (herefter

Læs mere

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12

Ændringsforslag. til. Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence. Til 12 EM2007/49 Ændringsforslag til Forslag til: Landstingslov nr. xx af xx 2007 om konkurrence Fremsat af Landsstyret til 2. behandling. Til 12 1. Stk. 2 affattes således: "Stk. 2. Påbud kan udstedes, når støtten:

Læs mere

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK

SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK SALGSBETINGELSER FOR GROUPON-VÆRDIBEVISER - DANMARK 1. Generelle oplysninger 1.1 Disse salgsbetingelser gælder for alle værdibeviser, der købes på Groupons websted. 1.2 Groupon betyder Groupon ApS, der

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att. TV 2 Jura. Genoptagelse af klage over tv-reklame for Hurup Møbelfabrik A/S vist på TV 2 TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att. TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 6. februar 2012 Sagsnr. 2009-004115 Rasmus Pleidrup Fuldmægtig, cand.jur. rpl@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.: 33

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2013 Indhold Forbrugerombudsmandens forord... 4 Nye kompetencer og beføjelser... 8 Fokusområder i 2013 og de store sager... 10 1. Finansielle sager... 10 2. Betalingskortområdet...

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet

Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse og tilhørende rapport om anvendelsen af UCP-direktivet Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Susanne Aamann Mail: saa@kfst.dk cc. cmd@evm.dk intsekr@evm.dk 2. april 2013 Dansk Erhvervs svar på høring om Kommissionens meddelelse

Læs mere

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter

Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Udkast til vejledning til bekendtgørelse om risikomærkning af investeringsprodukter Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 3, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Konkurrencer og markedsføring

Konkurrencer og markedsføring Konkurrencer og markedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 2. Konkurrencer som led i markedsføring... 1 3. Samtykke til markedsføring gennem konkurrencer... 2 4. Oplysningspligt... 3 4.1. Gratis konkurrencer...

Læs mere

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Forbrugerretten I. 5. udgave. Sonny Kristoffersen. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst 5. udgave Sonny Kristoffersen Forbrugerretten I. Markedsføringsretten i en civil- og offentligretlig kontekst

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser

Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Den Jyske Sparekasse Att.: Direktionen Borgergade 3 7200 Grindsted 18. september 2013 Ref. csr J.nr. 6072-0255 Den Jyske Sparekasses salg af garantbeviser Påbud Finanstilsynet påbyder Den Jyske Sparekasse

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer

Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføring i tv-reklamer Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Att. Forbrugerombudsmand Henrik Øe Sendt pr. e-mail til Chefkonsulent Tina Morell Nielsen (tmn@kfst.dk) 1. april 2014 Forbrugerombudsmandens vejledning

Læs mere

uanmodede henvendelser og spam

uanmodede henvendelser og spam GODE RÅD OM... uanmodede henvendelser og spam SIDE 1 indhold 3 Indledning 3 E-mails og anden elektronisk post 5 Adresserede reklamebreve med posten 6 Navneløse postforsendelser 6 Telefoniske henvendelser

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2010 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD 3 1.0 INDLEDNING 4 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 5 3.0 RETNINGSLINJER OG VEJLEDNINGER 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 10 TEMA 5.0 INDSATSOMRÅDER

Læs mere

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til

Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015. Forslag. til Til lovforslag nr. L 118 Folketinget 2014-15 Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 16. april 2015 Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring

fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring fremtiden starter her... Gode råd om... Prismarkedsføring INDHOLD Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 3 Prissammenligning egen førpris 4 Referenceperioden

Læs mere

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582.

Lovtidende A. 2013 Udgivet den 21. december 2013. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) 18. december 2013. Nr. 1582. Lovtidende A 2013 Udgivet den 21. december 2013 18. december 2013. Nr. 1582. Bekendtgørelse om god skik for finansielle rådgivere 1) I medfør af 7, stk. 2, og 26, stk. 4, i lov nr. 599 af 12. juni 2013

Læs mere

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag:

AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: AFGØRELSE FRA TELEANKENÆVNET Sag: 16-332 Klager: NN Indklagede: Kviknet.dk ApS Egelundsvej 18 5260 Odense S Danmark CVR: 35466924 Klagetema: Internet Aftaleforhold Forudbetaling for abonnement Nævnets

Læs mere

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1)

Bekendtgørelse om forbrugeraftaler om levering af naturgas 1) (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2008/2015-0020 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. [Udeladt] 14. januar 2016 Ref. J.nr. Afgørelse om aktiviteter er omfattet af lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. I brev af 24. april 2015 har (herefter ) redegjort for, om aktiviteter

Læs mere

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen

Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen ANKENÆVN FOR BEDE- MANDSBRANCHEN www.anfb.dk 20. november 2012 Vedtægter for Ankenævnet for Bedemandsbranchen 1. Ankenævnet er oprettet af Brancheforeningen Danske Bedemænd, Begravelse Danmark samt Forbrugerrådet.

Læs mere

Vestre Landsret Pressemeddelelse

Vestre Landsret Pressemeddelelse Vestre Landsret Pressemeddelelse PRESSEMEDDELELSE: Danica Pension frifundet i sager om gebyrer/omkostningsbidrag på pensioner Vestre Landsrets 10. afdeling har den 28. august 2008 afsagt dom i 3 sager,

Læs mere

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over

Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 15. juli 2015 Praktisk information hvis du overvejer optagelse til handel på et reguleret marked og offentligt udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro I dette notat er samlet praktisk information om

Læs mere

Grund- og nærhedsnotat

Grund- og nærhedsnotat Europaudvalget 2015 KOM (2015) 0627 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat Kulturministeriet, 8. januar 2016 GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen:

I fax af 4. december 2000 anmodede advokat C styrelsen om en fornyet stillingtagen i sagen og oplyste følgende om sagen: Kendelse af 27. november 2001. 01-47.019 Ikke grundlag for Erhvervs- og Selskabsstyrelsen til sletning af registreret selskabsnavn. Aktieselskabslovens 159 b, stk. 3. (Suzanne Helsteen, Finn Møller Kristensen

Læs mere

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008

Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Forbrugerombudsmandens gebyrvejledning juli 2008 Indhold 1. Indledning 2. Generelt om anvendelsesområdet for 15 3. Definition af et gebyr 4. 15, stk. 1 5. 15, stk. 2 6. 15, stk. 3 7. Retsvirkninger af

Læs mere

Samrådsspørgsmål L 125, A:

Samrådsspørgsmål L 125, A: Skatteudvalget L 125 - Bilag 53 Offentligt Side 1 af 12 Talepunkter til besvarelse af samrådsspørgsmål L 125, A, B, C vedrørende overgangsreglerne for Frankrig/Spanien i Skatteudvalget den 1. april 2009

Læs mere

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag.

2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed) Forslag. 2010/1 LSF 113 (Gældende) Udskriftsdato: 31. januar 2017 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2010-740-0479 Fremsat den 20. januar 2011 af justitsministeren (Lars Barfoed)

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Prismarkedsføring. Indhold

Prismarkedsføring. Indhold Prismarkedsføring Indhold 1. Kort fortalt... 1 1.2. Lovgrundlaget... 2 2. Prissammenligninger... 2 2.1. Sammenligning med egen tidligere pris... 2 2.1.1. Udgangspunktet... 2 2.1.2. Undtagelser... 2 2.1.2.1.

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn

Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn Vedtægter for Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforenings Klagenævn, DEB s Klagenævn 1 DEB s klagenævn er et privat klagenævn oprettet af DEB, Danske Ejendomsprojektudbyderes Brancheforening, og behandler

Læs mere

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster

Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster (Varmeforsyning) Boligselskabet Bo42, Rønne over Energitilsynet af 5. februar 2007 Rønne Vand- og Varmforsyning a.m.b.a.' ændring af fjernvarmetakster Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt.

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring

Forslag. Lov om ændring af lov om markedsføring Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring (Indsættelse af faktureringspligt for regningsarbejde og ændring af Forbrugerombudsmandens ansættelsesvilkår) 1 I markedsføringsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ]

Går du/i med salgstanker, så grib chancen og kontakt os for nærmere oplysninger og en gratis vurdering. [ ] 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Rungstedvej 7 2970 Hørsholm Sagen angår navnlig spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne som følge

Læs mere

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester

Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009. Orientering om lov om betalingstjenester Finanstilsynet og Forbrugerombudsmanden 23. september 2009 Orientering om lov om betalingstjenester 1. Indledning Den 1. november 2009 træder en ny lov om betalingstjenester i kraft lov nr. 385 af 25.

Læs mere

Vilkår for betalingskonti

Vilkår for betalingskonti Vilkår for betalingskonti Gældende fra den 01.01.2017 01.01.2017/03 Side 2/6 1. Indledning Disse vilkår gælder for betalingskonti oprettet med henblik på at gennemføre betalingstjenester. En betalingskonto

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 29. juli 2014 (J.nr. 2014-0037795) Tiltrådt, at anmodning

Læs mere

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens

Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 2014 Notat om indsigelsesfristen i betalingstjenestelovens 63 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71 51 51 E-mail:

Læs mere

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt.

Finanstilsynet kan ikke imødekomme deres anmodning om aktindsigt. Side 1 af 8 Kendelse af 30. januar 2009 (J.nr. 2008-0017489) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedsloven 14. (Anders Hjulmand, Lise Høgh og

Læs mere

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten

Svar på forespørgsel om fortolkning af forbrugeraftalelovens regler om fortrydelsesretten FDIH - Foreningen for Dansk Internethandel Børsen 1217 København K Att.: Chefkonsulent Tina Morell Dato: 17. marts 2017 Sag: FO-16/11931-2 Sagsbehandler: /DABR Direkte tlf.: +45 41 71 50 76 Svar på forespørgsel

Læs mere

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1

Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Dato: 20. februar 2015 Sag: FO-12/03077-55 Sagsbehandler: /dabr Cpr-nummer - kan erhvervsdrivende lovligt kræve kundens cpr-nummer oplyst 1 Indledning Private virksomheder beder ofte om kundens cpr-nummer

Læs mere

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1.

Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Dato: 20. september 2013 Sag: FO-13/05672-28 Sagsbehandler: /AZN Retningslinjer af 1. oktober 2013 om god markedsføringsskik ved omdeling af forsendelser uden påført navn. Indledning 1. Afgrænsninger 2.

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin andelslejlighed og indgik derfor den 7. august 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Lokalbolig Valby ApS Valby Langgade 142 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 16. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført

Læs mere

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. L 41 Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Gruppesøgsmål m.v.). Af justitsministeren Lene Espersen (KF) Samling: 2006-07 Status: Stadfæstet Skriftlig fremsættelse (10.

Læs mere

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S

Afgørelse klage over opkrævning af fast afgift i NRGi Lokalvarme A/S [XXX] Sendt pr. e-mail til [XXX] og pr. brevpost til ovennævnte adresse. Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V.

PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. 20. NOVEMBER 2012 PROCES: DER BØR HURTIGT TRÆFFES BESLUTNING OM FORELÆGGELSE FOR RETSLÆGERÅDET, ARBEJDSSKADE- STYRELSEN M.V. Et par nye retsafgørelser illustrerer, at når retssag er blevet anlagt, bør

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1)

Bekendtgørelse om urimelig markedsføring i forbrugerforhold 1) BEK nr 1084 af 14/09/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 14. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Familie- og Forbrugermin., Forbrugerstyrelsen, j.nr. 2007-101/1-1000 Senere

Læs mere

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014

Abonnementsvilkår for Mobilaftale. 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 Abonnementsvilkår for Mobilaftale 10. november 2014 1. Aftalen 1.1 Disse vilkår gælder for aftaler om YouSee Mobilaftale 6, 12 og 24. YouSee Mobilaftale

Læs mere

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning

Flybilletter. 1. Indledning. Vejledning Flybilletter Vejledning Flyselskaber skal i markedsføring af tilbud på rejser oplyse kunderne, hvis et specifikt tilbud kun gælder enkelte destinationer eller et lille antal siddepladser på flyet. Dertil

Læs mere

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1

GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 GODE RÅD OM... prismarkedsføring SIDE 1 Indhold Indledning 3 Hvad siger loven? 3 Den enkle løsning én vare én pris 3 Sammenligningspriser 4 Prissammenligning egen førpris 4 Prissammenligning prisvariation

Læs mere

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366.

Sagen afgøres uden mundtlig hovedforhandling, jf. retsplejelovens 366. DOM Afsagt den 7. januar 2013 i sag nr. BS 11-676/2012: Holbæk Kommune Kanalstræde 2 4300 Holbæk mod GF Forsikring A/S Jernbanevej 65 5210 Odense NV Sagens baggrund og parternes påstande Denne sag er anlagt

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde og derfor skal fortabe sit salær. 1 København, den 17. marts 2009 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald Amager A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et kritisabelt mæglerarbejde

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16

ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf * Ekspeditionstid 9-16 ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 21. maj 2012 (J.nr. 2011-0026122) Afgift som følge

Læs mere

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt

Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt Danmarks Rejsebureau Forenings Etiske Regelsæt vedtaget på foreningens generalforsamling den 29. marts 2006 Danmarks Rejsebureau Forenings (DRF) Etiske Regelsæt er udarbejdet og godkendt af bestyrelsen

Læs mere

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013

Ankenævnet for Bedemandsbranchen. Årsberetning for 2013 Ankenævnet for Bedemandsbranchen Årsberetning for 2013 Indhold Nævnsformandens forord... 3 Ankenævnet, medlemmer og sekretariat... 4 Ankenævnets virksomhed... 4 Statistiske oplysninger 2013... 6 2 Nævnsformandens

Læs mere

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1)

Bekendtgørelse om udarbejdelse og udbredelse til offentligheden af visse investeringsanalyser 1) BEK nr 1234 af 22/10/2007 (Historisk) Udskriftsdato: 17. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 132-0020 Senere ændringer

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com

Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø. Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Bech-Bruun Advokatfirma Att.: advokat Steen Jensen Langelinie Allé 35 2100 København Ø 7. oktober 2009 Sendt pr. e-mail til: sj@bechbruun.com Påbud om offentliggørelse af oplysninger som følge af Det Finansielle

Læs mere

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN

HJEMMEL. Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser TANJA JØRGENSEN Hvorledes FIL 43 og god skik-bekendtgørelsen 3 kunne gribe ind over for udformningen af omvalgsbetingelser LEKTOR, PH.D. JURIDISK INSTITUT Au Lov om finansiel virksomhed 43 Finansielle virksomheder skal

Læs mere

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd

Bekendtgørelse om Forretningsorden for Det Systemiske Risikoråd BEK nr 977 af 01/07/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 4. februar 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., j.nr. 13/02365 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1)

Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven) 1) LOV nr 524 af 29/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 30. april 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, j.nr. 14/11801 Senere

Læs mere