Årsberetning og regnskab 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 1999"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 1999

2 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken / Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst etc. Giøre alle Witterligt / at effter som wi Naadigst for gaat anseet haffuer / Ordinarie Budde offuer alt Vort Rige Danmarck at anrette / Da haffuer Wi derforre eractet at være fornøden / forbete Budde oc deris Breff-Pendinge belangende / en huer til effterretning denne Voris Forordning at lade udgaa / huor effter alle oc huer vedkommer / sig haffuer at rette oc forholde. Giffuet paa Vort Slot Kiøbenhaffn den 24. Decembris / Aar 1624.

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsens årsberetning 10 Virksomhedsudvikling 12 Kunderne og markedet 18 Distribution 22 Medarbejderne 26 Socialt ansvar 28 Miljø 31 Opgørelsesmetoder ikke finansielle data 32 Bestyrelse og direktion 34 Organisations- og ledelsesstruktur 36 Regnskabskommentarer 40 Anvendt regnskabspraksis 43 Årsregnskab Påtegning 56 Selskaberne i Post Danmark 58 Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger 60 Revisorerklæringer miljø 62 Frimærker 64 Postområderne og øvrige enheder 3

4 4

5 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster m.m Fin. poster netto, inkl. res. dat/ass. virks. (39) (30) (73) (100) (18) Resultat før skat Skat af årets resultat (184) (172) (176) (218) (236) Nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Samlede aktiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (593) (724) (618) (535) (276) Finansieringsaktiviteter (126) (718) (301) (284) (854) Ændring i likviditet 274 (270) Nøgletal Overskudsgrad 5% 5% 5% 7% 7% Egenkapitalens forrentning 9% 9% 8% 12% 13% Soliditetsgrad 46% 45% 43% 43% 42% Udbytteprocent før skat 36% 44% 45% 33% 33% Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Definitioner på nøgletal fremgår af afsnittet, anvendt regnskabspraksis. 5

6 Ledelsens å rsberetning Post Danmarks omsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 720 mio. kr. eller 7,1 % set i forhold til Resultat før skat for 1999 blev på 469 mio. kr. mod 450 mio. kr. i En forbedring på 19 mio. kr. Nettoresultatet efter skat for 1999 blev på 285 mio. kr. mod 278 mio. kr. i Egenkapitalforrentningen, beregnet som nettoresultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, var i % i lighed med Resultatet for året indeholder en omsætning og en omkostningsudvikling, der stort set er forløbet som planlagt. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne i Post Danmarks årsrapport for 1998 samt halvårsmeddelelse for 1999, hvor det fremgik, at nettoresultatet ville ligge over nettoresultatet i Nettoresultatet i 1. halvår 1999 udgjorde 240 mio. kr., og nettoresultatet i 2. halvår 1999 udgjorde 45 mio. kr. Dette skyldes væsentligst et højere niveau af udviklings- og implementeringsaktiviteter i 2. halvår Resultatet for 1999 er negativt påvirket af Finansministeriets beslutning om forhøjelse af pensionsbidraget til tjenestemænd fra 15 % til 20 % (22 % vedrørende 1. halvår), der medførte merudgifter på 158 mio. kr. før skat og 107 mio. kr. efter skat set i forhold til Korrigeret for dette forhold ville resultatet før skat have udgjort 627 mio. kr., og nettoresultatet ville have udgjort 392 mio. kr. De i årsberetningen for 1998 nævnte drøftelser vedrørende muligheden for en engangsbetaling til statskassen til nedbringelse af de løbende tjenestemandspensionsudgifter er indtil videre sat i bero. Resultatet for 1999 er positivt påvirket af prisstigningen primo 1999 på eneretsområdet på ca. 6 %, svarende til en omsætningsværdi på ca. 300 mio. kr. Eneretsområdet har ikke været prisreguleret siden Prisstigningen udgør ca. halvdelen af den generelle prisudvikling i samfundet for perioden. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er fortsat i 1999 på et højt aktivitetsniveau. Der er i 1999 investeret 607 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 763 mio. kr. i Resultatet for året er desuden påvirket af udgifter relateret til udviklingsaktiviteter, der er ført over resultatopgørelsen. Disse udgifter er ca. 70 mio. kr. større end i På årsbasis lever resultatet for 1999 således op til forventningerne. Post Danmark står dog over for væsentlige udfordringer på såvel salgsområdet som på produktionsområdet. Brevproduktet er påvirket af teknologiske muligheder og trusler, og det totale pakkemarked oplever en generel nedgang samt en meget hård konkurrencesituation. På produktionsområdet er effekten af de senere års investeringer i ny teknologi endnu ikke slået tilstrækkeligt igennem. Hertil kommer en forventet liberalisering af brevområdet i de kommende år, der medfører yderligere konkurrence og krav til effektiviteten i virksomheden. Endelig vil de store sammenlægninger i transportbranchen og ændringer i samarbejdsrelationer betyde væsentligt ændrede strategiske konkurrencevilkår. En resultatudvikling som den i 1999 opnåede er ikke tilstrækkeligt til at imødegå disse markedsændringer og udfordringer. Der er derfor taget skridt til at sikre større effekt af foretagne investeringer i ny teknologi. Denne indsats vil blive fortsat, ligesom den afsætningsmæssige vækst søges stimuleret yderligere. Udbyttet fastsættes i henhold til lov om Post Danmark af trafikministeren efter drøftelse med finansministeren på baggrund af en indstilling fra Post Danmarks bestyrelse. Bestyrelsen har indstillet udbetaling af et udbytte på 5% af egenkapitalen. Af nettoresultatet på 285 mio. kr. foreslås 170 mio. kr. udbetalt som udbytte, til opskrivningshenlæggelser overføres 1 mio. kr. vedr. urealiserede kursgevinster, og 114 mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 1999 LEDELSE TIK- PROGRAMMET Forandringsprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet blev yderligere udbygget og anvendt i Post Danmark i TIK er baseret på European Foundation for Quality Management s Excellence model, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen er opbygget på indsatsområder og resultater med øget fokus 6

7 Grundlaget for Post Danmark Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar "Lov om Post Danmark" gør det muligt for virksomheden at fungere som en normal erhvervsvirksomhed, der kan konkurrere på lige fod med det stigende antal udbydere af postydelser. "Lov om postvirksomhed" sikrer befolkningen adgang til postservice med samme kvalitet som hidtil. på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsberetningen for 1999 indeholder i senere afsnit resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der ligger på tilfredsstillende niveauer. Post Danmark fik den 3. december 1999 overrakt Dansk Management Forums "Human Resource Management Pris" for TIK-processen i virksomheden. Dansk Management Forum ønsker med prisen at anerkende og motivere en virksomhedsmæssig indsats for at skabe menneskelig og konkurrencedygtig vækst i Danmark. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Et af de vigtigste udviklingsprojekter i Post Danmark, Sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden, blev implementeret i løbet af Målet er, at 85 % af standardbrevene sorteres og sættes automatisk. Dette mål er endnu ikke fuldt ud nået, ligesom de økonomiske effekter endnu ikke fuldt ud er realiseret. Det forventes, at målene for Sætteprojektet vil blive nået i løbet af år Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder er intensiveret i 1999 gennem udbygning af aktiviteterne vedrørende grænseoverskridende pakker i selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL). Der arbejdes på at etablere et one stop shopping koncept inden for Norden og mellem Norden og det øvrige udland. Finland er udtrådt af selskabet primo Formålet med samarbejdet i PNL er primært på et internationalt plan at udvikle pakke- og logistikløsninger ved anvendelse af avanceret teknologi. Det er Post Danmarks ambition, at denne alliance skal udbygges også gennem akkvisitioner så de tre postvirksomheder skaber et skandinavisk hjemmemarked. PNL skal således udvikle netværk i Norden, i Europa og globalt. Derved sikrer PNL sig end-to-end kontrol gennem fællessystemer og processer. Ved at forfølge denne strategi vil det være muligt at udvikle PNL til en stærk europæisk spiller på et pakkeog logistikmarked, som er præget af internationalisering og kraftig brancheglidning. Post Danmark købte i februar måned 1999 selskabet Budstikken Transport A/S. Hensigten er at skabe en forretningsmæssig integration mellem Post Danmark Jetpost og Budstikken A/S. Post Danmark og DFDS DanTransport etablerede i efteråret 1999 det fællesejede selskab WebLogistics A/S. Selskabet tilbyder håndtering af det fysiske vareflow i form af en samlet logistik-, distributions- og lagerhotelløsning for virksomheder med virtuelle handelspladser. Aktiviteterne i selskabet er stigende. Allerede etablerede kunder serviceres, og der forhandles med en række nye kunder. IBM Danmark, Post Danmark og DFDS DanTransport indgik i 1999 samarbejde om en komplet e-handelsløsning, "Global Merchant with Logistics", der indeholder en fuldt integreret infrastruktur til elektronisk handel. Med denne standardløsning kan virksomheder nemt etablere sig på Internettet, sikre betalingsflowet samt få varetaget den fysiske varehåndtering gennem WebLogistics A/S. Post Danmark og DHL Worldwide Express indledte i december måned samarbejde om internationale kurerforsendelser. Dette betyder, at såvel privatkunder som erhvervskunder i Danmark sikres dør-til-dør levering af kurerforsendelser verden over. Post Danmarks fremtidige internationale kurerprodukt, Jetpost Udenrigs, får adgang til DHL s verdensomspændende distributionsnet, og kurerforsendelser til udlandet får en endnu hurtigere og sikrere transport over landegrænserne. Post Danmark og Posten Sverige AB udvider postsamarbejdet i Øresundsregionen. Den 1. juli 2000, når Øresundsforbindelsen bliver taget i brug, får tre millioner indbyggere og virksomheder i vækstområdet "Øresundsregionen" adgang til en række forbedrede postprodukter. Kunderne kan for eksempel få hurtigere distribution mellem de to lande til samme pris som i dag. Postsamarbejdet mellem Posten Sverige AB og Post Danmark gør det lettere for virksomheder at operere og markedsføre sig på begge sider af Sundet. KVALITET Kvalitetsniveauet for A-breve blev også i 1999 forbedret, idet 95,2% af brevene i 1999 blev afleveret rettidigt mod 94,5% i Målet er et kvalitetsniveau på 97%. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat højt. 7

8 8 Post Danmarks internationale postcenter i Kastrup har modtaget international anerkendelse for sin håndtering af post til og fra udlandet. "Certificate of Excellence in the Management and Processing of International Letter Mail" er den officielle titel på det certifikat, der markerer Internationalt Postcenters høje standard blandt de internationale postcentre. International Post Corporation, der uddeler prisen, er en sammenslutning af postvirksomheder fra 18 europæiske lande samt USA og Canada. De 20 medlemmer af IPC producerer tilsammen 276 milliarder breve årligt. Det svarer til 65% af verdens samlede postmængde. PERSONALEORGANISATIONERNE SiD's hovedbestyrelse godkendte i januar 2000 en fusion med Dansk Postforbund. Dette kan bane vejen for at samle de to forbunds medlemmer blandt tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark i samme forbund fra den 1. januar Hovedbestyrelsen i Dansk Postforbund havde forinden godkendt fusionen, der dog først skal til urafstemning blandt medlemmerne inden den 1. oktober 2000 for at blive endeligt godkendt. Å R 2000 Overgangen til år 2000 forløb IT-mæssigt uden problemer. De planmæssigt foretagne test og omprogrammeringer medførte således et systemmæssigt problemfrit årtusindskifte. Ø VRIGE FORHOLD Aftalen mellem de europæiske postoperatører om gensidige kvalitetsbaserede betalinger ved udveksling af international post (REIMS II) blev godkendt af Europa-Kommissionen med virkning fra den 1. april 1999 med en starteffekt på 55 % af modtagerlandets indenrigsporto. Aftalen vil medføre, at r markedet vil blive drevet af parametrene effektivitet, service og kvalitet. Forholdet har umiddelbart ikke væsentlig betydning for Post Danmarks nettoresultat. Europa-Kommissionen arbejder på et forslag om liberalisering af posttjenesterne i EU formentlig med virkning fra 1. januar Der er intet konkret udmeldt fra Kommissionen på nuværende tidspunkt om omfanget af liberaliseringen eller om tidspunktet herfor. Post Danmark overvåger udviklingen vedrørende euroens indførelse. ØMU ens 3. fase, med 11 landes beslutning om anvendelse af euroen fra januar 1999, har hidtil ikke haft nævneværdig betydning for Post Danmark. Sideløbende med analyser af Post Danmarks IT-systemer med henblik på eventuelle eurotilpasninger overvåges konsekvenserne af den nye, fælles valutas udbredelse som afregnings- og faktureringsvaluta hos Post Danmarks kunder og leverandører. Post Danmark er opmærksom på, at euroens indførelse som fysisk valuta i vore nabolande i 2002 kan få betydning i filialnettet. Et nyt ekspeditionssystem på Post Danmarks posthuse tager således højde for dette og for en eventuel dansk tilslutning til euroen. EFTERFØ LGENDE BEGIVENHEDER På dagsordenen for Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april optages et beslutningspunkt om kapitalnedsættelse på 300 mio. kr. med henblik på udbetaling af ekstraordinært udbytte på samme beløb i år Der er derudover ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt i negativ retning. FREMTIDEN En stigende konkurrence på hovedprodukterne som følge af koncentrationer i transportmarkedet og teknologisk udvikling forventes imødegået med aktive tiltag på såvel salgs- som produktionsområdet. Endvidere giver TIK-programmet med fokus på kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger samt opfølgning herpå løbende forbedringer i den interne styring i virksomheden. Endelig vil der være fokus på en realisering af de positive effekter af investeringerne i nyt produktionsmateriel. Post Danmark forventer derfor et nettoresultat for år 2000, der ligger over det i 1999 opnåede. København den 28. marts 2000 Bestyrelse og direktion

9 9

10 Virksomhedsudvikling Post Danmark har i 1999 fortsat den forandring, der blev igangsat i 1998 med at udvikle og forny virksomhedskulturen. Forandringen er og har været forankret i et bredt anlagt udviklingsprogram benævnt TIK Total Involvering i Kvalitet med EFQM Excellence modellen som det bærende fundament. DE TI LEVEREGLER I TIK ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer alle enheder, teams og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder løbende forbedringer opnås kun ved, at alle inddrages medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation selvbærende teams er et centralt element i Post Danmarks organisation. For at opnå en nødvendig viden om kunders og medarbejderes tilfredshed med virksomheden og dens ydelser foretager Post Danmark løbende målinger. Post Danmark har i 1999 gennemført kundetilfredshedsmålinger blandt erhvervskunder, filialkunder og modtagere. Målingerne er udgangspunkt for systematiske forbedringer inden for hvert område. Tilsvarende er der efter målinger af medarbejdernes tilfredshed, som er blevet gennemført for anden gang i 1999, igangsat omfattende aktiviteter for at forbedre medarbejdertilfredsheden i alle Post Danmarks enheder. FOKUS PÅ FACTS Ligesom målinger i forhold til kunder og medarbejdere er vigtige for at kende tilfredsheden, er fokus på facts generelt nødvendigt for at kunne igangsætte korrigerende handlinger. Det er et vigtigt element i den igangsatte forandring at skabe en hensigtsmæssig relation mellem Excellence modellen og den interne styring af virksomheden. Således er både hårde og bløde værdier inddraget i styringen, ligesom der er lagt vægt på at afspejle sammenhængene mellem indsatser og resultater. FOKUS PÅ KUNDEN OG MEDARBEJDEREN Forudsætningen for at opnå gode og bæredygtige resultater for virksomheden er tilfredse kunder, hvilket igen forudsætter tilfredse medarbejdere. Den interne styring er løbende blevet tilpasset kvalitetsledelsesbegrebet med vægt på præstationsmålinger inden for virksomhedens kerneog støtteprocesser. Post Danmark anvender i 10

11 den forbindelse et Balanced Scorecard koncept, der er udgangspunkt for den løbende målfastsættelse og målopfølgning. PRÆ STATIONSMÅ LINGER DANNER RAMMEN Med baggrund i Post Danmarks strategi og deraf følgende kritiske succesfaktorer er der fastlagt en række præstationsmålinger inden for virksomhedens kerne- og støtteprocesser. Måleområderne afspejler virksomhedens "value-drivers" og omfatter bl.a. områder som: intern og ekstern kundetilfredshed medarbejdertilfredshed produktivitet kvalitet og service markedsandele og omsætningsudvikling sygefravær og personaleomsætning udviklingsevne miljøpåvirkning Præstationsmåleområderne indgår som en integreret del af virksomhedens plan- og budgetproces og danner udgangspunkt for den løbende målfastsættelse. Præstationsmålinger er sammen med en mere traditionel budgetopfølgning grundlag for den interne opfølgning i virksomheden. I tilknytning hertil er etableret rammerne for en intern benchmarking mellem Post Danmarks enheder. Der etableres mål- og resultatstyringsaftaler med hver enkelt leder på basis af præstationsmåleområderne. Målopfyldelsen er grundlag for udbetaling af resultatløn. I større eller mindre omfang vil disse præstationsmålinger tilsvarende danne udgangspunkt for resultatlønsaftaler generelt for medarbejderne. L Ø BENDE FORBEDRINGER Løbende forbedringer signalerer behovet for konstant at forbedre måden at drive virksomheden på. Ved uddannelsen af medarbejderne er dette budskab sat kraftigt i fokus. Forbedringerne tager udgangspunkt i arbejdet med virksomhedens kerne- og støtteprocesser. Post Danmark har i 1999 fokuseret intenst på en procesorientering af virksomheden. Direktionen har således pr. 1. januar 2000 forankret procesansvar for kerne- og støtteprocesser som en integreret del af virksomhedens ledelsesprocesser. Arbejdet med virksomhedens processer fortsætter med uformindsket styrke i fremtiden. ALLES DELTAGELSE Et vigtigt aspekt ved kvalitetsledelse er, at forbedringen af virksomheden kun kan skabes, når alle deltager i processen. Post Danmark har lagt stor vægt på alles deltagelse gennem uddannelse, etablering af forslagssystemer og ved at fokusere på selvbærende teams som et bærende fundament i driften af virksomheden. Arbejdet med at etablere selvbærende teams blev igangsat i slutningen af 1998, og mange produktionsenheder har gjort de indledende øvelser. De selvbærende teams kræver stor forandringsvillighed hos både ledere og medarbejdere. 11

12 Kunderne og markedet NETTOOMSÆ TNING Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 1998 til 1999 fremgår nedenfor. Der er omsætningsfremgang på alle hovedproduktgrupper. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Afsætningsmæssigt er udviklingen generelt set også tilfredsstillende. Dog viser pakkesegmentet og giroprodukter nedadgående tendenser. Eneretsområdet har ikke været prisreguleret siden Prisstigningen udgør omkring halvdelen af den generelle prisudvikling i samfundet i perioden. Endvidere er omsætningen på breve påvirket i opadgående retning af en ændring i vægtgrænsen på breve til 2 kg den 1. juli Effekten heraf kan vanskeligt beregnes. Talstørrelsen for pakker påvirkes tilsvarende i nedadgående retning. BREVOMRÅ DET Omsætningen på breve steg med 498 mio. kr. eller 7,9 % i forhold til Mængdemæssigt er det en stigning på 2,2 %. Stigningen i omsætningen er positivt påvirket af den primo 1999 gennemførte prisregulering på eneretsområdet med en effekt på ca. 300 mio. kr. eller ca. 6 %. Væksten i markedet kommer primært fra de større kunder, selvom den elektroniske kommunikation er blevet mere udbredt i løbet af Telefon, telefax og ikke mindst internetforbindelser formidler en stadig større andel af kommunikation eksempelvis mellem pengeinstitutter og kunder, myndigheder og borgere. OMSÆ TNING Mio. kr Ændring kr. Ændring % Breve ,9 % Pakker ,9 % Blade ,4% Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser ,2 % Øvrige indtægter ,5 % Total ,1% 12 AFSÆ TNING Mio. stk Ændring stk. Ændring % Breve 1.457, ,9 +32,0 +2,2 % Pakker 33,8 35,0-1,2-3,4 % Blade 296,1 289,9 +6,2 +2,1 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1080,0 1043,7 +36,3 +3,5 % Giroprodukter 58,5 63,6-5,1-8,0 %

13 Brevforsendelser Mio. stk. Pakker Mio. stk I 1999 fortsatte Post Danmark udviklingen af sit produktudbud. For at styrke tilstedeværelsen i de delmarkeder, der ligger op til kerneproduktet breve, har der eksempelvis været gennemført et pilotforsøg i Århus med omdeling af morgenaviser. I 2000 vil der blive udviklet en række nye aktiviteter, som skal tilgodese kundernes forskellige behov for distribution. Det drejer sig blandt andet om mikroomdeling af adresseløse forsendelser, hvor det bliver muligt at få omdelt adresseløse forsendelser på gadeniveau. I 1999 gennemførte Post Danmark en række markedsføringsaktiviteter. Direct Marketingdagen er med til at bekræfte Post Danmarks position på brevmarkedet. DM-prisen og DMdagen indgår i den samlede profilering af Post Danmark på DM-markedet. I den forbindelse er brochuren "Årets bedste kampagner" udviklet med præsentation af de nominerede og vindende kampagner. For at sikre brevets position i mediebilledet også over for private husstande blev der i 1999 gennemført tre markedsføringskampagner med fokus på breve: "Forår", "Sommer" og "Jul". Den eksterne markedsføring omfattede under temaet Skriv, hvis du mener det tvspot, annoncer, biografreklamer, print, plakater og videovæg på posthusene. Desuden blev der i 1999 gennemført to erhvervsmarkedsføringskampagner med temaerne "Brevet og annoncer" samt "Brevet og butikken". Målet har været at vise erhvervsvirksomhederne, at brevet og de øvrige medier supplerer hinanden og derved skaber grundlaget for øget afsætning. PAKKEOMRÅ DET Markedet for pakkedistribution har gennem det meste af 1999 været præget af stærk priskonkurrence. Omsætningen på pakker, der sælges i et fuldt konkurrencemarked, steg med 23 mio. kr. eller 1,9 % set i forhold til Afsætningen faldt med 3,4 %. Faldet er hovedsageligt sket i almindelige pakker til private. Den udvidede vægtgrænse for breve på op til 2 kg har formentlig påvirket pakkeomsætningen i nedadgående retning. Endvidere indicerer branchetal for pakker, at omsætningen på totalmarkedet er faldet ca. 6 %. Set i det lys vurderes det, at Post Danmarks markedsandel er steget på erhvervspakkesegmentet. Nye handelsformer som f.eks. internethandel er endnu ikke slået væsentligt igennem, men forventes at give vækst fremover. Post Danmark har i løbet af 1999 sammen med DFDS DanTransport etableret et fælles selskab WebLogistics A/S, som er et lagerhotel specielt målrettet internethandel. Forretningsideen koncentrerer sig om internethandel og distribution til private modtagere. Målsætningen er at være med til at præge udviklingen i salg via Internettet og at sikre Post Danmark konkurrencekraft og kompetence på området. Aftenomdeling af pakker blev fuldt indført i 1999 og dækkede ved årets udgang ca. 1,1 mio. husstande. På denne måde imødekommer Post Danmark et kundebehov hos såvel afsender som modtager. Aftenomdeling af pakker er blevet særdeles godt modtaget af kunderne

14 14 BLADE Blade udviste en omsætningsstigning på 22,0 mio. kr. eller 2,4 % set i forhold til Afsætningsmæssigt er der en vækst på 2,1 %. Bladtilskuddet fra staten udgjorde 520 mio. kr. i 1999 mod 512 mio. kr. i ADRESSELØ SE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der sælges i et stærkt konkurrencepræget marked, steg omsætningsmæssigt med 80,0 mio. kr. eller 11,2% i forhold til Afsætningen steg med 3,5%. Post Danmark satser i dette konkurrencesegment på et højt kvalitetsniveau på linie med virksomhedens øvrige produkter. Ø VRIGE Øvrige indtægter steg med 97 mio. kr. eller 10,5 % set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. filialnetsalg og serviceprodukter som MailHouse, Postens Kontraktkørsel, Postens Service System, Jetpost samt ydelser relateret til den internationale postvirksomhed. Den teknologiske udvikling har i 1999 som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af betalingsekspeditioner på posthusene. E-COMMERCE I tæt kontakt med såvel afsender som modtager skal Post Danmark kunne levere ydelser på området for distancehandel, der understøtter et øget salg af Post Danmarks kerneprodukter breve og pakker samt supplerende ydelser. En af de helt store indsatser i 1999 på området for handel via Internet har været udviklingen af totalkonceptet "Global Merchant with Logistics", som indeholder en fuldt integreret infrastruktur til internethandel. Konceptet er udviklet i tæt samarbejde mellem Post Danmark, IBM og DFDS DanTransport. Virksomheder, der vil handle på Internettet, kan med løsningen sikre sig betaling for de solgte varer samt håndtering af lager og distribution af varerne til kunder over hele verden. UDVIKLING AF POST DANMARKS FILIALNET Kundeundersøgelser har vist, at en række mindre erhvervsvirksomheder efterspørger en mere målrettet service fra Post Danmark via posthusene. I år 2000 vil der derfor blive udviklet nye aktiviteter i filialnettet for at tilgodese Post Danmarks service over for primært mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. I forhold til de private kunder har Post Danmark revurderet sin sortimentspolitik i filialerne og ændret inventaret, så varerne bliver præsenteret på en mere kundeorienteret måde. I 1999 fik 58 posthuse et nyt salgsinventar til præsentation af varer. Erfaringerne fra test i foråret 1999 viste, at kunderne tog positivt imod ændringerne, og at varesalget steg. I løbet af 2000 vil yderligere 200 posthuse få nyt inventar. I 1999 blev Post Danmark og BG Bank enige om at styrke samarbejdet og sætte yderligere tempo i etableringen af 75 fællesfilialer. Første halvår af 1999 blev brugt til at evaluere bygge- Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk Blade Mio. stk Giroprodukter på posthuse Mio. stk

15 program og uddanne medarbejdere. Det er ambitionen, at der i de næste to år etableres 20 fællesfilialer om året. Også på produktområdet er samarbejdet med BG Bank blevet intensiveret. Det er bl.a. sket ved at introducere et nyt koncept i Post Danmarks filialer under navnet Postbanken. Postbanken består af følgende produkter: En lønkonto med mulighed for kassekredit, en opsparingskonto, en millionærkonto og et kviklån. De nye produkter blev introduceret i efteråret 1999, og de første erfaringer har vist, at kunderne har taget pænt imod dem. I begyndelsen af 1999 blev der gennemført testsalg af mobiltelefoner. Testsalget viste, at kunderne er interesseret i at købe mobiltelefoner og taletidskort på posthusene. Der er efterfølgende udarbejdet et samlet koncept med en række af de store udbydere på markedet, som er blevet introduceret i posthusnettet. Konceptet er fra begyndelsen blevet en succes. Specielt har salget af taletidskort til såvel mobiltelefoni som udlandstelefoni fået stor bevågenhed blandt kunderne. Den lette tilgængelighed til posthusnettet er en af årsagerne til successen. Der er indført et nyt IT-baseret ekspeditionssystem til salgsassistenterne på 360 posthuse med arbejdspladser. Systemet understøtter personalet med produktinformation og med at effektivisere varesalget. Det er opbygget således, at salgsassistenterne ledes igennem mere komplicerede ekspeditioner med enkle valgmuligheder. Post Danmark har desuden gennemført en række uddannelsesaktiviteter for de ansatte i filialerne. Formålet er at øge medarbejdernes evne til at opfange kundernes behov og give en bedre service. DE INTERNATIONALE MARKEDER For breve sendt fra Danmark til udlandet var der i 1999 en skærpet konkurrence, som blev skabt af en stigende priskonkurrence på markedet. Konkurrencen på det internationale pakke- og logistikmarked blev også intensiveret i Post Danmark udviklede i løbet af året tilpasninger til kundernes behov og krav blandt andet med morgen- og aftenomdeling, og det er lykkedes at højne kvaliteten for rettidig levering yderligere. Branchen var præget af stadig større krav fra kunderne med hensyn til kvalitet, fleksibilitet og sporingsmuligheder. Post Danmark har via etableringen af Pan Nordic Logistics (PNL) skabt en alliance med Posten Norge og Posten Sverige AB inden for pakkeområdet. Formålet med samarbejdet i PNL er primært at udvikle pakke- og logistikløsninger ved anvendelse af avanceret teknologi. Det er Post Danmarks ambition, at denne alliance skal udbygges også gennem akkvisitioner således, at de tre postvirksomheder skaber et skandinavisk hjemmemarked. PNL skal således udvikle netværk i Norden, i Europa og globalt. Derved sikrer PNL sig end-to-end kontrol gennem fællessystem og processer. 15

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2006 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 5 6 9 10 11 12 14 16 22 26 28 31 36 42 44 46 51 61 85 98 99 100 103 104 Forord Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN

ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN ÅRSRAPPORT 2005 POST DANMARK KONCERNEN LEDELSESBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE 4 6 8 9 10 12 14 20 24 26 28 34 40 42 44 49 59 86 87 88 90 91 92 Virksomhedspræsentation Hovedtal og nøgletal Året 2005 De Post

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD

ÅRSRAPPORT 2013 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD ÅRSRAPPORT 23 POST DANMARK EN DEL AF POSTNORD DESIGN: HEDDABANK.DK FORSIDEFOTO: MORTEN BENGTSSON FEBRUAR 24, 4.5 ISSN 97393 INDHOLD 4 6 8 3 4 5 6 HOVEDTAL OG NØGLETAL ÅRET 23 POST DANMARKS AKTIVITETER

Læs mere

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn

tid til forandring 07 ÅrSraPPort 2007 PoSt danmark KonCErnEn tid til forandring 7 ÅRSRAPPORT 2007 POST DANMARK KONCERNEN Organisation Bestyrelse Intern Revision Koncernrevisionschef Søren Kongsbo direktion Administrerende direktør Helge Israelsen Viceadministrerende

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2008

Bæredygtighedsrapport 2008 Bæredygtighedsrapport 2008 POST DANMARK KONCERNEN Indhold 04 06 07 10 14 20 26 32 36 POST DANMARK KORT FORTALT FORORD POST DANMARK I SAMFUNDET BÆREDYGTIG LEDELSE KLIMA og miljø KUNDER MEDARBEJDERE DET

Læs mere

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks

Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks Årsrapport 2009 Forsiden: I starten af 2009 indgik e-boks en treårig hovedsponsoraftale med tennisspilleren Caroline Wozniacki, som i dag må anses for en af Danmarks bedst kendte sportsstjerner med en

Læs mere

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne

Årsrapport 2007. Den lille bank med stort overskud til kunderne Årsrapport 2007 Den lille bank med stort overskud til kunderne bedst til private Velkommen til Lån & Spar Banks årsrapport for 2007 Efter en række år med innovative investeringer har vi i 2007 været fokuserede

Læs mere

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord

5,9 milliarder. 110 millioner. 2,5 milliarder. Præsentation af PostNord. I 2013 leverede PostNord Årsrapport 2013 Indhold 1 Sådan møder vi vores kunder 2 Tilbud 4 Den administrerende direktør og koncernchef har ordet 10 Sådan skaber vi værdi for vores kunder 12 Marked og drivkræfter 15 Strategi og

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18

ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 ÅRSRAPPORT 2013/2014 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation. Vi hjælper vores kunder med at bygge stærkere relationer til

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 - EN DEL AF POSTNORD. Den 21. februar 2014 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2013 FOR POST DANMARK (IKKE REVIDERET) - EN DEL AF POSTNORD Den 21. februar 2014 RESUMÉ FOR ÅRET 2013 Post Danmarks samlede indtægter er faldet fra 8.858 mio. kr. i 2012 til

Læs mere

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008

Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 Koncernens adresser Hvordan er det gået? Årsrapport 2008 EDB Gruppen Årsrapport 2008 97 Årsrapport 2008 edb gruppen a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as It gruppen a/s eg data inform a/s eg

Læs mere

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen

Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Årsrapport 2007 LEGO Koncernen Hoved- og nøgletal, LEGO Koncernen 2007 2006 2005 2004 2003 Resultatopgørelse: Nettoomsætning 8.027 7.798 7.027 6.295 6.770 Omkostninger (6.556) (6.393) (6.605) (6.394)

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene.

Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Evaluering af brugen af anden aktør under Service- og LVUudbuddene. Delrapport 1 Arbejdsmarkedsstyrelsen Endelig rapport December 2008 Copyright Deloitte Business Consulting A/S, All rights reserved Indholdsfortegnelse

Læs mere

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014

EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45. Årsrapport for 2014 EnergiMidt Holding a.m.b.a. CVR-nr. 26 38 26 45 Årsrapport for 2014 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets repræsentantskabsmøde den 7. maj 2015 Tage Svendsen Dirigent EnergiMidt

Læs mere

Bæredygtighedsrapport 2010

Bæredygtighedsrapport 2010 Bæredygtighedsrapport 2010 Posten Norden VIGTIGE BEGIVENHEDER INDEN FOR BÆREDYGTIGHED 2010 Om Posten Nordens bæredygtighedsrapport Posten Nordens aktiviteter skal udøves ansvarsfuldt i forhold til virksomhedens

Læs mere

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006

ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 ALM. BRAND BANK A/S MIDTERMOLEN 7 2100 KØBENHAVN Ø CVR-NR. 81 75 35 12 ALM. BRAND BANK A/S ÅRSRAPPORT 2006 WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT INDHOLD 3 STRATEGI 2010 5 SELSKABSOPLYSNINGER 7 KONCERNOVERSIGT

Læs mere

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende.

Denne årsrapport er udarbejdet på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den danske udgave gældende. Vind, Olie og Gas Vestas årsrapport 2006 Mange lyspunkter. Store udfordringer..................................... 5 Ledelsesberetning................................................... 10 Finansielle

Læs mere

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks.

16% Kundevirksomheder i FT Global 500 indeks hvor PwC s honorar i 06/07 > US$ 500.000. Andre virksomheder i FT Global 500 indeks. Årsrapport 06/07 De samlede bruttoindtægter for medlemsfirmaerne i PwC var i 06/07 US$ 25,2 mia. I alt arbejder 146.767 personer i 150 lande fordelt på 766 byer for medlemsfirmaerne i PwC. Læs mere på

Læs mere

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden...

Indhold. Resumé... 1. Hoved- og nøgletal 2006-2010... 3. Ledelsesberetning... 4-11. Regnskabsberetning... 13-17. Forventninger til fremtiden... Årsrapport 2010 Indhold Resumé.................................................................................. 1 Hoved- og nøgletal 2006-2010..............................................................

Læs mere

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner:

Årsrapport 2003 Kontaktpersoner: Kontaktpersoner: Koncernchef og adm. direktør Stine Bosse, telefon +45 44 20 30 40 Koncerndirektør Erik Gjellestad, telefon +47 55 17 25 25 Koncernfinansdirektør Morten Hübbe, telefon +45 44 20 30 20 Kommunikationschef

Læs mere

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5

Til aktionærerne 3. Hovedpunkter 4. Hoved- og nøgletal 5 ÅRSRAPPORT 2006 indhold danware kort fortalt Til aktionærerne 3 Hovedpunkter 4 Hoved- og nøgletal 5 Ledelsens beretning 6 Viden og kompetencer 14 Aktionærforhold 16 Corporate governance 18 Risikoforhold

Læs mere

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases

ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER. Ti Cases e-bog ERFARINGER FRA TI DANSKE VIRKSOMHEDER Ti Cases Iss Danmark Post Danmark Vestbyg A/S BRFkredit Lån & Spar Bank A/S Merkantildata A/S Rigshospitalets HovedOrtoCenter Kort & Matrikelstyrelsen Skanderborg

Læs mere

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter

DFDS Seaways DFDS Tor Line. DFDS i hele verden. DFDS Dan Transport Partnere Agenter Beretning og regnskab 1999 INDHOLD 3 DFDS i dag 4 1999 i hovedtræk 5 Hovedtal 6 Vision og værdier 7 Organisationsstruktur 10 Ledelsens beretning 16 Menneskelige ressourcer 18 Omverden 20 Risikofaktorer

Læs mere

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder.

Indhold. Vi tilbyder et bredt spektrum af forsikringsprodukter til både privatpersoner og virksomheder. Årsrapport 2013 Indhold Download pdf af Årsrapport 2013 Ledelsesberetning 1 Resultatoversigt 2 Bestyrelsesformandens forord 3 Koncernchefens forord 4 Begivenheder i 2013 8 Mål og strategi 12 Strategiske

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s

eg a/s Årsrapport 2009 eg a/s Koncernens adresser EG A/S Årsrapport 2009 99 EG A/S Årsrapport 2009 Årsrapport 2009 eg a/s eg utility a/s It gruppen a/s eg data inform a/s edb gruppen sverige ab edb gruppen norge as Bygteq it a s 2

Læs mere

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14

Til tops på talent. Årsrapport 2013/14 Til tops på talent. Event Deloitte Øresund Triatlon 2014 Deloitte, sved og tårer Søndag den 22. juni indtog 1.200 jernmænd og -kvinder Strandvejen nord for København for at vise, hvad de duede til på land,

Læs mere

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S

Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S www.ski.dk Årsrapport 2012 Statens & Kommunernes Indkøbs Service A/S Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S Zeppelinerhallen Islands Brygge 55 2300 København S Tlf. 33 42 70 00 www.ski.dk CVR nr. 17

Læs mere