Årsberetning og regnskab 1999

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Årsberetning og regnskab 1999"

Transkript

1 Årsberetning og regnskab 1999

2 Forordning Om Post-Budde Vi Christian den Fierde / med Guds Naade / Danmarckis / Norgis / Wendis oc Gottis Konning Hertug udi Slessvig / Holsten / Stormarn oc Dithmersken / Greffue udi Oldenborg oc Delmenhorst etc. Giøre alle Witterligt / at effter som wi Naadigst for gaat anseet haffuer / Ordinarie Budde offuer alt Vort Rige Danmarck at anrette / Da haffuer Wi derforre eractet at være fornøden / forbete Budde oc deris Breff-Pendinge belangende / en huer til effterretning denne Voris Forordning at lade udgaa / huor effter alle oc huer vedkommer / sig haffuer at rette oc forholde. Giffuet paa Vort Slot Kiøbenhaffn den 24. Decembris / Aar 1624.

3 Indholdsfortegnelse 3 Indholdsfortegnelse 5 Hovedtal og nøgletal 6 Ledelsens årsberetning 10 Virksomhedsudvikling 12 Kunderne og markedet 18 Distribution 22 Medarbejderne 26 Socialt ansvar 28 Miljø 31 Opgørelsesmetoder ikke finansielle data 32 Bestyrelse og direktion 34 Organisations- og ledelsesstruktur 36 Regnskabskommentarer 40 Anvendt regnskabspraksis 43 Årsregnskab Påtegning 56 Selskaberne i Post Danmark 58 Delregnskaber for Post Danmarks hovedforretninger 60 Revisorerklæringer miljø 62 Frimærker 64 Postområderne og øvrige enheder 3

4 4

5 Hovedtal og nøgletal Beløb i mio. kr Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat før finansielle poster m.m Fin. poster netto, inkl. res. dat/ass. virks. (39) (30) (73) (100) (18) Resultat før skat Skat af årets resultat (184) (172) (176) (218) (236) Nettoresultat Balance Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Samlede aktiver Egenkapital Hensættelser Langfristet gæld Kortfristet gæld Pengestrømme Driftsaktiviteter Investeringsaktiviteter (593) (724) (618) (535) (276) Finansieringsaktiviteter (126) (718) (301) (284) (854) Ændring i likviditet 274 (270) Nøgletal Overskudsgrad 5% 5% 5% 7% 7% Egenkapitalens forrentning 9% 9% 8% 12% 13% Soliditetsgrad 46% 45% 43% 43% 42% Udbytteprocent før skat 36% 44% 45% 33% 33% Nøgletal er beregnet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings vejledning. Definitioner på nøgletal fremgår af afsnittet, anvendt regnskabspraksis. 5

6 Ledelsens å rsberetning Post Danmarks omsætning udgjorde i mio. kr., en stigning på 720 mio. kr. eller 7,1 % set i forhold til Resultat før skat for 1999 blev på 469 mio. kr. mod 450 mio. kr. i En forbedring på 19 mio. kr. Nettoresultatet efter skat for 1999 blev på 285 mio. kr. mod 278 mio. kr. i Egenkapitalforrentningen, beregnet som nettoresultat i procent af den gennemsnitlige egenkapital, var i % i lighed med Resultatet for året indeholder en omsætning og en omkostningsudvikling, der stort set er forløbet som planlagt. Resultatet er i overensstemmelse med forventningerne i Post Danmarks årsrapport for 1998 samt halvårsmeddelelse for 1999, hvor det fremgik, at nettoresultatet ville ligge over nettoresultatet i Nettoresultatet i 1. halvår 1999 udgjorde 240 mio. kr., og nettoresultatet i 2. halvår 1999 udgjorde 45 mio. kr. Dette skyldes væsentligst et højere niveau af udviklings- og implementeringsaktiviteter i 2. halvår Resultatet for 1999 er negativt påvirket af Finansministeriets beslutning om forhøjelse af pensionsbidraget til tjenestemænd fra 15 % til 20 % (22 % vedrørende 1. halvår), der medførte merudgifter på 158 mio. kr. før skat og 107 mio. kr. efter skat set i forhold til Korrigeret for dette forhold ville resultatet før skat have udgjort 627 mio. kr., og nettoresultatet ville have udgjort 392 mio. kr. De i årsberetningen for 1998 nævnte drøftelser vedrørende muligheden for en engangsbetaling til statskassen til nedbringelse af de løbende tjenestemandspensionsudgifter er indtil videre sat i bero. Resultatet for 1999 er positivt påvirket af prisstigningen primo 1999 på eneretsområdet på ca. 6 %, svarende til en omsætningsværdi på ca. 300 mio. kr. Eneretsområdet har ikke været prisreguleret siden Prisstigningen udgør ca. halvdelen af den generelle prisudvikling i samfundet for perioden. Udviklingen af Post Danmarks processer og produktionsapparat er fortsat i 1999 på et højt aktivitetsniveau. Der er i 1999 investeret 607 mio. kr. som ny- og geninvesteringer mod 763 mio. kr. i Resultatet for året er desuden påvirket af udgifter relateret til udviklingsaktiviteter, der er ført over resultatopgørelsen. Disse udgifter er ca. 70 mio. kr. større end i På årsbasis lever resultatet for 1999 således op til forventningerne. Post Danmark står dog over for væsentlige udfordringer på såvel salgsområdet som på produktionsområdet. Brevproduktet er påvirket af teknologiske muligheder og trusler, og det totale pakkemarked oplever en generel nedgang samt en meget hård konkurrencesituation. På produktionsområdet er effekten af de senere års investeringer i ny teknologi endnu ikke slået tilstrækkeligt igennem. Hertil kommer en forventet liberalisering af brevområdet i de kommende år, der medfører yderligere konkurrence og krav til effektiviteten i virksomheden. Endelig vil de store sammenlægninger i transportbranchen og ændringer i samarbejdsrelationer betyde væsentligt ændrede strategiske konkurrencevilkår. En resultatudvikling som den i 1999 opnåede er ikke tilstrækkeligt til at imødegå disse markedsændringer og udfordringer. Der er derfor taget skridt til at sikre større effekt af foretagne investeringer i ny teknologi. Denne indsats vil blive fortsat, ligesom den afsætningsmæssige vækst søges stimuleret yderligere. Udbyttet fastsættes i henhold til lov om Post Danmark af trafikministeren efter drøftelse med finansministeren på baggrund af en indstilling fra Post Danmarks bestyrelse. Bestyrelsen har indstillet udbetaling af et udbytte på 5% af egenkapitalen. Af nettoresultatet på 285 mio. kr. foreslås 170 mio. kr. udbetalt som udbytte, til opskrivningshenlæggelser overføres 1 mio. kr. vedr. urealiserede kursgevinster, og 114 mio. kr. foreslås overført til frie reserver under egenkapitalen. VÆSENTLIGE AKTIVITETER OG BEGIVENHEDER I 1999 LEDELSE TIK- PROGRAMMET Forandringsprogrammet TIK Total Involvering i Kvalitet blev yderligere udbygget og anvendt i Post Danmark i TIK er baseret på European Foundation for Quality Management s Excellence model, som er den grundlæggende ledelsesmodel i Post Danmark. Modellen er opbygget på indsatsområder og resultater med øget fokus 6

7 Grundlaget for Post Danmark Post Danmark er en selvstændig offentlig virksomhed med en bestyrelse og direktion som øverste ledelse. Den til enhver tid siddende minister med ansvar for Post Danmark udøver som repræsentant for staten via et årligt virksomhedsmøde eller på ekstraordinære virksomhedsmøder de ejerbeføjelser, der normalt tilkommer generalforsamlingen i et aktieselskab. Lovgrundlaget for Post Danmark er "Lov om Post Danmark" samt "Lov om postvirksomhed". Begge love blev vedtaget i Folketinget den 31. januar "Lov om Post Danmark" gør det muligt for virksomheden at fungere som en normal erhvervsvirksomhed, der kan konkurrere på lige fod med det stigende antal udbydere af postydelser. "Lov om postvirksomhed" sikrer befolkningen adgang til postservice med samme kvalitet som hidtil. på kunde- og medarbejdertilfredshed. Årsberetningen for 1999 indeholder i senere afsnit resultaterne af kunde- og medarbejdertilfredshedsmålingerne, der ligger på tilfredsstillende niveauer. Post Danmark fik den 3. december 1999 overrakt Dansk Management Forums "Human Resource Management Pris" for TIK-processen i virksomheden. Dansk Management Forum ønsker med prisen at anerkende og motivere en virksomhedsmæssig indsats for at skabe menneskelig og konkurrencedygtig vækst i Danmark. UDVIKLINGSPROJEKTER OG INVESTERINGER Et af de vigtigste udviklingsprojekter i Post Danmark, Sætteprojektet, der omfatter maskinel sortering og sætning af breve i omdelingsorden, blev implementeret i løbet af Målet er, at 85 % af standardbrevene sorteres og sættes automatisk. Dette mål er endnu ikke fuldt ud nået, ligesom de økonomiske effekter endnu ikke fuldt ud er realiseret. Det forventes, at målene for Sætteprojektet vil blive nået i løbet af år Samarbejdet mellem de nordiske postvirksomheder er intensiveret i 1999 gennem udbygning af aktiviteterne vedrørende grænseoverskridende pakker i selskabet Pan Nordic Logistics AB (PNL). Der arbejdes på at etablere et one stop shopping koncept inden for Norden og mellem Norden og det øvrige udland. Finland er udtrådt af selskabet primo Formålet med samarbejdet i PNL er primært på et internationalt plan at udvikle pakke- og logistikløsninger ved anvendelse af avanceret teknologi. Det er Post Danmarks ambition, at denne alliance skal udbygges også gennem akkvisitioner så de tre postvirksomheder skaber et skandinavisk hjemmemarked. PNL skal således udvikle netværk i Norden, i Europa og globalt. Derved sikrer PNL sig end-to-end kontrol gennem fællessystemer og processer. Ved at forfølge denne strategi vil det være muligt at udvikle PNL til en stærk europæisk spiller på et pakkeog logistikmarked, som er præget af internationalisering og kraftig brancheglidning. Post Danmark købte i februar måned 1999 selskabet Budstikken Transport A/S. Hensigten er at skabe en forretningsmæssig integration mellem Post Danmark Jetpost og Budstikken A/S. Post Danmark og DFDS DanTransport etablerede i efteråret 1999 det fællesejede selskab WebLogistics A/S. Selskabet tilbyder håndtering af det fysiske vareflow i form af en samlet logistik-, distributions- og lagerhotelløsning for virksomheder med virtuelle handelspladser. Aktiviteterne i selskabet er stigende. Allerede etablerede kunder serviceres, og der forhandles med en række nye kunder. IBM Danmark, Post Danmark og DFDS DanTransport indgik i 1999 samarbejde om en komplet e-handelsløsning, "Global Merchant with Logistics", der indeholder en fuldt integreret infrastruktur til elektronisk handel. Med denne standardløsning kan virksomheder nemt etablere sig på Internettet, sikre betalingsflowet samt få varetaget den fysiske varehåndtering gennem WebLogistics A/S. Post Danmark og DHL Worldwide Express indledte i december måned samarbejde om internationale kurerforsendelser. Dette betyder, at såvel privatkunder som erhvervskunder i Danmark sikres dør-til-dør levering af kurerforsendelser verden over. Post Danmarks fremtidige internationale kurerprodukt, Jetpost Udenrigs, får adgang til DHL s verdensomspændende distributionsnet, og kurerforsendelser til udlandet får en endnu hurtigere og sikrere transport over landegrænserne. Post Danmark og Posten Sverige AB udvider postsamarbejdet i Øresundsregionen. Den 1. juli 2000, når Øresundsforbindelsen bliver taget i brug, får tre millioner indbyggere og virksomheder i vækstområdet "Øresundsregionen" adgang til en række forbedrede postprodukter. Kunderne kan for eksempel få hurtigere distribution mellem de to lande til samme pris som i dag. Postsamarbejdet mellem Posten Sverige AB og Post Danmark gør det lettere for virksomheder at operere og markedsføre sig på begge sider af Sundet. KVALITET Kvalitetsniveauet for A-breve blev også i 1999 forbedret, idet 95,2% af brevene i 1999 blev afleveret rettidigt mod 94,5% i Målet er et kvalitetsniveau på 97%. I international sammenhæng er Post Danmarks kvalitetsniveau fortsat højt. 7

8 8 Post Danmarks internationale postcenter i Kastrup har modtaget international anerkendelse for sin håndtering af post til og fra udlandet. "Certificate of Excellence in the Management and Processing of International Letter Mail" er den officielle titel på det certifikat, der markerer Internationalt Postcenters høje standard blandt de internationale postcentre. International Post Corporation, der uddeler prisen, er en sammenslutning af postvirksomheder fra 18 europæiske lande samt USA og Canada. De 20 medlemmer af IPC producerer tilsammen 276 milliarder breve årligt. Det svarer til 65% af verdens samlede postmængde. PERSONALEORGANISATIONERNE SiD's hovedbestyrelse godkendte i januar 2000 en fusion med Dansk Postforbund. Dette kan bane vejen for at samle de to forbunds medlemmer blandt tjenestemænd og overenskomstansatte medarbejdere i Post Danmark i samme forbund fra den 1. januar Hovedbestyrelsen i Dansk Postforbund havde forinden godkendt fusionen, der dog først skal til urafstemning blandt medlemmerne inden den 1. oktober 2000 for at blive endeligt godkendt. Å R 2000 Overgangen til år 2000 forløb IT-mæssigt uden problemer. De planmæssigt foretagne test og omprogrammeringer medførte således et systemmæssigt problemfrit årtusindskifte. Ø VRIGE FORHOLD Aftalen mellem de europæiske postoperatører om gensidige kvalitetsbaserede betalinger ved udveksling af international post (REIMS II) blev godkendt af Europa-Kommissionen med virkning fra den 1. april 1999 med en starteffekt på 55 % af modtagerlandets indenrigsporto. Aftalen vil medføre, at r markedet vil blive drevet af parametrene effektivitet, service og kvalitet. Forholdet har umiddelbart ikke væsentlig betydning for Post Danmarks nettoresultat. Europa-Kommissionen arbejder på et forslag om liberalisering af posttjenesterne i EU formentlig med virkning fra 1. januar Der er intet konkret udmeldt fra Kommissionen på nuværende tidspunkt om omfanget af liberaliseringen eller om tidspunktet herfor. Post Danmark overvåger udviklingen vedrørende euroens indførelse. ØMU ens 3. fase, med 11 landes beslutning om anvendelse af euroen fra januar 1999, har hidtil ikke haft nævneværdig betydning for Post Danmark. Sideløbende med analyser af Post Danmarks IT-systemer med henblik på eventuelle eurotilpasninger overvåges konsekvenserne af den nye, fælles valutas udbredelse som afregnings- og faktureringsvaluta hos Post Danmarks kunder og leverandører. Post Danmark er opmærksom på, at euroens indførelse som fysisk valuta i vore nabolande i 2002 kan få betydning i filialnettet. Et nyt ekspeditionssystem på Post Danmarks posthuse tager således højde for dette og for en eventuel dansk tilslutning til euroen. EFTERFØ LGENDE BEGIVENHEDER På dagsordenen for Post Danmarks virksomhedsmøde den 25. april optages et beslutningspunkt om kapitalnedsættelse på 300 mio. kr. med henblik på udbetaling af ekstraordinært udbytte på samme beløb i år Der er derudover ikke indtruffet begivenheder siden statusdagen, som har påvirket virksomhedens økonomiske stilling væsentligt i negativ retning. FREMTIDEN En stigende konkurrence på hovedprodukterne som følge af koncentrationer i transportmarkedet og teknologisk udvikling forventes imødegået med aktive tiltag på såvel salgs- som produktionsområdet. Endvidere giver TIK-programmet med fokus på kunde- og medarbejdertilfredshedsmålinger samt opfølgning herpå løbende forbedringer i den interne styring i virksomheden. Endelig vil der være fokus på en realisering af de positive effekter af investeringerne i nyt produktionsmateriel. Post Danmark forventer derfor et nettoresultat for år 2000, der ligger over det i 1999 opnåede. København den 28. marts 2000 Bestyrelse og direktion

9 9

10 Virksomhedsudvikling Post Danmark har i 1999 fortsat den forandring, der blev igangsat i 1998 med at udvikle og forny virksomhedskulturen. Forandringen er og har været forankret i et bredt anlagt udviklingsprogram benævnt TIK Total Involvering i Kvalitet med EFQM Excellence modellen som det bærende fundament. DE TI LEVEREGLER I TIK ledelse skal være helhedspræget for at sikre bæredygtige resultater resultatmål og forventninger baseres på fakta og dialog synliggørelse af resultater er udgangspunkt for løbende forbedringer alle enheder, teams og medarbejdere kender betydningen af kvalitet for deres kunder løbende forbedringer opnås kun ved, at alle inddrages medarbejdernes viden og færdigheder skal løbende vedligeholdes og udvikles viden om bedste praksis deles med kolleger og enheder på alle niveauer alle medarbejdere kender deres ansvar for at handle på en måde, der gør det nemt at være kunde alle medarbejdere skal være velorienterede om Post Danmarks situation selvbærende teams er et centralt element i Post Danmarks organisation. For at opnå en nødvendig viden om kunders og medarbejderes tilfredshed med virksomheden og dens ydelser foretager Post Danmark løbende målinger. Post Danmark har i 1999 gennemført kundetilfredshedsmålinger blandt erhvervskunder, filialkunder og modtagere. Målingerne er udgangspunkt for systematiske forbedringer inden for hvert område. Tilsvarende er der efter målinger af medarbejdernes tilfredshed, som er blevet gennemført for anden gang i 1999, igangsat omfattende aktiviteter for at forbedre medarbejdertilfredsheden i alle Post Danmarks enheder. FOKUS PÅ FACTS Ligesom målinger i forhold til kunder og medarbejdere er vigtige for at kende tilfredsheden, er fokus på facts generelt nødvendigt for at kunne igangsætte korrigerende handlinger. Det er et vigtigt element i den igangsatte forandring at skabe en hensigtsmæssig relation mellem Excellence modellen og den interne styring af virksomheden. Således er både hårde og bløde værdier inddraget i styringen, ligesom der er lagt vægt på at afspejle sammenhængene mellem indsatser og resultater. FOKUS PÅ KUNDEN OG MEDARBEJDEREN Forudsætningen for at opnå gode og bæredygtige resultater for virksomheden er tilfredse kunder, hvilket igen forudsætter tilfredse medarbejdere. Den interne styring er løbende blevet tilpasset kvalitetsledelsesbegrebet med vægt på præstationsmålinger inden for virksomhedens kerneog støtteprocesser. Post Danmark anvender i 10

11 den forbindelse et Balanced Scorecard koncept, der er udgangspunkt for den løbende målfastsættelse og målopfølgning. PRÆ STATIONSMÅ LINGER DANNER RAMMEN Med baggrund i Post Danmarks strategi og deraf følgende kritiske succesfaktorer er der fastlagt en række præstationsmålinger inden for virksomhedens kerne- og støtteprocesser. Måleområderne afspejler virksomhedens "value-drivers" og omfatter bl.a. områder som: intern og ekstern kundetilfredshed medarbejdertilfredshed produktivitet kvalitet og service markedsandele og omsætningsudvikling sygefravær og personaleomsætning udviklingsevne miljøpåvirkning Præstationsmåleområderne indgår som en integreret del af virksomhedens plan- og budgetproces og danner udgangspunkt for den løbende målfastsættelse. Præstationsmålinger er sammen med en mere traditionel budgetopfølgning grundlag for den interne opfølgning i virksomheden. I tilknytning hertil er etableret rammerne for en intern benchmarking mellem Post Danmarks enheder. Der etableres mål- og resultatstyringsaftaler med hver enkelt leder på basis af præstationsmåleområderne. Målopfyldelsen er grundlag for udbetaling af resultatløn. I større eller mindre omfang vil disse præstationsmålinger tilsvarende danne udgangspunkt for resultatlønsaftaler generelt for medarbejderne. L Ø BENDE FORBEDRINGER Løbende forbedringer signalerer behovet for konstant at forbedre måden at drive virksomheden på. Ved uddannelsen af medarbejderne er dette budskab sat kraftigt i fokus. Forbedringerne tager udgangspunkt i arbejdet med virksomhedens kerne- og støtteprocesser. Post Danmark har i 1999 fokuseret intenst på en procesorientering af virksomheden. Direktionen har således pr. 1. januar 2000 forankret procesansvar for kerne- og støtteprocesser som en integreret del af virksomhedens ledelsesprocesser. Arbejdet med virksomhedens processer fortsætter med uformindsket styrke i fremtiden. ALLES DELTAGELSE Et vigtigt aspekt ved kvalitetsledelse er, at forbedringen af virksomheden kun kan skabes, når alle deltager i processen. Post Danmark har lagt stor vægt på alles deltagelse gennem uddannelse, etablering af forslagssystemer og ved at fokusere på selvbærende teams som et bærende fundament i driften af virksomheden. Arbejdet med at etablere selvbærende teams blev igangsat i slutningen af 1998, og mange produktionsenheder har gjort de indledende øvelser. De selvbærende teams kræver stor forandringsvillighed hos både ledere og medarbejdere. 11

12 Kunderne og markedet NETTOOMSÆ TNING Omsætningens fordeling på hovedproduktgrupper samt udvikling fra 1998 til 1999 fremgår nedenfor. Der er omsætningsfremgang på alle hovedproduktgrupper. Tilsvarende er vist udviklingen i afsætningen. Afsætningsmæssigt er udviklingen generelt set også tilfredsstillende. Dog viser pakkesegmentet og giroprodukter nedadgående tendenser. Eneretsområdet har ikke været prisreguleret siden Prisstigningen udgør omkring halvdelen af den generelle prisudvikling i samfundet i perioden. Endvidere er omsætningen på breve påvirket i opadgående retning af en ændring i vægtgrænsen på breve til 2 kg den 1. juli Effekten heraf kan vanskeligt beregnes. Talstørrelsen for pakker påvirkes tilsvarende i nedadgående retning. BREVOMRÅ DET Omsætningen på breve steg med 498 mio. kr. eller 7,9 % i forhold til Mængdemæssigt er det en stigning på 2,2 %. Stigningen i omsætningen er positivt påvirket af den primo 1999 gennemførte prisregulering på eneretsområdet med en effekt på ca. 300 mio. kr. eller ca. 6 %. Væksten i markedet kommer primært fra de større kunder, selvom den elektroniske kommunikation er blevet mere udbredt i løbet af Telefon, telefax og ikke mindst internetforbindelser formidler en stadig større andel af kommunikation eksempelvis mellem pengeinstitutter og kunder, myndigheder og borgere. OMSÆ TNING Mio. kr Ændring kr. Ændring % Breve ,9 % Pakker ,9 % Blade ,4% Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser ,2 % Øvrige indtægter ,5 % Total ,1% 12 AFSÆ TNING Mio. stk Ændring stk. Ændring % Breve 1.457, ,9 +32,0 +2,2 % Pakker 33,8 35,0-1,2-3,4 % Blade 296,1 289,9 +6,2 +2,1 % Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser 1080,0 1043,7 +36,3 +3,5 % Giroprodukter 58,5 63,6-5,1-8,0 %

13 Brevforsendelser Mio. stk. Pakker Mio. stk I 1999 fortsatte Post Danmark udviklingen af sit produktudbud. For at styrke tilstedeværelsen i de delmarkeder, der ligger op til kerneproduktet breve, har der eksempelvis været gennemført et pilotforsøg i Århus med omdeling af morgenaviser. I 2000 vil der blive udviklet en række nye aktiviteter, som skal tilgodese kundernes forskellige behov for distribution. Det drejer sig blandt andet om mikroomdeling af adresseløse forsendelser, hvor det bliver muligt at få omdelt adresseløse forsendelser på gadeniveau. I 1999 gennemførte Post Danmark en række markedsføringsaktiviteter. Direct Marketingdagen er med til at bekræfte Post Danmarks position på brevmarkedet. DM-prisen og DMdagen indgår i den samlede profilering af Post Danmark på DM-markedet. I den forbindelse er brochuren "Årets bedste kampagner" udviklet med præsentation af de nominerede og vindende kampagner. For at sikre brevets position i mediebilledet også over for private husstande blev der i 1999 gennemført tre markedsføringskampagner med fokus på breve: "Forår", "Sommer" og "Jul". Den eksterne markedsføring omfattede under temaet Skriv, hvis du mener det tvspot, annoncer, biografreklamer, print, plakater og videovæg på posthusene. Desuden blev der i 1999 gennemført to erhvervsmarkedsføringskampagner med temaerne "Brevet og annoncer" samt "Brevet og butikken". Målet har været at vise erhvervsvirksomhederne, at brevet og de øvrige medier supplerer hinanden og derved skaber grundlaget for øget afsætning. PAKKEOMRÅ DET Markedet for pakkedistribution har gennem det meste af 1999 været præget af stærk priskonkurrence. Omsætningen på pakker, der sælges i et fuldt konkurrencemarked, steg med 23 mio. kr. eller 1,9 % set i forhold til Afsætningen faldt med 3,4 %. Faldet er hovedsageligt sket i almindelige pakker til private. Den udvidede vægtgrænse for breve på op til 2 kg har formentlig påvirket pakkeomsætningen i nedadgående retning. Endvidere indicerer branchetal for pakker, at omsætningen på totalmarkedet er faldet ca. 6 %. Set i det lys vurderes det, at Post Danmarks markedsandel er steget på erhvervspakkesegmentet. Nye handelsformer som f.eks. internethandel er endnu ikke slået væsentligt igennem, men forventes at give vækst fremover. Post Danmark har i løbet af 1999 sammen med DFDS DanTransport etableret et fælles selskab WebLogistics A/S, som er et lagerhotel specielt målrettet internethandel. Forretningsideen koncentrerer sig om internethandel og distribution til private modtagere. Målsætningen er at være med til at præge udviklingen i salg via Internettet og at sikre Post Danmark konkurrencekraft og kompetence på området. Aftenomdeling af pakker blev fuldt indført i 1999 og dækkede ved årets udgang ca. 1,1 mio. husstande. På denne måde imødekommer Post Danmark et kundebehov hos såvel afsender som modtager. Aftenomdeling af pakker er blevet særdeles godt modtaget af kunderne

14 14 BLADE Blade udviste en omsætningsstigning på 22,0 mio. kr. eller 2,4 % set i forhold til Afsætningsmæssigt er der en vækst på 2,1 %. Bladtilskuddet fra staten udgjorde 520 mio. kr. i 1999 mod 512 mio. kr. i ADRESSELØ SE FORSENDELSER OG LOKALE UGEAVISER Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser, der sælges i et stærkt konkurrencepræget marked, steg omsætningsmæssigt med 80,0 mio. kr. eller 11,2% i forhold til Afsætningen steg med 3,5%. Post Danmark satser i dette konkurrencesegment på et højt kvalitetsniveau på linie med virksomhedens øvrige produkter. Ø VRIGE Øvrige indtægter steg med 97 mio. kr. eller 10,5 % set i forhold til Øvrige indtægter indeholder bl.a. filialnetsalg og serviceprodukter som MailHouse, Postens Kontraktkørsel, Postens Service System, Jetpost samt ydelser relateret til den internationale postvirksomhed. Den teknologiske udvikling har i 1999 som forventet medført en fortsat nedgang i antallet af betalingsekspeditioner på posthusene. E-COMMERCE I tæt kontakt med såvel afsender som modtager skal Post Danmark kunne levere ydelser på området for distancehandel, der understøtter et øget salg af Post Danmarks kerneprodukter breve og pakker samt supplerende ydelser. En af de helt store indsatser i 1999 på området for handel via Internet har været udviklingen af totalkonceptet "Global Merchant with Logistics", som indeholder en fuldt integreret infrastruktur til internethandel. Konceptet er udviklet i tæt samarbejde mellem Post Danmark, IBM og DFDS DanTransport. Virksomheder, der vil handle på Internettet, kan med løsningen sikre sig betaling for de solgte varer samt håndtering af lager og distribution af varerne til kunder over hele verden. UDVIKLING AF POST DANMARKS FILIALNET Kundeundersøgelser har vist, at en række mindre erhvervsvirksomheder efterspørger en mere målrettet service fra Post Danmark via posthusene. I år 2000 vil der derfor blive udviklet nye aktiviteter i filialnettet for at tilgodese Post Danmarks service over for primært mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder. I forhold til de private kunder har Post Danmark revurderet sin sortimentspolitik i filialerne og ændret inventaret, så varerne bliver præsenteret på en mere kundeorienteret måde. I 1999 fik 58 posthuse et nyt salgsinventar til præsentation af varer. Erfaringerne fra test i foråret 1999 viste, at kunderne tog positivt imod ændringerne, og at varesalget steg. I løbet af 2000 vil yderligere 200 posthuse få nyt inventar. I 1999 blev Post Danmark og BG Bank enige om at styrke samarbejdet og sætte yderligere tempo i etableringen af 75 fællesfilialer. Første halvår af 1999 blev brugt til at evaluere bygge- Adresseløse forsendelser og lokale ugeaviser Mio. stk Blade Mio. stk Giroprodukter på posthuse Mio. stk

15 program og uddanne medarbejdere. Det er ambitionen, at der i de næste to år etableres 20 fællesfilialer om året. Også på produktområdet er samarbejdet med BG Bank blevet intensiveret. Det er bl.a. sket ved at introducere et nyt koncept i Post Danmarks filialer under navnet Postbanken. Postbanken består af følgende produkter: En lønkonto med mulighed for kassekredit, en opsparingskonto, en millionærkonto og et kviklån. De nye produkter blev introduceret i efteråret 1999, og de første erfaringer har vist, at kunderne har taget pænt imod dem. I begyndelsen af 1999 blev der gennemført testsalg af mobiltelefoner. Testsalget viste, at kunderne er interesseret i at købe mobiltelefoner og taletidskort på posthusene. Der er efterfølgende udarbejdet et samlet koncept med en række af de store udbydere på markedet, som er blevet introduceret i posthusnettet. Konceptet er fra begyndelsen blevet en succes. Specielt har salget af taletidskort til såvel mobiltelefoni som udlandstelefoni fået stor bevågenhed blandt kunderne. Den lette tilgængelighed til posthusnettet er en af årsagerne til successen. Der er indført et nyt IT-baseret ekspeditionssystem til salgsassistenterne på 360 posthuse med arbejdspladser. Systemet understøtter personalet med produktinformation og med at effektivisere varesalget. Det er opbygget således, at salgsassistenterne ledes igennem mere komplicerede ekspeditioner med enkle valgmuligheder. Post Danmark har desuden gennemført en række uddannelsesaktiviteter for de ansatte i filialerne. Formålet er at øge medarbejdernes evne til at opfange kundernes behov og give en bedre service. DE INTERNATIONALE MARKEDER For breve sendt fra Danmark til udlandet var der i 1999 en skærpet konkurrence, som blev skabt af en stigende priskonkurrence på markedet. Konkurrencen på det internationale pakke- og logistikmarked blev også intensiveret i Post Danmark udviklede i løbet af året tilpasninger til kundernes behov og krav blandt andet med morgen- og aftenomdeling, og det er lykkedes at højne kvaliteten for rettidig levering yderligere. Branchen var præget af stadig større krav fra kunderne med hensyn til kvalitet, fleksibilitet og sporingsmuligheder. Post Danmark har via etableringen af Pan Nordic Logistics (PNL) skabt en alliance med Posten Norge og Posten Sverige AB inden for pakkeområdet. Formålet med samarbejdet i PNL er primært at udvikle pakke- og logistikløsninger ved anvendelse af avanceret teknologi. Det er Post Danmarks ambition, at denne alliance skal udbygges også gennem akkvisitioner således, at de tre postvirksomheder skaber et skandinavisk hjemmemarked. PNL skal således udvikle netværk i Norden, i Europa og globalt. Derved sikrer PNL sig end-to-end kontrol gennem fællessystem og processer. 15

16 Ved at forfølge den strategi vil det være muligt at udvikle PNL til en stærk europæisk spiller på et pakke- og logistikmarked, som er præget af internationalisering og kraftig brancheglidning. Levering af one-stop-shopping løsninger indebærer, at kunderne hos en enkelt udbyder kan få løst deres samlede transportbehov i form af en række post-, transport- og logistikydelser. Det skaber behov for, at virksomhederne kan sikre leverancer, hvor der er sikret total kontrol fra leverandør til modtager, uanset at landegrænser krydses. På pakke- og logistikmarkedet er Post Danmark gennem medejerskabet af PNL med til at varetage udviklingen og understøttelsen af nye pakkeog logistikprodukter. Målet er i første omgang at kunne tilbyde kunderne fælles nordiske løsninger, der er lette at anvende. Post Danmark valgte i 1999 at indgå en aftale med kurerselskabet DHL om salg af Jetpost Udenrigs. DHL og Post Danmark kan tilsammen tilbyde en hurtig service overalt i udlandet. Ø RESUNDSREGIONEN Post Danmark og Posten Sverige AB udvider postsamarbejdet over Øresund, når Øresundsforbindelsen bliver taget i brug i sommeren Postsamarbejdet skal blandt andet gøre det lettere for virksomheder at operere og markedsføre sig på begge sider af Sundet. Et af tilbuddene gør det muligt for en afsender i den danske del af Øresundsregionen at sende et brev til det skånske område med udbringning næste dag. Det samme gælder for et brev fra Skåne til hovedstadsregionen. Der vil også være dag-til-dag pakkeservice inden for Øresundsregionen. Derudover vil der blive tilbudt kurerleverancer fra dør-til-dør med samme dags levering og eksprestjenester med levering næste dag kl. 10. Desuden bliver der mulighed for, at virksomheder på begge sider af Sundet gennem adresseløse forsendelser hurtigt og enkelt kan markedsføre produkter. POST DANMARK MÅ LER TILFREDSHED OG LOYALITET Siden årsskiftet har Post Danmark målt kundetilfredshed og loyalitet blandt ELEMENTERNE I ECSI- MODELLEN Post Danmark benytter ECSI-modellen til at måle kundetilfredshed og loyalitet for både erhvervskunder og privatkunder samt kombinerer modellen med specifikke spørgsmål. Image Forventninger Værdi Kundetilfredshed Loyalitet Produkter og serviceydelser Kundebetjening 16

17 Kundetilfredshedsindeks Private modtagere Benchmarking m. postale virksomheder Private modtagere Tilfredshed Loyalitet USA Danmark Sverige Tyskland private modtagere ved en stor spørgeskemaundersøgelse. Resultaterne af målingerne danner grundlag for en omfattende forbedringsproces. Det er kendt, at tilfredse kunder er mere loyale både over for virksomheden og dens ydelser. Dette påvirker igen lønsomheden og dermed virksomhedens konkurrencekraft. Kundetilfredshed og loyalitet er således blevet en stadig vigtigere brik i virksomhedens udvikling og tilpasning til skiftende markedsforhold. Post Danmark har valgt at sætte kunden i centrum for arbejdet med løbende forbedringer. Målet er at udvikle virksomheden i takt med kundernes behov og forventninger samt at fastholde nøglekunder og skabe øget loyalitet. Indsatsen er koncentreret om to omfattende kontinuerlige målinger af et repræsentativt udsnit af det samlede kundegrundlag for henholdsvis erhvervs- og privatkunder. Via et spørgeskema bliver der stillet 20 overordnede spørgsmål, som er sammenlignelige med andre virksomheder. Spørgsmålene er relateret til den såkaldte European Customer Satisfaction Index (ECSI) model. På den måde er det muligt at sammenligne virksomheden nationalt og internationalt mod både de postale og ikkepostale virksomheder, der også måler sig på samme vis. I venstre side ses de faktorer, der påvirker kundetilfredsheden: opfattelse af virksomhedens image forventninger opfattelse af produkter og serviceydelser opfattelse af kundebetydning kvalitet i forhold til prisen I højre side ses effekten af kundetilfredsheden: Kundeloyalitet Resultaterne viser et nogenlunde stabilt niveau hen over året. Post Danmark opnår for de private modtagere en tilfredshed på indeks 66. På privatkundesegmentet er det muligt at sammenligne med udvalgte postvirksomheder, der benytter et lignende analysedesign. En sådan sammenligning viser, at Post Danmark med et kundetilfredshedsindeks på 66 (breve og pakker) ligger bedre end Sverige og Tyskland, men en anelse dårligere end USA (kun pakker). Som sine indsatsområder har Post Danmark valgt at sætte fokus på image, ventetid på posthusene, kundeservice og reklamationer. ECSI-modellen er en årsagsforklarende model med kundetilfredshed i midten. 17

18 Distribution Den landsdækkende distribution er en væsentlig styrke for Post Danmark. Medarbejderne kommer forbi hver eneste husstand erhverv såvel som privat hver eneste hverdag året rundt. Distributionen omfatter tre hovedtyper inddelt efter produkter og geografiske forhold: brevomdeling i byerne. Omdelerne medbringer breve, adresseløse forsendelser, blade og aviser. Omdelingen foretages hovedsageligt pr. cykel, og der er ca cykelruter særskilt pakkeomdeling: Pakkeomdeling i byerne underopdelt i omdeling til erhvervsmodtagere i tidsrummet fra kl. 7-10, til private i dagtimerne og yderligere til private i tidsrummet fra kl Der er ca. 800 pakkeruter. Aftenomdeling til private modtagere blev indført i 1999 og opfattes generelt af modtagerne som en serviceforbedring (se også side 13) omdeling på landet, hvor alle produkter omdeles, og hvor omdeleren desuden varetager andre opgaver såsom salg af frimærker, håndtering af indbetalingskort m.v. Omdelingen foretages i bil. Der er ca landpostruter. Målet er, at denne strategiske styrke skal udbygges de kommende år - blandt andet ved at udvikle nye produkter og serviceydelser, som er baseret på princippet om modtagerstyret omdeling. Disse serviceydelser er i høj grad skabt til at opfylde et kundebehov. Kontakten mellem kunder og omdelere skal udvikles og styrkes for at opnå tillid og pålidelighed. Det skaber behov for at tilpasse tilrettelæggelsen af distributionen således, at alle omdelere i samme team i vidt omfang løser alle kundebehov i et givet geografisk område modsat i dag, hvor brevomdeling, pakkeomdeling, afhentning af post samt tømning af postkasser i høj grad er adskilte funktioner. I fremtiden skal disse opgaver ses som en helhed. Dels vil det skabe fordele i driften - dels vil det give medarbejderne bedre rammer og et mere afvekslende arbejde. Denne udvikling bliver en af de store udfordringer i de kommende år, hvor Post Danmark både skal sikre, at effektiviteten bliver øget i distributionen, samtidig med at der er fokus på udviklingen af jobindhold og medarbejderindflydelse. DEN TEKNOLOGISKE UDVIKLING I 1999 begyndte Post Danmark et materieludviklingsprojekt i distributionen. I praksis medfører det en række nyskabelser. I løbet af 3-4 år forventes samtlige cykler og tasker i omdelingen at være udskiftet. Eksisterende budstuer bliver nyindrettet og effektiviseret. Resultatet vil være, at det samlede omdelingsmateriel bringes ergonomisk, design-, arbejdsmiljø- og produktionsmæssigt ajour, så det er tilpasset den sammensætning af posten og de produktionsforhold, der forventes at gælde de kommende 5-10 år. 18

19 For yderligere at øge fleksibiliteten og omstillingshastigheden i omdelingen er der sat forsøg i gang med GIS-baseret (Geografisk Informations System) ruteoptimering. I første omgang er formålet at udvikle landpost- og pakkeruterne bedst muligt. Samtidig skal de tekniske og økonomiske muligheder afdækkes for på sigt at gennemføre en dynamisk ruteplanlægning for omdelingen af pakker. De kommende store investeringer i distributionen skal anvendes til at modernisere produktionsmateriellet. Investeringerne, der forventes ført over resultatopgørelsen, forventes at ligge i størrelsesordenen mio. kr. over de kommende 3-4 år. L Ø NSYSTEMER Det er et selvstændigt mål, at Post Danmarks lønsystemer bidrager positivt til udviklingen af produktiviteten i distributionen. Dette skal inspirere til at finde og gennemføre løbende forbedringer. For Post Danmark er det målet at skabe denne interesse bl.a. ved en gruppeorienteret resultatløn, som dækker hele distributionen lige fra ankomstbehandling over budbordsbehandling til omdeling. Samtidig skal resultatlønnen styrke samarbejdet i grupperne og udviklingen mod selvbærende teams. På den baggrund har Post Danmark indledt centrale forhandlinger med personaleorganisationerne. Hensigten er at udbygge den eksisterende distributionsaftale (D 96) med en model for resultatløn. Modellen skal understøtte en udvikling, der: giver medarbejderne og Post Danmark et fælles mål i det daglige arbejde med D 96- aftalen forbedrer Post Danmarks kvalitet og resultat gennem udvikling af medarbejder- og kundetilfredshed udmønter andele af opnåede resultatforbedringer til medarbejderne fremmer udviklingen mod selvbærende teams fremmer samarbejdet mellem medarbejderne indbyrdes samt mellem medarbejderne og ledelsen. Kvalitetsresultat for breve i 1999 (%) Kvalitetsresultat for breve i (%) kvt. 2.kvt. 3.kvt. 4.kvt. KVALITETEN FOR BREVE Kvaliteten for indenlandske A-breve blev i 1999 den bedste i fem år. Det samlede årsresultat blev 95,2 % mod 94,5 % året før. Det viser den uvildige løbende måling fra konsulentfirmaet PricewaterhouseCoopers. Generelt ligger resultaterne de enkelte måneder også bedre end året før. Især efteråret var gunstigt med flere månedsresultater i træk over 96 %. Således blev 3. kvartal med resultatet 96,0 % det bedste kvartalsresultat nogen sinde. Dog medførte orkanen over Danmark i december et stort antal forsinkelser. Post Danmark har som landsdækkende mål, at 97 % af de rettidigt afsendte breve skal være omdelt dagen efter

20 Generelt var driftsafviklingen hen over året langt mere stabil i 1999 end året før. Det kommer blandt andet til udtryk ved, at udsvingene i månedsresultaterne i 1999 var mindre. Post Danmark har igangsat et omfattende arbejde med at kortlægge og forbedre interne processer. Dette er et led i den samlede kvalitetssatsning, der ligger i TIK-processen. Fokus er især rettet mod de kundevendte processer, der omfatter blandt andet brevenes vej fra afsender igennem postsystemet til modtager. Alle enheder arbejder målrettet med at forbedre egne processer med henblik på at nedbringe fejl og forsinkelser. Herudover arbejdes der på at forbedre den samlede proces på tværs af de enkelte enheder. Det skal føre til en højere grad af tilfredshed hos vores kunder, men også til et bedre image og en bedre økonomi for Post Danmark. Post Danmarks indenlandske brevkvalitet ligger i den absolutte top internationalt. En rapport udarbejdet i december 1999 af det engelske konsulentfirma Post Office Consulting placerer Post Danmark på en andenplads blandt de postvirksomheder i analysen, der anvender eksterne uvildige målinger. Rapporten placerer Post Danmark foran postvirksomhederne i blandt andet Tyskland, Holland og Storbritannien, mens Schweiz ligger nummer et. Prismæssigt er Post Danmark samtidig billigere end de fleste lande i analysen. Post Danmarks brevkvalitet på udenlandske forsendelser hører også til blandt de bedste. EU har fastlagt en standard for såkaldte 1. klasses breve mellem landene. Efter den skal 85% af de afsendte breve være hos modtagerne i de andre lande tre dage efter indlevering. I 1999 opfyldte postvirksomhederne i International Post Cooperation (IPC) samlet standarden med 90,7%. Post Danmarks resultater var væsentlig bedre med en rettidighed på ankomne breve på 94,9 % for ankommende breve fra alle IPC-lande og på 95,0 % for afgående breve til alle IPClande. Det er i øvrigt de bedste resultater for Post Danmark i den tid, IPC har gennemført eksterne kvalitetsmålinger. REKLAMATIONER I efteråret indførte Post Danmark et nyt system til behandling af kundeklager. Oplysninger fra dette system viser, at der i 4. kvartal i alt var kundeklager vedr. befordring af breve og pakker inden for landets grænser. De klager vedrører breve og er ud af en samlet brevmængde på knap 1,5 mia. breve om året. Tilsvarende var der klager vedrørende pakker ud af en samlet pakkemængde på knap 34 mio. stk. om året. For breve til og fra udlandet var der i 4. kvartal kundeklager, mens der for internationale pakker var klager. Fejl i denne sammenhæng kan være begået af såvel Post Danmark som vores internationale samarbejdspartnere. SIKRING MOD KRIMINALITET Den daglige pengeformidling og distribution af værdier med posten øger sårbarheden i forhold til det kriminelle miljø. 20

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999.

Året kort. Post Danmarks nettoomsætning udgjorde i 2000 10.936 mio. kr., en stigning på 119 mio. kr. eller 1,1 % i forhold til 1999. Årsberetning og regnskab 2000 Indholdsfortegnelse 5 6 8 12 14 26 32 38 39 40 42 66 67 68 70 Hovedtal og nøgletal Virksomhedspræsentation Ledelsens årsberetning Strategi og lederskab Kunderne og markedet

Læs mere

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S

Godstransport 2004. 28. Januar 2004. Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Godstransport 2004 28. Januar 2004 Jørn Schmidt Direktionssekretariatet Post Danmark A/S Den nye Postlov Udfordringer Færre breve Elektronisk post og kommunikation Fald i størrelsesordenen 4% de seneste

Læs mere

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010

Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked. 27. maj 2010 Aftale om sikring af befordringspligten på et liberaliseret postmarked Side 1/6 27. maj 2010 Regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti) og Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen

Regnskabsåret 2011 i bygge- og anlægsbranchen Efter at 2010 var et ekstremt hårdt år for bygge- og anlægsbranchen, så viser regnskabsåret 2011 en mindre fremgang for branchen. Virksomhederne har i stort omfang fået tilpasset sig den nye situation

Læs mere

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014

Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 Øjebliksbillede 3. kvartal 2014 DB Øjebliksbillede for 3. kvartal 2014 Introduktion 3. kvartal har ligesom de foregående kvartaler været præget af ekstrem lav vækst i alle dele af økonomien. BNP-væksten

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Redegørelse om samfundsansvar 2013

Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Redegørelse om samfundsansvar 2013 Jyske Bank er bevidst om banksektorens generelle betydning for samfundet, herunder den finansielle stabilitet, og med afsæt i lovgivningen

Læs mere

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger.

Der er med udgangspunkt i proceduren gennemført intern audit i 4. kvartal 2014. Der er udarbejdet en rapport indeholdende korrigerende handlinger. Ledelsens evaluering af arbejdsmiljøledelsessystemet 2015 Arbejdsmiljøledelsessystemet evalueres en gang årligt i chefgruppen med henblik på at konstatere, om systemet fortsat er egnet, tilstrækkeligt

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation

Kvalitetsstyring. Peter Neergaard. Fag : Organisation Side 1 af 6 Kvalitetsstyring Peter Neergaard Fag : Organisation Overordnet Bogen har to hovedformål: a) En kortlægning af kvalitetsstyring i danske virksomheder. Resultaterne af denne analyse kan anvendes

Læs mere

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK

E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK E-handel i Norden Første kvartal 2014 TEMA: LOGISTIK Nordisk e-handel for 34 milliarder i første kvartal Forord Værdien af den nordiske e-handel i første kvartal af 2014 beløb sig til omkring 34.000 millioner

Læs mere

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009

FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 First North meddelelse nr. 1/2010 Lyngby, den 23. marts 2010 FastPassCorp A/S årsregnskab 2009 FastPassCorp A/S bestyrelse har på et bestyrelsesmøde dags dato godkendt årsregnskabet for 2009 samt gennemgået

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ NÅR KOLLEGAER SKAL INKLUDERES PÅ ARBEJDSPLADSEN UDGIVET MAJ 2013 2 Nedslidningen som følge af et dårligt psykisk arbejdsmiljø er et væsentligt tema for både samfund, virksomheder

Læs mere

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG

VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS OM SAMMENLÆGNING AF SAMARBEJDSUDVALG OG ARBEJDSMILJØUDVALG APRIL 2012 VEJLEDNING OM SAMARBEJDSAFTALENS 8 Udgivet: Samarbejdssekretariatet 2012 Layout: Operate A/S Tryk:

Læs mere

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015

Ansøgningsskema til DDV s vedligeholdspris 2015 Nedenstående skema bedes udfyldt med flest mulige oplysninger, således at en bedømmelse vil kunne træffes efter de mest optimale forudsætninger for bedømmelseskomiteen. Skemaet består af 8 kriterier. Ved

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 FOR POST DANMARK KONCERNEN REGNSKABSMEDDELELSE FOR 1. JANUAR 31. MARTS 2006 MEDDELELSE TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN NR. 05/2006 MEDDELELSE TIL STOCKHOLMSBÖRSEN AB NR. 01/2006 HOVEDPUNKTER FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. MARTS 2006

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

1. Arbejdsmiljøarbejdet ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 1. Arbejdsmiljøarbejdet :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Denne mødegang indeholder følgende punkter: 1.1 Introduktion til procesforløbet 1.2 Arbejdsmiljøloven

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger

Stor indbetalingsvækst og faldende omkostninger Pressemeddelelse Årsregnskab 2011 9. februar 2012 R E G N S K A B E T B E S K R I V E R H E L E D A N I C A K O N C E R N E N, H E R U N D E R F O R R E T N I NG S A K T I V I T E T E R I D A N M A R K,

Læs mere

Post Danmarks rejse mod Excellence

Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence Post Danmarks rejse mod Excellence af underdirektør Anders Jeppesen, asj@post.dk 1. Introduktion Post Danmark startede i 1998 en massiv forandringsproces baseret på ledelsesfilosofien

Læs mere

NYT FRA NATIONALBANKEN

NYT FRA NATIONALBANKEN 1. KVARTAL 2015 NR. 1 NYT FRA NATIONALBANKEN UDSIGT TIL STØRRE VÆKST I DANMARK Nationalbanken opjusterer skønnet for væksten i dansk økonomi i år og til næste år. Skønnet er nu en vækst i BNP på 2,0 pct.

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18

Projekt: Skolen i bymidten Semesterprojekt: 7B - E2013 Dokument: Ansættelseskontrakt Dato: 29-10-2013 13:18 1 af 6 1. Sammendrag K.E.A Totalentreprise agerer som samlet totalentreprenør for bygherre, vi varetager alle de ydelser, der udgør en nødvendig helhed for gennemførelse af den aftalte opgave. Vi er derfor

Læs mere

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis.

DRs Personalepolitik. På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DRs Personalepolitik På Inline, DRs intranet, kan du læse mere om DRs Personalepolitik, og hvordan den kommer til udtryk i praksis. DR HR Oktober 2008 Værdi for DRs personalepolitik Ansvar Social og professionel

Læs mere

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark

Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark Rekrutteringsstrategi for Udbetaling Danmark ATP ønsker at informere eksterne interessenter om vores strategi for rekruttering af nyansatte medarbejdere, som tilknyttes den nye myndighed Udbetaling Danmark.

Læs mere

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER

SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER SPAR NORD OPNÅR FORNEMME SYNERGIEFFEKTER VIA TV-SPOTS, LOKAL ANNONCERING OG MÅLRETTEDE ÉN-TIL-ÉN MEDIER Synergi og skarp segmentering kan løfte Return on Investment markant. Det viser en test, Spar Nord

Læs mere

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune

Kommunikationsstrategi 2011-2014. UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Kommunikationsstrategi 2011-2014 UngSlagelse Ungdomsskolen i Slagelse Kommune Indledning UngSlagelse har længe haft et ønske om flere brugere. Èn af de udfordringer som UngSlagelses står overfor er, et

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 6 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance

InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance InvestorDagen 22. september 2015 Kunde- og indtjeningsmål i balance Morten Hübbe, koncernchef Download præsentationen på tryg.com Følg os på Twitter: @TrygIR Forbehold Visse udsagn i denne præsentation

Læs mere

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved:

Madservice. Drifts- og udviklingsaftale 2015. Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Madservice Drifts- og Kirsten Dyrholm Hansen Afdelingschef Gitte Larsen Institutionsleder Gyldigheden af aftalen bekræftes herved: Egon Fræhr Borgmester Sonja Miltersen Direktør 1. Drifts- og udviklingsaftaler

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

# Til interessenterne udenfor virksomheden

# Til interessenterne udenfor virksomheden Eksternt regnskab # Til interessenterne udenfor virksomheden et retvisende billede # Offentlig regulering af regnskaberne < Årsregnskabsloven < Regnskabsstandarder : IAS / GAAP / < Regnskabsvejledninger

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1

KNI Værdier. KNI Værdier Side 1 KNI Værdier KNI Værdier Side 1 Indhold Fra CEO 3 KNI 4 Historie 5 KNI ånden 6 KNI værdier 7 Leveregler i KNI 8 Medarbejderprofil i KNI koncernen 9 Kompetenceudvikling i KNI 10 KNI Værdier Side 2 Fra CEO

Læs mere

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande

Kundeanalyse. blandt 1000 grønlandske husstande Kundeanalyse 2012 blandt 1000 grønlandske husstande Udarbejdet af Tele-Mark A/S Carl Blochs Gade 37 8000 Århus C Partner: Allan Falch November 2012 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Formålet

Læs mere

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK

INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK Marts 2014 INVESTERINGER GIVER STØRST AFKAST UDEN FOR DANMARK AF KONSULENT MATHIAS SECHER, MASE@DI.DK Det er mere attraktivt at investere i udlandet end i Danmark. Danske virksomheders direkte investeringer

Læs mere

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG

NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG NETHANDEL OG LEVERING HURTIG OG FLEKSIBEL FORSENDELSE GIVER TILFREDSE KUNDER OG ØGET SALG DISTRIBUTION ER EN AFGØRENDE FAKTOR, NÅR EN NETBUTIK SKAL HAVE SUCCES Varerne skal hurtigt og sikkert frem og på

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15

Ledelsesgrundlag. Svendborg Erhvervsskole. Version 15 Ledelsesgrundlag Svendborg Erhvervsskole Version 15 Indholdsfortegnelse 1. Formål og baggrund... 3 2. Skolens værdier... 3 3. Kodeks for strategisk dialogforums arbejde... 4 Ejerskab:... 4 Dialog:... 5

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

EVA s personalepolitik

EVA s personalepolitik EVA s personalepolitik DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT EVA s personalepolitik fra holdning til handling EVA er en attraktiv arbejdsplads med fokus på faglighed, arbejdsglæde og plads til forskellighed EVA

Læs mere

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi

Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi Skriftlig eksamen i faget Erhvervsøkonomi 4 timers skriftlig prøve Dette opgavesæt består af 4 delopgaver, der indgår i bedømmelsen af den samlede opgavebesvarelse med følgende omtrentlige vægte: Opgave

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia

Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Trafikselskabet Movia 28 Oktober 28 Hovedrapport Movia Johannes Sloth Svarprocent: 9% (2/37) Konklusion v/ Ennova Markant stigning i Arbejdsglæde og Loyalitet Troskab

Læs mere

Mål- og resultatplan

Mål- og resultatplan Mål- og resultatplan Indhold Strategisk målbillede 3 Mission og vision 3 Strategiske pejlemærker 4 Mål for 2015 6 Mål for kerneopgaver 6 Mål for intern administration 7 Gyldighedsperiode og opfølgning

Læs mere

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING

WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING WILLIS ER UVILDIG RÅDGIVNING UVILDIGHED KAN IKKE GRADBØJES I Willis bliver vi som markedsleder ind i mellem mødt med indvendinger mod vores rolle som forsikringsmægler og vores forretningsmodel generelt.

Læs mere

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi

På vej mod hele Fyns bank. Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne. Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Årsregnskab 2011 Koncernen følger forventningerne Vision 2013 De vigtigste punkter i vores forretningsstrategi Ny filialstruktur Sammenlægning af filialer og åbning i tre byer På vej mod hele Fyns bank

Læs mere

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0)

Fortrolig. Pressemeddelelse (version 1.0) Hanne Kühl Hejgaard Offentliggørelse; 24. oktober 2011 Kl. 05.00 Fortrolig Pressemeddelelse (version 1.0) TELEBRANCHEN 2011 DANMARK - Call me, der er en del af Telia Danmark har på privatmarkedet for mobiltelefoni

Læs mere

Oplæg til strategi 2009-2014

Oplæg til strategi 2009-2014 Markedsføring Dansk Varmblod skal være synlig for vore kunder såvel i indland som i udland. I relation til at markedsføre Dansk Varmblodsheste for kunderne, skal der udarbejdes en målrettet markedsføringsplan.

Læs mere

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide

Den Kommunale Kvalitetsmodel. Spørgsmålsguide Den Kommunale Kvalitetsmodel Spørgsmålsguide Indhold Forord 2 Selvevaluering af Indsatser 3 Tema 1: Ledelse 5 Tema 2: Ressourcer 7 Tema 3: Medarbejdere 9 Tema 4: Metoder og processer 11 Selvevaluering

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen

ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup. - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen ÅRSBERETNING 2011 (bemærkninger til årsnøgletal) Glostrup - udarbejdet i samarbejde mellem retten og Domstolsstyrelsen April 2012 2 1. Indledning kort præsentation af retten Retten i Glostrup er kommet

Læs mere

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING

SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING ER VIRKSOMHEDENS MEDARBEJDERE KLÆDT PÅ TIL FREMTIDEN? SÅDAN FÅR MINDRE VIRKSOMHEDER SUCCES MED KOMPETENCEUDVIKLING KOMPETENCEUDVIKLING = NY

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com

Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september. Koncerndirektør Lars Bonde. Præsentation kan downloades på www.tryg.com Dansk Aktiemesse 2011 København 20. september Koncerndirektør Lars Bonde Præsentation kan downloades på www.tryg.com Forbehold Visse udsagn i denne præsentation er baseret på ledelsens opfattelse, antagelser

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

Investoranalysen 2014

Investoranalysen 2014 Danske investorers syn på rådgivning og information i forbindelse med investeringsbeviser. 1 Indhold Introduktion 3 Investorprofil.4 Investortyper.5 Information.6 Rådgivning..9 Sådan blev undersøgelsen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling

Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling 12-1169 - JEKR - 26.11.2012 Kontakt: Jens Kragh - jekr@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Indsatsområde 4: Organisationer i udvikling Godkendt på FTF s kongres den 14.-15.11.2012 _ Stærke faglige organisationer

Læs mere

Generelle lederkompetencer mellemledere

Generelle lederkompetencer mellemledere Generelle lederkompetencer mellemledere Personale- og teamledelse: min. niveau 3 Skaber et godt arbejdsklima gennem information, dialog og involvering Har øje for den enkeltes talenter og ressourcer Sikrer

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse

Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 3: Den dekomponerede rentabilitetsanalyse Valdemar Nygaard Temaet bliver gennemgået med udgangspunkt i kapitel

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI

ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI ANSVARSOMRÅDE KOMPETENCE OG ARBEJDSLIV - STRATEGI 23. MARTS 2015 KBA 201403376 INDLEDNING Strategien for ansvarsområde Kompetence og Arbejdsliv (KOA) udgør det faglige og politiske grundlag for Finansforbundets

Læs mere

BENCHMARK ANALYSE RIVAL

BENCHMARK ANALYSE RIVAL BENCHMARK ANALYSE RIVAL 0-- Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Introduktion... Det samlede resultat... De største virksomheder... Markedsandel... Nettoomsætning...7 Dækningsbidraget/bruttofortjenesten...

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere