Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang"

Transkript

1 Reduktion og forebyggelse af anvendelsen af tvang Region Midtjyllands forskellige indsatser Psykiatri og Social 23. maj 2014

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Hvad er tvang?...3 Målsætninger for reduktion af tvang...4 Finansiering af nye tiltag...4 Midler som er bevilget...5 Mulige fremtidige bevillinger...5 Status for anvendelsen af tvang i psykiatrien i Region Midtjylland...5 Hvad ved vi om tvangen?...7 Indsatser for at reducere anvendelsen af tvang i Region Midtjylland...9 Allerede værksatte indsatser Fremadrettede mulige indsatser Afrunding Journal nr , Journalførende:

3 Indledning Der er både nationalt politisk og lokalt et stigende fokus på psykiatriens anvendelse af tvang, herunder ønsket om at reducere anvendelsen af tvang. Rapporten beskriver: Nationale og regionale målsætninger for reduktion af tvang Status for anvendelsen af tvang Region Midtjyllands indsatser for at reducere anvendelsen af tvang Hvad er tvang? Ved tvang forstås foranstaltninger, for hvilke der ikke foreligger informeret samtykke fra patienten (psykiatriloven). Kriterierne for anvendelsen af tvang er givet af psykiatriloven. Der kan overordnet skelnes mellem forskellige kategorier af tvang: Frihedsberøvelser Tvangsbehandlingsforløb Fysisk magtanvendelse Beskyttelsesfikseringer Andet: Personlig hygiejne under tvang, kropsvisitation m.v. 1 Det følger af psykiatriloven, at sygehusmyndigheden (regionen) i videst mulig omfang skal forbygge anvendelsen af tvang. Endvidere følger det, at mindste middel-princippet skal anvendes: Tvang må ikke benyttes, før der er gjort, hvad der er muligt, for at opnå patientens frivillige medvirken Evt. tvang skal stå i et rimeligt forhold til det der søges opnået Evt. tvang iværksættes så skånsomt som muligt Det følger af psykiatriloven at al tvang skal indberettes til den nationale tvangsdatabase, SEI, senest 10 dage efter iværksættelse 2. Hvorved udviklingen i tvang løbende kan følges, herunder udviklingen i anvendelsen af 1 Der føres ikke statistik for kategorien andet. 2 Der er enkelte undtagelser, eksempelvis skærmning af patienter under 24 timer, personlig hygiejne under tvang m.v.

4 bæltefikseringer og om disse har en varighed over 48 timer. I Region Midtjylland kan tvangsdata tilgås fra InfoRM af alle ledere og medarbejdere. Målsætninger for reduktion af tvang Finanslov 2014 Der er i finanslovsaftalen for 2014 formuleret en målsætning om at at anvendelsen af tvang i psykiatrien skal nedbringes med 50 pct. frem mod Regeringen har i sin handlingsplan for psykiatrien 3 (maj 2014) lagt op til, at det specifikt er andelen af unikke personer, der bæltefikseres, som skal halveres i 2020 (se graf 1 nedenfor). Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har anbefalet at baseline beregnes som et gennemsnit af 2011 til Mål og baseline er ikke endeligt fastlagt endnu, men afventer godkendelse i den nationale Task Force vedr. psykiatrien (starten af juni 2014). Det er som led i finanslovsaftalen besluttet, at der indgås en partnerskabsaftale med hver region, som beskriver regionens konkrete indsatser for at reducere tvang med 50 %. Der nedsættes endvidere en national Task Force, med det formål at følge og fremme udviklingen på psykiatriområdet, specielt i forhold til nedbringelse og forebyggelse af tvang. Der er lagt op til, at der følges op i forhold til målopfyldelse hvert halve år. Budget 2014 Region Midtjylland Herudover er der indarbejdet mål for reduktion af tvang i Region Midtjyllands budget 2014: 20 % reduktion af bæltefikseringer og fastholdelser 20 % reduktion af varigheden af bæltefikseringer Der følges løbende op på opfyldelsesgraden via det regionale sundhedsoverblik. Finansiering af nye tiltag Der er nationalt bevilget midler til at understøtte indfrielsen af målsætningen om reduktion af tvang. Hertil kommer at regeringen har lagt op til at psykiatrien tilføres yderligere midler, jævnfør Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, maj Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser. Maj 2014 Side 4

5 Midler som er bevilget Psykiatrien i Region Midtjylland er bevilget: 21,4 mio. kr. fra finanslovspuljen vedrørende anlæg for ,87 mio. kr. via satspuljeprojekt: Gennembrudsprojekt vedrørende forebyggelse af tvang ,8 mio. kr. via satspuljeprojekt: Brugerstyrede senge (under forudsætning af bevillingsoptagelse på finansloven 2015/2016) 1,2 mio. kr. fra regionens HR-pulje til kompetenceudviklingsprojekt i kognitiv miljøterapi Mulige fremtidige bevillinger I finanslovsaftalen for 2014 er der prioriteret 50 mio. kr. årligt på landsplan til at indgå partnerskabsaftaler med regionerne om reduktion af tvang. Der er nationalt afsat 73 mio.kr. til forsøg med tvangsfri/bæltefri afdelinger i , via satspuljemidlerne. I regeringens handlingsplan for psykiatrien, ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser er der lagt op til yderligere bevillinger på 1,6 mia. kr. i alt i perioden på landsplan. Heraf afsættes 900 mio. kr. til anlægsinvesteringer i perioden Det resterende beløb på 700 mio. kr. afsættes til kapacitets udbygning og nedbringelse af tvang i perioden Der lægges op til, at en ramme på 200 mio. kr. gøres permanente. Status for anvendelsen af tvang i psykiatrien i Region Midtjylland Anvendelsen af tvang i Region Midtjylland fremgår af Opgørelsen over anvendelse af tvang i Psykiatrien , som er udarbejdet af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse 4. Ifølge opgørelsen blev 26,5 % af patienterne i Region Midtjylland berørt af tvang i 2013, hvilket er den højeste andel i Danmark. En af forklaringerne på dette kan dog være forskelle i lovfortolkningen, idet Region Midtjylland ser ud til at registrere låste døre 4 Linket er her ( %20dansk/Sundhedsdata%20og%20it/NSF/Dataformidling/Sundhedsdata/Tvang%20i%20psykiatrien/Anvendelse%20af%20tvang%20i%20psyk iatrien% ashxr). Side 5

6 meget mere konsekvent end de andre regioner. Region Midtjylland registrerer 61 % af alle registreringer af låste døre i Danmark. Graf 1. Udviklingen i antal unikke patienter berørt af bæltefikseringer fra 2001 til 2013 i Region Midtjylland. Mål 2020 Antal unikke patienter Antal personer År Kilde: Opgørelse over anvendelsen af tvang i psykiatrien, Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, 6. maj Graf 2. Udviklingen i antal bæltefikseringer (rød) og antal unikke patienter (blå-grøn) berørt af bæltefikseringer pr. måned i Region Midtjylland. Kilde: InfoRM, 13. maj Side 6

7 Hvad ved vi om tvangen? Hvornår i indlæggelsen sker tvangen Vi véd, at en relativt stor del af fikseringer iværksættes i de første døgn af indlæggelsen. Retspsykiatri og tvang Hovedparten af bæltefikseringerne iværksættes i almenpsykiatrien. Kun 6,2 % iværksættes i de specialiserede retspsykiatriske afsnit i Risskov og Viborg (i 2013). Dette kan blandt andet skyldes, at de retspsykiatriske afsnit har en bedre personalenormering og længere indlæggelsesforløb. Det skal dog nævnes, at der også er indlagt nogle retspsykiatriske patienter med dom på de almenpsykiatriske sengeafsnit. Tvang er altså ikke noget, der særligt forekommer i forhold til de retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland. Fordeling af tvangsforanstaltninger på patienter Erfaringsmæssigt er tvangen meget skævt fordelt på psykiatriens patienter. Dette gælder også bæltefikseringer. I 2013 blev der anvendt bæltefikseringer i Region midtjylland fordelt på 471 patienter. Svarende til at 9,1 % af de indlagte blev berørt af bæltefikseringer. 265 patienter blev fikseret én gang. Den meget skæve fordeling af tvangen viser, at behandlingen af nogle få patienter kan påvirke tvangstallene ganske betydeligt og forklare en del af udsvingene i anvendelsen af tvang mellem årene. Af de bæltefikseringer i 2013, blev de 51 % anvendt på 20 patienter. Af de 20 patienter: er de 19 patienter kvinder er de 13 patienter 30 år eller derunder; 4 er 18 år eller derunder har 12 af dem selvskadende adfærd (oftest medicin) som aktions- eller bidiagnose har 7 af dem diagnosen paranoid skizofreni som aktions- eller bi-diagnose har 5 en dom til behandling/anbringelse har 4 en diagnose vedr. spiseforstyrrelse har 4 en borderline-diagnose har ingen misbrug Der bør udvikles metoder særligt rettet mod denne gruppe af patienter. Udover at være særdeles indgribende over for den enkelte patient, udgør de mange fikseringer også et sikkerheds- og arbejdsmiljømæssigt problem, da Side 7

8 fikseringerne ofte er forbundet med vold eller trusler om vold. Endelig er de mange fikseringer forbundet med store omkostninger til fast vagt m.v. Der er således ganske få patienter, der berøres af en meget stor andel af den samlede tvang. Varighed af tvangsforanstaltninger De langvarige fikseringer vurderes ofte som de mest indgribende overfor patienten, og har været kritiseret af blandt andet Europarådets torturforebyggelseskomite. Det er vigtigt, at nævne at en indsats for at nedbringe de langvarige fikseringer, kan føre til flere korte fikseringer, og dermed i en samlet stigning i antallet af bæltefikseringer. I 2013 blev der anvendt 182 bæltefikseringer i RM med en varighed på over 48 timer, fordelt på 114 patienter. Svarende til 21 % af de langvarige fikseringer over 48 timer i Danmark i En analyse af de 20 patienter som oftest har været fikseret over 48 timer i 2013 i RM viser: at de syv patienter er gengangere fra listen over de hyppigst fikserede patienter at halvdelen af patienterne er mænd og 8 er 30 år eller derunder at 11 har diagnosen paranoid skizofreni at 9 pt. har et misbrug at 7 pt. har en dom til behandling/anbringelse at 5 har en bipolar diagnose at 4 pt. har en diagnose vedrørende selvskadende adfærd at 3 har en borderline-diagnose Det er således patienter med forskelligartede sygdomsforløb, der rammes af den mest langvarige anvendelse tvang. Patienter med mindst tvang En helt anden gruppe, der ikke er beskrevet nærmere, er de patienter, hvor der forekommer mindst tvang, eksempelvis patienter, hvor der forekommer én bæltefiksering. For denne gruppe må det være målet helt at undgå anvendelse af tvang. Det planlægges at undersøge denne gruppe nærmere. Sammenfatning af hvad vi ved om tvangen Sammenfattende viser de ovenstående analyser, at patientgruppen mest berørt af tvang er patienter med komplekse og meget forskelligartede sygdomsforløb, og hvor indsatserne for at forebygge tvangsanvendelse vil kræve en mangeartet og målrettet indsats i forhold til den enkelte patient. Side 8

9 Endvidere ses, at en stor del af tvangen sker i starten af indlæggelsen, og at patienter med dom til behandling kun udgør et mindretal. Region Midtjylland vil fortsætte arbejde med at analysere anvendelsen af tvang. Indsatser for at reducere anvendelsen af tvang i Region Midtjylland Erfaringer viser, at nedbringelse og forebyggelse af tvang kræver en bred og målrettet indsats på flere områder på samme tid. Ny forskning viser, at graden af anvendelsen af tvang påvirkes af en lang række forhold, herunder de fysiske rammer (crowding), kompetenceniveau (deeskalering, kognitiv terapi, systematisk mestringsindsats), normering, læring/erfaringer fra tidligere episoder (review), inddragelse af patienter, ledelsesmæssigt fokus, m.m. Overførbarheden af gode resultater fra én afdeling til en anden vanskeliggøres dog af, at forebyggelsen af tvang har så mange facetter. Derfor er der brug for at afprøve flere tiltag lokalt for at finde de mest effektive virkemidler. Samtidig er vilkårene for det enkelte patientforløb meget forskellige. I retspsykiatrien er der tale om lange indlæggelsesforløb og afsnittene har en bedre normering, end i almenpsykiatrien. I de akutte modtageafsnit er patienterne ofte kun indlagt i kort tid, og der er stor travlhed. Der findes således ikke én enkelt løsning i forhold til ønsket om at nedbringe anvendelsen af tvang, herunder antallet af bæltefikserede patienter. Viden om hvad der virker i hvilke sammenhænge er samtidigt begrænset, som også nævnt i rapport fra regeringens psykiatriudvalg, oktober Psykiatrien i Region Midtjylland vil på den baggrund lægge op til, at der iværksættes en række konkrete fælles indsatser, som alle afdelinger skal deltage i. Disse skal suppleres med en række indsatser målrettet i forhold til det enkelte afsnits særlige vilkår og patientforløb. Det samtidigt nødvendigt med en fleksibel strategi, hvor indsatser løbende justeres i forhold til hvad der virker bedst i det lokale miljø, og viden om virksomme indsatser spredes på tværs af afdelinger. Psykiatrien har iværksat en række initiativer for at reducere anvendelsen af tvang. Andre initiativer er under planlægning eller afventer ekstern finansiering Side 9

10 (finanslovspuljen, satspuljer m.v). Både allerede iværksatte indsatser og mulige fremadrettede indsatser er beskrevet nedenfor. Allerede værksatte indsatser Region Midtjylland deltager i Gennembrudsprojektet vedrørende nedbringelse af tvang med syv sengeafsnit ( ). Det aktuelle projekt har fokus på fysiske og sociale aktiviteter for patienterne som redskab til nedbringelse af tvang. Gennembrudsprojektet finansieres over satspuljemidler. Region Midtjyllands andel er 3,87 mio. kr. i alt i projektperioden. Psykiatrien vil udarbejde en spredningsstrategi med henblik på at sprede viden om positive erfaringer med nedbringelse af tvang til øvrige afdelinger. De fysiske rammer har stor betydning for at kunne reducere tvang. Manglende plads og mulighed for at komme ud i det fri giver konflikter, som kan resulterer i tvang. RM har fået bevilliget 21,4 mio. kr. fra finanslovspuljen vedr. anlæg for Midlerne vil tilgodese nogle af behovene i Regionspsykiatrierne i Viborg, Randers, Horsens, Vest, samt BUC og AUH Risskov. Brugerstyrede senge - satspuljeprojekt Status: Er igangsat i flere afdelinger i Risskov. Region Midtjylland har etableret fem brugerstyrede senge i Risskov. De brugerstyrede senge finansieres af satspuljemidler, Sundhedsstyrelsen har bevilget 11,8 mio. kr. i perioden eksklusiv kommunal medfinansiering. Den foreløbige status er at patienterne er glade for tilbuddet og benytter det. Metode: De brugerstyrede senge bygger på erfaringer fra Norge, hvor der er positive erfaringer med, at lade et antal senge stå åbne for patienterne, som selv styre hvornår de har behov for indlæggelse. Kompetenceudvikling - kognitiv miljøterapi Status: Er igangsat i Regionspsykiatrien Randers. Der er afsat 1,2 mio. kr. fra regionens HR-pulje til kompetenceudviklingsprojekt i kognitiv miljøterapi. Forventes udbredt til alle - men er afhængig er af ekstern finansiering fra finanslovspuljen for 2014 (partnerskabsaftalen). Metode: Der viser sig gennem flere nationale projekter gode erfaringer med nedbringelse af tvangsepisoder i psykiatrien ved implementeringen af en kognitiv behandlingstilgang, herunder særligt fra Psykiatrisk center Sct. Hans. Sidstnævnte erfaringer er dog ikke direkte overførbare til andre afdelinger, da de kun har langtidsindlagte dobbeltdiagnose patienter. Side 10

11 Fremadrettede mulige indsatser En væsentlig del af de fremadrettede initiativer vil afhænge af eksterne bevillinger fra finanslovspuljer, satspuljer m.v. En væsentlig del af indsatserne skal konkretiseres og forhandles på plads i den kommende partnerskabs aftale om nedbringelse af tvang og ligger derfor ikke endeligt fast. Der foreligger endnu ikke konkrete økonomiberegninger på de enkelte forslag. Det skal desuden understreges, at de forskellige initiativer skal evalueres løbende for at sikre, at det er de indsatser, der virker, som skal videreføres. Systematisk patientinddragelse Status: Er afprøvet i flere afdelinger. Bør udbredes til alle sengeafdelinger, men er afhængig er af ekstern finansiering fra finanslovspuljen for 2014 (partnerskabsaftalen). Metode: Patientinddragelse er virksom i forhold til forebyggelse af tvang. Systematisk dialog med alle patienter/pårørende ved indlæggelse om mulige triggere i forhold til uro, aggression og vrede og patientens mestringsstrategier. Der udarbejdes individuelle handleplaner. I en afdeling er handleplanerne hængt op på patientstuerne, så de er synlige for patient, pårørende og personale Etablering af systematiske og målrettet aktivitetstilbud til den enkelte patient Status: afprøvet i syv sengeafsnit. Bør udbredes til alle sengeafdelinger, men er afhængig er af ekstern finansiering fra finanslovspuljen for 2014 (partnerskabsaftalen). Metode: Anvendelse af fysiske eller sociale aktiviteter med henblik på forebyggelse af tvang. Der er gode erfaringer med af lade fysioterapeuter eller ergoterapeuter tilrettelægge disse aktiviteter. Plejepersonalet kan også uddannes med henblik på at kunne afvikle fysiske aktiviteter. Der bør også være aktiviteter om aftenen og i weekender, da tvang forekommer hele døgnet. I retspsykiatrien er metoden afprøvet overfor dobbeltdiagnosepatienter som brænder energien og stoftrangen af gennem hård fysik træning. Bæltefri/tvangsfri afsnit - satspuljeprojekt Status: Der er nationalt afsat 73 mio.kr. til forsøg med tvangsfri/bæltefri afdelinger i , via satspuljemidlerne. Afventer konkret puljeopslag fra Ministeriet. Under overskriften forsøg med bæltefri/tvangsfri afdelinger er beskrevet afprøvning af metoder, der kan give afdelingerne erfaringer med afskaffelse fysisk tvang på udvalgte, lukkede afsnit. Sundhedsstyrelsen skal følge forsøgene tæt og udarbejde de faglige kriterier. Side 11

12 Systematisk review/second opinion af bæltefikseringsepisoder Status: Er igangsat i ét afsnit. Forventes udbredt til alle sengeafsnit. Metode: Der er gode erfaringer med at arbejde systematisk med læring fra tvangsepisoder. Et Dansk Norsk studie har vist at afdelinger som konsekvent anvender reviews har markant mindre anvendelse af tvang, sammenlignet med afdelinger som ikke anvender metoden. Formålet med at reviews er at undersøge om der kunne være handlet anderledes i forløbet op til tvangsfikseringen med henblik på at tilrettelægge en strategi for forebyggelse. Metoden består i en systematisk gennemgang af tvangsepisoden, hvor denne analyseres ud fra forskellige vinkler. Referatet fra eftersamtale med patienten indgår i reviewet. Deltagere er patientens kontaktperson, det personale som var involveret i episoden, afsnittets overlæge og afdelingssygeplejersken samt afsnitsledelsen fra et andet afsnit. Kan suppleres med eksperter udefra. Tavlemøde vedrørende tvang Status: Er implementeret i fire sengeafsnit, forventes udbredt til alle sengeafsnit. Metode: Der er gode erfaringer med korte, ugentlige tavlemøder, hvor medarbejdere mødes og drøfter status for brugen af tvang, hvad der kan gøres for at forebygge tvang i afsnittet, og opfølgning på indsatser. Funktionsledelsen styrer møderne. Et eksempel er et afsnit i Risskov som hver onsdag mødes omkring tavlen og drøfter den seneste uges hændelser og indsatser for at forebygge tvang. Der er mødepligt for alle medarbejdere, hvilket gør at alle inddrages i indsatsen. Kompetenceudvikling Deeskalering Status: Forebyggelse af vold og tvang er et vigtigt led i personalets uddannelse, både af hensyn til patienterne og det psykiske arbejdsmiljø. Se eksempelvis Rapport fra regeringens psykiatriudvalg, oktober Deeskaleringskurser er afprøvet i to afsnit. Forventes udbredt til alle sengeafsnit men er afhængig er af ekstern finansiering fra finanslovspuljen for 2014 (partnerskabsaftalen). Metode: Alle medarbejdere deltager i deeskaleringskursus, som kan ses som en overbygning på konflikthåndteringskurser. Dialogmøder med flere patienter med fokus på forebyggelse af tvang Status: er afprøvet i enkelte afdelinger, hvor erfaringen er at dialogmøder med patienter udfordrer forforståelser og skaber refleksion og læring. Er en effektiv igangsætter for nye tiltag. Forventes udbredt til alle afdelinger. Metode: Fokusgruppeinterview med tilhører, som lytter til patientens fortællinger med henblik på at anvende og lære af deres viden i forhold til forebyggelse af tvang. Side 12

13 Projektet Sikker Psykiatri. Regionspsykiatrien Viborg/Skive deltager i projektet Sikker Psykiatri, som blandt andet har fokus på anvendelsen af tvang, herunder reduktion af bælter og fastholdelser. Projektet er i etableringsfasen og løbet frem til udgangen af Metode: Projektet anvender kvalitetsforbedringsmetoden, som kort fortalt går ud på at gennemføre en masse småskala-test i praksis (en medarbejder og en patient) og teste hvad der er virksomt. Virksomme tiltag implementeres efterfølgende i større skala. Afrunding Tvang er et voldsomt indgreb i den enkelte patients frihed, og skal derfor begrænses mest muligt. Vold og tvang påvirker også arbejdsmiljøet negativt, og er dyrt i forhold til arbejdsskader og udgifter til fast vagt. Der er således mange gode grunde til at reducere anvendelsen af tvang. Der er mange forskellige årsager til anvendelsen af tvang, og forebyggelsen af tvang vil kræve en fokuseret og mangeartet indsats. Anvendelsen af tvang er en integreret del af psykiatrien og hænger blandt andet sammen med fysiske rammer, kompetencer, personalenormering, kultur og gode behandlingsalternativer. Psykiatrien har allerede iværksat en række indsatser med henblik på at reducere anvendelsen af tvang og har planlagt iværksættelsen af en række yderligere initiativer. Sidstnævnte afhænger i høj grad af ekstern finansiering fra finanslovspuljer m.v. Side 13

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland

Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk Regionscenter i Region Midtjylland Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Orientering om anvendelsen af tvang i Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN

MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN SEPTEMBER, 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 MONITORERING AF TVANG I PSYKIATRIEN Halvårsopgørelse 2015 Sundhedsstyrelsen, 2014 Du kan frit referere teksten i publikationen,

Læs mere

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet

Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Årsstatus 2015 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Sundheds- og Ældreministeriet Psykiatri og Socialledelsen d. 6. april 2016 Administrationen Kvalitet Tingvej 15A 8800

Læs mere

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien

Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. psykiatri- og socialområdets møde den 29. april 2009 Sag nr. 3 Emne: Afrapportering om anvendelse af tvang i psykiatrien 1 bilag Region Hovedstaden Underudvalget

Læs mere

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien.

Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien. Frekvens for offentliggørelse af indikatorer for tvang i psykiatrien. Bilag 3 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der af Task Force for Psykiatriområdet er foreslået til monitorering af tvang i psykiatrien

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2015 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JANUAR 31. DECEMBER 2017 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2017. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Monitorering af tvang i psykiatrien

Monitorering af tvang i psykiatrien Monitorering af tvang i psykiatrien OPGØRELSE FOR PERIODEN 1. JULI 2015 30. JUNI 2016 2016 Monitorering af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2016. Publikationen kan frit refereres med tydelig kildeangivelse.

Læs mere

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov.

Et projekt under Socialstyrelsen, som er forankret i Center for Boområdet i Aarhus Kommune. Der samarbejdes med Afdeling P, AUH Risskov. Aarhus Universitetshospital Risskov Afdeling P Ledelsessekretariatet Skovagervej 2 DK-8240 Risskov Tel. +45 7847 1610 www.regionmidtjylland.dk Projektbeskrivelser Afdeling P Der er i Afdeling P løbende

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-04-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010

ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2010 - med opgørelse af udskrivningsaftaler og koordinationsplaner 2011 Oktober 2011 Sammenfatning Hermed offentliggøres opgørelser over anvendelse af tvang i psykiatrien

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 30-07-2015 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/2 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien

Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien Dato 29-09-2016 mlkm Sagsnr. 4-1613-76/3 E-mail: mlkm@sst.dk T (dir.) 72227656 Bilag 1. Notat til monitorering af tvang i psykiatrien 1. Baggrund Som et vigtigt led i realiseringen af en fælles målsætning

Læs mere

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010

Anvendelse af tvang i psykiatrien Anvendelse af tvang i psykiatrien Sundhedsstyrelsen, 2010 ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2008 2010 Anvendelse af tvang i psykiatrien 2008 Sundhedsstyrelsen, 2010 Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S URL: http://www.sst.dk Emneord: psykiatri,

Læs mere

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder.

Frekvensen er to årlige offentliggørelser af indikatorerne for løbende år, hvilket vil sige 12 på hinanden følgende måneder. Center for Sundhedsanalyser, Lægemiddelstatistik og Sundhedsdataprogrammet 28. september 2016 Dokumentation af indikatorer for tvang i psykiatrien Notatet beskriver og dokumenterer de indikatorer, der

Læs mere

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Årsstatus 2014 for partnerskabsaftalen om forebyggelse af tvang mellem Region Midt og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Psykiatri- og socialledelsen d. 22. april 2015 Administrationen Kvalitet Tingvej

Læs mere

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer

Rikke Laulund Schultz. Vibeke Rischel. Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30. Vilje Udførelse Ideer Rikke Laulund Schultz Medlem af faglig følgegruppe Dansk Psykiatrisk Selskab Vibeke Rischel Sundhedsfaglig chef Dansk Selskab for Patientsikkerhed Præsentation af pakke Plenum kl. 10.45 11.30 Vilje Udførelse

Læs mere

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus

Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Projektbeskrivelse: Projekt brugerstyrede senge i Klinik Nord, Brønderslev Psykiatriske Sygehus Indhold 1. Projektets formål... 2 2. Projektets målgruppe/patientgruppe... 2 3. Beskrivelse af projektets

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 2. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 25. juni kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale E Deltagere Else Smith (formand),

Læs mere

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr.

Slutevaluering af satspuljeprojektet Etablering af 11 psykiatriske sengepladser i hovedfunktion i Region Midtjylland, projektnr. Psykiatri og Social Administrationen Sundheds- og Ældreministeriet Att. Center for Primær Sundhed og Forebyggelse Holbergsgade 6 1057 København K Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 4. møde i Task Force for Psykiatriområdet Mødedato 22. maj 2015 kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade, 2300 København S lokale 501

Læs mere

Notat: Forebyggelse af tvang

Notat: Forebyggelse af tvang Psykiatri og Social Administrationen Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Notat: Forebyggelse af tvang Anvendelse af tvang er for langt de

Læs mere

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden

Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden J.nr. /4-1613-20/1 P R O J E K T B E S K R I V E L S E Projekt Nedbringelse af tvang efter gennembrudsmetoden Projektejer Søren Brostrøm Projektleder Bjørn Ursin Knudsen Startdato Januar 2012 Slutdato

Læs mere

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt

OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013. Oversigt 1 OPGØRELSE OVER ANVENDELSE AF TVANG I PSYKIATRIEN 2001-2013 Oversigt Tabel 1: Antal personer berørt af tvang sammenholdt med antal indlagte personer - opdelt på specialer... 2 Tabel 2: Antal personer

Læs mere

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering

Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Dato: 18. oktober 2016 Brevid: 3078889 Bilag 1: Temadrøftelse vedr. kvalitet og rekruttering Udviklingsplanen for Psykiatrien i Region Sjælland skal sætte en ramme for den fremtidige udvikling af Psykiatrien

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2015. Psykiatrisk Center Amager. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2015 Psykiatrisk Center Amager Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og strategiske initiativer, som Psykiatrisk

Læs mere

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien

Psykiatri og Social. Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Psykiatri og Social Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Forslag om omlægning af sengekapaciteten i Regionspsykiatrien Horsens.

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland

Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland Nedbringelse af tvang i psykiatrien 2012-15 Selvevaluering af projektdeltagelse Region Midtjylland CFK Folkesundhed og Kvalitetsudvikling - et center for forskning og udvikling på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Handleplan for nedbringelse af tvang

Handleplan for nedbringelse af tvang Sekretariats- og Kommunikationsafdelingen NOTAT Kristineberg 3 2100 København Ø. Telefon 45 11 20 00 Direkte 45112015 Fax 45 11 20 07 Mail psykiatri@regionh.dk Web www.psykiatri-regionh.dk Dato: 15. juni

Læs mere

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff

Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang. VIS konference Vejle d. 11/ Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Kvalitetsudvikling i psykiatrien med fokus på tvang VIS konference Vejle d. 11/2-2010 Afd.spl. Dorthe Møllegaard og overlæge Hans Henrik Hoff Gennembrudsmetoden introduktion til metode og information om

Læs mere

Sengetyper i psykiatrien 1

Sengetyper i psykiatrien 1 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg www.rm.dk Sengetyper i psykiatrien 1 I dette notat beskrives syv sengetyper, som anvendes i psykiatrien i Region Midtjylland: 1) Retspsykiatriske

Læs mere

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark

Ansøgning om økonomisk støtte til udbygning af retspsykiatrien i Region Syddanmark Område: Det psykiatriske område Udarbejdet af: Berit Matzen/Jane V. Møller Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Jane.Moeller@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/7107 Telefon: 76631098 Dato: 12. juni

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelsen 2017 Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser

Læs mere

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse

Inspirationsark til videre drøftelse Tvangsindlæggelse Tvangsindlæggelse Det er vigtigt at pointere, at filmen Tvangsindlæggelse tager udgangspunkt i én af de muligheder, der er for at blive/være indlagt med tvang. Der findes andre måder at blive/være indlagt

Læs mere

Satspuljeprojekter aktuel status

Satspuljeprojekter aktuel status Satspuljeprojekter aktuel status Melhe/14. november 2014 Psykiatrien Vest Etablering af akut modtagelse i Slagelse (Projekt nr. 61602 / 2010-2013). Projektet er i sommeren 2013 besluttet videreført til

Læs mere

Task Force for Psykiatriområdet

Task Force for Psykiatriområdet Task Force for Psykiatriområdet R E F E R A T Emne 3. møde i Task Force for psykiatriområdet Mødedato Mandag d. 8. december kl. 10.00-12.00 Sted Sundhedsstyrelsen, mødelokale 501 Deltagere Søren Brostrøm

Læs mere

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer

Psykiatri Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Psykiatrisk Center Glostrup Sikker Psykiatri hvordan arbejder vi med nedbringelses af bæltefikseringer Afdelingssygeplejerske på afsnit 181, Psykiatrisk Center Glostrup, Mie Kaiser Reuven 1 Psykiatrisk

Læs mere

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013

Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Psykiatri og Social Administrationen Notat: Redegørelse af Region Midtjyllands hovedresultater i LUP Psykiatri 2013 Kvalitet Tingvej 11 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk

Læs mere

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne Psykiatri og Social Administrationen Planlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-88 Viborg Tel. +45 8728 5 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Retspsykiatriske patienter i Region Midtjylland - tendenser fra tværsnitsundersøgelserne

Læs mere

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE

SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Dato: 2. juni 2017 Analyse af særligt dyre enkeltsager Baggrund Tendensen for de seneste år viser, at der har været et stigende antal særligt dyre enkeltsager på Handicap-

Læs mere

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr.

Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011. Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. REGION HOVEDSTADEN Psykiatri og handicapudvalgets møde den 7. marts 2011 Sag nr. 4 Emne: Opfølgning på udmøntning af 77 mio.kr. Bilag 1 Til: Psykiatri og handicapudvalget Koncern Plan og Udvikling Enhed

Læs mere

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland

Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Regionsoverblik pr. 31. marts 2015 Udvalgte kvalitetsmål Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 1. Afrapportering på udvalgte kvalitetsmål... 3 1.1 Kvalitetsmål for udredning... 3 Udredningsret... 4 Ret

Læs mere

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg

Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien Midt, Viborg Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.rm.dk Forslag om etablering af 14 midlertidige særlige pladser i Regionspsykiatrien Vest, Holstebro, eller Regionspsykiatrien

Læs mere

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Til Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse København 28.8.2014 s høringssvar vedr. Forslag til ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse har den 11.juli

Læs mere

Satspuljeopslag: Forsøg med bæltefri afdelinger. Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien

Satspuljeopslag: Forsøg med bæltefri afdelinger. Forsøg med bæltefri afdelinger i psykiatrien Satspuljeopslag: Forsøg med bæltefri afdelinger Som led i satspuljeaftalen på psykiatriområdet 2014-2017 er der afsat 73,6 1 mio. kroner til satspuljeprojektet Forsøg med bæltefri/tvangsfri afdelinger.

Læs mere

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud.

20. september Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. 20. september 2016 Høringssvar fra FOA vedr. afrapportering fra arbejdsgruppen om forebyggelse af vold på botilbud. FOA takker for høringen og vil overordnet gerne give positivt udtryk for arbejdsgruppens

Læs mere

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed.

Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. Punkt 16. Udmøntning af 10,5 mio. kr. til sundhed. 2013-47476. Forvaltningerne indstiller, at Udvalget for Sundhed og Bæredygtig Udvikling og Ældre- og Handicapudvalget godkender fordeling af rammen for

Læs mere

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre

Psykiatri. TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre Psykiatri TVANG OG PSYKIATRI Information til indlagte børn og unge - og deres forældre HVAD ER TVANG? I psykiatrien findes en særlig ret til at behandle og tilbageholde mennesker med tvang altså mod deres

Læs mere

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser

Regeringens Handleplan for psykiatri: Ligeværd nyt fokus for indsatsen for mennesker med psykiske lidelser Område: Psykiatri og Socialstaben Afdeling: Psykiatri og Socialstaben Journal nr.: 14/21285 Dato: 13. juni 2014 Udarbejdet af: Anita Lerche E mail: Anita.Lerche@rsyd.dk Telefon: 76631007 Notat Regeringens

Læs mere

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012

Notat: Anvendelse af tvang i psykiatrien fordelt på afdelinger status september 2012 Afdeling: Planlægning Journal nr.: 11/31737 Dato: 26.september 212 Udarbejdet af: Anne Vagner Moesgaard E-mail: Anne.vagner.moesgaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 2 31 2 3 Notat: Anvendelse af tvang

Læs mere

Udviklingen i brugen af tvang

Udviklingen i brugen af tvang Område: Administrationen Udarbejdet af: Lotte Østergaard Kristensen Afdeling: Planlægning E mail: Lotte.Ostergaard.Kristensen@rsyd.dk Journal nr.: 11/31737 Telefon: 9944492 Dato: 16. januar 214 Notat Udviklingen

Læs mere

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014

27/11/2014. Psykiatriplan Psykiatrien i dag. Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatriplan 2015-2020 Temadrøftelse Regionsrådet 26. november 2014 Psykiatrien i dag 1 Udvikling i antal henvisninger (indextal 2008=100) 225 200 175 150 125 100 143 134 107 I alt Voksenpsyk i alt B&U

Læs mere

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres.

Andelen af personer som tvangsfikseres skal være halveret i 2020, og den samlede anvendelse af tvang i psykiatrien skal samtidigt reduceres. SKABELON Partnerskabsaftale Baggrund Regeringen har indgået finanslovsaftale med Venstre og De Konservative for 2014. Det fremgår af finanslovaftalen, at Der afsættes 50 mio. kr. årligt fra 2014 til at

Læs mere

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter

RMU-seminar Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Regionshospitalet Hammel Neurocenter RMU-seminar 2015 Erfaringer med udarbejdelse af handleplaner ift. 2 AT-påbud, Hammel Neurocenter v. Helle Dybkjær, ledende ergoterapeut, RHN Rehabiliterer børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade.

Læs mere

vejen mod en Bedre psykiatri

vejen mod en Bedre psykiatri vejen mod en Bedre psykiatri mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016

Nedbringelse af tvang i psykiatrien. Et fælles anliggende. Socialpædagogers rolle. SL konference i Kolding 10. februar 2016 SL konference i Kolding 10. februar 2016 Nedbringelse af tvang i psykiatrien Et fælles anliggende Socialpædagogers rolle Jesper Buchholdt Gjørup, CFK, Region Midtjylland Ronnie Sydbøge, socialpædagog,

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social

Oplæg om psykiatrien. Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland. Psykiatri og Social Oplæg om psykiatrien Ved Per Jørgensen, Lægefaglig direktør, dr. med. Psykiatri og Social, Region midtjylland Psykiatri og Social Disposition Rammesætning Den nationale dagsorden Den regionale dagsorden

Læs mere

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri. Resultataftale 2014. Psykiatrisk Center Nordsjælland. Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Psykiatri Resultataftale 2014 Psykiatrisk Center Nordsjælland Region Hovedstadens Psykiatri Introduktion Denne resultataftale beskriver de driftsmål og indsatsområder, som PC Nordsjælland

Læs mere

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland.

Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. 12. januar 2015 Værdi for borgeren 2015 Psykiatrien Region Sjælland. Region Sjælland vil kontinuerligt forbedre og udvikle regionens ydelser, så borgerne både nu og i fremtiden sikres en høj kvalitet,

Læs mere

Vejen mod en bedre psykiatri

Vejen mod en bedre psykiatri Vejen mod en bedre psykiatri Mennesker med psykisk sygdom skal have den rette hjælp og de samme rettigheder som andre patienter i danmark. det er desværre langt fra tilfældet i dag Psykiatrien er økonomisk

Læs mere

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014

Orientering om økonomi og aktivitet. HMU 23. juni 2014 Orientering om økonomi og aktivitet HMU 23. juni 2014 AKTUEL ORIENTERING OM ØKONOMI OG AKTIVITET Forventede resultat 2014 i forhold til budgettet social Samlet forventes der aktuelt mindreforbrug i regnskabet

Læs mere

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning.

Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. N O T A T 31-08-2010 Fakta om retspsykiatri Regionerne varetager den psykiatriske behandling af de kriminelle, der af domstolene er idømt en psykiatrisk særforanstaltning. Siden 2004 er antallet af retspsykiatriske

Læs mere

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient

Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Præsentation Styrket indsats for den ældre medicinske patient Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det konservative Folkeparti prioriterer 1,2 mia.kr. fra 2016 2019 og herefter 300 mio. kr.

Læs mere

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret.

2) I givet fald ønskes det oplyst hvordan det tænkes organiseret. Birthe Skaarup, MB 23. august 2012 Sagsnr. 2012-118064 Dokumentnr. 2012-636587 Kære Birthe Skaarup Tak for din henvendelse af 14. august 2012, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: 1) Er

Læs mere

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden

Spørgsmål: Jeg ønsker en status på Region Hovedstadens brug af regeringens satspulje på 2.2 mia. til psykiatrien i perioden Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød POLITIKERSPØRGSMÅL Spørgsmål nr.: 046 Dato: 9. marts 2016 Stillet af: Charlotte Fischer (B) Besvarelse udsendt den: 28. april 2016

Læs mere

Region Midtjylland Regionssekretariatet

Region Midtjylland Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatet Viborg, den 30. oktober 2014 /SUBERG Referat fra møde den 8. oktober 2014 i det regionale kontaktforum vedrørende psykiatriområdet. Alle medlemmer var mødt undtagen

Læs mere

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien

Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling. Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Opslag af satspulje: Den gode psykiatriske afdeling Udvikling af modelafdelinger i psykiatrien Som led i satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2010-2013 har fået til opgave at forestå satspuljeprojektet

Læs mere

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr.

Region Midtjylland. Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i Bilag. til Forretningsudvalgets møde 9. december Punkt nr. Region Midtjylland Orientering om indberettet tvang i psykiatrien i 2007 Bilag til Forretningsudvalgets møde 9. december 2008 Punkt nr. 22 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2007 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen

Læs mere

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015

1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske patienter 2015 Februar 2016 1 Den Landsdækkende Undersøgelse for Patientoplevelser (LUP) blandt psykiatriske 2015 Dette notat opsummerer centrale tendenser fra LUP Psykiatri 2015. Resultaterne offentliggøres i uge 11,

Læs mere

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag

MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER 17-02-2015 17:30. Mødelokale på regionsgården H3. Psykiatriudvalget - mødesag DAGSORDEN Psykiatriudvalget - mødesag MØDETIDSPUNKT 17-02-2015 17:30 MØDESTED Mødelokale på regionsgården H3 MEDLEMMER Susanne Due Kristensen Hanne Andersen Erik R. Gregersen Karsten Skawbo-Jensen Mette

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2012-13 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 191 Offentligt Sygehusregion Overafdeling/afdeling Afdeling Nord Afdeling Nord Afdeling Syd Børne- og ungdomspsykiatrisk

Læs mere

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19

Nye tal fra Sundhedsstyrelsen. Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen Anvendelsen af tvang i psykiatrien 2003 2004:19 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016

Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Regeringen 25. oktober 2012 Venstre Dansk Folkeparti Liberal Alliance Det Konservative Folkeparti Aftale om satspuljen på sundhedsområdet for 2013-2016 Aftalen er ikke endelig, inden der er bekræftet en

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 617 af 21/09/1989 Historisk Offentliggørelsesdato: 29 09 1989 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 879 af 10/12/1998 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang.

Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. 09-06-2016 Pårørende efterlyser hænder, senge og specialiserede bosteder og siger nej tak til tvang. BEDRE PSYKIATRI har på baggrund af den seneste tids tragiske hændelser på bosteder og den tilspidsede

Læs mere

TALEPAPIR Det talte ord gælder

TALEPAPIR Det talte ord gælder Tilsynet i henhold til grundlovens 71 2014-15 71 Alm.del endeligt svar på spørgsmål 7 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPBGB Sags nr.: 1406454 Dok. Nr.:

Læs mere

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7

ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004. Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 ANVENDELSEN AF TVANG I PSYKIATRIEN 2004 Nye tal fra Sundhedsstyrelsen 2006 : 7 Redaktion: Sundhedsstyrelsen Sundhedsstatistik Islands Brygge 67 2300 København S. Telefon: 7222 7400 Telefax: 7222 7404 E-mail:

Læs mere

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.:

Notat oktober Social og Arbejdsmarked Sekretariatet. J.nr.: Br.nr.: - 1 - Notat Forvaltning: Social og Arbejdsmarked Sekretariatet Dato: J.nr.: Br.nr.: oktober 2012 Udfærdiget af: Marlene Schaap-Kristensen Vedrørende: Temadrøftelse om borgere med dobbeltdiagnose Notatet

Læs mere

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen

Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri. Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Videreudvikling af en moderne, åben og inkluderende psykiatri Niels Sandø, Sundhedsstyrelsen Regeringens psykiatriudvalg Vigtigt at borgere med psykiske lidelser får samme adgang til sundhedstilbud, motion

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009

Bilag. Region Midtjylland. Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Region Midtjylland Ansøgning om tilskud fra Ministeriet for Sundhed og Forebyggelses pulje til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets møde den 20. august 2008 Punkt nr. 5

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk

PRESSEMEDDELELSE SUM Kommissorium for udvalg om Psykiatri. Nedsættelse af udvalg om psykiatri - sum.dk SUM 01-04-2012 PRESSEMEDDELELSE For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende

Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien. Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Tvang og rettigheder i børne- og ungdomspsykiatrien Til patienter mellem 15 og 17 år og deres pårørende Indledning Det er en god idé at læse folderen her sammen med en voksen Når du er indlagt på en psykiatrisk

Læs mere

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt

Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Svar på Spørgsmål 400 Offentligt Folketingets Sundhedsudvalg Folketingets Sundhedsudvalg har den 26. februar 2010 stillet følgende spørgsmål nr. 400 (Alm. del) til

Læs mere

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien

UDKAST. Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: SUMSBPE Sags nr.: 1300459 Dok. Nr.: 1499893 Dato: 11. juli 2014 UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i

Læs mere

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger

Bekendtgørelse om tvangsbehandling, fiksering, tvangsprotokoller m.v. på psykiatriske afdelinger Dokumentet er Historisk BEK nr 879 af 10/12/1998 Historisk Offentliggørelsesdato: 18 12 1998 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Senere ændringer til forskriften BEK nr 534 af 27/06/2002 Ændrer i/ophæver

Læs mere

Afrapportering til Sundhedsstyrelsen vedr. de brugerstyrede senge. Satspuljemidler 2013-2016. 1. Overordnet beskrivelse af projektet

Afrapportering til Sundhedsstyrelsen vedr. de brugerstyrede senge. Satspuljemidler 2013-2016. 1. Overordnet beskrivelse af projektet Psykiatri og Social Administrationen Psykiatriplanlægning Tingvej 15 Postboks 36 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Psykiatrisocial@rm.dk www.ps.rm.dk Afrapportering til Sundhedsstyrelsen vedr. de brugerstyrede

Læs mere

Bilag. Region Midtjylland

Bilag. Region Midtjylland Region Midtjylland Forslag til etablering af 12 nye retspsykiatriske senge i Risskov delvist finansieret af tilskud fra satspuljen til mere personale i retspsykiatrien 2008 og 2009 Bilag til Regionsrådets

Læs mere

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015)

Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Gennemgang af de væsentligste ændringer i psykiatriloven (gældende pr. 1. juni 2015) Lavet af juridisk teamleder Henriette Hørmann, Psykiatri- og Socialstaben Folketinget vedtog den 28. april 2014 Lov

Læs mere

Til Sundhedsstyrelsen Att.

Til Sundhedsstyrelsen Att. Til Sundhedsstyrelsen Att. plan@sst.dk 13-04-2016 Høringsvar over Vejledning om forhåndstilkendegivelser, behandlingsplaner, tvangsfiksering og tvungen opfølgning efter udskrivning, m.v. for patienter

Læs mere

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI

Tema om psykiatrien. Dok.nr. 14/01062-3/ RI Tema om psykiatrien Dok.nr. 14/01062-3/ RI 2/15 Hvad har temaet ført til? Psykiatrien var tema for de tilsynsbesøg, som ombudsmanden i samarbejde med Institut for Menneskerettigheder og DIGNITY Dansk Institut

Læs mere

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009

Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedrørende psykiatri- og socialområdets møde den 18. februar 2009 Sag nr. 2 Emne: Anvendelse af tvang i psykiatrien 3 bilag Til: Underudvalget for psykiatri og social Koncern

Læs mere

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016

Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling understøttes af forbedringstavler 1. december 2016 Kvalitetsudvikling i Psykiatrien Særlige fokus områder Medicinering (særlig antipsykotisk medicin) Somatiske sygdomme hos psykiatriske

Læs mere

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning

Dato Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Dato 24-02-2017 Sagsnr. 4-1613-205/1 bpse bpse@sst.dk Udmøntning af satspuljen styrket sundhedsfaglig rådgivning og lettere adgang til psykiatrisk udredning Hermed inviteres regioner til at søge om midler

Læs mere

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre:

Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Fællesmål for Serviceområde 19, Forebyggelse og Serviceområde 18, Sundhed og Ældre: Serviceområde SO 18, Sundhed og Ældre og SO 19, Forebyggelse Det nære sundhedsvæsen - den del af sundhedsvæsenet som

Læs mere

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser

INITIATIV FORMÅL ØKONOMI AKTØR INDSATS I REBILD KOMMUNE Forbyggende initiativer, der kan reducere antallet af (gen)indlæggelser I nedenstående er udmøntningsplanen for den ældre medicinske patient præsenteret skematisk. Ønskesuddybet viden om udmøntningsplanen henvises til Fælles udmøntningsplan for den ældre medicinske patient

Læs mere