Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi"

Transkript

1 Aktiv deltagelsesrapport Person- og klientcentreret terapi Modul 5B Intervention i et pædagogisk psykologisk perspektiv Januar anslag Gitte Holst Larsen (gl)

2 Indholdsfortegnelse Modul 5B - Aktiv deltagelsesrapport - Person- og klientorienteret terapi 1. Indledning Hvad er NLP? Ressourcer Empati Aktiv lytning At kalibrere At skabe rapport At matche... 6 Litteratur

3 1. Indledning Denne aktive deltagelsesrapport har udgangspunkt i spørgsmål fra Blackboard, og beskæftiger sig således med hvilken betydning forståelsen af ressourceorienteret intervention, empati som et aktivt intervenerende begreb og aktiv lytning har for en NLP psykoterapeuts arbejde, og hvad det betyder for klienten. Den valgte interventionsform er NLP (Neuro Lingvistisk Programmering), dog afgrænses rapporten til at omhandle tre af NLP terapeutens grundlæggende metoder: At kalibrere, at skabe rapport og at matche. Disse tre metoder er valgt, da de danner udgangspunkt for, hvordan terapeuten skal forholde sig overfor klienten. Jeg studerer NLP på første år 1 i fritiden, og det har således personlig interesse at benytte et par akademiske briller til at iagttage NLP med. Det skal tilføjes, at NLP ikke betragtes som verdens sandhed, NLP er blot én af et utal af metoder og uddannelser, som udbydes, og nærværende rapport søger forståelse for nogle af de benyttede metoder i NLP. 2. Hvad er NLP? Ifølge Ole Vadum Dahl handler NLP om, hvordan nervesystemet (Neuro) indeholder et sammensat sprog (Lingvistisk) i form af indre billeder, lyde, følelser og ord. Nervesystemet bruger dette sprog til at bearbejde (programmering) virkeligheden med. Dahl skriver, at NLP kan benyttes som terapiform til at forandre det indre sprog og subjektets følelser, tanker, evner, færdigheder etc. kan således gennemgå en positiv forandring og opnå større ressourcer og talenter (Dahl, 1993, p. 12). NLP er således både en undersøgelse af måden subjektets sind arbejder på og en metode til at forandre dette. Sagt med andre ord handler NLP om, hvordan hjernen og tænkning hænger sammen med sproget, og hvordan der kan skabes forandringer i dette system. NLP bliver brugt til både terapi, ledelse og selvudvikling, og er således en bred benyttet metode. 1 Uddannelsen til NLP psykoterapeut varer 4 år ved Dansk NLP Institut 2

4 NLP er en eklektisk metode, som er sammensat af bl.a. gestaltterapi, familieterapi, hypnoterapi, kommunikationsteori og kybernetik (O Connor & McDermott, 1998, p. 9-10). Én af NLPs grundantagelser er, at mennesket har indre ressourcer, og at mange af disse ressourcer er uudnyttet (Dahl, 1993, p ), og heri er et hermeneutisk-humanistisk syn, og der søges efter handlingers subjektive meningsfuldhed. NLP er således en blanding af dualistiske teoretiske og metateoretiske udgangspunkter, og nærværende rapport vil kalde NLP et pseudovidenskabeligt koncept, da NLP ikke er videnskabeligt verificeret. For at behandle de tre NLP metoder at skabe rapport, at kalibrere og at matche, vil Carl Rogers begreber inddrages. Til dels på grund af at Rogers begrebsapparat er videnskabeligt verificeret, og desuden er der lighed mellem Rogers og NLPs begreber. Endvidere er en uddybning af NLPs begreber ønskværdig, da de kan forekomme overfladisk beskrevet i litteraturen, og sidst men ikke mindst er jeg personligt inspireret af Rogers tanker, og jeg ønsker at anvende disse i mit kommende terapeutarbejde. 3. Ressourcer Dahl skriver, at mennesket har indre ressourcer, og de ressourceskabende sindsprocesser tydeliggøres igennem sproget, kropssproget, tonefaldet og øjenbevægelser (Dahl, 1993, p. 11). Det er bl.a. terapeutens arbejde og mål at søge efter klientens ressourcer, hvilket stemmer overens med Rogers klientcentreret metode. Rogers skriver, at terapeuten og klienten arbejder i fællesskab på at løse klientens problemer (Rogers, 1973, p. 54). At klienten på denne måde har en allieret, som hjælper med at håndtere problemerne, kan skabe tryghed hos klienten. At der er fokus på ressourcer i terapisessionen medfører, at der er fokus på det positive, hvorfor det negative bliver reduceret. Klienten bliver i denne proces anerkendt som værende et positivt og ressourcefyldt menneske, hvilket i sig selv kan virke helbredende. Denne metode har dog sin begrænsning i og med, at terapeuten ikke dyrker problemet i et negativt lys, hvorfor en klient, som skulle have behov for dette, muligvis ikke vil blive tilfredsstillet. Terapeuten søger efter ressourcerne i klientens verbale og nonverbale kommunikation, og ved hjælp af empati, aktiv lytning, spejling og perspektivskifte kan terapeuten arbejde på at frisætte de ressourcer, som er tilstede i klienten. 3

5 4. Empati Et af Rogers grundlæggende begreber er kongruens, hvilket vil sige, at terapeuten skal være ægte, nærværende og oprigtig. Når terapeuten er oprigtig om egne følelser og således er kongruent, vil klienten føle sig tryg (Rogers, 1995, p ). Begrebet kongruens ligger til grund for f.eks. begrebet empati. Rogers skriver, at empati handler om den tone, som terapeuten har i stemmen. Hvis terapeuten benytter en empatisk stemmeførelse, kan dette hjælpe klienten til at udtrykke sig. Rogers skriver endvidere, at terapeuten skal gøre sit bedste for at komme under huden på klienten. Terapeuten skal empatisk identificere, opfatte og fornemme klientens følelser ved at fordybe sig i den empatiske proces, dog skal terapeuten ikke selv opleve disse følelser (Rogers, 1973, p ). Empati er et professionelt og aktivt intervenerende begreb, som terapeuten benytter i samtalen. At terapeuten har indlevelsesevne er afgørende for at kunne opfatte situationen fra klientens synspunkt og spejle klienten med brug af dennes ord. Det handler om terapeutens kompetencer til at skabe og bevare en professionel empatisk adfærd. Desuden er terapeutens normer og værdier afgørende for, om en sådan empatisk relation kan skabes og opretholdes. Terapeuten kan have empati for klienten uden at have sympati. Selv om terapeuten har antipati for klienten, er det absolut nødvendigt at skabe empati alligevel, ellers etableres ikke det fælles nærvær, der er afgørende for anerkendelse og helbredelse. Hvis det ikke lykkedes terapeuten at skabe empati, må samarbejdet afsluttes. 5. Aktiv lytning Ifølge Dahl antager NLP, at subjektets tanker, følelser og sanseprocesser afspejler sig i øjenbevægelser, kropsholdning, vejrtrækningsrytme, ansigtskulør, talerytme, stemmeklang etc. Dahl skriver endvidere, at subjektets evne til at kommunikere afhænger af sansemæssig årvågenhed og evnen til at se og lytte (Dahl, 1993, p ). Denne væremåde tydeliggøres i Rogers teori om aktiv lytning. Rogers formulerer, at lytteren er aktiv, da denne er ansvarlig for at lytte sensitivt og intelligent efter mening og følelser. Rogers skriver, at terapeuten skal lytte efter konteksten i kommunikationen og de følelser, som ligger bag konteksten, hvilket tilsammen udgør meningen i kommunikationen (Rogers, 1975, p. 1-8). Dette kan fortolkes til at være sansemæssig årvågenhed, hvor terapeuten benytter sine sanser aktivt til at forstå klienten. Desuden er den aktive lytning en aktiv spejling af klienten følelser og tanker, og det kræver empati og kongruens fra terapeuten at udøve dette i praksis. 4

6 Rogers aktiv lytning er en afgørende del af de tre grundlæggende begreber i NLP at kalibrere, at skabe rapport og at matche At kalibrere Dahl skriver, at terapeuten skal kalibrere, hvilket vil sige at observere, afkode og stille ind på klientens verbale og nonverbale kommunikation. Terapeuten skal kalibrere objektivt og ikke projektere egne følelser og tanker over på klienten (Dahl, 1993, p ). Rogers formulerer, at det kræves af terapeuten, at denne kan lægge egne følelser til side for at lytte optimalt (Rogers, 1995, p. 334). Hvis metoden skal lykkes, må terapeuten tilsidesætte egne følelser og lytte aktivt og objektivt til klientens kommunikation. Hvis terapeuten projekterer egne følelser og tanker over på klienten, vil meningen med klientens kommunikation gå tabt, og klientens muligheder for forandring vil forringes. Klienten vil ikke opleve forståelse og anerkendelse fra terapeuten, og klienten vil muligvis føle utryghed. Terapeuten må således være bevidst om egen adfærd og tankemønstre, således denne ikke projekterer egne værdier og overbevisninger over på klienten. Terapeuten må metareflektere over sin forholdemåde og konstant være opmærksom på egen rolle i sessionen og være villig til at arbejde med egen udvikling. NLP antager, at klienten ikke forholder sig til virkeligheden men i stedet forholder sig til sit eget landkort over virkeligheden (Dahl, 1993, p. 15), dvs., at terapeuten skal kalibrere (afkode) klientens landkort for at forstå dennes tanker og følelser, hvilket aktiv lytning kan benyttes til. Rogers formulerer, at terapeuten skal træde ind i klientens sko og se verden fra dennes synsvinkel (Rogers, 1975, p. 8). Terapeuten skal således arbejde med perspektivskifte for at opnå forståelse for klienten, og terapeutens empatiske forholdemåde er her afgørende. Terapeuten søger efter klientens ressourcer, og terapeuten må således kalibrere på klientens sprog, kropssprog, tonefald, øjenbevægelser etc. for at finde meningen med klientens kommunikation At skabe rapport Ifølge Dahl skal terapeuten skabe rapport med klienten, hvilket vil sige tillid, kontakt, harmoni og samarbejde (Dahl, 1993, p. 229). Rogers formulerer, at det er terapeutens ansvar at skabe en atmosfære af lighed, frihed, tryghed, forståelse og accept i samtalen (Rogers, 1975, p. 6). Begrebet rapport er således den grundlæggende stemning i relationen til klienten, og her må terapeuten igen være aktivt lyttende og empatisk, for at klienten kan opnå følelsen 5

7 af tryghed. Rogers skriver, at klienten får lyst til at åbne sig og fortælle til en terapeut, der er interesseret, engageret og forstående (Rogers, 1973, p. 69). Rogers beskriver, at når en terapeut lytter anerkende til en klient, kan denne blive bedre til at lytte til sig selv og til egne fortrængte følelser. Når klienten lytter mere til sig selv, vil denne opnå større accept af sig selv og selvopmærksomhed (Rogers, 1995, p ). Begrebet rapport kan være en fundamental stemning, der grundlægges af terapeutens empatiske evne. Denne stemning af rapport kan med fordel opbygges ved hjælpe af metoden aktiv lytning, hvori klienten føler sig set, hørt og forstået som værende et unikt individ og herigennem anerkendt. Rogers skriver, at det er en grundlæggende del af personligheden at besidde evnen til at kunne lytte aktivt (Rogers, 1975, p. 3). At kunne lytte aktivt er således en evne terapeuten har, hvilket kan være stærkt begrænsende for metoden at skabe rapport, da der ikke kan skabes rapport, hvis ikke terapeuten besidder evnen hertil At matche Rogers formulerer, at terapeuten skal reagere på klientens følelseskommunikation og nonverbale kommunikation (Rogers, 1975, p. 9-10), og denne spejling skriver Dahl ligeledes om, dog i en udvidet version og med andre ord. Dahl skriver, at terapeuten skal matche, mismatche og lede klienten, og hvis terapeuten har skabt rapport med klienten, kan terapeuten lede klienten ved at mismatche dennes kropssprog (Dahl, 1993, p. 32). Rogers skriver, at terapeuten skal reagere på klientens kommunikation, hvilket kan forstås som at matche. Den tidligere Rogers gik ind for den non directive model af aktiv lytning, men dette ændrer han dog med tiden og bliver mere åben for, at terapeuten er mere konfronterende. NLP foreslår, at terapeuten kan mismatche og lede klienten, og her kan opstå etiske problemstillinger, der bør overvejes af terapeuten. Den magt, som terapeuten har i en situation, hvor der er skabt rapport og således mulighed for at lede klienten ved at mismatche, er en yderst sårbar magtposition. Uden etiske og moralske refleksioner fra terapeuten kan klienten blive ledt i en uhensigtsmæssig retning, hvorfor terapeutens metarefleksioner er en absolut nødvendighed. NLPs metoder kan ved hjælp af Rogers skabe en forståelse for, hvordan terapeuten skal forholde sig empatisk til klienten og således søge efter dennes ressourcer. Det kan være uholdbart, at NLP ikke er videnskabeligt verificeret, og det er derfor tilfredsstillende at søge forklaring på metoderne i Rogers anerkendte og verificerede tanker, ideer og veludviklede metoder. 6

8 Litteratur Dahl, O.V. (1993). Grundbog i NLP kommunikation og terapi - bind 1. København: Paludan. (231 p.) O Connor, J. & McDermott, I. (1998). NLP Neuro-Lingvistisk Programmering. 1. udgave, 2. oplag. København: Borgens Forlag. (P. 9-10) (2 p.) Rogers, C.R. (1973). Client-centered therapy. London: Constable. (Part I, p ). (228 p.) Rogers, C.R. (1975). Active Listening. Chicago: University of Chicago. (23 p.) Rogers, C.R. (1995). On becoming a person - A therapist s view of psychotherapy. Boston: Houghton Mifflin. (Part II, p & Part VI, p ). (124 p.) I alt 608 sider 7

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz

Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber. Af Jørn Nielsen og Søren Hertz Hvad er det, vi gør? invitation til nye fællesskaber Af Jørn Nielsen og Søren Hertz I dette kapitel ønsker vi at beskrive og konkretisere væsentlige dele af vores praksis. Artiklen kan læses som en forlængelse

Læs mere

Interessebaseret forhandling og gode resultater

Interessebaseret forhandling og gode resultater og gode resultater Af Poul Kristian Mouritsen, mindbiz Indledning Ofte anser vi forhandling for en hård og ubehagelig kommunikationsdisciplin. Faktisk behøver det ikke være sådan og hvis vi kigger os omkring,

Læs mere

Per spek ti ver p å sel v ledel se

Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N I E L L E B J E R R E L Y N D G A A R D L E D E L S E A F D E T R E L A T I O N E L L E S E LV Per spek ti ver p å sel v ledel se D A N S K P S Y K O L O G I S K F O R L A G L E D E L S E A F D

Læs mere

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil.

Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Ubevidst informations betydning i det udviklingsstøttende samspil. Den enkelte har aldrig med et andet menneske at gøre uden at han holder noget af dets liv i sin hånd. Det kan være meget lidt, en forbigående

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse

I BALANCE MED KRONISK SYGDOM. Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I BALANCE MED KRONISK SYGDOM Sundhedspædagogisk værktøjskasse til patientuddannelse I Balance med kronisk sygdom Sundhedspædagogisk

Læs mere

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C.

Bachelorrapport Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå januar 2014. Anne Klit Rønn 140681. Lone Marie Madsen 140570 PHS10C. Gode læringsmiljøer er mere end, hvor skabet skal stå Good Learning enviroments are more than deciding where to put the cupboard Learning enviroment in kindergardens (A. K. Rønn, 2013) 140681 140570 PHS10C

Læs mere

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer

Uddannelse Udvikling af personlige kompetencer Uddannelse F O R B U N D E T A F O F F E N T L I G T A N S A T T E Udvikling af personlige kompetencer i de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser af Vibeke Nielsen Udvikling af personlige kompetencer

Læs mere

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer

Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer Forskelle på drenge og pigers brug af arbejdsark på naturfaglige museer - Et observationsstudie på Experimentarium og Danmarks Akvarium Professionsbachelorprojekt, RESUME Afleveret 22. 12. 2011 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11

Indledning 3. DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6. DEL 2 Hvad er social kompetence? 9. DEL 3 Læring og relationer 11 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3 Problemformulering 4 Metode og afgrænsning 4 DEL 1 Kulturen og samfundets indvirkning på individet 6 1.1 Samfundet/kulturen (Jette) 6 1.2 Habitus

Læs mere

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius

Find din type. før du søger job. Find din type, før du søger job. Fredi Falk Vogelius Find din type, før du søger job Fredi Falk Vogelius Find din type før du søger job > Kend dit talent og dine skjulte ressourcer > Vælg det job, der passer til dig > Prøv en personlighedstest på Facebook

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering

Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Kunsten at finde hinanden - Løsningsfokuseret konflikthåndtering Af: Cand. psych., Mikkel Ejsing, Resonans A/S Introduktion Konflikter er en del af hverdagen på vores arbejdspladser og i vores privatliv.

Læs mere

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen

FRA MAND TIL FAR. - Jordemoderens kommunikative støtte i familiedannelsen. Vejleder: Malene Kirstein Cohen FRA MAND TIL FAR Bachelorprojekt Jordemoderuddannelsen University College Nordjylland Hold: J10V, modul 14 Afleveringsdato: 6. juni 2013 Forfattere: Estrid Tang Fokdal Karen Klitlund Lise Hjelmer Karin

Læs mere

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen.

Gruppevejledning i et systemisk perspektiv. en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Gruppevejledning i et systemisk perspektiv en guide til en vejledningsmetode for unge med særlig behov for vejledning i ungdomsvejledningen. Trine Hinchely Harck JCVU, Århus Skole- & Ungdomsvejledning

Læs mere

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen

Det fællesskabende møde. om forældresamarbejde i relationsperspektiv. Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Det fællesskabende møde om forældresamarbejde i relationsperspektiv Artikel af cand. psych. Inge Schoug Larsen Lysten til samarbejde udvikles gennem oplevelsen af at blive taget alvorligt og at have indflydelse

Læs mere

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis

- En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis Bachelor 7. semester Gruppe 17 Studienumre: PV09123, PV0126 REFLEKTÉR! - En handleorienteret belysning af refleksion over vanemæssige handlinger i pædagogisk praksis - En handleorienteret belysning af

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Når lederen også er coach

Når lederen også er coach Kandidatafhandling Copenhagen Business School 2012 Cand.Merc.HRM Ditte Jensen: Lea Jørgensen: Når lederen også er coach - Et casestudie af 6 lederes praksisbrug af ledelsesbaseret coaching og de tilhørende

Læs mere

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet!

Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du siger ikke dét, du tror, du siger. Du siger dét, der bliver opfattet! Du vil gerne være bedre til at kommunikere med dine arbejdskollegaer. Du vil gerne tages seriøst, når du siger noget, og du vil

Læs mere

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet

Erkendelsens betydning for skolen og samfundet Erkendelsens betydning for skolen og samfundet - brudstykker til en forståelse Speciale ved kandidatuddannelsen i pædagogisk filosofi Af Niels Jakob Pasgaard Vejleder: Thomas Aastrup Rømer Skriftligt speciale,

Læs mere

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale

Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale Social kompetence - pædagogisk praksis med fokusering på det sociale - bidrag til en antologi for Ministeriet for familie- og forbrugsanliggender i forbindelse med indføring af pædagogiske læreplaner for

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder

Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder Tag dine Giraf-ører på, når du leder og vejleder - om at bruge Empatisk Lytning som leder, coach og terapeut Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk De fleste

Læs mere

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad

FEEDBACK. - redskab for personlig og organisatorisk udvikling. www.mårup.dk. Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring Guro Øiestad FEEDBACK - redskab for personlig og organisatorisk udvikling "Feedback er berøring. Mennesker behøver berøring" Guro Øiestad Notatets formål hvorfor give feedback etik hvordan give og modtage Hvorfor feedback

Læs mere

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse?

Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Uddannelsesparat, er man så parat til uddannelse? Denne opgave er en kvalitativ og kvantitativ undersøgelse. Undersøgelsen vedrører de unge uddannelsesparate, som henvises til JUMP som et led i en aktiveringsindsats.

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Inklusion forstået som udviklende fællesskaber (Nielsen, J. (2008). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber. I: Alenkjær, R. (red)(2008): Den inkluderende skole i praksis., s. 243-270. Kbh.: Frydenlund). Inklusion forstået som udviklende fællesskaber

Læs mere