Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige. Regeljungle. Manglende fleksibilitet. Økonomisk afrapportering"

Transkript

1 Nem vækst? - Om nye og mindre virksomheders møde med det offentlige Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud

2 Indhold

3 Resumé Hvad kendetegner nye og mindre virksomheder? Virksomhedernes væsentligste udfordringer Regeljungle Informationsrod Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Ansættelse og administration af medarbejdere Kompliceret selskabsdannelse Det offentlige som kunde Ukendte servicetilbud Hvem er de nye og mindre virksomheder? Iværksætterånden De internationale specialister Den etablerede sejtrækker Solo-konsulenten Den lokale praktiker Mødet med det offentlige Opstart af virksomhed Økonomisk afrapportering Ansættelse og administration af medarbejdere Det offentlige som kunde Ekspansion/omstrukturering Assistance fra det offentlige Skaffe finansiering Internationalisering Udtagelse af patent Virksomhedernes ønsker Tak til... Metodebilag

4 Resumé Økonomi- og Erhvervsministeriet har bedt DAMVAD og Designit om at afdække, hvordan nye og mindre virksomheder oplever mødet med det offentlige, og hvordan det påvirker deres muligheder for vækst. Denne rapport sigter derfor på at skabe overblik over, hvordan nye og mindre virksomheder oplever mødet med det offentlige, på at skabe viden om hvilke virksomhedstyper der oplever hvilke udfordringer, samt på at skabe viden om hvordan udfordringerne påvirker virksomhedernes vækstmuligheder. Rapporten baserer sig på analyse af en spørgeskemaundersøgelse blandt ca virksomheder, dybdegående interview med 20 nøje udvalgte nye og mindre virksomheder, samt interview med erhvervs- og brancheorganisationer, væksthuse og andre erhvervsfremmeaktører. Rapportens første hovedkonklusion er, at de største udfordringer for virksomhederne i deres møde med det offentlige går på tværs af konkrete regler og situationer, mens andre udfordringer for virksomhederne kan henføres til bestemte situationer. Nye og mindre virksomheder har ofte ikke overblik over, hvilke regler der gælder for dem, og hvornår fristerne for efterlevelse er. De finder, at informationen fra det offentlige er i overflod og ikke tilstrækkelig præcis og målrettet til lige præcis deres virksomheds behov, og endelig efterlyser de nye og mindre virksomheder større fleksibilitet hos det offentlige og hurtigere sagsbehandling, særligt i opstartsfasen og særligt ift. eventuelle efterjusteringer af indberetninger. I forhold til de udfordringer som i højere grad er knyttet til bestemte situationer og krav, har nye og mindre virksomheder særligt vanskeligt ved at håndtere krav til økonomisk afrapportering, krav i administrationen af medarbejdere (og især den første), krav og kriterier forbundet med offentlige udbud samt reglerne omkring selskabsdannelse og ændringer i selskabsstrukturen. Endelig oplever flere nye og mindre virksomheder at tilbuddene fra erhvervsservicesystemet ikke er tilstrækkeligt målrettede. Rapportens anden hovedkonklusion er, at virksomhederne oplever, at offentlige aktører i deres kommunikation, tilbud og krav til virksomhederne ikke i tilstrækkelig grad tager højde for, at der er forskel på nye og mindre virksomheder, og at der er forskel på de personer, der driver virksomhederne. Eksempelvis tager det offentlige ikke tilstrækkelig højde for, at lederne i flere af de nye og mindre virksomheder ikke har forudsætningerne for at kunne håndtere mødet med det offentlige på den mest hensigtsmæssige måde. For en stor del af lederne af de nye og mindre virksomheder gælder det, at den primære drivkraft og kompetencer ligger i arbejdet med at udvikle virksomhedens forretningsområder, mens interessen i langt mindre grad ligger i varetagelsen af relationerne til det offentlige. Flere ledere af de nye og mindre virksomheder har således kun begrænset interesse i og begrænsede erfaringer med de opgaver, der skal udføres for at efterleve de lovgivningsmæssige forpligtelser, ligesom virksomhedslederne ofte kun har begrænset kendskab til reguleringen og begrænset overblik over, hvilke regler der gælder fx for administrationen af medarbejdere. På samme måde som de nye og mindre virksomheder ikke udgør én samlet størrelse, udgør det offentlige heller ikke én samlet størrelse. Tilbagemeldingerne fra de nye og mindre virksomheder viser, at flere virksomheder ikke i tilstrækkelig grad er klar over og opmærksomme på de enkelte myndighedernes ansvarsområder. For en stor del af de nye og mindre virksomheder medfører det manglende gensidige kendskab, at der i virksomhederne bruges mange kræfter på at få overblik over informationen, tilbuddene og kravene fra de offentlige myndigheder. Konsekvenser er, at virksomhedslederne ender med at bruge unødigt mange ressourcer på at håndtere mødet med det offentlige, og at virksomhederne får en negativ opfattelse af mødet med det offentlige også selv om reglerne i virkeligheden ikke behøver at være hverken urimelige eller komplicerede at forstå.

5 Rapportens tredje hovedkonklusion er, at flere af de nye og mindre virksomheder ønsker at vokse, og at forventningerne om administrativt bøvl har betydning for deres ønske om at vokse. Tilbagemeldingerne fra virksomhederne viser, at næsten hver fjerde (23 %) af de nye og mindre virksomheder er utilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Samlet set er 42 % af de nye og mindre virksomheder utilfredse med deres nuværende omsætning, mens 29 % er utilfredse med deres nuværende antal ansatte. Selvom en betydelig andel af de nye og mindre virksomheder således ønsker at vokse, viser tilbagemeldingerne fra de nye og mindre virksomheder samtidigt, at hver fjerde (25 %) af de nye og mindre virksomheder er tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. I tilbagemeldingerne begrunder virksomhederne det manglende ønske om at vokse med forventninger om, at vækst vil medføre mere administrativt besvær, at den nuværende størrelse sikrer en god indtjening, samt at vækst vil medføre et behov for øget ledelse og på bekostning af den faglige udvikling. Rapporten viser således, at forventninger om forøget administrativt besvær faktisk har betydning for vækstambitionerne hos nogle af de nye og mindre virksomheder, samt at selve mødet med det offentlige for en stor del af de nye og mindre virksomheder faktisk opleves som besværligt, tidskrævende og frustrerende. Rapportens fjerde hovedkonklusion er, at de udfordringer, som de nye og mindre virksomheder oplever i mødet med det offentlige, kun i mindre grad bestemmes af virksomhedernes størrelse, branchemæssige tilknytning og andre gængse virksomhedsgrupperinger. Udfordringerne for de nye og mindre virksomheder er derimod i højere grad bestemt af virksomhedslederens erfaring med administration samt hvor etableret virksomheden er, og hvor i vækstforløbet den er. Det offentlige kommunikerer ensartet og stiller ensartede krav uanset virksomhedernes forskellige forudsætninger og ambitioner. Fx opfattes kravene til og omfanget af de økonomiske afrapporteringer til SKAT, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen m.fl. forskelligt alt efter om lederen har erfaringer med at forstå og håndtere regnskabet og bogføringen. Årsagen er derudover, at virksomhederne adskiller sig ift., hvilket stadie i et vækstforløb de er i. For virksomheder, der har ønske om at vokse rigtig hurtigt, er det vigtigt, at mødet med det offentlige er så nemt og gnidningsfrit, som overhovedet muligt, mens mere etablerede virksomheder har lært at håndtere udfordringerne. Konsekvensen er, at virksomhederne får en negativ opfattelse af mødet med det offentlige, at de bliver usikre på om de efterlever reglerne på korrekt vis, og at en stor del af virksomhederne må outsource opgaver til advokater, revisorer, bogholdere, lønservicebureauer mv. Uanset om opgaver outsources eller ej, medfører dette, at flere nye og mindre virksomheder må investere betydelige ressourcer i mødet med det offentlige ressourcer som virksomhederne i stedet kunne have brugt på markedsføring, salg, ledelse og udvikling.

6 Hvad kendetegner nye og mindre virksomheder? DAMVAD og Designit har som led i den samlede afdækning udsendt et spørgeskema til ca nye og mindre danske virksomheder. Virksomhedernes svar på spørgeskemaet viser bl.a., at hver fjerde af de nye og mindre virksomheder er tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. I tilbagemeldingerne begrunder virksomhederne det manglende ønske om at vokse med forventninger om, at vækst vil medføre mere administrativt besvær, at den nuværende størrelse sikrer en god indtjening og at vækst ikke vil øge indtjeningen, samt at vækst vil medføre forøget ledelse og formindsket faglig udvikling. 1

7 Analysen af ca indkomne besvarelser viser, at: Næsten hver fjerde (23 %) af de nye og mindre virksomheder er utilfredse eller meget utilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Tilsvarende er hver fjerde (25 %) tilfredse eller meget tilfredse med både deres nuværende omsætning og deres nuværende antal ansatte. Samlet set er to ud af fem (42 %) af de nye og mindre virksomheder utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende omsætning, mens 29 % er utilfredse eller meget utilfredse med deres nuværende antal ansatte. Over halvdelen af de nye og mindre virksomheder (56 %) vurderer, at det har stor eller meget stor betydning for deres virksomhed, at væksten øges, mens vækst kun har lille eller slet ingen betydning for hver sjette nye og mindre virksomhed (17 %). De nye og mindre virksomheder, der ikke ønsker at vokse yderligere, angiver bl.a. følgende årsager: Bekymring for mere administrativt besvær (49 %), forventning om at vækst vil forøge behovet for ledelse (30 %), øget vækst forventes ikke at medføre forøget indtjening (33 %). Næsten tre fjerdedele (71 %) af de nye og mindre virksomheder, som har det offentlige som kunde, oplever opgaverne i forhold hertil som besværlige. To tredjedele (65 %) af de nye og mindre virksomheder, som har ansatte, oplever ansættelsen af den første medarbejder og tilhørende opgaver ift. det offentlige som besværlige. Omkring to tredjedele (64 %) af de nye og mindre virksomheder oplever opgaverne ift. det offentlige i forbindelse med opstarten af virksomheden som besværlige. Mere end halvdelen af de nye og mindre virksomheder (57 %) har modtaget vejledning eller rådgivning fra det offentlige erhvervsservicesystem. Heraf oplever mere end halvdelen (56 %) rådgivningsforløbet som besværligt lidt færre end hver tiende (8 %) oplever det som meget besværligt. Hver tredje af de nye og mindre virksomheder (36 %) har erfaringer med eksport. Heraf har halvdelen (48 %) oplevet besværligheder ift. det offentlige. Fire ud af fem af de nye og mindre virksomheder (79 %) foretrækker, at kontakten med det offentlige foregår digitalt. Fig. A Resultater af survey. 2

8 Adgang til kapital Salgsmuligheder Kvalificeret arbejdskraft Tid til udvikling Offentlig administration Fig. B Virksomhedernes oplevede barrierer for vækst. 3

9 Et nærmere blik på virksomhedernes tilbagemeldinger fra kvalitative interviews såvel som den gennemførte spørgeskemaundersøgelse på de største udfordringer for vækst viser, at mødet med det offentlige og særligt omfanget af det administrative arbejde i forhold hertil har betydelig indflydelse på virksomhedernes vækstmuligheder. Virksomhedernes tilbagemeldinger peger på følgende forhold, som de væsentligste aktuelle udfordringer for de nye og mindre virksomheders vækstmuligheder: 1. Adgang til kapital og økonomisk stabilisering (virksomhedsøkonomiske forhold). 2. Afsætning af produkter og ydelser (markedsmæssige forhold). 3. Rekruttering af kvalificeret arbejdskraft. 4. Muligheder for at prioritere vækst og udvikling i en tid, hvor det primære fokus for mange er mere kortsigtet og rettet mod effektiviseringer, reduktion af omkostninger mv. 5. Administrative opgaver ift. det offentlige særligt ift. økonomisk rapportering (skat, moms, ATP mv.), administration af medarbejdere (sygedagpenge, barsel mv.) og selskabsretlige forhold (selskabsdannelse, regnskaber, mv.). Finansielle forhold har ifølge de nye og mindre virksomheder størst betydning for deres vækstmuligheder, ligesom afsætningsmæssige forhold, muligheder for at rekruttere den rette arbejdskraft og muligheder for at fokusere på vækst og udvikling også er fremtrædende. Som det fremgår af listen ovenfor, viser virksomhedernes tilbagemeldinger fra spørgeskemaet og interviews også, at administrative opgaver ift. det offentlige kan optage ressourcer, som virksomhederne ellers kunne have afsat til vækst og udvikling. Det sker ikke mindst som følge af omfanget af det administrative arbejde, der følger med vækst eksempelvis i form af øget økonomisk rapportering til SKAT, Erhvervsog Selskabsstyrelsen, medarbejderadministration mv. 4

10 Virksomhedernes væsentligste udfordringer Virksomhedernes svar på spørgeskemaet og særligt de dybdegående interview med de udvalgte nye og mindre virksomheder peger dels på udfordringer, som går på tværs af konkrete regler og situationer, og dels på udfordringer som er knyttet til bestemte situationer og krav. I forhold til de tværgående udfordringer viser tilbagemeldingerne fra de kvalitative interviews, at de nye og mindre virksomheder ikke har overblik over, hvilke regler der gælder for dem og hvornår, at de nye og mindre virksomheder finder, at informationen fra det offentlige er i overflod og ikke tilstrækkelig præcis og målrettet, samt at de nye og mindre virksomheder efterlyser større fleksibilitet hos det offentlige og hurtigere sagsbehandling, særligt i opstartsfasen og særligt ift. eventuelle efterjuste-ringer af indberetninger. I forhold til de udfordringer som i højere grad er knyttet til bestemte situationer og krav, viser tilbagemeldingerne fra såvel spørgeskemaundersøgelse og kvalitative interviews, at de nye og mindre virksomheder har særligt vanskeligt ved at håndtere kravene til økonomisk afrapportering. Her tænkes i særlig grad på den skattepligtige indkomst og udarbejdelse af regnskaber. Ligeledes er krav forbundet med ansættelsen af den første medarbejder og øvrig administration af medarbejdere svært at håndtere for virksomhederne. Tilbagemeldingerne fra de kvalitative interviews viser også, at de nye og mindre virksomheder oplever betydelige udfordringer med omfanget og kompleksiteten af de krav og kriterier, som er forbundet med offentlige udbud, samt at reglerne omkring selskabsdannelse og ændringer i selskabsstrukturen opleves som så komplicerede, at virksomheden tvinges til at outsource opgaven til advokater, revisorer mv. Endelig viser de kvalitative tilbagemeldinger fra virksomhederne, at flere nye og mindre virksomheder ikke har kendskab til de offentlige servicetilbud, og at tilbuddene fra den lokale erhvervsservice og væksthusene ikke er tilstrækkeligt målrettede ift. virksomhedernes konkrete behov. Informationsrod Det offentlige som kunde Kompliceret selskabsdannelse Fig. C Virksomheders største udfordringer i mødet med det offentlige. 5

11 Regeljungle Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Medarbejder administration Ukendte servicetilbud 6

12 Regeljungle Informationsrod Mødet med det offentliges regeljungle er den største udfordring for virksomhederne. Det offentlige opleves ikke som god nok til at kommunikere klart, målrettet og serviceorienteret. Som nævnt oplever og forventer nye og mindre virksomheder ikke alene udfordringer i forhold til indholdet af de reguleringsmæssige krav, men også i forhold til mødet og kontakten med det offentlige omkring opgaverne. Interviewene med virksomhederne viser i den forbindelse, at udfordringerne omkring mødet med det offentlige i særlig grad kommer til udtryk gennem omfanget af regler og krav. Der er ikke tvivl om, at de nye og mindre virksomheder gerne vil opfylde reglerne, men de kvalitative tilbagemeldinger fra virksomhederne tegner et klart billede af, at en stor del af virksomhederne har meget begrænset overblik over den samlede mængde af regler, at en stor del af virksomhederne har meget begrænset viden om, hvilke regler der gælder for netop deres virksomhed, samt at en stor del af virksomhederne ikke har overblik over, hvornår reglerne skal opfyldes. Samlet bidrager det manglende overblik til en usikkerhed hos virksomhederne om, hvorvidt de efterlever alle regler og, om der evt. er bøder på vej for manglende efterlevelse af regler. Usikkerheden og det manglende overblik medfører også, at virksomhederne ender med at bruge flere ressourcer end nødvendigt på at efterleve de bestemmelser, som gælder for den enkelte virksomhed. Samtidig skaber usikkerheden og det manglende overblik en forventning om, at kommende opgaver ift. det offentlige er besværlige, selvom det måske ikke er tilfældet. Udfordringerne med at opnå overblik over regeljunglen gør sig naturligvis særligt gældende for de nystartede virksomheder, som ikke har erfaringer med at starte virksomhed fra tidligere. Interviewene med virksomhederne viser også, at flere nye og mindre virksomheder får rigeligt med information, men at den information de modtager eller kan finde ikke opfattes som tilstrækkeligt præcis og målrettet. Virksomhederne må derfor ofte selv bruge unødigt mange ressourcer på at sætte sig ind i, hvilke myndigheder de skal have fat i, hvad de skal have fat i dem omkring, og hvor de kan finde den information, de har brug for. Flere virksomhederne fortæller i interviewene, at de ofte ringer forgæves til forkerte instanser selv inden for samme offentlige myndighed. Virksomhederne bliver derfor frustrerede over at skulle kommunikere med mange forskellige offentlige instanser. Virksomhederne forventer, at de offentlige myndigheder koordinerer indbyrdes, at relevante informationer udveksles imellem myndigheder, og at de er fælles om kommunikationen til virksomhederne. Oplevelserne giver de nye og mindre virksomheder en negativ opfattelse af mødet med det offentlige, også selv om reglerne i virkeligheden ikke behøver at være hverken urimelige eller komplicerede at forstå. Udfordringerne er størst for de virksomhedsejere, som endnu ikke har de store erfaringer med mødet med det offentlige, mens virksomhedsejere med flere års erfaring som enten selvstændig eller som leder i anden virksomhed samt virksomheder med en vis størrelse, har bedre forudsætninger for at håndtere disse udfordringer i mødet med det offentlige. Regeljunglen medfører dog også udfordringer for de mere etablerede virksomheder, herunder særligt for de virksomhedsejere, som ikke har forudsætningerne for at opnå tilstrækkeligt indblik i reglerne primært som følgende af de løbende ændringer i reglerne. Flere virksomheder fortæller i interviewene således også, at ændringer i reglerne bidrager til det manglende overblik, og at de løbende regelændringer medfører, at de rutiner, som er blevet indarbejdet for at efterleve reglerne, må tilpasses. 7

13 Manglende fleksibilitet Økonomisk afrapportering Manglende fleksibilitet hos det offentlige er et problem for virksomhederne. Tidskrævende og omkostningsfuldt. Virksomhederne fremhæver i interviewene manglende fleksibilitet hos myndighederne som en væsentlig udfordring. Virksomhederne bliver frustrerede, når de ikke mødes af tiltro fra det offentlige, men i stedet mødes med en trussel om en bøde, hvis de er kommet til at lave en fejl i forbindelse med en indberetning. Eksempelvis fortæller flere virksomheder i interviewene, at det kan være meget vanskeligt, tidskrævende og frustrerende at få foretaget ændringer i indberetningerne eksempelvis ændringer vedr. forskudsregistreringer af selskabsskat. Virksomhederne ønsker særligt i opstartsfasen større fleksibilitet og hurtigere sagsbehandling og særligt ift. eventuelle efterjusteringer af indberetninger. Virksomhederne bliver også frustrerede, når de oplever, at de oplysninger som det offentlige efterspørger, ikke passer med netop deres virksomheds kendetegn. Den manglende fleksibilitet fra det offentlige i forhold til virksomhedernes mere individuelle forhold betyder, at virksomhederne må kontakte de relevante myndigheder for at afklare nærmere. Tilbagemeldingerne fra flere af de interviewede virksomheder er dog, at de her får indtrykket af at være til besvær, og at det offentlige ikke fremstår tilstrækkeligt serviceorienteret i rådgivningen. Tilsvarende de øvrige tværgående udfordringer opleves den manglende fleksibilitet hos det offentlige som særligt udfordrende for de virksomhedsejere, som endnu ikke har de store erfaringer med mødet med det offentlige, fordi de utilsigtet laver flere fejl i starten, mens mere erfarne virksomhedsejere har lært at håndtere denne udfordring. De mest besværlige administrative forpligtelser handler om de krav, som bliver stillet til virksomhedernes økonomiske afrapportering. Her tænkes i særlig grad på opgørelse af den skattepligtige indkomst og udarbejdelsen af regnskaber. Kompleksiteten af forpligtelserne til den økonomiske indrapportering er så høj, at de nye og mindre virksomheder ofte vælger at outsource arbejdet til et bogholderi eller en revisor. Behovet for ekstern assistance er størst for de virksomhedsejere, som enten ikke ser det som en vigtig del af ledelsen af deres virksomhed at indrapportere økonomiske oplysninger til de offentlige myndigheder, eller som ikke har forudsætningerne for at kunne sætte sig ind i bestemmelserne på dette område. Selvom flere af de nystartede virksomheder i begyndelsen gør en stor indsats for at sætte sig ind i reglerne om regnskabsdokumentation, SKAT, bogføring mm. og forsøger at håndtere den økonomiske afrapportering selv vælger de fleste med tiden alligevel at outsource arbejdet til en revisor eller et bogholderi. De færreste vælger at ansætte en administrativ medarbejder til at varetage bogholderiet, hvilket især kendetegner virksomheder i opstartsfasen. Outsourcingen af arbejdet til bogholderier og revisorer har betydelige omkostninger for virksomhederne. Flere virksomheder peger i interviewene på den økonomiske indrapportering som en alvorlig udfordring for deres muligheder for vækst. Virksomhederne fortæller, at jo større virksomhederne bliver, desto flere administrative konsekvenser får det, og at jo flere udgifter virksomhederne har til revisorer, advokater og bogholdere, desto færre penge er der til at investere i videreudviklingen af virksomheden. 8

14 Ansættelse og administration af medarbejdere Besværligt at leve op til dokumentationskravene. Kompliceret selskabsdannelse Reglerne er komplicerede og kræver ekstern hjælp. Administrationen af medarbejdere (fx ansøgninger om refusion for sygedagpenge mv.) betragtes af nye og mindre virksomheder som en stor udfordring, da det opleves som meget besværligt at skulle leve op til de krav om dokumentation, som det offentlige kræver. Det er særligt besværligt, når medarbejdere enten bliver syge eller skal på barsel. En arbejdsgiver, der udbetaler løn under barsel eller sygdom, har ret til refusion af de dagpenge, som medarbejderen ellers ville have haft krav på fra kommunen. Refusionsordningerne opleves dog af virksomhederne som meget svære at forstå og meget tidskrævende at administrere. Problemerne med administrationen af medarbejdere gør sig også gældende i forbindelse med ansættelsen af medarbejdere. For nye og mindre virksomheder, der for første gang skal lære at håndtere de pligter, der indtræder, når medarbejdere ansættes, opleves det som meget besværligt at ansætte nye medarbejdere. Specielt for de virksomheder, som ikke har den store erfaring med eller lyst til at håndtere administrativt arbejde, kan det være en udfordring. De fleste nye og mindre virksomheder støder på et eller andet tidspunkt ind i overvejelser om, hvorvidt det kan betale sig at ekspandere og lade virksomheden vokse yderligere. I den sammenhæng overvejer virksomheden fordele og ulemper ved selskabsstrukturen, og om det fx kan betale sig af skattemæssige hensyn at gå fra at være personlig drevet virksomhed til at blive et aktieselskab. Hermed underlægges virksomheden en række forpligtelser, der især vedrører kravene til årsregnskab og skattekontrollens krav til selvangivelsen. Yderligere skal man som aktieselskab også være opmærksom på en række krav til dokumentation af beslutninger i forbindelse med driften af et selskab, fx information om afholdelse af bestyrelsesmøder og dokumentation af beslutninger taget ved generalforsamling m.m. Reglerne for selskabsdannelse (herunder ændringer i selskabs-strukturen) opleves af virksomhederne som så komplicerede, at virksomhederne tvinges til at outsource opgaven til advokater, revisorer mv., og at virksomhederne herigennem må investere nogle ressourcer, som i stedet kunne have været brugt på markedsføring, salg, ledelse og udvikling. 9

15 Det offentlige som kunde Ukendte servicetilbud Udbudsreglerne hæmmer væksten for mange nye og mindre virksomheder. Virksomhederne kender ikke de offentlige servicetilbud. Deltagelse i offentlige udbud er for nye og mindre virksomheder en meget tidskrævende og besværlig proces. Selv for mindre udbud virker de komplekse regler, uigennemsigtigheden omkring kriterier for udvælgelse af tilbud og de betydelige krav til dokumentation hæmmende for de nye og mindre virksomheders adgang til et offentligt marked. Udfordringerne gælder særligt for de mindre virksomheder, som også ser, at de større og mere erfarne virksomheder har en konkurrencefordel. Foruden de komplicerede og administrativt tunge udbudsprocesser opfatter flere virksomheder det som om, at det offentlige ikke tør tage en risiko ved at vælge små leverandører. Dermed opfatter flere af de nye og mindre virksomheder, at de offentlige udbud virker som en barriere for virksomhedernes adgang til et offentligt marked. De kvalitative interviews tyder på, at virksomhederne generelt ikke kender de offentlige servicetilbud. Samtidig oplever de virksomheder, som har modtaget hjælp og rådgivning fra fx den lokale erhvervsservice og væksthusene, at tilbuddene ikke er målrettet nok til virksomhedernes konkrete behov, og at myndighedernes stiller store krav til, hvilke typer virksomheder der kan modtage den specialiserede rådgivning. Virksomheder, der har været i dialog med den lokale erhvervsservice og væksthusene, fortæller, at de generelt har oplevet en stor grad af velvillighed og indlevelse fra konsulenterne. Men de savner i flere tilfælde en rådgivning, der i tilstrækkelig grad er rettet mod netop de forhold, som kendetegner deres virksomhed, produkter og ydelser. Resultatet er, at den efterspørgsel, som flere nye og mindre virksomheder har efter rådgivning, ikke modsvares af de offentlige tilbud. 10

16 IT Hvem er de nye og mindre virksomheder? Da virksomhederne og ikke mindst de personer, der driver og arbejder i virksomhederne, er forskellige, vil der også være forskelle i den måde, de oplever mødet med offentlige myndigheder på. Det viser sig, når man taler med virksomhederne, at forskellene har mindre med branche og produkttype at gøre. Oplevelsen af besvær ved offentlige krav og relevans af offentlige tilbud er mere påvirket af faktorer som hvor i vækstforløbet, virksomheden befinder sig. Dvs. etableringsgraden og personlige forudsætninger hos virksomhedsejerne for at have med administration og virksomhedsledelse at gøre. DAMVAD og Designit har fundet frem til følgende seks faktorer, som er væsentlige for at beskrive forskellene mellem de nye og mindre virksomheder, som er interviewet, samt hvordan virksomhederne oplever mødet med det offentlige: Administrative kompetencer og forudsætninger: Personlige kompetencer og forudsætninger inden for administration, jura og økonomi hos virksomhedslederen IT: IT-teknisk indsigt og erfaring hos virksomheden Outsourcing: Virksomhedslederens holdning til outsourcing af administrative opgaver og brug er ekstern ekspertise Etableringsgrad: Hvor etableret virksomheden er dvs. hvor i virksomhedsopstarten eller vækstforløbet, virksomheden er herunder om virksomheden er konsolideret nok til, at der er råd til at ansætte administrativt personale IT Nogle af de udfordringer, nye og mindre virksomheder støder på i mødet med offentlige myndigheder, er, at myndighederne i deres kommunikation sjældent skelner mellem forskellige typer af virksomheder, og at virksomhederne sjældent kan skelne mellem forskellige typer af offentlige myndigheder. I det følgende gennemgås fem personas eller arketyper, som illustrerer forskellene blandt nye og mindre virksomheder ift. vækst og håndtering af mødet med offentlige myndigheder. De fem personas er udarbejdet med udgangspunkt i 20 gennemførte kvalitative interviews samt workshop med yderligere fem virksomheder og kan danne baggrund for en mere nuanceret forståelse af virksomhedernes udgangspunkt for at interagere med offentlige myndigheder. Alle personas er fiktive personer med fiktive historier men de illustrerer de reelle forskelle, der er blandt de virksomheder, som har medvirket til afdækningen. Væksthastighe Væk Væksthastighed: Virksomhedens eget ambitionsniveau for vækst og internationalisering Ledelseserfaring: Grad af virksomhedslederens erfaring med professionel virksomhedsledelse og virksomhedsudvikling 11

17 Middel Lav Outsourcing Outsourcing Administrativ kompetence Ledelseserfaring Høj Middel Outsourcing Lav Etableringsgrad IT Outsourcing Etableringsgrad Væksthastighed Etableringsgrad Etableringsgrad Fig. D Forskelsfaktorer 12

18 Iværksætterånden Mange projekter iværksætteri som hobby utålmodig Benjamin Bro Sjalsø lever for at sætte gang i nye projekter. Han har flere succesfulde firmaer i opstart og flere på vej. Han har masser af idéer til store projekter, og p.t. kører webbutikken OnTo fantastisk med 8 ansatte og flere på vej. Benjamin har også startet et par virksomheder op med Bjørn Brejnholdt, som med sin MBA og baggrund som salgschef har lige det, der skal til for at bygge videre på deres idéer om en privatiseret sundhedstjeneste, som flere kommuner allerede har vist interesse for. Det er også rigtig godt at Bjørn er der, for så kan Benjamin overlade den daglige ledelse til ham, når først projekterne er i luften. Benjamin kan nemlig ikke fordrage at skulle fortabe sig i drift og administrativt bøvl eller sure medarbejdere. Han kan heller ikke nå det i dagligdagen, da han altid har 20 andre projektidéer, som skal forfølges. Det med mødet med det offentlige har Benjamin ærlig talt ret meget at sige til: Offentlige myndigheder er ufleksible, 13

19 Administrativ kompetence Ledelseserfaring Høj Middel Lav Det er på trods af, ikke i kraft af det offentlige, at vi vokser. IT Outsourcing Lige nu har jeg en virksomhed med webløsninger. Derudover roder jeg også med en anden virksomhed. På længere sigt, så laver vi flere firmaer. Væksthastighed Etableringsgrad Påvirkning af vækst: Mødet med det offentlige opleves for iværksætterånden som en irriterende barriere for vækst og udviklingsmuligheder. Iværksætterånden mangler overblik over regler, informationer fra det offentlige er ikke sorteret eller fremstår uforståelige. Det kræver unødigt meget tid at forholde sig til. Iværksætterånden mangler også bedre adgang til risikovillig kapital. Iværksætterånden vil gerne have én indgang til det offentlige, at al korrespondance med det offentlige kan foregå digitalt, og en meget hurtigere, mere smidig og kundeorienteret sagsbehandling. langsommelige og alle deres regler for det ene og det andet er i den grad i vejen for det private initiativ, synes Benjamin. Det mest latterlige er, at man skal indrapportere det samme alle mulige forskellige steder som om de offentlige myndigheder ikke kan finde ud af at tale sammen. For nylig droppede Benjamin og Bjørn at få sygedagpengerefusion for en medarbejder. Besværet med at få pengene var mere bøvlet end selv at betale. De breve, der kommer, er også fuldstændig uforståelige, synes Benjamin og så er mulighederne for at udfylde online uigennemskuelige og enormt tidskrævende. af. Han synes slet ikke, de er risikovillige nok, og han møder alt for meget træghed og langsommelighed i kommunikationen. Benjamin er meget interesseret i at igangsætte internationale aktiviteter, for som han siger Jeg gider snart ikke mere med al det ævl og bøvl. Det ender med, at jeg flytter det hele til udlandet. De tilbud, der er om rådgivning til vækstiværksættere, har Benjamin aldrig hørt om. Hvorfor er de ikke mere opsøgende? spørger han og synes egentlig, der burde være en salgsopgave hos det offentlige, lige som det gælder i enhver privat virksomhed. Til gengæld har Benjamin haft masser af kontakt til Vækstfonden, og dem er han ikke særlig imponeret 14

20 De internationale specialister Erfaring professionaliseret outsourcer administration I 2007 besluttede Louise Hagensted, Jens Petersen og Jan Rindberg at starte virksomhed sammen. De tre har før arbejdet sammen på forskellige IT-projekter med SAPimplementering for store danske og udenlandske selskaber. De supplerer hinanden godt, da de hver især er specialiserede på forskellige områder inden for SAP. Louise var kommet hjem efter et par år med base i London og Jens og Jan havde længe talt om at starte op selv. Jan startede med at sige sit job op. Han afsatte 2 måneder til at få det hele op at køre få ordnet alle de administrative detaljer, få IT-systemer op at køre, sætte sig ind i alt hvad der løbende skal indberettes af skat, løn, få registreret virksomheden osv. Derudover arbejdede han videre på den business plan, han, Jens og Louise havde møder om i weekenderne. Han lejede også lokaler, tog kontakt til revisor, advokat, bank. Da de to andre stødte til i september, var alt klappet og klart, og de tre gik i gang med at skaffe kunder og projekter. 15

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed

9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed 9 forslag, som gør det lettere at drive virksomhed Ny undersøgelse fra Dansk Erhverv og Dansk Byggeri viser, at danske virksomheder fortsat rammes af administrativt bøvl. På baggrund af undersøgelsen har

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige

Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Notat Høringssvar vedr. bestemmelser om obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige Til: Michael Søsted og Grethe Krogh Jensen, Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Fra: Dansk Erhverv

Læs mere

Barrierer for selvstændige og iværksættere

Barrierer for selvstændige og iværksættere juni 2009 Barrierer for selvstændige og iværksættere Vi befinder os midt i en økonomisk krise, og det er derfor interessant at måle temperaturen på de selvstændige ingeniørvirksomheder og iværksættere.

Læs mere

NYHEDSBREV JUNI 2004

NYHEDSBREV JUNI 2004 NYHEDSBREV JUNI 2004 Kære læser! Så står sommerferien for døren. Næste nyhedsbrev udkommer derfor medio august, når de fleste af os er tilbage på arbejdet igen. Jeg håber, at I får brugt ferien på at læse

Læs mere

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det

Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det ARTIKEL De svageste led Hvorfor E-business løsninger ofte ikke lever op til forventningerne og hvordan man kan undgå det Dato: 24 aug 2000 Ver.: Draft Rev.: 11 Forfatter: Anders Munck I den seneste tids

Læs mere

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomheder jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING MIDTVEJSEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND RAPPORT INDHOLD Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater og effekter

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009?

NYT DET FRIE LIV KONSULENT. Hvordan forbereder. på 2009? BLADET FOR DE TUNGE DRENGE! NR.18 / 2009 KONSULENT NYT Hvordan forbereder du dig bedst på 2009? Repræsentanter for Microsoft, Sun og Oracle giver deres bud på de vigtigste IT-tendenser i 2009 DET FRIE

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER

GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER GUIDE TIL KOMMUNIKATIONSPLANER OG TILFREDSMÅLINGER FORORD Den offentlige sektor skal være tættere på virksomhederne. Vi skal være bedre til at servicere, samarbejde og kommunikere. Som en del af regeringens

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer

KVINDELIGE LEDE BARSEL KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED DFORDRINGER BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDER SKAL MOTIVERE. De største udfordringer 2010 KVINDER I LEDELSE MYTER OG VIRKELIGHED BEJDSLIV OG FAMILIELIV KVINDELIGE LEDE DFORDRINGER KVINDER SKAL MOTIVERE BARSEL SIDE 6 Lederprofilen SIDE 11 Kvinder fravælger lederstillinger til fordel for

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011

UDDYBET PROCESNOTAT. Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 1 UDDYBET PROCESNOTAT Aftalegrundlag vedr. offentlig erhvervsservice fra 1. januar 2011 Indledning Økonomi- og Erhvervsministeriet har indgået aftale med Kommunernes Landsforening om, at kommunerne overtager

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere?

Har din virksomhed på noget tidspunkt haft kontakt til et jobcenter, fx i forbindelse med ansættelse af medarbejdere? Notat Erhvervslivets samarbejde med jobcentrene Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Dansk Erhverv har ud fra en medlemsundersøgelse gennemført i april 2013 evalueret erhvervslivets syn på jobcentrene. Analysen

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Den digitale vej til fremtidens velfærd

Den digitale vej til fremtidens velfærd Den digitale vej til fremtidens velfærd V. Ulla Larney, Erhvervsstyrelsen Midtjysk Erhvervsakademi 21/8-2013 Danmark i front med digitalisering Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi 2011-2015 Ansøgninger,

Læs mere

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010

Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Handlingsplan for skolepraktikken på ZBC 14.oktober 2010 Aktivitet Ansvarlig mere i SKP, hvilket giver mere viden om afdelinger og tættere opfølgning på uddannelsesmål inkl. rokering mellem afdelinger

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik

Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008. Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Ledernes forventning til konjunktur og rekruttering 2. halvår 2008 Temaer: Rekruttering, kommende ledere, seniorpolitik Maj 2008 Indledning...3 Sammenfatning...3 1. Konjunkturbaggrunden - dalende optimisme

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Oversigt over forskellige ejerformer

Oversigt over forskellige ejerformer Oversigt over forskellige ejerformer Juridisk enhed og antal ejere Oprettelse Krav til indskud Enkeltmandsvirksomhed I/S ApS A/S 1 person 2 eller flere 1 selskab, personer som ejes af 1 eller flere anpartshavere

Læs mere

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business

CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business CSR - VIRKSOMHEDERNES SOCIALE ANSVAR Bøvl eller business 18.12.2012 Side 1 Dagsorden CSR - Sådan har virksomhedernes sociale ansvar det Det kan betale sig Jobcentrenes samarbejde med virksomhederne 18.12.2012

Læs mere

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015

Ledelse. Hovedkonklusion. 7. maj 2015 7. maj 2015 Ledelse Hovedkonklusion I forbindelse med projektet Effektiv drift har vi gennemført ca. 60 interviews. Vi har talt med ejendomsfunktionærer, driftschefer og beboerdemokrater. Disse interviews

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2010-11 L 79 Bilag 3 Offentligt J.nr. 2010-311-0055 Dato: 23. november 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt ikke tidligere oversendte

Læs mere

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm.

Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. Social-, børne- og integrationsministeriet Att.: Tina Hansen Holmens Kanal 22 1060 København k Høringssvar ændringer i serviceloven vedr. borgerrettet personlig assistance (BPA) mm. 20. januar 2014 Høringsbrevet

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning

Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Få en billig men kompetent international bogførings- og regnskabsløsning Hvem er vi? Dania Regnskab er et dansk selskab, som er beliggende i centrum af København ved Rådhuspladsen. Vi tilbyder udover traditionelle

Læs mere

Undersøgelse om mål og feedback

Undersøgelse om mål og feedback Undersøgelse om mål og feedback Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Mellem januar og marts 2008 gennemførte Teglkamp & Co. i samarbejde med StepStone Solutions A/S en internetbaseret undersøgelse

Læs mere

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger

Jobcentrenes virksomhedsindsats. skab de rette forventninger Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Arbejdsmarkedsstyrelsen Februar 2008 Jobcentrenes virksomhedsindsats skab de rette forventninger Denne pjece behandler spørgsmålet om, hvad

Læs mere

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010

Informationsmøde om NemRefusion. Torsdag den 15. april 2010 Informationsmøde om NemRefusion Torsdag den 15. april 2010 Velkomst Dagsorden Baggrunden for NemRefusion Præsentation af NemRefusion Informationskampagnen Spørgsmål Baggrunden for NemRefusion Mie Skovbæk

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Iværksættere og selvstændige i DM

Iværksættere og selvstændige i DM Iværksættere og selvstændige i DM Dansk Magisterforening har i foråret 2015 foretaget en undersøgelse blandt foreningens medlemmer, der er selvstændige erhvervsdrivende. Undersøgelsen har til formål at

Læs mere

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT

SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT SMV ERNE OG UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT Der er fortsat stor mangel på arbejdskraft i de små og mellemstore virksomheder, og med en ledighedsprocent lige omkring 4 pct. eller godt 100.000 ledige er det ikke

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden?

Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Hvordan er it-branchen rustet til at tackle fremtiden? Flemming Poulfelt, CBS Mark Holst-Mikkelsen, STRATEGOS Introduktion IT-Branchen har ultimo august 2011 gennemført en undersøgelse blandt de ca. 400

Læs mere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere

Få fokus på forretningen. Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Få fokus på forretningen Fra kreditsalg til kontantsalg Frihed til at fokusere på forretningen Slut med dårlige betalere Kort om factoring Factoring er et enkelt service- og finansieringsværktøj, der udover

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010

Cavling-komiteen. Ang. Cavling-prisen 2010 Cavling-komiteen Ang. Cavling-prisen 2010 Metoderapport for afdækningen af socialdemokraternes formand Helle Thorning-Schmidts mands skatteforhold. B.T. 2010. Indstillet: Thomas Nørmark Krog og Kasper

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Knokl hårdt og bliv fyret

Knokl hårdt og bliv fyret Knokl hårdt og bliv fyret Onsdag den 14. maj 2008, 0:01 Hårdt arbejde giver ikke automatisk succes. Læs om de fem områder, hvor du måske gør en kæmpe arbejdsindsats - uden reelt at blive belønnet for det.

Læs mere

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING

Kampen for kollegerne. Østjylland FRA DIN LOKALAFDELING LOKALE NYHEDER FRA FØDEVAREFORBUNDET NNF ØSTJYLLAND Østjylland Som fællestillidsrepræsentant skal man ind i kampen for kollegerne, siger Klaus Olesen. FRA DIN LOKALAFDELING Kampen for kollegerne Den nye

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She

På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Portræt 25 På besøg hos studenterambassadøren Jingyu She Som studerende kan du kontakte studenterambassadøren, hvis du er kommet i klemme i administrative sager om fx snyd eller dispensation. Tina er uddannet

Læs mere

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13

Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 3. april 2013 Forslag til direktiv om gennemførelse af forstærket samarbejde på området for afgift på finansielle transaktioner H043-13 Skatteministeriet

Læs mere

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri

Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri Sådan kommer Danmark tilbage i førerfeltet inden for digitalt iværksætteri 10 anbefalinger fra serieiværksættergruppen GEIST til, hvordan det danske erhvervsfremmesystem får flere digitale iværksættere

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

EU patentdomstolen og dens konsekvenser

EU patentdomstolen og dens konsekvenser EU patentdomstolen og dens konsekvenser DVCA den danske venture- og kapitalfondsforening, har foretaget en spørgeskemaundersøgelse blandt ledelsen i virksomheder, der har modtaget risikovillig kapital,

Læs mere

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen.

En beskrivelse af, hvad de to skemaer skal indeholde, følger af bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen. Nye regler for oplysninger om andelsboligforeningen Kære bestyrelse Som nævnt i vores nyhedsbrev fra december, bebudede ministeren for By, Bolig og Landdistrikter, Carsten Hansen, at der ved fremtidige

Læs mere

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE

COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE COPENHAGEN EXPAND & RETAIN AFTERCARE DISPOSITION Hvad er Aftercare? Analyser Segmentering Målsætninger for arbejdet Få større resultater Hvordan kan jeg komme i gang mandag morgen? 2 AFTERCARE HVAD ER

Læs mere

Sådan defineres arbejdsudleje

Sådan defineres arbejdsudleje 1 af 6 Leje af medarbejdere fra udenlandske virksomheder En lønmodtager, der ikke bor i Danmark og har en arbejdsgiver fra et andet land end Danmark, som udlejer ham på kontrakt til en dansk virksomhed,

Læs mere

VIL DU VÆRE DIREKTØR?

VIL DU VÆRE DIREKTØR? VIL DU VÆRE DIREKTØR? MÅLRETTET GRADUATE-PROGRAM Graduate-uddannelse 1 Graduate-uddannelse 2 Hos Difko driver vi selvstændige virksomheder Difko er med over 35 års historie et af Danmarks ældste selskaber

Læs mere

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer

Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Rekruttering af arbejdskraft en undersøgelse blandt Dansk Byggeris medlemmer Dansk Byggeri har spurgt en stikprøve af sine medlemmer om deres brug af arbejdskraft i 2006 og deres behov for arbejdskraft

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012

It - barrierer, motivation og læring. Herning Bibliotekerne Juni 2012 It - barrierer, motivation og læring Herning Bibliotekerne Juni 2012 Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi Målgruppen Antropologisk undersøgelse: De it-fremmede it, barrierer, motivation og læring

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år

Gode råd. til jobsøgning. - til medlemmer over 50 år Gode råd til jobsøgning - til medlemmer over 50 år Hvorfor denne pjece? Denne pjece har til formål at formidle en række gode råd om jobsøgning til medlemmer over 50 år. Disse råd er opstået i forbindelse

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897

Eksportrådet, USA. Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Eksportrådet, USA Søren Juul Jørgensen sorjor@um.dk 4173 3897 Agenda Eksportrådet Det amerikanske marked Den typiske vej til marked Vores anbefalinger Konklusion Eksportrådet Eksportrådet er den del af

Læs mere

Statens brug af konsulenter

Statens brug af konsulenter Statens brug af konsulenter Statens indkøb af konsulentydelser er faldet fra 2008 og frem til 2012 med 738 mio. kr. fra 4,5 mio. kr. til 3,7 mio. kr. Statens indkøb har været faldende år for år dog lige

Læs mere

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede

BPA administration og vejledning. til sagsbehandlere i kommunen. Personlig og professionel hjælp til handicappede D A N M A R K BPA administration og vejledning til sagsbehandlere i kommunen Personlig og professionel hjælp til handicappede Hvem er HandicapHjælp Danmark? HandicapHjælp Danmark er en privat virksomhed,

Læs mere

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering?

Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Hvorfor bruger virksomhederne ikke jobnet til rekruttering? Rapport fra 25 telefoninterviews Undersøgelse for Jobcenter København Wanek & Myrner 2010 Formål Nærværende undersøgelse er en ud af seks undersøgelser,

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

LHN kan andet end landbrug

LHN kan andet end landbrug LHN kan andet end landbrug Er du selvstændig tømrer, frisør, blomsterhandler, konsulent eller noget helt femte? Hos LHN kan vi tilbyde dig en helhedsløsning, som gør økonomistyringen i din virksomhed lettere

Læs mere

Væksthuset byder velkommen

Væksthuset byder velkommen Velkommen Væksthuset byder velkommen Det er vores mål at fordoble antallet af vækstvirksomheder i regionen. Væksthuset skal være internationalt førende og være det naturlige omdrejningspunkt for vækstiværksættere

Læs mere

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder

Den Europæiske Patentdomstol. Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder Den Europæiske Patentdomstol Fordele og ulemper for ingeniørvirksomheder April 2014 Den Europæiske Patentdomstol Resume Som optakt til afstemningen om den fælles patentdomstol har Ingeniørforeningen i

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10

Selvstændig i CA. En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 Selvstændig i CA En undersøgelse fra CA a-kasse, november 2010 1/10 5 % er selvstændige 20 % vil gerne I øjeblikket er 3,3 % af CAs medlemmer selvstændige erhvervsdrivende. 1,7 % har en selvstændig bibeskæftigelse.

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter.

Iværksætterkursus. Download forretningsplan og budgetplaner Som forberedelse til kurset kan du downloade skabeloner til forretningsplan og budgetter. Iværksætterkursus Formål Formålet med kursusrækken er at give dig og din nystartede virksomhed det bedst mulige fundament fra starten. Du lærer at navigere uden om faldgruber samtidig med, at du får et

Læs mere

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk.

EfterUddannelse.dk. Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk. EfterUddannelse.dk Hovedkonklusioner fra den kvantitative og kvalitative brugerundersøgelse af EfterUddannelse.dk Side 1 Program Kort om brugeranalysen metode m.v. Kvantitativ undersøgelse Kvalitativ undersøgelse

Læs mere

Evaluering af barseludligningsloven

Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven Evaluering af barseludligningsloven er udarbejdet af Vibeke Stockholm Weigelt (ed.) og Marie Jakobsen COWI A/S for Beskæftigelsesministeriet ISBN: 978-87-91044-10-6

Læs mere

Projektets titel og kontaktoplysninger

Projektets titel og kontaktoplysninger Projektets titel og kontaktoplysninger Titel Hørsholm Roterer Ansøgers navn, adresse, tlf., e-mail, og CVR/SE nummer LO Storkøbenhavn Projekt & Analyse C. F. Richs Vej 103 2000 Frederiksberg Tlf: 33 25

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering

Globalisering. Danske toplederes syn på globalisering Globalisering Danske toplederes syn på globalisering Ledernes Hovedorganisation Januar 5 Indledning Dette er første del af Ledernes Hovedorganisations undersøgelse af globaliseringens konsekvenser for

Læs mere

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning

Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K Tony.Nielsen@skat.dk Høringssvar om udkast til bekendtgørelse om digital kommunikation samt feltlåsning Skatteministeren har den 13. april 2010

Læs mere

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING

REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING REKRUTTERING VI SÆTTER DET BEDSTE HOLD - GENNEM MODERNE REKRUTTERING HVEM ER VI... VI ER GENERALISTER, SOM ER SPECIALISTER I MENNESKER pro&co blev etableret i 2000 og har siden da løst mere end 1000 stillingssager.

Læs mere

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen.

gang om måneden ca. og indberetter til Told og Skat og sender noget til revisoren, når det er tid til det og sådan noget. Det er sådan set dagen. Bilag E - Lisbeth 0000 Benjamin: Yes, men det første jeg godt kunne tænke mig at høre dig fortælle mig lidt om, det er en almindelig hverdag hvor arbejde indgår. Så hvad laver du i løbet af en almindelig

Læs mere

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen

Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen Virksomhedernes syn på beskæftigelsesindsatsen 1. Indledning og sammenfatning Reform af beskæftigelsesindsatsen Virksomhederne spiller en vigtig rolle Baggrund Regeringen har nedsat et ekspertudvalg med

Læs mere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere

Notat. Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere. Til: Dansk Erhverv Fra: MMM. Halvdelen har ansat akademikere Notat Virksomhedernes erfaringer nyuddannede akademikere Til: Dansk Erhverv Fra: MMM Danske virksomheder efterspørger i stadig højere grad dygtig og veluddannet arbejdskraft. Derfor er det afgørende for

Læs mere

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde

Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Rapport Analyse af offentlig-privat samarbejde Finansministeriet bestilte i begyndelsen af 2014 en rapport om offentlig-privat samarbejde. Formålet med rapporten blev drøftet i pressen i foråret 2014.

Læs mere

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen

Sådan forhandler du din egen løn. Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Sådan forhandler du din egen løn Start-kit til den årlige lønsamtale - eller ansættelsessamtalen Februar 2014 Dansk Journalistforbund Flemming Reinvard 1. Lønforhandling til ny stilling Spørgsmål: Hvad

Læs mere

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves.

Det kan være meget op ad bakke at få noget ændret. Mod inkompetente mellemledere kæmper selv AMR forgæves. HH, 15. maj 2013 1582 arbejdsmiljørepræsentanter om hvervet som 3F AMR Hvordan er det at være arbejdsmiljørepræsentant på de mange forskellige virksomheder, hvad har AMR erne brug for og hvordan ser de

Læs mere

Østeuropæiske arbejdere i

Østeuropæiske arbejdere i Østeuropæiske arbejdere i bygge- og anlægssektoren Rekrutteringsstrategier og konsekvenser for løn-, ansættelses- og aftaleforhold Præsentation ved Jens Arnholtz Hansen Formålet med projektet er at beskrive

Læs mere

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed

Én indgang for erhvervslivet. læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang for erhvervslivet læs om hvordan vi kan hjælpe din virksomhed Én indgang Københavns Erhvervsservice er erhvervslivets indgang til Københavns Kommune. Vores opgave er at gøre det nemt at starte

Læs mere

Bestyrelsespartnerskabet

Bestyrelsespartnerskabet Bestyrelsespartnerskabet Med Bestyrelsespartnerskabet vil Erhvervs- og Byggestyrelsen kvalificere og udvikle bestyrelserne i nye og mindre danske virksomheder. De mest kompetente og relevante bestyrelsesmedlemmer

Læs mere