Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Delårsrappor t 3. kvar tal 2009"

Transkript

1 Delårsrapport 3. kvartal 2009 NKT HOLDING A/S, 24. NOVEMBER 2009, MEDDELELSE NR. 15 Med en omsætning i 3. kvartal 2009 på mdkk og et operationelt driftsresultat, EBITDA, på 263 mdkk svarer resultatet til forventningerne. De strukturelle initiativer fortsætter med at give positive resultater, men markedsvilkårene er stadig udfordrende. Forventningerne til det operationelle driftsresultat, EBITDA, for 2009 justeres fra hidtil mdkk til nu minimum 850 mdkk RESUME Nettoomsætning for 3. kvartal 2009 svarer til en negativ organisk vækst på 12% i forhold til 3. kvartal Akkumuleret for 2009 er der med en omsætning på mdkk i forhold til mdkk i 2008 tale om en negativ organisk vækst på 11%. Hovedårsagen er de udfordrende markedsvilkår. Med NKT Cables og Nilfisk-Advance er koncernen eksponeret i industrier, hvor der endnu ikke ses væsentlige tegn på bedring. Der er fortsat lav visibilitet indenfor forretningsområderne, selvom verdensøkonomien vurderes at være gået ind i en stabiliseringsfase. Strategien er at fortsætte de ekspansive og strukturelle tiltag i begge virksomheder og udnytte de muligheder, der viser sig, fx. via kundernes investeringer i infrastruktur. Det operationelle driftsresultat, EBITDA, udgør i 3. kvartal 263 mdkk, hvilket er et fald på godt 100 mdkk fra 360 mdkk i 3. kvartal Faldet i indtjeningen stammer primært fra faldende omsætning i NKTs hovedområder samt et lavere resultat i NKT Flexibles. Der er fortsat stærkt fokus på effektivt at gennemføre de igangsatte restruktureringstiltag for at forbedre indtjeningsmarginerne, og det påvirker resultatet positivt. EBITDA-marginen udgør 10,7% i 3. kvartal 2009 i forhold til 12,8% i samme periode Pengestrømme fra driftsaktiviteten og arbejdskapitalen er forbedret både i forhold til 3. kvartal 2008 samt 2. kvartal 2009, og arbejdskapitalen er pr. 30. september 2009 nedbragt med mere end 1 mia. DKK i forhold til 30. september Den rentebærende gæld er øget med i niveauet 100 mdkk i forhold til 30. juni 2009 som følge af investeringer i den nye kabelfabrik i Køln. NKT har uændret et samlet likviditetsberedskab i niveauet 2,5 mia. DKK og koncernens gæld er fortsat ikke underlagt finansielle covenants. NKT forventer at stå styrket, når efterspørgslen igen stiger, parat til at vinde markedsandele og øge indtjeningsmarginerne. Nkt Cables har i 3. kvartal realiseret en negativ organisk vækst på 10% og akkumuleret for de første 9 måneder -7%. EBITDAmarginen (LTM) blev i 3. kvartal yderligere reduceret fra 7,6% pr. 2. kvartal til 7,0%. Det skyldes svigtende efterspørgsel og dermed øget konkurrence i mellem- og lavspændingssegmentet. Indkøring af den nye højspændingsfabrik i Køln har som ventet medført en række ekstraomkostninger, som påvirker 3. kvartal. Med overtagelse af en højspændingsfabrik i Kina fra årsskiftet 2010 vil kapaciteten på dette område øges og styrke positionen på det kinesiske markedet. I Kina fortsatte efterspørgslen efter jernbanekøreledninger i 3. kvartal, og køreledninger udgør nu i niveauet 14% akkumuleret af NKT Cables omsætning i Nilfisk-Advance reducerede i 3. kvartal nedgangen i omsætningen med en negativ organisk vækst på 13% i forhold til 16% i 1. halvår EBITDA-marginen (LTM) blev i 3. kvartal 2009, fastholdt på samme niveau som ved udgangen af 2. kvartal 2009 svarende til 9,2%. Det viser, at virksomheden lykkes med at sænke omkostningerne og samtidig fastholder bruttofortjenesten. Produktudviklingen fortsætter på det hidtidige høje niveau. Baseret på de seneste 9 måneders resultatudvikling er der nu grundlag for at justere resultatforventningerne til Der ventes uændret en negativ organisk vækst i niveauet 10%, mens forventningerne til det operationelle driftsresultat, EBITDA, justeres fra hidtil mdkk til nu at udgøre minimum 850 mdkk. INDholD side kontaktperson Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning 3-3. kvartal Forretningsområder 8 Påtegning 13 Resultatopgørelse 14 Pengestrømme 15 Balance 16 Totalindkomst og egenkapital 17 Noter 18 Praktiske oplysninger 20 NKT Holding A/S Side 1 af 20 Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

2 Hovedtal Hovedtal - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Resultatopgørelse Omsætning Omsætning til standardpriser Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) 1) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) 1) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Periodens resultat Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af resultat Pengestrømme Pengestrømme fra driftsaktivitet Investeringer i materielle anlægsaktiver Balance Aktiekapital Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Balancesum Rentebærende poster, netto 2) Investeret kapital (Capital Employed) 3) Arbejdskapital 4) Nøgletal og medarbejdere Egenkapitalandel ultimo 35% 35% 35% 35% 35% Return on Capital employed (RoCE) 5) 8,3% 20,4% 8,3% 20,4% 16,4% Antal aktier à 20 DKK (1.000 stk.) Beholdning af egne aktier (1.000 stk.) Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 2,9 5,6 7,0 21,2 17,0 Udbetalt udbytte, DKK pr. aktie ,0 11,0 Indre værdi, DKK pr. udestående aktie Børskurs, DKK pr. aktie Antal medarbejdere, gennemsnit ) Indregnede poster af engangskarakter i niveauet: Poster af engangskarakter indregnet i EBITDA Poster af engangskarakter indregnet i EBIT Operationelt EBITDA (excl. poster af engangskarakter) Operationelt EBIT (excl. poster af engangskarakter) ) Likvider, værdipapirer og rentebærende tilgodehavender med fradrag af rentebærende gæld. 3) Koncernens egenkapital med tillæg af rentebærende poster, netto. 4) Kortfristede aktiver med fradrag af kortfristede forpligtelser (eksklusive rentebærende poster). 5) Driftsresultat (EBIT) justeret for engangsposter, i % af gennemsnitlig investeret kapital. EBIT opgøres på rullende 12-måneders basis (LTM). Hoved- og nøgletal er beregnet som defineret i årsrapporten for NKT Holding A/S Side 2 af 20 Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

3 Ledelsesberetning 3. kvartal 2009 NKTs omsætning er påvirket af de udfordrende markedsvilkår men på niveau med forventningerne. Resultaterne nås bl.a. gennem strukturelle initiativer, stram omkostningsstyring og nedbringelse af arbejdskapitalen. Fokus er rettet mod at beskytte indtjeningen, mens koncernen forbereder sig til tiden efter den økonomiske krise OMSÆTNING Koncernens nettoomsætning udgør mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til mdkk for tilsvarende periode i 2008, svarende til en nominel vækst på -16% og en organisk vækst på -12%. Omsætningen i 3. kvartal 2009 er påvirket af metalprisudviklingen med i niveauet -4%. Påvirkning fra valutakurser har været minimal i forhold til den tilsvarende periode i Akkumuleret for 2009 udgør den organiske vækst -11%. Figur 2 viser, hvordan omsætningstilbagegangen for 3. kvartal 2009 er sammensat. NKT Cables realiserede i 3. kvartal 2009 en omsætning (opgjort til standardmetalpriser, se figur 3 på side 4) på mdkk i forhold til mdkk for den tilsvarende periode i Opgjort til markedspriser realiserede NKT Cables en omsætning på mdkk i 3. kvartal 2009 i forhold til mdkk for 3. kvartal Metalpriser har påvirket omsætningen negativt med i niveauet 130 mdkk, mens valutakurseffekten har haft minimal betydning. Den organiske vækst udgør herefter -10% i 3. kvartal og -7% akkumuleret for Nilfisk-Advance realiserede i 3. kvartal 2009 en omsætning på mdkk i forhold til mdkk for tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 184 mdkk. Valutakurseffekten har for 3. kvartal 2009 været minimal. Den organiske vækst på -13% (1. halvår 2009: -16%) kan henføres til Europa med i niveauet -15% (1. halvår 2009: -17%), Nordamerika med i niveauet -17% (1. halvår 2009: -15%) mens RoW (Resten af Verden) er positiv med i niveauet 7% (1. halvår 2009: -11%). Der ses begyndende tegn på at markederne står foran en positiv udvikling i Asien og Kina, mens der på de modne markeder i Europa og USA fortsat er stor usikkerhed om, hvornår stabiliseringsfasen afløses af positive vækstrater. Photonics Group realiserede i 3. kvartal 2009 en omsætning på 35 mdkk i forhold til 47 mdkk for den tilsvarende periode i Sammenlignet med 3. kvartal 2008 er der tale om negativ organisk vækst med i niveauet 25% (-8% akkumuleret for 2009). I lighed med 2. kvartal 2009 er det hovedsagelig LIOS Technology, der i 3. kvartal 2009 har en negativ salgsudvikling. NKT Flexibles realiserede i 3. kvartal 2009 en omsætning på 328 mdkk i forhold til 348 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til en negativ organisk vækst i niveauet 6% (-5% akkumuleret for 2009). Omsætningen indregnes ikke i koncernomsætningen for NKT, da NKT Flexibles ikke indregnes fuldt ud i det konsoliderede regnskab for koncernen, men resultatandelen indregnes på én linje. RESULTATUDVIKLING, EBITDA NKTs operationelle driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, for 3. kvartal 2009 udgør 263 mdkk i forhold til 360 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 97 mdkk (-27%). Faldet i EBITDA på 97 mdkk hænger sammen med nedgang i omsætning samt heraf følgende fald i indtjeningsmarginer, men er også positivt påvirket af effekt fra strukturelle initiativer i Nilfisk-Advance og begyndende effekt fra ændringer i salgsmiks i NKT Cables. Faldet i EBITDA kan henføres til NKT Cables med 43 mdkk, Nilfisk-Advance med 15 mdkk og NKT Flexibles med 37 mdkk. Herudover er der en negativ påvirkning på 2 mdkk relateret til Photonics Group og øvrige. Organisk vækst Fig kvt. Akk NKT Cables -10% -7% Nilfisk-Advance -13% -15% Photonics Group -25% -8% I alt -12% -11% Organisk vækst for NKT Flexibles udgør -6% for 3. kvt og -5% akk. for Omsætningsudvikling pr. virksomhed Fig akkvisi Beløb i mdkk 3. kvt. Metal Valuta tioner Vækst 3. kvt. NKT Cables omsætning std. priser Nilfisk-Advance Photonics Group Øvrige Omsætning markedspriser Omsætning std. priser NKT Holding A/S Side 3 af 20 Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

4 Omkostninger til strukturelle initiativer i Nilfisk-Advance udgør som forventet i niveauet 38 mdkk for 3. kvartal 2009 (år til dato 2009: 115 mdkk) i forhold til i niveauet 31 mdkk for den tilsvarende periode i 2008 (år til dato 2008: 31 mdkk). Koncernens rapporterede driftsresultat før afskrivninger, EBITDA, udgør således 225 mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til 329 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 104 mdkk. Målt i standardmetalpriser udgør den operationelle EBITDAmargin 10,7% for 3. kvartal 2009 mod 12,8% for den tilsvarende periode for Akkumuleret for 2009 udgør den tilsvarende margin hhv. 9,4% for 2009 og 13,1% for Sammensætningen af operationelt EBITDA fordelt på forretningsområder fremgår af figur 4. Desuden fremgår udviklingen i koncernens operationelle EBITDA på kvartals-basis løbende tolv måneder (LTM) af figur 5 på side 5. I figur 9 side 7 ses udviklingen i omsætning og operationelt EBITDA fra 1. januar til 30. september 2009 i forhold til samme periode året før. NKT Cables realiserede i 3. kvartal 2009 et operationel EBITDA på 118 mdkk i forhold til 161 mdkk for den tilsvarende periode i Målt i standardmetalpriser udgør operationel EBITDA-margin 10,0% i forhold til 12,0% i 3. kvartal Metaller i form af kobber og aluminium er en central del af produktionsomkostningerne ved energikabelproduktion. Derfor er omsætningen i væsentlig grad påvirket af udviklingen i metalpriser, en udvikling der normalt overføres til kunderne. Udviklingen i metalpriser fremgår af figur 3. Pr. 30. september 2009 er kobber steget med 85,2% og aluminium er steget med 37,0% i forhold til primo NKT Cables reducerede EBITDA i 3. kvartal 2009 i forhold til 3. kvartal 2008, hvilket hovedsagelig skyldes nedgang i omsætningen. Den gradvise ændring i produktmiks fra lav- og mellemspænding til højspænding og jernbanekøreledninger påvirker EBITDA positivt som følge af højere marginer. Desuden har NKT Cables realiseret højere marginer for samtlige produktgrupper bortset fra højspænding i 3. kvartal 2009 i forhold til den tilsva- rende periode i Nedgang i marginen for højspænding skyldes i al væsentlighed projektsammensætningen, mens udskudt levering af en række højspændingsprojekter samt flytning og indkøring af den nye fabrik i Køln, også påvirkede resultatet i højspændingssegmentet negativt i 3. kvartal. Nilfisk-Advance realiserede i 3. kvartal 2009 et operationelt EBITDA på 121 mdkk i forhold til 136 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, svarende til en operationel EBITDAmargin i 3. kvartal 2009 på 9,7% mod 9,5% for den tilsvarende periode i Til trods for at råvarepriserne er steget i 3. kvartal, har Nilfisk- Advance øget bruttofortjenesten med i niveauet 1% i forhold til samme kvartal i Den meget tilfredsstillende udvikling i bruttofortjenesten skyldes løbende fokus på effektivitetsforbedringer og sourcing, samt at virksomheden til trods for stigende prispres har formået at holde salgspriserne i markedet. Nilfisk-Advance planlægger at hæve listepriserne med ca. 3% i januar 2010 for at balancere de stigende råvarepriser. Hensigten hermed er fortsat at realisere en bruttofortjenesten i niveauet 41-42%. Omkostninger til strukturelle initiativer udgør i niveauet 38 mdkk i 3. kvartal 2009 i forhold til 31 mdkk for den tilsvarende periode i Initiativer iværksat i slutningen af 2008 og i 2009 har medført væsentlige besparelser i personale- og andre omkostninger for at sikre, at omkostningsstrukturen svarer til et lavere omsætningsniveau. De igangsatte strukturelle initiativer følger planen. Photonics Group realiserede i 3. kvartal 2009 et operationelt EBITDA på -9 mdkk i forhold til -5 mdkk for den tilsvarende periode i Faldet i operationelt EBITDA skyldes hovedsagelig aktivitetsnedgang i LIOS Technology. NKT Flexibles realiserede i 3. kvartal 2009 et operationelt EBITDA på 92 mdkk i forhold til 152 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, svarende til en EBITDA-margin på 28,0% for 3. kvartal 2009 og 43,8% for den tilsvarende periode i Forventningerne til udviklingen i olieprisen samt adgang til finansiering er afgørende for nye projekter og dermed indtjeningen i METALPRISER EUR/ton ALU. GNS./MDR. Fig KOBBER GNS./MDR. Opgørelse af metalpriser (std.) COP mth avg NKT Cables har siden 2007 tilrettet ALU mth og avgvali- deret data således, at det er muligt at isolere metalpriseffekten ud over en standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton Kobber gns./mdr. og EUR/ton Kobber gns./12 mdr. (svarende til Alu prisniveauet i 2003). Alu gns./12 gns./mdr. mdr. DRIFTSRESULTAT, EBITda, PR. virksomhed Fig. 4 Realiseret Realiseret Nom. Beløb i mdkk 3. kvt kvt ændring NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles (51%) Øvrige Operationelt driftsresultat, EBITDA Strukturelle initiativer Driftsresultat, EBITDA NKT Holding A/S Side 4 af 20

5 NKT Flexibles. Resultatet i NKT Flexibles indregnes i NKT koncernens driftsresultat, EBITDA, med 51% af nettoresultatet efter afskrivninger og finansielle poster. For 3. kvartal er indregnet 39 mdkk mod 76 mdkk for 3. kvartal AFSKRIVNINGER NKTs afskrivninger og amortiseringer udgør 94 mdkk for 3. kvartal 2009, hvilket er en stigning på 6 mdkk i forhold til den tilsvarende periode i Stigningen på 6 mdkk kan i al væsentlighed henføres til NKT Cables, som har taget en del af den nye fabrik i Køln i brug. Resultatudvikling, EBIT Operationelt driftsresultat, EBIT, for 3. kvartal 2009 udgør 169 mdkk i forhold til 272 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til et fald på 103 mdkk (-38%). Omkostninger til strukturelle initiativer på EBIT-niveau udgør i niveauet 38 mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til 31 mdkk for den tilsvarende periode i EBIT i 3. kvartal 2009 udgør således 131 mdkk i forhold til 241 mdkk for den tilsvarende periode i EBIT pr. forretningsområde er vist i figur 6. FINANSIELLE POSTER, RESULTAT FØR SKAT OG SKAT MV. Finansielle poster netto for 3. kvartal 2009 udgør en omkostning på 24 mdkk i forhold til 54 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket svarer til en forbedring på 30 mdkk. Forbedringen bunder i al væsentlighed i valutakursreguleringer samt koncernens låneomkostninger. Negative valutakursreguleringer var væsentlige for 3. kvartal 2008, mens de er uvæsentlige for 3. kvartal Desuden kan faldet henføres til lavere rentesats på NKTs rentebærende gæld i 3. kvartal 2009 i forhold til 3. kvartal Koncernresultat før skat udgør 107 mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til 187 mdkk for 3. kvartal 2008, hvilket svarer til et fald på 80 mdkk. Ændringen i resultat før skat består af ændringen i EBITDA med -104 mdkk, afskrivninger med -6 mdkk samt finansielle poster netto med +30 mdkk. Skat af periodens resultat udgør 36 mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til 48 mdkk for 3. kvartal For 2009 planlægges med en skatteprocent på omkring 30%. PENGESTRØMME Pengestrømme fra driftsaktivitet udgør 203 mdkk for 3. kvartal 2009 i forhold til 179 mdkk for den tilsvarende periode i 2008, hvilket er en forbedring på 24 mdkk. Ændringen i driftsresultat, EBITDA, er negativ med 104 mdkk, mens ændringen i arbejdskapital bidrager positivt med 29 mdkk, ændringer i hensatte forpligtelser, skat og ikke-likvide driftsposter mv. bidrager positivt med 69 mdkk, ligesom finansielle poster netto bidrager positivt med 30 mdkk. Pengestrømme fra investeringsaktivitet udgør -283 mdkk for 3. kvartal 2009, hvilket er en forøgelse på 75 mdkk i forhold til den tilsvarende periode i Nettoinvesteringer i 3. kvartal 2009 vedrører hovedsagelig højspændingsfabrikken i Køln. ARBEJDSKAPITAL Koncernens arbejdskapital udgør mdkk ved udgangen af september 2009 i forhold til mdkk ved udgangen af september 2008, hvilket er en reduktion på mdkk, svarende til 35%. Målt i procent af omsætningen udgør arbejdskapitalen 18,1% (LTM) pr. 30. september 2009 i forhold til 19,3% (LTM) pr. 30. juni Arbejdskapitalen i procent af omsætningen i NKT Cables udgør 15,8% (LTM) pr. 30. september 2009 i forhold til 17,3% (LTM) pr. 30. juni 2009, mens den for Nilfisk-Advance udgør 20,6% (LTM) pr. 30. september 2009 i forhold til 21,6% (LTM) pr. 30. juni NETTORENTEBÆRENDE GÆLD NKTs nettorentebærende gæld udgør mdkk pr. 30. september 2009 i forhold til mdkk pr. 30. juni 2009, hvilket svarer til en stigning på 94 mdkk. Investeringer i materielle anlægsaktiver udgør 249 mdkk i 3. kvartal 2009, hvoraf investering i den nye højspændingsfabrik i Køln udgør 221 mdkk. Investeringer i materielle anlægsaktiver er den væsentligste årsag til stigningen i den nettorentebærende gæld. I forhold til 30. september Operationelt EBITDA mdkk Ope. EBITDA LTM EBITDA% LTM 2007 EBITDA% LTM, std Fig. 5 % DRIFTSRESULTAT, EBIT, PR. virksomhed Fig. 6 Realiseret Realiseret Nom. Beløb EBITDA% i mdkk LTM, std. 3. kvt kvt ændring NKT EBITDA% Cables LTM Nilfisk-Advance Operational EBITDA LTM Photonics Group NKT Flexibles (51%) Øvrige Operationelt driftsresultat, EBIT Strukturelle initiativer Driftsresultat, EBIT NKT Holding A/S Side 5 af 20

6 2008 er der dog tale om en nedbringelse af den nettorentebærende gæld svarende til 140 mdkk. Niveauet for den nettorentebærende gæld svarer til 3,1x seneste 12 måneders operationelle EBITDA. Gearing - den nettorentebærende gæld i forhold til egenkapitalen - udgør 75% mod 73% ved udgangen af juni I forhold til de seneste 12 måneders operationelle EBITDA pr. 30. september 2009 overstiger den nettorentebærende gæld NKTs interne målsætning om 2,5x. Det var også tilfældet pr. 30. juni 2009 og er i overensstemmelse med forventningerne og i tråd med tidligere kommunikation. Pr. 30. september 2009 er der ikke væsentlige ændringer i valutasammensætningen af koncernens rentebærende gæld i forhold til 30. juni Finansieringen er fortsat overvejende med variabel rente, hvilket medfører en uændret eksponering overfor renteudviklingen. LIKVIDITETSBEREDSKAB Pr. 30. september 2009 udgør NKTs uudnyttede kreditfaciliteter i niveauet 2,3 mia. DKK, og tillagt likvide midler på 0,2 mia. DKK er det samlede likviditetsberedskab i niveauet 2,5 mia. DKK. Opdeling af koncernens likviditetsberedskab på committede og uncommittede kreditfaciliteter fremgår af figur 7. NKTs gæld er ikke underlagt nogen form for finansielle covenants med långiverne. For ikke-finansielle covenants henvises til omtalen under afsnittet NKT aktien i årsrapporten Det er ledelsens vurdering, at det eksisterende likviditetsberedskab på nuværende tidspunkt er tilstrækkeligt. Løbetiden på committede faciliteter med udløb november 2010 er i løbet af november 2009 blevet forlænget med yderligere 6 måneder. Det er i overensstemmelse med koncernens hensigt om at forfaldstidspunktet på disse faciliteter på intet tidspunkt kommer under 12 måneder. Som tidligere omtalt modtog koncernen i februar 2009 et bindende tilsagn om en 20-årig realkre- ditfinansiering vedrørende NKT Cables nye fabrik i Køln. I 3. kvartal 2009 er dette realkreditlån blevet udbetalt. INVESTERET KAPITAL Den investerede kapital pr. 30. september 2009 udgør mdkk i forhold til mdkk pr. 30. juni 2009, hvilket svarer til en stigning på 131 mdkk. Stigningen i den investerede kapital relaterer sig primært til den nye fabrik i Køln. I forhold til de seneste 12 måneders omsætning udgør seneste 12 måneders anlægsinvesteringer 8,4%. Fratrukket investeringen i den nye højspændingsfabrik i Køln udgør anlægsinvesteringer 2,0%, hvilket er en reduktion fra 2,5% pr. henholdsvis 30. juni 2009 og 31. december RISIKOFORHOLD For præsentation af NKTs risikostyring, se årsrapporten for 2008, side 11. Rapporten findes på hjemmesiden i Investor menuen under Regnskaber. NKT AKTIEN NKT aktien er noteret på NASDAQ OMX København og indgår i indekset for de mest handlede aktier, C20. Den daglige omsætning i aktien har siden årsskiftet i gennemsnit ligget på 29 mdkk i forhold til 56 mdkk i samme periode året før. Faldet er forårsaget af det generelt lavere kursniveau, for siden årsskiftet er der i gennemsnit omsat stk. aktier om dagen mod stk. aktier i den tilsvarende periode i 2008, svarende til en stigning på 8,3%. Pr. 30. september 2009 er kursen på NKT aktien 297 DKK, hvilket er en stigning på 180% i forhold til 31. december 2008 (106 DKK). Aktionærer, der ved udgangen af september 2009 ejer mellem 5-10% af NKTs aktiekapital, udgøres af ATP og Credit Suisse. NKT ejer - uændret i forhold til årsrapporten for stk. egne aktier, svarende til 0,3% af aktiekapitalen. KREDITFACILITETER Fig. 7 Beløb i mia. DKK Total Total Total Committede (>3 år) 0,8 1,3 1,3 Committede (1-3 år) 0,5 2,4 2,4 Committede (<1 år) 1,5 0,4 0,4 Committede i alt 2,8 4,1 4,1 % af total 66% 79% 79% Uncommittede 1,5 1,1 1,1 % af total 34% 21% 21% Total 4,3 5,2 5,2 Likvide beholdninger 0,4 0,2 0,2 Udnyttet -2,9-2,8-2,9 Likviditetsberedskab 1,8 2,6 2,5 KURSUDVIKLING DKK Jan. Feb. Mar. Apr. Maj NKTs AKTIEKURS OMXC20 OMREGNET Jun. Jul. Aug. Fig. 8 Sep. Rebase NKTH NKT Holding A/S Side 6 af 20

7 KAPITALMARKEDSDAGE NKT holdt kapitalmarkedsdage den oktober 2009 med besøg hos NKT Cables i Tyskland og Nilfisk-Advance i Ungarn samt indlæg om NKT Photonics. I Køln præsenterede NKT Cables den nye højspændingskabelfabrik, som er en af verdens mest avancerede rent teknologisk. Fabrikken ligger ved Rhinen og operationel drift er begyndt. I Budapest præsenterede Nilfisk-Advance den fabrik, som er omdrejningspunkt for en række af de igangværende strukturelle initiativer, bl.a. udflytning af gulvvaskemaskiner fra Italien. CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY I 3. kvartal færdiggjorde koncernen et sæt etiske retningslinjer, som i den kommende tid vil blive implementeret i de forskellige virksomheder, ligesom de offentliggøres på koncernens website. Retningslinjerne er en del af arbejdet med koncernens samfundsansvar og skal ses i sammenhæng med tilslutningen til FNs Global Compact-initiativ i 1. kvartal. I løbet af 3. kvartal er der arbejdet på at etablere rapporteringsflow i koncernen for de data, der fremover skal indgå i en årlig rapport om fremskridt på de områder, FNs initiativ fokuserer på (menneske- og arbejdstagerrettigheder, anti-korruption og miljø). Forventninger til 2009 Der forventes uændret en organisk vækst på i niveauet -10% i forhold til 2008, hvilket er en fastholdelse i forhold til de tidligere udmeldinger. Baseret på de seneste måneders udvikling og opdaterede forudsætninger for forventningerne til 2009, justeres det operationelle driftsresultat, EBITDA, fra tidligere forventet i niveauet mdkk til nu minimum 850 mdkk. Dette er i tråd med tidligere præcisering om at ende i den øvre del af intervallet. Forventningerne til omkostninger relateret til strukturelle initiativer udgør uændret i niveauet 150 mdkk. Corporate Governance Center for Corporate Governance ved Copenhagen Business School har i august 2009 vurderet at NKT er 100% i overensstemmelse med følg eller forklar princippet, sådan som det beskrives af Komiteen for god Selskabsledelse. Realiseret Opdaterede januar - september 2009 forventninger til helåret 2009 Fig. 9 Faktisk Omsætning Operationelt Forventet Omsætning Operationelt Differens- Beløb i mdkk udvikling i std. priser EBITDA udvikling til std. priser EBITDA effekt Realiseret NKT Cables Organisk vækst LV * -16% % % Organisk vækst MV ** -9% % % Fald i indtjeningsmargin 4%-point Effekt af lav indtjeningsmargin i varelager Øvrige Nilfisk-Advance Organisk vækst -15% % % Effekt af strukturelle initiativer Omkostningsbesparelser Fald i indtjeningsmargin 0,5%-point -26 ~1%-point -50 Øvrige NKT Flexibles Fald i EBITDA margin 15%-point %-point -100 Øvrige Realiseret (forventet) * LV: Lavspænding ** MV: Mellemspænding NKT Holding A/S Side 7 af 20

8 FORRETNINGSOMRÅDER NKT Holding er et konglomerat, som driver forretning i alle verdensdele og som består af fire forskellige forretningsområder Forretningsområderne i NKT er kabelvirksomheden NKT Cables, Nilfisk-Advance som producerer rengøringsudstyr, gruppen af optisk baserede virksomheder i Photonics Group, samt det 51% ejede NKT Flexibles som producerer fleksible rør til olieindustrien. Ved udgangen af 3. kvartal 2009 beskæftigede NKT koncernen ca medarbejdere, heraf ca i Danmark og de resterende ca i koncernens udenlandske selskaber. Dertil kommer det 51% ejede NKT Flexibles, som ved udgangen af 3. kvartal 2009 beskæftigede ca. 500 medarbejdere. NKT CABLES NKT Cables er blandt Europas førende producenter af energikabler - hovedsagelig til det europæiske marked. I Kina har NKT Cables egne produktionsfaciliteter, som forsyner det kinesiske marked med udvalgte produkter. Projekter indenfor højspænding og jernbanekøreledninger udvikler sig løbende til en global forretning, ligesom etablering af alternative energikilder resulterer i opgaver med komplekse kabelløsninger. Med en organisk vækst på -10% i 3. kvartal 2009 og -7% akkumuleret for de første 9 måneder af 2009 oplever NKT Cables stadig et udfordrende marked. Dette er hovedforklaringen på, at den operationelle indtjening, EBITDA, falder med 43 mdkk fra 161 mdkk i 3. kvartal 2008 til 118 mdkk i 3. kvartal Akkumuleret for 2009 er der tale om reduktion på 197 mdkk - fra 475 mdkk akkumuleret i 2008 til 278 mdkk for Målt i % af omsætningen til standardmetalpriser er EBITDA-marginen (LTM) reduceret med 3,2%-point fra 10,2% ved udgangen af 2008 til 7,0% ved udgangen af 3. kvartal Omsætningen for højspændingskabler udviser i 3. kvartal negativ organisk vækst i niveauet 28% og akkumuleret for 2009 negativt med 4%. Udviklingen kan henføres til det faktum, at der er tale om projektorienteret salg, hvor eksempelvis levering af et projekt er afgørende for indregning af omsætning, som dermed kan variere en del fra periode til periode, uden at det dermed er et udtryk for den underliggende kapacitetsudnyttelse. I løbet af 3. kvartal er aktivitetsniveauet steget gradvist i den nye fabrik i Køln. Hermed er kapaciteten øget, men samtidig er omkostninger til energi og lønninger steget som følge af parallel produktion og opbygning af produktionserfaring. Ligeledes medfører indkøringen af den nye kapacitet som forventet også ekstra omkostninger. Disse tendenser vil fortsætte gennem den resterende del af 2009 og i 2010, indtil flytning fra den gamle til den nye fabrik afsluttes. Der er fortsat et tilfredsstillende salg af højspændingssystemløsninger, mens der opleves begyndende konkurrence i den nedre del af højspændingssegmentet (110 kv). I den øvre del af segmentet (> 220 kv) opleves stadig et tilfredsstillende marked med stor aktivitet. Der er fortsat høj efterspørgsel på markedet for søkabler, hvilket afspejles i licitationsaktiviteten. Det er vurderingen at NKT Cables er vel positioneret i dette markedssegment på basis af konkurrenceparametre indenfor leveringshastighed, evne til leverance af kabler i lange længder, systemløsninger samt erfaring i håndtering af store og komplekse projekter. Salget af jernbanekøreledninger - særlig fokuseret på det voksende marked i Kina - er i 3. kvartal 2009 vokset organisk med yderligere i niveauet 31%, akkumuleret 89% for 2009, og segmentet udgør nu godt 14% af NKT Cables samlede omsætning i de første 9 måneder. Produktionen sker primært på NKT Cables egne fabrikker i Kina og Tyskland, men joint-venturet, NDN, med Daqo i Kina begyndte også at levere køreledninger i 3. kvartal. Hovedtal - NKT Cables Fig kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Omsætning til standardpriser Operationelt EBITDA* Operationelt EBIT* Investeret kapital Operationel EBITDA-margin 10,0% 12,0% 8,0% 12,1% 10,2% Antal ansatte, gennemsnit * Justeret for poster af engangskarakter NKT Holding A/S Side 8 af 20

9 Mellemspændingssegmentet, som primært er relateret til rammeaftaler med energiselskaber, er i 3. kvartal 2009 forbedret i forhold til det lave aktivitetsniveau, der kendetegnede 1. halvår. I forhold til 3. kvartal 2008 er der tale om en organisk vækst på 2%, og herudover er segmentet vokset med mere end 20% i forhold til aktivitetsniveauet i 1. halvår. Samlet set er der akkumuleret for 2009 dog tale om negativ vækst i segmentet på i niveauet 10%. De igangværende forhandlinger om nye rammeaftaler med energiselskaberne er påvirket af for høj kapacitet i markedet i forhold til den aktuelle efterspørgsel. Men NKT Cables forventer at indgå aftaler, der vil stabilisere kapacitetsudnyttelsen i mellemspændingssegmentet, såfremt niveauerne for rammeaftalerne efterleves. Den forventes at begynde produktion i løbet af 1. kvartal 2010 og dermed give mulighed for yderligere vækst i det attraktive kinesiske højspændingssegment. Den nye organisationsstruktur i NKT Cables, One Company, er nu på plads. Gennem flere forskellige projekter arbejdes der på at nå målet om at møde kunderne med et ensartet udbud, uanset hvor kunden er, og hvilke produkter der efterspørges. Den nye organisationsstruktur skal sikre, at NKT Cables forbedrer sit kundefokus i et forretningsklima, som stadig er hårdt. Lavspændingssegmentet er fortsat præget af, at aktiviteten på bygge- og anlægsområdet er lav - men dog inde i en stabiliserende fase. Herudover skal 3. kvartal 2009 sammenholdes med et 3. kvartal 2008, der allerede var påvirket af begyndende afmatning i Østeuropa. Der blev i 3. kvartal realiseret en organisk vækst på -8% (-16% akkumuleret 2009), hvilket er en forbedring i forhold til -19% i første halvår Den planlagte penetrering af nye markeder skrider planmæssigt frem, og vil i de kommende kvartaler medføre en vis kompensation for den hidtidige lave kapacitetsudnyttelse på fabrikkerne. Indenfor ledningsmateriel til automobilsektoren har NKT Cables formået at vinde nye store ordrer. De kabler NKT Cables producerer på sin tjekkiske fabrik i Vrchlabi, anvendes til ledningsnettet i biler. En vigtig parameter i denne industri er korte leveringstider (just-in-time) og høj fleksibilitet. NKT Cables lever op til disse krav. Det førte til, at der kunne indgås kontrakter med to nye kunder. Som følge af de nye kontrakter, venter NKT Cables at øge sin omsætning til bilsektoren i 2010, ligesom der fremover forventes øget kapacitetsudnyttelse. Som rapporteret i fondsbørsmeddelelse nr. 13 af 14. september 2009, har NKT Cables overtaget ejerskabet 100% af en højspændingskabelfabrik i Hejian City, 150 km øst for Beijing i Kina. NKT Holding A/S Side 9 af 20

10 NILFISK-ADVANCE Nilfisk-Advance er én af verdens førende producenter og udbydere af professionelle rengøringsmaskiner. Virksomheden har et bredt produktsortiment, som omfatter gulvbehandlingsmaskiner, der kan feje, vaske, tørre, polere og rense gulve, støvsugere i alle størrelser samt højtryksrensere i et omfattende produktprogram. Herudover tilbyder Nilfisk-Advance individuelle serviceaftaler og salg af reservedele, der sikrer, at kunderne altid har funktionsdygtige maskiner til rådighed. I 3. kvartal så Nilfisk-Advance de første tegn på en svag stabilisering af markedet for professionelt rengøringsudstyr. Selvom markedet uændret vurderes at være faldet med min. 20% i 2009 i forhold til 2008, oplevedes der i visse geografiske områder samt i delsegmenter tegn på, at efterspørgslen har nået bunden. Således forventes der især i Asien og Stillehavsområdet en begyndende vækst fra det nuværende lave niveau. Med et organisk omsætningsfald i 3. kvartal på 13% (-15% akkumuleret 2009) er det stadig vurderingen, at Nilfisk-Advance har øget sin markedsandel. Den stramme omkostningsstyring, som blev initieret allerede medio 2008, er fortsat gennem 3. kvartal og fokus på de langsigtede omlægninger er bibeholdt. Både udflytning af gulvvaskemaskiner fra Italien til Ungarn såvel som ændringer i den nordamerikanske produktionsstruktur forløber som planlagt. De nuværende strukturelle ændringer forventes således at være fuldt gennemført i løbet af 2011, og omkostningerne til implementeringen vil i 2009 udgøre uændret i niveauet 150 mdkk. Der er pr. 30. september 2009 anvendt 115 mdkk heraf. På trods af de vanskelige markedsforhold var den operationelle indtjening, EBITDA, tilfredsstillende med 121 mdkk i 3. kvartal 2009, svarende til en nedgang på 15 mdkk fra 136 mdkk i 3. kvartal Akkumuleret for 2009 er der tale om en reduktion på 131 mdkk - fra 483 mdkk akkumuleret i 2008 til 351 mdkk for Målt i % af omsætningen er EBITDA-marginen (LTM) reduceret med 1,2%-point fra 10,4% ved udgangen af 2008 til 9,2% ved udgangen af 3. kvartal hvilket var en fastholdelse af niveauet fra udgangen af 2. kvartal Reduktionen i arbejdskapitalen er fortsat i 3. kvartal. Det er stadig nedbringelsen af lagrene, der har hovedfokus, men også den stramme styring af debitorer og bedre betalingsbetingelser hos kreditorer har bidraget til at nedbringe arbejdskapitalen. Debitordagene er til trods for den økonomiske krise på samme niveau, som før krisen. Arbejdskapitalen er pr. 30. september 2009 reduceret med 400 mdkk i forhold til samme tidspunkt I 3. kvartal blev der lanceret 8 nye produkter. Det er en hjørnesten i Nilfisk-Advances strategi konstant at udvikle og markedsføre nye driftssikre produkter, der er nemme at betjene, har høj ydeevne og lavt ressourceforbrug. Dermed effektiviseres og lettes kundernes rengøringsarbejde. Blandt andet kan EDS-konceptet (Eco Dosing System) reducere vandforbruget med op til 50% og sænke omkostningerne til rengøringsmidler med 35% i forhold til konventionel maskingulvvask. Dertil kommer at tidsforbruget - og dermed omkostninger til lønninger - reduceres med 20%. Nilfisk-Advance har i 3. kvartal fokuseret sin markedsføring på EcoFlex-løsningen, som giver mulighed for at rengøre udelukkende med vand. Ved tryk på en enkelt knap kan man tilføre en koncentreret dosis rengøringsmiddel alene til særlig snavsede områder. Den miljøvenlige fleksibilitet opnås uden at skulle stoppe maskinen, og derved spares ikke blot rengøringsmidler, men også tid og energi i forbindelse med rengøringsarbejdet. 3. kvartal bød derudover på lancering af den revolutionerende Cyclone Alene ved brug af luft og vand fjerner den nedsmeltet gummi og vejstribemaling fra lufthavnslandingsbaner og vejbaner. Vandet opsamles og renses, så gummi eller maling kan bortskaffes separat. Cyclone 4006 markedsføres globalt og er ikke kun attraktiv for lufthavne, men også for virksomheder, der arbejder med vedligeholdelse af vejnettet. På trods af den økonomiske krise har Nilfisk-Advance valgt ikke at slække på udviklingsaktiviteterne, men tværtimod styrke sit fokus på omkostningsreducerende og miljørigtige rengøringsløsninger. Således vil alle gulvaskemaskiner indenfor de næste 9 måneder blive udstyret med EcoFlex-konceptet. Det forventes, at når markedet igen begynder at vokse, vil Nilfisk-Advance være positioneret til at vokse hurtigere end markedet. Hovedtal - Nilfisk-Advance 3. kvt kvt. Fig. 11 Hele Beløb i mdkk Omsætning Operationelt EBITDA* Operationelt EBIT* Investeret kapital Foto: Cyclone 4006 Operationel EBITDA-margin 9,7% 9,5% 9,0% 10,6% 10,4% Antal ansatte, gennemsnit * Justeret for poster af engangskarakter NKT Holding A/S Side 10 af 20

11 PHOTONICS GROUP Virksomhederne i Photonics Group repræsenterer NKTs nyeste forretningsområde. Fokus er rettet mod avancerede produkter, hvis funktion i al væsentlighed baseres på optiske fibres særlige lysledende egenskaber. Produktsortimentet rækker fra helt nye fibertyper til nye lasere, avanceret måleudstyr og produktionsudstyr knyttet til håndtering af optiske fibre. De markeder Photonics Group agerer i, har gennem 2009 oplevet samlet negativ vækst i niveauet 30%. Omsætningsfaldet i Photonics Group har i samme periode udgjort 8% - som dog dækker over betydelige variationer fra kvartal til kvartal. Således er der i 3. kvartal 2009 tale om en negativ organisk vækst på 25%. Effekten af de omkostningsreduktioner, der blev gennemført i begyndelsen af året, slår nu igennem, og det medfører at faldet i omsætning i 3. kvartal kun har en minimal negativ effekt på EBITDA. Fælles for aktiviteterne i Photonics Group er at der sker en fortsat investering i virksomhedernes globale tilstedeværelse. Vytran har etableret et nordeuropæisk kontor i Birkerød, Danmark, med to nye salgs- og servicemedarbejdere. LIOS Technology etablerer eget salgskontor i New Jersey, USA, og NKT Photonics er undervejs med at udvide sin allerede eksisterende tilstedeværelse i USA med yderligere en medarbejder. træge markeder, specielt inden for olie-gas-udvinding, vindmåling og laserkilder til halvlederindustrien. LIOS Technology, der er én af to større spillere på det eksisterende nichemarked for distribueret temperaturmåling i eksempelvis tunneler, energikabler m.m., har omsætningsmæssigt også i 3. kvartal været ramt af markedets kraftige afmatning. I 3. kvartal er der dog sket en klar bedring af ordreindgangen, hvilket betyder, at 2. halvår 2009 som helhed bliver tydeligt bedre end 1. halvår Vytran, der leverer fibersplidsnings- og glasbehandlingsudstyr til industrikunder og laboratorier, agerer i et meget trægt marked. På trods af dette er det lykkedes at præstere vækst i omsætningen. Ordreindgangen udviser også en positiv trend. Resultaterne er opnået via øget salgsindsats i Asien og fokus på markeder, der ikke er så hårdt ramt af krisen. Den positive udvikling for Vytran i et så vanskeligt marked kan tages som udtryk for, at der generelt er både interesse og behov for Vytrans produktportefølje. NKT Photonics, der omfatter produktområderne Ultrapræcise lasere (UPL), Hvidlyskilder (SuperK) og Krystalfibre (PCF), tilbyder markedet helt nye produkter, der på kundesiden enten retter sig mod eksisterende markeder (SuperK og PCF), eller adresserer helt nye slutapplikationer, typisk i form af sensorprodukter (UPL). Der er fortsat en pæn, voksende efterspørgsel efter de SuperK-produkter, der anvendes i life-science eller laboratoriesammenhæng, mens de to øvrige produktområder oplever mere Hovedtal - Photonics Group 3. kvt kvt. Fig. 12 Hele Beløb i mdkk Omsætning Operationelt EBITDA* Operationelt EBIT* Investeret kapital Antal ansatte, gennemsnit * Justeret for poster af engangskarakter NKT Holding A/S Side 11 af 20

12 NKT FLEXIBLES (51%) NKT Flexibles leverer fleksible offshore rørledninger og systemer, som anvendes i forbindelse med udvinding af olie og gas fra felter på havets bund. 49% af aktiekapitalen ejes af offshore-entreprenøren Acergy og 51% ejes af NKT Holding. Prisen på olie har gennem tredje kvartal 2009 stabiliseret sig i niveauet 70 USD per tønde. Trods dette er investeringsaktiviteten i nye udvindingsprojekter stadig på et lavt niveau, hvilket vurderes at skyldes den fortsatte usikkerhed i verdensøkonomien. Markedet for fleksible rørledninger og systemer til udvinding af olie og gas fra felter på havets bund er således vedvarende under pres, hvilket har påvirket indtjeningen negativt i 3. kvartal 2009 i forhold til samme periode i Markedet er præget af den midlertidige aktivitetsnedgang, som antages at vare indtil olieselskaberne opnår tilstrækkelig klarhed omkring forventningerne til det fremtidige niveau for olieprisen. En medvirkende årsag til den fortsatte usikkerhed er OPEC landenes nuværende overkapacitet i produktionsapparatet, som vil kunne påvirke olieprisen fremadrettet indtil forbruget igen er steget til et niveau, hvor der er balance med udbuddet. Der opleves fortsat et ganske kraftigt prispres på baggrund af nedgangen i aktivitet, hvilket forventes at få effekt i 2010 og til dels i På NKT Flexibles fabrik i Kalundborg var aktivitetsniveauet igennem 3. kvartal 2009 højt, for så vidt angår den løbende færdiggørelse af projekter fra den eksisterende ordrebeholdning. For årets sidste kvartal vil kapacitetsudnyttelsen periodevis være mindre grundet den tidligere oplyste ledige produktionskapacitet. EBITDA blev i 3. kvartal 2009 på 92 mdkk, hvilket er en nedgang på 60 mdkk i forhold til samme periode Resultatet blev, at EBITDA-marginen (LTM) blev reduceret til 21%. I løbet af 3. kvartal 2009 er der produktionsmæssigt arbejdet på rør-leverancer til ONGC i Indien og til Saudi Aramco i Saudi Arabien. Produktionsstart på den første ordre under den treårige rammeaftale med Petrobras er flyttet til begyndelsen af 4. kvartal Den igangværende udbygning af produktionskapaciteten i Kalundborg fortsætter i den faseopdelte proces. I løbet af 3. kvartal 2009 er der rammet pæle og forbedret jordarbejde. Den nye produktionskapacitet forventes klar til ibrugtagning henover sommeren NKT Flexibles har i løbet af 3. kvartal gennemført den tidligere annoncerede strukturtilpasning, således at omkostningsniveauet er tilpasset det forventede aktivitetsniveau frem til Med ca. 500 ansatte er kompetencerne uforandrede, og ledelsen arbejder med at positionere virksomheden bedst muligt til næste vækstfase. På klima- og miljøsiden fokuserer NKT Flexibles kræfterne på at sikre en effektiv produktion med minimalt spild og energiforbrug. Derudover er virksomhedens fokus på produktkvalitet den bedst opnåelige sikring mod potentielle eksterne miljøbelastninger i form af udslip i.f.m. lækage. Den organiske vækst udgjorde i kvartalet -6%, hvilket er på niveau med 1. halvår (-5% akkumuleret 2009). Nedgangen i omsætningen kan primært henføres til produktmiks og lavere salgspriser. Hovedtal - NKT Flexibles (100%) 3. kvt kvt. Fig. 13 Hele Beløb i mdkk Omsætning Operationelt EBITDA* Operationelt EBIT* Investeret kapital Operationel EBITDA-margin 28,0% 43,7% 24,8% 39,3% 33,1% Antal ansatte, gennemsnit NKTs resultatandel * Justeret for poster af engangskarakter NKT Holding A/S Side 12 af 20

13 Påtegning Ledelsespåtegning Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar september 2009 for NKT Holding A/S. Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 Præsentation af delårsrapporter som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Det er vores opfattelse, at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 30. september 2009 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. januar september Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens aktiviteter og økonomiske forhold, periodens resultat og af koncernens finansielle stilling som helhed og en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som koncernen står overfor. Brøndby, 24. november 2009 Direktion Thomas Hofman-Bang Søren Isaksen Michael Hedegaard Lyng Adm. direktør, CEO Koncerndirektør, CTO Koncerndirektør, CFO Bestyrelse Christian Kjær Jan Trøjborg Krister Ahlström Formand Næstformand Gunnar Karsten Jørgensen Arne Dan Kjærulff Jens Maaløe Jørgen Bjergskov Nielsen Jens Due Olsen Lone Fønss Schrøder NKT Holding A/S Side 13 af 20 Delårsrappor t, 3. kvar tal 2009

14 Resultatopgørelse Resultatopgørelse - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Omsætning Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Af- og nedskrivning af materielle anlægsaktiver Af- og nedskrivning af immaterielle anlægsaktiver Driftsresultat (EBIT) Finansielle poster, netto Resultat før skat (EBT) Skat Periodens resultat Fordeles således: Aktionærerne i NKT Holding A/S Minoritetsinteresserne Resultat pr. aktie: Resultat, DKK pr. udestående aktie (EPS) 2,9 5,6 7,0 21,2 17,0 Udvandet resultat, DKK pr. aktie (EPS-D) 2,9 5,6 7,0 21,2 17,0 NKT Holding A/S Side 14 af 20

15 Pengestrømme Pengestrømme - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) Finansielle poster, netto Ændring i hensatte forpligtelser, skat og ikke likvide driftsposter m.v Ændring i arbejdskapital Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af virksomheder Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Andre investeringer, netto Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i langfristet lån fra kreditinstitutter Ændring i kortfristet lån fra kreditinstitutter Betalt udbytte Indbetalt ved udnyttelse af optioner Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Periodens pengestrøm Likvide beholdninger primo Kursregulering af likvider Periodens pengestrøm Likvide beholdninger ultimo NKT Holding A/S Side 15 af 20

16 Balance Balance - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 30. september 30. september 31. december Beløb i mdkk Balance Immaterielle aktiver Materielle aktiver Andre langfristede aktiver Langfristede aktiver i alt Varebeholdninger Tilgodehavender og selskabsskat Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Aktionærerne i NKT Holding A/S' andel af egenkapital Minoritetsinteresser Koncernens egenkapital i alt Udskudt skat Pensioner og lignende forpligtelser Hensatte forpligtelser Kreditinstitutter Langfristede forpligtelser i alt Kreditinstitutter Leverandørgæld m.v Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser i alt Passiver i alt NKT Holding A/S Side 16 af 20

17 Totalindkomst og egenkapital Totalindkomst og egenkapital - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele Beløb i mdkk Totalindkomstopgørelse Periodens resultat Anden totalindkomst: Valutakursregulering vedr. udenlandske virksomheder og værdiregulering af finansielle sikringsinstrumenter m.v Totalindkomst i alt Egenkapitalopgørelse Koncernens egenkapital pr. 1. januar Aktiebaseret vederlæggelse Udbytte egne aktier Tilgang minoritetsinteresser Indbetalt ved udnyttelse af aktieoptioner Udbetalt udbytte Totalindkomst for perioden Koncernens egenkapital ultimo NKT Holding A/S Side 17 af 20

18 Noter Noter - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret 1 Anvendt regnskabspraksis, regnskabsmæssige skøn og risici Delårsrapporten aflægges i overensstemmelse med IAS 34 "Præsentation af delårsrapporter" som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede virksomheder. Anvendt regnskabspraksis er bortset fra nedenstående uændret i forhold til årsrapporten for 2008, hvortil der henvises. Årsrapporten for 2008 indeholder den fuldstændige beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. NKT har med virkning fra 1. januar 2009 implementeret IAS 1 (ajourført 2007) "Præsentation af årsregnskaber", og IFRS 8 "Driftssegmenter". Herudover er øvrige nye og ændrede standarder og fortolkninger med ikrafttræden 1. januar 2009 implementeret fra 1. januar De nye regnskabsstandarder og fortolkningsbidrag har ikke påvirket indregning og måling. IAS 1 og IFRS 8 har alene medført ændringer i henholdsvis regnskabsopstillingerne og noteoplysningerne. Sammenligningstal er tilpasset. IAS 1 har ændret præsentationen af de primære opgørelser. NKT har, som standarden giver mulighed for, valgt at præsentere en resultatopgørelse og en totalindkomstopgørelse. Herudover præsenteres ejerrelaterede egenkapitalbevægelser i en særskilt egenkapitalopgørelse. IFRS 8 kræver, at koncernens segmentrapportering tager afsæt i de segmenter, som kommer til udtryk i den ledelsesrapportering, som den øverste operationelle ledelse anvender til ressourceallokering og resultatopfølgning. Ændringen har ikke medført væsentlige ændringer til koncernens præsentation af segmentoplysninger. Vedrørende regnskabsmæssige skøn henvises til årsrapporten for 2008 note 1 side 55. For såvidt angår risici henvises til årsrapporten for 2008 note 30 side 78 og årsrapportens beskrivelse i afsnittet omhandlende risikoforhold side 11 og i virksomhedsomtalerne. NKT Holding A/S Side 18 af 20

19 Noter Noter - NKT Koncernen - NKT koncernen Urevideret Beløb i mdkk 2 Segmentoplysninger Omsætning 3. kvt. 3. kvt kvt kvt. Hele NKT Cables, omsætning til markedspriser Nilfisk-Advance Photonics Group Moderselskab m.v. 1) Eliminering af interne transaktioner mellem segmenter NKT koncernomsætning til markedspriser NKT Cables omsætning til standardpriser 2) NKT koncernomsætning til standardpriser Driftsresultat før afskrivninger (EBITDA) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab m.v. 1) Koncern EBITDA Segmentresultat, driftsresultat (EBIT) 3) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab m.v. 1) Koncern EBIT Investeret kapital (Capital Employed) NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, andel af indre værdi m.v Moderselskab m.v. 1) Koncern Capital Employed ) Segmentet indeholder moderselskab og mindre væsentlige enheder med ensartet driftsrisici. 2) Omsætning til standardpris for kobber og aluminium fastsat til hhv EUR/ton og EUR/ton svarende til prisniveauet frem til ) Operationelt EBIT i niveauet (excl. poster af engangskarakter): NKT Cables Nilfisk-Advance Photonics Group NKT Flexibles, resultatandel Moderselskab m.v. 1) Koncern operationelt EBIT NKT Holding A/S Side 19 af 20

20 Praktiske oplysninger FONDSBØRSMEDDELELSER 2009 Vi har i 2009 offentliggjort følgende meddelelser via NASDAQ OMX København. De kan læses i deres fulde omfang på #1 NKT Holding udsteder tegningsretter #2 NKT Cables vinder søkabelprojekt #3 Opdaterede vedtægter #4 Opdatering af resultatforventninger for #5 NKT Holdings bestyrelse har på sit møde i dag godkendt NKTs årsrapport #6 Indkaldelse til ordinær generalforsamling #7 NKT Cables udbygger sin kinesiske produktion af højspændingskabler #8 Ordinær generalforsamling 2009 i NKT Holding A/S #9 Nye vedtægter #10 Delårsrapport 1. kvartal #11 Storaktionærmeddelelse (ATP) i henhold til Værdipapirhandelslovens #12 Delårsrapport 2. kvartal #13 NKT Cables køber kinesisk højspændingskabelfabrik #14 Ændring i ejerandel, Credit Suisse BØRSKALENDER FOR februar Frist for modtagelse af dagsordensforslag 02. marts Årsrapport marts Ordinær generalforsamling i SAS Falconer Center på Frederiksberg 11. maj Delårsrapport, 1. kvartal 24. august Delårsrapport, 2. kvartal 16. november Delårsrapport, 3. kvartal Live webcast af NKTs delårsrapport for 3. kvartal inkl. telekonference - finder sted kl på dagen for offentliggørelse. Selve præsentationen af delårsrapporten foregår hos FUHU Konferencecenter, Auditorium 1, Fiolstræde 44, 1171 København K, tlf Herefter kan en on-demand version af præsentationen ses på DISCLAIMER Udsagn om fremtiden i denne delårsrapport afspejler NKT Holding A/S ledelsens nuværende forventninger til fremtidige begivenheder og økonomiske resultater baseret på de oplysninger, som er tilgængelige på tidspunktet for offentliggørelsen af dette dokument. Udsagn om fremtiden er i sagens natur forbundet med usikkerhed, og de opnåede resultater kan derfor afvige fra forventningerne. Forhold, som kan medføre, at de opnåede resultater afviger fra forventningerne er bl.a. - men ikke begrænset til - udviklingen i konjunkturerne og de finansielle markeder (herunder rente- og valutaforskelle), ændringer i love og regler på NKT virksomhedernes markeder, udvikling i efterspørgsel efter produkter, konkurrenceforhold samt energi- og råvarepriser. NKT Holding A/S frasiger sig enhver forpligtelse til at opdatere eller justere sådanne udsagn om fremtiden eller opdatere de mulige årsager til, at faktiske resultater kan vise sig at afvige væsentligt fra forventninger angivet i udsagn om fremtiden, med mindre loven foreskriver det. Delårsrapporten 3. kvartal 2009 er offentliggjort den 24. november 2009 på dansk og engelsk via børsen NASDAQ OMX København. Det er den danske tekst, der er gældende, såfremt misforståelser måtte opstå via den engelske oversættelse. Delårsrapporten er til rådighed på og den distribueres elektronisk til alle, der har tilmeldt sig NKTs elektroniske nyhedsservice med oplysning om deres adresse. DENNE DELÅRSRAPPORT ER FREMSTILLET AF: NKT Holding A/S, Vibeholms Allé 25, 2605 Brøndby CVR nr Billeder: Fotos udlånt af koncernens datterselskaber Copyright: NKT, november 2009 Investorkontakt Aktieanalytikere og institutionelle investorer Michael Hedegaard Lyng Koncerndirektør, CFO Telefon: Private aktionærer Anne Schoen Kommunikationschef Telefon: Aktiebogfører VP Investor Services A/S Weidekampsgade København S. Telefon: NKT Holding A/S Side 20 af 20 Delårsrappor t 3. kvar tal 2009

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson

NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12. Resumé. Kontaktperson Delårsrapport 1. kvartal 2010 NKT Holding A/S 11. maj 2010, meddelelse nr. 12 Med en koncernomsætning i 1. kvartal 2010 på 3.062 mdkk og et tilhørende operationelt driftsresultat, EBITDA, på 235 mdkk kom

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2009

Delårsrapport 1. kvartal 2009 NKT Holding A/S, 12. maj 2009, meddelelse nr. 10 Med en koncernomsætning på 2.635 mdkk og et operationelt driftsresultat (EBITDA) på 147 mdkk er udviklingen i 1. kvartal 2009 på niveau med forventningerne.

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%).

Arbejdskapitalen steg i 3. kvartal og udgjorde 3.173 mdkk pr. 30. september 2010, svarende til 18,5% LTM (30. juni 2010: 17,4%). NKT Holding A/S 16. november 2010 Meddelelse nr. 24 Indhold Side Resumé 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3. kvartal 2010 3 Forventninger til 2010 7 Forretningsområderne: NKT Cables 8 Nilfisk-Advance

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2012

Delårsrapport 1. kvartal 2012 NKT Holding A/S Delårsrapport 1. kvartal 2012 9. maj 2012 Meddelelse nr. 12 1/16 Delårsrapport 1. kvartal 2012 Præsentationen af NKTs delårsrapport for 1. kvartal 2012, inkl. telekonference, finder sted

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume

Delårsrapport. - 3. kvartal 2008. Resume 24. november 2008, meddelelse 20 Delårsrapport - 3. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 6 Koncernselskaber 7 Ledelsespåtegning 14 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17

Delårsrapport. - 1. kvartal 2008. Forventninger til 2008 opjusteres. Resumé og forventninger til 2008 1. Hovedtal. 14. maj 2008, meddelelse 17 14. maj 2008, meddelelse 17 Delårsrapport - 1. kvartal 2008 Indhold Resumé og forventninger til 2008 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen1. kvartal 2008 3 Koncernselskaber 5 Ledelsespåtegning 9

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 3. kvartal 2012/13 (1. maj 2012-31. januar 2013) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 Delårsrapport for 1. halvår 2015 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 9/2015 1/16 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR

DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR DELÅRSRAPPORT 2010 1. HALVÅR indhold indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Erklæringer af revisorer 5 Opgørelse af totalindkomst 6 Opgørelse af finansiel stilling 7 Opgørelse af ændringer i egenkapital

Læs mere

Formandens mundtlige beretning 2012

Formandens mundtlige beretning 2012 Side 1 Side 2 Side 3 Formandens mundtlige beretning 2012 A/S Formandens beretning 1/15 Grundlaget for det moderne NKT er skabt gennem aktivt ejerskab. Som vi så i filmen, har koncernen arbejdet på at fokusere

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal

Delårsrapport. - 2. kvartal 2008. Resume Tilfredsstillende kvartal med vanskeligere markedsforhold. Resumé 1. Hovedtal 25. august 2008, meddelelse 19 Delårsrapport - 2. kvartal 2008 Indhold Resumé 1 Hovedtal 2 Ledelsesberetning for koncernen 3 Forventninger til 2008 5 Koncernselskaber 6 Ledelsespåtegning 12 Resultatopgørelse

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462

DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 DELÅRSRAPPORT 1.halvår 2012 Selskabsmeddelelse nr. 462 31. juli 2012 Væsentlige hovedtal for første halvår af 2012 omfattende perioden 1. januar 30. juni 2012 Den gode udvikling fra årets første kvartal

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio.

For regnskabsåret 2011 forventes et EBITDA før særlige poster i niveauet DKK 100 140 mio. H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelelse nr. 243, 2011 H+H International A/S Dampfærgevej 3, 3. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com

Delårsrapport. 1. halvår 2014. I 1. halvår 2014 I 1. sanistaal.com Delårsrapport sanistaal.com I I 1 Svage markedsvilkår for byggeri og stål presser indtjeningen Bygge- og anlægsbranchen er fortsat et vanskeligt marked. I Danmark er VVSmarkedet faldet med 2,1% i. Udviklingen

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015

Delårsrapport 1. januar-31. marts 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Selskabsmeddelelse nr. 19 af 14. april 2015 CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 19 af

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015

Delårsrapport 1. januar - 30. juni 2015. Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 2015 Blue Vision A/S Delårsrapport 1. januar 30. juni Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli CVR-nr. 26 79 14 13 Side 1 af 20 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Selskabsmeddelelse nr. 21 af 15. juli 3 Hoved-

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017.

Primo januar 2015 blev en eksisterende langtidskontrakt med en af Topsils største FZ kunder forlænget med to år til og med 2017. Nasdaq Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Selskabsmeddelelse nr. 09/ CVR nr.: 24 93 28 18 26. maj TOPSIL SEMICONDUCTOR MATERIALS A/S Delårsrapport, 1. januar 31. marts 1.KVARTAL SOM FORVENTET

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf.

Københavns Fondsbørs Meddelelse 2007 nr. 13. 1007 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. Københavns Fondsbørs Meddelelse 27 nr. 13 Nicolaj Plads 6 12 sider 17 København K Kontaktpersoner: Adm. direktør Christian B. Lund Direktør Henning Vilslev Tlf. 963 6 Delårsrapport for perioden 1. januar

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K

NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 2012 Nikolaj Plads 6 1007 København K NASDAQ OMX Herlev, den 29. maj 212 Nikolaj Plads 6 17 København K DELÅRSRAPPORT FOR 212 Delårsrapporten for for perioden 1. januar 31. marts 212 er offentliggjort den 29. maj 212 på NASDAQ OMX, København.

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres.

Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Selskabsmeddelelse nr. 10-2012 6. november 2012 Rapport for 3. kvartal for Netop Solutions A/S Omsætningen i 3. kvartal levede ikke op til budgettet, og forventningerne til 2012 nedjusteres. Kurt Bager,

Læs mere

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Delårsrapport. Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011 for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S Investea German German High High Street Street Properties II A/S A/S Delårsrapport Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni for perioden 1. januar - 30. september 2009 GERMAN HIGH STREET II A/S

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 30. Juni 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 30. juni Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår:

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006

NKT Holding A/S. Kvartalsrapport 3/2006 NKT Holding A/S Kvartalsrapport 3/2006 INDHOLD Overblik 1 Management report - companies Koncernberetning - Perioden 1. 1. - 30.9.2006 2 - Beslutning på bestyrelsemødet 30.11.2006 3 - NKT aktien 3 - Status

Læs mere

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX.

Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august 2015 på NASDAQ OMX. Søborg, den 24. august 2015 NASDAQ OMX Nikolaj Plads 6 1007 København K DELÅRSRAPPORT FOR 2015 Delårsrapporten for F.E. Bording A/S for perioden 1. januar 30. juni 2015 er offentliggjort den 24. august

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2015

Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Meddelelse nr. 272 20. maj 2015 Delårsrapport for 1. kvartal 2015 Driftsresultat (EBIT) på DKK 173 mio. i første kvartal 2015 mod DKK 150 mio. samme periode sidste år, svarende til en stigning på 15%.

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø

German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16 44 Regnskabsår: 1. januar 31. december Hjemstedskommune: Gentofte Direktion Bestyrelse

Læs mere

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015

German High street properties a/s DelÅrsrapport for perioden 1. Januar - 31. Marts 2015 German High Street Properties A/S DelÅrsrapport for Perioden 1. Januar - 31. Marts Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Mosehøjvej 17 2920 Charlottenlund CVR-nr: 30 69 16 44

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%.

Omsætningen er i 1. halvår 2007/08 steget med 19,7% i forhold til samme periode sidste år væksten i same-store-sales har udgjort 8%. Københavns Fondsbørs A/S Herning, den 28. november 2007 hb/ls Regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2007/08 for BoConcept Holding A/S Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S har den 28. november 2007 godkendt

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2015

Delårsrapport for 1. halvår 2015 1 af 18 Delårsrapport for 1. halvår Victoria Properties A/S nærmer sig afslutning af afviklingen af Koncernens ejendomsportefølje Perioderegnskabet i overskrifter: Salget af Koncernenes ejendomme forløber

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 2014/2015

DELÅRSRAPPORT 2014/2015 DELÅRSRAPPORT 2014/2015 FOR 2. KVARTAL 2014/15 OG FOR HALVÅRET 1. OKTOBER 2014 TIL 31. MARTS 2015 CVR NR. 42 57 81 18 INTERMAIL InterMail skaber stærke løsninger inden for digital og postbaseret markedskommunikation.

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Driftsresultat (EBIT) på DKK 485 mio. i første til tredje kvartal 2014 mod DKK 477 mio. samme periode sidste år. God aktivitet omkring indgåelse og genforhandling af

Læs mere

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014

Kvartalsrapport. 3. kvartal - 2014 KVARTALSRAPPORT 1-3K 2014 Kvartalsrapport Prisnedsættelser, udbygning af infrastruktur og implementering af nye IT-systemer påvirker omsætning og resultat 3. kvartal - 2014 27. oktober 2014 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen,

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere