Forbrugerpolitiske sager

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpolitiske sager"

Transkript

1 Forbrugerpolitiske sager Udvalgte forbrugerpolitiske sager i 2011: Aktive forbrugere og økonomisk performance Forbrugerrådet fik i foråret 2011 i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en rapport af professor Peter Mølgaard, CBS, om Aktive forbrugere og økonomisk performance. Rapporten, der blev offentliggjort den 21. juni 2011, viste, at der er store gevinster for samfundsøkonomien via en hensigtsmæssig forbruger- og konkurrencepolitik, der sikrer forbrugerne let adgang til at finde og vælge de mest fordelagtige tilbud og leverandører. Sat på spidsen bliver forbrugerne samlet set frarøvet beløb i efterlønsklassen, hvis konkurrencen ikke fungerer, som den skal. Det har alvorlige konsekvenser for den økonomiske vækst og produktivitetsudviklingen. For hvis man kan sælge dårlige varer dyrt, hvorfor skulle man så bruge kræfter på at billiggøre produktionen eller satse på kvalitetsudvikling? Samtidigt er et aktivt forbrugerpres med til at gøre virksomhederne mere effektive, hvilket også på eksportmarkederne kan være en stor fordel. Rapporten gennemgår med udgangspunkt i eksempler og erfaringer fra udlandet mulighederne for at føre forbrugerpolitik, der gør det let for forbrugerne at søge og finde de bedste tilbud. Og tilsvarende let og billigt at skifte leverandør, hvis de finder et bedre tilbud. Rapporten blev lanceret i en kronik i Politiken af Rasmus Kjeldahl og Peter Mølgaard samt ved et pressemøde på Christiansborg. Den har været brugt i dialogen med partierne som argument for at sætte forbrugerpolitikken højt på dagsordenen og som en del af vækstpolitikken. Forbrugerrettighedsdirektiv Udkast til direktiv om forbrugerrettigheder, som Kommissionen mente skulle samle og revidere fire direktiver (købelov, fjernsalg, e-handel og urimelige aftalevilkår), blev efter flere års proces vedtaget i Allerede i 2008 kom Kommissionen i stormvejr med det indgribende direktivforslag, der skulle fastsætte ensartede og ufravigelige regler for forbrugerbeskyttelsen i EU. Reglerne blev begrundet med, at man skulle fjerne hindringerne for grænseoverskridende handel, selvom intet tyder på, at uens regler her er hovedproblemet. Stort set alle lande ville tabe på harmoniseringen, og i forløbet viste det sig bl.a., at de konkrete forslag på flere områder end ikke levede op til dansk niveau, selvom Danmark på flere områder ligger under det generelle europæiske niveau. Den store modstand mod forslaget fik Ministerrådet til at kaste håndklædet i ringen og indskrænke direktivet til kun at gælde for salg uden for fast forretningssted altså e-handel mv. I Europa-Parlamentet blev der fremsat ændringsforslag til det kontroversielle forslag.

2 Det har været en meget ressourcekrævende, vanskelig politisk og juridisk proces, hvor Forbrugerrådet har samarbejdet meget tæt med BEUC og de danske medlemmer i Europa- Parlamentet. Herefter kommer implementeringen. Alternativ og online tvistbilæggelse EU-Kommissionen har i slutningen af 2011 fremsat to direktivforslag om behandling af forbrugerklager, der skal øge forbrugernes tillid til at handle over grænserne. De skal afløse nogle anbefalinger om, hvilke krav der skal stilles til klagebehandling, for at den er acceptabel, men som ofte ikke bliver overholdt. Forbrugerrådet roser, at Kommissionen nu tager fat på de problemer, som forbrugerne ifølge Kommissionens egne undersøgelser længe har angivet som en af de store årsager til, at man ikke handler over grænserne. Nemlig at man ikke ved, hvad man skal gøre, hvis der er noget i vejen med varen, når man får den, eller der opstår problemer senere; eller hvem der betaler for fremsendelsen osv. Det drejer sig ikke om at maksimumharmonisere forskellige retsregler, hvilket Kommissionen ellers har været meget orienteret imod på forbrugerområdet. Der er imidlertid mange områder, hvor det er uklart, hvad forslaget vil betyde i Danmark, hvor vi har et stort set velfungerende men ikke tilstrækkeligt omfattende system både med det statslige forbrugerklagenævn og vores private klagenævn. Vi har derfor bedt om, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kortlægge dette. Bl.a. er det en klar svaghed, at erhvervslivet slet ikke bliver forpligtet til at lade en klage blive behandlet, således som vi kender det fra Danmark. Deres eneste forpligtelse er at oplyse forbrugerne om, hvorvidt de lader sig underlægge klageproceduren. Som forslaget ser ud, vil forbrugernes tillid til nethandel derfor næppe blive væsentligt forbedret. Sundhedsoplysninger og privacy Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2011 ændret sundhedsloven, således at kredsen af sundhedspersoner med adgang til medicinoplysninger udvides. Forbrugerrådets overordnede synspunkt er, at alle sundhedspersoner, for hvem visse oplysninger om en patient er relevante i forbindelse med en aktuel behandling, som udgangspunkt skal have adgang til disse oplysninger. Digitaliseringen af patienters journal- og medicinoplysninger stiller imidlertid store krav til databeskyttelsen i sundhedssektoren. Forbrugerrådet opstillede derfor i høringen følgende tre krav som en forudsætning for at støtte den omfattende udvidelse af sundhedspersoner med adgang til følsomme oplysninger: 1. IT-systemerne i sundhedssektoren, herunder medicinregisteret, bør indbygger privatlivsbeskyttelse i systemet fra start af. I den forbindelse henviste vi til IT- og Telestyrelsens for nyligt offentliggjorte rapport om nye sikkerhedsmodeller, som netop bygger på privacy by design -tankegangen.

3 2. Sundhedsministeren burde udnytte hjemlen i sundhedsloven til at lave uddybende regler om registreringens omfang, adgangen til oplysningerne, logning, stikprøvekontrol og sanktioner. 3. Patienterne bør inddrages, og fejldata skal undgås, bl.a. ved at sikre at patienterne får adgang til alle deres oplysninger. I forbindelse med lovforslaget har Forbrugerrådet været i dialog/samarbejde med IT- og Telestyrelsens digitaliseringscenter og Etisk Råd. Cookie-lovgivning I december 2011 trådte den såkaldte cookie-lov i kraft i Danmark som implementering af et EUdirektiv. Loven regulerer blandt andet adfærdsbaseret annoncering på nettet, som foregår ved, at virksomheder opbygger profiler af deres besøgende ved at lægge cookies på brugerens pc, således at de kan målrette annonceringen. Reglerne, som medfører nye tekniske løsninger og informationskrav, gælder for alle former for cookies og derfor også tænk.dk. Forbrugerrådet har været i tæt dialog med myndighederne og it-branchen for at få en løsning på vores egen cookiehåndtering på tænk.dk, både til gavn for tænk.dk og som en del af en eksemplarisk visning for andre af, hvordan det bør gøres. Dette kan også indgå i en bredere formidling til forbrugerne af, hvordan man skal forholde sig til cookies. Bindingsperioder Videnskabsministeren forsøgte hen over foråret og forsommeren 2011 at få forlænget den maksimale bindingsperiode på teleområdet fra de gældende seks måneder til tolv måneder. Trods ihærdigt pres fra V og K, og med støtte fra både Konkurrence- og Forbrugerstyrelse og IT- og Telestyrelse, lykkedes det ikke. Forbrugerrådets direktør og Forbrugerbrugerombudsmanden talte kraftigt og utvetydigt imod at forlænge bindingsperioden og pegede bl.a. på den ekstra binding af forbrugerne, den negative effekt på konkurrencen og manglen på evidens for, at en forlængelse vil gavne markedet. Videnskabsministeren sammenlignede længere bindingsperioder på teleområdet med avisabonnementer, hvor man kan opnå en lavere pris, hvis man køber et helårsabonnement. Men også for aviser gælder maks. 6 måneders binding. Man kan få rabat, hvis man køber et helårsabonnement, men man kan komme ud af det allerede efter seks måneder og få resten af pengene tilbage. Forbrugerrådet støtter fortsat, at bindingsperioden kun kan være 6 måneder. Teleområdet er et af de få områder, hvor det er muligt for ministeren gennem en særbestemmelse i teleloven at omgå den generelle grænse på seks måneder. Da teleforliget fra 1999 stadig er i kraft, krævede det dog, indtil folketingsvalget, en enighed hen over midten (K, V, SF, S, R) at ændre bindingsperioden. Forbrugerrådets lobbyindsats var med til at sikre, at S, SF og R fastholdt deres modstand mod forlængelsen.

4 Netneutralitet Forbrugerrådet påviste i september 2011 det første tilfælde af, at teleselskaber havde brudt principperne om netneutralitet, der skal sikre adgangen til et frit og åbent internet for alle forbrugere. De tre store mobilselskaber havde alle indsat en ny betingelse i deres vilkår, der gør det muligt for dem at begrænse forbrugerens adgang til Voice over IP (VOIP)- tjenester på mobiltelefonen. Det betyder, at når og hvis selskaberne finder, at et produkt som Skype over mobiltelefonen truer deres taletelefonitjeneste, kan de afskære forbrugerens adgang til Skype og kræve ekstra afgifter for at åbne igen for adgangen. Lovgivningen forbyder ikke konkret denne form for adfærd, men lader det i første omgang være op til branchen selv at løse problemet. Det har sekretariatet nu konstateret ikke sker, og sekretariatet vil derfor presse på for, at der lovgives herom. Høring i Boligudvalget om huseftersyn Folketingets Boligudvalg holdt i februar 2011 en lukket høring om revision af huseftersynsordningen. Her deltog Forbrugerrådet med et oplæg. Specielt vedr. ejerskifteforsikringsdækningen var der fokus på lovforslagets bestemmelse om, at skimmelsvamp uden for godkendte beboelsesrum f.eks. skimmelsvampeforekomster i kælder og loftrum ikke længere skal være dækket af ejerskifteforsikringen, uanset omfanget af problemet. Kun skimmelsvamp, som følge af for højt fugtniveau i godkendte beboelsesrum, ville efter forslaget være dækket, idet forslaget gik på, at det er fugt, og ikke skimmelsvamp, der opfattes som den primære skade. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) holdt også et oplæg vedr. dette fugtforslag, hvor de gjorde tydeligt opmærksom på, at dækningen bliver ringere end hidtil, fordi netop de mest udsatte bygningsdele er undtaget med forslaget. SBi pointerede også, at skimmelsvamp sagtens kan bevæge sig fra rum, som ikke er godkendt til beboelse, til de rum, som er godkendt til beboelse. Disse fakta fra SBi understøttede den bekymring ved fugtforslaget, som Forbrugerrådet løbende havde givet udtryk for, og i Forbrugerrådet skærpede vi derfor efter høringen vores holdning til fugtforslaget med en klar udmelding om, at vi ikke længere kunne støtte fugtforslaget i sin helhed. Vi mente, at skimmelsvamp fortsat skulle være dækket som en primær skade både i de rum, som er godkendt til beboelsesrum, og de rum, som ikke er. Forbrugerrådet støttede fortsat den del af fugtforslaget, som vedrører måling af- og information om husets fugtniveau samt indførelse af grænseværdier for det acceptable fugtniveau - forudsat at disse grænser lægges på et betryggende niveau. I de videre forhandlinger lagde Justitsministeriet en betydelig vægt på at få forbrugerrådets tilslutning til lovforslaget, og resultatet blev derfor at loven, der blev vedtaget inden sommeren 2011, fulgte vores ønske på dette punkt. Skybrud og forsikringer

5 De seneste to år har Danmark været ramt af store skybrud, der har medført store skader for forsikringskunderne og dermed store erstatningsudbetalinger for forsikringsselskaberne. Selskaberne har reageret forskelligt på disse hændelser med alt fra skærpede vilkår og præmiestigninger til forhøjelse af kundernes selvrisiko. Visse selskaber har tillige opsagt kunder. Specielt har Alm. Brand (foreløbig som det eneste selskab) udpeget særlige, udsatte områder, hvor de ikke ønsker at tegne husforsikringer. Forbrugerrådets umiddelbare reaktion i pressen og over for selskaberne har været, at det er meget problematisk og i strid med forsikringsselskabernes samfundsansvar, hvis det reelt bliver umuligt at tegne husforsikringer for husejere i nogle områder. Der bør være en reel lige og billig adgang til forsikringsprodukterne, og hvis branchen ikke selv kan sikre dette (men foreløbig er det som sagt kun ét selskab), kan der blive brug for en politisk løsning i stil med stormflodsforsikringen. Finanstilsynet har over for os tilkendegivet, at de vil tage fat i selskaberne om dette spørgsmål. Tænk Penge har fulgt op på spørgsmålet i en større temaartikel om disse udsatte områder og selskabernes reaktionsmønster over for skybrud. Konference om apoteker den 5. december Forbrugerrådet afholdt den 5. december en konference om forbrugerne og fremtidens apotekersektor med overskriften Hvad kan vi lære af andre EU-lande. Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, som skal undersøge behovet for en modernisering af apotekersektoren, og formålet med konferencen var at inspirere udvalgsarbejdet og få en bredere debat om emnet, således at der sættes fokus på forbrugernes interesser. Op til konferencen havde sekretariatet lavet en forbrugerundersøgelse, og resultaterne er trykt i en folder sammen med Forbrugerrådets holdninger nemlig at moderniseringen skal sikre tilgængelighed, uvildig rådgivning, sikker medicin og lave priser. Derudover har tre sekretariatsmedarbejdere været på et studiebesøg i Norge og Sverige, og erfaringerne herfra er samlet i en rapport. Nej tak til reklamer Ved indførelse af retningslinjerne for Nej tak til reklamer -ordningen for et par år siden blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter to år. Det er nu sket, og resultatet er en fortsættelse af ordningen. Ved forhandlingerne har Forbrugerrådet lagt vægt på, at det skulle være så let som muligt for forbrugere, der én gang har tilmeldt sig Nej tak-ordningen, fortsat at få dette respekteret uden en gentilmelding (sådan som distributørerne helst så det). Det er heldigvis lykkedes. Alle forbrugere, der er tilmeldt ordningen, vil således her i begyndelsen af året få tilsendt et nyt klistermærke, som de skal sætte op på postkassen i stedet for de gamle, samt meddelelse om, at medmindre de selv framelder sig, vil de fortsat blive betragtet som tilmeldt ordningen. Uformelt har vi fået tilsagn om, at de gamle klistermærker også fortsat vil blive respekteret.

6 Den vigtigste ændring af ordningen er, at alle adressater, også erhvervsdrivende, myndigheder mv., nu også får mulighed for at tilmelde sig. Med hensyn til muligheden for at vende ordningen om til en ordning, hvor man skal sige ja tak for at få reklamer, indgår dette i regeringsprogrammet, og Erhvervs- og Vækstministeriet er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne, herunder specielt om der skulle være EU-retlige problemer i det. Det forventes, at der vil kunne blive fremsat lovforslag om det til efteråret Energiaftalen Regeringens udspil til en ny energiaftale fra november 2011, Vores Energi, forventes færdigforhandlet ved udgangen af januar Sekretariatet har forsøgt at påvirke udfaldet på tre hovedpunkter: et bredt forlig, en balanceret finansiering og en aktiv inddragelse af forbrugerne. Set med forbrugerøjne er disse tre forhold lige så vigtige som den samlede økonomiske ramme, da der er brug for, at forbrugerne kan have sikkerhed for, hvor hurtigt en udgift til energirenovering er tjent hjem. Aftalen skal være bred, fordi forbrugere og erhvervslivet har behov for stabile vilkår for de milliardinvesteringer i energibesparelser, de skal foretage. En absolut tryghed omkring økonomien er derfor afgørende, hvis vi skal have gang i ikke mindst efterisolering af de ældre boliger i byerne. Uden for byerne er det især udfasningen af oliefyr, der er en udfordring, idet der her skal etableres et nyt energianlæg. Aftalen skal ramme en rimelig økonomisk balance mellem erhvervsliv og forbrugere, både hvad angår afgifter og udbytte af tilskudsordninger. Vi har peget på, at det ikke duer, at erhvervslivet slipper billigere, eller at forbrugerne betaler penge til energispareforanstaltninger, som overvejende udnyttes af industrien. Endelig skal aftalen aktivt inddrage forbrugerne. Vi har fastholdt, at der bør installeres fjernaflæste timemålere hos alle forbrugere inden for få år. Der er en samfundsgevinst på et trecifret millionbeløb årligt ved at give forbrugerne mulighed for at flytte sit forbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig, og umiddelbart se effekten af at spare på strømmen. Målerudskiftningen og den løbende drift kan finansieres over de gevinster, som elselskaberne får ved bedre netplanlægning og styring, suppleret af de betalinger, forbrugerne allerede i dag yder til besparelsesindsatsen. Derudover har vi talt for, at energiaftalen også burde være en god lejlighed til et servicetjek af Elpristavlen, etablering af én regning for el og en fjernelse af andre forhindringer, som reelt bremser forbrugernes lyst til at bruge det frie elmarked. Betalingsservice Efter offentliggørelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om Betalingsservice i begyndelsen af 2011 gik Forbrugerrådet ind i en offentlig debat om konkurrenceforholdene på

7 betalingsområdet i Danmark. Rapporten viste, at bankerne gennem deres fælles selskab "Nets" har udnyttet en monopollignende position på betalingsservice til at opkræve urimeligt høje priser. Forbrugerrådet har i medierne kritiseret dette forhold og blandt andet påpeget, at betalingsserviceordninger i lande som Holland og Tyskland koster omkring en ottendedel af, hvad det koster i Danmark. Forbrugerrådets synspunkter er bl.a. fremgået af et indlæg af Camilla Hersom, som blev bragt i Børsen den 2. februar, hvor det anbefales at skærpe konkurrencen på området eller regulere priserne politisk. Derudover er Rasmus Kjeldahl blevet interviewet af adskillige medier og har optrådt på TV2. Emnet indgik også i Forbrugerrådets kampagne i foråret 2011 om Anstændige banker, Tak. Mobilbetalinger Nets og bankerne er nu januar ved at introducere betaling med mobiltelefonen. Systemet vil fungere via sms er, men betalingstrækket sker direkte over bankkontoen og involverer ikke telefonregningen. Der vil være et loft på kr. dagligt over betalingerne. Man kan selv sætte et lavere loft. Man vil kunne blive opkrævet et gebyr ved brug af Mobilpenge. Hvis forretningen opkræver gebyr, skal det fremgå tydeligt, inden betalingen godkendes. Hvis ens pengeinstitut opkræver et gebyr, vil det fremgå, når man tilmelder sig via netbanken. Det er således endnu uklart i hvilket omfang, der vil komme gebyrer, og hvor store de vil være. Forbrugerrådet er som udgangspunkt positiv over for, at der kommer nye, nemme måder at betale på. Det tegner umiddelbart til at blive en dyr måde at betale på, men mange vil formentlig bruge det, fordi det er nemt. Vi lægger i den forbindelse vægt på følgende: Det er okay, at bankgebyret (i den ikke-fysiske handel) kan sendes videre til kunden ellers ville det blive endnu en pengemaskine for bankerne. Det er dog vigtigt, at der altid er et gebyrfrit alternativ, f.eks. mulighed for at betale med dankort. Det er vigtigt, at det bliver oplyst klart og tydeligt, når virksomheder opkræver gebyrer for mobilbetalinger. Og gebyret må aldrig være højere end det gebyr, virksomheden bliver opkrævet af bankerne. Men vi er kritiske over for, at vi nu igen ser et betalingsprodukt, hvor bankerne samarbejder i stedet for at konkurrere. Der bør derfor arbejdes for politiske løsninger, der kan sikre fair priser i fremtiden løsninger, der giver andre end Nets/bankerne mulighed for at tilbyde tilsvarende produkter. Risikomærkning af lån I Finanstilsynets regi er der i oktober 0211 igangsat arbejde med et udkast til bekendtgørelse vedrørende risikomærkning af lån. Formålet er at skærpe forbrugernes opmærksomhed over for nogle grundlæggende risikofaktorer ved lån. Risikomærkningen skal ses som et supplement til

8 reglerne for god skik for finansielle virksomheder og som en parallel til risikomærkningen for investeringsprodukter. Lån, der er fastforrentede og afdrages løbende, er placeret i den grønne kategori. Lån, der enten er variabelt forrentet eller afdragsfrie, er placeret i den gule kategori. Lån, der udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, eller hvor lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, er placeret i den røde kategori. Tilsvarende gælder lån, der ikke kan indfries til pari inden for en periode på 10 år eller derover. Ordningen skal implementeres i løbet af Den finansielle sektor har bedt om et halvt års implementeringsfrist. Det er skuffende, at risikomærkningen kun omfatter lån med pant i fast ejendom. Ordningen var oprindeligt tænkt udelukkende som en skiltningsordning i banken/på hjemmesiden. Forbrugerrådet arbejder nu på, at risikomærkningen endvidere skal indeholdes i lånedokumenterne, så kunden kan se risikomærkningen i forbindelse med underskrift af dokumenterne. Endvidere arbejder Forbrugerrådet på en mere nuanceret risikodefinition, da de nuværende risikokategorier er så grovmaskede, at næsten alle produkter lander i samme kategori. Bl.a. på denne baggrund forventes Finanstilsynet at komme med et nyt udkast til bekendtgørelse primo Forbrugerrådets Gældsrådgivning Forbrugerrådet har et tilskud på i alt 5.3 mio. kr. fra Socialministeriets satspulje for perioden til at yde gratis gældsrådgivning til socialt udsatte. Det er nu besluttet i den nye satspuljeaftale for fortsat at yde støtte til en udvidelse af gratis gældsrådgivning, hvilket er en meget glædelig beslutning, der åbner op for muligheden af at fortsætte vores gældsrådgivning, også efter udgangen af Om gældsrådgivningen kan i øvrigt oplyses, at Forbrugerrådet den 1. november har indgået en samarbejdsaftale med Soldaterlegatet om at yde gældsrådgivning til hjemvendte soldater. Aftalen løber i en forsøgsperiode på 6 måneder, hvorefter samarbejdet evalueres. Forbrugerrådet er ligeledes i dialog med Københavns Kommune om en mulig overtagelse af kommunens egen gældsrådgivning eller øget samarbejde inden for området i Forbrugerrådet afholdt den 18. januar 2012 konferencen Overgældssætning udfordringer og løsninger i Landstingssalen. Konferencen arrangeredes i samarbejde med KFUM og Settlementet, som også yder gratis gældsrådgivning. Alt i alt er der således tale om en aktivitet, der både konsolideres og fortsat udvikler sig positivt. Folketingsvalget Det finansielle område blev valgt som fokusområde for Forbrugerrådets folketingsvalg-kampagne, og der blev i foråret 2011 gennemført en kampagne under overskriften Anstændige banker, Tak. Under selve valgkampen prioriterede vi tre ting:

9 Dels fortsatte vi det finansielle spor bl.a. ved et tema på tænk.dk, hvor de otte partier svarede på spørgsmål om, hvad de ville gøre efter valget, for at det bliver mere sikkert og gennemskueligt at være bankkunde, således at læserne har kunnet sammenligne partiernes svar med Forbrugerrådet. Dels gik vi på alle fagområderne i dialog med folketingskandidaterne på deres Facebooksider. Vi prioriterede her de kandidater, der ikke allerede sad i Folketinget, men forventedes at komme ind. Formen var at stille dem spørgsmål om, om de støtter specifikke krav fra Forbrugerrådet om f.eks. miljømærker, håndværksaftaler, passagerrettigheder, persondatabeskyttelse, fødevaresikkerhed osv. Endelig gik vi efter at påvirke regeringsgrundlaget ved at forsyne partiernes nøglepersoner i denne proces med vores input til et regeringsprogram. Læs mere om Forbrugerrådet ved folketingsvalget 2011 her Økologivision Den tidligere regering fremlagde i sit Grøn Vækst-udspil det mål at fordoble det økologiske areal i Danmark og lancerede derfor en Økologivision med 18 initiativer. Forbrugerrådet fandt, at målet var positivt, men ikke realistisk. Hvis målet skulle være realistisk, skal en vision for økologien være langt mere konkret og handlingsorienteret, end det daværende udkast var. Forbrugerrådet anførte i høringssvar følgende til de 18 initiativer: Det burde konkretiseres yderligere, hvad man vil gøre for at styrke forbrugerinformationen og indtænke økologi i madkulturen. Der burde igangsættes initiativer, der samtænker økologi med hhv. klima og madspild. Der burde fastsættes konkrete mål for offentlige køkkeners økologiandel, og omlægning til økologisk køkkendrift bør fremmes. Der burde være fokus på produktudvikling, og der bør ikke omprioriteres midler fra den økologiske kvalitetsfødevareordning. Fødevaremærkning De nye EU-regler for mærkning af fødevarer blev forhandlet færdigt i juni-juli Den største forbedring for forbrugerne blev, at det fremover bliver obligatorisk at næringsdeklarere alle væsentlige næringsstoffer, herunder bl.a. sukker, salt og mættet fedt. Derudover kommer der bl.a. oprindelsesmærkning af fersk kød og fisk, større krav til læsbarhed af mærkningen og bedre advarselsmærkning på energidrikke og andre fødevarer med et højt indhold af koffein. Desværre, set med forbrugerøjne, er den omdiskuterede GDA-mærkning også blevet en del af de nye regler, dog kun som et frivilligt supplement til næringsdeklarationen. Den vigtigste opgave fremover for Forbrugerrådet bliver i den forbindelse at arbejde for, at GDA bliver så lidt vildledende som muligt, herunder at arbejde for så realistiske portionsstørrelser som muligt. De nye regler trådte i kraft i slutningen af 2011, men vil pga. overgangsordninger først være fuldt indført om 3-5 år.

10 Anprisninger Sundhedsanprisninger har tidligere været forbudt i Danmark. Forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger blev vedtaget i 2006 og trådte i kraft i Forordningen indeholdt en række komplicerede procedurer, herunder etablering af en liste over godkendte sundhedsanprisninger ( Artikel 13-listen ), som skulle have været færdig senest den 31. januar Alle industriens forslag til sundhedsanprisninger har været igennem en videnskabelig vurdering af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. Processen har været stærkt forsinket, men Kommissionen satte i december ca. 250 anprisninger til afstemning i Den Stående Komité. Fødevarestyrelsen har vurderet, at % af disse anprisninger ikke er relevante, dvs. vedrører stoffer, som IKKE giver en ekstra sundhedseffekt (f.eks. vitaminer, hvor behovet nemt dækkes af sædvanlig kost, og hvor ekstra tilskud ikke giver ekstra effekt). Heraf er en del direkte problematiske, f.eks. positive anprisninger af salt. Forbrugerrådet har arbejdet og arbejder fortsat for, at ikke-relevante sundhedsanprisninger ikke bliver godkendt, eller bliver begrænsede mest muligt.

Aktive forbrugere og økonomisk performance

Aktive forbrugere og økonomisk performance Direktøren om 2011 Forbrugerrådets direktør Rasmus Kjeldahl ser tilbage på de væsentligste sager, som Forbrugerrådet arbejdede med i 2011. 2011 var et travlt år for Forbrugerrådet, hvor vi satte dagsordenen

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 13. oktober 2011. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2011-12 FLF alm. del Bilag 8 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 6. oktober 2011 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information

Faktaark. Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg. I. Information Faktaark 20. august 2012 Forbrugerpolitisk eftersyn: Trygge forbrugere, aktive valg Regeringens forbrugerpolitiske eftersyn indeholder 23 initiativer fordelt på fire hovedområder: - Information - Klagemuligheder

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Teknisk gennemgang 18. maj 2010

Teknisk gennemgang 18. maj 2010 Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0368 Bilag 3 Offentligt Teknisk gennemgang 18. maj 2010 (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1924/2006 af 20. december 2006 om ernærings- og sundhedsanprisninger

Læs mere

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt

Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Europaudvalget EU-note - E 5 Offentligt Folketinget Europaudvalget, Erhvervsudvalget Christiansborg, den 23. oktober 2006 EU-konsulenten Til udvalgenes medlemmer og stedfortrædere Resumé Kommissionen har

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. august 2011 FVM 923 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2008-09 FLF alm. del Bilag 232 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 17. april 2009 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager

Nordisk försäkringstidskrift 1/2012. EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager EU forslag om alternativ tvistbilæggelse i forbrugersager 1. Forslagenes indhold EU- Kommissionen fremsatte den 1. december 2011 to forslag, der skal gøre det lettere for forbrugerne i EU at få løst deres

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på:

Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: Rådgiveransvar Den danske regering fastslog i sit regeringsgrundlag fra 2011, at der skulle ses nærmere på: mulighederne for at søge erstatning i de tilfælde, hvor mangelfuld rådgivning om finansielle

Læs mere

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt

Skatteudvalget L 65 Bilag 1 Offentligt Skatteudvalget 2015-16 L 65 Bilag 1 Offentligt 20. november 2015 J.nr. 14-5317487 Til Folketinget Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges høringsskema samt de modtagne høringssvar vedrørende

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0775 Bilag 1 Offentligt NÆRHEDS- OG GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. april 2011 Single Euro Payments Area (SEPA) Forslag til forordning om tekniske krav til kreditoverførsler

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter VEJ nr 9540 af 16/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juli 2017 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin. Finanstilsynet, j.nr. 122-0027 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 201 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00430/Dep. sagsnr. 3594 Den 27. januar 2010 FVM 732 NOTAT

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2012-13 EUU alm. del Bilag 108 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, Ernæring/Fødevareenheden/EUenheden Sagsnr.: 2012-27-221-01521/Dep.sagsnr. 16039

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Grundnotat 475 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208 Dep. sagsnr. 14890 Den 9. juli 2009 FVM 676 NOTAT

Læs mere

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0542 Bilag 1 Offentligt Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Enhed: Sundhedsjura og lægemiddelpolitik Sagsbeh.: DEPCHO Sags nr.: 1407039 Dok. Nr.: 1599068 Dato: 11. december

Læs mere

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger:

Dansk Erhverv har modtaget ovenstående forslag i høring og har følgende bemærkninger: Erhvervs- og Vækstministeriet samt Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Sendt pr. mail til: lva@kfst.dk; tma@kfst.dk; lhm@evm.dk; intsekr@evm.dk 21. december 2011 Høring over EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark.

Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for alle virksomheder og forbrugere i Danmark. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 L 40 endeligt svar på spørgsmål 12 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER] 10. januar 2017 Samråd i ERU den 10. januar 2017 Spørgsmål A-F

Læs mere

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL). Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2014-15 KEB Alm.del Bilag 191 Offentligt DET TALTE ORD GÆLDER Klima-, energi- og bygningsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål J om overfladetemperaturkrav til

Læs mere

Rådet vil arbejde for sundere mad og forebyggelse, som skal ses i sammenhæng med økologi, bæredygtighed samt bevægelse og motion.

Rådet vil arbejde for sundere mad og forebyggelse, som skal ses i sammenhæng med økologi, bæredygtighed samt bevægelse og motion. Rådsbeslutninger Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2009 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet d. 26.

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0402 Bilag 1 Offentligt Grund- og nærhedsnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Teknologi og Udvikling Europa-Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 126 Offentligt 23.11.2005 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om tilladelse til markedsføring af vegetabilsk diacylglycerololie som et nyt

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 463 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 9614 Den 24. juni 2011 FVM 901 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets

Socialudvalg. Grundnotatet sendes endvidere til Folketingets Erhvervsudvalg og Folketingets Socialudvalget SOU alm. del - Bilag 168 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 9. januar 2009 Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om passagerers rettigheder

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt

Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Europaudvalget 2008-09 EUU alm. del Bilag 587 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00208/Dep. sagsnr. 14890 Den 25. september 2009 FVM 695 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3298 - RIA Bilag 2 Offentligt Dato: Kontor: Straffuldbyrdelseskontoret Sagsbeh: Sanne Renée Stengaard Jensen Sagsnr.: 2014-3051/01-0020 Dok.: 1080691 Supplerende samlenotat

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0050 Bilag 1 Offentligt MILJØstyrelsen 9. Marts 2011 Pesticider & genteknologi JL/japed(dep) GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Forslag til Rådsdirektiv

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 371 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. april 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering grundnotat

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2016-17 MOF Alm.del Bilag 58 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 4. november 2016 Sagsnummer: 2016-221./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering notat

Læs mere

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel

Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel NR. 4 APRIL 2010 Kræfterne samles til forsvar for den danske realkreditmodel Medierne har i den senere tid kunnet berette om EU-forslag, som bringer det danske realkreditsystem i fare. EU-Kommissionen

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0580 Bilag 2 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt

Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Miljø- og Fødevareudvalget 2015-16 MOF Alm.del Bilag 53 Offentligt Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg Den 23. oktober 2015 Sagsnummer: 2015-7673 MFVM 444./. Vedlagt fremsendes til udvalgets orientering

Læs mere

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Indledning Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 206 Offentligt 22. marts 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 22. marts 2011 samrådsspørgsmål X-Z af 24. februar 2011, stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012.

Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. Projekter Du kan her se en oversigt over projekter, som Forbrugerrådet har gennemført eller afsluttet med ekstern finansiering i 2012. EU-oplysning Bevillingsgiver: Europa-Nævnet Bevilget beløb: 377.566

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-269-00077/Dep. sagsnr. 9614 Den 15. november 2011 FVM 956 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår

Danske investorer skal have endnu bedre vilkår 2014 Danske investorer skal have endnu bedre vilkår Tre initiativer fra Investeringsfondsbranchen Danske investeringsforeninger er blandt de bedste i Europa til at skabe værdi til investorerne. Men branchen

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 415 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen, 7. og 9. kontor, dep 3.1 og 2.1 Sagsnr.: dep 13175 Den 2. september 2008

Læs mere

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål

Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål Erhvervsudvalget 2010-11 L 160 Bilag 6 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 10/05177-272 Talepapir til åbent samråd i ERU den 3. maj 2011 samrådsspørgsmål A af 6. april 2011 stillet af Benny Engelbrecht

Læs mere

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag

Kommissionen har den 1. december 2011 fremsendt et direktivforslag Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0793 Bilag 1, KOM (2011) 0794 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 21. december 2011 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 105 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00178/Dep. sagsnr. 2733 Den 25. november 2010 FVM

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 69 Offentligt 08.11.2006 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om Kommissionens forordning for principper for god fremstillingspraksis for materialer og genstande bestemt

Læs mere

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice.

Samråd i ERU den 17. juni spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen (EL) om Betalingsservice. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 290 Offentligt NOTAT 17. juni 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Samråd i ERU den 17. juni 2013 - spørgsmål AL, AM og AN efter ønske fra Frank Aaen

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt

Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Europaudvalget 2007 KOM (2007) 0279 Bilag 8 Offentligt Fødevarestyrelsen 7. Kontor Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg mail: 7.kontor@fvst.dk 24. juli 2007 Camilla Udsen Dok. 52347/ms Høringssvar til EU Kommissionens

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kt./3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01109/Dep. sagsnr. 12932 Den 8. december 2011 FVM 974 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg?

Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Ny revisorlov Hvad betyder det for revisionsudvalg? Kontakt Lars Engelund T: 3954 9264 M: 2141 6064 E: len@pwc.dk 10. juni 2016 Revisorloven, der blev vedtaget 19. maj 2016 og som træder i kraft 17. juni

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 8 Offentligt 1. oktober 2007 Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 Foreløbig oversigt over Rådsmødet (ECOFIN) den 9. oktober 2007 1. Implementering

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti,

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed og sammenlignelighed af gebyrer i forbindelse med betalingskonti, Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU Alm.del Bilag 322 Offentligt GR UNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVA LG 27. juni 2013 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om gennemsigtighed

Læs mere

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft.

Vejledning. 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte den nye telelov 1 i kraft. Vejledning Februar 2012 Vejledning om tilsyn, rimelige anmodninger og alternativ tvistbillæggelse i forhold til den sektorspecifikke konkurrenceregulering på teleområdet 1 Indledning Den 25. maj 2011 trådte

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0550 Bilag 3 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 4. november 2014 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål B og C vedr. EU-kommissionens forslag til

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009.

Forslaget forventes sat til afstemning på mødet i den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed (SCoFCAH) den 15. oktober 2009. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Bilag 4 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 8. oktober 2009 Sagsnr.: 99./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT

Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Europaudvalget (2. samling) EUU alm. del - Bilag 442 Offentligt NOTAT Kontor Sagsbehandler Dato 22. september 2008 Grundnotat om forslag fra EU-kommissionen om forordning der implementerer direktiv 2005/32/EF

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

Baggrunden for aftalen

Baggrunden for aftalen Baggrunden for aftalen iflg. Venstre Formål Nedbringe omkostningerne for danske virksomheder Fjerne unødig bureaukrati og regler, der bremser mulighederne for vækst og ekspansion. Modernisere en række

Læs mere

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt

Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget 2015-16 EUU Alm.del EU Note 34 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 22. februar 2016 Nye EU-forslag om

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2015-16 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 41 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 14. december 2015 [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del samrådsspørgsmål

Læs mere

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev

Finansiel regulering og kapitalforvaltning. Nyhedsbrev Finansiel regulering og kapitalforvaltning Nyhedsbrev PROVISIONSFORBUD VED UAFHÆNGIG INVESTERINGS- RÅDGIVNING OG PORTEFØLJEPLEJE 9.12.2015 Fra 1. januar 2017 indføres med implementeringen af MiFID II et

Læs mere

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger

Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger 18. december 2015 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af MiFID II og rapport om honorarmodeller for investeringsforeninger Finanstilsynet sendte den 16. november 2015 tre lovforslag i høring. Lovforslagene

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del Bilag 245 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg 1240 København

Læs mere

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT

KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT Retsudvalget 2011-12 L 6 Bilag 1 Offentligt Lovafdelingen Dato: 24. oktober 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Rasmus Linding Sagsnr.: 2011-7002-0002 Dok.: 228365 KOMMENTERET HØRINGSOVERSIGT om forslag

Læs mere

Beretning. GDA-mærkning

Beretning. GDA-mærkning Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, 2008-09 FLF alm. del Bilag 295, alm. del Beretning 7 Offentligt Beretning nr. 7 Folketinget 2008-09 Beretning afgivet af Udvalget for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1)

Forslag. Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love 1) Lovforslag nr. L 94 Folketinget 2015-16 Fremsat den 16. december 2015 af erhvervs- og vækstministeren (Troels Lund Poulsen) Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder,

Læs mere

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 KOM (2010) 0370 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 15. september 2010 Kommissionens hvidbog om forsikringsgarantiordninger KOM(2010) 0370 af 12. juli 2010 Resumé

Læs mere

Muligheder og risici ved eprivacy

Muligheder og risici ved eprivacy Europaudvalget 2017 KOM (2017) 0010 Bilag 1 Offentligt Jesper Lund IT-Politisk Forening Europaudvalget, 3. februar 2017 Muligheder og risici ved eprivacy Tak for invitationen til dette møde. Min baggrund

Læs mere

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR

RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR BRIEF RETSFORBEHOLD GØR DET SVÆRT AT FÅ PENGE RETUR Kontakt: Analytiker, Eva Maria Gram +45 26 14 36 38 emg@thinkeuropa.dk RESUME EU- borgere handler som aldrig før på tværs af grænserne, og det kræver

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-2301-00738/Dep. sagsnr.: 9614 Den 31. marts 2011 FVM 886 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Tale til åbent samråd AX og AY i Folketingets udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2010-11 FLF alm. del, endeligt svar på spørgsmål 314 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 30. marts 2011 Tale til åbent samråd AX og

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER

OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER 26. september 2011 OPFØLGNING PÅ ARTIKEL OM NY TELELOV OG ANDRE NY- HEDER Bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet og -tjenester En ny bekendtgørelse om udbud af elektroniske kommunikationsnet

Læs mere

Indhold i dette nummer:

Indhold i dette nummer: fødevarenyt 19. marts 2010 - nr. 10, 4. årgang Indhold i dette nummer: Vær med til at gøre nyhedsbrevet bedre Ny fødevareminister roser dagligvarehandlens indsats for sundheden Afgift på mættet fedt møder

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt. Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FLF alm. del - Bilag 103 Offentligt Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Den 16. december 2008 Sagsnr.: 39./. Vedlagt fremsendes til udvalgets

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/Fødevareenheden/EU-enheden Sagsnr.: 2011-20-25-02612/Dep. sagsnr. 15256 Den 29. november 2012 FVM 098 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 9 Offentligt Europaudvalget, Retsudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 19. november 2009 Forslag til

Læs mere

Regeringens første 100 dage

Regeringens første 100 dage Regeringens første 100 dage - gennemførelsen Marts 2002 Regeringen Vækst, velfærd fornyelse - de første 100 dage Regeringen fremlagde den 4. december 2001 sit program Regeringens første 100 dage, der indeholder

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 564 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Enhed: Primær Sundhed Sagsbeh.: DEPMHE Sags nr.: 1109266 Dok. Nr.: 643094 Dato: 8. september 2011 NOTAT TIL FOLKETINGETS

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 L 54 endeligt svar på spørgsmål 19 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 9. januar 2014 Kontor: Færdselskontoret Sagsbeh: Marie Louise Skibsted

Læs mere

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2010-11 EUU alm. del Bilag 117 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Center for Dyresundhed, Dyrevelfærd og Omsætning/3.1/2.1 Sagsnr.: 2010-20-221-00805

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Fødevarestyrelsen Sagsnr. Dep: 24198 Den 19. marts 2014 FVM 258 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag om godkendelse eller afvisning

Læs mere

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond

Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Slotsholmsgade 10-12 DK - 1216 København K NAH@evm.dk København, den 29. september 2014 Høringssvar vedr. forslag til Lov om Danmarks Grønne Investeringsfond Hermed følger

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2.12.2011 2011/0156(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse til Udvalget om

Læs mere

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne

Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fødevareinformation til forbrugerne Fødevarestyrelsen Mørkhøj Bygade 19 2860 Søborg 7. marts 2008 LRA/hab/tsk lra@danskerhverv.dk Att.: Jørgen Bender-Pedersen Mail: jbep@fvst.dk Dansk Erhvervs svar på høring over forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt

Europaudvalget EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget 2014-15 EUU Alm.del EU Note 29 Offentligt Europaudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 9. juni 2015 Forslag om bedre lovgivning i EU Europa-Kommissionen fremlagde

Læs mere