Forbrugerpolitiske sager

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forbrugerpolitiske sager"

Transkript

1 Forbrugerpolitiske sager Udvalgte forbrugerpolitiske sager i 2011: Aktive forbrugere og økonomisk performance Forbrugerrådet fik i foråret 2011 i samarbejde med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen udarbejdet en rapport af professor Peter Mølgaard, CBS, om Aktive forbrugere og økonomisk performance. Rapporten, der blev offentliggjort den 21. juni 2011, viste, at der er store gevinster for samfundsøkonomien via en hensigtsmæssig forbruger- og konkurrencepolitik, der sikrer forbrugerne let adgang til at finde og vælge de mest fordelagtige tilbud og leverandører. Sat på spidsen bliver forbrugerne samlet set frarøvet beløb i efterlønsklassen, hvis konkurrencen ikke fungerer, som den skal. Det har alvorlige konsekvenser for den økonomiske vækst og produktivitetsudviklingen. For hvis man kan sælge dårlige varer dyrt, hvorfor skulle man så bruge kræfter på at billiggøre produktionen eller satse på kvalitetsudvikling? Samtidigt er et aktivt forbrugerpres med til at gøre virksomhederne mere effektive, hvilket også på eksportmarkederne kan være en stor fordel. Rapporten gennemgår med udgangspunkt i eksempler og erfaringer fra udlandet mulighederne for at føre forbrugerpolitik, der gør det let for forbrugerne at søge og finde de bedste tilbud. Og tilsvarende let og billigt at skifte leverandør, hvis de finder et bedre tilbud. Rapporten blev lanceret i en kronik i Politiken af Rasmus Kjeldahl og Peter Mølgaard samt ved et pressemøde på Christiansborg. Den har været brugt i dialogen med partierne som argument for at sætte forbrugerpolitikken højt på dagsordenen og som en del af vækstpolitikken. Forbrugerrettighedsdirektiv Udkast til direktiv om forbrugerrettigheder, som Kommissionen mente skulle samle og revidere fire direktiver (købelov, fjernsalg, e-handel og urimelige aftalevilkår), blev efter flere års proces vedtaget i Allerede i 2008 kom Kommissionen i stormvejr med det indgribende direktivforslag, der skulle fastsætte ensartede og ufravigelige regler for forbrugerbeskyttelsen i EU. Reglerne blev begrundet med, at man skulle fjerne hindringerne for grænseoverskridende handel, selvom intet tyder på, at uens regler her er hovedproblemet. Stort set alle lande ville tabe på harmoniseringen, og i forløbet viste det sig bl.a., at de konkrete forslag på flere områder end ikke levede op til dansk niveau, selvom Danmark på flere områder ligger under det generelle europæiske niveau. Den store modstand mod forslaget fik Ministerrådet til at kaste håndklædet i ringen og indskrænke direktivet til kun at gælde for salg uden for fast forretningssted altså e-handel mv. I Europa-Parlamentet blev der fremsat ændringsforslag til det kontroversielle forslag.

2 Det har været en meget ressourcekrævende, vanskelig politisk og juridisk proces, hvor Forbrugerrådet har samarbejdet meget tæt med BEUC og de danske medlemmer i Europa- Parlamentet. Herefter kommer implementeringen. Alternativ og online tvistbilæggelse EU-Kommissionen har i slutningen af 2011 fremsat to direktivforslag om behandling af forbrugerklager, der skal øge forbrugernes tillid til at handle over grænserne. De skal afløse nogle anbefalinger om, hvilke krav der skal stilles til klagebehandling, for at den er acceptabel, men som ofte ikke bliver overholdt. Forbrugerrådet roser, at Kommissionen nu tager fat på de problemer, som forbrugerne ifølge Kommissionens egne undersøgelser længe har angivet som en af de store årsager til, at man ikke handler over grænserne. Nemlig at man ikke ved, hvad man skal gøre, hvis der er noget i vejen med varen, når man får den, eller der opstår problemer senere; eller hvem der betaler for fremsendelsen osv. Det drejer sig ikke om at maksimumharmonisere forskellige retsregler, hvilket Kommissionen ellers har været meget orienteret imod på forbrugerområdet. Der er imidlertid mange områder, hvor det er uklart, hvad forslaget vil betyde i Danmark, hvor vi har et stort set velfungerende men ikke tilstrækkeligt omfattende system både med det statslige forbrugerklagenævn og vores private klagenævn. Vi har derfor bedt om, at der nedsættes en arbejdsgruppe til at kortlægge dette. Bl.a. er det en klar svaghed, at erhvervslivet slet ikke bliver forpligtet til at lade en klage blive behandlet, således som vi kender det fra Danmark. Deres eneste forpligtelse er at oplyse forbrugerne om, hvorvidt de lader sig underlægge klageproceduren. Som forslaget ser ud, vil forbrugernes tillid til nethandel derfor næppe blive væsentligt forbedret. Sundhedsoplysninger og privacy Indenrigs- og Sundhedsministeriet har i 2011 ændret sundhedsloven, således at kredsen af sundhedspersoner med adgang til medicinoplysninger udvides. Forbrugerrådets overordnede synspunkt er, at alle sundhedspersoner, for hvem visse oplysninger om en patient er relevante i forbindelse med en aktuel behandling, som udgangspunkt skal have adgang til disse oplysninger. Digitaliseringen af patienters journal- og medicinoplysninger stiller imidlertid store krav til databeskyttelsen i sundhedssektoren. Forbrugerrådet opstillede derfor i høringen følgende tre krav som en forudsætning for at støtte den omfattende udvidelse af sundhedspersoner med adgang til følsomme oplysninger: 1. IT-systemerne i sundhedssektoren, herunder medicinregisteret, bør indbygger privatlivsbeskyttelse i systemet fra start af. I den forbindelse henviste vi til IT- og Telestyrelsens for nyligt offentliggjorte rapport om nye sikkerhedsmodeller, som netop bygger på privacy by design -tankegangen.

3 2. Sundhedsministeren burde udnytte hjemlen i sundhedsloven til at lave uddybende regler om registreringens omfang, adgangen til oplysningerne, logning, stikprøvekontrol og sanktioner. 3. Patienterne bør inddrages, og fejldata skal undgås, bl.a. ved at sikre at patienterne får adgang til alle deres oplysninger. I forbindelse med lovforslaget har Forbrugerrådet været i dialog/samarbejde med IT- og Telestyrelsens digitaliseringscenter og Etisk Råd. Cookie-lovgivning I december 2011 trådte den såkaldte cookie-lov i kraft i Danmark som implementering af et EUdirektiv. Loven regulerer blandt andet adfærdsbaseret annoncering på nettet, som foregår ved, at virksomheder opbygger profiler af deres besøgende ved at lægge cookies på brugerens pc, således at de kan målrette annonceringen. Reglerne, som medfører nye tekniske løsninger og informationskrav, gælder for alle former for cookies og derfor også tænk.dk. Forbrugerrådet har været i tæt dialog med myndighederne og it-branchen for at få en løsning på vores egen cookiehåndtering på tænk.dk, både til gavn for tænk.dk og som en del af en eksemplarisk visning for andre af, hvordan det bør gøres. Dette kan også indgå i en bredere formidling til forbrugerne af, hvordan man skal forholde sig til cookies. Bindingsperioder Videnskabsministeren forsøgte hen over foråret og forsommeren 2011 at få forlænget den maksimale bindingsperiode på teleområdet fra de gældende seks måneder til tolv måneder. Trods ihærdigt pres fra V og K, og med støtte fra både Konkurrence- og Forbrugerstyrelse og IT- og Telestyrelse, lykkedes det ikke. Forbrugerrådets direktør og Forbrugerbrugerombudsmanden talte kraftigt og utvetydigt imod at forlænge bindingsperioden og pegede bl.a. på den ekstra binding af forbrugerne, den negative effekt på konkurrencen og manglen på evidens for, at en forlængelse vil gavne markedet. Videnskabsministeren sammenlignede længere bindingsperioder på teleområdet med avisabonnementer, hvor man kan opnå en lavere pris, hvis man køber et helårsabonnement. Men også for aviser gælder maks. 6 måneders binding. Man kan få rabat, hvis man køber et helårsabonnement, men man kan komme ud af det allerede efter seks måneder og få resten af pengene tilbage. Forbrugerrådet støtter fortsat, at bindingsperioden kun kan være 6 måneder. Teleområdet er et af de få områder, hvor det er muligt for ministeren gennem en særbestemmelse i teleloven at omgå den generelle grænse på seks måneder. Da teleforliget fra 1999 stadig er i kraft, krævede det dog, indtil folketingsvalget, en enighed hen over midten (K, V, SF, S, R) at ændre bindingsperioden. Forbrugerrådets lobbyindsats var med til at sikre, at S, SF og R fastholdt deres modstand mod forlængelsen.

4 Netneutralitet Forbrugerrådet påviste i september 2011 det første tilfælde af, at teleselskaber havde brudt principperne om netneutralitet, der skal sikre adgangen til et frit og åbent internet for alle forbrugere. De tre store mobilselskaber havde alle indsat en ny betingelse i deres vilkår, der gør det muligt for dem at begrænse forbrugerens adgang til Voice over IP (VOIP)- tjenester på mobiltelefonen. Det betyder, at når og hvis selskaberne finder, at et produkt som Skype over mobiltelefonen truer deres taletelefonitjeneste, kan de afskære forbrugerens adgang til Skype og kræve ekstra afgifter for at åbne igen for adgangen. Lovgivningen forbyder ikke konkret denne form for adfærd, men lader det i første omgang være op til branchen selv at løse problemet. Det har sekretariatet nu konstateret ikke sker, og sekretariatet vil derfor presse på for, at der lovgives herom. Høring i Boligudvalget om huseftersyn Folketingets Boligudvalg holdt i februar 2011 en lukket høring om revision af huseftersynsordningen. Her deltog Forbrugerrådet med et oplæg. Specielt vedr. ejerskifteforsikringsdækningen var der fokus på lovforslagets bestemmelse om, at skimmelsvamp uden for godkendte beboelsesrum f.eks. skimmelsvampeforekomster i kælder og loftrum ikke længere skal være dækket af ejerskifteforsikringen, uanset omfanget af problemet. Kun skimmelsvamp, som følge af for højt fugtniveau i godkendte beboelsesrum, ville efter forslaget være dækket, idet forslaget gik på, at det er fugt, og ikke skimmelsvamp, der opfattes som den primære skade. Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) holdt også et oplæg vedr. dette fugtforslag, hvor de gjorde tydeligt opmærksom på, at dækningen bliver ringere end hidtil, fordi netop de mest udsatte bygningsdele er undtaget med forslaget. SBi pointerede også, at skimmelsvamp sagtens kan bevæge sig fra rum, som ikke er godkendt til beboelse, til de rum, som er godkendt til beboelse. Disse fakta fra SBi understøttede den bekymring ved fugtforslaget, som Forbrugerrådet løbende havde givet udtryk for, og i Forbrugerrådet skærpede vi derfor efter høringen vores holdning til fugtforslaget med en klar udmelding om, at vi ikke længere kunne støtte fugtforslaget i sin helhed. Vi mente, at skimmelsvamp fortsat skulle være dækket som en primær skade både i de rum, som er godkendt til beboelsesrum, og de rum, som ikke er. Forbrugerrådet støttede fortsat den del af fugtforslaget, som vedrører måling af- og information om husets fugtniveau samt indførelse af grænseværdier for det acceptable fugtniveau - forudsat at disse grænser lægges på et betryggende niveau. I de videre forhandlinger lagde Justitsministeriet en betydelig vægt på at få forbrugerrådets tilslutning til lovforslaget, og resultatet blev derfor at loven, der blev vedtaget inden sommeren 2011, fulgte vores ønske på dette punkt. Skybrud og forsikringer

5 De seneste to år har Danmark været ramt af store skybrud, der har medført store skader for forsikringskunderne og dermed store erstatningsudbetalinger for forsikringsselskaberne. Selskaberne har reageret forskelligt på disse hændelser med alt fra skærpede vilkår og præmiestigninger til forhøjelse af kundernes selvrisiko. Visse selskaber har tillige opsagt kunder. Specielt har Alm. Brand (foreløbig som det eneste selskab) udpeget særlige, udsatte områder, hvor de ikke ønsker at tegne husforsikringer. Forbrugerrådets umiddelbare reaktion i pressen og over for selskaberne har været, at det er meget problematisk og i strid med forsikringsselskabernes samfundsansvar, hvis det reelt bliver umuligt at tegne husforsikringer for husejere i nogle områder. Der bør være en reel lige og billig adgang til forsikringsprodukterne, og hvis branchen ikke selv kan sikre dette (men foreløbig er det som sagt kun ét selskab), kan der blive brug for en politisk løsning i stil med stormflodsforsikringen. Finanstilsynet har over for os tilkendegivet, at de vil tage fat i selskaberne om dette spørgsmål. Tænk Penge har fulgt op på spørgsmålet i en større temaartikel om disse udsatte områder og selskabernes reaktionsmønster over for skybrud. Konference om apoteker den 5. december Forbrugerrådet afholdt den 5. december en konference om forbrugerne og fremtidens apotekersektor med overskriften Hvad kan vi lære af andre EU-lande. Regeringen har nedsat et tværministerielt udvalg, som skal undersøge behovet for en modernisering af apotekersektoren, og formålet med konferencen var at inspirere udvalgsarbejdet og få en bredere debat om emnet, således at der sættes fokus på forbrugernes interesser. Op til konferencen havde sekretariatet lavet en forbrugerundersøgelse, og resultaterne er trykt i en folder sammen med Forbrugerrådets holdninger nemlig at moderniseringen skal sikre tilgængelighed, uvildig rådgivning, sikker medicin og lave priser. Derudover har tre sekretariatsmedarbejdere været på et studiebesøg i Norge og Sverige, og erfaringerne herfra er samlet i en rapport. Nej tak til reklamer Ved indførelse af retningslinjerne for Nej tak til reklamer -ordningen for et par år siden blev det besluttet, at ordningen skulle evalueres efter to år. Det er nu sket, og resultatet er en fortsættelse af ordningen. Ved forhandlingerne har Forbrugerrådet lagt vægt på, at det skulle være så let som muligt for forbrugere, der én gang har tilmeldt sig Nej tak-ordningen, fortsat at få dette respekteret uden en gentilmelding (sådan som distributørerne helst så det). Det er heldigvis lykkedes. Alle forbrugere, der er tilmeldt ordningen, vil således her i begyndelsen af året få tilsendt et nyt klistermærke, som de skal sætte op på postkassen i stedet for de gamle, samt meddelelse om, at medmindre de selv framelder sig, vil de fortsat blive betragtet som tilmeldt ordningen. Uformelt har vi fået tilsagn om, at de gamle klistermærker også fortsat vil blive respekteret.

6 Den vigtigste ændring af ordningen er, at alle adressater, også erhvervsdrivende, myndigheder mv., nu også får mulighed for at tilmelde sig. Med hensyn til muligheden for at vende ordningen om til en ordning, hvor man skal sige ja tak for at få reklamer, indgår dette i regeringsprogrammet, og Erhvervs- og Vækstministeriet er i øjeblikket ved at undersøge mulighederne, herunder specielt om der skulle være EU-retlige problemer i det. Det forventes, at der vil kunne blive fremsat lovforslag om det til efteråret Energiaftalen Regeringens udspil til en ny energiaftale fra november 2011, Vores Energi, forventes færdigforhandlet ved udgangen af januar Sekretariatet har forsøgt at påvirke udfaldet på tre hovedpunkter: et bredt forlig, en balanceret finansiering og en aktiv inddragelse af forbrugerne. Set med forbrugerøjne er disse tre forhold lige så vigtige som den samlede økonomiske ramme, da der er brug for, at forbrugerne kan have sikkerhed for, hvor hurtigt en udgift til energirenovering er tjent hjem. Aftalen skal være bred, fordi forbrugere og erhvervslivet har behov for stabile vilkår for de milliardinvesteringer i energibesparelser, de skal foretage. En absolut tryghed omkring økonomien er derfor afgørende, hvis vi skal have gang i ikke mindst efterisolering af de ældre boliger i byerne. Uden for byerne er det især udfasningen af oliefyr, der er en udfordring, idet der her skal etableres et nyt energianlæg. Aftalen skal ramme en rimelig økonomisk balance mellem erhvervsliv og forbrugere, både hvad angår afgifter og udbytte af tilskudsordninger. Vi har peget på, at det ikke duer, at erhvervslivet slipper billigere, eller at forbrugerne betaler penge til energispareforanstaltninger, som overvejende udnyttes af industrien. Endelig skal aftalen aktivt inddrage forbrugerne. Vi har fastholdt, at der bør installeres fjernaflæste timemålere hos alle forbrugere inden for få år. Der er en samfundsgevinst på et trecifret millionbeløb årligt ved at give forbrugerne mulighed for at flytte sit forbrug til tidspunkter, hvor strømmen er billig, og umiddelbart se effekten af at spare på strømmen. Målerudskiftningen og den løbende drift kan finansieres over de gevinster, som elselskaberne får ved bedre netplanlægning og styring, suppleret af de betalinger, forbrugerne allerede i dag yder til besparelsesindsatsen. Derudover har vi talt for, at energiaftalen også burde være en god lejlighed til et servicetjek af Elpristavlen, etablering af én regning for el og en fjernelse af andre forhindringer, som reelt bremser forbrugernes lyst til at bruge det frie elmarked. Betalingsservice Efter offentliggørelsen af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens rapport om Betalingsservice i begyndelsen af 2011 gik Forbrugerrådet ind i en offentlig debat om konkurrenceforholdene på

7 betalingsområdet i Danmark. Rapporten viste, at bankerne gennem deres fælles selskab "Nets" har udnyttet en monopollignende position på betalingsservice til at opkræve urimeligt høje priser. Forbrugerrådet har i medierne kritiseret dette forhold og blandt andet påpeget, at betalingsserviceordninger i lande som Holland og Tyskland koster omkring en ottendedel af, hvad det koster i Danmark. Forbrugerrådets synspunkter er bl.a. fremgået af et indlæg af Camilla Hersom, som blev bragt i Børsen den 2. februar, hvor det anbefales at skærpe konkurrencen på området eller regulere priserne politisk. Derudover er Rasmus Kjeldahl blevet interviewet af adskillige medier og har optrådt på TV2. Emnet indgik også i Forbrugerrådets kampagne i foråret 2011 om Anstændige banker, Tak. Mobilbetalinger Nets og bankerne er nu januar ved at introducere betaling med mobiltelefonen. Systemet vil fungere via sms er, men betalingstrækket sker direkte over bankkontoen og involverer ikke telefonregningen. Der vil være et loft på kr. dagligt over betalingerne. Man kan selv sætte et lavere loft. Man vil kunne blive opkrævet et gebyr ved brug af Mobilpenge. Hvis forretningen opkræver gebyr, skal det fremgå tydeligt, inden betalingen godkendes. Hvis ens pengeinstitut opkræver et gebyr, vil det fremgå, når man tilmelder sig via netbanken. Det er således endnu uklart i hvilket omfang, der vil komme gebyrer, og hvor store de vil være. Forbrugerrådet er som udgangspunkt positiv over for, at der kommer nye, nemme måder at betale på. Det tegner umiddelbart til at blive en dyr måde at betale på, men mange vil formentlig bruge det, fordi det er nemt. Vi lægger i den forbindelse vægt på følgende: Det er okay, at bankgebyret (i den ikke-fysiske handel) kan sendes videre til kunden ellers ville det blive endnu en pengemaskine for bankerne. Det er dog vigtigt, at der altid er et gebyrfrit alternativ, f.eks. mulighed for at betale med dankort. Det er vigtigt, at det bliver oplyst klart og tydeligt, når virksomheder opkræver gebyrer for mobilbetalinger. Og gebyret må aldrig være højere end det gebyr, virksomheden bliver opkrævet af bankerne. Men vi er kritiske over for, at vi nu igen ser et betalingsprodukt, hvor bankerne samarbejder i stedet for at konkurrere. Der bør derfor arbejdes for politiske løsninger, der kan sikre fair priser i fremtiden løsninger, der giver andre end Nets/bankerne mulighed for at tilbyde tilsvarende produkter. Risikomærkning af lån I Finanstilsynets regi er der i oktober 0211 igangsat arbejde med et udkast til bekendtgørelse vedrørende risikomærkning af lån. Formålet er at skærpe forbrugernes opmærksomhed over for nogle grundlæggende risikofaktorer ved lån. Risikomærkningen skal ses som et supplement til

8 reglerne for god skik for finansielle virksomheder og som en parallel til risikomærkningen for investeringsprodukter. Lån, der er fastforrentede og afdrages løbende, er placeret i den grønne kategori. Lån, der enten er variabelt forrentet eller afdragsfrie, er placeret i den gule kategori. Lån, der udbydes som en pakke bestående af et lån og et selvstændigt finansielt instrument, eller hvor lånet optages i en anden valuta end DKK og EUR, er placeret i den røde kategori. Tilsvarende gælder lån, der ikke kan indfries til pari inden for en periode på 10 år eller derover. Ordningen skal implementeres i løbet af Den finansielle sektor har bedt om et halvt års implementeringsfrist. Det er skuffende, at risikomærkningen kun omfatter lån med pant i fast ejendom. Ordningen var oprindeligt tænkt udelukkende som en skiltningsordning i banken/på hjemmesiden. Forbrugerrådet arbejder nu på, at risikomærkningen endvidere skal indeholdes i lånedokumenterne, så kunden kan se risikomærkningen i forbindelse med underskrift af dokumenterne. Endvidere arbejder Forbrugerrådet på en mere nuanceret risikodefinition, da de nuværende risikokategorier er så grovmaskede, at næsten alle produkter lander i samme kategori. Bl.a. på denne baggrund forventes Finanstilsynet at komme med et nyt udkast til bekendtgørelse primo Forbrugerrådets Gældsrådgivning Forbrugerrådet har et tilskud på i alt 5.3 mio. kr. fra Socialministeriets satspulje for perioden til at yde gratis gældsrådgivning til socialt udsatte. Det er nu besluttet i den nye satspuljeaftale for fortsat at yde støtte til en udvidelse af gratis gældsrådgivning, hvilket er en meget glædelig beslutning, der åbner op for muligheden af at fortsætte vores gældsrådgivning, også efter udgangen af Om gældsrådgivningen kan i øvrigt oplyses, at Forbrugerrådet den 1. november har indgået en samarbejdsaftale med Soldaterlegatet om at yde gældsrådgivning til hjemvendte soldater. Aftalen løber i en forsøgsperiode på 6 måneder, hvorefter samarbejdet evalueres. Forbrugerrådet er ligeledes i dialog med Københavns Kommune om en mulig overtagelse af kommunens egen gældsrådgivning eller øget samarbejde inden for området i Forbrugerrådet afholdt den 18. januar 2012 konferencen Overgældssætning udfordringer og løsninger i Landstingssalen. Konferencen arrangeredes i samarbejde med KFUM og Settlementet, som også yder gratis gældsrådgivning. Alt i alt er der således tale om en aktivitet, der både konsolideres og fortsat udvikler sig positivt. Folketingsvalget Det finansielle område blev valgt som fokusområde for Forbrugerrådets folketingsvalg-kampagne, og der blev i foråret 2011 gennemført en kampagne under overskriften Anstændige banker, Tak. Under selve valgkampen prioriterede vi tre ting:

9 Dels fortsatte vi det finansielle spor bl.a. ved et tema på tænk.dk, hvor de otte partier svarede på spørgsmål om, hvad de ville gøre efter valget, for at det bliver mere sikkert og gennemskueligt at være bankkunde, således at læserne har kunnet sammenligne partiernes svar med Forbrugerrådet. Dels gik vi på alle fagområderne i dialog med folketingskandidaterne på deres Facebooksider. Vi prioriterede her de kandidater, der ikke allerede sad i Folketinget, men forventedes at komme ind. Formen var at stille dem spørgsmål om, om de støtter specifikke krav fra Forbrugerrådet om f.eks. miljømærker, håndværksaftaler, passagerrettigheder, persondatabeskyttelse, fødevaresikkerhed osv. Endelig gik vi efter at påvirke regeringsgrundlaget ved at forsyne partiernes nøglepersoner i denne proces med vores input til et regeringsprogram. Læs mere om Forbrugerrådet ved folketingsvalget 2011 her Økologivision Den tidligere regering fremlagde i sit Grøn Vækst-udspil det mål at fordoble det økologiske areal i Danmark og lancerede derfor en Økologivision med 18 initiativer. Forbrugerrådet fandt, at målet var positivt, men ikke realistisk. Hvis målet skulle være realistisk, skal en vision for økologien være langt mere konkret og handlingsorienteret, end det daværende udkast var. Forbrugerrådet anførte i høringssvar følgende til de 18 initiativer: Det burde konkretiseres yderligere, hvad man vil gøre for at styrke forbrugerinformationen og indtænke økologi i madkulturen. Der burde igangsættes initiativer, der samtænker økologi med hhv. klima og madspild. Der burde fastsættes konkrete mål for offentlige køkkeners økologiandel, og omlægning til økologisk køkkendrift bør fremmes. Der burde være fokus på produktudvikling, og der bør ikke omprioriteres midler fra den økologiske kvalitetsfødevareordning. Fødevaremærkning De nye EU-regler for mærkning af fødevarer blev forhandlet færdigt i juni-juli Den største forbedring for forbrugerne blev, at det fremover bliver obligatorisk at næringsdeklarere alle væsentlige næringsstoffer, herunder bl.a. sukker, salt og mættet fedt. Derudover kommer der bl.a. oprindelsesmærkning af fersk kød og fisk, større krav til læsbarhed af mærkningen og bedre advarselsmærkning på energidrikke og andre fødevarer med et højt indhold af koffein. Desværre, set med forbrugerøjne, er den omdiskuterede GDA-mærkning også blevet en del af de nye regler, dog kun som et frivilligt supplement til næringsdeklarationen. Den vigtigste opgave fremover for Forbrugerrådet bliver i den forbindelse at arbejde for, at GDA bliver så lidt vildledende som muligt, herunder at arbejde for så realistiske portionsstørrelser som muligt. De nye regler trådte i kraft i slutningen af 2011, men vil pga. overgangsordninger først være fuldt indført om 3-5 år.

10 Anprisninger Sundhedsanprisninger har tidligere været forbudt i Danmark. Forordningen om ernærings- og sundhedsanprisninger blev vedtaget i 2006 og trådte i kraft i Forordningen indeholdt en række komplicerede procedurer, herunder etablering af en liste over godkendte sundhedsanprisninger ( Artikel 13-listen ), som skulle have været færdig senest den 31. januar Alle industriens forslag til sundhedsanprisninger har været igennem en videnskabelig vurdering af den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet EFSA. Processen har været stærkt forsinket, men Kommissionen satte i december ca. 250 anprisninger til afstemning i Den Stående Komité. Fødevarestyrelsen har vurderet, at % af disse anprisninger ikke er relevante, dvs. vedrører stoffer, som IKKE giver en ekstra sundhedseffekt (f.eks. vitaminer, hvor behovet nemt dækkes af sædvanlig kost, og hvor ekstra tilskud ikke giver ekstra effekt). Heraf er en del direkte problematiske, f.eks. positive anprisninger af salt. Forbrugerrådet har arbejdet og arbejder fortsat for, at ikke-relevante sundhedsanprisninger ikke bliver godkendt, eller bliver begrænsede mest muligt.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet.

Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. IP/03/1022 Bruxelles, den 16. juli 2003 Kommissionen fremsætter forslag om ernærings- og sundhedsanprisninger. Målet er bedre forbrugerinformation og harmonisering af markedet. Europa-Kommissionen har

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 13 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0047 Dok.: JKA40191 Besvarelse af spørgsmål nr. 13 af 24. februar

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014

FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 FORBRUGERRÅDET TÆNK Maj 2014 Forbrugerpanelet om forbrugerpolitiske emner Forbrugerrådet Tænk har i forbindelse med Europa-Parlaments Valget den 25. maj 2014 foretaget en undersøgelse blandt 2.778 repræsentative

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning

Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter. Indledning Vejledning til bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter Indledning Bekendtgørelse om oplysning om risikoklassificering af visse udlånsprodukter er udstedt med hjemmel

Læs mere

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 418 Offentligt Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 3595 Den 7. juni 2010 FVM 773 REVIDERET

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0704 Bilag 2 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 5. december 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kreditvurderingsbureauer. KOM(2008)704

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Boligudvalget 2010-11 L 89, endeligt svar på spørgsmål 17 Offentligt Folketinget Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 12. maj 2011 Kontor: Formueretskontoret Sagsnr.: 2010-7005-0036

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0449 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Dato: 16. september 2013 Forslag til direktiv om elektronisk fakturering i offentlige indkøb

Læs mere

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen.

Indledning Jeg vil indledningsvist takke udvalget for at få lejlighed til at drøfte byggeskadeforsikringen. Boligudvalget L 177 - Svar på Spørgsmål 28 Offentligt Spørgsmål A: Ministeren bedes uddybe besvarelsen af de spørgsmål, der er stillet til lovforslaget med særligt vægt på svarene vedrørende skimmelsvamp,

Læs mere

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser

Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser Høringssvar til Finanstilsynets oplæg til krav til Finansielle virksomheders produktudviklings- og produktstyringsprocesser takker for muligheden for at komme med bemærkninger til Finanstilsynets oplæg

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 17 Offentligt Europaudvalget, Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget EU- konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Nye forslag vil påvirke

Læs mere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere

Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU. Roaming. Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 5. februar 2007 Folketingets repræsentant ved EU Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere Roaming Resumé Kommissionen har fremsat et forslag til forordning

Læs mere

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse

Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse Fakta om udbud og konkurrenceudsættelse September 2012 Udvikling i kommunernes konkurrenceudsættelse At en opgave konkurrenceudsættes betyder ikke nødvendigvis, at opgaven udliciteres, men blot at den

Læs mere

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM

HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM MINISTERIET FOR SUNDHED OG FOREBYGGELSE, DECEMBER 2013 HANDLEPLAN FOR ØGET ÅBENHED I SAMARBEJDET MELLEM SUNDHEDSPERSONER OG LÆGEMIDDEL- OG MEDICOINDUSTRIEN I dag samarbejder mange læger, tandlæger, apotekere

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 10.5.2012 2012/2037(INI) UDKAST TIL BETÆNKNING om gennemførelsen af direktiv 2008/48/EF om forbrugerkreditaftaler (2012/2037(INI))

Læs mere

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk

Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk Finanstilsynet Sendt på mail til Lotte Søgaard på LOS@ftnet.dk og Lars Østergaard på LOE@ftnet.dk MiFID - kommentarer til specialudvalgsnotat om forslag til revision af direktivet om markeder for finansielle

Læs mere

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg)

Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde (Diskussionsoplæg) EUROPA-KOMMISSIONEN Generaldirektoratet for Det Indre Marked FINANSIERINGSINSTITUTTER Forsikring MARKT/2517/02 DA Orig. EN Forsikringsgarantiordninger: Status og tilrettelæggelse af det fremtidige arbejde

Læs mere

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015.

Høringsperioden afsluttes den 9. oktober 2014, og det endelige lovforslag forventes fremsat i januar 2015. 9. september 2014 Nyhedsbrev Bank & Finans Implementering af Solvens II-Direktivet i dansk ret Finanstilsynet sendte den 28. august 2014 lovforslag ( Lovforslaget ) til implementering af dele af Europa-Parlamentets

Læs mere

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen 6. kontor/3.1/2.1 Sagsnr.: 2009-20-221-00350/Dep. sagsnr. 11058 Den 14. oktober 2011 FVM 941 REVIDERET GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort Februar 2015 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 24/2013

Læs mere

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet

Bekendtgørelse om henlæggelse af beføjelser til Finanstilsynet (Gældende) Udskriftsdato: 26. januar 2015 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Erhvervs- og Vækstmin., Finanstilsynet, j.nr. 1912-0022 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Folketinget By- og Boligudvalget Christiansborg 1240 København K Dato: 21. maj 2014 Kontor: Formueretskontoret Sagsbeh: Annemette Ross Sagsnr.: 2013-0032-0567 Dok.: 1041322 Opfølgning på Folketingets By-

Læs mere

Rekordvækst i realkreditudlån i euro

Rekordvækst i realkreditudlån i euro NR. 2 OKTOBER 2009 Rekordvækst i realkreditudlån i euro Realkreditsektoren udlåner flere og flere penge i euro sammenlignet med i danske kroner. Især landbruget har fordel af den internationale valuta.

Læs mere

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt

Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget 2012-13 EUU Alm.del EU Note 38 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår

Læs mere

Bank & Finans IP & Technology

Bank & Finans IP & Technology Den 7. november 2013 Nyhedsbrev Bank & Finans IP & Technology Forslag til obligatoriske interne whistleblowerordninger i finansielle virksomheder Finanstilsynet sendte den 15. august 2013 forslag til lov

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede skal tilbagebetale en del af det modtagne vederlag for udlejning. 1 København, den 19. november 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Boligkontoret Dybdahl/Riis ApS Stolbergsvej 26 2970 Hørsholm Nævnet har modtaget klagen den 8. maj 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0194 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 30. maj 2008 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 68/151/EØF

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0213 Bilag 1 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 8. november 2013 Kommissionens grønbog om naturkatastrofer og menneskeskabte katastrofer, KOM(2013) 213 1.

Læs mere

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012

Analyser 2012. Forbrugerpanelet 2012 Analyser 2012 Forbrugerrådet producerer en række analyser hvert år til støtte for det forbrugerpolitiske arbejde samt til publicering i magasinerne Tænk og Tænk Penge. Tænk Analyserne gennemføres blandt

Læs mere

FAIF nyhedsservice. September 2014

FAIF nyhedsservice. September 2014 FAIF nyhedsservice September 2014 Fokus på lukkede fonde, delegationsaftaler samt de (forventede) kommende ændringer til FAIF-loven I dette nyhedsbrev sætter vi først og fremmest fokus på lukkede fonde,

Læs mere

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu

Astrid Bork Andersen. Anprisningsreglerne - netop nu. 29. nov. 10. Anprisningsreglerne. Status for processen - netop nu Anprisningsreglerne Status for processen - Hvor langt er sundhedsanprisninger? Anprisningsforordningen Ernæringsprofiler Vurdering af dokumentation o EFSA s vurderinger 13.1, 13.5 og 14 o EFSA s videnskabelige

Læs mere

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012

Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 Notat Dansk Erhvervs bemærkninger til regeringens forbrugerpolitiske handlingsplan 2012 1. Bedre forbrugerbeskyttelse af børn og unge Vi er positive overfor forslaget om at afdække behovet for bedre beskyttelse

Læs mere

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt

Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Erhvervsudvalget 2008-09 ERU alm. del Bilag 265 Offentligt Talepapir til samråd i ERU den 24. juni 2009 om salg og markedsføring af garantiobligationer 19. juni 2009 Ubp/FT Spørgsmål AC. Af Børsen den

Læs mere

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt

Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Retsudvalget L 65 - Bilag 11 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K 24. februar 2006 Benedicte Federspiel Dok. 40440/ph Foretræde for Retsudvalget den 2. marts 2006 vedr. juridisk

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget og som følge heraf skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 10. juli 2008 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Jan Rasmussen Skomagergade 21 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet et fejlagtigt køberbudget

Læs mere

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen

Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Retsudvalget L 65 - Svar på Spørgsmål 7 Offentligt Justitsministeriet Civil- og Politiafdelingen Kontor: Civilkontoret Sagsnr.: 2006-156-0041 Dok.: HTR40329 Besvarelse af spørgsmål nr. 7 af 12. januar

Læs mere

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang

Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Fødevarenyt 1. juli 2011 nr. 4, 5. årgang Camilla Kongskov Enighed om EU-mærkningsregler Efter flere års arbejde er Europa-Parlamentet og Ministerrådet nået til enighed om de nye fælles EU-regler for obligatorisk

Læs mere

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER

OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Af Chefjurist Jacob Mchangama Direkte telefon +45244220 31. maj 2011 OFFENTLIGE MYNDIGHEDER HAR FORTSAT VID ADGANG TIL AT FORETAGE TVANGSINDGREB I PRIVATE HJEM OG VIRKSOMHEDER Retssikkerhedsloven fra 2005

Læs mere

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125

4.2. Tilvalgte ydelser Indhentelse af tilbud på ejerskifteforsikring 100 125 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Jesper Hardahl ApS Bredgade 107 9700 Brønderslev Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udført et mangelfuldt arbejde og derfor skal

Læs mere

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer

Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration af fødevarer 19. maj 2014 meps Deres sagsnr: 2014-27-33-00009/DWL Fødevarestyrelsen Dagny Løvoll Warming Cand.brom/Ernæring Sendt pr. e-mail til: dlw@fvst.dk & maola@fvst.dk Høringssvar - udkast til vejledning om næringsdeklaration

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del E 28 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 18. marts 2010 Nye og gældende EU-regler for

Læs mere

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR

MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR MARKEDER FOR FINANSIELLE INSTRUMENTER OG VÆRDIPAPIRER - MiFID II og MiFIR 1 Formål EU-Kommissionen stillede den 20. oktober 2011 forslag til en revision af det nugældende direktiv om markeder for finansielle

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 5. april 2011 blev der i sag 136-2010 KK mod Ejendomsmægler JJ afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. september 2010 har KK indbragt ejendomsmægler JJ for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK!

ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! ANSTÆNDIGE BANKER, TAK! Marts 2011 Der bor et lille dyr i din bank. Det spiser dine penge, uden du opdager det. Vi kalder det pungdyret. Hjælp Forbrugerrådet med at fange pungdyret, så vi kan få anstændige

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU Alm.del EU Note 54 Offentligt Europaudvalget og Erhvervsudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 7. februar 2015 Fælles EU-regler for

Læs mere

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2008 KOM (2008) 0572 Bilag 1 Offentligt Grundnotat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Udvalg for Videnskab og Teknologi Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet,

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2012-0077 li. København, den 11. oktober 2012 KENDELSE. ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens 1 København, den 11. oktober 2012 KENDELSE Klagerne ctr. DanBolig Horsens A/S Løvenørnsgade 3 8700 Horsens Ifølge retsbogsudskrift af 16. april 2012 fra Retten i Horsens blev den mellem parterne verserende

Læs mere

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014

Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Invitation til Ungdommens EU Topmøde 2014 Sted: Christiansborg, København Dato: Lørdag d. 1. marts søndag d. 2. marts 2014 Temaer: I 2014 er der to hovedtemaer: Klima og Miljø i en økonomisk krisetid Unges

Læs mere

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg

KENDELSE. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg 1 København, den KENDELSE (Klager) ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Uffe Jeppesen og Lars Lyster Nielsen v/advokat Verner Sørensen Krøyers Pakhus Krøyers Stræde 3 5700 Svendborg Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan

Nordisk försäkringstidskrift 3/2012. Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Den danske regerings forbrugerpolitiske handlingsplan Under slagordene Trygge forbrugere Aktive valg har den danske regering i midten af august måned præsenteret en forbrugerpolitisk handlingsplan med

Læs mere

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE

Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE Aktuelle emner INFORMATIONSMØDE FOR BESKIKKEDE BYGNINGSSAGKYNDIGE AKTUELLE EMNER Ændringer af bekendtgørelse om HE Orientering om SBi s Projekt om måling af fugt i danske boliger Opfølgning på nye regler

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN )

EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) EUROPÆISK AFTALE OM FRIVILLIG ADFÆRDSKODEKS FOR INFORMATION OM BOLIGLÅN FORUD FOR KONTRAKTINDGÅELSE ( AFTALEN ) Denne aftale er forhandlet og indgået af de europæiske foreninger af henholdsvis forbrugersammenslutninger

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. Ejendomsmægler MDE Hans Eigil Jensen Storegade 33 4780 Stege Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har krav betaling af salær og dokumentationsomkostninger,

Læs mere

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen

Tilsyn i praksis. Pia Westphalen Tilsyn i praksis Pia Westphalen 11-12-2012 Sekretariat for Ecodesign og Energimærkning af Produkter Sekretariat nedsat af Energistyrelsen til at varetage opgaver vedrørende administration og koordinering

Læs mere

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse

Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse Artikel 29-gruppen vedrørende databeskyttelse 00065/2010/DA WP 174 Udtalelse nr. 4/2010 om FEDMA's europæiske adfærdskodeks for brug af personoplysninger i forbindelse med direkte markedsføring vedtaget

Læs mere

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område.

Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. Orientering Dansk Erhvervs detaljerede kommentarer til lovprogrammets forslag på Erhvervs- og Vækstministerens område. 8. oktober 2014 Regeringen præsenterede i forbindelse med Folketingets åbning tirsdag

Læs mere

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning

SPT. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries. Ny Kosmetikforordning Information til foreningens medlemmer Ny Kosmetikforordning Kgs. Lyngby den 4. januar 2010 Den nye Kosmetikforordning blev offentliggjort i EU s Lovtidende den 22. december 2009. Forordningen (der er dateret

Læs mere

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier Lovafdelingen Dato: 11. marts 2014 Kontor: Lovkvalitetskontoret Sagsbeh: Katrine Busch Sagsnr.: 2011-750-0013 Dok.: 1109053 Kommissorium for Udvalg om åbenhed om den økonomiske støtte til politiske partier

Læs mere

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel

EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet i den skandinaviske arbejdsmarkedsmodel Europaudvalget EU-note - E 60 Offentligt Folketinget Europaudvalget Christiansborg, den 25. maj 2007 EU-Konsulenten Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere EF-Domstolens generaladvokat støtter princippet

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: Juridisk Politisk Sekretariat DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: Juridisk Politisk Sekretariat RADIO- OG TV-NÆVNET 5. juli 2010 Sagsnr: 2009-012920 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde

Klager. København, den 18. november 2008 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde 1 København, den 18. november 2008 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Ege Christiansen Hersegade 18 4000 Roskilde Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at køber ikke

Læs mere

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling (omarbejdning), KOM (2012) 360 Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 ERU alm. del Bilag 99 Offentligt GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 12. december 2012 Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om forsikringsformidling

Læs mere

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3.

Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Dato: 3. april 2014 Sag: FO-14/02776-1 Dokumentationskravet i markedsføringslovens 3, stk. 3. Problemstilling En erhvervsdrivende skal kunne dokumentere, at faktiske forhold, der oplyses om i markedsføringen,

Læs mere

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt

Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt Europaudvalget 2008 2872 - Økofin Bilag 3 Offentligt 22. maj 2008 Supplerende samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 3. juni 2008 Dagsordenspunkt 6a: Moms på finansielle tjenesteydelser og forsikringstjenesteydelser

Læs mere

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet.

Fra den 1. januar 2012 gælder som bekendt en række nye EU sporbarhedsregler på fiskeriområdet. Danmarks Fiskeriforening / Danske Fiskeres PO, Skagen PO, Pelagisk PO, Kystfiskerudvalget, Landsforeningen af Fiskesorteringer og Samlecentraler, Foreningen af offentlige fiskeauktioner i Danmark, Danish

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen Kemi og Fødevarekvalitet/3.1/2.1 Sagsnr.: 2011-20-221-01010 Den 17. februar 2012 FVM 014 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om ændring

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse

Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse Dato: 27. august 2015 Sag: SIF 13/11527 Sagsbehandler: KB/SAM/AKE Online-booking i hotelsektoren Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen påbegyndte i foråret 2015 en markedsundersøgelse af konkurrenceforholdene

Læs mere

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil

Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen. Job- og kravprofil Vicedirektør til Forbrugerstyrelsen Job- og kravprofil Dato: 18. marts 2010 Konsulenter: Tina Overgaard og Maja Bjerregaard Have AUSTRALIA AUSTRIA BELGIUM BRAZIL DENMARK ESTONIA FINLAND FRANCE GERMANY

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale godtgørelse til klager som følge af, at indklagede ikke foretog kurssikring for klager. 1 København, den 5. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Louise Lillelund Østergade 16 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 10. marts 2010. Klagen angår spørgsmålet, om

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring.

KENDELSE. Sagen angår endvidere, om indklagede skal erstatte klagerne udgifter til tilstandsrapport, energimærke og tilbud på ejerskifteforsikring. 1 København, den 4. februar 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Frands-Christian Laursen v/adv. Jan Allan Svendsen St. Kongensgade 49 1022 København K. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal fortabe sit salær

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012

Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december 2012 Europaudvalget 2012 Rådsmøde 3205 - økofin Bilag 4 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler [INI] Koordineret med [INI] Sagsnr. Doknr. Dato Samlenotat vedr. Rådsmødet (ECOFIN) den 4. december

Læs mere

Forbrugergruppen Vest

Forbrugergruppen Vest Hjælp os med at blive flere medlemmer. Vedlagte folder om Forbrugergruppen har vi tilladt os at vedlægge til uddeling blandt interesserede, eller til at lægge på strategiske steder. Forbrugergruppen Vest

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund

Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Dato: 19. december 2014 Sag: FO-12/12069-28 Sagsbehandler: /tmn Forbrugerombudsmandens vejledning om krav til oplysninger i tvreklamer, jf. markedsføringslovens 3, 12 a og 14 a. Baggrund Gennem de seneste

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere Merete Lund Brock og Henning Brock v/aig Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de

Læs mere

Rådsbeslutninger 2011

Rådsbeslutninger 2011 Rådsbeslutninger 2011 Forbrugerrådets øverste myndighed er rådsforsamlingen, der vedtager de overordnede politiske retningslinjer. I 2011 vedtog rådsforsamlingen politik på følgende områder: Rådsmødet

Læs mere

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Vedtægter. for. Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber Vedtægter for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber 1 Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber er oprettet af Den Danske Fondsmæglerforening og Forbrugerrådet. 2 Stk. 1. Ankenævnet behandler klager over fondsmæglerselskaber

Læs mere

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater)

Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) PRIMO seminar den 24. november 2011, Odense Rådhus Om kommunernes fremtidige anvendelse af valutalån og finansielle instrumenter (derivater) Kontorchef Søren H. Thomsen Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens

Klagerne. J.nr. 2010-0310 aq. København, den KENDELSE. ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens 1 København, den KENDELSE Klagerne ctr. Henrik Kirkegaards Ejendomskontor A/S Sundvej 9 8700 Horsens Nævnet har modtaget klagen den 20. december 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt

Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt Miljøudvalget 2014-15 MIU Alm.del Bilag 119 Offentligt NOTAT Miljøteknologi J.nr. mst-5200-00056 Ref. Kaasm/CLF Den 16. januar 2015 Rammenotat til Folketingets Europaudvalg og Miljøudvalg vedr. Kommissionens

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2014-15 L 117 endeligt svar på spørgsmål 34 Offentligt Bilag ERHVERVS- OG VÆKSTMINISTEREN Udkast til et eventuelt ændringsforslag om opdeling af lovforslaget: Æ n d

Læs mere

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede.

KENDELSE. Den 22. januar 2007 købte klager en ny ejendom gennem indklagede. 1 København, den 2. oktober 2008 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet DanBolig Frederikshavn ApS Parallelvej 5 9900 Frederikshavn Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet fejlagtige

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del EU Note 20 Offentligt Europaudvalget og Fødevareudvalget EU-konsulenten EU-note Til: Dato: Udvalgenes medlemmer 8. februar 2015 Kommissionen foreslår nye regler for økologisk

Læs mere

Togpersonalets Områdegruppe DSB

Togpersonalets Områdegruppe DSB Togpersonalets Områdegruppe DSB Forretningsorden for Områdegruppebestyrelsen 1. Områdegruppens virke. Områdegruppens daglige arbejde varetages af formanden og næstformanden, som drager omsorg for, at alle

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0730 Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 3. december 2004 Til underretning for

Læs mere

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø

Klager. København, den 1. juni 2010 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø 1 København, den 1. juni 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Ifølge retsbogsudskrift af 21. september 2009 fra Retten

Læs mere

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.3.2015 COM(2015) 138 final RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om udøvelse af de delegerede beføjelser, der tillægges Kommissionen i henhold

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse.

Med lovforslaget L 126 om revisors uddannelse ønsker regeringen at skærpe kravene til revisors uddannelse og efteruddannelse. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2012-13 L 126 Bilag 9 Offentligt INSPIR ATIONSPUNKTER [DET TALTE ORD GÆLDER] Talepunkter til lukket samråd i Erhvervs-, Vækst og Eksportudvalget den 13. marts 2013

Læs mere

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag.

Tak for invitationen til at komme her i udvalget i dag. Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2013-14 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 349 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [Kun det talte ord gælder] Talepapir ERU alm. del Spm. Ø stillet den 8. april 2014

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Enhed/Kontor: Plantedirektoratet/departement Sagsnr.: PD 11-2221-000001/Dep. sagsnr.: 10815 Den 29. juni 2011 FVM 903 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere