ÅRSBERETNING April

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ÅRSBERETNING 2013. April 2014. www.skive.dk"

Transkript

1 ÅRSBERETNING 213 April 214

2 Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING... 5 OVERSIGT OVER ORGANISATIONEN... 9 UDVALG OG OMRÅDER... 1 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE TEKNIK- OG MILJØUDVALGET UDVALGET FOR TURISME, ERHVERV, KLIMA OG ENERGI BØRNE- OG FAMILIEUDVALGET SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET SUNDHEDSUDVALGET ØKONOMIUDVALGET HOVED- OG NØGLETAL KOMMUNENS ÅRSREGNSKAB ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS DRIFTSREGNSKAB BALANCEN NOTER OG BILAG TIL DRIFTSREGNSKAB OG BALANCE BILAG TIL REGNSKABSBERETNINGEN

3 Påtegninger Ledelsens påtegning Økonomiudvalget har d. 22. april 214 aflagt årsregnskab for 213 for Skive Kommune til byrådet. Årsregnskabet bygger på de obligatoriske oversigter og redegørelser, der skal aflægges i overensstemmelse med Lov om Kommunernes Styrelse og reglerne i Økonomi- og Indenrigsministeriets (ØIM) Budget- og Regnskabssystem for Kommuner. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede af kommunens aktiver og passiver, finansielle stilling samt årets økonomiske resultat. I henhold til styrelseslovens 45 overgiver byrådet hermed regnskabet til revisionen. Skive Kommune, den 29. april 214 Peder Chr. Kirkegaard Borgmester Per Mathiasen Kommunaldirektør 3

4 Revisionspåtegning Efter byrådets godkendelse af regnskab 213 gennemfører revisionen den afsluttende revision for året. Resultatet af gennemgangen og revisionspåtegningen afleveres herefter til Skive Kommune i en særskilt revisionsberetning. 4

5 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning Mio. kr. DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE Vedtaget budget Regnskabsresultat Regnskabet for 213 fremgår af nedenstående tabel. Regnskabet er sammenholdt med det vedtagne budget og det korrigerede budget. Det korrigerede budget indeholder tillægsbevillinger givet i årets løb, herunder overførte bevillinger fra 212 til 213 minus overførslerne fra 213 til 214. Tillægsbevillinger/ omplac. Ændring i overførsel 212/13-213/14 Korrigeret budget, excl. overførsler Forbrug, regnskab 213 Indtægter Skatter 1.823,2 1,4, 1.824, ,5 Tilskud og udligning 989,6-41,6, 948, 947,7 Indtægter i alt 2.812,8-4,2, 2.772, ,2 Skattefinansieret drift Service ,2 35, -2, , ,2 Overførselsudgifter -78,9 47,2-2,7-664,3-643,3 Driftsudgifter i alt -2.76,1 82,2-5, , ,5 Renter m.v. -17,6 2,, -15,6-5,4 Resultat af ordinær drift 89,1 44, -5, 128,2 177,3 Skattefinansieret anlæg Anlægsudgifter -78,3-14, -16,7-19, -12,4 Udgifter vedr. jordforsyning -6,,7-3,5-8,8-9,2 Indtægter vedr. jordforsyning 6, -,4, 5,6 3,5 Nettoanlægsudgifter i alt -78,3-13,7-2,1-112,2-126,1 Resultat - skattefinansieret område 1,8 3,3-25,1 16, 51,2 FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Driftsresultat 3,3,, 3,3 7,7 Anlægsresultat -4,8-1,5-7,2-13,6-14,1 Resultat - forsyningsvirksomheder -1,5-1,5-7,2-1,3-6,4 Resultat ialt 9,3 28,8-32,3 5,7 44,8 PENGESTRØMME Resultat i alt 9,3 28,8-32,3 5,7 44,8 Afdrag på lån -37,3,, -37,3-37,1 Lånoptagelse 17,6 83,6 1,8 13, 12,6 Øvrige finansforskydninger,9-83,6 4,7-42, -137,6 Likviditetsstyrkelse(+)/-forbrug(-) -9,5 28,8 1,2 29,4-27,3 Resultat af ordinær drift Resultatet af ordinær drift udgør 177,3 mio. kr., hvilket er 88,2 mio. kr. mere end det oprindelige budget og 49,1 mio. kr. mere end det korrigerede budget renset for overførsler mellem årene. Resultat af ordinær drift i årene fremgår af oversigten. 5

6 Mio. kr. Resultat af ordinær drift , , , , 38,5 81,5 48, 57, 55,1 83, 116,2 65, 65, 9, Regnskab Mål I henhold til den økonomiske politik skal resultatet af den ordinære drift udgøre 9, mio. kr. i 213. Driftsresultatet er 87,3 mio. kr. over målet. Skattefinansieret drift De samlede driftsudgifter i regnskab 213 udgør 2.589,5 mio. kr. mod et korrigeret budget på 2.765,1 mio. kr. incl. overførsler fra 212 på 141,2 mio. kr., svarende til et restbudget på 175,6 mio. kr. Af restbudgettet på 175,6 mio. kr. overføres 136,3 mio. kr. til 214, mens 6, mio. kr. er overført fra drift til anlæg primært på folkeskoleområdet og restbeløbet på 33,3 mio. kr. tilføres kassen, bl.a. på områder hvor der ikke er overførselsadgang. Skive Kommune overholder i regnskab 213 rammen for serviceudgifter. Rammen er på 1.873,4 mio. kr., jf. aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 213. Forbruget er på 1.832,6 mio. kr., altså 4,8 mio. kr. under rammen. Mindreforbruget kan henføres til en overførsel fra drift til anlæg med 25, mio. kr., 5,3 mio. kr. der yderligere overføres til 214 og 1,5 mio. kr. der tilføres kassen, herunder 7,5 mio. kr. i puljen til serviceudgifter. For kommunerne under ét forventes der et betydeligt mindreforbrug på serviceudgifterne i 213. Det betyder, at sanktionslovgivningen med modregning på indtil 3 mia. kr. træder i kraft, hvis kommunerne overskrider serviceudgifterne, ikke vil blive udløst. Den samlede overførsel af serviceudgifter fra 213 til 214 udgør 117,8 mio. kr. og der kan samlet set ikke forbruges af denne opsparing, hvis serviceudgifterne skal overholdes i 214. Sanktionslovgivningen med modregning i bloktilskud gælder også i 214 og fremefter. Evt. modregning i bloktilskuddet vil blive fordelt med 6% for den enkelte kommune og 4% kollektivt. Renter Renteudgifterne udgør netto 5,4 mio. kr. mod et korrigeret budget på 15,6 mio. kr. Mindreudgiften på 1,2 mio. kr. kan primært henføres til et større udbytte fra formuepleje med 6,7 mio. kr. Endvidere er der bl.a. lavere renteudgifter end budgetteret på variable lån. Skattefinansieret anlæg De samlede skattefinansierede anlægsudgifter i regnskab 213 udgør 126,1 mio. kr. mod et korrigeret budget på 28,8 mio. kr. incl. overførsler fra 212 på 116,7 mio. kr., svarende til et restbudget på 82,7 mio. kr. Der overføres 96,6 mio. kr. til 214. Forskellen mellem restbudgettet og overførte midler på 13,9 mio. kr. kan primært henføres til de overførte midler fra drift til anlæg på folkeskoleområdet, mindreindtægter på projekter under by- og landsbyudvikling, samt det forhold at mindreindtægter fra jordsalg ikke overføres til 214. Anlægsniveauet ligger væsentligt over det oprindelige budget på 78,4 mio. kr. mio. kr., 6

7 hvilket bl.a. kan henføres til, at der er afholdt udgifter til ældreboliger på Nattergalevej og Marienlyst på 25,9 mio. kr., hvor budgettet er overført fra 212. I forhold til skattefinansieret anlæg er der i 213 to pejlemærker i forhold til aftale mellem Regeringen og KL, idet kommunerne dels skal overholde rammen for de samlede skattefinansierede anlægsudgifter og dels skal overholde minimumsrammen for borgernær anlæg. Aftalen mellem Regeringen og KL primo 213 giver kommunerne mulighed for at hæve anlægsinvesteringerne med 2 mia. kr. i 213, svarende til 17 mio. kr. for Skive Kommunes vedkommende. Det er en forudsætning, at kommunerne i regnskab 213 for service og anlæg samlet holder sig indenfor de aftalte udgiftsrammer. Det betyder, at såfremt kommunerne anvender 2 mia. kr. mere til anlæg forudsættes der en tilsvarende mindreudgift til service. Der er imidlertid ingen sanktion på overskridelsen af anlægsrammen, men som nævnt skal kommunerne holde den samlede ramme for anlæg og service. Den samlede anlægsramme opgøres som bruttoudgifter. Skive Kommune har i regnskab 213 afholdt udgifter på 135,4 mio. kr. mod oprindeligt budgetteret 87,9 mio. kr., altså 47,5 mio. kr. mere end det oprindelige budget. Samlet set forventes merforbruget til anlæg for kommunerne under ét at modsvares af et mindreforbrug på service indenfor rammerne af muligheden for at flytte 2 mia. kr. fra service til anlæg. Skive Kommune har i 213 overholdt minimusrammen for borgernær anlæg på 33,8 mio. kr. Med henblik på at fremme investeringer i borgernære anlæg til skoler, dagpasning, idræt for børn og unge samt ældre, eksklusive ældreboliger, har staten siden 29 ydet bloktilskud til formålet under forudsætning af en tilsvarende kommunal egenfinansiering. Skive Kommune har i 213 afholdt udgifter til borgernær anlæg på 45,9 mio. kr. Fra 214 er der ikke længere nogen forpligtelse til at overholde en ramme for borgernære anlæg, men kommunerne får fortsat bloktilskud til formålet. Udgifterne til borgernære anlæg vedrører: 17,1 mio. kr. til daginstitutioner og skoler fordelt med 6,8 mio. kr. til energibesparende foranstaltninger og 1,3 mio. kr. til bygningsrenoveringer. 2,6 mio. kr. til idræt for børn og unge, herunder 7,8 mio. kr. til SIK s klubhus, 4,4 mio. kr. til Søby/Højslev Hallen og 1,8 mio. kr. til Durup Idræts- og Svømmehal. 8,2 mio. kr. til ældreområdet. Af øvrige anlægsinvesteringer i 213 kan nævnes: 13,3 mio. kr. til forskellige vejrenoveringsprojekter. 9,8 mio. kr. til en ny busterminal. 6,8 mio. kr. til områdefornyelse i Søndergadeområdet i Skive, det vestlige Skive, Durup, Selde, Lihme, Breum og Rønbjerg. 1,6 mio. kr. til højtvandssikring/diger. 2,4 mio. kr. til færdiggørelse af rådhustilbygningen Den blå Diamant. 13,3 mio. kr. til en række projekter til fremme af landsbyudvikling. Lån. Skive kommune har i 213 afdraget 37,1 mio.kr. på den langfristede gæld fordelt med 9,9 vedr. ældreboliger og 27,2 mio. kr. vedr. ordinære lån. Endvidere er der en låneoptagelse på 12,6 mio. kr. fordelt med 84,6 mio. kr. til ældreboliger og 18, til ordinære lån. I henhold til den økonomiske politik er målet et årligt nettoafdrag på 1 mio. kr. på den ordinære gæld. Der er i 213 netto afdraget 9,2 mio. kr., svarende til forskellen mellem afdraget på 27,2 mio. kr. og låneoptagelsen på 18, mio. kr. Målsætningen er, at der ikke lånefinansieres til anlægsudgifter. Dog kan låneoptagelse finde sted efter en vurdering i hvert enkelt tilfælde af konkrete anlægsprojekter byggende på en forretningsmæssig og/eller energimæssig vurdering. Endvidere optages lån til jordkøb. Ordinære lån er optaget til eksempelvis energibesparende foranstaltninger, borgernær anlæg og byfornyelse. Lånerammen udgør i ,8 mio. kr. Der er i 213 således optaget 5,8 mio. kr. for lidt i lån i forhold til lånerammen. Det der er optaget for lidt i lån anvendes til at nedbringe deponeringen med. Den langfristede gæld udgør ultimo ,9 mio. kr. fordelt med 449,9 mio. kr. vedr. ældreboliger og 555,1 mio. kr. i ordinær gæld. Likviditet. Regnskabet for 213 viser et likviditetsforbrug på 27,3 mio. kr., heraf en kursregulering på en 7

8 udgift på 5,6 mio. kr. Ultimo 213 var kassebeholdningen 21,3 mio. kr. Dertil kommer midlertidigt deponerede beløb på 53,7 mio. kr. Likviditetsforbruget kan bl.a. forklares med en udgift under finansforskydninger på 137,6 mio. kr., primært som følge af en reduktion af en kortfristede nettogæld i 213. Herunder indfrielse af netto 44,6 mio. kr. i kort gæld vedr. ældreboligerne Nattergalevej og Marienlyst, med en optagelse af lån på 38,7 mio. kr. i løbet af året for slutteligt at blive indfriet med 83,3 mio. kr., i forbindelse med konverteringen til et langfristet lån. Af kommunens likviditet har forsyningsvirksomhederne et tilgodehavende på 48,5 mio. kr. ultimo 213 fordelt med 9,8 mio. kr. til spildevand, der nu er udskilt i et A/S og 38,8 mio. kr. til renovation. Til forklaring af likviditetens størrelse hører også overførslerne af bevillinger, der udgør 213,3 mio. kr. i alt fra 213 til 214. Tabellen viser udviklingen i overførsler i perioden Mio. kr Drift 54,6 75, 64,3 9,9 14, 141,2 136,3 Anlæg 89, 86,2 11,1 11,7 124,2 123,9 96,6 Drift og anlæg i alt 143,6 161,2 174,4 192,6 264,2 265,1 232,9 Låneoptagelse -34,7-27,3-9,5-15,9-29,6-22, -2,2 Renter og afdrag 7,4 12, Finansforskydninger 1,3-35,9-31, -35,4-4,1,6 I alt 18,9 142,5 141, 145,7 199,2 23, 213,3 I henhold til lovgivningen skal kommunerne efter kassekreditreglen til enhver tid over de seneste 365 dage have en gennemsnitlig likviditet der er over. Skive Kommunes gennemsnitlige likviditet udgør i ,7 mio. kr. mod 251,7 mio. kr. i 212. kr. 4.. Gennemsnitlig likviditet i Skive Kommune 1. januar december 213 Målsætningen i den økonomiske politik for 213 er, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre, ½ måneds nettodriftsudgifter, hvilket svarer til 115 mio. kr. Med en gennemsnitlig likviditet på 294,7 mio. kr. ligger niveauet således væsentligt over minimumsmålet. I 214 er den økonomiske politik ændret m.h.t. likviditetsmålet, så det skal udgøre minimum, hvad der svarer fra overførslen til det kommende år, dvs. 213,3 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet fremgår af figuren nedenfor. kr kr. 3.. kr kr. 2.. kr kr. 1.. kr. 5.. kr. 1 mdr. 3 mdr. 12 mdr. Deponeret beløb 8

9 Oversigt over organisationen Kommunaldirektør Vicekommunaldirektør Byrådssekretariat Økonomisk Sekretariat HR Erhverv og Udvikling Indkøb IT Kultur- og Familieforvaltningen Teknisk Forvaltning Sekretariat og Økonomi Sekretariat Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Ledelses- Sekretariat Skole Social Natur og Miljø Dagtilbud Myndighed Plan og Byg Familie Pleje og Omsorg Park og Vej Kultur og Fritid Sundhed Arbejdsmarked 9

10 Udvalg og områder Byrådet har otte faste udvalg med hvert sit fagområde. Her sidder kun medlemmer af byrådet. Udvalgene mødes jævnligt som regel en gang om måneden. Teknik- og Miljøudvalget Kultur-, og Fritidsudvalget Park og vej Natur og miljø Kollektiv trafik Planlægning Bygninger Renovation Kultur Idræt Folkeoplysning Biblioteket Museum Salling Musikskolen Børne- og Familieudvalget Social- og Ældreudvalget Dagtilbud Skoler Familieområdet Socialområdet/handicappede Ældre Ældreboligdel Arbejdsmarkedsudvalget Sundhedsudvalget Overførselsudgifter ekskl. boligstøtte Sundhed Økonomiudvalget Turisme- Erhverv, Klima og Energiudvalget Politisk organisation By og landsbyudvikling Administration Renter og afdrag Forskydninger i likvide aktiver Finansforskydninger Tilskud Skatter Erhverv og Turisme Klima og Energi 1

11 BERETNING FRA FORVALTNINGERNE Teknik- og miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget 125,7 mio. kr. - 5 % af regnskabet 1, 5% Der er anlagt cykelsti fra Ørslevklostervej mod skolen, for at skabe sikker trafik fra Hald. Vi har opstillet to fartvisere på Dølbyvej, for at dæmpe hastigheden. Der er nu 24 faste fartvisere i Skive Kommune. Vi har også fire mobile fartvisere opstillet to uger ad gangen på mere end 1 forskellige steder. Planlægning; Kollektiv trafik; Politikområder Bygninger; Park og Vej; Kampagner for sikkerhed Skive Færdselssikkerhedsråd har holdt to møder. Rådet har medlemmer fra foreninger, politiet og Skive Kommune. Vi har deltaget i landsdækkende og lokale kampagner for trafiksikkerhed. Natur og miljø; Park og Vej Vejanlæg Skive Trafikterminal var afdelingens største projekt i 213. Den omfatter en busterminal, kort- og langtidsparkering og rundkørsel. Det hele står færdigt i år. Lyssignaler ved Søndre Boulevard og Søndergade er fornyet med avanceret trafikstyring. Strækningen fra Vinkelvej mod Viborgvej i Nr. Søby er ikke længere en trafikfarlig skolevej. I år kommer der en cykelsti langs Viborgvej mellem Dommerby og Skive. Krydset ved Viborgvej og Færøvej er ombygget til modulvogntog. Krydset ved Engvej og Havnevej bygges om i 214. Lyssignalet ved Søndre Boulevard og J. C. Stillings Vej er renoveret med LED, nye signaler og master. Trafiksikkerhed Før var der mange uheld på Sdr. Boulevard ved Arvikavej. Derfor er vejen bygget om. Der er lavet dobbelt cykelsti på Ringvejen i Glyngøre fra Lyngdalen mod Strandvej, dobbelt cykelsti på Rønbjergvej fra Vikingebakken til Lien i Hvidbjerg - og dobbelt cykelsti langs Sundsørevej fra Thise til Sdr. Thisevej. Skive Kommune har fire mobile fartvisere. De står to uger ad gangen på mere end 1 forskellige steder. Fire gange har der været møder for køreskoleelever, hvor et panel beretter om en virkelig ulykke unge har deltaget i møderne. Der har været møde mellem færdselskontaktlærere fra kommunens skoler, Politiet, Rådet for Sikker Trafik og kommunen. Formålet er at styrke færdselsundervisning i specielt de ældste klasser. Der er lavet 5 målinger af trafikken, ofte efter klage over høje hastigheder. Det er udført tællinger på ti tidligere amtsveje, hvor der er spoler på vejen. Byggemodning På Ydunsvej er etape II afsluttet i 213. Der er lavet byggemodning på Vikingebakken og Marianevej. Ydunsvej etape I er færdig og overdraget til grundejerforeningerne. Planlægning Arbejdet med en ny plan for trafiksikkerhed 11

12 ventes afsluttet ved udgangen af 214. Den indeholder også cykelstier. Havne Der er udskiftet belysning og lagt nyt asfalt på Skive Havn. Vi har lavet tilstandsrapport for de kommunale havne, som synliggør problemer og giver forslag til en plan for vedligeholdelse. Fursund Færgeri har indført nyt billetsystem til gavn for både personale og passagerer. Vintertjenesten 213 havde to meget forskellige vinterperioder. I januar til april var der mange udkald, mens oktober til december var forholdsvis mild. Der blev i alt brugt 3 tons salt og der var 82 udkald. 12 % skete i forbindelse med snevejr. Ny rørunderføring af Søby Bæk under Søbyvej Påbegyndt udskiftning af rørunderføring ved Vejsmarksvej. Udsmykning af byrum Der er udendørs udsmykning og kunst mange steder i kommunen. Skulpturer og mindesmærker som trænger til vedligeholdelse. I 213 har vi istandsat Tegnet ved Sdr. Boulevard/Ringvejen, Aberne ved Nørreport og springvandet ved p-pladsen i Asylgade. Der er planlagt yderligere vedligeholdelse i de kommende år. Offentlige toiletter Kommunen har cirka 35 offentlige toiletter. Der er løbende sket forbedringer blandt andet ved Skive Jollehavn og Lyby Strand. Det samme gælder ved Sallings Gård, hvor forholdene er forbedret for handicappede. Landskab og grønne områder Stormen Bodil gjorde mindre skade på de kommunale skove. Kun enkelte steder væltede der mange træer. Arbejdet med at rydde op sker her i foråret, og udføres af eksterne entreprenører. Udgifterne til snerydning og saltning blev på 1 millioner, hvilket er to mio. kr. mere end afsat i budgettet Gadelys Gadebelysningen bliver løbende fornyet. I 213 er der udskiftet 6 af i alt 12. gadelamper. Forældede kviksølvlamper er næsten blevet udskiftet. Ny LED belysning har sparet knapt 25 % af udgifterne til strøm. I de kommende år skal der investeres 15 millioner kroner ekstra for at sætte forbruget af el længere ned. Broer og tunneler Mange af ca. 2 kommunale vejbroer og rørunderføringer af vandløb under vejene er gamle og slidte. For at undgå skader har byrådet besluttet, at der skal renoveres. I 213 er der lavet følgende forbedringer: Vi har lavet et forsøg med robotplæneklipper. Det skulle gerne ende med, at græsklipningen, på udvalgte boldbaner, kan udføres af robot. En ny skoleskov og champagnesti i Selde er en del af områdefornyelsen. Skoleskoven får et slynget stiforløb i bunden af en slugt. Champagnestien fører fra kirken og til hallen. Vi laver en sti langs Durup Å. Grundejerne ved åen har afgivet plads til en stenmels sti eller et brodæk. Åen er forskønnet med sten og små slyngninger. Vi har lavet bypark i Ramsing, hvor det gamle rådhus lå. Området er tilsået med græs, og der er lavet stier og en statue har fået ny plads i parken. Træer og buske plantes i foråret 214. Renovering af underføring af Feldingbæk ved Havnevej Ny rørunderføring af Rævkær Bæk under Rusengvej Ny rørunderføring af Grundvad Bæk under Grundvadvej Plan & Byg Bedre adgang for borgerne Kommunens borgere har nu adgang til alle planer fra Teknisk Forvaltning på internettet. 12

13 Det samme gælder for alle byggesager og for oplysninger om cirka 78. ejendomme i arkivet. Midtbyplanen Arbejdet med planen for Skive Midtby er ikke gået som planlagt. Kun en del af planen er indarbejdet i den nye kommuneplan. Borgernes bidrag er tilgængelige på nettet og indgår i den videre planlægning. Lokalplaner Der er vedtaget lokalplaner i Balling, Ålbæk, Breum og Dommerby. Der er forberedt planer for Glyngøre Lystbådehavn, et sommerhusområde på Fur og for vindmøller i Krejbjerg. Områdefornyelse Der er stor aktivitet og fornyelse i gang i Durup, Selde, Søndergade, og den vestlige bykerne i Skive. Der er indsendt program for Breum og kommet ansøgning om fornyelse i Hald. Å-planen Udviklingen af området mellem Sdr. Boulevard, jernbanen, Færøvej og Viborgvej/Østerbro i Skive er en del af kommuneplan 213. Arbejdet med forslag til lokalplanen er begyndt. Planlægning af stier og bro over åen er ved at blive gjort klar til licitation. 3D-model En ny computer-model er med held blevet brugt, når borgere henvender sig. Blandt andet i forbindelse med vindmølleplaner og Å-planen. Tilladelse til byggerier Der er svage tegn på en stigning i byggeriet. Der er givet 7 tilladelser. Det er en nedgang i forhold til tidligere år, men der er flere henvendelser, anmeldelser og konsultationer. Tidskrævende byggesager Det er sket et fald i byggesager, når det gælder erhverv og ejendomme til udlejning. De fleste er om byggeri af parcel- og sommerhuse. Til gengæld bliver sagerne mere tidskrævende, fordi borgerne i mindre grad anvender professionelle rådgivere. Flere borgere bygger om og bygger til, i stedet for at opføre nye huse. Ansøgningerne er ofte mangelfulde eller byggeriet ligger uden for byggeretten. Det betyder, at naboerne skal høres. Skive Kommune kom ind på en førsteplads i Dansk Industris undersøgelse af god kommunal sagsbehandling. Den position skal udbygges og fastholdes. Drift af kommunens ejendomme Der er brugt cirka 1 millioner kroner til drift af kommunens bygninger. Der er lavet planer for vedligeholdelse af klimaskærme og tekniske anlæg på de omkring 13 bygninger. Vi administrerer ni boligudlejnings-ejendomme med 28 lejligheder og tre værelser. Her er driften udliciteret. Teknisk Forvaltning vedligeholder cirka 22. kvadratmeter skoler, institutioner, kontorbygninger og udlejningsejendomme. Usunde boliger Fra nedrivningspuljen er der brugt 1,9 millioner kroner til nedrivning af 28 usunde boliger og ejendomme i landdistrikter. 13

14 Andre opgaver Styregruppen har arbejdet med færdiggørelsen af Den Blå Diamant. Vi har lavet salgsmateriale til 6-7 udlejningsejendomme. Der er lavet udbudsmateriale til renovering af Skive Badeland for 25 millioner kroner. Anlægsarbejder 213 blev et travlt år med mange anlægsopgaver. Især opgaver for andre politiske udvalg. På udvalgets eget områder blev der afsat 3,4 millioner kroner til kommunale bygninger.,9 millioner kroner er brugt til energibesparelser og 2,5 millioner kroner til vedligeholdes af klimaskærme. For andre udvalg er der lavet opgaver for cirka 2 millioner kroner. Skovly Skive Badeland Hem Skole Skive Idrætsklub Højslev Skole Brårup Skole Ombygning af 565. toilet/ tilbygning Udskiftning af 65. tag Ombygning af 1.. køkken Ombygning af 1.5. køkken Ny indgang, 8. renovering af lofter Projektstyring 25.. og rådgivning Ombygning af 1.8. fagfløj Klubhus 5.. Hjælpemiddelcentralen Møllegården Ældrecenter Balling Ældrecenter Møllegården Ældrecenter Idrætsfaciliteter Ombygning af hjemkundskab Energibesparelser Fra Solenergi Skive Projektet er der brugt 3 millioner kroner til solceller. Egeris Idræt og Krejbjerg forsamlingshus forventes færdiggjort i 214. Der er opsat fyr til træpiller og nye gaskedler på Selde Skole. I Ørslevkloster skal et stort landbrug forsyne skolen, hallen og børnehaven med fjernvarme. Mange skoler har fået ny belysning, udskiftet vinduer, efterisoleret og lavet bedre energistyring. Solenergi Skive Projektet til 45 millioner kroner skulle slutte i 212. På grund af prisfald kunne der købes flere solceller for de samme penge. Perioden blev forlænget ind i 213, og der blev tilført 3 millioner koner. Den Blå Diamant De ansatte kan nu selv indstille temperatur og åbne vinduer i eget kontor. Der er ikke længere de samme problemer med for høj eller for lav temperatur. Udstyret er justeret, så der kommer mindre luft ind i bygningen ved højt vindtryk. Energianlægget er udvidet og udnytter spildvarmen fra server-rummet i Torvegade. Styring af energi Et avanceret anlæg forbinder Torvegade, Biblioteket og Den Blå Diamant. Fordi systemet udveksler kølevand og spildvarme fra skøjtebanen, solvarme fra Torvegade- og køling og elproduktion i den Blå Diamant. Det kræver nøje tilsyn, regulering, styring og vedligeholdelse. Registre Det er vigtigt, at vi opdaterer data i Ejendomsstamregistret (ESR) og Bygnings- & Bolig Registret (BBR). Det ene register bruges til beregning af ejendomsskatter, og det andet har betydning for størrelsen af bloktilskud fra staten. Alle registre er revideret og gjort digitale efter krav fra staten. Det gør samtidig brug af GPS meget nøjagtig til gavn for ambulancer og mange andre formål. Miljø Spildevand Spildevandsplanen omfatter alle anlæg i Skive Kommune og gælder til 221. I 213 vedtog byrådet et tillæg, som bestemmer, at mindre byområder skal kloakeres. 14

15 Bekæmpelse af rotter Bekæmpelsen er udliciteret til virksomhederne Mortalin i byzone og Kiltin i landzone. Aftalen løber frem til 216. Virksomheder Forvaltningen har miljøgodkendt fire virksomheder og givet en supplerende godkendelse til yderligere to virksomheder i 213. Drikkevand I 213 har vi kortlagt behovet for at beskytte områder tæt ved vandværker. Vi har systematisk vurderet risikoen for, at en vandboring kan blive forurenet af omgivelserne. tilpasse deres produktion og nøjes med at anmelde det. I 213 modtog Skive Kommune 67 af den slags anmeldelser. Vandplan Statens vandplan blev kendt ugyldig af Miljøklagenævnet og skal derfor vedtages på ny. For ikke at bremse det lokale arbejde, er der vedtaget bekendtgørelser, så kommunerne kan arbejde videre med forundersøgelser af spærringer, rørlægninger og lignende. Staten laver en ny plan i 214. Her bliver der indført et Vandråd for hele Limfjorden. Plan for klimatilpasning Havstigninger og øget nedbør kan blive en stor udfordring i de kommende år. Skive Kommune har beregnet de mulige konsekvenser af ændringer i klimaet. De omfatter også vandstanden i Limfjorden og vandløb. Data der sammenholdes med kapaciteten i afløb og kloaker. Skive Kommune forventer at lave den første klimaplan i 214. Særlig værdifuld natur er udpeget efter EU's direktiv om beskyttelse af habitater og fugle. Natur Natura2 Der er otte beskyttede Natura2-områder i kommunen. Nogle af dem strækker sig ind i nabokommunerne. Det er særlig værdifuld natur udpeget efter EU's direktiv om beskyttelser af habitater og fugle. Formålet er at bevare naturtyper, vilde dyr, fugle og sjældne planter. Kommunens plan for Natura2 gælder til udgangen af 215. Målene skal nås i et samarbejde med private lodsejere. Nye tiltag kan være afgræsning og skabelse af ny natur. Landbrug I 213 ansøgte 17 landmænd om godkendelse af deres miljøforhold. Alle landbrug skal miljøgodkendes. Det er ofte tidskrævende og dyrt. Nu er det dog muligt at lave mindre ændringer i produktionen, uden meget omfattende dokumentation. Landmænd kan i begrænset omfang Geodata Skive Kommune er med i kortinfo, som drives af firmaet NIRAS. Fra en computer kan borgere se alle oplysninger om eksempelvis lokalplaner, vandforsyning, veje, natur og godkendelser. Indgangen til det hele er kort over kommunen. Snart kan borgerne finde alle oplysninger selv, uden at kontakte kommunen. Men endnu er ikke alle data langt ind. Kollektiv trafik Sammen med Midttrafik arbejder vi hele tiden på, at gøre kørsel og ruteføring bedst muligt, for passagererne. Midttrafik har tilsluttet sig rejsekortet. Det er dyrt, men det nuværende udstyr er nedslidt, og vil også kræve store investeringer. I 214 kan de første kunder bruge rejsekortet. I løbet af 1-2 år kan kortet bruges i alle busser. Der er køres cirka 43. plantimer om året i Skive Kommune. 15

16 Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi Udvalget for turisme, erhverv, klima og energi 7,9 mio kr. i regnskab 213 Klima og energi; Erhverv og turisme; Fokus på vækst og arbejdspladser Vækstpuljen er på 3 millioner kroner om året. Formålet er at stimulere udvikling af erhvervsliv og turisme. Der er fokus på projekter, som giver egnen vækst og nye arbejdspladser. I 213 har der blandt andet været tilskud til Grøn gas erhvervsklynge, Energiens Hus, forprojekt om havørreder - og udvikling af turisme i forbindelse med Tarok-filmen. Erhvervspolitik Der er lavet ny erhvervspolitik for årene Den sætter fokus på vækst og udvikling inden for seks områder: Bæredygtig energi, uddannelse, udvikling og innovation, opstart af virksomheder, tiltrækning af arbejdskraft samt infrastruktur. To tværgående temaer er serviceleverandør samt branding & kommunikation. Der er lavet en plan for, hvordan initiativerne skal gennemføres. Den omfatter blandt andet en PR-gruppe. Aftale med Aalborg Universitet Skive Kommune har lavet en aftale med Aalborg Universitet (AAU). Den skal bygge bro mellem universitetet og kommunens virksomheder. Der laves aftaler med en række af egnens virksomheder om projekter og praktikpladser. Det Midtjyske Væksthus Væksthus Midtjyllands hus har evalueret sin måde at give erhvervstilskud på. I fremtiden flyttes fokus fra tilskud hen imod investering i konkrete planer for en virksomheds vækst. Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter Der er lavet en resultatkontrakt med Skiveegnens Erhvervs- og Turistcenter for 213. Den sætter fokus på øget beskæftigelse og vækst. Alle aktiviteter har dette mål. Turisme Arbejdet fortsætter i de fire oplevelsesklynger på Fur, i Spøttrup, Glyngøre og Skive. Vi samarbejder med Morsø Kommune om optagelse på UNESCOs liste for verdensarv og om sejlads med Limfjordsbussen. Sidste år kom der flere turister til egnen. Antallet af overnatninger steg med 15 %. Energibyen Skive Der er stor opbakning til initiativer, der skal gøre Skive Kommune CO 2 -neutral i 229, tiltrække virksomheder og skabe arbejdspladser. Grøn Gas til transport 32 mennesker deltog i den store konference i Skive om Grøn Gas til transport. Alle borgmestre fra Øresund-Kattegat-Skagerak-regionen mødtes - og der var udstilling og demonstrationer. Udbredelsen af kommunens brand RENT LIV fortsætter. Konferencen i Freja Arena nød stor bevågenhed fra hele den skandinaviske branche. Signalet til politikerne var, at både teknologi og virksomheder er klar. 16

17 Grøn Gas Erhvervsklynge Initiativtagerne til klyngen er HMN Naturgas, Skive Kommune, Lemvig Kommune, Bioenergi- Vest, Ammongas, Dansk Gasteknisk Center, Teknologisk Institut (VE-Net), Transportens Innovationsnetværk, Agro Business Park og Aarhus Universitet. Klyngen skal skabe rammen for samarbejde og deling af viden. Målet er arbejdspladser og nye virksomheder. Omring 5 virksomheder har tilsluttet sig klyngen. Første kommercielle gastank I 213 fik Danmark sin første gasfyldestation. Den ligger ved Ågade i Skive og bruges i første omgang af kommunens otte gasbiler. Vi forventer at have cirka 5 gas-biler med udgangen af 214. Gastanken og flere af bilerne er finansieret af HMN Naturgas. Det er en del af vores aftale om samarbejde. GreenLab Skive Kommune og HMN Naturgas arbejder fortsat på at lave et center til produktion og test af teknologier. Ikke mindst med integrationen af sol, vind, gas, el, fjernvarme og geotermi i det samme system. Et seminar bekræfter interesse for at deltage i GreenLab. En rapport viser, at energinet.dk, Green Hydrogen, DEIF, RM støtter ideen. Centeret vil koste cirka 24 mio. kroner og kan tilføre kommunen 5-6 nye arbejdspladser. Biogas Det første af tre biogasanlæg er ved at blive opført. Der er et anlæg uden for Balling, som koster cirka 4 millioner kroner, og som skal levere opgraderet biogas til GreenLab. Til sammen vil tre anlæg bidrage med 25 nye arbejdspladser i kommunen. Ved Ågade i Skive åbnede Danmarks første kommercielle tankstation til gasbiler. Biogas 22 Projektet skal skabe rammer for et skandinavisk biogasprogram. Der er udpeget deltagere, og Skive kan med GreenLab blive en afgørende del af samarbejdet. BioGas22 har en samlet ramme på 1 millioner kroner. Genbyg Skive Projektet skal skabe nye job ved genbrug af byggematerialer i første omgang mursten. Det løber ind til udgangen af 214. Vi har fået 1.4 millioner kroner i støtte fra Region Midtjylland, som har deltagelse af private virksomheder. Strategi for klima og energi Skive Kommune skal være CO 2 -neutral i 229. Målet er, at kommunen kan forsyne sig selv med energi. Skive Kommune skal være førende på området og Energibyen skal fremme den grønne udvikling. Fordi det gavner borgere, virksomheder og kommune. Energibyen Skive arbejder tæt sammen med lokale virksomheder om klima- og energiprodukter. Der er allerede skabt arbejdspladser inden for solcelle-industrien. Nye projekter skal skabe job inden for geotermi, biogas, vindkraft og systemer til integration af forskellige slags energi. Andelen af vedvarende energi er fra øget fra 28 % til 4 % af det samlede forbrug i Skive Kommune. 17

18 I 22 ventes andelen øget til 61 %. Det vil reducere udgiften til fossile brændsler med 4 mio. kr. Varmeplan Planen skal sikre, at investeringer i energi er til gavn for folks private økonomi, virksomhedernes økonomi, samfundets samlede økonomi og for miljøet. Varmeplanen skal give borgerne forsyningssikkerhed og økonomisk sikkerhed. Fjernvarme og naturgas udbredes mest muligt. Det giver sikkerhed, billig forsyning og mulighed for øget brug af biomasse, vind, sol og geotermi. Varme fra undergrunden Skive har et stort potentiale for at udnytte varme fra undergrunden. I 1975 viste prøveboringer efter olie et vandbærende sandstenslag med 7 grader varmt vand. Derfor stiftede byrådet i 211 Skive Geotermi A/S. Formålet var netop, at bruge det varme vand fra undergrunden til egnens varmeværker. Men der er risiko forbundet med at udnytte denne energikilde. Derfor afventer projektet en økonomisk afklaring. Ind til denne kommer, arbejder vi med en plan for udbygning med drivvarmeanlæg i Vest- og Nordsalling. Det er anlæg, som kan udnytte varme fra undergrunden, men som også kan forsynes med energi fra andre kilder. Skive Kommune vil være førende i Danmark i formidling af vedvarende energi. Aarhus 217 Aarhus er Europæisk Kulturhovedstad i 217, men hele regionen er en del af begivenheden. Skive Kommune vil styrke erhvervsturismen. Vi har masser at byde på: Natur og aktivitet. Fur, som er indstillet til UNESCO s liste for verdensarv, kulinariske oplevelser og råvarer fra lokale producenter. Vi ønsker at udvikle erhvervsturismen med baggrund i det energieventyr, som Energibyen Skive har været en del af siden 28. Planen sendes til Skive Byråd i april 214. Energihuset +punktet Skive Kommune vil være førende i Danmark i formidling af vedvarende energi. Derfor laves Energihuset +punktet med fokus på udnyttelse af energi og reduktion af CO 2. Energihuset +punktet skal være for elever, studerende, virksomheder og borgere. Huset skal give oplevelser og bruges til undervisning og efteruddannelse om klima, miljø og energi. Energihuset +punkt indgår som en del RENT LIV for børn og unge. 18

19 Kultur- og Fritidsudvalget Kultur- og Fritidsudvalget 79,9 mio. kr. - 3 % af regnskabet 1, 3% mere end 4.6 mennesker i over 1 arrangementer på Skive Bibliotek. Sammen med nabokommuner I maven på en kæmpestor hval blev der fortalt historier i august. Det første resultat af kultursamarbejdet med vore nabokommuner. Tusindvis af ældre, unge, børn og voksne lyttede, så på - eller deltog aktivt - i de mange arrangementer. Også i de faste ugentlige aktiviteter som kortklub, strikkeklub og it-café. Skive musikskole; Museum Salling; Bibliotek; Politikområder Kultur; Idræt; Folkeoplysning; Folkeoplysning og fritid Skive Ungdomsskole lavede i sommerferien en skaterbane på p-pladsen i Brårupgade bag Muse um. Vi arbejder på at skabe et indendørs miljø, hvor unge kan bruge skateboard, parkour, trial, løbehjul og rulleskøjter. Aktive foreninger Nye foreninger er gået i samarbejde med biblioteket. Blandt dem er Red Barnet, Bedre Psykiatri, Naturfredningsforeningen og Tidslerne. Samarbejdet fortsætter med Grænseforeningen, Foreningen Norden og Ældresagen. Udstillinger på biblioteket Udstillinger for både børn og voksne er med til at gøre et besøg på biblioteket til ny oplevelse hver gang. For kreative borgere er det en mulighed for at vise arbejdet frem og udstille en passion for et stort publikum. I alt blev der gennemført 17 udstillinger med alt fra tekstiler, malerier og filtfigurer. Årets kunstner, Christel Bækgaard udstillede et udsnit af sine værker i efteråret. Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer besøgte i juni bibliotekets bogbusser og fik indblik i bogbussernes betydning for livet i landsbyerne. Skive Kommune og Skive Idrætssamvirke (SIS) har fokus på at uddanne idrætsudøvere, trænere og ledere. Med knap 217. besøg er biblioteket en kulturinstitution af væsentlig betydning i Skive Kommune. Det gør vi ved at støtte Skive Sportscollege og ved at oprette Skive Idrætsakademi i samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og Erhvervsakademiet Dania. Et samarbejde med Århus Universitet skal sikre, at man kan tage en videregående uddannelse, og på samme tid dyrke eliteidræt i Skive Kommune. Vi vil gøre det mindre bureaukratisk for idrætsforeningerne, at søge om tilskud. Skive Bibliotek Bibliotekets største opgave er naturligvis at udlåne bøger, tidsskrifter, musik og film. Det skete gange i 213. Samtidig deltog Skive Bibliotek har omkring 22. lånere og udlånte bøger, tidsskrifter, musik og film. 19

20 Fakta om Skive Bibliotek Udlånet var i 213 mod 459. i 212. Af dem var 9. udlån fra bogbusserne eller Mobillen. 22. personer låner jævnligt materialer på biblioteket eller i bogbusserne. Bibliotekets hjemmeside havde besøg. Der var 8.66 digitale lån fra Filmstriben, ereolen, netlydbøger og lignende borgere har tilmeldt sig mobilbesked, når materialer skal afleveres. Flagskib i natten Børnekulturnatten i oktober er blevet et kulturelt flagskib i hele Skive Kommune. Vi arbejder med nye tiltag og events, som kan engagere alle institutioner, foreninger og borgere. Børnekulturnatten skal være en begivenhed, alle børnefamilier i kommunen ser frem til og gerne vil deltage i. Biblioteket og Ældresagen har hjulpet lidt over 1 borgere med at bruge NemID. Biblioteket har hjulpet cirka 8 mindre virksomheder med at blive tilmeldt digital postkasse. Bogbusserne blev brugt som mobile afstemningssteder ved kommunevalget. De kørte ud til valgmøder på Teknisk Skole og Handelsskolen, for at få flere unge til at stemme. 182 afgivne stemmer blev det til og 239 brevstemmer i ugerne op til valget. Der blev afholdt to politiske møder på biblioteket i 213. Kultur og samarbejde Skive Kommune blev den 1. januar 213 en del af Kulturaftalen for Midt- og Vestjylland. Det er et samarbejde mellem Skive, Struer, Lemvig, Holstebro, Herning, Ringkøbing-Skjern, Ikast Brande og Skive Kommuner. Det er også et netværk for koncertsteder, museer, teaterforeninger og andre institutioner. Vi deler viden, erfaringer, får gode ideer og skaber nye aktiviteter. I år er der generalforsamling den 1. april på Fur. Det giver os en god mulighed, for at vise Skives stærke sider frem. Gentænk Region Midtjylland Aarhus er europæisk kulturhovedsted i 217. Den begivenhed er Skive Kommune en del af. Projektet er en stor satsning for hele i Region Midtjylland. Temaet er RETHINK eller Gentænk. Det handler om at gentænke og udvikle regionens kultur, erhverv, turisme, fødevarer og grønne energi. Børnekulturnatten skal være en begivenhed, alle børnefamilier i kommunen ser frem til og vil deltage i. Skive Musikskole Skive Musikskole er for alle. Vi underviser i mange forskellige instrumenter, solosang, samspil og kor. Det er for børn og for voksne. Det er holdundervisning og enetimer. Musikken begynder i folkeskolen Skive Ungdoms Symfoniorkester (SUS) er et af musikskolens helt store projekter. På folkeskolerne i Roslev, Hem, Fursund, Jebjerg og på Friskolen i Skive - følger knap 4 elever undervisningen. Vi spiller alle instrumenter. Ude på skolerne er musiklæreren en del af Skive Symfoniorkester. Eleven spiller med i SUS. Det skaber tætte og stærke bånd mellem institutionerne. Skive bruger 796. kroner over tre år på Aarhus 217. Vi vil vi have mest muligt ud af projektet. Også i form af opkvalificering af institutioner og aktører, PR-værdi og synergieffekter. 2

21 MGK- og MusikCollege. Det er også mange mindre koncerter på biblioteket, i kirkerne og på cafeer. I påsken afholdte vi sammen med Skive Ungdomsskole forestillingen Tilbage til Nutiden på Skive Theater. Den var skabt af elever fra begge institutioner og høstede stor anerkendelse. Skive musikskole gennemfører mange koncerter og workshops i løbet af et år. Sang og musik i børnehaven På Resen DayCare underviser vi børn og pædagoger, for at gøre sang og musik til en naturlig del af børnenes hverdag. Opera ved Fjorden Musikskolens elever var en del af Skive Symfoniorkester i Opera ved Fjorden. Det er årets store klassiske musikbegivenhed ved Resenlund. Ross-Teigan Legatets klassiske vinder optrådte som violinsolistsolist med temaet fra Schindlers Liste. Drivkraft for musik og talent Skive Musikskole ser sig selv som en drivkraft for musik og sang. Derfor arbejder vi sammen med andre der vil. Det gør vi for at skabe udvikling, men også for at vise det store talent, som børn og unge i Skive Kommune rummer. Linje for talenter Musikskolens talentlinje for de årige har syv rytmiske og seks klassiske elever. Det er en linje, som baner vejen for nye MGK-elever, og som højner det musikalske niveau. Vi er også med i et talentprojekt, som omfatter musikskolerne i hele den vestlige del af Region Midt. Her møder og spiller elever fra Skive Kommune med talenter fra stort område. Fælles musikmiljø Som en del af MGK MidtVest underviser vi 27 elever. Efter sammenlægningen med Holstebro Musikskole er det lykkedes at bevare et fælles miljø i Skive Musikskole, som også omfatter Viborg, Mors og Thisted. Legater til uddannelse Ross Teigan Legatet er et af musikskolens store aktiver. Legatet giver friplads på Skive musikskole til en værdi af op til 3. kroner. Talentpriserne er på 1. kroner, og tre uddannelseslegater har en samlet værdi af 12. kroner. Musik i hele kommunen Skive Musikskole deltager hvert år i en lang række tilbagevendende arrangementer. Det er eksempelvis Theaterkoncerten for folkeskolernes klasser. Temakoncerten på Skive Seminarium, Kulturnatten og koncerter med 21

22 Børne- og familieudvalget Børne- og Familieudvalget 74 mio. kr % af regnskabet 1, 21% Tidligt tværfagligt samarbejde Ofte er det for tilfældigt, hvornår børns sociale problemer opdages. Men også hvornår og hvordan forældrene inddrages i at løse dem. Derfor har vi skærpet fokus på, at børn med brug for hjælp, også får hjælp. Det er hele måden vi arbejder på, der skal udvikles og forbedres. Vi skal skabe et bedre samarbejde mellem forældre, pædagoger, socialrådgivere, psykologer og andre faggrupper. Vi skal arbejde systematisk med at opspore børn, som ikke trives så tidligt som muligt. Familieområdet Politikområder Dagtilbud; Vi har fokus på børns skift mellem institutioner og på overgangen mellem børnehave og skole. Vi har ansat en tværfaglig konsulent, som har ansvaret for denne indsats. Skoler; Forvaltningen har ansvaret for børnehaver, vuggestuer, dagpleje og folkeskoler. Vi har en døgnafdeling og korps af kontaktpersoner, som hjælper børn og unge med sociale problemer. Vision Der skal være plads til børn og unge i Skive Kommune. Alle skal kunne opleve sig selv som en del af en kultur, der bygger på fællesskab og mangfoldighed. Alle børn skal have mulighed for at udnytte deres evner. Forvaltningen har en skoleafdeling, en afdeling for kultur og fritid, en dagtilbudsafdeling og en familieafdeling. Vi har et tæt samarbejde mellem afdelingerne, og et fælles ansvar for at løse opgaverne. Børnehaver, vuggestuer og dagpleje Afdelingen for dagtilbud omfatter dagpleje (-2 årige børn), børnehave (3-6 årige børn), børnehave med vuggestue (-6 årige børn), Vidensgruppen (en børnehave for psykisk og fysik handicappede) - og Skovbrynet, en klub for handicappede. Vi arbejder målrettet med at finde og løse børns sociale problemer, inden de vokser sig store. Der er der afsat 2,75 millioner kroner ekstra, til at styrke denne indsats. Alle børn skal opleve sig selv som en del af en kultur, der bygger på fællesskab og mangfoldighed. Børn og sprog Vi ved, børn som behersker sproget i børnehaven, klarer sig langt bedre i skolen. Derfor skal vi stimulere børns sprog. Vi gør en særlig indsats for dem, der har mest brug for støtte. Alle børnehaver deltager i fælles uddannelse om sprog og er en del af et forskningsprojekt. Alle børnehaver arbejder tæt sammen med kommunens tale- hørekonsulenter. Det sker efter en samlet plan. Bevægelse Vi arbejder målrettet med børns motorik og bevægelse. Flere børnehaver er med i Rend og hop med Oliver. Et projekt fra KFUM som fremmer børns glæde ved fysiske aktivitet. 22

23 Folkeskolen Skoleområdet omfatter folkeskolen, SFO, klubber og Ungdomsskolen. RENT LIV for børn og unge Alle kommunens børnehaver og skoler deltog i RENT LIV for børn og unge. Her fik alle deltagere oplevelser og lejlighed til at udforske egnen. Udgangspunktet var den enkelte børnehave eller skole. Men museer, musikskole, kunstnere, bibliotek, læreruddannelsen - og andre fagfolk var også en del af projektet. Penge til skoleudvikling Folkeskolerne kunne tidligere bruge puljen til projekt Det er vores skole til alle vores børn. Fra sensommeren er pengene brugt til vidensdeling, så flere børn med særlige behov, kan undervises i almindelige skoleklasser. Derfor er der også oprettet fire stillinger på skolerne i Resen, Brårup, Krabbeshus Heldagsskole og Ådalskolen. Som et forsøg er der ansat en socialrådgiver, som skal dække Aakjærskolen, Hem, Resen og Skivehus. Assistenter i klasserne Der er ansat 22 undervisningsassistenter. Alle skoler har mindst en assistent. Formålet er at styrke undervisningen i klassen og at forbedre lærerens arbejdsbetingelser. Indsatsen vurderes af en følgegruppe. Uddannelse og netværk De ansatte på skolerne deltager i efteruddannelse og deler viden i et netværk på tværs af skolerne. Pædagogiske dage havde i 213 overskriften RENT LIV i en innovativ skole. På Læreruddannelsen i Skive er der gennemført seksugers pædagogiske diplom-moduler. Når lærere er på efteruddannelse, bliver undervisningen i skolen klaret af rotationsvikarer. Uddannelsen i feedbackkultur forsætter. Den skal give lærerene adgang til systematisk brug af elevfeedback i deres undervisning. IT og computere i folkeskolen En ny It-strategi erstatter den gamle og har fokus på at bruge computere og programmer til undervisning i folkeskolen. Skive Kommune fik tilskud fra staten til køb af den slags programmer til undervisning. Betingelsen var, at kommunen brugte et tilsvarende beløb. Rapport om kvalitet En ny rapport beskriver kommunens skoler, deres faglige niveau og sammenhængen mellem politik og udvikling. Den kan læses på skive.dk. Rapporten dækker en periode på to år. I de år hvor der ikke laves en fuld rapport, får Byrådet i stedet en særlig orientering. Skolepolitik har fire overskrifter: Fleksibilitet i undervisningen og Faglige udfordringer for alle vore børn frem til 214 og Dannelse i fællesskab samt Skole- /hjemsamarbejde for årene Innovation blandt andet i lokalområdet er et gennemgående for hele perioden. Skolepolitikken evalueres i 214 og 216. Klub om eftermiddag Der er fritidsklubber på Ådalskolen, Brårup Skole og Aakjærskolen. På alle kommunens skoler er der nu mindst en assistent, som hjælper til med undervisningen. Men nu også klubber om eftermiddagen for årgang på alle skoler. Prøveperioden er forlænget til 215. Forældrene betaler 2 kroner for en måned og yderligere 4 kroner for hver ugentlig åbningsdag. 23

24 Familieområdet Afdelingen omfatter PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), Sundhedsplejen, Tandplejen, Familiecenter Sabroegaarden - og MULTI. Vi arbejder tæt sammen på tværs af afdelinger. En del af opgaverne løses direkte ude i familier med mest brug for hjælp. Lokal opdeling Vi har delt kommunen op i seks lokale områder. I hver af dem arbejder skole, børnehave, vuggestue og dagpleje sammen. Også sundhedsplejersker, sagsbehandlerne og ansatte i PPR er knyttet til et lokalt område. Ingen børn glemmes Alle ansatte, som arbejder med børn bruger også Stafetloggen. Et redskab som giver overblik, og sikrer at viden om et barn ikke går tabt. Her kan far, mor, pædagoger, socialrådgivere og andre involverede følge barnet og læse med. Vi ser altid på et barns muligheder og understøtter dem. Målet er, at alle børn trives og har det godt med kammerater, familie og venner. Udsatte børn Familierådgiverne hjælper udsatte børn, unge og familier med råd og vejledning. Er der behov for mere støtte, kan familien få tilbudt en kontaktperson, familiebehandling eller praktisk støtte i hjemmet. I meget alvorlige sager kan et barn anbringes udenfor hjemmet. Særligt team Skive Kommune har fået nye retningslinjer for, hvordan ansatte skal reagere, hvis de får mistanke om overgreb. Der er også lavet et særligt team, som behandler alle henvendelser om mulige overgreb og vold mod børn og unge. PPR PPR - Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder med børn i alderen fra -18 år. Vi har fokus på tidlig indsats og på at skabe fællesskaber med plads til alle børn i skoler og børnehaver. PPR bistår pædagoger, lærere og andre faggrupper på den enkelte institution eller skole. PPR arbejder med børn som ikke trives. I PPR arbejder der psykologer, tale- og hørepædagoger, læsevejledere, fysio- og ergoterapeuter. Vi har fokus på tidlig indsats og på at skabe fællesskaber med plads til alle børn i skoler og børnehaver. Sundhedspleje Sundhedsplejen vejleder om sundhed og forebygger sygdom for familier med børn i alderen 16 år Vi møder den gravide mor og følger det nyfødte barn, indtil det forlader folkeskolen. Alle familier får kontakt med sundhedsplejen lige efter fødslen, i. klasse, 1. klasse, 5. klasse og i skolens ældste klasser. Vi vejleder og støtter den gravide og forældre med helt små børn. Det er vigtigt, at barn og forældre knyttes tæt sammen. Kontakt med udsatte Vi laver sundhedscheck og taler om trivsel med skolebørn. Rådgiver skoler, børnehaver, vuggestuer og dagpleje om børns sundhed, trivsel og tilknytning. Sundhedsplejersken er ofte kommunens indgang til udsatte familier og børn. Her samarbejder vi med andre faggrupper. Sunde tænder Børn og unge fra -17 kan få gratis tandpleje på en af kommunens fem tandlægeklinikker. Men også hos fem private tandlæger, som kommunen har en aftale med. Regulering af tænder sker i Struer. Tandplejen rådgiver også voksne, henviser til specialtandpleje og yder den selv, når det er muligt. Vi behandler børn med tandlægeskræk og yder omsorgstandpleje til især ældre borgere. 24

25 Vi er med i et projekt for udsatte borgere med usunde tænder. Skive Kommune har fået 2,1 millioner kroner fra staten til formålet. Projektet afsluttes med udgangen af 215. Børn og unge kan få gratis tandpleje på en af Skive Kommunes fem tandlægeklinikker. SABROEGAARDEN - familiecenter Vi hjælper udsatte familier med at finde ud af, hvad der skal til, for at børnene får så god en tilværelse som muligt. Målet er, at løse børn og unges problemer, så de kan undgå at blive anbragt. Derfor hjælper vi også familier i deres eget hjem. Det er med samtaleterapi eller coaching. Men det kan også være hjælp til, at få den helt praktiske dagligdag til at fungere. Det er ofte voksnes evne til at være forældre, MULTI arbejder med. Det foregår på alle ugens dage. Også om natten hvis det er nødvendigt. En konsulent støtter udsatte unge, som trues af en anbringelse uden for familien. MULTI arbejder også med udsatte unge, som mødes i grupper, vi tilbyder pædagogisk massage og rekrutterer medlemmer til kommunens korps af kontaktpersoner. Endelig matcher vi medlemmer af korpset med udsatte unge. Skole, Socialforvaltningen, Politi -SSP Familieafdelingen arbejder sammen med folkeskoler, ungdomsuddannelser og Politiet for at forebygge ungdomskriminalitet. SSP-arbejdet koordineres af et lokalråd. Det vigtigste er børnene. At de trives og har det godt. I nogle familier er det svært. Derfor kan ikke alle børn bo hjemme. Sabroegaarden har teams, som rådgiver hele familier, børn og unge - og laver gruppeforløb for både forældre og børn. Mange opgaver Vi laver støttet og overvåget samvær mellem voksne og børn. Vi finder de rigtige familier til pleje af børn, som ikke kan bo hjemme. Vi fører også tilsyn med plejefamilierne. En terapeut støtter og rådgiver familier med handicappede børn. En gruppe af ansatte arbejder med integration af flygtningefamilier. Alle døgnets timer Vi har fem pladser på døgnafdelingen. Her bor børn og unge, indtil det afklares, om de skal hjem eller anbringes uden for hjemmet. Vi har en afdeling som kan modtager tre eller fire familier af gangen. Her lærer vi dem så godt at kende, at vi kan vurdere, om de med støtte selv kan tage vare på deres børn i hjemmet. En ordning for små- og spædbørn er også en del af Sabroegaarden, men selve anbringelsen sker i plejefamilier. MULTI MULTI er et team af konsulenter, som oftest arbejder ude af huset. 25

26 Social- og ældreudvalget Social- og Ældreudvalget 592,7 mio. kr % af regnskabet 1, 19% VUM skaber et fælles sprog, når vi skal udrede sociale problemer og tildele hjælp og træning. Forebyggelse indsats Socialafdelingen har fokus på at forebygge, men også på en tidlig indsats. Af menneskelige grunde - og for at bringe kommunens udgifter ned på lang sigt, fordi udgifterne til det specialiserede sociale område er steget siden sammenlægningen af kommuner i 27. En del af samfundet Vi har fokus på, at alle borgere skal kunne bidrage til og føle sig som en del af samfundet. Politikområder Vi skal støtte dem i, at de får et for dem selv meningsfuldt liv. Ældre; Socialområdet/ handicappede; Vi arbejder målrettet på at gøre handicappede til en del af det almindelige liv og samfund. Vi er optaget af et tæt samspil med civilsamfundet, arbejdsmarkedet, netværk og frivillige. Udvalget omfatter også ældreboliger, som indgår med indtægter på 19,4 millioner kr. Socialafdelingen Afdelingen yder hjælp til borgere med behov for en særlig pædagogisk indsats. Det er mennesker med handicap, psykiske og fysiske lidelser, misbrug og socialt udsatte. Opgaven er, at give omsorg og støtte i hverdagen. Det kan være i boligen, aktiviteter uden for hjemmet, undervisning, samvær med andre eller et beskyttet job. Vi ledsager borgere til læge, sygehus og myndigheder. Vi behandler misbrugere af alkohol og stoffer - og laver opsøgende socialt arbejde. Målet er at hjælpe handicappede og socialt udsatte, så de bedst muligt kan tage vare på sig selv. Institutioner Afdelingen har ansvaret for de sociale botilbud, aktivitets-, samværs og fritidstilbud, beskyttet beskæftigelse og Rusmiddel Centret Socialafdelingen driver også CKU - Center for Kommunikation og Undervisning - i samarbejde med Viborg Kommune. Fælles sprog I 213 var der særlig fokus på at indføre Voksenudredningsmetoden (VUM). Både når vi tildeler hjælp og arbejder ude på institutionerne. Samarbejde på tværs i kommunen Socialafdelingen er i et tæt samarbejde med Pleje & Omsorg, når træning ikke længere slår til. Det vil sige, at hjælpen ændrer sig fra træning, til at vedligeholde de funktioner, borgeren allerede har. Vi arbejder på, at få et endnu tættere samspil med Arbejdsmarkedsafdelingen, fordi Folketingets reform af pension og kontanthjælp betyder, at færre borgere får tilkendt en førtidspension. Flere borgere skal nu igennem et forløb, hvor deres mulighed for arbejde og uddannelse, skal afklares. Nattergalevej, et botilbud for udviklingshæmmede Her har vi udvidet med 2 boliger, så der nu er 42 beboere. Otte midlertidige pladser bruges til aflastning af familier eller udredning af borgere. Fordele ved stordrift har bragt udgifterne ned, uden at forringe indsatsen. Hjaltesvej, et botilbud for udviklingshæmmede Institutionen er gået fra tre til nu to afdelinger på Hjaltesvej og Frejasvej. Men antallet af pladser er øget. Vores botilbud på Gefionsvej er blevet en del af området for autister. De tidligere beboere er flyttet til Nattergalevej. Mentor, et botilbud for autister Mentor har afdelinger på Bilstrupvej, Gefionsvej og Thinggade. På Gefionsvej er der nu ni ekstra pladser. 26

27 I alt der er 14 boliger og syv midlertidige pladser. De sidste bruges af borgere som skal afklares eller trænes. Det vil sige, at de skal lære at løse praktiske opgaver og mestre tilværelsen i samvær med andre. Østerbro og Parcelvej, botræning og aflastning Østerbro er bolig for unge udviklingshæmmede. Hidtil har der været personale om natten. Det er der ikke længere brug for, fordi beboerne med dette behov, er flyttet Nattergalevej. Træning på Parcelvej er også flyttet til Nattergalevej. Med omlægningen sparer kommunen løn til personale om natten. Aktivitets- og værestedet Toeren Også Toeren et cafetilbud og værested for udviklingshæmmede har ændret karakter. Borgerne skal ikke længere visiteres og vælges ud. Nu er det et åbent tilbud. Her møder borgere op og får samvær, personlig hjælp og praktisk støtte. Støttecenter Ådalen og Cafeen Ådalen et cafetilbud for psykisk syge - er også ændret. Nu laves der flere planlagte og målrettede aktiviteter, hvor borgerne visiteres og vælges ud. Men om aftenen, på eftermiddage og i weekender, kan alle møde op på Ådalen for at snakke, spise, drikke kaffe og lave egne aktiviteter. STU-Uddannelsen Den Særligt Tilrettelagte Uddannelse er for unge, som ikke lige passer ind i de almindelige ungdomsuddannelser. Eleverne får afklaret deres muligheder og behov for job, bolig og for støtte. Det sker i et tæt samarbejde med Job- Start. Autisme Forældre med autismebørn (ASF) har haft et tilbud om aflastning på en særlig institution, drevet af Viborg og Skive Kommune i fællesskab. Den er nu lukket, fordi der kom stadig færre børn fra Viborg Kommune. Familierne får stadig aflastning, men nu i form af hjælp fra især plejefamilier. Huset Her får unge psykisk syge nu mere hjælp og træning i samarbejde med JobStart. Målet er, at de unge skal hjælpes til uddannelse eller fastholdes i job. Rusmiddelcentret Færre borgere kommer i døgnbehandling for deres alkoholmisbrug. Behandlingen sker i nærmiljøet, hvor også familie, netværk og arbejdspladsen bliver inddraget. Rusmiddelcentret arbejder tæt sammen skolerne for at forbygge alkoholmisbrug blandt børn og unge. Færre borgere kommer i døgnbehandling for deres misbrug af alkohol. I stedet hjælpes de i nærmiljøet. Udvikling af ledelse Socialchefen og Ledergruppen har fokus på uddannelse i forandring og omstilling. Fordi der sker store og hurtige ændringer, i den måde vi arbejder på. Det er også blevet mere nødvendigt, at vi kan arbejde på tværs af forvaltningerne. Resultater Den gennemsnitlige pris for hver enkelt af afdelingens ydelser er faldende. Større enheder har givet økonomiske fordele, men også fleksibilitet og flere muligheder for borgerne. Der er købt færre pladser på institutioner i andre kommuner. I stedet har borgerne fået et tilbud i Skive Kommune. Området for ældre Vi står for driften af plejeboliger, hjemmehjælp til svage borgere, sygepleje og udlevering af hjælpemidler. Ældreområdet er opdelt i to afdelinger: Myndighedsafdelingen som bevilger hjælpemidler, støtte til pleje og praktiske hjælp i hjemmet, laver tilsyn - og afregner med private leverandører. Pleje & Omsorg som har ansvaret for driften af 18 plejecentre, sygepleje og aktivitetstilbud. 27

28 Afdelingen yder hjemmehjælp og personlig pleje i konkurrence med private virksomheder. Privat hjælp og pleje Der er syv private firmaer på området. En som udfører sygepleje, personlig pleje og praktisk hjælp i hjemmet. En anden som yder personlig og praktisk hjælp. De sidste fem tilbyder kun hjælp til praktiske opgaver. Pleje & Omsorg har de samme økonomiske vilkår som de private virksomheder. Princippet er, at pengene følger borgeren. Omkring hver femte borger har valgt en privat leverandør. Det er en lille stigning i forhold til året før. Flere og nye opgaver Sygehusene har nedlagt sengepladser og patienter udskrives hurtigere en før. Det betyder flere opgaver for os. Vi har også fået nye opgaver, som tidligere blev løst af socialafdelingen. Det er borgere, som har mere brug for omsorg og pleje end for hjælp fra pædagoger. Fokus på uddannelse Flere og nye opgaver kræver uddannelse af de ansatte. Det har vi haft stor fokus på i 213. Vi har løst opgaven i tæt samarbejde med Social- og Sundhedsskolen. Ved at bruge regler om jobrotation, får vi meget uddannelse for relativt få penge. Aktiviteterne fortsætter i 214. Næsten hver femte borger har valgt et privat firma til hjemmehjælp. Hjælp til selvhjælp Ældreområdet havde fra svagt faldende aktivitet. Nu er der en tendens til, at de enkelte borgere skal have hjælp i flere timer. Derfor arbejder vi med at støtte borgere, så de selv kan klare flere opgaver i hjemmet. Vi arbejder også med brug af moderne hjælpemidler. Det er loftlifte i alle plejeboliger, avancerede senge og bedre bækkenstole. De nye pladser på Marienlyst har trykfølsomme gulve, skylletoiletter og fjernbetjente døre og vinduer. Lige nu laver vi en undersøgelse for at kortlægge nytten af ny teknologi. Den bygger på spørgeskemaer til borgere og ansatte. Bedre teknologi skal være til gavn for borgerne, give de ansattes et godt arbejdsmiljø og begrænse kommunens udgifter. Nye plejeboliger på Marienlyst I 213 åbnede vi 24 midlertidige boliger på Marienlyst. De bruges af borgere, som er færdigbehandlede på sygehuset, men som skal genoptrænes til at kunne bo i eget hjem. Tre af pladserne bruges til borgere med alvorlige og behandlingskrævende problemer. Her er sygeplejerskerne i tæt kontakt med læger hele døgnet. 28

29 Arbejdsmarkedsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget 643,3 mio. kr. - 2 % af regnskabet 1, 2% Jobcenteret skal få ledige i arbejde og forsyne virksomheder med nødvendig arbejdskraft. Afdelingen omfatter Jobcenteret, Udbetalingsenheden, Borgerservice, Ungdommens Uddannelsesvejledning og BOMI. Opgaven er at få ledige i arbejde, at fastholde borgere på arbejdsmarkedet, og at forsyne virksomheder med den nødvendige arbejdskraft. Borgerservice og Udbetalingsenheden betjener de borgere som møder personligt frem på rådhuset. Men også når de ringer eller bruger computeren. Resultater 213 Bruttoledigheden er faldet fra 5 % til 3,8 %. Det er stykke lavere end landsgennemsnittet. Antallet af landtidsledige er faldet fra 2 % til 17,6 % af arbejdsstyrken. Det er langt under gennemsnittet for hele landet. 23 personer har mistet retten til dagpenge. For tiden falder mellem 8 og 1 personer ud af systemet hver måned. Flere er i flexjob eller venter på at få et fleksjob. Fra 782 personer i begyndelsen af året til 846 (udregnet som personer på fuldtid). Stigningen er større end i resten af landet. Sygedagpenge Der er sket et fald i antallet af borgere på sygedagpenge. Fra 826 til 689 personer. Det er 3,1 % af arbejdsstyrken og ligger over landsgennemsnittet. Der er færre på sygedagpenge under 26 uger. Fra 457 til 388 personer. Der er færre på sygedagpenge i mere end et 52 uger. Fra 93 til 8 personer. Ungdommen Uddannelsesvejledning Færre unge forsørges nu af kommunen. Fra 999 til 94 personer i slutningen af året. Faldet er større end på landsplan. 21,8 % af de ledige og arbejdsmarkedsparate unge er gået fra kontakthjælp eller dagpenge til uddannelse. Det er mere end dobbelt så mange som på landsplan. Borgerservice Cirka 15 mennesker henvender sig hver dag personligt på rådhuset. Vi har stor fokus på, at flytte borgernes henvendelser fra telefon, papir og fremmøde - til computeren. Senest kan hjemmesiden også bruges, når en borger søger begravelseshjælp, skal vælge læge, anmelde vielse eller have nyt pas. Borgerservice bruger mere tid på at hjælpe borgere med at bruge Nem ID. Virksomheder skal nu være tilmeldt digital post. Det samme gælder alle borgere i løbet af 214. En del borgere er begyndt at henvende sig i borgerservice, for at blive fritaget for digital post. 29

30 Skive driver sammen med 18 andre kommuner en hotline. Her kan borgere ringe, hvis de har problemer med at bruge hjemmesiden og borger.dk. Nye IT-systemer Afdelingen har brugt mange ressourcer på at tage nyt software i brug. Det gælder Fujitsu Prisme, hvor opkrævning og hele kommunens regnskab ligger. Der er indført et nyt system til inddrivelse af penge. Programmet hedder EFI (Et Fælles Inddrivelsessystem). 3

31 Sundhedsudvalget Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 193,3 mio. kr. - 7 % af regnskabet 1, 7% På Sundhedscenteret arbejder vi med at genoptræne, forebygge sygdom, patientskoler og at hjælpe personer med hjerneskade. I lokalerne på det tidligere Skive Sygehus, er der skabt rigtig gode rammer for arbejdet. I det samme sundhedshus holder regionshospitalet til - og det samme gør privat praktiserende læger, afdelingen som tildeler borgere hjælp i hjemmet samt ledelsen for ældreområdet. Særlig indsats Også i 213 har vi haft særlig fokus på at hjælpe borgere med sen hjerneskade. Medarbejderne er blevet uddannet, og vi har gjort en særlig indsats for borgere i alderen 25-6 år, som har svært ved at klare sig selv i eget hjem. Indsatsen for at hjælpe sygdomsramte tilbage i job er også blevet styrket. Fysioterapi Patienter med fysisk/kronisk sygdom kan få gratis behandling hos private fysioterapeuter. Her er det en stadig udfordring at finde den rigtige balance mellem indsats og udgifter. Unge og tobak Forebyggelse af tobaksrygning har særlig fokus på de unge og deres uddannelsessteder. Målet er ikke kun rygestop, men at unge slet ikke begynder at ryge. Vægttab og livsstil Sundhedscenteret arbejder med særlige grupper af borgere, som overvægtige unge i alderen år, der er motiverede for vægttab og ændringer i livsstil. Men også med vægtstop og sundhedscheck for mænd og åben kostvejledning til alle borgere. Undervisning og samarbejde Centerets diætist har holdt kurser for medarbejdere inden for ældreområdet og socialområdet. Sundhedscenteret arbejder tæt sammen med patient-, pensionist- og idrætsforeninger. I 213 er der begyndt en særlig indsats for kræftramte i tæt samarbejde med flere patientforeninger. Sundhedscenterets opgaver: Træning af svage ældre. Genoptræning efter behandling på sygehuset. Forebyggende besøg i hjemmet hos ældre over 75 år. Hjælp til kroniske patienter med eksempelvis rygerlunger, blodprop i hjertet, knogleskørhed og diabetes. Forebyggelse med fokus på KRAM (kost, rygning, alkohol og motion). Kampagner for bedre sundhed. Uddannelse af ansatte i Ældreservice. Samarbejde med sygedagpengeafdelingen om indsatsen Klar til job igen!. I lokalerne på det tidligere Skive Sygehus, er der skabt rigtig gode rammer for forebyggelse af sygdom. Hjælp til borgere med hjerneskade og støtte til de pårørende. 31

32 Økonomiudvalget Økonomiudvalget 234,4 mio. kr. - 8 % af regnskabet 1, 8% Sygefravær Fraværet på grund af sygdom falder svagt. Skive er fortsat en af de kommuner i landet, der har det laveste fravær. Vi har fokus på trivsel, sundhed og godt arbejdsmiljø. Men vi arbejder også målrettet med de områder og arbejdspladser, hvor sygefraværet er relativt højt. Brug af computere Skive Kommunes nye strategi for IT dækker årene Den skal give borgerene bedre muligheder for at betjene sig selv på nettet, i stedet for at skrive breve eller bruge telefon. Det understøttes af kommunens nye hjemmeside, hvor teksterne er nemmere at læse og finde rundt i. Udvalget omfatter også by- og landsbyudvikling, som indgår med indtægter på 1,1 millioner kr. Strategi for udvikling Hvor vi tidligere havde fokus på kommunen som organisation og arbejdsplads, er der nu et bredere sigte. Kommunens økonomi, service til borgerne, udvikling af egnen er nu også en del af strategien. Strategien har fået titlen Sammen ad nye veje. Digital post Snart skal alle borgere som udgangspunkt bruge digital post. Vi bruger også særlige programmer til kommunikation mellem forældre og børnehaver, vuggestue og skoler. Byrådsmedlemmer læser alle dokumenter og dagsordener på tablet - og der skal arbejdes med flere videokonferencer. Også på området for velfærd, er der øget brug af computere og fokus på nye teknologiske hjælpemidler. Trivselsmåling Skive Kommune har fokus på trivsel og der laves en fælles måling hvert tredje år. Resultaterne skal bruges til konstruktiv dialog om trivsel, samarbejde og fællesskab på arbejdspladsen. Målingen i 213 viste en høj grad af trivsel. Undersøgelse af Teknisk Forvaltning Konsulentfirmaet H. C. Vestergaard lavede i efteråret en omfattende undersøgelse af organisation, ledelse og kultur i Teknisk Forvaltning Den viste, at meget fungerer godt i Teknisk Forvaltning, men også at der var behov for ændringer. I forlængelse af undersøgelsen er der sket ændringer i forvaltningens struktur, kultur og ledelse. Vi har fokus på trivsel, sundhed og godt arbejdsmiljø. 32

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015

Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser. Årsberetning 2014. www.skive.dk. April 2015 Fotos: Jakob Lerche, Thomas Køser Årsberetning 214 April 215 www.skive.dk Indhold PÅTEGNINGER... 3 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REVISIONSPÅTEGNING... 4 KOMMUNENS ÅRSBERETNING... 5 LEDELSENS ÅRSBERETNING...

Læs mere

Regnskabsberetning 2008

Regnskabsberetning 2008 Regnskabsberetning 28 INDHOLD Side side 1 Borgmesterens forord 2 Påtegninger: Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 5 Sektorbeskrivelser 15 Hoved- og

Læs mere

Regnskabsberetning 2007

Regnskabsberetning 2007 Regnskabsberetning 27 side 1 INDHOLD Side Borgmesterens forord 2 Kommuneoplysninger 3 Påtegninger: Ledelsens påtegning 6 Revisionspåtegning 7 Kommunens årsberetning Ledelsens årsberetning 8 Mål og evaluering

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. maj 2014. Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. maj 2014 Mødested: Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Peder Chr. Kirkegaard, Anna-Lise Vestergaard, Bolette Dahl Pedersen, Preben

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2.

Fredensborg Byråd. Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester. Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester. Thomas Elgaard Larsen (V) 2. Fredensborg Byråd Ulla Hardy-Hansen (C) 1. viceborgmester Thomas Lykke Pedersen (A) Borgmester Thomas Elgaard Larsen (V) 2. viceborgmester Per Frost Henriksen (A) Ergin Øzer (A) Hans Nissen (A) Charlotte

Læs mere

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013

Årsberetning 2013 MED BILAG. Årsberetning 2013 Årsberetning 2013 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 DAGSORDEN MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise Lyse,

Læs mere

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt.

Fraværende: Peder Christensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Per Jeppesen Ole Priess deltog ikke i pkt. 1-12, Knud Bjerre deltog ikke i pkt. ÅBENT REFERAT BYRÅDET Mødedato: 26. maj 2009 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10 Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: 15:05 Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Bente Østergaard, Berit Kjølhede,

Læs mere

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014

Årsberetning 2014 MED BILAG. Årsberetning 2014 Årsberetning 2014 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 MØDESTED: MØDEDATO: Gl. Byrådssal 20-05-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Økonomiudvalget 12.30 15.10 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Inge Lise

Læs mere

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune

Årsberetning 2014. Lemvig Kommune Årsberetning Lemvig Kommune FORORD Forord Lemvig Kommune kom igen i ud med et meget stort overskud på den ordinære drift. Overskuddet på den ordinære drift er steget fra forventet 24,8 mio. kr. til 64,3

Læs mere

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail.

Der er kommet et spørgsmål til spørgetid. Spørgsmålet er fremsendt til byrådsmedlemmerne på mail. ÅBEN DAGSORDEN BYRÅDET Mødedato: 28. april 2015 Mødested: Byrådssalen, Torvegade 10, Skive Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård,

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013

SOLRØD KOMMUNE. Årsberetning 2013 SOLRØD KOMMUNE Årsberetning 2013 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Borgmesterens forord Jeg er glad for at kunne

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 20. august 2013. Det gl. rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 20. august 2013 Mødested: Det gl. rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger

SKIVEKOMMUNE Budget 2009. 3. Generelle bemærkninger 3. Generelle bemærkninger 13 14 3.1 Resultatopgørelse 2009-2012 Mio. kr. 2009 2010 2011 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.668,4 1.687,5 1.704,1 1.754,6 Tilskud og udligning 648,2 723,4

Læs mere

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012

Årsberetning 2012 MED BILAG. Årsberetning 2012 Årsberetning 2012 Odder Rådhus Rådhusgade 3. 8300 Odder Telefon 87 80 33 33. Telefax 87 80 33 20 email: odder.kommune@odder.dk hjemmeside: oddernettet.dk Åbningstider på rådhuset: Mandag, tirsdag, onsdag

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 23. april 2013. Det Gl. Rådhus, Byrådssalen. Mødetidspunkt: 13:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 23. april 2013 Mødested: Det Gl. Rådhus, Byrådssalen Mødetidspunkt: 13:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Bente Østergaard, Christian Sonne Schmidt, Ditte Staun,

Læs mere

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013

Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 Årsberetning Vordingborg Kommune 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Kommuneoplysninger... 3 Borgmesterens forord... 4 Kommunens årsberetning... 5 HOVED- OG NØGLETAL...... 11 UDVALGENES POLITIKOMRÅDER KORT FORTALT......

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag

Budgetoplæg 2016. Budgetseminar 31. august 2015. Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag Budgetoplæg 2016 Budgetseminar 31. august 2015 Beredskabskatalog Driftsudvidelser Anlægsforslag 2 Beredskabsforslag budget 2016-2019 skattefinansierede område (hele 1.000 kr.) Teknik og Miljøudvalget Side

Læs mere

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011

Kapitel 1. Regnskab & årsberetning 2011 Kapitel 1 Regnskab & årsberetning INDHOLD Side Borgmesterens forord 4 Ledelsens påtegning 5 Kommunens årsberetning Serviceniveau og rammevilkår 6 Budget og regnskab 6 Økonomiske målsætninger 8 Effektiv

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Regnskab & årsberetning 2013

Regnskab & årsberetning 2013 Regnskab & årsberetning 2013 Indhold Borgmesterens forord 3 Ledelsens påtegning 4 Beretning 5 Regnskab 67 Beretning Borgmesterens forord Årsberetningen for 2013 sætter fokus på det samlede regnskabsresultat,

Læs mere

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 18-12-2007 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Skive Byråd 17.00 19.45 Deltagere: Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Ruth Kristensen, Aage Dahl,

Læs mere

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk

Budget 2015. Miljø og forsyning. Gladsaxe Kommune. Økonomisk Sekretariat. Rådhus Allé 7. 2860 Søborg. gladsaxe.dk Miljø og forsyning Gladsaxe Kommune Økonomisk Sekretariat 62 Rådhus Allé 7 2860 Søborg gladsaxe.dk 62 Layout: Grafia ApS Omslag: Mette Edlers November 2014 Budget 2015 63 og budgetoverslag 2016-2018 Forord

Læs mere