ALKA's aftaler med SID

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ALKA's aftaler med SID"

Transkript

1 1 af :48 ALKA's aftaler med SID Journal nr. 2: /Fødevarer/finans, ld Rådsmødet den 29. marts 2000 Resumé 1. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har anmeldt en aftale om kollektiv gruppeulykkesforsikring og i tilknytning hertil en aftale om tegning af individuelle forbundsskadesforsikringer med SID. 2. Aftalen om kollektiv gruppeulykkesforsikring går ud på, at kontingentbetalende medlemmer af SID er omfattede af ordningen. I tilknytning hertil giver aftalen om tegning af individuelle forbundsforsikring disse medlemmer adgang til at tegne forbundsforsikringer i ALKA på særlige vilkår. I begge aftaler gælder et opsigelsesvarsel på 6 måneder til en 1. januar, dog således at aftalen om individuelle forsikringer er betinget af, at aftalen om den kollektive gruppeulykkesforsikring er i kraft. Medlemmerne kan udtræde af den kollektive ordning med 1 måneds varsel. 3. Aftalerne omfatter xx personer svarende til xx % af SID-medlemmerne. Heraf har under xx % benyttet sig af muligheden for at tegne de individuelle forbundsforsikringer i ALKA. 4. Aftalerne kan begrænse andre udbyderes mulighed for at trænge ind på markedet, men det er Konkurrencestyrelsens vurdering, at de anmeldte aftaler ikke har en sådan markedspåvirkning, at konkurrencen begrænses. Der er herved lagt vægt på, at medlemmerne af forbundet ikke er tvunget til at deltage i ordningen, at ALKA's markedsandel på det samlede skadesforsikringsmarked er 2,75 %, samt at ALKA's aftaler med fagforbundene udgør 0,85 % af det samlede marked. Aftalerne er ikke omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der kan derfor meddeles ALKA en ikke-indgrebserklæring efter konkurrencelovens 9. Afgørelse 5. Det meddeles ALKA Forsikring, a aftalerne mellem ALKA Forsikring og Specialarbejderforbundet i Danmark om kollektiv ulykkesforsikring og individuelle forbundsforsikringer ikke efter de forhold, som Konkurrencerådet har kendskab til, er omfattet af forbudet mod konkurrencebegrænsende aftaler i konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. konkurrencelovens 9. Sagsfremstilling Sagens anledning 6. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA har ved brev af 29. juni 1998 anmeldt en aftale om kollektiv ulykkesforsikring og en aftale om tegning af individuelle forbundsforsikringer med Specialarbejderforbundet i Danmark (SID). Aftalerne er indgået før den 1. januar Anmeldelse er sket i henhold til overgangsreglerne i konkurrencelovens ALKA ansøger om en erklæring om ikke-indgreb i medfør af konkurrenceloven 9, subsidiært om en individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk. 1, såfremt en erklæring om ikke-indgreb ikke kan meddeles. 8. ALKA har indgået tilsvarende aftaler med i alt 9 fagforbund. Alle aftaler omfatter dels kollektiv

2 2 af :48 ulykkes-/personforsikring og dels supplerende ulykkes-, familie- og husforsikring. 1 Aftalen om kollektiv ulykkesforsikring er en forudsætning for aftalen om tegning af individuelle forsikringer. Sagens parter 9. Forsikrings-Aktieselskabet ALKA er moderselskab i ALKA-koncernen. Datterselskaber i koncernen er Forsikrings-Aktieselskabet ALKA Liv og Forsikrings-Aktieselskabet Liv II. 10. I 1998 havde ALKA-koncernen bruttopræmieindtægter på mio. kr. Heraf tegnede ALKA Skade sig for 950 mio. kr., hvor ALKA Liv havde bruttopræmier for 572 mio. kr. 11. Forsikringsbranchen havde i 1998 en omsætning på mio. kr. (skade) og mio. kr. (liv), i alt mio. kr ALKA har oplyst, at SID pr. 1. kvartal 1999 havde xx medlemmer. Forbundets omsætning kendes ikke. Det totale antal LO-medlemmer var i samme kvartal xx. Det relevante marked Produktmarkedet 13. Anmelder anfører, at det relevante marked er markedet for skadesforsikringer. Styrelsen tilslutter sig dette. Det relevante produkt, er ulykkes-, familie- og villaforsikringer, som alle er skadesforsikringer. Markedet kan muligvis afgrænses mere snævert til disse konkrete produkter, men det er ikke fundet relevant i denne sammenhæng, da det ikke antages at ville påvirke vurderingen af parternes stilling på markedet. 14. Skadesforsikringer adskiller sig fra livsforsikringer bl.a. ved, at de to forsikringstyper ikke kan substituere hinanden, ligesom skades- og livsforsikringsvirksomhed skal drives i adskilte selskaber. Det geografiske marked 15. Det geografiske marked er Danmark. Der er tale om aftaler mellem et dansk forsikringsselskab og et dansk fagforbund om forsikring af og til arbejdstagere i Danmark. ALKA driver kun virksomhed i Danmark. Det kan ikke udelukkes, at de forsikrede kan tage deres forsikringer med til udlandet, eller at udenlandske selskaber kan tilbyde danske forsikringstagere tilsvarende forsikringer, men det skønnes ikke at være relevant i denne sammenhæng, da det ikke antages at forekomme. Parternes stilling på det relevante marked 16. ALKA's andel af skadesforsikringsmarkedet er 2,75 % målt på bruttopræmieindtægterne, mens andelen på livsforsikringsmarkedet er 1,3 %. ALKA har oplyst, at deres 9 aftaler med LO-forbundene om gruppeulykkesforsikring omfatter ca. 0,85 % af det samlede skadesforsikringsmarked. 17. Ca. xx af SID's medlemmer er omfattet af den kollektive gruppeulykkesforsikring. Den årlige præmieindtægt på SID's kollektive ulykkesforsikring var i 1999 ca. mio. kr. xx, svarende til ca. kr. xx pr. medlem. Aftalerne 18. Der er tale om 2 aftaler med indbyrdes sammenhæng: 1) aftale om kollektiv ulykkesforsikring

3 3 af :48 og 2) aftale om tegning af individuelle forbundsforsikringer. Aftalen om individuelle forbundsforsikringer er betinget af, at medlemmet er omfattet af den kollektive forsikring. Aftale om kollektiv ulykkesforsikring 19. Aftalen mellem ALKA og SID er indgået med virkning pr. 1. januar SID er forsikringstager, ALKA er forsikringsgiver, medlemmet er den forsikrede. Medlemmerne er ikke part i aftalen. 20. SID-medlemmer er automatisk omfattede af den kollektive gruppeulykkesforsikring, men medlemmerne kan fravælge ordningen. Indtrædelse i ordningen sker uden afgivelse af helbredsoplysninger ved indmeldelse i SID. Medlemmets udtræden sker ved udmeldelse af forbundet eller med en måneds varsel. Knap xx af SID's godt xx medlemmer har valgt ikke at være omfattet af ordningen. Forsikringen dækker kun i fritiden. De omfattede forsikringsbegivenheder er invaliditet (xx kr.) og død som følge af ulykke (xx kr.). 21. Forbundet betaler hver måned præmie på xx kr. pr. forsikret medlem (i tal fra 1990). Forbundet opkræver præmien via medlemskontingentet. Præmien er baseret på en minimumstilslutning på xx % eller xx medlemmer. Den reguleres efter en aftalt reguleringsklausul/skadesprocent. 22. ALKA foretager al skadesbehandling, mens SID administrerer ordningen. SID modregner xx % af de månedlige præmieindbetalinger til dækning af omkostningerne ved administration af ordningen, hvilket svarer til at SID modtager ca. kr. xx pr. medlem for at administrere ordningen. 23. SID's opgaver består i at orientere medlemmerne om forsikringen, diverse erklæringer, anmeldelsesskemaer, til- og afmelding, udbetaling af erstatninger, samt udarbejdelse og udsendelse af brochurer. 24. Aftalen kan af parterne opsiges med 6 måneders skriftligt varsel til en 1. januar, dvs. at varslet kan blive op til 18 måneder. Medlemmet/den forsikrede kan opsige forsikringen med en måneds varsel. Aftale om individuelle forbundsforsikringer 25. Kontingentbetalende medlemmer, som er omfattet af gruppeulykkesforsikringsaftalen, har ret til at tegne individuelle forsikringer på ALKA's til enhver tid gældende præmier og betingelser. 26. Visse af forbundsskadeforsikringerne afviger fra de tilsvarende almindelige ALKA-forsikringer. [...] Bortset herfra er der ingen forskelle mellem forbunds- og ALKA's almindelige forsikringer. 27. Det er frivilligt for medlemmerne, om de vil tegne disse forsikringer. Når medlemmet ikke længere er medlem af SID, ændres forsikringerne til almindelige ALKA-forsikringer. Hvis medlemmet bliver medlem af et andet fagforbund, der har en tilsvarende aftale med ALKA, kan forsikringen overføres. 28. Begge parter har forpligtet sig til at medvirke til markedsføring af forbundets forsikringer i henhold til en særlig markedsføringsplan. Forbundet har forpligtet sig til at afholde udgifter til medlemsorientering og salgsarbejde, mens ALKA løbende skal medtage forbundsforsikringerne i sin markedsføring. SID modtager herfor en omkostningsrefusion på xx % af den indtjente præmie på forbundsfamilieforsikringerne. Beløbet udgjorde i 1999 kr. xx. 29. Aftalen gælder kun sålænge aftalen om kollektiv ulykkesforsikring er i kraft. Aftalen kan af parterne opsiges med 6 måneders varsel til en 1. januar. Varslet kan blive op til 18 måneder.

4 4 af :48 Forsikringsbetingelserne 30. Styrelsen har ikke vurderet de konkrete forsikringsbetingelser, der gælder i forholdet mellem ALKA og de forsikrede. Vurdering 31. Konkurrencerådet skal tage stilling til, om der i aftalerne er konkurrencebegrænsende elementer, der fører til, at aftalerne er omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Hvis dette måtte være tilfældet, skal rådet tage stilling til, om der i givet fald kan meddeles individuel fritagelse efter konkurrenceloven 8, stk Der gælder ingen undtagelser eller fritagelser i henhold til EU-regler, jf. 4, og aftalerne er ikke indgået i koncernforhold, jf. 5. Aftalerne er ikke omfattet af bagatelreglerne i konkurrenceloven 7, stk. 1, allerede fordi den samlede omsætning overstiger 1 mia. kr. Konkurrencelovens anvendelsesområde Konkurrenceloven For at være omfattet af konkurrencelovens anvendelsesområde skal der være tale om aftaler mellem virksomheder, der udøver erhvervsvirksomhed, jf. konkurrencelovens 6, stk. 1, jf. 2, stk Erhvervsvirksomhed omfatter som udgangspunkt "... enhver aktivitet, der resulterer i økonomisk værditilvækst med betydning for konkurrence- og effektivitetsforholdene, medmindre der er tale om myndighedsudøvelse. Dette gælder uanset, om værditilvæksten frembringes i privat eller offentlig regi, og uanset om den pågældende aktivitet giver overskud, er non-profit eller giver underskud..." EF-Domstolen har gentagne gange udtalt, at begrebet virksomhed inden for konkurrenceretten omfatter enhver enhed, som udøver økonomisk virksomhed, uanset denne enheds retlige status og dens finansieringsmåde. 4 Dette gælder også forsikringsvirksomhed 5 og fagforeningers økonomiske aktiviteter. I litteraturen anføres det, at "A workers' organisation is probably not an undertaking, at least as regards its industrial relation activities [forholdet mellem arbejdsgivere og arbejdstagere]". 6 Heraf kan udledes, at en fagforening kan være en virksomhed, som omfattet af konkurrenceretten, når der ikke er tale om arbejdsmarkedsforhold. 36. De produkter aftalerne vedrører, er ulykkesforsikring, familieulykkesforsikring, familieforsikring (bl.a. indbo) og evt. villaforsikring. 37. SID er forsikringstager og optræder som indkøber af kollektiv gruppeulykkesforsikring på medlemmernes vegne. Forbundet administrerer ordningen, jf. den indgåede administrationsaftale om tilmelding, registrering, anmeldelse af skader og præmiebetaling. Erstatningerne udbetales via forbundet eller lokale afdelinger. SID er formidler af de frivillige forsikringer, men påtager sig samtidig en oplysnings- og markedsføringsopgave. SID modtager betaling herfor. 38. SID's indkøb/formidling og administration af disse produkter til medlemmerne er økonomisk aktivitet omfattet af konkurrenceloven. 39. Aftalerne omfatter sådanne aktiviteter, at SID i denne sammenhæng optræder som en virksomhed, der udøver erhvervsvirksomhed og dermed er omfattet af konkurrenceloven, jf. lovens 2. Konkurrencelovens 3 - løn- og arbejdsforhold

5 5 af : Styrelsen finder, at ALKA's aftaler med SID ikke omfatter løn- og arbejdsforhold. Aftalen omfatter en række forhold, der ligger uden for arbejdspladsen og arbejdssituationen (familieulykke, villa og familie), en anden personkreds (hele familien), og de er hverken aftalt eller betalt med bidrag fra arbejdsgiver, ligesom aftalerne ikke er indgået som led i en overenskomst Aftalerne mellem ALKA og SID er dermed ikke omfattet af konkurrencelovens 3. Anmelders bemærkninger 42. Anmelder understreger, at fagforbunds virksomhed er baseret på et solidaritetsprincip, og at etableringen af gruppeordningen er sket ud fra et socialt sigte. Denne form for virksomhed er inden for en fagforenings naturlige opgaver i relation til gruppelivsforsikring Styrelsen finder, at rådet efter konkurrenceloven ikke har kompetence til afgrænse fagforeningers naturlige opgaver, men kun at vurdere, om forholdet er løn- eller arbejdsforhold som omfattet af konkurrencelovens 3. Det forhold, at fagforeninger bygger på et solidaritetsprincip udelukker ikke, at der er tale om erhvervsvirksomhed Styrelsen finder, at anmelders bemærkninger ikke ændrer ved vurderingen. Konklusion 45. Aftalerne regulerer økonomiske forhold, jf. konkurrenceloven 2 og er ikke undtaget fra konkurrencelovens kapitel 2, jf. lovens Aftalerne kan vurderes efter konkurrencelovens kapitel 2. Mulige konkurrencebegrænsninger Kollektiv ulykkesforsikring 47. Alle kontingentbetalende medlemmer af SID er automatisk forsikrede under ordningen. Medlemmerne kan fravælge forsikringen ved indtræden i forbundet og derefter med 1 måneds varsel. 48. SID har, i og med at de repræsenterer godt xx potentielle kunder, en stærk forhandlingsposition over for samhandelsparterne. Den automatiske deltagelse i forsikringsordningen kan begrænse medlemmernes tilskyndelse til at tegne forsikringer af den nævnte art i andre selskaber. Imidlertid er konkurrerende forsikringsselskaber ikke afskåret fra at tegne andre ulykkesforsikringer med SID-medlemmer, ligesom medlemmerne kan vælge forsikringsdækningen fra eller flytte selskab, hvis de måtte ønske det. Ulykkesforsikringer kan normalt kumuleres. At det i aftalen er forudsat, at mindst xx % af SID's medlemmer deltager i ordningen, spiller i denne forbindelse ingen rolle, da det må antages, at dette antal er fastsat af hensyn til præmieberegningen. 49. For så vidt angår den del af anmeldelsen, der angår den kollektive ulykkesforsikring, er det styrelsens opfattelse, at der ikke sker en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, som er omfattet af 6, stk. 1. De individuelle forsikringer 50. SID-medlemmer, der er forsikrede under den kollektive ulykkesforsikringsordning, har ret til at tegne individuelle forsikringer i ALKA på favorable vilkår. Benyttelse af denne ordning er frivillig for medlemmerne.

6 6 af : Fordelene ved at tegne individuelle forsikringer hos ALKA er ikke betinget af nogen eksklusiveller præferencebestemmelser. Aftalen kan dog tilskynde medlemmerne til at vælge ALKA-forsikringer fremfor forsikringer i andre selskaber. Dette kan betyde, at andre selskaber forhindres i at få fat på ALKA-medlemmerne. Imidlertid viser tal fra ALKA, at kun xx SID-medlemmer har benyttet sig af muligheden for at tegne den supperende familieulykkesforsikring, at xx har tegnet familieforsikringen, og at xx har tegnet villaforsikringen. 52. Styrelsen finder, at aftalen om tegning af individuelle forsikringer med ALKA's markedsandel på under 3 % ikke har en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning omfattet af 6. Der er herved lagt vægt på, at max. xx % har benyttet sig af muligheden. Aftalen forhindrer ikke andre forsikringsselskaber i at give SID-medlemmerne favorable tilbud. Opsigelsesvarslerne 53. Aftalen om tegning af individuelle forbundsforsikringer er gyldig så længe aftalen om kollektiv ulykkesforsikring er i kraft, men kan opsiges selvstændigt. 54. Aftalen om kollektiv ulykkesforsikring og aftalen om tegning af individuelle forbundsforsikringer indeholder begge en bestemmelse om opsigelse af aftalen med 6 måneders varsel til en 1. januar. Det betyder, at varslet kan blive op til 18 måneder, hvis parterne ikke får sagt op i rette tid. 55. Aftalen om kollektiv ulykkesforsikring kan kun opsiges af forbundet. Et varsel på op mod 18 måneder kan siges at være konkurrencebegrænsende, da SID herved hindres i at flytte sine forsikringer til et andet selskab, hvis de fik et bedre tilbud. Henset til at forsikringsåret løber fra en 1. januar til en 31. december, at der hver måned kommer oplysninger fra forbundet til ALKA om medlemmernes til- og afgang, at præmien betales hver måned, og at forbundet står for en del af administrationen af ordningen, må der skulle en rimelig periode til at afvikle samarbejdet. 56. Varslet i aftalen om kollektiv ulykkesforsikring ses herefter ikke at være konkurrencebegrænsende. 57. Forbundsmedlemmernes benyttelse af aftalen om tegning af individuelle forbundsforsikringer er frivillig, hvorfor et varsel på op til 18 måneder ikke kan ses at være konkurrencebegrænsende. Heller ikke i den periode hvor varslet gælder, er forsikringstagerne forpligtede til at tegne de pågældende forsikringer, hvorfor aftalen i denne periode kan blive virkningsløs. Forsikringstagerne (medlemmerne) vil alene være bundne af deres individuelle forsikringsbetingelsers bestemmelser. 58. Varslet i aftalen om tegning af individuelle forbundsforsikringer ses ikke at være konkurrencebegrænsende. De øvrige aftaler med andre LO-fagforbund 59. Vurderingen ændres ikke af, at ALKA har indgået aftaler med 8 andre fagforbund. Forbundsaftalerne er ikke indbyrdes afhængige, og opsigelsesvarslerne går ikke videre end foran beskrevet. Der er ikke efter de oplysninger, der er fremlagt i forbindelse med anmeldelsen, forhold, der tyder på, at de 9 aftaler har en kumulativ virkning, som kan føre til at konkurrencen begrænses. Der er således ikke noget ved aftalerne, der hindrer andre selskaber i at erhverve fagforbundene eller disses medlemmer som kunder med de foran angivne frister og forudsat de har et godt tilbud Konklusion 60. Efter de forhold Konkurrencestyrelsen har kendskab til, er aftalerne ikke omfattet af forbudet i konkurrencelovens 6, stk. 1. Der vil kunne meddeles ALKA en erklæring om ikke-indgreb efter

7 7 af :48 konkurrencelovens Der er herved lagt vægt på, at forbundsmedlemmernes benyttelse af ordningerne er frivillig, og at der er tale om formidlingsaftaler, der ikke antages at have en sådan markedspåvirkning, at der er tale om en konkurrencebegrænsning, som er omfattet af 6, stk Konkurrencerådet traf den 23. februar 2000 afgørelse i sagen vedrørende ALKA og DFKF. Konkurrencerådet meddelte parterne en ikke-indgrebserklæring i medfør af konkurrencelovens 9. 2 Finanstilsynet, Statistisk materiale 1998, jf. omsætningsberegningsbkg Konkurrenceloven med kommentarer af Kirsten Levinsen, 1998, s Se hertil bl.a. Albany, Sag C-67/96 præmis Se hertil Albany, Sag C-67/96, Brentjens, De forenede sager C /97 og Maatschappij, Sag C-219/97. 6 Bellamy & Child, Common Market Law on Competition, 1993, Disse forsikringer kan ikke sidestilles med pensionsordninger, der fx er aftalt mellem arbejdsgivere og udbydere af pensionsordninger. Sådanne ordninger vil efter en konkret vurdering kunne være omfattet af konkurrencelovens 3, hvis de vedrører løn- og arbejdsforhold. 8 Anmelder henviser til Højesterets dom af 8. maj 1973, U H, som anerkendte, at det kan være inden for fagforeningers formål at etablere gruppelivsordninger. Et medlem kunne ikke undlade at betale kontingentandel svarende til tvungen gruppelivsforsikring. 9 Se henvisningerne hertil i fx Albany, Sag C-67/96, Brentjens, De forenede sager C /97 og Maatschappij, Sag C-219/97. Brancheforeninger og andelsselskaber hviler også på et solidaritetsprincip. Der er imidlertid ikke tvivl om, at disse er omfattet af konkurrenceloven.

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed

Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Tillægsforsikring ved arbejdsløshed Forsikringsbetingelser 7876-1 September 2010 Topdanmark Livsforsikring A/S Borupvang 4 2750 Ballerup Telefon 44 68 33 11 www.topdanmark.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Funktionærloven. - med kommentarer

Funktionærloven. - med kommentarer 2012 Funktionærloven - med kommentarer Denne pjece beskriver dine rettigheder og pligter som funktionær i de almindeligt forekommende situationer, men vi vil alligevel opfordre dig til at kontakte PROSA,

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010

Vejledning til repatrieringsloven. Juni 2010 Vejledning til repatrieringsloven Juni 2010 Nye regler pr. 1. januar 2010 Indhold 1. Baggrund....................................................................... 4 2. Formålet med repatrieringsloven..................................................

Læs mere

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet

rofa ApS trol sammen med stk. 1. j kon- de færøske 23. maj 2013. fusionen, Dagrofa. NorgesGruppen dingselskabet Dato: 25. oktober o 2013 Sag: MEDS-13/05331 Sagsbehandler: /STP/MNI/MST NorgesGruppen Danmark ApS erhvervelsee af fælless kon- Dag- trol sammen med KFI Erhvervsdrivende Fond overr rofa ApS Konkurrence-

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2009/138/EF 17.12.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 335/1 19I (Retsakter vedtaget i henhold til traktaterne om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab/Euratom, hvis offentliggørelse er obligatorisk) DIREKTIVER

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse

Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse 1 af 5 Kølebranchens Miljøordnings ansøgning om ikke-indgrebserklæring/fritagelse samt 11, stk. 4-erklæring Jnr.: 2:8032-49/TH Rådsmødet den 26. august 1998 1. Resumé Kølebranchens Miljøordning har anmeldt

Læs mere

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil

Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Guide til skattefri kørselsgodtgørelse og fri bil Hvad er erhvervsmæssig kørsel Objektive kriterier fastlægger, hvilken befordring der anses som erhvervsmæssig. Erhvervsmæssig befordring er befordring

Læs mere

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere.

Det bemærkes, at et sådant kontraktvilkår vil gælde for både udenlandske og danske tilbudsgivere. N O TAT Kan en kommune stille krav om at følge danske overenskomster? Dette notat handler om, hvorvidt en kommune i forbindelse med et udbud kan stille krav om, at leverandøren skal følge danske overenskomster.

Læs mere

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser

[Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser [Tilføj denne side i navigationsvisningen for at få vist et sidebanner] Tidsbegrænsede ansættelser I ansættelsesforhold, hvor en arbejdsgiver ansætter en ergoterapeut, er det hovedreglen, at ergoterapeuten

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund

Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund Overenskomst 2014-2017 mellem Kooperationen og Teknisk Landsforbund 1 Indholdsfortegnelse 1 OVERENSKOMSTENS OMRÅDE... 3 2 LØNBESTEMMELSE... 3 3 ELEVLØNNINGER... 4 4 SÆRLIG OPSPARING... 4 5 SOCIALE ANSÆTTELSER...

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205

AFSNIT. Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99. Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157. IT-medarbejdere side 159-205 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende medarbejderkategorier side 207-217 Ekspeditionssekretærer,

Læs mere

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet

Overenskomst 2014. Forsikringsområdet Overenskomst 2014 Forsikringsområdet 14 Bestemmelser for alle medarbejdere side 1-99 AFSNIT 1 Medarbejdere i charge til og med fuldmægtige side 101-157 IT-medarbejdere side 159-205 Taksatorer og lignende

Læs mere

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død

Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Vejledning om LG s dækning ved konkurs, ophør eller død Denne vejledning er et opslagsværk til LG's samarbejdspartnere, der ønsker viden om LG's dækning ved en arbejdsgivers konkurs, ophør eller død. Vejledningen

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *

DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 * DOMSTOLENS DOM (Anden Afdeling) 11. april 2013 *»Socialpolitik De Forenede Nationers konvention om rettigheder for personer med handicap direktiv 2000/78/EF ligebehandling med hensyn til beskæftigelse

Læs mere

DE ADVOKAT ETISKE REGLER

DE ADVOKAT ETISKE REGLER DE ADVOKAT ETISKE REGLER kommenteret af Lars Økjær Jørgensen og Martin Lavesen DE ADVOKATETISKE REGLER - kommentar til de advokatetiske regler, som vedtaget på Advokatrådets møde den 7. april 2011 kommenteret

Læs mere

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel

Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Vejledning til bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Indledning Bekendtgørelsen er udstedt med hjemmel i 43, stk. 2 og 5, og 373, stk. 4, i lov om finansiel virksomhed og implementerer

Læs mere

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient

K E N D E L S E. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661. mod. Biintervenient K E N D E L S E afsagt af Konkurrenceankenævnet den 8. december 2011 i sag nr. 2011-0023661 Post Danmark A/S (advokat Martin André Dittmer og advokat Søren Zink) mod Konkurrencerådet (Procedurefuldmægtig

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011

Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Betalingsservice En opfølgning på ånålysen frå 2011 Juni 2014 2014 Betalingsservice Oplag [xxxx] stk. On-line ISBN [xxxx] ISBN [xxxx] Design: Liebling A/S Tryk: Rosendahls [Navn] Redegørelsen er udarbejdet

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere