Skat Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skat 2013. Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig"

Transkript

1 Skat 2013 Ejendomsvurdering Øget fokus lønner sig

2 Hold øje med ejendomsvurderingen og ejendomsskatterne det lønner sig. Vi har i de senere år oplevet fald i ejendomspriserne, hvilket også bliver afspejlet i ejendomsvurderingerne pr. 1. oktober 2012, som har direkte indflydelse på ejendomsskatterne. Ejere af ejendomme og lejere, der ifølge lejekontrakten skal betale ejendomsskatterne, bør derfor have ekstra fokus på grundlaget for ejendomsskatterne, nemlig ejendomsvurderingerne. Hvornår modtager du ejendomsvurderingen? SKAT udsender vurderingen af erhvervsejendomme pr. 1. oktober 2012 til ejer i foråret 2013, og ejeren/lejeren kan påklage vurderingen indtil 1. juli I foråret 2012 udsendte SKAT vurderingen af boligejendomme pr. 1. oktober Klagefristen for disse ejendomme udløb 1. juli Hvorfor gennemgå ejendomsvurderingen? Det er relevant for både ejer/lejer af alle typer ejendomme at have fokus på ejendomsskatterne. Deloitte har erfaring med at gennemgå ejendomsvurderingerne med henblik på nedbringelse af ejendomsskatterne og kontrollere, om en ejendoms anvendelse kan medføre hel eller delvis fritagelse for betaling af dækningsafgiften. Deloitte tilbyder en gennemgang af ejendomsvurderingen Deloitte tilbyder at gennemgå ejendomsvurderingen, så snart du modtager denne fra SKAT. 2

3 Ved gennemgangen, som er uden beregning, kontrollerer Deloitte, om ejendomsvurderingen er korrekt ud fra lokalkendskab og på baggrund af de oplysninger, vi modtager om ejendommen. Du skal blot indsende din ejendomsvurderingsmeddelelse og oplysninger om ejendommens faktiske anvendelse og gerne pr. til en af medarbejderne, som står bagerst i folderen. Ejendomsvurderingen SKAT udsender de nye ejendomsvurderinger hvert forår, hvor de i lige år vurderer erhvervsejendomme, mens de i ulige år vurderer boligejendomme. I 2012 bliver erhvervsejendomme vurderet, og i 2011 blev boligejendomme vurderet. Klagefristen for klage over ejendomsvurderingen pr. 1. oktober 2012 udløber 1. juli 2013, og du bør gennemgå de nye ejendomsvurderinger, så snart du modtager disse. Efter klagefristen kan der kun ske genoptagelse, hvis der konstateres egentlige fejl i vurderingen. Genoptagelse Det er muligt at anmode SKAT om at genoptage en ejendomsvurdering inden 1. maj i det fjerde år efter vurderingstidspunktet. For at opnå en genoptagelse af en tidligere vurdering kræver det, at der er faktuelle fejl i vurderingen. Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 3

4 Erhvervsejendomme 4

5 Hvordan vurderer SKAT en erhvervsejendom? SKAT vurderer i år erhvervsejendomme pr. 1. oktober En ejendomsvurdering af en erhvervsejendom består af en samlet ejendomsværdi og en grundværdi. På baggrund af ejendomsvurderingerne beregner kommunen ejendomsskatterne for erhvervsejendomme, som består af henholdsvis grundskyld og dækningsafgift. SKAT ansætter vurderingen på baggrund af oplysninger i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Det er derfor her vigtigt, at oplysningerne i BBR er korrekte, så du ikke kommer til at betale for meget i dækningsafgift. Det er ikke kun arealerne i BBR, som skal være korrekte, men også anvendelsen af de enkelte bygninger, som er styrende for ansættelsen af ejendomsvurderingen. Hvis anvendelsen ikke er korrekt i BBR, kan det betyde, at dækningsafgiften bliver for høj. SKAT udsender ejendomsvurderingen til ejer/ejere af en ejendom, men ikke til lejer. En lejer, som betaler ejendomsskatterne, har også mulighed for at klage over ejendomsvurderingen inden klagefristens udløb 1. juli Deloitte anbefaler derfor, at lejere af erhvervsejendomme rekvirerer en kopi af ejendomsvurderingen fra udlejer og gennemgår denne kritisk inden klagefristens udløb. Hvis en lejer, som ikke er enelejer i en ejendom, ønsker at klage over ejendomsvurderingen, anbefaler vi, at lejeren kontakter ejer og underskriver en aftale om, at lejer har bemyndigelse til at påklage ejendomsvurderingen. Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 5

6 Hvad er grundskyld? Kommunen beregner grundskylden af grundværdien fratrukket fradrag for forbedringer. Du betaler grundskyld til kommunen, og kommunen opkræver den på ejendomsskattebilletten. I 2003 indførte regeringen et skatteloft på grundskylden, hvilket betyder, at kommunen beregner grundskylden af den laveste værdi af enten den aktuelle grundværdi eller en lavere skatteloftsværdi. I praksis bliver den aktuelle grundværdi hvert år sammenlignet med sidste års skatteloftsværdi tillagt en årlig reguleringsprocent. Skatteministeriet fastsætter reguleringsprocenten hvert år, og den udgør mindst 3 og maksimalt 7 procent. I 2013 udgør reguleringsprocenten 7 procent. Da vi ikke ved, hvor længe skatteloftet består i sin nuværende form, er det vigtigt, at grundværdien holdes på det korrekte niveau, sådan at hvis regeringen sletter skatteloftet, vil grundskylden være så korrekt som mulig. Grundskylden kan maksimalt udgøre 34 promille af grundværdien eller skatteloftsværdien. Hvad er dækningsafgift? For private erhvervsejendommes vedkommende opkræver kommunen dækningsafgift af forskellen mellem den samlede ejendomsværdi og grundværdien (forskelsværdien). Dækningsafgiften kan maksimalt udgøre 10 promille af forskelsværdien. Det er frivilligt for kommunerne, om de vil opkræve dækningsafgift og med hvilken promille, så længe de holder sig under maksimalt 10 promille. Ikke alle landets kommuner opkræver dæknings - afgift, men i forbindelse med kommunesammenlægningen har en del af de kommuner, der ikke tidligere har opkrævet dækningsafgift, valgt nu at opkræve dækningsafgift. Hvis en ejendom anvendes til udlejning, er det lejers anvendelse af ejendommen, der er afgørende for, om en ejendom er dækningsafgiftspligtig/-fri. Det er den enkelte kommune, som afgør, hvilke typer erhverv der er henholdsvis dækningsafgiftspligtige, og hvilke der er dækningsafgiftsfrie. 6

7 Ejendomsværdi Forskelsværdi (bygningsværdi) Grundværdi Deloitte har gode erfaringer med at hjælpe sine kunder til at begrænse betalingen af dækningsafgift. Flere kunder har med Deloittes hjælp fået fritaget bygninger for dækningsafgift, hvor enten kommune eller vurderingsmyndighed har overset, at der var dækningsafgiftsfrie aktiviteter i ejendommen. Deloitte anbefaler, at du/vi gennemgår ejendomsvurderingen sammenholdt med ejendommens anvendelse, da du kan kræve fejlagtigt opkrævet dækningsafgift tilbagebetalt. Potentielt kan det dreje sig om store besparelser årligt fremover, men også om millionbeløb for tidligere år, som virksomhederne kan få tilbage. Ejendomsværdi Du betaler grundskyld af grundværdien Der betales evt. dækningsafgift af forskelsværdierne Der betales grundskyld af grundværdien Hvad er dækningsafgiftspligtige aktiviteter? Kommunen opkræver dækningsafgift på ejendomme, der anvendes til kontor, forretning, hotel, fabrik, værksted og i lignende øjemed. Indenrigsministeriet har i flere tilfælde afgjort, hvilke aktiviteter der falder ind under begrebet og lignende øjemed. Dette omfatter blandt andet banker og sparekasser, biografer, restauranter, godsterminaler og parkeringshuse, som er åbne for alle, eller som er knyttet til erhvervet i ejendommen. Hvad er dækningsafgiftsfrie aktiviteter? Aktiviteter, der konkret er fritaget for dækningsafgift, omfatter blandt andet bolig, idrætsaktiviteter, undervisning, konferenceaktiviteter og udlejning til private af rum til opbevaring af bohave. Hvis du anvender en ejendom både til dækningsafgiftspligtige og -frie formål, betaler du kun dækningsafgift af den del af ejendommen, som du anvender til dækningsafgiftspligtige formål. Hvis mere end halvdelen af forskelsværdien vedrører dækningsafgiftsfrie aktiviteter, anses hele ejendommen for at være dækningsafgiftsfri. Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 7

8 Denne regel giver i vidt omfang mulighed for helt at fritage ejendomme med blandet benyttelse for dækningsafgift. Sådan vurderer SKAT nyopførte erhvervsejendomme SKAT vurderer en ejendom første gang, når den er færdigmeldt i BBR, og derfor kan det i første omgang virke unødvendigt at fokusere på ejendomsskatterne allerede på projektstadiet. Alligevel kan det være relevant, at du/vi foretager et estimat af de forventede ejendomsskatter. Herefter foretager du en forretningsmæssig vurdering af, om det er lejer eller ejer, der skal påtage sig risikoen for udviklingen i ejendomsskatterne. Der er ligeledes situationer, hvor det kan betale sig at undersøge, om der for eksempel bør ske opdeling af ejendommen i ejerlejligheder, således at visse dele af denne kan fritages for dækningsafgift. Du bør i givet fald planlægge udmatrikulering fra projektets start. Hvis du påtænker, at der skal være dækningsafgiftsfrie aktiviteter i en blandet ejendom, bør du i videst muligt omfang henføre fællesarealer til dækningsafgiftsfrie arealer. Ofte er det en absolut fordel at inkludere spørgsmålet om ejendomsvurdering i projektplanen. Deloitte har i flere tilfælde rådgivet sine kunder i byggefasen om lige netop disse problemstillinger og har dermed sparet kunderne for unødig betaling af dækningsafgift. Ved ansættelsen af den første ejendomsvurdering skal SKAT beregne skatteloftsværdi. Ved ansættelse af skatteloftsværdien tager SKAT udgangspunkt i, hvad ejendommens grundværdi var pr. 1. januar 2001, som er basis for beregningen. Du bør se særligt kritisk på den ansatte grundskatteloftsværdi på nyudstykkede ejendomme, idet en forkert beregning af skatteloftsværdien vil resultere i, at der bliver beregnet en forkert grundskyld både nu og i fremtiden. 8

9 Boligejendomme Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 9

10 Ejendomsværdi Bygningsværdi Grundværdi SKAT vurderer boligejendomme i ulige år, og de bliver næste gang vurderet pr. 1. oktober Vurderingen bliver udsendt til ejer sammen med årsopgørelsen for Hvordan vurderer SKAT en boligejendom? En ejendomsvurdering for en boligejendom består af en grundværdi og en ejendomsværdi (bygnings- og grundværdi). Der betales grundskyld af grundværdien Ejendomsværdi SKAT vurderer boligejendomme i forhold til de oplysninger, som kommunen har registreret i BBR. Det er derfor også her en god ide at gennemgå BBR-ejermeddelelsen og kontrollere, at den er i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen. Ved vurderingen tager SKAT endvidere hensyn til ejendommens stand, opførelsesår og byggematerialer mv. Hvis ejendommen eksempelvis er i dårlig stand, skal SKAT tage hensyn til dette og ansætte et individuelt nedslag i ejendomsværdien. Endvidere skal SKAT ansætte et nedslag i grundværdien, hvis en grund er forurenet på vidensniveau 2 (konstateret forurening). Skattestop/skatteloft Boligejere anser ofte ejendomsskatterne for en omkostning, som de umiddelbart ikke kan nedbringe på grund af regeringens skattestop på ejendomsværdiskatten og skatteloft på grundskylden. Deloitte anbefaler, at boligejerne forholder sig kritisk til den offentlige ejendomsvurdering nu, hvor boligpriserne er faldet. Ingen ved, hvor længe skattestoppet på ejendomsværdiskatten og skatteloftet på grundværdien består i sin nuværende helhed. Der kan altså være penge at spare ved at få nedbragt eksempelvis grundværdien eller den samlede ejendomsværdi på en ejendom. 10

11 Hvad er grundskyld og skatteloft? Grundskylden beregnes af skatteloftsværdien eller den aktuelle grundværdi fratrukket fradrag for forbedringer. Ejeren betaler grundskyld, som kommunen opkræver på ejendomsskattebilletten. Kommunen beregner skatteloftet således, at der tages udgangspunkt i grundværdien i 2001 tillagt en årlig reguleringsprocent frem til betalingsåret. Hvad er ejendomsværdiskat? Ejeren skal betale ejendomsværdiskat for private beboelsesejendomme. SKAT beregner ejendomsværdiskatten af den samlede ejendomsværdi på ejendommen. Da regeringen har indført skattestop, skal ejendomsværdiskatten beregnes af ejendomsvurderingen pr. 1. januar procent eller ejendomsvurderingen pr. 1. januar 2002 eller en efterfølgende ejendomsvurdering, hvis den er lavere. Beregningsgrundlag ejendomsværdiskatten ( kr.) 2001-vurderingen + 5 % ( kr.) 2002-vurderingen ( kr.) Aktuel vurdering ( kr.) Af illustrationen fremgår det, at det vil være ejendomsværdien pr. 1. januar procent, der er den laveste og den værdi, der vil blive beregnet ejendomsværdiskat af. Beregningsgrundlag ejendomsværdiskatter ( kr.) Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 11

12 Sådan vurderer SKAT nyopførte beboelsesejendomme SKAT vurderer en nyopført beboelsesejendom første gang den efterfølgende 1. oktober efter det tidspunkt, hvor ejendommen meldes færdig i BBR. Når en ejendom er nyopført, skal SKAT beregne et skattestop på ejendommen svarende til ejendommens værdi, hvis ejendommen havde været opført i 2001 eller Du bør gennemgå omberegningen således, at du sikrer dig, at det er den beregnede vurdering pr. 1. januar procent eller pr. 1. januar 2002, der bliver beregnet ejendomsværdiskat af. Ligeledes skal SKAT beregne et skatteloft på en nyudstykket grund. Også her er det grundværdien pr. 1. januar 2001, som er udgangspunktet for beregningen. Du bør se særligt kritisk på den ansatte grundskatteloftsværdi på nyudstykkede ejendomme, idet en forkert beregning af skatteloftsværdien vil resultere i, at der bliver beregnet en forkert grundskyld både nu og i fremtiden. Hvad er fradrag for forbedringer? Fradrag for forbedringer er et fradrag i grundværdien for udgifter til byggemodning, som har forøget grundens værdi. Fradraget, som er et selvstændigt fradrag i ejendomsvurderingen, fratrækkes grundværdien før beregning af grundskylden. Efter praksis anses udgifter til byggemodning uden for grunden for at være omfattet af fradrag for forbedringer. Omkostninger, som kan udløse fradrag for forbedringer, er vejanlæg, dog ikke udgifter til belysning, skiltning mv. herunder tilslutningsbidrag. Udgifter til kloakering, etablering af vand-, gas- og elforsyning uden for grunden kan ligeledes give fradrag, hvilket også gælder for udstykningsomkostninger. 12

13 SKAT ansætter kun fradraget, i det omfang de skønner omkostningerne medfører en stigning i grundværdien, og fradraget kan ikke overstige de faktisk afholdte udgifter. I praksis volder det oftest vanskeligheder at afgrænse, hvilke omkostninger der kan give fradrag for forbedringer, og der kan være gode muligheder for at øge fradraget i grundskylden ved at gennemgå omkostninger i forbindelse med byggemodning nærmere. Hvornår giver SKAT fradrag for forbedringer? Regeringen har pr. 1. januar 2011 vedtaget en ny lov, som betyder, at fradrag for forbedringer, som er ansat, før skattestoppet blev indført i 2003, vil blive medtaget i skatteloftsberegningen, hvorimod fradrag for forbedringer, som er ansat efter 2003, alene vil udløse en besparelse i ejendomsskatten, hvis det er den aktuelle grundværdi, som anvendes til beregningen af grundskylden. Endvidere har regeringen vedtaget, at fradrag for forbedringer afskaffes på nyudstykkede ejendomme efter 1. januar Det betyder, at hvis du har en grund, som skal byggemodnes, bør du påbegynde arbejdet inden 1. januar 2013 og anmelde det til SKAT. Regeringen har fastsat en overgangsperiode frem til 2016, hvor det er muligt at anmode SKAT om at ansætte et fradrag for forbedringer i den aktuelle grundværdi, hvis byggemodningen er påbegyndt inden 1. januar 2013 og er anmeldt til SKAT. For øvrige ejendomme, som endnu ikke har fået ansat et fradrag for forbedringer, skal anmodningen sendes til SKAT inden 1. maj 2013, og alle udgifter skal dokumenteres i form af bilag eller andet materiale. Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 13

14 Deloitte er din rådgiver Deloitte er din rådgiver inden for: Gennemgang af ejendomsvurdering (ejendoms- og grundværdi) inden for alle typer ejendomme. Ændring af den forholdsmæssige fordeling mellem grund og bygning ved klage over grundværdien. Genoptagelse af vurderinger som følge af faktiske eller retlige forhold, som myndighederne ikke kendte på vurderingstidspunktet. Beregning af grundskyld, herunder fradrag for forbedringer. Vurdering af pligten til at betale dækningsafgift, herunder tilbagesøgning af denne. Indsendelse af anmodninger om vejledende udtalelser til Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Udarbejdelse af klage over ejendomsvurdering, herunder opfølgning og eventuel klagesagsbehandling for vurderingsankenævnet og Landsskatteretten. Planlægning i forbindelse med opførelse af ejendomme, herunder anslåede ejendomsskatter og eventuelle muligheder for fritagelse for grundskyld/ dækningsafgift Assistance i forbindelse med overdragelse af fast ejendom mellem interesseforbundne parter. Anmodning om ansættelse af fradrag for forbedringer. Assistance med at gennemgå tilbagebetaling af ejendomsskat, fradrag for forbedringer mv. for at kontrollere, at tilbagebetalingen er korrekt. 14

15 Kontakt Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din ejendomsvurdering eller ejendomsskat er korrekt, kan du kontakte Deloitte for en uforpligtende gennemgang og vurdering. København Lone Friis Tlf Lotte Filtenborg Tlf Aalborg Mette Andersen Tlf Esbjerg Betty Madsen Tlf Kolding Tina Kranker Tlf Odense Jane Duedal Lundsgaard Tlf Silkeborg Kim Laursen Tlf Ejendomsskatten Øget fokus lønner sig 15

16 Deloitte Touche Tohmatsu Limited Deloitte er en betegnelse for Deloitte Touche Tohmatsu Limited, der er et britisk selskab med begræn set ansvar, og dets netværk af medlemsfirmaer. Hvert medlemsfirma udgør en separat og uafhængig juridisk enhed. Vi henviser til for en udførlig beskrivelse af den juridiske struktur i Deloitte Touche Tohmatsu Limited og dets medlemsfirmaer Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet

Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet Kommunale dækningsafgifter stiger mere end skattestoppet tillader Sammenfatning Gennem de seneste år er der for den kommunale dækningsafgift opkrævet mere i forhold til udviklingen i beskatningsgrundlaget.

Læs mere

Ny problemer for den offentlige vurdering

Ny problemer for den offentlige vurdering - 1 06.13.2014-06 (20140208) Off. vurd. Ny problemer for den offentlige vurdering Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Den offentlige vurdering har lidt et nyt nederlag med en dom af 20/11 2013

Læs mere

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder?

Januar 2014. Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2014 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vand- og energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016

Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Godtgørelse af vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2016 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan

Læs mere

Ejendomsvurderingerne

Ejendomsvurderingerne - 1 Ejendomsvurderingerne 2015 2017 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Folketinget vedtog i december 2014 særregler om den offentlige vurdering for landets faste ejendomme i 2015 2017. Med

Læs mere

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015

Godtgørelse af vandog energiafgifter. Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Godtgørelse af vandog energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Januar 2015 Få et overblik over din virksomheds muligheder for at få godtgjort vandog energiafgifter. Momsregistrerede virksomheder kan i

Læs mere

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter

Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Godtgørelse af Vand- og energiafgifter Hvad er jeres muligheder? Momsregistrerede virksomheder kan i et vist omfang få godtgjort vand- og energi- afgifter. I denne folder kan du få et overblik over hovedreglerne

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Skatteministeriet J. nr. 14-4860750 Udkast Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) 1 I lov om vurdering af landets faste ejendomme,

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13 Skatteudvalget 2013-14 L 80 Bilag 4 Offentligt Skatteministeriet Nicolai Eigtveds Gade 28 1402 København K 4. december 2013 Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven H259-13

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift...

NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008. Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... NYHEDER FRA PLESNER SEPTEMBER 2008 ERHVERVSEJENDOMME Kravene til specifikation af driftsudgifter i erhvervslejemål... 1 Parkeringsanlæg og dækningsafgift... 4 Kravene til specifikation af driftsudgifter

Læs mere

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger

Tillid til ejendomsvurderingerne. Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober 2013 Tillid til ejendomsvurderingerne Udspil til en model for de offentlige ejendomsvurderinger Oktober

Læs mere

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift

Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Kommunerne kræver for meget ind i dækningsafgift Resumé Dækningsafgiften, dvs. skatten på forretningsejendomme, er igen sat op i 2009. Der opkræves i 2009 dækningsafgift i 45 ud af de 98 kommuner. Det

Læs mere

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016)

Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag. til. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016) Lovforslag nr. L 76 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. november 2014 af skatteministeren (Benny Engelbrecht) Forslag til Lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme (Vurderingerne i

Læs mere

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder!

Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Udvidet gennemgang En fordel for små og mellemstore virksomheder! Hvorfor "udvidet gennemgang" i stedet for revi sion? Der er fra mange sider et ønske om en enkel, klar og effektiv erhvervslovgivning,

Læs mere

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner

Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner Notat Maj 2015 Virksomheder får afgiftsnedsættelser i rekordmange kommuner En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at Halsnæs, Silkeborg, Sorø og Sønderborg Kommune har valgt afskaffe dækningsafgiften i

Læs mere

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder

Mange kommuner sænker afgift på virksomheder Ny opgørelse fra Dansk Byggeri viser, at rekordmange kommuner sænker dækningsafgiften i år, mens ingen kommuner sætter den op. Holbæk Kommune har valgt helt at afskaffe afgiften i år, mens 18 andre kommuner

Læs mere

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag.

Endvidere oversender jeg pressemeddelelse vedr. L 65, der er udsendt i dag. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Folketingets Kommunaludvalg Dato: 2. december 2010 Enhed: Kommunaløkonomi Sagsbeh.: DEPPHO Sags nr.: 1005128

Læs mere

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Sletten. November 2010

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Sletten. November 2010 Ejendomsskat Grundejerforeningen Sletten November 2010 Om Rafn & Søn Rafn & Søn har på landsplan indgået aftale med mere end 500 boligselskaber, 800 andelsboligforeninger, over 5.000 parcelhuskunder samt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 187 Folketinget 2011-12 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi- og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af loft over

Læs mere

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016

Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 Notat Februar 2016 Afgiftsnedsættelser er næsten stagneret i 2016 En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne næsten er gået i stå

Læs mere

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger.

Skat 2014. Individuelle aktielønsordninger. Skat 2014 Individuelle aktielønsordninger. Alle virksomheder, der drives i selskabsform, kan tilbyde medarbejdere en aktielønsordning uanset selskabets størrelse, og uanset hvor mange medarbejdere der

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat 2011/1 LSF 187 (Gældende) Udskriftsdato: 2. januar 2017 Ministerium: Økonomi- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Økonomi- og Indenrigsministeriet, j.nr. 1202542 Fremsat den 10. maj 2012 af økonomi-

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat Lovforslag nr. L 65 Folketinget 2010-11 Fremsat den 17. november 2010 af indenrigs- og sundhedsministeren (Bertel Haarder) Forslag til Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat (Ændring af bestemmelserne

Læs mere

Skat 2014. Personaleforeninger.

Skat 2014. Personaleforeninger. Skat 2014 Personaleforeninger. Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013

Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte. Udstationering af medarbejdere. Juni 2013 Henvisningsaftale mellem Region Syddanmark og Deloitte Udstationering af medarbejdere Juni 2013 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Ydelser og honorar... 4 Deloittes metode ved udstationering... 6 Deloittes-team...

Læs mere

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv

Oktober 2012. Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Oktober 2012 Forældrekøb Lejlighed til barn og skattemæssigt perspektiv Forældrekøb lejlighed til barn skattemæssigt perspektiv Der er følgende muligheder: 1. Forældrene betaler lejligheden og giver den

Læs mere

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter

BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.

Læs mere

Fokus på erhvervsejendomme

Fokus på erhvervsejendomme Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX Fokus på erhvervsejendomme ejendomsvurderingen og ejendomsskatter 2008 TAX a m e m b e r f i r m o f t h e K P M G n e t w o

Læs mere

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014

Ejendomsskat. Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Ejendomsskat Optimering af ejendomsskatter 17. november 2014 Agenda Status på ejendomsvurderingen Fritagelse/nedsættelse af ejendomsskat Page 2 L80 L80 vedtaget 20. december 2013 omhandler: Vurderingerne

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2015

Fleksible lønpakker. Skat 2015 Fleksible lønpakker Skat 2015 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen

Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger. Henrik Pedersen og Kim Laursen Fedtafgift Praktiske forhold og indberetninger Henrik Pedersen og Kim Laursen Agenda 1) Valg af registreringsform 2) Valg af opgørelsesmetode 3) Opgørelse / afregning til SKAT 4) Dokumentation 5) Afrunding

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2016

Forskerordningen. Skat 2016 Forskerordningen Skat 2016 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Personaleforeninger. Skat 2015

Personaleforeninger. Skat 2015 Personaleforeninger Skat 2015 Der har siden 1. januar 2010 været stor fokus på beskatning og indberetning af personalegoder som følge af skærpede regler for indberetning, som alle ar bejds givere nu er

Læs mere

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat

Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat - 1 Nyt om den offentlige vurdering og ejendomsskat Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Midt i november indgik blå blok sammen med Socialdemokratiet og Radikale Venstre en aftale om et nyt vurderingssystem.

Læs mere

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER

CAMBER Effektiv administration af campingpladser CAMBER Løn CAMBER Effektiv administration af campingpladser Rapportering/nøgletal CAMBER Bogføring Budget CAMBER At drive en campingplads kræver en stor arbejdsindsats. Med CAMBER kan vi hjælpe jer med de mange

Læs mere

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m².

KENDELSE. I 2006 ønskede sælger at sælge de 2 matrikel numre på tilsammen 1.320 m². 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Larsen Melbye Nielsen & Svane A/S v/aig Europe Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har angivet ejendomsskat med

Læs mere

Forskerordningen. Skat 2015

Forskerordningen. Skat 2015 Forskerordningen Skat 2015 Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer til Danmark for at arbejde,

Læs mere

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne

Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne Notat Februar 2017 Dækningsafgiften falder fortsat i kommunerne En ny analyse fra Dansk Byggeri viser, at de positive takter med at sænke og afskaffe dækningsafgiften i kommunerne fortsætter i 2017. Fire

Læs mere

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand?

Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? - 1 Skal der betales ejendomsskat her i Danmark af et hus, vi har købt i Thailand? Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vi har købt hus i Thailand, og vi har fået at vide, at der skal betales

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008

Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 København, 15. oktober 2007 Yderligere information: Økonom Gert Holst Andersen tlf. 33 73 01 89, gha@realkreditraadet.dk Realkreditrådet estimerer kommunernes grundskyld i 2008 Realkreditrådet har estimeret

Læs mere

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn

Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Hvis du/i ikke endnu har besluttet, om du/i vil benytte tilbuddet fra Rafn og Søn Vi vil gerne have undersøgt vores muligheder for at spare ejendomsskat Vi har kontakt til et konsulentbureau, der har specialiseret

Læs mere

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012

Ejendomsskat. Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen. Marts 2012 Ejendomsskat Jonsgården - Jonshaven - Jonsvangen Marts 2012 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere.

Læs mere

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015

Stadig ferietid men læs her vigtige informationer. Afgørelser på papir. Nyhedsbrev nr. 34 7. august 2015 Danmark Deloitte BPS - ectrl 7. august 2015 Stadig ferietid men læs her vigtige informationer Afgørelser på papir For øjeblikket oplever I, at pårørende er begyndt at henvende sig til jer, fordi de får

Læs mere

Fleksible lønpakker. Skat 2016

Fleksible lønpakker. Skat 2016 Fleksible lønpakker Skat 2016 Fleksible lønpakker burde være en mulighed for alle. Virksomhedens samlede lønudgift er uændret, men paletten af goder bliver synliggjort og udbyttet højere fordi medarbejderen

Læs mere

Provenu fra ejendomsbeskatning

Provenu fra ejendomsbeskatning Tillid til ejendomsvurderingerne Provenu fra ejendomsbeskatning Staten har årligt indtægter fra ejendomsbeskatningen fra henholdsvis grund-skyld, dækningsafgift og ejendomsværdiskat. Ejendomsbeskatningen

Læs mere

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010

Vedrørende ministerens besvarelse af spørgsmål nr. 335 af 25. marts 2010 Kommunaludvalget 2009-10 KOU alm. del Bilag 108 Offentligt Folketingets Skatteudvalg Folketinget, Christiansborg 1240 København K Kopi til: Folketingets Kommunaludvalg Hellerup, d. 9. juli 2010 Vedrørende

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget J.nr. 2008-318-0044 Dato: 8. maj 2008 Til Folketinget - Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 217-221 og 223 af 23. april 2008. Spørgsmålene er stillet efter ønske fra Jesper Petersen (SF).

Læs mere

E-handelsbranchen i Danmark

E-handelsbranchen i Danmark E-handelsbranchen i Danmark Analyse af den økonomiske udvikling i branchen Deloitte 2014 BG TMT Hovedkonklusioner E-handelsbranchen er sund, men ikke uden udfordringer 7 ud af 10 virksomheder har overskud

Læs mere

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015

B2011 BF2012 BO2013 BO2014 BO2015 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets økonomiske redegørelse fra maj 2011 10. august 2011 Sagsbeh: JJJ Sags nr.: 2011-9626/2

Læs mere

Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer. Postnummer og by Matrikelnummer: Støttet andelsbolig med 12 lejligh.

Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer. Postnummer og by Matrikelnummer: Støttet andelsbolig med 12 lejligh. Kommunaludvalget 2010-11 L 65 Svar på Spørgsmål 116 Offentligt SAGSFREMSTILLING Klage over fradrag i grundværdien for forbedringer Ejendomsnummer: 123456789 Beliggenhed: Vej og husnummer Postnummer og

Læs mere

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016

Tabel 1 Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016 Bilag 5 Skatteskøn Ændringsforslag vedrørende skatteindtægter baseret på majkørslen, statsgaranti og Finansministeriets nomiske redegørelse fra maj 2012 24. juli 2012 Sagsbehandler: JJJ Dok.nr.: 2012/0062713-3

Læs mere

Grundforbedringsfradrag snart en saga

Grundforbedringsfradrag snart en saga - 1 Grundforbedringsfradrag snart en saga Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Regeringen har de seneste uger fremsat en række lovforslag til gennemførelse af sommerens skattereform. Blandt disse

Læs mere

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut?

Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? Hvordan kan det private og offentlige få mere ud af ressourcerne inden for taxi og befordring? En afskedssalut? TØF 7. oktober 2014 Morten Hvid Pedersen morpedersen@deloitte.dk 3093 6508 Et par enkelte

Læs mere

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012.

Aktstykke nr. 44 Folketinget Afgjort den 13. december Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. Aktstykke nr. 44 Folketinget 2012-13 Afgjort den 13. december 2012 44 Økonomi- og Indenrigsministeriet. København, den 4. december 2012. a. Økonomi- og Indenrigsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom

Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indholdsfortegnelse Moms ved frivillig registrering for udlejning af fast ejendom Indledning Registrering Udlejning Bortforpagtning Salg Hvordan du bliver registreret Registrering i mindst 2 år Moms af

Læs mere

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor

Skat - solcelleanlæg. investering i solcelleanlæg. Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skat - solcelleanlæg Skattemæssig behandling af investering i solcelleanlæg Dorte Larsen, statsautoriseret revisor Bjarne Christiansen, revisor Skatteregler 1. Skematisk regel (LL 8 P stk. 2-3): Bundfradrag

Læs mere

Ejer- og generationsskifte

Ejer- og generationsskifte Ejer- og generationsskifte v/ statsautoriseret revisor Freddi Nielsen Dansk Industri 8. april 2014 Generationsskifte hvor børnene skal videreføre virksomheden Vurder kompetencer: Lederevner Lyst og vilje

Læs mere

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V.

Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. - 1 Kystnedbrydning - Når havet æder sommerhuset Ejendomsskatter Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Med et nyt lovforslag om skattefritagelse ved kystnedbrydning er der tanken at give vel især

Læs mere

Skat 2012. It-beskatning.

Skat 2012. It-beskatning. Skat 2012 It-beskatning. Regler for beskatning af fri telefon, datakommunikation og computer med tilbehør Reglerne for beskatning af itudstyr (telefoni, bredbånd og computere) er ændret. Multimediebeskatningen

Læs mere

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Ternesøparken. November 2011

Ejendomsskat. Grundejerforeningen Ternesøparken. November 2011 Ejendomsskat Grundejerforeningen Ternesøparken November 2011 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere.

Læs mere

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING

STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING 15. april 2003 Af Thomas V. Pedersen og Agnethe Christensen Resumé: STORE REGIONALE FORSKELLE PÅ SKATTESTOPPETS VIRKNING De regionale konsekvenser af skattestoppet specielt vedrørende ejendomsværdiskatten

Læs mere

Skat 2014. Repræsentationsudgifter.

Skat 2014. Repræsentationsudgifter. Skat 2014 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering?

Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Den nye klagestruktur hvordan kan vi forbedre den offentlige vurdering? Overvejelser og resultater fra arbejdet i regeringens eksterne ekspertudvalg Peter Engberg Jensen Kommissorium 9. oktober 2013 3

Læs mere

Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning

Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Tax Partner Claus Pedersen, EY 6. september 2017 AGENDA Ejendomsvurdering og ejendomsbeskatning Status Kort om ejerboliger Fokus på erhvervsejendomme Vurdering Beskatning

Læs mere

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden

Skat. Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Skat Kapitalmæssigt generationsskifte For dem hvor børnene ikke skal videreføre virksomheden Kapitalmæssigt generationsskifte af selskaber er for dem, hvor: børnene ikke skal videreføre virksomheden. man

Læs mere

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017

B2013 BF2014 BO2015 BO2016 BO2017 Bilag 4 Skatteskøn 21. april 2013 Sagsbehandler: JTP Dok.nr.: 2013/0006724-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen Skøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende redegørelse er

Læs mere

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965.

Generelle tilskud: Kommunal udligning 550.076 612.698 625.683 661.633 Tilskud 293.392 280.027 315.683 303.893 I alt 843.468 892.725 941.366 965. Skatter og tilskud Nettodriftsudgifterne på det skattefinansierede område i kommunens budget finansieres af forskellige afgifter, skatter og tilskud, som budgetlægges i politikområdet finansiering. Her

Læs mere

Albertslund, Herstedlund 4.etape BEBYGGELSESPLAN

Albertslund, Herstedlund 4.etape BEBYGGELSESPLAN BEBYGGESESPAN Revideret d.: 14-12-10 Materialebeskrivelse Revideret d.: 14-12-10 Finansieringsforslag med 30 årige obligationslån og 30 årige rentetilpasningslån ( flex-lån ) Bolig Nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Læs mere

Skat 2013. Repræsentationsudgifter.

Skat 2013. Repræsentationsudgifter. Skat 2013 Repræsentationsudgifter. Det er af afgørende betydning, at der sker en korrekt afgrænsning af repræsentationsudgifter over for andre driftsudgifter, især udgifter afholdt over for personale samt

Læs mere

It-beskatning. Skat 2015

It-beskatning. Skat 2015 It-beskatning Skat 2015 1. Generelt 1.1 Lønomlægning 1.2 Hvem er omfattet 2. Fri telefon 2.1 Telefoni 2.2 Mobiltelefoni uden beskatning 2.3 Datakommunikation uden beskatning 3. Computere m.m. 3.1 Arbejdscomputere

Læs mere

Bilag 5 Skatteindtægter

Bilag 5 Skatteindtægter Bilag 5 Skatteindtægter 26. marts 2015 Sagsbeh: jtp Sag: 2015/0007766 Dokument: 2 Økonomiafdelingen Opsummering Det nye skøn for skatteindtægter viser samlede mindreindtægter på 78 mio. kr. i 2016 med

Læs mere

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis

Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011. Lone Friis Nye momsregler for kursusvirksomhed 1. februar 2011 Lone Friis Agenda Generel SKAT-momspligt hos skoler, herunder seneste udvikling på momsområdet for skoler Lønsumsafgiftspligtige aktiviteter Styresignalet

Læs mere

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014

Forbedring af ejendomsvurderingen. Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Forbedring af ejendomsvurderingen Resultater og anbefalinger fra regeringens eksterne ekspertudvalg, september 2014 Velkomst og introduktion 2 Peter Engberg Jensen Tidligere koncernchef i Nykredit Lise

Læs mere

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel

Næstved Varmeværk Hyllinge-Menstrup Kraftvarmeværker Alternative sammenlægningsmodeller. René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Alternative sammenlægningsmodeller René Møller Jensen og René Lønne Ventzel Baggrund Baggrund Som følge af, at Skatterådet har forkastet den sammenlægningsmodel, der har været arbejdet frem mod, har vi

Læs mere

Ejendomsskat. Hybenhaven

Ejendomsskat. Hybenhaven Ejendomsskat Hybenhaven Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn pr@rafnogsoen.dk www.rafnogsoen.dk

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 18.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering

Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Authorised Economic Operator AEO Knæk koden til en snart uundgåelig toldmæssig certificering Ved at benytte reglerne om gensidig anerkendelse kan certificeringen i praksis udvides til at dække vareførsel

Læs mere

GRundskyld og tilskud

GRundskyld og tilskud GRundskyld og tilskud Indledning Dansk Golf Union (DGU) har i samarbejde med PwC udarbejdet denne vejledning inden for grundskyldsfritagelse. Vejledningen berører også emnet tilskud efter folkeoplysningsloven.

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter

Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter Notat til Statsrevisorerne om besvarelse af supplerende spørgsmål vedrørende beretning nr. 1/2007 om gennemsigtighed vedrørende skatteudgifter (fradrag mv.) Januar 2008 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL

Læs mere

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer

Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Finansbalancer Vejledning til opsætning af finansbalancer Opsætning af finansbalancer. 1) Vælg Økonomi 2) Klik på Opsætning 3) Dobbelt klik på Balance I Axapta er det muligt at rapportgenerere egne balancer.

Læs mere

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016.

Tabel 1. Samlede skatter i budget 2012 samt budgetforslag 2013 til 2016. Bilag 4 Skatteskøn 27. april 2012 Sagsbeh: JJJ Sagsnr.: 2012/0045609 Økonomiafdelingen Skatteskøn til 1. finansielle orientering Skatteindtægterne i nærværende skatteskøn er skønnet efter samme metode,

Læs mere

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF).

S 2892 - Offentligt. Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). S 2892 - Offentligt j.nr. 06-008189 Dato : Til Folketingets Lovsekretariat Hermed sendes svar på spørgsmål S 2892 indleveret af Morten Homann (SF). Kristian Jensen /Michael Bjørn Hansen Spørgsmål: Skal

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Forskerordningen Skat Tax

Forskerordningen Skat Tax Forskerordningen Skat 2017 Tax 2 Forskerordningen Danskere og udlændinge kan med fordel vælge en favorabel beskatning af lønindkomst i op til 5 år. Skatte ordningen kan bruges af lønmodtagere, der kommer

Læs mere

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom

Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Regulær blandet bolig- og erhvervsejendom Sag 25352 TIL SALG Odense S - Landbrugsvej 16 Bolig på 154 m² og erhvervslokaler på 592 m² incl. indskudt dæk God beliggenhed tæt på Odense C, nyt OUH samt motorvej

Læs mere

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd

Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Beskatning af ejerboliger Seminar d. 17. august 2016 Michael Svarer Overvismand for De Økonomiske Råd Hovedbudskaber Bevar grundskylden det er en god skat Ophæv skattestoppet på ejendomsværdiskatten Ejendomsværdiskatten

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009

Ejendomsskat. Bakkelund. August 2009 Ejendomsskat Bakkelund August 2009 Om Rafn og Søn Rafn & Søn beskæftiger sig med ejendomsskat, dvs. de love og bestemmelser, der fastsætter ejendomsskatten for bolig- og grundejere. Pauli Rafn Konsulent

Læs mere

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb

Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb Finanstilsynet 23. oktober 2014 J.nr. 122-0016 BANK 2 PEB Kapitalbufferbekendtgørelsens bestemmelser vedrørende kapitalbevaringsplan og opgørelse af det maksimale udlodningsbeløb I 125 i lov om finansiel

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget Indledning og sammenfatning. Notat Notat Center for Økonomi og Ejendomme Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 06.07.2016 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

Læs mere

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen)

Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 Skatteministeriet J. nr. 13-5380634 Udkast Forslag til Lov om ændring af vurderingsloven og tinglysningsafgiftsloven (Vurderingerne i 2013-2015 og tinglysningsafgift af handelsprisen) 1 I lov om vurdering

Læs mere

Regeringens udspil til boligbeskatning

Regeringens udspil til boligbeskatning - 1 Regeringens udspil til boligbeskatning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I sidste uge lancerede regeringen et udspil til den fremtidige boligbeskatning i Danmark. Skattestigninger er ikke

Læs mere

7. Ejendomsbeskatningen

7. Ejendomsbeskatningen 131 7. Ejendomsbeskatningen 7.1 Grundlaget for ejendomsbeskatningen Grundlaget for ejendomsbeskatningen er den senest foretagne offentlige vurdering inden skatteårets begyndelse. Bestemmelserne om vurdering

Læs mere

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009

Ejendomsværdiskatten NOVEMBER 2009 Ejendomsværdiskatten 2010 NOVEMBER 2009 Forord Denne vejledning beskriver de generelle regler for ejendomsværdiskat og giver eksempler på, hvordan du beregner ejendomsværdiskatten. Ejendomsværdiskatten

Læs mere

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN

KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN 14. Oktober juni 2006 2001 Journal 0203 Af Thomas V. Pedersen ad pkt. Resumé: KONSEKVENSERNE AF AT SÆNKE EJENDOMSVÆRDISKATTEN De konservative forslag om at nedsætte ejendomsværdiskatten må betegnes som

Læs mere

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015

Økonomien i taxivognmandsbranchen. Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015. TØF 2. oktober 2015 Økonomien i taxivognmandsbranchen Resultater af landsdækkende undersøgelse udført i april-juli 2015 TØF 2. oktober 2015 Resume Data viser en positiv omsætningsudvikling i hovedstaden og nedgang i resten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. september 2015 Sag 81/2014 (1. afdeling) Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) mod Jørgen Rønne (advokat Eduardo Vistisen) I tidligere instanser

Læs mere

Repræsentations udgifter. Skat 2015

Repræsentations udgifter. Skat 2015 Repræsentations udgifter Skat 2015 Der er stor forskel på den skatteog momsmæssige behandling af repræsentationsudgifter i forhold til andre driftsudgifter. Derfor er det vigtigt, at virksomheden foretager

Læs mere