KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred"

Transkript

1 (Varmeforsyning) Frederiksborggade København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf Fax Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 OM klage over afslag på partsstatus i Energitilsynets sag om Odsherred Varme A/S J.nr TML EKN NÆVNETS SAMMEN- SÆTNING I SAGEN Næstformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen Professor, dr.scient.adm. Ole Jess Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Birgitte Egelund Olsen Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard NÆVNETS AFGØRELSE Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 11. september [XXX] (herefter klager) har ved af 12. september 2013 klaget over Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 til Energiklagenævnet. Energitilsynet fandt ved afgørelsen, at klager ikke var part i Energitilsynets sag 1 om Odsherred Varme A/S 2 (herefter Odsherred Varmes) overholdelse af reglerne i varmeforsyningsloven 3 og afskrivningsbekendtgørelsen 4. Sagens baggrund Klager rettede den 1. juni 2013 henvendelse til Energitilsynet. Baggrunden herfor var, at Odsherred Kommune (som ejer af Odsherred Varme) i Energitilsynets j.nr. 13/ Odsherred Varme A/S er et datterselskab under Odsherred Forsyning A/S, som er 100 % ejet af Odsherred Kommune (Tidligere Dragsholm Energiforsyning, som var ejet af den tidligere Dragsholm Kommune). 3 Lovbekendtgørelse nr af 14. december 2011 om varmeforsyning med senere ændringer. 4 Bekendtgørelse nr. 175 af 18. marts 1991 om driftsmæssige afskrivninger, henlæggelser til nyinvesteringer og forrentning af indskudskapital i følge lov om varmeforsyning (Afskrivningsbekendtgørelsen).

2 havde overdraget en fordring på ubetalt varme til SKATs restanceinddrivelsesmyndighed med henblik på, at SKAT skulle inddrive denne hos klager. Klager var uenig i grundlaget for fordringen. Klager var i forbindelse med en efterfølgende anmodning om aktindsigt hos Energitilsynet blevet opmærksom på, at Dragsholm Kommune (nu Odsherred Kommune) over for Energitilsynet den 5. september 2005 havde oplyst, at kommunen ikke havde været opmærksom på reglerne i varmeforsyningsloven om prisfastsættelse, herunder reglerne i afskrivningsbekendtgørelsen. Klager mente derfor som følge heraf, at grundlaget for fordringen over for klager skulle undersøges nærmere. På baggrund af klagers henvendelser om Odsherred Varme indledte Energitilsynet en nærmere undersøgelse om værkets overholdelse af varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen i perioden Energitilsynet oplyste ved brev af 11. september 2013 klager om, at tilsynets ville undersøge forholdene nærmere. Energitilsynet traf samtidig afgørelse om, at klager ikke var part i tilsynets sag herom. Side 2 af 5 Klagers synspunkter og bemærkninger Det er klagers opfattelse, at den fordring, som Odsherred Kommune har overdraget til SKAT til inddrivelse hos klager er udokumenteret, og derfor ikke kan inddrives. Klager ønsker derfor, at Energitilsynet skal undersøge grundlaget for fordringen nærmere. Klager ønsker endvidere at få mulighed for at kommentere eventuelle oplysninger fra Odsherred Kommune, som kommer til at indgå i Energitilsynets undersøgelse af Odsherred Varme. Klager oplyser, at klager i perioden har modtaget ca kwh fjernvarme om året, men at klager siden 2005 ikke har aftaget fjernvarme. Energitilsynets udtalelse Energitilsynet har besluttet at tage det generelle spørgsmål om Odsherred Varmes manglende overholdelse af reglerne i varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen i perioden 2000 til 2006 op til bedømmelse. Det ligger imidlertid uden for Energitilsynets kompetence at tage stilling til den konkrete betydning heraf over for det krav om betaling for klagerens varmeforbrug, som Odsherred Kommune har overdraget til SKAT. Den konkrete betydning for klageren af en manglende overholdelse af varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen, herunder om klageren vil have et krav på tilbagebetaling fra Odsherred Varme, er et civilretligt spørgsmål, der ligger uden for Energitilsynets offentligretlige kompetenceområde. Denne del må således henvises til behandling hos Ankenævnet på Energiområdet 5. 5 Ankenævnet på Energiområdet, Carl Jacobsens Vej Valby, tlf.nr.: ,

3 Oplysninger fra Odsherred Varme Odsherred Forsyning har til Energiklagenævnet oplyst, at Odsherred Varme har 378 varmekunder. Odsherred Varme har endvidere oplyst, at Odsherred Varme ikke har registreret et varmeforbrug for klager siden 1. juli Energiklagenævnets begrundelse for afgørelsen Ad Energitilsynets sag om Odsherred Varme Energitilsynet har på baggrund af klagers henvendelser besluttet at undersøge Odsherred Varmes overholdelse af varmeforsyningsloven og afskrivningsbekendtgørelsen nærmere. Energiklagenævnet bemærker hertil, at nævnet kun kan behandle klager over afgørelser i forvaltningsretlig forstand, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Energitilsynets eventuelle afgørelse på baggrund af tilsynets undersøgelse af Odsherred Varme vil kunne indbringes for Energiklagenævnet af klageberettigede personer. Efter almindelige forvaltningsretlige regler kræves en væsentlig og individuel interesse i afgørelsen, før man kan anses for klageberettiget. Side 3 af 5 Energiklagenævnet foretager sig på nuværende tidspunkt ikke yderligere i anledning af, at Energitilsynet har indledt en undersøgelse af Odsherred Varme. Ad partsstatus i Energitilsynet sag om Odsherred Varme Energitilsynets afslag på at anse klager som part i Energitilsynets sag om Odsherred Varme er en afgørelse i forvaltningsretlig forstand, der kan indbringes for Energiklagenævnet. Varmeforsyningsloven indeholder ikke regler om, hvem der kan anses for parter i sager, der behandles efter loven eller regler udstedt i medfør af loven. En nærmere fastlæggelse af kredsen af parter må derfor ske ud fra almindelige forvaltningsretlige regler. Efter almindelige forvaltningsretlige regler kræves en væsentlig og individuel interesse i en sag og dens udfald, før man kan anses for part i sagen. Begreberne væsentlig og individuel interesse skal forstås i overensstemmelse med almindelige forvaltningsretlige regler herom. At interessen skal være væsentlig indebærer, at betydningen af sagen og dens udfald for den pågældende skal være af en vis styrke og intensitet. En mere generel præget interesse er således ikke i sig selv tilstrækkelig. En interesse skal imidlertid udover at være væsentlig også være individuel. Det betyder, at den pågældende sags udfald skal være mere indgribende over for den, der vil klage, i forhold til andre personer, som berøres af sagen. Hvis en større kreds af personer berøres

4 på samme måde af en sag, har de enkelte personer således ikke som udgangspunkt en individuel interesse i sagen 6. Energiklagenævnet finder efter en konkret vurdering, at klager ikke har en individuel interesse i sagen i forvaltningsretlig forstand. Energiklagenævnet har herved lagt vægt på, at Energitilsynets sag om Odsherred Varmes forhold potentielt vil kunne påvirke alle værkets varmekunder. Kredsen af kunder, som eventuelt vil blive berørt af Energitilsynets sag, er derfor omfattende (378 kunder). Det kan på baggrund af sagens oplysninger ikke lægges til grund, at klager vil blive særligt berørt i forhold til de øvrige varmekunder, som er tilsluttet Odsherred Varme. Klagers interesse i Energitilsynets sag om Odsherred Varme er således ikke individuel. Det forhold, at Odsherred Kommune har overdraget en fordring til SKAT til inddrivelse ændrer ikke ved denne vurdering. Side 4 af 5 Da klager ikke har en individuel interesse i sagen i forvaltningsretlig forstand, kan klager ikke anses som part i Energitilsynets tilsynssag. Det betyder, at Energitilsynet ikke har pligt til at inddrage klager i tilsynets sagsbehandling af sagen om Odsherred Varme. Energiklagenævnet kan dog vejledende oplyse, at klager i medfør af offentlighedslovens 7 regler om aktindsigt kan søge om aktindsigt i Energitilsynets sag om Odsherred Varme samt af egen drift vil kunne fremsende oplysninger til Energitilsynet. Ligeledes kan Energitilsynet uanset at klager ikke er part i sagen om nødvendigt indhente oplysninger hos klager. Herefter stadfæster Energiklagenævnet Energitilsynets afgørelse af 11. september 2013 om, at klager ikke har partsstatus i Energitilsynets tilsynssag om Odsherred Varme. For så vidt angår det af klager anførte om, hvorvidt fordringen kan inddrives hos klager samt grundlaget herfor, bemærker Energiklagenævnet, at inddrivelse af sådanne fordringer ikke er reguleret af de energiretlige love. Det ligger derfor uden for Energiklagenævnets kompetence at tage stilling til størrelsen af fordringen, samt om fordringen kan inddrives hos klager. Energiklagenævnets afgørelse Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 11. september For en nærmere beskrivelse af almindelige forvaltningsretlige regler om partsbegrebet kan henvises til bogen Forvaltningsret, 2. udgave 2002, s. 67 ff. af Hans Gammeltoft- Hansen m.fl. 7 Lov nr. 606 af 12. juni 2013 om offentlighed i forvaltningen.

5 Sagen har været behandlet på nævnets møde den 24. februar Afgørelsen er truffet i henhold til varmeforsyningslovens 26, stk. 1. Afgørelsen kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form på Energiklagenævnets hjemmeside. Søgsmål ved domstolene til prøvelse af afgørelser truffet af Energiklagenævnet efter varmeforsyningsloven eller regler, der er udstedt efter denne lov, skal være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt pågældende. Er afgørelsen offentligt bekendtgjort, regnes fristen dog altid fra bekendtgørelsen, jf. varmeforsyningslovens 26, stk. 4. Side 5 af 5 På nævnets vegne Chr. Hjorth-Andersen Næstformand I dennes fravær og efter bemyndigelse underskrevet af Henrik Chieu Sekretariatschef /Tina Alander Lindfors Specialkonsulent, cand.jur.

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde

Klage over Energitilsynets afgørelse af 5. januar 2010 om udstykningen i Tøpkilde [...] Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klage over

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Syddjurs Kommune OVER Energistyrelsens

Læs mere

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes.

Roskilde Kommunes afgørelse af 8. februar 2011 ændres, således at ansøgningen om dispensation fra tilslutningspligt ikke imødekommes. (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937.

I ejer i fællesskab en ejendom beliggende [XXX]. Der er tale om et parcelhus, som I anvender som bolig. Ejendommen er opført i 1937. [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Klage over

Læs mere

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15.

Energiklagenævnet traf den 28. december 2012 afgørelse i sagen (j.nr. 1021-12-94) 2. Energiklagenævnet ophævede Silkeborg Kommunes afgørelse af 15. [XXX] Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse Klage over pålæg om tilslutningspligt

Læs mere

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014.

Energiklagenævnet stadfæster Energitilsynets afgørelse af 24. juni 2014. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Grundejerforeningen Vejlesøparken

Læs mere

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation

Anonymiseret Afgørelse Klage over Randers Kommunes afgørelse om ekspropriation Til: Advokat Pia Egsgaard (j.nr. [XXX]) Langå Varmeværk A.m.b.a. Randers Kommune (j.nr. [XXX]) Fremsendes pr. e-mail til ovennævnte. Afgørelsen fremsendes ikke også pr. brev Frederiksborggade 15 1360 København

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 13. januar 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 9. oktober 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning af solcelleanlæg på adressen (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør Per Søndergaard (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anonymiseret KLAGE FRA [XXX] OVER Odsherred

Læs mere

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens

KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets afgørelse af 9. december 2013 afslag på undtagelse af kraftvarmeanlæg fra varmeforsyningslovens (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Novozymes A/S OVER Energitilsynets

Læs mere

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro

Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro (Varmeforsyning) Naturgas Midt-Nord I/S over Mariager Fjord Kommune af 27. februar 2008 godkendelse af projektforslag vedrørende ny kedelcentral, Lupinvej 21, Hobro Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Næstformand,

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX]

KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse af 1. juli 2014 afslag på årsbaseret nettoafregning for solcelleanlæg på adressen [XXX] (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energinet.dk s afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a.

KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes afgørelse af 3. december 2012 dispensation fra forblivelsespligt til Aars Fjernvarmeforsyning A.m.b.a. (Varmeforsyning) Anonymiseret Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Rebild Kommunes

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke

KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens afgørelse af 14. juni 2012 Energimærkning af ejendom beliggende [XXX], [XXX] energimærke (Energibesparelser i bygninger) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA [XXX] OVER Energistyrelsens

Læs mere

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen

Afgørelse - klage over Høje Taastrup Kommunes afgørelse af 30. august 2011 om påbud om tilslutning til fjernvarme vedrørende ejendommen [XXX] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Afgørelse

Læs mere

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden

Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden 14-5. Forvaltningsret 113.1 2513.9. Spørgsmål om partstatus i anbringelsessag for far uden del i forældremyndigheden En kommune traf afgørelse om frivillig anbringelse af et barn. Anbringelsen skete efter

Læs mere

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning

Anmodning om genoptagelse af Energiklagenævnets afgørelse af 22. december 2014 om stadfæstelse af Energinet.dk s afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Nicolaj Horn, j.nr. [XXX] Energinet.dk Fremsendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse.

Ved kopi af dette brev har Indenrigs- og Sundhedsministeriet i dag meddelt Statsforvaltningen Syddanmark sin retsopfattelse. Advokat X Ved breve af 18. oktober 2007, 7. februar og 18. maj 2008 har De på vegne af Deres klient A rettet henvendelse til Velfærdsministeriet, nu Indenrigs- og Sundhedsministeriet, angående Statsforvaltningen

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Direktør Per Søndergaard Professor, cand.jur. & Ph.D. Birgitte Egelund Olsen (Varmeforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: Advokat Ninna Sonne Balling Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799

Læs mere

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger

Statsforvaltningen Hovedstadens brev til en borger Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at en borgers anmodning om at få oplyst navnene på de medarbejdere, som havde deltaget i behandlingen af hans klage, skulle betragtes som en begæring om

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...

Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [... Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Klager over Aalborg Kommunes afgørelse af 19. februar 2007 om ansøgning om dispensation fra tilslutningspligten for ejendommen [...] Aalborg Kommune har ved

Læs mere

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra

A F G Ø R E L S E. (el- og varmeforsyning) Klage fra [...] over afgørelse af 30. marts 2001 fra ENERGIKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5785 Fax: 3395 5799 Email: ekn@ekn.dk Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form 3. oktober 2001 J.nr. 97-2311-0045 SPR A F G Ø R

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises

Energitilsynets afgørelse af 25. april 2005 hjemvises (Elforsyning) Nykøbing Falster Kommune over Energitilsynet af 25. april 2005 størrelsen af indberettet rådighedsbeløb i forbindelse med Nykøbing Falster Kommunes salg af elnetvirksomhed Nævnsformand, dommer

Læs mere

Udlevering af navnene på to sygeplejersker

Udlevering af navnene på to sygeplejersker Udlevering af navnene på to sygeplejersker En tidligere patient klagede over at Indenrigsministeriet havde afvist at pålægge Københavns Amt at udlevere navnene på to sygeplejersker der arbejdede på en

Læs mere