Udkast til bindende svar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udkast til bindende svar"

Transkript

1 Nordjylland Sagscenter Erhverv PwC Att.: Arne Frederiksen / Morten K. Nielsen Toldbuen Næstved Østbanegade København Ø Telefon via 8. marts 2012 J.nr , W07464 CVR-nr Udkast til bindende svar I har som repræsentant for Næstved Varmeværk A.m.b.a. CVR-nr anmodet om bindende svar på følgende Spørgsmål: 1. Kan SKAT bekræfte, at Næstved Varmeværk fortsat vi være skattefritaget efter selskabsskattelovens 3 stk. 1, nr. 4, hvis Næstved Varmeværk A.m.b.a. jf. nedenfor udfører administrative og tekniske ydelser uden overskud for andre fjernvarmeværker. 2. Såfremt SKAT ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 1, kan SKAT så bekræfte at Næstved Varmeværk A.m.b.a. fortsat vil være skattefritaget efter selskabsskattelovens 3 stk. 1, nr. 4, hvis de pågældende administrative og tekniske medarbejdere ansættes på deltid i flere fjernvarmeværker, og Næstved Varmeværk A.m.b.a. opkræver en omkostningsbestemt husleje, i det omfang de pågældende medarbejdere udfører arbejde for andre værker, fra Næstved Varmeværk A.m.b.a. s lokaler. 3. Såfremt SKAT ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 2, kan SKAT så bekræfte, at Næstved Varmeværk A.m.b.a. fortsat sil være skattefritaget efter selskabsskattelovens 3 stk. 1, nr. 4, hvis de pågældende administrative og tekniske medarbejdere ansættes på deltid i flere fjernvarmeværker, og Næstved Varmeværk A.m.b.a. undlader at opkræve husleje, idet omfang de pågældende medarbejdere udfører arbejdet for andre værker, fra Næstved Varmeværk A.m.b.a. s lokaler. 4. Såfremt SKAT ikke kan svare bekræftende på spørgsmål 3, kan SKAT så bekræfte, at Næstved Varmeværk A.m.b.a. fortsat vil være skattefritaget efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, hvis de pågældende administrative og tekniske medarbejdere ansættes på deltid i flere fjernvarmeværker, og udfører arbejdet fra de respektive værkers lokaler. Svar: 1. Nej 2. Nej 3. Ja 4. Bortfalder Se SKATs begrundelse for svaret nedenfor. Side 1 / 6

2 Anmodningens dato mv. Anmodningen er dateret den Gebyret er registreret indbetalt den Faktiske forhold Næstved Varmeværk A.m.b.a. har med et andet lokalt fjernvarmeværk drøftet mulighederne for at effektiviser de administrative og tekniske opgaver for varmeværkerne, med her blik på at nedbringe den samlede omkostning hertil, hvilket vil medføre lavere varmepriser for forbrugerne pga. hvile i sig selv princippet i varmeforsyningsloven. Det påtænkes gennemført ved, at en del at det andet værks administration og tekniske opgaver udføres at personale ansat hos Næstved Varmeværk A.m.b.a., og at Næstved Varmeværk A.m.b.a., opkræver en omkostningsdækkende betaling herfor. Således vil Næstved Varmeværk A.m.b.a. ikke have overskud på denne aktivitet. Fordelen for værkerne under et vil være bedre udnyttelse af medarbejderkapaciteten, især fordi det andet værk er betydeligt mindre, og dermed ikke kan beskæftige tilsvarende administrative og tekniske medarbejdere fuldt ud. Det andet lokale fjernvarmeværk er ligeledes skattefritaget efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, men det påtænkes fremover også at indgå en lignende aftale med et eller flere skattepligtige kraftvarmeværker samt flere skattefritagne fjernvarmeværker. Der vil alene blive tale om samarbejde med værker omfattet af varmeforsyningsloven. Alternativt til ovenstående er det drøftet at foretage en opsplitning af de pågældende medarbejderes ansættelse således, at de ansættes på deltid i de enkelte værker, i samme forholdsmæssige forhold som de udfører arbejde for de enkelte værker. Dette vil administrativt være noget mere besværligt og anses derfor for mindre hensigtsmæssigt, ligesom det vil rejse spørgsmålet, om eventuel omkostningsbestemt husleje vil medføre skattepligt for Næstved varmeværk A.m.b.a. Dette er baggrunden for spørgsmål 2 til 4, som alene er stillet for at få SKATs holdning til disse alternativer, såfremt SKAT svarer benægtende til spørgsmål 1. Jeres opfattelse og begrundelse herfor Ønsket besvarelse 1. Ja 2. Bortfalder 3. Bortfalder 4. Bortfalder Sondringen mellem aktiviteter der medfører skattepligt, og aktiviteter der kan udføres indenfor rammerne af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, kan afgøres efter definitionerne i selskabsskattelovens 1, stk. 4 og cirkulære nr. 136 af 7. november 1988, punkt 52. det fremgår heraf, at alene erhvervsmæssig virksomhed medfører skattepligt. Idet ydelserne skal afregnes til kostpris, uden nogen form for fortjeneste for Næstved varmeværk A.m.b.a., er det vores opfattelse, at der ikke er tale om erhvervsmæssig virksomhed, men en omkostningsfordeling mellem de pågældende værker. Side 2 / 6

3 Uanset, at selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4 skal fortolkes indskrænkende, er det derfor vores opfattelse, at den påtænkte udførsel af administrative og tekniske ydelser ikke vil medføre, at skattefritagelsen ophører. SKATs begrundelse for svaret Reglerne om skattefritagelse for fjernvarmeværker fremgår af selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, som har følgende ordlyd: Undtaget fra skattepligten er: 4) Havne, herunder lufthavne, der er åbne for offentlig trafik, samt gas- og fjernvarmeværker, når adgangen til leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder, alt for så vidt havnens eller værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål. Betingelserne i 1. pkt. er opfyldt, selv om en havn eller lufthavn udøver aktivitet, der falder uden for formålet, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab. Ifølge noten i Karnov betyder bestemmelsen, at aktiviteten»udelukkende«skal være af den pågældende art. Er der andre aktiviteter er bestemmelsen ikke opfyldt med den konsekvens at skattefriheden ikke kan opretholdes. Bestemmelsen er uddybet nærmere i Den juridiske vejledning , afsnit C.D.1.3.1, hvor følgende anføres: Ad. E Gas - og fjernvarmeværker Det er en betingelse, at alle inden for værkets område kan få leverance fra værket. En vindmøllepark er anset for omfattet af bestemmelsen. Værkets indtægter må ifølge vedtægtsmæssige bestemmelser udelukkende anvendes til værkets formål. Dog må der ske en normal forrentning af en eventuel indskudskapital. Disse værker er ikke omfattet af bestemmelsens sidste pkt. om at aktivitet, der falder uden for formålet, kan udøves via et datterselskab. Gas- og fjernvarmeværker er i følge SEL 3, stk. 6, fritaget fra skattepligten, uanset at det i 3, stk. 1, nr. 4, nævnte krav om vedtægtsmæssig bestemmelse ikke er opfyldt. Dette dog alene såfremt det må anses for udelukket at ændre værkets vedtægter. Det er en betingelse, at der ved likvidation af foretagendet ikke udloddes mere end den indskudte kapital, og at foretagendet overholder den i stk. 1, nr. 4 fastsatte begrænsning for anvendelsen af foretagendets indtægter. Skatteministeriets har i SKM DEP også udtalt sig nærmere om bestemmelsens udstrækning. Udtalelsen knytter sig til ophævelsen af en højesteretssag, der vedrørte skattefritagelsen for en havn, som Vestre Landsret havde afsagt dom i, offentliggjort i SKM VLR. I forhold til den konkrete sag om havnen udtaler Skatteministeriet bl.a. at for at en havn kan være fritaget for skattepligt efter selskabsskattelovens 3, stk. 1, nr. 4, er det en udtrykkelig betingelse, at havnens indtægter ifølge vedtægterne udelukkende kan anvendes til havnens formål. Videre anføres det, at hvis havnen omvendt har aktiviteter, der ikke kan anses for havnerelaterede, fortabes skattefritagelsen, og havnen bliver skattepligtig ikke blot af sådanne aktiviteter, men af samtlige sine indtægter. Side 3 / 6

4 Vestre Landsret fastslog at en havn uden at fortabe skattefritagelsen i visse begrænsede tilfælde vil kunne udleje bygninger og arealer til lejere, hvis aktiviteter ikke umiddelbart kan anses for havnerelaterede, såfremt det kunne godtgøres, at de pågældende bygninger og arealer oprindelig er erhvervet med henblik på varetagelse af havneformål og stadig besiddes med henblik på den fremtidige varetagelse af disse formål. Dernæst skal det for det andet godtgøres, at der forudgående - men forgæves - er udfoldet bestræbelser på så vidt muligt at udleje til havnerelaterede aktiviteter. Landsretten henviser i sin begrundelse blandt andet til, at formålet med skattefritagelsesbestemmelsen efter forarbejderne må antages at have været at sikre en ligestilling af private og offentlige havne i skattemæssig henseende. Der vil med Landsrettens fortolkning stadig være snævre grænser for, i hvilke tilfælde der kan indgå biaktiviteter i et skattefritaget varmeværk mv. I forhold til sagen med havnen må det i den forbindelse antages, at en havns udlejning på tidsubegrænsede vilkår til ikke-havnerelaterede aktiviteter vil kunne skabe en formodning for, at udlejningen ikke kan ske uden fortabelse af skattefriheden. Ad spørgsmål 1 og 2 I forhold til den konkrete anmodning vedrørende Næstved Varmeværk, må der ligeledes foretages en vurdering af, om varetagelsen af administrative og tekniske ydelser, mod betaling men uden overskud, for andre fjernvarmeværker, er en biaktivitet, der ligger udenfor værkets vedtægtsmæssige formål. Det skal i den anledning bemærkes, at SKAT fortolker skattefritagelsesbestemmelsen meget strikt, samt at der ikke er nogen undergrænse for en bi-aktivitets størrelse, herunder om den er overskrudgivende eller ej. Det er således alene tilstedeværelsen af en bi-aktivitet, som vil kunne bringe varmeværket ud af skattefritagelsen. Selve opgaven med varetagelsen af administrative og tekniske ydelser indenfor Næstved varmeværk, er en del af driften med varmeværket, og er således en del af den aktivitet, som skattefritagelsesreglen omfatter. Opgaven i sig selv er således ikke en bi-aktivitet. Derimod vil udførelsen af opgaven for andre varmeværker udgøre en aktivitet der falder udenfor varmeværkets egen aktivitet. SKAT har herved henset til, at udførsel af opgaven ikke sker med henblik på at sikre den fremtidige varetagelse af Næstved varmeværks egne aktiviteter, samt at der er tale om at den skal udføres på tidsubegrænsede vilkår. Hertil skal det bemærkes, at der særligt for havne og lufthavne er indsat en særlig mulighed for at udøve aktivitet, der falder uden for deres formål, såfremt disse aktiviteter udøves i et skattepligtigt datterselskab. Skattefritagelsen for varmeværker er betinget af, at leverance fra værket står åben for alle inden for det område, hvori værket arbejder at værkets indtægter, bortset fra normal forrentning af en eventuel indskudskapital, ifølge vedtægtsmæssig bestemmelse udelukkende kan anvendes til havnens eller værkets formål. Side 4 / 6

5 Bestemmelsen angår det det enkelte varmeværk og ikke aktiviteter for andre varmeværker. Hvis varmeværker også måtte have bi-aktivitet var de positivt nævnt sammen med havne og lufthavne i lovteksten. Når varmeværker ikke nævnes er det fordi de kun må drive varmeværket. Udførsel af administrative og tekniske ydelser for andre varmeværker samt udlejning af lokaler til andre varmeværker, vil således udgøre en bi-aktivitet i forhold til varmeværkets formål. Spørgsmål 1 og 2 kan herefter ikke besvares bekræftende. Ad spørgsmål 3 Varmeværkets udlån af lokaler, uden betaling, til brug for administration af andre værker, anses i det konkrete tilfælde ikke for at udgøre en erhvervsmæssig aktivitet, og vil således i det konkrete tilfælde ikke udgøre en bi-aktivitet. Spørgsmål 3 kan herefter besvares bekræftende. Ad spørgsmål 4 Da spørgsmål 3 kan besvares bekræftende bortfalder spørgsmål 4. Vilkår og betingelser Det bindende svar er bindende for SKAT i 5 år fra modtagelsen af dette brev, medmindre andet udtrykkeligt er oplyst, jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 1. Svaret gælder kun for spørgerens skattemæssige forhold. Svaret er ikke bindende, hvis der er sket ændringer i de forudsætninger eller regler, der ligger til grund for svaret, eller hvis svaret er givet på grundlag af ukorrekte oplysninger, jf. skatteforvaltningslovens 25, stk. 2. Klagevejledning I kan klage over det bindende svar til Landsskatteretten. Klagen skal være skriftlig og begrundet, og være vedlagt en kopi af det bindende svar. Der kan klages både over svarets indhold og bindingsperiodens længde, hvis den er fastsat til mindre end 5 år. Klagen skal være modtaget hos Landsskatteretten senest 3 måneder efter modtagelsen af det bindende svar. Klagen skal sendes til: Landsskatteretten Ved Vesterport 6, 6. sal 1612 København V Det koster 800 kr. at klage til Landsskatteretten, jf. skatteforvaltningslovens 42a, stk. 1. Side 5 / 6

6 I skal vedlægge beløbet på check eller indbetale til bank, reg. nr. 5010, konto nr Beløbet vil blive betalt tilbage, hvis I får helt eller delvist medhold i klagen ved Landsskatteretten eller ved en efterfølgende domstolsprøvelse af spørgsmålet. Med venlig hilsen Daniell Rosenlund Chefkonsulent Direkte telefon Side 6 / 6

Bindende svar,. '" /''

Bindende svar,. ' /'' Skattecenter Svendborg Bryghusvej 30,.,,. 5700 Svendborg S ander sv \ glor eningen C/0 Carsten Bartholdy Slaetereade 24 0 c 6100 Haderslev Telefon 72221818 skat@skat.dk www.skat.dk 6. juli 2006 J. nr.

Læs mere

Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia

Bindende svar ~. ~. ~., S KATIE RÅDET. Spørger United Plantations Berhad Malaysia ~. ~. ~., S KATIE RÅDET Jura i SKAT Spørger United Plantations Berhad Malaysia Repræsentant Bech-Bruun Att.: Thomas Frøbert Langelinie Alle 35 2100 København Ø Østbanegade 123 2100 København Ø Telefon

Læs mere

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar...

http://www.danskfjernvarme.dk/forside/aktuelt/iovrigtmenervi/fjernkolingidanmar... Page 1 of 6 9. november 2005 I øvrigt mener vi Fjernkøling i Danmark Fjernkøling i Danmark - med særligt fokus på fjernvarmeværker, privatejede såvel som kommunaltejede 31. oktober 2005 kmn/mhn/lh/bhk

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 26. februar 2009 hedder det: Ændring af renten på Ks prioritetslån Kendelse af 19. marts 2010 (J.nr. 2009-0019011) Pengeinstitut påbudt at ændre principper for rentefastsættelse på visse lån samt at slette formulering i pengeinstituttets almindelige forretningsbetingelser.

Læs mere

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet:

Den 20. maj 1998 blev Fællesforeningen K stiftet. Af foreningens vedtægter fremgår blandt andet: Kendelse af 16. marts 2000. J.nr. 98-176.802 Brancheforening, der bl.a. kunne yde økonomisk støtte til medlemmer i forbindelse med sanering af besætninger, omfattet af lov om erhvervsdrivende foreninger.

Læs mere

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING

TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING TEMADAG OM DEN NYESTE LOVGIVNING Pernille Aagaard, advokat, Energi & Miljø Line Markert, advokat, Horten 26. november 2014 Det vil jeg tale om Varmeværkerne køber elselskabernes kraftvarmeanlæg hvilke

Læs mere

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det:

I Erhvervs- og Selskabsstyrelsens afgørelse af 17. november 2010 hedder det: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 14. juli 2011 (J.nr. 2010-0023507)

Læs mere

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening.

Andelsboligforeningen Z. Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. Andelsboligforeningen Z 17. august 2004 TILSYNET Lovligheden af Y Kommunes dispositioner i forbindelse med en andelsboligforening. MED KOMMUNERNE I NORDJYLLANDS OG VIBORG AMTER Andelsboligforeningen ved

Læs mere

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7

Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark kildeskattelovens 7 WWW.SKAUREIPURTH.COM Fuld skattepligt ved tilflytning til Danmark Disposition Indledning Retsstillingen før vedtagelsen af kildeskatteloven

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag

Forslag. Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag Lovforslag nr. L 156 Folketinget 2007-08 (2. samling) Fremsat den 28. marts 2008 af skatteministeren (Kristian Jensen) Forslag til Lov om ændring af ligningsloven og lov om arbejdsmarkedsbidrag (Skattefritagelse

Læs mere

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr.

Juridisk Institut Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen. Foreningsbeskatning. En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk. 1 nr. Kandidatafhandling Cand. Merc. Aud Juridisk Institut Forfatter: Anders Koldkjær Ruth Vejleder: Liselotte Hedetoft Madsen Foreningsbeskatning En analyse af anvendelsesområdet for Selskabsskatteloven 1 stk.

Læs mere

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM. Statslige aktieselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Statslige aktieselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Hvad er et statsligt aktieselskab... 5 3. Selskabsretlige bestemmelser... 7 3.1. Hvervet

Læs mere

Folketinget - Skatteudvalget

Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2012-13 SAU Alm.del Bilag 247 Offentligt J.nr. 11-0296888 Dato:21. juni 2013 Til Folketinget - Skatteudvalget Til udvalgets orientering vedlægges et revideret høringsskema vedrørende forslag

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid.

Økonomi- og Indenrigsministeriet har nu afsluttet behandlingen af sagen. Ministeriet skal meget beklage den lange sagsbehandlingstid. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Sagsnr. 2012-00318 Doknr. 181006 Dato 13-12-2013 Guldborgsund Kommune rettede ved brev af 16. november 2009 med bilag henvendelse til Indenrigs- og Socialministeriet,

Læs mere

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1

Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser. Til 1 Bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser Til 1 Bestemmelsen vedrører forvaltning af lovgivning om enhver form for skat til det offentlige, jf. anvendelsen af begrebet skat i grundlovens 43.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler.

Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. Statsforvaltningens brev til en forening. Vedr.: Leverandøraftaler i forhold til særligt personlige hjælpemidler. 03-12- 2010 Statsforvaltningen har den 19. maj 2008 fra Velfærdsministeriet modtaget Stomiforeningen

Læs mere

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver

Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Skatteministeriet, 04-711-30 den 11. oktober 2004 UDKAST 5 Forslag til Lov om skatte- og ejendomsvurderingsforvaltning (skatteforvaltningsloven) Afsnit I Forvaltningens organisation og opgaver Kapitel

Læs mere

Ferie- og fritidscenter X.

Ferie- og fritidscenter X. Y 10. marts 2010 Ferie- og fritidscenter X. På baggrund af en beslutning fra Y Byråd anmodede administrationen i Y Kommune den 18. maj 2009 om et møde med Statsforvaltningen Nordjylland. Mødet var tænkt

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk

ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING. www.erhvervsankenaevnet.dk ERHVERVSANKENÆVNET ÅRSBERETNING 2010 www.erhvervsankenaevnet.dk INDLEDNING Hermed aflægger Erhvervsankenævnet beretning for nævnets virksomhed i året 2010. Beretningen indeholder i kapitel 1 formandskabets

Læs mere

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus +

Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C. Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus C Dato: 4. juli 2012 Sag: 12/07358 Sagsbehandler: /MEL Afd.: Varme Prisfastsættelse af affaldsvarme fra I/S Fasan/AffaldPlus + Næstved Varmeværk A.m.b.a.

Læs mere

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden

Vedrørende Københavns og Frederiksberg Kommuners udtræden Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K Strandparken I/S strandparken@ishoj.dk T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W www.sum.dk Dato: 23. juni 2011 Enhed: Kommunaljura Sagsbeh.: DEPHVJ Sags nr.:

Læs mere

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ

FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 1 november 2012 12/00840 FORDELING AF UDGIFTER TIL ANLÆG AF PRIVAT FÆLLESVEJ OG OMBYGNING AF VEJ Vejdirektoratet har behandlet klage af 17. januar 2012 fra advokaten

Læs mere

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform

Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform Version 1.1 - juli 2013 Vejledning om lov om offentligt hasardspil i turneringsform (turneringspoker) Spillemyndigheden 2013 Side 1 / 15 1 Indholdsfortegnelse 1 Indholdsfortegnelse... 2 2 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner.

Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. Høje-Taastrup Kommune Indgåelse af aftale om oprettelse af hotspotzoner. RESUMÉ: Statsforvaltningen Hovedstaden udtalt, at Høje- Taastrup Kommunes aftale med NoPayNet ApS ikke kan anses for at ligge indenfor

Læs mere

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov

Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation Sagsnr. 2014-5752 Doknr. 230269 Dato 11-05-2015 Odense Kommunes kontrolbesøg i medfør af 12 a i den sociale retssikkerhedslov Sexarbejdernes Interesseorganisation (SIO)

Læs mere

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S

Bindende svar SKAT.-ERADET. 5 Vil vederlaget til Bitcoinexchangeren. Sag nr.: Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Sag nr.: SKAT.-ERADET Jura I SKAT Spørger Thorbjørn Henriksen Center Boulevard 5 2300 København S Østbanegade 123 2100 København ø Telefon 12 221818 E-mali via www.skatdklkontakt www.skat.dk 10. januar

Læs mere

Klagenævnet for Udbud

Klagenævnet for Udbud Klagenævnet for Udbud J.nr.:2006-0005063 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Erik Hammer) 3. oktober 2006 K E N D E L S E 1. MT Højgaard A/S og 2. Skanska Danmark A/S (advokat Christian Johansen, København)

Læs mere

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven.

2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. 2008-05-26. Københavns Kommune. Tilbagebetaling af og udelukkelse for tilskud efter folkeoplysningsloven. Resumé: Statsforvaltningen finder, at Københavns Kommune har været berettiget til at pålægge en

Læs mere

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner

Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Afhandling Master i Moms & Afgifter Lønsumsafgift i fonde, foreninger, organisationer og selvejende institutioner Forfatter: John Linnemann Vejleder: Henrik Stensgaard, Lektor Eksamensnr.: 277173 Antal

Læs mere

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS

Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS (Varmeforsyning) Slagslunde Fjernvarmelaug over Energitilsynet af 25. oktober 2007 prisen for varme fra E.ON Varme Danmark ApS Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv. direktør, cand.polyt. H.C. Mortensen

Læs mere