Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007"

Transkript

1 Oplæg i Dansk Forening for Udbudsret 24. januar 2008 Klagenævnets praksis i 2007 Side 1

2 4 hovedtemaer Erstatning Evalueringsmodeller Opsættende virkning Klagenævnets kompetence Side 2

3 Erstatning KLFU februar MT Højgaard A/S og Skanska Danmark A/S mod Fonden for Frederiksborgcentret Hillerød Udløber af KLFU - 3. oktober 2006: Fonden for Frederiksborgcentret-Hillerød handlet i strid med bygge- og anlægsdirektivet ved at tildele kontrakt uden EU-udbud. Fonden for Frederiksvorgcentret-Hillerød ikke erstatningsansvarlig. Tilbudsgivere ved den begrænsede licitation var som professionelle entreprenørfirmaer med ekspertise på udbudsområdet fuldt ud bekendt med, at licitationen ikke blev afviklet som et EU-udbud, men valgte alligevel at afgive tilbud. Side 3

4 Erstatning KLFU juli 2007 Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune Udløber af KLFU 12. februar 2007: Annullation af kommunens beslutning om at indgå kontrakt med Phonic Ear A/S. Indklagede havde saglig grund til at annullere det udbud, som sagen angår, idet indklagedes krav til de ønskede produkter ikke var beskrevet tilstrækkeligt i udbudsbetingelserne. Efter tilbuddenes modtagelse kunne eller skulle indklagede således have annulleret udbuddet og iværksat et nyt udbud med udtrykkelig angivelse af indklagedes krav til produkterne. Klagenævnet har ikke grundlag for at gå ud fra, at et tilbud fra klageren under et sådant nyt udbud ville være blevet anset som det økonomisk mest fordelagtige bud. Klagenævnet finder herefter ikke grundlag for at pålægge indklagede at betale erstatning til dækning af klagerens positive opfyldelsesinteresse. Københavns Kommune havde ikke valgt at annullere udbuddet! Side 4

5 Erstatning KLFU August 2007 Dansk Industri, ISS Facility Services m.fl. mod Silkeborg Kommune Kommunen havde handlet i strid med det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip ved at have annulleret udbuddet ud fra formodninger om, at den tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud, ikke ville opfylde krav mht. rengøringens standard samt arbejdsmiljømæssige forhold. Da Kommunen havde haft mulighed for lovligt at annullere udbuddet, var der ikke grundlag for at tildele klagerne hverken negativ kontraktinteresse eller positiv opfyldelsesinteresse. Side 5

6 Erstatning KLFU 4.december 2007 Magnus Informatik mod SKAT Udløber af KLFU 13. juli 2007: Annullation af SKAT s beslutning om at indgå kontrakt med Thomson. 2 dommere: Positiv opfyldelsesinteresse, da SKAT valgte at indgå kontrakt med Thomson, uanset at SKAT ved en professionel og kvalificeret vurdering af Thomsons tilbud ville have konstateret, at dette ikke levede op til funktionskravene i udbudsbetingelserne. 1 dommer: Kun negativ kontraktinteresse, da SKAT efter en professionel og kvalificeret vurdering af tilbudene ville have haft en saglig grund til at annullere udbudet. Klager har således ikke ført bevis for, at der er påført klageren et tab opgjort til klagerens positive opfyldelsesinteresse. Side 6

7 Evalueringsmodeller KLFU 12. februar 2007 Dansk Høreteknik A/S mod Københavns Kommune Tildeling af points for tilbuddenes opfyldelse af i hvert fald de kvalitative underkriterier skal ske ud fra tilbuddenes forhold til de pågældende underkriterier og ikke ud fra tilbuddenes forhold til hinanden. Klagenævnet har ikke i denne sag anledning til at tage stilling til, om dette også gælder for underkriteriet pris. Overtrædelse af det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip uanset om overtrædelsen havde indflydelse på tildelingsbeslutningen. Side 7

8 Relative Pointsystemer 1. eksempel Tilbud Pris (50%) Kvalit et (30%) Rangorden Leveringssikkerhed (20%) Totalpoints A 450 = 10 (5) 7 (2,1) 7 (1,4) 8,5 3 B 500 = 9 (4,5) 10 (3) 9 (1,8) 9,3 1 C 550 = 8,18 (4,09) 10 (3) 10 (2) 9,09 2 Side 8

9 Relative Pointsystemer 2. eksempel Tilbud Pris (50%) Kvalit et (30%) Rangorden Leveringssikkerhed (20%) Totalpoints A 200 = 10 (5) p 3 (0,9) p 3 (0,6) p 6,5 p 3 B 500 = 4 (2) p 10 (3) 9 (1,8) p 6,8 p 2 C 550 = 3,3636 (1,8181) p 10 (3) 10 (2) 6,8181 p 1 Side 9

10 Evalueringsmodeller KLFU 29. august 2007 Sectra A/S mod Region Syddanmark Rangordning af tilbuddene, således at bedste tilbud havde fået 5 points, næstbedste 4 points osv. Region Syddanmark overtrådt udbudsdirektivets art. 2 ved at have tildelt tilbuddene points udelukkende på grundlag af en vurdering af tilbuddene i forhold til hinanden. Side 10

11 Evalueringsmodeller KLFU 7. november 2007 SJ AB mod Trafikstyrelsen for jernbane og færge Den anvendte evalueringsmodel indebar, at tilbuddene blev vurderet i forhold til hinanden, for så vidt angår underkriteriet pris. En sådan model kan under mere ekstreme forudsætninger føre til resultater, som muligt objektivt er uhensigtsmæssige, og som i hvert fald virker uigennemsigtige for tilbudsgiverne. På baggrund af oplysningerne om den vurdering af tilbudene, som indklagede foretog under det aktuelle udbud, er det Klagenævnets vurdering, at vurderingsmodellen vedrørende underkriteriet»a. Pris«ikke under det aktuelle udbud gav problemer med at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der kan således ikke fastslås nogen overtrædelse af de fællesskabsretlige regler vedrørende indgåelse af offentlige kontrakter. Overensstemmelse med kendelsen i Dansk Høreteknik? Side 11

12 Opsættende virkning KLFU februar 2007 Ejendomsaktieselskabet Bangs Gård mod Esbjerg Kommune Indklagede havde undladt at gennemføre EU-udbud, selv om værdien af kontrakten oversteg tærskelværdien Klage tillagt opsættende virkning! Side 12

13 Opsættende virkning KLFU 16. oktober 2007 Kuwait Petroleum A/S mod Sønderborg Kommune Flere overtrædelser af udbudsreglerne Klage tillagt opsættende virkning KLFU om betingelserne for at tillægge klage opsættende virkning: 1: Har Klagen noget på sig eller synes den umiddelbart håbløs for klageren (»Fumus boni juris«). 2: Foreligger der uopsættelighed, det vil sige, er det nødvendigt at tillægge klagen opsættende virkning for at afværge et uopretteligt tab for klageren. 3: Klagenævnet skal foretage en interesseafvejning. Side 13

14 Klagenævnets kompetence KLFU 22. februar 2007 Platech Arkitekter mod Rødding Kommune 2 dommere: Offentlige ordregivere er, selv om udbudsdirektivet ikke finder anvendelse på grund af reglerne om tærskelværdier, forpligtet til at overholde principper og retsakter, der afledes af EF-traktaten, og Klagenævnet har kompetence til at prøve sådanne spørgsmål Da der herefter ikke er spørgsmål om, at indklagede har overtrådt EFtraktaten og retsakter udstedt i medfør heraf, har klagenævnet ikke kompetence i sagen. 1 dommer: Klagenævnet er kompetent til at behandle sager om overtrædelse af fællesskabsretten, herunder overtrædelser af traktatens overordnede principper om gennemsigtighed og ligebehandling. Indklagede har ikke truffet sin afgørelse efter en tilstrækkelig gennemsigtig procedure. Side 14

15 Klagenævnets kompetence KLFU 4. juli 2007 Dansk Taxi Råd mod Nordjyllands Trafikselskab Klagenævnet har efter lov nr. 415 af 31. maj 2000 om Klagenævnet for Udbud 1, stk. 1, kompetence til at behandle klager over offentlige ordregiveres overtrædelser af fællesskabsretten begået i forbindelse med indgåelse af offentlige kontakter, herunder overtrædelse af Udbudsdirektivet, men Klagenævnet har hverken kompetence til at tage stilling til indholdet af de kontrakter, der indgås på grundlag af EUudbudene, eller kompetence til at tage stilling til tvister mellem offentlige ordregivere og deres kontraktsparter om indholdet af de indgåede kontrakter eller om de offentlige ordregiveres måde at administrere de indgåede kontrakter på. Da klageren ved sin klage ønsker Klagenævnets stillingtagen til indholdet af kontrakt A, og til en tvist mellem indklagede og kontaktsparterne om, hvilke forpligtelser der efter de indgåede kontakter A i kontraksperioden påhviler indklagede, afviser Klagenævnet klagen. Side 15

16 Klagenævnets kompetence KLFU 18. september 2007 P.Kortegaards Planteskole A/S mod Kolding Kommune Tilbudsloven finder alene anvendelse på bygge- og anlægsarbejder, og hverken en privat eller som i dette tilfælde en offentlig udbyder kan udstrække loven, så den finder anvendelse uden for dette område med den følge, at Klagenævnets kompetence derved udvides til at omfatte andet end bygge- og anlægsarbejder omfattet af loven. Da den omhandlede licitation vedrører en vareleverance, kan Klagenævnets kompetence ikke udledes af Tilbudsloven. Det fremgår af fast retspraksis, jf. senest EF-domstolens dom af 14. juni 2007 i sag C-6/05, Medipac-Kazantzkis, at fælleskabsrettens almindelige principper om ligebehandling og gennemsigtighed også gælder udbud, hvis værdi ligger under Udbudsdirektivets tærskelværdier. Klagenævnet har således kompetence til at tage stilling til konkrete påstande om, at disse principper er overtrådt i forbindelse med»indgåelse af offentlige kontrakter«, jf. Lov om Klagenævnet for Udbud 1, litra 1, jf. stk. 2. Klagenævnet har ligeledes kompetence til at besvare spørgsmål 8, der vedrører overholdelse af traktatens bestemmelser om varernes frie bevægelighed under licitationen. Side 16

17 Klagenævnets kompetence KLFU 17. oktober 2007 Triolab A/S mod Region Hovedstaden Tildelingskriteriet»det økonomisk mest fordelagtige tilbud«giver indklagede mulighed for et vist skøn inden for de fastsatte underkriterier. Klagenævnet har ikke grundlag for generelt at tilsidesætte dette skøn og erstatte det med sit eget. Dette gælder, uanset at kun 2 tilbud blev betragtet som konditionsmæssige. Klagenævnet tager derfor ikke stilling til påstanden. Side 17

18 Klagenævnets kompetence KLFU 14. januar 2008 LSI Metro Gruppen mod Metroselskabet I/S Det ligger uden for Klagenævnets kompetence at tage stilling til, om indklagede har handlet i strid med bestemmelserne i Forvaltningslovens kapitel 2 om speciel inhabilitet. Det liger derimod inden for Klagenævnets kompetence at tage stilling til, om det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip er overtrådt. Der kan imidlertid ikke af det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip udledes detaljerede forskrifter for, hvornår der hos ordregivere forligger EU-udbudsretlig»speciel inhabilietet«. En tilbudsgivers mulighed for at få Klagenævnets vurdering i relation til speciel inhabilitet hos en ordregiver skal således ske ved, at tilbudsgiveren anmoder Klagenævnet om på baggrund af de foreliggende oplysninger om forhold, der karakteriseres som speciel inhabilitet hos ordregiveren, at vurdere, om den beslutning om prækvalifikation eller den beslutning om at indgå kontrakt, der er truffet, på grund af disse forhold hos ordregiveren i forhold til klageren og/eller andre tilbudsgivere indebærer en tilsidesættelse af det EU-udbudsretlige ligebehandlingsprincip. - fortsættes Side 18

19 Klagenævnets kompetence Ved påstand 1 4 har klageren alene anmodet Klagenævnet om at tage stilling til tilrettelæggelsen af arbejdet hos indklagede i forbindelse med gennemførelsen af det aktuelle udbud. En stillingtagen til disse påstande, uden at Klagenævnet samtidig skal foretage en vurdering af, hvilken betydning de påberåbte forhold har haft på indklagedes materielle beslutninger, og i fortsættelse heraf en vurdering af, om de påberåbte forhold skal medføre, at beslutningerne skal annulleres, ligger imidlertid uden for den kontrol med overholdelse af det EUudbudsretlige ligebehandlingprincip i relation til speciel inhabilitet hos ordregivere, som det påhviler Klagenævnet at foretage. Klagenævnet afviser derfor påstand 1-4. Side 19

20 Afslutning Advokat Andreas Christensen Advokatfirmaet Horten Direkte telefonnummer: Side 20

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller Tildelingskriterier og evalueringsmodeller IKA Leverandørjura 2011 14. september 2011 Tina Braad, Partner Holst, Advokater Tildelingskriterier Laveste pris - Prisen kan vurderes på forskellige elementer,

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017108 (Carsten Haubek, Michael Jacobsen, Jørgen Egholm) 5. november 2008 K E N D E L S E Brøndum A/S (Advokatfirmaet Bender, von Haller og Dragsted ved cand. merc. jur.

Læs mere

Seneste nyt inden for udbudsretten

Seneste nyt inden for udbudsretten Seneste nyt inden for udbudsretten Den offentlige uddannelsesdag, 4. oktober 2013 Ved partner Anders Birkelund Nielsen og partner Jesper Kaltoft Håndhævelsesloven er ændret pr. 1. juni 2013 Klagefrister

Læs mere

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014

Praksis og tendenser inden for udbudsretten. v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 Praksis og tendenser inden for udbudsretten v/ partner Tina Braad Den offentlige uddannelsesdag 2014 2 Disposition Udvælgelse (prækvalifikation og egnethedsvurdering) Kan der indhentes supplerende oplysninger?

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017601 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Gorm K. Elikofer) 26. august 2009 K E N D E L S E Barslund A/S (advokat Anders Drachmann, Helsingør) mod Københavns Kommune (advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034224 (Erik P. Bentzen, Anne-Mette Udsen) 15. november 2013 K E N D E L S E HjulmandKaptain Advokatpartnerselskab (advokat Niels Lomborg, Aarhus) mod Aarhus Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037195 (Katja Høegh, Erik Bøgward Christiansen) 29. oktober 2014 (Erstatningsdel) K E N D E L S E HHM A/S (advokat Jesper Petersen Bach, Aarhus) mod Direktoratet for

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8415 (Kirsten Thorup) 21. januar 2015 K E N D E L S E Kinnarps A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Sjælland (advokat Tina Braad, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037936 (Mette Langborg, Katja Høegh) 29. juli 2014 K E N D E L S E TEAM OPP v/deas A/S (advokat Torkil Høg, København) mod Region Midtjylland (advokat Tina Braad, Aarhus)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024862 (Katja Høegh, Helle Bøjen Larsen, Pernille Hollerup) 23. december 2011 K E N D E L S E Elite Miljø A/S (advokat Poul Nick Bronstein, København) mod Odense Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0035454 (Kirsten Thorup, Jan Eske Schmidt) 4. november 2014 K E N D E L S E HSHansen A/S (advokat Rune Hamborg, København) mod Bygningsstyrelsen (Kammeradvokaten v/advokat

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-10439 (Erik P. Bentzen, Trine Heidemann Garde) 18. august 2015 K E N D E L S E BabySam A/S (advokat Anders Nørgaard Jensen, København) mod Jysk Fællesindkøb ved Viborg

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-032317 (Nikolaj Aarø-Hansen, Anne-Mette Udsen) 4. februar 2013 K E N D E L S E SDI Media A/S (advokat Jesper Fabricius, Hellerup) mod Danmarks Radio (selv) Danmarks Radios

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8097 (Mette Langborg, Sidse Buch) 3. november 2014 K E N D E L S E Smart Home ApS (advokat Brian Sørensen, Aarhus) mod Københavns Kommune (advokat Martin Stæhr, Hellerup)

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-8335 (Erik P. Bentzen, Erik Bøgward Christiansen) 22. april 2015 K E N D E L S E Mediq Danmark A/S (advokat Majse Jarlov, Hellerup) mod KomUdbud v/kolding Kommune (advokat

Læs mere

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus

Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Konkurrencestyrelsens redegørelse om 34 kommuners indkøb af KMD Opus Juni 2010 Indholdsfortegnelse Kapitel 1 Indledning og resumé... 4 Kapitel 2 Hvornår finder udbudsreglerne anvendelse?... 9 2.1 Er der

Læs mere

Nye regler for offentlige udbud i Grønland

Nye regler for offentlige udbud i Grønland Nye regler for offentlige udbud i Grønland Af formanden for det grønlandske klagenævn for udbud, Thomas Trier Hansen, dommeren ved Retten i Grønland Ved årsskiftet 2009/2010 trådte Inatsisartutlov nr.

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037547 (Mette Langborg, Michael Jacobsen) 14. oktober 2014 K E N D E L S E Grontmij A/S (cand.merc.jur. Peter Dann Jørgensen, København) mod Ministeriet for By, Bolig

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 04-123.813 (Kirsten Thorup, Jens Fejø, Kaj Kjærsgaard) 12. oktober 2004 K E N D E L S E Køster Entreprise A/S (advokat Henning Bill, København) mod Morsø Kommune (advokat Erik

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0021254 (Nikolaj Aarø-Hansen, Thomas Grønkær, Niels Henriksen) 12. november 2010 K E N D E L S E Icopal Entreprise A/S (advokat Jeppe Svenning, Århus) mod Næstved Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037994 (Katja Høegh) 6. august 2014 K E N D E L S E Mermaid A/S (selv) mod Midttrafik (advokat Svend Bjerregaard, Aarhus) Ved udbudsbekendtgørelse nr. 2014/S 104-183938

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0033718 (Mette Langborg, Allan Åge Christensen) 22. oktober 2013 K E N D E L S E Kristiansen & Co., Hadsund ApS (advokat Poul Thorup, Aalborg) mod Mariagerfjord Kommune

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2009-0020415 (Nikolaj Aarø-Hansen, Trine H. Garde, Erik Hammer) 25. marts 2010 K E N D E L S E Visma Services Odense A/S (advokat Lotte Hummelshøj, København) mod Hillerød

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2015-4014 (Kirsten Thorup, Erik Bøgward Christiansen) 27. maj 2015 K E N D E L S E Annelise Küseler (advokat Henrik Holtse, København) mod Morsø Kommune (selv) Morsø Kommune

Læs mere

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen?

Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen. Vejleder. Sune Troels Poulsen. Kandidatafhandling. Udbud, hvordan sikres konkurrencen? Cand.merc.jur Forfatter Jane Callesen Vejleder Sune Troels Poulsen Kandidatafhandling Udbud, hvordan sikres konkurrencen? 2008 1. Indledning... 3 2. Problemformulering... 4 3. Teori/metode... 4 4 Afgrænsning...

Læs mere

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015

Ny udbudslov 2015 1. Ny udbudslov 2015 Ny udbudslov 2015 1 Ny udbudslov 2015 Hvilke konsekvenser får den nye udbudslov for ordregivere? Få et hurtigt overblik over de væsentligste ændringer. Indhold Overblik 3 Før loven træder i kraft 4 Flere

Læs mere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere

UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013. v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere UDBUDSRETLIGE AFGØRELSER I PERIODEN MARTS 2012 TIL MARTS 2013 v/ Erik Bertelsen og Jens Munk Plum, partnere Kromann Reumerts Udbudsgruppe Kontakt: erb@kromannreumert.com - jmp@kromannreumert.com INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079

Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 Klagenævnet for Udbud J. nr. 98 66.079 (Carsten Haubek, Flemming Lethan, Kaj Kjærsgaard) 2. juli 1998 K E N D E L S E Foreningen af Rådgivende Ingeniører (advokat Michael Gjedde Nielsen, København) mod

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2014-0037990 (Nikolaj Aarø-Hansen, Kirsten Thøgersen) 16. december 2014 K E N D E L S E Handicare Auto A/S (advokat Christian Nielsen, Aarhus) mod Ringkøbing-Skjern Kommune

Læs mere